RA RAPORTOINTI PÄÄJAKSON SÄÄNTELYN LINJAUS. Tavoitteet, tausta ja normiperusta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RA RAPORTOINTI PÄÄJAKSON SÄÄNTELYN LINJAUS. Tavoitteet, tausta ja normiperusta"

Transkriptio

1 1 (5) RA RAPORTOINTI PÄÄJAKSON SÄÄNTELYN LINJAUS Tavoitteet, tausta ja normiperusta Valvonnan toteuttamiseksi valvottavat toimittavat Rahoitustarkastukselle tietoja, joiden avulla Rahoitustarkastus valvoo lakien ja Rahoitustarkastuksen antamien standardien ja hyvien menettelytapojen noudattamista valvottavissa valvoo rahoitusmarkkinoiden vakautta laatimalla valvottavien taloudellista kehitystä ja riskejä koskevia arvioita kykenee oikea-aikaisiin korjaaviin toimenpiteisiin, jotta rahoitusmarkkinoiden luotettavuus ja vakaus voidaan turvata. Raportointi sisältää Rahoitustarkastukselle säännöllisesti ja tapauskohtaisesti toimitettavat tiedot seuraavien alueiden jatkuvaa valvontaa varten: Hallintokulttuuri ja liiketoiminta Menettelytavat Tilinpäätös ja toimintakertomus Vakavaraisuus ja riskien hallinta Tietojen julkistaminen (tiedonantovelvollisuus) Rahoitustarkastuslain 15 :n mukaan Rahoitustarkastuksella on oikeus saada valvottaviltaan valvonnan kannalta tarpeelliset tiedot. Myös Baselin pankkivalvontakomitean perusperiaatteet hyvästä pankkivalvonnasta lähtevät siitä, että valvojalla tulee olla mahdollisuus saada käyttöönsä valvonnan kannalta tarpeellinen tieto niin solo-pohjalla kuin konsolidoidulla pohjalla (periaate 18) ja että valvojan tulee julkistaa tätä tietoa aggregaattipohjalla. Valvottavia koskevia raportointivaatimuksia pyritään harmonisoimaan EU-tasolla. Rahoitustarkastus ottaa raportoinnin uudistamisessa erityisesti huomioon CEBSin (Committee of European Banking Supervisors) harmonisointitavoitteet. Tavoitteena on kansainvälistä harmonisointia hyödyntävä ja pitkällä aikavälillä mahdollisimman kustannustehokas raportointijärjestelmä. Tämän vuoksi Rahoitustarkastuksen jatkuvassa valvonnassa tarvitsema tiedonkeruu toteutetaan ensisijaisesti vakiomuotoisen säännöllisen raportoinnin avulla konekielisesti. Valvottavia koskevissa standardeissa (pääjaksot 1 5) todetaan, mihin EY:n direktiiveihin ja kansainvälisiin suosituksiin sekä lain säädöksiin Rahoitustarkastuksen standardit perustuvat. Rahoitustarkastuksen valvottavilleen asettamien raportointivelvoitteiden taustalla ovat täten myös kansainväliset säädökset ja suositukset.

2 2 (5) Valvojan näkökulma Raportoitujen tietojen oleellisuus Rahoitustarkastus kerää valvottaviltaan ainoastaan sellaista tietoa, jota Rahoitustarkastus tarvitsee ja käyttää valvonnassaan. Raportoitavat tiedot koskevat sen vuoksi lainsäädännössä tai Rahoitustarkastuksen standardeissa olevien taloudellisten rajojen noudattamista (esimerkiksi omat varat, vakavaraisuus ja suuret asiakasriskit), valvottavan antaman taloudellisen informaation oikeellisuutta, tiedonantovelvollisuuksien täyttämistä, menettelytapojen noudattamista ja valvottavien taloudellista kehitystä sekä riskiasemaa. Rahoitustarkastus on määritellyt, millä yksiköllä ja kenellä on vastuu raportoitujen tietojen käsittelystä, tietojen ylläpidosta ja valvonnan toteuttamisesta. Raportoitujen tietojen jatkokäsittely ja asiakokonaisuuksien valvonta on vahvistettujen prosessien mukaista. Raportointiohjeet sisältävät tarpeelliset yhteystiedot, joiden avulla valvottava saa raportointia koskevia lisäohjeita. Raportoitujen tietojen käyttö Rahoitustarkastuksessa Valvottavien raportoimien tietojen pohjalta Rahoitustarkastus ryhtyy toimenpiteisiin silloin, kun se on todennut valvottavan toimivan lakien tai Rahoitustarkastuksen standardien vastaisesti. Rahoitustarkastus ryhtyy toimenpiteisiin myös silloin, kun se havaitsee valvottavien riskien hälyttävästi kasvaneen, taloudellisen kehityksen huonontuneen tai vakavaraisuuden merkittävästi heikentyneen. Hallintokulttuuria ja liiketoimintaa koskevat raportit Raporttien avulla valvotaan toimiluvan edellytysten täyttymistä, valvottavaryhmien rakenteita ja omistusjakautumaa, johdon sopivuutta ja luotettavuutta. Lisäksi valvotaan toimintojen ulkoistamista, palvelujen tarjontaa rajan yli sekä valvottavien ulkomaisten yksiköiden toimintaa. Menettelytapoihin liittyvä tiedonkeruu Vaikka menettelytapojen valvontaan ei liity varsinaista raportointivelvoitetta, Rahoitustarkastus kerää valvottavistaan menettelytapoihin liittyvää tietoa. Tämän tiedonkeruun avulla valvotaan sopimusehtojen selkeyttä ja lain sopimusehdoille asettamien vaatimusten täyttymistä. Tilinpäätöstä ja toimintakertomusta koskevat raportit Raporttien avulla valvotaan tilinpäätösinformaation oikeellisuutta, riittävyyttä ja vertailukelpoisuutta. Rahoitustarkastus käyttää raportoituja tietoja myös valvottavien taloudellista asemaa ja riskejä koskevien arvioiden laatimiseen. Valvonnassa käytettävät tiedot koostuvat tilinpäätöstietojen ja toimintakertomuksen lisäksi osavuosikatsauksesta.

3 3 (5) Rahoitustarkastus voi erikseen pyytää valvontaa varten käyttöönsä tilintarkastajien laatimia työpapereita, kuten jatkuvaan tarkastukseen liittyviä muistioita ja laskelmia. Vakavaraisuutta ja riskien hallintaa koskevat raportit Rahoitustarkastus suorittaa raporttien avulla jatkuvaa vakavaraisuuden ja riskien valvontaa. Rahoitustarkastus laatii valvottavistaan vuosittain [riski]arvion, jossa käytetään valvottavien strategiaa, johtamista, omia varoja, vakavaraisuussuhdetta, taloudellista kehitystä ja riskiasemaa koskevia raportoituja tietoja. Raportoidut tiedot yhdistetään niihin tietoihin, joita Rahoitustarkastus on saanut tarkastuksissa sekä valvontakäynneillä. Vakavaraisuutta ja riskien hallintaa koskevien raporttien avulla Rahoitustarkastus valvoo myös, että valvottavat noudattavat omia varoja, vakavaraisuutta ja riskiasemia koskevia lain säännöksiä sekä Rahoitustarkastuksen antamia standardeja. Tietojen julkistaminen (tiedonantovelvollisuus) Julkistettujen tietojen avulla valvotaan, että arvopaperimarkkinoilla toimivat valvottavat ja muut osapuolet noudattavat tiedonantovelvollisuutta koskevia säännöksiä. Tietojen julkistaminen-pääjaksoon ei sisälly varsinaista raportointivelvoitetta Rahoitustarkastukselle. Julkistettujen tietojen toimittamisesta Rahoitustarkastukselle on mainittu erikseen pääjaksoissa 1-4 olevissa standardeissa. Raportoinnin oikeellisuusvaatimus ja tarkastusmahdollisuus Valvottavien tulee ilmoittaa Rahoitustarkastukselle raporteista vastaavat henkilöt. Valvottavan on laadittava erillinen raportoitujen tietojen oikeellisuutta koskeva seloste. Menettelyn tavoitteena on varmistaa, että valvottavan Rahoitustarkastukselle toimittamat tiedot on valvottavassa tarkistettu. Selosteen laatimisohje on liitetty raportointistandardiin. Rahoitustarkastuksessa on nimetty yksiköt ja henkilöt, jotka valvovat raportoitujen tietojen oikeellisuutta. Raportointiohjeissa mainitaan kunkin raportin kohdalla, kuinka kauan raportoinnin lähtötiedot on säilytettävä valvottavassa Rahoitustarkastuksen mahdollista tarkastusta varten. Toistuva virheellisten tietojen ilmoittaminen tai ilmoitusten määräaikojen noudattamatta jättäminen johtaa seuraaviin toimenpiteisiin: Valvottavalle lähetetään kirjallinen selvityspyyntö. Valvottavan on esitettävä toimenpidesuunnitelma virheellisen raportoinnin tai raportoinnin viivästymien korjaamiseksi.

4 4 (5) Raportointistandardien noudattamatta jättäminen voi johtaa myös rahoitustarkastuslain 4 luvun mukaisiin hallinnollisiin seuraamuksiin. Raportoinnin oikeellisuusvaatimus ja tarkastusmahdollisuus koskevat kaikkia Raportointi pääjakson standardeja. Raportoinnin yhdenmukaisuus Määräyskokoelman uudistamisen yhtenä tavoitteena on, että erityyppiset valvottavat voivat raportoida saman asiakokonaisuuden valvonnassa tarvittavat tiedot pääsääntöisesti samojen säännösten mukaisesti. Tämän mukaisesti saman asiakokonaisuuden raportointistandardi voi koskea talletuspankkia, luottoyhteisöä, maksuliikeyhteisöä, sijoituspalveluyritystä, rahastoyhtiötä ja muita valvottavia. Rahoitus- ja vakuutusryhmittymien raportointi Rahoitustarkastus on rahoitus- ja vakuutusryhmittymän koordinoiva valvontaviranomainen, jos ryhmittymän johdossa oleva yritys on luottolaitos, sijoituspalveluyritys, rahastoyhtiö taikka omistusyhteisö sellaisessa ryhmittymässä, jossa rahoitusalan yritysten osuus on suurempi kuin vakuutusalan yritysten osuus. Tällaisessa tilanteessa rahoitus- ja vakuutusryhmittymä raportoi Rahoitustarkastukselle sen antamien raportointiohjeiden mukaisesti. Rahoitus- ja vakuutusryhmittymien raportoimat asiakokonaisuudet ja riskialueet on määritelty rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvontaa koskevassa standardissa. Jos ryhmittymän toiminta on vakuutuspainotteinen tai muuttuu vakuutuspainotteiseksi, koordinoivana valvontaviranomaisena toimii Vakuutusvalvontavirasto. Vakuutusvalvontavirasto antaa tällöin raportointia koskevat määräykset. Valvottavien sisäisten raporttien käyttäminen valvonnassa Rahoitustarkastus käyttää valvonnassaan myös valvottavien sisäiseen käyttöön tuottamia raportteja. Sisäisiä raportteja tarvitaan muun muassa sen toteamiseen, että valvottavalla on riittävä eri riskialueet kattava raportointijärjestelmä. Lisäksi sisäisten raporttien avulla syvennetään valvottavan taloudellisesta kehityksestä ja riskiasemasta muodostettavaa kuvaa. Valvottavien sisäisten raporttien toimittamisesta on mainittu kunkin pääjakson standardeihin liittyvässä raportointivelvoitteessa. Muilta viranomaisilta saatavien tietojen käyttäminen valvonnassa Rahoitustarkastus voi käyttää valvonnassaan myös muilta valvontaviranomaisilta saatuja tietoja. Tällaisia tietoja saadaan esimerkiksi Vakuutusvalvontavirastolta, Suomen Pankilta, EU-valtioiden valvontaviranomaisilta ja Kansainväliseltä järjestelypankilta (BIS). Rahoitustarkastus voi luovuttaa sille raportoituja tietoja Suomen Pankille, Vakuutusvalvontavirastolle ja EU-valtioiden valvontaviranomaisille tietojen luovuttamista koskevien säädösten perusteella.

5 5 (5) Keskeinen sisältö Julkisen tiedon käyttö valvonnassa Rahoitustarkastus käyttää valvonnassaan myös valvottavien julkistamaa informaatiota, arvopaperimarkkinoita koskevaa julkista tietoa, julkisista rekistereistä saatavia tietoja ja kotimaisesta sekä kansainvälisestä taloudellisesta kehityksestä julkaistuja tietoja. Rahoitustarkastukselle raportoitujen valvontatietojen julkistaminen Rahoitustarkastus julkistaa sille raportoituja valvontatietoja Rahoitustarkastusta koskevien salassapitosäädösten asettamissa rajoissa. Tietoja julkistetaan, jotta Rahoitustarkastus voi edistää rahoitusmarkkinoiden vakautta ja luottamusta sekä valvonnan avoimuutta ja markkinoiden läpinäkyvyyttä. Raportointivelvoitteessa on yhteenveto niistä tiedoista, joita pääjaksojen (1-5) sisältämien standardien perusteella on raportoitava. Standardeissa on myös viittaus raportoinnin teknisiin ohjeisiin ja raportointilomakkeisiin. Raportointi tapahtuu pääsääntöisesti määrämuotoisena konekielisesti tai paperiraportilla. Suhde muihin pääjaksoihin Pääjaksojen (1-5) sisältämissä standardeissa todetaan kuhunkin standardiin liittyvä raportointivelvoite. Pääjaksoon kuuluvat standardit Raportointistandardit uudistetaan samanaikaisesti aihestandardien (pääjaksot 1 5) kanssa. Pankkitoiminnan keskeisiä riskialueita koskevat uudistetut raportointistandardit tulevat voimaan vuoden 2005 aikana. Vakavaraisuuden valvontaa koskeva raportointiuudistus on valmisteilla ja se tulee voimaan samanaikaisesti uudistettavan vakavaraisuussääntelyn kanssa. Siirtymävaiheessa Rahoitustarkastuksen nykyiset, voimassa olevat määräykset, ohjeet ja kannanotot toimivat rinnakkain uuden määräyskokoelman kanssa. Raportointistandardit aihealueittain: RA1 Corporate governance ja liiketoiminta RA2 Menettelytavat RA3 Tilinpäätös ja toimintakertomus RA4 Vakavaraisuus ja riskien hallinta Suurten asiakasriskien ilmoittaminen (voimassa) Operatiivisiin riskeihin liittyvien tapahtumien ilmoittaminen (voimassa) RA5 Tietojen julkistaminen

Standardi RA4.8. Omien varojen sekä luotto-, vastapuoli-, markkina- ja operatiivisen riskin kattamiseksi vaadittavien omien varojen ilmoittaminen

Standardi RA4.8. Omien varojen sekä luotto-, vastapuoli-, markkina- ja operatiivisen riskin kattamiseksi vaadittavien omien varojen ilmoittaminen Standardi RA4.8 Omien varojen sekä luotto-, vastapuoli-, markkina- ja operatiivisen riskin kattamiseksi vaadittavien omien varojen ilmoittaminen Määräykset ja ohjeet dnro 7/120/2007 2 (121) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

S t a n d a r d i 4. 4 a. L u o t t o r i s k i e n h a l l i n t a. Määräykset ja ohjeet

S t a n d a r d i 4. 4 a. L u o t t o r i s k i e n h a l l i n t a. Määräykset ja ohjeet S t a n d a r d i 4. 4 a L u o t t o r i s k i e n h a l l i n t a Määräykset ja ohjeet dnro 1/120/2004 2 (26) SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltaminen 4 2 Tavoitteet 6 3 Kansainvälinen viitekehys 7 4 Normiperusta

Lisätiedot

1 CORPORATE GOVERNANCE (HALLINTOKULTTUURI) JA LIIKETOIMINTA

1 CORPORATE GOVERNANCE (HALLINTOKULTTUURI) JA LIIKETOIMINTA 1 (6) 1 CORPORATE GOVERNANCE (HALLINTOKULTTUURI) JA LIIKETOIMINTA -PÄÄJAKSON SÄÄNTELYN LINJAUS Tavoitteet, tausta ja normiperusta Corporate governancea ja liiketoimintoja koskevan sääntelyn tavoitteena

Lisätiedot

Standardi RA4.20. Omien varojen sekä luotto- ja markkinariskin kattamiseksi vaadittavien omien varojen ilmoittaminen Rahoitustarkastukselle

Standardi RA4.20. Omien varojen sekä luotto- ja markkinariskin kattamiseksi vaadittavien omien varojen ilmoittaminen Rahoitustarkastukselle Standardi RA4.20 Omien varojen sekä luotto- ja markkinariskin kattamiseksi vaadittavien omien varojen ilmoittaminen Rahoitustarkastukselle Määräykset ja ohjeet Nimi ja nro 2 Pääjakso 2 2 (8) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Standardi RA4.12. Rahoitus- ja vakuutusryhmittymien vakavaraisuuden. Määräykset ja ohjeet

Standardi RA4.12. Rahoitus- ja vakuutusryhmittymien vakavaraisuuden. Määräykset ja ohjeet Standardi RA4.12 Rahoitus- ja vakuutusryhmittymien vakavaraisuuden raportointi Määräykset ja ohjeet Miten luet standardia Standardi on aihealueittainen määräysten ja ohjeiden kokonaisuus, joka velvoittaa

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi talletuspankkien yhteenliittymästä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki talletuspankkien

Lisätiedot

RAHOITUS- JA VAKUUTUSRYHMITTYMIEN VALVONTA

RAHOITUS- JA VAKUUTUSRYHMITTYMIEN VALVONTA VALTIOVARAINMINISTERIÖN TYÖRYHMÄMUISTIOITA Nro 23/2001 ISBN 951-804-237-3 ISSN 0788-6322 RAHOITUS- JA VAKUUTUSRYHMITTYMIEN VALVONTA 3 Julkaisija: KUVAILULEHTI VALTIOVARAINMINISTERIÖ 1.6.2001 Tekijät: Pirkko

Lisätiedot

HE 43/2007 vp. olisivat voimassa olevia yksityiskohtaisempia ja niiden soveltaminen riippuisi asiakkaan luokittelusta. Arvopaperinvälittäjän asiakkaat

HE 43/2007 vp. olisivat voimassa olevia yksityiskohtaisempia ja niiden soveltaminen riippuisi asiakkaan luokittelusta. Arvopaperinvälittäjän asiakkaat Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sijoituspalveluyrityksistä, laiksi arvopaperimarkkinalain muuttamisesta ja eräiksi niihin liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄSIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

Standardiluonnos RA4.1. Suurten asiakasriskien ilmoittaminen. Määräykset ja ohjeet

Standardiluonnos RA4.1. Suurten asiakasriskien ilmoittaminen. Määräykset ja ohjeet Standardiluonnos RA4.1 Suurten asiakasriskien ilmoittaminen Määräykset ja ohjeet Miten luet standardia Standardi on aihealueittainen määräysten ja ohjeiden kokonaisuus, joka velvoittaa tai ohjaa valvottavia

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan järjestämistä ohjaava sääntely ja valvonta rahoitus- ja vakuutussektorilla

Sisäisen valvonnan järjestämistä ohjaava sääntely ja valvonta rahoitus- ja vakuutussektorilla Sisäisen valvonnan järjestämistä ohjaava sääntely ja valvonta rahoitus- ja vakuutussektorilla FINVA Riskienhallinta ja Corporate Governance finanssialalla 16.3.2012 Marja Nykänen, osastopäällikkö, Finanssivalvonta

Lisätiedot

Rahoitus- ja vakuutusryhmittymien

Rahoitus- ja vakuutusryhmittymien Rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonta HELSINKI Julkaisija: VALTIOVARANUINISTERIO 'ekijat: 'irkko Pohjoisaho-Aarti (pj) Aarja-Liisa Kahola (s.) Leima Letto (s.) uikaisun nimi : Moitus- ja vakuutusryhmittymm

Lisätiedot

Laki rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta 30.7.2004/699

Laki rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta 30.7.2004/699 Laki rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta 30.7.2004/699 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku Yleiset säännökset 1 Lain tarkoitus Tässä laissa säädetään rahoitus- ja vakuutusryhmittymän

Lisätiedot

FINANSSIVALVONNAN JÄRJESTÄMINEN SUOMESSA 1

FINANSSIVALVONNAN JÄRJESTÄMINEN SUOMESSA 1 FINANSSIVALVONNAN JÄRJESTÄMINEN SUOMESSA 1 1 Muistion on laatinut johtokunnan asettama Suomen Pankin sisäinen työryhmä Esa Ojanen (pj), Arno Lindgren, Juha Tarkka ja Kimmo Virolainen. Sihteereinä ovat

Lisätiedot

Ohje toimilupahakemuksen täyttäjälle

Ohje toimilupahakemuksen täyttäjälle Ohje 1 (15) Ohje toimilupahakemuksen täyttäjälle Taustaksi Ohjeen tarkoitus on auttaa sijoituspalveluyrityksen toimilupahakemuksen laatimista. Ohjeessa on kuvattu, mihin seikkoihin Fiva kiinnittää huomiota

Lisätiedot

Standardi 1.1. Toimiluvat ja notifikaatiot. Määräykset ja ohjeet

Standardi 1.1. Toimiluvat ja notifikaatiot. Määräykset ja ohjeet Standardi 1.1 Toimiluvat ja notifikaatiot Määräykset ja ohjeet Miten luet standardia Standardi on aihealueittainen määräysten ja ohjeiden kokonaisuus, joka velvoittaa tai ohjaa valvottavia ja muita rahoitusmarkkinoilla

Lisätiedot

Rahoitustarkastus tiedottaa 6/2007 11.12.2007 1 (12) Talletussuoja EU:n alueella vähintään 20 000 euroa suojat vaihtelevat maittain

Rahoitustarkastus tiedottaa 6/2007 11.12.2007 1 (12) Talletussuoja EU:n alueella vähintään 20 000 euroa suojat vaihtelevat maittain Rahoitustarkastus tiedottaa 6/2007 11.12.2007 1 (12) Sisällysluettelo Talletussuoja EU:n alueella vähintään 20 000 euroa suojat vaihtelevat maittain Suomessa toimiluvan saaneiden talletuspankkien on kuuluttava

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 1/2012

Määräykset ja ohjeet 1/2012 Määräykset ja ohjeet 1/2012 Ulkoistaminen Dnro FIVA 7/01.00/2011 Antopäivä 23.2.2012 Voimaantulopäivä 1.4.2012 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi www.finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi luottolaitostoiminnasta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi luottolaitostoiminnasta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi HE-LUONNOS 11.10.2013 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi luottolaitostoiminnasta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan annettavaksi uusi laki

Lisätiedot

Standardi 4.3a. Omat varat ja niiden vähimmäismäärä. Määräykset ja ohjeet

Standardi 4.3a. Omat varat ja niiden vähimmäismäärä. Määräykset ja ohjeet Standardi 4.3a Omat varat ja niiden vähimmäismäärä Määräykset ja ohjeet Miten luet standardia Standardi on aihealueittainen määräysten ja ohjeiden kokonaisuus, joka velvoittaa tai ohjaa valvottavia ja

Lisätiedot

I OSA: YLEISET PERIAATTEET, PERUSTAMINEN, OSAKKEET JA TAKUUOSUUDET.. 1 1 VAKUUTUSYRITYKSEN LIITÄNNÄISTOIMINTA...

I OSA: YLEISET PERIAATTEET, PERUSTAMINEN, OSAKKEET JA TAKUUOSUUDET.. 1 1 VAKUUTUSYRITYKSEN LIITÄNNÄISTOIMINTA... 1 Sisällysluettelo I OSA: YLEISET PERIAATTEET, PERUSTAMINEN, OSAKKEET JA TAKUUOSUUDET.. 1 1 VAKUUTUSYRITYKSEN LIITÄNNÄISTOIMINTA... 1 1.1 LIITÄNNÄISTOIMINTAA KOSKEVA TOIMINTASUUNNITELMA... 1 2 ENSIVAKUUTUSTOIMINNAN

Lisätiedot

NASDAQ OMX Helsinki. Yhtenäiset tiedottamissäännöt

NASDAQ OMX Helsinki. Yhtenäiset tiedottamissäännöt NASDAQ OMX Helsinki Yhtenäiset tiedottamissäännöt 1. syyskuuta 2011 Sisällysluettelo SISÄLLYSLUETTELO... 2 JOHDANTO... 3 1 TIEDONANTOVELVOLLISUUTTA KOSKEVAT YLEISET SÄÄNNÖKSET... 3 1.1 YLEISSÄÄNNÖS...

Lisätiedot

Standardi 4.4b. Operatiivisten riskien hallinta. Määräykset ja ohjeet

Standardi 4.4b. Operatiivisten riskien hallinta. Määräykset ja ohjeet Standardi 4.4b Operatiivisten riskien hallinta Määräykset ja ohjeet Miten luet standardia Standardi on aihealueittainen määräysten ja ohjeiden kokonaisuus, joka velvoittaa tai ohjaa valvottavia ja muita

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet X/2013

Määräykset ja ohjeet X/2013 Määräykset ja ohjeet X/2013 Toimiluvat, rekisteröinnit ja ilmoitukset Dnro FIVA 2/01.00/2013 Antopäivä x.x.2013 Voimaantulopäivä x.x.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Määräys- ja ohjekokoelmassa käytettävät säännösten lyhenteet

Määräys- ja ohjekokoelmassa käytettävät säännösten lyhenteet Määräys- ja ohjekokoelmassa käytettävät säännösten lyhenteet Vakuutusyhtiölaki (521/2008) Laki työeläkevakuutusyhtiöistä (354/1997) Vakuutusyhdistyslaki (1250/1987) Laki ulkomaisista vakuutusyhtiöistä

Lisätiedot

DISCLOSURE RULES FOR FIRST NORTH FINLAND PREMIER SEGMENTIN TIEDOTTAMISSÄÄNNÖT

DISCLOSURE RULES FOR FIRST NORTH FINLAND PREMIER SEGMENTIN TIEDOTTAMISSÄÄNNÖT DISCLOSURE RULES FOR FIRST NORTH FINLAND PREMIER SEGMENTIN TIEDOTTAMISSÄÄNNÖT NASDAQ OMX Helsinki Oy 1.7.2013 1. YLEISET SÄÄNNÖKSET... 3 1.1 Yleissäännös... 3 1.2 Oikeat ja merkitykselliset tiedot... 6

Lisätiedot

Arvopaperimarkkinalainsäädännön kokonaisuudistus. Luonnos hallituksen esitykseksi 18.2.2011. Yleisperustelut

Arvopaperimarkkinalainsäädännön kokonaisuudistus. Luonnos hallituksen esitykseksi 18.2.2011. Yleisperustelut Arvopaperimarkkinalainsäädännön kokonaisuudistus Luonnos hallituksen esitykseksi 18.2.2011 Yleisperustelut 2 SISÄLLYS SISÄLLYS...2 YLEISPERUSTELUT...3 1 JOHDANTO...3 2 NYKYTILA...4 2.1 Voimassaoleva lainsäädäntö,

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi luottolaitostoiminnasta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki luottolaitostoiminnasta.

Lisätiedot

TERVE LUOTTORISKIN ARVIOINTI JA LAINOJEN ARVOSTAMINEN

TERVE LUOTTORISKIN ARVIOINTI JA LAINOJEN ARVOSTAMINEN 1 SISÄLLYSLUETTELO TERVE LUOTTORISKIN ARVIOINTI JA LAINOJEN ARVOSTAMINEN Suosituksen perustana olevat periaatteet 2 Tavoite ja yhteenveto 3 Pankkivalvonnan tervettä luottoriskin arviointia ja lainojen

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 1/2013

Määräykset ja ohjeet 1/2013 Määräykset ja ohjeet 1/2013 Rahoitussektorin kirjanpito, tilinpäätös ja toimintakertomus Dnro FIVA 9/01.00/2012 Antopäivä 10.1.2013 Voimaantulopäivä 1.2.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010

Lisätiedot

Tiivistelmä kehysasetuksesta

Tiivistelmä kehysasetuksesta 1 (11) Tiivistelmä kehysasetuksesta Johdanto Yleissäännöt YVM:n organisaatio EKP:n kehysasetuksen (SSM Framework Regulation 1 ) tavoitteena on yhteisen valvontamekanismin (YVM) tehokkaan toiminnan varmistamiseksi

Lisätiedot