Sulkemistoimet ja aikataulut Ohjelmakausi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sulkemistoimet ja aikataulut Ohjelmakausi 2007-2013"

Transkriptio

1 Sulkemistoimet ja aikataulut Ohjelmakausi Sulkemistyökokous välittäville toimielimille Työkokoukset Helsinki , Joensuu Tampere ja Oulu Ylitarkastaja Kaisa Saarinen TEM/AKY/RAHA

2 Esityksen sisältö Yleistä sulkemisesta tietojärjestelmissä Maksatushakemusten käsittely ja artikla 13 tarkastukset Korjaavat toimenpiteet Asiakirjojen säilyttäminen Sulkemistoimien työnjako ELYjen itse toteuttamien hankkeiden hallinnointi

3 Sulkemisen aikataulu sidontojen viimeinen mahdollinen päivä hankkeiden toteutuksen päättymisaika = toiminnan tukikelpoisuuden päättyminen, rahoitusasetus 1695/2009, 4 luku, 30, 4 kk määräaika hankkeiden tilitysten viimeinen mahdollinen maksupäivä ja paikan päällä tehtävät tarkastukset oltava tehtynä Poikkeukset hankkeiden toteutuksen päättymisaikaan Tekninen tuki Finnvera

4 Yleistä sulkemisesta tietojärjestelmissä EURA 2007 ja Valtteri Kaikki EURA 2007:n ja Tuki 2000:n projektit merkitään suljetuiksi. Sulkemisella varmistetaan, että kaikki projektin hallinnolliset toimenpiteet on asianmukaisesti suoritettu ja hoidettu järjestelmässä loppuun saakka. Kun projekti on suljettu, eivät sen tiedot järjestelmässä enää saa muuttua (pl. Valtterista tulevat takaisinperintä- ja palautustiedot sekä EURAssa ylläpidettävät peruutus-tiedot sekä tarkastus- ja valvonta-osion tiedot). Kaikkien projektin tietojen (hakemus, päätökset, maksatushakemukset ja -päätökset, seurantalomakkeet, väli- ja loppuraportit) muuttaminen ja tallennus on estetty.

5 Yleistä sulkemisesta tietojärjestelmissä EURA 2007 ja Valtteri Poikkeuksellisia projektin hallinnollisia tiloja (toteuttajan keskeyttämä, maksatus lopetettu ja peruuntunut) varten on omat sulkemista koskevat säännöt. Mikäli projekti on hallinnollisissa tiloissa hyväksytty, odottaa päätöstä, käynnissä, palautettu muutettavaksi, odottaa jatkopäätöstä, poistettu tai rahoittajan keskeyttämä ei sulkeminen ole lainkaan mahdollista.

6 Yleistä sulkemisesta tietojärjestelmissä EURA 2007 ja Valtteri Pääsääntöisesti projekti merkitään suljetuksi sen jälkeen, kun hallinnollinen tila on toiminta päättynyt, kaikki maksatushakemukset on toimitettu ja maksettu, maksupäivistä on kulunut aikaa vähintään 40 päivää eli aikaa varattu mahdolliselle oikaisuvaatimukselle, seurantalomakkeet ovat valmiita ja projektilla on valmiiksi merkitty loppuraportti (väliraporteilla ei ole lainkaan yhteyttä sulkemiseen). Seurantalomakkeiden ja loppuraportin säännöt eivät koske teknisen tuen projekteja. Merkinnän tekee rahoittaja, rahoittaja-käyttöoikeuksin.

7 Yleistä sulkemisesta tietojärjestelmissä EURA 2007 ja Valtteri Paikan päällä tehtyjen tarkastusten tilan oltava pääsääntöisesti valmis. Tarkastuksissa edellytetyt toimenpiteet on oltava suoritettuna. Jos projektilla on projektitarkastus, tarkastuksella täytyy olla välittävän toimielimen tekemä päätös ja lisäksi jollakin projektitarkastuksen vastineella (= välittävän toimielimen päätös) täytyy olla hallintoviranomaisen antama kommentti, jonka tila on valmis.

8 Yleistä sulkemisesta tietojärjestelmissä EURA 2007 ja Valtteri Tieto sulkemisen tilasta siirretään Valtteriin, missä estetään suljetun projektin tiettyjen tietojen muuttaminen ja voidaan sulkemistiedon siirtymisen jälkeen purkaa projektin käyttämättömät sidonnat (ns. punaiset kulmat), jotka palautetaan uudelleen muiden projektien käytettäväksi maakunnan liittojen tapauksessa suoraan ja valtion viranomaisten tapauksessa uudelleenbudjetoinnin ja -jaon jälkeen. Tieto purkautuneista sidonnoista siirretään EURA järjestelmään. Purkautuneita sidontoja ei huomioida normaaleilla sidontaraporteilla, vaan niiden esittämistä varten määritellään oma raportti. Vapautuvan valtuuden määrä Valtterin lokiin Raportit voi tarvittaessa arkistoida

9 Yleistä sulkemisesta tietojärjestelmissä Tuki 2000 Tuki järjestelmässä hanke merkitään suljetuksi kun Hankkeeseen liittyvät kaikki maksatushakemukset on maksettu tai kielteinen tilassa Viimeisimmän maksupäätöksen lähettämisestä on kulunut vähintään 40 päivää Päätöksessä ei ole avoimia oikaisuvaatimusasioita järjestelmässä eikä ylemmissä tahoissa (hallinto-oikeus, korkein hallinto-oikeus) Mikäli hanke on liitetty tarkastussuunnitelmaan, sen paikan päällä tehtävä tarkastus on tallennettu järjestelmään Maksuun haun aikataulu on umpeutunut Tuki järjestelmään on tulossa erillinen kohta, jolla hanke merkitään suljetuksi, merkinnän tekee rahoittaja.

10 Yleistä sulkemisesta tietojärjestelmissä Tuki 2000 Uudelleenbudjetointipäätöksen (pienennyspäätöksen) käsittely Avustus pitää olla varmuudella loppuun maksettu, oikaisuvaatimusajan pitää olla kulunut umpeen (ellei ole täysin varmaa, ettei oikaisuvaatimusta tulla esittämään) ja avustukseen on jäänyt maksamatonta osuutta. Pienennyspäätöstä (kuten ei muitakaan muutospäätöksiä) voida mitenkään jälkeenpäin perua! Kuluvan vuoden myöntöpäätöksistä pienennyspäätöksellä saadaan maksamaton osuus palautumaan suoraan myöntövaltuuksiin. Aiempien vuosien myöntöpäätöksistä pienennyspäätöksillä vapautuva (EAKR) maksamaton osuus palautetaan myöntövaltuuksiin uudelleenbudjetoinnin ja jaon jälkeen.

11 Yleistä sulkemisesta tietojärjestelmissä EURA 2007 ja Valtteri Varausten ajantasaisella hallinnoinnilla pystytään varautumaan käynnissä olevien hankkeiden tulevien vuosien rahoitustarpeisiin Varausten avulla suunnitellaan käytössä olevan valtuuden käyttöä ja mahdollisuuksia tehdä uusia rahoituspäätöksiä Valtterissa varaustieto päivitetään vuosittain sidonnan mukaiseksi projektivarausraportti Ohjeet annettu kirjeessä tietojärjestelmien tietojen ylläpitämisestä

12 Maksatushakemusten käsittely ja artikla 13 - tarkastukset Maksatushakemuksen tarkistuslistan kohdat tarkistetaan vain viimeisen maksatushakemuksen yhteydessä. 12. Onko hanke saavuttanut tavoitteensa? Tarkistetaan rahoituspäätöksessä vahvistetun projektisuunnitelman toteutuminen vertaamalla sitä hankkeen loppuraporttiin ja hankkeelle tehtyjen tarkastusten havaintoihin sekä muuhun relevanttiin aineistoon. Jos hankkeelle on tehty ympäristövaikutusten arviointi, tarkistetaan, onko hanke toteutunut arvioidulla tavalla. Mikäli johtopäätös perustuu yksinomaan rahoittavan viranomaisen roolissa tehtyyn loppuraportin hyväksymiseen, on tämä mainittava erikseen.

13 Maksatushakemusten käsittely ja artikla 13 - tarkastukset 13. Onko loppumaksatushakemus toimitettu määräajassa? Viimeiselle maksatushakemukselle hankkeen päättymisen jälkeen laissa vahvistettua määräaikaa ei voida jatkaa. Tuensaajaa on ohjeistettava tarvittaessa hakemaan hankkeen toteutukselle jatkoaikaa päätöksessä vahvistetun toteutusajan kuluessa. 14. Kuuluuko hanke yleisasetuksen 57 artiklan ja kansallisen tukikelpoisuusasetuksen 9 :n mukaisen toimen pysyvyyssäännön soveltamisalaan? Kirjataan kuka, missä ja miten hoitaa hankkeen jälkitarkastuksen. Tieto jälkiseurannasta tulee siirtää maksatuspäätökseen.

14 Maksatushakemusten käsittely ja artikla 13 - tarkastukset 15. Onko hanke yleisasetuksen 55 artiklassa ja kansallisen tukikelpoisuusasetuksen 10 :ssä tarkoitettu tuloa tuottava hanke? Kirjataan kuka, missä ja miten hoitaa hankkeen jälkitarkastuksen. Tieto jälkiseurannasta tulee siirtää maksatuspäätökseen.

15 Maksatushakemusten käsittely ja artikla 13 - tarkastukset 16. Onko tuki myönnetty ns. vähämerkityksisenä tukena (de minimis -ehtoisena)? Lasketaan yhteen hankkeelle maksettu EU + valtion rahoitus + kuntarahoitus (ellei tuensaajana satu olemaan kunta/kuntatoimija itse, jolloin kuntaraha katsotaan olevan omarahoitusosuutta) kullekin yksittäiselle tuensaaja-yritykselle. Rahoituspäätöksen ehdoissa löytyy tästä asiakohtansa. Kirjataan de minimis tuen lopullinen määrä kunkin tuensaajan osalta. Tieto lopullisista tukimääristä tulee siirtää maksatuspäätökseen. Opas de minimis tuista:

16 Maksatushakemusten käsittely ja artikla 13 - tarkastukset 17. Onko tarkastukset paikan päällä suoritettu ja dokumentoitu asianmukaisesti ja ovatko tietojärjestelmien tiedot toimenpiteistä ajantasaiset? 18. Kaikki tarkastushavaintojen edellyttämät toimenpiteet mukaan lukien hankkeen kustannusten tukikelpoisuuteen liittyvät oikaisut sekä päätökset jatkotoimenpiteistä on tehty, eikä hanketta rahoittaneella välittävällä toimielimellä ole muutoin tiedossaan seikkoja, jotka edellyttävät toimenpiteitä ennen kuin viimeinen maksatushakemus voidaan ratkaista? Paikan päällä tehtävät tarkastukset oltava tehtynä , ennen viimeistä maksatusta

17 Korjaavat toimenpiteet Tarkastusraporttien käsittely, TEM/241/ /2010, myös kirjeet , Tarkastusviranomaisen hanketarkastukset käsitellään EURA 2007 järjestelmässä Välittävän toimielimen päätös toimenpiteisiin ryhtymisestä 4 kk:n kuluessa lopullisen tarkastusraportin hyväksymisestä

18 Korjaavat toimenpiteet Takaisinperinnät ja palautukset Päätökset on tehtävä viivyttelemättä Kaikki tiedossa olevat takaisinperintäpäätökset oltava tehtynä Maksuaika korkeintaan saakka Tietojen tallentaminen Valtteriin ja Tuki 2000:een Kirjataan TA-tilille , täsmäytys tietojärjestelmiin Peruutukset Loppumaksupyyntö kirjanpidon sulkeuduttua 2016

19 Asiakirjojen säilyttäminen Neuvoston asetuksen (EY) N:o 1083/2006 artiklan 90 mukaan toimenpideohjelmien menoja ja tarkastuksia koskevien tositteiden on oltava saatavilla kolmen vuoden ajan 89 artiklan 3 kohdassa määritellyn toimenpideohjelman sulkemisen jälkeen eli vähintään vuoden 2020 loppuun asti. Artikla 89 kohta 3: Komissio antaa jäsenvaltiolle tiedoksi lausuntonsa 1 kohdan a alakohdan iii alakohdassa tarkoitetun, ohjelman sulkemista koskevan ilmoituksen sisällöstä viiden kuukauden kuluessa ilmoituksen vastaanottamisesta. Ilmoitus sulkemisesta katsotaan hyväksytyksi, jos komissio ei esitä huomautuksia mainitun viiden kuukauden kuluessa.

20 Asiakirjojen säilyttäminen Varojen käytön ehdot: Säilytysvelvoite ulottuu kaikkeen riittävän jäljitysketjun ylläpitämiseksi tarvittavaan aineistoon, joka liittyy tukitoimeen ja joita tarvitaan tarkastus-, arviointi- ja raportointitarkoituksiin. Säilytettävää aineistoa ovat myös kirjanpitoaineistot ja tositteet, toimien tekniset eritelmät ja rahoitussuunnitelma, tuen myöntämiseen liittyvät asiakirjat, julkisia hankintoja koskeviin menettelyihin liittyvät asiakirjat, ja muut menoihin, tarkastuksiin ja seurantaan liittyvät asiakirjat. Säilytysvelvoite koskee siten sellaisiakin tietosisältöjä, jotka eivät muutoin kuuluisi kansallisen kirjanpitolainsäädännön mukaisen säilytysvelvollisuuden piiriin. Välittävä toimielin vastaa siitä, että sillä on tiedossaan tietoaineistojen sijainti. Asiakirjat säilytettään joko alkuperäisinä tai oikeaksi todistettuina jäljennöksinä yleisesti hyväksytyillä tietovälineillä.

21 Asiakirjojen säilyttäminen Kansallinen kirjanpitolaki (1336/1997) 2 luku, 10 Kirjanpitoaineiston säilytysaika: Kirjanpitokirjat ja käyttöaikaa koskevin merkinnöin varustettu tililuettelo on säilytettävä vähintään 10 vuotta tilikauden päättymisestä Tilikauden tositteet, liiketapahtumia koskeva kirjeenvaihto ja koneellisen kirjanpidon täsmäytysselvitykset sekä muu kuin 1 momentissa mainittu kirjanpitoaineisto on säilytettävä vähintään kuusi vuotta. Toiminnan loppuessa tai kirjanpitovelvollisuuden muuten päättyessä on kirjanpitovelvollisen tai tämän oikeudenomistajan järjestettävä kirjanpitoaineisto tässä pykälässä säädetyllä tavalla ja ilmoitettava rekisteriviranomaiselle, kenelle aineiston säilyttäminen on uskottu. Sen estämättä, mitä 1 ja 2 momentissa säädetään, saa Euroopan unionin rakennerahasto-ohjelmaa hallinnoiva ministeriö säätää asetuksellaan 1 ja 2 momentissa tarkoitettua pitemmän säilytysajan rahasto-ohjelmasta myönnettyä tukea koskevalle kirjanpitoaineistolle.

22 Asiakirjojen säilyttäminen Rahoitusasetus 1695/2009, 5 luku, 34 Ohje valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi annetun lain ja valtioneuvoston asetuksen täytäntöönpanosta TEM/414/ /2010 EAKR-rahoituspäätöksen ehdoissa: asiakirjoja säilytettävä vähintään 2022 loppuun asti Tieto asiakirjojen säilytyspaikasta

23 Asiakirjojen säilyttäminen Rahoituspäätöksen mukaisesti, vähintään v loppuun asti Sähköiset arkistot käytettävissä 2020 De minimis ehtoisena myönnettyjen tukien osalta tuensaajan tulee noudattaa lisäksi vähintään 10 vuoden säilytysaikaa tuen myöntämispäivästä. Loppuraportin kohta 15: Missä säilytetään projektin toteutukseen liittyviä asiakirjoja, kuten kirjanpitoaineistoa, toiminnan tarkastuksen kannalta tarpeellisia asiakirjoja, tietoja toiminnasta ja osallistujista sekä ohjausryhmän pöytäkirjoja. Säilytyspaikan osoite tai yhteystiedot.

24 Arkistolaki (831/1994) Asiakirjojen säilyttäminen Viranomaisten velvollisuus ylläpitää arkistonmuodostussuunnitelmaa (AMS) Säilytysaika ja tapa, määräaikaiset Mm. projekti- ja rahoituspäätökset, maksatuspäätökset, hakemusasiakirjat Pysyvästä säilytyksestä määrää Arkistolaitos

25 Asiakirjojen säilyttäminen Ohjelmakausi Loppusuoritukset 2011?, säilytysaika jatkuisi vuoden 2014 loppuun, asiakirjojen sijainti tiedossa! Euroopan unionin neuvoston asetuksessa 1260/99 rakennerahastoja koskevista yleisistä säännöksistä säädetään 38 artiklan kohdassa 6, että vastuussa olevien viranomaisten on kolmen vuoden ajan komission suorittamasta loppumaksusta säilytettävä komission saatavilla kaikki kyseisen tukitoimen kustannuksiin ja valvontaan liittyvät asiakirjat (joko alkuperäiset tai yleisesti hyväksyttyjä tietojärjestelmiä käyttäen oikeaksi hyväksytyt jäljennökset). Ohjelmakauden lääninhallitusten hankkeiden periytyminen ELYihin Ohjelmakausi Loppusuoritukset tulleet komissiosta 2003, säilytysaika on päättynyt v lopussa

26 Sulkemistoimien työnjako Toteuttajan tehtävät Asiakirjojen toimittaminen Rahoittajan tehtävät Vastuu sulkemisesta, sulkeminen tietojärjestelmissä Maksajan tehtävät Lopputilitys Jatkotoimenpiteiden tekijä Korjaavat toimet

27 Projektin toteuttajan toimenpiteet Seurantalomakkeet toimitettu Loppuraportti toimitettu, toiminnan jatkuvuus, tulokset, hyvät käytännöt Viimeinen maksatushakemus toimitettu kirjanpidon suljetulta kaudelta. HUOM! Tarkistettava, että kaikki projektin kustannukset on kirjattu projektikoodille ja kaikki ovat mukana viimeisessä maksatushakemuksessa, jälkikäteen kustannuksia ei ole mahdollista hakea. Asiakirjojen säilyttäminen

28 Projektin toteuttajan toimenpiteet Projektin toteutusaika Toteutusaikana aiheutuneet, mutta ennen viimeisen maksatushakemuksen palauttamista maksetut kustannukset voidaan hyväksyä projektin kustannuksiksi Aktiivitoiminnan päättyminen ennen projektin päättymispäivämäärää

29 Projektin rahoittajan toimenpiteet Kokonaisvastuu sulkemisesta Projektin merkitseminen suljetuksi EURA 2007 järjestelmässä Kaikki tarvittavat asiakirjat oltava toimitettuna Loppuraportti Seurantalomakkeet Viimeinen tilitys Projektin toteutusaika, sidonnat, korjaavat toimet, jälkiseuranta (de minimis, tulot, pysyvyys) Asiakirjojen säilyttäminen

30 ELYjen itse toteuttamien hankkeiden hallinnointi Projektin toteuttajan toimenpiteet Siirissä Täsmäytykset valmiiksi, toimenpiteet valmiiksi Vertailu kirjanpitoon vuosittain ja kumulatiivisesti Kirjanpidossa F-projektikoodi oltava auki, kunnes lopputilitys on maksettu ja todettu, ettei oikaisutarvetta ole Projektin päättäminen projektipäällikkö/osasto-oikeuksilla Siirin osuuden sulkeminen edellytys projektin sulkemiselle Toteuttajalla oma diaarinumero, jonne asiakirjat kootaan Toteuttajan hoidettava oma osuutensa sulkemisessa

31 ELYjen itse toteuttamien hankkeiden hallinnointi Työvoimapoliittiset toimenpiteet tulee hallinnoida ja toteuttaa URA-järjestelmässä siten, että maksut, joita ovat palkkatukien tilitykset eli ns. URA-tilitykset ja koulutushankintalaskut, ovat maksettuna URA-järjestelmässä viimeistään ESR-projektien koulutushankintojen tai palkkatukipäätösten kesto päättyy viimeistään , huomioiden palkkatukien 1 kk:n tilitysajan sekä tilityksen käsittelyyn ja maksamiseen tarvittavan ajan. Maksatusten käsittely tammi-marraskuulta, vain joulukuu tilinpäätökseen

32 ELYjen itse toteuttamien hankkeiden hallinnointi Pk-yritysten osaamisen kehittämispalvelu hankkeiden viimeiset maksut Siiri-järjestelmässä tulee olla maksettu viimeistään Myyntilaskutus on tehtävä v aikana Projektien menositoumuksia tehtäessä varattava riittävä käsittelyaika laskutukseen ja laskuaineistojen käsittelyyn siten, että projektin maksut on tosiasiallisesti maksettu mennessä. Käytännössä kehittämispalvelujen menositoumusten kestoaika ei myöskään voi olla pitempi kuin Tieto asiakirjapohjien säilytysajasta tarkistettava ja informoitava oikeasta säilytysajasta

33 Kysymyksiä? KIITOS!

Rakennerahastoprojektien maksatushakemuksen käsittely -koulutus 12.10.2010 TEM-auditorio

Rakennerahastoprojektien maksatushakemuksen käsittely -koulutus 12.10.2010 TEM-auditorio Rakennerahastoprojektien maksatushakemuksen käsittely -koulutus 12.10.2010 TEM-auditorio Työ- ja elinkeinoministeriö Rakennerahastojen hallinnointiryhmä ylitarkastaja Sari Eskola Sisällys Yleistä maksatushakemuksesta

Lisätiedot

Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma

Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Hankkeen nimi: Kuutoskaupunkien avoimet innovaatioalustat kä... Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Päätöksen tila: Voimassa 1 (11) 14.4.2015 EURA 2014/1688/09 02 01

Lisätiedot

Euroopan aluekehitysrahaston osarahoittamat projektit Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoitteen ohjelmissa

Euroopan aluekehitysrahaston osarahoittamat projektit Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoitteen ohjelmissa Rahoittajaviranomaisen tiedot Tuensaajan tiedot PÄÄTÖS Euroopan aluekehitysrahaston osarahoittamat projektit Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoitteen ohjelmissa Ohjelmakausi 2007-2013 Päätöspäiväys

Lisätiedot

Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma

Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma 1 (10) 18.12.2014 EURA 2014/1/09 02 01 01/2014/UML Tuensaajat Forum Virium Helsinki Oy Y-tunnus:2170029-2 Oulun kaupunki Y-tunnus:0187690-1

Lisätiedot

Euroopan aluekehitysrahaston osarahoittamat projektit Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoitteen ohjelmissa

Euroopan aluekehitysrahaston osarahoittamat projektit Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoitteen ohjelmissa PÄÄTÖS Euroopan aluekehitysrahaston osarahoittamat projektit Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoitteen ohjelmissa Ohjelmakausi 2007-2013 Päätöspäiväys 24.06.2013 Päätöksen järjestysnumero 1/1

Lisätiedot

Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma

Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Hankkeen nimi: Alueellisten innovaatiokeskittymien vahvistam... Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Päätöksen tila: Voimassa 1 (9) 24.6.2015 EURA 2014/609/09 02 01 01/2014/UML

Lisätiedot

Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma

Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Hankkeen nimi: Rakennerahasto-ohjelman 2014-2020 tekninen tu... Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Päätöksen tila: Voimassa 1 (7) 24.6.2015 EURA 2014/2364/09 02 01

Lisätiedot

Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma

Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma 1 (9) 26.2.2015 EURA 2014/478/09 02 01 01/2014/UML Tuensaajat Wirma Lappeenranta Oy Y-tunnus:1565217-5 Lahden kaupunki Y-tunnus:0149669-3

Lisätiedot

Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma

Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma 1 (9) 18.12.2014 EURA 2014/620/09 02 01 01/2014/UML Tuensaajat Turun yliopisto Y-tunnus:0245896-3 Turun ammattikorkeakoulu Oy Y-tunnus:2528160-3

Lisätiedot

MAKSATUSOHJEET VARSINAIS-SUOMEN LIITON RAHOITTAMILLE EAKR PROJEKTEILLE

MAKSATUSOHJEET VARSINAIS-SUOMEN LIITON RAHOITTAMILLE EAKR PROJEKTEILLE MAKSATUSOHJEET VARSINAIS-SUOMEN LIITON RAHOITTAMILLE EAKR PROJEKTEILLE 2 1. PROJEKTIN OHJAUS... 5 1.1 Aloituspalaveri... 5 1.2 Ohjausryhmä... 5 1.3 Projektin kirjanpito... 5 1.4 Viranomaistarkastukset,

Lisätiedot

Hallinto- ja valvontajärjestelmän kuvaus 18.6.2008

Hallinto- ja valvontajärjestelmän kuvaus 18.6.2008 MAAKUNTAHALLITUS 10.10.2008 LIITTYY ASIAAN 22 Hallinto- ja valvontajärjestelmän kuvaus 18.6.2008 EAKR 3. PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO 3.1. Päijät-Hämeen liiton päätehtävät 3.1.1. Päijät-Hämeen liiton päätehtävien

Lisätiedot

Artikla 13 menojen varmentaminen rakennerahastohankkeissa 2007-2013 Art 13 työkokous Oulu 15.2.2011

Artikla 13 menojen varmentaminen rakennerahastohankkeissa 2007-2013 Art 13 työkokous Oulu 15.2.2011 Artikla 13 menojen varmentaminen rakennerahastohankkeissa 2007-2013 Art 13 työkokous Oulu 15.2.2011 TEM Alueiden kehittämisyksikkö Ylitarkastaja Eliisa Hujala Hallinto- ja valvontajärjestelmän luotettavuus

Lisätiedot

Ohjeet maakunnan kehittämisrahan käytöstä

Ohjeet maakunnan kehittämisrahan käytöstä Hakija Valmistelija Yhteyshenkilö Maksatustarkastaja Hankehakemus Rahoituspäätös Valvonta Maksatuspäätös Ohjeet maakunnan kehittämisrahan käytöstä Maakunnan kehittämisrahan hakeminen ja myöntäminen Hankkeen

Lisätiedot

EAKR-PROJEKTIOPAS. Opas tuensaajille. Ohjelmakausi 2007 2013

EAKR-PROJEKTIOPAS. Opas tuensaajille. Ohjelmakausi 2007 2013 EAKR-PROJEKTIOPAS Opas tuensaajille Ohjelmakausi 2007 2013 Päivitetty 27.8.2013 Saatesanat Hämeen liitto on myöntänyt projektillenne tukea Etelä-Suomen EAKR-toimenpideohjelmasta. Tuensaajan, projektissa

Lisätiedot

Liite 1 EAKR-PROJEKTIOPAS. Opas tuensaajille. Ohjelmakausi 2007 2013

Liite 1 EAKR-PROJEKTIOPAS. Opas tuensaajille. Ohjelmakausi 2007 2013 Liite 1 EAKR-PROJEKTIOPAS Opas tuensaajille Ohjelmakausi 2007 2013 Päivitetty 1.9.2012 1 Saatesanat Hämeen liitto on myöntänyt projektillenne tukea Etelä-Suomen EAKR-toimenpideohjelmasta. Tuensaajan, projektissa

Lisätiedot

Kokemuksia ja esimerkkejä korjaavista toimenpiteistä ohjelmakaudella 2000-2006. 15.6.2010 Helsinki Eliisa Hujala TEM/AKY

Kokemuksia ja esimerkkejä korjaavista toimenpiteistä ohjelmakaudella 2000-2006. 15.6.2010 Helsinki Eliisa Hujala TEM/AKY Kokemuksia ja esimerkkejä korjaavista toimenpiteistä ohjelmakaudella 2000-2006 15.6.2010 Helsinki Eliisa Hujala TEM/AKY Järjestelmä+ hanketarkastushavainnot ESR ja EAKR toimintasuunnitelmat Kansalliset

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI EU-HANKE- OHJEISTUS

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI EU-HANKE- OHJEISTUS UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI EU-HANKE- OHJEISTUS SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 1 2. EU-HANKKEET... 2 Uudenkaupungin kaupungin roolit EU-hankkeissa... 2 Menettelytavat hallinnossa... 3 Päätöksenteko kaupungin

Lisätiedot

MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAN MYÖNTÄMINEN, MAKSATUS JA VALVONTA

MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAN MYÖNTÄMINEN, MAKSATUS JA VALVONTA MH 12.5.2014 1/11 PÄÄTÖKSEN EHDOT Tuki on myönnetty seuraavien ehtojen mukaisesti: MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAN MYÖNTÄMINEN, MAKSATUS JA VALVONTA 1. Tuen käytössä sovellettavat lait, säädökset, asetukset

Lisätiedot

HANKEHALLINNOINTIOHJE MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAN MYÖNTÄMINEN, MAKSATUS JA VALVONTA

HANKEHALLINNOINTIOHJE MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAN MYÖNTÄMINEN, MAKSATUS JA VALVONTA Maakuntahallitus 184, 18.8.2008 Mkj 82, 22.6.2010, päivitykset II/ 2011, joulukuu 2012 HANKEHALLINNOINTIOHJE MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAN MYÖNTÄMINEN, MAKSATUS JA VALVONTA Sisältö Maakunnan kehittämisraha

Lisätiedot

MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAN MYÖNTÄMINEN, MAKSATUS JA VALVONTA

MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAN MYÖNTÄMINEN, MAKSATUS JA VALVONTA 1/11 MH 27.8.2014 PÄÄTÖKSEN EHDOT Tuki on myönnetty seuraavien ehtojen mukaisesti: MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAN MYÖNTÄMINEN, MAKSATUS JA VALVONTA 1. Tuen käytössä sovellettavat lait, säädökset, asetukset

Lisätiedot

MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAN MYÖNTÄMINEN, MAKSATUS JA VALVONTA

MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAN MYÖNTÄMINEN, MAKSATUS JA VALVONTA MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAN MYÖNTÄMINEN, MAKSATUS JA VALVONTA SISÄLTÖ Maakunnan kehittämisraha... 2 Ohjeen soveltamisala... 2 Säädösperusta... 2 Hakemus- ja päätöstietojen julkisuus... 2 Hankkeiden seuranta

Lisätiedot

11. YHTEISHANKKEET JA TUEN SIIRTO TEMIN RAHOITUSLAIN JA ASETUKSEN MUKAISISSA HANKKEISSA

11. YHTEISHANKKEET JA TUEN SIIRTO TEMIN RAHOITUSLAIN JA ASETUKSEN MUKAISISSA HANKKEISSA HALLINTOVIRANOMAISEN OHJE 2/2010 11. YHTEISHANKKEET JA TUEN SIIRTO TEMIN RAHOITUSLAIN JA ASETUKSEN MUKAISISSA HANKKEISSA 11.1 Yhteishankkeet TEMin rahoituslaissa ja asetuksessa on säädetty sekä yhteishankkeista

Lisätiedot

Tarkastuslistan kysymykset 5A8, 5A11: hankkeen tulot ja muut kustannuksiin saatavat korvaukset

Tarkastuslistan kysymykset 5A8, 5A11: hankkeen tulot ja muut kustannuksiin saatavat korvaukset Hankkeen tarkastaminen, A1828/2006, art 13 paikan päällä Tarkastuslistan kysymykset 5A8, 5A11: hankkeen tulot ja muut kustannuksiin saatavat korvaukset Koulutus välittäville toimielimille: Oulu; Siilasvuon

Lisätiedot

2. Maksatushakemuksen laatiminen hankkeen toteuttajan toimesta

2. Maksatushakemuksen laatiminen hankkeen toteuttajan toimesta 3.7.2008 Liite 11 OHJE MAKSATUSHAKEMUKSISTA 1. Yleistä Hankkeen kokonaiskustannukset on hyväksytty rahoituspäätöksessä ja hyväksytyssä projektisuunnitelmassa. Rahoituspäätöksessä on myös asetettu hankkeen

Lisätiedot

HALLINTO- JA VALVONTAJÄRJESTELMÄN KUVAUS TAVOITE 2-OHJELMASSA

HALLINTO- JA VALVONTAJÄRJESTELMÄN KUVAUS TAVOITE 2-OHJELMASSA MAAKUNTAHALLITUS 19.6.2006 LIITE 21 Maakuntahallitus 19.6.2006 HALLINTO- JA VALVONTAJÄRJESTELMÄN KUVAUS TAVOITE 2-OHJELMASSA PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO Hallinto- ja valvontajärjestelmä perustuu seuraaviin säädöksiin:

Lisätiedot

ESR-hankkeen talousseuranta

ESR-hankkeen talousseuranta ESR-hankkeen talousseuranta *Se mitä ei ole dokumentoitu sitä ei ole tehty.* Jaana Summanen ESR-HANKKEIDEN HALLINTOSEMINAARI 14.1.2009 / Helsinki Congress Paasitorni www.oph.fi/esr Osaamisen ja sivistyksen

Lisätiedot

ESR-HANKKEEN TALOUSSEURANTA

ESR-HANKKEEN TALOUSSEURANTA ESR-HANKKEEN TALOUSSEURANTA OHJELMAKAUDELLA 2007-2013 Jaana Summanen ESR-projektien käynnistystilaisuus 12.3.2009 / Opetushallitus, Helsinki www.oph.fi/esr Osaamisen ja sivistyksen asialla Käsiteltäviä

Lisätiedot

Opas hankkeen toteuttajalle Päivitetty 13.8.2013. Ulkorajarahasto

Opas hankkeen toteuttajalle Päivitetty 13.8.2013. Ulkorajarahasto Opas hankkeen toteuttajalle Päivitetty 13.8.2013 Ulkorajarahasto SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 5 1.1. MÄÄRITELMÄT JA VIITTAUKSET... 5 1.2. YHTEISVASTUUN JA MAAHANMUUTTOVIRTOJEN HALLINNAN YLEISOHJELMA...

Lisätiedot

TUKIKELPOISET MENOT RAKENNERAHASTO-PROJEKTEISSA OHJEL- MAKAUDELLA 2007 2013

TUKIKELPOISET MENOT RAKENNERAHASTO-PROJEKTEISSA OHJEL- MAKAUDELLA 2007 2013 9.4.2008 Liite 8 TUKIKELPOISET MENOT RAKENNERAHASTO-PROJEKTEISSA OHJEL- MAKAUDELLA 2007 2013 YLEISTÄ EU:n rakennerahastojen ohjelmakautta 2007 2013 varten annetuissa Euroopan yhteisön säännöksissä on rakennerahastoista

Lisätiedot

ESR-hankkeen talousseuranta

ESR-hankkeen talousseuranta ESR-hankkeen talousseuranta *Se mitä ei ole dokumentoitu sitä ei ole tehty.* Anna-Laura Aittapelto, Marita Tupala ja Nina Ala-Sankola ESR-HANKKEIDEN KÄYNNISTYSSEMINAARI 15.3.2012 / Opetushallitus www.oph.fi/esr

Lisätiedot