LAATU- JA YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄT. Laadunhallintajärjestelmä ja yrityksen laatujohtaminen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LAATU- JA YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄT. Laadunhallintajärjestelmä ja yrityksen laatujohtaminen"

Transkriptio

1 LAATU- JA YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄT Laadunhallintajärjestelmä ja yrityksen laatujohtaminen

2 Laadunhallintajärjestelmän rakentamisessa ja toteutuksessa on usein runsaasti ongelmia! Johto ei ole sitoutunut ja on passiivinen, esim. laatu koetaan asiantuntija-aiheeksi.! Johdon ja laatuasiantuntijoiden välinen vuorovaikutus ei tuota lisäarvoa. " Toimintojen tuottavuus tai taloudellisuus ei parane.! Laadunhallintajärjestelmä* on sertifiointikeskeinen, ei liiketoimintaa aidosti tukeva.! Organisaatio ei ole sisäistänyt kokonaisvaltaisen laadunhallinnan (TQM -Total Quality Management) ja laadunhallintajärjestelmän toimintaperiaatteita. Esim. laadunhallintaa ei eroteta laadun varmistamisesta.! Yrityksessä on erilaisia toimintoja tai filosofioita, jotka eivät ole linjassa laadunhallinnan kanssa (kts. s. 9).! Sertifiointi on kaupallistunut ja innovatiivisuutta on hyvin vähän.! Aidon liiketoiminnallisen tiedon ja osaamisen hallinnan sijasta korostetaan dokumentointia. # Laadunhallintajärjestelmää ei ole sisäistetty. " Laadunhallintajärjestelmä* ei ole toiminnassa. *Laadunhallintajärjestelmä (Quality Management System, QMS) kuvaa organisaation järjestelmällistä ja laadukasta johtamista.

3 Laadukas toiminta organisaatiossa perustuu laadukkaaseen johtamiseen Laadukkaan johtamisen tarkoitus on lisätä mm. yrityksen tuottavuutta ja kilpailukykyä: Selkeät pääperiaatteet toiminnoille. Liiketoiminnan erinomainen tuottavuus ja kilpailukyky " ylivoimaisuus. Minimivaatimukset JOHTAMINEN Keskinkertaisuus Innovatiivinen johtamiskulttuuri. Tehokkaat työkalut (johtamisen menetelmät, teoriat jne.).

4 Laadunhallinta = Laadukas johtaminen Laadunhallinnan kansainväliset vaatimukset: A) Integraatio. B) Innovatiivisuus. A) Integroitu laadunhallinta: Laadunhallinta(*) = Koordinoidut toimenpiteet organisaation suuntaamiseksi ja ohjaamiseksi (kts. s. 18), jotta organisaatio kykenee täyttämään kaikkien sidosryhmien tarpeet ja odotukset. " Laadukas johtaminen. Onko johtaminen laadukasta? # Missä määrin johtaminen täyttää sidosryhmien tarpeet ja odotukset? Jotta organisaation suorituskyky säilyy: Tarvitaan myös innovatiivinen laadunhallinnan toimintamalli, esim. ISO (*) Quality management (ISO 9000)

5 Laadunhallinta = Laadukas johtaminen B) Laadunhallinnan innovatiivinen toimintamalli parhaan kansainvälisen tiedon pohjalta. Kansainvälisesti arvostettujen referenssien seuraaminen: ISO 9000 standardisointi ja liiketoiminnan excellencemallit. Laadukkaan johtamisen selkeä toimintamalli. Suorituskyvyn erinomaisuus: Kaikkien sidosryhmien tyytyväisyys (ISO 9000). Maailmanluokan käytännöt (benchmarks). Yleiset kansalliset ja kansainväliset laadunhallinnan kehityssuunnat. Strategiset sidosryhmät. Opetus

6 Mikä on organisaation suorituskyky? Tehokkuus: Toimintakyky ja aikaansaannokset " tuottavuus. Palvelutaso: Osapuolten sopima ja asiakkaan kokema laatu. Laatutaso: Kuinka hyvin asiakkaiden tarpeet ja odotukset täyttyvät? Houkutteleva laatu: Laatu, joka ylittää tavanomaisen laadun (Kano). Organisaation suorituskyky ISO standardin mukaan: - Sidosryhmien tarpeiden ja odotusten täyttäminen. # Kaikkien tarpeiden ja odotusten täyttyminen = erinomainen suorituskyky. Huom: Yleisesti organisaation suorituskykyä kuvaavat käsitteet eivät ole yksiselitteisiä.

7 Laadukas, selkeä johtaminen ja laadunhallintajärjestelmä (QMS*) Laadunhallintajärjestelmä (Quality Management System, QMS) kuvaa organisaation järjestelmällistä (tai selkeää) ja laadukasta johtamista. Käsite muodostuu seuraavista osista: 1. MS (Management System) eli johtamisjärjestelmä. - Järjestelmällinen (tai selkeä) tapa, jolla organisaation johto määrittelee ja toteuttaa käytännön toiminnan ja organisaation tavoitteet. 2. Q (Quality) eli laatu tai laadukkuus. - Johtamisjärjestelmään liittyy laadukkuus, joka kuvaa sen, että miten johtamisjärjestelmä toteuttaa laadun. Laadunhallintajärjestelmä on olemassa ensisijaisesti yrityksen omia liiketoiminnan tarpeita varten. " Laadunhallintajärjestelmän tulisi kuvata se, että kuinka organisaatio toteuttaa käytännössä järjestelmällistä ja laadukasta johtamista. (*) Ref.: ISO 9000 (käsitteet) ja ISO 9004 (QMS)

8 Laadunhallintajärjestelmä on organisaation laadukkaan johtamisen standardikäsite Laadunhallintajärjestelmä on: Standardisoitu käsite, joka kuvaa koko organisaation laadukasta, johdonmukaista ja järjestelmällistä johtamistoimintaa organisaation eri tasoilla. Käsitteenä, asiasisältönä ja merkityksenä aiheuttanut paljon sekaannusta, joka johtuu laatuun yleisesti liittyvien käsitteiden kirjavuudesta sekä käytännössä että monissa alan julkaisuissa. Laatujohtaminen TQM Sertifiointi QC Toimintajärjestelmä Laadunhallintajärjestelmän tulisi olla organisaation yhteinen käyttäytymis- ja johtamismalli. Laadunhallinnan toteuttamisessa pitäisi näkyä organisaation toimintakulttuuri tai identiteetti ja innovatiivisuus, joten laadunhallintajärjestelmää voisi kutsua täten myös jollain yrityskohtaisella nimellä. (Ref.: ISO standardit)

9 Kilpailevat johtamisfilosofiat voivat aiheuttaa ristiriitatilanteita Laadukkaan johtamisen osa-alueita: Talouden hallinta Laadunhallinta Riskien hallinta (markkinat) Jokin ismin mukainen johtaminen, esim. TBM, SCM, ABM, BPR jne. Henkilöstön hallinta Tiedon / osaamisen hallinta Työturvallisuuden ja -terveyden hallinta Tietoturvallisuuden hallinta Ympäristönhallinta Ristiriitatilanteita: - Strategisella tasolla: Johdon sitoutuminen. - Operatiivisella tasolla: Prosessien toiminta ja kehittäminen.

10 Hyvä hallintotapa Hyvä hallintotapa: Kehittää hallinnointia ja toiminnan läpinäkyvyyttä. Yhtenäistää yrityksestä annettavaa tietoa ja tehostaa sisäistä sekä ulkoista viestintää. Edistää luottamusta. On käytännössä sellaista yritystoimintaa, joka vahvistaa mm. toimittajien, omistajien ja asiakkaiden luottamusta yritykseen. Hyvään hallintotapaan liittyviä keskeisiä asioita: Organisaation rooli-, valta- ja vastuujako omistajien, hallituksen, toimivan johdon ja työntekijöiden kesken. Raportointiväylät ja -tavat. Asiantuntijoiden väliset rooli- ja vastuujaot. Päätösten perusteet. " Selkeät periaatteet ja järjestelmälliset toimintatavat. Ohjeita hyvään hallintotapaan: Lainsäädäntö. Omistajakohtaiset periaatteet. Yhtiökohtaiset työjärjestykset. Pörssin ohjesäännöt ja muut määräykset. Suositukset listayhtiöiden hallinnointi- ja ohjausjärjestelmille. (Ref.: OECD)

11 Laadunhallinnan kaksi aluetta 1. Sisäinen tarve ja suuntaus (kts. s. 12): - Integroitu laadunhallinta (QM, quality management) " Tavoitteena on liiketoiminnan erinomaisuus. - Liiketoiminnan (tai prosessien) suorituskyvyn jatkuva parantaminen. - Yleisenä referenssinä ovat esim. ISO 9004 suuntaviivat suorituskyvyn parantamiselle. 2. Ulkoinen tarve ja suuntaus (kts. s. 12): - Laadunvarmistus (QA, quality assurance) " Luottamuksen synnyttäminen liiketoimintasuhteissa ja sidosryhmissä. - Sovitut tuotevaatimukset. - Yleisenä referenssinä ovat esim. ISO 9001 vaatimukset. Molempia näkökulmia tarvitaan aina käytännön tapauksissa. Huom: Laadunvarmistuksen tulee perustua laadunhallintaan.

12 Laadunhallinnan (QM) ja laadunvarmistuksen (QA) johdonmukainen yhteensopivuus - QM A, QM B, QM C Yrityksen sisäinen QM (ISO 9004) (yrityksen laadunhallinta, quality management) - QA A/B, QA B/C Yritysten välinen QA (ISO 9001) (toimittajan laadunhallintaan perustuva laadunvarmistus, quality assurance) QA A/B Yritys A1 QA B/C Yritys B QM A1 Asiakas (käyttäjä) QM B Yritys C QM C QM => Erinomaisuus (Excellence) QA => Luottamus (Confidence) Yritys A2 QM A2

13 Laadunvarmistus asiakkaan luottamuksen synnyttäminen Laadunvarmistuksen tulisi perustua laadunhallintaan. Syötteet Laadunhallinta Toiminnan johtaminen Tuote Tuotteen toimituskanava Asiakas/ käyttäjä Laadunvarmistus - suunnitelmat ja sopimukset Laadunvarmistus kanava - kyselyt ja palaute Informaatio laadusta Mittaustietoa

14 Organisaation suorituskyvyn kehittämisen lähtökohta on ympäristön, liiketoiminnan ja organisaation tunteminen Organisaation toimintaperiaatteet, asenteet ja aikomukset tulee olla sopusoinnussa ympäristön kanssa. Jokaisella organisaatiolla on aina omat luonteenpiirteensä. Organisaatio luo itse oman etiikkansa ja piirteensä. " Organisaation identiteetti on sen oma kokonaiskäsitys itsestään toimivana kokonaisuutena. Johdon velvollisuus on ylläpitää ja kehittää organisaation identiteettiä toimintaolosuhteiden mukaan. Suorituskyvyn kehittämishankkeissa tämän tulisi olla lähtökohta, vaikka olisi hyödyllistä käyttää myös muita arvostettuja periaatteita, malleja ja esimerkkejä.

15 Yleisiä laadukkaan johtamisen periaatteita ISO 9000 Laatujohtamisen periaatteet: Asiakasperusteista Henkilöjohtamista Ihmiskeskeistä Prosessilähtöinen lähestymistapa Järjestelmällinen johtaminen Jatkuva kehittäminen Tosiasioihin perustuvaa Perustuu molemminpuoliseen hyötyyn (toimittajat #" yritys #" asiakkaat) Malcolm Baldrige keskeiset arvot ja konseptit: Visionäärien johtajuus Korostunut asiakasohjautuvuus Organisaation ja henkilökohtainen oppiminen Työntekijöiden ja yhteistyökumppanien arvostus Joustavuus Tulevaisuuskeskeisyys Innovatiivinen johtamien Tosiasioihin perustuvaa johtamista Sosiaalinen vastuu Keskittyy tuloksiin ja luomaan arvoa Järjestelmänäkökulma EFQM Erinomaisuuden peruskonseptit: Tulos orientaatio Asiakaskeskeistä Johtajuus ja ahkeruus tärkeää Johdetaan prosessien ja tosiasioiden perusteella Ihmisten kehitys ja mukanaolo Jatkuva oppiminen, innovointi ja parantaminen Kumppanuuksien kehittäminen Yhtiön sosiaalinen vastuu Jokaisessa organisaatiossa tulisi tarkastella hyvän johtamisen periaatteita juuri kyseisen organisaation kannalta. Yleiset johtamisperiaatteet voivat tässä toimia johdattelevina apuvälineinä.

16 Keskeisimmät laadukkaan johtamisen periaatteet: Joilla organisaatio johdetaan erinomaiseen suorituskykyyn. Keskittyminen asiakkaiden tarpeisiin ja odotuksiin. Liiketoiminnan suorituskyvyn jatkuva kehittäminen uusiutumisen, yhteistoiminnan ja oppimisen kautta. Työntekijöiden arvostaminen. Yhteistoimintakumppanien arvostaminen. Tulevaisuuden tarpeiden huomioiminen. Yhteiskunnan tarpeisiin ja odotuksiin vastaaminen. Organisaation johtaminen tosiasioihin perustuen. Yo. yhteenvedossa on yhdistetty laadukkaan johtamisen periaatteet ISO 9000 standardeista sekä Malcolm Baldrige ja EFQM malleista.

17 Johtaminen: Koordinoidut toimenpiteet organisaation suuntaamiseksi ja ohjaamiseksi. (Ref.: ISO 9000) PDCA -malli, johtamisen perusmalli: TOIMI TARKASTUS- TULOSTEN PERUSTEELLA Viestintä, palkitseminen. Ehkäisevä toiminta. Parantava toiminta. TARKASTA, MITEN ON TOIMITTU JA MITÄ ON SAATU AIKAAN Arvioinnit. Katselmukset. A P C D SUUNNITTELE TOIMINTA Toiminta- / tulossuunnitelma. Toimintaperiaatteet ja -malli. Menettelyt ja menetelmät. TOIMI SUUNNITELMAN MUKAISESTI Menettelyjen soveltaminen tulosten aikaansaamiseksi. Korjaava toiminta. P = Plan D = Do C = Check A = Act PDCA:ta voidaan soveltaa mm.: Toiminnan ohjaukseen. Jatkuvaan pienten askelten parantamiseen (Kaizen) (rationaalinen, operatiivinen). Suurissa muutoksissa. (Ref.: Deming, Shiba)

18 Organisaation johtamisen tehtävä: Mission toteuttaminen ja visioon pyrkiminen Operatiivinen ja strateginen johtaminen: Tulevaisuus: 20XX Mennyt Toimintaajatus (missio, liikeidea, toiminnan tarkoitus) Miten? Kenelle? Toiminta nyt: 2008 Strategia Visio Mitä? Organisaation toimintaympäristö

19 Linjakkuutta organisaatioon: Tulosjohtamisesta tavoite-keino-johtamiseen Ylin johto Liiketoiminta-alueiden johdot Yksiköiden / toimintojen johdot Prosessien omistajat Ylin johto Liiketoiminta-alueiden johdot Yksiköiden / toimintojen johdot Prosessien omistajat Toimintojen linjakkuus tulosjohtamisessa Toimintojen linjakkuus tavoite-keino-johtamisessa(*) (Ref.: Singh Soin) (*) Tulos > keinot > tulos > keinot ketju (Hoshin Kanri)

20 Liiketoiminnan strategisten tarpeiden linjakas vyöryttäminen organisaatioon Lähtötiedot Yrityksen johtaja Catch-ball Muutosjohtaminen Tavoitteet Keinot $ Yksikön johtaja Tavoitteet Prosessin omistaja Keinot $ Tavoitteet Keinot $ $ Strategiakortti työkaluna Päivittäisjohtaminen Päivittäistoiminta Päivittäistoiminta Päivittäistoiminta (Ref.: Singh Soin: Hoshin Kanri) (*) Tavoitteet ja keinot tuloskorttimenettelyllä

21 Laadun operatiivinen toteuttaminen Organisaatio: Johtaminen Tuote: Info Lasku Tavara Asiakaspalvelu Sidosryhmä (asiakas): Myönteiset ja kielteiset tekijät Valinnat Prosessit Toimittajien prosessit Automaattipalvelu Kontaktipinta asiakkaaseen ( Totuuden hetket ) PALAUTE

22 Organisaation toiminnot ja johtaminen ovat hyvin tietopitoisia Tiedolla on ratkaiseva asema organisaation johtamisessa: Laadukas johtaminen (laadunhallinta) on sisimmiltään liiketoiminnallisesti tärkeän tiedon hallintaa, koska tieto liittyy välittömästi kaikkiin organisaatioiden sisäisiin ja välisiin toimintoihin eli prosesseihin ja kaikenlaisiin tuotteisiin.

23 Kuinka hallita tietoa? Tiedon hallinta on liiketoiminnan johtamisen tärkeä haaste, koska suurin osa yrityksen tiedoista on hiljaista tietoa. Pitkäaikainen kokemus alalla opettaa, mitä käytännössä tehdään ja kuinka se tehdään, jolloin usein miten osaaminen on automatisoitunut painunut hiljaisen tiedon alueelle. Näkyvillä oleva tieto: - data Tietoinen - dokumentit - tallenteet - tiedostot Alitajuinen Vain miljoonasosa ihmisen aivojen käsittelemästä tiedosta on tietoista! Hiljainen tieto: - tietoisuus, tajuisuus - osaaminen - sitoutuminen, teot (Ref.: H. Koivunen)

24 Suorituskyvyn arviointi johtamisen osana Laadukkaaseen johtamiseen sisältyy aina monenlaista suorituskyvyn arviointia: Organisaation kokonaissuorituskyky (prosessien suorituskyky) Strateginen arviointi arviointi laatupalkintokriteereillä. Johdon suorittama itsearviointi. Yksittäisten prosessien suorituskyky Operatiivinen arviointi prosessien suorituskyvyn arviointi. Riippumattomat (tai sisäiset) auditoijat.

Johdanto laadunhallintaan ja ISO 9000 -standardeihin. Kalvosarja oppilaitoksille Suomen Standardisoimisliitto SFS ry 2011

Johdanto laadunhallintaan ja ISO 9000 -standardeihin. Kalvosarja oppilaitoksille Suomen Standardisoimisliitto SFS ry 2011 Johdanto laadunhallintaan ja ISO 9000 -standardeihin Kalvosarja oppilaitoksille Suomen Standardisoimisliitto SFS ry Tervetuloa luentoaineiston käyttäjäksi! Tämän luentoaineiston on laatinut Markku Pitko

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS Tekijät ja Opetushallitus Taitto Riikka Kiema ISBN 978-952-13-3558-7 Yliopistopaino Helsinki 2008 SISÄLTÖ ESIPUHE...5 1. LAADUNHALLINTASUOSITUKSEN TEHTÄVÄT

Lisätiedot

Laadunhallintajärjestelmän rakentaminen ja kehittäminen. Laatuseminaari Tero Pippola 2014.12.11

Laadunhallintajärjestelmän rakentaminen ja kehittäminen. Laatuseminaari Tero Pippola 2014.12.11 Laadunhallintajärjestelmän rakentaminen ja kehittäminen Laatuseminaari Tero Pippola 2014.12.11 Esityksen aiheita Laatu 2 Johtaminen laatu- ja johtamisjärjestelmät Standardit Miksi johtamisjärjestelmät

Lisätiedot

Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla

Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla 2013 Yhteinen arviointimalli The Common Assessment Framework (CAF) Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla CAF 2013 Sisällysluettelo Mallin keskeinen

Lisätiedot

ISO 9001:2008 LAATUKÄSIKIRJAN LAATIMISMALLI

ISO 9001:2008 LAATUKÄSIKIRJAN LAATIMISMALLI ISO 9001:2008 LAATUKÄSIKIRJAN LAATIMISMALLI Bulevardi 28 00120 Helsinki Puhelin 020 7934 200 etunimi.sukunimi@fkl.fi http://www.fkl.fi SISÄLLYS 1 MITÄ ON LAATU?... 4 2 ISO 9000 VAATIMUKSET... 7 2.1 Vaatimukset

Lisätiedot

Yhteinen arviointimalli CAF (Common Assessment Framework) Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla

Yhteinen arviointimalli CAF (Common Assessment Framework) Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla 2006 Yhteinen arviointimalli CAF (Common Assessment Framework) Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla CAF 2006 Edita Prima Oy ISBN 978-951-804-733-2 (nidottu) ISBN 978-951-804-734-9 (pdf) Sisällys

Lisätiedot

Tuottavuus, innovaatiokyky ja innovatiiviset hankinnat. Jukka Yliherva. Sitran raportteja

Tuottavuus, innovaatiokyky ja innovatiiviset hankinnat. Jukka Yliherva. Sitran raportteja Tuottavuus, innovaatiokyky ja innovatiiviset hankinnat Jukka Yliherva Sitran raportteja 64 Tuottavuus, innovaatiokyky ja innovatiiviset hankinnat Sitran raportteja 64 Tuottavuus, innovaatiokyky ja innovatiiviset

Lisätiedot

Aiheitamme tänään Tampereella:

Aiheitamme tänään Tampereella: Aiheitamme tänään Tampereella: 1. Tilaisuuden avaus, yhteistyökumppani Tredean tervehdys Niina Immonen, kehityspäällikkö, www.tredea.fi, niina.immonen@tredea.fi 2. ISO 9001:2015 ja ISO 14001:2015 uudistukset

Lisätiedot

VTT WORKING PAPERS 137. Eija Kupi, Jaana Keränen ja Marinka Lanne. Riskienhallinta osana pk-yritysten strategista johtamista

VTT WORKING PAPERS 137. Eija Kupi, Jaana Keränen ja Marinka Lanne. Riskienhallinta osana pk-yritysten strategista johtamista VTT WORKING PAPERS 137 Eija Kupi, Jaana Keränen ja Marinka Lanne Riskienhallinta osana pk-yritysten strategista johtamista ISBN 978-951-38-7476-6 (URL: http://www.vtt.fi/publications/index.jsp) ISSN 1459-7683

Lisätiedot

Tero Käki (toim.) TAIDOLLA TUOTTAVUUTEEN TYÖKALUJA TUOTTAVUUDEN KEHITTÄMISEEN

Tero Käki (toim.) TAIDOLLA TUOTTAVUUTEEN TYÖKALUJA TUOTTAVUUDEN KEHITTÄMISEEN Lahden ammattikorkeakoulun julkaisu Sarja B Oppimateriaalia, osa 11 Tero Käki (toim.) TAIDOLLA TUOTTAVUUTEEN TYÖKALUJA TUOTTAVUUDEN KEHITTÄMISEEN Tero Käki (toim.) TAIDOLLA TUOTTAVUUTEEN TYÖKALUJA TUOTTAVUUDEN

Lisätiedot

TURVALLISUUSJOHTAMINEN FINAVIASSA

TURVALLISUUSJOHTAMINEN FINAVIASSA TURVALLISUUSJOHTAMINEN FINAVIASSA 10. Turvallisuusjohdon koulutusohjelma Teknillinen korkeakoulu Koulutuskeskus Dipoli Tutkielma 9.9.2009 Panu Häikiö 2 1. JOHDANTO... 3 2. FINAVIA LYHYESTI... 4 3. TURVALLISUUSJOHTAMISEN

Lisätiedot

Arviointiteema arviointikulttuurin luominen 20.1. 22.1.2009 Pirjo Berg ja Anne Kaarnasaari

Arviointiteema arviointikulttuurin luominen 20.1. 22.1.2009 Pirjo Berg ja Anne Kaarnasaari Sosiaalitaito Oy Lapsuuden hyvinvoinnin kehittämisyksikkö hanke Länsi- ja Keski-Uudellamaalla LAPSUUDEN ARVOKAS ARKI - ARVO Arviointiteema arviointikulttuurin luominen 20.1. 22.1.2009 Pirjo Berg ja Anne

Lisätiedot

Innovatiivisuudella ja jatkuvalla parantamisella kohti erinomaisuutta

Innovatiivisuudella ja jatkuvalla parantamisella kohti erinomaisuutta Laatua laivalla jatkuvan parantamisen ja innovoinnin kulttuuri 26.8.- 27.8.2013 Innovatiivisuudella ja jatkuvalla parantamisella kohti erinomaisuutta Esimerkkinä Tekes, Excellence Finland 2012 voittaja

Lisätiedot

RAKENTAMISEN PALAUTESYSTEMATIIKAN KEHITTÄMINEN

RAKENTAMISEN PALAUTESYSTEMATIIKAN KEHITTÄMINEN Teknillisen korkeakoulun rakentamistalouden laboratorion selvityksiä 71 Helsinki University of Technology Construction Economics and Management Papers 71 Espoo 2007 TKK-RTA-S71 RAKENTAMISEN PALAUTESYSTEMATIIKAN

Lisätiedot

007 2 Espoo Otamedia, / Oy Multiprint Juhani Ukko Jussi Karhu Paino Sanna Pekkola Hannu Rantanen Voutilainen Jarkko Tenhunen Lauri rokset Piir Oy

007 2 Espoo Otamedia, / Oy Multiprint Juhani Ukko Jussi Karhu Paino Sanna Pekkola Hannu Rantanen Voutilainen Jarkko Tenhunen Lauri rokset Piir Oy HELSINKI 2007 raportteja 57 Suorituskyky nousuun! Hyödynnä henkilöstösi osaaminen Juhani Ukko Jussi Karhu Sanna Pekkola Hannu Rantanen Jarkko Tenhunen Juhani Ukko, Jussi Karhu, Sanna Pekkola, Hannu Rantanen,

Lisätiedot

KIINTEISTÖPALVELUJEN TEKNISEN LAADUN ARVIOINTI

KIINTEISTÖPALVELUJEN TEKNISEN LAADUN ARVIOINTI Teknillisen korkeakoulun rakentamistalouden laboratorion selvityksiä 67 Helsinki University of Technology Construction Economics and Management Papers 67 Espoo 2007 TKK-RTA-S67 KIINTEISTÖPALVELUJEN TEKNISEN

Lisätiedot

Irina Korhonen TILITOIMISTON KIRJANPITOPROSESSI

Irina Korhonen TILITOIMISTON KIRJANPITOPROSESSI Irina Korhonen TILITOIMISTON KIRJANPITOPROSESSI Opinnäytetyö Kajaanin ammattikorkeakoulu Tradenomikoulutus Liiketalous Kevät 2008 OPINNÄYTETYÖ TIIVISTELMÄ Koulutusala Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden

Lisätiedot

www.sfs.fi ISO 9000 -sarjan laadunhallintajärjestelmästandardeille

www.sfs.fi ISO 9000 -sarjan laadunhallintajärjestelmästandardeille LAAdunhallinnan periaatteet www.sfs.fi Perusta ISO 9000 -sarjan laadunhallintajärjestelmästandardeille Kahdeksan laadunhallinnan periaatetta Tässä esitteessä kuvataan kahdeksan laadunhallinnan periaatetta,

Lisätiedot

Asiakaspalautetiedon hallinta osana laatujärjestelmää perusterveydenhuollossa

Asiakaspalautetiedon hallinta osana laatujärjestelmää perusterveydenhuollossa Asiakaspalautetiedon hallinta osana laatujärjestelmää perusterveydenhuollossa Hannu Tervonen Pro gradu -tutkielma Sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinto Kuopion yliopisto Terveyshallinnon ja -talouden

Lisätiedot

Kaarlo Kärkkäinen LÄHTÖTILA-ANALYYSIT JA LAADUNHALLINTA- OHJELMIEN VERTAILU

Kaarlo Kärkkäinen LÄHTÖTILA-ANALYYSIT JA LAADUNHALLINTA- OHJELMIEN VERTAILU 1 Kaarlo Kärkkäinen LÄHTÖTILA-ANALYYSIT JA LAADUNHALLINTA- OHJELMIEN VERTAILU Opinnäytetyö Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu Sähkötekniikka Tammikuu 2008 2 SISÄLLYS TIIVISTELMÄ ABSTRACT LYHENTEET 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

Strategisesti johdettu prosessien kehittäminen

Strategisesti johdettu prosessien kehittäminen Free and Focus co-energy. Strategisesti johdettu prosessien kehittäminen Kai Laamanen 23.05.2013 Laatupäivät 2013 www.innotiimi.com 1 Ainoa pysyvä kilpailuetu on organisaation kyky parantaa ja oppia nopeammin

Lisätiedot

PAULI HUHTALA RAKENNUSMATERIAALITEOLLISUUSYRITYKSEN LAATUJÄRJESTELMÄ. Diplomityö

PAULI HUHTALA RAKENNUSMATERIAALITEOLLISUUSYRITYKSEN LAATUJÄRJESTELMÄ. Diplomityö PAULI HUHTALA RAKENNUSMATERIAALITEOLLISUUSYRITYKSEN LAATUJÄRJESTELMÄ Diplomityö Tarkastaja: professori Paul H. Andersson Tarkastaja ja aihe hyväksytty: 14.8.2013 ii TIIVISTELMÄ TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO

Lisätiedot

Opiston kehittäminen itsearvioinnin avulla KANSALAISOPISTOJEN CAF 2014 C A F. Yhteinen arviointimalli The Common Assessment Framework (CAF)

Opiston kehittäminen itsearvioinnin avulla KANSALAISOPISTOJEN CAF 2014 C A F. Yhteinen arviointimalli The Common Assessment Framework (CAF) Opiston kehittäminen itsearvioinnin avulla KANSALAISOPISTOJEN C A F 2014 Yhteinen arviointimalli The Common Assessment Framework (CAF) 2014 TOIMINTATAVAT TULOKSET 3. Henkilöstö 7. Henkilöstö tulokset 1

Lisätiedot

Tieto tuotantoon ja palveluiksi. - tiedon johtaminen

Tieto tuotantoon ja palveluiksi. - tiedon johtaminen Vahvistettu 11.12.2006 1 _ Tieto tuotantoon ja palveluiksi - tiedon johtaminen 2.4.2010 Vahvistettu 11.12.2006 2 _ Tieto tuotantoon ja palveluiksi - tiedon johtaminen 1. TIIVISTELMÄ...6 2 SAATTEEKSI...7

Lisätiedot

LEARNING BY DEVELOPING TOIMINTAMALLI JA ARVIOINNIN HAASTEET

LEARNING BY DEVELOPING TOIMINTAMALLI JA ARVIOINNIN HAASTEET LAuREA-AMMATTIkORkEAkOuLuN JuLkAISuSARJA B 32 Elina Ora-Hyytiäinen (toim.) LEARNING BY DEVELOPING TOIMINTAMALLI JA ARVIOINNIN HAASTEET Laurea-ammattikorkeakoulun julkaisusarja B 32 Learning by Developing

Lisätiedot

Liikenteen ja väylien hallinnon kehittäminen Loppuraportti 28.11.2003. Business and Systems Aligned. Business Empowered. TM

Liikenteen ja väylien hallinnon kehittäminen Loppuraportti 28.11.2003. Business and Systems Aligned. Business Empowered. TM Liikenteen ja väylien hallinnon kehittäminen Loppuraportti 28.11.2003 Business and Systems Aligned. Business Empowered. TM Sisältö Johdon yhteenveto 2 Taustaa ja tavoitteet 6 Nykytilan haasteet 9 Ohjausmalli

Lisätiedot

Tuomo Törmälehto & Aki Taskila. TOIMINNANHALLINTAJÄRJESTELMÄ ISO-9001:2000 laatustandardin pohjalta

Tuomo Törmälehto & Aki Taskila. TOIMINNANHALLINTAJÄRJESTELMÄ ISO-9001:2000 laatustandardin pohjalta Tuomo Törmälehto & Aki Taskila TOIMINNANHALLINTAJÄRJESTELMÄ ISO-9001:2000 laatustandardin pohjalta Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Tuotantotalouden koulutusohjelma Ylivieskan yksikkö Toukokuu

Lisätiedot

Verkostojohtamisen taika

Verkostojohtamisen taika LASSE MITRONEN KTT Lasse Mitronen toimii strategisen kehityksen johtajana Kesko Oyj:ssä Verkostojohtamisen taika Asiakkaiden palveleminen ei useinkaan onnistu miltään yritykseltä pelkästään omin voimavaroin.

Lisätiedot

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424 Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2424 Kohti yritysten vuorovaikutteista

Lisätiedot

YRITYKSEN NYKYTILAN ARVIOINTI

YRITYKSEN NYKYTILAN ARVIOINTI 1. ASKEL YRITYKSEN NYKYTILAN ARVIOINTI 1.1. Miten laadun kehittämisessä lähdetään liikkeelle? Eräs hyvä tapa aloittaa kehitystyö on tehdä itsearviointi. Menetelmän avulla yritys löytää omien toimintojensa

Lisätiedot