Verkostovalmennus. Tekemällä oppii 2. yhteistyöpäivä. Hotelli Cumulus, Hämeenlinna (kokoustilat) klo

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Verkostovalmennus. Tekemällä oppii 2. yhteistyöpäivä. Hotelli Cumulus, Hämeenlinna (kokoustilat) 4.5.2011 klo 8.30-15.30."

Transkriptio

1 Tekemällä oppii 2. yhteistyöpäivä Verkostovalmennus Hotelli Cumulus, Hämeenlinna (kokoustilat) klo Mervi Pasanen Jyväskylän ammattikorkeakoulu Ammatillinen opettajakorkeakoulu

2 VERKOSTOITUMISEN TAVOITE?

3 Verkostoituva aikuisohjaus strategisen oppimisen ja kehittämisen kehänä (Alava 1999) Ajattelu Käsitteet Moniulotteinen tarkastelu Toiminta Tekeminen Selkeät rakenteet ja prosessit Onko verkoston kehittymisen tarve tiedostettu? Analyysi MITÄ? Organisointi MITEN? Visio, tavoitteet MIKSI? Sosiaalinen ulottuvuus KUKA? Onko verkoston kehittämis- ja oppimistavoitteet asetettu? Asiat Miten verkoston jatkuva oppiminen on varmistettu? Ihmiset Onko verkostoon sitouduttu; onko siihen energiaa?

4 Aikuisohjauksen TNO-verkosto - verkoston kehittämisen vaihemalli (työpaperi) Keiden kanssa teemme yhteistyötä nyt? Millaisissa verkostoissa tulevaisuudessa haluamme toimia? 1. TNOverkostojen kartoitus Oman organisaatio Verkostoyhteistyö 9. Verkoston käyntikortti Miten verkostoamme näkyy asiakkaalle? Miten ohjauspalveluista tiedotetaan? Millaisissa TNOpalveluissa olemme parhaimmillamme? Mihin haluamme erityisesti panostaa? 2. Organisaation (verkosto)rooli TNO-palveluissa 8. Verkoston toiminnan arviointi Miten seuraamme/ arvioimme tavoitteiden toteutumista? Mitä haluamme tarjota asiakkaillemme? Miten yhdistämme verkoston osaamiset parhaalla tavalla? 3. Organisaation laajennettu osaamiskartta 7. Verkostostrategia Millainen on verkoston yhteinen näkemys? Mitä tavoittelemme verkostoitumisella? Keiden kanssa nämä tavoitteet saavutetaan? 4. Ohjauspalveluverkoston taktiikka 5. Verkoston jalostuva idea 6. Verkostoitumisen ehdot Millaisia näkemyksiä kumppaneilla on ohjauspalveluista, verkoston toimintatavoista ja sisällöistä? Miten avaamme näkemyksem me kumppaneille? Miten tehdä yhteistyö haluttavaksi? Millaisella verkostoidealla ja ehdoilla olemme valmiita yhteistyöhön? (Torvinen 2008; mukaillen Valkokari et. al 2007 VTT Verka-työkirja)

5 MITÄ ON OHJAUS?

6 Ohjauksen tavoite- ja sisältöalueet Lerkkanen 2002

7 Ohjauksen tavoite- ja sisältöalueet 7 Kasurinen 2010

8 Tiedottaminen, neuvonta ja ohjaus (I) (Onnismaa 2007) Tiedottaminen Tehtävänä antaa asiakkaalle hänen tarvitsemiaan tietoja, tosiasioita Ohjattava tiedon vastaanottaja, ohjaajan tehtävänä on huolehtia tiedon oikeellisuudesta ja riittävyydestä Keskustelu rakentuu tavallisesti ohjattavan kysymyksistä ja ohjaajan vastauksista Neuvonta Tehtävänä neuvoa asiakkaalle sopiva toimintatapa Neuvot perustuvat asiantuntijatietoon Ohjattava odottaa saavansa ongelmaansa neuvoja asiantuntijalta eli ohjaajalta, joka varmistaa, että neuvot ovat asiantuntevia ja ymmärrettäviä Keskustelu rakentuu yleensä neuvon pyytämisestä ja sen antamisesta

9 Tiedottaminen, neuvonta ja ohjaus (II) (Onnismaa 2007) Ohjaus Tehtävänä on edistää keskustelun keinoin ohjattavan kykyä parantaa elämäänsä hänen haluamallaan tavalla Ohjauksessa korostetaan asioiden tulkinnanvaraisuutta ja monia toimintamahdollisuuksia. Ohjattava osallistuu aktiivisesti esittämiensä ongelmien ratkaisuun. Ohjauksen lähtökohtana on ajatus siitä, että ohjattava on oman elämänsä asiantuntija. Ohjaaja pyrkii vahvistamaan ohjattavan toimintakykyä ja välttää valmiiden ratkaisumallien tarjoamista. Ohjauskeskustelu on yleensä monivaiheinen ja rakenteeltaan löyhä. Ohjattavan tekemät aloitteet ja ohjaajan käyttämä lähestymistapa vaikuttavat keskustelun kulkuun

10 TAIDOT ASENNE VERKOSTOT KOKEMUS Itsearviointityökalu Osaamisen käsi Millaista ohjausosaamista sinulla on? ENERGIA TIEDOT Tiedot asiatiedot, teoreettiset lähtökohdat: mitä tiedät? Taidot kyky käyttää tietoa: mitä osaat? Kokemus tieto ja taito yhdistyvät: missä olet asiantuntija? Verkostot tietojen ja kokemusten vaihtamiseksi: ketkä ovat tärkeimmät yhteistyökumppanisi? Asenne - mitä haluat saavuttaa? Energia osatekijöitä yhdistävä perustekijä, psyykkinen ja fyysinen energia, joka ilmaisee ihmisen voimanlähteen: mistä saat voimaa?

11 HOMMA HANSKASSA OMAN OSAAMISEN INVENTOINTI Millaista osaamista sinulla on tarjolla vankien TNO-palvelujen verkostoon? Itsearviointityökalu : KÄSI käytä kättä mind mappina! Tieto asiatiedot, teoreettiset lähtökohdat Taito kyky käyttää tietoa Kokemus tieto ja taito yhdistyvät Verkostot tietojen ja kokemusten vaihtamiseksi Energia ihmisen voimanlähde Asenne motivaatio, into ja mieli Voit kysyä itseltäsi: Mitä osaan? Mihin pystyn? Missä olen asiantuntija? Ketkä ovat tärkeimmät yhteistyökumppanini? Mitä haluan saavuttaa? Mistä saan voimaa? Parityöskentely: Oman osaamisen inventointi 10min, kertominen parille 5 min, yht. 20 min.

12 MISTÄ PUHUMME KUN PUHUMME VERKOSTOISTA?

13 Julkisten palveluiden verkostot (mukaillen Jackson & Stainsby 2000; Valkokari 2009; Nykänen 2010; Torvinen 2011) Hierarkiat: Yrityksen kontrolloima liiketoiminta Julkisen hallinnon perinteinen johtamis- ja toimintatapa Verkostot: Yhtymät Sosiaaliset verkostot Kumppanuudet Markkinat: Markkinaehtoiset liiketoimintasuhteet Hierarkiat Verkostot/ heterarkiat Markkinat Kontrolloidut suhteet Auktoriteetti Tiedon ja vallan kulku ylhäältä alas Yhteiset tavoitteet Yhteinen näkemys Vuorovaikutus Luottamus Toiminnot rakentuvat toistensa varaan Tieto kulkee vastavuoroisesti toiminnan tasolta toiselle Kilpailusuhteet Taloudelliset arvot Hintakilpailu

14 VERKOSTOITUMINEN mitä se on? Yksittäisten ihmisten välinen verkostoituminen Verkostoituminen organisaation sisällä Organisaatiossa olevan osaamisen tunnistaminen Dialogi, Luottamus Organisaatioiden välinen verkostoituminen

15 Episteeminen vertaisuus Terminologia Tiedeperusta Kieli Eksistentiaalinen vertaisuus Asenteet Sukupolvi Motivaatio Organisaation X edustaja Kulttuuri Tarjouma Moniammatillinen rajapinta, oppimisen tila Tarjouma Eksistentiaalinen vertaisuus Asenteet Motivaatio Sukupolvi Kulttuuri Organisaation Y edustaja Episteeminen vertaisuus Terminologia Tiedeperusta Kieli Johtaminen Säädökset Toimintatavat Juridis-eettinen vertaisuus Tulkinta Dialogi Kommunikaatio Yhteistyö Johtaminen Säädökset Toimintatavat Juridis-eettinen vertaisuus Moniammatillinen yhteistyö oppimisen tilassa (Nykänen ym. 2007)

16 Organisaatio 1 Tieto, valtuutus Johtaja Tieto, valtuutus Tieto, valtuutus Työntekijät Lähetti Moniammatillinen rajapinta, oppimisen tila Organisaatio 2 Lähetti Työntekijät Johtaja Lähetti Organisaatio 3 Johtaja Työntekijät Organisaation lähetin toiminta moniammatillisessa verkostossa (Nykänen ym. 2007)

17 Verkostot ovat rajanylityksiä Kokonaisuus muodostuu toisiaan täydentävistä osista ammattilaiset tietävät keneen olla yhteydessä, kun täydentävää asiantuntemusta tarvitaan asiantuntevat, asiakaslähtöiset ohjauspalvelut Verkostot parhaimmillaan tuottavat jaettua asiantuntemusta asiakkaan tarpeisiin ylittävät yksittäisten toimijoiden mahdollisuudet vastata monimutkaisiin ja muotoisiin asiakastarpeisiin Verkostot pahimmillaan vallitsee epätietoisuutta vastuista yrityksiä saada toiset tekemään oma osansa loputtomia kokouksia ja palavereja tilanteiden ajautumista umpikujaan (Seikkula 1994; Seikkula & Arnkil 2005)

18 LUOVUUTEEN LIITTYVÄ KAAOS Ideointi Tuotteistaminen Uusi toimintamalli Luovuuden vaiheet 1. Idean valmistelu idean havaitseminen 2. Kehitystyö idea kehittyy 3. Keksiminen idea kirkastuu, ratkaisu oivalletaan 4. Todentaminen ideaa muotoillaan, kehitellään (Sydänmaalakka 2009)

19 VERKOSTOTOIMINNAN RAKENNEVARIAATIOT yhteistyöneuvottelut verkostopalaverit verkostoituminen tiimit projektit yhteistyöryhmät Kelluva rakenne - Tilannekohtaisesti rakentuvat, kertaluonteiset verkostotapaamiset - Myös johtajuus kelluu? Pysyvä rakenne - Vakinaistetut verkostorakenteet - Johtajuus monistuu (Karjalainen 2006)

20 VERKOSTON TOIMIVUUDEN EDELLYTYKSIÄ Hallinnon sitoutuminen, johdon tuki Strateginen yhteistyö Moniammatillinen yhteistyö ja yhteistyökäytännöt (pysyvyys luo luotettavuutta ja turvaa) Verkostoitunut toiminta on ihmisten välistä kohtaamista. Yhteinen ymmärrys syntyy dialogin kautta. Yhdessä tuotettu tieto on kollektiivista, integroitua tietoa, uutta asiantuntijuutta Verkostotoiminta vaatii epävarmuuden kohtaamista, luovaa ongelmanratkaisua Tärkeää tunnistaa omat vahvuudet ja osaamisen rajat

21 Tarvitaan yhteistä kieltä luottamusta erilaista tietoa & osaamista yhteinen tavoite & yhteistyön tarve kykyä visioida muiden kanssa halua vuorovaikutukseen ennakkoluulottomuutta Moniammatillisen verkostotyöskentelyn edellytykset (Nykänen 2011)

22 VERKOSTOSUHTEENI?

23 OMAT verkostosuhteeni? Piirrä paperille kartta itsestäsi ja niistä ihmisistä, joiden kanssa olet tehnyt yhteistyötä vankien ohjauksen tiimoilta viime aikoina (esim. viimeisen puolen vuoden aikana) Piirrä lähimmäksi itseäsi ne, joiden kanssa olet tekemisissä useimmiten ja jotka tunnet parhaiten, ja kauemmaksi etäisemmät ihmiset. Voit piirtää myös ryhmiä. Tarkoituksena on kartoittaa verkostoa juuri sinun näkökulmastasi Tarkenna karttaasi nuolilla sen mukaan, minkä suuntaista yhteydenpito on ollut (esim., tai ). Tee kirjauksia nuolien päälle sisällöllisillä asioilla, esim. mistä olet keskustellut tai pitäneet neuvoa ja millä menetelmillä (palaverit, sähköposti jne.) Kirjaa myös omia kysymyksiä, joihin saattaisit tarvita apua vankien ohjaukseen liittyvissä asioissa?

24 Piirtämisen jälkeen keskustelkaa ja vertailkaa verkostojanne Kenen/ keiden kanssa olette yhteydessä säännöllisesti? Minkälaisten asioiden tiimoilta pidätte yhteyttä? Kertokaa samalla, miten pidätte yhteyttä? Löytyykö verkostoistanne sellaisia henkilöitä, joiden puoleen voitte kääntyä kysymystesi kanssa?

25 Verkosto paljastaa organisaation Miksi verkosto on olemassa? - Verkoston tarkoitus ja tavoitteet/tehtävät? - Yhteistyön/viestinnän tavat ja kanavat (esim. tapaamiset, palaverit, kokoukset, kirjeet, sähköpostit, puhelinyhteydet jne.) Verkoston vuorovaikutus? Mitä arjen verkostoissa tehdään = toiminta (pienet arkisetkin asiat ovat merkityksellisiä) Mitkä asiat tässä verkostosuhteessa toimivat? Mitä pitäisi tehdä, jotta verkostosuhde toimisi paremmin? = miten toimintaa säilytetään, kehitetään, muutetaan, johdetaan, hallitaan?

26 Aikuisohjauksen verkostorakenteet (täyttö päiväkirjana sovitulta/valitulta ajanjaksolta) Henkilö ja organisaatio Asia Ajankohta & kesto Yhteistyön muoto/tapa Huomioita: esim. johtopäätökset, ratkaisut

27 Verkoston keskittyneisyys Kuinka voimakkaasti vuorovaikutus on keskittynyt joidenkin toimijoiden ympärille (A), vai onko se monenkeskistä, jaettua (B)? f b Verkosto A e a d c Verkosto B (esim. Facebook, twitter, ning, wiki) f a e b c d Minkälaista verkostoa tavoittelemme?

28 Löyhät ja tiiviit verkostosuhteet (verkoston tiheys) Kuinka paljon yhteyksiä (suhteita, linkkejä) on verkoston jäsenten välillä kaikista mahdollisista yhteyksistä? Kuinka tiheä verkostomme tulisi olla?

29 Verkostojen siltaaminen Siltaaminen (betweennes) kertoo siitä, kuinka usein henkilö sijaitsee muiden henkilöiden välissä ja välittää heidän välistä vuorovaikutustaan (tiedon portinvartija tai portin aukaisija). a A g c d b rakenteellinen aukko f i h

30 Lähdekirjallisuutta - Lerkkanen, J Koulutus- ja uravalinnan ongelmat. Koulutus- ja uravalinnan tavoitteen saavuttamista haittaavat ajatukset sekä niiden yhteys ammattikorkeakouluopintojen etenemiseen ja opiskelijoiden ohjaustarpeeseen. Jyväskylä: Jyväskylän ammattikorkeakoulu. - Kasurinen, Helena 2010: Kehittämisohjelman esittely Ohjaus Suomessa 2010-seminaari : Moniviestin-videoesitys (00:39). - Nykänen, S., Karjalainen, M., Vuorinen, R. & Pöyliö, L Ohjauksen alueellisen verkoston kehittäminen monihallinnollinen ja moniammatillinen yhteistyö voimavarana. Jyväskylän yliopisto. Koulutuksen tutkimuslaitos. Tutkimusselosteita Nykänen, S Ohjauksen palvelujärjestelyjen toimijoiden käsitykset johtamisesta ohjausverkostossa matkalla verkostojohtamiseen. Jyväskylän yliopisto. Koulutuksen tutkimuslaitos. Tutkimuksia 25. Väitöskirja - Onnismaa, J Ohjaus- ja neuvontatyö. Aikaa, huomiota ja kunnioitusta. Gaudeamus: Helsinki. - Seikkula, J Sosiaaliset verkostot. Ammattiauttajan voimavara kriiseissä. Helsinki: Kirjayhtymä. - Seikkula, J. & Arnkil, T.E Dialoginen verkostotyö. Helsinki: Tammi. (Linkissä sisällysluettelo) - Seppänen-Järvelä, R. & Karjalainen, V. (toim.) Kehittämistyön risteyksiä. Stakes. - Sydänmaalakka, P Jatkuva uudistuminen. Luovuuden ja innovatiivisuuden johtaminen. - Torvinen, H. et al Verkostovalmentajan työkirja. Opin Ovi koordinaatiohanke. Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Ammatillinen opettajakorkeakoulu. (Painossa) - Valkokari, K Yhteisten tavoitteiden ja jaetun näkemyksen muodostuminen kolmessa erityyppisessä verkostossa. VTT Publications 715. Väitöskirja. - Valkokari, K., Hakanen, T. & Airola, M Yritysverkoston strateginen kehittäminen. Työkirja. Verka-hanke. VTT. Helsinki.

DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA

DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA Pro gradu- tutkielma Terhi Törmänen 0233123 Kasvatustieteiden tiedekunta / Kasvatustiede Lapin yliopisto Syksy 2013 Sisältö 1. Johdanto... 1 2. Nuorisotyö,

Lisätiedot

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin ONNISTUNUT MUUTOS Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 Onnistuneen muutoksen lähtökohdat 4 2 MUUTOKSEN JOHTAMINEN 5 2.1 Muutoksen lähtökohdat 5 Muutosvoimat

Lisätiedot

Verkostojohtamisen opas: Verkostotyöskentely sosiaali- ja terveysalalla

Verkostojohtamisen opas: Verkostotyöskentely sosiaali- ja terveysalalla Verkostojohtamisen opas: Verkostotyöskentely sosiaali- ja terveysalalla Versio 1.0 (30.12.2010) Muutosvoimaa vanhustyön osaamiseen -hankkeen julkaisu Tutkimusryhmä: Timo Järvensivu, KTT Katri Nykänen,

Lisätiedot

TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI

TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI Tilannekuva elinikäisen ohjauksen kehittämisestä ELY-alueilla Syksy 2012 Koulutus- ja kehittämiskeskus Salmia LAITURI-projekti

Lisätiedot

TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI

TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI Tilannekuva elinikäisen ohjauksen kehittämisestä ELY-alueilla Syksy 2012 Koulutus- ja kehittämiskeskus Salmia Laituri-projekti

Lisätiedot

Moniammatillinen. yhteistyö. Mari Kontio

Moniammatillinen. yhteistyö. Mari Kontio Moniammatillinen yhteistyö Mari Kontio 1 Moniammatillinen yhteistyö Mari Kontio Julkaisija TUKEVA-hanke Oulun seutu www.ouka.fi/seutu/tukeva Taitto Mainostoimisto SIBERIA Oy Paino Oulu 2010 2 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424 Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2424 Kohti yritysten vuorovaikutteista

Lisätiedot

Kumppanuuskäsikirja näkökulmia monitoimijaisen yhteistyön kehittämiseen. Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisuja A.

Kumppanuuskäsikirja näkökulmia monitoimijaisen yhteistyön kehittämiseen. Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisuja A. Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisuja A. 8:2014 Kumppanuuskäsikirja näkökulmia monitoimijaisen yhteistyön kehittämiseen Heini Maijanen ja Pirkko Haikara Euroopan maaseudun kehittämisen

Lisätiedot

Kohti Ohjaamoa-projekti 3.2.2014 31.10.2014 ESR-osarahoitteinen projekti Rahoittaja Keski-Suomen ELY-keskus

Kohti Ohjaamoa-projekti 3.2.2014 31.10.2014 ESR-osarahoitteinen projekti Rahoittaja Keski-Suomen ELY-keskus 1 Kohti Ohjaamoa Kirjoittajat: Pakkala Arja Saukkonen Sakari Savonmäki Pasi Kohti Ohjaamoa-projekti 3.2.2014 31.10.2014 ESR-osarahoitteinen projekti Rahoittaja Keski-Suomen ELY-keskus Projektinumero S12593

Lisätiedot

Leena Nousiainen, Ulla Piekkari. materiaalipaketti1( )( )( ).indd1 1 OPETUSMINISTERIÖ

Leena Nousiainen, Ulla Piekkari. materiaalipaketti1( )( )( ).indd1 1 OPETUSMINISTERIÖ materiaalipaketti1( )( )( ).indd1 1 OPETUSMINISTERIÖ.. 00 1 : :0 SISÄLTÖ: A TAUSTATIETOA 1. KOULUTTAMISEN VIITEKEHYS JA OPPIMISKÄSITYS 1.1 Yhteistoiminnallisen kehittämisen periaatteet...5 1.2 Kokemuksellisen

Lisätiedot

kirsti mäensivu ulla rasimus opas nuorten ohjaus- ja palveluverkostoille

kirsti mäensivu ulla rasimus opas nuorten ohjaus- ja palveluverkostoille kirsti mäensivu ulla rasimus opas nuorten ohjaus- ja palveluverkostoille Opit käyttöön-hanke Sisällys Kenelle opas on kirjoitettu, Mihin opasta tarvitaan?... 4 1. Laki ja kunta luovat kivijalan nuorten

Lisätiedot

Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat

Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat - TYÖKIRJA PK-YRITYKSEN HILJAISEN TIEDON JAKAMISEKSI Katri Helin Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Hyvinvointia Nääs-hanke Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Kun tiedostaminen

Lisätiedot

Mie teen vaan oman työni

Mie teen vaan oman työni JYVÄSKYLÄ STUDIES IN EDUCATION, PSYCHOLOGY AND SOCIAL RESEARCH 477 Seija Koskela Mie teen vaan oman työni Toimintatutkimus moniammatillisen yhteistyön ja ohjausosaamisen kehittämisestä JYVÄSKYLÄ STUDIES

Lisätiedot

Verkostotyön kulmakivet: Miten onnistun järjestöjen ja kuntien välisessä yhteistyössä? Perheverkon työkokous, Oulu, 1.12.2014

Verkostotyön kulmakivet: Miten onnistun järjestöjen ja kuntien välisessä yhteistyössä? Perheverkon työkokous, Oulu, 1.12.2014 Verkostotyön kulmakivet: Miten onnistun järjestöjen ja kuntien välisessä yhteistyössä? Perheverkon työkokous, Oulu, 1.12.2014 Timo Järvensivu, KTT, tutkija, Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Odotuksesi

Lisätiedot

Asiakassuhteen syventäminen ja uudistaminen. Palvelukyvystä ja -kulttuurista muutosvoimaa palveluliiketoimintaan

Asiakassuhteen syventäminen ja uudistaminen. Palvelukyvystä ja -kulttuurista muutosvoimaa palveluliiketoimintaan Asiakassuhteen syventäminen ja uudistaminen Palvelukyvystä ja -kulttuurista muutosvoimaa palveluliiketoimintaan Ahonen, T., Airola, M., Lappalainen, I., Nuutinen, M., Reunanen, M., Valjakka, T. & Valkokari

Lisätiedot

Onnistu osaamisen uudistajana

Onnistu osaamisen uudistajana Onnistu osaamisen uudistajana Osaamisen ja uran innovatiivinen ja tasa-arvoinen kehittäminen Mervi Hasu Mari Kupiainen Marja Känsälä Anne Kovalainen Anneli Leppänen Minna Toivanen ONNISTU OSAAMISEN UUDISTAJANA

Lisätiedot

MENTOROINNILLA KUNTAKUVIOIHIN

MENTOROINNILLA KUNTAKUVIOIHIN Liisa Tuominen MENTOROINNILLA KUNTAKUVIOIHIN Käsikirja yhdistyksille ja luottamushenkilöille 2 S i v u SISÄLTÖ ALKUSANAT 4 1 MITÄ MENTOROINTI ON? 5 1.1 Ohjattu mentorointiprosessi 6 1.2 Taustayhteisöksi

Lisätiedot

Silmät auki sosiaaliseen mediaan

Silmät auki sosiaaliseen mediaan Silmät auki sosiaaliseen mediaan Toimittaneet Terhi Aaltonen-Ogbeide, Pentti Saastamoinen, Heikki Rainio ja Tero Vartiainen 2 3 Silmät auki sosiaaliseen mediaan 4 5 Silmät auki sosiaaliseen mediaan Toimittaneet

Lisätiedot

Vuorovaikutuksella vaikuttavuuteen. Sosiaalialan hyvät käytännöt työn kehittämisen ja ohjaamisen välineenä Hyvät käytännöt -ohjelman loppuraportti

Vuorovaikutuksella vaikuttavuuteen. Sosiaalialan hyvät käytännöt työn kehittämisen ja ohjaamisen välineenä Hyvät käytännöt -ohjelman loppuraportti Vuorovaikutuksella vaikuttavuuteen. Sosiaalialan hyvät käytännöt työn kehittämisen ja ohjaamisen välineenä Hyvät käytännöt -ohjelman loppuraportti Stakes 17.12.2007 Satu Korhonen ja Ilse Julkunen 1 Sisällys

Lisätiedot

jani ursin monialainen yhteistyö ja sen arviointi nuorisopalveluissa

jani ursin monialainen yhteistyö ja sen arviointi nuorisopalveluissa jani ursin monialainen yhteistyö ja sen arviointi nuorisopalveluissa Kirjallisuuskatsaus, Opit käyttöön-hanke Sisällys Johdanto...3 Tämän artikkelin tarkoituksena on...4 Mitä monialaisella yhteistyöllä

Lisätiedot

Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa

Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa Kirsi Saloniemi Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa Aktiivi-hankkeen ennakointiraportti Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun julkaisuja Sarja B. Raportit ja selvitykset 3/2011

Lisätiedot

Matti Muuraiskangas OSAAMISEN ARVIOINTI, KEHITTÄMINEN JA PALKITSEMINEN

Matti Muuraiskangas OSAAMISEN ARVIOINTI, KEHITTÄMINEN JA PALKITSEMINEN Matti Muuraiskangas OSAAMISEN ARVIOINTI, KEHITTÄMINEN JA PALKITSEMINEN Opinnäytetyö CENTRIA AMMATTIKORKEAKOULU Tekniikan ylempi ammattikorkeakoulututkinto Teknologiaosaamisen johtamisen koulutusohjelma

Lisätiedot

TAVOITTEENA OPPIVA ORGANISAATIO: Tutkimus aikuiskoulutusorganisaatiossa

TAVOITTEENA OPPIVA ORGANISAATIO: Tutkimus aikuiskoulutusorganisaatiossa TAVOITTEENA OPPIVA ORGANISAATIO: Tutkimus aikuiskoulutusorganisaatiossa Pro gradu tutkielma Heli Heiskanen Kauppatieteiden laitos Informaatioteknologian ja kauppatieteiden tiedekunta Kuopion yliopisto

Lisätiedot

VARHAINEN TUKI. Varhainen tuki O P A S. kohti hyviä käytäntöjä. Kohti hyviä käytäntöjä -opas

VARHAINEN TUKI. Varhainen tuki O P A S. kohti hyviä käytäntöjä. Kohti hyviä käytäntöjä -opas 1 Varhainen tuki O P A S Varhainen tuki Kohti hyviä käytäntöjä -opas VARHAINEN TUKI kohti hyviä käytäntöjä Helsingin sosiaalivirasto, Lapsiperheiden palvelut, Perhekeskustoiminta Varhainen tuki 2 ISBN

Lisätiedot

Verkostoyhteistyön teoria ja käytäntö. Timo Järvensivu, KTT, tutkimuspäällikkö Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu

Verkostoyhteistyön teoria ja käytäntö. Timo Järvensivu, KTT, tutkimuspäällikkö Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Verkostoyhteistyön teoria ja käytäntö Timo Järvensivu, KTT, tutkimuspäällikkö Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Mistä on kyse? Mitä ovat verkostot ja mitä ne eivät ole? Miten verkostot eroavat esimerkiksi

Lisätiedot

Innokylän systeeminen innovaatiomalli. Pasi Pohjola, Juha Koivisto

Innokylän systeeminen innovaatiomalli. Pasi Pohjola, Juha Koivisto Pasi Pohjola, Juha Koivisto SISÄLLYS 1. Johdanto OSA I: Innovaatioiden käytäntönäkökulma 2. Mikä innovaatio on? 3. Innovaatiot käytäntöinä 4. Käytännöt systeemeinä 5. Käytäntöjen relationaalisuus 6. Käytäntöjen

Lisätiedot

TYÖYHTEISÖTAIDOT. sujuvuutta, tehokkuutta ja tulosta

TYÖYHTEISÖTAIDOT. sujuvuutta, tehokkuutta ja tulosta TYÖYHTEISÖTAIDOT sujuvuutta, tehokkuutta ja tulosta SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 3 2. TYÖYHTEISÖTAIDOT OSANA ORGANISAATIOTAITOJA 4 2.1 Esimiestaidot, alaistaidot - työyhteisötaidot 4 2.2 Pysyvä muutos

Lisätiedot

Uusi Asiakaspalvelumalli

Uusi Asiakaspalvelumalli JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Uusi Asiakaspalvelumalli Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin Uuden asiakaspalvelumallin projektiryhmä Päivi Haapajoki Sisällys Johdanto... 2 Taustaa ja tavoitteet...

Lisätiedot

Tuki- ja virikeaineisto

Tuki- ja virikeaineisto Osallistavat menetelmät Tuki- ja virikeaineisto Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry 1 OSALLISTAVAT MENETELMÄT 2 1.1 Osallistavien menetelmien määritelmä 2 1.2 Ohjaajan rooli 3 1.3 Osallistavat menetelmät

Lisätiedot

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki o s a a Miten toimit työmarkkinoilla tiedä Millaisessa maailmassa työyhteisöt toimivat Miten toimit osana työyhteisöä Miten työyhteisöt toimivat Miten toimit töissä Mikä sinulle on tärkeää Työelämätaidot

Lisätiedot