3in1 (EFQM, Malcolm Baldrige ja ISO 9000 standardit) organisaation itsearviointi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "3in1 (EFQM, Malcolm Baldrige ja ISO 9000 standardit) organisaation itsearviointi"

Transkriptio

1 3in1 (EFQM, Malcolm Baldrige ja ISO 9000 standardit) organisaation itsearviointi

2

3 1. Johtohenkilöiden henkilökohtainen toiminta yrityksessä 1. Johtohenkilöinä olemme saaneet aikaan, että kaikki työntekijämme ovat tietoisia siitä, mikä on yrityksemme perustarkoitus ja tulevaisuuden visio ja he myös ymmärtävät niiden yhteydet omaan toimeensa 2. Toimimme johtohenkilöinä yhteisten arvojemme mukaisesti ja ohjaamme myös työntekijämme tekemään samoin kestävän yrityskulttuurin sekä yrityskuvan kehittämiseksi 3. Osallistumme johtohenkilöittemme kehittämiseen, johon sisältyy myös tulevien johtohenkilöiden rekrytointi. 4. Osallistumme johtamisjärjestelmämme kehittämiseen. 5. Johtohenkilöinä olemme myötävaikuttaneet siihen, että kaikilla työntekijöillämme on hyvät ja luovasti kehittyvät toimintaolosuhteet yrityksemme tavoitteiden toteuttamiseksi. 6. Johtohenkilöinä jaamme tehokkaasti työntekijöillemme tietoa yrityksemme toiminnasta. 7. Johtohenkilöinä kysymme ja kuuntelemme, mitä työntekijämme ajattelevat ja olemme helposti työntekijöittemme tavoitettavissa. 8. Edistämme ja tuemme tasa-arvoa yrityksessämme. 9. Olemme rakentavassa vuorovaikutuksessa asiakkaittemme, yhteistyökumppaniemme, yrityksellemme tärkeiden yhteisöjen ja yhteiskunnan edustajien kanssa. 10. Annamme työntekijöillemme tunnustuksia ja palkitsemme heitä hyvistä tarpeiden ja odotusten mukaisista suorituksesta ja oman toimintansa kehittämisestä. 11. Johtohenkilöinä rohkaisemme työntekijöitämme kehittymään työn ja urakehityksen tarpeiden sekä odotusten mukaisesti. 12. Johtohenkilöinä edistämme lainmukaista ja eettistä käyttäytymistä yrityksemme kaikessa toiminnassa sekä saaduissa tuloksissa. 13. Tuemme työntekijöittemme myönteistä vaikuttamista yrityksemme toiminnan kannalta tärkeiden yhteisöjen kehittymiseen.

4 2. Yrityksen strateginen johtaminen 1. Yrityksemme hallituksen toiminta ja omistajaohjaus antavat mahdollisuudet johtamisen selkeyteen, varmuuteen ja läpinäkyvyyteen sekä sidosryhmien etujen suojaamiseen. 2. Organisaatiossamme on selkeästi määritelty ja viestitty vastuut ja valtuudet. 3. Meillä on selkeä visio tulevaisuuden liiketoiminnasta ja toimintaympäristöstä. 4. Toimintamme ja tuotteittemme suunnittelussa otamme huomioon ideoita työntekijöiltämme ja yrityksemme tärkeiltä sidosryhmiltä. 5. Toimintamme suunnittelua varten keräämme ja analysoimme tietoja yrityksen sisäisestä tilasta sekä toimintaympäristöstä ja ennakoimme niiden muutosilmiöitä. 6. Toimintamme suunnittelussa otamme huomioon vahvuutemme ja ydinosaamisemme sekä resurssitarpeet oikea-aikaisesti. 7. Toimintamme suunnittelussa otamme huomioon taloudelliset tarpeet ja mahdollisuudet. 8. Toimintamme suunnittelussa otamme huomioon tuotannon ja teknologian mahdollisuudet. 9. Toimintamme suunnittelussa otamme huomioon yrityksemme tavoitteisiin soveltuvan infrastruktuurin toteuttamisen ja ylläpitämisen. 10. Toimintamme suunnittelussa otamme huomioon sidosryhmien kestävistä yhteistyösuhteista molemminpuolisesti saatavat hyödyt. 11. Toimintamme suunnittelussa otamme huomioon tarvittavien luonnonvarojen saatavuuden, hyödynnettävyyden ja kestävän kehityksen. 12. Toimintamme suunnittelussa otamme huomioon riskit ja liiketoiminnan jatkuvuuden odottamattomissakin tilanteissa. 13. Tavoitteemme ja strategiamme ovat selkeät sisällöltään ja aikatauluiltaan ja ottavat eri näkökulmista huomioon kaikkien sidosryhmien tarpeet ja odotukset sekä kilpailija- ja kilpailunäkökohdat. 14. Olemme johtaneet strategioistamme toteuttamiskelpoiset kehittämissuunnitelmat organisaation eri tasoille konkreettisine tavoitteineen ja tarvittavine resursseineen. 15. Säännöllisillä ja johdonmukaisilla johdon katselmuksilla arvioimme toimintamme tuloksia ja liiketoimintaprosessejamme vaikuttavuuden ja tehokkuuden parantamiseksi. 16. Seuraamme toimintasuunnitelmiemme toteutumista niin, että tärkeät toimintatavan muutokset ja suorituskyvyn parantuminen toteutuvat suunnitellusti ja ajallaan yrityksessämme. 17. Sovellamme johdonmukaisesti ja innovatiivisesti järjestelmällisiä menettelyjä liiketoiminnan suorituskyvyn parantamiseksi. 18. Toimintakertomuksemme ja viestintämme vastaavat sitä, miten olemme toimineet ja millaisia tuloksia olemme saavuttaneet.

5 3. Asiakaskeskeisyys ja markkinoiden tuntemus 1. Tunnemme asiakkaamme hyvin markkinasegmenteittäin ja kuuntelemme heitä, ymmärrämme heidän tarpeensa, odotuksensa ja ostopäätöksensä perustelut sekä olemme tietoisia heidän tyytyväisyydestään tai tyytymättömyydestään. 2. Hyödynnämme asiakastietoa tehokkaasti asiakastyytyväisyyden lisäämiseksi sekä uusien liiketoiminta- ja lisämyyntimahdollisuuksien käynnistämiseksi. 3. Ennakoimme tulevia markkinatarpeita ja -olosuhteita markkinoiden kehittymisen ymmärtämiseksi ja sen hyödyntämiseksi. 4. Rakennamme, ylläpidämme ja kehitämme pysyviä asiakassuhteita. 5. Työntekijämme tuntevat, ketkä ovat heidän tärkeimmät ja välittömät asiakkaansa (joille heidän työnsä tulokset menevät) sekä pitävät heihin yhteyttä ja tuntevat heidän tarpeensa, odotuksensa sekä tyytyväisyytensä ja tyytymättömyytensä. 6. Asiakkaittemme on helppo ottaa yhteyttä yrityksemme oikeisiin kohteisiin ja henkilöihin palautteiden ja valitusten antamiseksi sekä niiden käsittelemiseksi asianmukaisesti. 7. Rohkaisemme työntekijöitämme tekemään päätöksiä ja ratkaisuja asiakkaan ongelmissa.

6 4. Tietojen ja tietämyksen hallinta 1. Seuraamme liiketoimintatavoitteittemme toteutumista ja kehitymistä asianmukaisilla tunnussuureilla ja niille asetetuilla tavoitearvoilla koko yrityksen ja yksittäisten prosessien osalta. 2. Seuraamme liiketoimintaprosesiemme vaikuttavuutta ja tehokkuutta. 3. Meillä on helposti saatavilla analysoitua ajanmukaista tietoa yrityksemme suorituskyvystä ja sen kehittymisestä suhteessa strategisiin tavoitteisiimme ja vertailukohteisiin sekä käytämme tietoa arvioinneissa ja päätöksenteossa liiketoimintamme suoritu 4. Reaaliaikainen sisäinen laskenta toimii ennakoivasti. 5. Työntekijämme mittaavat, analysoivat ja arvioivat oman työnsä laatua tehdäkseen työhönsä liittyviä päätöksiä ja kehittämistoimenpiteitä yhteensopivasti yrityksemme kehittämistoimenpiteiden kanssa. 6. Työntekijämme ja yrityksemme tärkeät sidosryhmät saavat käyttöönsä oikean tiedon siitä, miten yrityksemme kokonaisuudessaan ja heidän osaltaan toimii ja miten tavoitteet saavutetaan. 7. Hallitsemme yrityksemme ja sen toimintojen mittaustietoja ja ihmisten tietämystä kokonaisvaltaisesti. 8. Tietämyksen hallinnassa hyödynnämme tehokkaita ja luovuutta korostavia yhteistoimintamenettelyjä.

7 5. Henkilöstövoimavarojen hallinta 1. Kehitämme henkilöstövoimavarojamme ja henkilöstömme osaamista liiketoimintamme tarpeiden mukaisesti. 2. Edistämme työntekijöittemme osallistumista ja yhteistoimintaa liiketoiminnan kehittämiseksi. 3. Rohkaisemme ja mahdollistamme työtekijöitämme kehittämään työtaitojaan niin, että voivat edistyä urallaan ja tehdä työtään parantavia muutoksia. 4. Edistämme tietojen ja taitojen vaihtoa sekä vuoropuhelua eri toimintojen ja organisaatiotasojen sekä sidosryhmien välillä. 5. Tunnustuksenannolla ja palkitsemisella edistämme työntekijöittemme pyrkimyksiä erinomaisiin saavutuksiin. 6. Ylläpidämme työntekijöidemme hyvinvointia, tyytyväisyyttä, kehittymistä ja motivaatiota edistävää työympäristöä ja työilmapiiriä.

8 6. Liiketoimintaprosessien hallinta 1. Liiketoimintaprosessimme ovat määrätietoisesti johdettuja kokonaisuutena (ts. prosessien verkkona) ja yksittäisinä prosesseina täyttämään liiketoiminnan tarpeet ja odotukset. 2. Johdamme yrityksemme sidosryhmille arvoa tuottavia prosesseja täyttämään tehokkaasti sidosryhmiemme tarpeet ja odotukset. 3. Tuotteemme ja niiden toteuttamisprosessit ovat ratkaisuiltaan innovatiivisia sekä vaikuttavia ja tehokkaita asiakastarpeen täyttämiseksi ja katteen saamiseksi kilpailukykyisellä tavalla. 4. Vaikutamme prosessiemme johdonmukaisella johtamisella yrityksemme kannattavuuteen ja liiketoiminnan kilpailukykyyn. 5. Auditoimme ja arvioimme prosesseja säännöllisesti niiden suorituskyvyn parantamiseksi sekä johdonmukaisen laadunvarmistuksen toteuttamiseksi. 6. Johdamme yrityksemme tukiprosesseja täyttämään tehokkaasti liiketoiminnan tarpeet ja odotukset. 7. Prosessiemme suunnittelu on toteutettu siten, että liiketoiminnalliset tavoitteet tulevat täytetyiksi ja riskit hallituiksi liiketoiminnan jatkuvuuden varmistamiseksi ongelma- ja poikkeustilanteiden varalta. 8. Tietotekniikkaa on käytetty asianmukaisesti helpottamaan ja tehostamaan prosessiemme sekä työntekijöittemme suorituskykyä. 9. Johdamme kaikkien prosessiemme toimintaa järjestelmällisillä menettelyillä, joihin sisältyvät asianmukaiset korjaavat ja ehkäisevät toimenpiteet sekä suorituskyvyn pantaminen Sisäisellä ja ulkoisella viestinnällä synnytämme ja vahvistamme sidosryhmissämme luottamusta toimintaamme. 11. Työntekijöillämme on ohjausmahdollisuus ja -velvollisuus omissa henkilökohtaisissa toiminnoissaan prosesseissamme.

9 7. Liiketoiminnan tulokset 1. Tavara- ja palvelutuotteemme ovat innovatiivisia ja ominaisuuksiltaan jatkuvasti kilpailukykyisiä. 2. Asiakkaamme ovat tyytyväisiä perustuen saamaansa arvoon tuotteistamme. 3. Työntekijöittemme välittömät asiakkaat ovat tyytyväisiä heidän työhönsä. 4. Taloudellista suorituskykyä koskevat tunnuslukumme ovat kilpailukykyä osoittavia. 5. Markkina-asemaamme kuvaavat tunnusluvut osoittavat kilpailukykyä. 6. Tulokset osoittavat, että työmme on tehokasta ja tuottavaa. 7. Henkilöstömme on tyytyväinen johtohenkilöiden toimintaan. 8. Yrityksemme hallitus on tyytyväinen johtohenkilöiden toimintaan. 9. Työntekijämme oppivat ja heidän osaamisensa lisääntyy. 10. Työtekijämme ovat tyytyväisiä työstään ja sen tuloksista. 11. Liiketoimintaprosessiemme suorituskyky on kilpailukykyinen. 12. Olemme onnistuneet strategisessa johtamisessamme toteuttamaan suunnitelmamme hyvin. 13. Yrityksemme ja sen johto nauttivat sidosryhmiemme luottamusta. 14. Meillä ei ole ollut ongelmia lakien ja säädösten noudattamisessa. 15. Antamalla tukea yrityksellemme tärkeille yhteisöille olemme saavuttaneet molemminpuolista hyötyä.

10

Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla

Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla 2013 Yhteinen arviointimalli The Common Assessment Framework (CAF) Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla CAF 2013 Sisällysluettelo Mallin keskeinen

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS Tekijät ja Opetushallitus Taitto Riikka Kiema ISBN 978-952-13-3558-7 Yliopistopaino Helsinki 2008 SISÄLTÖ ESIPUHE...5 1. LAADUNHALLINTASUOSITUKSEN TEHTÄVÄT

Lisätiedot

JOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2011

JOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2011 Näyttötutkinnon perusteet JOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2011 Määräys 15/011/2011 Määräykset ja ohjeet 2011:29 Määräykset ja ohjeet 2011:29 Näyttötutkinnon perusteet JOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO

Lisätiedot

Opiston kehittäminen itsearvioinnin avulla KANSALAISOPISTOJEN CAF 2014 C A F. Yhteinen arviointimalli The Common Assessment Framework (CAF)

Opiston kehittäminen itsearvioinnin avulla KANSALAISOPISTOJEN CAF 2014 C A F. Yhteinen arviointimalli The Common Assessment Framework (CAF) Opiston kehittäminen itsearvioinnin avulla KANSALAISOPISTOJEN C A F 2014 Yhteinen arviointimalli The Common Assessment Framework (CAF) 2014 TOIMINTATAVAT TULOKSET 3. Henkilöstö 7. Henkilöstö tulokset 1

Lisätiedot

Yhteinen arviointimalli CAF (Common Assessment Framework) Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla

Yhteinen arviointimalli CAF (Common Assessment Framework) Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla 2006 Yhteinen arviointimalli CAF (Common Assessment Framework) Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla CAF 2006 Edita Prima Oy ISBN 978-951-804-733-2 (nidottu) ISBN 978-951-804-734-9 (pdf) Sisällys

Lisätiedot

ISO 9001:2008 LAATUKÄSIKIRJAN LAATIMISMALLI

ISO 9001:2008 LAATUKÄSIKIRJAN LAATIMISMALLI ISO 9001:2008 LAATUKÄSIKIRJAN LAATIMISMALLI Bulevardi 28 00120 Helsinki Puhelin 020 7934 200 etunimi.sukunimi@fkl.fi http://www.fkl.fi SISÄLLYS 1 MITÄ ON LAATU?... 4 2 ISO 9000 VAATIMUKSET... 7 2.1 Vaatimukset

Lisätiedot

Hyvä kuntoutumiskäytäntö

Hyvä kuntoutumiskäytäntö Hyvä kuntoutumiskäytäntö Invalidiliiton kuntoutuspalvelut 1. Johdanto 5 2. Käsitteet 6 2.1 Toimintakyky 6 2.2 Kuntoutumistarve 6 2.3 Kuntoutusjärjestelmä 7 2.4 Kuntoutuminen 7 3. Asiakkaan näkökulma hyvässä

Lisätiedot

KANSALAISOPISTOJEN CAF -ARVIOINTIOPAS

KANSALAISOPISTOJEN CAF -ARVIOINTIOPAS KANSALAISOPISTOJEN CAF -ARVIOINTIOPAS 2012 FCG Koulutus ja konsultointi Oy Snellmaninkatu 10, 53100 Lappeenranta Puh. 010 4090, fax 010 409 2181, www.fcg.fi Y-tunnus 2474033-7 Kotipaikka Helsinki FCG KOULUTUS

Lisätiedot

YHTEISET TAVOITTEET YHTEINEN ETU MENESTYKSEEN TOIMIVALLA VUOROPUHELULLA

YHTEISET TAVOITTEET YHTEINEN ETU MENESTYKSEEN TOIMIVALLA VUOROPUHELULLA YHTEISET VOIEET YHTEINEN ETU MENESTYKSEEN TOIMIVALLA VUOROPUHELULLA Teknologiateollisuus ry Metallityöväen Liitto ry Puh. (09) 19 231 Puh. 020 77 4001 www.teknologiateollisuus.fi www.metalliliitto.fi ISBN

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2012-2016 HESTRA

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2012-2016 HESTRA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2012-2016 HESTRA Viimeksi päivitetty 5.4.2012 2 (16) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA KÄYTETYT TERMIT JA LYHENTEET 3 JOHDANTO

Lisätiedot

Kouvolan kaupungin Viestintäohjelma 2015-2017

Kouvolan kaupungin Viestintäohjelma 2015-2017 2014 Kouvolan kaupungin Viestintäohjelma 2015-2017 KH 15.12.2014 VIESTINTÄOHJELMA 2015 2017 VIESTINTÄ VÄLITTÄÄ! SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto ja lähtökohdat... 3 1.1 Kaupunkistrategia 2014 2020... 3 1.2

Lisätiedot

BEST PRACTICES HANDBOOK FOR SMES

BEST PRACTICES HANDBOOK FOR SMES BEST PRACTICES HANDBOOK FOR SMES This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible

Lisätiedot

vastuumme Arla Foods corporate social responsibility code of conduct

vastuumme Arla Foods corporate social responsibility code of conduct vastuumme Arla Foods corporate social responsibility code of conduct Arla Foods suhtautuu eettisiin laatuseikkoihin kestävällä ja vastuullisella tavalla taatakseen yrityksen maineen ja kannattavuuden.

Lisätiedot

YRITYKSEN NYKYTILAN ARVIOINTI

YRITYKSEN NYKYTILAN ARVIOINTI 1. ASKEL YRITYKSEN NYKYTILAN ARVIOINTI 1.1. Miten laadun kehittämisessä lähdetään liikkeelle? Eräs hyvä tapa aloittaa kehitystyö on tehdä itsearviointi. Menetelmän avulla yritys löytää omien toimintojensa

Lisätiedot

Laadunhallintajärjestelmän rakentaminen ja kehittäminen. Laatuseminaari Tero Pippola 2014.12.11

Laadunhallintajärjestelmän rakentaminen ja kehittäminen. Laatuseminaari Tero Pippola 2014.12.11 Laadunhallintajärjestelmän rakentaminen ja kehittäminen Laatuseminaari Tero Pippola 2014.12.11 Esityksen aiheita Laatu 2 Johtaminen laatu- ja johtamisjärjestelmät Standardit Miksi johtamisjärjestelmät

Lisätiedot

Arvot ja arvojohtaminen esimiestyössä Case ISS Palvelut Oy. Pirita Tossavainen

Arvot ja arvojohtaminen esimiestyössä Case ISS Palvelut Oy. Pirita Tossavainen Arvot ja arvojohtaminen esimiestyössä Case ISS Palvelut Oy Pirita Tossavainen Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma 2013 Tiivistelmä Liiketalouden koulutusohjelma 7.11.2013 Tekijä Pirita Tossavainen

Lisätiedot

MAINIO PÄIVÄ TYÖMAALLA CRAMO STORY OSAKSI ARKEA VUOSIKERTOMUS 2014

MAINIO PÄIVÄ TYÖMAALLA CRAMO STORY OSAKSI ARKEA VUOSIKERTOMUS 2014 MAINIO PÄIVÄ TYÖMAALLA CRAMO STORY OSAKSI ARKEA VUOSIKERTOMUS 2014 MAINIO PÄIVÄ TYÖMAALLA SISÄLLYSLUETTELO MAINIO PÄIVÄ TYÖMAALLA Helpotamme asiakkaidemme arkea 4 Tulemme paremmiksi joka päivä teemme Cramo

Lisätiedot

EETTISET EETTISET PERIAATTEET PERIAATTEEMME. kumppaneille

EETTISET EETTISET PERIAATTEET PERIAATTEEMME. kumppaneille EETTISET EETTISET PERIAATTEET PERIAATTEEMME kumppaneille 1 Ytimessä rohkeus, rehtiys ja vastuullisuus Eettiset periaatteemme määrittelevät Elenian yhteiset, arvoihin perustuvat, hyvän liiketavan periaatteet.

Lisätiedot

Tammelan kunta Henkilöstöstrategia 2010-2015

Tammelan kunta Henkilöstöstrategia 2010-2015 1 Tammelan kunta Henkilöstöstrategia 2010-2015 Kunnanvaltuusto 14.6.2010 39 2 ESIPUHE Tammela on luonnostaan kiinnostava lähes 600 vuoden ikäinen maalaispitäjä Kanta-Hämeessä. Tammelassa on moni-ilmeinen

Lisätiedot

Vastuullisen toiminnan periaatteet

Vastuullisen toiminnan periaatteet Vastuullisen toiminnan periaatteet Sisältö Vastuullisen toiminnan periaatteet... 3 Menestyksemme perustuu aidosti sisäistettyyn arvopohjaan... 4 Hyvä hallintotapa... 5 Varmistamme reilua ja aktiivista

Lisätiedot

Ylöjärven kaupunki Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje

Ylöjärven kaupunki Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje Ylöjärven kaupunki Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje Kaupunginhallitus hyväksynyt XX.XX.2015 Voimaantulo XX.XX.2015 1. JOHDANTO Tämä ohje täydentää kaupunginvaltuuston 3.2.2014 hyväksymiä Ylöjärven

Lisätiedot

JOHDA TYÖHYVINVOINTIA TULOKSELLISESTI

JOHDA TYÖHYVINVOINTIA TULOKSELLISESTI JOHDA TYÖHYVINVOINTIA TULOKSELLISESTI SISÄLLYSLUETTELO JOHDA TYÖHYVINVOINTIA TULOKSELLISESTI 3 Mitä on työhyvinvoinnin johtaminen? 3 Työhyvinvoinnin talo 4 Esimiestyö 5 Työyhteisö 6 Osaaminen 6 Kokonaishyvinvointi

Lisätiedot

SELLUA VASTUULLISESTI

SELLUA VASTUULLISESTI SELLUA VASTUULLISESTI METSÄ FIBRE EXCELLENCE FINLAND JA VUODEN LAATU INNOVAATIO -VOITTAJA 212 METSÄ FIBRE EXCELLENCE FINLAND JA VUODEN laatu innovaatio -VOITTAJA 212 Metsä Fibre voitti Suomen Laatupalkintokilpailun

Lisätiedot

TYÖSTÄ JOHTUVA STRESSI. Kuinka sitä voi hallita?

TYÖSTÄ JOHTUVA STRESSI. Kuinka sitä voi hallita? TYÖSTÄ JOHTUVA STRESSI Kuinka sitä voi hallita? Sisältö 1. Johdanto 2. Työstressi 2.1. Mitä stressi on? 2.2. Mikä aiheuttaa työstressiä? 2.3. Työstressin vaikutukset yksilöihin ja organisaatioihin 2.4.

Lisätiedot

Tero Käki (toim.) TAIDOLLA TUOTTAVUUTEEN TYÖKALUJA TUOTTAVUUDEN KEHITTÄMISEEN

Tero Käki (toim.) TAIDOLLA TUOTTAVUUTEEN TYÖKALUJA TUOTTAVUUDEN KEHITTÄMISEEN Lahden ammattikorkeakoulun julkaisu Sarja B Oppimateriaalia, osa 11 Tero Käki (toim.) TAIDOLLA TUOTTAVUUTEEN TYÖKALUJA TUOTTAVUUDEN KEHITTÄMISEEN Tero Käki (toim.) TAIDOLLA TUOTTAVUUTEEN TYÖKALUJA TUOTTAVUUDEN

Lisätiedot

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta osana hyvää hallinto- ja johtamistapaa

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta osana hyvää hallinto- ja johtamistapaa Ohje 1 (20) Johdanto Kuntalain 1.7.2012 voimaan astuneiden muutosten myötä kuntalakiin tuli merkittäviä sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa koskevia muutoksia, joihin kunnan tulee vastata. Muutosten

Lisätiedot

RAKENTAMISEN PALAUTESYSTEMATIIKAN KEHITTÄMINEN

RAKENTAMISEN PALAUTESYSTEMATIIKAN KEHITTÄMINEN Teknillisen korkeakoulun rakentamistalouden laboratorion selvityksiä 71 Helsinki University of Technology Construction Economics and Management Papers 71 Espoo 2007 TKK-RTA-S71 RAKENTAMISEN PALAUTESYSTEMATIIKAN

Lisätiedot

Arviointiteema arviointikulttuurin luominen 20.1. 22.1.2009 Pirjo Berg ja Anne Kaarnasaari

Arviointiteema arviointikulttuurin luominen 20.1. 22.1.2009 Pirjo Berg ja Anne Kaarnasaari Sosiaalitaito Oy Lapsuuden hyvinvoinnin kehittämisyksikkö hanke Länsi- ja Keski-Uudellamaalla LAPSUUDEN ARVOKAS ARKI - ARVO Arviointiteema arviointikulttuurin luominen 20.1. 22.1.2009 Pirjo Berg ja Anne

Lisätiedot

Strateginen johtaminen ja strategialähtöinen toiminnanohjaus

Strateginen johtaminen ja strategialähtöinen toiminnanohjaus Strateginen johtaminen ja strategialähtöinen toiminnanohjaus Toiviainen, Niko 2009 Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara Strateginen johtaminen ja strategialähtöinen toiminnanohjaus Niko

Lisätiedot

ESPOO 2006 VTT TIEDOTTEITA 2353. Kasvukompassi. 50+ -yritysten menestyksellisen kasvun ja kehittämisen mallit

ESPOO 2006 VTT TIEDOTTEITA 2353. Kasvukompassi. 50+ -yritysten menestyksellisen kasvun ja kehittämisen mallit ESPOO 2006 VTT TIEDOTTEITA 2353 Kasvukompassi 50+ -yritysten menestyksellisen kasvun ja kehittämisen mallit VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2353 Kasvukompassi 50+ -yritysten menestyksellisen kasvun ja

Lisätiedot