Yksityisen sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset ry YSTEA HALLITUKSEN ESITYS SYYSKOKOUKSELLE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yksityisen sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset ry YSTEA HALLITUKSEN ESITYS SYYSKOKOUKSELLE 13.11.2010"

Transkriptio

1 Yksityisen sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset ry YSTEA HALLITUKSEN ESITYS SYYSKOKOUKSELLE TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2011 Olemme valtakunnallinen ammattiyhdistys, jonka tehtävänä on hoitaa ja valvoa jäsentensä taloudellisia, oikeudellisia ja sosiaalisia etuja yhteiskunnassa sekä lisätä jäsenten tietoisuutta ja mahdollisuuksia valvoa etujaan työpaikoilla. Tätä tehtävää hoidetaan yhdessä muiden Erityisalojen Toimihenkilöliitto ERTO ry:n jäsenyhdistyksien kanssa sekä STTK:n kautta. ERTON arvot ovat jäsenlähtöisyys, oikeudenmukaisuus, asiantuntevuus ja edistyksellisyys. Olemme näiden arvojen takana. Lisäksi haluamme kiinnittää huomiota sukupuolten väliseen tasa-arvoon, työssä jaksamiseen ja työkyvyn säilyttämiseen sekä ikääntyvien työntekijöiden asemaan. YSTEA korostaa yhteiskunnan ja työelämän moninaisuuden ja monikulttuurisuuden merkitystä. Tämä koskee kaikkia syrjäytymisvaarassa olevia ja työmarkkinaasemassaan heikoilla olevia erityisryhmiä. Pyrimme edistämään vammaisten ja muiden vaikeasti työmarkkinoille sijoittuvien ryhmien ammattikoulutusta ja työllistymistä sekä ulkomaalaistaustaisten uusien suomalaisten kotoutumista yhteiskunnan täysivaltaisiksi jäseniksi omaa kulttuurista taustaansa kunnioittaen. Toisen YSTEAN edeltäjistä, Yksityisen lääkintä- ja terveyspalvelulaitosten työntekijät YLTT ry:n perustamisesta tulee toimintavuonna kuluneeksi 30 vuotta. Tätä juhlistetaan järjestämällä seminaari sidosryhmille ja jäsenille iltajuhla syyskokouspäivän iltana. Syyskokouksessa julkistetaan YSTEAN strategia, joka tulee ohjaamaan lähivuosien toimintaa. Iltajuhlassa julkistetaan YSTEAN (YLTT) 30-vuotishistoriakooste. TYÖMARKKINAEDUNVALVONTA Toimialakohtaiset edunvalvontavaliokunnat ja sopimustoiminta Työmarkkinaedunvalvonta on yhdistyksen ensisijainen tehtävä. Toimintakulttuuri on murroksessa kun työnantajaliitot haluavat siirtää sopimustoiminnan painopisteen työpaikoille ja esille on tuotu sen ulottaminen jopa yksilötasolle. Toimintavuonna kaikki kolme toimialamme valtakunnallista työehtosopimusta ovat irtisanottavissa. Kvartaalitalouden aiheuttamaan epävarmuuteen työpaikkojen säilyttämiseksi on vastattava työttömyysturvaa kohentamalla. Yhdistyksen keskeiset työvälineet sopimustoiminnassa ovat sosiaalialan järjestöjen työehtosopimuksen sekä Terveys- ja sosiaalialojen neuvottelujärjestö TSN -alojen edunvalvontavaliokunnat. Niissä määritetään edunvalvonnan tavoitteet ja seurataan sopimusten noudattamista työpaikoilla. Yhdistyksen edustajat toimivat niissä yhdessä ERTON lakimiesten ja asiantuntijoiden kanssa. Jatkuvan neuvottelun aikakaudella myös tulevan vuoden aikana neuvotellaan työehtosopimuksista. Yhdessä määritettyjen tavoitteiden mukaisesti osallistumme neuvotteluihin. Toimialojemme työehtosopimukset ovat katkolla vuoden vaihteessa Yhdistys jatkaa ponnisteluja sopimustoiminnan kattavuuden varmistamiseksi sosiaali- ja terveysalalla. Järjestösopimuksen palkkausjärjestelmän kehittäminen on työn alla. Palkkausjärjestelmän kaikkien osioiden on oltava tasapainossa kokonaispalkkaa määritettäessä. Yksityisen terveyspalvelualan palkkausjärjestelmä astui voimaan Tarkkailemme sen soveltamista työpaikoilla. Jäsenten työpaikoilla tapahtuva edunvalvonta ja jäsenpalvelu Ystealaiset luottamusmiehet tai yhdyshenkilöt on saatava mahdollisimman monelle työpaikalle. Henkilöstöedustajien toimintaa tuetaan HED -kirjeiden, sähköpostiviestien ja koulutuksen avulla. 1

2 Jäsenten työyhteisöjen kehittämiseen, työhyvinvointiin ja työsuojeluun liittyvät tehtävät työpaikoilla Työsuojeluvaltuutettujen määrää kasvatetaan, ja myös heille luodaan verkostoitumismahdollisuudet. Heille pitää saada samat toimintaedellytykset kuin luottamusmiehilläkin on. Seurataan lakien toteutumista tasa-arvo- ja koulutus- suunnitelmien laatimisessa ja toteutumisessa. Aidot säännölliset kehittämiskeskustelut pitäisi taata jokaiselle työntekijälle. YHTEISKUNNALLINEN EDUNVALVONTA Jäsenten näkemysten ja tavoitteiden välittäminen ERTON sekä edelleen STTK:n yhteiskunnalliseen edunvalvontaan Yhdistys ottaa aktiivisesti kantaa yhteiskunnassa käytävään keskusteluun arvojensa ja kiinnostuksensa mukaisesti sosiaalietuuksista, syrjäytymisvaarassa olevien oikeuksista sekä sosiaalisen oikeudenmukaisuuden toteutumisesta. Osallistumme ERTON yhteiskunnallisen vaikuttamisen valiokunnan työhön aktiivisesti tuoden edustajiemme välityksellä kantamme ja painopistealueemme esille. Näitä näkemyksiä toivomme saatavan myös työpaikoilta ja yksittäisiltä jäseniltä. Syksyllä järjestämme YSTEA (YLTT) ry:n 30-vuotista taivalta juhliessamme yhteiskuntapoliittisen seminaarin. Olemme mukana myös STTK:laisissa, alueellisissa ja valtakunnallisissa yhteistyöryhmissä ja klustereissa, joihin on erittäin tärkeää tuoda mukaan kentän tietämys sosiaali- ja terveyspalveluista sekä kansalaisvaikuttamisesta. Omaa jäsenkuntaa koskevien yhteiskunnallisen edunvalvonnan hankkeiden kehittäminen ja toteuttaminen yhdessä ERTON kanssa Teemme lainsäädäntöön, yksityisten palvelulaitosten sekä järjestöjen aseman parantamiseen sekä muihin ajankohtaisiin asioihin paneutuvia aloitteita ja esityksiä ERTOLLE eteenpäin vietäviksi. STTK:n elinkeinopoliittiseen ohjelmaan on saatu alaamme koskien mm. seuraavat huomiot: kolmannen sektorin yleishyödyllisten yhdistysten ja järjestöjen rahoitus tulee turvata kilpailulainsäädäntöä tulee tarkentaa siten, että yleishyödyllisen toiminnan arvo ja merkitys tunnustetaan. ammattityön ja vapaaehtoistyön roolit ja työnjako järjestöissä on selkeytettävä on turvattava vapaaehtoistoiminnan ja hyvinvointipalveluiden ammatillinen ohjaus myös alueellisesti. On olemassa alueita, joilla yritystoiminta ei ole kannattavaa eikä muita palveluja ole saatavilla kuin vapaaehtoistyön kautta globaalin pääoman tulo yksityisille sosiaali- ja terveyspalvelualoille tulee muuttamaan työntekijöiden asemaa kun monikansalliset suuryritykset ja eläkesäätiöt tulevat voitontavoittelutarkoituksessa kilpailemaan palvelujen tuotannosta. vaikeasti työllistyvien pääsy työmarkkinoille tulee vaikeutumaan. mikä tulee olemaan työvoimapula toimialueillamme? Yksityisen sosiaali- ja terveyspalvelun tarve ja kysyntä tulee kasvamaan, mutta kasvaako myös tarjonta ja lisääntyvätkö työpaikat, vai lisääntyykö työmäärä työntekijää kohti kohtuuttomasti AMMATILLINEN JA KOULUTUKSELLINEN EDUNVALVONTA Osallistumme ERTON koulutuspoliittisen valiokunnan työhön aktiivisesti tuoden edustajiemme välityksellä kantamme ja painopistealueemme esille. Henkilöstön edustajien koulutus ja osaamisen ajan tasalla pitäminen ERTO vastaa luottamusmies- ja työsuojelukoulutuksesta. Henkilöstöedustajien toivotaan osallistuvan tehtävänsä mukaiseen peruskoulutukseen sekä itselle ja työpaikan tilanteen kannalta tarpeellisiin täydennyskoulutuksiin. Yhdistys järjestää yhdessä ERTON kanssa luottamusmiehille suunnattuja tapahtumia 2

3 edunvalvontavaliokuntien kautta esiin tulleista ajankohtaisista ja muuten tärkeistä kysymyksistä. Edistämme luottamusmiesten verkostoitumista. Erityisesti uusien luottamusmiesten on tärkeää saada tukea tehtävässään. Yhdessä ERTON kanssa jatkamme HED -kirjeiden avulla yhteydenpitoa. ERTON toimintasuunnitelmassa 2011 esitellään ns. HED Hunting hanke, jonka tarkoitus on luoda jäsenyhdistyksille ja liitolle yhteinen toimintamalli, jonka avulla saadaan uusia aktiiveja kiinnostumaan eri luottamustehtävien hoidosta. Henkilöstöedustajien tukiprosesseja ja täydennyskoulutuksen koordinointia kehitetään. Hanketta varten muodostetaan työryhmä, jossa on edustajat liitosta ja kustakin jäsenyhdistyksestä. Olemme myös käynnistäneet oman Etsitään Ystea-aktiiveja kampanjan. Yhteistoimintalaki koskee myös sosiaalialan järjestöjä. Työnantajien ja työntekijöiden tietämys lain velvoitteista on heikkoa. On järjestettävä yhteisiä koulutustilaisuuksia. Jäsenten ammattitaidon ja osaamisen kehittäminen Yhdistyksen jäsenillä on oikeus ja mahdollisuus osallistua ERTON järjestämiin, kaikille jäsenille tarkoitettuihin edunvalvonnan ja muihin työelämän koulutuksiin. Näitä ovat vuosittain järjestettävät Uranavigoinnin ABC, Työnhakuvalmennus ja Omat edut ja oikeudet koulutukset. Työnantajille tulee saada työehtosopimuksissa velvoite järjestää ammatillista jatko- ja täydennyskoulutusta kaikille työntekijöille. Toimialoillemme valmistuvien opiskelijoiden sitouttaminen toimintaan Seuraamme ERTON ja STTK:n opiskelijatoiminnan kehittymistä sekä välitämme ammatteja koskevaa tietoa ja kokemusta toimijoiden käyttöön. ERTON nuoriso- ja opiskelijavaliokuntaan on nimetty yhdistyksemme edustaja. Jatkamme yhteistyötä ammattikorkeakoulujen kanssa. YSTEA näkyy oppilaitoksessa myöntämällä stipendin parhaalle opinnäytetyön tekijälle. Myös geronomi- ja viittomakielen ohjaajaopiskelijoihin pidetään yhteyksiä yllä. Senioritoiminta YSTEA on perustanut senioritoimintatyöryhmän. Pidämme arvokkaana huomioida pitkän työuran loppupäässä olevat ja eläkeläisjäsenemme ja saada heidän tietonsa ja taitonsa nuorempien käyttöön. YSTEAN senioritapaamisia järjestetään kevät- ja syyskokouksien yhteydessä. Tätä kautta voidaan käynnistää myös mentorointi, jolla tuetaan yhdistyksen toimijoita. JÄRJESTÖTOIMINTA Jäsenhankinta ja siihen liittyvä tiedotus Uusien jäsenten hankinta on arvokas keino parantaa työmarkkina-asemaamme. Työnjaon mukaisesti ERTO järjestää suuremmat ja julkisuudessa näkyvät kampanjat, joita yhdistykset täydentävät omilla kohderyhmille suunnatuilla kampanjoilla. Olemme näkyneet omilla maksetuilla ilmoituksilla alan lehdissä. Tätä jatketaan talouden sallimissa rajoissa. Olemme osallistuneet perinteisesti monena vuotena Terve-Sos -messuille ja vuonna 2010 Hyvä Ikä -messuille. Toimintavuonna ei messuille mennä. Maailma kylässä tapahtumaan osallistumista jatketaan. Tilaisuuksien toteutus yhdessä ERTON asiantuntijoiden kanssa ERTON asiantuntijat toimivat yhdessä YSTEAN edustajien ja työpaikkojen henkilöstöedustajien kanssa tekemällä työpaikkakäyntejä ja järjestämällä muita tilaisuuksia. Osallistuminen ERTON aluejärjestötoimintaan Kannustamme jäseniämme mukaan aluejärjestöjen toimintaan. Meillä on edustajat eri puolilla maata toimivissa aluejärjestöissä. Vuosittainen järjestöpäivä tapahtuma on hyvin nos- 3

4 tanut aluetyön merkitystä ja antanut toimijoille voimavaroja. Aluejärjestötyö on myös kytketty yhteiskunta- ja koulutuspoliittiseen vaikuttamiseen alueilla. Tästä syystä aluejärjestöjen toimintaedellytykset on turvattava ja tukea on lisättävä liiton taholta. Myös YSTEA tukee alueellisten tapahtumien järjestämistä tapauskohtaisesti. Työpaikkaosastojen ja klubien toiminta Työpaikkaosastojen toiminnan tukemista jatketaan. Tuen suuruus vuonna 2011 on 15 / jäsen. Yhdistyksen hallitus on laatinut työpaikkaosastojen toiminnasta ja taloudellisen tuen käytöstä ohjeet, joita tulee noudattaa. Ohjeet löytyvät nettisivuilta. Työpaikkaosastoja kehotetaan rekisteröitymään ERTON rekisteriin. Ne voivat myös esiintyä klubi nimellä. Paikallinen työpaikkaosastotoiminta on käynnistynyt kun Oulun kumppanuuskeskuksessa 40 järjestöä ja muuta yhteisöä aloitti yhteistoiminnan syksyllä 2006 samassa kiinteistössä. Jyväskylässä on eri työpaikoilla toimivien entisten sottilaisten yhteistyö vakiintunut. Nämä toiminnot laajennetaan myös terveyspalvelualalle. Aktivoidaan uutta työpaikkojen yhteistoimintaa muissakin kaupungeissa. Uutena toimintamuotona on aloitettu YSTEA -klubien perustaminen vuonna Ne ovat paikallisia työpaikkaosastojen ja yksittäisten ystealaisten yhteenliittymiä ja niiden toiminnan rahoitus hoidetaan tapahtumakohtaisesti. Olemme yhdessä ERTON asiantuntijoiden kanssa pilotoineet klubitoimintaa Oulussa. Jäsenkoulutus, työhyvinvointi ja virkistys Yhdistyksen syys- ja kevätkokousten yhteydessä järjestetään jäsenistölle luentoja sekä koulutusta työmarkkinatilanteesta ja muista ajankohtaisista aiheista. Perinteisesti kevätkokouksen jälkeen on lähdetty risteilylle. Tulevana vuonna risteily järjestetään YSTEA (YLTT) ry:n 30-vuotisjuhlan merkeissä. YSTEA ja sen edeltäjät ovat olleet aktiivisia hakiessaan Kelalta Aslak-kursseja. Vuonna 2007 SOTT ry sai kurssin järjestötyötä tekeville ja toteutettava kurssi on terveyspalvelualalla työskenteleville. Keväällä 2011 haetaan kurssia sosiaalialan järjestöissä ja yksityisissä sosiaalialan laitoksissa työskenteleville. Lomanvieton tukemista jatketaan myöntämällä kotimaan lomatukea, jonka hakuohjeet ovat nettisivuillamme. TIEDOTUS YSTEA -lehti ilmestyy kahdesti vuodessa. Tapahtumista tiedotetaan myös ERTON Toimilehdessä. ERTO toimittaa henkilöstöedustajille kirjeen 4-6 kertaa vuodessa. Muilta osin tiedotus tapahtuu pääosin nettisivujen kautta. Niitä kehitetään ja tiedotusta parannetaan jatkuvasti ottamalla mukaan uusia aihealueita. Nettisivujen ajankohtaisuudesta huolehditaan. Lähetämme vähintään kuusi jäsenkirjettä vuodessa sähköpostiosoitteensa ilmoittaneille jäsenille. Kaikkien sähköpostiosoitteet eivät ole tiedossamme ja jäsenten toivotaankin ilmoittavan sähköpostiosoitteensa ERTON rekisteriin. Tiedotustoimintaa ylläpitää ja kehittää YSTEAN hallituksen oma viestintätyöryhmä. KANSAINVÄLINEN TOIMINTA JA KEHITYSYHTEISTYÖ Olemme uudistaneet kansainvälisen toiminnan sisällöt vuonna Olemme mukana entistä vahvemmin kansainvälisessä kehitysyhteistyössä kahden kummilapsiprojektin kautta. Olemme myös osakkaina Naisten pankissa sekä jäsenenä Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepassa. HALLINTO JA TALOUS Yhdistyksen ylintä päätösvaltaa käyttävät sääntöjen mukaan kevät- ja syyskokous. Näihin liitetään ajankohtaisia aiheita käsitteleviä esitelmiä ja virkistävää ohjelmaa. Yhdistyksen hallitukseen on kuulunut puheenjohtaja, 12 varsinaista jäsentä, sekä kuusi 4

5 yleisvarajäsentä. Nyt hallitus esittää hallituksen jäseniksi kymmentä varsinaista ja viittä varajäsentä. Supistamisen perusteina ovat hallintokulujen säästö ja tarve tehostaa hallituksen työtä. Hallituksen jäseniä valittaessa tulee pyrkiä huomioimaan erilaiset sopimusalat, työpaikkojen toimialat, alueelliset näkökohdat sekä miesten ja naisten osuudet jäsenistössä. Hallituksen kokouksista järjestäytymiskokous tammikuussa ja elokuun suunnittelukokous ovat viikonloppuseminaareja. Lisäksi työvaliokunta pitää kesällä yhden viikonloppuseminaarin ennen hallituksen syyssuunnitteluseminaaria. Hallitus valitsee keskuudestaan työvaliokunnan, viestintätyöryhmän ja tarpeen mukaan muita työryhmiä, joiden kokoukset pyritään ajoittamaan muiden kokousten yhteyteen. Yhdistyksen talous perustuu ERTOLTA saatuun jäsenmaksupalautteeseen, joka on liitolle tulevasta jäsenmaksuosuudesta 1/5. ERTON hallituksessa sovittujen linjausten mukaan jaetaan kustannukset ERTON ja yhdistyksen kesken. ERTON edustajisto päättää näistä hyväksyessään liiton talousarvion. Varojen käyttöä ohjataan talous- ja matkustussäännöillä. Kokous- ja koulutustilaisuuksin osallistuville maksetaan matkat edullisimman kulkuneuvon mukaan. Lentomatkojen ja oman auton käytön korvauksista sovitaan tapauskohtaisesti. Hallituksen jäsenille maksetaan syyskokouksen hyväksymät palkkiot ja korvataan matkakulut. YSTEAN hallinnossa ja taloudenhoidossa noudatetaan läpinäkyvyyden ja avoimuuden periaatetta. Tilintarkastajien lisäksi taloudenhoitoa valvovat tositetarkastajat. Vuodesta 2010 alkaen kirjanpitäjä on kuulunut hallitukseen. 5

Yksityisen sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2008

Yksityisen sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2008 Yksityisen sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2008 Yhdistys on aloittanut toimintansa 12.4.2008 kun yhdistettiin kahden ERTOlaisen yhdistyksen toiminnot. Nämä ovat Sosiaali-

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS VUODELTA 2014

VUOSIKERTOMUS VUODELTA 2014 Yksityisen sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset ry YSTEA VUOSIKERTOMUS VUODELTA 2014 Esitetään hyväksyttäväksi YSTEAn kevätkokouksessa 16.5.2015 1 1. YLEISTÄ YSTEASTA JA ERTOSTA VUODELTA 2014 YSTEA on

Lisätiedot

YKSITYISEN SOSIAALI- JA TERVEYSALAN AMMATTILAISET RY YSTEA

YKSITYISEN SOSIAALI- JA TERVEYSALAN AMMATTILAISET RY YSTEA 1 YKSITYISEN SOSIAALI- JA TERVEYSALAN AMMATTILAISET RY YSTEA TOIMINTAKERTOMUS 2012 Vuosi 2012 oli YSTEAN toiminnan neljäs kokonainen vuosi nykyisessä kokoonpanossa keväällä 2008 tapahtuneen YLTT ry:n ja

Lisätiedot

YKSITYISEN SOSIAALI- JA TERVEYSALAN AMMATTILAISET RY YSTEA

YKSITYISEN SOSIAALI- JA TERVEYSALAN AMMATTILAISET RY YSTEA 1 YKSITYISEN SOSIAALI- JA TERVEYSALAN AMMATTILAISET RY YSTEA TOIMINTAKERTOMUS 2010 Vuosi 2010 oli YSTEAN toiminnan toinen kokonainen vuosi YSTEAN merkeissä keväällä 2008 tapahtuneen YLTT ry:n ja SOTT ry:n

Lisätiedot

JHL. Järjestötiedon käsikirja

JHL. Järjestötiedon käsikirja TOIMIVAT YHDISTYKSET - TOIMIVAT JHL YHDISTYKSET - - YHDISTYKSET TOIMIVAT Järjestötiedon käsikirja Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL:n järjestötiedon käsikirja 04/2015 Järjestö- ja jäsenpalvelulinjan

Lisätiedot

Messut ja tapahtumat... 23 Jäsenpito ja uusjäsenhankinta... 23 Markkinointimateriaalit... 24 Markkinoinnin seuranta... 24 Sisäinen markkinointi...

Messut ja tapahtumat... 23 Jäsenpito ja uusjäsenhankinta... 23 Markkinointimateriaalit... 24 Markkinoinnin seuranta... 24 Sisäinen markkinointi... Akavan Erityisalojen toimintasuunnitelma 2013 Sisällys JOHDANTO... 4 EDUNVALVONTA... 5 Yksityissektorin edunvalvonta... 5 YTN-toiminta... 5 Työehtosopimuksettomien jäsenten edunvalvonta... 6 Akavan Erityisalojen

Lisätiedot

Ystea-lehti 1/2011. Pääkirjoitus Matti Ojamo. Työhyvinvoinnin monet lähteet

Ystea-lehti 1/2011. Pääkirjoitus Matti Ojamo. Työhyvinvoinnin monet lähteet Ystea-lehti 1/2011 julkaisija: Yksityisen Sosiaali- ja Terveysalan Ammattilaiset ry:n jäsenlehti. YSTEA ry on Erityisalojen toimihenkilöliitto ERTO ry:n jäsenyhdistys. www.ystea.fi Päätoimittaja: Matti

Lisätiedot

Akavan Erityisalojen vuoden 2014 toimintasuunnitelma

Akavan Erityisalojen vuoden 2014 toimintasuunnitelma Akavan Erityisalojen vuoden 2014 toimintasuunnitelma Sisällys Johdanto: Uusi strategia linjaa toimintaa... 4 Edunvalvonta... 5 Yksityissektorin edunvalvonta... 5 YTN-toiminta... 5 Työehtosopimuksettomien

Lisätiedot

1/11 JÄSENLEHTI. Yksityisen Sosiaali- ja Terveysalan Ammattilaiset ry

1/11 JÄSENLEHTI. Yksityisen Sosiaali- ja Terveysalan Ammattilaiset ry Yksityisen Sosiaali- ja Terveysalan Ammattilaiset ry 1/11 JÄSENLEHTI 4 YT- ja Tyhy-toiminta työyhteisön parhaaksi 6 Ystean senioritoiminta on nyt 50+ -toimintaa 10 Vuoden työpaikkaosasto 2010 22 Kutsu

Lisätiedot

4 optisen alan ammattilaisia 6 Masennus voi viedä työkyvyn 10 Mitä ensi vuonna? 14 YLTT ja sott ne yhteen sopii

4 optisen alan ammattilaisia 6 Masennus voi viedä työkyvyn 10 Mitä ensi vuonna? 14 YLTT ja sott ne yhteen sopii Kyltti Yksityisten lääkintä- ja terveyspalvelulaitosten työntekijät YLTT ry:n jäsenlehti /00 4 optisen alan ammattilaisia 6 Masennus voi viedä työkyvyn 10 Mitä ensi vuonna? 14 YLTT ja sott ne yhteen sopii

Lisätiedot

Kyltti. 4 Mitä tapahtui vuonna 2007? 8 Tulevaisuus yhdessä 10 Uusi palkkausjärjestelmä 14 Marokon erilaiset työolot 21 Kokoukseen ja risteilylle!

Kyltti. 4 Mitä tapahtui vuonna 2007? 8 Tulevaisuus yhdessä 10 Uusi palkkausjärjestelmä 14 Marokon erilaiset työolot 21 Kokoukseen ja risteilylle! Kyltti Yksityisten lääkintä- ja terveyspalvelulaitosten työntekijät YLTT ry:n jäsenlehti 1/2008 4 Mitä tapahtui vuonna 2007? 8 Tulevaisuus yhdessä 10 Uusi palkkausjärjestelmä 14 Marokon erilaiset työolot

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 SUOMEN TERVEYDENHOITAJALIITTO STHL RY 1 SUOMEN TERVEYDENHOITAJALIITTO STHL RY... 2 2 TOIMINTAKAUDELLE 2013 2016 ASETETUT TAVOITTEET... 2 3 TOIMINTAYMPÄRISTÖSTÄ NOUSEVAT HAASTEET

Lisätiedot

Esitys TEAM-liiton perustamisesta

Esitys TEAM-liiton perustamisesta Esitys TEAM-liiton perustamisesta Projektihallitus 5.5.2008 2 TEAM liittoesitys Esitys TEAM-liiton perustamisesta Sisällys TOIMINNALLINEN LIITTO... 4 EDUNVALVONNAN KULMAKIVET... 6 Työehtosopimustoiminta...

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2012 Reserviläisliiton hallituksen esitys liiton syyskokouksen käsittelyyn 19.11.2011

Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2012 Reserviläisliiton hallituksen esitys liiton syyskokouksen käsittelyyn 19.11.2011 Reserviläisliitto ry Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2012 Reserviläisliiton hallituksen esitys liiton syyskokouksen käsittelyyn 19.11.2011 RESERVI maanpuolustuksemme perusta TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE

Lisätiedot

25.11.2013 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014

25.11.2013 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 1 Sisällys 1. Oulun seudun omaishoitajat ja läheiset ry:n toiminnan tarkoitus ja strategiset painopistealueet..3 2. Painopistealueiden keskeiset toimenpiteet vuonna 2014.4

Lisätiedot

Henkilöstömitoitusten on koskettava koko henkilökuntaa

Henkilöstömitoitusten on koskettava koko henkilökuntaa Ystea-lehti 2/2012 Julkaisija: Yksityisen Sosiaali- ja Terveysalan Ammattilaiset ry:n jäsenlehti Ystea ry on Toimihenkilöliitto Erto ry:n jäsenyhdistys, www.ystea.fi Ystea on myös Facebookissa. Päätoimittaja:

Lisätiedot

Kutsu kevät kokoukseen! s. 22 1/15

Kutsu kevät kokoukseen! s. 22 1/15 Yksityisen Sosiaali- ja Terveysalan Ammattilaiset ry 1/15 JÄSENLEHTI Tässä numerossa mm. 4 YSTEAssa kuunnellaan jäsentä 6 ASLAK-kurssilla kuntoudutaan! 12 Aluetoiminnan arvostus on kohdallaan Kutsu kevät

Lisätiedot

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry.

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry. Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry. Toimintasuunnitelma 2015 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 24.-25.10.2014 Yhteystiedot: Pääsihteeri Verna Castrén +358 44 3311194 verna.castren@nuva.fi Suomen

Lisätiedot

KEHITYSYHTEISTYÖOHJELMA 2015 2017

KEHITYSYHTEISTYÖOHJELMA 2015 2017 KEHITYSYHTEISTYÖOHJELMA 2015 2017 SISÄLTÖ OSA I: SASKIN KEHITYSYHTEISTYÖOHJELMA 1. JOHDANTO 2. OHJELMAN PITKÄAIKAISET TAVOITTEET JA TOIMINTAMUODOT 2.1 Tavoitteet 2.2 Toimintamuodot ja lähestymistavat 2.2.1

Lisätiedot

Jaostotoiminnan. pelisäännöt LAL 2012

Jaostotoiminnan. pelisäännöt LAL 2012 Jaostotoiminnan pelisäännöt LAL 2012 1 Pelisäännöt ja hyviä vinkkejä 3 2 LAL:n jaostot ja jaostovaliokunta 4 3 Liiton ja jaostojen toimintatarkoitus 6 4 Jaostojen säännöt ja jäsenyys 8 41 Jaostojen säännöt

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 hallituksen hyväksymä 26.9.2013, vuosikokoukseen 17.11.2013

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 hallituksen hyväksymä 26.9.2013, vuosikokoukseen 17.11.2013 1 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 hallituksen hyväksymä 26.9.2013, vuosikokoukseen 17.11.2013 Adoptioperheet ry, Adoptivfamiljer rf tukee toiminnallaan adoptioprosessin eri vaiheissa olevia perheitä vertaistuella,

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2010

Toimintasuunnitelma 2010 1 Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto 2 3 4 Toimintasuunnitelma 2010 Hallituksen esitys 24.10.2009 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

Lisätiedot

2/12. Yksityisen Sosiaali- ja Terveysalan Ammattilaiset ry JÄSENLEHTI. Kutsu syyskokoukseen ja teatteriin! s. 26

2/12. Yksityisen Sosiaali- ja Terveysalan Ammattilaiset ry JÄSENLEHTI. Kutsu syyskokoukseen ja teatteriin! s. 26 Yksityisen Sosiaali- ja Terveysalan Ammattilaiset ry 2/12 JÄSENLEHTI Kutsu syyskokoukseen ja teatteriin! s. 26 PUHEENJOHTAJALTA Henkilöstömitoitusten on koskettava koko henkilökuntaa Ystea-lehti julkaisija:

Lisätiedot

Koulutetut Tekniikan asiantuntijat KT ry tulee edelleen toimimaan aktiivisesti järjestöorganisaation

Koulutetut Tekniikan asiantuntijat KT ry tulee edelleen toimimaan aktiivisesti järjestöorganisaation Sivu 1 / 5 TOIMINTASUUNNITELMA 07.09.2013 YHDISTYSKOKOUS (syksy) 2015 ARVOSTUS- JA VAIKUTTAJAPÄÄMÄÄRÄT Vuosi 2014 on Koulutetut Tekniikan asiantuntijat KT ry:n 31. toimintavuosi. Teknisten järjestökentässä

Lisätiedot

Suomen Terveydenhoitajaliitto STHL ry VUOSIKERTOMUS 2012

Suomen Terveydenhoitajaliitto STHL ry VUOSIKERTOMUS 2012 Suomen Terveydenhoitajaliitto STHL ry VUOSIKERTOMUS 2012 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ 2 TOIMINNAN JOHTO 3 YHTEISKUNNALLINEN EDUNVALVONTA 4 JÄRJESTÖTOIMINTA 5 TYÖMARKKINAEDUNVALVONTA 6 AMMATIN JA KOULUTUKSEN

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 JA TALOUSARVIO

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 JA TALOUSARVIO TOIMINTASUUNNITELMA 214 JA TALOUSARVIO SISÄLTÖ 1 TOIMINNAN PAINOPISTEET 214... 3 2 JÄSENTOIMINTA... 4 2.1 JÄSENTAPAHTUMAT 214... 4 2.2 LUOTTAMUSHENKILÖTAPAHTUMAT... 5 2.3 EDUNVALVONTA... 6 2.4 APURAHAT...

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 1 1. Yleistä... 4 2. Kokoustoiminta... 4 Vuosikokous ja syyskokous... 4 Muut kokoukset... 4 Jäsentilaisuudet ja avoimet yleisötilaisuudet... 4 Johtokunta ja toimikunnat...

Lisätiedot

Sateenkaariperheet ry

Sateenkaariperheet ry Toimintasuunnitelma vuodelle 2012 Sateenkaariperheet ry 1. Johdanto... 2 2. Yhdistyksen yhteiskunnalliset tavoitteet... 3 Tavoitetilan kuvaus (pitkän aikavälin tavoitteet)... 3 Nykytilan kuvaus... 3 Yhteiskunnalliset

Lisätiedot

Reserviläisliiton. toimintasuunnitelma 2015

Reserviläisliiton. toimintasuunnitelma 2015 Reserviläisliiton toimintasuunnitelma 2015 Luonnos 22.10.2014 2015 Helsinki, 6.10.2014 RESERVILÄISLIITON TOIMINTASUUNNITELMA 2015 1. Juhlavuosi ja uusi strategia Vuonna 2007 hyväksytyssä, RES 2015 -strategiassa

Lisätiedot

Aktiivi-Instituutin koulutustarjonta 2014

Aktiivi-Instituutin koulutustarjonta 2014 1 Aktiivi-Instituutin koulutustarjonta 2014 Tarkemmat tiedot: www.aktiivi-instituutti.fi 2 SISÄLTÖ YLEISTIETOA. Opistosta... 4 Ilmoittautumisesta... 4 Tilauskursseista... 4 LUOTTAMUSMIESTEN KOULUTUS...

Lisätiedot