OP Ryhmän osavuosikatsaus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OP Ryhmän osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2015"

Transkriptio

1 OP Ryhmän osavuosikatsaus

2 Sisällysluettelo 1. OP Ryhmä 2. Tulos 3. Vuosineljännes 4. Vakavaraisuus 5. Tase 6. Luotot ja asiakasvarat 7. Asiakkaat, omistaja-asiakkaat ym 8. 5-vuotistarkastelu

3 OP Ryhmä

4 OP Ryhmä

5 OP lyhyesti 1,4 miljoonaa omistaja-asiakasta Noin 180 osuuspankkia Hyperpaikallinen digitaalinen finanssiryhmä

6 OP Ryhmän avainlukuja 1-6/ /2014 Muutos, % 1-12/2014 Tulos ennen veroja, milj. e ,5 915 Pankkitoiminta ,2 571 Vahinkovakuutus ,1 223 Varallisuudenhoito ,9 167 Kertyneet uudet asiakasbonukset , Muutos, % Ydinvakavaraisuus CET1, % 18,1 12,8 5,3 * 15,1 Omien varojen suhde omien varojen vähimmäismäärään (rava) % Yli 90 päivää erääntyneet saamiset luotto- ja takauskannasta, % Pankki- ja vakuutustoiminnan yhteiset asiakkaat (1000) * 189 0,42 0,41 0,01 * 0, , * suhdeluvun muutos

7 Keskinäinen vastuu, talletussuoja ja sijoittajien turva Yhteenliittymälainsäädännön mukaisesti osuuspankkien yhteenliittymä muodostuu keskusyhteisöstä (OP Osuuskunta), keskusyhteisön jäsenluottolaitoksista, keskusyhteisön ja jäsenluottolaitosten konsolidointiryhmiin kuuluvista yrityksistä sekä sellaisista luottolaitoksista, rahoituslaitoksista ja palveluyrityksistä, joiden äänivallasta edellä mainitut yhteisöt yhdessä omistavat yli puolet. Keskusyhteisön jäseniä olivat katsauskauden lopussa OP Ryhmän osuuspankit sekä Pohjola Pankki Oyj, Helsingin OP Pankki Oyj, OP-Asuntoluottopankki Oyj, OP-Korttiyhtiö Oyj ja OP- Prosessipalvelut Oy. Talletuspankkien yhteenliittymästä annetun lain mukaan keskusyhteisö on oikeutettu ohjaamaan jäsenluottolaitoksia ja sillä on velvollisuus valvoa niiden toimintaa. Talletuspankkien yhteenliittymää valvotaan konsolidoidusti. Keskusyhteisö ja jäsenluottolaitokset ovat laissa säädetyllä tavalla keskinäisessä vastuussa toistensa veloista ja sitoumuksista. Siten siis esimerkiksi OP Ryhmän vakuutusyhtiöt eivät kuulu keskinäisen vastuun piiriin. OP Ryhmään kuuluvia talletuspankkeja eli osuuspankkeja, Pohjola Pankki Oyj:tä sekä Helsingin OP Pankki Oyj:tä pidetään talletussuojan osalta yhtenä pankkina. Myös sijoittajien korvausrahastoa koskevan lainsäädännön mukaan OP Ryhmää pidetään korvaussuojan osalta yhtenä kokonaisuutena.

8 Tulos

9 OP Ryhmän tuloslaskelman pääerät Korkokate Muut tuotot Henkilöstökulut Muut kulut Saamisten arvonalentumiset Palautukset omistaja-asiakkaille ja OPbonusasiakkaille tammi-kesäkuu Tulos ennen veroja milj

10 OP Ryhmän muut tuotot Vahinkovakuutustoiminnan nettotuotot Henkivakuutustoiminnan nettotuotot Palkkiotuotot, netto Kaupankäynnin ja sijoitustoiminnan nettotuotot Liiketoiminnan muut tuotot tammi-kesäkuu milj

11 OP Ryhmän tuloslaskelma tammi-kesäkuu Muutos milj milj. e % Korkotuotot ,2 Korkokulut ,1 Korkokate ,2 Saamisten arvonalentumiset ,9 Korkokate arvonalentumisten jälkeen ,5 Vahinkovakuutustoiminnan nettotuotot ,2 Henkivakuutustoiminnan nettotuotot ,8 Palkkiotuotot, netto ,9 Kaupankäynnin nettotuotot ,6 Sijoitustoiminnan nettotuotot ,6 Liiketoiminnan muut tuotot ,5 Henkilöstökulut ,2 Muut hallintokulut ,3 Liiketoiminnan muut kulut ,7 Palautukset omistaja-asiakkaille ja OPbonusasiakkaille ,7 Osuus osakkuusyritysten tuloksesta Tulos ennen veroja ,5

12 OP Ryhmä Tulos ennen veroja liiketoimintasegmenteittäin Pankkitoiminta Vahinkovakuutus Varallisuudenhoito / /2014 Elimin. ja muu toiminta 0-36 Milj

13 Vuosineljännes

14 OP Ryhmän tuloslaskelman pääerät milj. Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Korkokate Vahinkovakuutustoiminnan nettotuotot Henkivakuutustoiminnan nettotuotot Palkkiotuotot, netto Kaupankäynnin ja sijoitustoiminnan nettotuotot Muut tuotot Tuotot yhteensä Henkilöstökulut Muut kulut Kulut yhteensä Saamisten arvonalentumiset Palautukset omistaja-asiakkaille ja OP-bonusasiakkaille Tulos ennen veroja

15 OP Ryhmän korkokate ja nettopalkkiotuotot milj Q1 Q2 Q3 Q4/14 Q1 Q2 Q3 Q4/15 Korkokate Palkkiotuotot, netto

16 milj. 200 OP Ryhmän vahinko- ja henkivakuutustoiminnan nettotuotot Q1 Q2 Q3 Q4/14 Q1 Q2 Q3 Q4/15 Vahinkovakuutustoiminnan nettotuotot Henkivakuutustoiminnan nettotuotot

17 milj OP Ryhmän kaupankäynnin ja sijoitustoiminnan nettotuotot Q1 Q2 Q3 Q4/14 Q1 Q2 Q3 Q4/15 Kaupankäynnin nettotuotot Sijoitustoiminnan nettotuotot

18 OP Ryhmän kulut milj Q1 Q2 Q3 Q4/14 Q1 Q2 Q3 Q4/15 Henkilöstökulut Muut hallintokulut Liiketoiminnan muut kulut

19 OP Ryhmän saamisten arvonalentumiset milj Q1 Q2 Q3 Q4/14 Q1 Q2 Q3 Q4/15

20 milj OP Ryhmän tulos Q1 Q2 Q3 Q4/14 Q1 Q2 Q3 Q4/15 26 Tulos ennen veroja Tulos käyvin arvoin ennen veroja

21 OP Ryhmän luotot ja talletukset mrd Q1 Q2 Q3 Q4/14 Q1 Q2 Q3 Q4/15 Luotot Talletukset

22 OP Ryhmän henkivakuutustoiminnan vakuutussäästöt ja sijoitusrahastojen pääoma mrd Q1 Q2 Q3 Q4/14 Q1 Q2 Q3 Q4/15 Vakuutussäästöt Rahastojen pääoma

23 OP Ryhmän vahinkovakuutuksen vakuutusmaksutuotot vuosineljänneksittäin (IFRS) Milj Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q

24 Vakavaraisuus

25 Kaksi eri vakavaraisuussuhdelukua Luottolaitosvakavaraisuus = osuuspankkien yhteenliittymän vakavaraisuus Ryhmän toiminta perustuu lakiin talletuspankkien yhteenliittymästä. Laki talletuspankkien yhteenliittymästä asettaa osuuspankkien yhteenliittymälle omien varojen vähimmäismäärän, joka lasketaan CRR:n ja luottolaitostoiminnasta annetun lain vakavaraisuutta koskevien säännösten mukaan. Osuuspankkien yhteenliittymä muodostuu yhteenliittymän keskusyhteisöstä (OP Osuuskunta), keskusyhteisön jäsenluottolaitoksista ja niiden konsolidointiryhmiin kuuluvista yrityksistä. OP Ryhmän vakuutusyhtiöihin tehdyillä sijoituksilla on merkittävä vaikutus luottolaitosten vakavaraisuussäännöstön mukaisesti laskettuun vakavaraisuuteen, vaikka vakuutusyhtiöt eivät kuulukaan osuuspankkien yhteenliittymään. Rava-vakavaraisuus = OP Ryhmän vakavaraisuus OP Ryhmä muodostaa rahoitus- ja vakuutusryhmittymän (rava) valvonnasta annetun lain tarkoittaman rahoitus- ja vakuutusryhmittymän. Rahoitus- ja vakuutusryhmittymille on säädetty oma vakavaraisuusvaatimus. OP Ryhmän rahoitus- ja vakuutusryhmittymän valvonnasta annetun lain mukainen vakavaraisuus lasketaan konsolidointimenetelmän mukaisesti. Siinä ryhmittymän taseen mukaisiin omiin pääomiin lisätään sellaisia pankki- tai vakuutusalan säännösten mukaisia omiin varoihin luettavia eriä, jotka eivät sisälly omiin pääomiin. Omiin varoihin ei voida sisällyttää eriä, jotka eivät ole käytettävissä muiden ryhmittymään kuuluvien yritysten tappioiden kattamiseksi. Rahoitus- ja vakuutusryhmittymän omien varojen vähimmäismäärä muodostuu luottolaitosten konsolidoidusta omien varojen vaateesta puskurit mukaan lukien ja vakuutusyhtiöiden yhteenlasketuista toimintapääomien vähimmäisvaatimuksista. Kummankin vakavaraisuussäännöstön mukaan tarkasteltuna OP Ryhmän riskinkantokyky on vahva.

26 OP-yhteenliittymän vakavaraisuuden luottoriski lasketaan sisäisten luokitusten menetelmällä Sisäisten luokitusten menetelmää (IRBA) sovelletaan vastuuryhmissä Vähittäisvastuut Yritysvastuut (FIRB, perusmenetelmä) Luottolaitosvastuut (FIRB, perusmenetelmä) Standardimenetelmää (SA) sovelletaan valtiovastuisiin Oman pääoman ehtoisiin sijoituksiin sovelletaan yksinkertaista- ja PD/LGDmenetelmää

27 Osuuspankkien yhteenliittymä Omat varat ja vakavaraisuus milj % 25, ,4 12,8 16,3 13,6 17,3 15,1 18,9 16,7 20,2 18,1 20,0 15, , ,0 0 Q2/14 Q3/14 Q4/14 Q1/15 Q2/15 Pääomavaatimus Vakavaraisuuspuskuri Vakavaraisuus % omat varat Vakavaraisuus % CET1 0,0

28 Ydinpääoman (CET1) muodostuminen milj Oma pääoma Lisäosuuspääomat, joihin sovelletaan siirtymäsäännöstä Vakuutussektorin oman pääoman ja käyvän arvon rahaston rahavirran suojauksen eliminointi Vähennykset ydinpääomasta (CET1) Arvonalentumiset - odotetut tappiot alijäämä Ydinpääoma (CET 1)

29 OP Ryhmän rava-lain mukainen vakavaraisuus milj % Omat varat Luottolaitoslain mukainen kiinteä uusi pääomavaatimus laski vakavaraisuussuhdetta 44 prosenttiyksikköä Vakavaraisuussuhde

30 Rava-lain mukaisten omien varojen muodostuminen milj Oma pääoma Lisäosuuspääoma, pääomalainat ja debentuurilainat yhteensä Liikearvo ja aineettomat hyödykkeet Tasoitusmäärä Muut omiin pääomiin ja toimialakohtaisiin eriin sisältyvät erät, joita ei voida lukea ryhmittymän omiin varoihin Ryhmittymän omat varat yhteensä

31 Tase

32 mrd. 140 OP Ryhmän keskeisiä tase-eriä Tase Luotot Talletukset Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjalainat

33 OP Ryhmän tase x milj Muutos milj. e % Saamiset luottolaitoksilta ,4 Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat Saamiset asiakkailta ,7 Vahinkovakuutustoiminnan varat ,6 Henkivakuutustoiminnan varat ,5 Sijoitusomaisuus ,8 Muut erät ,3 Varat yhteensä ,2 Velat luottolaitoksille ,7 Velat asiakkaille ,6 Vahinkovakuutustoiminnan velat ,2 Henkivakuutustoiminnan velat ,9 Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat ,4 Muu vieras pääoma ,4 Oma pääoma ,4 Velat ja oma pääoma yhteensä ,2

34 OP Ryhmän oma pääoma ja osuuspääoma Muutos milj milj. % OP Ryhmän omistajien osuus ,5 Osake- ja osuuspääoma ,1 Jäsenosuudet ,8 Tuotto-osuudet ,7 Käyvän arvon rahasto ,9 Muut rahastot ,6 Kertyneet voittovarat ,8 Määräysvallattomien osuus ,3 Oma pääoma yhteensä ,4 Lisäosuudet ,0

35 OP Ryhmän yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjalainat Erääntyminen Yhteensä 25,3 mrd. >

36 Luotot ja asiakasvarat

37 OP Ryhmän talletukset % Yhteensä: 51 mrd. Kotitaloudet 40 % 56 % Yritykset ja yhteisöt *) Maa- ja metsätalouden harjoittajat *) ml. yrittäjät

38 OP Ryhmän luotot* % Yhteensä: 73 mrd. Kotitaloudet 37% Yritykset ja yhteisöt **) 58% Maa- ja metsätalouden harjoittajat *) ml. leasingsaamiset **) ml. yrittäjät

39 OP Ryhmän luotto- ja takauskanta sektoreittain Milj milj. Muutos, % Koti- ja ulkomaiset yritykset ja asuntoyhteisöt ,3 Asuntojen vuokraus ja hallinta ml. asuntoyhteisöt ,7 Muiden kiinteistöjen hallinta ,1 Kauppa ,5 Palvelut ,9 Rakentaminen ,1 Energia ,9 Kuljetus ja varastointi ,9 Kone ja laiteteollisuus (ml.huolto) ,2 Maatalous, metsätalous, kalatalous ,8 Rahoitus- ja vakuutustoiminta ,3 Metsäteollisuus ,4 Elintarviketeollisuus ,3 Omien kiinteistöjen kauppa ,7 Metalliteollisuus ,1 Kemian teollisuus ,7 Muu teollisuus ,5 Muut yritykset ,0 Julkisyhteisöt ja voittoa tavoittelemattomat yhteisöt ,2 Kotitaloudet ,3 Oikaisuerät ja muut sektorit Yhteensä ,1

40 Mrd. 7 OP Ryhmän uudet nostetut luotot vuosineljänneksittäin 2014 yhteensä: 19,6 mrd yhteensä: 10,4 mrd ,2 5,0 5,2 5,2 4,5 5, Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q

41 OP Ryhmä Varallisuudenhoito Nettomyynti Milj /2014 yhteensä 457 milj. 1-6/2015 yhteensä -20 milj Sijoittaja- ja säästäjäasiakkaat Private Banking -asiakkaat -522 Instituutioasiakkaat

42 Asiakkaat, omistaja-asiakkaat, ym.

43 1 000 asiakasta OP Ryhmän asiakaskannan jakautuminen /05 12/10 6/15 Pankkiasiakkaat Pankki- ja vahinkovakuutusas. Vahinkovakuutusasiakkaat

44 hlöä OP Ryhmän omistaja-asiakkaiden nettolisäys vuosineljänneksittäin vuosi 2014: vuosi 2015: Q1 Q2 Q3 Q4/14 Q1 Q2 Q3 Q4/15

45 OP Ryhmän palveluverkosto Kesäkuu kk:n muutos Käyntien määrä op.fi % Kävijämäärät OP-mobiili % Pivo-sovelluksen lataukset (kum.) n n. 117 % Henkilöasiakkaiden verkkopalvelusopimukset kpl Pankkien toimipaikat kpl joissa sekä vahinkovakuutus- että pankkipalvelut kpl Private Banking toimipaikat 40 +/-0 kpl OP-Kiinteistökeskusten toimipaikat 162 +/-0 kpl Seuraajat Facebookissa (OP Ryhmä ja osuuspankit) kpl Seuraajat Twitterissa kpl Seuraajat LinkedInissä (OP ja Pohjola yhteensä) kpl Asiakaskontakteja puhelinpalvelussa kesäkuussa kpl* *Laskentaperustetta muutettu vuonna 2015.

46 5-vuotisaikasarjat

47 milj OP Ryhmän tulos ennen veroja ja taloudellisen pääomavaateen tuotto % 25, ,7 14, , ,5 20, ,0 15,0 10, , /2015 Tulos ennen veroja Taloudellisen pääomavaateen tuotto (liukuva 12 kk), % 0,0

48 OP Ryhmän tulos ennen veroja milj /2015 Tulos ennen veroja Tulos ennen veroja käyvin arvoin

49 OP Ryhmän tuotot milj /2015 Korkokate Palkkiotuotot, netto Muut tuotot

50 OP Ryhmän yli 90 pv erääntyneet saamiset milj ,80 % 300 0,60 % 200 0,47 % 0,46 % 0,42 % 0,37 % 0,42 % 0,40 % 100 0,20 % Per luotto- ja takauskanta, % 0,00 %

51 OP Ryhmän saamisten arvonalentumiset milj. % 150 0, ,16 0, ,12 0, ,10 0,15 0, , /2015 0,00 Saamisten arvonalentumiset % luotto- ja takauskannasta

52 mrd. 10,0 Osuuspankkien yhteenliittymä Omat varat ja vakavaraisuus % 25 8,0 6,0 14,0 17,3 17,3 14,8 15,5 15,1 20,2 18,4 18, ,0 10 2,0 5 0, /2015 Core Tier 1/CET1 pääoma Hybridi-instrumentit/Ensisijainen lisäpääoma (AT1) Toissijainen pääoma (T2) Tier 1 ennen siirtymäsääntöjä, % Vakavaraisuus, % Core Tier 1 ennen siirtymäsääntöjä, %/CET1, % 2013 asti CRD3 mukaan ennen IRBA siirymäsäännöksiä (Basel I lattia) 0

53 OP Ryhmän taseen loppusumma mrd

54 OP Ryhmä Varallisuudenhoito Mrd Hallinnoitavat varat (brutto) Yhteensä 6/2015: 66,3 mrd. 22,8 21, ,6 10 8,5 5 0 Sijoitusrahastot Instituutioasiakkaat Private Banking Sijoitussidonnaiset vakuutussäästöt /2015

55 OP Ryhmän luotot ja talletukset mrd Luotot Talletukset

56 OP Ryhmä Pankkitoiminta 80% Kulu-tuottosuhde 60% 56,3 % 57,9 % 61,6 % 56,1 % 52,0 % 40% 20% 0% H1/2015

57 OP Ryhmä Vahinkovakuutus Operatiivinen yhdistetty kulusuhde 100% 89,8 % 90,5 % 86,9 % 84,7 % 87,8 % 80% 60% 40% 20% 0% H1/2015

58 Kiitos

OP Ryhmän osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2015

OP Ryhmän osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2015 OP Ryhmän osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2015 Sisällysluettelo 1. OP Ryhmä 2. Tulos 3. Vuosineljännes 4. Vakavaraisuus 5. Tase 6. Luotot ja asiakasvarat 7. Asiakkaat ja jäsenet ym 8. 5-vuotistarkastelu OP Ryhmä

Lisätiedot

OP-Pohjola. OP-Pohjola-ryhmän osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2014

OP-Pohjola. OP-Pohjola-ryhmän osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2014 OP-Pohjola-ryhmän osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2014 Sisällysluettelo OP-Pohjola-ryhmä Tulos Vuosineljännes Vakavaraisuus Tase Luotot ja asiakasvarat Asiakkaat ja jäsenet ym 5-vuotistarkastelu OP-Pohjola-ryhmä

Lisätiedot

OP-Pohjola-ryhmän toimintakertomus ja tilinpäätös 2013

OP-Pohjola-ryhmän toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 n toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 Sisältö Toimintakertomus n toimintakertomus 2013 Vuosi 2013 tiivistetysti 1 Toimintaympäristö 3 Ryhmän tulos ja tase 5 Vakavaraisuus 8 Riskien ja vakavaraisuuden

Lisätiedot

OP-POHJOLA-RYHMÄN (OSUUSPANKKIEN YHTEENLIITTYMÄN) IFRS-TILINPÄÄTÖS 2009

OP-POHJOLA-RYHMÄN (OSUUSPANKKIEN YHTEENLIITTYMÄN) IFRS-TILINPÄÄTÖS 2009 OP-Pohjola-ryhmä I Toimintakertomus ja tilinpäätös 2009 SISÄLTÖ OP-POHJOLA-RYHMÄN TOIMINTAKERTOMUS 2009 Vuosi 2009 tiivistetysti 2 OP-Pohjola-ryhmän avainlukuja 3 Toimintaympäristö 4 OP-Pohjola-ryhmän

Lisätiedot

OP-Pohjola-ryhmän toimintakertomus ja tilinpäätös 2012

OP-Pohjola-ryhmän toimintakertomus ja tilinpäätös 2012 n toimintakertomus ja tilinpäätös 2012 Sisältö n toimintakertomus 2012 Vuosi 2012 tiivistetysti...1 Toimintaympäristö...3 n tulos ja tase...6 Vakavaraisuus...10 Riskien ja vakavaraisuuden hallinta sekä

Lisätiedot

OP-POHJOLA-RYHMÄN (OSUUSPANKKIEN YHTEENLIITTYMÄN) IFRS- TILINPÄÄTÖS 2008

OP-POHJOLA-RYHMÄN (OSUUSPANKKIEN YHTEENLIITTYMÄN) IFRS- TILINPÄÄTÖS 2008 SISÄLTÖ OP-POHJOLA-RYHMÄN TOIMINTAKERTOMUS 2008 Vuosi 2008 tiivistetysti 2 OP-Pohjola-ryhmän avainlukuja 3 Toimintaympäristö 3 OP-Pohjola-ryhmän tulos ja tase 5 Vakavaraisuus 10 Vakavaraisuuden hallinta

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2007. OP-Pohjola-ryhmä

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2007. OP-Pohjola-ryhmä TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2007 OP-Pohjola-ryhmä SISÄLTÖ OP-Pohjola-ryhmän toimintakertomus 2007 Vuosi 2007 tiivistetysti 2 OP-ryhmästä OP-Pohjola-ryhmä 3 Toimintaympäristö 3 OP-Pohjola-ryhmän tulos

Lisätiedot

Pohjola Pankki Oyj:n toimintakertomus ja tilinpäätös 2014

Pohjola Pankki Oyj:n toimintakertomus ja tilinpäätös 2014 Pohjola Pankki Oyj:n toimintakertomus ja tilinpäätös 2014 Sisältö Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2014...1 Toimintaympäristö Konsernin tulosanalyysi Riskienhallinta Konsernin riskiasema Operatiiviset

Lisätiedot

OP-RYHMÄ TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2005

OP-RYHMÄ TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2005 OP-RYHMÄ TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2005 05 SISÄLTÖ OP-ryhmän toimintakertomus 4 Vuosi 2005 tiivistetysti 5 Toimintaympäristö 5 OP-ryhmän tulos 8 Tase ja taseen ulkopuoliset erät 9 Vakavaraisuus

Lisätiedot

OP Ryhmän toimintakertomus ja tilinpäätös 2014

OP Ryhmän toimintakertomus ja tilinpäätös 2014 OP Ryhmän toimintakertomus ja tilinpäätös 2014 Sisältö Toimintakertomus Vuosi 2014 tiivistetysti Toimintaympäristö Ryhmän tulos ja tase Asiakkuudet Palvelukanavat Pohjola Pankin osakkeiden hankinta Vakavaraisuus

Lisätiedot

Pohjola Pankki Oyj:n toimintakertomus ja tilinpäätös 2013

Pohjola Pankki Oyj:n toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 :n toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 Sisältö Hallituksen toimintakertomus Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2013 1 Toimintaympäristö 4 Konsernin tulosanalyysi 6 Riskienhallinta 8 Konsernin riskiasema

Lisätiedot

OP-Pohjola-ryhmän tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2012

OP-Pohjola-ryhmän tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2012 OP-Pohjola-ryhmän tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2012 OP-Pohjola-ryhmä Pörssitiedote 6.2.2013 klo 08.00 Tilinpäätöstiedote OP-Pohjola-ryhmän tulos ennen veroja parani 15 % - liiketoiminnan kasvu jatkui

Lisätiedot

OP-Pohjola-ryhmän osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2014

OP-Pohjola-ryhmän osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2014 OP-Pohjola-ryhmän osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2014 OP-Pohjola-ryhmä Pörssitiedote 24.10.2014 klo 9.00 Osavuosikatsaus OP-Pohjola-ryhmän tulos jatkaa vahvalla kasvu-uralla Ryhmän tammi syyskuun tulos ennen

Lisätiedot

OP-Pohjola-ryhmän osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2014

OP-Pohjola-ryhmän osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2014 OP-Pohjola-ryhmän osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2014 OP-Pohjola-ryhmä Pörssitiedote 6.8.2014 klo 08.00 Osavuosikatsaus OP-Pohjola-ryhmällä vahva alkuvuosi Ryhmän alkuvuoden tulos oli 488 miljoonaa euroa (395),

Lisätiedot

Pohjola-konsernin tammi maaliskuu 2015 1)

Pohjola-konsernin tammi maaliskuu 2015 1) Pohjola Pankki Oyj Pörssitiedote 29.4.2015, klo 08.00 Osavuosikatsaus Pohjola-konsernin tammi maaliskuu 2015 1) Konsernin tulos ennen veroja oli 160 miljoonaa euroa (159) ja tulos ennen veroja käyvin arvoin

Lisätiedot

OP-RYHMÄ. Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2005

OP-RYHMÄ. Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2005 OP-RYHMÄ Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2005 OP-ryhmän liiketoiminnan kasvu jatkui voimakkaana. Vakuutussäästöt kasvoivat viime vuoden syyskuusta 25 prosenttia ja sijoitusrahastojen pääomat 78 prosenttia. Luottokanta

Lisätiedot

Pohjola Pankki Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2012. OP-Pohjola

Pohjola Pankki Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2012. OP-Pohjola Pohjola Pankki Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2012 1 2 Sisällys 1. Osavuosikatsaus Q3/12 Pohjola-konserni 3 Pankkitoiminta 8 Vahinkovakuutustoiminta 14 Varainhoito 21 Konsernitoiminnot 24 2. Näkymät 27

Lisätiedot

OP-Pohjola-ryhmän osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2014

OP-Pohjola-ryhmän osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2014 OP-Pohjola-ryhmän osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2014 OP-Pohjola-ryhmä Pörssitiedote 29.4.2014 klo 08.00 Osavuosikatsaus OP-Pohjola-ryhmällä vahva avaus vuoteen 2014 Ryhmän alkuvuoden tulos ennen veroja oli

Lisätiedot

OP Ryhmän tilinpäätöstiedote 1.1. 31.12.2014

OP Ryhmän tilinpäätöstiedote 1.1. 31.12.2014 OP Ryhmän tilinpäätöstiedote 1.1. 31.12.2014 OP Ryhmä Pörssitiedote 5.2.2015 klo 8.00 Tilinpäätöstiedote OP: vahvalla tuloksella rakennamme huomisen Suomea Ryhmän vuoden 2014 tulos ennen veroja oli 915

Lisätiedot

Pohjola Pankki Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1. 31.12.2014

Pohjola Pankki Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1. 31.12.2014 Pohjola Pankki Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1. 31.12.2014 Pohjola Pankki Oyj Pörssitiedote 5.2.2015, klo 08.00 Tilinpäätöstiedote Pohjola-konsernin vuosi 2014 1) Konsernin tulos ennen veroja oli 584 miljoonaa

Lisätiedot

OP-Asuntoluottopankki Oyj Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014

OP-Asuntoluottopankki Oyj Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014 OP-Asuntoluottopankki Oyj Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014 OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014 Sisällysluettelo Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma ja tase 10 Rahavirtalaskelma

Lisätiedot

OKO OSUUSPANKKIEN KESKUSPANKKI OYJ TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2005

OKO OSUUSPANKKIEN KESKUSPANKKI OYJ TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2005 OKO OSUUSPANKKIEN KESKUSPANKKI OYJ TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2005 05 SISÄLTÖ 4 Toimintakertomus 33 Konsernitilinpäätös, IFRS 4 Liiketoiminnan rakenne muuttui 33 Tilinpäätöslaskelmat 4 Tulos 33 Konsernin

Lisätiedot

Pohjola Pankki Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2011

Pohjola Pankki Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2011 Pohjola Pankki Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. 30.9. Q3 Pohjola Pankki Oyj Pörssitiedote 2.11., klo 8.00 Osavuosikatsaus Pohjola-konsernin tammi syyskuu Konsernin tulos ennen veroja oli 245 miljoonaa euroa

Lisätiedot

Pohjola Pankki Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2014

Pohjola Pankki Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2014 Pohjola Pankki Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2014 Tausta-aineisto 2 Vastuuvapauslauseke (Disclaimer) Jotkin tässä esitysmateriaalissa ilmaissut tulevaisuuteen suuntautuvat lausumat perustuvat yhtiön

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2007. OKO Pankki Oyj

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2007. OKO Pankki Oyj TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2007 OKO Pankki Oyj SISÄLTÖ Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2007 2 Konsernin tulos 2 Liiketoimintojen tulokset 2 Toimintaympäristö 3 Vakavaraisuus 4 Riskiasema 6

Lisätiedot

Pohjola Pankki Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1. 31.12.2013

Pohjola Pankki Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1. 31.12.2013 Pohjola Pankki Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1. 31.12.2013 Tausta-aineisto 2 Vastuuvapauslauseke (Disclaimer) Jotkin tässä esitysmateriaalissa ilmaissut tulevaisuuteen suuntautuvat lausumat perustuvat yhtiön

Lisätiedot

Standardi RA4.8. Omien varojen sekä luotto-, vastapuoli-, markkina- ja operatiivisen riskin kattamiseksi vaadittavien omien varojen ilmoittaminen

Standardi RA4.8. Omien varojen sekä luotto-, vastapuoli-, markkina- ja operatiivisen riskin kattamiseksi vaadittavien omien varojen ilmoittaminen Standardi RA4.8 Omien varojen sekä luotto-, vastapuoli-, markkina- ja operatiivisen riskin kattamiseksi vaadittavien omien varojen ilmoittaminen Määräykset ja ohjeet dnro 7/120/2007 2 (121) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2014. Nordea Pankki Suomi Oyj

Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2014. Nordea Pankki Suomi Oyj Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2014 Nordea Pankki Suomi Oyj Nordean visiona on olla vahva eurooppalainen pankki, joka luo merkittävää arvoa asiakkailleen ja omistajilleen ja joka on tunnettu osaavasta henkilöstöstään.

Lisätiedot

TASEKIRJA TILIKAUDELTA 2003

TASEKIRJA TILIKAUDELTA 2003 TASEKIRJA TILIKAUDELTA 2003 Osuuspankin nimi KALAJOEN OSUUSPANKKI Tasekirjan sisällysluettelo sivu 1 Toimintakertomus 13 Osuuspankin tuloslaskelma ja tase 16 Osuuspankin tuloslaskelman ja taseen liitteenä

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2011 Nordea Pankki Suomi Oyj

Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2011 Nordea Pankki Suomi Oyj Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2011 Nordea Pankki Suomi Oyj Nordean visiona on olla vahva eurooppalainen pankki, joka luo merkittävää arvoa asiakkailleen ja omistajilleen ja joka on tunnettu osaavasta henkilöstöstään.

Lisätiedot