Standardi 4.3a. Omat varat ja niiden vähimmäismäärä. Määräykset ja ohjeet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Standardi 4.3a. Omat varat ja niiden vähimmäismäärä. Määräykset ja ohjeet"

Transkriptio

1 Standardi 4.3a Omat varat ja niiden vähimmäismäärä Määräykset ja ohjeet

2 Miten luet standardia Standardi on aihealueittainen määräysten ja ohjeiden kokonaisuus, joka velvoittaa tai ohjaa valvottavia ja muita rahoitusmarkkinoilla toimivia, osoittaa valvojan tavoitteena olevan laatutason ja näkemyksen hyvästä menettelytavasta sekä perustelee sääntelyä. Standardissa esitetyt päivämäärät: Annettu Finanssivalvonta on tehnyt päätöksen ko. kappaleen antamisesta. Voimaan Kappale on astunut voimaan. Standardin jokaisella kappaleella on oma marginaali-merkintänsä: : Viittaus voimassa olevaan lain tai asetuksen säännökseen. Sitova: Finanssivalvonnan määräyksenantovaltuutensa nojalla antama velvoittava määräys valvottavalle tai muulle rahoitusmarkkinoilla toimivalle. Suositus: Finanssivalvonnan suositusluonteinen toimintaohje valvottavalle tai muulle rahoitusmarkkinoilla toimivalle. /-esimerkki: in, Sitovaan tai Suositukseen liittyvä käytännön soveltamisohje tai esimerkki. Viittaus Finanssivalvonnan standardiin tai standardin osaan. Perustelu: Avaa sääntelyn ja säännösten tarkoitusta, tavoitteita ja taustaa. Finanssivalvonnan standardit ovat luettavissa osoitteessa.

3 dnro 10/120/ (142) SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltaminen Soveltamisala ja sen tasot Siirtymäsäännökset 11 2 Tavoitteet ja rakenne 13 3 Kansainvälinen viitekehys 15 4 perusta 18 5 Omat varat rakenne ja määritelmiä Rakenne ja määritelmiä Tilinpäätöksen oman pääoman erät ja omat varat Yhtiöoikeuden mukainen oma pääoma ja omat varat 24 6 Ensisijaiset omat varat Ensisijaisten omien varojen rakenne Oman pääoman erät omissa varoissa CEBSin antama ohje omanpääomanehtoisista instrumenteista Osake-, osuus-, lisäosuus- ja peruspääoma ja vähennykset Sijoitusosuus- ja lisäpääoma sekä kantarahasto Antitilillä olevat varat ja antisaamiset Muut oman pääoman erät Vararahasto 42

4 dnro 10/120/ (142) 6.5 Ylikurssirahasto Vapaan oman pääoman rahasto Käyttämättömät voittovarat Tilivuoden aikana kertynyt voitto Tilintarkastajan lausunto osavuosikatsauksen osoittaman voiton määrästä Emoyrityksen tilintarkastajan lausunto Voittovaroihin kohdistuvat vähennykset Voittovaroihin kohdistuvat oikaisut Vapaaehtoiset varaukset Rajoituksenalaiset ensisijaiset omat varat ja määrälliset rajoitukset Hybridi-instrumenttien määrälliset rajoitukset Hybridi-instrumenttien laadulliset ominaisuudet Siirtymäsäännökset omanpääomanehtoisille ja hybridiinstrumenteille Ensisijaisista omista varoista tehtävät vähennykset Omat osakkeet ja osuudet Antisaamiset Aineettomat hyödykkeet ja liikearvo Muut vähennykset Omien pääomainstrumenttien hankinnan rahoittaminen 71 7 Toissijaiset omat varat Ylemmät toissijaiset omat varat ja määrälliset rajoitukset Ikuiset lainat 74

5 dnro 10/120/ (142) 7.3 Omaan pääomaan tehdyt tuottoa kumuloivat ja määräaikaiset sijoitukset Arvonkorotusrahasto Uudelleenarvostusrahasto Käyvän arvon rahasto Ylijäämä arvonalentumistappioiden ja odotettujen tappioiden erotuksesta (IRB) Alemmat toissijaiset omat varat ja määrälliset rajoitukset Debentuurilainat Toissijaisten omien varojen vähennyserät 86 8 Ensi- ja toissijaisista omista varoista tehtävät vähennykset Vähennykset ja vähentämistapa Omistukset ja sijoitukset toisiin rahoitusalan yrityksiin Omistukset ja sijoitukset vakuutusalan yrityksiin Sijoitukset arvopaperistettuihin saamisiin Alijäämä arvonalentumistappioiden ja odotettujen tappioiden erotuksesta (IRB) Sijoitukset muihin yrityksiin Arvopaperikauppaan liittyvä luottokauppa 97 9 Muut omat varat Muut omat varat ja määrälliset rajoitukset Toissijaisten omien varojen ylijäämä Lyhytaikaiset debentuurit Lainaehtojen ja ennenaikaisen takaisinmaksun hyväksyminen _ Yleistä Finanssivalvonnan hyväksymismenettelystä 101

6 dnro 10/120/ (142) 10.2 Hakemus ja siihen liitettävät asiakirjat Lainaehtojen hyväksymiskäytäntöä Konsolidoidut omat varat Konsolidoitujen omien varojen soveltamisala Konsolidoitujen omien varojen laskeminen Mistä taloudellisesta kokonaisuudesta konsolidoidut omat varat lasketaan? Konsernitilinpäätös ja konsolidoidun taloudellisen aseman valvontaan tarvittavat tiedot Tytär-, osakkuus- ja yhteisyritysten yhdistely konsernitilinpäätökseen ja konsolidoidun taloudellisen aseman valvonnassa Konsolidoitujen omien varojen laskentapohja Konsolidointiryhmän pienten yritysten käsittely ja poikkeusluvat _ Konsolidoidut ensisijaiset omat varat Konsolidoidut toissijaiset omat varat Konsolidoidut muut omat varat Konsolidoiduista omista varoista tehtävät vähennykset Määritelmiä Talletuspankkien yhteenliittymän omat varat Yleistä Talletuspankkien yhteenliittymän omien varojen laskenta Yhteenliittymän omista varoista tehtävät vähennykset Omien varojen määrä Omien varojen ehdoton vähimmäismäärä 125

7 dnro 10/120/ (142) 13.2 Luottoriskin kattamiseksi vaadittavat omat varat Markkinariskin kattamiseksi vaadittavat omat varat Operatiivisen riskin kattamiseen vaadittavat omat varat Sähkörahayhteisön omien varojen vaatimus Suurten asiakasriskien vaatimat omat varat Huomattavien omistusosuuksien vaatimat omat varat Valvottavan ja valvottavaryhmän omien varojen vähimmäismäärää koskevien vaatimusten alittuminen Talletuspankkien yhteenliittymältä ja siihen kuuluvalta jäsenluottopankilta vaadittavat omat varat Raportointi Finanssivalvonnalle Lisätiedot Kumotut ohjeet ja määräykset Standardin muutoshistoria 142

8 dnro 10/120/ (142) 1 SOVELTAMINEN 1.1 Soveltamisala ja sen tasot (1) Tätä standardia sovelletaan seuraaviin yhteisöihin: luottolaitokset sijoituspalveluyritykset rahastoyhtiöt talletuspankkien yhteenliittymästä annetun lain (599/2010) tarkoittama talletuspankkien yhteenliittymä (2) Standardin omien varojen vaatimuksia sovelletaan sekä yksittäisen valvottavan tasolla että valvottavaryhmän tasolla. (3) Tämä standardi ei koske maksulaitoksia, vaan niitä koskevat omien varojen vaatimukset on kerrottu standardissa 6 "Maksulaitokset". (4) Talletuspankkien yhteenliittymän keskusyhteisöllä on oikeus myöntää eräitä poikkeuksia jäsenluottolaitoksille luottolaitostoiminnasta annetussa laissa säädettyihin luottolaitoksen taloudellista asemaa koskeviin vaatimuksiin. Rajattua toimintaa harjoittavat sijoituspalveluyritykset (5) Sijoituspalveluyritykset, jotka tarjoavat sijoituspalveluna ainoastaan sijoitusneuvontaa tai toimeksiantojen välittämistä ja joilla ei ole hallussaan asiakasvaroja koskee ainoastaan jäljempänä luvussa 13 selostettu osakepääoman määrälle asetettu vaatimus. 1 Osakepääoman määrälle asetetun vaatimuksen lisäksi tällaisen sijoituspalveluyrityksen on täytettävä lisäksi vakuutusedustuksesta annetun lain (570/2005) tarkoittamalle vakuutusmeklarille asetetut vaatimukset, jos se toimii myös vakuutusmeklarina. 2 1 Sijoituspalveluyrityksistä annetun lain (922/2007) 45 :n 4 momentti ja 46 :n 2 momentti 2 Sijoituspalveluyrityksistä annetun lain 45 :n 5 momentti ja 46 :n 2 momentti.

9 dnro 10/120/ (142) Rahastoyhtiöt (6) Rahastoyhtiöihin, jotka eivät harjoita sijoitusrahastolain (848/1999) 5 :n 2 momentissa tarkoitettua toimintaa (omaisuudenhoito) ei sovelleta standardin lukua 9 Muut omat varat ja lukua 13 Omien varojen määrä. Poikkeuslupa tytäryritysvalvottavaan soveltamisesta (7) Finanssivalvonta voi emoyrityksenä toimivan luottolaitoksen tai sijoituspalveluyrityksen hakemuksesta myöntää luvan siihen, ettei sen suomalaiseen tytäryritysvalvottavaan sovelleta seuraavia luottolaitostoiminnasta annetun lain (jäljempänä LLL) mukaisia omien varojen vaatimuksia, jotka valvottavan tulisi normaalisti kattaa tai täyttää: 55 :n 1 momentti (luottoriski, operatiivinen riski, valuutta- ja hyödykeriski, kaupankäyntivarastoon liittyvät riskit) 55 :n 2 momentin 1 kohta (suuret asiakasriskit) 55 :n 4 momentti (maksuliikeyhteisön omien varojen vähimmäismäärä) ja 84 :n 1 momentti (tietojen ilmoitusvelvollisuus taloudellisten toimintaedellytysten seuraamiseksi). 3 (8) Mitä kappaleessa 7 todetaan luottolaitoksen suomalaisesta tytärluottolaitoksesta, sovelletaan vastaavasti sijoituspalveluyrityksen suomalaiseen tytärsijoituspalveluyritykseen ja rahastoyhtiön suomalaiseen tytärrahastoyhtiöön. (9) Finanssivalvonta myöntää edellä mainitun luvan, jos hakemuksessa esitettyjen tietojen perusteella on selvää, että luvan myöntämiselle asetetut seuraavat kolme edellytystä täyttyvät: a) Varojen siirtämiselle emoyritykseltä tytäryritykselle oman ja vieraan pääoman ehdoin ei ole oikeudellista estettä b) Emoyritys vastaa Finanssivalvonnan hyväksymällä tavalla tytäryrityksen sitoumuksista c) Tytäryritys on sisällytetty emoyrityksen konsolidoituun valvontaan. Finanssivalvonta voi myöntää luvan, vaikka b-kohdassa säädetty edellytys ei täyty, jos tytäryrityksen toimintaan liittyvät riskit ovat vähäisiä. 4 Konsolidoitujen omien varojen vaatimusten soveltaminen (10) Luottolaitoksen, sijoituspalveluyrityksen ja rahastoyhtiön, joka on luottolaitoksen tai sijoituspalveluyrityksen konsernin ylin suomalainen emoyritys, 3 Luottolaitostoiminnasta annetun lain 56 :n 1 momentti. 4 Luottolaitostoiminnasta annetun lain 56 :n 2 momentti.

10 dnro 10/120/ (142) tulee täyttää standardin vaatimukset myös konsolidoidusti. 5 (11) Konsolidoitujen omien varojen vaatimusta sovelletaan myös seuraavissa tapauksissa: Kun luottolaitoksen emoyrityksenä olevan omistusyhteisön kotipaikka on Suomessa ja luottolaitos on taseen loppusummaltaan suurin tällaisen omistusyhteisön tytärluottolaitoksista. Kun luottolaitoksen emoyrityksenä olevan omistusyhteisön kotipaikka on toisessa ETA-valtiossa ja kumpikin seuraavista edellytyksistä täyttyy: a) emoyrityksen kotivaltiossa ei ole konsolidointiryhmään kuuluvaa ulkomaista luottolaitosta b) luottolaitoksen taseen loppusumma on suurempi kuin emoyrityksen minkään muun sellaisen tytärluottolaitoksen taikka ulkomaisen tytärluottolaitoksen taseen loppusumma, jonka kotipaikka on ETAvaltiossa. Kun Finanssivalvonta on sopinut konsolidointiryhmään kuuluvien ulkomaisten luottolaitosten valvonnasta vastaavien toisten ETAvaltioiden viranomaisten kanssa siitä, että Finanssivalvonta toimii ulkomaisen valvottavan konsolidoidusta valvonnasta vastaavana valvontaviranomaisena ja että konsolidoituun valvontaan sovelletaan Suomen lakia. 6 (12) Konsolidoitujen omien varojen vaatimus koskee sijoituspalveluyrityksiä ja rahastoyhtiöitä vastaavasti kuin mitä kappaleessa 11 todetaan luottolaitoksista. Omien varojen vaatimusten soveltaminen alakonsolidointiryhmään (13) Luottolaitoksen tai sijoituspalveluyrityksen, joka on kirjanpitolain (1336/1997) tarkoittama toisen suomalaisen luottolaitoksen tai sijoituspalveluyrityksen tytäryritys, ei tarvitse erikseen ilmoittaa konsolidoitua vakavaraisuusvaatimusta alakonsolidointiryhmän tasolla. (14) Vakavaraisuusvaatimus lasketaan kuitenkin myös alakonsolidointiryhmän tasolla silloin, kun tytärluottolaitoksella, -sijoituspalveluyrityksellä tai edellä mainitulla emoyrityksenä toimivalla omistusyhteisöllä on luottolaitos, sijoituspalveluyritys, rahoituslaitos tai omaisuudenhoitoyhtiö tytär- tai osakkuusyhtiönä ETA-alueen ulkopuolisessa maassa (ns. kolmannessa maassa). Jos taas kaikki tytäryhtiöt ovat ETA-alueella toimivia, alakonsolidointiryhmän konsolidoituja omia varoja ei ilmoiteta erikseen, vaan ne ovat osa ylemmän tason 5 Luottolaitostoiminnasta annetun lain 72 :n 1 momentti. 6 Luottolaitostoiminnasta annetun laina 72 :n 2 momentti ja direktiivin 2006/48/EY artikla 126.

11 dnro 10/120/ (142) konsolidointiryhmän ilmoitusta. 7 Määritelmiä (15) Standardissa käytetään yleisnimitystä valvottava luottolaitoksesta ja sijoituspalveluyrityksestä ja rahastoyhtiöstä, joka on saanut toimiluvan omaisuudenhoidon harjoittamiseen. (16) Yksittäisellä valvottavalla tarkoitetaan kuten edellä luottolaitosta, sijoituspalveluyritystä ja rahastoyhtiötä, joka on saanut toimiluvan omaisuudenhoidon harjoittamiseen. Käsitettä käytetään, kun on kyse konsolidoitumattomasta tasosta eli ns. soolotasosta. (17) Valvottavaryhmällä tarkoitetaan tässä standardissa edellä mainittua konsernia, jota valvotaan konsolidoidusti sekä talletuspankkien yhteenliittymää. Talletuspankkien yhteenliittymää koskevista vaatimuksista on tähän standardiin kirjoitettu omat lukunsa tai kohtansa, mutta usein osuuspankkien yhteenliittymää koskevat soveltuvin osin samat vaatimukset kuin luottolaitosta. Talletuspankkien yhteenliittymässä keskusyhteisö ja konsolidointiryhmässä emoyritys huolehtivat siitä, että ryhmästä laaditaan omia varoja koskeva ilmoitus ja että ryhmään kuuluvissa yrityksissä on otettu käyttöön omien varojen laskentaa varten tarvittavat menettelytavat. 1.2 Siirtymäsäännökset Siirtyminen kehittyneisiin luottoriskin tai operatiivisen riskin menetelmiin (18) Ne valvottavat, jotka siirtyvät tai ovat siirtyneet käyttämään luottoriskin sisäisten luottoluokitusten menetelmää tai operatiivisen riskin kehittynyttä menetelmää, laskevat vuosina vertailutasona käytettyjen omien varojen vähimmäismäärän rahoitussektorin kumottujen määräysten 106.6, ja sekä niitä täydentävien kannanottojen ja tulkintojen perusteella. 8 7 Luottolaitostoiminnasta annetun lain 72 :n 2 momentti ja direktiivin 2006/48/EY 126 artikla. 8 Ks. tarkemmin Finanssivalvonnan valvottavatiedote 29/ "IRBA- ja AMA- lattiasäännösten jatkaminen saakka". Baselin pankkivalvontakomitea päätti heinäkuussa 2009 jatkaa siirtymäsäännöstä ja tämä on otettu osaksi ns. CRD3-muutospakettia, jolla muutetaan direktiivin 2006/48/EY artiklaa 152 lisäämällä siihen uudet kappaleet 5a-e. Laki luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta 600/2010, jolla muutettiin 179 :n 1 momentin 3 kohtaa ja 180 :n 2 momentin 2 kohtaa. Muutos on tullut voimaan

12 dnro 10/120/ (142) Hyödykemarkkinoihin liittyviä johdannaissopimuksia tarjoavat sijoituspalveluyritykset (19) Tätä standardia sovelletaan alkaen sijoituspalveluyritykseen, joka toimiluvan ehtojen nojalla saa tarjota sijoituspalvelua yksinomaan hyödykemarkkinoihin liittyvillä johdannaissopimuksilla. 9 9 Laki sijoituspalveluyrityksistä 87 :n 5 momentti.

13 dnro 10/120/ (142) 2 TAVOITTEET JA RAKENNE (1) Tämä standardi kuuluu Finanssivalvonnan määräyskokoelman rahoitussektorin pääjaksoon 4 "Vakavaraisuus ja riskien hallinta". (2) Tämän standardin tavoitteena on kuvata, mitä laadullisia ja määrällisiä vaatimuksia luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten omille varoille asetetaan. Vähimmäismäärää koskevilla vaatimuksilla on keskeinen asema luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten valvonnassa ja EU:n sisämarkkinoilla sovellettavien valvontatekniikoiden tunnustamisessa. Omilla varoilla varmistetaan luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten toiminnan jatkuvuus sekä suojataan tallettajia ja sijoittajia. Samalla vahvistetaan rahoitusjärjestelmää ja estetään kilpailun vääristymistä. (3) Valvottavat tarvitsevat omia varoja kattaakseen odottamattomia tappioita. Lisäksi omilla varoilla katetaan vakavaraisuuslaskennan pilari 1:n mukaisia riskejä kuten luottoriskiä, operatiivista riskiä, valuutta- ja hyödykeriskiä ja kaupankäyntivarastoon liittyviä riskejä. Omat varat ovat tarpeen myös, kun arvioidaan suurille asiakasriskeille ja huomattaville omistusosuuksille asetettujen lakisääteisten rajojen noudattamista. Näiden omien varojen määrällisten vaatimusten lisäksi toimiluvan saaneiden valvottavien on täytettävä myös omien varojen ehdoton vähimmäismäärä. (4) Vakavaraisuuden omien varojen vähimmäismäärää koskevien pilari 1- vaatimusten lisäksi tarvitaan omia varoja ja valvottavan itsensä määrittelemiä ja riskinkantokykyyn sisällyttämiä omien varojen eriä pilari 2 -vaatimusten täyttämiseen. Pilari 2 -vaatimuksissa otetaan huomioon vähimmäisvakavaraisuuden laskennan piirissä olevat riskit ja niiden kaikki ulottuvuudet sekä tämän laskennan ulkopuolelle jäävät riskit. Pilari 2 -vaatimuksia käsitellään tarkemmin Finanssivalvonnan rahoitussektorin standardissa 4.2 "Valvottavan vakavaraisuuden hallinta".

14 dnro 10/120/ (142) (5) Standardissa kuvataan aluksi omien varojen rakennetta. Tämän jälkeen siirrytään käsittelemään omien varojen eriä sekä niitä koskevia laadullisia ja määrällisiä vaatimuksia, minkä jälkeen käsitellään yksittäisiin valvottaviin ja valvottavaryhmiin kohdistuvia vaatimuksia. Erikseen käsitellään lainamuotoisten omien varojen hyväksyttävyyttä ja ennenaikaista takaisinmaksua koskevia viranomaishyväksyntään liittyviä säännöksiä ja suosituksia. Lopuksi käsitellään omien varojen riittävyyttä koskevia määrällisiä vaatimuksia.

15 dnro 10/120/ (142) 3 KANSAINVÄLINEN VIITEKEHYS (1) Omia varoja koskevat säännökset perustuvat edelleen suurelta osalta Baselin pankkivalvontakomitean vuonna 1988 antamaan ensimmäiseen vakavaraisuussuositukseen (ns. Basel I). Lisäksi Baselin pankkivalvontakomitea on lokakuussa 1988 antanut lehdistötiedotteen ensisijaisiin omiin varoihin luettavista pääomainstrumenteista. Tiedotteeseen viitataan vuonna 2004 annetussa vakavaraisuussuosituksessa "International Convergence of Capital Measurement and Standards: A Revised Framework" (ns. Basel II). Komitea on julkaissut kesäkuussa 2006 päivitetyn version vakavaraisuussuosituksesta, ja suosituksessa on mukana myös omia varoja koskeva osuus. Suositus on saatavissa komitean kotisivuilta osoitteesta (http://www.bis.org/publ/bcbsca.htm). 10 (2) Basel I- ja II -suositukset ovat olleet pohjana säädettäessä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivejä 2006/48/EY ja 2006/49/EY. Luottolaitosten omia varoja ja omien varojen riittävyyttä koskevat periaatteet, vaatimukset ja laskentasäännöt sekä soveltamisalaa koskevat säännöt sisältyvät luottolaitosten liiketoiminnan aloittamisesta ja harjoittamisesta annetun direktiivin 2006/48/EY osastoon V sekä direktiivin liitteisiin. Sijoituspalveluyritysten ja luottolaitosten oman pääoman riittävyydestä annettu direktiivi 2006/49/EY sisältää säännökset sijoituspalveluyritysten omista varoista ja omien varojen riittävyydestä. Samoin se sisältää periaatteet, vaatimukset ja laskentasäännöt, jotka koskevat luottolaitosten kaupankäyntivaraston ja markkinariskin vakavaraisuusvaatimusta ja niiden kattamista omilla varoilla sekä näiden soveltamisalaa koskevat säännökset. (3) Euroopan Unionissa on edellä mainittuja direktiivejä täydennetty lisäämällä ensisijaisiin omiin varoihin luettavilta pääomainstrumenteilta vaadittavat ehdot ja samalla Euroopan pankkivalvojien komitealle (Committee of European Banking Supervisors, CEBS) on annettu tehtäväksi soveltamisohjeiden an- 10 Basel II: International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards: A Revised Framework - Comprehensive Version.

16 dnro 10/120/ (142) taminen hybridi-instrumenteista ja oman pääoman eristä. 11 CEBS on julkaissut ohjeen hybridi-instrumenteista ja edelleen direktiivin 2006/48/EY eli CRD:n 57 artiklan a-kohdan mukaisista omanpääomanehtoisista instrumenteista. 12 Näillä ohjeilla pyritään harmonisoimaan Euroopan talousalueella omia varoja koskeva valvontakäytännöt. Ohjeet eivät ole sitovia, mutta koska niiden tarkoituksena on edistää yhteisön lainsäädännön yhdenmukaista täytäntöönpanoa, vaatii ohjeiden noudattamatta jättäminen perustellun syyn. (4) Baselin pankkivalvontakomitea julkaisi ehdotuksen omien varojen laadun parantamisesta joulukuussa 2009 (ns. Basel III) ja lopullinen ohjeistus julkaistiin Se tulee voimaan Euroopan unionissa nämä ehdotukset tullaan saattamaan voimaan ns. CRD 4 -paketilla, josta on alustavien suunnitelmien perusteella odotettavissa direktiiviehdotus vuonna 2011, ennen kesää. Realisoitumattomia voittoja ja tappiota koskevat suositukset (5) Baselin pankkivalvontakomitea on kolmessa eri lehdistötiedotteessa (8.6., ja ) ottanut kantaa niihin muutoksiin, joita IFRS - tilinpäätössäännökset aiheuttavat vakavaraisuuslaskentaan. Lisäksi Baselin pankkivalvontakomitea on kesäkuussa 2006 julkistanut suositusluonteisen ohjeistuksen IAS 39 -tilinpäätösstandardiin hyväksytystä muutoksesta, joka koskee käyvän arvon option sallimisen vaikutusta vakavaraisuuslaskennan omiin varoihin. 14 (6) Euroopan pankkivalvojien komitea (CEBS) on julkaissut suositusluonteisen ohjeistuksen omiin varoihin sovellettavista ns. filttereistä. Ohjeistus koskee niitä valvottavia, jotka laativat tilinpäätöksensä kansainvälisten tilinpäätösstandardien mukaan. Näitä omiin varoihin tehtäviä oikaisuja sovelletaan myös muihin valvottaviin, jos kansallinen tilinpäätössäännöstö on samansisältöinen kuin IFRS-säännöstö. 15 CEBSin suosituksen soveltamista on ajallisesti rajattu siihen asti, kunnes EY:n direktiiveihin on tehty tarvittavat muutokset. Siihen asti Euroopan valvontaviranomaiset ovat sitoutuneet edistämään suosituksen kansallista täytäntöönpanoa. (7) Baselin pankkivalvontakomitean ja CEBSin antamat suositukset IFRS - tilinpäätössäännösten vaikutuksesta omien varojen laskentaan on vain osittain 11 Muutetun direktiivin 2006/48/EY (ns. CRD 2) 63 artiklan 6 kohta. 12 Englanninkieliset ohjeet ovat saatavilla EBAn verkkopalvelusta osoitteesta Ohjeet ovat antamispäivän mukaisessa järjestyksessä. 13 Basel III-ohjeistus on luettavissa 14 Ohjeistus on saatavissa Baselin pankkivalvontakomitean kotisivuilta (www.bis.org). Suositus käyvän arvon option soveltamisesta on saatavissa osoitteesta 15 CEBS Guidelines on prudential filters for regulatory capital on luettavissa Euroopan pankkivalvojien komitean kotisivuilla

17 dnro 10/120/ (142) otettu huomioon direktiivissä 2006/48/EY. Baselin pankkivalvontakomitean ja CEBSin antamia suosituksia tullaan todennäköisesti muuttamaan, jotta niissä otettaisiin huomioon IAS 39 tilalle tulevassa IFRS 9 -tilinpäätösstandardissa tapahtuvat muutokset. Muutokset ovat jo osittain nähtävissä Baselin pankkivalvontakomitean joulukuussa 2010 julkaisemassa suosituksessa omien varojen laadun parantamisesta Muutosehdotuksia voi tulla myös CRD 4 -paketissa.

18 dnro 10/120/ (142) 4 NORMIPERUSTA (1) Luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten omien varojen sääntely perustuu seuraaviin annettuihin EY:n direktiiveihin: Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2006/48/EY luottolaitosten liiketoiminnan aloittamisesta ja harjoittamisesta (32006L0048; EUVL N:o L 177, , s. 1), erityisesti direktiivin V osaston 2 luvun 1 jakso Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2006/49/EY sijoituspalveluyritysten ja luottolaitosten oman pääoman riittävyydestä ( ; EUVL N:o L 177, , s. 201), erityisesti IV luku. (2) Ensisijaisiin omiin varoihin luettavien oman pääoman eriä (57 artiklan a- kohta) ja hybridi-instrumentteja (57 artiklan ca -kohta) koskevia säännöksiä on muutettu ja uusia lisätty annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2009/111/EY, jolla muutettiin direktiivejä 2006/48/EY, 2006/49/EY ja 2007/64/EY keskuslaitoksiin kuuluvien pankkien, tiettyjen omien varojen erien, suurten riskikeskittymien, valvontajärjestelyjen ja kriisinhallinnan osalta (32009L0111; EUVL N:o 302, , s. 97). Tästä direktiivistä käytetään tässä standardissa nimitystä muutosdirektiivi 2009/111/EY. Näistä direktiivimuutoksista käytetään myös nimitystä CRD 2. (3) Tämän lisäksi annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2010/76/EU muutetaan direktiivejä 2006/48/EY ja 2006/49/EY kaupankäyntivarastoa ja uudelleenarvopaperistamista koskevien pääomavaatimusten sekä palkka- ja palkkiopolitiikkaa koskevan valvojan arvion osalta (32010L0076; EUVL N:o 329, , s. 3). Tästä direktiivistä käytetään tässä standardissa nimitystä muutosdirektiivi 2010/76/EU. Näistä direktiivimuutoksista käytetään myös nimitystä CRD 3. (4) Direktiivit ovat saatavilla Euroopan komission kotisivulla osoitteessa:

19 dnro 10/120/ (142) (5) Muutosdirektiivi 2009/111/EY on kuitenkin saatavilla Muutosdirektiivi 2010/76/EU on saatavilla Submit=Hae. (6) Kaikki edellä mainitut direktiivit erikielisinä versioina ovat saatavilla Euroopan unionin verkkopalvelusta (7) Direktiivien 2006/48/EY ja 2006/49/EY säännökset omista varoista on otettu huomioon luottolaitostoiminnasta annetun lain (121/2007) 5 luvussa. (8) Finanssivalvonnan oikeus antaa standardin aihepiiriä koskevaa sitovaa sääntelyä perustuu seuraaviin säännöksiin: luottolaitostoiminnasta annetun lain (121/2007, LLL) 93 :n 1 momentti sijoituspalveluyrityksistä annetun lain (922/2007, SipaL) 46 :n 1 momentti sijoitusrahastolain (48/1999) 6 :n 5 momentti talletuspankkien yhteenliittymästä annetun lain (599/2010, TYL) 19 :n 8 momentti.

20 dnro 10/120/ (142) 5 OMAT VARAT RAKENNE JA MÄÄRITELMIÄ 5.1 Rakenne ja määritelmiä /-esimerkki (1) Luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten omat varat voidaan jakaa kolmeen pääluokkaan. Ensisijaiset omat varat edustavat parasta ja pysyvintä omien varojen luokkaa ja ne täyttävät helpoiten myös omille varoille asetetut laadulliset vaatimukset. Nämä varat ovat vapaasti ja välittömästi käytettävissä odottamattomien tappioiden kattamiseen. Perinteisten ensisijaisten omien varojen määrää ei ole rajoitettu. Erityisehtoisten, lyhytaikaisempien ja usein lainamuotoisten instrumenttien määrää on kuitenkin rajoitettu. Toissijaiset omat varat ovat heikompilaatuisia ja siksi niitä saa olla yhteensä niin paljon kuin valvottavalla on ensisijaisia omia varoja yhteensä. Lisäksi määräaikaisten lainainstrumenttien määrä saa olla enintään puolet ensisijaisten omien varojen määrästä. Näiden lisäksi valvottavalla voi olla muita omia varoja, joita saa käyttää ainoastaan markkinariskien kattamiseen. (2) Ensisijaiset omat varat jaetaan tässä standardissa edelleen kahteen pääluokkaan: rajoituksettomiin (ns. Core Tier 1) ja rajoituksenalaisiin ensisijaisiin omiin varoihin (ns. Non-core Tier 1). (3) Rajoituksettomat ensisijaiset omat varat ovat luonteeltaan pysyvimmät omien varojen erät, ja valvottavalla on täysi päätäntävalta niiden takaisinmaksusta tai niille jaettavasta voitosta. Esimerkiksi osakeyhtiömuotoisen valvottavan tapauksessa osakkeenomistajien sijoittamat varat eli osakepääoma sekä toisaalta kertyneet rahastot, muut oman pääoman erät ja voittovarat ovat sellaisia ensisijaisten omien varojen eriä, joiden määrälle ei ole rajoituksia. Osakepääomalla valvottava voi jatkuvasti kattaa tappioita toimintaa keskeyttämättä. Valvottavan ollessa taloudellisissa vaikeuksissa tämän pääoman laji antaa valvottavalle täyden päätäntävallan sen suhteen, missä määrin ja missä ajassa osakepääomalle jaetaan voittoa osinkoina. Markkinoiden arvioidessa omien varojen riittävyyttä arvio tehdään useimmiten oman pääoman määrän perusteella. Osakepääomaan liittyvä omistajan äänioikeus on puoles-

21 dnro 10/120/ (142) taan tärkeä markkinakuria luova vastapaino valvottavan johdolle. Selvitystilassa oman pääoman erät maksetaan sijoittajille viimeiseksi muiden velkojen ja saamisten jälkeen. Siksi valtaosan ensisijaisista omista varoista tulisi olla äänioikeudellista osakepääomaa, rahastoja ja edellisiltä tilikausilta kertyneitä voittovaroja. 16 Perustelu (4) Edellä olevassa kappaleessa 3 on käytetty esimerkkinä osakeyhtiömuotoisen valvottavan rajoituksettomiin ensisijaisiin omiin varoihin luettavia eriä. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, ettei myös osuuskuntamuotoisilla valvottavilla, säästöpankeilla ja hypoteekkiyhdistyksellä olisi rajoituksettomia ensisijaisia omia varoja. Tällaisia eriä ovat lähinnä näiden yhteisöjen peruspääomaan luettavat instrumentit, joita voidaan käyttää tappioiden kattamiseen jakamattomien voittovarojen lisäksi. Jo muutosdirektiivin 2009/111/EY 4. johdantolauseen mukaan 57 artiklan a-kohdan mukaisiin eriin olisi kuuluttava kaikki instrumentit, joita pidetään kansallisen lainsäädännön mukaan omana pääomana, jotka ovat selvitystilassa tasavertaisia tavallisten osakkeiden kanssa ja jotka kattavat tappiot kokonaisuudessaan toimintaa keskeyttämättä tasavertaisesti tavallisten osakkeiden kanssa. Näihin instrumentteihin olisi voitava kuulua instrumentteja, jotka antavat etuoikeuksia osingonjaossa kumuloitumattomalta perustalta edellyttäen, että ne sisältyvät pankkien ja muiden rahoituslaitosten tilinpäätöksestä ja konsolidoidusta tilinpäätöksestä 8 päivänä joulukuuta 1986 annetun neuvoston direktiivin 86/635/ETY artiklan soveltamisalaan, ovat selvitystilassa tasavertaisia tavallisten osakkeiden kanssa ja kattavat tappiot kokonaisuudessaan toimintaa keskeyttämättä tasavertaisesti tavallisten osakkeiden kanssa. Direktiivin 2006/48/EY 57 artiklan a kohdassa tarkoitettuihin ensisijaisiin omiin varoihin olisi lisäksi kuuluttava kaikki muut instrumentit, joissa luottolaitosten lakisääteisten ehtojen mukaan otetaan huomioon keskinäisten yhtiöiden, osuuskuntien ja vastaavien laitosten erityinen yhtiömuoto ja jotka katsotaan erityisesti tappioiden kattamisessa pääomalaadultaan tavallisia osakkeita vastaaviksi. Perustelu (5) Basel III ja CRD 4 tulevat muuttamaan merkittävästi rajoituksettomia ensisijaisia omia varoja eli ns. common equity - erää (CET1 omat varat). Näiden muutosten ennakoidaan tulevan voimaan ja nämä uudet säännökset kiristyvät vähitellen aina vuoteen 2019 asti. Näissä uudistuksessa on myös lähtökohtana, että ei-osakeyhtiömuotoisten valvottavien kuten esimerkiksi keskinäisten yhtiöiden, osuuskuntien tai säästöpankkien pääomainstrumentit, jotka ovat korkealaatuisia ja joita pidetään täysin samanarvoisena kanta- eli tavallisiin osakkeisiin nähden tappion kattamiskyvyltään ja jotka eivät sisällä sellaisia piirteitä, jotka voisivat heikentää valvottavan kykyä jatkaa toimintaansa markkinoiden häiriötilanteessa, ovat hyväksyttäviä omanpääomanehtoisia eriä ensisijaisissa omissa varoissa. Arvioitaessa ei-osakeyhtiömuotoisten 16 Baselin pankkivalvontakomitean julkaisema lehdistötiedote "Instruments eligible for inclusion in Tier 1 capital". Tiedote on luettavissa osoitteessa 17 Direktiivi 86/635/ETY on julkaistu EYVL L 372, , s. 1 (CELEX 31986L0635)

Määräys osuuspankkien yhteenliittymän omien varojen ilmoittamisesta

Määräys osuuspankkien yhteenliittymän omien varojen ilmoittamisesta 1 (6) Osuuspankkien yhteenliittymän keskusyhteisölle Määräys osuuspankkien yhteenliittymän omien varojen ilmoittamisesta Rahoitustarkastus antaa osuuspankeista ja muista osuuskuntamuotoisista luottolaitoksista

Lisätiedot

S t a n d a r d i 4. 3 a. O m a t v a r a t j a n i i d e n v ä h i m m ä i s m ä ä r ä. Määräykset ja ohjeet

S t a n d a r d i 4. 3 a. O m a t v a r a t j a n i i d e n v ä h i m m ä i s m ä ä r ä. Määräykset ja ohjeet S t a n d a r d i 4. 3 a O m a t v a r a t j a n i i d e n v ä h i m m ä i s m ä ä r ä Määräykset ja ohjeet M i t e n l u e t s t a n d a r d i a Standardi on aihealueittainen määräysten ja ohjeiden kokonaisuus,

Lisätiedot

YLEISOHJE KONSOLIDOIDUSTA VALVONNASTA

YLEISOHJE KONSOLIDOIDUSTA VALVONNASTA lukien toistaiseksi 1 (9) Luottolaitoksille Omistusyhteisöille YLEISOHJE KONSOLIDOIDUSTA VALVONNASTA Rahoitustarkastus antaa rahoitustarkastuslain 4 :n 2 kohdan nojalla tämän luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus rahoitus- ja vakuutusryhmittymän vakavaraisuuden laskemisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta annetun lain (699/2004)

Lisätiedot

Standardi RA1.6. Ilmoitus toiminnan ulkoistamisesta. Määräykset ja ohjeet

Standardi RA1.6. Ilmoitus toiminnan ulkoistamisesta. Määräykset ja ohjeet Standardi RA1.6 Ilmoitus toiminnan ulkoistamisesta Määräykset ja ohjeet Miten luet standardia Standardi on aihealueittainen määräysten ja ohjeiden kokonaisuus, joka velvoittaa tai ohjaa valvottavia ja

Lisätiedot

Standardi RA4.5. Korkoriskin ilmoittaminen. Määräykset ja ohjeet

Standardi RA4.5. Korkoriskin ilmoittaminen. Määräykset ja ohjeet Standardi RA4.5 Korkoriskin ilmoittaminen Määräykset ja ohjeet Miten luet standardia Standardi on aihealueittainen määräysten ja ohjeiden kokonaisuus, joka velvoittaa tai ohjaa valvottavia ja muita rahoitusmarkkinoilla

Lisätiedot

Standardi RA4.10. Lähipiiriluottojen ja -sijoitusten ilmoittaminen Rahoitustarkastukselle. Määräykset ja ohjeet

Standardi RA4.10. Lähipiiriluottojen ja -sijoitusten ilmoittaminen Rahoitustarkastukselle. Määräykset ja ohjeet Standardi RA4.10 Rahoitustarkastukselle Määräykset ja ohjeet Rahoitustarkastukselle RA4.10 dnro 14/120/2006 2 (12) SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltaminen 3 2 Tavoitteet 4 3 Kansainvälinen viitekehys 5 4 Normiperusta

Lisätiedot

Standardi RA4.7. Rahoitusriskin ilmoittaminen. Määräykset ja ohjeet

Standardi RA4.7. Rahoitusriskin ilmoittaminen. Määräykset ja ohjeet Standardi RA4.7 Rahoitusriskin ilmoittaminen Määräykset ja ohjeet Miten luet standardia Standardi on aihealueittainen määräysten ja ohjeiden kokonaisuus, joka velvoittaa tai ohjaa valvottavia ja muita

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 10/2014

Määräykset ja ohjeet 10/2014 Määräykset ja ohjeet 10/2014 Julkistettavat tiedot varojen vakuussidonnaisuudesta ja varoista, jotka eivät ole vakuuskäytössä Dnro FIVA 15/01.00/2014 Antopäivä 4.12.2014 Voimaantulopäivä 27.12.2014 FINANSSIVALVONTA

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 7/2016

Määräykset ja ohjeet 7/2016 Määräykset ja ohjeet 7/2016 Ohjeet moitteettomista palkitsemisjärjestelmistä sekä palkitsemiseen liittyvistä tiedonantovelvollisuuksista Dnro FIVA 11/01.00/2016 Antopäivä 30.8.2016 Voimaantulopäivä 1.1.2017

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 14/2013

Määräykset ja ohjeet 14/2013 Määräykset ja ohjeet 14/2013 Kolmansien maiden kaupankäyntiosapuolet Dnro FIVA 15/01.00/2013 Antopäivä 10.6.2013 Voimaantulopäivä 1.7.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

MÄÄRÄYS OSAKKEEN- JA KIINTEISTÖOMISTUKSEN ILMOITTAMISESTA

MÄÄRÄYS OSAKKEEN- JA KIINTEISTÖOMISTUKSEN ILMOITTAMISESTA Muutokset alleviivattu 1(5) Luottolaitoksille Omistusyhteisöille Rahoituspainotteisen rahoitus- ja vakuutusryhmittymän emoyritykselle MÄÄRÄYS OSAKKEEN- JA KIINTEISTÖOMISTUKSEN ILMOITTAMISESTA Rahoitustarkastus

Lisätiedot

Standardi RA4.8. Omien varojen sekä luotto-, vastapuoli-, markkina- ja operatiivisen riskin kattamiseksi vaadittavien omien varojen ilmoittaminen

Standardi RA4.8. Omien varojen sekä luotto-, vastapuoli-, markkina- ja operatiivisen riskin kattamiseksi vaadittavien omien varojen ilmoittaminen Standardi RA4.8 Omien varojen sekä luotto-, vastapuoli-, markkina- ja operatiivisen riskin kattamiseksi vaadittavien omien varojen ilmoittaminen Määräykset ja ohjeet dnro 7/120/2007 2 (121) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN KONSERNITILINPÄÄTÖKSESTÄ

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN KONSERNITILINPÄÄTÖKSESTÄ 1 (7 ) Sijoituspalveluyrityksille Omistusyhteisöille MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN KONSERNITILINPÄÄTÖKSESTÄ Rahoitustarkastus antaa rahoitustarkastuslain 4 :n 2 kohdan ja sijoituspalveluyrityksistä

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 26/2013

Määräykset ja ohjeet 26/2013 Määräykset ja ohjeet 26/2013 Yhteiseurooppalainen raportointi (COREP) Dnro FIVA 18/01.00/2013 Antopäivä 9.12.2013 Voimaantulopäivä 29.6.2014 Muutospäivä: 7.12.2015 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi

Lisätiedot

Standardi RA3.1. Tilinpäätökseen ja kirjanpitoon perustuvien valvontatietojen toimittaminen Finanssivalvonnalle. Määräykset ja ohjeet

Standardi RA3.1. Tilinpäätökseen ja kirjanpitoon perustuvien valvontatietojen toimittaminen Finanssivalvonnalle. Määräykset ja ohjeet Standardi RA3.1 Tilinpäätökseen ja kirjanpitoon perustuvien valvontatietojen toimittaminen Määräykset ja ohjeet Miten luet standardia Standardi on aihealueittainen määräysten ja ohjeiden kokonaisuus, joka

Lisätiedot

Laki. muutetaan luottolaitostoiminnasta 30 päivänä joulukuuta 1993 annetun lain (1607/1993) Sidottu ja vapaa oma pääoma

Laki. muutetaan luottolaitostoiminnasta 30 päivänä joulukuuta 1993 annetun lain (1607/1993) Sidottu ja vapaa oma pääoma EV 58/1997 vp - HE 4111997 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen luottolaitostoiminnasta annetun lain a siihen liittyvän lainsäädännön muuttamisesta Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys n:o

Lisätiedot

Standardi RA1.2. Määräysvallan hankkiminen Euroopan talousalueen ulkopuolisessa maassa sijaitsevasta. Määräykset ja ohjeet

Standardi RA1.2. Määräysvallan hankkiminen Euroopan talousalueen ulkopuolisessa maassa sijaitsevasta. Määräykset ja ohjeet Standardi Määräysvallan hankkiminen Euroopan talousalueen ulkopuolisessa maassa sijaitsevasta yrityksestä Määräykset ja ohjeet dnro 5/120/2006 2 (10) SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltaminen 3 2 Standardin tavoite

Lisätiedot

Seuraavat taloudelliset tiedot on julkaistu 17. marraskuuta 2016 Aktia Pankki Oyj:n osavuosikatsauksessa :

Seuraavat taloudelliset tiedot on julkaistu 17. marraskuuta 2016 Aktia Pankki Oyj:n osavuosikatsauksessa : TÄYDENNYS 4/18.11.2016 AKTIA PANKKI OYJ:N OHJELMAESITTEEN/LISTALLEOTTOESITTEEN 25.4.2016 JOUKKOVELKAKIRJALAINOJEN LIIKKEESEENLASKUOHJELMAAN (500.000.000 EUROA) SEKÄ AKTIA DEBENTUURILAINA 5/2016, 2,00%

Lisätiedot

Tarvitseeko sijoittaja suojaa?

Tarvitseeko sijoittaja suojaa? Tarvitseeko sijoittaja suojaa? Sijoitus-Invest 11. 12.11.2009 Raimo Husu Sijoittajan suojaaminen Suomessa Sijoittajien korvausrahaston (perustettu 1.9.1998) tarkoituksena on suojata ei-ammattimaisia piensijoittajia

Lisätiedot

Nro RAHOITUSTARKASTUS MÄÄRÄYS/LIITE I 106.10 1(10) PL 159, 00101 Helsinki Dnro 9/400/94

Nro RAHOITUSTARKASTUS MÄÄRÄYS/LIITE I 106.10 1(10) PL 159, 00101 Helsinki Dnro 9/400/94 RAHOITUSTARKASTUS MÄÄRÄYS/LIITE I 106.10 1(10) LIITE I TULOSLASKELMAN JA TASEEN KAAVAT Vakuusrahaston tuloslaskelma laaditaan seuraavan kaavan mukaisesti: TULOSLASKELMA 1.1.19xx - 31.12.19xx Varsinainen

Lisätiedot

Standardi RA4.8. Omien varojen sekä luotto-, vastapuoli-, markkina- ja operatiivisen riskin kattamiseksi vaadittavien omien varojen ilmoittaminen

Standardi RA4.8. Omien varojen sekä luotto-, vastapuoli-, markkina- ja operatiivisen riskin kattamiseksi vaadittavien omien varojen ilmoittaminen Standardi RA4.8 Omien varojen sekä luotto-, vastapuoli-, Määräykset ja ohjeet Miten luet standardia Standardi on aihealueittainen määräysten ja ohjeiden kokonaisuus, joka velvoittaa tai ohjaa valvottavia

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 20/2013

Määräykset ja ohjeet 20/2013 Määräykset ja ohjeet 20/2013 Taloudellisen informaation raportointi Dnro FIVA 28/01.00/2013 Antopäivä 9.12.2013 Voimaantulopäivä 1.1.2014 Muutospäivä: 31.12.2014 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi

Lisätiedot

Standardi RA1.4. Luotettavuutta, sopivuutta ja ammattitaitoa koskevien tietojen ilmoittaminen Rahoitustarkastukselle. Määräykset ja ohjeet

Standardi RA1.4. Luotettavuutta, sopivuutta ja ammattitaitoa koskevien tietojen ilmoittaminen Rahoitustarkastukselle. Määräykset ja ohjeet Standardi RA1.4 Luotettavuutta, sopivuutta ja ammattitaitoa koskevien tietojen ilmoittaminen Rahoitustar Määräykset ja ohjeet Miten luet standardia Standardi on aihealueittainen määräysten ja ohjeiden

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 3/2013

Määräykset ja ohjeet 3/2013 Määräykset ja ohjeet 3/2013 Asiakasvalitusten käsittely Dnro FIVA 15/01.00/2012 Antopäivä 6.3.2013 Voimaantulopäivä 18.3.2013 Muutospäivä: 1.1.2015 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

1. Tiivistelmän kohdassa B.12 (Taloudelliset tiedot) lisätään uutta tietoa seuraavasti:

1. Tiivistelmän kohdassa B.12 (Taloudelliset tiedot) lisätään uutta tietoa seuraavasti: TÄYDENNYS 1/12.5.2016 AKTIA PANKKI OYJ:N OHJELMAESITTEEN/LISTALLEOTTOESITTEEN 25.4.2016 JOUKKOVELKAKIRJALAINOJEN LIIKKEESEENLASKUOHJELMAAN (500.000.000 EUROA) SEKÄ AKTIA DEBENTUURILAINA 3/2016, 2,00% 20.8.2021

Lisätiedot

3 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS -PÄÄJAKSON SÄÄNTELYN LINJAUS

3 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS -PÄÄJAKSON SÄÄNTELYN LINJAUS 1 (5) 3 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS -PÄÄJAKSON SÄÄNTELYN LINJAUS Tavoitteet, tausta ja normiperusta Vuoden 2005 alusta lähtien yritykset, joiden liikkeeseen laskemat oman pääoman ehtoiset instrumentit

Lisätiedot

N:o 89 257. Liite 1 KONSERNITULOSLASKELMA

N:o 89 257. Liite 1 KONSERNITULOSLASKELMA N:o 89 257 Liite 1 KONSERNITULOSLASKELMA I Luottolaitos- ja sijoituspalvelutoiminnan laskelma 1 Korkotuotot Korkokulut Rahoituskate Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista Palkkiotuotot Palkkiokulut

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 20/2013

Määräykset ja ohjeet 20/2013 Määräykset ja ohjeet 20/2013 Taloudellisen informaation raportointi Dnro FIVA 28/01.00/2013 Antopäivä 9.12.2013 Voimaantulopäivä 1.1.2014 Muutospäivä: 24.05.2016 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 2/2015

Määräykset ja ohjeet 2/2015 Määräykset 2/2015 Elvytyssuunnitelmien laadinta ja varhainen puuttuminen, suositus Dnro FIVA 7/01.00/2015 Antopäivä 15.10.2015 Voimaantulopäivä Luvut 2, 3 ja 4: 1.11.2015; luvut 5 ja 6: 1.1.2016 luku 7:

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 2/2015

Määräykset ja ohjeet 2/2015 Määräykset 2/2015 Elvytyssuunnitelmien laadinta ja varhainen puuttuminen, suositus Dnro FIVA 7/01.00/2015 Antopäivä 15.10.2015 Voimaantulopäivä Luvut 2, 3 ja 4: 1.11.2015; luvut 5 ja 6: 1.1.2016 + FINANSSIVALVONTA

Lisätiedot

RAHOITUSTARKASTUS MÄÄRÄYS Nro 203.30 Dnro 7/790/2002 Antopäivä: 7.5.2002 Voimassaoloaika: 1.6.2002 lukien toistaiseksi 1 (5)

RAHOITUSTARKASTUS MÄÄRÄYS Nro 203.30 Dnro 7/790/2002 Antopäivä: 7.5.2002 Voimassaoloaika: 1.6.2002 lukien toistaiseksi 1 (5) 1 (5) Kotimaisille sijoituspalveluyrityksille Omistusyhteisöille Luottolaitoksen ja sijoituspalveluyrityksen konserniin tai rahoitus- ja vakuutusryhmittymään kuuluvien yritysten keskinäisten liiketoimien

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet X/2013

Määräykset ja ohjeet X/2013 Määräykset ja ohjeet X/2013 Kolmansien maiden kaupankäyntiosapuolet Dnro x/01.00/2013 Antopäivä x.x.2013 Voimaantulopäivä x.x.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 9/2014

Määräykset ja ohjeet 9/2014 Määräykset ja ohjeet 9/2014 LEI-tunnuksen käyttöönotto Dnro FIVA 14/01.00/2014 Antopäivä 4.12.2014 Voimaantulopäivä 31.12.2014 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Standardi RA3.1. Nimi ja nro 2

Standardi RA3.1. Nimi ja nro 2 Standardi RA3.1 Tilinpäätökseen ja kirjanpitoon perustuvien valvontatietojen toimittaminen Rahoitustarkastukselle Määräykset ja ohjeet Nimi ja nro 2 Pääjakso 2 2 (10) SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltaminen 3

Lisätiedot

1 Soveltamisala ja sovellettavat säännökset

1 Soveltamisala ja sovellettavat säännökset /XRWWRODLWRNVLOOH 2PLVWXV\KWHLV LOOH 0bb5b

Lisätiedot

LIITETIETOJEN ILMOITTAMINEN

LIITETIETOJEN ILMOITTAMINEN 1 (5) LIITETIETOJEN ILMOITTAMINEN Liitetietoina on esitettävä: Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Liitetietoihin on sisällytettävä yhteenliittymän tilinpäätöksen laadintaperiaatteiden kuvaus,

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 5/2014

Määräykset ja ohjeet 5/2014 Määräykset ja ohjeet 5/2014 Raportointi varojen vakuussidonnaisuudesta Dnro FIVA 13/01.00/2014 Antopäivä 4.12.2014 Voimaantulopäivä 31.12.2014 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

OSUUSPANKKIEN YHTEENLIITTYMÄN OMIEN VAROJEN ILMOITTAMISTA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET

OSUUSPANKKIEN YHTEENLIITTYMÄN OMIEN VAROJEN ILMOITTAMISTA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET Dnro 21/341/2003 1 (15) TÄYTTÖOHJEET OSUUSPANKKIEN YHTEENLIITTYMÄN OMIEN VAROJEN ILMOITTAMISTA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET TAULUKKO X01 I RIVIT 05-2010 Taulukon riveillä 05-2010 ilmoitetaan ensisijaisiin ja toissijaisiin

Lisätiedot

Standardi RA4.8. Omien varojen sekä luotto-, vastapuoli-, markkina- ja operatiivisen riskin kattamiseksi vaadittavien omien varojen ilmoittaminen

Standardi RA4.8. Omien varojen sekä luotto-, vastapuoli-, markkina- ja operatiivisen riskin kattamiseksi vaadittavien omien varojen ilmoittaminen Standardi RA4.8 Omien varojen sekä luotto-, vastapuoli-, markkina- ja operatiivisen riskin kattamiseksi vaadittavien omien varojen ilmoittaminen Määräykset ja ohjeet dnro 7/120/2007 2 (124) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 20/2013

Määräykset ja ohjeet 20/2013 Määräykset ja ohjeet 20/2013 Taloudellisen informaation raportointi Dnro FIVA 28/01.00/2013 Antopäivä 9.12.2013 Voimaantulopäivä 1.1.2014 Muutospäivä: 31.12.201431.12.2015 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 26/2013

Määräykset ja ohjeet 26/2013 Määräykset ja ohjeet 26/2013 Yhteiseurooppalainen raportointi (COREP) Dnro FIVA 18/01.00/2013 Antopäivä 9.12.2013 Voimaantulopäivä 29.6.2014 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 3/2013

Määräykset ja ohjeet 3/2013 Määräykset ja ohjeet 3/2013 Valitusten käsittely vakuutusyhtiöissä, - yhdistyksissä ja - Dnro FIVA 15/01.00/2013 Antopäivä 6.3.2013 Voimaantulopäivä 18.3.2013 Muutospäivä: 16.7.2014 FINANSSIVALVONTA puh.

Lisätiedot

Standardiluonnos RA4.8

Standardiluonnos RA4.8 Standardiluonnos RA4.8 Omien varojen sekä luotto-, vastapuoli-, Määräykset ja ohjeet Miten luet standardia Standardi on aihealueittainen määräysten ja ohjeiden kokonaisuus, joka velvoittaa tai ohjaa valvottavia

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 2/2015

Määräykset ja ohjeet 2/2015 Määräykset ja ohjeet 2/2015 Elvytyssuunnitelmien laadinta ja varhainen puuttuminen Dnro FIVA 7/01.00/2015 Antopäivä 14.10.2015 Voimaantulopäivä Luvut 2, 3 ja 4: 1.11.2015; luvut 5 ja 6: 1.1.2016 FINANSSIVALVONTA

Lisätiedot

Standardi 4.3c. Luottoriskin vakavaraisuusvaatimus standardimenetelmää käytettäessä. Määräykset ja ohjeet

Standardi 4.3c. Luottoriskin vakavaraisuusvaatimus standardimenetelmää käytettäessä. Määräykset ja ohjeet Standardi 4.3c Luottoriskin vakavaraisuusvaatimus stan Määräykset ja ohjeet Miten luet standardia Standardi on aihealueittainen määräysten ja ohjeiden kokonaisuus, joka velvoittaa tai ohjaa valvottavia

Lisätiedot

Luottoriskin vakavaraisuusvaatimus standardi- menetelmää käytettäessä Standardi 4.3c Liite 1 versio 3

Luottoriskin vakavaraisuusvaatimus standardi- menetelmää käytettäessä Standardi 4.3c Liite 1 versio 3 Luottoriskin vakavaraisuusvaatimus standardi- menetelmää käytettäessä Standardi.c Liite versio Luettelo hyväksytyistä luottoluokituslaitoksista sekä kuvaukset niiden laatimien luokitusten ja vakavaraisuuslaskennan

Lisätiedot

TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA

TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA Oy 30.6.2014 TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA 1.1.2014-30.6.2014 Tämä katsaus ei täytä First North -sääntöjen asettamia vaatimuksia puolivuotiskatsaukselle TULOSLASKELMA 01.01.2014-30.6.2014 01.01.-30.06.2014

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2004 Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty kauppa- ja teollisuusministeriön esittelystä,

Lisätiedot

RAHOITUSTARKASTUS LIITELUONNOS Nro 106.6

RAHOITUSTARKASTUS LIITELUONNOS Nro 106.6 1 (24) TÄYTTÖOHJEET LUOTTOLAITOKSEN JA SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN OMIEN VAROJEN JA KONSOLIDOITUJEN OMIEN VAROJEN ILMOITTAMISTA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET TAULUKKO X01 I RIVIT 05-2010 Taulukon riveillä 05-2010 ilmoitetaan

Lisätiedot

ASIAKKAIDEN LUOKITTELU

ASIAKKAIDEN LUOKITTELU ASIAKKAIDEN LUOKITTELU 1. YLEISTÄ ASIAKKAIDEN LUOKITTELUSTA Arvopaperimarkkinalain mukaan arvopaperinvälittäjän on ilmoitettava asiakkaalle tämän luokittelusta ei-ammattimaiseksi asiakkaaksi, ammattimaiseksi

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 11 päivänä maaliskuuta /2014 Laki. sijoituspalvelulain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 7 päivänä maaliskuuta 2014

Julkaistu Helsingissä 11 päivänä maaliskuuta /2014 Laki. sijoituspalvelulain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 7 päivänä maaliskuuta 2014 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 11 päivänä maaliskuuta 2014 166/2014 Laki sijoituspalvelulain muuttamisesta Annettu Helsingissä 7 päivänä maaliskuuta 2014 Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan

Lisätiedot

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT 1 / 9 Taaleritehdas Oyj Liite tulostiedotteeseen, taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 31.12.2013. TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT Taaleritehdas-konserni 1.7.-31.12.2013 1.7.-31.12.2012

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1997 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 1997 N:o 1340 1351 SISÄLLYS N:o Sivu 1340 Laki luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta... 4551 1341 Laki liikepankkilain

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet x/2013

Määräykset ja ohjeet x/2013 Määräykset ja ohjeet x/2013 Valtiovarainministeriön asetukseen (1478/2011) perustuvat rahoitussektorin taseen ja tuloslaskelman kaavat sekä liitetiedot Dnro FIVA 19/01.00/2013 Antopäivä x.x.2013 Voimaantulopäivä

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.1.2016 COM(2016) 21 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE hyväksyttävän pääoman määritelmän asianmukaisuuden tarkastelusta asetuksen (EU) N:o 575/2013

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 15/2009 vp. Hallituksen esitys laiksi Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 15/2009 vp. Hallituksen esitys laiksi Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi EDUSKUNNAN VASTAUS 15/2009 vp Hallituksen esitys laiksi Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Asia Hallitus on vuoden 2008 valtiopäivillä antanut eduskunnalle

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 20/2013

Määräykset ja ohjeet 20/2013 Määräykset ja ohjeet 20/2013 Taloudellisen informaation raportointi Dnro FIVA 28/01.00/2013 Antopäivä 9.12.2013 Voimaantulopäivä 01.01.2014 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Liite 111. Pääomainstrumenttien keskeiset ominaisuudet

Liite 111. Pääomainstrumenttien keskeiset ominaisuudet Liite 111. Pääomainstrumenttien keskeiset ominaisuudet Pääomainstrumenttien keskeisten ominaisuuksien malli Jäsenosuus (osuus) 1 Liikkeeseenlaskija Jäsenosuuspankit 2 Yksilöllinen tunniste (esim. CUSIP,

Lisätiedot

Ohje Rahoitustarkastuksen harjoittamasta luottolaitosten omistajamuutosten valvonnasta

Ohje Rahoitustarkastuksen harjoittamasta luottolaitosten omistajamuutosten valvonnasta lukien toistaiseksi 1 (6) Luottolaitoksille Ohje Rahoitustarkastuksen harjoittamasta luottolaitosten omistajamuutosten valvonnasta Rahoitustarkastus antaa rahoitustarkastuslain (SK:503/1993) 4 :n 2 -kohdan

Lisätiedot

Suomen Hypoteekkiyhdistyksen konsernin IFRS-siirtymätiedotteen liite, 1/8

Suomen Hypoteekkiyhdistyksen konsernin IFRS-siirtymätiedotteen liite, 1/8 Suomen Hypoteekkiyhdistyksen konsernin IFRS-siirtymätiedotteen liite, 1/8 KONSERNIN AVAAVA TASE 1.1.2006 FAS-tase IAS 39 IAS 19 IAS 16 IFRS- Korkojoh- Eläke- IAS 40 avaava tase 01.01.2006 dannaiset säätiö

Lisätiedot

3. 1 Tilinpäätös ja toimintakertomus 1 (10) LIITE 4, päivitys 18.12.2007 Dnro 7/120/2005 KONSERNITILINPÄÄTÖS

3. 1 Tilinpäätös ja toimintakertomus 1 (10) LIITE 4, päivitys 18.12.2007 Dnro 7/120/2005 KONSERNITILINPÄÄTÖS 3. 1 Tilinpäätös ja toimintakertomus 1 (10) LUOTTOLAITOKSEN KONSERNITASE Valtiovarainministeriön luottolaitoksen ja sijoituspalveluyrityksen tilinpäätöksestä ja konsernitilinpäätöksestä antaman asetuksen

Lisätiedot

Asuntorahoitukseen erikoistuneella Hypo-konsernilla erinomainen tulosvuosi

Asuntorahoitukseen erikoistuneella Hypo-konsernilla erinomainen tulosvuosi TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Julkaisuvapaa 29.2.2008 klo 14.30 Asuntorahoitukseen erikoistuneella Hypo-konsernilla erinomainen tulosvuosi Liikevoitto 9,5 miljoonaa euroa (4,8 milj. ), lainakanta 486,7 miljoonaa

Lisätiedot

698/2014. Liite 1 LUOTTOLAITOKSEN TULOSLASKELMA. Korkotuotot Leasingtoiminnan nettotuotot Korkokulut KORKOKATE

698/2014. Liite 1 LUOTTOLAITOKSEN TULOSLASKELMA. Korkotuotot Leasingtoiminnan nettotuotot Korkokulut KORKOKATE 14 698/2014 Liite 1 LUOTTOLAITOKSEN TULOSLASKELMA Korkotuotot Leasingtoiminnan nettotuotot Korkokulut KORKOKATE Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista Samaan konserniin kuuluvista yrityksistä Omistusyhteysyrityksistä

Lisätiedot

MÄÄRÄYS OSUUSPANKKIEN YHTEENLIITTYMÄN SUURTEN ASIAKASRISKIEN ILMOITTAMISESTA

MÄÄRÄYS OSUUSPANKKIEN YHTEENLIITTYMÄN SUURTEN ASIAKASRISKIEN ILMOITTAMISESTA 1 (8) Osuuspankkilain mukaiselle keskusyhteisölle MÄÄRÄYS OSUUSPANKKIEN YHTEENLIITTYMÄN SUURTEN ASIAKASRISKIEN ILMOITTAMISESTA Rahoitustarkastus antaa rahoitustarkastuslain 4 :n 2 kohdan ja osuuspankkilain

Lisätiedot

Standardi RA4.1. Suurten asiakasriskien ilmoittaminen. Määräykset ja ohjeet

Standardi RA4.1. Suurten asiakasriskien ilmoittaminen. Määräykset ja ohjeet Standardi RA4.1 Suurten asiakasriskien ilmoittaminen Määräykset ja ohjeet Miten luet standardia Standardi on aihealueittainen määräysten ja ohjeiden kokonaisuus, joka velvoittaa tai ohjaa valvottavia ja

Lisätiedot

Finanssivalvonnan standardin 3.1 muutokset

Finanssivalvonnan standardin 3.1 muutokset Finanssivalvonnan standardin 3.1 muutokset Tilinpäätös ja toimintakertomus Esityksen rakenne Nykyisen 3.1 Tilinpäätös ja toimintakertomus laajuus ja rakenne Uudet Fivan sääntelyn ohjeet Esitystekniset

Lisätiedot

A. EI- AMMATTIMAINEN ASIAKAS Muu kuin ammattimainen asiakas tai hyväksyttävä vastapuoli.

A. EI- AMMATTIMAINEN ASIAKAS Muu kuin ammattimainen asiakas tai hyväksyttävä vastapuoli. ASIAKKAIDEN LUOKITTELUKRITEERIT A. EI- AMMATTIMAINEN ASIAKAS Muu kuin ammattimainen asiakas tai hyväksyttävä vastapuoli. B. AMMATTIMAINEN ASIAKAS B 1. Yhteisöt Rahoitusmarkkinoilla toimiluvan nojalla toimintaa

Lisätiedot

TIETOA ASIAKASLUOKITTELUSTA JA LUOKITTELUKRITEERIT

TIETOA ASIAKASLUOKITTELUSTA JA LUOKITTELUKRITEERIT TIETOA ASIAKASLUOKITTELUSTA JA LUOKITTELUKRITEERIT Sijoituspalvelulain mukaan sijoituspalveluyrityksen on ilmoitettava asiakkaalle tämän luokittelusta ei-ammattimaiseksi asiakkaaksi, ammattimaiseksi asiakkaaksi

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 4/2014

Määräykset ja ohjeet 4/2014 Määräykset ja ohjeet 4/2014 Vaihtoehtorahastojen hoitajat Dnro FIVA 6/01.00/2014 Antopäivä 1.7.2014 Voimaantulopäivä 22.7.2014 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

SOVELLETTAVAT RISKIKERTOIMET

SOVELLETTAVAT RISKIKERTOIMET N:o 1373 4573 Liite SOVELLETTAVAT RISKIKERTOIMET I Sovellettaessa lain 58 :ssä tarkoitettua vakiomenetelmää varat ja taseen ulkopuoliset sitoumukset painotetaan seuraavasti: Saamiset valtioilta ja keskuspankeilta

Lisätiedot

RAHASTOYHTIÖN TULOSLASKELMAN JA TASEEN KAAVAT

RAHASTOYHTIÖN TULOSLASKELMAN JA TASEEN KAAVAT 524 N:o 151 Liite I RAHASTOYHTIÖN TULOSLASKELMAN JA TASEEN KAAVAT TULOSLASKELMA Palkkiotuotot Hallinnointipalkkiot - Hallinnointipalkkioiden palautukset Merkintäpalkkiot Lunastuspalkkiot palkkiot Tuotot

Lisätiedot

Laki. vakuutusyhtiölain 8 ja 16 luvun muuttamisesta

Laki. vakuutusyhtiölain 8 ja 16 luvun muuttamisesta Laki vakuutusyhtiölain 8 ja 16 luvun muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan vakuutusyhtiölain (521/2008) 8 luvun 4 :n 4 momentti, 8, 10, 11, 13, 19, 20, 23 ja 25, sellaisena kuin niistä

Lisätiedot

VALTIOVARAINMINISTERIÖN ASETUS LUOTTOLAITOKSEN JA SIJOITUSPALVE- LUYRITYKSEN TILINPÄÄTÖKSESTÄ, KONSERNITILINPÄÄTÖKSESTÄ JA TOI- MINTAKERTOMUKSESTA

VALTIOVARAINMINISTERIÖN ASETUS LUOTTOLAITOKSEN JA SIJOITUSPALVE- LUYRITYKSEN TILINPÄÄTÖKSESTÄ, KONSERNITILINPÄÄTÖKSESTÄ JA TOI- MINTAKERTOMUKSESTA VALTIOVARAINMINISTERIÖ Muistioluonnos 1(5) Rahoitusmarkkinaosasto 24.9.2015 VALTIOVARAINMINISTERIÖN ASETUS LUOTTOLAITOKSEN JA SIJOITUSPALVE- LUYRITYKSEN TILINPÄÄTÖKSESTÄ, KONSERNITILINPÄÄTÖKSESTÄ JA TOI-

Lisätiedot

Mikä on Alajärven Osuuspankki?

Mikä on Alajärven Osuuspankki? ALAJÄRVEN OSUUSPANKIN TUOTTO-OSUUDEN MERKINTÄ Mikä on Alajärven Osuuspankki? Osuuspankin toiminimi on Alajärven Osuuspankki (jäljempänä "Osuuspankki" tai "Pankki"). Sen kotipaikka on Alajärvi. Pankin y-tunnus

Lisätiedot

Ohjeet toimivaltaisia viranomaisia ja yhteissijoitusyritysten rahastoyhtiöitä varten

Ohjeet toimivaltaisia viranomaisia ja yhteissijoitusyritysten rahastoyhtiöitä varten Ohjeet toimivaltaisia viranomaisia ja yhteissijoitusyritysten rahastoyhtiöitä varten Ohjeet riskinarvioinnista ja tietyn tyyppisten strukturoitujen yhteissijoitusyritysten kokonaisriskin laskennasta ESMA/2012/197

Lisätiedot

Standardi RA4.8. Omien varojen sekä luotto-, vastapuoli-, markkina- ja operatiivisen riskin kattamiseksi vaadittavien omien varojen ilmoittaminen

Standardi RA4.8. Omien varojen sekä luotto-, vastapuoli-, markkina- ja operatiivisen riskin kattamiseksi vaadittavien omien varojen ilmoittaminen Standardi RA4.8 Omien varojen sekä luotto-, vastapuoli-, Määräykset ja ohjeet Miten luet standardia Standardi on aihealueittainen määräysten ja ohjeiden kokonaisuus, joka velvoittaa tai ohjaa valvottavia

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 17.12.2014,

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 17.12.2014, EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.12.2014 C(2014) 9656 final KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 17.12.2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/109/EY täydentämisestä tietyillä huomattavia

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2014 7 12/2013 1 12/2014 1 12/2013 Liikevaihto, 1000 EUR 9 751 6 466 20 427 13 644 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 959 462 3 876 1 903 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

OHJE JULKISEN KAUPANKÄYNNIN KOHTEENA OLEVAN SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN OSAVUOSIKATSAUKSESTA

OHJE JULKISEN KAUPANKÄYNNIN KOHTEENA OLEVAN SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1 (6) Sijoituspalveluyrityksille Omistusyhteisöille OHJE JULKISEN KAUPANKÄYNNIN KOHTEENA OLEVAN SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN OSAVUOSIKATSAUKSESTA Rahoitustarkastus antaa rahoitustarkastuslain 4 :n 2 kohdan

Lisätiedot

D044554/01 LIITE. Sijoitusyhteisöt: konsernitilinpäätökseen yhdistelemistä koskevan poikkeuksen soveltaminen

D044554/01 LIITE. Sijoitusyhteisöt: konsernitilinpäätökseen yhdistelemistä koskevan poikkeuksen soveltaminen FI D044554/01 LIITE Sijoitusyhteisöt: konsernitilinpäätökseen yhdistelemistä koskevan poikkeuksen soveltaminen (Muutokset IFRS 10:een, IFRS 12:een ja IAS 28:aan) Muutokset IFRS 10:een Konsernitilinpäätös

Lisätiedot

Kotimaisten sijoituspalveluyritysten konsernit, konsolidointiryhmät. Frekvenssi 90 > 20 pankkipäivää; Frekvenssi 365 > 1.3.

Kotimaisten sijoituspalveluyritysten konsernit, konsolidointiryhmät. Frekvenssi 90 > 20 pankkipäivää; Frekvenssi 365 > 1.3. VIRATI VIRANOMAISYHTEISTYÖRYHMÄ (vrt. Liite 6) Annettu Tunniste Systeemitunnus 19.7.2007 1.9.2007 2.1.2., 2.2.2. A_L3b_s.XLS A 1 = Suomi 2 = English 3 = Svenska 243, 244 Kotimaisten sijoituspalveluyritysten

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 14 päivänä elokuuta 2014 610/2014 Laki luottolaitostoiminnasta Annettu Helsingissä 8 päivänä elokuuta 2014 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: I OSA OIKEUS

Lisätiedot

Ohje luottolaitosten merkittävien sijoitusten ilmoittamisesta Rahoitustarkastukselle

Ohje luottolaitosten merkittävien sijoitusten ilmoittamisesta Rahoitustarkastukselle lukien toistaiseksi 1 (5) Luottolaitoksille Ohje luottolaitosten merkittävien sijoitusten ilmoittamisesta Rahoitustarkastukselle Rahoitustarkastus antaa rahoitustarkastuslain (SK:503/1993) 4 :n 2 -kohdan

Lisätiedot

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake " 5,81 5,29 4,77 Osinko/osake " 0,20 *) 0,20 -

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake  5,81 5,29 4,77 Osinko/osake  0,20 *) 0,20 - 2012 2011 2010 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 483,3 519,0 480,8 Liikevoitto milj. euroa 29,4 35,0 32,6 (% liikevaihdosta) % 6,1 6,7 6,8 Rahoitusnetto milj. euroa -5,7-5,5-3,1 (% liikevaihdosta)

Lisätiedot

1. Tällä Täydennysasiakirjalla muutetaan Ohjelmaesitteen ja edellä mainittujen lainakohtaisten ehtojen tiivistelmiä seuraavasti:

1. Tällä Täydennysasiakirjalla muutetaan Ohjelmaesitteen ja edellä mainittujen lainakohtaisten ehtojen tiivistelmiä seuraavasti: OHJELMAESITTEEN TÄYDENNYS 1, 29.4.2014 TÄYDENNYS 1, 29.4.2014 HELSINGIN OP PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAAN 2014 (200.000.000 EUROA) SEKÄ HELSINGIN OP TUOTTODEBENTUURI 1/2014 LAINAKOHTAISIIN EHTOIHIN

Lisätiedot

3402 N:o 1259. Liite 1 TULOSLASKELMA

3402 N:o 1259. Liite 1 TULOSLASKELMA 3402 N:o 1259 Liite 1 TULOSLASKELMA Korkotuotot Leasingtoiminnan nettotuotot Korkokulut RAHOITUSKATE Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista Samaan konserniin kuuluvista yrityksistä Omistusyhteysyrityksistä

Lisätiedot

KIRJANPITO 22C Luento 10b: Oman pääoman riittävyys

KIRJANPITO 22C Luento 10b: Oman pääoman riittävyys KIRJANPITO 22C00100 Luento 10b: Oman pääoman riittävyys OMAN PÄÄOMAN RIITTÄVYYS Vähimmäisosakepääoma (OYL 1:3 ): Yksityinen osakeyhtiö (oy) 2 500 euroa Julkinen osakeyhtiö (oyj) 80 000 euroa. Yhtiön osakkaiden

Lisätiedot

Julius Tallberg Kiinteistöt Oyj:n siirtyminen IFRS tilinpäätösperiaatteisiin

Julius Tallberg Kiinteistöt Oyj:n siirtyminen IFRS tilinpäätösperiaatteisiin 11/2005 31.10.2005 Julius Tallberg Kiinteistöt Oyj:n siirtyminen IFRS tilinpäätösperiaatteisiin JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ PÖRSSITIEDOTE 31.10.2005 JULIUS TALLBERG KIINTEISTÖT OYJ:N SIIRTYMINEN KANSAINVÄLISIIN

Lisätiedot

Standardi RA4.20. Omien varojen sekä luotto- ja markkinariskin kattamiseksi vaadittavien omien varojen ilmoittaminen Rahoitustarkastukselle

Standardi RA4.20. Omien varojen sekä luotto- ja markkinariskin kattamiseksi vaadittavien omien varojen ilmoittaminen Rahoitustarkastukselle Standardi RA4.20 Omien varojen sekä luotto- ja markkinariskin kattamiseksi vaadittavien omien varojen ilmoittaminen Rahoitustarkastukselle Määräykset ja ohjeet Nimi ja nro 2 Pääjakso 2 2 (8) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 2/2018

Määräykset ja ohjeet 2/2018 Määräykset ja ohjeet 2/2018 Kaupparaportointi, tarjouskirjanpito ja kellotahdistus MiFID II:n Dnro FIVA 20/01.00/2017 Antopäivä 12.12.2017 Voimaantulopäivä 3.1.2018 FINANSSIVALVONTA puh. 09 831 51 faksi

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 5/2016

Määräykset ja ohjeet 5/2016 Määräykset ja ohjeet 5/2016 Tuotehallintamenettely Dnro FIVA 7/01.00/2016 Antopäivä 24.5.2016 Voimaantulopäivä 5.9.2016 Muutospäivä 30.8.2016 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Muu kuin ammattimainen asiakas tai hyväksyttävä vastapuoli.

Muu kuin ammattimainen asiakas tai hyväksyttävä vastapuoli. 1(5) ASIAKKAIDEN LUOKITTELUKRITEERIT A. Ei-ammattimainen asiakas Muu kuin ammattimainen asiakas tai hyväksyttävä vastapuoli. B. Ammattimainen asiakas 1. Yhteisöt Rahoitusmarkkinoilla toimiluvan nojalla

Lisätiedot

Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen. Toivo Koski

Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen.  Toivo Koski 1 Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen SISÄLLYS Mitä tuloslaskelma, tase ja kassavirtalaskelma kertovat Menojen kirjaaminen tuloslaskelmaan kuluksi ja menojen kirjaaminen

Lisätiedot

Yksityiskohtainen luettelo luokittelukriteereistä on liitteenä.

Yksityiskohtainen luettelo luokittelukriteereistä on liitteenä. LISÄTIETOA ASIAKASLUOKITTELUSTA JA SEN VAIKUTUKSISTA: 1. YLEISTÄ ASIAKKAIDEN LUOKITTELUSTA Sijoituspalvelulain mukaan sijoituspalvelun tarjoajan, kuten esimerkiksi pankin tai sijoituspalveluyrityksen,

Lisätiedot

Standardi RA4.7. Rahoitusriskin ilmoittaminen. Määräykset ja ohjeet

Standardi RA4.7. Rahoitusriskin ilmoittaminen. Määräykset ja ohjeet Standardi RA4.7 Rahoitusriskin ilmoittaminen Määräykset ja ohjeet dnro 2/120/2005 2 (10) SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltaminen 3 2 Tavoitteet 4 3 Normiperusta 5 4 Ilmoituksen laatiminen ja toimittaminen Rahoitustarkastukselle_

Lisätiedot

Euroopan pankkiviranomaisen ohjeet. suurituloisia koskevasta tietojen keruusta EBA/GL/2012/5

Euroopan pankkiviranomaisen ohjeet. suurituloisia koskevasta tietojen keruusta EBA/GL/2012/5 Euroopan pankkiviranomaisen ohjeet suurituloisia koskevasta tietojen keruusta EBA/GL/2012/5 Lontoo 27.7.2012 Ohjeiden velvoittavuus 1. Tämän asiakirjan ohjeet on annettu Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan

Lisätiedot

Eurajoen Säästöpankin Debentuurilaina I/2014

Eurajoen Säästöpankin Debentuurilaina I/2014 TARJOUSESITTEEN TÄYDENNYS 1 29.8.2014 Eurajoen Säästöpankin Debentuurilaina I/2014 19.5.2014 Liikkeeseenlaskija: Eurajoen Säästöpankki Liikkeeseenlaskija: Eurajoen Säästöpankki Kirkkotie 6 27100 EURAJOKI

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 1/2015

Määräykset ja ohjeet 1/2015 Määräykset ja ohjeet 1/2015 Henki- ja vahinkovakuutusyhtiöt, Solvenssi IIohjeet I osa Dnro FIVA 2/01.00/2015 Antopäivä 16.3.2015 Voimaantulopäivä 1.4.2015 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831

Lisätiedot

RAHOITUSTARKASTUS TOIMENPIDEHINNASTO (5) Liite Dnro 9/040/2003 6, 21 (LLL 39, 5 )

RAHOITUSTARKASTUS TOIMENPIDEHINNASTO (5) Liite Dnro 9/040/2003 6, 21 (LLL 39, 5 ) RAHOITUSTARKASTUS TOIMENPIDEHINNASTO 1.10.2003 1 (5) RAHOITUSTARKASTUKSEN TOIMENPIDEMAKSUT Laki sijoituspalveluyrityksistä (SIPAL) luokka Poikkeuslupapäätös konsernitilinpäätöksen tai konsolidointiryhmän

Lisätiedot