Standardi 4.3a. Omat varat ja niiden vähimmäismäärä. Määräykset ja ohjeet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Standardi 4.3a. Omat varat ja niiden vähimmäismäärä. Määräykset ja ohjeet"

Transkriptio

1 Standardi 4.3a Omat varat ja niiden vähimmäismäärä Määräykset ja ohjeet

2 Miten luet standardia Standardi on aihealueittainen määräysten ja ohjeiden kokonaisuus, joka velvoittaa tai ohjaa valvottavia ja muita rahoitusmarkkinoilla toimivia, osoittaa valvojan tavoitteena olevan laatutason ja näkemyksen hyvästä menettelytavasta sekä perustelee sääntelyä. Standardissa esitetyt päivämäärät: Annettu Finanssivalvonta on tehnyt päätöksen ko. kappaleen antamisesta. Voimaan Kappale on astunut voimaan. Standardin jokaisella kappaleella on oma marginaali-merkintänsä: : Viittaus voimassa olevaan lain tai asetuksen säännökseen. Sitova: Finanssivalvonnan määräyksenantovaltuutensa nojalla antama velvoittava määräys valvottavalle tai muulle rahoitusmarkkinoilla toimivalle. Suositus: Finanssivalvonnan suositusluonteinen toimintaohje valvottavalle tai muulle rahoitusmarkkinoilla toimivalle. /-esimerkki: in, Sitovaan tai Suositukseen liittyvä käytännön soveltamisohje tai esimerkki. Viittaus Finanssivalvonnan standardiin tai standardin osaan. Perustelu: Avaa sääntelyn ja säännösten tarkoitusta, tavoitteita ja taustaa. Finanssivalvonnan standardit ovat luettavissa osoitteessa.

3 dnro 10/120/ (142) SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltaminen Soveltamisala ja sen tasot Siirtymäsäännökset 11 2 Tavoitteet ja rakenne 13 3 Kansainvälinen viitekehys 15 4 perusta 18 5 Omat varat rakenne ja määritelmiä Rakenne ja määritelmiä Tilinpäätöksen oman pääoman erät ja omat varat Yhtiöoikeuden mukainen oma pääoma ja omat varat 24 6 Ensisijaiset omat varat Ensisijaisten omien varojen rakenne Oman pääoman erät omissa varoissa CEBSin antama ohje omanpääomanehtoisista instrumenteista Osake-, osuus-, lisäosuus- ja peruspääoma ja vähennykset Sijoitusosuus- ja lisäpääoma sekä kantarahasto Antitilillä olevat varat ja antisaamiset Muut oman pääoman erät Vararahasto 42

4 dnro 10/120/ (142) 6.5 Ylikurssirahasto Vapaan oman pääoman rahasto Käyttämättömät voittovarat Tilivuoden aikana kertynyt voitto Tilintarkastajan lausunto osavuosikatsauksen osoittaman voiton määrästä Emoyrityksen tilintarkastajan lausunto Voittovaroihin kohdistuvat vähennykset Voittovaroihin kohdistuvat oikaisut Vapaaehtoiset varaukset Rajoituksenalaiset ensisijaiset omat varat ja määrälliset rajoitukset Hybridi-instrumenttien määrälliset rajoitukset Hybridi-instrumenttien laadulliset ominaisuudet Siirtymäsäännökset omanpääomanehtoisille ja hybridiinstrumenteille Ensisijaisista omista varoista tehtävät vähennykset Omat osakkeet ja osuudet Antisaamiset Aineettomat hyödykkeet ja liikearvo Muut vähennykset Omien pääomainstrumenttien hankinnan rahoittaminen 71 7 Toissijaiset omat varat Ylemmät toissijaiset omat varat ja määrälliset rajoitukset Ikuiset lainat 74

5 dnro 10/120/ (142) 7.3 Omaan pääomaan tehdyt tuottoa kumuloivat ja määräaikaiset sijoitukset Arvonkorotusrahasto Uudelleenarvostusrahasto Käyvän arvon rahasto Ylijäämä arvonalentumistappioiden ja odotettujen tappioiden erotuksesta (IRB) Alemmat toissijaiset omat varat ja määrälliset rajoitukset Debentuurilainat Toissijaisten omien varojen vähennyserät 86 8 Ensi- ja toissijaisista omista varoista tehtävät vähennykset Vähennykset ja vähentämistapa Omistukset ja sijoitukset toisiin rahoitusalan yrityksiin Omistukset ja sijoitukset vakuutusalan yrityksiin Sijoitukset arvopaperistettuihin saamisiin Alijäämä arvonalentumistappioiden ja odotettujen tappioiden erotuksesta (IRB) Sijoitukset muihin yrityksiin Arvopaperikauppaan liittyvä luottokauppa 97 9 Muut omat varat Muut omat varat ja määrälliset rajoitukset Toissijaisten omien varojen ylijäämä Lyhytaikaiset debentuurit Lainaehtojen ja ennenaikaisen takaisinmaksun hyväksyminen _ Yleistä Finanssivalvonnan hyväksymismenettelystä 101

6 dnro 10/120/ (142) 10.2 Hakemus ja siihen liitettävät asiakirjat Lainaehtojen hyväksymiskäytäntöä Konsolidoidut omat varat Konsolidoitujen omien varojen soveltamisala Konsolidoitujen omien varojen laskeminen Mistä taloudellisesta kokonaisuudesta konsolidoidut omat varat lasketaan? Konsernitilinpäätös ja konsolidoidun taloudellisen aseman valvontaan tarvittavat tiedot Tytär-, osakkuus- ja yhteisyritysten yhdistely konsernitilinpäätökseen ja konsolidoidun taloudellisen aseman valvonnassa Konsolidoitujen omien varojen laskentapohja Konsolidointiryhmän pienten yritysten käsittely ja poikkeusluvat _ Konsolidoidut ensisijaiset omat varat Konsolidoidut toissijaiset omat varat Konsolidoidut muut omat varat Konsolidoiduista omista varoista tehtävät vähennykset Määritelmiä Talletuspankkien yhteenliittymän omat varat Yleistä Talletuspankkien yhteenliittymän omien varojen laskenta Yhteenliittymän omista varoista tehtävät vähennykset Omien varojen määrä Omien varojen ehdoton vähimmäismäärä 125

7 dnro 10/120/ (142) 13.2 Luottoriskin kattamiseksi vaadittavat omat varat Markkinariskin kattamiseksi vaadittavat omat varat Operatiivisen riskin kattamiseen vaadittavat omat varat Sähkörahayhteisön omien varojen vaatimus Suurten asiakasriskien vaatimat omat varat Huomattavien omistusosuuksien vaatimat omat varat Valvottavan ja valvottavaryhmän omien varojen vähimmäismäärää koskevien vaatimusten alittuminen Talletuspankkien yhteenliittymältä ja siihen kuuluvalta jäsenluottopankilta vaadittavat omat varat Raportointi Finanssivalvonnalle Lisätiedot Kumotut ohjeet ja määräykset Standardin muutoshistoria 142

8 dnro 10/120/ (142) 1 SOVELTAMINEN 1.1 Soveltamisala ja sen tasot (1) Tätä standardia sovelletaan seuraaviin yhteisöihin: luottolaitokset sijoituspalveluyritykset rahastoyhtiöt talletuspankkien yhteenliittymästä annetun lain (599/2010) tarkoittama talletuspankkien yhteenliittymä (2) Standardin omien varojen vaatimuksia sovelletaan sekä yksittäisen valvottavan tasolla että valvottavaryhmän tasolla. (3) Tämä standardi ei koske maksulaitoksia, vaan niitä koskevat omien varojen vaatimukset on kerrottu standardissa 6 "Maksulaitokset". (4) Talletuspankkien yhteenliittymän keskusyhteisöllä on oikeus myöntää eräitä poikkeuksia jäsenluottolaitoksille luottolaitostoiminnasta annetussa laissa säädettyihin luottolaitoksen taloudellista asemaa koskeviin vaatimuksiin. Rajattua toimintaa harjoittavat sijoituspalveluyritykset (5) Sijoituspalveluyritykset, jotka tarjoavat sijoituspalveluna ainoastaan sijoitusneuvontaa tai toimeksiantojen välittämistä ja joilla ei ole hallussaan asiakasvaroja koskee ainoastaan jäljempänä luvussa 13 selostettu osakepääoman määrälle asetettu vaatimus. 1 Osakepääoman määrälle asetetun vaatimuksen lisäksi tällaisen sijoituspalveluyrityksen on täytettävä lisäksi vakuutusedustuksesta annetun lain (570/2005) tarkoittamalle vakuutusmeklarille asetetut vaatimukset, jos se toimii myös vakuutusmeklarina. 2 1 Sijoituspalveluyrityksistä annetun lain (922/2007) 45 :n 4 momentti ja 46 :n 2 momentti 2 Sijoituspalveluyrityksistä annetun lain 45 :n 5 momentti ja 46 :n 2 momentti.

9 dnro 10/120/ (142) Rahastoyhtiöt (6) Rahastoyhtiöihin, jotka eivät harjoita sijoitusrahastolain (848/1999) 5 :n 2 momentissa tarkoitettua toimintaa (omaisuudenhoito) ei sovelleta standardin lukua 9 Muut omat varat ja lukua 13 Omien varojen määrä. Poikkeuslupa tytäryritysvalvottavaan soveltamisesta (7) Finanssivalvonta voi emoyrityksenä toimivan luottolaitoksen tai sijoituspalveluyrityksen hakemuksesta myöntää luvan siihen, ettei sen suomalaiseen tytäryritysvalvottavaan sovelleta seuraavia luottolaitostoiminnasta annetun lain (jäljempänä LLL) mukaisia omien varojen vaatimuksia, jotka valvottavan tulisi normaalisti kattaa tai täyttää: 55 :n 1 momentti (luottoriski, operatiivinen riski, valuutta- ja hyödykeriski, kaupankäyntivarastoon liittyvät riskit) 55 :n 2 momentin 1 kohta (suuret asiakasriskit) 55 :n 4 momentti (maksuliikeyhteisön omien varojen vähimmäismäärä) ja 84 :n 1 momentti (tietojen ilmoitusvelvollisuus taloudellisten toimintaedellytysten seuraamiseksi). 3 (8) Mitä kappaleessa 7 todetaan luottolaitoksen suomalaisesta tytärluottolaitoksesta, sovelletaan vastaavasti sijoituspalveluyrityksen suomalaiseen tytärsijoituspalveluyritykseen ja rahastoyhtiön suomalaiseen tytärrahastoyhtiöön. (9) Finanssivalvonta myöntää edellä mainitun luvan, jos hakemuksessa esitettyjen tietojen perusteella on selvää, että luvan myöntämiselle asetetut seuraavat kolme edellytystä täyttyvät: a) Varojen siirtämiselle emoyritykseltä tytäryritykselle oman ja vieraan pääoman ehdoin ei ole oikeudellista estettä b) Emoyritys vastaa Finanssivalvonnan hyväksymällä tavalla tytäryrityksen sitoumuksista c) Tytäryritys on sisällytetty emoyrityksen konsolidoituun valvontaan. Finanssivalvonta voi myöntää luvan, vaikka b-kohdassa säädetty edellytys ei täyty, jos tytäryrityksen toimintaan liittyvät riskit ovat vähäisiä. 4 Konsolidoitujen omien varojen vaatimusten soveltaminen (10) Luottolaitoksen, sijoituspalveluyrityksen ja rahastoyhtiön, joka on luottolaitoksen tai sijoituspalveluyrityksen konsernin ylin suomalainen emoyritys, 3 Luottolaitostoiminnasta annetun lain 56 :n 1 momentti. 4 Luottolaitostoiminnasta annetun lain 56 :n 2 momentti.

10 dnro 10/120/ (142) tulee täyttää standardin vaatimukset myös konsolidoidusti. 5 (11) Konsolidoitujen omien varojen vaatimusta sovelletaan myös seuraavissa tapauksissa: Kun luottolaitoksen emoyrityksenä olevan omistusyhteisön kotipaikka on Suomessa ja luottolaitos on taseen loppusummaltaan suurin tällaisen omistusyhteisön tytärluottolaitoksista. Kun luottolaitoksen emoyrityksenä olevan omistusyhteisön kotipaikka on toisessa ETA-valtiossa ja kumpikin seuraavista edellytyksistä täyttyy: a) emoyrityksen kotivaltiossa ei ole konsolidointiryhmään kuuluvaa ulkomaista luottolaitosta b) luottolaitoksen taseen loppusumma on suurempi kuin emoyrityksen minkään muun sellaisen tytärluottolaitoksen taikka ulkomaisen tytärluottolaitoksen taseen loppusumma, jonka kotipaikka on ETAvaltiossa. Kun Finanssivalvonta on sopinut konsolidointiryhmään kuuluvien ulkomaisten luottolaitosten valvonnasta vastaavien toisten ETAvaltioiden viranomaisten kanssa siitä, että Finanssivalvonta toimii ulkomaisen valvottavan konsolidoidusta valvonnasta vastaavana valvontaviranomaisena ja että konsolidoituun valvontaan sovelletaan Suomen lakia. 6 (12) Konsolidoitujen omien varojen vaatimus koskee sijoituspalveluyrityksiä ja rahastoyhtiöitä vastaavasti kuin mitä kappaleessa 11 todetaan luottolaitoksista. Omien varojen vaatimusten soveltaminen alakonsolidointiryhmään (13) Luottolaitoksen tai sijoituspalveluyrityksen, joka on kirjanpitolain (1336/1997) tarkoittama toisen suomalaisen luottolaitoksen tai sijoituspalveluyrityksen tytäryritys, ei tarvitse erikseen ilmoittaa konsolidoitua vakavaraisuusvaatimusta alakonsolidointiryhmän tasolla. (14) Vakavaraisuusvaatimus lasketaan kuitenkin myös alakonsolidointiryhmän tasolla silloin, kun tytärluottolaitoksella, -sijoituspalveluyrityksellä tai edellä mainitulla emoyrityksenä toimivalla omistusyhteisöllä on luottolaitos, sijoituspalveluyritys, rahoituslaitos tai omaisuudenhoitoyhtiö tytär- tai osakkuusyhtiönä ETA-alueen ulkopuolisessa maassa (ns. kolmannessa maassa). Jos taas kaikki tytäryhtiöt ovat ETA-alueella toimivia, alakonsolidointiryhmän konsolidoituja omia varoja ei ilmoiteta erikseen, vaan ne ovat osa ylemmän tason 5 Luottolaitostoiminnasta annetun lain 72 :n 1 momentti. 6 Luottolaitostoiminnasta annetun laina 72 :n 2 momentti ja direktiivin 2006/48/EY artikla 126.

11 dnro 10/120/ (142) konsolidointiryhmän ilmoitusta. 7 Määritelmiä (15) Standardissa käytetään yleisnimitystä valvottava luottolaitoksesta ja sijoituspalveluyrityksestä ja rahastoyhtiöstä, joka on saanut toimiluvan omaisuudenhoidon harjoittamiseen. (16) Yksittäisellä valvottavalla tarkoitetaan kuten edellä luottolaitosta, sijoituspalveluyritystä ja rahastoyhtiötä, joka on saanut toimiluvan omaisuudenhoidon harjoittamiseen. Käsitettä käytetään, kun on kyse konsolidoitumattomasta tasosta eli ns. soolotasosta. (17) Valvottavaryhmällä tarkoitetaan tässä standardissa edellä mainittua konsernia, jota valvotaan konsolidoidusti sekä talletuspankkien yhteenliittymää. Talletuspankkien yhteenliittymää koskevista vaatimuksista on tähän standardiin kirjoitettu omat lukunsa tai kohtansa, mutta usein osuuspankkien yhteenliittymää koskevat soveltuvin osin samat vaatimukset kuin luottolaitosta. Talletuspankkien yhteenliittymässä keskusyhteisö ja konsolidointiryhmässä emoyritys huolehtivat siitä, että ryhmästä laaditaan omia varoja koskeva ilmoitus ja että ryhmään kuuluvissa yrityksissä on otettu käyttöön omien varojen laskentaa varten tarvittavat menettelytavat. 1.2 Siirtymäsäännökset Siirtyminen kehittyneisiin luottoriskin tai operatiivisen riskin menetelmiin (18) Ne valvottavat, jotka siirtyvät tai ovat siirtyneet käyttämään luottoriskin sisäisten luottoluokitusten menetelmää tai operatiivisen riskin kehittynyttä menetelmää, laskevat vuosina vertailutasona käytettyjen omien varojen vähimmäismäärän rahoitussektorin kumottujen määräysten 106.6, ja sekä niitä täydentävien kannanottojen ja tulkintojen perusteella. 8 7 Luottolaitostoiminnasta annetun lain 72 :n 2 momentti ja direktiivin 2006/48/EY 126 artikla. 8 Ks. tarkemmin Finanssivalvonnan valvottavatiedote 29/ "IRBA- ja AMA- lattiasäännösten jatkaminen saakka". Baselin pankkivalvontakomitea päätti heinäkuussa 2009 jatkaa siirtymäsäännöstä ja tämä on otettu osaksi ns. CRD3-muutospakettia, jolla muutetaan direktiivin 2006/48/EY artiklaa 152 lisäämällä siihen uudet kappaleet 5a-e. Laki luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta 600/2010, jolla muutettiin 179 :n 1 momentin 3 kohtaa ja 180 :n 2 momentin 2 kohtaa. Muutos on tullut voimaan

12 dnro 10/120/ (142) Hyödykemarkkinoihin liittyviä johdannaissopimuksia tarjoavat sijoituspalveluyritykset (19) Tätä standardia sovelletaan alkaen sijoituspalveluyritykseen, joka toimiluvan ehtojen nojalla saa tarjota sijoituspalvelua yksinomaan hyödykemarkkinoihin liittyvillä johdannaissopimuksilla. 9 9 Laki sijoituspalveluyrityksistä 87 :n 5 momentti.

13 dnro 10/120/ (142) 2 TAVOITTEET JA RAKENNE (1) Tämä standardi kuuluu Finanssivalvonnan määräyskokoelman rahoitussektorin pääjaksoon 4 "Vakavaraisuus ja riskien hallinta". (2) Tämän standardin tavoitteena on kuvata, mitä laadullisia ja määrällisiä vaatimuksia luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten omille varoille asetetaan. Vähimmäismäärää koskevilla vaatimuksilla on keskeinen asema luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten valvonnassa ja EU:n sisämarkkinoilla sovellettavien valvontatekniikoiden tunnustamisessa. Omilla varoilla varmistetaan luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten toiminnan jatkuvuus sekä suojataan tallettajia ja sijoittajia. Samalla vahvistetaan rahoitusjärjestelmää ja estetään kilpailun vääristymistä. (3) Valvottavat tarvitsevat omia varoja kattaakseen odottamattomia tappioita. Lisäksi omilla varoilla katetaan vakavaraisuuslaskennan pilari 1:n mukaisia riskejä kuten luottoriskiä, operatiivista riskiä, valuutta- ja hyödykeriskiä ja kaupankäyntivarastoon liittyviä riskejä. Omat varat ovat tarpeen myös, kun arvioidaan suurille asiakasriskeille ja huomattaville omistusosuuksille asetettujen lakisääteisten rajojen noudattamista. Näiden omien varojen määrällisten vaatimusten lisäksi toimiluvan saaneiden valvottavien on täytettävä myös omien varojen ehdoton vähimmäismäärä. (4) Vakavaraisuuden omien varojen vähimmäismäärää koskevien pilari 1- vaatimusten lisäksi tarvitaan omia varoja ja valvottavan itsensä määrittelemiä ja riskinkantokykyyn sisällyttämiä omien varojen eriä pilari 2 -vaatimusten täyttämiseen. Pilari 2 -vaatimuksissa otetaan huomioon vähimmäisvakavaraisuuden laskennan piirissä olevat riskit ja niiden kaikki ulottuvuudet sekä tämän laskennan ulkopuolelle jäävät riskit. Pilari 2 -vaatimuksia käsitellään tarkemmin Finanssivalvonnan rahoitussektorin standardissa 4.2 "Valvottavan vakavaraisuuden hallinta".

14 dnro 10/120/ (142) (5) Standardissa kuvataan aluksi omien varojen rakennetta. Tämän jälkeen siirrytään käsittelemään omien varojen eriä sekä niitä koskevia laadullisia ja määrällisiä vaatimuksia, minkä jälkeen käsitellään yksittäisiin valvottaviin ja valvottavaryhmiin kohdistuvia vaatimuksia. Erikseen käsitellään lainamuotoisten omien varojen hyväksyttävyyttä ja ennenaikaista takaisinmaksua koskevia viranomaishyväksyntään liittyviä säännöksiä ja suosituksia. Lopuksi käsitellään omien varojen riittävyyttä koskevia määrällisiä vaatimuksia.

15 dnro 10/120/ (142) 3 KANSAINVÄLINEN VIITEKEHYS (1) Omia varoja koskevat säännökset perustuvat edelleen suurelta osalta Baselin pankkivalvontakomitean vuonna 1988 antamaan ensimmäiseen vakavaraisuussuositukseen (ns. Basel I). Lisäksi Baselin pankkivalvontakomitea on lokakuussa 1988 antanut lehdistötiedotteen ensisijaisiin omiin varoihin luettavista pääomainstrumenteista. Tiedotteeseen viitataan vuonna 2004 annetussa vakavaraisuussuosituksessa "International Convergence of Capital Measurement and Standards: A Revised Framework" (ns. Basel II). Komitea on julkaissut kesäkuussa 2006 päivitetyn version vakavaraisuussuosituksesta, ja suosituksessa on mukana myös omia varoja koskeva osuus. Suositus on saatavissa komitean kotisivuilta osoitteesta (http://www.bis.org/publ/bcbsca.htm). 10 (2) Basel I- ja II -suositukset ovat olleet pohjana säädettäessä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivejä 2006/48/EY ja 2006/49/EY. Luottolaitosten omia varoja ja omien varojen riittävyyttä koskevat periaatteet, vaatimukset ja laskentasäännöt sekä soveltamisalaa koskevat säännöt sisältyvät luottolaitosten liiketoiminnan aloittamisesta ja harjoittamisesta annetun direktiivin 2006/48/EY osastoon V sekä direktiivin liitteisiin. Sijoituspalveluyritysten ja luottolaitosten oman pääoman riittävyydestä annettu direktiivi 2006/49/EY sisältää säännökset sijoituspalveluyritysten omista varoista ja omien varojen riittävyydestä. Samoin se sisältää periaatteet, vaatimukset ja laskentasäännöt, jotka koskevat luottolaitosten kaupankäyntivaraston ja markkinariskin vakavaraisuusvaatimusta ja niiden kattamista omilla varoilla sekä näiden soveltamisalaa koskevat säännökset. (3) Euroopan Unionissa on edellä mainittuja direktiivejä täydennetty lisäämällä ensisijaisiin omiin varoihin luettavilta pääomainstrumenteilta vaadittavat ehdot ja samalla Euroopan pankkivalvojien komitealle (Committee of European Banking Supervisors, CEBS) on annettu tehtäväksi soveltamisohjeiden an- 10 Basel II: International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards: A Revised Framework - Comprehensive Version.

16 dnro 10/120/ (142) taminen hybridi-instrumenteista ja oman pääoman eristä. 11 CEBS on julkaissut ohjeen hybridi-instrumenteista ja edelleen direktiivin 2006/48/EY eli CRD:n 57 artiklan a-kohdan mukaisista omanpääomanehtoisista instrumenteista. 12 Näillä ohjeilla pyritään harmonisoimaan Euroopan talousalueella omia varoja koskeva valvontakäytännöt. Ohjeet eivät ole sitovia, mutta koska niiden tarkoituksena on edistää yhteisön lainsäädännön yhdenmukaista täytäntöönpanoa, vaatii ohjeiden noudattamatta jättäminen perustellun syyn. (4) Baselin pankkivalvontakomitea julkaisi ehdotuksen omien varojen laadun parantamisesta joulukuussa 2009 (ns. Basel III) ja lopullinen ohjeistus julkaistiin Se tulee voimaan Euroopan unionissa nämä ehdotukset tullaan saattamaan voimaan ns. CRD 4 -paketilla, josta on alustavien suunnitelmien perusteella odotettavissa direktiiviehdotus vuonna 2011, ennen kesää. Realisoitumattomia voittoja ja tappiota koskevat suositukset (5) Baselin pankkivalvontakomitea on kolmessa eri lehdistötiedotteessa (8.6., ja ) ottanut kantaa niihin muutoksiin, joita IFRS - tilinpäätössäännökset aiheuttavat vakavaraisuuslaskentaan. Lisäksi Baselin pankkivalvontakomitea on kesäkuussa 2006 julkistanut suositusluonteisen ohjeistuksen IAS 39 -tilinpäätösstandardiin hyväksytystä muutoksesta, joka koskee käyvän arvon option sallimisen vaikutusta vakavaraisuuslaskennan omiin varoihin. 14 (6) Euroopan pankkivalvojien komitea (CEBS) on julkaissut suositusluonteisen ohjeistuksen omiin varoihin sovellettavista ns. filttereistä. Ohjeistus koskee niitä valvottavia, jotka laativat tilinpäätöksensä kansainvälisten tilinpäätösstandardien mukaan. Näitä omiin varoihin tehtäviä oikaisuja sovelletaan myös muihin valvottaviin, jos kansallinen tilinpäätössäännöstö on samansisältöinen kuin IFRS-säännöstö. 15 CEBSin suosituksen soveltamista on ajallisesti rajattu siihen asti, kunnes EY:n direktiiveihin on tehty tarvittavat muutokset. Siihen asti Euroopan valvontaviranomaiset ovat sitoutuneet edistämään suosituksen kansallista täytäntöönpanoa. (7) Baselin pankkivalvontakomitean ja CEBSin antamat suositukset IFRS - tilinpäätössäännösten vaikutuksesta omien varojen laskentaan on vain osittain 11 Muutetun direktiivin 2006/48/EY (ns. CRD 2) 63 artiklan 6 kohta. 12 Englanninkieliset ohjeet ovat saatavilla EBAn verkkopalvelusta osoitteesta Ohjeet ovat antamispäivän mukaisessa järjestyksessä. 13 Basel III-ohjeistus on luettavissa 14 Ohjeistus on saatavissa Baselin pankkivalvontakomitean kotisivuilta (www.bis.org). Suositus käyvän arvon option soveltamisesta on saatavissa osoitteesta 15 CEBS Guidelines on prudential filters for regulatory capital on luettavissa Euroopan pankkivalvojien komitean kotisivuilla

17 dnro 10/120/ (142) otettu huomioon direktiivissä 2006/48/EY. Baselin pankkivalvontakomitean ja CEBSin antamia suosituksia tullaan todennäköisesti muuttamaan, jotta niissä otettaisiin huomioon IAS 39 tilalle tulevassa IFRS 9 -tilinpäätösstandardissa tapahtuvat muutokset. Muutokset ovat jo osittain nähtävissä Baselin pankkivalvontakomitean joulukuussa 2010 julkaisemassa suosituksessa omien varojen laadun parantamisesta Muutosehdotuksia voi tulla myös CRD 4 -paketissa.

18 dnro 10/120/ (142) 4 NORMIPERUSTA (1) Luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten omien varojen sääntely perustuu seuraaviin annettuihin EY:n direktiiveihin: Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2006/48/EY luottolaitosten liiketoiminnan aloittamisesta ja harjoittamisesta (32006L0048; EUVL N:o L 177, , s. 1), erityisesti direktiivin V osaston 2 luvun 1 jakso Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2006/49/EY sijoituspalveluyritysten ja luottolaitosten oman pääoman riittävyydestä ( ; EUVL N:o L 177, , s. 201), erityisesti IV luku. (2) Ensisijaisiin omiin varoihin luettavien oman pääoman eriä (57 artiklan a- kohta) ja hybridi-instrumentteja (57 artiklan ca -kohta) koskevia säännöksiä on muutettu ja uusia lisätty annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2009/111/EY, jolla muutettiin direktiivejä 2006/48/EY, 2006/49/EY ja 2007/64/EY keskuslaitoksiin kuuluvien pankkien, tiettyjen omien varojen erien, suurten riskikeskittymien, valvontajärjestelyjen ja kriisinhallinnan osalta (32009L0111; EUVL N:o 302, , s. 97). Tästä direktiivistä käytetään tässä standardissa nimitystä muutosdirektiivi 2009/111/EY. Näistä direktiivimuutoksista käytetään myös nimitystä CRD 2. (3) Tämän lisäksi annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2010/76/EU muutetaan direktiivejä 2006/48/EY ja 2006/49/EY kaupankäyntivarastoa ja uudelleenarvopaperistamista koskevien pääomavaatimusten sekä palkka- ja palkkiopolitiikkaa koskevan valvojan arvion osalta (32010L0076; EUVL N:o 329, , s. 3). Tästä direktiivistä käytetään tässä standardissa nimitystä muutosdirektiivi 2010/76/EU. Näistä direktiivimuutoksista käytetään myös nimitystä CRD 3. (4) Direktiivit ovat saatavilla Euroopan komission kotisivulla osoitteessa:

19 dnro 10/120/ (142) (5) Muutosdirektiivi 2009/111/EY on kuitenkin saatavilla Muutosdirektiivi 2010/76/EU on saatavilla Submit=Hae. (6) Kaikki edellä mainitut direktiivit erikielisinä versioina ovat saatavilla Euroopan unionin verkkopalvelusta (7) Direktiivien 2006/48/EY ja 2006/49/EY säännökset omista varoista on otettu huomioon luottolaitostoiminnasta annetun lain (121/2007) 5 luvussa. (8) Finanssivalvonnan oikeus antaa standardin aihepiiriä koskevaa sitovaa sääntelyä perustuu seuraaviin säännöksiin: luottolaitostoiminnasta annetun lain (121/2007, LLL) 93 :n 1 momentti sijoituspalveluyrityksistä annetun lain (922/2007, SipaL) 46 :n 1 momentti sijoitusrahastolain (48/1999) 6 :n 5 momentti talletuspankkien yhteenliittymästä annetun lain (599/2010, TYL) 19 :n 8 momentti.

20 dnro 10/120/ (142) 5 OMAT VARAT RAKENNE JA MÄÄRITELMIÄ 5.1 Rakenne ja määritelmiä /-esimerkki (1) Luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten omat varat voidaan jakaa kolmeen pääluokkaan. Ensisijaiset omat varat edustavat parasta ja pysyvintä omien varojen luokkaa ja ne täyttävät helpoiten myös omille varoille asetetut laadulliset vaatimukset. Nämä varat ovat vapaasti ja välittömästi käytettävissä odottamattomien tappioiden kattamiseen. Perinteisten ensisijaisten omien varojen määrää ei ole rajoitettu. Erityisehtoisten, lyhytaikaisempien ja usein lainamuotoisten instrumenttien määrää on kuitenkin rajoitettu. Toissijaiset omat varat ovat heikompilaatuisia ja siksi niitä saa olla yhteensä niin paljon kuin valvottavalla on ensisijaisia omia varoja yhteensä. Lisäksi määräaikaisten lainainstrumenttien määrä saa olla enintään puolet ensisijaisten omien varojen määrästä. Näiden lisäksi valvottavalla voi olla muita omia varoja, joita saa käyttää ainoastaan markkinariskien kattamiseen. (2) Ensisijaiset omat varat jaetaan tässä standardissa edelleen kahteen pääluokkaan: rajoituksettomiin (ns. Core Tier 1) ja rajoituksenalaisiin ensisijaisiin omiin varoihin (ns. Non-core Tier 1). (3) Rajoituksettomat ensisijaiset omat varat ovat luonteeltaan pysyvimmät omien varojen erät, ja valvottavalla on täysi päätäntävalta niiden takaisinmaksusta tai niille jaettavasta voitosta. Esimerkiksi osakeyhtiömuotoisen valvottavan tapauksessa osakkeenomistajien sijoittamat varat eli osakepääoma sekä toisaalta kertyneet rahastot, muut oman pääoman erät ja voittovarat ovat sellaisia ensisijaisten omien varojen eriä, joiden määrälle ei ole rajoituksia. Osakepääomalla valvottava voi jatkuvasti kattaa tappioita toimintaa keskeyttämättä. Valvottavan ollessa taloudellisissa vaikeuksissa tämän pääoman laji antaa valvottavalle täyden päätäntävallan sen suhteen, missä määrin ja missä ajassa osakepääomalle jaetaan voittoa osinkoina. Markkinoiden arvioidessa omien varojen riittävyyttä arvio tehdään useimmiten oman pääoman määrän perusteella. Osakepääomaan liittyvä omistajan äänioikeus on puoles-

21 dnro 10/120/ (142) taan tärkeä markkinakuria luova vastapaino valvottavan johdolle. Selvitystilassa oman pääoman erät maksetaan sijoittajille viimeiseksi muiden velkojen ja saamisten jälkeen. Siksi valtaosan ensisijaisista omista varoista tulisi olla äänioikeudellista osakepääomaa, rahastoja ja edellisiltä tilikausilta kertyneitä voittovaroja. 16 Perustelu (4) Edellä olevassa kappaleessa 3 on käytetty esimerkkinä osakeyhtiömuotoisen valvottavan rajoituksettomiin ensisijaisiin omiin varoihin luettavia eriä. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, ettei myös osuuskuntamuotoisilla valvottavilla, säästöpankeilla ja hypoteekkiyhdistyksellä olisi rajoituksettomia ensisijaisia omia varoja. Tällaisia eriä ovat lähinnä näiden yhteisöjen peruspääomaan luettavat instrumentit, joita voidaan käyttää tappioiden kattamiseen jakamattomien voittovarojen lisäksi. Jo muutosdirektiivin 2009/111/EY 4. johdantolauseen mukaan 57 artiklan a-kohdan mukaisiin eriin olisi kuuluttava kaikki instrumentit, joita pidetään kansallisen lainsäädännön mukaan omana pääomana, jotka ovat selvitystilassa tasavertaisia tavallisten osakkeiden kanssa ja jotka kattavat tappiot kokonaisuudessaan toimintaa keskeyttämättä tasavertaisesti tavallisten osakkeiden kanssa. Näihin instrumentteihin olisi voitava kuulua instrumentteja, jotka antavat etuoikeuksia osingonjaossa kumuloitumattomalta perustalta edellyttäen, että ne sisältyvät pankkien ja muiden rahoituslaitosten tilinpäätöksestä ja konsolidoidusta tilinpäätöksestä 8 päivänä joulukuuta 1986 annetun neuvoston direktiivin 86/635/ETY artiklan soveltamisalaan, ovat selvitystilassa tasavertaisia tavallisten osakkeiden kanssa ja kattavat tappiot kokonaisuudessaan toimintaa keskeyttämättä tasavertaisesti tavallisten osakkeiden kanssa. Direktiivin 2006/48/EY 57 artiklan a kohdassa tarkoitettuihin ensisijaisiin omiin varoihin olisi lisäksi kuuluttava kaikki muut instrumentit, joissa luottolaitosten lakisääteisten ehtojen mukaan otetaan huomioon keskinäisten yhtiöiden, osuuskuntien ja vastaavien laitosten erityinen yhtiömuoto ja jotka katsotaan erityisesti tappioiden kattamisessa pääomalaadultaan tavallisia osakkeita vastaaviksi. Perustelu (5) Basel III ja CRD 4 tulevat muuttamaan merkittävästi rajoituksettomia ensisijaisia omia varoja eli ns. common equity - erää (CET1 omat varat). Näiden muutosten ennakoidaan tulevan voimaan ja nämä uudet säännökset kiristyvät vähitellen aina vuoteen 2019 asti. Näissä uudistuksessa on myös lähtökohtana, että ei-osakeyhtiömuotoisten valvottavien kuten esimerkiksi keskinäisten yhtiöiden, osuuskuntien tai säästöpankkien pääomainstrumentit, jotka ovat korkealaatuisia ja joita pidetään täysin samanarvoisena kanta- eli tavallisiin osakkeisiin nähden tappion kattamiskyvyltään ja jotka eivät sisällä sellaisia piirteitä, jotka voisivat heikentää valvottavan kykyä jatkaa toimintaansa markkinoiden häiriötilanteessa, ovat hyväksyttäviä omanpääomanehtoisia eriä ensisijaisissa omissa varoissa. Arvioitaessa ei-osakeyhtiömuotoisten 16 Baselin pankkivalvontakomitean julkaisema lehdistötiedote "Instruments eligible for inclusion in Tier 1 capital". Tiedote on luettavissa osoitteessa 17 Direktiivi 86/635/ETY on julkaistu EYVL L 372, , s. 1 (CELEX 31986L0635)

Standardi RA4.8. Omien varojen sekä luotto-, vastapuoli-, markkina- ja operatiivisen riskin kattamiseksi vaadittavien omien varojen ilmoittaminen

Standardi RA4.8. Omien varojen sekä luotto-, vastapuoli-, markkina- ja operatiivisen riskin kattamiseksi vaadittavien omien varojen ilmoittaminen Standardi RA4.8 Omien varojen sekä luotto-, vastapuoli-, markkina- ja operatiivisen riskin kattamiseksi vaadittavien omien varojen ilmoittaminen Määräykset ja ohjeet dnro 7/120/2007 2 (121) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Standardiluonnos RA4.1. Suurten asiakasriskien ilmoittaminen. Määräykset ja ohjeet

Standardiluonnos RA4.1. Suurten asiakasriskien ilmoittaminen. Määräykset ja ohjeet Standardiluonnos RA4.1 Suurten asiakasriskien ilmoittaminen Määräykset ja ohjeet Miten luet standardia Standardi on aihealueittainen määräysten ja ohjeiden kokonaisuus, joka velvoittaa tai ohjaa valvottavia

Lisätiedot

RAHOITUSTARKASTUS LIITELUONNOS Nro 106.6

RAHOITUSTARKASTUS LIITELUONNOS Nro 106.6 1 (24) TÄYTTÖOHJEET LUOTTOLAITOKSEN JA SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN OMIEN VAROJEN JA KONSOLIDOITUJEN OMIEN VAROJEN ILMOITTAMISTA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET TAULUKKO X01 I RIVIT 05-2010 Taulukon riveillä 05-2010 ilmoitetaan

Lisätiedot

Standardi 4.3f. Luottoriskin vähentämistekniikat sisäisten luottoluokitusten menetelmää käytettäessä. Määräykset ja ohjeet

Standardi 4.3f. Luottoriskin vähentämistekniikat sisäisten luottoluokitusten menetelmää käytettäessä. Määräykset ja ohjeet Standardi 4.3f Luottoriskin vähentämistekniikat sisäisten luottoluokitusten menetelmää käytettäessä Määräykset ja ohjeet menetelmää käytettäessä 4.3f dnro 3/120/2007 2 (103) SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltaminen

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 1/2013

Määräykset ja ohjeet 1/2013 Määräykset ja ohjeet 1/2013 Rahoitussektorin kirjanpito, tilinpäätös ja toimintakertomus Dnro FIVA 9/01.00/2012 Antopäivä 10.1.2013 Voimaantulopäivä 1.2.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010

Lisätiedot

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi luottolaitostoiminnasta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi luottolaitostoiminnasta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi HE-LUONNOS 11.10.2013 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi luottolaitostoiminnasta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan annettavaksi uusi laki

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi luottolaitostoiminnasta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki luottolaitostoiminnasta.

Lisätiedot

Standardi RA4.12. Rahoitus- ja vakuutusryhmittymien vakavaraisuuden. Määräykset ja ohjeet

Standardi RA4.12. Rahoitus- ja vakuutusryhmittymien vakavaraisuuden. Määräykset ja ohjeet Standardi RA4.12 Rahoitus- ja vakuutusryhmittymien vakavaraisuuden raportointi Määräykset ja ohjeet Miten luet standardia Standardi on aihealueittainen määräysten ja ohjeiden kokonaisuus, joka velvoittaa

Lisätiedot

Laki rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta 30.7.2004/699

Laki rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta 30.7.2004/699 Laki rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta 30.7.2004/699 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku Yleiset säännökset 1 Lain tarkoitus Tässä laissa säädetään rahoitus- ja vakuutusryhmittymän

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 69. Laki. luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 31 päivänä tammikuuta 2003

SISÄLLYS. N:o 69. Laki. luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 31 päivänä tammikuuta 2003 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2003 Julkaistu Helsingissä 5 päivänä helmikuuta 2003 N:o 69 79 SISÄLLYS N:o Sivu 69 Laki luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta... 153 70 Laki sijoituspalveluyrityksistä

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi talletuspankkien yhteenliittymästä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki talletuspankkien

Lisätiedot

Määräys luottoriskin kattamiseksi vaadittavien omien varojen ja konsolidoitujen omien varojen ilmoittamisesta

Määräys luottoriskin kattamiseksi vaadittavien omien varojen ja konsolidoitujen omien varojen ilmoittamisesta Muutokset merkitty alleviivattuna 1(16) Luottolaitoksille Omistusyhteisöille Määräys luottoriskin kattamiseksi vaadittavien omien varojen ja konsolidoitujen omien varojen ilmoittamisesta Rahoitustarkastus

Lisätiedot

Standardi 1.1. Toimiluvat ja notifikaatiot. Määräykset ja ohjeet

Standardi 1.1. Toimiluvat ja notifikaatiot. Määräykset ja ohjeet Standardi 1.1 Toimiluvat ja notifikaatiot Määräykset ja ohjeet Miten luet standardia Standardi on aihealueittainen määräysten ja ohjeiden kokonaisuus, joka velvoittaa tai ohjaa valvottavia ja muita rahoitusmarkkinoilla

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi luottolaitostoiminnasta annetun lain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi luottolaitostoiminnasta

Lisätiedot

PANKKIPALVELUTYÖRYHMÄ. Välimietinnön taustaselvitykset

PANKKIPALVELUTYÖRYHMÄ. Välimietinnön taustaselvitykset PANKKIPALVELUTYÖRYHMÄ Välimietinnön taustaselvitykset Valtiovarainministeriö 13.4.2000 Sisällysluettelo 1 TALLETUSTEN VASTAANOTTAMISTA KOSKEVA NYKYINEN SÄÄNTELY...1 1.1 EUROOPAN YHTEISÖJEN SÄÄNTELY...1

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 29 päivänä elokuuta 2014. 698/2014 Valtiovarainministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 29 päivänä elokuuta 2014. 698/2014 Valtiovarainministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 29 päivänä elokuuta 2014 698/2014 Valtiovarainministeriön asetus luottolaitoksen ja sijoituspalveluyrityksen tilinpäätöksestä, konsernitilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta

Lisätiedot

ESITE 3.6.2014 ÅLANDSBANKEN ABP ÅLANDSBANKEN DEBENTUURILAINA 2/2014. Liikkeeseenlaskija: Ålandsbanken Abp. Vaihtuva, 100 % liikkeeseenlaskun alkaessa

ESITE 3.6.2014 ÅLANDSBANKEN ABP ÅLANDSBANKEN DEBENTUURILAINA 2/2014. Liikkeeseenlaskija: Ålandsbanken Abp. Vaihtuva, 100 % liikkeeseenlaskun alkaessa ESITE 3.6.2014 ÅLANDSBANKEN ABP ÅLANDSBANKEN DEBENTUURILAINA 2/2014 Liikkeeseenlaskija: Ålandsbanken Abp Laina-aika: 6.6.2014 9.8.2019 Emissiokurssi: Lainan pääoma: Vaihtuva, 100 % liikkeeseenlaskun alkaessa

Lisätiedot

224/2004. Laki sijoitusrahastolain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 2 päivänä huhtikuuta 2004

224/2004. Laki sijoitusrahastolain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 2 päivänä huhtikuuta 2004 224/2004 Annettu Helsingissä 2 päivänä huhtikuuta 2004 Laki sijoitusrahastolain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan 29 päivänä tammikuuta 1999 annetun sijoitusrahastolain (48/1999) 7

Lisätiedot

Määräys osuuspankkien yhteenliittymän luottoriskin kattamiseksi vaadittavien omien varojen ilmoittamisesta

Määräys osuuspankkien yhteenliittymän luottoriskin kattamiseksi vaadittavien omien varojen ilmoittamisesta 1 (11) Osuuspankkilain mukaiselle keskusyhteisölle Määräys osuuspankkien yhteenliittymän luottoriskin kattamiseksi vaadittavien omien varojen ilmoittamisesta Rahoitustarkastus antaa osuuspankeista ja muista

Lisätiedot

Finanssivalvonnan toimenpidemaksut 21.2.2011

Finanssivalvonnan toimenpidemaksut 21.2.2011 1 (30) Finanssivalvonnan toimenpidemaksut 21.2.2011 Arvopaperimarkkinalaki (AML) Komission ns. esiteasetuksen ((EY) N:o 809/2004) mukaiset esitteet Päätös osakkeita tai osakkeisiin rinnastuvia arvopapereita

Lisätiedot

SAMPO PANKKI OYJ TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 31.12.2010

SAMPO PANKKI OYJ TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 31.12.2010 SAMPO PANKKI OYJ TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 31.12.2010 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Sampo Pankki Oyj on suomalainen pankki,

Lisätiedot

Tarja Jokinen NEGATIIVINEN OMA PÄÄOMA. Liiketalouden koulutusohjelma Liiketalouden suuntautumisvaihtoehto 2013

Tarja Jokinen NEGATIIVINEN OMA PÄÄOMA. Liiketalouden koulutusohjelma Liiketalouden suuntautumisvaihtoehto 2013 Tarja Jokinen NEGATIIVINEN OMA PÄÄOMA Liiketalouden koulutusohjelma Liiketalouden suuntautumisvaihtoehto 2013 NEGATIIVINEN OMA PÄÄOMA Jokinen, Tarja Satakunnan ammattikorkeakoulu Liiketalouden koulutusohjelma

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA 2001 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2001 N:o 1500 1516

SÄÄDÖSKOKOELMA 2001 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2001 N:o 1500 1516 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2001 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2001 N:o 1500 1516 SISÄLLYS N:o Sivu 1500 Laki luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta... 4189 1501 Laki liikepankeista

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN KERTOMAA

TILINPÄÄTÖKSEN KERTOMAA TILINPÄÄTÖKSEN KERTOMAA www.siikavuo.com Helsingissä 27.1.2011 1 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 1.1 Tasekirja... 5 1.2 Tuloslaskelma ja tase... 6 1.3 Määräajoista... 9 2. Tilinpäätöksen liitetiedot...

Lisätiedot

ASETUKSET. EUROOPAN KESKUSPANKIN ASETUS (EY) N:o 24/2009, annettu 19 päivänä joulukuuta 2008,

ASETUKSET. EUROOPAN KESKUSPANKIN ASETUS (EY) N:o 24/2009, annettu 19 päivänä joulukuuta 2008, 20.1.2009 FI Euroopan unionin virallinen lehti L 15/1 I (EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen on pakollista) ASETUKSET EUROOPAN KESKUSPANKIN ASETUS

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 15/2013

Määräykset ja ohjeet 15/2013 Määräykset ja ohjeet 15/2013 Finanssipalvelujen ja -tuotteiden markkinointi Dnro FIVA 6/01.00/2012 Antopäivä 10.6.2013 Voimaantulopäivä 1.7.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 133/2003 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle rahoitusvakuuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki, joka koskee arvopapereiden ja tilirahan käyttöä

Lisätiedot

Vakavaraisuusdirektiiveihin suunnitellut muutokset Valvojan pilari 2 / SREP -arviointi

Vakavaraisuusdirektiiveihin suunnitellut muutokset Valvojan pilari 2 / SREP -arviointi Vakavaraisuusdirektiiveihin suunnitellut muutokset Valvojan pilari 2 / SREP -arviointi 28.1.2009 Finanssivalvonnan tiedotustilaisuus luottolaitoksille Vakavaraisuusdirektiiveihin suunnitellut muutokset

Lisätiedot

OP-Asuntoluottopankki Oyj Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014

OP-Asuntoluottopankki Oyj Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014 OP-Asuntoluottopankki Oyj Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014 OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014 Sisällysluettelo Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma ja tase 10 Rahavirtalaskelma

Lisätiedot

MÄÄRÄYS OSUUSPANKKIEN YHTEENLIITTYMÄN YHDISTELLYSTÄ TILINPÄÄTÖKSESTÄ

MÄÄRÄYS OSUUSPANKKIEN YHTEENLIITTYMÄN YHDISTELLYSTÄ TILINPÄÄTÖKSESTÄ lukien toistaiseksi 1 (8) Osuuspankkilain mukaiselle keskusyhteisölle MÄÄRÄYS OSUUSPANKKIEN YHTEENLIITTYMÄN YHDISTELLYSTÄ TILINPÄÄTÖKSESTÄ Rahoitustarkastus antaa osuuspankkilain 7 m :n 2 momentin nojalla

Lisätiedot