VUOSIKERTOMUS VUODELTA 2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VUOSIKERTOMUS VUODELTA 2014"

Transkriptio

1 Yksityisen sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset ry YSTEA VUOSIKERTOMUS VUODELTA 2014 Esitetään hyväksyttäväksi YSTEAn kevätkokouksessa

2 1. YLEISTÄ YSTEASTA JA ERTOSTA VUODELTA 2014 YSTEA on valtakunnallinen ammattiyhdistys, joka hoitaa ja valvoo jäsentensä taloudellisia, oikeudellisia ja sosiaalisia etuja yhteiskunnassa. Tiedotuksen ja koulutuksen avulla lisäämme jäsentemme tietoisuutta ja mahdollisuuksia valvoa oikeuksiaan työpaikoilla. Tätä tehtävää edistävät toimiminen Toimihenkilöliitto ERTO ry:n jäsenyhdistyksenä sekä keskusjärjestömme STTK:n kautta. ERTON arvot ovat jäsenlähtöisyys, oikeudenmukaisuus, asiantuntevuus ja edistyksellisyys. Olemme näiden arvojen takana. Lisäksi haluamme kiinnittää huomiota sukupuolten väliseen tasa-arvoon, työssä jaksamiseen ja työkyvyn säilyttämiseen sekä ikääntyvien työntekijöiden asemaan. YSTEA korostaa yhteiskunnan ja työelämän moninaisuuden ja monikulttuurisuuden merkitystä. Tämä koskee kaikkia syrjäytymisvaarassa olevia ja työmarkkina-asemaltaan heikompia erityisryhmiä. Edistämme vammaisten ja muiden vaikeasti työllistyvien ryhmien ammatillista osaamista ja työelämään pääsyä sekä ulkomaalaistaustaisten uusien suomalaisten kotoutumista yhteiskunnan täysivaltaisiksi jäseniksi omaa kulttuurista taustaansa kunnioittaen. YSTEAN syyskokouksessa 2011 hyväksytyn strategian seuranta ja toteutus jatkui toimintavuonna 2014 suunnitelmien mukaisesti. 2. TYÖMARKKINAEDUNVALVONTA Työmarkkinaedunvalvonta on yhdistyksen ensisijainen tehtävä. Työmarkkinoiden toimintakulttuuri on murroksessa kun työnantajaliitot haluavat siirtää sopimustoiminnan painopisteen työpaikoille ja jopa yksilötasolle. Kvartaalitalouden aiheuttamaan epävarmuuteen työpaikkojen säilyttämiseksi on vastattava työttömyysturvaa kohentamalla. Tulopoliittiset kokonaisratkaisut ja viimeksi ns. raamisopimus ovat tuoneet YSTEAN edustamille aloille selvästi paremmat palkankorotukset kuin liittokohtaisilla kierroksilla on aikaansaatu. Tämän sopimusjärjestelmän puolustaminen on ensiarvoisen tärkeää. Yhdistyksen keskeiset työvälineet sopimustoiminnassa ovat sosiaalialan järjestöjen työehtosopimuksen sekä Terveys- ja sosiaalialojen neuvottelujärjestö TSN ry:n alaisten työehtosopimusten edunvalvontavaliokunnat. Niissä määritetään edunvalvonnan tavoitteet kentältä tulleiden toiveiden mukaisesti ja seurataan sopimusten noudattamista työpaikoilla. Yhdistyksen edustajat toimivat niissä yhdessä ERTOn lakimiesten ja asiantuntijoiden kanssa. Ystealaiset luottamusmiehet tai yhdyshenkilöt on saatava mahdollisimman monelle työpaikalle. Henkilöstöedustajien toimintaa tuimme HED -kirjeiden, sähköpostiviestien ja koulutuksen avulla. Kannustimme henkilöstön edustajia käyttämään ERTOn HED-Intraa. Työsuojeluvaltuutettujen määrää kasvatimme kuluneena vuonna. 3. YHTEISKUNNALLINEN EDUNVALVONTA Yhdistys otti aktiivisesti kantaa yhteiskunnassa käytävään keskusteluun arvojensa ja kiinnostuksensa mukaisesti sosiaalietuuksista, syrjäytymisvaarassa olevien oikeuksista sekä sosiaalisen oikeudenmukaisuuden toteutumisesta. Olemme mukana myös STTK:n alueellisissa ja valtakunnallisissa yhteistyöryhmissä ja klustereissa, joihin on erittäin tärkeää tuoda mukaan kentän tietämys 2

3 sosiaali- ja terveyspalveluista sekä kansalaisvaikuttamisesta Omaa jäsenkuntaa koskevien yhteiskunnallisen edunvalvonnan hankkeiden kehittäminen ja toteuttaminen yhdessä ERTOn kanssa Teemme lainsäädäntöön, yksityisten palvelulaitosten sekä järjestöjen aseman parantamiseen sekä muihin ajankohtaisiin asioihin paneutuvia aloitteita ja esityksiä ERTOlle eteenpäin vietäviksi. Ajankohtaisia aiheina toiminnassa ja keskustelussa olivat vuonna 2014 muun muassa globaalin pääoman tulo yksityisille sosiaali- ja terveyspalvelualoille, joka tulee muuttamaan työntekijöiden asemaa kun monikansalliset suuryritykset ja eläkesäätiöt tulevat voitontavoittelutarkoituksessa kilpailemaan palvelujen tuotannosta. Yritysten yhteiskuntavastuu on heikko. Yksityisen sosiaali- ja terveyspalvelun tarve ja kysyntä tulee kasvamaan, mutta kasvaako myös tarjonta ja lisääntyvätkö työpaikat, vai lisääntyykö työmäärä työntekijää kohti kohtuuttomasti? Samaan aikaan työllistymistilanne eräillä toimialoillamme heikentyy huolestuttavasti. Mikä tulee olemaan toimialueidemme työllistymisaste? Näiden kysymysten pohdiskelua jatketaan myös vuonna YSTEA nosti myös vuoden 2014 aikana esille, että kolmannen sektorin yleishyödyllisten yhdistysten ja järjestöjen rahoitus tulee turvata, kilpailulainsäädäntöä tulee tarkentaa siten, että yleishyödyllisen toiminnan arvo ja merkitys tunnustetaan, ja että ammattityön ja vapaaehtoistyön roolit ja työnjako järjestöissä on selkeytettävä. Vuonna 2014 osallistuimme STTK:n ja ERTOn kautta ammattiliittojen yhteiseen nuorten syrjäytymisen ehkäisytoimintaan ja pyrimme toimien kautta helpottamaan vaikeasti työllistyvien pääsyä työmarkkinoille. YSTEA teki vuonna 2014 aloitteen edustajiston kokoukselle. Aloitteessa ehdotettiin Tulevaisuus-valiokunnan tai vastaavan perustamista. Aloitteen mukaan työelämän megatrendien huomioimista liiton toiminnassa tulee vahvistaa. Liiton toimiston ja yhdistysten välistä vuorovaikutusta ja yhteistyötä tulee entisestään tiivistää tavoitteena rakenteellisesti tehokkaat vaikuttamiskanavat. Aloitetta käsiteltiin ERTOn hallituksen kokouksessa (7/2014) ja asian jatkovalmistelu annettiin ERTOn puheenjohtajan tehtäväksi. Uudistus vahvistaa työelämän megatrendien huomioimista edunvalvonnassa ja ERTOn hallitus päättikin uudistaa liiton hallituksen toimintoja niin, että vähintään kerran vuodessa liiton hallituksen kokouksen teema on työelämän muutos ja megatrendit sekä niiden huomioiminen liiton edunvalvonnassa. 4. AMMATILLINEN JA KOULUTUKSELLINEN EDUNVALVONTA ERTO vastaa luottamusmies- ja työsuojelukoulutuksesta. Henkilöstöedustajien toivotaan osallistuvan tehtävänsä mukaiseen peruskoulutukseen sekä itselle ja työpaikan tilanteen kannalta tarpeellisiin täydennyskoulutuksiin. Yhdistys järjesti yhdessä ERTON kanssa luottamusmiehille suunnattuja tapahtumia edunvalvontavaliokuntien kautta esiin tulleista ajankohtaisista ja muuten tärkeistä kysymyksistä. Edistämme luottamusmiesten verkostoitumista. Erityi- 3

4 sesti uusien luottamusmiesten on tärkeää saada tukea tehtävässään. Yhdessä ERTOn kanssa jatkamme HED -kirjeiden avulla yhteydenpitoa. Ystealaisille henkilöstön edustajille järjestettiin seminaari Siuntion kylpylässä. Seminaarissa nousivat teemoina esille mm. epäasialliseen kohteluun puuttuminen työpaikoilla, hyvän työpaikan kriteeristö suhteessa työhyvinvointiin, vuorovaikutustaitojen merkitys sekä ongelmanratkaisu työpaikkojen haasteellisissa tilanteissa. Yhdistyksen jäsenillä on oikeus ja mahdollisuus osallistua ERTOn järjestämiin, kaikille jäsenille tarkoitettuihin edunvalvonnan ja muihin työelämän koulutuksiin. Työnantajille tulee saada työehtosopimuksissa velvoite järjestää ammatillista jatko- ja täydennyskoulutusta kaikille työntekijöille. 5. JÄRJESTÖTOIMINTA Järjestötoiminnassa on selkeästi kaksi painopistealuetta; jäsenhankinta ja siihen liittyvä tiedotus, sekä olemassa olevien jäsenten palvelu. Nämä ovat tiiviissä vuorovaikutuksessa keskenään, koska työpaikkatoiminta palvelee myös jäsenhankintaa Jäsenhankinta Työnjaon mukaisesti ERTO järjesti suuremmat ja julkisuudessa näkyvät kampanjat, joita yhdistykset täydensivät omilla kohderyhmille suunnatuilla kampanjoilla. YSTEA osallistui Lappeenrannassa järjestetyille TERVE-SOS -messuille Lappeenrannan kaupungintalolla järjestetyssä messutapahtumassa oli mukana lähes kolmekymmentä näytteilleasettajaa ja tapahtuman kautta tavoitettiin hyvin myös ystealaisia jäseniä. Viidettätoista kertaa järjestetyssä Maailma kylässä -tapahtumassa Helsingissä oli YSTEAlla osasto tuttuun tapaan. Tapahtuma painottui tänä vuonna asiaohjelmansa kautta ilmastoasioihin. 4

5 ERTOn asiantuntijat toimivat yhdessä YSTEAn edustajien ja työpaikkojen henkilöstöedustajien kanssa tekemällä työpaikkakäyntejä ja järjestämällä muita tilaisuuksia. Pääkaupunkiseudulla on vuosittain kokoontunut sosiaalialan järjestöjen TES-klubi, jossa vertaillaan työehtosopimuksen tulkintoja työpaikoilla. Näitä kokoontumisia jatkettiin myös vuonna YSTEA osallistui yhdessä ERTOn toimiston edustajien kanssa M/S Baltic Queenilla järjestetylle SOSTE-risteilylle. M/S SOSTE oli ensimmäinen sotejärjestöille ja sidosryhmille räätälöity, moniammatillinen koulutusristeily. Luvassa oli laadukasta ja monipuolista koulutusta järjestöjä ja hyvinvointia koskevista aiheista, kohtaamisia ja verkostoitumista, sekä tietysti myös ripaus viihdettä ja virkistäytymistä. Tapahtuma oli tarkoitettu järjestöjen johdolle, työntekijöille ja luottamushenkilöille sekä järjestöjen kanssa yhteistyötä tekeville kunnissa, valtionhallinnossa, seurakunnissa, oppilaitoksissa ja yrityksissä. Tapahtuman kautta YSTEA ja ERTO saivat loistavaa näkyvyyttä alan toimijoiden parissa ja uusia jäseniä liittyi pelkästään risteilyn aikana kolmisenkymmentä. Tapahtuman suojelijana toimi sosiaali- ja terveysministeri Laura Räty. Vuoden 2014 aikana YSTEAan liittyi 299 uutta jäsentä ja erosi 438 jäsentä. YSTEAn jäsenmäärä oli 3833, joista maksavia jäseniä 3324 (vuonna 2013: 4024 ja 3517). ERTOn jäsenmäärä oli vuoden 2014 lopussa Työpaikkaosastojen ja klubien toiminta Työpaikkaosastojen toiminnan tukemista jatkettiin tukemalla 18 /jäsen. Tukea myönnettiin toimintavuonna 26 työpaikkaosastolle. Työpaikkaosastojen/klubien toiminnasta ja taloudellisen tuen käytöstä on laadittu ohjeet, jotka löytyvät nettisivuilta. Jäsenistöä lähestyimme vuoden aikana ns. herättelyviestillä, jossa kerroimme työpaikkaklubitoiminnasta, sen perustamisesta jne. Hallituksen jäsenet jalkautuivat vuoden 2014 aikana ystealaisille työpaikoille. 5

6 Vuoden 2013 työpaikkaosastona palkittiin YSTEAn Ylpeät Ellit, joka on yksityisen terveydenhuoltoalan vastaanottotyöntekijöiden toimesta perustettu työpaikkaklubi Opiskelija- ja nuorisotoiminta Vuonna 2014 olimme tuttuun tapaan aktiivisesti mukana ERTOn ja STTK:n opiskelija- ja nuorisotoiminnassa sekä välitimme ammatteja koskevaa tietoa ja kokemusta toimijoiden käyttöön osallistumalla STTK:n Työ-oppilaitoskiertueelle ja Humanistisen ammattikorkeakoulun HUMAKO-kiertueelle. YSTEAn kansainvälisen toiminnan aktiviteetit loivat myönteistä imagoa, joka on erityisesti hyödynnettävissä nuoriso- ja opiskelijatoiminnassa. ERTO Nuoret toimikunnassa oli vuonna 2014 yhdistyksemme edustaja puheenjohtajana. Tiivistimme edelleen omaa oppilaitosyhteistyötämme. YSTEA näkyy oppilaitosvierailujen ja tiedotuksen kautta sekä myöntämällä vuosittain YSTEA-stipendin parhaalle ystealaista toimialaa tai yleistä järjestötoimintaa käsittelevän opinnäytetyön tekijälle. Erityisesti HUMAKIN, sosiaalialan ja viittomakielen ohjaaja -opiskelijoihin pidettiin yhteyksiä yllä. YSTEAlla oli opiskelijahaalarisponsorisopimus HUMAKOn kanssa ja olimme näkyvästi esillä myös heidän opinto-oppaassaan. Vuoden 2014 lopussa YSTEAn jäsenistössä oli yhteensä 89 opiskelijajäsentä Aluejärjestötoiminta Kannustamme jäseniämme mukaan aluejärjestöjen toimintaan. Vuonna 2014 meillä oli edustajia eri puolilla maata toimivissa aluejärjestöissä. Vuosittainen järjestöpäivä on hyvin nostanut aluetyön merkitystä ja antanut toimijoille voimavaroja. Aluejärjestötyö on myös kytketty yhteiskunta- ja koulutuspoliittiseen vaikuttamiseen alueilla. Tästä syystä aluejärjestöjen toimintaedellytykset on turvattava ja tukea on lisättävä liiton taholta. Myös YSTEA tuki alueellisten tapahtumien järjestämistä tapauskohtaisesti vuonna Olimme yhdistyksenä näyttävästi mukana kesäkuussa viidennessä ERTON uudistetussa alueellisessa Kesäpäivässä, joka järjestettiin tällä kertaa aurinkoisen 6

7 sään hellimässä Naantalissa YSTEAn 55Plus toiminta YSTEALLA toimii aktiivinen 55Plus -työryhmä. Pidämme arvokkaana huomioida pitkän työuran loppupäässä olevat ja eläkeläisjäsenemme ja saada heidän tietonsa ja taitonsa nuorempien käyttöön. 55Plus -työryhmä seuraa toimialaansa liittyvän lainsäädännön kehitystyötä ja puuttuu siihen tarpeen mukaan yhteistyössä YSTEAn hallituksen kanssa. YSTEAN 55Plus -tapaamisia järjestetään kevät- ja syyskokouksien yhteydessä. Tätä kautta on käynnistetty mentorointi, joka tukee yhdistyksen toimijoita. Levitämme ilosanomaa omaan joukkoomme ja pidämme asiaa edelleen esillä ER- TOssa Jäsenkoulutus, työhyvinvointi ja virkistys Yhdistyksen syys- ja kevätkokousten yhteydessä järjestimme jäsenistölle luentoja sekä koulutusta työmarkkinatilanteesta ja muista ajankohtaisista aiheista. Perinteisesti kevätkokouksen jälkeen lähdettiin risteilylle ja hotellivuorokauden viettoon Tallinnaan. YSTEAn syyskokous järjestettiin Oulussa Kokouksessa puhui eurokansanedustaja Liisa Jaakonsaari. Kokouksen oheisohjelmana oli Kauko Röyhkän musiikkiin perustuva Poika Manchini -musiikkinäytelmä. YSTEA on ollut aktiivinen hakiessaan Kelalta ASLAK -kursseja. Aiempina vuosina olemme saaneet kurssit niin järjestötyötä tekeville, terveyspalvelualalla työskenteleville kuin sosiaalialan laitoksissa työskenteleville. Kokemukset näistä kursseista ovat olleet hyvin myönteisiä. Vuonna 2013 kurssia haimme sosiaalialan järjestötyöntekijöille. Kurssi toteutui vuoden 2014 aikana ja päättyy vuoden 2015 puolella. Lomanvieton tukemista jatkoimme myöntämällä loman pituuden mukaan porrastettua kotimaan lomatukea (20 /vrk), jonka ajan tasalla olevat hakuohjeet 7

8 ovat nettisivuilla. Lomatukea on myönnetty toimintavuonna 70 jäsenelle, 208 vuorokautta ja 4160 euroa. 6. VIESTINTÄ YSTEAn tiedotusta keskitimme vuoden 2014 aikana yhä enemmän nettisivuille. Sivuston katselumäärä on kasvanut räjähdysmäisesti vuonna 2014: yksittäisten sivujen katselijoiden määrä on kasvanut 2013 vuoden 21000:sta katsojasta jopa 56000:een sivujen katsojaan. Huolehdimme nettisivujen ajankohtaisuudesta. Niiden optimointia on jatkettu. Työ jatkuu myös vuonna 2015 edellisen vuoden hyvien kokemusten perusteella. Lisäksi saimme näkyvyyttä Facebook sivustolla, jossa julkaisimme 71 julkaisua, joita kommentoi yhteensä yli 6000 henkilöä. Sosiaalisen median käyttöä kehitämme ja tiedotusta parannamme jatkuvasti ottamalla mukaan uusia aihealueita. YSTEA -lehti ilmestyi kahdesti vuodessa. Painosmäärät olivat yhteensä 8600 kpl. Tapahtumista tiedotimme myös ERTOn TOIMI lehdessä sekä ERTOn nettikalenterissa. ERTO toimitti henkilöstön edustajille kirjeen 6 kertaa vuodessa. YSTEA lähetti 15 jäsenkirjettä, joista noin puolet oli kohdennettuja alueellisesti tai kohderyhmittäin. Noin ¾ YSTEAn jäsenistä on ilmoittanut sähköpostiosoitteensa ERTOon ja he saavat sähköisen jäsenkirjeen kautta säännöllisesti tietoa yhdistyksen tapahtumista ja toiminnasta. Tiedotustoimintaa ylläpiti ja kehitti YSTEAn hallituksen oma viestintätyöryhmä, joka pitää viestintäkalenterin ajan tasalla. Vuonna 2014 osallistuimme aktiivisesti myös TOIMI -lehden toimitusneuvostona työskentelevän ERTOn viestintävaliokunnan työhön. Vuonna 2014 viestinnän työryhmä suunnitteli ja toteutti jäsenkyselyn, johon vastasi peräti 600 jäsentä. Kyselyn tuloksia analysoidaan ja hyödynnetään toiminnassa vuoden 2015 aikana. 7. KANSAINVÄLINEN TOIMINTA JA KEHITYSYHTEISTYÖ YSTEA on vuodesta 2010 lähtien toteuttanut entistä vahvemmin kansainvälisestä kehitysyhteistyötä kahden World Visionin kummilapsiyhteisön kautta (Sri Lanka ja Uganda). Tuemme lasten elinympäristön yhteisöjä taloudellisesti kuukausilahjoituksen turvin. Tämän lisäksi olemme osakkaina Naisten pankissa sekä jäsenenä Kehitysyhteistyön palvelukeskus KEPASSA ja sitä kautta olemme olleet vuosittain esillä Maailma kylässä tapahtumassa. Lisäksi tuimme kansainvälisyyskasvatusjärjestö CISV:n toimintaa vuonna 2014 yhteensä 700 eurolla. Kyseisellä summalla vahvistimme rooliamme kansainvälisen toiminnan ja kehitysyhteistyön tukijana ja kehittäjänä summalla mahdollistimme sosiaalisesti heikommassa asemassa oleville lapsille ja nuorille mahdollisuuden osallistua kansainvälisyyskasvatukselliseen leiritoimintaan Suomessa ja maailmalla. 8

9 8. HALLINTO JA TALOUS Yhdistyksen ylintä päätösvaltaa käyttävät sääntöjen mukaan kevät- ja syyskokous. Näihin liitimme ajankohtaisia aiheita käsitteleviä esitelmiä ja virkistävää ohjelmaa. Jatkoimme myös aihekohtaisten pienryhmien työskentelyä kokousten yhteydessä vuoden 2014 aikana. Yhdistyksellä on jäsenmäärään suhteutettu määrä edustajia ERTOn päättävissä elimissä, niin edustajistossa kuin hallituksessakin sekä liiton että työttömyyskassan puolella. Olimme vuonna 2014 edustettuina myös STTK:n edustajistossa ja hallituksessa, varajäsenen paikat kummassakin. Yhdistyksen hallitukseen on kuulunut puheenjohtaja, 10 varsinaista jäsentä, sekä viisi yleisvarajäsentä. Hallituksen jäseniä valittaessa huomioidaan eri sopimusalat, työpaikkojen toimialat, alueellinen jakauma sekä miesten ja naisten osuudet jäsenistössä. Hallituksen kokouksista järjestäytymiskokous tammikuussa ja elokuun suunnittelukokous olivat viikonloppuseminaareja. Hallitus valitsi keskuudestaan työvaliokunnan, viestintätyöryhmän ja tarpeen mukaan muita työryhmiä, joiden kokoukset pyritään ajoittamaan muiden kokousten yhteyteen. Hallitus kokoontui vuonna 2014 järjestäytymis- ja suunnitteluseminaareineen 10 kertaa, joista kaksi oli sähköpostikokousta. Yhdistyksen talous perustuu ERTOlta saatuun jäsenmaksupalautteeseen, joka on vuonna 2014 liitolle tulevasta jäsenmaksuosuudesta 18,07 %. Tästä jäsenmaksuosuudesta on ensin vähennetty työttömyyskassamaksun osuus. ERTOn hallituksessa sovittujen linjausten mukaan jaetaan toiminnan vastuut ja kustannukset ERTOn ja yhdistyksen kesken. Nämä päätökset kirjataan yhteiseen toteutussuunnitelmaan. Varojen käyttöä ohjaamme omilla talous- ja matkustussäännöillä. Hallituksen jäsenille maksoimme syyskokouksen hyväksymät palkkiot ja korvattiin matkakulut. YSTEAN hallinnossa ja taloudenhoidossa noudatamme läpinäkyvyyden ja avoimuuden periaatetta. Hallituksen jäsenenä oleva taloudenhoitaja huolehtii maksuliikenteestä. Tilintarkastajan lisäksi taloudenhoitoa valvovat tositetarkastajat. Hallitus seurasi talousarvion toteutumista kokouksissaan budjettivertailun avulla. 9

10 YSTEAN talousarvio vuodelle 2014 toteutui seuraavasti: varsinaisen toiminnan kulut kasvoivat edelliseen vuoteen nähden n. 3,6 %. Jäsenmaksupalautusta kertyi suunnitellusti, budjetoituun summaan nähden kasvu oli n. 1,3 %. Varainhankinnan toteutuneet tulot olivat ,07 euroa (vuonna 2013 vastaava luku oli ,31 euroa) ja varsinaisen toiminnan alijäämä oli ,40 euroa (vuonna 2013 vastaava luku oli ,58 euroa). Sijoitusja rahoitustoiminnan tuloksen huomioiden tilinpäätös on ,75 euroa alijäämäinen (vuoden 2013 tulos oli ,16 euroa ylijäämäinen). Hallitus esittää tuloksen kirjattavaksi edellisten tilikausien yli-/alijäämätilille. LUOTTAMUSTEHTÄVÄT VUONNA 2014 YSTEAN HALLITUS Puheenjohtaja Pekka Laukkanen VARSINAISET JÄSENET Anne Baffour Timo Glad Markku Keinänen Anna-Greta Koort Sirkku Mutru Mervi Päiviö Kaija Raatikainen Virvatuli Ryynänen Raija Similä Soili Vivolin YLEISVARAJÄSENET I Raili Martin II Irja Uhre III Nina Niininen IV Teuvo Kaartti V Saila Kämppi SJ TP, sihteeri SJ, HED-vastaava AVAIN-tes, HED- ja viestintätyöryhmät TP, varasihteeri SJ, jäsenvastaava TP TP, taloudenhoitaja SJ, varapuh.joht., viestintävastaava SJ, työpaikkaosasto- ja messuvastaava SJ, kirjanpitäjä TP SP TP SP TP SJ=sosiaalialan järjestöt TP=terveyspalveluala SP=sosiaalipalveluala HALLITUKSEN TYÖRYHMÄT EDUNVALVONTA- JA YHTEISKUNTAVAIKUTTAMISEN TYÖRYHMÄ Timo Glad pj, Sirkku Mutru, Raili Martin, Markku Keinänen, Pekka Laukkanen TYÖPAIKKAOSASTO- JA JÄSENPALVELUTYÖRYHMÄ Raija Similä pj, Anna-Greta Koort, Nina Niininen, Saila Kämppi, Anne Baffour VIESTINTÄTYÖRYHMÄ Virvatuli Ryynänen pj, Teuvo Kaartti, Reijo Partanen, Markku Keinänen, Soili Vivolin 10

11 TYÖVALIOKUNTA Pekka Laukkanen pj, Virvatuli Ryynänen, Anne Baffour, Kaija Raatikainen (Soili Vivolin tarvittaessa) 55Plus TOIMINNAN TYÖRYHMÄ Heimo Liimatainen pj, Kaija Raatikainen, Sirkku Mutru, Arja Lehtonen ( alkaen) ERTO ERTON EDUSTAJISTO Varsinaiset (6) Varajäsenet (6), kutsumisjärjestys Kaija Raatikainen Timo Glad Raili Martin Saila Kämppi Raija Similä Irja Uhre Reijo Partanen Teuvo Kaartti Anna-Greta Koort Nina Niininen Anne Baffour Mervi Leivo ERTON HALLITUS Pekka Laukkanen Virvatuli Ryynänen varajäsen Sirkku Mutru varajäsen Soili Vivolin TSN ALOJEN EDUVALVONTAVALIOKUNTA Kaija Raatikainen pj Saila Kämppi Raili Martin Anna-Greta Koort Markku Keinänen Teuvo Kaartti Pekka Laukkanen SOSIAALIALAN JÄRJESTÖJEN SOPIMUSALAN EDUNVALVONTAVALIOKUNTA Pekka Laukkanen Sirkku Mutru Virvatuli Ryynänen Soili Vivolin Timo Glad ERTON VIESTINTÄVALIOKUNTA Virva Ryynänen varajäsen Teuvo Kaartti ERTO NUORET Pekka Laukkanen varajäsen Nina Niininen ERTON KOULUTUSPOLIITTINEN VALIOKUNTA (ei kokoontunut vuonna 2014) Soili Vivolin Pekka Laukkanen ERTON YHTEISKUNTAVAIKUTTAMISEN VALIOKUNTA (ei kokoontunut vuonna 2014) Sirkku Mutru varajäsen Kaija Raatikainen 11

12 ERTON TYÖTTÖMYYSKASSA ERTON TYÖTTÖMYYSKASSAN EDUSTAJISTO Varsinaiset (6) Varajäsenet (6), kutsumisjärjestys Leo Turunen Anne Baffour Soili Vivolin Reijo Partanen Sirkku Mutru Raija Similä Hannu Kärkkäinen Markku Keinänen Timo Glad Mervi Päiviö Saila Kämppi Virvatuli Ryynänen ERTON TYÖTTÖMYYSKASSAN HALLITUS Raili Martin varajäsen Anna-Greta Koort TSN TSN HALLITUS 2014 Kaija Raatikainen, varajäsen TSN EDUSTAJAT SÄÄNTÖMÄÄRÄISIIN KOKOUKSIIN 2014 Anne Baffour, Anna-Greta Koort, Saila Kämppi (3 edustajaa) STTK STTK EDUSTAJISTO Arja Lehtonen, II varajäsen STTK HYVINVOINTI, ELINKEINOPOLIITTINEN TYÖRYHMÄ Sirkku Mutru STTK AKATEEMISET Sari Kokko (ei toimintaa vuonna 2014) MUUT OPH TUTKINTOTOIMIKUNNAT Puhevammaisten tulkkipalvelun tutkintotoimikunta Pirkko Jääskeläinen Hierojan tutkintotoimikunta Marita Saarinen (pyytänyt eroa 2014, uutta henkilöä ei ole esitetty) 12

Yksityisen sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset ry YSTEA

Yksityisen sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset ry YSTEA Yksityisen sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset ry YSTEA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013 Hyväksytty YSTEAn kevätkokouksessa 17.5.2014 1 YLEISTÄ YSTEASTA JA ERTOSTA VUODELTA 2013 YSTEA on valtakunnallinen

Lisätiedot

Yksityisen sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset ry YSTEA YSTEAN HALLITUKSEN ESITYS SYYSKOKOUKSELLE TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013

Yksityisen sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset ry YSTEA YSTEAN HALLITUKSEN ESITYS SYYSKOKOUKSELLE TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 Yksityisen sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset ry YSTEA TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 YSTEAN HALLITUKSEN ESITYS SYYSKOKOUKSELLE 24.11.2012 YSTEA on valtakunnallinen ammattiyhdistys, joka hoitaa

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS VUODELTA 2015

VUOSIKERTOMUS VUODELTA 2015 Yksityisen sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset ry YSTEA VUOSIKERTOMUS VUODELTA 2015 Esitetään hyväksyttäväksi YSTEAn kevätkokouksessa 14.5.2016 1. YLEISTÄ YSTEASTA JA ERTOSTA VUODELTA 2015 YSTEA on

Lisätiedot

Toimenpide Toteutus Tekijät Aikataulu

Toimenpide Toteutus Tekijät Aikataulu TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 29.10.2016 esitettäväksi syyskokoukselle 19.11.2016 YLEISTÄ Yksityisen sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset ry, YSTEA, on valtakunnallinen

Lisätiedot

JHL 240 yhdistyksen toimintasuunnitelma toimintavuosi syyskokous Liite 1

JHL 240 yhdistyksen toimintasuunnitelma toimintavuosi syyskokous Liite 1 Järjestötoiminta Edustajistovaalit Ehdokasasettelu 1.10.2016-31.1.2017 Äänestysaika 13.3. 28.3. palautuskuori viimeistään postiin 22.3. palautuskuori viimeistään keskustoimistossa 29.3. klo 12.00 Kuntavaalit

Lisätiedot

OPISKELIJAKUNTA HUMAKO

OPISKELIJAKUNTA HUMAKO Hyväksytty edustajiston syyskokouksessa 5.11.2010 TOIMINTASUUNNITELMA 2011 OPISKELIJAKUNTA HUMAKO 2011 Toimintasuunnitelma HUMAKON TEHTÄVÄ YLEISESTI Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2013

Toimintasuunnitelma 2013 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2013 Carita Bardakci 22.11.2012 1.1.1.1.1.1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 1. JOHDANTO JA

Lisätiedot

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta.

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta. Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 1. YLEISTÄ Kymen terveydenhoitajayhdistys ry on perustettu 29.11.1945 Kotkassa nimellä Suomen terveydenhoitajayhdistys ry:n Kymen osasto. Alkanut vuosi on yhdistyksen

Lisätiedot

Hei terveydenhoitaja, tervetuloa meidän joukkoon!

Hei terveydenhoitaja, tervetuloa meidän joukkoon! Hei terveydenhoitaja, tervetuloa meidän joukkoon! Terveydenhoitaja huolehtii suomalaisten terveydestä, Tehy hoitajien eduista Suomen suurin sosiaali- ja terveysalan ammattijärjestö valvoo koulutetun hoitohenkilöstön

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 10.10.2016 Hyväksytty syyskokouksessa 01.11.2016 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 2 1. KESKI-UUDENMAAN

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Hyväksytty JHL 212:n syyskokouksessa

Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Hyväksytty JHL 212:n syyskokouksessa Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Hyväksytty :n syyskokouksessa 25.11.2016 Sivu 2 / 10 Sisällysluettelo Järjestötoiminta... 3 Edunvalvonta...

Lisätiedot

liittyä liittoon kuulua yhdistykseen Helsingin kunnallisten koulujen henkilökunta JHL ry 133

liittyä liittoon kuulua yhdistykseen Helsingin kunnallisten koulujen henkilökunta JHL ry 133 Helsingin kunnallisten koulujen henkilökunta JHL ry 133 Ammattina hyvinvointi Tiedotuslehti Lehden toimitus: Levikki: Kohderyhmä: Merja Patokoski Vesa Vento 200 kpl Opetustoimen henkilöstö, pois lukien

Lisätiedot

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2012

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2012 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2012 Carita Bardakci 23.11.2011 1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2012 1. JOHDANTO JA TOIMINTA-AJATUS

Lisätiedot

Espoo JHL tiedotustilaisuus yhdistysten yhdistymissuunnitelmasta. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Espoo JHL tiedotustilaisuus yhdistysten yhdistymissuunnitelmasta. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Espoo JHL tiedotustilaisuus yhdistysten yhdistymissuunnitelmasta TIEDOTE ESPOON JHL-YHDISTYSTEN YHDISTYMISHANKKEESTA Maan hallituksen päätökset ja Sote-hanke toteutuessaan, vaikuttavat myös meidän JHL

Lisätiedot

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2014 VUOSIKERTOMUS

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2014 VUOSIKERTOMUS HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2014 VUOSIKERTOMUS YLEISTÄ Yhdistyksen tarkoituksena on edistää fyysisesti vammaisten ihmisten mahdollisuuksia toimia yhteiskunnan tasa-arvoisina ja täysivaltaisina

Lisätiedot

Hangon - Hangö JHL ry Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Hangon - Hangö JHL ry Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Hangon - Hangö JHL ry Toimintasuunnitelma 2017 Toimintasuunnitelma 2017 Hallitus on vastuussa toimintasuunnitelman ja talousarvion laatimisesta, seurannasta ja arvioinnista Yhdistyksen toimintasuunnitelma

Lisätiedot

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS YLEISTÄ Yhdistyksen tarkoitus on edistää fyysisesti vammaisten ihmisten mahdollisuuksia toimia yhteiskunnan tasa-arvoisina ja täysivaltaisina jäseninä

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Hallitus ja hallituksen kokoukset 3. Jäsenet 4. Yhdistyksen toiminta 5. Näyttelyt, seminaarit ja muut tapahtumat 6. Muut toiminta 5.1

Lisätiedot

2. Tarkoituksensa toteuttamiseksi aluejärjestö:

2. Tarkoituksensa toteuttamiseksi aluejärjestö: Aluejärjestön säännöt 1 (5) 21. liittokokouksen hyväksymät säännöt 1 Nimi ja kotipaikka 2 Aluejärjestön tarkoitus ja tehtävät 1. Yhdistyksen nimi on Metallityöväen... aluejärjestö ry ja sitä nimitetään

Lisätiedot

TIILÄÄN SEUDUN KYLÄYHDISTYS ry SÄÄNNÖT

TIILÄÄN SEUDUN KYLÄYHDISTYS ry SÄÄNNÖT TIILÄÄN SEUDUN KYLÄYHDISTYS ry SÄÄNNÖT Sisällysluettelo 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA...3 2 YHDISTYKSEN TARKOITUS...3 3 TOIMINNAN LAATU...3 4 JÄSENYYTTÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET...4 5 YHDISTYKSESTÄ EROAMINEN

Lisätiedot

Yhteiset Lapsemme ry Yhteiset Lapsemme rakentaa monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytyksiä.

Yhteiset Lapsemme ry Yhteiset Lapsemme rakentaa monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytyksiä. Yhteiset Lapsemme ry 25.10.2016 Strategia 2017-2020 Strateginen tavoite Monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytykset toteutuvat Suomessa. Kansainvälisesti tuemme haavoittuvassa asemassa olevien lasten

Lisätiedot

TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC

TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC NORDEA UNIONI SUOMI RY TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC Työpaikkaosastoille Järjestötoimikunta 2012 R A T A M E S T A R I N K A T U 12A 8.K R S, 00520 H E L S I N K I TYÖPAIKKATOIMINNAN TOIMINTAMALLI 1. TOIMIALUE

Lisätiedot

Viestintäalan toimihenkilöt Grafinet ry Työpaikka- ja alueosaston säännöt 1 (6) Työpaikka- ja alueosaston säännöt

Viestintäalan toimihenkilöt Grafinet ry Työpaikka- ja alueosaston säännöt 1 (6) Työpaikka- ja alueosaston säännöt Viestintäalan toimihenkilöt Grafinet ry Työpaikka- ja alueosaston säännöt 1 (6) Työpaikka- ja alueosaston säännöt 2.4.2016 Viestintäalan toimihenkilöt Grafinet ry Työpaikka- ja alueosaston säännöt 2 (6)

Lisätiedot

AO TOIMINTASUUNNITELMA 2017

AO TOIMINTASUUNNITELMA 2017 AO TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Johdanto Toimintasuunnitelmassa asetetaan tavoitteet Ammatilliset Opettajat AO ry:n toiminnalle vuodeksi 2017. Toimintasuunnitelma perustuu OAJ:n nelivuotiseen strategiaan,

Lisätiedot

Toimintakertomus 2012

Toimintakertomus 2012 Toimintakertomus 2012 Leena Roivas Puheenjohtaja 2011-2014 TOIMINTA-AJATUS Liitto on ammatillisesti ja yhteiskunnallisesti vastuunsa tuntevien naisten puolueisiin sitoutumaton järjestö, joka on aktiivisesti

Lisätiedot

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu.

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu. Ehdotus sääntömuutoksiksi Suomen Internet-yhdistyksen kevätkokoukselle 2006. Alla on ehdotus uusiksi säännöiksi, jotka toimitetaan yhdistysrekisteriin hyväksyttäviksi, mikäli yhdistyksen kevätkokous päättää

Lisätiedot

Yhdistyksen tarkoituksena on puoluepoliittisesti sitoutumattomana

Yhdistyksen tarkoituksena on puoluepoliittisesti sitoutumattomana Omakotiyhdistyksen säännöt Nimi, kotipaikka ja kieli 1 Yhdistyksen nimi on Saarenkylän Omakotiyhdistys ry. Sen kotipaikka on Rovaniemi ja toimialue on Saarenkylä. Näissä säännöissä käytetään nimitystä

Lisätiedot

TAMPEREEN INSINÖÖRIT RY:N TOIMINNAN SUUNTALINJAT VUOSILLE

TAMPEREEN INSINÖÖRIT RY:N TOIMINNAN SUUNTALINJAT VUOSILLE Tampereen Insinöörit ry 3.11.2014 Kolmivuotissuunnitelma 2015-2017 TAMPEREEN INSINÖÖRIT RY:N TOIMINNAN SUUNTALINJAT VUOSILLE 2015-2017 1.TOIMINTA-AJATUS Tampereen Insinöörit ry on ammattikuntaa yhdistävä

Lisätiedot

hallitus, vaalitoimikunta hallitus, vaalitoimikunta toimistonhoitaja järjestämisvastaava hallituksen jäsenet jäsenhankkijat luottamusmiehet

hallitus, vaalitoimikunta hallitus, vaalitoimikunta toimistonhoitaja järjestämisvastaava hallituksen jäsenet jäsenhankkijat luottamusmiehet Järjestötoiminta Edustajistovaalit Ehdokasasettelu 1.10.2016-31.1.2017 Jäsenkokous ehdokasasettelusta Äänestysaika 13.3. 28.3. palautuskuori viimeistään postiin 22.3. palautuskuori viimeistään keskustoimistossa

Lisätiedot

Kiuruveden JHL ry toimintasuunnitelma 2016

Kiuruveden JHL ry toimintasuunnitelma 2016 Yhdistyksen toiminnallisen tilan kuvaus Yhdistyksen jäsenmäärä 311 Jäsenten työpaikat Kiuruveden kaupunki, Iisalmen kaupunki, Seurakunta, Yksityiset hoivakodit, Fysikaaliset hoitolaitokset, Toimi-säätiö

Lisätiedot

Kymenlaakson Rakennusperinneyhdistys Iisakki ry. Toimintakertomus

Kymenlaakson Rakennusperinneyhdistys Iisakki ry. Toimintakertomus Kymenlaakson Rakennusperinneyhdistys Iisakki ry Toimintakertomus 2015 Sisällys 1. Yhdistyksen tarkoitus 1 2. Hallitus 1 3. Yhdistyksen kokoukset 1 4. Toiminta 2 5. Tiedottaminen 2 6. Talous 3 1 1. YHDISTYKSEN

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma. Joensuun seudun JHL 310

Toimintasuunnitelma. Joensuun seudun JHL 310 Toimintasuunnitelma 2012 Joensuun seudun JHL 310 TOIMIHENKILÖT 2012 2013 2 (10) (: etunimi.sukunimi@jns.fi tai poikkeavat mainittu erikseen) Puheenjohtaja Helena Timoskainen.............. 050 452 0013

Lisätiedot

Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009

Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009 Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009 1. Tavoitteet Suomen Potilasliitto ry, Finlands Patientförbund rf, on vuonna 1970 potilaiden perustama valtakunnallinen potilaiden etujen ja oikeuksien ajaja.

Lisätiedot

The Finnish Network For Organisations Supporting Family Caring

The Finnish Network For Organisations Supporting Family Caring The Finnish Network For Organisations Supporting Family Caring Perustettu 2005 Suomen Toimii yhdyselimenä omaishoidon alalla tai siihen läheisesti liittyvällä alueella Suomessa toimivien järjestöjen, säätiöiden

Lisätiedot

Suunnitelmasta ei kannata tehdä liian raskasta ja hankalaa. Toimiva toimintasuunnitelma on yhdistyksen työskentelyä helpottava työkalu.

Suunnitelmasta ei kannata tehdä liian raskasta ja hankalaa. Toimiva toimintasuunnitelma on yhdistyksen työskentelyä helpottava työkalu. JHL-yhdistyksen toimintasuunnitelma MALLI Toimintasuunnitelmasta yleisesti Hallitus on vastuussa toimintasuunnitelman ja talousarvion laatimisesta, seurannasta ja arvioinnista Yhdistyksen toimintasuunnitelma

Lisätiedot

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA 2012 2016 Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry Lähtökohdat ennen: liikunnan kilpailutoimintaa ja kulttuurikisat

Lisätiedot

POHJOIS-SUOMEN PELASTUSLIITTO RY:N NAISTYÖN TOIMINTAOHJE

POHJOIS-SUOMEN PELASTUSLIITTO RY:N NAISTYÖN TOIMINTAOHJE POHJOIS-SUOMEN PELASTUSLIITTO RY:N NAISTYÖN TOIMINTAOHJE 1. PALOKUNTANAISTYÖ Palokuntanaistyö on palokunnissa tehtävää harrastustoimintaa. Palokuntanaisosasto on palokunnan jäsenistä muodostettu alajaosto

Lisätiedot

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset ESPOON NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2017 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin ja päätäntävaltaa nuorisovaltuustossa käyttävät valitut nuorisovaltuutetut.

Lisätiedot

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 KOTEL 14-002 26.2.2014 1 (4) KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 1 TOIMINTA-AJATUS Yhdistyksen tarkoituksena on edistää laatua, luotettavuutta ja taloudellisuutta elektroniikan komponenttien,

Lisätiedot

Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto Iholiiton Kevätpäivät Tampere

Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto Iholiiton Kevätpäivät Tampere Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto 2016-2020 Iholiiton Kevätpäivät 19.3.2016 Tampere Ajattelulle annettava aikaa - strategia ei synny sattumalta, vaan riittävän vuorovaikutuksen tuloksena Miten

Lisätiedot

Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä TOKYO Student association of the School of Art and Design.

Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä TOKYO Student association of the School of Art and Design. Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaat TOKYO ry Hallituksen työjärjestys I luku Yleisiä säännöksiä 1 Soveltamisala. Sen lisäksi, mitä Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaat TOKYO ry (TOKYO ry) säännöissä

Lisätiedot

ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016

ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016 ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Tavoite Orimattilan Kokoomus on mukana kehittämässä Orimattilan kaupunkia ja Päijät- Hämeen maakuntaa jäsenistönsä ja luottamushenkilöidensä välityksellä Kansallisen

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS SÄÄNNÖT Yhdistysrekisteri 19.6.2008 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Yksityisen sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset ry. Yhdistyksen kotipaikka on

Lisätiedot

Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt

Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt Hyväksytty yhdistyksen kevätkokouksessa 29.3.2014. 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Porin akateeminen nörttikulttuurin arvostusseura ja

Lisätiedot

Maakunnan järjestöjen ja yhdistysten hyvinvointityö näkyväksi. Järjestöjen rooli maakunnan hyvinvointistrategien toteuttamisessa. Verkkokyselyn purku

Maakunnan järjestöjen ja yhdistysten hyvinvointityö näkyväksi. Järjestöjen rooli maakunnan hyvinvointistrategien toteuttamisessa. Verkkokyselyn purku Maakunnan järjestöjen ja yhdistysten hyvinvointityö näkyväksi Järjestöjen rooli maakunnan hyvinvointistrategien toteuttamisessa Verkkokyselyn purku Keski-Suomen Järjestöareena 7.9.2012 Kyselyn vastaajat

Lisätiedot

JHL 105 yhdistyksen toimintasuunnitelma Järjestötoiminta. Tapahtuma/tehtävä Tavoite Kuka järjestää Milloin Talousarvios sa varattu summa

JHL 105 yhdistyksen toimintasuunnitelma Järjestötoiminta. Tapahtuma/tehtävä Tavoite Kuka järjestää Milloin Talousarvios sa varattu summa Järjestötoiminta Jäsenasiain päivystys yhdistyksen toimistolla (Jäsenasiainhoitajien p.0452165225 sekä Päivi Korkeamäki p.0400982999) antaa jäsenille henkilökohtaista apua jäsenasiainhoitaja parillisten

Lisätiedot

SAKU-strategia

SAKU-strategia 1 (6) SAKU-strategia 2012 2016 Sisältö: 1. TOIMINTA-AJATUS 2. TOIMINTAPERIAATTEET 3. VISIO 3.1 Visio 2016 3.2 Vision mukaiset päämäärät 3.3 Tavoitteet ja menestystekijät 1. TOIMINTA-AJATUS SAKU ry edistää

Lisätiedot

Osaaja tekee. Shutterstock. Liity Verovirkailijain Liittoon!

Osaaja tekee. Shutterstock. Liity Verovirkailijain Liittoon! Osaaja tekee. Shutterstock Liity Verovirkailijain Liittoon! Verovirkailijain Liitto tukenasi työelämässä VISIO Verovirkailijain Liitto on Verohallinnon suurin ja vaikuttavin henkilöstöjärjestö, joka neuvottelee

Lisätiedot

Oulun Numismaattinen Kerho r.y. Perustettu 1962

Oulun Numismaattinen Kerho r.y. Perustettu 1962 1 Kokouksen avaus VUOSIKOKOUS 12.2.2007 ESITYSLISTA 2 Kokouksen laillisuuden toteaminen 3 Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta 4 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta 5 Vuoden 2006

Lisätiedot

KUTSU. Jyty Iisalmi ry:n sääntömääräinen. syyskokous. pidetään maanantaina klo alkaen Meijän Vintillä os.

KUTSU. Jyty Iisalmi ry:n sääntömääräinen. syyskokous. pidetään maanantaina klo alkaen Meijän Vintillä os. KUTSU Jyty Iisalmi ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään maanantaina 21.11.2016 klo 16.45 alkaen Meijän Vintillä os. Savonkatu 11 A 6 Kokouksessa käsitellään sääntöjen 15 määräämät asiat. Luottamusvaalikokous

Lisätiedot

VAIKUTTAVAA YHDISTYSTOIMINTAA!

VAIKUTTAVAA YHDISTYSTOIMINTAA! VAIKUTTAVAA YHDISTYSTOIMINTAA! ANNE ILVONEN INNOVOINTIPÄÄLLIKKÖ OK-OPINTOKESKUS 24.3.2012 1 Vaikuttaminen Vaikuttaminen on henkilökohtaisen tai yhteisön vallan käyttöä niin, että saamme edistettyä meille

Lisätiedot

KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013

KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013 JOHTOSÄÄNTÖ sivu 1(6) KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013 I JOHTOSÄÄNNÖN SOVELTAMISALA 1 Johtosäännössä määrätään siitä luottamusjohdon toiminnasta, joka ei sisälly sääntöihin,

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Materia ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Materia ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Materia ry SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Hallitus ja hallituksen kokoukset 3. Jäsenet 4. Yhdistyksen toiminta 5. Näyttelyt, messut ja muut tapahtumat 6. Tiedotus 7. Muu toiminta

Lisätiedot

Avustukset jäsenyhdistyksille v Invalidiliiton hankeavustukset jäsenyhdistyksille - STEAn jäsenjärjestöavustukset, eli ns.

Avustukset jäsenyhdistyksille v Invalidiliiton hankeavustukset jäsenyhdistyksille - STEAn jäsenjärjestöavustukset, eli ns. Avustukset jäsenyhdistyksille v.2017 - Invalidiliiton hankeavustukset jäsenyhdistyksille - STEAn jäsenjärjestöavustukset, eli ns. toimintatonnit Järjestöpäivät 5.2.2017 1 Invalidiliiton hankeavustukset

Lisätiedot

TIETEENTEKIJÖIDEN LIITTO FORSKARFÖRBUNDET The Finnish Union of University Researchers and Teachers. Tiedettä elämää varten

TIETEENTEKIJÖIDEN LIITTO FORSKARFÖRBUNDET The Finnish Union of University Researchers and Teachers. Tiedettä elämää varten TIETEENTEKIJÖIDEN LIITTO FORSKARFÖRBUNDET The Finnish Union of University Researchers and Teachers Tiedettä elämää varten Tieteentekijöiden liiton jäsenyys on tärkeä osoitus oman ammatillisen identiteetin

Lisätiedot

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön strategia 2025 Turvalliseen huomiseen Visio Suomessa asuvat turvallisuustietoiset ja -taitoiset ihmiset ja yhteisöt turvallisessa ympäristössä. Toiminta-ajatus on osaltaan

Lisätiedot

Strategia 2016-2018 Suomen YK-Nuoret

Strategia 2016-2018 Suomen YK-Nuoret Strategia 2016-2018 Suomen YK-Nuoret Finlands FN-Ungdom UN Youth of Finland Strategia 2016-2018 Suomen YK-nuoret ry on poliittisesti sitoutumaton valtakunnallinen nuorisojärjestö, jonka tehtävänä on tiedottaa

Lisätiedot

TÄRKEIMMÄT PERUSTEET LIITTYÄ SUOMEN ELINTARVIKETYÖLÄISTEN LIITTOON

TÄRKEIMMÄT PERUSTEET LIITTYÄ SUOMEN ELINTARVIKETYÖLÄISTEN LIITTOON TÄRKEIMMÄT PERUSTEET LIITTYÄ SUOMEN ELINTARVIKETYÖLÄISTEN LIITTOON LÄHTÖKOHDAT Selvittää jäseneksi liittyneiden ajatuksia ammattiliittoon liittymisestä, mitkä ovat tärkeimmät syyt, jotka ovat merkinneet

Lisätiedot

Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry.

Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry. Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry. Opetusalan Ammattijärjestö OAJ Työmarkkinajärjestö, joka vastaa opettajien edunvalvonnasta Ainoa ammattijärjestö, joka neuvottelee opettajien palvelussuhteen ehdoista

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN YRITTÄJÄT TOIMINTASUUNNITELMA 2017

POHJOIS-POHJANMAAN YRITTÄJÄT TOIMINTASUUNNITELMA 2017 POHJOIS-POHJANMAAN YRITTÄJÄT TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Julkaisija: Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät Isokatu 4, 90100 Oulu puhelin 010 322 1980 ppy@yrittajat.fi www.ppy.fi SISÄLLYS POHJOIS-POHJANMAAN YRITTÄJÄT

Lisätiedot

LÄÄKÄRIPALVELUYRITYKSET RY:N SÄÄNNÖT

LÄÄKÄRIPALVELUYRITYKSET RY:N SÄÄNNÖT LÄÄKÄRIPALVELUYRITYKSET RY:N SÄÄNNÖT NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on Lääkäripalveluyritykset ry, Läkarföretagen rf. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki. YHDISTYKSEN TARKOITUS JA TOIMINTAMUODOT

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS. EETANET RY. TOIMINTAKERTOMUS 2010 Järjestökatu POSTITOIMIPAIKKA

TOIMINTAKERTOMUS. EETANET RY. TOIMINTAKERTOMUS 2010 Järjestökatu POSTITOIMIPAIKKA 1 TOIMINTAKERTOMUS 2 Sisällysluettelo TOIMINTAKERTOMUS...1 1. Katsaus edellisvuoteen...3 2. Edunvalvonta...4 2.1 Edunvalvonnan päätavoitteen toteutuminen...4 2.2. Edunvalvonnan sekundaarinen tavoite...5

Lisätiedot

Patentti- ja rekisterihallitus on hyväksynyt Rovaniemen Osakesäästäjät ry:n yhdistysrekisteriin 12.10.1999 rekisterinumerolla 177444.

Patentti- ja rekisterihallitus on hyväksynyt Rovaniemen Osakesäästäjät ry:n yhdistysrekisteriin 12.10.1999 rekisterinumerolla 177444. Patentti- ja rekisterihallitus on hyväksynyt Rovaniemen Osakesäästäjät ry:n yhdistysrekisteriin 12.10.1999 rekisterinumerolla 177444. 30.3.2009 muutettujen sääntöjen pykälät on hyväksytty yhdistysrekisterissä

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2017

TOIMINTASUUNNITELMA 2017 TOIMINTASUUNNITELMA 2017 1 MISSIO Edistää naisyrittäjyyttä sekä parantaa naisyrittäjien kannattavan toiminnan yleisiä edellytyksiä omalla toiminta-alueellaan, edistää tervettä kilpailua ja naisyrittäjien

Lisätiedot

Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle

Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle 21.4.2016 Allianssin strategia 2021 Allianssi edistää nuorten hyvinvointia Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi

Lisätiedot

OIKARISTEN. sukuseura ry:n. Toimintakertomus vuodelta 30.11.2012

OIKARISTEN. sukuseura ry:n. Toimintakertomus vuodelta 30.11.2012 OIKARISTEN sukuseura ry:n Toimintakertomus vuodelta 2012 Kuva Sirpa Heikkinen 2012 OIKARISTEN SUKUSEURA RY TOIMINTAKERTOMUS 30.11.2012 Oikaristen 12-vuotiaan sukuseuran toiminta jatkui edelleen aktiivisena.

Lisätiedot

Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO. Hallituksen ohjesääntö

Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO. Hallituksen ohjesääntö Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO Hallituksen ohjesääntö 15.11.2016 Sivu 1 / 5 Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan hallituksen ohjesääntö I LUKU Yleistä 1 Soveltaminen

Lisätiedot

LTYHY ry SÄÄNNÖT s. 1 (5)

LTYHY ry SÄÄNNÖT s. 1 (5) LTYHY ry SÄÄNNÖT s. 1 (5) LAPPEENRANNAN TEKNILLISEN YLIOPISTON HENKILÖKUNTAYHDISTYS RY SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimenä on Lappeenrannan teknillisen yliopiston henkilökuntayhdistys ry. Yhdistyksen

Lisätiedot

Kokous on kaikille avoin. Jäsenet ovat tervetulleita saunaan kello 18 alkaen.

Kokous on kaikille avoin. Jäsenet ovat tervetulleita saunaan kello 18 alkaen. KOKOUSKUTSU Vuosikokous 2016 Aika: 8.3.2016 kello 19.00 Paikka: Sauna Arla, Kaarlenkatu 15, Helsinki ESITYSLISTA 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen järjestäytyminen: puheenjohtajan, sihteerin ja kahden pöytäkirjantarkastajan

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä 1. Yleistä Jyväskylän nuorisovaltuusto on vuonna 2009 perustettu 13 20 vuotiaiden jyväskyläläisten nuorten vaikuttamis- ja kuulemiskanava. Se pyrkii parantamaan nuorten kuulemista ja osallistumista päätöksentekoon

Lisätiedot

SGY:n jäsentyytyväisyyskysely 2012

SGY:n jäsentyytyväisyyskysely 2012 SGY:n jäsentyytyväisyyskysely 2012 1 Jäsentyytyväisyyskyselyn tulokset SGY teki jäsenistölleen jäsenkyselyn syksyllä 2012 Vastausaika oli 18.10. - 7.11.2012 Jäsenkyselyyn vastasi 79 jäsentä (n. 15 %) 2

Lisätiedot

Kansainvälisten asiain valiokunta

Kansainvälisten asiain valiokunta Mietintö 1 (5) Kansainvälisten asiain valiokunta Rauhantyö, kansainvälinen solidaarisuus ja ay-oikeudet Esitykset 4.1.1 4.1.14 Liitto vaikuttaa asevarustelukehitykseen ja rauhantyöhön kansainvälisissä

Lisätiedot

Oulun yliopiston ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodelle 2016

Oulun yliopiston ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodelle 2016 Oulun yliopiston ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodelle 2016 1 Johdanto Tämän toimintasuunnitelman on valmistellut Oulun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus yhdessä asiantuntijoiden kanssa. Valmistelussa

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017 Suomen Merkonomiyhdistysten Liitto - SMYL ry Sisältö Liiton tunnettuuden lisääminen Lausunnot ja kannanotot Edustaminen Julkaisutoiminta Rekisterit Markkinointi Tapahtumat

Lisätiedot

Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina

Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina Yhtä jalkaa - Ratsastuksen Reilu Peli Mitä on Reilu Peli? Jokaisen oikeus harrastaa iästä, sukupuolesta, asuinpaikasta, yhteiskunnallisesta asemasta,

Lisätiedot

Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt

Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt 1 Yhdistyksen, jota näissä säännöissä kutsutaan liitoksi, nimi on Hyvinkään Keilailuliitto ry. Sen kotipaikka on Hyvinkään kaupunki. 2 Liiton tarkoituksena on johtaa

Lisätiedot

Vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija Suomen Taiteilijaseuran strategia

Vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija Suomen Taiteilijaseuran strategia Vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija Suomen Taiteilijaseuran strategia 2017-2021 suomen taiteilijaseuran strategia 2017 2021 VISIOMME Visiomme on vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija. Suomen

Lisätiedot

Kepa ry ESITYSLISTA 1 (5) Elimäenkatu 25-27 8.1.2016 00510 Helsinki Hallituksen kokous 20.1.2016 puh. (09) 584 233

Kepa ry ESITYSLISTA 1 (5) Elimäenkatu 25-27 8.1.2016 00510 Helsinki Hallituksen kokous 20.1.2016 puh. (09) 584 233 Kepa ry ESITYSLISTA 1 (5) HALLITUKSEN KOKOUS 1/2016 Aika 20.1.2016 klo 15.00 Paikka Kokouksen osanottajat Kepa, kokoushuone Dialogi Elimäenkatu 25-27, 6. krs. 00510 Helsinki Puheenjohtaja Majanen Pertti

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2006 1

TOIMINTASUUNNITELMA 2006 1 TOIMINTASUUNNITELMA 2006 1 1. YLEISTÄ Keski Suomen Ekonomit ry. on v.1937 perustettu yhdistys, jonka tehtävänä on toimia korkeamman taloustieteellisen koulutuksen hankkineiden yhdyssiteenä toiminta alueellaan,

Lisätiedot

YLEISSIVISTÄVÄN JAOSTON TOIMINTA 2013 JA SUUNNITELMA VUODELLE Kari Sutinen, pj

YLEISSIVISTÄVÄN JAOSTON TOIMINTA 2013 JA SUUNNITELMA VUODELLE Kari Sutinen, pj YLEISSIVISTÄVÄN JAOSTON TOIMINTA 2013 JA SUUNNITELMA VUODELLE 2014 Kari Sutinen, pj TOIMINNAN OSA-ALUEET KOKOUSTOIMINTA KOULUTUS/EDUNVALVONTA, AKTIIVIT, JÄSENISTÖ EDUNVALVONTA JA VAIKUTTAMINEN, AKTIIVIT/JÄSENISTÖ/TYÖNANTAJAT

Lisätiedot

Suomen Keskustanaiset ry. TOIMINTASUUNNITELMA 2013

Suomen Keskustanaiset ry. TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Suomen Keskustanaiset ry. TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Suomen Keskustanaiset ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2013 Yleistä Suomen Keskustanaiset ry toimii aktiivisesti sukupuolten välisen tasa-arvon ja ihmisten

Lisätiedot

JHL 015 yhdistyksen toimintasuunnitelma Yhdistysten toimintasuunnitelma YLEISTÄ

JHL 015 yhdistyksen toimintasuunnitelma Yhdistysten toimintasuunnitelma YLEISTÄ Yhdistysten toimintasuunnitelma YLEISTÄ Yhdistys on antanut yhteisjärjestölle valtuudet neuvotella ja allekirjoittaa paikalliset sopimukset. Yhdistyksen luottamustehtäviä hoitavat henkilöt valvovat yhteistyössä

Lisätiedot

Liiton strategia Karoliina Öystilä

Liiton strategia Karoliina Öystilä Liiton strategia 2017-2027 15.10.2016 Karoliina Öystilä Liitto-kokonaisuus Jäseniä 34 000 Ammattiosastoja 69 Aluejärjestöjä 7 Liiton toiminnan kulmakivet SEL Työehtosopimukset Järjestäytyminen Alan työpaikat

Lisätiedot

SUOMEN LAMMASYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

SUOMEN LAMMASYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 (4) SUOMEN LAMMASYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Lammasyhdistys r.y., ruotsiksi Finlands Fårförening r.f. ja kotipaikka Helsingin kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoitus on edistää maamme

Lisätiedot

Edunvalvonta SPECIAssa

Edunvalvonta SPECIAssa 5.2016 Edunvalvonta SPECIAssa SPECIAn edunvalvonnan organisoituminen ja tavoitteet 1 SPECIAn edunvalvonnan organisoituminen ja tavoitteet 2 Päätöksenteko SPECIAssa ja edunvalvonnan organisaatio SPECIAn

Lisätiedot

Sosiaalipalveluala Työnantajan tuen piiriin kuuluva koulutus vuonna 2016 - JHL

Sosiaalipalveluala Työnantajan tuen piiriin kuuluva koulutus vuonna 2016 - JHL 18.11.2016 Sosiaalipalveluala Työnantajan tuen piiriin kuuluva koulutus vuonna 2016 - JHL YHTEENVETO ESITYKSEEN SISÄLTYVISTÄ KURSSEISTA 1. LUOTTAMUSMIESKOULUTUS Peruskurssit, 3 kpl - Uuden luottamusmiehen

Lisätiedot

Tehyn Kaarinan seudun ammattiosasto 211 ry.

Tehyn Kaarinan seudun ammattiosasto 211 ry. Tehyn Kaarinan seudun ammattiosasto 211 ry. TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 Johdanto Ammattiosaston tarkoituksena on koota terveyden ja sosiaalihuollon tehtävissä toimivat, ammattitutkinnon suorittaneet,

Lisätiedot

Allianssin. strategia

Allianssin. strategia Allianssin strategia 2021 ALLIANSSI EDISTÄÄ NUORTEN HYVINVOINTIA Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry on valtakunnallinen nuorisotyön vaikuttaja- ja palvelujärjestö, joka yhdistää nuorisoalan. Olemme poliittisesti

Lisätiedot

Allianssin. strategia

Allianssin. strategia Allianssin strategia 2021 VISIO 2021 ALLIANSSI EDISTÄÄ NUORTEN HYVINVOINTIA Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry on valtakunnallinen nuorisotyön vaikuttaja- ja palvelujärjestö, joka yhdistää nuorisoalan.

Lisätiedot

Kyselyn yhteenveto. Työolobarometri (TOB) RKK Kyselyn vastaanottajia Kyselyn vastauksia Vastausprosentti. Laskennalliset ryhmät taulukossa

Kyselyn yhteenveto. Työolobarometri (TOB) RKK Kyselyn vastaanottajia Kyselyn vastauksia Vastausprosentti. Laskennalliset ryhmät taulukossa Hallitus 11.12.2013 LIITE 14 Kyselyn yhteenveto Kysely Työolobarometri (TOB) RKK 2013 Voimassa alkaen 10.4.2013 Voimassa asti 19.4.2013 Kyselyn vastaanottajia 937 Kyselyn vastauksia 528 Vastausprosentti

Lisätiedot

SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma

SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma Piirihallituksen hyväksymä _16._2_.2004 Taustaa Tässä viestintäsuunnitelmassa kuvataan SPL Keski-Suomen piirin tiedottamisen menettelyt. Yhdistyksen säännöissä

Lisätiedot

Teknisten aineiden opettajat - TAO r.y. Säännöt. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka. 2 Järjestön tarkoitus

Teknisten aineiden opettajat - TAO r.y. Säännöt. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka. 2 Järjestön tarkoitus Teknisten aineiden opettajat - TAO r.y. Säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Teknisten aineiden opettajat - TAO r.y. Yhdistyksen kotipaikka on Tampere ja toiminta-alueena Suomen

Lisätiedot

TYYn avustukset järjestöille

TYYn avustukset järjestöille TYYn avustukset järjestöille 23.03.2016 Universitas Turku TYY & TY yhteistyössä Opetusta tukevan tai muuten akateemisen toiminnan järjestämiseen Esimerkiksi kurssien tai seminaarien järjestämiseen ja julkaisujen

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Sivu 1/5 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Yleistä MLL Meilahden yhdistys ry () on keskoslasten ja heidän vanhempiensa ja muiden läheistensä sekä keskosten kanssa työskentelevien oma yhdistys. Yhdistyksen tavoitteena

Lisätiedot

VIEREMÄN VANHUSNEUVOSTON TOIMINTAKERTOMUS 2015. VIEREMÄN VANHUSNEUVOSTO Myllyjärventie 1 74200 Vieremä. Hyväksytty 26.11.2015

VIEREMÄN VANHUSNEUVOSTON TOIMINTAKERTOMUS 2015. VIEREMÄN VANHUSNEUVOSTO Myllyjärventie 1 74200 Vieremä. Hyväksytty 26.11.2015 VIEREMÄN VANHUSNEUVOSTO Myllyjärventie 1 74200 Vieremä VIEREMÄN VANHUSNEUVOSTON TOIMINTAKERTOMUS 2015 Hyväksytty 26.11.2015 LIITTEET 1. Yhteystietoluettelo 2. Vanhusneuvoston esite TARKOITUS Vanhusneuvoston

Lisätiedot

Nuorisotakuu määritelmä

Nuorisotakuu määritelmä Mitä on ohjaus nuorisotakuussa Elise Virnes 25.9.2013 Nuorisotakuu 2013 - määritelmä Jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, työkokeilu-, opiskelu-,

Lisätiedot

SOPIMUS HYVINVOINTIALAN LIITTO RY:N PERUSTAMISESTA

SOPIMUS HYVINVOINTIALAN LIITTO RY:N PERUSTAMISESTA SOPIMUS HYVINVOINTIALAN LIITTO RY:N PERUSTAMISESTA Sosiaalialan Työnantajat ry (myöhemmin Sosta) ja Terveyspalvelualan liitto ry (myöhemmin TPL) ovat selvittäneet liittojen toimintojen yhdistämistä ja

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Toimintasuunnitelma 2014 Me Itse ry edistää jäsentensä yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa. Teemme toimintaamme tunnetuksi, jotta kehitysvammaiset henkilöt tunnistettaisiin osana

Lisätiedot

Yhdistyksen perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet sekä tasa-arvon edistäminen.

Yhdistyksen perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet sekä tasa-arvon edistäminen. 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Hakunilan Seudun Koiraharrastajat HSKH r.y., josta voidaan käyttää epävirallista lyhennystä HSKH. Yhdistyksen kotipaikka on Vantaa. 2. Tarkoitus ja

Lisätiedot