Ohjauksen verkosto ja johtaminen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ohjauksen verkosto ja johtaminen"

Transkriptio

1 Ohjauksen verkosto ja johtaminen Summer school in Estonia 16 June 2011 Seija Nykänen, tutkijatohtori Raimo Vuorinen, projektipäällikkö ELGPN Koulutuksen tutkimuslaitos, Jyväskylän yliopisto

2 2 Päivän teemat ja tavoitteet Elinikäisen ohjauksen laajentunut tulkinta Ohjauksen verkostoitumisen perusteet Johtaminen Käsitteellisiä välineitä Eestin ohjausverkostojen rakentamiseen kansallisesti ja alueellisesti

3 Tarkastelukulmia ohjauksen järjestämiseen Lisäarvo yksilölle - Valinnat - Tuki - Unelmat - Henkilökohtaiset tavoitteet etusijalla Korostuvat oppilaitoskontekstissa Ohjaus eri hallinnonaloja yhdistävänä elementtinä - Hyvinvointi - Osallisuus - Aktiivinen kansalaisuus Korostuvat sosiaali- ja terveyspalveluissa Lisäarvo yhteiskunnalle - Työllistyminen - Suuntautuminen - Visio - Kompromissit tavoitteenasettelussa Korostuvat työ- ja elinkeinohallinnossa

4 Elinikäinen ohjaus (EU:n ministerineuvoston päätöslauselma ) Mitä: Erilaiset toimet:» tietojen ja neuvojen antaminen, opinto-ohjaus, tietojen ja taitojen arviointi, opastus, neuvottelu, päätöksenteko- ja uranhallintataitojen opettaminen Kenelle/Kenen kanssa: Kaikenikäiset kansalaiset Milloin: Kohde: Ura: Missä: Missä tahansa elämänvaiheessa Koulutukseen ja ammattiin liittyvät päätökset, yksilöllisen kehityskaaren hallinta, valmiuksien, taitojen ja kiinnostusten määrittely Yksilöllinen kehityskaari oppimisessa, työssä ja muussa sellaisessa toiminnassa, jossa valmiuksia ja taitoja opitaan ja/tai käytetään. Julkiset palvelut, työelämä, kolmas sektori, ostopalvelut, yksityiset palvelujen tuottajat

5 EU:n ministerineuvoston päätöslauselma "Elinikäisen ohjauksen parempi sisällyttäminen elinikäisen oppimisen strategioihin Jäsenmaita kutsutaan - vahvistamaan elinikäisen ohjauksen osuutta kansallisten elinikäistä oppimista koskevien strategioiden yhteydessä - tarkastelemaan tarvittaessa uudelleen ohjauspolitiikkoja ja -käytäntöjä kansallisella tasolla,

6 Painopistealueina: Edistetään elinikäisten uranhallintataitojen hankkimista. Helpotetaan kaikkien kansalaisten mahdollisuuksia saada ohjauspalveluja. Kehitetään ohjauspalvelujen laadunvarmistusta. Rohkaistaan eri toimijoiden välistä koordinointia ja yhteistyötä kansallisella, alueellisella ja paikallisella tasolla. Hyödyntämällä elinikäisen oppimisen toimintaohjelman ja Euroopan rakennerahastojen tarjoamia mahdollisuuksia jäsenvaltioiden painopisteiden mukaisesti.

7 7 YHTEISKUNNALLINEN TILANNE JA HISTORIA VALTA VASTUU TIETO - rakentuminen VALTA VASTUU TIETO - muutos, oppiminen VALTA VASTUU TIETO - tulevaisuusorientaatiot?

8 Verkostoituminen 9 Ikiaikainen ihmisten tapa hankkia ruokaa! Keräily- ja metsästyskulttuurin organisoitumis- ja yhteistoimintatapa Monimutkaisten yhteiskunnallisten ongelmien ratkaiseminen Yhteistyön taustalla on työnjako Kaikki voittavat: vaihtokauppa Sidokset: vahvat ja heikot (Granovetter 1985) Tavoitteellisuus Strategioiden muodostaminen verkostoissa (esim. aikuisten ohjauksen OpinOvi-hanke)

9 10 Moninaisuuden käsite (Nykänen 2010; Pyykkönen 2010) Moniasiantuntijuus: erihallinnonalojen edustajia ja asiakas itse mukana yhteistyössä ja päätöksenteossa Moniammatillisuus: eri ammattien edustajien välinen yhteistyö (esim. nuorisotyöntekijä + opettaja/organisaatioiden välinen, luokanopettaja + erityisopettaja/tietoperustaero organisaation sisäisessä yhteistyössä) Monihallinnollisuus: eri hallinnonalojen välinen yhteissuunnittelu (sosiaalipalvlelut + työ- ja elinkeinopalvleut/lainsäädäntö, hallinnonalan toimintakulttuuri) Monialaisuus: eri hallinnonalojen ja esim. työelämän edustajien välinen yhteistyö Monitasoisuus: päätöksenteon eri tasot (OPS: kansallinen, alueellinen, organisaation päätökset) Monitieteisyys, tieteiden välinen tiedonmuodostus

10 Julkisten palveluiden verkostot (Nykänen 2011; Torvinen 2011; Valkokari 2009; Jackson & Stainsby 2000; Valkokari 2009;) 11 Hierarkiat: Kontrolloitu (liike)toiminta, Julkisen hallinnon perinteinen johtamis- ja toimintatapa Ylhäältä - alas valta ja vaikutus suhteet Hierarkkiat Kontrolloidut suhteet Auktoriteetti Tiedon ja vallan kulku ylhäältä alas Verkostot: Yhtymät, sosiaaliset verkostot Kumppanuudet Toiminnot rakentuvat toistensa varaan Verkostot/ heterakkiat Yhteiset tavoitteet Yhtenevän näkemys Vuorovaikutus Luottamus Tieto kulkee vastavuoroisesti toiminnan tasolta toiselle Markkinat: Markkinaehtoiset liiketoimintasuhteet Markkinat Kilpailusuhteet Taloudelliset arvot Hintakilpailu

11 Kansalaisen opinpolku ja alueellinen ohjauksen verkosto Monihallinnollinen ja moniammatillinen yhteistyö (Nykänen 2008) Asiakas: Oppiminen ja osallisuus Kohtaamisen ja tuentarpeet Elämänvaiheen ja Sosiaali- ja terveysp. 1. Johtaja 2. toimija toimijaa -tilanteen huomioon Nuorisoottaminen ja vapaaaikap. Aluehallinto 1. Johtaja 2. toimija toimijaa Opintojen rahoitusjärjestelmä Ohjauskeskus Yhteisöllisyys? 1. Johtaja 2. toimija toimija Yhteisö: osallistuminen johtaminen suunnittelu koordinointi Yhteisöllisyys? 1. Johtaja 2. toimija toimijaa Työ- ja elinkeinopalvelut Työ, työpaja Täydennyskoulutus Jatko-koulutus

12 Tuki- ja ohjauspalveluiden heterarkkinen organisointitapa (Nykänen 2010; Vuorinen, Kasurinen & Sampson 2006; Hakulinen &Kasurinen 2002; Kasurinen & Vuorinen 2003) Vertikaalinen päätöksenteon verkosto Monitasoinen päätöksenteko Aluekonteksti: toimintasuunnitelma Organisaation toimintasuunnitelma Sisällöt Työmuodot ja menetelmät Monialainen säädöstausta, OPS, strategiat Alueellisten hallinto-organisaatioiden monialainen yhteistyö Organisaatioiden monihallinnollinen ja ammatillinen yhteistyö, johtaminen Tavoitteet, työn- ja vastuunjako, yhteinen työ, Tiedon muodostus, arviointi ja palautejärjestelmät Palveluiden tuottaminen verkostossa (päivähoito, koulut, oppilaitojkset,sos.-terveys, nuoriso- ja vapaa-aika, työ- ja elinkeinopalvleut) Asiakkaiden tarvitsemat tuki- ja ohjauspalvelut Asiakkaalle näkymättömät palvelutekijät Asiakkaalle näkyvät palvelut Aika: asiakkaiden suunnitelmat, opiskelu, ura- ja elämänsuunnittelu/ horisontaalinen verkosto

13 14 Toiminta heterarkkiassa (Nykänen 2010; Kontopoulos 1993; Gronn 2001,2008; Hiebert 2009)) Kontopouluksen ja Gronnin ideat: Heterarkia käsitteenä purkaa ajatusta hierarkisesta toiminnan tavasta. 1.Toiminnat rakentuvat toistensa varaan 2. Tieto kulkee toiminnan tasojen välillä alhaalta ylös ja ylhäältä alas Hiebert (2009) Ohjauksen asiantuntijat ovat aktiivisia verkoston rakentamisessa keskenään ja ilmaisevat asiakastyössä saamansa tiedon johtajille ja hallinnolle

14 15 Vertikaalinen ohjauksen palveluverkosto (Nykänen 2010) Euroopan unionin taso: esim. liikkuvuus- ja tutkintojen vertailtavuus strategiat, kansainvälinen vuorovaikutus Kansallinen taso: esim. lainsäädäntö, politiikkaohjelmat, strategiatyö Alueellinen taso: esim. alueelliset strategiat, koulutuksen ennakointipäätökset, aloituspaikat, yhteistyöpäätökset, alueellisen yhteistyön koordinointi Organisaation taso: esim. toimintasuunnitelmat, ohjaussuunnitelmat, työn- ja vastuunjako asiakaspalvelutehtävät

15 Vertikaalis-horisontaalinen ohjauksen palveluverkosto (Nykänen 2010) 16 Osa verkostotyössä mukana olevista työntekijöistä ja johtajista (esim. sivistys- ja sosiaalijohtaja, rehtori, koulutuspäällikkö, nuorisopalveluiden johtaja, ohjauksen koordinaattori, johtavapsykologi tai lääkäri, kiertävä erityislastentarhanopettaja) osallistuu alueellisten suunnitteluryhmien työhön koordinoi myös oman organisaationsa sisäistä verkostoa työntekijöillä saattaa olla päivittäinen asiakastyö he liikkuvat verkoston eri tasoilla

16 17 Horisontaalinen palveluverkosto (Nykänen 2010) organisaatioiden sisällä tai niiden rajapinnoilla hallinnonalan sisällä voi toimia laaja palveluiden kehittämisen verkosto ammattiryhmien keskinäiset horisontaaliset verkostot organisaatioiden rajapinnoilla (opinto-ohjaajien tai kuraattorien keskinäiset alueelliset yhteistyöverkostot ) osa horisontaalisista verkostosuhteista organisaatioiden rajapinnoilla perustuu työntekijöiden henkilökohtaisille suhteille osasta yhteistyötä on sovittu organisaatioiden kesken. Molemmat ovat tarpeellisia. Verkosto perustuu aina ihmisten väliseen vuorovaikutukseen, oli yhteistyösuhteesta sitten olemassa sopimus tai ei.

17 Organisaatioiden ja professioiden rajojen ylittäminen (Nykänen 2010) 18 Rajapinnoilta siirtymiin Siirtymmillä yli rajan Kohti risteytynyttä uutta tietoa: hybridi ja trialoginen tieto

18 19 Rajapinnoilta siirtymiin (Nykänen 2010) Rajapinnat, joilla muutokset työstetään: 1. Asiakkaiden hyvinvoinnin, kasvun, oppimisen ja urasuunnittelun tukipalveluiden järjestäminen alueellisesti 2. Henkilöstön työnjaon ja uudelleen orientoitumisen sekä oppimisen turvaaminen 3. Johtaminen organisaatioissa 4. Johtamisen ulottaminen yhteistyösuhteisiin organisaatioiden rajoilla

19 20 Yhteistoiminta: Siirtymillä yli rajojen (Nykänen 2010) Rajapinta (Nykänen 2010), rajavyöhyke (Engeström 2004), ba (Nonaka & Konno 1995) oppimisen tila (Tynjälä ym. 2005) Rajapinnalle kokoonnutaan vaihtamaan tarjoumia, suunnittelemaan yhteistä toimintaa Rajavyöhyke = toimintajärjestelmien välistä aluetta, jolla tapahtuu vuorovaikutusta, neuvottelua ja vaihtoa yhteisen ymmärryksen lisäämiseksi ja toiminanna kohteen määrittelemiseksi

20 Ohjauksen palvelujärjestelyiden yhteistyön, tiedonmuodostuksen ja johtamisen yhteydet (Nykänen 2010 Lallimoa ym. (2007), Collinia (2007) ja Wengeriä (1998) mukaillen ) 21 Ohjauksen yhteistyön taso Moniammatillinen yhteistyö, moniasiantuntijuus yhteistyö Interammatillinen yhteistyö: (eri tieteenalojen edustajien välinen yhteistyö) Transammatillinen yhteistyö: (käsitteiden, teorioiden ja lähestymistapojen muutos) Tiedonmuodostustapa Johtamisote Eri näkökulmien kokoaminen Hybridi tiedonmuodostus (näkökulmien fuusio) Trialoginen tiedonmuodostus (yhteisen kohteen muokkaaminen) Yhteistyö johtajien ja toimijoiden kesken Jaettu johtaminen Lähettien toiminta ja johtaminen yhteistyöverkostossa

21 Ohjauksen palvelujärjestelyjen kehityksen kulttuuriset vaiheet (Nykänen 2010) 22 Johtamisen elementti Eristäytyneet palvelut Yhteistyöhön pyrkivä palvelukulttuuri Verkostoituneet palvelut Rakenteiden johtaminen - Eivät tunne toisiaan ja toistensa palveluita - Hallinnonalakohtaiset resurssit - Verkoston yhteinen suunnittelu - Resurssien kartoitus - Pysyvä johto ja strateginen toimielin - Laaja osallistuminen - Resurssisynergia Prosessien johtaminen Henkilöstöjohtaminen Palvelukatveet - Organisaatiolähtöiset strategiat -Työnjakoa, ei yhteistyötä - Hallinto, johto ja toimijat erillisiä Asiakaspalvelu - Asiakkaita palvelujen ulkopuolella - Laajapohjaiset strategiat - Arvointi- ja seurantakatveita - Monihallinnollista yhteistyötä, palveluviiveitä - Heterarkinen yhteistyö - Moniammatillinen koulutus - Asiakkaiden palvelutarpeita kartoitetaan - Kattava verkosto - Johdon ja toimijoiden sitoutunut osallistuminen - Asiakkaat suunnittelussa -TVT:n integratiivinen käyttö -Verkostotyössä hallinto, johtajat, toimijat -Yhteinen työ -Asiakkaat saavat palveluita resurssitehokkaasti ja tasavertaisesti

22 Moniammatillinen yhteistyö oppimisen tilassa ( Nykänen 2010; Nykänen ym. 2007; Juutilainen 2003; Engeström 2004; Karjalainen, Heikkinen & Saarnivaara 2007; Kaikkonen 2004) Tietämisen vertaisuus Terminologia iedeperusta Kieli Johtaminen Olemassaolon vertaisuus Asenteet Sukupolvi Säädökset Toimintatavat Motivaatio Kulttuuri Organisaation X edustaja Juridis-eettinen vertaisuus Moniammatillinen rajapinta, oppimisen tila: -keskustelufoorumi -resurssit -johtaminen: legitimointi Tarjouma Tulkinta Tarjouma Dialogi Monitulkintaisuuden sieto Yhteinen käsikirjoitus Koordinointi Yhteistoiminta Yhteinen työ Olemassaolon vertaisuus Asenteet Motivaatio Sukupolvi Kulttuuri Organisaation Y edustaja Tietämisen vertaisuus Johtaminen Säädökset Toimintatavat Juridis-eettinen vertaisuus Kieli Terminologia Tiedeperusta

23 Monialaisten palveluiden johtamisen tavoitteet ja tarpeet (Nykänen 2010) I Rakenteiden johtaminen II Prosessien johtaminen III Henkilöstön johtaminen IV Asiakaspalvelun erityiskysymykset 1. Yhteistoiminta-alueen määrittely 2. Verkosto: verkoston rakentaminen, solmut 3. Toimintaedellytykset: raha, aika, tila/foorumi, asenne 4. Strateginen suunnittelu, kehittäminen 5. Yhteistyön organisointi (organisaation sis. ja väl.) 6. Tieto, tutkimus- ja kehittämistoiminta ja monisuuntainen viestintä 7. Toiminnan seuranta ja arviointi 8. Johtajan oma toiminta 9. Henkilöstön toiminta 10. Osaaminen, oppiminen ja koulutustarpeet 11. Asiakaspalvelu johtamisen kannalta 12. Palvelun saannin varmistaminen 13. Osallisuuden tukeminen

24 Ohjauspalveluiden rakenteet (Nykänen 2010) Yhteistoiminta-alue: maantieteellisesti, toiminnallisesti, kulttuurisesti, historiallisesti Verkoston rakentaminen organisaation sisäsäinen ja organisaatioiden välinen verkosto. Verkostolla on vertikaalinen ja horisontaalinen suunta Toimintaedellytykset: aika, raha, tahto, asenteet, täydennyskoulutus, työnohjaus, mentorointi

25 Ohjauksen palvelujärjestelyiden johtamisprosessit (Nykänen 2010) 1. Strateginen suunnittelu: osallistumisvaikuttamismahdollisuudet > sitoutuminen (Nikkanen & Lyytinen 1996) 2. Yhteistyön organisointi (vrt. Yhteinen työ!) 3. Tiedonmuodostus: tiedon hankinta, dokumentit, muistiot 4. Arviointi: haasteena arvioinnin nivominen kehittämistyöhön 5. Seuranta: on sekä yksilön opinpolun jatkumon käsite ja palveluiden jatkumoa kuvaava

26 Ohjausorganisaatioiden välinen, alueellinen strategiatyö (Nykänen 2010) kutsutaan koolle tarpeelliset tahot, arvioidaan yhdessä olemassa olevia palveluita, selkeytetään eri hallinnonalojen ohjausrooleja, sovitaan yhteistyösuhteista, määritellään päätöksentekokanavat, kootaan yhteiset resurssit koordinointityöhön, sovitaan pelisäännöt, jotka viestitään kaikille osapuolille toimijoineen, jaetaan yhteistyön vastuut, järjestetään koulutusta organisaatioiden edustajille, sovitaan kokoontumisista, asialistoista, asioiden kirjaamisesta ja tiedottamisesta ja viestitään päätöksistä toimijoille, asiakkaille, kuten yhteistyökumppaneille, oppilaille, opiskelijoille, huoltajille ja vanhemmille sekä työelämän ja yritysten edustajille.

27 Ohjaus- ja tukipalveluiden arviointinäkökulmat ( Nykänen ym.2007; Nykänen 2010; Tenhula 2007) Opiskelijan näkökulma Työntekijöiden näkökulma Palvelun saatavuus Osallisuus, oppiminen Organisaation näkökulma Suunnittelu Päätöksenteko Työn- ja vastuunjako Jaettu johtaminen Verkostotyön arviointinäkökulmat Osaaminen ja oppiminen Moniammatillistuvan työn haasteet: rajojen ylittäminen ja siirtymät Jaksaminen Alueen näkökulma Strategiatyö Yhteissuunnittelu Koordinointi, Oppivan, hyvinvoivan alueen tavoite

28 Organisaatio 1 Johtaja Tieto, Valtuutukset, Työn- ja vastuunjako Työntekijät Lähetti Lähetti Tarjouma Johtaja Tarjouma Moniammatillinen rajapinta, oppimisen tila Tieto, Valtuutukset, Työn- ja vastuunjako Tarjouma Organisaatio 3 Työntekijät Lähetti Organisaatio 2 Tieto ja Valtuutus, työn- ja vastuunjako Johtaja Työntekijät Palveluiden tarkastelu organisaatioissa ja niiden rajapinnoilla(nykänen ym. 2007; Nykänen 2010)

29

30 Kiitos mielenkiinnostanne! Seija Nykänen, tutkijatohtori Jyväskylän yliopisto Koulutuksen tutkimuslaitos p

31 32 Kiitos mielenkiinnostanne! Seija Nykänen, KT Tutkijatohtori Jyväskylän yliopisto Koulutuksen tutkimuslaitos PL Jyväskylän yliopisto p Raimo Vuorinen, KT Projektipäällikkö, ELGPN Jyväskylän yliopisto Koulutuksen tutkimuslaitos PL Jyväskylän yliopisto Skype: vuorai p

32 Lähteet ELGPN Lifelong Guidance Policies: Work in Progress. A report on the work of the European Lifelong Guidance Policy Network Jyväskylä: ELGPN Kasurinen, H. &Launikari M CHANCES Opinto-ohjauksen kehittäminen nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi. Opetushallitus. Nuorten syrjäytymisen ehkäisy. Valtiontalouden tarkastusviraston toimintatarkastuskertomus 146/2007 Nykänen, S Ohjauksen palvelujärjestelyjen toimijoiden käsitykset johtamisesta ohjausverkostossa matkalla verkostojohtamiseen. Jyväskylän yliopisto. Koulutuksen tutkimuslaitos. Tutkimuksia 25. Väitöskirja. Nykänen, S., Karjalainen, M., Vuorinen, R. & Pöyliö, L. 2007a. Ohjauksen alueellisen verkoston kehittäminen monihallinnollinen ja moniammatillinen yhteistyö voimavarana. Jyväskylän yliopisto. Koulutuksen tutkimuslaitos. Tutkimusselosteita 34. Nykänen, S., Karjalainen, M., Vuorinen, R & Pöyliö, L. 2007b. Ohjauksen alueellisen verkoston kehittäminen. Teoksessa H. Kasurinen & M. Launikari (toim.) CHANCES Opinto-ohjauksen kehittäminen nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi. Helsinki: Opetushallitus, Promoting young people's full participation in education, employment and society. Communication from the commission to the european parliament, the council, the european economic and social committee and the committee of the regions

Verkostovalmennus. Tekemällä oppii 2. yhteistyöpäivä. Hotelli Cumulus, Hämeenlinna (kokoustilat) 4.5.2011 klo 8.30-15.30.

Verkostovalmennus. Tekemällä oppii 2. yhteistyöpäivä. Hotelli Cumulus, Hämeenlinna (kokoustilat) 4.5.2011 klo 8.30-15.30. Tekemällä oppii 2. yhteistyöpäivä Verkostovalmennus Hotelli Cumulus, Hämeenlinna (kokoustilat) 4.5.2011 klo 8.30-15.30 Mervi Pasanen Jyväskylän ammattikorkeakoulu Ammatillinen opettajakorkeakoulu Mervi.pasanen@jamk.fi

Lisätiedot

Moniammatillinen ja poikkihallinnollinen yhteistyö peruskoulussa

Moniammatillinen ja poikkihallinnollinen yhteistyö peruskoulussa KT Helena Kasurinen Opetushallitus Moniammatillinen ja poikkihallinnollinen yhteistyö peruskoulussa Johdanto Peruskoulun tulisi taata oppilailleen välittävä ja turvallinen oppimisympäristö. Perusopetuslaki

Lisätiedot

Sisältö. Katsaus ohjauksen nykytilaan... 1. Mitä elinikäinen ohjaus tarkoittaa?... 1. Elinikäisen ohjauksen tavoitteet... 1

Sisältö. Katsaus ohjauksen nykytilaan... 1. Mitä elinikäinen ohjaus tarkoittaa?... 1. Elinikäisen ohjauksen tavoitteet... 1 ELO Pohjois-Savossa Sisältö Katsaus ohjauksen nykytilaan... 1 Mitä elinikäinen ohjaus tarkoittaa?... 1 Elinikäisen ohjauksen tavoitteet... 1 Elinikäinen ohjaus Suomessa... 3 Elinikäinen ohjaus Pohjois-Savossa

Lisätiedot

Mie teen vaan oman työni

Mie teen vaan oman työni JYVÄSKYLÄ STUDIES IN EDUCATION, PSYCHOLOGY AND SOCIAL RESEARCH 477 Seija Koskela Mie teen vaan oman työni Toimintatutkimus moniammatillisen yhteistyön ja ohjausosaamisen kehittämisestä JYVÄSKYLÄ STUDIES

Lisätiedot

jani ursin monialainen yhteistyö ja sen arviointi nuorisopalveluissa

jani ursin monialainen yhteistyö ja sen arviointi nuorisopalveluissa jani ursin monialainen yhteistyö ja sen arviointi nuorisopalveluissa Kirjallisuuskatsaus, Opit käyttöön-hanke Sisällys Johdanto...3 Tämän artikkelin tarkoituksena on...4 Mitä monialaisella yhteistyöllä

Lisätiedot

Kohti Ohjaamoa-projekti 3.2.2014 31.10.2014 ESR-osarahoitteinen projekti Rahoittaja Keski-Suomen ELY-keskus

Kohti Ohjaamoa-projekti 3.2.2014 31.10.2014 ESR-osarahoitteinen projekti Rahoittaja Keski-Suomen ELY-keskus 1 Kohti Ohjaamoa Kirjoittajat: Pakkala Arja Saukkonen Sakari Savonmäki Pasi Kohti Ohjaamoa-projekti 3.2.2014 31.10.2014 ESR-osarahoitteinen projekti Rahoittaja Keski-Suomen ELY-keskus Projektinumero S12593

Lisätiedot

Kyl määki. Turun peruskoulujen oppilaanohjauksen käsikirja. Koonnut Petri Niemi. Kyl määki! Turun kaupungin peruskoulujen oppilaanohjauksen käsikirja

Kyl määki. Turun peruskoulujen oppilaanohjauksen käsikirja. Koonnut Petri Niemi. Kyl määki! Turun kaupungin peruskoulujen oppilaanohjauksen käsikirja Kyl määki Turun peruskoulujen oppilaanohjauksen käsikirja Koonnut Petri Niemi Kyl määki Turun kaupunki, kasvatus- ja opetustoimi ISBN 978-952-5991-84-0 Koonnut Petri Niemi Kuvat Taitto Lauri Tiikasalo

Lisätiedot

Ohjauksen alueellisen verkoston kehittäminen

Ohjauksen alueellisen verkoston kehittäminen SEIJA NYKÄNEN MERJA KARJALAINEN RAIMO VUORINEN LEA PÖYLIÖ Ohjauksen alueellisen verkoston kehittäminen poikkihallinnollinen ja moniammatillinen yhteistyö voimavarana CHANCES Koulutuksen tutkimuslaitos

Lisätiedot

6.6.2014 Yhteensovittava johtaminen / Marja-Leena Perälä & Nina Halme 1

6.6.2014 Yhteensovittava johtaminen / Marja-Leena Perälä & Nina Halme 1 Mitä hyötyä palvelujen monialaisesta johtamisesta esimerkkinä lasten ja nuorten palvelut Marja-Leena Perälä, tutkimusprofessori, Nina Halme, erikoistutkija ROAD SHOW seminaari moniammatilliset toimintamallit

Lisätiedot

DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA

DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA Pro gradu- tutkielma Terhi Törmänen 0233123 Kasvatustieteiden tiedekunta / Kasvatustiede Lapin yliopisto Syksy 2013 Sisältö 1. Johdanto... 1 2. Nuorisotyö,

Lisätiedot

Moniammatillinen. yhteistyö. Mari Kontio

Moniammatillinen. yhteistyö. Mari Kontio Moniammatillinen yhteistyö Mari Kontio 1 Moniammatillinen yhteistyö Mari Kontio Julkaisija TUKEVA-hanke Oulun seutu www.ouka.fi/seutu/tukeva Taitto Mainostoimisto SIBERIA Oy Paino Oulu 2010 2 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

kirsti mäensivu ulla rasimus opas nuorten ohjaus- ja palveluverkostoille

kirsti mäensivu ulla rasimus opas nuorten ohjaus- ja palveluverkostoille kirsti mäensivu ulla rasimus opas nuorten ohjaus- ja palveluverkostoille Opit käyttöön-hanke Sisällys Kenelle opas on kirjoitettu, Mihin opasta tarvitaan?... 4 1. Laki ja kunta luovat kivijalan nuorten

Lisätiedot

Moniammatillinen yhteistyö varhaiskasvatuksen kokemana

Moniammatillinen yhteistyö varhaiskasvatuksen kokemana Moniammatillinen yhteistyö varhaiskasvatuksen kokemana Riika Mari Hoppari Helsingin yliopisto Valtiotieteellinen tiedekunta Yhteiskuntapolitiikka Pro gradu -tutkielma Toukokuu 2014 Sisällys 1 Johdanto...

Lisätiedot

KEURUUN SEUDUN AIKUISKOULUTUKSEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2010 2017

KEURUUN SEUDUN AIKUISKOULUTUKSEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2010 2017 KEURUUN SEUDUN AIKUISKOULUTUKSEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2010 2017 Ulkoasu ja taitto: Hanna Söderström Kustantaja: Keuruun seudun aikuiset työelämään Koulutuksella on katetta -hanke, Kehittämisyhtiö KeuLink

Lisätiedot

Kumppanuuskäsikirja näkökulmia monitoimijaisen yhteistyön kehittämiseen. Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisuja A.

Kumppanuuskäsikirja näkökulmia monitoimijaisen yhteistyön kehittämiseen. Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisuja A. Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisuja A. 8:2014 Kumppanuuskäsikirja näkökulmia monitoimijaisen yhteistyön kehittämiseen Heini Maijanen ja Pirkko Haikara Euroopan maaseudun kehittämisen

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS Tekijät ja Opetushallitus Taitto Riikka Kiema ISBN 978-952-13-3558-7 Yliopistopaino Helsinki 2008 SISÄLTÖ ESIPUHE...5 1. LAADUNHALLINTASUOSITUKSEN TEHTÄVÄT

Lisätiedot

HYVÄN OHJAUKSEN KRITEERIT. Hyvän ohjauksen kriteerit perusopetukseen, lukiokoulutukseen ja ammatilliseen koulutukseen

HYVÄN OHJAUKSEN KRITEERIT. Hyvän ohjauksen kriteerit perusopetukseen, lukiokoulutukseen ja ammatilliseen koulutukseen HYVÄN OHJAUKSEN KRITEERIT Hyvän ohjauksen kriteerit perusopetukseen, lukiokoulutukseen ja ammatilliseen koulutukseen Sisällys 1. Hyvän ohjauksen kriteerien tehtävä... 3 2. Hyvän ohjauksen kriteerien käyttö

Lisätiedot

Yliopistojen elinikäisen oppimisen strategiat Suomessa. Paula Lindroos Fortbildningscentralen vid Åbo Akademin

Yliopistojen elinikäisen oppimisen strategiat Suomessa. Paula Lindroos Fortbildningscentralen vid Åbo Akademin Yliopistojen elinikäisen oppimisen strategiat Suomessa Paula Lindroos Fortbildningscentralen vid Åbo Akademin Siru Korkala Helsingin yliopisto, Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia Yliopistojen elinikäisen

Lisätiedot

KANSAINVÄLINEN SAIRAANHOITAJUUS SUOMESSA PILOTTIPROJEKTI. Mabuhay Laurea. Jouni Koski, Taina Viiala, Päivi Putkonen & Marja Tanskanen

KANSAINVÄLINEN SAIRAANHOITAJUUS SUOMESSA PILOTTIPROJEKTI. Mabuhay Laurea. Jouni Koski, Taina Viiala, Päivi Putkonen & Marja Tanskanen Laurea Julkaisut I Laurea Publications Jouni Koski, Taina Viiala, Päivi Putkonen & Marja Tanskanen PILOTTIPROJEKTI KANSAINVÄLINEN SAIRAANHOITAJUUS SUOMESSA Mabuhay Laurea Laurea Julkaisut I Laurea Publications

Lisätiedot

Verkostojohtamisen opas: Verkostotyöskentely sosiaali- ja terveysalalla

Verkostojohtamisen opas: Verkostotyöskentely sosiaali- ja terveysalalla Verkostojohtamisen opas: Verkostotyöskentely sosiaali- ja terveysalalla Versio 1.0 (30.12.2010) Muutosvoimaa vanhustyön osaamiseen -hankkeen julkaisu Tutkimusryhmä: Timo Järvensivu, KTT Katri Nykänen,

Lisätiedot

Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla

Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla 2013 Yhteinen arviointimalli The Common Assessment Framework (CAF) Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla CAF 2013 Sisällysluettelo Mallin keskeinen

Lisätiedot

Ammatillinen opettajakorkeakoulu. AMMATILLINEN ERITYISOPETTAJANKOULUTUS (60 OP) Opiskelijan käsikirja 2013-2014

Ammatillinen opettajakorkeakoulu. AMMATILLINEN ERITYISOPETTAJANKOULUTUS (60 OP) Opiskelijan käsikirja 2013-2014 Ammatillinen opettajakorkeakoulu AMMATILLINEN ERITYISOPETTAJANKOULUTUS (60 OP) Opiskelijan käsikirja 2013-2014 Sisällys Ammatillinen erityisopettajankoulutus 2013-2014... 2 Ammatillista erityisopettajankoulutusta

Lisätiedot

ACTA MONIASIANTUNTIJUUS SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PERHETYÖSSÄ MONITAHOARVIOINTI Q-METODOLOGIALLA UNIVERSITATIS OULUENSIS D 1239.

ACTA MONIASIANTUNTIJUUS SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PERHETYÖSSÄ MONITAHOARVIOINTI Q-METODOLOGIALLA UNIVERSITATIS OULUENSIS D 1239. OULU 2014 D 1239 ACTA Ritva Kuorilehto UNIVERSITATIS OULUENSIS D MEDICA MONIASIANTUNTIJUUS SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PERHETYÖSSÄ MONITAHOARVIOINTI Q-METODOLOGIALLA OULUN YLIOPISTON TUTKIJAKOULU; OULUN

Lisätiedot

HYVINVOINTIA YHTEISTYÖLLÄ

HYVINVOINTIA YHTEISTYÖLLÄ HYVINVOINTIA YHTEISTYÖLLÄ Karhukuntien palvelustrategia 2008 K O U L U T U S P A L V E L U T Hyväksytty Karhukuntien neuvottelukunnassa 10.12.2003 sekä seudun kuntien valtuustoissa tammikuussa 2004. SISÄLLYS

Lisätiedot

TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI

TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI Tilannekuva elinikäisen ohjauksen kehittämisestä ELY-alueilla Syksy 2012 Koulutus- ja kehittämiskeskus Salmia LAITURI-projekti

Lisätiedot

TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI

TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI Tilannekuva elinikäisen ohjauksen kehittämisestä ELY-alueilla Syksy 2012 Koulutus- ja kehittämiskeskus Salmia Laituri-projekti

Lisätiedot

YHTEISIIN PÖYTIIN Ammatillisen koulutuksen aluekehitysvaikutukset

YHTEISIIN PÖYTIIN Ammatillisen koulutuksen aluekehitysvaikutukset Anu Räisänen & Risto Hietala (toim.) YHTEISIIN PÖYTIIN Ammatillisen koulutuksen aluekehitysvaikutukset Arviointiraportti Koulutuksen arviointineuvoston julkaisuja 27 Koulutuksen arviointineuvoston julkaisuja

Lisätiedot

MONIKULTTUURINEN OHJAUS

MONIKULTTUURINEN OHJAUS MONIKULTTUURINEN OHJAUS 2011 SISÄLTÖ 3... Johdanto 4... Eri kieli- ja kulttuuritaustainen oppilas koulussa 7... Monikulttuurinen ohjaus ja opintojen tukeminen 11... Oppilaan- ja opinto-ohjaus lapsen ja

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN AIKUISTEN TIETO-, NEUVONTA- JA

VARSINAIS-SUOMEN AIKUISTEN TIETO-, NEUVONTA- JA VARSINAIS-SUOMEN AIKUISTEN TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN STRATEGIA 2012 2015 SISÄLTÖ 1. Varsinais-Suomen aikuisten tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen strategia visio, missio ja toimenpiteet...

Lisätiedot

Maailma on monimutkainen. Tulevaisuuden ammatillisen opettajan osaamisen. tarpeet

Maailma on monimutkainen. Tulevaisuuden ammatillisen opettajan osaamisen. tarpeet Tulevaisuuden ammatillisen opettajan osaamisen ja tiedon tarpeet Aila Paaso Koulutuspäällikkö, KT Opetusalan henkilöstö- ja täydennyskoulutus, Oulun ammattikorkeakoulu Aila.paaso@oamk.fi Tiivistelmä Artikkelissa

Lisätiedot