Teho, tuottavuus ja vaikuttavuus Olli-Pekka Ryynänen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Teho, tuottavuus ja vaikuttavuus Olli-Pekka Ryynänen"

Transkriptio

1 Teho, tuottavuus ja vaikuttavuus Olli-Pekka Ryynänen

2 Olli-Pekka Ryynänen sidonnaisuudet Itä-Suomen yliopisto: yleislääketieteen professori Kuopion yliopistollinen sairaala: hallinnollinen apulaisylilääkäri (15%) Wisane oy hallituksen jäsen, tekee terveydenhuollon vaikuttavuuden mallinnuksia Bayesmenetelmillä

3 Terveydenhuollon kriisiytyminen Kaikissa länsimaissa terveydenhuoltoon kohdistuvat odotukset ovat jatkuvasti kasvaneet samalla kun käytettävissä olevat voimavarat ovat lisääntyneet vain niukasti

4 Siis missä on ongelma? Rahat eivät riitä. Lääketieteen kasvu Henkilökunta ei riitä. Yleisön odotukset Väestön ikääntyminen Armoton ristiriita Henkilökunta ei jaksa. Haittavaikutusten kasvu. USA: kuollutta vuodessa. Yleisön odotuksiin ei kyetä vastaamaan. Vaikea hallita tiedollisesti. Palvelu edelleen hidas Englanti: GP:lle 48 tunnissa

5 Miksi terveydenhuolto kallistuu? Uudet lääketieteelliset innovaatiot Väestön vanheneminen Vaatimustason nousu Sairastamiskynnyksen lasku Palkkaratkaisut Medikalisaatio Useimmat tekijät eivät ole yhteiskunnallisin toimin muutettavissa

6 Epätasainen jakautuminen 20% potilaista käyttää 80% resursseista HYKS: kallein 1% muodostaa 35% laskutuksen kokonaissummasta Yksinkertainen säästöpolitiikka lähes mahdoton: demoralisoi työyhteisön, tehoton vaikuttamaan ongelmaan Tarvitaan kustannusten hallintaa

7 Mitä on vaikuttavuus? Vaikuttavuus (effectiveness) on hoitomenetelmän tuloksellisuus käytännön olosuhteissa. Se eroaa tehosta eli optimivaikuttavuudesta (efficacy), joka tarkoittaa hoitomenetelmän tuloksellisuutta ihanneolosuhteissa (esim. tieteellinen koeasetelma). Yleensä vaikuttavuus on tehoa huonompi. Kaikki satunnaistetut asetelmat yliarvioivat vaikuttavuutta.

8 Ongelmanasettelu Teho, RCT-tutkimukset: Can it work? Vaikuttavuus käytännössä: Does it work? Terveystaloustieteellinen analyysi: Is it worth of it? Feasibility: Saavuttaako se ne jotka sitä tarvitsevat? Käytetäänkö sitä todella? Development Policy Audit EBM

9

10 Terveydenhuollon suuri dilemma paremmaksi 0 huonommaksi Hoidon tuloksellisuus noudattaa normaalijakaumaa, keskiarvo on nollassa tai vähän +:n puolella Hoidon kustannukset jakautuvat ekponentiaalisesti, muutamat maksavat valtavasti, suurin osa on halpaa potilasdesiilin (10%) hinta

11 Jotta saataisiin terveyttä, täytyy sitä mitata. Mutta miten? Ja miten saatua tietoa sovelletaan? Vastaus: Terveystuloksen arviointi potilaskohtaisesti Mitataan: QoL (15D), kustannukset, tuotetut QALYt, diagnoosikohtaiset mittarit Tulosten mallittaminen: Bayes-verkkomallit Mallien tuottaminen arkikäyttöön Hoitopolkuajattelu: ICP (integrated clinical pathway)

12 Miten vaikuttavuus mitataan? Luonnollisina päätetapahtumina, esim. kuolleisuus, sairaslomien määrä, eläköityminen, hoitopäivien määrä. Utiliteettina elämänlaatumittareita (esim. 15d) käyttämällä. Utiliteetista johdettuina QALY-yksiköinä (suhteutettu elämänlaatu ja elämän pituus) Voidaan yhdistää kustannuksiin jakolaskulla esim. kustannus/qaly

13 Vaikuttavuuden rutiiniseuranta Luonnolliset mittarit, esim. kuolleisuus Sairausspesifiset mittarit valtava määrä mittareita mahdollistavat tietyn toimenpiteen tai erikoisalan sisäisen vaikuttavuuden seurannan Terveyteen liittyvän elämänlaadun mittarit esim. SF-36, EQ-5, 15D mahdollistavat erikoisalojen keskinäisen vertailun laatupainotteisten elinvuosien (QALY) muodossa

14 Mittareita utiliteetin määrittämiseksi 15D - suomalainen, Harri Sintonen EuroQol (EQ 5D) SF-36 SF-6 Sickness Impact Profile SIP HUI

15 Vertaa lauseita: "No evidence of effect" "Evidence of no effect"

16 Korvike vs kliininen päätemuuttuja Korvikemuuttuja (surrogate variable) yleensä laboratoriossa tai jollain laitteella mitattu päätetulos, jonka tiedetään tai oletetaan liittyvän potilaan ennusteeseen Esim. verenpaine, kolesteroli, lihasvoima Kliininen muuttuja Esim. kuolleisuus, palveluiden käyttö, elämänlaatu, kustannukset, eläkkeelle siirtyminen

17 Esimerkit kuntoutusprosessin analysoinnista Akuutisti sairastuneiden iäkkäiden potilaiden kuntoutus Hemiplegiakuntoutus

18 Vanhempi tutkimus v 2008 analysoitu akuutista syystä sairaalaan joutuneet yli 65-vuotiaat potilaat 4 yksikköä Helsingistä ja Jyväskylästä n=574 päätemuuttujana Oxford-luokitus 4 kk kuluttua hoitoepisodin alusta Oxford: potilas on 1. kotona 2. laitoksessa 3. kuollut

19

20 Erot ovat erittäin suuret. Mistä voi johtua? Ovatko potilaat alunperin vertailukelpoisia? Varmasti eivät ole. Tehdään Bayes- verkkomalli, jossa tekoälyn annetaan päätellä muuttujien väliset yhteydet (=aineisto vakioidaan kaikkien käytettävissä olevien muuttujien suhteen) Esitetään esimerkkitapauksia ja katsotaan miten heille käy (kävisi)

21 Esimerkkitapaus. 84 v nainen, yksin asuva, infektio kotona laitos kuollut A B C D

22 Teoria: kaksi lähestymistapaa A B Akuutti hoito: sisätautiosasto tms. Poliklinikka, lyhyt akuutti osastohoito Kuntoutus Kuntoutus

23 Voiko asialle tehdä jotain? 1. Kuntouttavan työotteen vahvistaminen 2. Kuntoutuksen viiveiden minimointi a. Potilas nopeammin kuntouttavaan yksikköön b. Kuntoutus aloitetaan akuutin hoidon yhteydessä

24 Mitä kuntoutus sisältää? Hyvin yksinkertainen: tarkoittaa varhaista mobilisaatiota Kuntoutus kuuluu kaikille, ei ole jotain, jota esim. fysioterapeutit tekevät

25 Uusi tutkimusaineisto aineisto kolmesta yksiköstä Joensuu n=129 Kuopio n=66 Helsinki n=215 Yhteensä n=410

26 Bayespilvet Tapausten posteriorinen probabiliteetti lasketaan, algoritmi kuvaa tapaukset moniulotteiseen avaruuteen pistepilvenä samalaiset tapaukset lähekkäin suhteessa koko aineistoon, ei akseleita muuttujat värikoodeina kuvataan 3-ulotteisena pilvenä, pyöritetään

27 Pun=Hki Sin= Joensuu Vihr= Kuopio

28 Kävelee huoneessa sin = kyllä vihr = vaikeuksin pun = ei kävele

29

30 Lopputila sin = kotona vihr= laitoksessa pun= kuollut

31 Sairaalassaoloaika 18,00 16,00 14,00 12,00 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00,00 joensuu kuopio helsinki

32 Mutta Käyrät ovat tyylikkäitä, mutta Tieto pitää muuttaa yleisen tason tiedosta yksittäistä potilasta koskevaksi Tieto pitää olla käytössä silloin kun päätöksiä tehdään Näihin vastauksena ennustemallit ja ICP

33 1764 Hän oli Thomas Bayes Englantilainen pappi ja amatöörimatemaatikko Tulokset julkaistiin hänen kuolemansa jälkeen. Ideaa kehitti ranskalainen Pierre-Simon Laplace

34 Käytännössä Useita riskitekijöitä samanaikaisesti. Käytettävällä algoritmilla voidaan tutkimusaineistosta laskea ennustearvo kullekin muuttujalle ja muodostaa useasta muuttujasta yhteinen ennuste. Usean muuttujan hallinta mahdollista.

35 Mikä tässä on niin erinomaista? Erinomainen tapa käsitellä epävarmuutta. Eikä maailma lääkärille muuta tarjoakaan. Lääketieteelliselle päätöksenteolle tyypillistä on epävarmuus kliinisten löydösten ja laboratorio- ym. tutkimusten tulokset ovat todennäköisyystuloksia potilaan preferenssit, tutkimusmenetelmät, kohdeväestöt ja kustannukset ovat vaihtelevia Lääkärin pätöksenteko perustuu pitkälle erilaisiin peukalosääntöihin. Ammattilaiset eivät juuri pysty hallitsemaan muuttuvia tilanteita.

36 Bayes-analyysin ominaisuuksia hallitsee hyvin monimutkaisia syy-yhteyksiä ja ihmisajattelulle käsittämättömän kompleksisia päätöksentekotilanteita toimii perinteistä frekventististä tilastotiedettä pienemmillä potilasaineistoilla suppeampi edustavuusvaatimus: havaintoaineiston ei tarvitse olla edustava otos kohderyhmästä jakaumaoletuksia ei juuri tarvita sietää puuttuvia tai virheellisiä tietoja ja outlier-tapauksia

37 Käytetään kahteen tarkoitukseen Datamassasta haetaan esille ne tekijät, joilla on vaikutusta lopputuloksen (data mining) Ennustemallit: ennustetaan yksittäisen potilaan hoitotulosta.

38 Akuutisti sairastuneiden vanhusten hoitoprosessi Ongelma: hoitolaitosten välillä on suuria eroja. Toisissa laitoksissa 2- kertainen kuolleisuus ja 2- kertainen laitoshoitoon joutuminen. Rahassa Helsingissä n 12 milj /vuosi. Ongelma johtuu kuntouttavan hoidon viivästymisestä. Ratkaisu: hoitoprosessi korjataan protokollaohjeella (tsekkauslistamalli) riskipotilaat tunnistetaan Bayes-verkkoon perustuvalla ennustuskoneella (PREQ) Onko onnistumisesta näyttöä? Helsingin kaupunki: Ohjelma nosti kotiutettavien yli 75-vuotiaiden sairaalapotilaiden osuuden 65%:sta 72%:iin. Malli käytössä myös Joensuussa.

39 Johtopäätökset Kuntoutuksen vaikuttavuutta voidaan lisätä tehostamalla, aikaistamalla ja integroimalla. Kuntoutusprosessin vaikuttavuutta voidaan analysoida seurantamenetelmin. Potilaat voidaan profiloida ennustuskonetta käyttämällä.

40 Kiitokset

Ravitsemushoidon kustannusvaikuttavuus

Ravitsemushoidon kustannusvaikuttavuus Ravitsemushoidon kustannusvaikuttavuus taloudellinen arviointi kansansairauksien ehkäisyssä ja/tai hoidossa Anne-Mari Ottelin Teknologiakatsaus 153/2004 Ravitsemushoidon kustannusvaikuttavuus taloudellinen

Lisätiedot

Terveydenhuollon taloudellinen arviointi

Terveydenhuollon taloudellinen arviointi Terveydenhuolto tieteessä Pirjo Räsänen dosentti, FT, esh, arviointipäällikkö HUS, ulkoisen tarkastuksen yksikkö pirjo.rasanen@hus.fi Harri Sintonen VTT, emeritusprofessori Helsingin yliopisto, Hjelt-instituutti,

Lisätiedot

Käypä hoito -suositukset ja päätöksenteon tuki terveydenhuollon prosesseissa

Käypä hoito -suositukset ja päätöksenteon tuki terveydenhuollon prosesseissa Käypä hoito -suositukset ja päätöksenteon tuki terveydenhuollon prosesseissa Tapaustutkimus Käypä hoito -suositusten käytöstä ja terveydenhuollon ammattilaisten näkemyksistä päätöksenteon tuesta Merja

Lisätiedot

Keskeneräisen potilaan kustannukset

Keskeneräisen potilaan kustannukset Keskeneräisen potilaan kustannukset Antti Peltokorpi Jaakko Kujala Paul Lillrank Keskeneräisen potilaan kustannukset Menetelmä kunnille terveyspalveluiden tuotannon suunnitteluun ja ohjaukseen KESKENERÄISEN

Lisätiedot

Terveyteen liittyvän elämänlaadun mittareiden rakenne sekä niiden käyttö terveydenhuollon arviointitutkimuksissa ja päätöksenteossa*

Terveyteen liittyvän elämänlaadun mittareiden rakenne sekä niiden käyttö terveydenhuollon arviointitutkimuksissa ja päätöksenteossa* Kansantaloudellinen aikakauskirja - 93.vsk. - 3/1997 Terveyteen liittyvän elämänlaadun mittareiden rakenne sekä niiden käyttö terveydenhuollon arviointitutkimuksissa ja päätöksenteossa* ARTO OHINMAA KTT,

Lisätiedot

VATT-KESKUSTELUALOITTEITA VATT DISCUSSION PAPERS

VATT-KESKUSTELUALOITTEITA VATT DISCUSSION PAPERS VATT-KESKUSTELUALOITTEITA VATT DISCUSSION PAPERS 461 KUSTANNUSVAIKUTTAVA TERVEYDENHUOLTO JA LÄÄKEHOIDOT TULEVAISUUDESSA Osmo Kuusi Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Government Institute for Economic

Lisätiedot

Talous, tiede ja ihmisläheisyys terveysjournalismissa

Talous, tiede ja ihmisläheisyys terveysjournalismissa Oulun yliopisto Humanistinen tiedekunta Anni Jyrinki Talous, tiede ja ihmisläheisyys terveysjournalismissa Analyysi Savon Sanomien terveysjournalismista kolmella vuosikymmenellä Tiedeviestinnän pro gradu

Lisätiedot

DIABETESPOTILAIDEN PYSYMINEN PERUSINSULIINIHOIDOSSA

DIABETESPOTILAIDEN PYSYMINEN PERUSINSULIINIHOIDOSSA DIABETESPOTILAIDEN PYSYMINEN PERUSINSULIINIHOIDOSSA Heta Mihailov Pro gradu -tutkielma Terveystaloustiede Itä-Suomen yliopisto Sosiaali- ja terveysjohtamisenlaitos Toukokuu 2015 ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO, yhteiskuntatieteiden

Lisätiedot

Projektisuunnitelma, 29.2.2012. Optimaalisen tarkastusvälin määrittäminen suun terveydenhuollossa

Projektisuunnitelma, 29.2.2012. Optimaalisen tarkastusvälin määrittäminen suun terveydenhuollossa Projektisuunnitelma, 29.2.2012 Optimaalisen tarkastusvälin määrittäminen suun terveydenhuollossa Toimeksiantaja: Nordic Healthcare Group Projektiryhmä: Ville Poikolainen Vesa Riekkinen Joonas Tarpila Janrik

Lisätiedot

Tupakoinnin lopettamisen kansantaloudellista tarkastelua

Tupakoinnin lopettamisen kansantaloudellista tarkastelua Kansantaloudellinen aikakauskirja 98. vsk. 4/2002 ARTIKKELEITA Tupakoinnin lopettamisen kansantaloudellista tarkastelua Elina Eskola KTM, tutkija Helsingin kauppakorkeakoulu 1. Johdanto V uonna 2001 lähes

Lisätiedot

Sairaalasta kotiin asti

Sairaalasta kotiin asti S T A K E S I N T Y Ö P A P E R E I T A 3 / 2 0 0 7 matti mäkelä, unto häkkinen, bengt juslin, päivi koivuranta-vaara, antti liski, matti lyytikäinen, juha laine Sairaalasta kotiin asti Erikoissairaanhoidosta

Lisätiedot

Yleiskatsaus, haasteet ja tulevaisuuden näkymät

Yleiskatsaus, haasteet ja tulevaisuuden näkymät EWMA dokumentti: Kotihoito -Haavanhoito Yleiskatsaus, haasteet ja tulevaisuuden näkymät EWMA Document: HomeCare- Wound Care; Overview, Challenges and Perspectives. Käännös alkuperäisestä: Veera Hjerppe,

Lisätiedot

Kohti näyttöön perustuvaa ammatillista käytäntöä?

Kohti näyttöön perustuvaa ammatillista käytäntöä? S T A K E S I N T Y Ö P A P E R E I T A 2 3 / 2 0 0 8 pertti KORTENIEMI, PEKKA BORG Kohti näyttöön perustuvaa ammatillista käytäntöä? Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus postimyynti:

Lisätiedot

VÄLIRAPORTTI. Helsingin terveydenhuollon tehostaminen ja kustannusten alentaminen (Kalleus-hanke)

VÄLIRAPORTTI. Helsingin terveydenhuollon tehostaminen ja kustannusten alentaminen (Kalleus-hanke) VÄLIRAPORTTI Helsingin terveydenhuollon tehostaminen ja kustannusten alentaminen (Kalleus-hanke)?? Helsingin kaupungin terveyskeskus?? Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri Käsitelty 31.8.2004 terveyssuunnittelutoimikunnass

Lisätiedot

Valtion taloudellinen tutkimuskeskus. Tutkimukset 160. Vaikuttavuuden huomioon ottava tuottavuus vanhuspalveluissa

Valtion taloudellinen tutkimuskeskus. Tutkimukset 160. Vaikuttavuuden huomioon ottava tuottavuus vanhuspalveluissa Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Tutkimukset 160 Vaikuttavuuden huomioon ottava tuottavuus vanhuspalveluissa Aki Kangasharju Teija Mikkola Tuomas Mänttäri Tero Tyni Maija Valta VATT Tutkimukset 160

Lisätiedot

AIVOHALVAUKSEEN SAIRASTUNEIDEN TERVEYTEEN LIITTYVÄ ELÄMÄNLAATU JA KUNTOUTUKSEN VAIKUTTAVUUS

AIVOHALVAUKSEEN SAIRASTUNEIDEN TERVEYTEEN LIITTYVÄ ELÄMÄNLAATU JA KUNTOUTUKSEN VAIKUTTAVUUS AIVOHALVAUKSEEN SAIRASTUNEIDEN TERVEYTEEN LIITTYVÄ ELÄMÄNLAATU JA KUNTOUTUKSEN VAIKUTTAVUUS Manu Leppikangas Pro gradu -tutkielma Kansanterveystiede Itä-Suomen yliopisto Kansanterveystieteen yksikkö ja

Lisätiedot

Bayes-verkot analysoinnin ja johtamisen välineenä rakennustuotannossa

Bayes-verkot analysoinnin ja johtamisen välineenä rakennustuotannossa Bayes-verkot analysoinnin ja johtamisen välineenä rakennustuotannossa Ralf Ekholm Bayes Information Technology Oy ralf.ekholm@bayesit.com Bayes-verkot ovat todennäköisyyslaskentaa. Niitä käytetään mm.

Lisätiedot

KusTAnTAJA: suomalainen Lääkäriseura Duodecim KIRJOITTAJAT: Paula Vainiomäki, Arja Helin salmivaara, Doris Holmberg Marttila, Päivi Meriranta, Markku

KusTAnTAJA: suomalainen Lääkäriseura Duodecim KIRJOITTAJAT: Paula Vainiomäki, Arja Helin salmivaara, Doris Holmberg Marttila, Päivi Meriranta, Markku Kuva: istockphoto KusTAnTAJA: suomalainen Lääkäriseura Duodecim KIRJOITTAJAT: Paula Vainiomäki, Arja Helin salmivaara, Doris Holmberg Marttila, Päivi Meriranta, Markku Timonen KIeLenTARKIsTus: niko Haarala

Lisätiedot

457 TERVEYSKESKUS- LÄÄKÄREIDEN PALKKAEROJA VUOSINA 1998 2004 SELITTÄVÄT TEKIJÄT SUOMESSA

457 TERVEYSKESKUS- LÄÄKÄREIDEN PALKKAEROJA VUOSINA 1998 2004 SELITTÄVÄT TEKIJÄT SUOMESSA VATT-KESKUSTELUALOITTEITA VATT DISCUSSION PAPERS 457 TERVEYSKESKUS- LÄÄKÄREIDEN PALKKAEROJA VUOSINA 1998 2004 SELITTÄVÄT TEKIJÄT SUOMESSA Juho Ruskoaho Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Government Institute

Lisätiedot

Optimaalisen tarkastusvälin määrittäminen suun terveydenhuollossa 11.5.2012

Optimaalisen tarkastusvälin määrittäminen suun terveydenhuollossa 11.5.2012 Projektiraportti Optimaalisen tarkastusvälin määrittäminen suun terveydenhuollossa 11.5.2012 Mat-2.4117 Operaatiotutkimuksen projektityöseminaari Toimeksiantaja: Nordic Healthcare Group Projektiryhmä:

Lisätiedot

RAI-tietojärjestelmän käyttöönotto ja pitkäaikaishoidon benchmarking RAI-raportti 1/2000 Aiheita 17/2001 Anja Noro, Harriet Finne-Soveri, Magnus Björkgren, Unto Häkkinen, Juha Laine, Pia Vähäkangas, Satu

Lisätiedot

Käypä hoito suosituksen toteutuminen työikäisten migreenin hoidossa

Käypä hoito suosituksen toteutuminen työikäisten migreenin hoidossa Käypä hoito suosituksen toteutuminen työikäisten migreenin hoidossa Hassinen, Marja 2014 Laurea Tikkurila Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Tikkurila Käypä hoito -suosituksen toteutuminen työikäisten migreenin

Lisätiedot

Hoidon tarpeen kiireellisyyden ensiarvion kehittäminen. Haartmanin sairaalan yhteispäivystyksessä

Hoidon tarpeen kiireellisyyden ensiarvion kehittäminen. Haartmanin sairaalan yhteispäivystyksessä Hoidon tarpeen kiireellisyyden ensiarvion kehittäminen Haartmanin sairaalan yhteispäivystyksessä Pousi, Jouni 2012 Otaniemi Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Otaniemi Hoidon tarpeen kiireellisyyden ensiarvion

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalveluiden tietojohtamisen käsikirja

Sosiaali- ja terveyspalveluiden tietojohtamisen käsikirja Sosiaali- ja terveyspalveluiden tietojohtamisen käsikirja Sosiaali- ja terveyspalveluiden tietojohtamisen käsikirja Sitra 2014 Sitra 2014 Käsikirjan kirjoittajat: Katja Klemola, Etelä-Karjalan sosiaali-

Lisätiedot

PALJONKO ON PALJON? Sosiaalipalvelujen talous ja vaikuttavuus

PALJONKO ON PALJON? Sosiaalipalvelujen talous ja vaikuttavuus PALJONKO ON PALJON? Sosiaalipalvelujen talous ja vaikuttavuus Esitutkimusraportti Merja Sinkkonen-Tolppi 2006 1 Sisällysluettelo 1. LÄHTÖKOHTIA...3 2. TUTKIMUSKUNNAT...5 3. SOSIAALIPALVELUJEN TALOUS JA

Lisätiedot

Hoitosuosituksesta hoitoketjuksi - opas hoitoketjun laatimiseen ja toimeenpanoon

Hoitosuosituksesta hoitoketjuksi - opas hoitoketjun laatimiseen ja toimeenpanoon Hoitosuosituksesta hoitoketjuksi - opas hoitoketjun laatimiseen ja toimeenpanoon Kirjoittajat Eeva Ketola LT, Käypä hoito -päätoimittaja Suomalainen Lääkäriseura Duodecim PL 713, 00101 Helsinki eeva.ketola@duodecim.fi

Lisätiedot

RAY:n avustaman ehkäisevän päihdetyön nykytilan arviointi

RAY:n avustaman ehkäisevän päihdetyön nykytilan arviointi Avustustoiminnan raportteja 17 Wennberg Mikko, Oosi Olli, Alavuotunki Kaisa, Soikkeli Markku RAY:n avustaman ehkäisevän päihdetyön nykytilan arviointi Yleisestä tiedon jakamisesta vuorovaikutukseen ja

Lisätiedot

impakti IMPAKTI TIETOA TERVEYDENHUOLLON MENETELMIEN ARVIOINNISTA

impakti IMPAKTI TIETOA TERVEYDENHUOLLON MENETELMIEN ARVIOINNISTA 5 2001 IMPAKTI TIETOA TERVEYDENHUOLLON MENETELMIEN ARVIOINNISTA impakti FinOHTA TERVEYDENHUOLLON MENETELMIEN ARVIOINTIYKSIKKÖ FINNISH OFFICE FOR HEALTH CARE TECHNOLOGY ASSESSMENT STAKES SOSIAALI- JA TERVEYSALAN

Lisätiedot

Kirjallisuuden vaihto hankintatapana

Kirjallisuuden vaihto hankintatapana Tieteellisen kirjallisuuden vaihtokeskus - Georg Strien Kirjallisuuden vaihto hankintatapana Tieteellisen kirjallisuuden vaihdolla on pitkä perinne, vanhimmat viitteet löytyvät vuodesta 1694 Ranskasta.

Lisätiedot

Innovatiivisten tuotteiden kysynnän ennustamisen laadulliset mallit

Innovatiivisten tuotteiden kysynnän ennustamisen laadulliset mallit TUOTANTOTALOUDEN TIEDEKUNTA Toimitusketjun johtaminen Innovatiivisten tuotteiden kysynnän ennustamisen laadulliset mallit Qualitative methods of demand forecasting for innovative products Kandidaatintyö

Lisätiedot