Yksityisen sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2008

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yksityisen sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2008"

Transkriptio

1 Yksityisen sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2008 Yhdistys on aloittanut toimintansa kun yhdistettiin kahden ERTOlaisen yhdistyksen toiminnot. Nämä ovat Sosiaali- ja terveysalan järjestöjen työntekijät SOTT ry ja Yksityisten lääkintä- ja terveyspalvelulaitosten työntekijät YLTT ry. Yksityisen sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset ry on valtakunnallinen ammattiyhdistys, jonka tehtävänä on hoitaa ja valvoa jäsentensä taloudellisia, oikeudellisia ja sosiaalisia etuja yhteiskunnassa sekä lisätä jäsenten tietoisuutta ja mahdollisuuksia valvoa etujaan työpaikoilla. Tätä tehtävää hoidetaan yhdessä muiden Erityisalojen Toimihenkilöliitto ERTO ry:n jäsenyhdistyksien kanssa. Keskusjärjestö on Toimihenkilöliitto STTK ry. Tuleva vuosi on ERTOn 40. toimintavuosi ja juhlavuosi. ERTOn arvot ovat jäsenlähtöisyys, oikeudenmukaisuus, asiantuntevuus ja edistyksellisyys. Olemme näiden arvojen takana. Lisäksi yhdistys korostaa yhteiskunnan ja työelämän moninaisuuden ja monikulttuurisuuden merkitystä. Tämä koskee kaikkia syrjäytymisvaarassa olevia ja työmarkkina-asemassaan heikoilla olevia erityisryhmiä. Pyrimme edistämään mm. vaikeasti työmarkkinoille sijoittuvien ryhmien työllistymistä, vajaakuntoisten osallistumista koulutukseen ja työelämään sekä ulkomaalaistaustaisten uusien suomalaisten kotoutumista yhteiskunnan täysivaltaisiksi jäseniksi omaa kulttuurista taustaansa kunnioittaen. Lisäksi haluamme kiinnittää huomiota sukupuolten väliseen tasa-arvoon, työssäjaksamiseen ja työkyvyn säilyttämiseen sekä ikääntyvien työntekijöiden asemaan. TYÖMARKKINAEDUNVALVONTA Toimialakohtaiset edunvalvontavaliokunnat ja sopimustoiminta Yhdistyksen keskeiset työvälineet sopimustoiminnassa ovat sosiaalialan järjestöjen työehtosopimuksen sekä Terveys- ja sosiaalialojen neuvottelujärjestö TSN-alojen edunvalvontavaliokunnat. Lisäksi edustajamme vaikuttavat ERTOn edunvalvontatoimikunnassa. Niiden kautta kartoitetaan oikeuksien ja edunvalvonnan tavoitteet ja seurataan sopimusten noudattamista työpaikoilla. Valiokunnissa toimivat yhdistyksen edustajat yhdessä ERTO:n lakimiesten ja asiantuntijoiden kanssa. Uudet työehtosopimukset on solmittu syksyllä 2007 ja ne ovat voimassa alkuvuoteen 2010 saakka. Edunvalvontavaliokunnat seuraavat sopimusten noudattamista ja huolehtivat kentän kouluttamisesta. Koulutusta työpaikoilla ja alueittain tullaan järjestämään yhdessä työnantajaliiton kanssa. Yhdistys jatkaa ponnisteluja sopimustoiminnan kattavuuden varmistamisessa sosiaali- ja terveysalan kentässä. Järjestösopimuksen palkkausjärjestelmän käytännön soveltamisessa yhdistys seuraa tiiviisti saatuja kokemuksia. Palkkausjärjestelmän kaikki osiot on saatava käyttöön työpaikoilla. Yksityisen terveyspalvelualan palkkausjärjestelmä astui voimaan Sen kattava käyttöönottaminen on sopimuskauden keskeinen tavoite. Jäsenten työpaikoilla tapahtuva edunvalvonta ja jäsenpalvelu Pyritään saamaan luottamusmiehet tai yhdyshenkilöt kaikille työpaikoille. Henkilöstöedustajien toiminnan tueksi rakennetaan sähköpostiverkosto. Suunnitteilla on verkostoitumista li- 1

2 säävä ja kokemusten vaihtoa helpottava internetpalvelu. Jäsenten työyhteisöjen kehittämiseen, työhyvinvointiin ja työsuojeluun liittyvät tehtävät työpaikoilla Työsuojeluvaltuutettujen määrää kasvatetaan, ja myös heille luodaan verkostoitumismahdollisuudet. Heille pitää saada samat toimintaedellytykset kuin luottamusmiehilläkin on. Seurataan lakien toteutumista tasa-arvo- ja koulutus- suunnitelmien laatimisessa ja toteutumisessa. Aidot säännölliset kehittämiskeskustelut pitäisi taata jokaisella työpaikalla ja jokaiselle työntekijälle. YHTEISKUNNALLINEN EDUNVALVONTA Jäsenten näkemysten ja tavoitteiden välittäminen ERTO:n sekä edelleen STTK:n yhteiskunnalliseen edunvalvontaan Yhdistys ottaa aktiivisesti kantaa yhteiskunnassa käytävään keskusteluun arvojensa ja kiinnostuksensa mukaisesti sosiaalietuuksista, syrjäytymisvaarassa olevien oikeuksista sekä sosiaalisen oikeudenmukaisuuden toteutumisesta. Yksityinen sosiaali-ja terveyspalveluala on murroksessa. Kolmannen sektorin toimintaympäristö on monella tavalla muutoksen kohteena. Osallistumme ERTOn yhteiskunnallisen vaikuttamisen valiokunnan työhön aktiivisesti tuoden edustajiemme välityksellä kantamme ja painopistealueemme esille. Olemme mukana myös STTK:laisissa, omia toimialueitamme käsittelevissä, yhteistyöryhmissä ja klustereissa, joihin on erittäin tärkeää tuoda mukaan kentän tietämys sosiaali- ja terveyspalveluista sekä kansalaisvaikuttamisesta. Omaa jäsenkuntaa koskevien yhteiskunnallisen edunvalvonnan hankkeiden kehittäminen ja toteuttaminen yhdessä ERTO:n kanssa Teemme lainsäädäntöön, yksityisten palvelulaitosten sekä järjestöjen aseman parantamiseen sekä muihin ajankohtaisiin asioihin paneutuvia aloitteita ja esityksiä ERTOlle eteenpäin vietäviksi. Pidämme yllä keskustelua järjestöjen työntekijöiden ja vapaaehtoisten asemaan liittyvistä kysymyksistä ja vastuista, sekä asennoitumisesta hoivan ja hyvinvoinnin tuottamiseen ja tuottajiin globalisoituvassa Euroopassa. AMMATILLINEN JA KOULUTUKSELLINEN EDUNVALVONTA Osallistumme ERTOn koulutuspoliittisen valiokunnan työhön aktiivisesti tuoden edustajiemme välityksellä kantamme ja painopistealueemme esille. Henkilöstön edustajien koulutus ja osaamisen ajan tasalla pitäminen ERTO vastaa varsinaisesta luottamusmies- ja työsuojelukoulutuksesta. Henkilöstöedustajien toivotaan osallistuvan tehtävänsä mukaiseen peruskoulutukseen sekä itselle ja työpaikan tilanteen kannalta tarpeellisiin täydennyskoulutuksiin. Näistä koulutuksista pääosa järjestetään yhteistyössä Helsingissä sijaitsevan Aktiivi-instituutin ja terveys- ja sosiaalialan neuvottelujärjestön (TSN) kanssa. Yhdistys järjestää yhdessä ERTOn kanssa luottamusmiehille suunnattuja tapahtumia edunvalvontavaliokuntien kautta esiin tulleista ajankohtaisista ja muuten tärkeistä kysymyksistä. Yhdistys pyrkii löytämään sellaisia koulutusta tukevia malleja, jotka parhaiten tukisivat luottamusmiesten jaksamista työssään. Edistämme luottamusmiesten verkostoitumista. Erityisesti uusien luottamusmiesten on tärkeää saada tukea tehtävässään. 2

3 Järjestämme luottamusmiehille ja muille henkilökunnan edustajille seminaarin laivaristeilynä Helsinki-Tukholma-Helsinki. Seminaarissa tullaan käsittelemään mm. neuvottelutaitoa ja paikallisen sopimisen pelisääntöjä. Yhteistoimintalain laajennuksen kautta se koskee myös sosiaalialan järjestöjä. Työnantajien ja työntekijöiden tietämys lain velvotteista on heikkoa. Tästä aiheesta on järjestettävä yhteisiä koulutustilaisuuksia. Jäsenten ammattitaidon ja osaamisen kehittäminen Yhdistyksen jäsenillä on oikeus ja mahdollisuus osallistua ERTOn järjestämiin, kaikille jäsenille tarkoitettuihin edunvalvonnan ja muihin työelämän koulutuksiin. Näitä ovat vuosittain järjestettävät Kompassi- sekä Omat edut ja oikeudet koulutusillat eri puolilla maata. Lisätietoa koulutuksista löytyy ERTO -lehdestä ja sivustolta. Pyrimme saamaan aikaan myös alueellisia koulutustapahtumia vaihtuvista teemoista eri puolilla maata yhdessä ERTOn aluejärjestöjen kanssa. Työnantajille tulee saada työehtosopimuksissa velvoite järjestää ammatillista jatko- ja täydennyskoulutusta kaikille työntekijöille. Teemme yhteistyötä eri tahojen kanssa asennemuutoksen ja uusien käytäntöjen kehittämiseksi. Toimialalle valmistuvien opiskelijoiden sitouttaminen toimintaan Seuraamme ERTOn ja STTK:n opiskelijatoiminnan kehittymistä sekä välitämme alamme osaamista ja ammatteja koskevaa tietoa ja kokemusta toimijoiden käyttöön. ERTOn uuteen nuoriso- ja opiskelijavaliokuntaan on nimetty edustus. Uutena toimintamenetelmänä on HUMAK:n ja Diak:n Turun yksiköiden kanssa aloitettu yhteistyö, jossa alan opiskelijat tekevät harjoitustöitään ja opinnäytteitään meidän toimeksiannostamme. Tätä kautta voidaan luoda pysyvä oppilaitosyhteistyö. Toistaiseksi toimeksiannot ovat liittyneet yhdistymishankkeeseemme. JÄRJESTÖTOIMINTA Jäsenhankinta ja siihen liittyvä tiedotus Uusien jäsenten hankinta on keino parantaa työmarkkina-asemaamme. Pääpaino jäsenhankinnasta on ollut perinteisesti ERTOn vastuulla, koska jäsenet liittyvät ERTOon, josta heidät nimetään yhdistyksiin. Osallistutaan voimavarojen puitteissa yhteisiin jäsenhankintakampanjoihin. Hallitus seuraa jäsenmäärän kehitystä. Osallistutaan TERVE-SOS-messuille. Vuoden 2008 Terve-SOS-messut ovat toukokuussa Jyväskylässä. Tilaisuuksien toteutus yhdessä ERTOn asiantuntijoiden kanssa Jäsenhankinnan tehostamiseksi ERTOn asiantuntijat toimivat yhdessä työpaikkojen henkilöstöedustajien kanssa järjestämällä työpaikkakäyntejä ja muita tilaisuuksia. Osallistuminen ERTOn aluejärjestötoimintaan Kannustamme jäseniämme mukaan aluejärjestöjen toimintaan. Meillä on edustajat eri puolilla maata toimivissa aluejärjestöissä. Toiminta niissä on kuitenkin kovin pienen aktiivijoukon varassa. Uusia aktiiveja tarvitaan. Aluejärjestöjen tilaisuuksien yhteydessä on koottu yhdistyksen jäsenet yhteen jonkin kiinnostavan teeman ympärille. Pidämme erittäin arvokkaana sitä, että ERTO on aloittanut aluejärjestötyön tukemisen uudella tavalla. Vuosittainen aluejärjestöjen ja ERTOn hallinnon yhteinen viikonloppuseminaari on hyvin nostanut aluetyön merkitystä ja antanut toimijoille voimavaroja. Aluejärjestötyö on myös kytketty yhteis- 3

4 kunta- ja koulutuspoliittiseen vaikuttamiseen alueilla. Tästä syystä aluejärjestöjen toimintaedellytykset on turvattava ja tukea on lisättävä. Työpaikkaosastojen / paikallinen / talokohtainen toiminta Työpaikkaosastojen toiminnan tukemista jatketaan. Tuen suuruus v 2008 on 15 / jäsen. Yhdistyksen hallitus on laatinut työpaikkaosastojen toiminnasta ja taloudellisen tuen käytöstä ohjeet, joita tulee noudattaa. Ohjeet löytyvät nettisivuilta. Työpaikkaosastoja kehotetaan rekisteröitymään ERTOn rekisteriin. ERTO kehittää alakohtaista paikallista ja työpaikkakohtaista toimintaa. Olemme mukana tässä kehittämistoiminnassa. Pyrimme uusien työpaikkaosastojen tukemiseen esim. kummityöpaikkaosastotoiminnan avulla. Paikallinen työpaikkaosastotoiminta on käynnistynyt kun Oulun kumppanuuskeskuksessa 40 järjestöä ja muuta yhteisöä aloitti yhteistoiminnan syksyllä 2006 samassa kiinteistössä. Jyväskylässä on eri työpaikoilla toimivien ent. sott-laisten yhteistyö vakiintunut. Nämä viritykset laajennetaan kattamaan myös ent. Yltt-kentän. Aktivoidaan uutta työpaikkojen yhteistoimintaa muissakin kaupungeissa. Jäsenkoulutus, työhyvinvointi ja virkistys Yhdistyksen syys- ja kevätkokousten yhteydessä järjestetään jäsenistölle luento-, tiedotustai koulutustilaisuuksia työmarkkinatilanteesta ja muista ajankohtaisista aiheista pidettävän uuden yhdistyksen toiminnan aloittavan kokouksen jälkeen lähdemme jäsenmatkalle Tallinnaan. SOTT sai vuodelle 2007 oman ASLAK -kuntoutuskurssin, jossa KELA toimi rahoittajana. ASLAK on melko terveille työssä oleville noin vuotiaille tarkoitettu Ammatillisesti Syvennetty Lääketieteellinen Kuntoutus. Se sisältää vuoden aikana kolme jaksoa kuntoutuslaitoksessa sekä välitehtäviä. Sisältö on sekä terveydellistä ja liikunnallista että työhyvinvointia ja työssä jaksamista käsittelevää. Kurssille voivat hakea kaikki valintaperusteet täyttävät jäsenet. Kurssista saatiin erittäin myönteisiä kokemuksia. Uusi yhdistys hakee kurssia vuodelle Jäsenten lomanvieton tukemista jatketaan ohjaamalla heitä Lomaliiton tuetuille lomille. Omavastuuosuudesta maksetaan 80 euroa. TIEDOTUS Yhdistyksen lehti ilmestyy ERTO-lehden liitteenä vähintään kahdesti vuodessa. Tarvittaessa julkaistaan erillinen numero omana postituksenaan. Tapahtumista tiedotetaan myös ERTO - lehdessä. Uuden yhdistyksen toiminnan käynnistyessä avataan uudet nettisivut. Tiedotustoimintaa ylläpitää ja kehittää tiedotusvaliokunta. Toimintavuonna jatketaan sähköpostiviestintäjärjestelmän luomista. Jäseniä pyydetään ilmoittamaan sähköpostiosoitteensa yhdistykselle. Näin voidaan parantaa yhteyksiä jäsenistöön. KANSAINVÄLINEN TOIMINTA Jatkamme toimintaa projektikummina Interpedian kautta. Lisäksi olemme hankkineet kum- 4

5 milapsen Etelä-Afrikasta. Hänen vaiheitaan voi seurata nettisivuillamme. Olemme myös liittyneet Kehitysalueiden palvelukeskuksen Kepan jäseneksi. HALLINTO JA TALOUS Yhdistyksen ylintä päätösvaltaa käyttävät sääntöjen mukaan kevät- ja syyskokous. Yhdistyksen hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, 12 varsinaista jäsentä, sekä neljä yleisvarajäsentä. Hallituksen jäseniä valittaessa tulee pyrkiä huomioimaan erilaiset sopimusalat, työpaikkojen toimialat, alueelliset näkökohdat sekä naisvaltaisella alalla riittävä naisedustus hallituksessa. Hallituksen kokouksista järjestäytymiskokous tammikuussa ja elokuun suunnittelukokous ovat viikonloppuseminaareja. Hallitus kuulee tarpeen mukaan kokouksissaan asiantuntijoita. Hallitus valitsee keskuudestaan työvaliokunnan, tiedotusvaliokunnan ja muut tarvittavat toimielimet. Näihin voi kuulua myös hallituksen ulkopuolisia yhdistyksen jäseniä Yhdistyksen talous perustuu jäsenmaksupalautteeseen, joka on liitolle tulevasta jäsenmaksuosuudesta 1/5. Varojen käyttöä ohjataan talous- ja matkustussäännöillä. Kokous- ja koulutustilaisuuksin osallistuville maksetaan matkat edullisimman kulkuneuvon mukaan. Lentomatkojen ja oman auton käytön korvauksista sovitaan kunkin tilaisuuden osalta erikseen. Hallituksen jäsenille maksetaan syyskokouksen hyväksymät palkkiot, korvataan matkakulut sekä maksetaan päiväraha ERTO ry:n vahvistaman matkustussäännön mukaan. 5

YKSITYISEN SOSIAALI- JA TERVEYSALAN AMMATTILAISET RY YSTEA

YKSITYISEN SOSIAALI- JA TERVEYSALAN AMMATTILAISET RY YSTEA 1 YKSITYISEN SOSIAALI- JA TERVEYSALAN AMMATTILAISET RY YSTEA TOIMINTAKERTOMUS 2010 Vuosi 2010 oli YSTEAN toiminnan toinen kokonainen vuosi YSTEAN merkeissä keväällä 2008 tapahtuneen YLTT ry:n ja SOTT ry:n

Lisätiedot

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry.

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry. Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry. Toimintasuunnitelma 2015 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 24.-25.10.2014 Yhteystiedot: Pääsihteeri Verna Castrén +358 44 3311194 verna.castren@nuva.fi Suomen

Lisätiedot

Jaostotoiminnan. pelisäännöt LAL 2012

Jaostotoiminnan. pelisäännöt LAL 2012 Jaostotoiminnan pelisäännöt LAL 2012 1 Pelisäännöt ja hyviä vinkkejä 3 2 LAL:n jaostot ja jaostovaliokunta 4 3 Liiton ja jaostojen toimintatarkoitus 6 4 Jaostojen säännöt ja jäsenyys 8 41 Jaostojen säännöt

Lisätiedot

Kyltti. 4 Mitä tapahtui vuonna 2007? 8 Tulevaisuus yhdessä 10 Uusi palkkausjärjestelmä 14 Marokon erilaiset työolot 21 Kokoukseen ja risteilylle!

Kyltti. 4 Mitä tapahtui vuonna 2007? 8 Tulevaisuus yhdessä 10 Uusi palkkausjärjestelmä 14 Marokon erilaiset työolot 21 Kokoukseen ja risteilylle! Kyltti Yksityisten lääkintä- ja terveyspalvelulaitosten työntekijät YLTT ry:n jäsenlehti 1/2008 4 Mitä tapahtui vuonna 2007? 8 Tulevaisuus yhdessä 10 Uusi palkkausjärjestelmä 14 Marokon erilaiset työolot

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2012 Reserviläisliiton hallituksen esitys liiton syyskokouksen käsittelyyn 19.11.2011

Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2012 Reserviläisliiton hallituksen esitys liiton syyskokouksen käsittelyyn 19.11.2011 Reserviläisliitto ry Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2012 Reserviläisliiton hallituksen esitys liiton syyskokouksen käsittelyyn 19.11.2011 RESERVI maanpuolustuksemme perusta TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE

Lisätiedot

Esitys TEAM-liiton perustamisesta

Esitys TEAM-liiton perustamisesta Esitys TEAM-liiton perustamisesta Projektihallitus 5.5.2008 2 TEAM liittoesitys Esitys TEAM-liiton perustamisesta Sisällys TOIMINNALLINEN LIITTO... 4 EDUNVALVONNAN KULMAKIVET... 6 Työehtosopimustoiminta...

Lisätiedot

25.11.2013 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014

25.11.2013 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 1 Sisällys 1. Oulun seudun omaishoitajat ja läheiset ry:n toiminnan tarkoitus ja strategiset painopistealueet..3 2. Painopistealueiden keskeiset toimenpiteet vuonna 2014.4

Lisätiedot

JHL kouluttaa utbildar 2015

JHL kouluttaa utbildar 2015 JHL kouluttaa utbildar 2015 JHL kouluttaa 2015 2 NÄIN HELPOSTI HAET KOULUTUKSEEN Kurssikalenteri löytyy liiton kotisivuilta www.jhl.fi/kurssit. Kurssikuvauksessa on kerrottu kurssin kohderyhmä eli kenelle

Lisätiedot

Ystea-lehti 1/2011. Pääkirjoitus Matti Ojamo. Työhyvinvoinnin monet lähteet

Ystea-lehti 1/2011. Pääkirjoitus Matti Ojamo. Työhyvinvoinnin monet lähteet Ystea-lehti 1/2011 julkaisija: Yksityisen Sosiaali- ja Terveysalan Ammattilaiset ry:n jäsenlehti. YSTEA ry on Erityisalojen toimihenkilöliitto ERTO ry:n jäsenyhdistys. www.ystea.fi Päätoimittaja: Matti

Lisätiedot

Jaosto-opas 2010. Toimittaneet Suvi Liikkanen ja Kirsi-Marja Valariutta

Jaosto-opas 2010. Toimittaneet Suvi Liikkanen ja Kirsi-Marja Valariutta Jaosto-opas 2010 Toimittaneet Suvi Liikkanen ja Kirsi-Marja Valariutta 1. Johdanto 1 2. LAL:n jaostot ja jaostovaliokunta 1 3. Liiton ja jaostojen toimintatarkoitus 2 4. Jaostojen säännöt ja jäsenyys 3

Lisätiedot

Vuosisuunnitelma vuodelle 2014 ja strategia vuoteen 2017

Vuosisuunnitelma vuodelle 2014 ja strategia vuoteen 2017 Vuosisuunnitelma vuodelle 2014 ja strategia vuoteen 2017 Omaiset mielenterveystyön tukena Etelä- Pohjanmaa ry Kauppakatu 11 A 4 60100 Seinäjoki 06-4148994 toimisto.omaiset@netikka.fi www.omaisetep.fi 2

Lisätiedot

Henkilöstömitoitusten on koskettava koko henkilökuntaa

Henkilöstömitoitusten on koskettava koko henkilökuntaa Ystea-lehti 2/2012 Julkaisija: Yksityisen Sosiaali- ja Terveysalan Ammattilaiset ry:n jäsenlehti Ystea ry on Toimihenkilöliitto Erto ry:n jäsenyhdistys, www.ystea.fi Ystea on myös Facebookissa. Päätoimittaja:

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 SUOMEN TERVEYDENHOITAJALIITTO STHL RY 1 SUOMEN TERVEYDENHOITAJALIITTO STHL RY... 2 2 TOIMINTAKAUDELLE 2013 2016 ASETETUT TAVOITTEET... 2 3 TOIMINTAYMPÄRISTÖSTÄ NOUSEVAT HAASTEET

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2012-2013

TOIMINTASUUNNITELMA 2012-2013 TOIMINTASUUNNITELMA 2012-2013 ESPOON HYVINVOINTIALOJEN HENKILÖSTÖ JHL. ry 587 YLEISTÄ Espoon hyvinvointialojen henkilöstöjhl ry. 587 on Julkisten ja Hyvinvointialojen liitto ry:n rekisteröity jäsenyhdistys.

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2012

TOIMINTASUUNNITELMA 2012 1 TOIMINTASUUNNITELMA 2012 YLEISTÄ Suomen Liikunnan Ammattilaiset ry on valtakunnallinen järjestö, jonka tarkoituksena on organisoida, koordinoida ja tuottaa palveluja erityisesti jäsenistön tarpeisiin.

Lisätiedot

Kansallinen Sivistysliitto ry Toimintasuunnitelmaehdotus 2014. Esitys Kansallisen Sivistysliiton toimintasuunnitelmaksi

Kansallinen Sivistysliitto ry Toimintasuunnitelmaehdotus 2014. Esitys Kansallisen Sivistysliiton toimintasuunnitelmaksi Esitys Kansallisen Sivistysliiton toimintasuunnitelmaksi vuodelle 2014 1. TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET... 4 1.1 JOHDANTO JA YLEISTÄ... 4 1.2 YHTEISKUNTAPOLIITTINEN YMPÄRISTÖ... 5 1.3 KOKOOMUSYHTEISÖ

Lisätiedot

Vuosisuunnitelma vuodelle 2015 ja strategia vuoteen 2020

Vuosisuunnitelma vuodelle 2015 ja strategia vuoteen 2020 Vuosisuunnitelma vuodelle 2015 ja strategia vuoteen 2020 FinFami Etelä-Pohjanmaa ry Kauppakatu 11 A 4 60100 Seinäjoki 06-4148994 toimisto@finfamiep.fi www.finfamiep.fi 2 Sisältö: sivu 1. Yhdistyksen toiminta-ajatus

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2010

Toimintasuunnitelma 2010 1 Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto 2 3 4 Toimintasuunnitelma 2010 Hallituksen esitys 24.10.2009 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2013

Toimintasuunnitelma vuodelle 2013 Toimintasuunnitelma vuodelle 2013 1. Johdanto... 2 2. Yhdistyksen yhteiskunnalliset tavoitteet... 3 Tavoitetilan kuvaus (pitkän aikavälin tavoitteet)... 3 Nykytilan kuvaus... 3 Yhteiskunnalliset tavoitteet

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015

Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015 Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015 Siltasaarenkatu 16, 7. krs PL 252, FIN-00531 Helsinki Puh. +358 9 6122 330 Fax +358 9 605 396 www.journalistiliitto.fi FI03 8000 1000 0940 87 DABAFIHH Broholmsgatan

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2014

Toimintasuunnitelma 2014 Toimintasuunnitelma 2014 29.11.2013 Hyväksytty edustajakokouksessa. Insinööriliitto IL ry Insinööriliitto IL ry Toimintasuunnitelma 2 (9) Sisällysluettelo 1 Yleistä... 3 2 Työsuhde- ja neuvottelutoiminta...

Lisätiedot

sottilainen 4 Tulevaisuus yhdessä 6 Uusi palkkausjärjestelmä 10 Marokon erilaiset työolot 18 Nepalin lapset töissä 21 Kokoukseen ja risteilylle!

sottilainen 4 Tulevaisuus yhdessä 6 Uusi palkkausjärjestelmä 10 Marokon erilaiset työolot 18 Nepalin lapset töissä 21 Kokoukseen ja risteilylle! sottilainen Sosiaali- ja Terveysalan Järjestöjen Työntekijät ry:n jäsenlehti 1 /2008 4 Tulevaisuus yhdessä 6 Uusi palkkausjärjestelmä 10 Marokon erilaiset työolot 18 Nepalin lapset töissä 21 Kokoukseen

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2012. (Hyväksytty hallituksen kokouksessa 25.1.2012)

Toimintasuunnitelma 2012. (Hyväksytty hallituksen kokouksessa 25.1.2012) Toimintasuunnitelma 2012 (Hyväksytty hallituksen kokouksessa 25.1.2012) 2 TOIMINTASUUNNITELMA 2012 1 toiminnanjohto... 3 1.1 Johdanto... 3 1.2 Viestintä... 5 1.3 Kansainvälinen toiminta... 6 2 Opinto-

Lisätiedot

Kutsu kevät kokoukseen! s. 22 1/15

Kutsu kevät kokoukseen! s. 22 1/15 Yksityisen Sosiaali- ja Terveysalan Ammattilaiset ry 1/15 JÄSENLEHTI Tässä numerossa mm. 4 YSTEAssa kuunnellaan jäsentä 6 ASLAK-kurssilla kuntoudutaan! 12 Aluetoiminnan arvostus on kohdallaan Kutsu kevät

Lisätiedot

Suomi-Venäjä-Seura - Samfundet Finland-Ryssland ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015

Suomi-Venäjä-Seura - Samfundet Finland-Ryssland ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015 1 Hyväksytty valtuustossa 29.11.2014 Suomi-Venäjä-Seura - Samfundet Finland-Ryssland ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015 2 Sisällysluettelo I Yleistä 3 II Viestinnästä voimaa 5 III Kansalaistoiminta 5 3.1. Kulttuuripalvelut

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2011

Toimintasuunnitelma 2011 Prometheus-leirin tuki ry Toimintasuunnitelma 2011 Hallituksen esitys yleiskokoukselle 7.11.2010 1 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 2. HALLINTO... 3 2.1. Yleinen hallinto... 3 2.2. Jäsenhankinta... 4 3.

Lisätiedot

Reserviläisliiton. toimintasuunnitelma 2015

Reserviläisliiton. toimintasuunnitelma 2015 Reserviläisliiton toimintasuunnitelma 2015 Luonnos 22.10.2014 2015 Helsinki, 6.10.2014 RESERVILÄISLIITON TOIMINTASUUNNITELMA 2015 1. Juhlavuosi ja uusi strategia Vuonna 2007 hyväksytyssä, RES 2015 -strategiassa

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2011 VIHREIDEN NUORTEN JA OPISKELIJOIDEN LIITTO

TOIMINTASUUNNITELMA 2011 VIHREIDEN NUORTEN JA OPISKELIJOIDEN LIITTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 TOIMINTASUUNNITELMA 2011

Lisätiedot

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry. Toimintasuunnitelma 2015 Talousarvio 2015. Hyväksytty liittokokouksessa 25.5.2014

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry. Toimintasuunnitelma 2015 Talousarvio 2015. Hyväksytty liittokokouksessa 25.5.2014 Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Toimintasuunnitelma 2015 Talousarvio 2015 Hyväksytty liittokokouksessa 25.5.2014 Sisällys AIKA HAASTAA - YLEISTÄ TOIMINTASUUNNITELMASTA 2015... 3 YHDISTYKSET TOIMIVAT JA

Lisätiedot

Finnsecurity ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014 36. toimintavuosi

Finnsecurity ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014 36. toimintavuosi Finnsecurity ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014 36. toimintavuosi YLEINEN TOIMINTA 1. Yhdistyksen tavoite Finnsecurity ry edistää jäsentensä verkostoitumista, keskinäistä yhteistyötä, yhteishenkeä ja osaamista.

Lisätiedot