OHJEET TULONHANKKIMISKULUJEN LASKEMISEEN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OHJEET TULONHANKKIMISKULUJEN LASKEMISEEN"

Transkriptio

1 OHJEET TULONHANKKIMISKULUJEN LASKEMISEEN Oheinen lomake edesauttaa vähennysvaatimuksen esittämistä. Lisäksi täytetty lomake helpottaa selvityksen laatimista silloin, kun verohallinto pyytää selvitystä kuluista ja niiden perusteista. Huolellisesti veroilmoituksen täyttämisen yhteydessä täytetty lomake on tarvittaessa helppo toimittaa verohallintoon. Erilaiset selvitykset jonkin menon vähennyskelpoisuuden perusteista kannattaa arkistoida tämän lomakkeen ja menotositteiden kanssa. Perusteettomia vähennyksiä ei kannata tehdä, sillä mikäli vähennysvaatimus on täysin perusteeton, siitä voi seurata veronkorotus. Verohallinto on tiedottanut, että vuoden 2010 verotuksessa kiinnitetään erityistä huomiota ansiotuloista eli esim. palkkatuloista vähennettäviin tulonhankkimiskuluihin. Tällöin tutkitaan mm. sitä, ovatko vähennetyt kulut syntyneet tulonhankkimistarkoituksessa ja että kulut on vähennetty oikean suuruisina. Vaikka oheista selvitystä tai menon suorittamisen osoittavia tositteita ei lähtökohtaisesti tule liittää veroilmoitukseen, ne on säilytettävä 6 vuoden ajan. Vuoden 2010 tositteiden on löydyttävä vielä vuonna Kassakuitti on yleensä riittävä tosite, mikäli kuitista selviää ostettu tuote. Tositteiden yhteissumma merkitään lomakkeen ao. kohtaan. Tietoja ja tositteita voi säilyttää myös sähköisessä muodossa, kunhan ne ovat tarvittaessa paperille tulostettavissa. Verovelvollisen tulee verohallinnon pyytäessä toimittaa ne verotoimistoon paperilla. Vaikka tositteita ja selvityksiä ei enää liitetä veroilmoitukseen, tarvittavat verohallinnon liitelomakkeet on palautettava ilmoitusosan mukana verotoimistoon (esim. kotitalousvähennys nro 14 ja työasuntovähennys nro 19). Koko tämän lomakkeen voi jättää kuitenkin täyttämättä, jos tulonhankkimiskulujen määrä on enintään 620 /vuosi, kuitenkin enintään palkkatulon määrä. Esitäytetyn veroilmoituksen palautuspäivä on merkitty lomakkeeseen. Se on joko 4.4., tai Ilmoittaminen internetin kautta Jos veroilmoituksen palautuspäivä on 10.5 tai 17.5, voit ilmoittaa netin kautta (Veroilmoitus verkossa palvelun avulla) mm. seuraavat tiedot: Ansiotuloista tehtävät vähennykset: - kodin ja työpaikan väliset matkakulut - ay-jäsenmaksut ja työttömyyskassamaksut - pakolliset eläke- ja työttömyysvakuutusmaksut - tulonhankkimiskulut ansiotuloista - työasuntovähennyksen (lomakkeen 19 tiedot) - Ahvenanmaan vähennykset Pääomatuloista seuraavat tiedot: - vuokratulot ja -tappiot (lomakkeen 7 tiedot) - luovutusvoitot ja -tappiot (lomakkeen 9 ja 9A tiedot) Pääomatuloista tehtävät seuraavat vähennykset: - arvopapereiden hoito- ja säilyttämismenot - korot ja velat Verosta tehtävät vähennykset: - kotitalousvähennyksen (lomakkeen 14 tiedot) - maksetut elatusmaksut Muut tiedot: - alijäämähyvityksen tiedot - muutokset perhe- ja huoltosuhteissa - veronpalautuksen siirron puolisolle. Jos ilmoitat tietoja verkossa, älä ilmoita samoja tietoja enää lomakkeella. Jos ilmoitettavana on tietoja, joita ei voi lähettää netin kautta (esim. osinkotulot, ulkomaan tulot) niin silloin ne ilmoitetaan paperilomakkeella. Netin kautta annettavaan veroilmoitukseen ei voi liittää todistuksia, lausuntoja tai muita vastaavia. Jos näitä liitetään mukaan, ilmoita itse asia kokonaisuudessaan (esim. tulonhankkimiskulut) vain paperilomakkeella.

2 2 Lisätietoja: Tulonhankkimiskuluista ja muista verotukseen liittyvistä asioista saa lisätietoa vero.fi-sivuilta. Vähennyskelpoinen meno Menon vähentämisen edellytyksenä on, että meno kohdistuu tulonhankkimiseen ja että meno on ollut todellinen, ts. meno on tavalla tai toisella jouduttu suorittamaan sivulliselle. Menon vähennyskelpoisuutta rajoittaa lisäksi lain nimenomainen määräys, etteivät verovelvollisen ja hänen perheensä elantokustannukset ole vähennyskelpoisia. On muistettava, että veroviranomainen voi katsoa jonkun hankinnan olevan joko kokonaan tai tietyltä osalta elantokustannuksia. Verovelvollisen tulee varautua siihen, että hän pystyy selvittämään sen, että meno kohdistuu tulonhankkimiseen. Pääsääntö on se, että kuitteja ja selvitystä vähennysoikeuden perusteeksi ei liitetä veroilmoitukseen. Verovelvollisen tulee kuitenkin varautua siihen, että nämä dokumentit pystytään esittämään verohallinnolle tarvittaessa eli silloin, kun verohallinto pyytää selvityksiä vähennyksen määristä ja vähentämisen edellytyksistä. Mikäli selvitykset eivät ole riittäviä, lopputulos on se, että vähennystä ei myönnetä lainkaan tai se hyväksytään vain osittain. Verohallinto ei ole enää vahvistanut esim. puhelinkulujen osalta euromääräistä summaa. Mikäli puheluista tai muista kuluista ei ole yksityiskohtaista selvitystä, vähennyksen voi esittää arvion perusteella. Esitetty arvio tulee pystyä perustelemaan ja sen määrän tulee perustua todellisiin kuluihin. 1. Ammattikirjallisuus ja ammattilehdet Varsinainen ammattikirjallisuus voidaan esittää kokonaisuudessaan verotuksessa vähennykseksi. Erikoisteoksista esim. Nykysuomen sanakirja hyväksytään äidinkielen- ja kieltenopettajille, samoin kuin kielten opettajille sanakirjat. Samoin voi vieraskieliset opetuksessa tarvittavat kirjat esittää verotuksessa vähennettäväksi. Sen sijaan vakiintuneen verotuskäytännön mukaan tietosanakirjoja ei pidetä verotuksessa vähennyskelpoisina. Äidinkielen opettaja voi esittää vähennettäväksi kaunokirjallisuusostojaan rajoittuen kuitenkin yleensä niihin kirjoihin, joita käytetään kouluopetuksessa ja tällöin voi esittää esimiehen lausunnon asian todenperäisyydestä. Tässä kohdassa ei esitetä vähennyksenä sellaisia ammattilehtien menoja, jotka sisältyvät kohdan 4 c jäsenmaksuihin. Päivälehtien tilausmaksujen hyväksyminen verotuksessa vaatii erittäin hyvät perusteet. Vakiintuneen verotuskäytännön mukaan päivälehdet, aikakauslehdet ynnä muiden vastaavien lehtien hankintakustannukset ovat verotuksessa vähennyskelvottomia elantokustannuksia. Jos kielten opettajat esittävät ulkomaisten lehtien tilausmaksut verotuksessa, on varauduttava antamaan selvitys minkä ikäisiä oppilaita opettaa ja miksi tarvitsee ao. lehteä oppiaineensa opettamisessa. Oman aineen (tiede, taide ym.) erityisammattilehdistä myös selvitys, miksi tarvitsee ao. lehteä oppiaineensa opettamisessa. 2. Kulut omien työkalujen käytöstä: a) Laitteet ja havaintovälineet, niiden huolto ja korjaaminen sekä konttoritarvikkeet Jos laitteen hankintahinta tai verotuksessa hyväksytty osa laitteen hankintahinnasta on euroa tai enemmän, niin hankintahinta tai hyväksytty osa siitä vähennetään 25 %:n suuruisin menojäännöspoistoin. Poistamattoman menojäännöksen ollessa alle euroa menojäännös voidaan vähentää kertapoistona Verohallinnon yhtenäistämisohjeiden mukaan. Poiston laskemisesta seuraavat esimerkit: Esimerkki 1: Opettaja on ostanut tietokoneen vuonna 2010, jonka hankintahinta on euroa. Työkäytön osuudeksi katsotaan 50 % eli 750 euroa. Tämän 750 euroa voi esittää vähennettäväksi kerralla vuonna 2010, koska verotuksessa hyväksytty vähennyskelpoinen osuus hankintahinnasta on alle euroa. Voi myös esittää 750 euron vähentämistä vuosittaisin 25 %:n poistoin. Esimerkki 2: Opettaja on ostanut v tietokoneen, jonka hankintahinta 800 euroa, josta työkäytön osuus 50% eli 400 euroa. Voi esittää 400 euron vähentämistä kerralla, koska se on alle euroa tai vaihtoehtoisesti voi esittää vähentämistä 25 %:n poistoin. Esimerkki 3: Opettaja on ostanut vuonna 2007 tietokoneen, jonka hankintahinnasta euroa on hyväksytty vähennyskelpoiseksi. Poistot menevät siis seuraavasti. Vuosi Poisto (25 %) Jäännösarvo ,25 843, ,75 - Tässä tapauksessa vuoden 2010 veroilmoituksessa voi siis esittää vuoden 2010 jäännössumman 843,75

3 3 euroa poistettavaksi kokonaan. Poistolaskelma on syytä säilyttää. Vähennyskohteina tietotekniikan alueella voivat olla esim. cd-asemat, levyt, muistitikut ja tulostin. On varauduttava siihen, että niiden tarpeellisuus ja käyttö pystytään perustelemaan. Mahdolliseen selvityspyyntöön vastattaessa tulee kertoa, miten opettaja käyttää niitä opetuksessa ja/tai tuntiensa valmistelussa. Myös muiden teknisten laitteiden vähentämisessä noudatetaan em. Verohallinnon yhtenäistämisohjetta, jonka mukaan alle euron hankinnat voidaan vähentää kertapoistona. Television (ja oheislaitteiden) hankintahinta on katsottu oikeuskäytännössä elantokustannukseksi ja siten vähennyskelvottomaksi. Musiikkia opettava opettaja voi esittää vähennettäväksi musiikki-instrumentin hankintahinnasta puolet ja siitä jälleen vuotuiset poistot 25 prosentin mukaan. Kaikessa edellä olevassa on tarkoin harkittava, mikä osa laitteen hinnasta voidaan katsoa kuuluvaksi koulutyöhön ja mikä osa kotikäytössä elantokustannuksiin. Kaikista näistä hankinnoista on aina pyydettäessä esitettävä tositteet. Laitteiden korjaus, varaosat ja huoltokulut voidaan vähentää kerralla tositteiden mukaisesti. Pienhankinnoista (kynät, paperit yms.) on vähennyksen määrä työkäyttöä vastaava osuus kertavähennyksenä. b) Puhelin- ja internetkulut Puhelinkuluja voi esittää vähennettäväksi selvityksen perusteella. Vähennys on perusteltava hyvin esim. muistiinpanojen avulla. Vähennysoikeus koskee kaikkia niitä opettajia/koulussa työskenteleviä, jotka joutuvat käyttämään puhelintaan työasioissa. Mikäli puheluista ei ole yksityiskohtaista selvitystä, vähennyksen voi esittää arvion perusteella. Esitetty arvio tulee pystyä perustelemaan ja sen määrän tulee perustua todellisiin kuluihin. Jos tietokoneen työkäytön osuudeksi on hyväksytty puolet, voi internetkuluista esittää myös 50 % vähennettäväksi. c) Suojavaatetus ja muu erikoisvarustus Verotuksessa hyväksytään tietyillä opettajaryhmillä vähennys suojavaatteista ja muista erikoisvarusteista. Tämä edellyttää sekä selvitystä kuluista että selostusta suojavaatteiden ja muiden erikoisvarusteiden tarpeellisuudesta. Vähennyksen voi saada esimerkiksi oppilastyöaineiden opettaja, joita ovat fysiikan, kemian, biologian, kuvaamataidon, kotitalouden, tekstiilityön tai teknisen työn opettaja. Vähennyksen saaminen edellyttää myös sitä, että opettaja on itse joutunut hankkimaan ja huoltamaan suojavaatetuksensa. d) Liikuntaa opettavien erikoisvarusteet Liikuntaa opettava opettaja voi saada vähennyksen suksien, luistimien ja muiden liikuntaan liittyvien erikoisvarusteiden hankkimisesta ja kunnossapidosta. Vähennys edellyttää sekä selvitystä kuluista että selostusta varusteiden tarpeellisuudesta. Lisäksi opettajan on täytynyt itse maksaa syntyneet kustannukset. 3. Työhuonevähennys Opettajana toimiminen oikeuttaa työhuonevähennykseen. Vähennys on 360 euroa/vuosi. Jos molemmat puolisot käyttävät osapäivätoimisesti tai pysyväisluonteisten sivutulojen hankkimiseksi työhuonetta, vähennyksen määränä voidaan pitää yhteensä 540 euroa. Näin esimerkiksi opettajapariskunta saa tehdä yhteensä 540 euron vähennyksen. Vähennys kattaa kaikki työhuoneen käytöstä ja ylläpidosta aiheutuneet kulut. 4. Muut kulut: a) Opintomatkat Tiedonhankkimistarkoituksessa suoritetusta opintomatkasta aiheutuneet menot ovat vähennyskelpoisia. Näyttövelvollisuus menojen vähennyskelpoisuudesta ja niiden määrästä on verovelvollisella. Vähennysvaatimuksen perusteeksi on varauduttava esitettämään matkaohjelma, selvitys menoista ja muu tarpeellinen selvitys matkasta. Myös tiedot muista matkalle osallistujista voivat vaikuttaa. Jos esimerkiksi ryhmämatka-

4 4 na järjestetyn opintomatkan osanottajia yhdistävä tekijä on selvästi muu kuin tiedonhankintaan liittyvä, viittaa se siihen, että kaikki matkasta aiheutuneet menot eivät ole vähennyskelpoisia. Jos koulutustilaisuuden järjestäjä on ulkomaalainen ja tilaisuuteen osallistujat ovat eri maista, tilaisuuden järjestämisellä ulkomailla ei ole merkitystä. Opintomatka voi olla tehty tiedonhankkimis- tai säilyttämismielessä vain silloin, kun matka on ollut tarpeellinen verovelvollisella jo olevan työn tai tehtävän hoidon kannalta. Matkan tulee olla omiaan säilyttämään tai täydentämään verovelvollisella jo olevaa ammattitaitoa. Edelleen ulkomailla tapahtuvan koulutuksen tarve on yleensä suurempaa alansa erityisasiantuntijalla kuin esimerkiksi juuri alalle tulleella vastikään perusopintonsa päättäneellä henkilöllä. Esimiehen suhtautumista opintomatkaan voidaan pitää yhtenä suuntaa antavana tekijänä matkan vähennyskelpoisuutta tutkittaessa. Matkaohjelman liittyminen verovelvollisen työhön on kuitenkin perusseikka, joka on keskeinen kaikkien opintomatkojen osalta. Tyypillisiä koulutus- ja kurssimatkoja ovat erilaiset kielikurssit sekä eri alojen koulutuspäivät. Kestoltaan kurssit voivat vaihdella muutamista päivistä kuukausiin. Jos kurssin järjestäjä on kotimainen, on syy kurssin pitoon ulkomailla selvitettävä. Kielikurssin osalta luonnollinen ja hyväksyttävä syy on kurssin järjestäminen maassa, jossa asianomaista kieltä puhutaan äidinkielenä. Muiden kurssien osalta samanlaisia syitä voivat olla esimerkiksi ulkomaisten luennoitsijoiden mukanaolo tai kurssiin liittyvä käytännön harjoittelu kurssipaikkakunnalla olevassa laitoksessa. Ainoastaan opetustaidon ylläpitämiseksi tarkoitetun täydennyskoulutuksen luonteinen koulutus on vähennyskelpoista. Peruskoulutuksesta aiheutuneet menot ovat elantokustannuksina vähennyskelvottomia. Erityisesti kielikurssien osalta sääntönä voitaneen pitää, että yleiskielen opinnot ovat yleensä peruskoulutusta, kun taas ammatin vaatiman, erityissanastoa sisältävän "ammattikielen" opiskelu on yleensä luonteeltaan täydennyskoulutusta. Verotuskäytännössä ongelmallisiksi ovat osoittautuneet matkat, joissa tutustumiskohteet ovat samalla suosittuja matkailukohteita, esim. Rooman historialliset nähtävyydet. Vaikka nähtävyyteen tutustuja on ammatiltaan historian opettaja, ei se tee vielä matkasta osaksikaan vähennyskelpoista opintomatkaa. Ollakseen vähennyskelpoinen tulee matkasta annetusta selvityksestä ilmetä, että kohteisiin tutustuminen on ollut olennaisesti tavallista matkailijan tarkastelutapaa syvällisempää. Osoituksena tarkastelutavan syvällisyydestä voi olla perusteellinen perehtyminen matkan kohteeseen esimerkiksi ulkopuolisten asiantuntijoiden pitämien luentojen muodossa. Samoin matkaan liittyvä raportointivelvollisuus voi olla merkkinä tutustumistavan syvällisyydestä. Vähennyskelpoisia menoja voivat olla vain matkasta aiheutuneet todelliset kustannukset. Kuluina voidaan esittää matka- ja majoituskulut. Verovelvollinen on saattanut valita matkustustavakseen seuramatkan reittilentoa halvempana vaihtoehtona. Tällöin ei seuramatkan varsinaista opinto-osuutta pidemmällä kestoajalla ole merkitystä matkustamiskustannuksia laskettaessa (KHO taltio 5165). Matkakustannuksina voidaan ottaa huomioon myös oleskelusta aiheutuneet ylimääräiset elantokustannukset (ks. kohta 4d) kuten korkeammasta hintatasosta johtuvat ruokailukustannukset. Kurssi- ja osallistumismaksut paikan päällä järjestettäviin opintotilaisuuksiin tai pääsymaksut verovelvollisen toimialaan liittyville messuille tai näyttelyihin voidaan harkinnan mukaan pitää osittain tai kokonaan vähennyskelpoisena. Jos opintomatkaan liittyy vain vähäisessä määrin lomamatkan piirteitä, voidaan matkasta aiheutuneet kustannukset katsoa kokonaan vähennyskelpoisiksi. Siten esim. normaalin työpäivän ja työviikon mittaisen opiskelun jälkeen tapahtuva virkistäytyminen ei tee matkasta vielä osittainkaan lomamatkaa. Vastaavasti, jos lomamatkaan liitetään vähäinen määrä työhön liittyviä opintoja tai tutustumiskäyntejä, ei matkakustannus muutu osittainkaan vähennyskelpoiseksi. Vahva peruste opintomatkan puolesta on opettajan raportointivelvollisuus. b) Opetustaidon ylläpitämiseksi suoritetut kurssit, ks. myös kohta 4 d) Tähän kohtaan kuuluvat kurssimaksut, matka- ja majoituskulut. Mikäli maksu on huomattava, on syytä liittää tositteet mukaan, samoin oikeaksi todistettu jäljennös kurssin suorituksesta ja esimiehen lausunto vahvistamaan kurssin tarpeellisuus opettajan kohdalla. Myös korvaavan VESO-koulutuksen koulutuskulut ovat vähennyskelpoisia siltä osin kuin on itse ne suorittanut. Kaikissa tapauksissa ilmoitetaan vain kulut, jotka itse on maksanut ja joita työnantaja ei ole korvannut. Mikäli olet ollut oppilaiden kanssa ns. vaihto-ohjelmassa, ilmoita kustannukset, jotka olet itse maksanut, sekä esimiehen lausunto. Työnohjauksesta aiheutuneet menot voidaan esittää vähennettäviksi siltä osin, kuin ne ovat olleet tarpeellisia ammattitaidon säilyttämiseksi. Kulut eivät ole vähennyskelpoisia siltä osin, kuin ne ovat aiheutuneet henkilön oman terveyden hoidosta. Laadi ja talleta yksilöity selvitys ja esimiehen lausunto.

5 5 c) Jäsenmaksut Pedagogisten yhdistysten jäsenmaksut vähennetään tositteiden mukaisesti tulonhankkimisesta aiheutuneina kuluina kohdassa 3.4. OAJ:n jäsenmaksu vähennetään veroilmoituslomakkeen kohdassa 3.1 (työmarkkinajärj. jäsenmaksut). d) Muut tulonhankkimiskustannukset Verovelvolliselle on saattanut aiheutua vieraalla paikkakunnalla tai ulkomailla tehdystä tilapäisestä työstä sellaisia ylimääräisiä kustannuksia, joita työnantaja ei ole korvannut. Jos verovelvollinen selvittää, että hänellä on ollut tällaisesta matkasta ylimääräisiä kustannuksia (ylim. ruokailukustannuksia, yhteydenpito kotiin, vaatehuolto tai terveydenhuoltomenot), tulee kustannukset vähentää esitetyn selvityksen mukaisesti. Edellytyksenä on lisäksi, että työntekemispaikka on yli 15 km etäisyydellä varsinaisesta työpaikasta tai asunnosta, riippuen siitä, kummasta matka on tehty ja yli 5 km päässä sekä varsinaisesta työpaikasta että asunnosta. Jos verovelvollinen selvittää, että hänellä on ollut em. ylimääräisiä kustannuksia, mutta hän ei voi esittää selvitystä kustannusten määrästä, voidaan tällaisina menoina Verohallinnon yhtenäistämisohjeen mukaan vähentää tositteellisten majoitusmenojen lisäksi 24,00 euroa/matkavuorokausi ja ulkomailla vastaavasti ko. maan ulkomaanpäivärahan määrä. Vähennysoikeus ei edellytä yöpymistä. Vähennyksenä voidaan esittää em. 24,00 euroa/työpäivä, jos työmatka on kestänyt yli 10 tuntia. Vastaavasti, jos aikaa on kulunut yli 6 tuntia, mutta alle 10 tuntia, voidaan esittää vähennettäväksi 12,00. Ajan katsotaan alkavan silloin, kun lähtee kotoa ja päättyvän silloin, kun kotiin palataan. Jos verovelvollinen asuu ulkomailla kodinomaisissa olosuhteissa (esim. opettajien Fulbright-vaihto), lisääntyneet elantokulut voidaan muun selvityksen puuttuessa arvioida puoleen kyseisen maan päivärahan määrästä. Verohallinnon yhtenäistämisohjeiden mukaan jos todellisia kuluja ei kyetä selvittämään mutta kuitenkin osoitetaan, että lisääntyneitä elantokustannuksia on todennäköisesti aiheutunut, vähennyksen määrä arvioidaan. Osoituksena lisääntyneiden elantomenojen syntymisestä voidaan pitää verovelvollisen luotettavaa selvitystä siitä, mistä tai miten vähennysvaatimuksen perusteena olevat lisääntyneet elantomenot ovat syntyneet. On kuitenkin huomioitava, että verotuskäytännössä lisääntyneiden elantokustannusten vähennysvaatimuksiin suhtaudutaan kriittisesti (=pitää olla todellista näyttöä lisääntyneistä elantokustannuksista, esim. kuitit yms.). Matkakulut Asunnon ja työpaikan väliset matkakulut esitetään lomakkeessa omassa sarakkeessaan ja siirretään verolomakkeen kohtaan 3.5. Asunnon ja työpaikan välisenä matkavähennyksenä hyväksytään 600 omavastuun ylittävältä osalta enintään Tämän maksimivähennyksen saa, kun matkakulut ovat yhteensä vähintään Jos verovelvollinen on kulkenut työpäivän aikana eri työpisteiden välillä, vähennetään nämä matkakulut kohdassa 3.4 (tulonhankkimiskulut) eikä kohdassa 3.5. Jos eri työpisteiden välisiin matkoihin käytetään omaa autoa, vähennykseksi hyväksytään 0,24 euroa/km. Matkakulut mainitaan opettajalomakkeessa (kohta 4 d) ja siirretään verolomakkeen kohtaan 3.4. Alla on yleistä tietoa matkakuluista. Asunnon ja työpaikan väliset matkakustannukset: Asunnon ja työpaikan välisellä matkalla tarkoitetaan kodin ja varsinaisen työpaikan välistä matkaa. Varsinainen työpaikka on paikka, jossa palkansaaja vakituisesti työskentelee. Jos palkansaajalla ei työn liikkuvuuden vuoksi ole paikkaa, jossa hän vakituisesti työskentelee, varsinaisena työpaikkana pidetään paikkaa, josta hän hakee työmääräykset, säilyttää työssä käyttämiään asusteita, työvälineitä tai työaineita, tai muuta työn tekemisen kannalta vastaavaa paikkaa. Asunnon ja työpaikan välisten matkojen matkakulut vähennetään halvimman käytettävissä olevan kulkuneuvon mukaan riippumatta siitä, mitä kulkuneuvoa verovelvollinen on käyttänyt matkaansa. Kulut vähennetään vain siltä osin kuin ne ylittävät 600 euron omavastuuosuuden. Vähennyksen enimmäismäärä on euroa vuodessa.

6 6 Halvin kulkuneuvo. Halvimpana kulkuneuvona pidetään yleensä julkista kulkuneuvoa. Vähennys voidaan tehdä muun kuin julkisen kulkuneuvon kustannusten mukaan esimerkiksi seuraavissa tapauksissa: Julkista kulkuneuvoa ei ole lainkaan käytettävissä. Kävelymatka yhteen suuntaan (esim. asunnolta linja-autopysäkille) on vähintään 3 kilometriä. Odotusaika meno-paluumatkalla (esim. julkisen kulkuneuvon vaihto) on yhteensä vähintään 2 tuntia. Matka alkaa tai päättyy yöllä (klo ). Omaa autoa ei voida pitää halvimpana kulkuneuvona sen perusteella, että verovelvollinen tarvitsee autoa työssään, kuljettaa lapsia päivähoitoon tai matka julkisilla kulkuneuvoilla kestäisi kauemmin kuin omalla autolla. Verohallinto antaa vuosittain matkakuluvähennyspäätöksen siitä, miten vähennys lasketaan, jos halvimpana kulkuneuvona pidetään muuta kuin julkista kulkuneuvoa. Vähennyksen määrä vuodelle 2010 on omalla auto 0,24 euroa kilometriltä. Työmatka Työmatkalla tarkoitetaan matkoja, joita verovelvollinen tilapäisesti tekee erityiselle työntekemispaikalle työtehtäviensä vuoksi. Erityisellä työntekemispaikalla tarkoitetaan työhön kuuluvien tehtävien tilapäistä suorituspaikkaa. Viikonloppumatkat Jos henkilöllä on varsinainen työpaikka ja asunto eri paikkakunnalla kuin hänellä on perheensä kanssa varsinainen koti, saa hän vähentää matkakulut kotona käynnistä vähentää pääsääntöisesti kerran viikossa halvimman kulkuneuvon taksan mukaan. Kaksikin matkaa viikossa on hyväksytty, jos on pystytty selvittämään, että matkat on tosiasiassa tehty. Käytännössä vähennys on myönnetty julkisella kulkuneuvolla syntyvien kustannusten perusteella. Matkoista syntyneet kustannukset rinnastetaan asunnon ja työpaikan välisiin matkoihin ja ilmoitetaan kohdassa 3.5. Työasuntovähennys Työasuntovähennys vähennetään ansiotuloista tulonhankkimiskuluna. Työasuntovähennyksen voi saada verovelvollinen, joka työskentelee kaukana kotoaan ja joka on tämän vuoksi vuokrannut käyttöönsä toisen asunnon (työasunnon) työpaikan sijaintialueelta. Vähennyksen saaminen edellyttää, että tietyt työpaikan ja asuntojen laatuun ja sijaintiin liittyvät edellytykset täyttyvät. Vähennyksen määrä on enintään 250 euroa kuukaudelta. Työasuntovähennyksen saamiseksi opettajalla tulee olla samanaikaisesti käytössään kaksi asuntoa: vakituinen asunto ja työasunto. Työasunto on henkilön toinen asunto, jonka hän on vuokrannut varsinaisen työpaikkansa sijainnin vuoksi. Työasuntovähennyksen voi saada vain vuokra-asunnosta. Henkilön tulee olla vuokrasuhteessa joko päävuokralainen tai alivuokralainen. Vuokrattuun asuntoon rinnastetaan työsuhdeasunto, joka on saatu luontoisetuna työnantajalta varsinaisen työpaikan sijainnin vuoksi. Työasuntovähennyksen edellytyksenä on, että verovelvollisen vakituinen asunto sijaitsee yli 100 kilometrin etäisyydellä sekä työasunnosta että varsinaisesta työpaikasta, jonka sijainnin vuoksi työasunto on hankittu. Etäisyys lasketaan lyhintä mahdollista reittiä yleisesti käytettävissä olevaa tietä pitkin. Työasuntovähennys myönnetään selvityksen perusteella. Selvitys tulee tehdä lomakkeella 19, joka on saatavissa osoitteesta ja verotoimistosta.

Opettajien tulonhankkimiskulut

Opettajien tulonhankkimiskulut Opettajien tulonhankkimiskulut Mitä tulonhankkimiskulut ovat? Tulonhankkimiskulut ovat kuluja, jotka liittyvät välittömästi tulon hankkimiseen tai säilyttämiseen. Samasta kulusta osa voi liittyä tulonhankintaan

Lisätiedot

Opettajien tulonhankkimiskulut

Opettajien tulonhankkimiskulut Opettajien tulonhankkimiskulut Mitä tulonhankkimiskulut ovat? Kuluja, jotka välittömästi liittyvät tulon hankintaan tai säilyttämiseen Samasta kulusta osa voi liittyä tulonhankintaan ja osa ei vähennyskelpoista

Lisätiedot

HENKILÖASIAKKAAT. Esitäytetyn veroilmoituksen täyttöopas ILMOITA VERKOSSA. vero.fi/veroilmoitus. verovuosi

HENKILÖASIAKKAAT. Esitäytetyn veroilmoituksen täyttöopas ILMOITA VERKOSSA. vero.fi/veroilmoitus. verovuosi ILMOITA VERKOSSA vero.fi/veroilmoitus Esitäytetyn veroilmoituksen täyttöopas HENKILÖASIAKKAAT verovuosi 2012 Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet vero.fi/lomakkeet/veroilmoitus SISÄLTÖ AJANKOHTAISTA

Lisätiedot

Matkakustannusten korvaukset teatteri- ja mediatyöntekijän verotuksessa

Matkakustannusten korvaukset teatteri- ja mediatyöntekijän verotuksessa 1 (8) EVO/Minna Tanska 4.6.2014 SAK:n ja Temen ohje: Matkakustannusten korvaukset teatteri- ja mediatyöntekijän verotuksessa Tämä ohje perustuu Verohallinnon vuosittain antamaan päätökseen verovapaista

Lisätiedot

Esitäytetyn veroilmoituksen täyttöopas HENKILÖASIAKKAAT

Esitäytetyn veroilmoituksen täyttöopas HENKILÖASIAKKAAT ILMOITA VERKOSSA vero.fi/veroilmoitus Esitäytetyn veroilmoituksen täyttöopas HENKILÖASIAKKAAT verovuosi 2014 Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet vero.fi/lomakkeet/veroilmoitus SISÄLTÖ AJANKOHTAISTA

Lisätiedot

Esitäytetyn veroilmoituksen täyttöopas HENKILÖASIAKKAAT

Esitäytetyn veroilmoituksen täyttöopas HENKILÖASIAKKAAT ILMOITA VERKOSSA vero.fi/veroilmoitus Esitäytetyn veroilmoituksen täyttöopas HENKILÖASIAKKAAT verovuosi 2015 Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet: vero.fi/lomakkeet/veroilmoitus SISÄLTÖ AJANKOHTAISTA

Lisätiedot

TUKIPAKETIN VEROTUS JA

TUKIPAKETIN VEROTUS JA TUKIPAKETIN VEROTUS JA TULONTASAUS Verohallinto Sisällys Tukipaketin verotus Tukipaketin verotus Tulontasaus ansiotulojen verotuksessa (Verohallinnon ohje 7.9.2015) Verokortin hakeminen Vero.fi-sivuston

Lisätiedot

Lomakkeen 15 täyttäminen

Lomakkeen 15 täyttäminen Tässä esityksessä lomakkeen kohdat käydään läpi käytännöllisessä täyttöjärjestyksessä, joka poikkeaa osittain lomakkeen numerojärjestyksestä. 1. Nimi, henkilötunnus 2. Taiteen ala tai ammatti, esim. kuvataide

Lisätiedot

Vuokratyöntekijän palkka verotetaan Suomessa myös, jos työntekijä tulee maasta, jonka kanssa Suomella ei ole verosopimusta.

Vuokratyöntekijän palkka verotetaan Suomessa myös, jos työntekijä tulee maasta, jonka kanssa Suomella ei ole verosopimusta. Ulkomaisen vuokratyövoiman verotusta koskeva uudistus 2007: tyypillisiä kysymyksiä vastauksineen Sisällysluettelo 1. Yleiset kysymykset 2. Enintään kuusi kuukautta Suomessa olevat 3. Yli kuusi kuukautta

Lisätiedot

SUOSITUS 25.3.2010 AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN OSALLISTUMISESTA AIHEUTUVIEN KUSTAN- NUSTEN KORVAAMINEN 1.8.2010 ALKAEN

SUOSITUS 25.3.2010 AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN OSALLISTUMISESTA AIHEUTUVIEN KUSTAN- NUSTEN KORVAAMINEN 1.8.2010 ALKAEN 1 SUOSITUS 25.3.2010 AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN OSALLISTUMISESTA AIHEUTUVIEN KUSTAN- NUSTEN KORVAAMINEN 1.8.2010 ALKAEN Yleistä korvauksen maksamisesta Kuntoutusetuudet saadakseen opiskelijan on toimitettava

Lisätiedot

Uusien ohjeiden vaikutus ja vinkit veroilmoitusten 2, 5 ja 6A:n täyttämiseen. Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille 2015

Uusien ohjeiden vaikutus ja vinkit veroilmoitusten 2, 5 ja 6A:n täyttämiseen. Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille 2015 Uusien ohjeiden vaikutus ja vinkit veroilmoitusten 2, 5 ja 6A:n täyttämiseen Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille 2015 Sisältö Yhtenäistämisohje vs. Vero.fi > Syventävät ohjeet Tulossa uusia ohjeita,

Lisätiedot

Verotuksen perusteet Tuloverotuksen perusteet; ansiotuloverotus. Apulaisprofessori Tomi Viitala

Verotuksen perusteet Tuloverotuksen perusteet; ansiotuloverotus. Apulaisprofessori Tomi Viitala Verotuksen perusteet Tuloverotuksen perusteet; ansiotuloverotus Apulaisprofessori Tomi Viitala Eriytetty tuloverojärjestelmä - Tulolajit Luonnollisilla henkilöillä kaksi tulolajia: ansiotulo ja pääomatulo

Lisätiedot

SUOSITUS 21.3.2013 AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN OSALLISTUMISESTA AIHEUTUVIEN KUSTAN- NUSTEN KORVAAMINEN 1.8.2013 ALKAEN

SUOSITUS 21.3.2013 AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN OSALLISTUMISESTA AIHEUTUVIEN KUSTAN- NUSTEN KORVAAMINEN 1.8.2013 ALKAEN 1 SUOSITUS 21.3.2013 AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN OSALLISTUMISESTA AIHEUTUVIEN KUSTAN- NUSTEN KORVAAMINEN 1.8.2013 ALKAEN Yleistä korvauksen maksamisesta Kuntoutusetuudet saadakseen opiskelijan on toimitettava

Lisätiedot

SUOSITUS 26.3.2009 AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN OSALLISTUMISESTA AIHEUTUVIEN KUSTAN- NUSTEN KORVAAMINEN 1.8.2009 ALKAEN

SUOSITUS 26.3.2009 AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN OSALLISTUMISESTA AIHEUTUVIEN KUSTAN- NUSTEN KORVAAMINEN 1.8.2009 ALKAEN 1 SUOSITUS 26.3.2009 AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN OSALLISTUMISESTA AIHEUTUVIEN KUSTAN- NUSTEN KORVAAMINEN 1.8.2009 ALKAEN Yleistä korvauksen maksamisesta Kuntoutusetuudet saadakseen opiskelijan on toimitettava

Lisätiedot

Kymenlaakson ammattikorkeakoulussa on käytössä BasWaren TEMmatkanhallintajärjestelmä.

Kymenlaakson ammattikorkeakoulussa on käytössä BasWaren TEMmatkanhallintajärjestelmä. 1 TYÖ-, KOULUTUS- JA ULKOMAAN MATKOJA KOSKEVA TEM-MATKANHALLINTAJÄRJESTELMÄ Yleistä Kymenlaakson ammattikorkeakoulussa on käytössä BasWaren TEMmatkanhallintajärjestelmä. Henkilöstön kaikki matkasuunnitelmat

Lisätiedot

TYÖMATKAT JA VEROTUS. Seija Karttunen Virpi Pasanen Eija Tannila

TYÖMATKAT JA VEROTUS. Seija Karttunen Virpi Pasanen Eija Tannila TYÖMATKAT JA VEROTUS Seija Karttunen Virpi Pasanen Eija Tannila TALENTUM Helsinki 2014 Copyright 2014 Talentum Media Oy ja tekijät ISBN 978-952-14-2129-7 ISBN 978-952-14-2130-3 (sähkökirja) Taitto: NotePad

Lisätiedot

Asunto- ja keskinäiset kiinteistöyhteisöt, veroilmoitus. Veroinfo isännöitsijöille 15.1.2014 Seija Pyrhönen, Verohallinto

Asunto- ja keskinäiset kiinteistöyhteisöt, veroilmoitus. Veroinfo isännöitsijöille 15.1.2014 Seija Pyrhönen, Verohallinto Asunto- ja keskinäiset kiinteistöyhteisöt, veroilmoitus Veroinfo isännöitsijöille Seija Pyrhönen, Verohallinto Sisältö Verolomake 4 uudistukset Verolomakkeen 4 täyttäminen, sivu 1 Verolomakkeen 4 täyttäminen,

Lisätiedot

Suomen verotus selkeästi

Suomen verotus selkeästi Suomen verotus selkeästi Avainsanat Vero: pakollinen maksu, jonka valtio kerää yhteiskunnan palveluita varten Veroprosentti: osuus, jonka työnantaja ottaa palkasta ja välittää Verohallinnolle Verohallinto:

Lisätiedot

Esimerkki 3. Sivu 1. Sivu 2

Esimerkki 3. Sivu 1. Sivu 2 Esimerkki 3 Esimerkissä on kuvattu, kuinka muu kuin tuloverolain 22 :n mukainen yleishyödyllinen yhteisö täyttää veroilmoituslomakkeen 6C. Yhdistys on kaveriporukan perustama Harrastus ry, joka on sääntöjen

Lisätiedot

ennakkoveroa/muutosta ennakkoveroon

ennakkoveroa/muutosta ennakkoveroon VEROKORTTIHAKEMUS JA ENNAKKOVEROHAKEMUS 2016 Henkilöasiakas, liikkeen- tai ammatinharjoittaja, maatalouden harjoittaja ja yhtymän osakas hakee verokorttia ja/tai ennakkoveroa tällä lomakkeella. Rajoitetusti

Lisätiedot

Maatalouden veroilmoitus 2014

Maatalouden veroilmoitus 2014 Maatalouden veroilmoitus 2014 2-lomakkeen täyttäminen Lähdeaineistona Verohallinnon yhtenäistämisohjeet vuodelle 2014, maatalouden veroilmoituksen täyttöohjeet ja muut ohjeet sekä Verohallinnon sisäiset

Lisätiedot

3.1 Sisäoppilaitosmuotoisessa majoituksessa olevat opiskelijat (2.3 kohdassa ilmoitetuista opiskelijoista)

3.1 Sisäoppilaitosmuotoisessa majoituksessa olevat opiskelijat (2.3 kohdassa ilmoitetuista opiskelijoista) OPETUSHALLITUS Tieto ja rahoitus -yksikkö PERUSTIEDOT/Lukiokoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Tilanne 20.1.2013 1. Yhteystiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjän numero Yhteyshenkilön

Lisätiedot

Esitäytetyn veroilmoituksen tarkistaminen ja korjaaminen Yksityiskohtainen täyttöohje 2012

Esitäytetyn veroilmoituksen tarkistaminen ja korjaaminen Yksityiskohtainen täyttöohje 2012 Esitäytetyn veroilmoituksen tarkistaminen ja korjaaminen Yksityiskohtainen täyttöohje 2012 Veroilmoitus verkossa Täydennä tai korjaa esitäytetty veroilmoitus verkossa. Palvelu on auki veroilmoitukseesi

Lisätiedot

Personal trainerin verotus

Personal trainerin verotus Personal trainerin verotus Personal Trainerin verotus Tässä esityksessä: Tärkeitä asioita palkansaajan verotuksesta Hyödyllistä tietoa yrittäjille Käytännönneuvoja vähennyksistä Tutustumisen arvoisia linkkejä

Lisätiedot

TILI- JA HALLINTOPALVELU ILMOLA OY:N ASIAKKAILLE JA YHTEISTYÖKUMPPANEILLE

TILI- JA HALLINTOPALVELU ILMOLA OY:N ASIAKKAILLE JA YHTEISTYÖKUMPPANEILLE ASIAKASKIRJE 17.01.2017 TILI- JA HALLINTOPALVELU ILMOLA OY:N ASIAKKAILLE JA YHTEISTYÖKUMPPANEILLE Oikein Hyvää alkanutta Uutta Vuotta 2017! Uuden vuoden alkaessa olen taas koonnut tähän ajankohtaisia asioita

Lisätiedot

Suomen verotus selkokielellä

Suomen verotus selkokielellä Suomen verotus selkokielellä Mitä sanat tarkoittavat? Vero: pakollinen maksu, jonka valtio kerää yhteiskunnan palveluita varten Veroprosentti: osuus, jonka työnantaja ottaa palkasta ja välittää Verohallinnolle

Lisätiedot

Mikä on kotitalousvähennys?

Mikä on kotitalousvähennys? Kotitalousvähennys Mikä on kotitalousvähennys? Verosta tehtävä vähennys pienentää maksettavan veron määrää on henkilökohtainen poikkeuksena puolisovähennys Saat vähentää kuluja, jotka ovat aiheutuneet

Lisätiedot

Valtionavustusten käytön valvonta

Valtionavustusten käytön valvonta Valtionavustusten käytön valvonta Yleistä avustusten myönnöstä Valtionavustuspäätös Avustuksen käyttötarkoitus/hyväksyttävät menot/ valtionavustus Avustuksen maksu, käyttöaika Avustuksen käytön valvonta/tarkastus

Lisätiedot

Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet www.vero.fi/lomakkeet/6

Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet www.vero.fi/lomakkeet/6 Veroilmoituksen täyttöopas 6 YHTEISETUUS verovuosi 2013 Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet www.vero.fi/lomakkeet/6 SISÄLTÖ AJANKOHTAISTA 3 VEROILMOITUKSEN ANTAMINEN 3 MUUTOKSET YHTEISÖN TIEDOISSA

Lisätiedot

10/2016. LIITE Lääkärin veroilmoitus vuodelta 2015 AJASSA TIETEESSÄ TYÖSSÄ LIITOSSA MAAILMASSA. veroasiantuntija, OTK Minna Tanska

10/2016. LIITE Lääkärin veroilmoitus vuodelta 2015 AJASSA TIETEESSÄ TYÖSSÄ LIITOSSA MAAILMASSA. veroasiantuntija, OTK Minna Tanska SUOMEN LÄÄKÄRILEHTI FINLANDS LÄKARTIDNING FINNISH MEDICAL JOURNAL WWW.LAAKARILEHTI.FI LIITE Lääkärin veroilmoitus vuodelta 2015 10/2016 veroasiantuntija, OTK Minna Tanska AJASSA TIETEESSÄ TYÖSSÄ LIITOSSA

Lisätiedot

LIIKKEEN- JA AMMATIN- HARJOITTAJAT

LIIKKEEN- JA AMMATIN- HARJOITTAJAT Veroilmoituksen täyttöopas 5 LIIKKEEN- JA AMMATIN- HARJOITTAJAT verovuosi 2014 Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet vero.fi/lomakkeet/5 SISÄLTÖ AJANKOHTAISTA 3 VEROILMOITUS JA LIITELOMAKKEET

Lisätiedot

MAATALOUDENHARJOITTAJA

MAATALOUDENHARJOITTAJA 2 Veroilmoituksen täyttöopas MAATALOUDENHARJOITTAJA verovuosi 2015 Liitä mukaan vain Verohallinnon liitelomakkeita Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet: vero.fi/veroilmoitus/2 SISÄLTÖ AJANKOHTAISTA

Lisätiedot

Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta. Tilanne

Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta. Tilanne OPETUSHALLITUS Laskentapalvelut PERUSTIEDOT/Lukiokoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Tilanne 20.1.2006 1. Yhteystiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjän numero Yhteyshenkilön

Lisätiedot

MAATALOUDEN VEROILMOITUS (2)

MAATALOUDEN VEROILMOITUS (2) MAATALOUDEN VEROILMOITUS (2) TIETUEKUVAUS 2015 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 VOIMASSAOLO... 2 3 MUUTOKSET EDELLISEEN VUOTEEN... 2 4 TUNNUS-TIETO LUETTELO... 3 5 TARKISTUKSET... 8 6 HUOMAUTUKSET... 12 Muutoshistoria

Lisätiedot

LIIKKEEN- TAI AMMATIN- HARJOITTAJA

LIIKKEEN- TAI AMMATIN- HARJOITTAJA Veroilmoituksen täyttöopas 5 LIIKKEEN- TAI AMMATIN- HARJOITTAJA verovuosi 2015 Liitä mukaan vain Verohallinnon liitelomakkeita Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet: vero.fi/veroilmoitus/5 SISÄLTÖ

Lisätiedot

Kela OT 15. Muutosilmoitus Opintotuki. 1. Hakijan tiedot Henkilötunnus. 270896-123A Matti Meikäläinen. 00000 Helsinki Puhelinnumero

Kela OT 15. Muutosilmoitus Opintotuki. 1. Hakijan tiedot Henkilötunnus. 270896-123A Matti Meikäläinen. 00000 Helsinki Puhelinnumero Kela Muutosilmoitus Opintotuki OT 15 Voit tehdä tämän ilmoituksen ja lähettää sen liitteet myös verkossa /asiointi Lisätietoja /opiskelijat Voit kysyä lisää opiskelijan tukien palvelunumerosta 020 692

Lisätiedot

ERITTELY YHTEISÖN HENKILÖKOHTAISEN TULOLÄHTEEN TULOKSESTA (7A)

ERITTELY YHTEISÖN HENKILÖKOHTAISEN TULOLÄHTEEN TULOKSESTA (7A) VEROHALLINTO 17.1.2017 1.1 ERITTELY YHTEISÖN HENKILÖKOHTAISEN TULOLÄHTEEN TULOKSESTA (7A) TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 3 TIETOJEN KORJAAMINEN...

Lisätiedot

Verotuksen perusteet Verotusmenettelyn perusteet. Apulaisprofessori Tomi Viitala

Verotuksen perusteet Verotusmenettelyn perusteet. Apulaisprofessori Tomi Viitala Verotuksen perusteet Verotusmenettelyn perusteet Apulaisprofessori Tomi Viitala Keskeisiä käsitteitä VML = Verotusmenettelylaki Verovuosi Tuloverotuksessa kalenterivuosi, jolta veroilmoitus on annettava

Lisätiedot

GOLFLIITON MATKA-, EDUSTUS- JA KULU- KORVAUKSET ALKAEN 1.6.2016

GOLFLIITON MATKA-, EDUSTUS- JA KULU- KORVAUKSET ALKAEN 1.6.2016 GOLFLIITON MATKA-, EDUSTUS- JA KULU- KORVAUKSET ALKAEN 1.6.2016 Tämän ohjeen antaja on Suomen Golfliiton hallitus. Ohje astuu voimaan 1.6.2016 ja korvaa aiemmin 1.1.2015 annetun matkustusohjeen. Ohje koskee

Lisätiedot

Freelancer verottajan silmin

Freelancer verottajan silmin Sopimus olennainen: Työsopimus -> työsuhde -> palkka ja työlainsäädäntö Ei työsuhdetta -> työkorvaus (poikkeuksena tietyt henkilökohtaiset palkkiot) Työsuhteessa lait ja TES määrittelevät tarkkaan useita

Lisätiedot

Opiskelijamäärät ilmoitetaan 20.1.2016 tilanteen mukaan.

Opiskelijamäärät ilmoitetaan 20.1.2016 tilanteen mukaan. TÄYTTÖOHJE 1 (9) Perustiedot 20.1.2016 LUKIOKOULUTUS Yhteystiedot (1 * ) Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) 58 :n ja asetuksen (1766/2009) 25 :n mukaan koulutuksen järjestäjien

Lisätiedot

Maatalousyhtymän verotus Kohti Tulevaa hanke Sirpa Lintunen

Maatalousyhtymän verotus Kohti Tulevaa hanke Sirpa Lintunen Maatalousyhtymän verotus 7.12.2016 Kohti Tulevaa hanke Sirpa Lintunen Maatalousyhtymällä voi olla - Maatalouden tulolähde: maatalous, rakennusten vuokrat, maa-alueen vuokra, metsätalouden sivutulot - Muun

Lisätiedot

Rakentamiseen liittyvä kuukausittainen tiedonantomenettely. Veroinfo isännöitsijöille Sari Wulff, Verohallinto

Rakentamiseen liittyvä kuukausittainen tiedonantomenettely. Veroinfo isännöitsijöille Sari Wulff, Verohallinto Rakentamiseen liittyvä kuukausittainen tiedonantomenettely Veroinfo isännöitsijöille Sari Wulff, Verohallinto Kuka, mitä, miten ja milloin? Ketä menettely koskee? Asunto-osakeyhtiöitä, kuntia, yhdistyksiä,

Lisätiedot

JULKISYHTEISÖ YHTEISETUUS

JULKISYHTEISÖ YHTEISETUUS Veroilmoituksen täyttöopas 6 JULKISYHTEISÖ YHTEISETUUS verovuosi 2016 Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet vero.fi/lomakkeet/6 SISÄLTÖ AJANKOHTAISTA 3 VEROILMOITUKSEN ANTAMINEN 3 MUUTOKSET YHTEISÖN

Lisätiedot

Tutkintosuorituksen arviointiaineisto. RENGASALAN AMMATTITUTKINTO 3.7 Moottoripyörän rengas- ja huoltotyöt OPH 37/011/2012

Tutkintosuorituksen arviointiaineisto. RENGASALAN AMMATTITUTKINTO 3.7 Moottoripyörän rengas- ja huoltotyöt OPH 37/011/2012 Tutkintosuorituksen arviointiaineisto RENGASALAN AMMATTITUTKINTO 3.7 Moottoripyörän rengas- ja huoltotyöt OPH 37/011/2012 Suorittaja: Järjestäjä: Sisällys Ohjeet tutkinnon osan suorittamiseen... 3 1 Arvioijat...

Lisätiedot

Lukion opetussuunnitelman perusteiden (määräys 60/011/2015) muutoksista johtuvat korjaukset (punaisella uudet tekstit) (07/2016) oppaassa:

Lukion opetussuunnitelman perusteiden (määräys 60/011/2015) muutoksista johtuvat korjaukset (punaisella uudet tekstit) (07/2016) oppaassa: Lukion opetussuunnitelman perusteiden (määräys 60/011/2015) muutoksista johtuvat korjaukset (punaisella uudet tekstit) (07/2016) oppaassa: Arvioinnin opas 2015 (Oppaat ja käsikirjat 2015:11) - s. 18 viimeinen

Lisätiedot

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ PAIMION KAUPUNKI KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Valtuuston hyväksymä: 13.12.2012 94 Voimaantulopäivämäärä: 1.1.2013 Valtuuston muuttama 25.4.2013 56 1 Soveltamisala Kaupungin

Lisätiedot

Ajankohtaista Verohallinnosta. Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille 2016

Ajankohtaista Verohallinnosta. Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille 2016 Ajankohtaista Verohallinnosta Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille 2016 Auto- ja valmisteverotus sekä maahantuonnin arvonlisäverotus Laki avoimesta yhtiöstä ja kommandiittiyhtiöstä muuttui 1.1.2016

Lisätiedot

HE 258/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan tuloverolain muuttamisesta

HE 258/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan tuloverolain muuttamisesta HE 258/2010 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle luonnollisen henkilön lahjoitusvähennyksen voimassaolon jatkamisesta Esityksessä ehdotetaan tuloverolain ja väliaikaisesta annetun lain voimaantulosäännöstä

Lisätiedot

Yksinkertaistetut kustannusmenettelyt. Risto Janhunen, Keski-Suomen ELY-keskus Maaseudun hanketuki-info

Yksinkertaistetut kustannusmenettelyt. Risto Janhunen, Keski-Suomen ELY-keskus Maaseudun hanketuki-info Yksinkertaistetut kustannusmenettelyt Risto Janhunen, Keski-Suomen ELY-keskus Maaseudun hanketuki-info 27.5.2015 Sivu 1 27.5.2015 Kustannusmallivaihtoehdot Prosenttiperusteinen yleiskustannusten laskenta

Lisätiedot

osien (aik. yhteiset opinnot) uusi muoto

osien (aik. yhteiset opinnot) uusi muoto Ammattitaitoa täydentävien tutkinnon osien (aik. yhteiset opinnot) uusi muoto Tiedotustilaisuus koulutuksen järjestäjille Susanna Tauriainen Tiedotustilaisuus 15.9.2008 www.oph.fi Osaamisen ja sivistyksen

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA VEROTUKSESTA JA TALOUSHALLINNOSTA

AJANKOHTAISTA VEROTUKSESTA JA TALOUSHALLINNOSTA AJANKOHTAISTA VEROTUKSESTA JA TALOUSHALLINNOSTA Oheisesta tiedotteesta löydät tärkeää tietoa mm. vuodenvaihteen veromuutoksista, eläkeuudistuksesta sekä verovapaista kustannusten korvauksista. Tulevista

Lisätiedot

Maatalouden veroilmoitus 2013

Maatalouden veroilmoitus 2013 Maatalouden veroilmoitus 2013 2-lomakkeen täyttäminen Lähdeaineistona Verohallinnon yhtenäistämisohjeet vuodelle 2013, maatalouden veroilmoituksen täyttöohjeet ja Verohallinnon sisäiset koulutusaineistot.

Lisätiedot

OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA

OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA 19.3.2009 Pirkko Laurila Osaamisen tunnustamisen taustaa Oppimisympäristöjen monipuolistuminen Koulutuksen taloudellisuuden, tehokkuuden

Lisätiedot

Tiedonkeruu kustannukset, tulot ja suoritteet vuonna 2016:

Tiedonkeruu kustannukset, tulot ja suoritteet vuonna 2016: TÄYTTÖOHJE 1(5) Kustannukset, tulot ja suoritteet vuonna 2016 OPINTOKESKUKSET Muutoksia opintokeskusten kustannukset, tulot ja suoritteet vuonna 2017 tiedonkeruuseen: Kevään 2018 tiedonkeruuseen Kustannukset,

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ TERVEYSLAUTAKUNTA

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ TERVEYSLAUTAKUNTA HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2010 1 238 PALKAN TAKAISINPERINNÄN KOHTUULLISTAMISTA KOSKEVA VAATIMUS Terke 2010-1542 Esityslistan asia TJA/20 TJA Terveyslautakunta päätti hylätä tämän päätöksen liitteessä

Lisätiedot

Verotuksen ajankohtaista vuodelle 2014

Verotuksen ajankohtaista vuodelle 2014 Verotuksen ajankohtaista vuodelle 2014 Eteran palkkahallintopäivä Verohallinto Sisältö: Verolait - keskeisimmät lainsäädäntömuutokset Verokortit 2014 - muutokset verokorteissa ja työnantajamenettelyssä

Lisätiedot

Yritys ulkomailla, toimintaa Suomessa. Ulkomaisen yrityksen verotukseen liittyvät velvoitteet

Yritys ulkomailla, toimintaa Suomessa. Ulkomaisen yrityksen verotukseen liittyvät velvoitteet Yritys ulkomailla, toimintaa Suomessa Ulkomaisen yrityksen verotukseen liittyvät velvoitteet 1 Veroilmoitus Ulkomainen yritys, jolla on kiinteä toimipaikka Suomessa on verovelvollinen Suomeen kiinteän

Lisätiedot

Maatilan verotus 2015

Maatilan verotus 2015 Maatilan verotus 2015 04.02.2015 Elina Heliander Otsikko tähän Muistiinpanot Muistiinpanovelvollisuus, joka perustuu tositteisiin ja muihin muistiinpanoihin. Muistiinpanot ja tositteet on säilytettävä

Lisätiedot

Erityishoitorahan asiointipalvelun määrän laskennan ohje

Erityishoitorahan asiointipalvelun määrän laskennan ohje Erityishoitorahan määrän laskennan ohje Erityishoitorahan yleisistä perusteista saat tarkempaa tietoa Lapsiperheet -sivuilta (Lapsen sairastaessa) sekä Kelan toimistoista. Erityishoitorahan määrä lasketaan

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 2011 Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus uusissa perustutkinnon perusteissa arvioinnin tehtävät ja tavoitteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen

Lisätiedot

Tutkinnon suorittajan osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Tutkinnon suorittajan osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Tutkinnon suorittajan osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Arviointiriihi AEL 25.3.2014 Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Säädökset

Lisätiedot

MAATALOUDEN- HARJOITTAJA

MAATALOUDEN- HARJOITTAJA Veroilmoituksen täyttöopas 2 MAATALOUDEN- HARJOITTAJA verovuosi 2016 Liitä mukaan vain Verohallinnon liitelomakkeita Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet: vero.fi/veroilmoitus/2 SISÄLTÖ AJANKOHTAISTA

Lisätiedot

Luento 7. Arvonlisävero: Ulkomaan rahanmääräiset erät: Veron yleispiirteet Alv kirjanpidossa. Kirjanpidossa Tilinpäätöksessä.

Luento 7. Arvonlisävero: Ulkomaan rahanmääräiset erät: Veron yleispiirteet Alv kirjanpidossa. Kirjanpidossa Tilinpäätöksessä. Luento 7 Arvonlisävero: Veron yleispiirteet Alv kirjanpidossa. Ulkomaan rahanmääräiset erät: Kirjanpidossa Tilinpäätöksessä. 1 KIRJANPITO 22C00100 Luento 7a: Arvonlisävero VEROTUKSEN RAKENNE Verotuksen

Lisätiedot

VEROILMOITUS; YHTEISETUUS, VALTION LAITOS, KUNTA, SEURAKUNTA, ULKOMAINEN KUOLINPESÄ YMS. (6)

VEROILMOITUS; YHTEISETUUS, VALTION LAITOS, KUNTA, SEURAKUNTA, ULKOMAINEN KUOLINPESÄ YMS. (6) VEROHALLINTO 1.1.2017 1.0 VEROILMOITUS; YHTEISETUUS, VALTION LAITOS, KUNTA, SEURAKUNTA, ULKOMAINEN KUOLINPESÄ YMS. (6) TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA...

Lisätiedot

Vuosi-ilmoitukset 2016. Ohjelmistotalopäivä 26.11.2015 Verohallinto

Vuosi-ilmoitukset 2016. Ohjelmistotalopäivä 26.11.2015 Verohallinto Vuosi-ilmoitukset 2016 Ohjelmistotalopäivä 26.11.2015 Verohallinto Sisältö Vuosi-ilmoitusten palautuspäivät Tietovälineellä ilmoittaminen Lain muutoksista aiheutuvat muutokset 2016 tietuekuvauksissa Uudet

Lisätiedot

KOKKOLAN KAUPUNKI. Soveltamisala KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

KOKKOLAN KAUPUNKI. Soveltamisala KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ KOKKOLAN KAUPUNKI KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 17.12.2012 hyväksymä Voimassa 1.1.2013 lukien Soveltamisala 1 Luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota

Lisätiedot

LIIKKEEN- TAI AMMATIN- HARJOITTAJA

LIIKKEEN- TAI AMMATIN- HARJOITTAJA Veroilmoituksen täyttöopas 5 LIIKKEEN- TAI AMMATIN- HARJOITTAJA verovuosi 2016 Liitä mukaan vain Verohallinnon liitelomakkeita Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet: vero.fi/veroilmoitus/5 SISÄLTÖ

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAISTAMISSUUNNITELMA

HENKILÖKOHTAISTAMISSUUNNITELMA 1 HENKILÖKOHTAISTAMISSUUNNITELMA Hakeutuminen Tiedon kirjaamis- ja siirtolupa Tietojen kirjaamisen on kysytty lupa kyllä ei Tässä henkilökohtaistamissuunnitelmassa olevia tietoja saa antaa valmistavassa

Lisätiedot

Lausunto koskien Verohallinnon ohjetta Hallintoelimen jäsenen ja toimitusjohtajan palkkion verotus

Lausunto koskien Verohallinnon ohjetta Hallintoelimen jäsenen ja toimitusjohtajan palkkion verotus 1/5 Verohallinto Ylitarkastaja Janne Myllymäki PL 325 0052 VERO janne.myllymaki@vero.fi Lausunto koskien Verohallinnon ohjetta Hallintoelimen jäsenen ja toimitusjohtajan palkkion verotus Lausunnonantajasta

Lisätiedot

Voimassa: Toistaiseksi. Paperittoman ajoneuvon rekisteröintikatsastus ja rekisteröinti

Voimassa: Toistaiseksi. Paperittoman ajoneuvon rekisteröintikatsastus ja rekisteröinti 1 (7) Antopäivä: 28.12.2015 Voimaantulopäivä: 4.1.2016 Säädösperusta: Laki Liikenteen turvallisuusvirastosta 2 Voimassa: Toistaiseksi Muutostiedot: TRAFI/49966/03.04.03.02/2015 Soveltamisala: Rekisteröintitehtävien

Lisätiedot

Ulkomailla hankitun sosiaaliohjaajakelpoisuuden tunnustaminen Suomessa

Ulkomailla hankitun sosiaaliohjaajakelpoisuuden tunnustaminen Suomessa Ulkomailla hankitun sosiaaliohjaajakelpoisuuden tunnustaminen Suomessa 18.1.2012 Yleistä tutkintojen tunnustamisesta Koulutus, tutkinnot ja ammattien sääntely vahvasti kansallisia Tunnustaminen jaetaan

Lisätiedot

9. LK VANHEMPAINILTA. Ti klo 18.00

9. LK VANHEMPAINILTA. Ti klo 18.00 9. LK VANHEMPAINILTA Ti 30.8.2016 klo 18.00 TET eli työelämään tutustuminen Linnainmaan TET 12.-23.9.2016. Päivittäinen työaika 6 h, viikottainen työaika enintään 30 h. Työaika mielellään klo 8-14 tai

Lisätiedot

Käytettyjen tavaroiden tuontihuojennus Ahvenanmaan verorajaa ylitettäessä

Käytettyjen tavaroiden tuontihuojennus Ahvenanmaan verorajaa ylitettäessä Käytettyjen tavaroiden tuontihuojennus Ahvenanmaan verorajaa ylitettäessä Asiakasohje tulli.fi 8.12.2016 Käytettyjen tavaroiden tuontihuojennus Ahvenanmaan verorajaa ylitettäessä Sisällys 1 Käytettyjen

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS

TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS Saapunut / 20 Rek.nro. Täyd. / 20 Päätös nro. Hakijan velvollisuus on täyttää toimeetulotukihakemus asianmukaisesti kaikilta osin (Hall.laki 16, 17). Hakemukseen tulee liittää kaikki

Lisätiedot

METSÄTALOUDEN HARJOITTAJA

METSÄTALOUDEN HARJOITTAJA Veroilmoituksen täyttöopas2c METSÄTALOUDEN HARJOITTAJA verovuosi 2015 Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet: vero.fi/veroilmoitus/2c SISÄLTÖ AJANKOHTAISTA 3 VEROILMOITUKSEN ANTAMINEN 3 MUISTIINPANOT

Lisätiedot

IIN KUNNAN KOULUKULJETUSOHJE alkaen

IIN KUNNAN KOULUKULJETUSOHJE alkaen IIN KUNNAN KOULUKULJETUSOHJE 1.2.2017 alkaen Perusopetuslaki 32 1 ja 2 mom: Jos perusopetusta tai lisäopetusta saavan oppilaan koulumatka on viittä kilometriä pitempi, oppilaalla on oikeus maksuttomaan

Lisätiedot

Vaikeavammaisten kuljetuspalveluesite 2016

Vaikeavammaisten kuljetuspalveluesite 2016 www.eksote.fi Vaikeavammaisten kuljetuspalveluesite 2016 Asiointi- ja virkistysmatkat Hakeminen Vaikeavammaisten kuljetuspalvelua voi hakea henkilö, jolla on erityisiä vaikeuksia liikkumisessa ja joka

Lisätiedot

TODISTUKSIIN JA NIIDEN LIITTEISIIN MERKITTÄVÄT TIEDOT AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA JA VALMENTAVASSA KOULUTUKSESSA

TODISTUKSIIN JA NIIDEN LIITTEISIIN MERKITTÄVÄT TIEDOT AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA JA VALMENTAVASSA KOULUTUKSESSA TODISTUKSIIN JA NIIDEN LIITTEISIIN MERKITTÄVÄT TIEDOT AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA JA VALMENTAVASSA KOULUTUKSESSA Määräys 90/011/2014 Muutos 15.6.2015 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN 2015 SISÄLTÖ

Lisätiedot

Luottamushenkilöiden palkkiosääntö

Luottamushenkilöiden palkkiosääntö Luottamushenkilöiden palkkiosääntö SISÄLLYS 1 Yleistä 2 Kokouspalkkiot 3 Vuosipalkkiot 4 Osa-aikaiset luottamushenkilöt 5 Vaalitoimielinten palkkiot 6 Erillispalkkiot 7 Toimielimen sihteerin palkkio 8

Lisätiedot

Seksityö ja maahanmuutto Suomessa. Elani Nassif

Seksityö ja maahanmuutto Suomessa. Elani Nassif Seksityö ja maahanmuutto Suomessa Elani Nassif Tutkimuksen tavoite Ymmärtää miksi ja miten seksityöntekijät ja erityisesti maahanmuuttajat /ulkomaalaiset seksityöntekijät jäävät systeemin ulkopuolelle

Lisätiedot

VUOSI-ILMOITUS LUONNOLLISEN HENKILÖN LAHJOITUSVÄHENNYS

VUOSI-ILMOITUS LUONNOLLISEN HENKILÖN LAHJOITUSVÄHENNYS VEROHALLINTO 1.1.2016 A163/200/2015 versio 1.4 VUOSI-ILMOITUS LUONNOLLISEN HENKILÖN LAHJOITUSVÄHENNYS TIETUEKUVAUS vuodelta 2016 2 SISÄLTÖ 1 MUUTOKSET EDELLISEEN VUOTEEN... 3 2 YLEISTÄ... 4 3 KIINTEÄMITTAINEN

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

KAUHAVAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ KAUHAVAN KAUPUNKI 1 KAUHAVAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 14.12.2015 78 Voimaantulo: 1.1.2016 KAUHAVAN KAUPUNKI 2 Sisällysluettelo 1 SOVELTAMISALA... 3 2

Lisätiedot

Uutta ja ajankohtaista yritysverotuksessa Tuloverotus ja ennakkoperintä. Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille Joulukuu 2013

Uutta ja ajankohtaista yritysverotuksessa Tuloverotus ja ennakkoperintä. Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille Joulukuu 2013 Uutta ja ajankohtaista yritysverotuksessa Tuloverotus ja ennakkoperintä Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille Joulukuu 2013 Sisältö Vuoden 2013 veroilmoituksesta Lakimuutokset vuodelle 2014 esim. osinkojen

Lisätiedot

HE 135/2016 vp. Neuvotteleva virkamies Timo Annala Finanssisihteeri Filip Kjellberg Ylitarkastaja Pertti Nieminen

HE 135/2016 vp. Neuvotteleva virkamies Timo Annala Finanssisihteeri Filip Kjellberg Ylitarkastaja Pertti Nieminen HE 135/216 vp Neuvotteleva virkamies Timo Annala Finanssisihteeri Filip Kjellberg Ylitarkastaja Pertti Nieminen Vero-osasto 16.9.216 Sisältö Vuoden 217 ansiotulon tuloveroasteikko Kunnallisverotuksen perusvähennys

Lisätiedot

ja verontilityslain 12 :n muuttamisesta Laki tuloverolain muuttamisesta

ja verontilityslain 12 :n muuttamisesta Laki tuloverolain muuttamisesta EV 243/1998 vp - HE 129/1998 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi tuloverolain, tuloverolain 77 :n muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen, verotusmenettelystä annetun lain 16

Lisätiedot

Lup.1. HELSINGIN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä toukokuun 5 p:nä 2010

Lup.1. HELSINGIN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä toukokuun 5 p:nä 2010 Lup.1 HELSINGIN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä toukokuun 5 p:nä 2010 1 Soveltaminen Kaupungin luottamushenkilöille maksetaan palkkiota ja korvauksia luottamustoimen

Lisätiedot

VEROILMOITUS; YHTEISETUUS, VALTION LAITOS, KUNTA, SEURAKUNTA, ULKOMAINEN KUOLINPESÄ YMS. (6)

VEROILMOITUS; YHTEISETUUS, VALTION LAITOS, KUNTA, SEURAKUNTA, ULKOMAINEN KUOLINPESÄ YMS. (6) VEROILMOITUS; YHTEISETUUS, VALTION LAITOS, KUNTA, SEURAKUNTA, ULKOMAINEN KUOLINPESÄ YMS. (6) TIETUEKUVAUS 2016 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 VOIMASSAOLO... 2 3 MUUTOKSET EDELLISEEN VUOTEEN... 2 4 TUNNUS-TIETO

Lisätiedot

METSÄTALOUDEN HARJOITTAJA

METSÄTALOUDEN HARJOITTAJA Veroilmoituksen täyttöopas2c METSÄTALOUDEN HARJOITTAJA verovuosi 2014 Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet vero.fi/lomakkeet/2c SISÄLTÖ AJANKOHTAISTA 3 VEROILMOITUKSEN ANTAMINEN 3 MUISTIINPANOT

Lisätiedot

1(6) Sosiaalilautakunta 7.2.2012 4 LASTENSUOJELUN AVO- JA SIJAISHUOLLON OHJEET. 1. Hoitopalkkio

1(6) Sosiaalilautakunta 7.2.2012 4 LASTENSUOJELUN AVO- JA SIJAISHUOLLON OHJEET. 1. Hoitopalkkio 1(6) Sosiaalilautakunta 7.2.2012 4 LASTENSUOJELUN AVO- JA SIJAISHUOLLON OHJEET 1. Hoitopalkkio 1.1.2012 voimaan tulleen perhehoitajalain muutosten mukaisesti perhehoidossa maksettavan hoitopalkkion määrä

Lisätiedot

3.1 Sisäoppilaitosmuotoisessa majoituksessa olevat opiskelijat (2.3 kohdassa ilmoitetuista opiskelijoista)

3.1 Sisäoppilaitosmuotoisessa majoituksessa olevat opiskelijat (2.3 kohdassa ilmoitetuista opiskelijoista) OPETUSHALLITUS Rahoitus- ja kustannustietopalvelut PERUSTIEDOT/Lukiokoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Tilanne 20.1.2008 1. Yhteystiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjän numero

Lisätiedot

Vanhempainpäivärahan määrän laskurin ohje

Vanhempainpäivärahan määrän laskurin ohje Vanhempainpäivärahan määrän laskurin ohje Vanhempainpäivärahan yleisistä perusteista saat tarkempaa tietoa Lapsiperheet-sivuilta sekä Kelan toimistoista. Päivärahan määrä lasketaan pääsääntöisesti henkilön

Lisätiedot

Verohallinnon tilitoimistoinfo. Tervetuloa!

Verohallinnon tilitoimistoinfo. Tervetuloa! Verohallinnon tilitoimistoinfo Tervetuloa! Verohallinnon tilitoimistoinfojen OHJELMA Ajankohtaisia terveisiä Verohallinnosta Asiaa veroilmoittamisesta ja sähköisten palvelujen uudistuksista kahvitauko

Lisätiedot

APURAHAHAKEMUS Linjattu säätiön hallituksessa 15.12.2004

APURAHAHAKEMUS Linjattu säätiön hallituksessa 15.12.2004 AGRONOMILIITON TIEDE- JA TUTKIMUSSÄÄTIÖ P. Makasiinikatu 6 A 8, 00130 Helsinki Puh. (09) 2511 160, faksi (09) 2511 1610 Saapunut: 1 APURAHAHAKEMUS Linjattu säätiön hallituksessa 15.12.2004 A Matka-apuraha

Lisätiedot

Elinkeinoelämän Keskusliitto EK Muistio 1(8) Työmarkkinat Antti Kondelin 23.1.2008

Elinkeinoelämän Keskusliitto EK Muistio 1(8) Työmarkkinat Antti Kondelin 23.1.2008 Elinkeinoelämän Keskusliitto EK Muistio 1(8) ULOSOTTOPIDÄTYS PALKKAHALLINNOSSA Palkan ulosmittausmenettelyä koskeva ulosottolain muutos (469/2006) tuli voimaan 1.1.2007. Yleinen ulosmittauksen määrä on

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 12.6.2012 Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltamisala 1 2 Kokouspalkkiot 1 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset 1 4 Vuosipalkkiot

Lisätiedot

Metsäverotuksen vinkit 2015. METSÄNHOITOYHDISTYS POHJOIS- KARJALA Nurmes 10.2.2016

Metsäverotuksen vinkit 2015. METSÄNHOITOYHDISTYS POHJOIS- KARJALA Nurmes 10.2.2016 Metsäverotuksen vinkit 2015 METSÄNHOITOYHDISTYS POHJOIS- KARJALA Nurmes 10.2.2016 Verovelvollisuus Tilan omistajalla, jos hallintaa ei ole erotettu. Hallintaoikeuden haltijalla Kuolinpesällä Verotusyhtymällä

Lisätiedot

VEROHALLINTO ILMOITUS SELVITYSVELVOLLISESTA TIETUEKUVAUS 2016

VEROHALLINTO ILMOITUS SELVITYSVELVOLLISESTA TIETUEKUVAUS 2016 VEROHALLINTO 15.02.2017 1.0 ILMOITUS SELVITYSVELVOLLISESTA TIETUEKUVAUS 2016 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 3 ILMOITUS SELVITYSVELVOLLISESTA... 2 4 TIETOJEN

Lisätiedot

MATKAKORVAUKSET Taksimatkojen sähköinen suorakorvausmenettely. Juhani Rinne Kehittämispäällikkö

MATKAKORVAUKSET Taksimatkojen sähköinen suorakorvausmenettely. Juhani Rinne Kehittämispäällikkö MATKAKORVAUKSET Taksimatkojen sähköinen suorakorvausmenettely Juhani Rinne Kehittämispäällikkö 21.1.2015 Suorakorvausmenettelyn käytännön toteutusmalli matkojen yhdistelyssä Menettely koskee Kelan korvaamia

Lisätiedot