OHJEET TULONHANKKIMISKULUJEN LASKEMISEEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OHJEET TULONHANKKIMISKULUJEN LASKEMISEEN"

Transkriptio

1 OHJEET TULONHANKKIMISKULUJEN LASKEMISEEN Oheinen lomake edesauttaa vähennysvaatimuksen esittämistä. Lisäksi täytetty lomake helpottaa selvityksen laatimista silloin, kun verohallinto pyytää selvitystä kuluista ja niiden perusteista. Huolellisesti veroilmoituksen täyttämisen yhteydessä täytetty lomake on tarvittaessa helppo toimittaa verohallintoon. Erilaiset selvitykset jonkin menon vähennyskelpoisuuden perusteista kannattaa arkistoida tämän lomakkeen ja menotositteiden kanssa. Perusteettomia vähennyksiä ei kannata tehdä, sillä mikäli vähennysvaatimus on täysin perusteeton, siitä voi seurata veronkorotus. Verohallinto on tiedottanut, että vuoden 2010 verotuksessa kiinnitetään erityistä huomiota ansiotuloista eli esim. palkkatuloista vähennettäviin tulonhankkimiskuluihin. Tällöin tutkitaan mm. sitä, ovatko vähennetyt kulut syntyneet tulonhankkimistarkoituksessa ja että kulut on vähennetty oikean suuruisina. Vaikka oheista selvitystä tai menon suorittamisen osoittavia tositteita ei lähtökohtaisesti tule liittää veroilmoitukseen, ne on säilytettävä 6 vuoden ajan. Vuoden 2010 tositteiden on löydyttävä vielä vuonna Kassakuitti on yleensä riittävä tosite, mikäli kuitista selviää ostettu tuote. Tositteiden yhteissumma merkitään lomakkeen ao. kohtaan. Tietoja ja tositteita voi säilyttää myös sähköisessä muodossa, kunhan ne ovat tarvittaessa paperille tulostettavissa. Verovelvollisen tulee verohallinnon pyytäessä toimittaa ne verotoimistoon paperilla. Vaikka tositteita ja selvityksiä ei enää liitetä veroilmoitukseen, tarvittavat verohallinnon liitelomakkeet on palautettava ilmoitusosan mukana verotoimistoon (esim. kotitalousvähennys nro 14 ja työasuntovähennys nro 19). Koko tämän lomakkeen voi jättää kuitenkin täyttämättä, jos tulonhankkimiskulujen määrä on enintään 620 /vuosi, kuitenkin enintään palkkatulon määrä. Esitäytetyn veroilmoituksen palautuspäivä on merkitty lomakkeeseen. Se on joko 4.4., tai Ilmoittaminen internetin kautta Jos veroilmoituksen palautuspäivä on 10.5 tai 17.5, voit ilmoittaa netin kautta (Veroilmoitus verkossa palvelun avulla) mm. seuraavat tiedot: Ansiotuloista tehtävät vähennykset: - kodin ja työpaikan väliset matkakulut - ay-jäsenmaksut ja työttömyyskassamaksut - pakolliset eläke- ja työttömyysvakuutusmaksut - tulonhankkimiskulut ansiotuloista - työasuntovähennyksen (lomakkeen 19 tiedot) - Ahvenanmaan vähennykset Pääomatuloista seuraavat tiedot: - vuokratulot ja -tappiot (lomakkeen 7 tiedot) - luovutusvoitot ja -tappiot (lomakkeen 9 ja 9A tiedot) Pääomatuloista tehtävät seuraavat vähennykset: - arvopapereiden hoito- ja säilyttämismenot - korot ja velat Verosta tehtävät vähennykset: - kotitalousvähennyksen (lomakkeen 14 tiedot) - maksetut elatusmaksut Muut tiedot: - alijäämähyvityksen tiedot - muutokset perhe- ja huoltosuhteissa - veronpalautuksen siirron puolisolle. Jos ilmoitat tietoja verkossa, älä ilmoita samoja tietoja enää lomakkeella. Jos ilmoitettavana on tietoja, joita ei voi lähettää netin kautta (esim. osinkotulot, ulkomaan tulot) niin silloin ne ilmoitetaan paperilomakkeella. Netin kautta annettavaan veroilmoitukseen ei voi liittää todistuksia, lausuntoja tai muita vastaavia. Jos näitä liitetään mukaan, ilmoita itse asia kokonaisuudessaan (esim. tulonhankkimiskulut) vain paperilomakkeella.

2 2 Lisätietoja: Tulonhankkimiskuluista ja muista verotukseen liittyvistä asioista saa lisätietoa vero.fi-sivuilta. Vähennyskelpoinen meno Menon vähentämisen edellytyksenä on, että meno kohdistuu tulonhankkimiseen ja että meno on ollut todellinen, ts. meno on tavalla tai toisella jouduttu suorittamaan sivulliselle. Menon vähennyskelpoisuutta rajoittaa lisäksi lain nimenomainen määräys, etteivät verovelvollisen ja hänen perheensä elantokustannukset ole vähennyskelpoisia. On muistettava, että veroviranomainen voi katsoa jonkun hankinnan olevan joko kokonaan tai tietyltä osalta elantokustannuksia. Verovelvollisen tulee varautua siihen, että hän pystyy selvittämään sen, että meno kohdistuu tulonhankkimiseen. Pääsääntö on se, että kuitteja ja selvitystä vähennysoikeuden perusteeksi ei liitetä veroilmoitukseen. Verovelvollisen tulee kuitenkin varautua siihen, että nämä dokumentit pystytään esittämään verohallinnolle tarvittaessa eli silloin, kun verohallinto pyytää selvityksiä vähennyksen määristä ja vähentämisen edellytyksistä. Mikäli selvitykset eivät ole riittäviä, lopputulos on se, että vähennystä ei myönnetä lainkaan tai se hyväksytään vain osittain. Verohallinto ei ole enää vahvistanut esim. puhelinkulujen osalta euromääräistä summaa. Mikäli puheluista tai muista kuluista ei ole yksityiskohtaista selvitystä, vähennyksen voi esittää arvion perusteella. Esitetty arvio tulee pystyä perustelemaan ja sen määrän tulee perustua todellisiin kuluihin. 1. Ammattikirjallisuus ja ammattilehdet Varsinainen ammattikirjallisuus voidaan esittää kokonaisuudessaan verotuksessa vähennykseksi. Erikoisteoksista esim. Nykysuomen sanakirja hyväksytään äidinkielen- ja kieltenopettajille, samoin kuin kielten opettajille sanakirjat. Samoin voi vieraskieliset opetuksessa tarvittavat kirjat esittää verotuksessa vähennettäväksi. Sen sijaan vakiintuneen verotuskäytännön mukaan tietosanakirjoja ei pidetä verotuksessa vähennyskelpoisina. Äidinkielen opettaja voi esittää vähennettäväksi kaunokirjallisuusostojaan rajoittuen kuitenkin yleensä niihin kirjoihin, joita käytetään kouluopetuksessa ja tällöin voi esittää esimiehen lausunnon asian todenperäisyydestä. Tässä kohdassa ei esitetä vähennyksenä sellaisia ammattilehtien menoja, jotka sisältyvät kohdan 4 c jäsenmaksuihin. Päivälehtien tilausmaksujen hyväksyminen verotuksessa vaatii erittäin hyvät perusteet. Vakiintuneen verotuskäytännön mukaan päivälehdet, aikakauslehdet ynnä muiden vastaavien lehtien hankintakustannukset ovat verotuksessa vähennyskelvottomia elantokustannuksia. Jos kielten opettajat esittävät ulkomaisten lehtien tilausmaksut verotuksessa, on varauduttava antamaan selvitys minkä ikäisiä oppilaita opettaa ja miksi tarvitsee ao. lehteä oppiaineensa opettamisessa. Oman aineen (tiede, taide ym.) erityisammattilehdistä myös selvitys, miksi tarvitsee ao. lehteä oppiaineensa opettamisessa. 2. Kulut omien työkalujen käytöstä: a) Laitteet ja havaintovälineet, niiden huolto ja korjaaminen sekä konttoritarvikkeet Jos laitteen hankintahinta tai verotuksessa hyväksytty osa laitteen hankintahinnasta on euroa tai enemmän, niin hankintahinta tai hyväksytty osa siitä vähennetään 25 %:n suuruisin menojäännöspoistoin. Poistamattoman menojäännöksen ollessa alle euroa menojäännös voidaan vähentää kertapoistona Verohallinnon yhtenäistämisohjeiden mukaan. Poiston laskemisesta seuraavat esimerkit: Esimerkki 1: Opettaja on ostanut tietokoneen vuonna 2010, jonka hankintahinta on euroa. Työkäytön osuudeksi katsotaan 50 % eli 750 euroa. Tämän 750 euroa voi esittää vähennettäväksi kerralla vuonna 2010, koska verotuksessa hyväksytty vähennyskelpoinen osuus hankintahinnasta on alle euroa. Voi myös esittää 750 euron vähentämistä vuosittaisin 25 %:n poistoin. Esimerkki 2: Opettaja on ostanut v tietokoneen, jonka hankintahinta 800 euroa, josta työkäytön osuus 50% eli 400 euroa. Voi esittää 400 euron vähentämistä kerralla, koska se on alle euroa tai vaihtoehtoisesti voi esittää vähentämistä 25 %:n poistoin. Esimerkki 3: Opettaja on ostanut vuonna 2007 tietokoneen, jonka hankintahinnasta euroa on hyväksytty vähennyskelpoiseksi. Poistot menevät siis seuraavasti. Vuosi Poisto (25 %) Jäännösarvo ,25 843, ,75 - Tässä tapauksessa vuoden 2010 veroilmoituksessa voi siis esittää vuoden 2010 jäännössumman 843,75

3 3 euroa poistettavaksi kokonaan. Poistolaskelma on syytä säilyttää. Vähennyskohteina tietotekniikan alueella voivat olla esim. cd-asemat, levyt, muistitikut ja tulostin. On varauduttava siihen, että niiden tarpeellisuus ja käyttö pystytään perustelemaan. Mahdolliseen selvityspyyntöön vastattaessa tulee kertoa, miten opettaja käyttää niitä opetuksessa ja/tai tuntiensa valmistelussa. Myös muiden teknisten laitteiden vähentämisessä noudatetaan em. Verohallinnon yhtenäistämisohjetta, jonka mukaan alle euron hankinnat voidaan vähentää kertapoistona. Television (ja oheislaitteiden) hankintahinta on katsottu oikeuskäytännössä elantokustannukseksi ja siten vähennyskelvottomaksi. Musiikkia opettava opettaja voi esittää vähennettäväksi musiikki-instrumentin hankintahinnasta puolet ja siitä jälleen vuotuiset poistot 25 prosentin mukaan. Kaikessa edellä olevassa on tarkoin harkittava, mikä osa laitteen hinnasta voidaan katsoa kuuluvaksi koulutyöhön ja mikä osa kotikäytössä elantokustannuksiin. Kaikista näistä hankinnoista on aina pyydettäessä esitettävä tositteet. Laitteiden korjaus, varaosat ja huoltokulut voidaan vähentää kerralla tositteiden mukaisesti. Pienhankinnoista (kynät, paperit yms.) on vähennyksen määrä työkäyttöä vastaava osuus kertavähennyksenä. b) Puhelin- ja internetkulut Puhelinkuluja voi esittää vähennettäväksi selvityksen perusteella. Vähennys on perusteltava hyvin esim. muistiinpanojen avulla. Vähennysoikeus koskee kaikkia niitä opettajia/koulussa työskenteleviä, jotka joutuvat käyttämään puhelintaan työasioissa. Mikäli puheluista ei ole yksityiskohtaista selvitystä, vähennyksen voi esittää arvion perusteella. Esitetty arvio tulee pystyä perustelemaan ja sen määrän tulee perustua todellisiin kuluihin. Jos tietokoneen työkäytön osuudeksi on hyväksytty puolet, voi internetkuluista esittää myös 50 % vähennettäväksi. c) Suojavaatetus ja muu erikoisvarustus Verotuksessa hyväksytään tietyillä opettajaryhmillä vähennys suojavaatteista ja muista erikoisvarusteista. Tämä edellyttää sekä selvitystä kuluista että selostusta suojavaatteiden ja muiden erikoisvarusteiden tarpeellisuudesta. Vähennyksen voi saada esimerkiksi oppilastyöaineiden opettaja, joita ovat fysiikan, kemian, biologian, kuvaamataidon, kotitalouden, tekstiilityön tai teknisen työn opettaja. Vähennyksen saaminen edellyttää myös sitä, että opettaja on itse joutunut hankkimaan ja huoltamaan suojavaatetuksensa. d) Liikuntaa opettavien erikoisvarusteet Liikuntaa opettava opettaja voi saada vähennyksen suksien, luistimien ja muiden liikuntaan liittyvien erikoisvarusteiden hankkimisesta ja kunnossapidosta. Vähennys edellyttää sekä selvitystä kuluista että selostusta varusteiden tarpeellisuudesta. Lisäksi opettajan on täytynyt itse maksaa syntyneet kustannukset. 3. Työhuonevähennys Opettajana toimiminen oikeuttaa työhuonevähennykseen. Vähennys on 360 euroa/vuosi. Jos molemmat puolisot käyttävät osapäivätoimisesti tai pysyväisluonteisten sivutulojen hankkimiseksi työhuonetta, vähennyksen määränä voidaan pitää yhteensä 540 euroa. Näin esimerkiksi opettajapariskunta saa tehdä yhteensä 540 euron vähennyksen. Vähennys kattaa kaikki työhuoneen käytöstä ja ylläpidosta aiheutuneet kulut. 4. Muut kulut: a) Opintomatkat Tiedonhankkimistarkoituksessa suoritetusta opintomatkasta aiheutuneet menot ovat vähennyskelpoisia. Näyttövelvollisuus menojen vähennyskelpoisuudesta ja niiden määrästä on verovelvollisella. Vähennysvaatimuksen perusteeksi on varauduttava esitettämään matkaohjelma, selvitys menoista ja muu tarpeellinen selvitys matkasta. Myös tiedot muista matkalle osallistujista voivat vaikuttaa. Jos esimerkiksi ryhmämatka-

4 4 na järjestetyn opintomatkan osanottajia yhdistävä tekijä on selvästi muu kuin tiedonhankintaan liittyvä, viittaa se siihen, että kaikki matkasta aiheutuneet menot eivät ole vähennyskelpoisia. Jos koulutustilaisuuden järjestäjä on ulkomaalainen ja tilaisuuteen osallistujat ovat eri maista, tilaisuuden järjestämisellä ulkomailla ei ole merkitystä. Opintomatka voi olla tehty tiedonhankkimis- tai säilyttämismielessä vain silloin, kun matka on ollut tarpeellinen verovelvollisella jo olevan työn tai tehtävän hoidon kannalta. Matkan tulee olla omiaan säilyttämään tai täydentämään verovelvollisella jo olevaa ammattitaitoa. Edelleen ulkomailla tapahtuvan koulutuksen tarve on yleensä suurempaa alansa erityisasiantuntijalla kuin esimerkiksi juuri alalle tulleella vastikään perusopintonsa päättäneellä henkilöllä. Esimiehen suhtautumista opintomatkaan voidaan pitää yhtenä suuntaa antavana tekijänä matkan vähennyskelpoisuutta tutkittaessa. Matkaohjelman liittyminen verovelvollisen työhön on kuitenkin perusseikka, joka on keskeinen kaikkien opintomatkojen osalta. Tyypillisiä koulutus- ja kurssimatkoja ovat erilaiset kielikurssit sekä eri alojen koulutuspäivät. Kestoltaan kurssit voivat vaihdella muutamista päivistä kuukausiin. Jos kurssin järjestäjä on kotimainen, on syy kurssin pitoon ulkomailla selvitettävä. Kielikurssin osalta luonnollinen ja hyväksyttävä syy on kurssin järjestäminen maassa, jossa asianomaista kieltä puhutaan äidinkielenä. Muiden kurssien osalta samanlaisia syitä voivat olla esimerkiksi ulkomaisten luennoitsijoiden mukanaolo tai kurssiin liittyvä käytännön harjoittelu kurssipaikkakunnalla olevassa laitoksessa. Ainoastaan opetustaidon ylläpitämiseksi tarkoitetun täydennyskoulutuksen luonteinen koulutus on vähennyskelpoista. Peruskoulutuksesta aiheutuneet menot ovat elantokustannuksina vähennyskelvottomia. Erityisesti kielikurssien osalta sääntönä voitaneen pitää, että yleiskielen opinnot ovat yleensä peruskoulutusta, kun taas ammatin vaatiman, erityissanastoa sisältävän "ammattikielen" opiskelu on yleensä luonteeltaan täydennyskoulutusta. Verotuskäytännössä ongelmallisiksi ovat osoittautuneet matkat, joissa tutustumiskohteet ovat samalla suosittuja matkailukohteita, esim. Rooman historialliset nähtävyydet. Vaikka nähtävyyteen tutustuja on ammatiltaan historian opettaja, ei se tee vielä matkasta osaksikaan vähennyskelpoista opintomatkaa. Ollakseen vähennyskelpoinen tulee matkasta annetusta selvityksestä ilmetä, että kohteisiin tutustuminen on ollut olennaisesti tavallista matkailijan tarkastelutapaa syvällisempää. Osoituksena tarkastelutavan syvällisyydestä voi olla perusteellinen perehtyminen matkan kohteeseen esimerkiksi ulkopuolisten asiantuntijoiden pitämien luentojen muodossa. Samoin matkaan liittyvä raportointivelvollisuus voi olla merkkinä tutustumistavan syvällisyydestä. Vähennyskelpoisia menoja voivat olla vain matkasta aiheutuneet todelliset kustannukset. Kuluina voidaan esittää matka- ja majoituskulut. Verovelvollinen on saattanut valita matkustustavakseen seuramatkan reittilentoa halvempana vaihtoehtona. Tällöin ei seuramatkan varsinaista opinto-osuutta pidemmällä kestoajalla ole merkitystä matkustamiskustannuksia laskettaessa (KHO taltio 5165). Matkakustannuksina voidaan ottaa huomioon myös oleskelusta aiheutuneet ylimääräiset elantokustannukset (ks. kohta 4d) kuten korkeammasta hintatasosta johtuvat ruokailukustannukset. Kurssi- ja osallistumismaksut paikan päällä järjestettäviin opintotilaisuuksiin tai pääsymaksut verovelvollisen toimialaan liittyville messuille tai näyttelyihin voidaan harkinnan mukaan pitää osittain tai kokonaan vähennyskelpoisena. Jos opintomatkaan liittyy vain vähäisessä määrin lomamatkan piirteitä, voidaan matkasta aiheutuneet kustannukset katsoa kokonaan vähennyskelpoisiksi. Siten esim. normaalin työpäivän ja työviikon mittaisen opiskelun jälkeen tapahtuva virkistäytyminen ei tee matkasta vielä osittainkaan lomamatkaa. Vastaavasti, jos lomamatkaan liitetään vähäinen määrä työhön liittyviä opintoja tai tutustumiskäyntejä, ei matkakustannus muutu osittainkaan vähennyskelpoiseksi. Vahva peruste opintomatkan puolesta on opettajan raportointivelvollisuus. b) Opetustaidon ylläpitämiseksi suoritetut kurssit, ks. myös kohta 4 d) Tähän kohtaan kuuluvat kurssimaksut, matka- ja majoituskulut. Mikäli maksu on huomattava, on syytä liittää tositteet mukaan, samoin oikeaksi todistettu jäljennös kurssin suorituksesta ja esimiehen lausunto vahvistamaan kurssin tarpeellisuus opettajan kohdalla. Myös korvaavan VESO-koulutuksen koulutuskulut ovat vähennyskelpoisia siltä osin kuin on itse ne suorittanut. Kaikissa tapauksissa ilmoitetaan vain kulut, jotka itse on maksanut ja joita työnantaja ei ole korvannut. Mikäli olet ollut oppilaiden kanssa ns. vaihto-ohjelmassa, ilmoita kustannukset, jotka olet itse maksanut, sekä esimiehen lausunto. Työnohjauksesta aiheutuneet menot voidaan esittää vähennettäviksi siltä osin, kuin ne ovat olleet tarpeellisia ammattitaidon säilyttämiseksi. Kulut eivät ole vähennyskelpoisia siltä osin, kuin ne ovat aiheutuneet henkilön oman terveyden hoidosta. Laadi ja talleta yksilöity selvitys ja esimiehen lausunto.

5 5 c) Jäsenmaksut Pedagogisten yhdistysten jäsenmaksut vähennetään tositteiden mukaisesti tulonhankkimisesta aiheutuneina kuluina kohdassa 3.4. OAJ:n jäsenmaksu vähennetään veroilmoituslomakkeen kohdassa 3.1 (työmarkkinajärj. jäsenmaksut). d) Muut tulonhankkimiskustannukset Verovelvolliselle on saattanut aiheutua vieraalla paikkakunnalla tai ulkomailla tehdystä tilapäisestä työstä sellaisia ylimääräisiä kustannuksia, joita työnantaja ei ole korvannut. Jos verovelvollinen selvittää, että hänellä on ollut tällaisesta matkasta ylimääräisiä kustannuksia (ylim. ruokailukustannuksia, yhteydenpito kotiin, vaatehuolto tai terveydenhuoltomenot), tulee kustannukset vähentää esitetyn selvityksen mukaisesti. Edellytyksenä on lisäksi, että työntekemispaikka on yli 15 km etäisyydellä varsinaisesta työpaikasta tai asunnosta, riippuen siitä, kummasta matka on tehty ja yli 5 km päässä sekä varsinaisesta työpaikasta että asunnosta. Jos verovelvollinen selvittää, että hänellä on ollut em. ylimääräisiä kustannuksia, mutta hän ei voi esittää selvitystä kustannusten määrästä, voidaan tällaisina menoina Verohallinnon yhtenäistämisohjeen mukaan vähentää tositteellisten majoitusmenojen lisäksi 24,00 euroa/matkavuorokausi ja ulkomailla vastaavasti ko. maan ulkomaanpäivärahan määrä. Vähennysoikeus ei edellytä yöpymistä. Vähennyksenä voidaan esittää em. 24,00 euroa/työpäivä, jos työmatka on kestänyt yli 10 tuntia. Vastaavasti, jos aikaa on kulunut yli 6 tuntia, mutta alle 10 tuntia, voidaan esittää vähennettäväksi 12,00. Ajan katsotaan alkavan silloin, kun lähtee kotoa ja päättyvän silloin, kun kotiin palataan. Jos verovelvollinen asuu ulkomailla kodinomaisissa olosuhteissa (esim. opettajien Fulbright-vaihto), lisääntyneet elantokulut voidaan muun selvityksen puuttuessa arvioida puoleen kyseisen maan päivärahan määrästä. Verohallinnon yhtenäistämisohjeiden mukaan jos todellisia kuluja ei kyetä selvittämään mutta kuitenkin osoitetaan, että lisääntyneitä elantokustannuksia on todennäköisesti aiheutunut, vähennyksen määrä arvioidaan. Osoituksena lisääntyneiden elantomenojen syntymisestä voidaan pitää verovelvollisen luotettavaa selvitystä siitä, mistä tai miten vähennysvaatimuksen perusteena olevat lisääntyneet elantomenot ovat syntyneet. On kuitenkin huomioitava, että verotuskäytännössä lisääntyneiden elantokustannusten vähennysvaatimuksiin suhtaudutaan kriittisesti (=pitää olla todellista näyttöä lisääntyneistä elantokustannuksista, esim. kuitit yms.). Matkakulut Asunnon ja työpaikan väliset matkakulut esitetään lomakkeessa omassa sarakkeessaan ja siirretään verolomakkeen kohtaan 3.5. Asunnon ja työpaikan välisenä matkavähennyksenä hyväksytään 600 omavastuun ylittävältä osalta enintään Tämän maksimivähennyksen saa, kun matkakulut ovat yhteensä vähintään Jos verovelvollinen on kulkenut työpäivän aikana eri työpisteiden välillä, vähennetään nämä matkakulut kohdassa 3.4 (tulonhankkimiskulut) eikä kohdassa 3.5. Jos eri työpisteiden välisiin matkoihin käytetään omaa autoa, vähennykseksi hyväksytään 0,24 euroa/km. Matkakulut mainitaan opettajalomakkeessa (kohta 4 d) ja siirretään verolomakkeen kohtaan 3.4. Alla on yleistä tietoa matkakuluista. Asunnon ja työpaikan väliset matkakustannukset: Asunnon ja työpaikan välisellä matkalla tarkoitetaan kodin ja varsinaisen työpaikan välistä matkaa. Varsinainen työpaikka on paikka, jossa palkansaaja vakituisesti työskentelee. Jos palkansaajalla ei työn liikkuvuuden vuoksi ole paikkaa, jossa hän vakituisesti työskentelee, varsinaisena työpaikkana pidetään paikkaa, josta hän hakee työmääräykset, säilyttää työssä käyttämiään asusteita, työvälineitä tai työaineita, tai muuta työn tekemisen kannalta vastaavaa paikkaa. Asunnon ja työpaikan välisten matkojen matkakulut vähennetään halvimman käytettävissä olevan kulkuneuvon mukaan riippumatta siitä, mitä kulkuneuvoa verovelvollinen on käyttänyt matkaansa. Kulut vähennetään vain siltä osin kuin ne ylittävät 600 euron omavastuuosuuden. Vähennyksen enimmäismäärä on euroa vuodessa.

6 6 Halvin kulkuneuvo. Halvimpana kulkuneuvona pidetään yleensä julkista kulkuneuvoa. Vähennys voidaan tehdä muun kuin julkisen kulkuneuvon kustannusten mukaan esimerkiksi seuraavissa tapauksissa: Julkista kulkuneuvoa ei ole lainkaan käytettävissä. Kävelymatka yhteen suuntaan (esim. asunnolta linja-autopysäkille) on vähintään 3 kilometriä. Odotusaika meno-paluumatkalla (esim. julkisen kulkuneuvon vaihto) on yhteensä vähintään 2 tuntia. Matka alkaa tai päättyy yöllä (klo ). Omaa autoa ei voida pitää halvimpana kulkuneuvona sen perusteella, että verovelvollinen tarvitsee autoa työssään, kuljettaa lapsia päivähoitoon tai matka julkisilla kulkuneuvoilla kestäisi kauemmin kuin omalla autolla. Verohallinto antaa vuosittain matkakuluvähennyspäätöksen siitä, miten vähennys lasketaan, jos halvimpana kulkuneuvona pidetään muuta kuin julkista kulkuneuvoa. Vähennyksen määrä vuodelle 2010 on omalla auto 0,24 euroa kilometriltä. Työmatka Työmatkalla tarkoitetaan matkoja, joita verovelvollinen tilapäisesti tekee erityiselle työntekemispaikalle työtehtäviensä vuoksi. Erityisellä työntekemispaikalla tarkoitetaan työhön kuuluvien tehtävien tilapäistä suorituspaikkaa. Viikonloppumatkat Jos henkilöllä on varsinainen työpaikka ja asunto eri paikkakunnalla kuin hänellä on perheensä kanssa varsinainen koti, saa hän vähentää matkakulut kotona käynnistä vähentää pääsääntöisesti kerran viikossa halvimman kulkuneuvon taksan mukaan. Kaksikin matkaa viikossa on hyväksytty, jos on pystytty selvittämään, että matkat on tosiasiassa tehty. Käytännössä vähennys on myönnetty julkisella kulkuneuvolla syntyvien kustannusten perusteella. Matkoista syntyneet kustannukset rinnastetaan asunnon ja työpaikan välisiin matkoihin ja ilmoitetaan kohdassa 3.5. Työasuntovähennys Työasuntovähennys vähennetään ansiotuloista tulonhankkimiskuluna. Työasuntovähennyksen voi saada verovelvollinen, joka työskentelee kaukana kotoaan ja joka on tämän vuoksi vuokrannut käyttöönsä toisen asunnon (työasunnon) työpaikan sijaintialueelta. Vähennyksen saaminen edellyttää, että tietyt työpaikan ja asuntojen laatuun ja sijaintiin liittyvät edellytykset täyttyvät. Vähennyksen määrä on enintään 250 euroa kuukaudelta. Työasuntovähennyksen saamiseksi opettajalla tulee olla samanaikaisesti käytössään kaksi asuntoa: vakituinen asunto ja työasunto. Työasunto on henkilön toinen asunto, jonka hän on vuokrannut varsinaisen työpaikkansa sijainnin vuoksi. Työasuntovähennyksen voi saada vain vuokra-asunnosta. Henkilön tulee olla vuokrasuhteessa joko päävuokralainen tai alivuokralainen. Vuokrattuun asuntoon rinnastetaan työsuhdeasunto, joka on saatu luontoisetuna työnantajalta varsinaisen työpaikan sijainnin vuoksi. Työasuntovähennyksen edellytyksenä on, että verovelvollisen vakituinen asunto sijaitsee yli 100 kilometrin etäisyydellä sekä työasunnosta että varsinaisesta työpaikasta, jonka sijainnin vuoksi työasunto on hankittu. Etäisyys lasketaan lyhintä mahdollista reittiä yleisesti käytettävissä olevaa tietä pitkin. Työasuntovähennys myönnetään selvityksen perusteella. Selvitys tulee tehdä lomakkeella 19, joka on saatavissa osoitteesta ja verotoimistosta.

Opettajien tulonhankkimiskulut

Opettajien tulonhankkimiskulut Opettajien tulonhankkimiskulut Mitä tulonhankkimiskulut ovat? Tulonhankkimiskulut ovat kuluja, jotka liittyvät välittömästi tulon hankkimiseen tai säilyttämiseen. Samasta kulusta osa voi liittyä tulonhankintaan

Lisätiedot

Opettajien tulonhankkimiskulut

Opettajien tulonhankkimiskulut Opettajien tulonhankkimiskulut Mitä tulonhankkimiskulut ovat? Kuluja, jotka välittömästi liittyvät tulon hankintaan tai säilyttämiseen Samasta kulusta osa voi liittyä tulonhankintaan ja osa ei vähennyskelpoista

Lisätiedot

HENKILÖASIAKKAAT. Esitäytetyn veroilmoituksen täyttöopas ILMOITA VERKOSSA. vero.fi/veroilmoitus. verovuosi

HENKILÖASIAKKAAT. Esitäytetyn veroilmoituksen täyttöopas ILMOITA VERKOSSA. vero.fi/veroilmoitus. verovuosi ILMOITA VERKOSSA vero.fi/veroilmoitus Esitäytetyn veroilmoituksen täyttöopas HENKILÖASIAKKAAT verovuosi 2012 Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet vero.fi/lomakkeet/veroilmoitus SISÄLTÖ AJANKOHTAISTA

Lisätiedot

Matkakustannusten korvaukset teatteri- ja mediatyöntekijän verotuksessa

Matkakustannusten korvaukset teatteri- ja mediatyöntekijän verotuksessa 1 (8) EVO/Minna Tanska 4.6.2014 SAK:n ja Temen ohje: Matkakustannusten korvaukset teatteri- ja mediatyöntekijän verotuksessa Tämä ohje perustuu Verohallinnon vuosittain antamaan päätökseen verovapaista

Lisätiedot

Esitäytetyn veroilmoituksen täyttöopas HENKILÖASIAKKAAT

Esitäytetyn veroilmoituksen täyttöopas HENKILÖASIAKKAAT ILMOITA VERKOSSA vero.fi/veroilmoitus Esitäytetyn veroilmoituksen täyttöopas HENKILÖASIAKKAAT verovuosi 2014 Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet vero.fi/lomakkeet/veroilmoitus SISÄLTÖ AJANKOHTAISTA

Lisätiedot

Vuokranantajan vähennykset Hoitovastike, pääomavastike, remontit ja muut kulut. Merja-Liisa Huolman-Lakari lakimies

Vuokranantajan vähennykset Hoitovastike, pääomavastike, remontit ja muut kulut. Merja-Liisa Huolman-Lakari lakimies Vuokranantajan vähennykset Hoitovastike, pääomavastike, remontit ja muut kulut Merja-Liisa Huolman-Lakari lakimies Vuokratulojen verotus Vuokratulot verotetaan pääomatuloina. Verovelvollisella on oikeus

Lisätiedot

Porotalousyrittämisen erilaiset oppimisympäristöt - hanke

Porotalousyrittämisen erilaiset oppimisympäristöt - hanke Porotalousyrittämisen erilaiset oppimisympäristöt - hanke Päivi Ylitalo: Poromiehen verotus -maatalouden veroilmoitus- Toukokuu 2010 Lapin ammattiopisto www.poroverkko.wikispaces.com Paliskuntain yhdistys

Lisätiedot

Remontti kotona, mitä veroasioita pitää huomioida. Harri Rajala Lakimies Veronmaksajain keskusliitto

Remontti kotona, mitä veroasioita pitää huomioida. Harri Rajala Lakimies Veronmaksajain keskusliitto Remontti kotona, mitä veroasioita pitää huomioida Harri Rajala Lakimies Veronmaksajain keskusliitto Kotitalousvähennys remonttityöstä Vakituisen ja vapaa-ajan asunnon kunnossapito- ja perusparannustöiden

Lisätiedot

Esitäytetyn veroilmoituksen täyttöopas HENKILÖASIAKKAAT

Esitäytetyn veroilmoituksen täyttöopas HENKILÖASIAKKAAT ILMOITA VERKOSSA vero.fi/veroilmoitus Esitäytetyn veroilmoituksen täyttöopas HENKILÖASIAKKAAT verovuosi 2015 Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet: vero.fi/lomakkeet/veroilmoitus SISÄLTÖ AJANKOHTAISTA

Lisätiedot

Kuittien ja tositteiden säilyttäminen... 3. Jäännösverojen ja veronpalautusten korko... 4. Muista ennakon täydennysmaksu!... 4

Kuittien ja tositteiden säilyttäminen... 3. Jäännösverojen ja veronpalautusten korko... 4. Muista ennakon täydennysmaksu!... 4 Suomen Eläinlääkäriliiton opas Eläinlääkärin veroilmoitus vuodelta 2013 MINNA TANSKA, OTK, VEROASIANTUNTIJA Sisältö A. YLEISTÄ VEROILMOITUSMENETTELYSTÄ... 3 Kuittien ja tositteiden säilyttäminen... 3 Jäännösverojen

Lisätiedot

Ajankohtaista ennakkoperinnässä vuodelle 2015. Eteran palkkahallintopäivä

Ajankohtaista ennakkoperinnässä vuodelle 2015. Eteran palkkahallintopäivä Ajankohtaista ennakkoperinnässä vuodelle 2015 Eteran palkkahallintopäivä Sisältö: Verolait keskeisimmät lainsäädäntömuutokset Verokortit 2015 verokorttien voimaantulo ja ulkoasu suorasiirrot Vuosi-ilmoitukset

Lisätiedot

Taiteilijan tulot ja kulut lomakkeen 15 täyttöohjeet, verovuosi 2016

Taiteilijan tulot ja kulut lomakkeen 15 täyttöohjeet, verovuosi 2016 Taiteilijan tulot ja kulut lomakkeen 15 täyttöohjeet, verovuosi 2016 Palkkatulot, jotka on saatu työsuhteessa, ovat jo valmiiksi erikseen esitäytetyllä veroilmoituslomakkeella. Lomakkeella 15 ilmoitetaan

Lisätiedot

1984 vp. - HE n:o 132

1984 vp. - HE n:o 132 1984 vp. - HE n:o 132 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi velkojen korkojen vähennysoikeuden rajoittamisesta verotuksessa annetun lain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan,

Lisätiedot

Lääkärin veroilmoitus vuodelta 2014

Lääkärin veroilmoitus vuodelta 2014 Lääkärin veroilmoitus vuodelta 2014 veroasiantuntija, OTK Minna Tanska Suomen lääkärilehti Finlands Läkartidning Finnish Medical Journal www.laakarilehti.fi Liite 10/2015 MAINOS TYÖSUHTEEN VAKAUS +YRITTÄJYYDEN

Lisätiedot

KOTITALOUS- VÄHENNYS. Aalto Hoivapalvelut Oy

KOTITALOUS- VÄHENNYS. Aalto Hoivapalvelut Oy KOTITALOUS- VÄHENNYS Mitä kotitalousvähennys tarkoittaa? Kun hankit palveluita kotiin, esimerkiksi siivouspalvelua yritykseltä, saat vähentää yritykselle maksetusta summasta osan verotuksessa. Kotitalousvähennystä

Lisätiedot

Taiteilijan tulot ja kulut lomakkeen 15 täyttöohjeet, verovuosi 2015

Taiteilijan tulot ja kulut lomakkeen 15 täyttöohjeet, verovuosi 2015 Taiteilijan tulot ja kulut lomakkeen 15 täyttöohjeet, verovuosi 2015 Palkkatulot, jotka on saatu työsuhteessa, ovat jo valmiiksi erikseen esitäytetyllä veroilmoituslomakkeella. Lomakkeella 15 ilmoitetaan

Lisätiedot

Esitäytetyn veroilmoituksen täyttöopas HENKILÖASIAKKAAT

Esitäytetyn veroilmoituksen täyttöopas HENKILÖASIAKKAAT ILMOITA VERKOSSA vero.fi/veroilmoitus Esitäytetyn veroilmoituksen täyttöopas HENKILÖASIAKKAAT 1+2= verovuosi 2016 KOULUTUS ELINKEINOELÄMÄ SOSIAALITURVA INFRA- STRUKTUURI TERVEYDENHUOLTO HALLINTO TURVALLISUUS

Lisätiedot

TUKIPAKETIN VEROTUS JA

TUKIPAKETIN VEROTUS JA TUKIPAKETIN VEROTUS JA TULONTASAUS Verohallinto Sisällys Tukipaketin verotus Tukipaketin verotus Tulontasaus ansiotulojen verotuksessa (Verohallinnon ohje 7.9.2015) Verokortin hakeminen Vero.fi-sivuston

Lisätiedot

Lomakkeen 15 täyttäminen

Lomakkeen 15 täyttäminen Tässä esityksessä lomakkeen kohdat käydään läpi käytännöllisessä täyttöjärjestyksessä, joka poikkeaa osittain lomakkeen numerojärjestyksestä. 1. Nimi, henkilötunnus 2. Taiteen ala tai ammatti, esim. kuvataide

Lisätiedot

Verotuksen perusteet Tuloverotuksen perusteet; ansiotuloverotus. Apulaisprofessori Tomi Viitala

Verotuksen perusteet Tuloverotuksen perusteet; ansiotuloverotus. Apulaisprofessori Tomi Viitala Verotuksen perusteet Tuloverotuksen perusteet; ansiotuloverotus Apulaisprofessori Tomi Viitala Eriytetty tuloverojärjestelmä - Tulolajit Luonnollisilla henkilöillä kaksi tulolajia: ansiotulo ja pääomatulo

Lisätiedot

Vuokratyöntekijän palkka verotetaan Suomessa myös, jos työntekijä tulee maasta, jonka kanssa Suomella ei ole verosopimusta.

Vuokratyöntekijän palkka verotetaan Suomessa myös, jos työntekijä tulee maasta, jonka kanssa Suomella ei ole verosopimusta. Ulkomaisen vuokratyövoiman verotusta koskeva uudistus 2007: tyypillisiä kysymyksiä vastauksineen Sisällysluettelo 1. Yleiset kysymykset 2. Enintään kuusi kuukautta Suomessa olevat 3. Yli kuusi kuukautta

Lisätiedot

Taiteilijan tulot ja kulut - lomakkeen 15 täyttöohjeet

Taiteilijan tulot ja kulut - lomakkeen 15 täyttöohjeet Taiteilijan tulot ja kulut - lomakkeen 15 täyttöohjeet Palkkatulot, jotka olet saanut työsuhteessa, ovat jo valmiiksi erikseen esitäytetyllä veroilmoituslomakkeella. Lomakkeella 15 ilmoitetaan ne taiteellisesta

Lisätiedot

Verotuksen perusteet Tuloverotuksen perusteet; ansiotuloverotus. Apulaisprofessori Tomi Viitala

Verotuksen perusteet Tuloverotuksen perusteet; ansiotuloverotus. Apulaisprofessori Tomi Viitala Verotuksen perusteet Tuloverotuksen perusteet; ansiotuloverotus Apulaisprofessori Tomi Viitala Eriytetty tuloverojärjestelmä - Tulolajit Luonnollisilla henkilöillä kaksi tulolajia: ansiotulo ja pääomatulo

Lisätiedot

Yksityisen perhepäivähoitajan verotus

Yksityisen perhepäivähoitajan verotus Yksityisen perhepäivähoitajan verotus Yksityinen päivähoidon tuottaja Päivähoidon tuottajalla tarkoitetaan henkilöä tai yhteisöä, joka tarjoaa päivähoitotoimintaa korvausta vastaan. Päivähoidon tuottaja

Lisätiedot

Apurahat tieteenharjoittajan verotuksessa

Apurahat tieteenharjoittajan verotuksessa Apurahat tieteenharjoittajan verotuksessa 17.3.2014 Raija Isotupa Verohallinto, Pääkaupunkiseudun verotoimisto Apurahat verotuksessa Apurahat voivat vaikuttaa verotukseen kahta eri kautta: 1. Voidaanko

Lisätiedot

Kotitalousvähennys ja päivähoitopalvelut Palveleva Helsinki -hanke 31.3.2010 Satu Grekin Veroasiantuntija Suomen Yrittäjät ry

Kotitalousvähennys ja päivähoitopalvelut Palveleva Helsinki -hanke 31.3.2010 Satu Grekin Veroasiantuntija Suomen Yrittäjät ry Kotitalousvähennys ja päivähoitopalvelut Palveleva Helsinki -hanke 31.3.2010 Satu Grekin Veroasiantuntija Suomen Yrittäjät ry 8.4.2010 1 Kotitalousvähennys pähkinänkuoressa 1. Kotona 2. Tavanomainen hoito-

Lisätiedot

Uusien ohjeiden vaikutus ja vinkit veroilmoitusten 2, 5 ja 6A:n täyttämiseen. Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille 2015

Uusien ohjeiden vaikutus ja vinkit veroilmoitusten 2, 5 ja 6A:n täyttämiseen. Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille 2015 Uusien ohjeiden vaikutus ja vinkit veroilmoitusten 2, 5 ja 6A:n täyttämiseen Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille 2015 Sisältö Yhtenäistämisohje vs. Vero.fi > Syventävät ohjeet Tulossa uusia ohjeita,

Lisätiedot

HALUATKO PÄÄSTÄ EROON RAHAHUOLISTASI JA KESKITTYÄ LÄÄKÄRIN TYÖHÖSI?

HALUATKO PÄÄSTÄ EROON RAHAHUOLISTASI JA KESKITTYÄ LÄÄKÄRIN TYÖHÖSI? SUOMEN LÄÄKÄRILEHTI FINLANDS LÄKARTIDNING FINNISH MEDICAL JOURNAL WWW.LAAKARILEHTI.FI LIITE 10/2017 Lääkärin veroilmoitus vuodelta 2016 veroasiantuntija, OTK Minna Tanska AJASSA TIETEESSÄ TYÖSSÄ LIITOSSA

Lisätiedot

Ensiasunnon ostajan vero-ohjeet

Ensiasunnon ostajan vero-ohjeet Ensiasunnon ostajan vero-ohjeet Hanna Silander Lakimies Veronmaksajain Keskusliitto ry 15.3.2017 Oman asunnon ostaminen ja verotus Rahoitus Säästöt Laina Lahja Asunnon ostaminen Varainsiirtovero / ensiasunnon

Lisätiedot

SUOSITUS 25.3.2010 AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN OSALLISTUMISESTA AIHEUTUVIEN KUSTAN- NUSTEN KORVAAMINEN 1.8.2010 ALKAEN

SUOSITUS 25.3.2010 AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN OSALLISTUMISESTA AIHEUTUVIEN KUSTAN- NUSTEN KORVAAMINEN 1.8.2010 ALKAEN 1 SUOSITUS 25.3.2010 AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN OSALLISTUMISESTA AIHEUTUVIEN KUSTAN- NUSTEN KORVAAMINEN 1.8.2010 ALKAEN Yleistä korvauksen maksamisesta Kuntoutusetuudet saadakseen opiskelijan on toimitettava

Lisätiedot

TYÖMATKAT JA VEROTUS. Seija Karttunen Virpi Pasanen Eija Tannila

TYÖMATKAT JA VEROTUS. Seija Karttunen Virpi Pasanen Eija Tannila TYÖMATKAT JA VEROTUS Seija Karttunen Virpi Pasanen Eija Tannila TALENTUM Helsinki 2014 Copyright 2014 Talentum Media Oy ja tekijät ISBN 978-952-14-2129-7 ISBN 978-952-14-2130-3 (sähkökirja) Taitto: NotePad

Lisätiedot

SUOSITUS 21.3.2013 AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN OSALLISTUMISESTA AIHEUTUVIEN KUSTAN- NUSTEN KORVAAMINEN 1.8.2013 ALKAEN

SUOSITUS 21.3.2013 AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN OSALLISTUMISESTA AIHEUTUVIEN KUSTAN- NUSTEN KORVAAMINEN 1.8.2013 ALKAEN 1 SUOSITUS 21.3.2013 AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN OSALLISTUMISESTA AIHEUTUVIEN KUSTAN- NUSTEN KORVAAMINEN 1.8.2013 ALKAEN Yleistä korvauksen maksamisesta Kuntoutusetuudet saadakseen opiskelijan on toimitettava

Lisätiedot

Ulkomaille muuttavan eläkkeensaajan verotus. 27.8.2014 Carola Bäckström veroasiantuntija Verohallinto

Ulkomaille muuttavan eläkkeensaajan verotus. 27.8.2014 Carola Bäckström veroasiantuntija Verohallinto Ulkomaille muuttavan eläkkeensaajan verotus 27.8.2014 Carola Bäckström veroasiantuntija Verohallinto Ulkomaille muuttava eläkkeensaaja 1. Ulkomaille muutosta huolimatta Suomesta saatu eläke verotetaan

Lisätiedot

Personal trainerin verotus

Personal trainerin verotus Personal trainerin verotus Personal Trainerin verotus Tässä esityksessä: Tärkeitä asioita palkansaajan verotuksesta Hyödyllistä tietoa yrittäjille Käytännönneuvoja vähennyksistä Tutustumisen arvoisia linkkejä

Lisätiedot

Työkorvaus ja matkakustannusten korvaaminen

Työkorvaus ja matkakustannusten korvaaminen Työkorvaus ja matkakustannusten korvaaminen Ylitarkastaja Sari Wulff / Verohallinto Sari Wulff 1 Palkan ja työkorvauksen eroja Työstä maksettu korvaus voi olla palkkaa muuta työstä maksettua korvausta

Lisätiedot

Tulonhankkimiskulujen vähennysoikeus ansiotuloista

Tulonhankkimiskulujen vähennysoikeus ansiotuloista Julia Lipaeva Tulonhankkimiskulujen vähennysoikeus ansiotuloista Metropolia Ammattikorkeakoulu Tradenomi Liiketalouden koulutusohjelma Opinnäytetyö Huhtikuu 2014 Tiivistelmä Tekijä Otsikko Sivumäärä Aika

Lisätiedot

Esimerkki 3. Sivu 1. Sivu 2

Esimerkki 3. Sivu 1. Sivu 2 Esimerkki 3 Esimerkissä on kuvattu, kuinka muu kuin tuloverolain 22 :n mukainen yleishyödyllinen yhteisö täyttää veroilmoituslomakkeen 6C. Yhdistys on kaveriporukan perustama Harrastus ry, joka on sääntöjen

Lisätiedot

SUOSITUS 26.3.2009 AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN OSALLISTUMISESTA AIHEUTUVIEN KUSTAN- NUSTEN KORVAAMINEN 1.8.2009 ALKAEN

SUOSITUS 26.3.2009 AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN OSALLISTUMISESTA AIHEUTUVIEN KUSTAN- NUSTEN KORVAAMINEN 1.8.2009 ALKAEN 1 SUOSITUS 26.3.2009 AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN OSALLISTUMISESTA AIHEUTUVIEN KUSTAN- NUSTEN KORVAAMINEN 1.8.2009 ALKAEN Yleistä korvauksen maksamisesta Kuntoutusetuudet saadakseen opiskelijan on toimitettava

Lisätiedot

Maatalouden veroilmoitus 2014

Maatalouden veroilmoitus 2014 Maatalouden veroilmoitus 2014 2-lomakkeen täyttäminen Lähdeaineistona Verohallinnon yhtenäistämisohjeet vuodelle 2014, maatalouden veroilmoituksen täyttöohjeet ja muut ohjeet sekä Verohallinnon sisäiset

Lisätiedot

Suomen verotus selkeästi

Suomen verotus selkeästi Suomen verotus selkeästi Avainsanat Vero: pakollinen maksu, jonka valtio kerää yhteiskunnan palveluita varten Veroprosentti: osuus, jonka työnantaja ottaa palkasta ja välittää Verohallinnolle Verohallinto:

Lisätiedot

1 mom. Yleiset korvausperusteet s. 2 2 mom. Virka- / työpaikka.s. 2 3 mom. Virkamatka.. s. 2

1 mom. Yleiset korvausperusteet s. 2 2 mom. Virka- / työpaikka.s. 2 3 mom. Virkamatka.. s. 2 Sääntökokoelma B 7 XII - 2007 YKN 17.12.2007 Mitätöi lehden III - 2003 MATKUSTUSSÄÄNTÖ SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä 1 mom. Yleiset korvausperusteet s. 2 2 mom. Virka- / työpaikka.s. 2 3 mom. Virkamatka..

Lisätiedot

Myyntitulo -28 % -Vero nettotulosta -Metsätalouden alijäämä -Vähennys muista pääomatuloista -Alijäämähyvitys ansiotulosta Arvonlisävero -Puunostaja

Myyntitulo -28 % -Vero nettotulosta -Metsätalouden alijäämä -Vähennys muista pääomatuloista -Alijäämähyvitys ansiotulosta Arvonlisävero -Puunostaja 1 Myyntitulo -28 % -Vero nettotulosta -Metsätalouden alijäämä -Vähennys muista pääomatuloista -Alijäämähyvitys ansiotulosta Arvonlisävero -Puunostaja maksaa, metsänomistaja tilittää -Itse maksetut alv:t

Lisätiedot

Asunto- ja keskinäiset kiinteistöyhteisöt, veroilmoitus. Veroinfo isännöitsijöille 15.1.2014 Seija Pyrhönen, Verohallinto

Asunto- ja keskinäiset kiinteistöyhteisöt, veroilmoitus. Veroinfo isännöitsijöille 15.1.2014 Seija Pyrhönen, Verohallinto Asunto- ja keskinäiset kiinteistöyhteisöt, veroilmoitus Veroinfo isännöitsijöille Seija Pyrhönen, Verohallinto Sisältö Verolomake 4 uudistukset Verolomakkeen 4 täyttäminen, sivu 1 Verolomakkeen 4 täyttäminen,

Lisätiedot

Erasmus-intensiivikurssien (IP) hakuneuvonta 10.2.2010

Erasmus-intensiivikurssien (IP) hakuneuvonta 10.2.2010 Erasmus-intensiivikurssien (IP) hakuneuvonta 10.2.2010 Budjetin laatiminen ja taloussääntöjä 10.2.2010 Terésa Pöyhönen Kelpoiset kulut Kulu, joka liittyy suoraan intensiivikurssin työohjelmassa mainittuihin

Lisätiedot

Kymenlaakson ammattikorkeakoulussa on käytössä BasWaren TEMmatkanhallintajärjestelmä.

Kymenlaakson ammattikorkeakoulussa on käytössä BasWaren TEMmatkanhallintajärjestelmä. 1 TYÖ-, KOULUTUS- JA ULKOMAAN MATKOJA KOSKEVA TEM-MATKANHALLINTAJÄRJESTELMÄ Yleistä Kymenlaakson ammattikorkeakoulussa on käytössä BasWaren TEMmatkanhallintajärjestelmä. Henkilöstön kaikki matkasuunnitelmat

Lisätiedot

Esitäytetyn veroilmoituksen tarkistaminen ja korjaaminen Yksityiskohtainen täyttöohje 2012

Esitäytetyn veroilmoituksen tarkistaminen ja korjaaminen Yksityiskohtainen täyttöohje 2012 Esitäytetyn veroilmoituksen tarkistaminen ja korjaaminen Yksityiskohtainen täyttöohje 2012 Veroilmoitus verkossa Täydennä tai korjaa esitäytetty veroilmoitus verkossa. Palvelu on auki veroilmoitukseesi

Lisätiedot

ennakkoveroa/muutosta ennakkoveroon

ennakkoveroa/muutosta ennakkoveroon VEROKORTTIHAKEMUS JA ENNAKKOVEROHAKEMUS 2016 Henkilöasiakas, liikkeen- tai ammatinharjoittaja, maatalouden harjoittaja ja yhtymän osakas hakee verokorttia ja/tai ennakkoveroa tällä lomakkeella. Rajoitetusti

Lisätiedot

Fulbright Finland Q&A on Grantee Taxation. Hannu Lignell Fondia Tax / Fiscales Oy

Fulbright Finland Q&A on Grantee Taxation. Hannu Lignell Fondia Tax / Fiscales Oy Fulbright Finland Q&A on Grantee Taxation Hannu Lignell Fondia Tax / Fiscales Oy 17.5.2017 Q&A on Grantee Taxation 1. Määräaikainen työsopimus (FIN yo) työskentely USA:ssa - missä tulo verotetaan? - mitä

Lisätiedot

Ajankohtaista kirjanpitäjälle

Ajankohtaista kirjanpitäjälle Ajankohtaista kirjanpitäjälle Marjo Salin kirjanpidon asiantuntija, KTM Veronmaksajat Tilinpäätöksen antama oikea ja riittävä kuva Kirjanpitolain oikean ja riittävän kuvan vaatimusta koskevasta säännöksestä

Lisätiedot

Kuvataiteilijan tuloverotus. Suomen Taiteilijaseura

Kuvataiteilijan tuloverotus. Suomen Taiteilijaseura Kuvataiteilijan tuloverotus Suomen Taiteilijaseura 27.3.2017 Ammattitaiteilijan vero-ohjeet http://artists.fi/taiteilijalle/verotus/ Mitä on vero? Verolla tarkoitetaan yksityisen julkiselle vallalle maksamaa,

Lisätiedot

Apurahojen verotus. Fulbright Center 12.5.2015

Apurahojen verotus. Fulbright Center 12.5.2015 Apurahojen verotus Fulbright Center 12.5.2015 Apurahojen verotus - yleistä Seuraavat apurahat ovat tuloverolain mukaan verovapaita: Valtiolta, kunnalta muulta julkisyhteisöltä tai Pohjoismaiden neuvostolta

Lisätiedot

RAJAVARTIOLAITOKSEN MUUTTO- JA SIIRTOKUSTANNUSTEN KORVAAMISTA KOSKEVA SOPIMUS

RAJAVARTIOLAITOKSEN MUUTTO- JA SIIRTOKUSTANNUSTEN KORVAAMISTA KOSKEVA SOPIMUS 29.11.2002 TARKVES MUUTTOSOP (VM 4.3.2003) Päivitetty 1.3.2009 LIITE 4 1 ( 4 ) RAJAVARTIOLAITOKSEN MUUTTO- JA SIIRTOKUSTANNUSTEN KORVAAMISTA KOSKEVA SOPIMUS 1 Soveltamisala 2 Yleistä Tämän sopimuksen määräyksiä

Lisätiedot

Apurahojen verotuksesta

Apurahojen verotuksesta Apurahojen verotuksesta Jukka Puolakanaho Veroasiantuntija Pohjois-Pohjanmaan verotoimisto Esityksen sisältö apurahoja koskeva verolainsäädäntö verovapaat ja veronalaiset apurahat / suoritukset vähennykset

Lisätiedot

Tavanomaista kotitaloustyötä vai asunnon kunnossapito- tai perusparannustöitä?

Tavanomaista kotitaloustyötä vai asunnon kunnossapito- tai perusparannustöitä? KOTITALOUSVÄHENNYS Yleistä Kotitalousvähennys on henkilökohtainen. Puolisoista vähennyksen voi saada kumpikin erikseen. Tavanomainen kotitalous-, hoiva- ja hoitotyö nousi 2300 euroon henkilöä kohden. Asunnon

Lisätiedot

Erasmus intensiivikurssit Budjetin laatiminen ja taloussääntöjä. 31.1.2012 Riikka Koivusalo

Erasmus intensiivikurssit Budjetin laatiminen ja taloussääntöjä. 31.1.2012 Riikka Koivusalo Erasmus intensiivikurssit Budjetin laatiminen ja taloussääntöjä 31.1.2012 Riikka Koivusalo Yleistä Kelpoiset kulut Ei-kelpoiset kulut Kululuokat Järjestelykustannukset Matkakustannukset Asumis- ja oleskelukustannukset

Lisätiedot

Suomen verotus selkokielellä

Suomen verotus selkokielellä Suomen verotus selkokielellä Mitä sanat tarkoittavat? Vero: pakollinen maksu, jonka valtio kerää yhteiskunnan palveluita varten Veroprosentti: osuus, jonka työnantaja ottaa palkasta ja välittää Verohallinnolle

Lisätiedot

10/2016. LIITE Lääkärin veroilmoitus vuodelta 2015 AJASSA TIETEESSÄ TYÖSSÄ LIITOSSA MAAILMASSA. veroasiantuntija, OTK Minna Tanska

10/2016. LIITE Lääkärin veroilmoitus vuodelta 2015 AJASSA TIETEESSÄ TYÖSSÄ LIITOSSA MAAILMASSA. veroasiantuntija, OTK Minna Tanska SUOMEN LÄÄKÄRILEHTI FINLANDS LÄKARTIDNING FINNISH MEDICAL JOURNAL WWW.LAAKARILEHTI.FI LIITE Lääkärin veroilmoitus vuodelta 2015 10/2016 veroasiantuntija, OTK Minna Tanska AJASSA TIETEESSÄ TYÖSSÄ LIITOSSA

Lisätiedot

TILI- JA HALLINTOPALVELU ILMOLA OY:N ASIAKKAILLE JA YHTEISTYÖKUMPPANEILLE

TILI- JA HALLINTOPALVELU ILMOLA OY:N ASIAKKAILLE JA YHTEISTYÖKUMPPANEILLE ASIAKASKIRJE 17.01.2017 TILI- JA HALLINTOPALVELU ILMOLA OY:N ASIAKKAILLE JA YHTEISTYÖKUMPPANEILLE Oikein Hyvää alkanutta Uutta Vuotta 2017! Uuden vuoden alkaessa olen taas koonnut tähän ajankohtaisia asioita

Lisätiedot

Mikä on kotitalousvähennys?

Mikä on kotitalousvähennys? Kotitalousvähennys Mikä on kotitalousvähennys? Verosta tehtävä vähennys pienentää maksettavan veron määrää on henkilökohtainen poikkeuksena puolisovähennys Saat vähentää kuluja, jotka ovat aiheutuneet

Lisätiedot

TILI- JA HALLINTOPALVELU ILMOLA OY:N ASIAKKAILLE JA YHTEISTYÖKUMPPANEILLE

TILI- JA HALLINTOPALVELU ILMOLA OY:N ASIAKKAILLE JA YHTEISTYÖKUMPPANEILLE ASIAKASKIRJE 15.01.2016 TILI- JA HALLINTOPALVELU ILMOLA OY:N ASIAKKAILLE JA YHTEISTYÖKUMPPANEILLE Oikein Hyvää alkanutta Uutta Vuotta 2016! Uuden vuoden alkaessa olen taas koonnut tähän ajankohtaisia asioita

Lisätiedot

Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet www.vero.fi/lomakkeet/6

Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet www.vero.fi/lomakkeet/6 Veroilmoituksen täyttöopas 6 YHTEISETUUS verovuosi 2013 Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet www.vero.fi/lomakkeet/6 SISÄLTÖ AJANKOHTAISTA 3 VEROILMOITUKSEN ANTAMINEN 3 MUUTOKSET YHTEISÖN TIEDOISSA

Lisätiedot

MAATALOUDENHARJOITTAJA

MAATALOUDENHARJOITTAJA 2 Veroilmoituksen täyttöopas MAATALOUDENHARJOITTAJA verovuosi 2015 Liitä mukaan vain Verohallinnon liitelomakkeita Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet: vero.fi/veroilmoitus/2 SISÄLTÖ AJANKOHTAISTA

Lisätiedot

2. Tilinumero Kirjoita oma tilinumerosi, vaikka tuki maksettaisiinkin hoidon tuottajalle.

2. Tilinumero Kirjoita oma tilinumerosi, vaikka tuki maksettaisiinkin hoidon tuottajalle. Kela Hakemus Lasten kotihoidon tuki Lasten yksityisen hoidon tuki WH 1 Voit tehdä tämän hakemuksen ja lähettää sen liitteet myös verkossa www.kela.fi/asiointi Lisätietoja www.kela.fi/lapsiperheet Voit

Lisätiedot

VerohallintoL (1557/95) 2 2 momentti 21.12.2007. Verovuosi 2007 1809/32/2007 Korvaa normin 1834/32/2006 Vastaanottaja Verovirastot

VerohallintoL (1557/95) 2 2 momentti 21.12.2007. Verovuosi 2007 1809/32/2007 Korvaa normin 1834/32/2006 Vastaanottaja Verovirastot VEROHALLITUKSEN OHJE Valtuutussäännös Päivämäärä VerohallintoL (1557/95) 2 2 momentti Voimassaolo Diaarinumero Verovuosi 2007 1809/32/2007 Korvaa normin 1834/32/2006 Vastaanottaja Verovirastot VEROHALLITUKSEN

Lisätiedot

ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ LAKIALOITE 129/2007 vp Laki tuloverolain muuttamisesta Eduskunnalle ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Aloitteessa ehdotetaan työmatkan käsitteen laajentamista verotuksessa siten, että muualla kuin oman työnantajan

Lisätiedot

Erasmus intensiivikurssit Budjetin laatiminen ja taloussääntöjä. 1.2.2011 Riikka Koivusalo

Erasmus intensiivikurssit Budjetin laatiminen ja taloussääntöjä. 1.2.2011 Riikka Koivusalo Erasmus intensiivikurssit Budjetin laatiminen ja taloussääntöjä 1.2.2011 Riikka Koivusalo Yleistä Kelpoiset kulut Ei-kelpoiset kulut Kululuokat Järjestelykustannukset Matkakustannukset Asumis- ja oleskelukustannukset

Lisätiedot

Erasmus intensiivikurssit Budjetin laatiminen ja taloussääntöjä Riikka Koivusalo

Erasmus intensiivikurssit Budjetin laatiminen ja taloussääntöjä Riikka Koivusalo Erasmus intensiivikurssit Budjetin laatiminen ja taloussääntöjä 16.10.2012 Riikka Koivusalo Yleistä Kelpoiset kulut Ei-kelpoiset kulut Kululuokat Järjestelykustannukset Matkakustannukset Asumis- ja oleskelukustannukset

Lisätiedot

1. YLEISTÄ... 4 1.1. VUODEN 2010 VEROILMOITUS... 4 1.2. VEROVELVOLLISUUDESTA... 4 2. TYÖSUHTEISET... 5

1. YLEISTÄ... 4 1.1. VUODEN 2010 VEROILMOITUS... 4 1.2. VEROVELVOLLISUUDESTA... 4 2. TYÖSUHTEISET... 5 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 4 1.1. VUODEN 2010 VEROILMOITUS... 4 1.2. VEROVELVOLLISUUDESTA... 4 2. TYÖSUHTEISET... 5 2.1. VERONALAISET TULOT... 5 2.1.1. ANSIOTULOT... 5 2.1.2. LUONTOISEDUT... 6 2.1.3.

Lisätiedot

Maatalouden veroilmoitus 2011

Maatalouden veroilmoitus 2011 Maatalouden veroilmoitus 2011 2-lomakkeen täyttäminen Lähdeaineistona Verohallinnon yhtenäistämisohjeet vuodelle 2011, maatalouden veroilmoituksen täyttöohjeet ja Verohallinnon sisäiset koulutusaineistot.

Lisätiedot

LIIKKEEN- JA AMMATIN- HARJOITTAJAT

LIIKKEEN- JA AMMATIN- HARJOITTAJAT Veroilmoituksen täyttöopas 5 LIIKKEEN- JA AMMATIN- HARJOITTAJAT verovuosi 2014 Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet vero.fi/lomakkeet/5 SISÄLTÖ AJANKOHTAISTA 3 VEROILMOITUS JA LIITELOMAKKEET

Lisätiedot

Hevosalan yritysten tuloverotuksesta Liisa Rantala 9.4.2008 Uudenmaan verovirasto, Lohja

Hevosalan yritysten tuloverotuksesta Liisa Rantala 9.4.2008 Uudenmaan verovirasto, Lohja Hevosalan yritysten tuloverotuksesta Liisa Rantala 9.4.2008 Uudenmaan verovirasto, Lohja Uudenmaan verotoimisto/lr 1 Verotuslakeja TVL tuloverolaki MVL maatilatalouden tuloverolaki EVL laki elinkeinotulon

Lisätiedot

SaiPa ry:n Matkalaskuohjeet

SaiPa ry:n Matkalaskuohjeet Matkalasku täytyy tehdä aina ja siitä on käytävä ilmi vähintään koko nimi, sotu, pankkitilinnumero, matkan tarkoitus ja kesto. Päivärahojen ja kilometrikorvausten maksamisessa noudatetaan verottajan ohjeita.

Lisätiedot

Hallintosääntö. Kokous- ja palkkiosääntö

Hallintosääntö. Kokous- ja palkkiosääntö Hallintosääntö Kokous- ja palkkiosääntö 1 KOKOUS- JA PALKKIOSÄÄNTÖ Yhtymävaltuusto hyväksynyt 5.6.2013 1 Soveltamisala Luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen hoitamisesta, korvausta

Lisätiedot

Auto yrityksessä. Yhtiön vai osakkaan auto?

Auto yrityksessä. Yhtiön vai osakkaan auto? Auto yrityksessä. Yhtiön vai osakkaan auto? Auto yrityksessä Auton käyttö voidaan toteuttaa kahdella tavalla: 1. Oman auton käyttö yrityksen ajoihin, mahdollisuus verovapaaseen kilometrikorvaukseen henkilöyhtiöt

Lisätiedot

Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO. Matkustusohjesääntö

Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO. Matkustusohjesääntö Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO Matkustusohjesääntö 11.11.2014 Sivu 1 / 4 Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan matkustusohjesääntö 1 Soveltaminen Sen lisäksi, mitä

Lisätiedot

Ammattitaiteiljan verotusohjeet

Ammattitaiteiljan verotusohjeet Ammattitaiteiljan verotusohjeet Sisällysluettelo Aluksi... 2 Taiteilijan verotus TVL:n nojalla... 2 Esitäytetty veroilmoitus... 3 Esitäytetyn veroilmoituksen palautuspäivä... 3 Taiteellisen toiminnan tulot...

Lisätiedot

1.1.2016 alkaen. Salomonkatu 17 B, 00100 Helsinki. Puhelin 010 680 6700. www.tela.fi

1.1.2016 alkaen. Salomonkatu 17 B, 00100 Helsinki. Puhelin 010 680 6700. www.tela.fi 1 Työeläkevakuuttajien suositus ammatilliseen kuntoutukseen liittyvien kustannusten korvaamisesta sekä työkyvyttömyyseläkeratkaisun tai kuntoutuksen vaatimista selvityksistä aiheutuvien kustannusten korvaamisesta

Lisätiedot

3.1 Sisäoppilaitosmuotoisessa majoituksessa olevat opiskelijat (2.3 kohdassa ilmoitetuista opiskelijoista)

3.1 Sisäoppilaitosmuotoisessa majoituksessa olevat opiskelijat (2.3 kohdassa ilmoitetuista opiskelijoista) OPETUSHALLITUS Tieto ja rahoitus -yksikkö PERUSTIEDOT/Lukiokoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Tilanne 20.1.2013 1. Yhteystiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjän numero Yhteyshenkilön

Lisätiedot

LIIKKEEN- TAI AMMATIN- HARJOITTAJA

LIIKKEEN- TAI AMMATIN- HARJOITTAJA Veroilmoituksen täyttöopas 5 LIIKKEEN- TAI AMMATIN- HARJOITTAJA verovuosi 2015 Liitä mukaan vain Verohallinnon liitelomakkeita Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet: vero.fi/veroilmoitus/5 SISÄLTÖ

Lisätiedot

Avaintiedot 2015. Puhelinetu 2015. Palkan sivukuluprosentit 2015. Pääomatulovero

Avaintiedot 2015. Puhelinetu 2015. Palkan sivukuluprosentit 2015. Pääomatulovero Avaintiedot 2015 Pääomatulovero Pääomatulon verokanta on 30 prosenttia, mutta siltä osin kuin verovelvollisen verotettavan pääomatulon määrä ylittää 30.000 euroa, verokanta on 33 prosenttia. Yhteisövero

Lisätiedot

3. Täytä Kertamatkustajan tiedot huolellisesti ja klikkaa Tallenna. Etunimi ja sukunimi täytyy kirjoittaa isolla alkukirjaimella!

3. Täytä Kertamatkustajan tiedot huolellisesti ja klikkaa Tallenna. Etunimi ja sukunimi täytyy kirjoittaa isolla alkukirjaimella! M2-MATKALASKUJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖOHJE 1 (10) A. Kirjautuminen järjestelmään 1. Mene osoitteeseen https://m2.oaj.fi 2. Klikkaa Paina tästä kirjautuaksesi. Anna OAJ:n jäsensivujen käyttäjätunnus ja salasana.

Lisätiedot

Ruotsissa työskentelevien ja ulkomailla asuvien tuloverotus. Tietoja ruotsiksi, suomeksi, englanniksi, saksaksi, espanjaksi, puolaksi ja venäjäksi

Ruotsissa työskentelevien ja ulkomailla asuvien tuloverotus. Tietoja ruotsiksi, suomeksi, englanniksi, saksaksi, espanjaksi, puolaksi ja venäjäksi Skatteverket SKV 442, 5.painos Ruotsissa työskentelevien ja ulkomailla asuvien tuloverotus Tietoja ruotsiksi, suomeksi, englanniksi, saksaksi, espanjaksi, puolaksi ja venäjäksi Finska Ulkomailla asuvia

Lisätiedot

Sukunimi Kutsumanimi Ryhmä Hetu Sähköpostiosoite. OPINTOKOKONAISUUS / OPINTOJAKSO, JOSTA AHOT menettelyä haetaan. Opiskelija täyttää

Sukunimi Kutsumanimi Ryhmä Hetu Sähköpostiosoite. OPINTOKOKONAISUUS / OPINTOJAKSO, JOSTA AHOT menettelyä haetaan. Opiskelija täyttää 1 OSAAMISEN OSOITTAMINEN, AHOT menettely A OPISKELIJAN TIEDOT Opiskelija täyttää. Lomake palautetaan yhdessä osaamisportfolion (liitteineen) kanssa AHOT menettelyä koskevan opintokokonaisuuden / opintojakson

Lisätiedot

LIIKKEEN- TAI AMMATIN- HARJOITTAJA

LIIKKEEN- TAI AMMATIN- HARJOITTAJA Veroilmoituksen täyttöopas 5 LIIKKEEN- TAI AMMATIN- HARJOITTAJA verovuosi 2017 Liitä mukaan vain Verohallinnon liitelomakkeita Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet: vero.fi/lomakkeet/5 SISÄLTÖ

Lisätiedot

Uutta ja vanhaa verotuksesta Minä ja tiede -luento 8.-10.12.2015

Uutta ja vanhaa verotuksesta Minä ja tiede -luento 8.-10.12.2015 Professori, ma. Juha Lindgren Uutta ja vanhaa verotuksesta Minä ja tiede -luento 8.-10.12.2015 Kauppatieteellinen tiedekunta Tutkimusryhmästä ja oppiaineesta Talousoikeudellisen informaation tutkimusryhmä

Lisätiedot

Tampere 19.-20.5.2015 ASENNE, MENESTYS JA KANSAINVÄLISYYS AMK-PÄIVÄT 2015

Tampere 19.-20.5.2015 ASENNE, MENESTYS JA KANSAINVÄLISYYS AMK-PÄIVÄT 2015 Maritta Virtanen Maritta Virtanen (Executive Director, EY) on työskennellyt arvonlisäveroasiantuntijana Ernst & Youngilla vuodesta 2004 alkaen. Tätä ennen hän toimi arvonlisävero- ja liikevaihtoveroasiantuntijana

Lisätiedot

Ylimääräinen koulutusvähennys

Ylimääräinen koulutusvähennys 1.1.2014 alkaen Ylimääräinen koulutusvähennys 1.1.2014 alkaen työnantaja voi saada työntekijän kouluttamisesta ylimääräisen laskennallisen verovähennyksen tavallisten palkka- ja koulutuskustannusmenojen

Lisätiedot

Laki. tuloverolain muuttamisesta

Laki. tuloverolain muuttamisesta Laki tuloverolain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan tuloverolain (1535/1992) 54 d :n 2 momentti, 80 :n 9 kohta, 92 :n 26 kohta, 95 :n 1 momentin 1 kohta, 96 a :n 1 momentti, 100 :n

Lisätiedot

Vuoden 2009 tuloveroasteikkolaki

Vuoden 2009 tuloveroasteikkolaki EDUSKUNNAN VASTAUS 157/2008 vp Hallituksen esitys vuoden 2009 tuloveroasteikkolaiksi ja eräiksi muiksi tuloveroperusteita koskeviksi muutoksiksi Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä vuoden

Lisätiedot

Koulutusviennin arvonlisäverotus Ammattikorkeakoulujen taloushallinnon seminaari

Koulutusviennin arvonlisäverotus Ammattikorkeakoulujen taloushallinnon seminaari Koulutusviennin arvonlisäverotus Ammattikorkeakoulujen taloushallinnon seminaari 30.8.2017 Executive Director Maritta Virtanen Kansainvälinen palvelukauppa arvonlisäverotuksessa Myyntimaasäännökset määrittävät,

Lisätiedot

Lukiolaisen. Kansainvälisyyspassi. Opiskelijan nimi

Lukiolaisen. Kansainvälisyyspassi. Opiskelijan nimi Lukiolaisen Kansainvälisyyspassi Opiskelijan nimi Opiskelijalle Tervetuloa vahvistamaan kansainvälisyysosaamistasi! Tutustu tähän kansainvälisyyspassiin ja pohdi, miten parhaiten edistät tärkeitä työelämä-

Lisätiedot

HELSINGIN SEUDUN YMPÄRISTÖPALVELUT KUNTAYHTYMÄN KOKOUSPALKKIOSÄÄNTÖ. yhtymäkokouksen vahvistama

HELSINGIN SEUDUN YMPÄRISTÖPALVELUT KUNTAYHTYMÄN KOKOUSPALKKIOSÄÄNTÖ. yhtymäkokouksen vahvistama HELSINGIN SEUDUN YMPÄRISTÖPALVELUT KUNTAYHTYMÄN KOKOUSPALKKIOSÄÄNTÖ yhtymäkokouksen 22.3.2013 vahvistama HSY:n luottamustoimen hoitamisesta suoritettavien palkkioiden ja kustannusten korvausten perusteet

Lisätiedot

Yksityisen elinkeinonharjoittajan. tuloverotus. Verohallinto

Yksityisen elinkeinonharjoittajan. tuloverotus. Verohallinto Yksityisen elinkeinonharjoittajan tuloverotus Verohallinto Sisältö Verotettava tulo lasketaan tulolähteittäin Tulolähteen merkitys verotuksessa Verotus perustuu kirjanpitoon Elinkeinotoiminnan tuloksen

Lisätiedot

Ammattitaiteilijan verotusohjeet / verovuosi 2013

Ammattitaiteilijan verotusohjeet / verovuosi 2013 Ammattitaiteilijan verotusohjeet / verovuosi 2013 Aluksi Ammattitaitelijaa verotetaan joko tuloverolain (TVL) tai elinkeinoverolain (EVL) mukaan. Nämä taiteilijan vero-ohjeet on ensisijaisesti suunnattu

Lisätiedot

Valtionavustushankkeen taloushallinto - ohjaus ja seuranta

Valtionavustushankkeen taloushallinto - ohjaus ja seuranta Valtionavustushankkeen taloushallinto - ohjaus ja seuranta Yleistä avustusten myönnöstä Valtionavustuspäätös Avustuksen käyttötarkoitus/hyväksyttävät kokonaismenot/ valtionavustus Avustuksen maksu, käyttöaika

Lisätiedot

Valtionavustusten käytön valvonta

Valtionavustusten käytön valvonta Valtionavustusten käytön valvonta Yleistä avustusten myönnöstä Valtionavustuspäätös Avustuksen käyttötarkoitus/hyväksyttävät menot/ valtionavustus Avustuksen maksu, käyttöaika Avustuksen käytön valvonta/tarkastus

Lisätiedot

Verotuksen perusteet Verotusmenettelyn perusteet. Apulaisprofessori Tomi Viitala

Verotuksen perusteet Verotusmenettelyn perusteet. Apulaisprofessori Tomi Viitala Verotuksen perusteet Verotusmenettelyn perusteet Apulaisprofessori Tomi Viitala Keskeisiä käsitteitä VML = Verotusmenettelylaki Verovuosi Tuloverotuksessa kalenterivuosi, jolta veroilmoitus on annettava

Lisätiedot

ERITTELY YHTEISÖN HENKILÖKOHTAISEN TULOLÄHTEEN TULOKSESTA (7A)

ERITTELY YHTEISÖN HENKILÖKOHTAISEN TULOLÄHTEEN TULOKSESTA (7A) VEROHALLINTO 17.1.2017 1.1 ERITTELY YHTEISÖN HENKILÖKOHTAISEN TULOLÄHTEEN TULOKSESTA (7A) TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 3 TIETOJEN KORJAAMINEN...

Lisätiedot

VEROHALLINNON YHTENÄISTÄMISOHJEET VUODELTA 2013 TOIMITETTAVAA VEROTUSTA VARTEN

VEROHALLINNON YHTENÄISTÄMISOHJEET VUODELTA 2013 TOIMITETTAVAA VEROTUSTA VARTEN VEROHALLINNON YHTENÄISTÄMISOHJEET VUODELTA 2013 TOIMITETTAVAA VEROTUSTA VARTEN Dnro 164/200/2013 Verohallinto SISÄLLYS 1 VEROHALLINNON YHTENÄISTÄMISOHJEEN SITOVUUS... 5 2 HENKILÖKOHTAISEN TULON VEROTUS...

Lisätiedot

MAATALOUDEN VEROILMOITUS (2)

MAATALOUDEN VEROILMOITUS (2) MAATALOUDEN VEROILMOITUS (2) TIETUEKUVAUS 2015 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 VOIMASSAOLO... 2 3 MUUTOKSET EDELLISEEN VUOTEEN... 2 4 TUNNUS-TIETO LUETTELO... 3 5 TARKISTUKSET... 8 6 HUOMAUTUKSET... 12 Muutoshistoria

Lisätiedot