Verkostojen mahdollisuudet ja rajat nivel- ja siirtymävaiheissa. Seija Nykänen, tutkijatohtori Koulutuksen tutkimuslaitos, Jyväskylän yliopisto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Verkostojen mahdollisuudet ja rajat nivel- ja siirtymävaiheissa. Seija Nykänen, tutkijatohtori Koulutuksen tutkimuslaitos, Jyväskylän yliopisto"

Transkriptio

1 Verkostojen mahdollisuudet ja rajat nivel- ja siirtymävaiheissa Seija Nykänen, tutkijatohtori Koulutuksen tutkimuslaitos, Jyväskylän yliopisto

2 Koulutuksen tutkimuslaitos/ KTL - verkostoituminen - eri hallinnon alojen välinen yhteistyö Oppilaan- ja opinto- ohjauksen ehittämishanke / CHANCES-hanke Joensuun yliopisto: - sukupuolisensitiivinen ohjaus Jyväskylän ammattiopisto - erityistä tukea tarvitsevat opiskelijat OPH Jyväskylän yliopisto/ Ohjaajakoulutus: - monikulttuurinen ohjaus

3 Tutkimusaineisto (Nykänen, Karjalainen, Vuorinen & Pöyliö 2007a,b; Nykänen 2010) 3 Verkostot: 10 kunnan ohjauksen verkosto (Oulun alue) 8 ruotsinkielisen kunnan verkosto (Pohjanmaa) Sivistyspalveluiden sidosryhmäyhteistyön verkosto (Vantaa) Nuoriso- ja aikuiskoulutuslinja ja 2 ammatillista oppilaitosta (Helsinki) Aikuislukioverkosto (Etelä-Suomi) Ryhmähaastattelut: sivistys- ja sosiaalihallinnon edustajia rehtoreita, koulutusalajohtajia opinto- ja oppilaanohjaajia (po, lu, amm.) erityisopettajia, terveydenhoitajia, nuoriso-ohjaajia kuraattoreita, koulupsykologeja, sosiaaliohjaajia työelämän ja erilaisten projektien edustajia (Yht. 61) Analyysimenetelmät: 1) Ohjauksen verkostotutkimus (CHANCES) sisällönanalyysi ohjausverkostoista 2) Väitöstutkimus: fenomenografinen analyysi/ johtamisen käsitysten tutkimus

4 4 Esityksen teemat Opinpolku ja siirtymät Siltapalvelut: oppimisen sekä elämän sujumisen tuki- ja ohjauspalvelut Moninaisuus Verkostot Toimiminen ja johtaminen palveluverkostoissa

5 Syrjäyttävät rakenteet (Nykänen 2011) 5 Osa opiskelijoista jää rakenteellisista syistä koulutuksen ulkopuolelle: ohjausyhteistyön katkokset koulutuksen siirtymävaiheissa, fragmentoitunut tiedotus koulutuksen vaihtoehdoista, oppilashuollon henkilöstömitoituksen jääminen alle suositusten, oppilashuoltohenkilöstön huomion kohdistuminen yksittäisten perheiden ongelmiin, jolloin kouluyhteisöjen hyvinvointiin jää vähän mahdollisuuksia ohjauksen saatavuuden ja riittävyyden ongelmat

6 Ohjauksen palvelujärjestelyt Kasurinen & Vuorinen 2003; Kasurinen 2004; Merimaa 2004; Nykänen ym. 2007; Nykänen 2010) 6 Kansalaiset tarvitsevat ohjauksen palveluja oppimisen, opiskelun ja elämän suunnittelun tueksi, siirtymissään opintovaiheesta toiseen sekä työelämään tai takaisin opintojen pariin. Ohjaustyössä tarvitaan monia toimijoita, kuten sivistys-, työ- ja elinkeino-, sosiaali-, terveysnuoriso- ja vapaa-ajanpalveluita tuottavia työntekijöitä. Tukipalveluiden kokonaisuuteen sisältyvät esimerkiksi oppilasja opiskelijahuollon palvelut Ohjaus ja oppilashuolto eivät ole synonyymeja vaan sivuavat käsitteinä ja toimintana toisiaan (Merimaa 2004)

7 Ohjauksellisten palveluiden paikannus (Sultana 2004; Vuorinen 2006; Nykänen 2010) Ohjauspalveluita voidaan pitää moniammatillisena ja monihallinnollisena toimintana Ohjauspalvelut tulisi nähdä organisaatioiden sisäisenä ja alueellisena kokonaisuutena Palveluiden tuottamista tulisi johtaa ja koordinoida Ohjauspalvelujen suunnittelussa ja tuottamisessa tarvitaan ennakointia Ohjausvastuullisten, kuten koulujen, oppilaitosten ja työ- ja elinkeinopalveluiden olisi tarpeen toimia tiiviimmin yhteistyössä sosiaali- ja terveys- sekä nuoriso- ja vapaa-ajan palveluiden sekä kolmannen sektorin kanssa Yhteistyötä ohjaavat ohjauspalvelua tarvitsevien nuorten ja aikuisten elämäntilanteide sekä koulutushistorioiden sekä työelämän vaatimusten muuttuminen

8 8 Moninaisuuden käsite (Nykänen 2010; Pyykkönen 2010) Moniasiantuntijuus: erihallinnonalojen edustajia ja asiakas itse mukana yhteistyössä ja päätöksenteossa asiakkaan elämän kysymyksissä Moniammatillisuus: eri ammattien edustajien välinen yhteistyö (esim. nuorisotyöntekijä + opettaja/organisaatioiden välinen, luokanopettaja + erityisopettaja/tietoperustojen erot organisaation sisäisessä yhteistyössä) Monihallinnollisuus: eri hallinnonalojen välinen yhteissuunnittelu (sosiaalipalvlelut + työ- ja elinkeinopalvleut: lainsäädäntö, hallinnonalan toimintakulttuurierot) Monialaisuus: eri hallinnonalojen ja esim. työelämän edustajien välinen yhteistyö Monitasoisuus: päätöksenteon eri tasot (OPS: kansallinen, alueellinen, organisaation päätökset) Monitieteisyys, eri tieteiden välinen tiedonmuodostus

9 Nuorisolain muutos/ HE 1/2010 (voimaan Nuorille suunnattujen ohjaus- ja palveluverkoston tehtävänä on: 1) koota tietoja nuorten kasvu- ja elinoloista sekä arvioida niiden pohjalta nuorten tilannetta paikallisen päätöksenteon ja suunnitelmien tueksi; 2) edistää nuorille suunnattujen palvelujen yhteensovittamista ja vaikuttavuutta tavoitteena palvelujen riittävyys, laadukkuus ja saavutettavuus; 3) suunnitella ja tehostaa yhteisiä menettelytapoja nuorten palveluihin ohjautumiseksi ja tarvittaessa palvelusta toiseen siirtymiseksi; 4) edistää nuorten palveluiden järjestämiseen liittyvän tietojen vaihdon sujuvuutta suunnittelemalla yhteisiä menettelytapoja viranomaisten kesken.

10 Nuorisolain muutos/ HE 1/2010 voimaan Kunnan nuorten ohjaus- ja palveluverkoston tehtävänä tulee olemaan tiedon koonti nuorten kasvu- ja elinoloista, nuorten palvelujen saavutettavuudesta ja riittävyydestä. Se edistää nuorille suunnattujen palvelujen yhteensovittamista. Verkosto tulee tehostamaan nuorten palveluihin ohjautumista ja palvelusta toiseen siirtymistä ja edistää nuorten palveluiden järjestämiseen liittyvän tietojen vaihdon sujuvuutta. Verkosto ei käsittele yksittäisen nuoren asioita vaan paikallistasolla yleisemmin nuorten tarvitsemien palvelujen toimivuutta. Kunnat voivat halutessaan perustaa verkoston yhdessä. Verkostoa rakentavat nuorten kannalta keskeiset toimialat: opetus-, sosiaali- ja terveys- ja nuorisotoimi sekä työ- ja elinkeino sekä poliisihallinto.

11 Opiskelijan opinpolku ja alueellinen palvelukonteksti (Nykänen 2008 ) Monihallinnollinen ja moniammatillinen yhteistyö Asiakas: Oppiminen ja osallisuus Kohtaamisen ja tuentarpeet Elämänvaiheen ja Sosiaali- ja Terveysp. Koulu 1. Johtaja 2. toimija toimija -tilanteen huomioon Nuorisoja ottaminen vapaaaikap. Avi ja ELY Oppilaitos 1. Johtaja 2. toimija toimija KELA Poliisi Työpaja 1. Johtaja 2. toimija toimija Yhteisö: osallistuminen johtaminen suunnittelu koordinointi oppiminen Työelämä Työ- ja elinkeino palvelut 1. Johtaja 2. toimija toimija Täydennyskoulutus Jatko-koulutus

12 Julkisten palveluiden verkostot (Nykänen 2011; Torvinen 2011; Valkokari 2009; Jackson & Stainsby 2000; Valkokari 2009;) 12 Hierarkiat: Kontrolloitu (liike)toiminta, Julkisen hallinnon perinteinen johtamisja toimintatapa Verkostot: Yhtymät, sosiaaliset verkostot Kumppanuudet Toiminnot rakentuvat toistensa varaan Markkinat: Markkinaehtoiset liiketoimintasuhteet Hierarkkiat Verkostot/ heterakkiat Markkinat Kontrolloidut suhteet Auktoriteetti Tiedon ja vallan kulku ylhäältä alas Yhteiset tavoitteet Yhtenevän näkemys Vuorovaikutus Luottamus Tieto kulkee vastavuoroisesti toiminnan tasolta toiselle Kilpailusuhteet Taloudelliset arvot Hintakilpailu

13 13 Palveluverkoston toimintasuunnat (Agranoff & McGuire 1998, 2001, 2003; Nykänen 2010) Vertikaalinen verkosto Vertikaalis-horisontaalinen verkosto Horisontaalinen verkosto

14 14 Vertikaalinen ohjauksen palveluverkosto (Nykänen 2010) Euroopan unionin taso: esim. liikkuvuus- ja tutkintojen vertailtavuus strategiat, kansainvälinen vuorovaikutus Kansallinen taso: esim. lainsäädäntö, politiikkaohjelmat, strategiatyö Alueellinen taso: esim. alueelliset strategiat, koulutuksen ennakointipäätökset, aloituspaikat, yhteistyöpäätökset, alueellisen yhteistyön koordinointi Organisaation taso: esim. toimintasuunnitelmat, ohjaussuunnitelmat, työn- ja vastuunjako asiakaspalvelutehtävät

15 Vertikaalis-horisontaalinen ohjauksen palveluverkosto (Nykänen 2010) 15 Osa verkostotyössä mukana olevista työntekijöistä ja johtajista (esim. sivistys- ja sosiaalijohtaja, rehtori, koulutuspäällikkö, nuorisopalveluiden johtaja, ohjauksen koordinaattori, johtavapsykologi tai lääkäri, kiertävä erityislastentarhanopettaja, työpajan johtaja, koordinoiva nuorisotyöntekijä) osallistuu alueellisten suunnitteluryhmien työhön koordinoi myös oman organisaationsa sisäistä verkostoa työntekijöillä saattaa olla päivittäinen asiakastyö he liikkuvat verkoston eri tasoilla

16 16 Horisontaalinen palveluverkosto (Nykänen 2010) organisaatioiden sisällä tai niiden rajapinnoilla hallinnonalan sisällä voi toimia laaja palveluiden kehittämisen verkosto ammattiryhmien keskinäiset horisontaaliset verkostot organisaatioiden rajapinnoilla (esimerkiksi opinto-ohjaajien, erityisnuorisotyöntekijöiden, kuraattorien keskinäiset alueelliset yhteistyöverkostot ) osa horisontaalisista verkostosuhteista organisaatioiden rajapinnoilla perustuu työntekijöiden henkilökohtaisille suhteille osasta yhteistyötä on sovittu organisaatioiden kesken. Molemmat ovat tarpeellisia. Verkosto perustuu aina ihmisten väliseen vuorovaikutukseen, oli yhteistyösuhteesta sitten olemassa organisaatioiden välinen sopimus tai ei

17 Tuki- ja ohjauspalveluiden heterarkkinen organisointitapa (Nykänen 2010; Vuorinen, Kasurinen & Sampson 2006; Hakulinen &Kasurinen 2002; Kasurinen & Vuorinen 2003) Vertikaalinen päätöksenteon verkosto Monitasoinen päätöksenteko Aluekonteksti: toiminta- suunnitelma Organisaation toimintasuunnitelma Sisällöt Työmuodot ja menetelmät Monialainen säädöstausta, OPS, strategiat Alueellisten hallinto-organisaatioiden monialainen yhteistyö Organisaatioiden monihallinnollinen ja ammatillinen yhteistyö, johtaminen Tavoitteet, työn- ja vastuunjako, yhteinen työ, Tiedon muodostus Palveluiden tuottaminen verkostossa (päivähoito, koulut, oppilaitojkset,sos.-terveys, nuoriso- ja vapaa-aika ) Asiakkaiden tarvitsemat tuki- ja ohjauspalvelut Asiakkaalle näkymättömät palvelutekijät Asiakkaalle näkyvät palvelut Aika: asiakkaiden suunnitelmat, opiskelu, ura- ja elämänsuunnittelu/

18 18 Heterarkkinen toiminta (Kontopoulos 1993; Gronn 2008; Nykänen 2010) Heterarkia käsitteenä purkaa ajatusta hierarkisesta toiminnan tavasta. Hetrarkiassa 1. Toiminnat rakentuvat toistensa varaan. Kaikkia toiminnan tasoja tarvitaan. 2. Tietoa tuotetaan kaikilla toiminnan tasoilla ja tieto kulkee monisuuntaisesti toiminnan tasolta toiselle. 3. Valta ja vastuut jalautuvat tasavertaisemmin kuin hierarkiassa

19 Verkostoituneiden ohjauspalveluiden arviointinäkökulmat ( Nykänen ym.2007; Tenhula 2007) Asiakkaan näkökulma Osallisuuden tukeminen, kuuleminen, asema ja vaikuttamismahdollisuudet Oppimisen ja siirtymisen tarpeet Ohjauksen ja tuen saatavuus ja Verkostotyö riittävyys Ohjausverkosto organisaation näkökulmasta Toiminta: yhteistyö ja tiedotus, toiminnan koordinointi, työn- ja vastuunjako, Johtaminen: suunnittelu, päätöksenteko, johdon asenne ja sitoutuminen, Arvot, kulttuuri, päämäärät, tavoitteet (muutosvastarinta) Johtamista Koordinointia Suunnittelua Toteutusta Työntekijöidennäkökulma Henkilöstön kompetenssit, tavoitteet ja menetelmät, ihmiskäsitys, oppimiskäsitys, tiedonkäsitys, arviointi Organisaatioiden sisäinen ja välinen moniammatillinen ja monihallinnollinen yhteistyö Oppimistarpeet ja jaksaminen Ohjausverkosto alueen näkökulmasta Alueelliset koulutuksen ja ohjauksen strategiat Yhteissuunnittelun mekanismit, koordinointi Johtaminen, päätöksenteko, tiedotus Oppiva alue: koulutustarpeet

20 1) Opiskelija näkökulma (Nykänen ym. 2007) Asiakaslähtöisyys: mm. opiskelijoiden autonomisen toiminnan mahdollistavat palvelut Systeemisesti tuotetut palvelut (opetus ja ohjaus) opintojen eri vaiheisiin: ennen opintoja, opintojen alussa, aikana ja siirtymävaiheessa Tieto- ja viestintätekniikan käyttö Tiedotus Nivelvaiheiden ohjausta ja seurantaa tulisi kehittää Riskiryhmiin kuuluvat opiskelijat tarvitsevat erityisesti moniammatillista ohjausta

21 2)Työntekijöiden näkökulma (Nykänen ym. 2007) Työmenetelmät: varhainen tunnistaminen, puuttumisväylät, hyvien käytäntöjen jakaminen Työnjaon ja vastuun selkiinnyttäminen Opetus, opiskelijahuolto- ja ohjauspalvelujen synkronointi: ohjaus kuuluu kaikille oppilaitoksessa. Alueen palveluihin tutustuminen, osallistuminen ja yhteistyö oppilaitoksen ulkopuolelle Nivelvaiheyhteistyö: palvelurakenteeseen tutustuminen, tiedonsiirto Tiedonkulku työntekijöille, opiskelijoille ja muille verkoston kumppaneille palveluista Jakaminen auttaa jaksamaan

22 3) Organisaation sisäisen verkoston rakentaminen (Nykänen 2010) 1. mielekkäiden verkostosuhteiden arviointi, ohjauspalveluiden järjestämisen vastuut ja sopimukset, ohjaussuunnitelma 2. palveluiden näkyväksi tekeminen selkeyttää palveluista viestimistä kumppaneille, kuten lähettävän oppilaitoksen oppilaille ja vanhemmille, ohjaajille ja opettajille. 3. sähköiset palvelukartat 4. ohjaus kuuluu kaikkien työntekijöiden vastuulle 5. Systematisointia vaativia ohjaustehtäviä ovat esimerkiksi oppimisen edistäminen ja tuen tarpeen arviointi, niveltiedon siirtäminen, työelämätaitojen kehittäminen 6. koulutuksen uudet toimintamallit: henkilökohtaistaminen, aikaisemman osaamisen tunnistamista ja tunnustamista. Yksilölliset opintosuunnitelmat muuttavat myös totuttuja käsityksiä oppimisympäristöstä.

23 Monialaisten palveluiden johtamisen tavoitteet ja tarpeet (Nykänen 2010) I Rakenteiden johtaminen II Prosessien johtaminen III Henkilöstön johtaminen IV Asiakaspalvelun erityiskysymykset 1. Yhteistoiminta-alueen määrittely 2. Verkoston rakentaminen, solmut 3. Toimintaedellytykset: raha, aika, tila/foorumi, asenne 4. Strateginen suunnittelu, tavoitteiden määrittely, kehittäminen 5. Yhteistyön organisointi (organisaation sis. ja väl.) 6. Tieto, tiedonmuodostus, tutkimus- ja kehittämistoiminta ja monisuuntainen viestintä 7. Toiminnan seuranta ja arviointi 8. Johtajan oma toiminta: asenteet, työtavat 9. Henkilöstön toiminta: asenteet, työtavat 10. Osaaminen, oppiminen ja koulutustarpeet 11. Kaikkien asiakkaiden palvelutarpeiden huomioon ottaminen 12. Palvelun saannin varmistaminen 13. Osallisuuden tukeminen

24 Dialogisuuden syntymisen elementtejä (Nykänen 2010) Johtamisprosessit Oppimisprosessit Tuotokset Kohtaamisfoorumin avaaminen, keskustelun ja oppimisentilan edellytykset Osallistumisresurssit Koordinointi Osallistuminen laajasti (tavoitteen kannaltaoikeat tahot) Toimintalinjaukset Kuuntelu Kohtaaminen Keskustelu Tutustuminen Käsitteiden avaaminen Luottamus Rohkeus Sitoutuminen Ymmärrys Ongelmanratkaisutaitojen oppiminen Ratkaisuehdotuste n tekeminen Suunnitelmat Päätökset

25 Moniasiantuntijuus Taso 1. Asiakkaalle näkyvät palvelut/ (Nykänen ym. 2007) Asiakas Tarjouma Moniammatillinen asiantuntija XXX Tarjouma Dialogi Koordinaatio Kommunikaatio Kooperaatio Tarjouma Moniammatillinen asiantuntija YYY Oppimisen tila

26 Tietämisen vertaisuus Terminologia Tiedeperusta Kieli Olemassaolon vertaisuus Asenteet Sukupolvi Motivaatio Kulttuuri Organisaation X edustaja Moniammatillinen rajapinta, oppimisen tila: -keskustelufoorumi -resurssit -johtaminen: legitimointi Tarjouma Tarjouma Olemassaolon vertaisuus Asenteet Motivaatio Sukupolvi Kulttuuri Organisaation Y edustaja Tietämisen vertaisuus Terminologia Tiedeperusta Kieli Johtaminen Säädökset Toimintatavat Juridis-eettinen vertaisuus Tulkinta Dialogi Monitulkintaisuuden sieto Yhteinen käsikirjoitus Koordinointi Yhteistoiminta Yhteinen työ Johtaminen Säädökset Toimintatavat Juridis-eettinen vertaisuus Moniammatillinen yhteistyö oppimisen tilassa ( Nykänen 2010; Nykänen ym. 2007; Juutilainen 2003; Engeström 2004; Karjalainen, Heikkinen & Saarnivaara 2007; Kaikkonen 2004)

27 Tarjouma Tarjoumat ovat esineitä, asioita, tietoa, taitoa.. Käsitteitä ja kokemuksia, jotka avaavat toiselle ihmiselle toiminnan mahdollisuuksia. (Gibbson 1986; Vähämöttönen 1998) Tarjoumat ovat puhujan tarinoita hänestä itsestään, elämästään ja kokemuksestaan (Juutilainen 2003). Tarjoumien ilmaiseminen on oman hiljaisen tiedon imaisemista. Luottamuksellinen, avoin vuorovaikutus, pääsy toisen maailmaan voi syntyä kuuntelemalla ja yhdessä tulkitsemall atarjoumia, tarinoita ja niihin sisältyvää hiljaista tietoa.

28 4. (1) Alueellisen yhteistyö kehittämistarpeet organisaation näkökulmasta (Nykänen ym. 2007; nykänen 2010) Vuorovaikutus organisaation ulkoisiin monihallinnollisiin kumppaneihin Epäterveen kilpailun purku Henkilösuhteille perustuvien verkostojen laajentaminen myös organisaatioiden välisiksi yhteistyösuhteiksi Tuki organisaation verkostolähettien työlle Verkostossa opitun tiedon kytkös organisaation osaamisen kehittämiseen (foorumit, keskustelu, koulutus) Käyttäjädemokratia, asiakkaiden osallisuus palveluiden suunnittelussa Johtamisen haasteet muutoksissa, jaettu visio, prosessien tunnistaminen ja kehittäminen, jaettu johtajuus, osallistuminen, sitoutuminen > matka tiimityötä kohti Uusien työntekijöitten perehdytys ja perehtyminen merkityksellistä

29 Organisaatio 1. Tieto, valtuutus Johtaja Tieto, valtuutu s Tieto, valtuutus Työntekijät Lähetti Tarjouma Tarjouma Tarjouma Moniammatillinen rajapinta, oppimisen tila Organisaatio 2. Lähetti Tieto ja valtuutus Johtaja Työntekijät Lähetti Tarjouma Organisaatio 3. Johtaja Tieto ja valtuutus Työntekijät Organisaation lähetin toiminta moniammatillisessa ja monihallinnollisessa verkostossa (Nykänen ym. 2007)

30 4 (2) Alueellinen moniammatillinen ja monihallinnollinen yhteistyö (Nykänen ym. 2007) alueellisen ohjauksen verkostotyön ydin on alueellinen asiantuntijaryhmä valmistelu alueellinen ohjauksen foorumi, tieto kumppaneista, alueellisen koulutuksen strategioihin kytkeytyvä ohjausstrategia ja yhteistyön toteuttamissuunnitelma. alueellista strategista suunnittelua tarvitaan, koska yksi työntekijä tai viranomainen ei pysty vastaamaan asiakkaiden ohjaustarpeisiin suunnittelu, koordinointi ja monihallinnollinen

31 4 (3) Alueverkoston haasteita (Nykänen ym. 2007) Väestön kasvun polarisaatio alueiden erilaisuus Koulutustarjonta: yhteiskunnan ja työelämän tarpeet kohtaanto enneakointi - yksilön kokemat koulutustarpeet Arvioinnin ja seurantajärjestelmien kehittämistarpeet Yhtenäisen opinpolun toteutuminen opiskelijalle: -yhtenäinen perusopetus -toisen asteen yhteistyö: hallinnollisesti, rakenteellisesti, sisällöllisesti, henkilöstön kannalta -korkeakoulu- ja aikuiskoulutustarjonta sekä

32 4 (4)Alueverkoston haasteita 2. (Nykänen ym. 2007; Nykänen 2010) Toimintakulttuurin muutostarve hallinnossa: työ- ja elinkeino,sos, siv, terv. monihallinnollinen yhteistyö vielä ohutta Ohut monihallinnollinen kansallinen ja alueellinen strategiatyö Suurten organisaatioiden hallinnon sisäinen työnjako ja siitä tiedottaminen, työvoimapula pienessä hallinnossa Päätöksenteon ja hallinnon etäisyys toimijoista ruohonjuurella varsinkin suurissa organisaatioissa Asiakkaan palvelujen järjestäminen

33 Palveluiden järjestämisen kulttuuriset vaiheet (Nykänen 2010) 33 Johtamisen elementti Eristäytynyt palvelukulttuuri Yhteistyöhön pyrkivä palvelukulttuuri Verkostoitunut palvelukulttuuri Rakenteiden johtaminen Prosessien johtaminen -Toimijat eivät tunne toisiaan tai toistensa palveluita -Hallinnonalakohtaiset resurssit -Palvelukatveet -Organisaatio-lähtöiset strategiat -Verkoston määrittely, tavoitteet, yhteinen suunnittelu -Resurssien kartoitus -Laajapohjaiset strategiat -Arvointi- ja seurantakatveita -Monihallinnollista yhteistyötä, palveluviiveitä -Pysyvä johto- ja strateginen toimielin -Laaja osallistuminen -Resurssisynergia -Kattava verkosto -Johdon ja toimijoiden sitoutunut osallistuminen -Asiakkaat mukana suunnittelussa -TVT:n integratiivinen käyttö Henkilöstöjohtaminen Asiakaspalvelu -Työnjakoa, ei yhteistyötä -Hallinto, johto ja toimijat erillisiä -Asiakkaita palvelujen ulkopuolella -Ylhäältä alas ja alhaalta ylös ulottuva yhteistyö -Moniammatillinen täydennyskoulutus -Asiakkaiden palvelutarpeita kartoitetaan -Verkostotyössä mukana hallinto, johtajat, toimijat -Yhteinen työ -Asiakkaat saavat palveluita resurssitehokkaasti ja tasavertaisesti

34 Yhteistoiminnallisen johtamisen malli ( Nykänen 2010)

35 Kiitos mielenkiinnostanne! Seija Nykänen, tutkijatohtori Jyväskylän yliopisto Koulutuksen tutkimuslaitos p

36 Lähteet Kasurinen, H. &Launikari M CHANCES Opinto-ohjauksen kehittäminen nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi. Opetushallitus. Nuorten syrjäytymisen ehkäisy. Valtiontalouden tarkastusviraston toimintatarkastuskertomus 146/2007 Nykänen, S Ohjauksen palvleujärjestelyjen toimijoiden käsitykset johtamisesta ohjausverkostossa matkalla verkostojohtamiseen. Jyväskylän yliopisto. Koulutuksen tutukimuslaitos. T utkimuksia 25. Väitöskirja. Nykänen, S Ohjauksen verkostoyhteistyö. Teoksessa H. Kasurinen, E. Merimaa, J. Pirttiniemi (toim.) OPO Ohjaajan käsikirja. Oppaat ja käsikirjat 2011:3. Opetushallitus: Helsinki. Nykänen, S., Karjalainen, M., Vuorinen. R & Pöyliö, L Ohjauksen alueellisen verkoston kehittäminen poikkihallinnollinen ja moniammatillinen yhteistyö voimavarana. Tutkimusselosteita 34. Promoting young people's full participation in education, employment and society. Communication from the commission to the european parliament, the council, the european economic and social committee and the committee of the regions

Ohjauksen verkosto ja johtaminen

Ohjauksen verkosto ja johtaminen Ohjauksen verkosto ja johtaminen Summer school in Estonia 16 June 2011 Seija Nykänen, tutkijatohtori Raimo Vuorinen, projektipäällikkö ELGPN Koulutuksen tutkimuslaitos, Jyväskylän yliopisto 2 Päivän teemat

Lisätiedot

Yhteistoiminnallisen ja monialaisen johtamisen malli

Yhteistoiminnallisen ja monialaisen johtamisen malli Yhteistoiminnallisen ja monialaisen johtamisen malli Kuka moninaisuutta johtaa? Yhteistyöstä monialaisen työn johtamiseen ELLA Etelä-Pohjanmaan lapsiperhepalvelut -kehittämishanke Torstai 14.3.2013 Seija

Lisätiedot

Työelämätaitojen kehittäminen korkea-asteella

Työelämätaitojen kehittäminen korkea-asteella Työelämätaitojen kehittäminen korkea-asteella Valmis tutkinto työelämävalttina hanke Rovaniemi 10.11.2011 Borealis-Sali, Jokiväylä 11 Tutkijatohtori Seija Nykänen Koulutuksen tutkimuslaitos Opiskelijan

Lisätiedot

Moniammatillinen ja poikkihallinnollinen yhteistyö peruskoulussa

Moniammatillinen ja poikkihallinnollinen yhteistyö peruskoulussa KT Helena Kasurinen Opetushallitus Moniammatillinen ja poikkihallinnollinen yhteistyö peruskoulussa Johdanto Peruskoulun tulisi taata oppilailleen välittävä ja turvallinen oppimisympäristö. Perusopetuslaki

Lisätiedot

Verkostovalmennus. Tekemällä oppii 2. yhteistyöpäivä. Hotelli Cumulus, Hämeenlinna (kokoustilat) 4.5.2011 klo 8.30-15.30.

Verkostovalmennus. Tekemällä oppii 2. yhteistyöpäivä. Hotelli Cumulus, Hämeenlinna (kokoustilat) 4.5.2011 klo 8.30-15.30. Tekemällä oppii 2. yhteistyöpäivä Verkostovalmennus Hotelli Cumulus, Hämeenlinna (kokoustilat) 4.5.2011 klo 8.30-15.30 Mervi Pasanen Jyväskylän ammattikorkeakoulu Ammatillinen opettajakorkeakoulu Mervi.pasanen@jamk.fi

Lisätiedot

ELO-opas Kohti elinikäistä ohjausta. Näkökulmia ELO-toimintaan

ELO-opas Kohti elinikäistä ohjausta. Näkökulmia ELO-toimintaan ELO-opas Kohti elinikäistä ohjausta Näkökulmia ELO-toimintaan LAITURI-projekti 2014 ELO-opas Julkaisija: LAITURI-projekti Teksti: Antti Laitinen, Sirpa Nykänen, Mervi Sirviö Kannen teos: Mika Heinonen

Lisätiedot

Kohti Ohjaamoa-projekti 3.2.2014 31.10.2014 ESR-osarahoitteinen projekti Rahoittaja Keski-Suomen ELY-keskus

Kohti Ohjaamoa-projekti 3.2.2014 31.10.2014 ESR-osarahoitteinen projekti Rahoittaja Keski-Suomen ELY-keskus 1 Kohti Ohjaamoa Kirjoittajat: Pakkala Arja Saukkonen Sakari Savonmäki Pasi Kohti Ohjaamoa-projekti 3.2.2014 31.10.2014 ESR-osarahoitteinen projekti Rahoittaja Keski-Suomen ELY-keskus Projektinumero S12593

Lisätiedot

Mie teen vaan oman työni

Mie teen vaan oman työni JYVÄSKYLÄ STUDIES IN EDUCATION, PSYCHOLOGY AND SOCIAL RESEARCH 477 Seija Koskela Mie teen vaan oman työni Toimintatutkimus moniammatillisen yhteistyön ja ohjausosaamisen kehittämisestä JYVÄSKYLÄ STUDIES

Lisätiedot

Kyl määki. Turun peruskoulujen oppilaanohjauksen käsikirja. Koonnut Petri Niemi. Kyl määki! Turun kaupungin peruskoulujen oppilaanohjauksen käsikirja

Kyl määki. Turun peruskoulujen oppilaanohjauksen käsikirja. Koonnut Petri Niemi. Kyl määki! Turun kaupungin peruskoulujen oppilaanohjauksen käsikirja Kyl määki Turun peruskoulujen oppilaanohjauksen käsikirja Koonnut Petri Niemi Kyl määki Turun kaupunki, kasvatus- ja opetustoimi ISBN 978-952-5991-84-0 Koonnut Petri Niemi Kuvat Taitto Lauri Tiikasalo

Lisätiedot

kirsti mäensivu ulla rasimus opas nuorten ohjaus- ja palveluverkostoille

kirsti mäensivu ulla rasimus opas nuorten ohjaus- ja palveluverkostoille kirsti mäensivu ulla rasimus opas nuorten ohjaus- ja palveluverkostoille Opit käyttöön-hanke Sisällys Kenelle opas on kirjoitettu, Mihin opasta tarvitaan?... 4 1. Laki ja kunta luovat kivijalan nuorten

Lisätiedot

Moniammatillinen. yhteistyö. Mari Kontio

Moniammatillinen. yhteistyö. Mari Kontio Moniammatillinen yhteistyö Mari Kontio 1 Moniammatillinen yhteistyö Mari Kontio Julkaisija TUKEVA-hanke Oulun seutu www.ouka.fi/seutu/tukeva Taitto Mainostoimisto SIBERIA Oy Paino Oulu 2010 2 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA

DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA Pro gradu- tutkielma Terhi Törmänen 0233123 Kasvatustieteiden tiedekunta / Kasvatustiede Lapin yliopisto Syksy 2013 Sisältö 1. Johdanto... 1 2. Nuorisotyö,

Lisätiedot

Sisältö. Katsaus ohjauksen nykytilaan... 1. Mitä elinikäinen ohjaus tarkoittaa?... 1. Elinikäisen ohjauksen tavoitteet... 1

Sisältö. Katsaus ohjauksen nykytilaan... 1. Mitä elinikäinen ohjaus tarkoittaa?... 1. Elinikäisen ohjauksen tavoitteet... 1 ELO Pohjois-Savossa Sisältö Katsaus ohjauksen nykytilaan... 1 Mitä elinikäinen ohjaus tarkoittaa?... 1 Elinikäisen ohjauksen tavoitteet... 1 Elinikäinen ohjaus Suomessa... 3 Elinikäinen ohjaus Pohjois-Savossa

Lisätiedot

jani ursin monialainen yhteistyö ja sen arviointi nuorisopalveluissa

jani ursin monialainen yhteistyö ja sen arviointi nuorisopalveluissa jani ursin monialainen yhteistyö ja sen arviointi nuorisopalveluissa Kirjallisuuskatsaus, Opit käyttöön-hanke Sisällys Johdanto...3 Tämän artikkelin tarkoituksena on...4 Mitä monialaisella yhteistyöllä

Lisätiedot

Anu Martikainen ELINIKÄISEN OHJAUKSEN TOIMIJAT ARVIOINTIA KEHITTÄMÄSSÄ Etelä-Savon ELY-keskuksen alueella

Anu Martikainen ELINIKÄISEN OHJAUKSEN TOIMIJAT ARVIOINTIA KEHITTÄMÄSSÄ Etelä-Savon ELY-keskuksen alueella Anu Martikainen ELINIKÄISEN OHJAUKSEN TOIMIJAT ARVIOINTIA KEHITTÄMÄSSÄ Etelä-Savon ELY-keskuksen alueella ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Snellman-kesäyliopisto Filosofinen tiedekunta Kasvatus- ja aikuiskasvatustieteen

Lisätiedot

yhteensovittava johtaminen

yhteensovittava johtaminen OPAS Marja-Leena Perälä Nina Halme Sirpa Nykänen Lasten, nuorten ja perheiden palveluja yhteensovittava johtaminen 19 Lasten, nuorten ja perheiden palveluja yhteensovittava johtaminen Marja-Leena Perälä,

Lisätiedot

Moniammatillinen yhteistyö varhaiskasvatuksen kokemana

Moniammatillinen yhteistyö varhaiskasvatuksen kokemana Moniammatillinen yhteistyö varhaiskasvatuksen kokemana Riika Mari Hoppari Helsingin yliopisto Valtiotieteellinen tiedekunta Yhteiskuntapolitiikka Pro gradu -tutkielma Toukokuu 2014 Sisällys 1 Johdanto...

Lisätiedot

Ohjauksen alueellisen verkoston kehittäminen

Ohjauksen alueellisen verkoston kehittäminen SEIJA NYKÄNEN MERJA KARJALAINEN RAIMO VUORINEN LEA PÖYLIÖ Ohjauksen alueellisen verkoston kehittäminen poikkihallinnollinen ja moniammatillinen yhteistyö voimavarana CHANCES Koulutuksen tutkimuslaitos

Lisätiedot

TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI

TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI Tilannekuva elinikäisen ohjauksen kehittämisestä ELY-alueilla Syksy 2012 Koulutus- ja kehittämiskeskus Salmia LAITURI-projekti

Lisätiedot

TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI

TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI Tilannekuva elinikäisen ohjauksen kehittämisestä ELY-alueilla Syksy 2012 Koulutus- ja kehittämiskeskus Salmia Laituri-projekti

Lisätiedot

6.6.2014 Yhteensovittava johtaminen / Marja-Leena Perälä & Nina Halme 1

6.6.2014 Yhteensovittava johtaminen / Marja-Leena Perälä & Nina Halme 1 Mitä hyötyä palvelujen monialaisesta johtamisesta esimerkkinä lasten ja nuorten palvelut Marja-Leena Perälä, tutkimusprofessori, Nina Halme, erikoistutkija ROAD SHOW seminaari moniammatilliset toimintamallit

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN AIKUISTEN TIETO-, NEUVONTA- JA

VARSINAIS-SUOMEN AIKUISTEN TIETO-, NEUVONTA- JA VARSINAIS-SUOMEN AIKUISTEN TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN STRATEGIA 2012 2015 SISÄLTÖ 1. Varsinais-Suomen aikuisten tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen strategia visio, missio ja toimenpiteet...

Lisätiedot

KEURUUN SEUDUN AIKUISKOULUTUKSEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2010 2017

KEURUUN SEUDUN AIKUISKOULUTUKSEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2010 2017 KEURUUN SEUDUN AIKUISKOULUTUKSEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2010 2017 Ulkoasu ja taitto: Hanna Söderström Kustantaja: Keuruun seudun aikuiset työelämään Koulutuksella on katetta -hanke, Kehittämisyhtiö KeuLink

Lisätiedot

Kehittämistä ja kestäviä ratkaisuja. Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Koordinaatin toimintakertomus 2013

Kehittämistä ja kestäviä ratkaisuja. Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Koordinaatin toimintakertomus 2013 Kehittämistä ja kestäviä ratkaisuja Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Koordinaatin toimintakertomus 2013 1 Kehittämistä ja kestäviä ratkaisuja Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus

Lisätiedot

Kainuun lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2014 2015 (LUONNOS)

Kainuun lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2014 2015 (LUONNOS) Kainuun lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2014 2015 (LUONNOS) Terveyserot eivät poistu eivätkä sosiaaliset ongelmat ratkea vain sosiaali- ja terveyspalveluilla tai koulutuspalveluilla, vaan hyvinvointi

Lisätiedot

Elinikäisen ohjauksen kehittämisen strategiset tavoitteet. Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2011:15

Elinikäisen ohjauksen kehittämisen strategiset tavoitteet. Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2011:15 Elinikäisen ohjauksen kehittämisen strategiset tavoitteet Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2011:15 Elinikäisen ohjauksen kehittämisen strategiset tavoitteet Opetus- ja

Lisätiedot

Nuorisotakuu ja elinikäinen ohjaus Pirkanmaalla. Jukka Peltokoski, Pirkanmaan ELY-keskus

Nuorisotakuu ja elinikäinen ohjaus Pirkanmaalla. Jukka Peltokoski, Pirkanmaan ELY-keskus Nuorisotakuu ja elinikäinen ohjaus Pirkanmaalla Jukka Peltokoski, Pirkanmaan ELY-keskus 28.11.2013 28.11.2013 Jukka Peltokoski, Pirkanmaan ELY-keskus Työttömien alle 25-vuotiaiden nuorten virta yli 3kk

Lisätiedot

päättäjän ohjekirja, kun on PÄÄTÖKSEN AIKA!

päättäjän ohjekirja, kun on PÄÄTÖKSEN AIKA! päättäjän ohjekirja, kun on PÄÄTÖKSEN AIKA! Toimituskunta: Matti Mäkelä (puheenjohtaja), VaSkooli-projekti, Turun ammatti-instituutti Mia Haapasaari, kansallinen teematyöhanke, Turun ammatti-instituutti

Lisätiedot

Oppilaanohjauksen kehittämistoiminta 2008-2010 Hankkeiden raportointi toiminnasta lukuvuodella 2008 2009

Oppilaanohjauksen kehittämistoiminta 2008-2010 Hankkeiden raportointi toiminnasta lukuvuodella 2008 2009 Oppilaanohjauksen kehittämistoiminta 2008-2010 Hankkeiden raportointi toiminnasta lukuvuodella 2008 2009 Joensuun yliopisto Kasvatustieteiden tiedekunta Jyri Manninen Sanna Mäkinen 2 Sisällys 1. Johdanto...

Lisätiedot

Kainuun lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2009-2013

Kainuun lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2009-2013 Kainuun lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2009-2013 Terveyserot eivät poistu eivätkä sosiaaliset ongelmat ratkea vain sosiaali- ja terveyspalveluilla tai koulutuspalveluilla, vaan hyvinvointi syntyy

Lisätiedot