VUOSIKERTOMUS VUODELTA 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VUOSIKERTOMUS VUODELTA 2014"

Transkriptio

1 Yksityisen sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset ry YSTEA VUOSIKERTOMUS VUODELTA 2014 Esitetään hyväksyttäväksi YSTEAn kevätkokouksessa

2 1. YLEISTÄ YSTEASTA JA ERTOSTA VUODELTA 2014 YSTEA on valtakunnallinen ammattiyhdistys, joka hoitaa ja valvoo jäsentensä taloudellisia, oikeudellisia ja sosiaalisia etuja yhteiskunnassa. Tiedotuksen ja koulutuksen avulla lisäämme jäsentemme tietoisuutta ja mahdollisuuksia valvoa oikeuksiaan työpaikoilla. Tätä tehtävää edistävät toimiminen Toimihenkilöliitto ERTO ry:n jäsenyhdistyksenä sekä keskusjärjestömme STTK:n kautta. ERTON arvot ovat jäsenlähtöisyys, oikeudenmukaisuus, asiantuntevuus ja edistyksellisyys. Olemme näiden arvojen takana. Lisäksi haluamme kiinnittää huomiota sukupuolten väliseen tasa-arvoon, työssä jaksamiseen ja työkyvyn säilyttämiseen sekä ikääntyvien työntekijöiden asemaan. YSTEA korostaa yhteiskunnan ja työelämän moninaisuuden ja monikulttuurisuuden merkitystä. Tämä koskee kaikkia syrjäytymisvaarassa olevia ja työmarkkina-asemaltaan heikompia erityisryhmiä. Edistämme vammaisten ja muiden vaikeasti työllistyvien ryhmien ammatillista osaamista ja työelämään pääsyä sekä ulkomaalaistaustaisten uusien suomalaisten kotoutumista yhteiskunnan täysivaltaisiksi jäseniksi omaa kulttuurista taustaansa kunnioittaen. YSTEAN syyskokouksessa 2011 hyväksytyn strategian seuranta ja toteutus jatkui toimintavuonna 2014 suunnitelmien mukaisesti. 2. TYÖMARKKINAEDUNVALVONTA Työmarkkinaedunvalvonta on yhdistyksen ensisijainen tehtävä. Työmarkkinoiden toimintakulttuuri on murroksessa kun työnantajaliitot haluavat siirtää sopimustoiminnan painopisteen työpaikoille ja jopa yksilötasolle. Kvartaalitalouden aiheuttamaan epävarmuuteen työpaikkojen säilyttämiseksi on vastattava työttömyysturvaa kohentamalla. Tulopoliittiset kokonaisratkaisut ja viimeksi ns. raamisopimus ovat tuoneet YSTEAN edustamille aloille selvästi paremmat palkankorotukset kuin liittokohtaisilla kierroksilla on aikaansaatu. Tämän sopimusjärjestelmän puolustaminen on ensiarvoisen tärkeää. Yhdistyksen keskeiset työvälineet sopimustoiminnassa ovat sosiaalialan järjestöjen työehtosopimuksen sekä Terveys- ja sosiaalialojen neuvottelujärjestö TSN ry:n alaisten työehtosopimusten edunvalvontavaliokunnat. Niissä määritetään edunvalvonnan tavoitteet kentältä tulleiden toiveiden mukaisesti ja seurataan sopimusten noudattamista työpaikoilla. Yhdistyksen edustajat toimivat niissä yhdessä ERTOn lakimiesten ja asiantuntijoiden kanssa. Ystealaiset luottamusmiehet tai yhdyshenkilöt on saatava mahdollisimman monelle työpaikalle. Henkilöstöedustajien toimintaa tuimme HED -kirjeiden, sähköpostiviestien ja koulutuksen avulla. Kannustimme henkilöstön edustajia käyttämään ERTOn HED-Intraa. Työsuojeluvaltuutettujen määrää kasvatimme kuluneena vuonna. 3. YHTEISKUNNALLINEN EDUNVALVONTA Yhdistys otti aktiivisesti kantaa yhteiskunnassa käytävään keskusteluun arvojensa ja kiinnostuksensa mukaisesti sosiaalietuuksista, syrjäytymisvaarassa olevien oikeuksista sekä sosiaalisen oikeudenmukaisuuden toteutumisesta. Olemme mukana myös STTK:n alueellisissa ja valtakunnallisissa yhteistyöryhmissä ja klustereissa, joihin on erittäin tärkeää tuoda mukaan kentän tietämys 2

3 sosiaali- ja terveyspalveluista sekä kansalaisvaikuttamisesta Omaa jäsenkuntaa koskevien yhteiskunnallisen edunvalvonnan hankkeiden kehittäminen ja toteuttaminen yhdessä ERTOn kanssa Teemme lainsäädäntöön, yksityisten palvelulaitosten sekä järjestöjen aseman parantamiseen sekä muihin ajankohtaisiin asioihin paneutuvia aloitteita ja esityksiä ERTOlle eteenpäin vietäviksi. Ajankohtaisia aiheina toiminnassa ja keskustelussa olivat vuonna 2014 muun muassa globaalin pääoman tulo yksityisille sosiaali- ja terveyspalvelualoille, joka tulee muuttamaan työntekijöiden asemaa kun monikansalliset suuryritykset ja eläkesäätiöt tulevat voitontavoittelutarkoituksessa kilpailemaan palvelujen tuotannosta. Yritysten yhteiskuntavastuu on heikko. Yksityisen sosiaali- ja terveyspalvelun tarve ja kysyntä tulee kasvamaan, mutta kasvaako myös tarjonta ja lisääntyvätkö työpaikat, vai lisääntyykö työmäärä työntekijää kohti kohtuuttomasti? Samaan aikaan työllistymistilanne eräillä toimialoillamme heikentyy huolestuttavasti. Mikä tulee olemaan toimialueidemme työllistymisaste? Näiden kysymysten pohdiskelua jatketaan myös vuonna YSTEA nosti myös vuoden 2014 aikana esille, että kolmannen sektorin yleishyödyllisten yhdistysten ja järjestöjen rahoitus tulee turvata, kilpailulainsäädäntöä tulee tarkentaa siten, että yleishyödyllisen toiminnan arvo ja merkitys tunnustetaan, ja että ammattityön ja vapaaehtoistyön roolit ja työnjako järjestöissä on selkeytettävä. Vuonna 2014 osallistuimme STTK:n ja ERTOn kautta ammattiliittojen yhteiseen nuorten syrjäytymisen ehkäisytoimintaan ja pyrimme toimien kautta helpottamaan vaikeasti työllistyvien pääsyä työmarkkinoille. YSTEA teki vuonna 2014 aloitteen edustajiston kokoukselle. Aloitteessa ehdotettiin Tulevaisuus-valiokunnan tai vastaavan perustamista. Aloitteen mukaan työelämän megatrendien huomioimista liiton toiminnassa tulee vahvistaa. Liiton toimiston ja yhdistysten välistä vuorovaikutusta ja yhteistyötä tulee entisestään tiivistää tavoitteena rakenteellisesti tehokkaat vaikuttamiskanavat. Aloitetta käsiteltiin ERTOn hallituksen kokouksessa (7/2014) ja asian jatkovalmistelu annettiin ERTOn puheenjohtajan tehtäväksi. Uudistus vahvistaa työelämän megatrendien huomioimista edunvalvonnassa ja ERTOn hallitus päättikin uudistaa liiton hallituksen toimintoja niin, että vähintään kerran vuodessa liiton hallituksen kokouksen teema on työelämän muutos ja megatrendit sekä niiden huomioiminen liiton edunvalvonnassa. 4. AMMATILLINEN JA KOULUTUKSELLINEN EDUNVALVONTA ERTO vastaa luottamusmies- ja työsuojelukoulutuksesta. Henkilöstöedustajien toivotaan osallistuvan tehtävänsä mukaiseen peruskoulutukseen sekä itselle ja työpaikan tilanteen kannalta tarpeellisiin täydennyskoulutuksiin. Yhdistys järjesti yhdessä ERTON kanssa luottamusmiehille suunnattuja tapahtumia edunvalvontavaliokuntien kautta esiin tulleista ajankohtaisista ja muuten tärkeistä kysymyksistä. Edistämme luottamusmiesten verkostoitumista. Erityi- 3

4 sesti uusien luottamusmiesten on tärkeää saada tukea tehtävässään. Yhdessä ERTOn kanssa jatkamme HED -kirjeiden avulla yhteydenpitoa. Ystealaisille henkilöstön edustajille järjestettiin seminaari Siuntion kylpylässä. Seminaarissa nousivat teemoina esille mm. epäasialliseen kohteluun puuttuminen työpaikoilla, hyvän työpaikan kriteeristö suhteessa työhyvinvointiin, vuorovaikutustaitojen merkitys sekä ongelmanratkaisu työpaikkojen haasteellisissa tilanteissa. Yhdistyksen jäsenillä on oikeus ja mahdollisuus osallistua ERTOn järjestämiin, kaikille jäsenille tarkoitettuihin edunvalvonnan ja muihin työelämän koulutuksiin. Työnantajille tulee saada työehtosopimuksissa velvoite järjestää ammatillista jatko- ja täydennyskoulutusta kaikille työntekijöille. 5. JÄRJESTÖTOIMINTA Järjestötoiminnassa on selkeästi kaksi painopistealuetta; jäsenhankinta ja siihen liittyvä tiedotus, sekä olemassa olevien jäsenten palvelu. Nämä ovat tiiviissä vuorovaikutuksessa keskenään, koska työpaikkatoiminta palvelee myös jäsenhankintaa Jäsenhankinta Työnjaon mukaisesti ERTO järjesti suuremmat ja julkisuudessa näkyvät kampanjat, joita yhdistykset täydensivät omilla kohderyhmille suunnatuilla kampanjoilla. YSTEA osallistui Lappeenrannassa järjestetyille TERVE-SOS -messuille Lappeenrannan kaupungintalolla järjestetyssä messutapahtumassa oli mukana lähes kolmekymmentä näytteilleasettajaa ja tapahtuman kautta tavoitettiin hyvin myös ystealaisia jäseniä. Viidettätoista kertaa järjestetyssä Maailma kylässä -tapahtumassa Helsingissä oli YSTEAlla osasto tuttuun tapaan. Tapahtuma painottui tänä vuonna asiaohjelmansa kautta ilmastoasioihin. 4

5 ERTOn asiantuntijat toimivat yhdessä YSTEAn edustajien ja työpaikkojen henkilöstöedustajien kanssa tekemällä työpaikkakäyntejä ja järjestämällä muita tilaisuuksia. Pääkaupunkiseudulla on vuosittain kokoontunut sosiaalialan järjestöjen TES-klubi, jossa vertaillaan työehtosopimuksen tulkintoja työpaikoilla. Näitä kokoontumisia jatkettiin myös vuonna YSTEA osallistui yhdessä ERTOn toimiston edustajien kanssa M/S Baltic Queenilla järjestetylle SOSTE-risteilylle. M/S SOSTE oli ensimmäinen sotejärjestöille ja sidosryhmille räätälöity, moniammatillinen koulutusristeily. Luvassa oli laadukasta ja monipuolista koulutusta järjestöjä ja hyvinvointia koskevista aiheista, kohtaamisia ja verkostoitumista, sekä tietysti myös ripaus viihdettä ja virkistäytymistä. Tapahtuma oli tarkoitettu järjestöjen johdolle, työntekijöille ja luottamushenkilöille sekä järjestöjen kanssa yhteistyötä tekeville kunnissa, valtionhallinnossa, seurakunnissa, oppilaitoksissa ja yrityksissä. Tapahtuman kautta YSTEA ja ERTO saivat loistavaa näkyvyyttä alan toimijoiden parissa ja uusia jäseniä liittyi pelkästään risteilyn aikana kolmisenkymmentä. Tapahtuman suojelijana toimi sosiaali- ja terveysministeri Laura Räty. Vuoden 2014 aikana YSTEAan liittyi 299 uutta jäsentä ja erosi 438 jäsentä. YSTEAn jäsenmäärä oli 3833, joista maksavia jäseniä 3324 (vuonna 2013: 4024 ja 3517). ERTOn jäsenmäärä oli vuoden 2014 lopussa Työpaikkaosastojen ja klubien toiminta Työpaikkaosastojen toiminnan tukemista jatkettiin tukemalla 18 /jäsen. Tukea myönnettiin toimintavuonna 26 työpaikkaosastolle. Työpaikkaosastojen/klubien toiminnasta ja taloudellisen tuen käytöstä on laadittu ohjeet, jotka löytyvät nettisivuilta. Jäsenistöä lähestyimme vuoden aikana ns. herättelyviestillä, jossa kerroimme työpaikkaklubitoiminnasta, sen perustamisesta jne. Hallituksen jäsenet jalkautuivat vuoden 2014 aikana ystealaisille työpaikoille. 5

6 Vuoden 2013 työpaikkaosastona palkittiin YSTEAn Ylpeät Ellit, joka on yksityisen terveydenhuoltoalan vastaanottotyöntekijöiden toimesta perustettu työpaikkaklubi Opiskelija- ja nuorisotoiminta Vuonna 2014 olimme tuttuun tapaan aktiivisesti mukana ERTOn ja STTK:n opiskelija- ja nuorisotoiminnassa sekä välitimme ammatteja koskevaa tietoa ja kokemusta toimijoiden käyttöön osallistumalla STTK:n Työ-oppilaitoskiertueelle ja Humanistisen ammattikorkeakoulun HUMAKO-kiertueelle. YSTEAn kansainvälisen toiminnan aktiviteetit loivat myönteistä imagoa, joka on erityisesti hyödynnettävissä nuoriso- ja opiskelijatoiminnassa. ERTO Nuoret toimikunnassa oli vuonna 2014 yhdistyksemme edustaja puheenjohtajana. Tiivistimme edelleen omaa oppilaitosyhteistyötämme. YSTEA näkyy oppilaitosvierailujen ja tiedotuksen kautta sekä myöntämällä vuosittain YSTEA-stipendin parhaalle ystealaista toimialaa tai yleistä järjestötoimintaa käsittelevän opinnäytetyön tekijälle. Erityisesti HUMAKIN, sosiaalialan ja viittomakielen ohjaaja -opiskelijoihin pidettiin yhteyksiä yllä. YSTEAlla oli opiskelijahaalarisponsorisopimus HUMAKOn kanssa ja olimme näkyvästi esillä myös heidän opinto-oppaassaan. Vuoden 2014 lopussa YSTEAn jäsenistössä oli yhteensä 89 opiskelijajäsentä Aluejärjestötoiminta Kannustamme jäseniämme mukaan aluejärjestöjen toimintaan. Vuonna 2014 meillä oli edustajia eri puolilla maata toimivissa aluejärjestöissä. Vuosittainen järjestöpäivä on hyvin nostanut aluetyön merkitystä ja antanut toimijoille voimavaroja. Aluejärjestötyö on myös kytketty yhteiskunta- ja koulutuspoliittiseen vaikuttamiseen alueilla. Tästä syystä aluejärjestöjen toimintaedellytykset on turvattava ja tukea on lisättävä liiton taholta. Myös YSTEA tuki alueellisten tapahtumien järjestämistä tapauskohtaisesti vuonna Olimme yhdistyksenä näyttävästi mukana kesäkuussa viidennessä ERTON uudistetussa alueellisessa Kesäpäivässä, joka järjestettiin tällä kertaa aurinkoisen 6

7 sään hellimässä Naantalissa YSTEAn 55Plus toiminta YSTEALLA toimii aktiivinen 55Plus -työryhmä. Pidämme arvokkaana huomioida pitkän työuran loppupäässä olevat ja eläkeläisjäsenemme ja saada heidän tietonsa ja taitonsa nuorempien käyttöön. 55Plus -työryhmä seuraa toimialaansa liittyvän lainsäädännön kehitystyötä ja puuttuu siihen tarpeen mukaan yhteistyössä YSTEAn hallituksen kanssa. YSTEAN 55Plus -tapaamisia järjestetään kevät- ja syyskokouksien yhteydessä. Tätä kautta on käynnistetty mentorointi, joka tukee yhdistyksen toimijoita. Levitämme ilosanomaa omaan joukkoomme ja pidämme asiaa edelleen esillä ER- TOssa Jäsenkoulutus, työhyvinvointi ja virkistys Yhdistyksen syys- ja kevätkokousten yhteydessä järjestimme jäsenistölle luentoja sekä koulutusta työmarkkinatilanteesta ja muista ajankohtaisista aiheista. Perinteisesti kevätkokouksen jälkeen lähdettiin risteilylle ja hotellivuorokauden viettoon Tallinnaan. YSTEAn syyskokous järjestettiin Oulussa Kokouksessa puhui eurokansanedustaja Liisa Jaakonsaari. Kokouksen oheisohjelmana oli Kauko Röyhkän musiikkiin perustuva Poika Manchini -musiikkinäytelmä. YSTEA on ollut aktiivinen hakiessaan Kelalta ASLAK -kursseja. Aiempina vuosina olemme saaneet kurssit niin järjestötyötä tekeville, terveyspalvelualalla työskenteleville kuin sosiaalialan laitoksissa työskenteleville. Kokemukset näistä kursseista ovat olleet hyvin myönteisiä. Vuonna 2013 kurssia haimme sosiaalialan järjestötyöntekijöille. Kurssi toteutui vuoden 2014 aikana ja päättyy vuoden 2015 puolella. Lomanvieton tukemista jatkoimme myöntämällä loman pituuden mukaan porrastettua kotimaan lomatukea (20 /vrk), jonka ajan tasalla olevat hakuohjeet 7

8 ovat nettisivuilla. Lomatukea on myönnetty toimintavuonna 70 jäsenelle, 208 vuorokautta ja 4160 euroa. 6. VIESTINTÄ YSTEAn tiedotusta keskitimme vuoden 2014 aikana yhä enemmän nettisivuille. Sivuston katselumäärä on kasvanut räjähdysmäisesti vuonna 2014: yksittäisten sivujen katselijoiden määrä on kasvanut 2013 vuoden 21000:sta katsojasta jopa 56000:een sivujen katsojaan. Huolehdimme nettisivujen ajankohtaisuudesta. Niiden optimointia on jatkettu. Työ jatkuu myös vuonna 2015 edellisen vuoden hyvien kokemusten perusteella. Lisäksi saimme näkyvyyttä Facebook sivustolla, jossa julkaisimme 71 julkaisua, joita kommentoi yhteensä yli 6000 henkilöä. Sosiaalisen median käyttöä kehitämme ja tiedotusta parannamme jatkuvasti ottamalla mukaan uusia aihealueita. YSTEA -lehti ilmestyi kahdesti vuodessa. Painosmäärät olivat yhteensä 8600 kpl. Tapahtumista tiedotimme myös ERTOn TOIMI lehdessä sekä ERTOn nettikalenterissa. ERTO toimitti henkilöstön edustajille kirjeen 6 kertaa vuodessa. YSTEA lähetti 15 jäsenkirjettä, joista noin puolet oli kohdennettuja alueellisesti tai kohderyhmittäin. Noin ¾ YSTEAn jäsenistä on ilmoittanut sähköpostiosoitteensa ERTOon ja he saavat sähköisen jäsenkirjeen kautta säännöllisesti tietoa yhdistyksen tapahtumista ja toiminnasta. Tiedotustoimintaa ylläpiti ja kehitti YSTEAn hallituksen oma viestintätyöryhmä, joka pitää viestintäkalenterin ajan tasalla. Vuonna 2014 osallistuimme aktiivisesti myös TOIMI -lehden toimitusneuvostona työskentelevän ERTOn viestintävaliokunnan työhön. Vuonna 2014 viestinnän työryhmä suunnitteli ja toteutti jäsenkyselyn, johon vastasi peräti 600 jäsentä. Kyselyn tuloksia analysoidaan ja hyödynnetään toiminnassa vuoden 2015 aikana. 7. KANSAINVÄLINEN TOIMINTA JA KEHITYSYHTEISTYÖ YSTEA on vuodesta 2010 lähtien toteuttanut entistä vahvemmin kansainvälisestä kehitysyhteistyötä kahden World Visionin kummilapsiyhteisön kautta (Sri Lanka ja Uganda). Tuemme lasten elinympäristön yhteisöjä taloudellisesti kuukausilahjoituksen turvin. Tämän lisäksi olemme osakkaina Naisten pankissa sekä jäsenenä Kehitysyhteistyön palvelukeskus KEPASSA ja sitä kautta olemme olleet vuosittain esillä Maailma kylässä tapahtumassa. Lisäksi tuimme kansainvälisyyskasvatusjärjestö CISV:n toimintaa vuonna 2014 yhteensä 700 eurolla. Kyseisellä summalla vahvistimme rooliamme kansainvälisen toiminnan ja kehitysyhteistyön tukijana ja kehittäjänä summalla mahdollistimme sosiaalisesti heikommassa asemassa oleville lapsille ja nuorille mahdollisuuden osallistua kansainvälisyyskasvatukselliseen leiritoimintaan Suomessa ja maailmalla. 8

9 8. HALLINTO JA TALOUS Yhdistyksen ylintä päätösvaltaa käyttävät sääntöjen mukaan kevät- ja syyskokous. Näihin liitimme ajankohtaisia aiheita käsitteleviä esitelmiä ja virkistävää ohjelmaa. Jatkoimme myös aihekohtaisten pienryhmien työskentelyä kokousten yhteydessä vuoden 2014 aikana. Yhdistyksellä on jäsenmäärään suhteutettu määrä edustajia ERTOn päättävissä elimissä, niin edustajistossa kuin hallituksessakin sekä liiton että työttömyyskassan puolella. Olimme vuonna 2014 edustettuina myös STTK:n edustajistossa ja hallituksessa, varajäsenen paikat kummassakin. Yhdistyksen hallitukseen on kuulunut puheenjohtaja, 10 varsinaista jäsentä, sekä viisi yleisvarajäsentä. Hallituksen jäseniä valittaessa huomioidaan eri sopimusalat, työpaikkojen toimialat, alueellinen jakauma sekä miesten ja naisten osuudet jäsenistössä. Hallituksen kokouksista järjestäytymiskokous tammikuussa ja elokuun suunnittelukokous olivat viikonloppuseminaareja. Hallitus valitsi keskuudestaan työvaliokunnan, viestintätyöryhmän ja tarpeen mukaan muita työryhmiä, joiden kokoukset pyritään ajoittamaan muiden kokousten yhteyteen. Hallitus kokoontui vuonna 2014 järjestäytymis- ja suunnitteluseminaareineen 10 kertaa, joista kaksi oli sähköpostikokousta. Yhdistyksen talous perustuu ERTOlta saatuun jäsenmaksupalautteeseen, joka on vuonna 2014 liitolle tulevasta jäsenmaksuosuudesta 18,07 %. Tästä jäsenmaksuosuudesta on ensin vähennetty työttömyyskassamaksun osuus. ERTOn hallituksessa sovittujen linjausten mukaan jaetaan toiminnan vastuut ja kustannukset ERTOn ja yhdistyksen kesken. Nämä päätökset kirjataan yhteiseen toteutussuunnitelmaan. Varojen käyttöä ohjaamme omilla talous- ja matkustussäännöillä. Hallituksen jäsenille maksoimme syyskokouksen hyväksymät palkkiot ja korvattiin matkakulut. YSTEAN hallinnossa ja taloudenhoidossa noudatamme läpinäkyvyyden ja avoimuuden periaatetta. Hallituksen jäsenenä oleva taloudenhoitaja huolehtii maksuliikenteestä. Tilintarkastajan lisäksi taloudenhoitoa valvovat tositetarkastajat. Hallitus seurasi talousarvion toteutumista kokouksissaan budjettivertailun avulla. 9

10 YSTEAN talousarvio vuodelle 2014 toteutui seuraavasti: varsinaisen toiminnan kulut kasvoivat edelliseen vuoteen nähden n. 3,6 %. Jäsenmaksupalautusta kertyi suunnitellusti, budjetoituun summaan nähden kasvu oli n. 1,3 %. Varainhankinnan toteutuneet tulot olivat ,07 euroa (vuonna 2013 vastaava luku oli ,31 euroa) ja varsinaisen toiminnan alijäämä oli ,40 euroa (vuonna 2013 vastaava luku oli ,58 euroa). Sijoitusja rahoitustoiminnan tuloksen huomioiden tilinpäätös on ,75 euroa alijäämäinen (vuoden 2013 tulos oli ,16 euroa ylijäämäinen). Hallitus esittää tuloksen kirjattavaksi edellisten tilikausien yli-/alijäämätilille. LUOTTAMUSTEHTÄVÄT VUONNA 2014 YSTEAN HALLITUS Puheenjohtaja Pekka Laukkanen VARSINAISET JÄSENET Anne Baffour Timo Glad Markku Keinänen Anna-Greta Koort Sirkku Mutru Mervi Päiviö Kaija Raatikainen Virvatuli Ryynänen Raija Similä Soili Vivolin YLEISVARAJÄSENET I Raili Martin II Irja Uhre III Nina Niininen IV Teuvo Kaartti V Saila Kämppi SJ TP, sihteeri SJ, HED-vastaava AVAIN-tes, HED- ja viestintätyöryhmät TP, varasihteeri SJ, jäsenvastaava TP TP, taloudenhoitaja SJ, varapuh.joht., viestintävastaava SJ, työpaikkaosasto- ja messuvastaava SJ, kirjanpitäjä TP SP TP SP TP SJ=sosiaalialan järjestöt TP=terveyspalveluala SP=sosiaalipalveluala HALLITUKSEN TYÖRYHMÄT EDUNVALVONTA- JA YHTEISKUNTAVAIKUTTAMISEN TYÖRYHMÄ Timo Glad pj, Sirkku Mutru, Raili Martin, Markku Keinänen, Pekka Laukkanen TYÖPAIKKAOSASTO- JA JÄSENPALVELUTYÖRYHMÄ Raija Similä pj, Anna-Greta Koort, Nina Niininen, Saila Kämppi, Anne Baffour VIESTINTÄTYÖRYHMÄ Virvatuli Ryynänen pj, Teuvo Kaartti, Reijo Partanen, Markku Keinänen, Soili Vivolin 10

11 TYÖVALIOKUNTA Pekka Laukkanen pj, Virvatuli Ryynänen, Anne Baffour, Kaija Raatikainen (Soili Vivolin tarvittaessa) 55Plus TOIMINNAN TYÖRYHMÄ Heimo Liimatainen pj, Kaija Raatikainen, Sirkku Mutru, Arja Lehtonen ( alkaen) ERTO ERTON EDUSTAJISTO Varsinaiset (6) Varajäsenet (6), kutsumisjärjestys Kaija Raatikainen Timo Glad Raili Martin Saila Kämppi Raija Similä Irja Uhre Reijo Partanen Teuvo Kaartti Anna-Greta Koort Nina Niininen Anne Baffour Mervi Leivo ERTON HALLITUS Pekka Laukkanen Virvatuli Ryynänen varajäsen Sirkku Mutru varajäsen Soili Vivolin TSN ALOJEN EDUVALVONTAVALIOKUNTA Kaija Raatikainen pj Saila Kämppi Raili Martin Anna-Greta Koort Markku Keinänen Teuvo Kaartti Pekka Laukkanen SOSIAALIALAN JÄRJESTÖJEN SOPIMUSALAN EDUNVALVONTAVALIOKUNTA Pekka Laukkanen Sirkku Mutru Virvatuli Ryynänen Soili Vivolin Timo Glad ERTON VIESTINTÄVALIOKUNTA Virva Ryynänen varajäsen Teuvo Kaartti ERTO NUORET Pekka Laukkanen varajäsen Nina Niininen ERTON KOULUTUSPOLIITTINEN VALIOKUNTA (ei kokoontunut vuonna 2014) Soili Vivolin Pekka Laukkanen ERTON YHTEISKUNTAVAIKUTTAMISEN VALIOKUNTA (ei kokoontunut vuonna 2014) Sirkku Mutru varajäsen Kaija Raatikainen 11

12 ERTON TYÖTTÖMYYSKASSA ERTON TYÖTTÖMYYSKASSAN EDUSTAJISTO Varsinaiset (6) Varajäsenet (6), kutsumisjärjestys Leo Turunen Anne Baffour Soili Vivolin Reijo Partanen Sirkku Mutru Raija Similä Hannu Kärkkäinen Markku Keinänen Timo Glad Mervi Päiviö Saila Kämppi Virvatuli Ryynänen ERTON TYÖTTÖMYYSKASSAN HALLITUS Raili Martin varajäsen Anna-Greta Koort TSN TSN HALLITUS 2014 Kaija Raatikainen, varajäsen TSN EDUSTAJAT SÄÄNTÖMÄÄRÄISIIN KOKOUKSIIN 2014 Anne Baffour, Anna-Greta Koort, Saila Kämppi (3 edustajaa) STTK STTK EDUSTAJISTO Arja Lehtonen, II varajäsen STTK HYVINVOINTI, ELINKEINOPOLIITTINEN TYÖRYHMÄ Sirkku Mutru STTK AKATEEMISET Sari Kokko (ei toimintaa vuonna 2014) MUUT OPH TUTKINTOTOIMIKUNNAT Puhevammaisten tulkkipalvelun tutkintotoimikunta Pirkko Jääskeläinen Hierojan tutkintotoimikunta Marita Saarinen (pyytänyt eroa 2014, uutta henkilöä ei ole esitetty) 12

Yksityisen sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset ry YSTEA

Yksityisen sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset ry YSTEA Yksityisen sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset ry YSTEA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013 Hyväksytty YSTEAn kevätkokouksessa 17.5.2014 1 YLEISTÄ YSTEASTA JA ERTOSTA VUODELTA 2013 YSTEA on valtakunnallinen

Lisätiedot

Yksityisen sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset ry YSTEA YSTEAN HALLITUKSEN ESITYS SYYSKOKOUKSELLE TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013

Yksityisen sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset ry YSTEA YSTEAN HALLITUKSEN ESITYS SYYSKOKOUKSELLE TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 Yksityisen sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset ry YSTEA TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 YSTEAN HALLITUKSEN ESITYS SYYSKOKOUKSELLE 24.11.2012 YSTEA on valtakunnallinen ammattiyhdistys, joka hoitaa

Lisätiedot

Yksityisen sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset ry YSTEA HALLITUKSEN ESITYS SYYSKOKOUKSELLE 13.11.2010

Yksityisen sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset ry YSTEA HALLITUKSEN ESITYS SYYSKOKOUKSELLE 13.11.2010 Yksityisen sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset ry YSTEA HALLITUKSEN ESITYS SYYSKOKOUKSELLE 13.11.2010 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2011 Olemme valtakunnallinen ammattiyhdistys, jonka tehtävänä on hoitaa

Lisätiedot

Yksityisen sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2009

Yksityisen sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2009 Yksityisen sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2009 Yksityisen sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset YSTEA ry on valtakunnallinen ammattiyhdistys, jonka tehtävänä on

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS VUODELTA 2016

VUOSIKERTOMUS VUODELTA 2016 Yksityisen sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset ry YSTEA VUOSIKERTOMUS VUODELTA 2016 Esitetään hyväksyttäväksi YSTEAn kevätkokouksessa 20.5.2017 Kevätkokouksen saapuneet saivat ERTOn kännykän näytönpuhdistajan.

Lisätiedot

Yksityisen Sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset, YSTEA ry. Toimintasuunnitelma vuodelle 2015

Yksityisen Sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset, YSTEA ry. Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Yksityisen Sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset, YSTEA ry Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Hallituksen esitys YSTEAn syyskokoukselle 29.11.2014 1 1. YSTEA YSTEA on valtakunnallinen ammattiyhdistys,

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS VUODELTA 2015

VUOSIKERTOMUS VUODELTA 2015 Yksityisen sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset ry YSTEA VUOSIKERTOMUS VUODELTA 2015 Esitetään hyväksyttäväksi YSTEAn kevätkokouksessa 14.5.2016 1. YLEISTÄ YSTEASTA JA ERTOSTA VUODELTA 2015 YSTEA on

Lisätiedot

Yksityisen sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2008

Yksityisen sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2008 Yksityisen sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2008 Yhdistys on aloittanut toimintansa 12.4.2008 kun yhdistettiin kahden ERTOlaisen yhdistyksen toiminnot. Nämä ovat Sosiaali-

Lisätiedot

YKSITYISEN SOSIAALI- JA TERVEYSALAN AMMATTILAISET RY YSTEA

YKSITYISEN SOSIAALI- JA TERVEYSALAN AMMATTILAISET RY YSTEA 1 YKSITYISEN SOSIAALI- JA TERVEYSALAN AMMATTILAISET RY YSTEA TOIMINTAKERTOMUS 2012 Vuosi 2012 oli YSTEAN toiminnan neljäs kokonainen vuosi nykyisessä kokoonpanossa keväällä 2008 tapahtuneen YLTT ry:n ja

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2016

Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 Yksityisen sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset YSTEA ry Hallituksen laatima toimintasuunnitelma vuodelle 2016 syyskokoukselle vahvistettavaksi 1 YSTEA Yksityisen sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset

Lisätiedot

YKSITYISEN SOSIAALI- JA TERVEYSALAN AMMATTILAISET RY YSTEA

YKSITYISEN SOSIAALI- JA TERVEYSALAN AMMATTILAISET RY YSTEA 1 YKSITYISEN SOSIAALI- JA TERVEYSALAN AMMATTILAISET RY YSTEA TOIMINTAKERTOMUS 2010 Vuosi 2010 oli YSTEAN toiminnan toinen kokonainen vuosi YSTEAN merkeissä keväällä 2008 tapahtuneen YLTT ry:n ja SOTT ry:n

Lisätiedot

Toimenpide Toteutus Tekijät Aikataulu

Toimenpide Toteutus Tekijät Aikataulu TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 29.10.2016 esitettäväksi syyskokoukselle 19.11.2016 YLEISTÄ Yksityisen sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset ry, YSTEA, on valtakunnallinen

Lisätiedot

Sosiaalialan järjestöjen työehtosopimuksen edunvalvontavaliokunta

Sosiaalialan järjestöjen työehtosopimuksen edunvalvontavaliokunta 1 YKSITYISEN SOSIAALI- JA TERVEYSALAN AMMATTILAISET RY YSTEA TOIMINTAKERTOMUS 2009 Vuosi 2009 oli YSTEAN toiminnan ensimmäinen kokonainen vuosi YSTEAN merkeissä keväällä 2008 tapahtuneen YLTT ry:n ja SOTT

Lisätiedot

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma 2016 Toimintasuunnitelman pääkohdat Järjestötoiminta JHL 103 edustaa Jyväskylän kaupungilla ja osakeyhtiöissä työskenteleviä,

Lisätiedot

Työmarkkinoiden pelikenttä

Työmarkkinoiden pelikenttä Työmarkkinoiden pelikenttä Luennon sisältö Työmarkkinajärjestöt Palkansaajien keskusjärjestöt Työnantajien keskusjärjestöt Ammattiliitto Luottamusmiesjärjestelmä Paikallinen toiminta Toimihenkilökeskusjärjestö

Lisätiedot

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL n julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma 2017 Pääkohdat 1 / 2 Järjestötoiminta Liitto JHL;n 2017 toimintasuunnitelma ja sen strategiset tavoitteet ohjaavat myös toimintaamme.

Lisätiedot

TALOUSARVIO Hyväksytty esitettäväksi syyskokoukselle Jyväskylässä hallituksen kokouksessa

TALOUSARVIO Hyväksytty esitettäväksi syyskokoukselle Jyväskylässä hallituksen kokouksessa TALOUSARVIO 2018 Hyväksytty esitettäväksi syyskokoukselle Jyväskylässä 18.11.2017 hallituksen kokouksessa 26.10.2017 Sivu 1 Laadintaperusteet toimintasuunnitelma 2018 numeroina tavoitelaskelma, jossa tarkasteltu

Lisätiedot

Sosiaalialan järjestöjen työehtosopimuksen edunvalvontavaliokunta

Sosiaalialan järjestöjen työehtosopimuksen edunvalvontavaliokunta 1 YKSITYISEN SOSIAALI- JA TERVEYSALAN AMMATTILAISET RY YSTEA TOIMINTAKERTOMUS 2008 YSTEA ry oli vielä vuoden 2008 alussa Yksityisten lääkintä- terveyspalvelulaitosten työntekijät YLTT ry. Huhtikuun 12.

Lisätiedot

Kuopion kaupungin JHL ry 862 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015

Kuopion kaupungin JHL ry 862 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Kuopion kaupungin JHL ry 862 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Tämä on Kuopion kaupungin JHL ry:n (yhdistys 862) 4. toimintavuosi ja haasteet tehokkaalle ja tulokselliselle edunvalvonnalle ovat mittavat.

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. 2011 31.12.2011

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. 2011 31.12.2011 1 TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. 2011 31.12.2011 SISÄLLYSLUETTELO: 1 Toimintakertomus 2-3 Tilinpäätös: Tase 4 Tuloslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6-7 Tilinpäätöksen allekirjoitus

Lisätiedot

Helsingin sosiaali- ja terveysviraston henkilöstö JHL 015 ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2016. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Helsingin sosiaali- ja terveysviraston henkilöstö JHL 015 ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2016. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Helsingin sosiaali- ja terveysviraston henkilöstö :n toimintasuunnitelma vuodelle 2016 :n toimintasuunnitelma 2016 Yhdistyksemme Yhdistyksemme on aktiivinen jäsenistönsä edunvalvonnassa, seuraamalla tarkoin

Lisätiedot

JHL 240 yhdistyksen toimintasuunnitelma toimintavuosi syyskokous Liite 1

JHL 240 yhdistyksen toimintasuunnitelma toimintavuosi syyskokous Liite 1 Järjestötoiminta Edustajistovaalit Ehdokasasettelu 1.10.2016-31.1.2017 Äänestysaika 13.3. 28.3. palautuskuori viimeistään postiin 22.3. palautuskuori viimeistään keskustoimistossa 29.3. klo 12.00 Kuntavaalit

Lisätiedot

Kuopion kaupungin JHL yhdistys 862 TOIMINTASUUNNITELMA 2016

Kuopion kaupungin JHL yhdistys 862 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Kuopion kaupungin JHL yhdistys 862 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 1.10.2015 Kuopion kaupungin JHL 862 toimintasuunnitelma 2016 Yhdistyksen toiminnallinen tila Yhdistyksen toiminnallinen tila Jäsenmäärä Yhdistyksen

Lisätiedot

OPISKELIJAKUNTA HUMAKO

OPISKELIJAKUNTA HUMAKO Hyväksytty edustajiston syyskokouksessa 5.11.2010 TOIMINTASUUNNITELMA 2011 OPISKELIJAKUNTA HUMAKO 2011 Toimintasuunnitelma HUMAKON TEHTÄVÄ YLEISESTI Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2013

Toimintasuunnitelma 2013 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2013 Carita Bardakci 22.11.2012 1.1.1.1.1.1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 1. JOHDANTO JA

Lisätiedot

Yhteistyöllä vahva liitto

Yhteistyöllä vahva liitto Yhteistyöllä vahva liitto Vaaliohjelma 2012 Yhteistyöllä vahva liitto Metallin yhteistyön vaaliliiton toiminnan perustana ovat työväenliikkeen keskeiset arvot: vapaus, tasa-arvo, solidaarisuus ja suvaitsevaisuus.

Lisätiedot

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry.

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Tiedotussuunnitelma Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 1. Lähtökohdat... 2 2. Tiedottamisen tarpeet... 2 3. Tiedottamisen tavoitteet... 2 4. Sisäinen tiedotus... 3 5. Ulkoinen

Lisätiedot

Hei terveydenhoitaja, tervetuloa meidän joukkoon!

Hei terveydenhoitaja, tervetuloa meidän joukkoon! Hei terveydenhoitaja, tervetuloa meidän joukkoon! Terveydenhoitaja huolehtii suomalaisten terveydestä, Tehy hoitajien eduista Suomen suurin sosiaali- ja terveysalan ammattijärjestö valvoo koulutetun hoitohenkilöstön

Lisätiedot

TOIMINTA- JA EDUNVALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2015

TOIMINTA- JA EDUNVALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 TOIMINTA- JA EDUNVALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 Turun Seudun Sähkötyöntekijöiden ammattiosasto on perustettu 1956. Osastoon kuuluu tällä hetkellä yli 2000 jäsentä. Ammattiosasto on ns. sekaosasto. Osastoon

Lisätiedot

Lupsakkaa talven aikaa ja hyviä hiihtokelejä!

Lupsakkaa talven aikaa ja hyviä hiihtokelejä! Jyty Varkaus Ry Tammikuu 2015 Jäsentiedote 1 Hallituksen joulukuun kokouksen päätökset 2 Edunvalvontakatsaus 3 Syyskokouksen päätökset 4 Yhdistyksen toimihenkilöt 2015 5 Hallitus 2015 6 Kuntokorttikausi

Lisätiedot

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 JHL ry 240. Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2011

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 JHL ry 240. Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2011 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2011 Carita Bardakci 24.11.2010 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE

Lisätiedot

Sosiaalialan korkeakoulutetut Talentia Pohjois-Savo ry TOIMINTASUUNNITELMA 2010. Edunvalvonta

Sosiaalialan korkeakoulutetut Talentia Pohjois-Savo ry TOIMINTASUUNNITELMA 2010. Edunvalvonta Sosiaalialan korkeakoulutetut Talentia Pohjois-Savo ry TOIMINTASUUNNITELMA 2010 Edunvalvonta Talentia Pohjois-Savo ry:n hallitus kokoontuu vuonna 2010 vähintään viisi kertaa. Hallitus pyritään muodostamaan

Lisätiedot

Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011

Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011 Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011 1 SISÄLLYS 1. YHDISTYKSEN TOIMINNAN TAVOITTEET 2 2. HALLITUS JA SEN KOKOONTUMINEN 2 3. JÄSENTOIMINTA 2 4. JÄRJESTÖ- JA PAIKALLISOSASTOTOIMINTA 3 5. OPISKELIJATOIMINTA

Lisätiedot

Miten SOSTE palvelee liittoa ja yhdistyksiä

Miten SOSTE palvelee liittoa ja yhdistyksiä Miten SOSTE palvelee liittoa ja yhdistyksiä Omaishoitajat ja läheiset liitto ry:n neuvottelupäivät Vantaa 29.8.2013 Janne Juvakka Janne Juvakka 1 SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry Valtakunnallinen sosiaali-

Lisätiedot

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta.

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta. Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 1. YLEISTÄ Kymen terveydenhoitajayhdistys ry on perustettu 29.11.1945 Kotkassa nimellä Suomen terveydenhoitajayhdistys ry:n Kymen osasto. Alkanut vuosi on yhdistyksen

Lisätiedot

JHL 240 TOIMINTASUUNNITELMA 2010

JHL 240 TOIMINTASUUNNITELMA 2010 JHL 240 TOIMINTASUUNNITELMA 2010 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240 /Maire Korkeamäki JHL ry. 240 2 (7) TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2010 1. JOHDANTO Tämä toimintasuunnitelma on laadittu

Lisätiedot

Mitä saimme aikaan? Kepan toimintakertomus vuodelle Viestinnän ja vaikuttamistyön johtaja Laura Häkli Liite 7B.

Mitä saimme aikaan? Kepan toimintakertomus vuodelle Viestinnän ja vaikuttamistyön johtaja Laura Häkli Liite 7B. Mitä saimme aikaan? Kepan toimintakertomus vuodelle 2016 26.4.2017 Tekijä Viestinnän ja vaikuttamistyön johtaja Laura Häkli Liite 7B Toimintavuosi 2016 pähkinänkuoressa Sopeutumista, keskittymistä avaintoimintoihin,

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2014

Toimintasuunnitelma 2014 1 Toimintasuunnitelma 2014 TOIMINNAN PÄÄTAVOITE: Lastentarhanopettajien merkityksen esiin nostaminen yhteiskunnassa YHDISTYS: 1. Vaikuttaa jäsenistönsä asemaa koskevaan päätöksentekoon, työolosuhteisiin

Lisätiedot

Yksityisen sosiaalialan palkallisiksi hyväksymät kurssit vuodelle 2015

Yksityisen sosiaalialan palkallisiksi hyväksymät kurssit vuodelle 2015 14.11.2014 Yksityisen sosiaalialan palkallisiksi hyväksymät kurssit vuodelle 2015 Yksityinen sosiaalipalveluala Työnantajan tuen piiriin kuuluva koulutus vuonna 2015 - JHL YHTEENVETO ESITYKSEEN SISÄLTYVISTÄ

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Hyväksytty JHL 212:n syyskokouksessa

Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Hyväksytty JHL 212:n syyskokouksessa Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Hyväksytty :n syyskokouksessa 25.11.2016 Sivu 2 / 10 Sisällysluettelo Järjestötoiminta... 3 Edunvalvonta...

Lisätiedot

TSN koulutus 2015 /Yksityinen terveyspalveluala. Luottamusmiesten peruskoulutus ja neuvottelupäivät. 26.11.2014 Neuvottelutulos

TSN koulutus 2015 /Yksityinen terveyspalveluala. Luottamusmiesten peruskoulutus ja neuvottelupäivät. 26.11.2014 Neuvottelutulos 26.11.2014 Neuvottelutulos TSN koulutus 2015 /Yksityinen terveyspalveluala PAIKKA KURSSI Luottamusmiesten peruskoulutus ja neuvottelupäivät Super 24.-25.3. Yksityissektorin neuvottelupäivät Super 12.-13.11.

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 10.10.2016 Hyväksytty syyskokouksessa 01.11.2016 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 2 1. KESKI-UUDENMAAN

Lisätiedot

YHTEISTYÖSSÄ ON VALOVOIMAA

YHTEISTYÖSSÄ ON VALOVOIMAA YHTEISTYÖSSÄ ON VALOVOIMAA TORJUNTAVOITTOJA JA BANAANIPOTKUJA ROHKEITA PELINAVAUKSIA JYTY PELAA SUJUVASTI MONILLA PELIKENTILLÄ JA TEKEE ROHKEITA PELINAVAUKSIA JÄSENTENSÄ HYÖDYKSI. ME EMME TYYDY VAIN TURVAAMAAN

Lisätiedot

liittyä liittoon kuulua yhdistykseen Helsingin kunnallisten koulujen henkilökunta JHL ry 133

liittyä liittoon kuulua yhdistykseen Helsingin kunnallisten koulujen henkilökunta JHL ry 133 Helsingin kunnallisten koulujen henkilökunta JHL ry 133 Ammattina hyvinvointi Tiedotuslehti Lehden toimitus: Levikki: Kohderyhmä: Merja Patokoski Vesa Vento 200 kpl Opetustoimen henkilöstö, pois lukien

Lisätiedot

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2012

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2012 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2012 Carita Bardakci 23.11.2011 1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2012 1. JOHDANTO JA TOIMINTA-AJATUS

Lisätiedot

Liite 1 HAMINAN JHL RY TOIMINTASUUNNITELMA 2017

Liite 1 HAMINAN JHL RY TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Liite 1 Me HAMINAN JHL RY TOIMINTASUUNNITELMA 2017 1. EDUNVALVONTA TAVOITE MITÄ TEHDÄÄN MISSÄ JA MILLÄ VÄLINEELLÄ työsuhdeturva palvelurakennemuutoksessa jäsenten palkkojen oikeudenmukaisuus paikallinen

Lisätiedot

Espoo JHL tiedotustilaisuus yhdistysten yhdistymissuunnitelmasta. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Espoo JHL tiedotustilaisuus yhdistysten yhdistymissuunnitelmasta. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Espoo JHL tiedotustilaisuus yhdistysten yhdistymissuunnitelmasta TIEDOTE ESPOON JHL-YHDISTYSTEN YHDISTYMISHANKKEESTA Maan hallituksen päätökset ja Sote-hanke toteutuessaan, vaikuttavat myös meidän JHL

Lisätiedot

Viestintäalan toimihenkilöt Grafinet ry Työpaikka- ja alueosaston säännöt 1 (6) Työpaikka- ja alueosaston säännöt

Viestintäalan toimihenkilöt Grafinet ry Työpaikka- ja alueosaston säännöt 1 (6) Työpaikka- ja alueosaston säännöt Viestintäalan toimihenkilöt Grafinet ry Työpaikka- ja alueosaston säännöt 1 (6) Työpaikka- ja alueosaston säännöt 2.4.2016 Viestintäalan toimihenkilöt Grafinet ry Työpaikka- ja alueosaston säännöt 2 (6)

Lisätiedot

Hangon - Hangö JHL ry Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Hangon - Hangö JHL ry Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Hangon - Hangö JHL ry Toimintasuunnitelma 2017 Toimintasuunnitelma 2017 Hallitus on vastuussa toimintasuunnitelman ja talousarvion laatimisesta, seurannasta ja arvioinnista Yhdistyksen toimintasuunnitelma

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Hallitus ja hallituksen kokoukset 3. Jäsenet 4. Yhdistyksen toiminta 5. Näyttelyt, seminaarit ja muut tapahtumat 6. Muut toiminta 5.1

Lisätiedot

2. Tarkoituksensa toteuttamiseksi aluejärjestö:

2. Tarkoituksensa toteuttamiseksi aluejärjestö: Aluejärjestön säännöt 1 (5) 21. liittokokouksen hyväksymät säännöt 1 Nimi ja kotipaikka 2 Aluejärjestön tarkoitus ja tehtävät 1. Yhdistyksen nimi on Metallityöväen... aluejärjestö ry ja sitä nimitetään

Lisätiedot

Lions K piiri toimintasuunnitelma kaudelle 2012 2013

Lions K piiri toimintasuunnitelma kaudelle 2012 2013 Lions K piiri toimintasuunnitelma kaudelle 2012 2013 Lions teema: Me Palvelemme Kansainvälisen presidentin teema: In a World of Service Palvelun Maailmassa Kotimainen teema: Palvelulla Hyvinvointia Piirin

Lisätiedot

YSTEA. Yksityisen sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset ry. www.ystea.fi. 10/22/2015 Yksityisen Sosiaali- ja Terveysalan Ammattilaiset ry.

YSTEA. Yksityisen sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset ry. www.ystea.fi. 10/22/2015 Yksityisen Sosiaali- ja Terveysalan Ammattilaiset ry. YSTEA Yksityisen sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset ry www.ystea.fi Sivu 1 YSTEA Yksityisen Sosiaali- ja Terveysalan Ammattilaiset ry YSTEAAN voivat kuulua alalla työskentelevät henkilöt. Valvoo työntekijöiden

Lisätiedot

Koonti työpajatyöskentelyistä Edustajiston kokouksessa Lahdessa

Koonti työpajatyöskentelyistä Edustajiston kokouksessa Lahdessa Edustajiston kokouksessa Lahdessa 21.03.2015 Suomen Nuorisovaltuustojen Edustajisto kokoontui vuoden 2015 ensimmäiseen kasvokkaintapaamiseen Lahdessa 21.03.2015. Kokouksen lisäksi paikalla olleet edustajat

Lisätiedot

Yhteiset Lapsemme ry Yhteiset Lapsemme rakentaa monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytyksiä.

Yhteiset Lapsemme ry Yhteiset Lapsemme rakentaa monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytyksiä. Yhteiset Lapsemme ry 19.10.2017 Strategia 2017-2020 Strateginen tavoite Monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytykset toteutuvat Suomessa. Kansainvälisesti tuemme haavoittuvassa asemassa olevien lasten

Lisätiedot

AIKUISSOSIAALITYÖN JA JÄRJESTÖJEN YHTEISTYÖ -ASIAKKAIDEN HYVINVOINTIA LISÄÄMÄSSÄ SEKÄ MOLEMPIIN SUUNTIIN TAPAHTUVAN TIEDONKULUN VAHVISTAMISEKSI

AIKUISSOSIAALITYÖN JA JÄRJESTÖJEN YHTEISTYÖ -ASIAKKAIDEN HYVINVOINTIA LISÄÄMÄSSÄ SEKÄ MOLEMPIIN SUUNTIIN TAPAHTUVAN TIEDONKULUN VAHVISTAMISEKSI AIKUISSOSIAALITYÖN JA JÄRJESTÖJEN YHTEISTYÖ -ASIAKKAIDEN HYVINVOINTIA LISÄÄMÄSSÄ SEKÄ MOLEMPIIN SUUNTIIN TAPAHTUVAN TIEDONKULUN VAHVISTAMISEKSI 1. LÄHTÖKOHDAT Sosiaalityöntekijät kokivat osan asiakastilanteista

Lisätiedot

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS YLEISTÄ Yhdistyksen tarkoitus on edistää fyysisesti vammaisten ihmisten mahdollisuuksia toimia yhteiskunnan tasa-arvoisina ja täysivaltaisina jäseninä

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2006

TOIMINTAKERTOMUS 2006 TOIMINTAKERTOMUS 2006 YLEISTÄ Vuosi 2006 oli OuLVI:n 44. toimintavuosi. Vuoden aikana järjestetty toiminta oli edellisten vuosien mukaista.tapahtumissa keskityttiin laatuun ja panostettiin tapahtumaympäristöön

Lisätiedot

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2014 VUOSIKERTOMUS

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2014 VUOSIKERTOMUS HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2014 VUOSIKERTOMUS YLEISTÄ Yhdistyksen tarkoituksena on edistää fyysisesti vammaisten ihmisten mahdollisuuksia toimia yhteiskunnan tasa-arvoisina ja täysivaltaisina

Lisätiedot

AO TOIMINTASUUNNITELMA 2018

AO TOIMINTASUUNNITELMA 2018 AO TOIMINTASUUNNITELMA 2018 Johdanto Toimintasuunnitelmassa asetetaan tavoitteet Ammatilliset Opettajat AO ry:n toiminnalle vuodeksi 2018. Toimintasuunnitelma perustuu OAJ:n nelivuotiseen strategiaan,

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 1. Yleistä seurasta Hallinnon Tutkimuksen Seura ry. on tieteellinen yhdistys, jonka tarkoitus on edistää hallinnon tutkimusta Suomessa ja osallistua alan kansainväliseen

Lisätiedot

JHL 674 yhdistyksen toimintasuunnitelma 2017

JHL 674 yhdistyksen toimintasuunnitelma 2017 Tapahtuma/tehtävä Tavoite Kuka järjestää Milloin Talousarviossa varattu summa Arviointi (tekemisen jälkeen) Järjestötoiminta Edustajistovaalit Ehdokasasettelu 1.10.2016-31.1.2017 Äänestysaika 13.3. 28.3.

Lisätiedot

Hallituksen kokoukset puheenjohtaja hallitus 4-5 kertaa vuodessa / tarvittaessa. Kevätkokous hallitus kaikki osaston jäsenet 1.2. 31.3.

Hallituksen kokoukset puheenjohtaja hallitus 4-5 kertaa vuodessa / tarvittaessa. Kevätkokous hallitus kaikki osaston jäsenet 1.2. 31.3. JYTT ry TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 JYTT ry toimii jäsentensä ammatillisten, taloudellisten, sosiaalisten, koulutuksellisten ja oikeudellisten etujen puolesta. Osaston toiminnan tavoitteena on inhimillinen

Lisätiedot

JHL-yhdistyksen toimintasuunnitelma 2016 Toimintasuunnitelmasta yleisesti Toimintasuunnitelman pääkohdat Järjestötoiminta Edunvalvonta Koulutus

JHL-yhdistyksen toimintasuunnitelma 2016 Toimintasuunnitelmasta yleisesti Toimintasuunnitelman pääkohdat Järjestötoiminta Edunvalvonta Koulutus JHL-yhdistyksen toimintasuunnitelma Toimintasuunnitelmasta yleisesti Hallitus on vastuussa toimintasuunnitelman ja talousarvion laatimisesta, seurannasta ja arvioinnista Yhdistyksen toimintasuunnitelma

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2014

Toimintasuunnitelma 2014 Toimisto-, hallinto- ja IT-alan ammattilaiset Toimintasuunnitelma 2014 Carita Bardakci 14.11.2013 1.1.1.1.1.1.1.1.1 Toimisto-, hallinto ja IT-alan ammattilaiset 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 1. JOHDANTO

Lisätiedot

Yhteiset Lapsemme ry Yhteiset Lapsemme rakentaa monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytyksiä.

Yhteiset Lapsemme ry Yhteiset Lapsemme rakentaa monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytyksiä. Yhteiset Lapsemme ry 25.10.2016 Strategia 2017-2020 Strateginen tavoite Monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytykset toteutuvat Suomessa. Kansainvälisesti tuemme haavoittuvassa asemassa olevien lasten

Lisätiedot

Työnantajan tuen piiriin kuuluva koulutus vuonna JHL

Työnantajan tuen piiriin kuuluva koulutus vuonna JHL 21.11.2016 tarkistettu ja korjattu Yksityisen sosiaalipalveluala Työnantajan tuen piiriin kuuluva koulutus vuonna 2017 - JHL YHTEENVETO ESITYKSEEN SISÄLTYVISTÄ KURSSEISTA 1. LUOTTAMUSMIESKOULUTUS Peruskurssit,

Lisätiedot

Työnantajan tuen piiriin kuuluva koulutus vuonna JHL

Työnantajan tuen piiriin kuuluva koulutus vuonna JHL 27.11.2017 Yksityinen sosiaalipalveluala Työnantajan tuen piiriin kuuluva koulutus vuonna 2018 - JHL YHTEENVETO KURSSEISTA 1. LUOTTAMUSMIESKOULUTUS Peruskurssit, 3 kpl - Uuden luottamusmiehen kurssi, kaikki

Lisätiedot

Vuosi oli yhdistyksemme 53. toimintavuosi. Hallituksen tavoitteena oli tehostaa edunvalvontaa ja seurantaa eri virastoissa.

Vuosi oli yhdistyksemme 53. toimintavuosi. Hallituksen tavoitteena oli tehostaa edunvalvontaa ja seurantaa eri virastoissa. 2 (7) Yleistä Vuosi oli yhdistyksemme 53. toimintavuosi. Hallituksen tavoitteena oli tehostaa edunvalvontaa ja seurantaa eri virastoissa. Lisäksi hallituksen tavoitteena oli kehittää yhdistystoimintaa

Lisätiedot

Toimintakertomus 2012

Toimintakertomus 2012 Toimintakertomus 2012 Leena Roivas Puheenjohtaja 2011-2014 TOIMINTA-AJATUS Liitto on ammatillisesti ja yhteiskunnallisesti vastuunsa tuntevien naisten puolueisiin sitoutumaton järjestö, joka on aktiivisesti

Lisätiedot

TAMPEREEN INSINÖÖRIT RY:N TOIMINNAN SUUNTALINJAT VUOSILLE

TAMPEREEN INSINÖÖRIT RY:N TOIMINNAN SUUNTALINJAT VUOSILLE Tampereen Insinöörit ry 3.11.2014 Kolmivuotissuunnitelma 2015-2017 TAMPEREEN INSINÖÖRIT RY:N TOIMINNAN SUUNTALINJAT VUOSILLE 2015-2017 1.TOIMINTA-AJATUS Tampereen Insinöörit ry on ammattikuntaa yhdistävä

Lisätiedot

TYÖPAIKKATOIMINTA. Ohjeistus työpaikkatoiminnasta

TYÖPAIKKATOIMINTA. Ohjeistus työpaikkatoiminnasta TYÖPAIKKATOIMINTA Ohjeistus työpaikkatoiminnasta Työpaikkatoiminta Työpaikkatoiminnalla tarkoitetaan toimintaa joka kattaa samassa työpaikassa työskentelevät Logistiikan toimihenkilöiden jäsenet. Työpaikkatoiminnan

Lisätiedot

Oikaristen Sukuseura Ry:n. toimintakertomus 2013

Oikaristen Sukuseura Ry:n. toimintakertomus 2013 Oikaristen Sukuseura Ry:n toimintakertomus 2013 Kuva: Sirpa Heikkinen 2013 OIKARISTEN SUKUSEURA RY TOIMINTAKERTOMUS 30.11.2013 Oikaristen 13-vuotiaan sukuseuran toiminta jatkui edelleen aktiivisena. Seuran

Lisätiedot

VANAJAN METALLITYÖVÄEN 1(6) AMMATTIOSASTO 250 RY. 13.10.2014

VANAJAN METALLITYÖVÄEN 1(6) AMMATTIOSASTO 250 RY. 13.10.2014 VANAJAN METALLITYÖVÄEN 1(6) VANAJAN METALLITYÖVÄEN 2(6) TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 SISÄLLYS 1 AMMATTIOSASTO 250 2 EDUNVALVONTA 3 TYÖSUOJELU 4 SISÄISET JÄRJESTÖTEHTÄVÄT 5 NEUVOTTELUKUNTA 6 KONSERNIYHTEISTYÖ

Lisätiedot

TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC

TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC NORDEA UNIONI SUOMI RY TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC Työpaikkaosastoille Järjestötoimikunta 2012 R A T A M E S T A R I N K A T U 12A 8.K R S, 00520 H E L S I N K I TYÖPAIKKATOIMINNAN TOIMINTAMALLI 1. TOIMIALUE

Lisätiedot

TIILÄÄN SEUDUN KYLÄYHDISTYS ry SÄÄNNÖT

TIILÄÄN SEUDUN KYLÄYHDISTYS ry SÄÄNNÖT TIILÄÄN SEUDUN KYLÄYHDISTYS ry SÄÄNNÖT Sisällysluettelo 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA...3 2 YHDISTYKSEN TARKOITUS...3 3 TOIMINNAN LAATU...3 4 JÄSENYYTTÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET...4 5 YHDISTYKSESTÄ EROAMINEN

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2018

TOIMINTASUUNNITELMA 2018 TOIMINTASUUNNITELMA 2018 EKL:n Pohjois-Karjalan piiri ry 2 YLEISTÄ: Piirin 46. toimintavuotena keskitymme jäsenyhdistysten toimintamahdollisuuksiin. Piirin tarkoituksena on tukea ja ohjata liiton hallituksen

Lisätiedot

SUOMEN YLIOPPILASKUNTIEN LIITTO VUONNA SYL-kummi Mikko Koskinen ÅASn vieraana

SUOMEN YLIOPPILASKUNTIEN LIITTO VUONNA SYL-kummi Mikko Koskinen ÅASn vieraana SUOMEN YLIOPPILASKUNTIEN LIITTO VUONNA 2006 SYL-kummi Mikko Koskinen ÅASn vieraana 14.2.2006 KUKA MIKKO? SYLH 2006 Koulutuspolitiikka, ympäristö, tasa-arvo pehmeä kopo TYYn kasvatti hallitus 2005, tylkkärin

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2011. Vaasan Ekonomit Vasa Ekonomer ry

Toimintasuunnitelma 2011. Vaasan Ekonomit Vasa Ekonomer ry Toimintasuunnitelma 2011 Vaasan Ekonomit Vasa Ekonomer ry Yleistä 2 Yhdistyksemme on perustettu 9.5.1937, vuosi 2011 on yhdistyksemme 74. toimintavuosi. Jäsenmäärämme 1.1.2010 oli 786. Toiminta-ajatuksemme

Lisätiedot

Sovitut toimintatavat

Sovitut toimintatavat Green Building Council Finland Sovitut toimintatavat 4.4.2013 Toimielimet Vuosikokous Valitsee hallituksen ja sen puheenjohtajan sekä vaalitoimikunnan, sääntömuutokset Hyväksyy vuosittain toimintasuunnitelman

Lisätiedot

puheenjohtaja /sihteeri Kevätkokous Päätösten vahvistaminen hallitus maalis-huhtikuu 300 yhdistyksen jäsenet

puheenjohtaja /sihteeri Kevätkokous Päätösten vahvistaminen hallitus maalis-huhtikuu 300 yhdistyksen jäsenet Järjestötoiminta Edustajistovaalit - sähköinen tiedotus jäsenille vaaleista - mahd. yhdistyksen ehdokkaan oma alasivu yhdistyksen sivuilla Avustetaan yhdistyksen jäsentä vaalityössä tiedottamalla asiasta/mainostamalla

Lisätiedot

Keski-Suomen. Toimintasuunnitelma 2014

Keski-Suomen. Toimintasuunnitelma 2014 Keski-Suomen ry Toimintasuunnitelma 2014 Missio edistää naisyrittäjyyttä sekä parantaa naisyrittäjien kannattavan toiminnan yleisiä edellytyksiä omalla toiminta-alueellaan, edistää yrittäjyyttä, tervettä

Lisätiedot

V-S Jyty ry TIEDOTTAA

V-S Jyty ry TIEDOTTAA V-S Jyty ry TIEDOTTAA 24.10.2014 V-S Jyty ry:n tiedote 2/2014 K O K O U S K U T S U V-S Jyty ry:n syyskokous pidetään tiistaina 2.12.2014 klo 17.00 alkaen Linnateatterissa, 4. kerroksen teatterisali, Linnankatu

Lisätiedot

Suun Terveydenhoidon Ammattiliitto STAL ry

Suun Terveydenhoidon Ammattiliitto STAL ry Suun Terveydenhoidon Ammattiliitto STAL ry Suun Terveydenhoidon Ammattiliitto STAL ry Koulutettuja hammashoitajia, suun terveydenhoitoalan lähihoitajia ja suuhygienistejä sekä alan opiskelijoita edustava

Lisätiedot

HONKALAHDEN PUUTYÖNTEKIJÄIN ammattiosasto 005 ry:n

HONKALAHDEN PUUTYÖNTEKIJÄIN ammattiosasto 005 ry:n HONKALAHDEN PUUTYÖNTEKIJÄIN ammattiosasto 005 ry:n TOIMINTASUUNNITELMA 2011 TOIMINTA-AJATUS TARKOITUSTAAN VARTEN AMMATTIOSASTO; Hoitaa sääntöjen määräämien asioiden lisäksi jäsenasioiden, vapaa-ajan ja

Lisätiedot

OULUN INSINÖÖRIOPISKELIJAT OIO ry Kotkantie 1 90250 OULU. Yhdistyksen kotipaikka on Oulun kaupunki. Yhdistyksen tarkoituksena on jäsenistönsä

OULUN INSINÖÖRIOPISKELIJAT OIO ry Kotkantie 1 90250 OULU. Yhdistyksen kotipaikka on Oulun kaupunki. Yhdistyksen tarkoituksena on jäsenistönsä OULUN INSINÖÖRIOPISKELIJAT OIO ry Kotkantie 1 90250 OULU SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka 2 Yhdistyksen tarkoitus 3 Tarkoituksen toteuttaminen 4 Toiminnan tukeminen Yhdistyksen nimi on Oulun Insinööriopiskelijat

Lisätiedot

JHL:n Nuorisofoorumi. Vaikuttava porukka. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

JHL:n Nuorisofoorumi. Vaikuttava porukka. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL JHL:n Nuorisofoorumi Vaikuttava porukka JHL:n nuoret näkyy ja kuuluu Noin 20 000 alle 30 vuotiasta Noin 10 000 opiskelijajäsentä 300 nuorta luottamusmiestä Opiskelijatoiminta Valtakunnallinen opiskelijayhdistys

Lisätiedot

hallitus, vaalitoimikunta hallitus, vaalitoimikunta toimistonhoitaja järjestämisvastaava hallituksen jäsenet jäsenhankkijat luottamusmiehet

hallitus, vaalitoimikunta hallitus, vaalitoimikunta toimistonhoitaja järjestämisvastaava hallituksen jäsenet jäsenhankkijat luottamusmiehet Järjestötoiminta Edustajistovaalit Ehdokasasettelu 1.10.2016-31.1.2017 Jäsenkokous ehdokasasettelusta Äänestysaika 13.3. 28.3. palautuskuori viimeistään postiin 22.3. palautuskuori viimeistään keskustoimistossa

Lisätiedot

AO TOIMINTASUUNNITELMA 2017

AO TOIMINTASUUNNITELMA 2017 AO TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Johdanto Toimintasuunnitelmassa asetetaan tavoitteet Ammatilliset Opettajat AO ry:n toiminnalle vuodeksi 2017. Toimintasuunnitelma perustuu OAJ:n nelivuotiseen strategiaan,

Lisätiedot

Helsingin terveyskeskuksen henkilökunta JHL 015 ry

Helsingin terveyskeskuksen henkilökunta JHL 015 ry Helsingin terveyskeskuksen henkilökunta JHL 015 ry Toimintakertomus vuodelta 2013 Nykytila: Yhdistyksemme jäsenmäärä kasvoi 14.11.1013 lähes kaksinkertaiseksi, kun Helsingin sosiaaliviraston henkilöstö

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS SÄÄNNÖT Yhdistysrekisteri 19.6.2008 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Yksityisen sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset ry. Yhdistyksen kotipaikka on

Lisätiedot

TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry Viestintäalan toimihenkilöt Grafinet ry. Työpaikka- ja alueosaston säännöt

TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry Viestintäalan toimihenkilöt Grafinet ry. Työpaikka- ja alueosaston säännöt Työpaikka- ja alueosaston säännöt 26.11.2011 VIESTINTÄALAN TOIMIHENKILÖT GRAFINET RY TYÖPAIKKA- JA ALUEOSASTO SÄÄNNÖT :n työpaikka- ja alueosastojen säännöt Nimi, nimenkirjoitus ja tarkoitus 1 Työpaikka-

Lisätiedot

Yksityisen terveyspalvelualan ammattiyhdistyskoulutus koulutus 2014. Luottamusmiesten peruskoulutus ja neuvottelupäivät 13.11.2013

Yksityisen terveyspalvelualan ammattiyhdistyskoulutus koulutus 2014. Luottamusmiesten peruskoulutus ja neuvottelupäivät 13.11.2013 13.11.2013 Yksityisen terveyspalvelualan ammattiyhdistyskoulutus koulutus 2014 PAIKKA KURSSI Luottamusmiesten peruskoulutus ja neuvottelupäivät Super 1.-2.4. Yksityissektorin neuvottelupäivät Super 13.-14.11.

Lisätiedot

Hei, korjaukset tehty vuoden 2010 toimintasuunnitelmaan. Ainoastaan maaliskuun ylimääräinen hallituksen kokouspöytäkirjaa ei ole (silloin oli

Hei, korjaukset tehty vuoden 2010 toimintasuunnitelmaan. Ainoastaan maaliskuun ylimääräinen hallituksen kokouspöytäkirjaa ei ole (silloin oli Hei, korjaukset tehty vuoden 2010 toimintasuunnitelmaan. Ainoastaan maaliskuun ylimääräinen hallituksen kokouspöytäkirjaa ei ole (silloin oli tilinpäätöksen tarkastus ja alllekirjoitus), Roby oli sihteerinä

Lisätiedot

TYÖVÄEN NÄYTTÄMÖIDEN LIITON STRATEGIA

TYÖVÄEN NÄYTTÄMÖIDEN LIITON STRATEGIA TYÖVÄEN NÄYTTÄMÖIDEN LIITON STRATEGIA 2016 18 TYÖVÄEN NÄYTTÄMÖIDEN LIITON STRATEGIA 2016 18 Työväen Näyttämöiden Liitto r.y. (TNL) on teatterialan ammattilaisten ja harrastajien järjestö, joka reagoi nopeasti

Lisätiedot

PIÄLLYSMIES. Toimintasuunnitelma 2015. PIÄLLYSMIES RY Paikallinen Leader-toimintaryhmä

PIÄLLYSMIES. Toimintasuunnitelma 2015. PIÄLLYSMIES RY Paikallinen Leader-toimintaryhmä PIÄLLYSMIES Toimintasuunnitelma 2015 PIÄLLYSMIES RY Paikallinen Leader-toimintaryhmä Hyväksytty syyskokouksessa xx.xx.2014 1 Sisältö Yleistä... 2 Tehtävä ja painopistealueet... 2 Hanketoiminta... 3 Hallinto...

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma. Joensuun seudun JHL 310

Toimintasuunnitelma. Joensuun seudun JHL 310 Toimintasuunnitelma 2012 Joensuun seudun JHL 310 TOIMIHENKILÖT 2012 2013 2 (10) (: etunimi.sukunimi@jns.fi tai poikkeavat mainittu erikseen) Puheenjohtaja Helena Timoskainen.............. 050 452 0013

Lisätiedot

Kiuruveden JHL ry toimintasuunnitelma 2016

Kiuruveden JHL ry toimintasuunnitelma 2016 Yhdistyksen toiminnallisen tilan kuvaus Yhdistyksen jäsenmäärä 311 Jäsenten työpaikat Kiuruveden kaupunki, Iisalmen kaupunki, Seurakunta, Yksityiset hoivakodit, Fysikaaliset hoitolaitokset, Toimi-säätiö

Lisätiedot

HYVINKÄÄN SÄHKÖALANTYÖNTEKIJÄIN AMMATTIOSASTO RY 013

HYVINKÄÄN SÄHKÖALANTYÖNTEKIJÄIN AMMATTIOSASTO RY 013 HYVINKÄÄN SÄHKÖALANTYÖNTEKIJÄIN AMMATTIOSASTO RY 013 OSASTO-OPAS 2015 Hyvinkään Sähköalantyöntekijäin ammattiosasto ry Kokoustila: Kutomokatu 5 H 33-34, 05820 Hyvinkää E-Mail: ammattiosasto013@gmail.com

Lisätiedot

NASTAPARTIO RY Toimintasuunnitelma 2015

NASTAPARTIO RY Toimintasuunnitelma 2015 NASTAPARTIO RY Toimintasuunnitelma 2015 Nastapartion päätavoitteet vuonna 2015 Vahva lippukunta Tukea ja koulutusta kohdennetaan erityisesti yhdistystoiminnan kannalta tärkeimpiin tehtäviin. Pestikulttuuri

Lisätiedot