Yhteistoiminnallisen ja monialaisen johtamisen malli

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yhteistoiminnallisen ja monialaisen johtamisen malli"
  • Aki Aho
  • 1 vuotta sitten
  • Katselukertoja:

Transkriptio

1 Yhteistoiminnallisen ja monialaisen johtamisen malli Kuka moninaisuutta johtaa? Yhteistyöstä monialaisen työn johtamiseen ELLA Etelä-Pohjanmaan lapsiperhepalvelut -kehittämishanke Torstai Seija Nykänen, KT, rehtori Vaajakosken koulu Jyväskylä

2 Ohjauksen palvelujärjestelyiden verkosto- ja johtamistutkimusten aineisto (Nykänen, Karjalainen, Vuorinen & Pöyliö 2007a,b; Nykänen 2010) 2 Tutkimukseen osallistui: 10 kunnan ohjauksen verkosto (Oulun alue) 8 ruotsinkielisen kunnan verkosto (Pohjanmaa) Sivistyspalveluiden sidosryhmäyhteistyön verkosto (Vantaa) Aikuislukioverkosto (Etelä-Suomi, 8 aikuislukiota) Nuoriso- ja aikuiskoulutuslinja ja 2 ammatillista oppilaitosta (Helsinki)

3 3 Tutkimuksen toteutus Ryhmähaastatteluun osallistui: sivistys- ja sosiaalihallinnon edustajia rehtoreita, koulutusalajohtajia opinto- ja oppilaanohjaajia (po, lu, amm.) erityisopettajia, terveydenhoitajia, nuoriso-ohjaajia kuraattoreita, koulupsykologeja, sosiaaliohjaajia työelämän ja erilaisten projektien edustajia Yht. 61 haastateltavaa Aineiston analyysimenetelmät: 1) Ohjauksen verkostotutkimus: sisällönanalyysi verkostotoiminnasta 2) Väitöstutkimus: fenomenografinen analyysi/ ohjauksen verkoston johtamista koskevien KÄSITYSTEN tutkimus

4 Alueellinen palvelukonteksti, johtamisen rajapinnat (Nykänen 2008 ) Ohjauksen moninaisuuden perusteet: Työelämä Koulu Oppilaitos Oppilaitos Asiakas: Toimintakykyisyys Oppiminen ja osallisuus Kohtaamisen ja tuentarpeet Elämänvaiheen ja -tilanteen huomioon ottaminen Sosiaali- ja terveyspalvelut (MT-palvelut) 1. Johtaja 2. toimija toimija Avi ja ELY 1. Johtaja 2. toimija toimija Nuorisoja vapaaaikap. Kolmassektori Poliisi 1. Johtaja 2. toimija toimija Yhteisö: osallistuminen johtaminen ja alaisuus suunnittelu koordinointi Oppiminen, jaksaminen 1. Johtaja 2. toimija toimija Työ- ja elinkeino palvelut Täydennyskoulutus Jatko-koulutus

5 Julkisten palveluiden johtamisen verkostonäkemykset Moninaisuuden käsite Julkisten palveluiden verkostot Palveluverkostot -> hierarkian asemesta heterarkkinen toiminta Verkostotyön arviointinäkökulmat; moniammatillinen tiedonmuodostus Monialaisten palveluiden johtamisen tavoitteet ja tarpeet Moniammatillinen yhteistyö oppimisen tilassa Yhteistoiminnallisen johtamisen malli Miksi verkostotyö ei aina suju?

6 6 Moninaisuuden käsite (Nykänen 2010; Pyykkönen 2010) Moniasiantuntijuus: eri palvelun tuottajia ja asiakas itse mukana yhteistyössä, ongelman ratkaisussa ja päätöksenteossa Moniammatillisuus: eri ammattien edustajien välinen yhteistyö (esim. lehtori, opettaja, terveydenhoitaja, koulutuspäällikkö) Monihallinnollisuus: eri hallinnonalojen välinen yhteissuunnittelu (koulu, aluesosiaalityö ja kouluterveydenhuolto yhteistyö: lainsäädäntö, hallinnonalan toimintakulttuuri) Monialaisuus: eri hallinnonalojen ja esim. työelämän edustajien välinen yhteistyö Monitasoisuus: päätöksenteon eri tasot (kansallinen, alueellinen, konsernitaso, organisaatio, osasto) Monitieteisyys: eri ammattiryhmien erilainen, mutta vertainen tieto

7 Verkostoituminen 7 Ikiaikainen ihmisten tapa hankkia ruokaa! Jo keräily- ja metsästyskulttuurin organisoitumis- ja yhteistoimintatapa Kaikki voittavat (win-win) periaate, riittävästä toiminnan samuudesta sopiminen Taustalla on yhteiskunnallista työnjako Sidokset: vahvat ja heikot (Granovetter 1985) Tavoitteellisuus Monimutkaisten yhteiskunnallisten ongelmien ratkaiseminen Strategioiden muodostaminen verkostoissa, julkisten resurssien jakaminen

8 8 Julkishallinnon palveluverkosto Oma verkostotutkimuksen kohteensa esim. USA:ssa Agranoff, McCuire, O Toole Jr. ( luvulle jatkuvaa tutkimusta) Systeemin ja verkoston välimaastossa Toiminta vertikaalista ja horisontaalista Hierarkinen toiminta muutoksessa heterarkiseksi (Kontopoulos 1993; Gronn 2008; Nykänen 2010) Poikkeaa tuotanto- ja sosiaalisista verkostoista

9 9 Verkostoituminen ja moniammatillinen työ eivät ole synonyymeja (Nykänen 2010) Verkostoituminen on koordinointi, organisointi ja yhteistyömekanismi, joka on noussut markkinoiden ja hierarkioiden rinnalle (Jackson & Stainsby 2000; Nykänen 2010) Moniammatillinen työ on vuorovaikutteinen, tiedonmuodostusta ja ongelmanratkaisua muuttava tapa toimia esimerkiksi verkostossa (Nykänen 2010)

10 Moniammatillinen ja -hallinnollinen työote (Nykänen ym. 2007) Kukaan työntekijä, ei mikään ammattiryhmä eikä organisaatio yksin pysty vastaamaan asiakkaan palvelutarpeisiin. Moniammatillinen, suunnitelmallinen työote ja sitä vahvistava täydennyskoulutus tukevat (alueellisen) verkoston kehittämistä. Moniammatillinen työ voi olla organisaation sisäistä tai organisaatioiden välistä. Erilaisen tiedon yhdistäminen (Karjalainen, Heikkinen, Huttunen & Saarnivaara 2006, 101), Uuden tiedon luomisen keskeinen edellytys on rajapinta, kohtaaminen oppimisen tilassa, jossa voidaan dialogissa luoda yhteinen, jaettu ymmärrys yhteistyön pohjaksi (Nonaka & Konno 1998; Tynjälä, Nikkanen, Volanen & Valkonen 2005, 31.)

11 Palveluiden heterarkkinen organisointitapa (Nykänen 2010; Vuorinen, Kasurinen & Sampson 2006; Hakulinen &Kasurinen 2002; Kasurinen & Vuorinen 2003) Vertikaalinen päätöksenteon verkosto Monitasoinen päätöksenteko Aluekonteksti toimintasuunnitelma Organisaation toimintasuunnitelma Palveluiden sisällöt työmuodot ja menetelmät Säädökset: lait, asetukset, määräykset, normit, (esim. opetussuunnitelmien perusteet) Alueellista monialaista yhteistyötä ohjaavat strategiat Organisaatioiden monihallinnollinen ja ammatillinen yhteistyö Tavoitteet, työn- ja vastuunjako Palveluiden tuottaminen horisontaalisessa verkostossa Kansalaisten tarvitsemat palvelut Asiakkaalle näkymättömät palvelutekijät Asiakkaalle näkyvät palvelut Aika: asiakkaiden tarpeet, tavoitteet ja suunnitelmat, (opiskelu, ura- ja elämänsuunnittelu, työ)

12 12 Vertikaalinen palveluverkosto (Nykänen 2010) Euroopan unionin taso: esim. liikkuvuus ja tutkintojen vertailtavuus strategiat, kansainvälinen vuorovaikutus Kansallinen taso: esim. lainsäädäntö, politiikkaohjelmat, strategiatyö Alueellinen taso: esim. alueelliset strategiat, koulutuksen ennakointipäätökset, aloituspaikat, yhteistyöpäätökset, alueellisen yhteistyön koordinointi Organisaation taso: esim. toimintasuunnitelmat, ohjaussuunnitelmat, työn- ja vastuunjako asiakaspalvelutehtävät

13 13 Heterarkkinen toiminta (Kontopoulos 1993; Gronn 2008; Nykänen 2010) Heterarkia käsitteenä purkaa ajatusta hierarkisesta toiminnan tavasta. Hetrarkiassa 1. Toiminnat rakentuvat toistensa varaan. Kaikkia toiminnan tasoja tarvitaan. 2. Tietoa tuotetaan kaikilla toiminnan tasoilla ja tieto kulkee monisuuntaisesti toiminnan tasolta toiselle. 3. Valta ja vastuut jalautuvat tasavertaisemmin kuin hierarkiassa

14 Palveluverkoston arviointinäkökulmat ( Nykänen ym.2007; Tenhula 2007) Asiakkaan näkökulma Työntekijöiden näkökulma Palvelun saatavuus Osallisuus, oppiminen Organisaation näkökulma Suunnittelu Päätöksenteko Työn- ja vastuunjako Jaettu johtaminen Verkostotyön arviointinäkökulmat Osaaminen ja oppiminen Moniammatillistuvan työn haasteet: rajojen ylittäminen ja siirtymät Jaksaminen Alueen näkökulma Strategiatyö Yhteissuunnittelu Koordinointi, Oppivan, hyvinvoivan alueen tavoite

15 Moniammatillisten palveluiden johtaminen

16 Monialaisten palveluiden johtamisen lähtökohdat ja vaiheet (Nykänen 2010) 16 Moniammatillinen työ on tiedonmuodostusta ja rajapintatyöskentelyyn osallistumista Kyseenalaistetaan ja hylätään totuttuja tapoja toimia Moniammatillisen työn vaiheet (Noble & Jones 2006 mukaillen Nykänen 2010): 1. Esityövaihe: oman palvelutarjonnan arviointi, kumppanuuksien tarvearviointi 2. Hakevavaihe 3. Arviointivaihe: yhteistyö tarjouksien arviointi 4. Rakenteiden luomisvaihe: säännöt ja yhteistyösuhteet 5. Alkuvaihe: itsetehostus 6. Luottamuksen rakentamisen vaihe karsii itsetehostusta, avainhenkilöiden nimeäminen ja kaikki voittavat periaatteella neuvotteleminen

17 17 Johtamisen tavoitteet ja tarpeet (Nykänen 2010 Yhteistoiminta-alueen määrittely Verkostosuhteet Strateginen suunnittelu Yhteistyö Toimintaedellytykset Tieto, tiedon muodostus ja viestintä Oppiminen ja osaaminen Kehittämistarpeet Henkilöstön toiminta Johtajan oma toiminta Seuranta ja arviointi Asiakaspalvelu johtamisen kannalta

18 18 Johtaminen toimintana Verkoston rakentaminen Edellytysten luominen Osaamisen edistäminen ja varmistaminen työssä Täydennys- ja jatkokoulutus Kehittämistyö Viestintä, tiedotus ja yhteisen kielen luominen Palvelun saannin varmistaminen

19 Monialaisten palveluiden johtamisen tavoitteet ja tarpeet (Nykänen 2010) I Rakenteiden johtaminen II Prosessien johtaminen III Henkilöstön johtaminen IV Asiakaspalvelun erityiskysymykset 1. Yhteistoiminta-alueen määrittely 2. Verkosto: verkoston rakentaminen, solmut 3. Toimintaedellytykset: raha, aika, tila/foorumi, asenne 4. Strateginen suunnittelu, kehittäminen 5. Yhteistyön organisointi (organisaation sis. ja väl.) 6. Tieto, tutkimus- ja kehittämistoiminta ja monisuuntainen viestintä 7. Toiminnan seuranta ja arviointi 8. Johtajan oma toiminta 9. Henkilöstön toiminta 10. Osaaminen, oppiminen ja koulutustarpeet 11. Asiakaspalvelu johtamisen kannalta 12. Palvelun saannin varmistaminen 13. Osallisuuden tukeminen

20 Moniammatillisen ja -hallinnollisen yhteistyön rakenteet (Nykänen 2010) 1. Yhteistoiminta-alueen määrittely maantieteellisesti, toiminnallisesti, kulttuurisesti, historiallisesti 2. Verkostoa tarkastellaan organisaation sisäsäisenä ja organisaatioiden rajapinnoille muodostettuna verkostona. Verkostolla on vertikaalinen ja horisontaalinen suunta 3.Toimintaedellytykset

21 Verkostotyön toimintaedellytykset (Nykänen 2009) aineelliset edellytykset, kuten yhteistyöaika ja tila eli foorumi talous toiminnalliset edellytykset, kuten voimavarojen yhdistäminen yhteistyöhön tiedon tuottaminen yhdessä sekä henkiset edellytykset, kuten asenteet ja tuen tarpeet työssä, täydennyskoulutus ja työnohjaus

22 Palvelujärjestelyiden johtamisprosessit (Nykänen 2009) 1. strateginen suunnittelu 2. yhteistyö 3. tiedonmuodostus ja sen johtaminen 4. arviointi 5. seuranta

23 Palveluprosessien kehittämisen haasteet 1. (Nykänen 2010) Alueellisesta väestön kasvusta tai vähenemisestä johtuvat haasteet polarisaatio Yhteiskunnan ja työelämän sekä yksilön tarpeiden kohtaanto Arvioinnin ja seurantajärjestelmien kehittämistarpeet Tieto- ja viestintätekniikan hyväksikäyttö: organisaatioiden ja eri hallinnonalojen välisessä tiedonsiirrossa, tiedotuksessa asiakkaille, huoltajille, verkostokumppaneille ja työelämään Atomistisuus -kokonaisvaltaiset palveluiden kehittämisessä Monihallinnollisen yhteistyön ongelmana osaamisen puute palveluiden järjestämisessä Kaiken kattava resurssien jakaminen sektoreittain: rahanjakoperusteet tukahduttavat näkemykset yhteistyöstä

24 Palveluprosessien kehittämisen haasteet 2.(Nykänen 2010) Toimintakulttuurin muutostarve eri hallinnonaloilla Luukutuskäytäntöjen purkamisen tarve (asiakkaan asiaa siirretään tiskiltä toiselle) Asiantuntijatieto ja valta: pään yli puhuminen ja toimiminen Koppihoito (työntekijä ei tunne muita palvelun tarjoajia ja yrittää selviytyä kaikista ohjaushaasteista yksin) Ohut monihallinnollinen strategiatyö Päätöksenteon ja hallinnon etäisyys toimijoista ruohonjuurella Erilaisten nivelvaiheiden tiedonsiirto- ja tietosuoja-asioita ei ole pystytty ratkaisemaan riittävän joustavasti Yksilöiden ja yhteiskunnan tavoitteiden ja tarpeiden yhteensovittamisen vaikeus Resurssipuhe ohittaa ihmisen tarpeet

25 Strateginen suunnittelun vaiheet Moniammatillisen yhteistyön tarve hahmotetaan Yhteistyön tavoitteet hahmotetaan yhdessä Yhteistyökumppanit tunnistetaan Tarvitaan yhteistyöfoorumi Palveluita tarkastellaan alueellisena yhteistyöprosessina Verkostotyötä arvostetaan ja siihen varataan aikaa Eri toimijoiden väliset rajapinnat henkilökohtaisesti, ammatillisesti tai toiminnallisesti eivät ole selvärajaisia. Niistä pitäisi keskustella enemmän

26 26 1. Yhteistyön oppimistarpeet Asiantuntijoiden välinen sopimistarve, kannanottojen ja vuorovaikutuksen tarve yhteistyössä Yhteisen kielen, käsitteiden ja ymmärryksen hakeminen esim. asiakastyössä > tiedonmuodostus Hallinnonalojen kulttuurierot > oppiminen / verkostonikä Ammattislangin avaaminen, käsitteenmuodostaminen, Yhteistyökumppaneiden toiminnan tuntemus Aktiivinen eksperttiys; omasta toiminnasta puhuminen Rohkeus olla asiatuntija, kasvaminen asiantuntijaksi vuorovaikutuksessa ja omien rajojen tunnistaminen Luottamus Lupausten realismi Tiedonkulku, tiedottaminen, laillisuuden rajoissa toimiminen

27 Moniammatillinen työn kehittämisprosessit (Nykänen 2010) Yhteistyösuunnitelma: työn- ja vastuunjaon selkiinnyttäminen Palvelujen synkronointi Alueen palveluihin tutustuminen, osallistuminen ja yhteistyö oman organisaation ulkopuolelle Nivelvaiheyhteistyö: palvelurakenteeseen tutustuminen, tiedonsiirron menetelmien kehittäminen Tiedonkulku työntekijöille, asiakkaille ja muille verkoston kumppaneille palveluista Työmenetelmät: varhainen tunnistaminen, puuttumisväylät, hyvien käytäntöjen jakaminen Johtajien ja ruohon juurella toimivien asiantuntijoiden puheen jakaminen

28 Organisaationäkökulma Työnjako edellyttää toimivaa suunnitelmaa. Palvelujärjestelyjen kehittäminen on osa organisaation toimintakulttuurin kehittämistä. Ohjaus- ja tukipalvelut kaikkien työntekijöiden työnä edellyttää selkeämpää työn- ja vastuunjakoa. Työntekijöitä, jotka osallistuvat eri organisaatioiden välisen ohjausyhteistyön suunnitteluun ja toteuttamiseen kutsutaan verkostolähteiksi.

29 Moniammatillisen yhteistyön kehittämistarpeita organisaatiossa ovat Eristäytyneisyyden purku - yhteisöllisen moniammatillisen työotteen kehittäminen. Synergia sisäisen ja ulkopuolisen asiantuntijuuden hyödyntäminen, osallistuminen aluetyöhön Johtaminen: työntekijöitten toimintaedellytysten luominen Jaetun johtamisen menetelmien kehittäminen; neuvottelu ja päätöksentekotaitojen kehittäminen, jakaminen Palveluiden koordinointi, tiedottaminen Keskustelufoorumit ja muut yhteistyön edellytykset rakennetaan organisaation johdon myötävaikutuksella ja päätöksillä. Yhteinen kieli (haaste)

30 Moniasiantuntijuus Taso 1. Asiakkaalle näkyvät palvelut/ (Nykänen, Karjalianen, Vuorinen & Pöyliö 2007 ) Asiakas Tarjouma Moniammatillinen asiantuntija XXX Tarjouma Dialogi Koordinaatio Kommunikaatio Kooperaatio Tarjouma Moniammatillinen asiantuntija YYY Oppimisen tila

31 Tiedon vertaisuus Terminologia Tiedeperusta Kieli Olemassa olon vertaisuus Asenteet Sukupolvi Motivaatio Kulttuuri Organisaation X edustaja Moniammatillinen rajapinta, oppimisen tila: -keskustelufoorumi -resurssit -johtaminen: legitimointi Tarjouma Tarjouma Olemassa olon vertaisuus Asenteet Motivaatio Sukupolvi Kulttuuri Organisaation Y edustaja Tiedon vertaisuus Terminologia Tiedeperusta Kieli Johtaminen Säädökset Toimintatavat Juridis-eettinen vertaisuus Tulkinta Dialogi Monitulkintaisuuden sieto Yhteinen käsikirjoitus Koordinointi Yhteistoiminta Yhteinen työ Johtaminen Säädökset Toimintatavat Juridis-eettinen vertaisuus Moniammatillinen yhteistyö oppimisen tilassa ( Nykänen 2010; Nykänen ym. 2007; Juutilainen 2003; Engeström 2004; Karjalainen, Heikkinen & Saarnivaara 2007; Kaikkonen 2004)

32 Organisaatio 1 Tieto, valtuutus Johtaja Tieto, valtuutu s Tieto, valtuutus Työntekijät Lähetti Tarjouma Tarjouma Tarjouma Moniammatillinen rajapinta, oppimisen tila Lähetti Organisaatio 2 Tieto ja valtuutus Johtaja Työntekijät Lähetti Organisaatio 3 Johtaja Tieto ja valtuutus Työntekijät Palveluiden tuottaminen organisaatioissa ja niiden rajapinnoilla, verkostossa (Nykänen ym. 2007)

33 Dialogisuuden syntymisen elementtejä (Nykänen 2009) Johtamisprosessit Oppimisprosessit Tuotokset Foorumien avaaminen; keskustelun edellytys Osallistumisresurssit Koordinointi Osallistuminen laajasti (tavoitteen kannalta oikeat tahot) Toimintalinjaukset Kuuntelu Kohtaaminen Keskustelu Tutustuminen Käsitteiden avaaminen Luottamus Rohkeus Sitoutuminen Ymmärrys Ongelmanratkaisutaitojen oppiminen Palvelun kehittämisen kannalta relevanttien kysymysten esiin nostaminen Suunnitelmat Päätökset Arviointitiedon tuottaminen Kehittäminen yhdessä

34 Ohjauksen palvelujärjestelyiden yhteistyön, tiedonmuodostuksen ja johtamisen yhteydet (Nykänen 2010 Lallimoa ym. (2007), Collinia (2007) ja Wengeriä (1998) mukaillen ) 34 Ohjauksen yhteistyön taso Tiedonmuodostustapa Johtamisote Moniammatillinen yhteistyö, moniasiantuntijuus yhteistyö Interammatillinen yhteistyö: (eri tieteenalojen edustajien välinen yhteistyö) Transammatillinen yhteistyö: (käsitteiden, teorioiden ja lähestymistapojen muutos) Eri näkökulmien kokoaminen Näkökulmien fuusio (hybridi tiedonmuodostus ) Yhteisen kohteen Muokkaaminen (trialoginen tiedonmuodostus) Yhteistyö johtajien ja toimijoiden kesken Jaettu johtaminen Lähettien toiminta ja johtaminen yhteistyöverkostossa

35 Palveluverkoston yhteistyön kehittäminen organisaation näkökulmasta (Nykänen 2010) Vuorovaikutus ulkoisiin monihallinnollisiin kumppaneihin Epäterveen kilpailun purku Henkilösuhteille perustuvien verkostojen laajentaminen myös organisaatioiden välisiksi yhteistyösuhteiksi Käyttäjädemokratia, asiakkaiden osallisuus Uusien työntekijöitten perehdytys ja perehtyminen merkityksellistä

36 Palveluiden järjestämisen kulttuuriset vaiheet (Nykänen 2010) 36 Johtamisen elementti Eristäytynyt palvelukulttuuri Yhteistyöhön pyrkivä palvelukulttuuri Verkostoitunut palvelukulttuuri Rakenteiden johtaminen Prosessien johtaminen -Toimijat eivät tunne toisiaan tai toistensa palveluita -Hallinnonalakohtaiset resurssit -Palvelukatveet -Organisaatio-lähtöiset strategiat -Verkoston määrittely, tavoitteet, yhteinen suunnittelu -Resurssien kartoitus -Laajapohjaiset strategiat -Arvointi- ja seurantakatveita -Monihallinnollista yhteistyötä, palveluviiveitä -Pysyvä johto- ja strateginen toimielin -Laaja osallistuminen -Resurssisynergia -Kattava verkosto -Johdon ja toimijoiden sitoutunut osallistuminen -Asiakkaat mukana suunnittelussa -TVT:n integratiivinen käyttö Henkilöstöjohtaminen Asiakaspalvelu Työnjakoa, ei yhteistyötä -Hallinto, johto ja toimijat erillisiä -Asiakkaita palvelujen ulkopuolella (erityisesti maahanmuuttaja asiakkaat, koulutuksen ulkopuolella olevat nuoret, erityisen tuen tarpeessa olevat nuoret) -Ylhäältä alas ja alhaalta ylös ulottuva yhteistyö -Moniammatillinen täydennyskoulutus -Asiakkaiden palvelutarpeita kartoitetaan -Verkostotyössä mukana hallinto, johtajat, toimijat -Yhteinen työ -Asiakkaat saavat palveluita resurssitehokkaasti ja tasavertaisesti

37 Yhteistoiminnallisen johtamisen malli ( Nykänen 2010)

38 Lähteitä Jäppinen, A.-K Kiinni ammattiin Ote opintoihin. Keskeyttämisen vähentäminen ammatillisessa peruskoulutuksessa. Opetusministeriön julkaisuja 27. Helsinki. Kasurinen, H. &Launikari M CHANCES Opinto-ohjauksen kehittäminen nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi Nuorten syrjäytymisen ehkäisy. Valtiontalouden tarkastusviraston toimintatarkastuskertomus 146/2007 Nykänen, S Ohjauksen palvelujärjestelyjen toimijoiden käsitykset johtamisesta ohjausverkostossa - Matkalla verkostojohtamiseen? Jyväskylän yliopisto. Koulutuksen tutkimuslaitos. Väitöskirja. Nykänen, S., Karjalainen, M., Vuorinen. R & Pöyliö, L Ohjauksen alueellisen verkoston kehittäminen poikkihallinnollinen ja moniammatillinen yhteistyö voimavarana

39 39 Kiitos mielenkiinnostanne! Seija Nykänen Vaajakosken koulu p

Ohjauksen verkosto ja johtaminen

Ohjauksen verkosto ja johtaminen Ohjauksen verkosto ja johtaminen Summer school in Estonia 16 June 2011 Seija Nykänen, tutkijatohtori Raimo Vuorinen, projektipäällikkö ELGPN Koulutuksen tutkimuslaitos, Jyväskylän yliopisto 2 Päivän teemat

Lisätiedot

Moniammatillinen ja poikkihallinnollinen yhteistyö peruskoulussa

Moniammatillinen ja poikkihallinnollinen yhteistyö peruskoulussa KT Helena Kasurinen Opetushallitus Moniammatillinen ja poikkihallinnollinen yhteistyö peruskoulussa Johdanto Peruskoulun tulisi taata oppilailleen välittävä ja turvallinen oppimisympäristö. Perusopetuslaki

Lisätiedot

DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA

DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA Pro gradu- tutkielma Terhi Törmänen 0233123 Kasvatustieteiden tiedekunta / Kasvatustiede Lapin yliopisto Syksy 2013 Sisältö 1. Johdanto... 1 2. Nuorisotyö,

Lisätiedot

Kyl määki. Turun peruskoulujen oppilaanohjauksen käsikirja. Koonnut Petri Niemi. Kyl määki! Turun kaupungin peruskoulujen oppilaanohjauksen käsikirja

Kyl määki. Turun peruskoulujen oppilaanohjauksen käsikirja. Koonnut Petri Niemi. Kyl määki! Turun kaupungin peruskoulujen oppilaanohjauksen käsikirja Kyl määki Turun peruskoulujen oppilaanohjauksen käsikirja Koonnut Petri Niemi Kyl määki Turun kaupunki, kasvatus- ja opetustoimi ISBN 978-952-5991-84-0 Koonnut Petri Niemi Kuvat Taitto Lauri Tiikasalo

Lisätiedot

Verkostovalmennus. Tekemällä oppii 2. yhteistyöpäivä. Hotelli Cumulus, Hämeenlinna (kokoustilat) 4.5.2011 klo 8.30-15.30.

Verkostovalmennus. Tekemällä oppii 2. yhteistyöpäivä. Hotelli Cumulus, Hämeenlinna (kokoustilat) 4.5.2011 klo 8.30-15.30. Tekemällä oppii 2. yhteistyöpäivä Verkostovalmennus Hotelli Cumulus, Hämeenlinna (kokoustilat) 4.5.2011 klo 8.30-15.30 Mervi Pasanen Jyväskylän ammattikorkeakoulu Ammatillinen opettajakorkeakoulu Mervi.pasanen@jamk.fi

Lisätiedot

Mie teen vaan oman työni

Mie teen vaan oman työni JYVÄSKYLÄ STUDIES IN EDUCATION, PSYCHOLOGY AND SOCIAL RESEARCH 477 Seija Koskela Mie teen vaan oman työni Toimintatutkimus moniammatillisen yhteistyön ja ohjausosaamisen kehittämisestä JYVÄSKYLÄ STUDIES

Lisätiedot

Moniammatillinen. yhteistyö. Mari Kontio

Moniammatillinen. yhteistyö. Mari Kontio Moniammatillinen yhteistyö Mari Kontio 1 Moniammatillinen yhteistyö Mari Kontio Julkaisija TUKEVA-hanke Oulun seutu www.ouka.fi/seutu/tukeva Taitto Mainostoimisto SIBERIA Oy Paino Oulu 2010 2 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Kohti Ohjaamoa-projekti 3.2.2014 31.10.2014 ESR-osarahoitteinen projekti Rahoittaja Keski-Suomen ELY-keskus

Kohti Ohjaamoa-projekti 3.2.2014 31.10.2014 ESR-osarahoitteinen projekti Rahoittaja Keski-Suomen ELY-keskus 1 Kohti Ohjaamoa Kirjoittajat: Pakkala Arja Saukkonen Sakari Savonmäki Pasi Kohti Ohjaamoa-projekti 3.2.2014 31.10.2014 ESR-osarahoitteinen projekti Rahoittaja Keski-Suomen ELY-keskus Projektinumero S12593

Lisätiedot

jani ursin monialainen yhteistyö ja sen arviointi nuorisopalveluissa

jani ursin monialainen yhteistyö ja sen arviointi nuorisopalveluissa jani ursin monialainen yhteistyö ja sen arviointi nuorisopalveluissa Kirjallisuuskatsaus, Opit käyttöön-hanke Sisällys Johdanto...3 Tämän artikkelin tarkoituksena on...4 Mitä monialaisella yhteistyöllä

Lisätiedot

JOHTAMINEN PERHEKESKEISESSÄ TYÖSSÄ 90 op OPETUSSUUNNITELMA 2013-2014

JOHTAMINEN PERHEKESKEISESSÄ TYÖSSÄ 90 op OPETUSSUUNNITELMA 2013-2014 JOHTAMINEN PERHEKESKEISESSÄ TYÖSSÄ 90 op OPETUSSUUNNITELMA 2013-2014 Terveydenedistämisen koulutusohjelma Sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan ylempi ammattikorkeakoulututkinto Diakonia-ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Moniammatillinen yhteistyö varhaiskasvatuksen kokemana

Moniammatillinen yhteistyö varhaiskasvatuksen kokemana Moniammatillinen yhteistyö varhaiskasvatuksen kokemana Riika Mari Hoppari Helsingin yliopisto Valtiotieteellinen tiedekunta Yhteiskuntapolitiikka Pro gradu -tutkielma Toukokuu 2014 Sisällys 1 Johdanto...

Lisätiedot

Verkostojohtamisen opas: Verkostotyöskentely sosiaali- ja terveysalalla

Verkostojohtamisen opas: Verkostotyöskentely sosiaali- ja terveysalalla Verkostojohtamisen opas: Verkostotyöskentely sosiaali- ja terveysalalla Versio 1.0 (30.12.2010) Muutosvoimaa vanhustyön osaamiseen -hankkeen julkaisu Tutkimusryhmä: Timo Järvensivu, KTT Katri Nykänen,

Lisätiedot

6.6.2014 Yhteensovittava johtaminen / Marja-Leena Perälä & Nina Halme 1

6.6.2014 Yhteensovittava johtaminen / Marja-Leena Perälä & Nina Halme 1 Mitä hyötyä palvelujen monialaisesta johtamisesta esimerkkinä lasten ja nuorten palvelut Marja-Leena Perälä, tutkimusprofessori, Nina Halme, erikoistutkija ROAD SHOW seminaari moniammatilliset toimintamallit

Lisätiedot

Osaamisen ennakointi kuntapalveluissa

Osaamisen ennakointi kuntapalveluissa Osaamisen ennakointi kuntapalveluissa Kunta-alan osaamistarpeet Osaamistarvekyselyn tulokset Asiantuntijaseminaarin tulokset OSAAMISTARPEIDEN ENNAKOINTIKYSELYN JA ASIANTUNTIJASEMINAARIN TULOKSET Päivämäärä

Lisätiedot

yhteensovittava johtaminen

yhteensovittava johtaminen OPAS Marja-Leena Perälä Nina Halme Sirpa Nykänen Lasten, nuorten ja perheiden palveluja yhteensovittava johtaminen 19 Lasten, nuorten ja perheiden palveluja yhteensovittava johtaminen Marja-Leena Perälä,

Lisätiedot

MONIAMMATILLINEN JA MONIALAINEN OSAAMINEN SOSIAALI-, TERVEYS-, KUNTOUTUS- JA LIIKUNTA-ALOJEN KOULUTUKSESSA

MONIAMMATILLINEN JA MONIALAINEN OSAAMINEN SOSIAALI-, TERVEYS-, KUNTOUTUS- JA LIIKUNTA-ALOJEN KOULUTUKSESSA Marja Katisko, Marjo Kolkka, Päivi Vuokila-Oikkonen MONIAMMATILLINEN JA MONIALAINEN OSAAMINEN SOSIAALI-, TERVEYS-, KUNTOUTUS- JA LIIKUNTA-ALOJEN KOULUTUKSESSA Malli työssäoppimisen ja ammattitaitoa edistävän

Lisätiedot

TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI

TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI Tilannekuva elinikäisen ohjauksen kehittämisestä ELY-alueilla Syksy 2012 Koulutus- ja kehittämiskeskus Salmia LAITURI-projekti

Lisätiedot

TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI

TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI Tilannekuva elinikäisen ohjauksen kehittämisestä ELY-alueilla Syksy 2012 Koulutus- ja kehittämiskeskus Salmia Laituri-projekti

Lisätiedot

Etsivän nuorisotyön ja työotteen pika-analyysi. Kaupunki-innovaatiot -hanke Kesäkuu 2011 Jaana Männikkö

Etsivän nuorisotyön ja työotteen pika-analyysi. Kaupunki-innovaatiot -hanke Kesäkuu 2011 Jaana Männikkö Etsivän nuorisotyön ja työotteen pika-analyysi Kaupunki-innovaatiot -hanke Kesäkuu 2011 Jaana Männikkö TIIVISTELMÄ Etsivän nuorisotyö on laajentunut Suomessa viimeisten kolmen vuoden aikana Opetus- ja

Lisätiedot

kirsti mäensivu ulla rasimus opas nuorten ohjaus- ja palveluverkostoille

kirsti mäensivu ulla rasimus opas nuorten ohjaus- ja palveluverkostoille kirsti mäensivu ulla rasimus opas nuorten ohjaus- ja palveluverkostoille Opit käyttöön-hanke Sisällys Kenelle opas on kirjoitettu, Mihin opasta tarvitaan?... 4 1. Laki ja kunta luovat kivijalan nuorten

Lisätiedot

Kumppanuuskäsikirja näkökulmia monitoimijaisen yhteistyön kehittämiseen. Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisuja A.

Kumppanuuskäsikirja näkökulmia monitoimijaisen yhteistyön kehittämiseen. Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisuja A. Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisuja A. 8:2014 Kumppanuuskäsikirja näkökulmia monitoimijaisen yhteistyön kehittämiseen Heini Maijanen ja Pirkko Haikara Euroopan maaseudun kehittämisen

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen yksikkö

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen yksikkö MEHTÄLÄ, ULLA ESIOPETUKSEN TIEDONSIIRTOMALLI ERI TOIMIJOIDEN KOKEMANA Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen yksikkö Varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

KUMPPANIOPETTAJUUS. Koulutuksen suunnittelun lähtökohtia Liittyvä Voima -hankkeessa

KUMPPANIOPETTAJUUS. Koulutuksen suunnittelun lähtökohtia Liittyvä Voima -hankkeessa KUMPPANIOPETTAJUUS Koulutuksen suunnittelun lähtökohtia Liittyvä Voima -hankkeessa Toini Harra 4.11.2009 Sisällys 1 JOHDANTO...2 2 KUMPPANIOPETTAJUUSKOULUTUKSEN SUUNNITTELU KEHITTÄMISORIENTOITUNEEN TUTKIMUKSEN

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS Tekijät ja Opetushallitus Taitto Riikka Kiema ISBN 978-952-13-3558-7 Yliopistopaino Helsinki 2008 SISÄLTÖ ESIPUHE...5 1. LAADUNHALLINTASUOSITUKSEN TEHTÄVÄT

Lisätiedot

Sosiaalinen raportointi

Sosiaalinen raportointi Helsingin kaupungin sosiaalivirasto. Selvityksiä 2003:10 Sosiaalinen raportointi menetelmä asiakastyössä syntyneen tiedon prosessointiin Taina Hussi 2 ESIPUHE 3 ALKUSANAT 4 1. TAUSTA 5 1.1 Sosiaalisen

Lisätiedot

Strateginen johtaminen Eksotessa

Strateginen johtaminen Eksotessa Strateginen johtaminen Eksotessa Asiakirjassa on linkkejä Eksoten intranetiin Eksonetiin, jota voivat käyttää vain henkilöt, joilla on käyttäjätunnukset. 4/2015 2 (13) SISÄLLYSLUETTELO 1 STRATEGIAN JOHTAMINEN

Lisätiedot

Lupaan kuunnella lasta ajan kanssa (vaikkei se usein ole mahdollista) Lupaan ottaa erityisesti lapset huomioon perhetapaamisessa

Lupaan kuunnella lasta ajan kanssa (vaikkei se usein ole mahdollista) Lupaan ottaa erityisesti lapset huomioon perhetapaamisessa Lupaan tulla lapsen tasolle, kohdata ja kuunnella häntä Lupaan kysyä lapselta hänen oman mielipiteensä Lupaan kuunnella lasta ajan kanssa (vaikkei se usein ole mahdollista) Lupaan ottaa erityisesti lapset

Lisätiedot

DIALOGINEN JOHTAMINEN - Avain luovuuteen ja innovaatioihin -

DIALOGINEN JOHTAMINEN - Avain luovuuteen ja innovaatioihin - DIALOGINEN JOHTAMINEN - Avain luovuuteen ja innovaatioihin - 14.5.2013 Kunnallistalouden, erityisesti henkilöstövoimavarojen dosentti Sirpa Syvänen Tampereen yliopisto Johtamiskorkeakoulu Dinno Dialogisen

Lisätiedot

Dialogisen johtamisen tutkimusohjelma 2012-2014

Dialogisen johtamisen tutkimusohjelma 2012-2014 Dinno Dialogisen johtamisen tutkimusohjelma 2012-2014 www.dinno.fi Dinnon monitieteinen teoreettinen viitekehys Tuloksellisuus Dialoginen johtaminen (Taloudellisuus Tuottavuus Vaikuttavuus Laatu) Osaaminen

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN MUSEOPALVELUT

JYVÄSKYLÄN MUSEOPALVELUT JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN MUSEOPALVELUIDEN PEDAGOGINEN STRATEGIA VUOTEEN 2016 1 ESIPUHE Viimeisen 20 vuoden ajan on keskustelussa museoiden merkityksestä ja tehtävästä painotettu museoiden tarvetta kehittää

Lisätiedot