Asiallinen kohtelu työyhteisössä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Asiallinen kohtelu työyhteisössä"

Transkriptio

1 Asiallinen kohtelu työyhteisössä

2 SISÄLLYSLUETTELO 1 Johdanto Henkisen väkivallan määritteleminen Henkisen väkivallan muotoja Mikä ei ole henkistä väkivaltaa? Henkisen väkivallan seurauksia Ristiriitojen ennaltaehkäisykeinoja työyhteisössä Miten menetellä erilaisissa henkisen väkivallan tapauksissa? Kun kiusaajana on työtoveri tai työyhteisö Kun kiusaajana on esimies Kun kiusaajana on alainen Tukeutuminen työsuojeluorganisaatioon Tukeutuminen työsuojeluviranomaiseen Asiallisen kohtelun kannalta keskeiset työsuojelunormit... 9 LÄHTEET: LIITTEET: Liite 1: Toimintaohjeita henkisen väkivallan tapausten käsittelyyn.. 12 Liite 2: Henkisen väkivallan käsittelyprosessi Liite 3: Lomake: Selvityspyyntö työssä tapahtuneesta häirinnästä tai muusta epäasiallisesta kohtelusta Asiallinen kohtelu työyhteisössä 1

3 1 Johdanto Oulun seudun ammatillisen koulutuksen kuntayhtymän strategisina arvoina on oikeudenmukaisuuden, rehellisyyden, tasa-arvoisuuden, suvaitsevaisuuden ja inhimillisyyden vaaliminen. Kuntayhtymässä ei siedetä henkistä väkivaltaa tai sukupuolista häirintää ja ahdistelua. Tasaarvolaki (1986/609) ja työturvallisuuslaki (2002/738) velvoittavat kuntayhtymän työnantajana huolehtimaan mahdollisuuksien mukaan siitä, että työntekijä ei joudu epäasiallisen kohtelun kohteeksi. Kuntayhtymän vastuu alkaa silloin kun häirinnän kohde, olipa hän henkilökuntaan kuuluva tai opiskelija, on ilmoittanut asiasta työnantajan edustajalle. Epäilyt henkisestä väkivallasta tulee aina ottaa vakavasti, ja esimiehen on puututtava tietoonsa tulleisiin tapauksiin viivyttelemättä. Tämän toimintamallin tarkoituksena on korostaa hyvän työilmapiirin merkitystä ja auttaa työyhteisöjä kehittämään hyvää käyttäytymiskulttuuriaan, hyvää käytöstä toisen työntekijän oikeuksia kunnioittavasti. Samalla se antaa ohjeet puuttua työpaikkakiusaamiseen työpaikoilla. Työ ja työtoverit ovat yleensä voimavara, joka auttaa jaksamaa työpäivän aikana. Joskus kuitenkin työpaikan ilmapiiri voi kiristyä ja siellä voi ilmetä suoranaista henkistä väkivaltaa. Henkisen väkivallan kohteeksi joutuneelle ja myöskin itse kiusaajalle, kiusaaminen tulee usein yllätyksenä. Henkinen väkivalta heikentää työyhteisön toimivuutta ja kasvattaa henkilöstön psyykkistä ja fyysistä sairastumisriskiä, se myöskin estää normaalien konfliktitilanteiden selvittämistä. Siksi sekä työnantajalle että työntekijöille on tärkeää estää jo ennakolta henkistä väkivaltaa. 2 Henkisen väkivallan määritteleminen Huono kohtelu on lain tai yleisen hyvän tavan vastainen teko, laiminlyönti tai käyttäytyminen. Huonosta kohtelusta ja työpaikkakiusaamisesta käytetään nykyisin yleisesti nimitystä henkinen väkivalta työpaikoilla. Henkistä väkivaltaa on toistuva, säännöllinen ja pitkään jatkuva epäasiallinen, nöyryyttävä, väheksyvä tai alistava kielenkäyttö tai muu järjestelmällinen ja jatkuva toista alistava epäasiallinen toiminta (kiusaaminen), seksuaalinen häirintä tai ahdistelu sekä työsyrjintä, jonka kohde on yleensä puolustuskyvytön ja jonka seuraukset kohteeksi joutuneelle ovat kielteisiä. Henkisen väkivallan keinot ovat moninaisia. Ulkopuolisesta viattomalta näyttävät toiminnat saattavat itse kiusaamisen kohteesta tuntua nöyryyttäviltä. Mikä tahansa painostustapa voidaan erillisenä tulkita aivan vaarattomaksi. Tästä johtuen uhrin on yleensä vaikea kuvata tilannettaan sanallisesti ja kuvaus saattaa ulkopuolisesta tuntua liioitellulta. Pitkään jatkuneesta kiusaamisesta on lähes mahdoton selviytyä yksin. Mikäli henkiseen väkivaltaan ei puututa välittömästi, yksilöiden välinen konflikti laajentuu ja kiusattu voi leimautua koko työyhteisön silmissä. Sukupuolinen häirintä ja ahdistelu. Kuntayhtymässä sukupuolinen häirintä / ahdistelu luokitellaan henkiseksi väkivallaksi, sillä se on ei toivottua ja yksipuolista joko fyysistä tai sanallista seksuaalisväritteistä käyttäytymistä, joka on aina kohteelle vastentahtoista tai ainakin ei toivottua ja täten herättää kohteessa kielteisiä tunteita. Häirintä voi ilmetä mm. sukupuolisesti vihjailevina eleinä tai ilmeinä, härskeinä puheina, kaksimielisinä vitseinä, vartaloa, pukeutumista tai yksityiselämää koskevina huomautuksina, pornoaineistoina, seksuaalisesti värittyneinä kirjeinä, puhelinsoittoina, sähköpostiviesteinä, fyysisenä kosketteluna tai muuna sukupuolista kanssakäymistä koskevina ehdotuksina tai vaatimuksina. Sukupuolinen huomio muuttuu häirinnäksi, jos sitä jatketaan, vaikka kohteeksi joutunut ilmaisee pitävänsä sitä loukkaavana tai vastenmielisenä. Se, mikä koetaan häirinnäksi, riippuu yksilöstä, tilanteesta, osapuolten välisestä vuoro-vaikutuksesta ja aiemmista kokemuksista. Työsyrjintää on, kun työnantaja tai hänen edustajansa palvelussuhteen aikana tai työpaikasta ilmoittaessaan ilman painavaa, hyväksyttävää syytä asettaa työntekijän epäedulliseen asemaan Asiallinen kohtelu työyhteisössä 2

4 iän, terveydentilan, vammaisuuden, kansallisen tai etnisen alkuperän, kansalaisuuden, sukupuolen, sukupuolisen suuntautumisen, kielen, uskonnon, mielipiteen, vakaumuksen, perhesuhteiden, ammattiyhdistystoiminnan, poliittisen toiminnan tai muun näihin rinnastettavan perusteella. Epäedulliseen asemaan asettaminen merkitsee, että työnantaja on saattanut rikkoa velvollisuuttaan kohdella työntekijöitä tasapuolisesti. Henkinen väkivalta on osattava erottaa työyhteisössä ilmenevistä muista ristiriitatilanteista ja erimielisyyksistä. Riidat ja erimielisyydet ovat osa työelämän arkea. Toimivassa työyhteisössä rajujenkin erimielisyyksien jälkeen tilanne yleensä rauhoittuu, tunnekuohu hälvenee ja taas voidaan keskittyä työhön. Jokainen työntekijä ja esimies on omalta osaltaan vastuussa työpaikkansa työilmapiiristä ja hyvinvoinnista. Henkistä väkivaltaa saattaa ilmetä organisaatiossa ja työyhteisössä rakenteellisena tai tuottamuksellisena. Näistä rakenteellinen taso luo usein maaperää yksilötasoiselle tuottamukselliselle henkiselle väkivallalle. Rakenteellinen henkinen väkivalta: Rakenteellinen henkinen väkivalta aiheutuu yleensä johtamisjärjestelmän heikkouksista, kun organisaation toiminnan rationaalisuus on heikentynyt tai kehittymätön. Rakenteellista henkistä väkivaltaa voidaan poistaa tai vähentää organisaation ja lähiyhteisön jatkuvalla kehittämisellä ja erityisesti tekemällä organisaation tai työyhteisön sisäiset pelisäännöt selkeiksi tai sellaisiksi, että ne eivät muutu tilanteen tai henkilön perusteella, mahdollistamalla se, että henkilö saa tehtävissään tarkoituksen mukaista sosiaalista tukea, kun linjaorganisaatio ja johtajat hoitavat johdolle kuuluvat tehtävät oikeudenmukaisesti, kun organisaatiossa ja työyhteisössä huolehditaan siitä, että millään henkilöllä tai ryhmällä ei ole perusteettomia erivapauksia tai erioikeuksia. Tuottamuksellinen henkinen väkivalta: Tuottamuksellinen henkinen väkivalta, joka on luonteeltaan toistuvaa, säännöllistä ja pitkään jatkuvaa sortamista, kiusaamista tai epäoikeudenmukaista kohtelua, aiheutuu usein yksilökohtaisista ja inhimillisistä tekijöistä, esimerkiksi kateudesta, mustasukkaisuudesta, alistamisriippuvuudesta, vallanhalusta, epäkypsyydestä tai osaamattomuudesta. 3 Henkisen väkivallan muotoja Henkisen väkivallan harjoittaja ei useimmiten tunnista käyttäytymistään ja sen vaikutuksia henkiseksi väkivallaksi. Henkinen väkivalta on joskus myös niin taitavasti asiayhteyksiin verhottua tai näkymätöntä, hiljaista sabotaasia, että muiden kuin sen kohteeksi joutuvien on vaikea sitä havaita. Henkinen väkivalta voi ilmetä toveriterrorina työtoverin tai ryhmän taholta esimiehen tai työnantajan alaisiin kohdistamana alaisen tai alaisjoukon omaan esimieheensä kohdistamana kasvottomana byrokratiana, jossa yksilö alistetaan perusteettomilta tuntuviin toimintoihin. Asiallinen kohtelu työyhteisössä 3

5 Henkinen väkivalta ilmenee esimerkiksi tilanteissa, kun jotakin henkilöä tai ryhmää syrjitään tai ohitetaan perusteettomasti, kun jollekin henkilölle tuotetaan toistuvasti merkityksettömyyden tunne, kun joku henkilö leimataan huonoksi, kiusankappaleeksi, epäsosiaaliseksi, valehtelijaksi, yhteistyökyvyttömäksi, kun jotakin henkilöä alistetaan, väheksytään, pilkataan, uhkaillaan, luonteenpiirteiden, ominaisuuksien tai ulkomuodon arvostelemisena tai pahansuopaisena juoruiluna yksityis- ja / tai perhe-elämästä, kun jokin henkilö eristetään jättämällä tervehtimättä tai jättämällä yhteistyön, tiedonsaannin ulkopuolelle, kun jostakin henkilöstä levitetään vahingoittamistarkoituksessa ja tietoisesti huhuja tai vääristeleviä lausuntoja, kun työyhteisöä organisoidaan jotakin henkilöä vastaan siten, että tämä mahdollisesti irtisanoutuisi; tällöin on seurauksena henkilön työkyvyn tai motivaation aleneminen, jolloin edelleen voidaan osoittaa kyseisen henkilön sopimattomuus tehtäväänsä, kun johtamistyön kautta välittyvät rangaistukset tai palkitsemiset jotakin henkilöä tai ryhmää kohtaan ovat valikoivia ja eriarvoisia, sekä kun jotakin henkilöä uhataan fyysisellä väkivallalla tai häiritään seksuaalisesti, vihjailevin elein tai ilmein, härskein puhein, kaksimielisin vitsein, fyysisenä kosketteluna. 4 Mikä ei ole henkistä väkivaltaa? Organisaatiossa ja lähiyhteistyössä esiintyy usein eriasteisia ristiriitoja. Organisaatioiden terveeseen elämään ja kehittämiseen kuuluu ongelmien avoin ja monipuolinen käsittely. Satun-nainen epäasiallinen puhe, näkemyseroista johtuneet ristiriidat tai toisen henkilön kokeminen epämiellyttävänä eivät edellytä valvontatoimenpiteitä vaikka ne koettaisiin loukkaavina ja huonontaisivat keskinäisiä suhteita. Esimerkiksi kiusaamisena ei voida pitää työtä koskevien pulmien käsittelytai ratkaisuyrityksiä, tapaa johtaa työtä asiallisilla käskyillä tai perusteltua kurinpidollista toimenpidettä, vaikka nämä tuntuisivatkin ahdistavilta. Henkistä väkivaltaa ei ole, jos työhön kuuluvista ja julkisessa käsittelyssä olevista asioista, tavoitteista, ongelmanratkaisuista, päätöksistä ja tulkinnoista on ristiriitaa ja henkilöt joutuvat kohtaamaan ristiriitojen aiheuttaman paineen, epävarmuuden ja ahdistuksen, työnantajan edustaja velvoittaa henkilön työterveyshuollon itsensä suorittamaan tai työterveyshuollon kautta edelleen ohjattuun lääkärintarkastukseen tai muuhun työkykyä koskevaan tutkimukseen, annetaan totuudellisesti perusteltuja kurinpidollisia rangaistuksia tai huomautuksia, työtehtäviä tai organisaatiota perustellusti muutetaan kun henkilön kanssa on asiasta keskusteltu. 5 Henkisen väkivallan seurauksia Henkinen väkivalta aiheuttaa erilaisia kielteisiä seurauksia, esimerkiksi mahdollisuudet kommunikoida muiden kanssa vaikeutuvat mahdollisuudet ylläpitää ihmissuhteita vaikeutuvat arvonannon saaminen ja kokeminen vähenevät tai lakkaavat työn hoitaminen ja koko elämäntilanne vaikeutuvat fyysinen ja psyykkinen työkyky heikentyy. Asiallinen kohtelu työyhteisössä 4

6 Psyykkiset ja sosiaaliset oireet ilmenevät epäoikeudenmukaisuuden kokemuksina keskittymiskyvyn puutteena, masennuksena ja työuupumuksena itseluottamuksen heikentymisenä tai menetyksenä psykosomaattisina oireina ja unettomuutena, sekä sairauspoissaoloina, työkyvyttömyytenä ja eläköitymisenä. 6 Ristiriitojen ennaltaehkäisykeinoja työyhteisössä Työturvallisuuslain mukaan epäasiallisen kohtelun ennalta estäminen työpaikalla kuuluu sekä työnantajalle että työntekijöille. Työnantajan velvollisuus on ehkäisevin toimenpitein huolehtia siitä, ettei työntekijäin häirintää tai muuta epäasiallista kohtelua esiinny. Työnantajalla on työsopimuksen ehtojen, työehtosopimuksen määräysten ja lakien puitteissa velvollisuus johtaa ja valvoa työtä. Jokainen on perillä työn ja työyhteisön tavoitteista pidetään säännöllisesti tiimipalavereja ja koko henkilöstön työpaikkakokouksia käydään säännölliset kehityskeskustelut huolehditaan riittävän laajasta perehdyttämisestä noudatetaan selkeää työn- ja vastuunjakoa rakennetaan tietoisesti tasa-arvoista ja avointa työyhteisöä, jossa perustehtävän tekeminen on tärkein asia, mutta jossa taataan myös henkilöstön henkinen ja fyysinen turvallisuus sekä lakisääteiset oikeudet valittaessa henkilöä esimiestehtäviin kiinnitetään huomiota myös hänen sosiaalisiin taitoihinsa ja varmistetaan hänelle riittävä koulutus esimiestehtäviin. Asiallinen kohtelu työyhteisössä 5

7 7 Miten menetellä erilaisissa henkisen väkivallan tapauksissa? Lähtökohtana on se, että henkinen väkivalta on ehdottomasti tuomittavaa ja työpaikalle sopimatonta käyttäytymistä. Jokainen tilanne vaatii omat ratkaisunsa. Kaikissa on kuitenkin yksi yhteinen ja tärkeä kohta: Asiaan on puututtava välittömästi. Linjaorganisaation sillä johtajalla tai esimiehellä, jonka alaisuudessa henkistä väkivaltaa ilmenee, on ensisijainen vastuu siitä, että asioita lähdetään korjaamaan kaikin käytettävissä olevin keinoin ja estämään henkisen väkivallan jatkuminen. Ongelmat on ensisijaisesti pyrittävä ratkaisemaan työyhteisön sisällä yhdessä työnantajan ja työntekijöiden kesken. Mikäli kyseinen esimies syystä tai toisesta ei halua tai on jäävi korjaamaan ongelmia, siirtyy vastuu asioiden hoitamisesta seuraavalle ylemmälle esimiehelle ja edelleen organisaation hierarkiassa ylöspäin ja lopulta poliittiselle luottamushenkilöelimelle, jonka alaisena ilmiötä esiintyy. Linjaorganisaation ulkopuolisten tahojen toiminta on aina toissijaista. Työnantajan velvollisuus ryhtyä toimenpiteisiin alkaa siitä, kun hän on saanut tiedon työntekijään kohdistuvasta häirinnästä tai muusta epäasiallisesta kohtelusta. Lisäksi laki velvoittaa työnantajaa tarkkailemaan työyhteisön tilaa, joten hän voi saada tiedon myös tämän tarkkailun yhteydessä. Kuntayhtymällä on paitsi tasa-arvolaissa määritelty vastuu työntekijöistään myös vastuu opiskelijoille annettavasta opetuksesta ja ohjauksesta. Oppilaitosten ja yksiköiden on huolehdittava, että opiskelijat eivät joudu näissä tilanteissa häirinnän kohteeksi. Erityisesti on otettava huomioon, että suuri osa opiskelijoista on vielä alaikäisiä. Mikäli häirintää on ilmennyt, siihen tulee puuttua välittömästi ja samalla huolehtia myös siitä, että opiskelu voi häirinnän päätyttyäkin jatkua kitkattomasti. Tapausten käsittelyssä pyritään objektiiviseen ja tasapuoliseen tarkasteluun todennetaan tai poissuljetaan aktiivisen henkisen väkivallan esiintyminen, sovitaan niistä periaatteista, menetelmistä tai keinoista, joilla ongelmat poistetaan ja työkyky palautetaan, sekä sovitaan tilanteen seurannassa käytettävistä menettelytavoista. Sosiaaliset arvot ja normit ilmentyvät ja välittyvät teoissa ja tekemättä jättämisissä. Henkisen väkivallan vähentäminen vaatii tekoja, jotka selkeyttävät ja vahvistavat organisaatiossa tai lähiyhteisössä henkisen väkivallan vastaista ilmapiiriä ja arvomaailmaa. Työnantajan edustajien tehtäviin ongelmaratkaisujen lisäksi kuuluu huolehtia siitä, että kaikille asianosaisille, myös kiusaajalle tarjotaan kriisitukea, mitä ei pidä tulkita henkisen väkivallan hyväksymiseksi, sekä tilanteen mukaisia kurinpidollisia toimenpiteitä ( huomautus, varoitus tai irtisanominen) kohdistetaan henkisen väkivallan harjoittajalle Oheisissa toimintaohjeissa käytetään termejä kiusaaja ja kiusattu riippumatta siitä mistä henkisen väkivallan muodosta on kyse. Toimintaohjeet esitetään myös kaaviona liitteessä 1. Asiallinen kohtelu työyhteisössä 6

8 7.1 Kun kiusaajana on työtoveri tai työyhteisö Jokainen henkisen väkivallan kohteeksi joutuva on oikeutettu puolustamaan itseään. Tilanteeseen tulee reagoida heti! Loukkaavaa käyttäytymistä ei tarvitse sietää. Oman selkeän kielteisen mielipiteen ilmaiseminen kiusaajalle estää usein asian jatkumisen. Jos puhuminen asiasta tuntuu mahdottomalta, voi kiusaajalle kirjoittaa kirjeen tai in, josta on syytä säilyttää itsellään kopio. Henkisen väkivallan tilanteet kannattaa kirjata päiväkirjanomaisesti ja niin tarkasti kuin ne tapahtuivat. Päiväkirjasta on helppo poimia tapahtumia ja selkiyttää omaa ajattelua ja sillä saattaa olla merkitystä mahdollisten myöhempien toimenpiteiden kannalta Jos henkinen väkivalta kielloista huolimatta jatkuu, on tärkeää, että asia tai sitä koskeva epäily ei jää uhrin henkilökohtaiseksi ongelmaksi. Mikäli suora yhteydenotto esimieheen tuntuu vaikealta, apua ja tukea voi hakea henkilöltä, jolle kiusatun on luontevinta puhua (esim. työkaveri, työyhteisövaltuutettu). Keskustelut yhdyshenkilön kanssa ovat ehdottoman luottamuksellisia, eikä mihinkään toimenpiteisiin ryhdytä ilman uhrin suostumusta. Asiasta esimiehelle kertominen joko suullisesti tai kirjallisesti. Selvissä henkisen väkivallan tapauksissa työyhteisön jäsenen tulee välittömästi saattaa asia esimiehen tietoon. Harvoin koko yhteisö toimii aktiivisena kiusaajana. Kukaan ei saa passiivisesti seurata kiusaamista. Heidän tulee puuttua kiusaajan toimiin ja ellei se auta, viedä asia esimiehen tietoon. Esimiehen tehtävänä on puuttua asiaan heti kun hän huomaa tai hänelle kerrotaan työyhteisössä ilmenevästä henkisestä väkivallasta. Tiedon saatuaan esimiehen tulee selvittää tilanteet ja tapahtumat puolueettomasti ja sen jälkeen päättää tarvittavista toimenpiteistä. (liite 2) Kiusaamis- ja häirintätapaukset on ensisijaisesti pyrittävä selvittämään asianomaisen oppilaitoksen rehtorin/ yksikön johtajan käymin keskusteluin asianosaisten kanssa. Keskustelut ovat luottamuksellisia ja niissä tulee huolehtia tapahtumien puolueettomasta ja luotettavasta selvittämisestä sekä tarvittavista jatkotoimista. Samalla sovitaan myös ajankohta, jolloin esimies ja asianosaiset kokoontuvat uudelleen keskustelemaan tilanteesta. Tilaisuuksista tulee laatia kirjalliset muistiot. Esimiehen on säilytettävä kiusatun yksilösuoja keskustellessaan kiusaajan kanssa kuin myös huomioitava kiusaajan /syytetyn oikeusturva sekä tarvittaessa ryhdyttävä oikaisutoimiin. Mikäli esimies ei puutu asiaan tai tilanne ei esimiehen toimista huolimatta parane, kiusatun tai hänen yhdyshenkilönsä tai asiasta kertoneen työyhteisön jäsenen kannattaa ottaa yhteyttä ensisijaisesti esimiehen esimieheen, toissijaisesti työyhteisövaltuutettuun, työsuojeluvaltuutettuun, henkilöstöpäällikköön, luottamusmieheen tai työterveyshuoltoon. Mikäli sovitut toimenpiteet eivät tuota tulosta ja henkinen väkivalta jatkuu, esimiehen tulee ryhtyä henkiseen väkivaltaan syyllistyneen suhteen kurinpidollisiin toimenpiteisiin. Sellaisia voivat olla huomautus, kirjallinen varoitus ja viime kädessä jopa palvelussuhteen katkaiseminen. Ketään ei saa leimata työpaikkakiusaajaksi / ahdistelijaksi pelkkien syytösten perusteella. Vilpillisessä mielessä tehdyt ja aiheettomat syytökset ovat yhtä vakavia kuin kiusaamissyytteet ja voivat johtaa samanlaisiin kurinpitotoimiin kuin kiusaaminen. Asiallinen kohtelu työyhteisössä 7

9 7.2 Kun kiusaajana on esimies Mikäli alainen kokee esimiehen kohdistavan häneen henkistä väkivaltaa, hänen tulee pyytää esimiestä keskustelemaan asiasta kanssaan. Hän voi ottaa tapaamiseen mukaan valitsemansa henkilön. Mikäli esimies ei suostu asian käsittelyyn, asianomaisen tulee ottaa yhteyttä ylempään esimieheen ja pyytää tätä selvittämään asian. Mikäli työyhteisö kokee joutuneensa epäasiallisen kohtelun uhriksi, on tämä yhteisellä sopimuksella kerrottava esimiehelle. Yhteiskeskustelu niin vaikealta kuin se tuntuukin, on ensimmäinen askel ratkaisuun. Mikäli työyhteisön omat ponnistelut eivät riitä, asia on mahdollisimman pian vietävä ylemmälle esimiehelle ja pyydettävä häntä ottamaan asia hoidettavakseen. 7.3 Kun kiusaajana on alainen Esimies kutsuu alaisen keskustelemaan asiasta. Keskustelussa selvitetään mahdollisimman tarkkaan alaisen käyttäytyminen Mikäli tapauksen johdosta joudutaan työyhteisössä tekemään töiden uudelleenjärjestelyjä, esimiehen on tiedotettava työn uudelleenjärjestelystä työyhteisöä Jos työyhteisö havaitsee jonkun kohdistavan esimieheen henkistä väkivaltaa, on asianomaiselle kerrottava, että muut eivät hyväksy tämän käyttäytymistä. 8 Tukeutuminen työsuojeluorganisaatioon Työsuojeluorganisaatio ( työyhteisövaltuutetut, työsuojeluvaltuutettu, työsuojelupäällikkö) on aina käytettävissä kaikissa henkisen väkivallan tapauksissa. 9 Tukeutuminen työsuojeluviranomaiseen Mikäli edellä mainittuja toimenpiteitä henkisen väkivallan lopettamiseksi ei saada aikaan tai ne pyritään vesittämään, voi työsuojeluvaltuutettu tai kiusattu kääntyä työsuojeluviranomaisen puoleen sen selvittämiseksi, onko tapauksessa ollut kyseessä henkinen väkivalta sekä työturvallisuuslain rikkomus. Asiallinen kohtelu työyhteisössä 8

10 10 Asiallisen kohtelun kannalta keskeiset lait ja työsuojelunormit Asiallisen kohtelun kannalta keskeiset sekä virka- että työsuhteissa sovellettavat säädökset ovat seuraavat: Suomen perustuslaki (731/1999) 6 Ihmiset ovat tasavertaisia lain edessä. Ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan sukupuolen, iän, alkuperän, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. Työturvallisuuslaki (738/2002) 28: Jos työssä esiintyy työntekijään kohdistuvaa hänen terveydelleen haittaa tai vaaraa aiheuttavaa häirintää tai muuta epäasiallista kohtelua, työnantajan on asiasta tiedon saatuaan käytettävissä olevin keinoin ryhdyttävä toimiin epäkohdan poistamiseksi. 4 kuku 18: Työntekijän on työpaikalla vältettävä sellaista muihin työntekijöihin kohdistuvaa häirintää ja muuta epäasiallista kohtelua, joka aiheuttaa heidän turvallisuudelleen haittaa tai vaaraa. Työsopimuslaki (55/2001) 2 luku 1: Työnantajan on kaikin puolin edistettävä suhteitaan työntekijöihin samoin kuin työntekijöiden keskinäisiä suhteita. Tämä velvollisuus tarkoittaa työnantajan toimia, joilla hän edistää työvelvollisuuksien mukaista käyttäytymistä, työn tavoitteita palvelevia tekoja sekä yhteisiin aikaansaannoksiin tähtääviä yhteistyösuhteita, mm. sisäisen vuorovaikutuksen laatua. Tämä voi tapahtua esimerkiksi opastuksen, koulutuksen ja yhteisten pelisääntöjen avulla. 2 kuku 2: Työsyrjintää on kun työnantaja tai työnantajan edustaja asettaa työnhakijan tai työntekijän ilman työhön liittyvää painavaa, hyväksyttävää syytä epäedulliseen asemaan rodun, kansallisen tai etnisen alkuperän, ihonvärin, kielen, sukupuolen, iän, perhesuhteiden, sukupuolisen suuntautumisen tai terveydentilan taikka uskonnon, yhteiskunnallisen mielipiteen, poliittisen tai ammatillisen toiminnan tai muun näihin rinnastettavan seikan perusteella. 3 luku 1: Työntekijän on toiminnassaan vältettävä kaikkea, mikä on ristiriidassa hänen asemassaan olevalta työntekijältä kohtuuden mukaan vaadittavan menettelyn kanssa Työntekijä ylittää asemastaan johtuvat valtuutensa esimerkiksi, jos hän pyrkii ohjaamaan ja määräämään muiden työntekijöiden toimintaa ilman esimiesasemaa tai työnantajan tähän erikseen antamaa valtuutusta tai jos hän kohdistaa toisiin työntekijöihin heidän terveydelleen vaaraa tai haittaa aiheuttavaa häirintää tai muuta epäasiallista kohtelua. Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta (609/1986). 1: Lain tarkoituksena on estää sukupuoleen perustuva syrjintä ja edistää naisten ja miesten välistä tasa-arvoa sekä tässä tarkoituksessa parantaa naisten asemaa erityisesti työelämässä 6: Työnantajan velvollisuus edistää tasa-arvoa. Jokaisen työnantajan tulee työelämässä edistää sukupuolten tasa-arvoa tavoitteellisesti ja suunnitelmallisesti. Tasa-arvon edistämiseksi työelämässä työnantajan tulee, ottaen huomioon käytettävissä olevat voimavarat ja muut asiaan vaikuttavat seikat: 1) toimia siten, että avoinna oleviin tehtäviin hakeutuisi sekä naisia että miehiä; 2) edistää naisten ja miesten tasapuolista sijoittumista erilaisiin tehtäviin sekä luoda heille yhtäläiset mahdollisuudet uralla etenemiseen; 3) kehittää työoloja sellaisiksi, että ne soveltuvat sekä naisille että miehille, ja helpottaa naisten ja miesten osalta työelämän ja perhe-elämän yhteensovittamista; 4) huolehtia mahdollisuuksien mukaan siitä, ettei työntekijä joudu sukupuolisen häirinnän tai ahdistelun kohteeksi. 9: sellaista suunnitelmaan perustuvaa menettelyä, jolla pyritään tasa-arvonlain toteuttamiseen käytännössä, ei pidetä syrjintänä. Laki kunnallisesta viranhaltijasta (304/2003 ) Asiallinen kohtelu työyhteisössä 9

11 Yhdenvertaisuuslaki (2004) 1: Lain tarkoituksena on edistää ja turvata yhdenvertaisuuden toteutumista sekä tehostaa syrjinnän kohteeksi joutuneen oikeussuojaa 4 Viranomaisten velvollisuus edistää yhdenvertaisuutta: Viranomaisten tulee kaikessa toiminnassaan edistää yhdenvertaisuutta tavoitteellisesti ja suunnitelmallisesti sekä vakiinnuttaa sellaiset hallinto- ja toimintatavat, joilla varmistetaan yhdenvertaisuuden edistäminen asioiden valmistelussa ja päätöksenteossa. 6 Syrjinnän kielto: ketään ei saa syrjiä iän, etnisen tai kansallisen alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden, sukupuolisen suuntautumisen tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella Syrjinnällä tarkoitetaan : 1. sitä, että jotakuta kohdellaan epäsuotuisammin kuin jotakuta muuta kohdellaan, on kohdeltu tai kohdeltaisiin vertailukelpoisessa tilanteessa ( välitön syrjintä); 2. sitä, että näennäisesti puolueeton säännös, peruste tai käytäntö saattaa jonkun erityisen epäedulliseen asemaan muihin vertailun kohteena oleviin nähden, paitsi jos säännöksellä, perusteella tai käytännöllä on hyväksyttävä tavoite ja tavoitteen saavuttamiseksi käytettävät keinot ovat asianmukaisia ja tarpeellisia (välillinen syrjintä); 3. henkilön tai ihmisryhmän arvon ja koskemattomuuden tarkoituksellista tai tosiasiallista loukkaamista siten, että luodaan uhkaava, vihamielinen, halventava, nöyryyttävä tai hyökkäävä ilmapiiri (häirintä); 4. ohjeita tai käskyä syrjiä. 7 Menettely, jota ei pidetä syrjintänä. Tässä laissa syrjintänä ei pidetä: 1. yhdenvertaisuussuunnitelman mukaista menettelyä, jolla pyritään tämän lain tarkoituksen toteuttamiseen käytännössä; 2. sellaista 6 :n 1 mom. tarkoitettuun syrjintäperusteeseen liittyvää erilaista kohtelua, jonka perusteena on työtehtävien laatuun ja niiden suorittamiseen liittyvä todellinen tai ratkaiseva vaatimus; 3. ikään perustuvaa erilaista kohtelua silloin, kun sillä on objektiivisesti ja asianmukaisesti perusteltu työllisyyspoliittinen taikka työmarkkinoita tai ammatillista koulutusta koskeva tai muu näihin rinnastettava oikeutettu tavoite tai kun erilainen kohtelu johtuu sosiaaliturvajärjestelmien eläke- tai työkyvyttömyysetuuksien saamisedellytykseksi vahvistetuista ikärajoista. Tällä lailla ei estetä sellaisia erityistoimenpiteitä, joiden tavoitteena on tosiasiallisen yhdenvertaisuuden saavuttaminen 6 :n 1 mom. tarkoitetuista syrjinnästä johtuvien haittojen ehkäisemiseksi tai lievittämiseksi (positiivinen erityiskohtelu). Positiivisen erityiskohtelun on oltava pyrityn tavoitteen kannalta oikeasuhteista. Asiallinen kohtelu työyhteisössä 10

12 LÄHTEET: Lainsäädäntö: Laki kunnallisesta viranhaltijasta 304/2003; 11-14, 17, 35 Rikoslaki 578 /1995; 47 luku, 3 Suomen perustuslaki 731/1999; 2 luku, 5 2 mom. Tasa-arvolaki 609/1986; 1, 6 4 mom., 7 ja 8 Työsopimuslaki 55/2001; 2 luku, 2 ja 3 Työturvallisuuslaki 738/2002; 8 Työterveydenhuoltolaki 1383/2001 Yhdenvertaisuuslaki 2004 Julkaistut lähteet Keinänen Juha, Häkkinen Kirsi (2003). Huono kohtelu työssä. Valvonnan suuntaaminen. Uudenmaan työsuojelupiiri. Sosiaali- ja terveysministeriö, Työsuojeluosasto, työsuojelujulkaisuja 68. PK-Paino Oy, Tampere. Koskinen Timo, Mironen Anne (2003). Turvallinen ja terveellinen työpaikka on jokaisen oikeus. Uusi työturvallisuuslaki. Valkealan painokarelia. Valkeala Lapin työsuojelupiiri: Selvityspyyntö työssä tapahtuneesta häirinnästä tai muusta epäasiallisesta kohtelusta. Oulun seudun ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä Tasa-arvosuunnitelma yhtymähallitus Julkaisemattomat lähteet: Helsingin kaupunki: Toimintaohje henkisen väkivallan, työssäkiusaamisen ja syrjinnän estämiseksi. Kuopion kaupunki: Ollaan immeisiks Kuopiossa. Oulun kaupunki: Linjaorganisaation ja työsuojelun yhteistoimintahenkilöstön toimintaperiaatteet kun ilmenee henkistä väkivaltaa. Sipoon kunta: Hyvä käytös sallittu kiusaaminen ja syrjintä kielletty! Sosiaali- ja terveysministeriö Työssä kiusaaminen ja työsyrjintä Uudenmaan työsuojelupiiri Huonon kohtelun ehkäisy ja käsittely työssä. Vartia Maarit Henkinen väkivalta työssä Asiallinen kohtelu työyhteisössä 11

13 TOIMINTAOHJEITA HENKISEN VÄKIVALLAN TAPAUSTEN KÄSITTELYYN Liite 1 KIUSATTU 1. suora palaute kirje, KIUSAAJA 3. Mikäli suora yhteydenotto esimieheen tuntuu vaikealta, keskustelut yhdyshenkilön kanssa, joka tarvittaessa vie asian esimiehen tietoon YHDYSHENKILÖ 2. Yhteydenotto esimieheen joko suullisesti tai kirjallisesti ESIMIES TYÖKAVERI Työyhteisön jäsenillä on velvollisuus ilmoittaa havaitsemastaan henkisestä väkivallasta esimiehelle Mikäli esimies havaitsee tai hänen tietoonsa saatetaan kiusaamistapaus, on asiaan puututtava välittömästi ASIAN KÄSITTELY KIUSATUN KANSSA keskustelu: esimies ja kiusattu (Kiusatun suostumus edellytys jatkotoimenpiteille) ASIAN KÄSITTELY ASIANOSAISTEN KANSSA keskustelu: esimies, kiusattu, kiusaaja puolueeton ja luotettava tapahtumien selvitys toimenpiteistä sopiminen ASIAN SEURANTAKÄSITTELY ASIANOSAISTEN KANSSA Sovitun ajan kuluttua tarkistetaan, että tilanne on tasoittunut Mikäli esimies EI puutu asiaan tai mikäli tilanne ei esimiehen toimista huolimatta parane tulee asia viedä ylemmälle tasolle ASIAN KÄSITTELY YLEMMÄLLÄ TASOLLA Asia siirtyy eteenpäin organisaation mukaisesti. Toissijaisesti asian käsittelyyn voivat osallistua: työyhteisövaltuutettu työsuojeluvaltuutettu työsuojelupäällikkö luottamusmies henkilöstöpäällikkö työterveyshuolto Asiallinen kohtelu työyhteisössä 12

14 Liite 2 HENKISEN VÄKIVALLAN KÄSITTELYPROSESSI TUNNISTAMISVAIHE Kiellettävän ja vahingollisen toiminnan ja käyttäytymisen erottaminen esimerkiksi työssä tavanomaisista ja satunnaisista häiriöistä ja ristiriidoista. SELVITTÄMISVAIHE Epäasiallisen kohtelun tapauksen tosiseikkojen selventäminen, kartoittaminen ja todentaminen: Mitä, missä, milloin, miten, keiden välillä on tapahtunut? Mitä siitä on seurannut? Mitä työntekijä ja muu työyhteisö ovat asialle tehneet? ASIAN KÄSITTELY PÄÄTTYY, MIKÄLI EPÄASIALLISTA KOHTELUA EI OLE TODENNETTAVISSA EPÄKOHDAN MÄÄRITTELYVAIHE Kielteisten seuraamusten todennäköisyyden ja vakavuuden arviointi Rikkomuksen luonteen määrittely: Onko löydettävissä puutteita tai laiminlyöntiä toiminnan suunnittelussa, organisoinnissa, johtamisessa tai psykososiaalisessa / fyysisessä työympäristössä MUUTOKSEN AIKAANSAAMISVAIHE Työolojen epäkohtien korjaaminen päätökset, ohjeet, käskyt, kiellot, sanktiot Asiallinen kohtelu työyhteisössä 13

15 Liite 3 1/2 SELVITYSPYYNTÖ TYÖSSÄ TAPAHTUNEESTA HÄIRINÄSTÄ TAI MUUSTA EPÄASIALLISESTA KOHTELUSTA TYÖNTEKIJÄ Nimi puh.nro työhön puh.nro kotiin postiosoite OPPILAITOS / YKSIKKÖ Lähin esimies Jos työssä esiintyy työntekijään kohdistuvaa ja hänen terveyttään haittaavaa tai vaarantavaa häirintää tai muuta epäasiallista kohtelua, on työnantajan velvollisuus asiasta tiedon saatuaan ryhtyä käytettävissä oleviin toimenpiteisiin epäkohdan poistamiseksi. Häirinnän tai epäasiallisen kohtelun tulee olla niin vakavaa, että se voi aiheuttaa haittaa tai vaaraa kohteena olevan työntekijän terveydelle. Yksittäiset erimielisyydet, satunnainen sopimaton kielen käyttö tms. eivät sinällään ole häirintää vaikka ne koettuina aiheuttaisivatkin pahaa mieltä. Kertokaa yksityiskohtaisesti, miten teitä on häiritty tai millä tavoin olette joutuneet epäasiallisen kohtelun kohteeksi työssänne? ( esimerkit viimeisen kahden vuoden ajalta) Asiallinen kohtelu työyhteisössä 14

16 Kuinka kauan häirintää /epäasiallista kohtelua työssänne on jatkunttu ja miten usein se on toistunut? 2/2 Miten olette pyrkineet lopettamaan työssänne esiintyneen häirinnän / epäasiallisen kohtelun? Kenen tai keiden kanssa olette keskustelleet asiasta ( esim. työkaveri, lähin esimies tai hänen esimiehensä, työyhteisövaltuutettu, työsuojeluvaltuutettu, luottamusmies, työsuojelupäällikkö, työterveyslääkäri tai -hoitaja) ja mihin toimiin keskustelut ovat johtaneet? Yhteydenottonne ja henkilöllisyytenne ovat lain mukaan salassa pidettäviä tietoja. Paikka Aika Allekirjoitus / 200 Teihin kohdituneen häirinnän tai muun epäasiallisen kohtelun selvittäminen työpaikallanne kuitenkin edellyttää, että antamianne tietoja voidaan käyttää asiaa käsiteltäessä. Hyväksyn, että ilmoittamani asiat voidaan ottaa esille työpaikallani mahdollisten jatkotoimien yhteydessä. Paikka Aika Allekirjoitus / 200 Asiallinen kohtelu työyhteisössä 15

17 Asiallinen kohtelu työyhteisössä 16

Suunnitelma opiskelijoiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä

Suunnitelma opiskelijoiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä Suunnitelma opiskelijoiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä Sisällys Johdanto Epäasiallinen kohtelu ja häirintä opiskeluyhteisössä Kiusaaminen Häirintä Sukupuoleen perustuva häirintä

Lisätiedot

OHJEISTUS TYÖPAIKKAHÄIRINNÄN, EPÄASIALLISEN KOHTELUN ENNALTAEHKÄISEMISEKSI JA LOPETTAMISEKSI

OHJEISTUS TYÖPAIKKAHÄIRINNÄN, EPÄASIALLISEN KOHTELUN ENNALTAEHKÄISEMISEKSI JA LOPETTAMISEKSI OHJEISTUS TYÖPAIKKAHÄIRINNÄN, EPÄASIALLISEN KOHTELUN ENNALTAEHKÄISEMISEKSI JA LOPETTAMISEKSI 2 (4) SISÄLTÖ sivu 1. Yleistä 1 2. Työpaikkahäirintä 1 2.1 Häirinnän ja työpaikkakohtelun ilmenemismuotoja 1

Lisätiedot

Ollahanpas ihimisiksi

Ollahanpas ihimisiksi Kunnanhallitus 2.5.2016 65 Ollahanpas ihimisiksi Toimintamalli häirinnän ja epäasiallisen kohtelun varalle Isojoen kunta Häirinnän ja epäasiallisen kohtelun hallinnan ohjeistus. Häirinnän ja epäasiallisen

Lisätiedot

Etnisen syrjinnän pikakurssi. Ylitarkastaja Yrsa Nyman

Etnisen syrjinnän pikakurssi. Ylitarkastaja Yrsa Nyman Etnisen syrjinnän pikakurssi Ylitarkastaja Yrsa Nyman 8.9.2010 Suomen perustuslaki Perustuslain 6, yhdenvertaisuus Ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä. Ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN KAUPUNKI

HAAPAJÄRVEN KAUPUNKI HAAPAJÄRVEN KAUPUNKI TOIMINTAOHJE henkisen väkivallan, työssä kiusaamisen ja syrjinnän estämiseksi Hyväksytty kaupunginhallituksessa 11.12.2012 238 2 Kiusaaminen ei kuulu hyvään työilmapiiriin Työ hallitsee

Lisätiedot

TOIMINTAOHJE henkisen väkivallan, työssä kiusaamisen ja syrjinnän estämiseksi Posion kunnan työpaikoilla

TOIMINTAOHJE henkisen väkivallan, työssä kiusaamisen ja syrjinnän estämiseksi Posion kunnan työpaikoilla TOIMINTAOHJE henkisen väkivallan, työssä kiusaamisen ja syrjinnän estämiseksi Posion kunnan työpaikoilla Kunnanhallitus 8.8.2011, 84 SISÄLLYSLUETTELO 2 HENKISEN VÄKIVALLAN, TYÖSSÄ KIUSAAMISEN JA SYRJINNÄN

Lisätiedot

T-110.460 Henkilöstöturvallisuus ja fyysinen turvallisuus, k-04

T-110.460 Henkilöstöturvallisuus ja fyysinen turvallisuus, k-04 T-110.460 Henkilöstöturvallisuus ja fyysinen turvallisuus, k-04 Ilkka Kouri Henkilöstöturvallisuus 22.3.2005: Työyhteisön fyysinen ja henkinen turvallisuus Työyhteisön riskejä Fyysinen turvallisuus ei

Lisätiedot

- työhön ja työtehtäviin liittyvä pulmien ja ongelmien yhteinen käsittely

- työhön ja työtehtäviin liittyvä pulmien ja ongelmien yhteinen käsittely HYVÄN TYÖKÄYTTÄYTYMISEN EDISTÄMINEN SEKÄ KIUSAAMISEN JA SYRJINNÄN ESTÄMINEN LIEK- SAN KAUPUNGIN TYÖPAIKOILLA. TOIMIVA TYÖYHTEISÖ Toimivassa työyhteisössä sen jokaisella jäsenellä on selkeä käsitys organisaation

Lisätiedot

HÄIRINNÄN JA EPÄASIALLISEN KOHTELUN HALLINNAN TOIMINTAMALLI

HÄIRINNÄN JA EPÄASIALLISEN KOHTELUN HALLINNAN TOIMINTAMALLI HÄIRINNÄN JA EPÄASIALLISEN KOHTELUN HALLINNAN TOIMINTAMALLI 2 SISÄLLYSLUETTELO 1.JOHDANTO 3 2.LAINSÄÄDÄNTÖ 3 3.TERVEYDELLE HAITALLISEN HÄIRINNÄN JA EPÄASIALLISEN KOHTELUN HALLINNAN TOIMINTAMALLI 3 3.1

Lisätiedot

UUSI YHDENVERTAISUUSLAKI SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKKAAN NÄKÖKULMASTA

UUSI YHDENVERTAISUUSLAKI SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKKAAN NÄKÖKULMASTA UUSI YHDENVERTAISUUSLAKI SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKKAAN NÄKÖKULMASTA ASIAKAS YTIMESSÄ, AMMATTILAISET YHTEISTYÖSSÄ AJANKOHTAISSEMINAARI 27.5.2015 27/05/2015 Pirjo Kruskopf, ylitarkastaja 2 Yhdenvertaisuusvaltuutettu

Lisätiedot

Nolla tapaturmaa -ajattelu

Nolla tapaturmaa -ajattelu Nolla tapaturmaa -ajattelu Kaikki tapaturmat voidaan estää jos ei heti, niin kuitenkin ajan kanssa Tapaturmat eivät ole vahinkoja tai sattumaa Tahto ja vähittäinen oppiminen avaimia Perusasioita työturvallisuudessa

Lisätiedot

Työpaikkakiusaaminen keinot ehkäistä ja ohjeet reagoida

Työpaikkakiusaaminen keinot ehkäistä ja ohjeet reagoida Työpaikkakiusaaminen keinot ehkäistä ja ohjeet reagoida Tarkastaja Sari Roivainen Etelä-Suomen aluehallintovirasto Työsuojelun vastuualue Siltasaarenkatu 12 A, 00530 Helsinki Puh: 020 636 1040 (keskus)

Lisätiedot

INARIN KUNTA TOIMINTAOHJE HENKISEN VÄKIVALLAN, KIUSAAMISEN JA SYRJINNÄN ESTÄMISEKSI INARIN KUNNAN TYÖPAIKOILLA

INARIN KUNTA TOIMINTAOHJE HENKISEN VÄKIVALLAN, KIUSAAMISEN JA SYRJINNÄN ESTÄMISEKSI INARIN KUNNAN TYÖPAIKOILLA INARIN KUNTA TOIMINTAOHJE HENKISEN VÄKIVALLAN, KIUSAAMISEN JA SYRJINNÄN ESTÄMISEKSI INARIN KUNNAN TYÖPAIKOILLA Hyväksytty kunnanhallituksessa 7.5.2007 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...3 2 TOIMINTAOHJE HENKISEN

Lisätiedot

LAITILAN LUKION TOIMINNALLINEN TASA- ARVOSUUNNITELMA JA YHDENVERTAISUUDEN EDISTÄMISSUUNNITELMA

LAITILAN LUKION TOIMINNALLINEN TASA- ARVOSUUNNITELMA JA YHDENVERTAISUUDEN EDISTÄMISSUUNNITELMA LIITE 7 LAITILAN LUKION OPETUSSUUNNITELMA LAITILAN LUKION TOIMINNALLINEN TASA- ARVOSUUNNITELMA JA YHDENVERTAISUUDEN EDISTÄMISSUUNNITELMA 2016-2018 Laadittu 26112015/mnh Hyväksytty 18042016 sivistyslautakunta

Lisätiedot

TORNION KAUPUNKI. Hyväksytty kaupunginhallituksen kokouksessa 9.6.2003 351

TORNION KAUPUNKI. Hyväksytty kaupunginhallituksen kokouksessa 9.6.2003 351 TORNION KAUPUNKI Hyväksytty kaupunginhallituksen kokouksessa 9.6.2003 351 SISÄLLYSLUETTELO HENKISEN VÄKIVALLAN, TYÖSSÄ KIUSAAMISEN JA SYRJINNÄN ESTÄMINEN TORNION KAUPUNGIN TYÖPAIKOILLA Johdanto. 1 Henkisen

Lisätiedot

HENKILÖSTÖN TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA

HENKILÖSTÖN TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA HENKILÖSTÖN TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA 2017 2021 Yhteistyöryhmä 17.11.2016 14 Kunnanhallitus 28.11.2016 214 Valtuusto 12.12.2016 51 liite nro 4 1 1. Johdanto Sonkajärven kunnan henkilöstöpolitiikassa

Lisätiedot

KAUHAJOEN LUKION TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUS- SUUNNITELMA

KAUHAJOEN LUKION TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUS- SUUNNITELMA KAUHAJOEN LUKION TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUS- SUUNNITELMA 2016 2019 Naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain 5 a :n mukaan (609/1986, muutettu lailla 1329/2014) koulutuksen järjestäjä vastaa

Lisätiedot

Työnhakuun liittyvää juridiikkaa/ käsiteltävät asiat

Työnhakuun liittyvää juridiikkaa/ käsiteltävät asiat Työnhakuun liittyvää juridiikkaa/ käsiteltävät asiat Sopimusoikeudelliset periaatteet ja oikeustoimilaki Työnhakijatietojen käsittely Syrjinnän kielto Henkilö- ja soveltuvuusarviointitestaus työhönotossa

Lisätiedot

TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA VIEREMÄN KUNNAN PERUSOPETUS JA VIEREMÄN LUKIO

TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA VIEREMÄN KUNNAN PERUSOPETUS JA VIEREMÄN LUKIO TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA 2017-2019 VIEREMÄN KUNNAN PERUSOPETUS JA VIEREMÄN LUKIO 1 LÄHTÖKOHDAT Tämä suunnitelma on osa Vieremän kunnan tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaa. Tasa-arvoa

Lisätiedot

Työnantajan ja työntekijän vastuut ja velvollisuudet

Työnantajan ja työntekijän vastuut ja velvollisuudet Työnantajan ja työntekijän vastuut ja velvollisuudet Riikka Raaska Työsuojeluvaltuutettu Riikka Raaska Ennaltaehkäisevää tukea säädöksistä Ohjaa kehittämään Määrittää minimitason Suojaa Velvoittaa Korjaa

Lisätiedot

TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA. Askolan kunta

TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA. Askolan kunta TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA Askolan kunta 2016-2018 Yhteistyötoimikunta 25.10.2016 Henkilöstöjaosto 31.10.2016 Kunnanhallitus 2.11.2016 Kunnanvaltuusto 16.11.2016 Sisällys 1. JOHDANTO... 3

Lisätiedot

YHDENVERTAISUUSKYSELY

YHDENVERTAISUUSKYSELY YHDENVERTAISUUSKYSELY Hyvä oikeusministeriöläinen, Tervetuloa vastaamaan ministeriön yhdenvertaisuuskyselyyn! Vastaukset annetaan ja niitä käsitellään anonyymisti. Vastaamalla olet mukana kehittämässä

Lisätiedot

Sukupuolen ilmaisu ja sukupuoli-identiteetti

Sukupuolen ilmaisu ja sukupuoli-identiteetti Sukupuolen ilmaisu ja sukupuoli-identiteetti Tapio Bergholm, erikoistutkija, SAK Tasa arvolain laajennus HE 19/2014 sivu 1 Sukupuoleen perustuvan syrjinnän kiellot laajennettaisiin koskemaan myös sukupuoli

Lisätiedot

Kankaanpään Yhteislyseon ja Honkajoen lukion tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma

Kankaanpään Yhteislyseon ja Honkajoen lukion tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma Kankaanpään Yhteislyseon ja Honkajoen lukion tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma Sisällys 1. Johdanto... 2 2. Tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen liittyvä lainsäädäntö... 2 3. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman

Lisätiedot

T-110.460 3.3.2004. Työyhteisön riskejä. T-110.5610 Henkilöstöturvallisuus ja fyysinen turvallisuus. Syitä mm. Riskit liittyvät. Seurauksia mm.

T-110.460 3.3.2004. Työyhteisön riskejä. T-110.5610 Henkilöstöturvallisuus ja fyysinen turvallisuus. Syitä mm. Riskit liittyvät. Seurauksia mm. T-110.5610 Henkilöstöturvallisuus ja fyysinen turvallisuus Ilkka Kouri Henkilöstöturvallisuus 16.4.2007: Työyhteisön fyysinen ja henkinen turvallisuus Työyhteisön riskejä Fyysinen turvallisuus työpaikalla

Lisätiedot

Mitä velvoitteita syrjinnän kielto ja tasapuolisen kohtelun vaatimus asettavat työnantajalle? MaRan Marraspäivä 19.11.2014

Mitä velvoitteita syrjinnän kielto ja tasapuolisen kohtelun vaatimus asettavat työnantajalle? MaRan Marraspäivä 19.11.2014 Mitä velvoitteita syrjinnän kielto ja tasapuolisen kohtelun vaatimus asettavat työnantajalle? MaRan Marraspäivä 19.11.2014 MaRa-koulutuspalvelut Suvi Lahti-Leeve Syrjintäkielto ja tasapuolinen kohtelu

Lisätiedot

JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TASA-ARVO- ja YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA

JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TASA-ARVO- ja YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TASA-ARVO- ja YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA Hyväksytty hallituksessa 30.05.2013 43 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 3 2 TASA-ARVOSUUNNITELMAN TARKOITUS JA TAVOITE... 3 3 TASA-ARVOKYSELYN

Lisätiedot

Ohjeistus häirinnän ja epäasiallisen kohtelun varalle Asikkalan kunnassa

Ohjeistus häirinnän ja epäasiallisen kohtelun varalle Asikkalan kunnassa Ohjeistus häirinnän ja epäasiallisen kohtelun varalle Asikkalan kunnassa Yhteistyötoimikunta 9.11.2015 Kunnanhallitus 30.11.2015 Johdanto Työelämässä voi esiintyä epäasiallista käyttäytymistä tai häirintää.

Lisätiedot

Syrjinnän sääntely ja työelämä

Syrjinnän sääntely ja työelämä 1 Syrjinnän sääntely ja työelämä Esiteteksti heinäkuu 2004 (vain sähköisenä) Sisällysluettelo Lainsäädäntö... 2 Suomen perustuslaki (731/1999)... 2 Yhdenvertaisuuslaki (21/2004)... 2 Työsopimuslaki (55/2001)...

Lisätiedot

TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITTELU EDISTÄMINEN

TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITTELU EDISTÄMINEN TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITTELU EDISTÄMINEN 11.9.2015 Satu Valtere @satuvaltere 2 MIKÄ TASA-ARVO? TASA-ARVO Tasa-arvolla viitataan useissa yhteyksissä miesten ja naisten väliseen tasa-arvoon.

Lisätiedot

Vaasan kaupungin toisen asteen koulutus TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUS- SUUNNITELMA. Oppilaitosten toiminnan kehittäminen

Vaasan kaupungin toisen asteen koulutus TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUS- SUUNNITELMA. Oppilaitosten toiminnan kehittäminen Pvm 18.4.2011 Muodollinen tarkistus Pvm 18.4.2011 Suunnitelman hyväksyntä Pvm 18.4.2011 Hyväksytty toisen asteen koulutuslautakunnassa Pvm 18.4.2011 Laatija Hillevi Kivelä Hillevi Kivelä Kehittämispäällikkö

Lisätiedot

Yhdenvertaisuus ja syrjintäkielto vammaisten henkilöiden matkanteossa

Yhdenvertaisuus ja syrjintäkielto vammaisten henkilöiden matkanteossa Yhdenvertaisuus ja syrjintäkielto vammaisten henkilöiden matkanteossa Kaikille helppo matkanteko -seminaari, 25.5.2016 Helsinki Elina Akaan-Penttilä, lakimies, Invalidiliitto ry 1 Tavoite ja tarkoitus

Lisätiedot

Tasa arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma. Mustasaaren kunta 2016 2018

Tasa arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma. Mustasaaren kunta 2016 2018 Tasa arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma Mustasaaren kunta 2016 2018 Käsittelyt: Työsuojelutoimikunta 20.10.2015 Yhteistyötoimikunta 16.11.2015 Henkilöstöjaosto 24.11.2015 Kunnanhallitus 19.1.2016 Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

Työhyvinvointikysely 2014. Henkilöstöpalvelut 2.1.2015

Työhyvinvointikysely 2014. Henkilöstöpalvelut 2.1.2015 RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ Työhyvinvointikysely 2014 Henkilöstöpalvelut 2.1.2015 Yleistä Työhyvinvointikyselyyn 2014 vastasi 629 työntekijää (579 vuonna 2013) Vastausprosentti oli 48,7 % (vuonna

Lisätiedot

TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUS- SUUNNITELMA VUODELLE 2017

TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUS- SUUNNITELMA VUODELLE 2017 Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymän TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUS- SUUNNITELMA VUODELLE 2017 Henkilöstö- ja hyvinvointistrategian osa Yhteistyötoimikunta 18.10.2016 ja 14.11.2016 Yhtymähallitus 15.12.2016

Lisätiedot

TORNION KAUPUNKI. Hyväksytty kaupunginhallituksen kokouksessa

TORNION KAUPUNKI. Hyväksytty kaupunginhallituksen kokouksessa TORNION KAUPUNKI Hyväksytty kaupunginhallituksen kokouksessa 8.12.2003 647 SISÄLLYSLUETTELO MENETTELYTAPAOHJE TYÖHÖN SOVELTUVUUTTA JA TYÖKYKYÄ KOSKEVISSA RISTIRIITATILANTEISSA 1. Menettelytapaohjeen tarkoitus..

Lisätiedot

1. TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMAN TAUSTA JA TARKOITUS

1. TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMAN TAUSTA JA TARKOITUS PÄLKÄNEEN KUNNAN TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA 2016-2018 Sisältö 1. TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMAN TAUSTA JA TARKOITUS... 3 1.1 Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman tavoitteet...

Lisätiedot

Miten ratkaisen ongelmia esimiehenä. Asiantuntijan ja esimiehen työelämätaidot, 1.6.2016

Miten ratkaisen ongelmia esimiehenä. Asiantuntijan ja esimiehen työelämätaidot, 1.6.2016 Miten ratkaisen ongelmia esimiehenä Asiantuntijan ja esimiehen työelämätaidot, 1.6.2016 Työsuojelu Kaikkien vaarojen ja haittojen torjuminen, jotka työsuhteessa uhkaavat työntekijän henkeä, terveyttä ja

Lisätiedot

Yhdenvertaisuussuunnittelu. Erityisasiantuntija Panu Artemjeff Oikeusministeriö

Yhdenvertaisuussuunnittelu. Erityisasiantuntija Panu Artemjeff Oikeusministeriö Yhdenvertaisuussuunnittelu Erityisasiantuntija Panu Artemjeff Oikeusministeriö YES 7 -koulutus 9.2.2015 Panu Artemjeff 1 Uusi yhdenvertaisuuslaki Kaksi kärkeä: syrjinnän suoja ja yhdenvertaisuuden edistäminen

Lisätiedot

SAIRAUSPOISSAOLOJEN HALLINTA

SAIRAUSPOISSAOLOJEN HALLINTA 1 SAIRAUSPOISSAOLOJEN HALLINTA Sairauspoissaolo tarkoittaa työstä poissaoloa sairaudesta, vammasta tai tapaturmasta johtuvan työkyvyttömyyden vuoksi. Sairauspoissaolojen hallinnan keskeinen tavoite on

Lisätiedot

HENKISEN KUORMITTUMISEN HALLINTAMALLI RAISION KAUPUNGISSA. Kaupunginhallituksen hyväksymä

HENKISEN KUORMITTUMISEN HALLINTAMALLI RAISION KAUPUNGISSA. Kaupunginhallituksen hyväksymä HENKISEN KUORMITTUMISEN HALLINTAMALLI RAISION KAUPUNGISSA Kaupunginhallituksen 26.2.2007 hyväksymä 1 2 YLEISTÄ Henkinen hyvinvointi ilmenee työpaikalla monin eri tavoin. Työkykyä edistää ja ylläpitää mm

Lisätiedot

Hollolan yläasteen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuus- suunnitelma

Hollolan yläasteen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuus- suunnitelma Hollolan yläasteen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuus- suunnitelma Hollolan yläasteen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma sivu 1 Sisällys 1. Johdanto... 2 2. Tasa-arvosuunnitelman tavoitteet... 3 3. Tasa-arvoselvitys

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNNAN ESI- JA PERUSOPETUKSEN TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA

LEMPÄÄLÄN KUNNAN ESI- JA PERUSOPETUKSEN TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA LEMPÄÄLÄN KUNNAN ESI- JA PERUSOPETUKSEN TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA 2016-2019 SISÄLTÖ 1. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma ja sen tarkoitus 2. Tasa-arvoinen ja yhdenvertainen koulu

Lisätiedot

ROVANIEMEN KAUPUNGIN TASA ARVOSUUNNITELMA VUOSILLE

ROVANIEMEN KAUPUNGIN TASA ARVOSUUNNITELMA VUOSILLE ROVANIEMEN KAUPUNGIN TASA ARVOSUUNNITELMA VUOSILLE 2012 2015 SISÄLTÖ 1. Tasa arvolain ja yhdenvertaisuuslain velvoitteet 1.1 Tasa arvolaki 1.2 Yhdenvertaisuuslaki 2. Tasa arvosuunnitelma 2.1 Tasa arvotyöryhmä

Lisätiedot

Yhdenvertaisuuden toteutumisen elementit YVL

Yhdenvertaisuuden toteutumisen elementit YVL Yhdenvertaisuuden toteutumisen elementit YVL Muodollinen yhdenvertaisuus (välittömän syrjinnän kielto) 10 Tosiasiallinen yhdenvertaisuus velvoite yhdenvertaisuuden edistämiseen eli yhdenvertaisuussuunnittelu

Lisätiedot

UUDESTA YHDENVERTAISUUSLAISTA. Hallitusneuvos Susanna Siitonen

UUDESTA YHDENVERTAISUUSLAISTA. Hallitusneuvos Susanna Siitonen UUDESTA YHDENVERTAISUUSLAISTA Hallitusneuvos Susanna Siitonen Tarja Kröger 19.5.2014 1 Syrjinnän kieltoja ja tasapuolisen kohtelun velvollisuutta koskeva säännöskokonaisuus YVL Syrjinnän kiellot (pl. sukupuoleen

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTON YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA Yliopiston rehtori on hyväksynyt yhdenvertaisuussuunnitelman

LAPIN YLIOPISTON YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA Yliopiston rehtori on hyväksynyt yhdenvertaisuussuunnitelman LAPIN YLIOPISTON YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA 2012-2014 Yliopiston rehtori on hyväksynyt yhdenvertaisuussuunnitelman 22.12.2011 Sisällysluettelo 1. YHDENVERTAISUUSSUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT... 2 2. MITÄ ON

Lisätiedot

Tätä lakia sovelletaan sekä julkisessa että yksityisessä toiminnassa, kun kysymys on:

Tätä lakia sovelletaan sekä julkisessa että yksityisessä toiminnassa, kun kysymys on: 1 of 6 21/03/2011 13:26 Finlex» Lainsäädäntö» Ajantasainen lainsäädäntö» 2004» 20.1.2004/21 20.1.2004/21 Seurattu SDK 203/2011 saakka. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Yhdenvertaisuuslaki

Lisätiedot

Rovaniemen ammattikorkeakoulun tasa-arvosuunnitelma 2012

Rovaniemen ammattikorkeakoulun tasa-arvosuunnitelma 2012 Rovaniemen ammattikorkeakoulun tasa-arvosuunnitelma 2012 Sisällysluettelo 1. Johdanto 2 2. Tasa-arvosuunnittelun lähtökohdat 3 3. Tavoitteet ja toimenpiteet tasa-arvon toteuttamiseksi 4 4. Tasa-arvosuunnitelman

Lisätiedot

Kalajoen kaupunki on antanut kantelun perusteella asiasta selvityksen.

Kalajoen kaupunki on antanut kantelun perusteella asiasta selvityksen. ANONYMISOITU PÄÄTÖS 17.03.2014 Dnro OKV/734/1/2013 1/6 KANTELU A on 26.4.2013 osoittanut oikeuskanslerille kantelun, jossa hän pyytää tutkimaan Kalajoen kaupungin menettelyn lainmukaisuutta kaupungin osoitettua

Lisätiedot

Oppilaitosten yhdenvertaisuussuunnittelu ja opinto-ohjauksen kehittäminen: Mitä muutoksia uusi yhdenvertaisuuslainsäädäntö tuo tullessaan?

Oppilaitosten yhdenvertaisuussuunnittelu ja opinto-ohjauksen kehittäminen: Mitä muutoksia uusi yhdenvertaisuuslainsäädäntö tuo tullessaan? Oppilaitosten yhdenvertaisuussuunnittelu ja opinto-ohjauksen kehittäminen: Mitä muutoksia uusi yhdenvertaisuuslainsäädäntö tuo tullessaan? Erityisasiantuntija Panu Artemjeff, OM Yhdenvertaisuuslaki on

Lisätiedot

Yliopistojen työhyvinvointikysely 2011 Biologian laitos tukihenkilöstö. Vastaajia 21

Yliopistojen työhyvinvointikysely 2011 Biologian laitos tukihenkilöstö. Vastaajia 21 Yliopistojen työhyvinvointikysely 0 Biologian laitos tukihenkilöstö Vastaajia Hyvinvointikysely Taustatiedot - Sukupuoli: Yksittäisiä vastaajia: 0 8 6 8% 6% % 8% Nainen Mies Biologian laitos, Muu henkilökunta,

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan yhdenvertaisuussuunnitelma

Nurmijärven kunnan yhdenvertaisuussuunnitelma Nurmijärven kunnan yhdenvertaisuussuunnitelma KV 26.3.2008 28 www.nurmijarvi.fi Sisällysluettelo Johdanto... 3 1. Yhdenvertaisuuden käsitteet ja periaatteet... 4 1.1 Rasismin kielto... 4 1.2. Etnisen syrjinnän

Lisätiedot

Parikkalan kunta Henkilöstöhallinto. Tasa-arvosuunnitelma 2016 2017. Yhteistyötoimikunta 11.11.2015 / 11 Henkilöstöjaosto 10.12.

Parikkalan kunta Henkilöstöhallinto. Tasa-arvosuunnitelma 2016 2017. Yhteistyötoimikunta 11.11.2015 / 11 Henkilöstöjaosto 10.12. Parikkalan kunta Henkilöstöhallinto Tasa-arvosuunnitelma 2016 2017 Yhteistyötoimikunta 11.11.2015 / 11 Henkilöstöjaosto 10.12.2015 / 18 1 Tasa-arvosuunnitelma vuosille 2016-2017 Tasa-arvotilanteen selvitys

Lisätiedot

Tasa-arvolain syrjintäkiellot työelämässä

Tasa-arvolain syrjintäkiellot työelämässä Tasa-arvolain syrjintäkiellot työelämässä Mahdollisuus vai taakka? Koulutus työelämän asiantuntijoille 30.4.2015 Eurobarometri 77.4. Syrjintä EU:ssa vuonna 2012. Aineisto kerätty 6/2012. 2 30.4.2015 3

Lisätiedot

Henkilöstöyksikön ohje 1.6.2011. Huomautus ja varoitus virka- ja työsuhteessa. mukaisesti työn suorittamisesta.

Henkilöstöyksikön ohje 1.6.2011. Huomautus ja varoitus virka- ja työsuhteessa. mukaisesti työn suorittamisesta. Henkilöstöyksikön ohje 1.6.2011 Huomautus ja varoitus virka- ja työsuhteessa Viranhaltijan on suoritettava virkasuhteeseen kuuluvat tehtävät asianmukaisesti ja viivytyksettä noudattaen asianomaisia säännöksiä

Lisätiedot

Työhyvinvointi ja johtaminen

Työhyvinvointi ja johtaminen Työhyvinvointi ja johtaminen Johtaja 2012 forum Riihimäen-Hyvinkään Kauppakamari 13.9.2012 Aino-Marja Halonen Vastaava työterveyshoitaja Riihimäen Työterveys ry Riihimäen Työterveys ry Perustettu 1981

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN

VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN HENKILÖSTÖPOLIITTINEN TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA 2015 2017 Hyväksytty hallintojaostossa 17.8.2015. 2 (6) 1. Johdanto Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin

Lisätiedot

Häirinnän ja epäasiallisen kohtelun hallinta. Iin kunnan toimintamalli. Yhteistyötoimikunta 2.9.2011 Kunnanhallitus 6.9.2011

Häirinnän ja epäasiallisen kohtelun hallinta. Iin kunnan toimintamalli. Yhteistyötoimikunta 2.9.2011 Kunnanhallitus 6.9.2011 Häirinnän ja epäasiallisen kohtelun hallinta Iin kunnan toimintamalli Yhteistyötoimikunta 2.9.2011 Kunnanhallitus 6.9.2011 Sisältö Sisältö 2 1. Johdanto 3 2. Häirintä ja epäasiallinen kohtelu 3 2.1. Määritelmät

Lisätiedot

Kyselyn yhteenveto. Työolobarometri (TOB) RKK Kyselyn vastaanottajia Kyselyn vastauksia Vastausprosentti. Laskennalliset ryhmät taulukossa

Kyselyn yhteenveto. Työolobarometri (TOB) RKK Kyselyn vastaanottajia Kyselyn vastauksia Vastausprosentti. Laskennalliset ryhmät taulukossa Hallitus 11.12.2013 LIITE 14 Kyselyn yhteenveto Kysely Työolobarometri (TOB) RKK 2013 Voimassa alkaen 10.4.2013 Voimassa asti 19.4.2013 Kyselyn vastaanottajia 937 Kyselyn vastauksia 528 Vastausprosentti

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI Yt-toimikunta Liite B 2 Yt-toimikunta Liite B 3 Kaupunginhallitus 21.1.

ULVILAN KAUPUNKI Yt-toimikunta Liite B 2 Yt-toimikunta Liite B 3 Kaupunginhallitus 21.1. 1 ULVILAN KAUPUNKI Yt-toimikunta 3.10.2007 8 Liite B 2 Yt-toimikunta 30.11.2007 12 Liite B 3 Kaupunginhallitus 21.1.2008 33 Liite A 8 TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA 1 TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITTELUN

Lisätiedot

Aktiivinen varhainen tuki työssä jaksamisen ja työhyvinvoinnin tukemiseksi

Aktiivinen varhainen tuki työssä jaksamisen ja työhyvinvoinnin tukemiseksi Aktiivinen varhainen tuki työssä jaksamisen ja työhyvinvoinnin tukemiseksi 1. Tavoitteet Aktiivisen varhaisen tuen toimintamallin on tarkoituksena toimia työvälineenä esimiehille asioiden puheeksi ottamisessa

Lisätiedot

Miksi opettajan tulee edistää tasa-arvoa?

Miksi opettajan tulee edistää tasa-arvoa? Miksi opettajan tulee edistää tasa-arvoa? Mikä on se suunnitelmallinen tasa-arvoa edistävä työ, jota oppilaitosten odotetaan tekevän? Miko Lempinen, ylitarkastaja tasa-arvovaltuutetun toimisto Pojat ovat

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan liiton tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma

Pohjois-Pohjanmaan liiton tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma LUONNOS 2.6.2016 Pohjois-Pohjanmaan liiton tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma 2016 2018 Yhteistyötoimikunta 18.4.2016 Maakuntahallitus xx.x.2016 1. Johdanto Pohjois-Pohjanmaan liitto on työyhteisö,

Lisätiedot

- rasistinen häirintä - sukupuolinen häirintä, fyysisen koskemattomuuden. - väkivaltainen käytös - epäasialliset viestit/sähköpostit/kommentit

- rasistinen häirintä - sukupuolinen häirintä, fyysisen koskemattomuuden. - väkivaltainen käytös - epäasialliset viestit/sähköpostit/kommentit 1 (8) TOIMINTAMALLI PUUTTUMISESTA EPÄASIALLISEEN KOHTELUUN 1. Ohjeen tarkoitus Tämä ohje antaa menettelytavat epäasiallisen kohtelun ennaltaehkäisyyn ja siihen puuttumiseen. Epäasiallisen kohtelun yksiselitteinen

Lisätiedot

Yliopistojen työhyvinvointikysely Biologian laitos. Vastaajia 47

Yliopistojen työhyvinvointikysely Biologian laitos. Vastaajia 47 Yliopistojen työhyvinvointikysely 0 Biologian laitos Vastaajia 7 Hyvinvointikysely Taustatiedot - Sukupuoli: Yksittäisiä vastaajia: LuTK 06, Biologian laitos 9 00% 80% 60% % 6% 0% 0% % 0% 0% Nainen Mies

Lisätiedot

Tietokilpailu 5 Väkivallasta perheessä saa puhua Mitä tarkoittaa avun saaminen?

Tietokilpailu 5 Väkivallasta perheessä saa puhua Mitä tarkoittaa avun saaminen? Tietokilpailu 5 Väkivallasta perheessä saa puhua Mitä tarkoittaa avun saaminen? Tähän tietokilpailuun on kerätty kysymyksiä väkivallasta perheessä ja rikosprosessiin liittyen. Tietokilpailun voi pitää

Lisätiedot

Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena Rovaniemi

Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena Rovaniemi Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena 07.02.2013 Rovaniemi ylilääkäri, työterveyslääkäri Heli Leino, Rovaniemen kaupungin työterveysliikelaitos Työterveyshuolto = työnantajan järjestettäväksi

Lisätiedot

Epäasiallisen kohtelun ehkäisy ja käsittely työpaikalla

Epäasiallisen kohtelun ehkäisy ja käsittely työpaikalla Epäasiallisen kohtelun ehkäisy ja käsittely työpaikalla Sisältö Johdanto...3 Työyhteisön toiminta kuntoon...4 Oikeudet ja velvollisuudet työssä...5 Keskeisiä käsitteitä...6 Epäasiallisen kohtelun tunnusmerkkejä...7

Lisätiedot

Yliopistojen työhyvinvointikysely 2011 Biologian laitos opetus- ja tutkimushenkilöstö. Vastaajia 27

Yliopistojen työhyvinvointikysely 2011 Biologian laitos opetus- ja tutkimushenkilöstö. Vastaajia 27 Yliopistojen työhyvinvointikysely 0 Biologian laitos opetus- ja tutkimushenkilöstö Vastaajia 7 Hyvinvointikysely Taustatiedot - Sukupuoli: Yksittäisiä vastaajia: 66 0 8 6 6% 9% % 9% Nainen Mies Biologian

Lisätiedot

Tasa-arvosuunnitelma Myllyharjun lukio 5/2010

Tasa-arvosuunnitelma Myllyharjun lukio 5/2010 Tasa-arvosuunnitelma Myllyharjun lukio 5/2010 1. JOHDANTO Naisten ja miesten välinen tasa-arvo on Suomessa keskeinen yhteiskuntapoliittinen tavoite. Kaikilla tulee olla samat oikeudet, velvollisuudet ja

Lisätiedot

PÄIHDEONGELMAISTEN HOITOONOHJAUSOHJE

PÄIHDEONGELMAISTEN HOITOONOHJAUSOHJE 2013 PÄIHDEONGELMAISTEN HOITOONOHJAUSOHJE 25.9.2013 Versio 1.0 Lapin ammattiopisto Lapin matkailuopisto Lapin Urheiluopisto Lapin oppisopimuskeskus 1 (8) Sisällysluettelo 1 ALKOHOLIN JA MUIDEN PÄIHTEIDEN

Lisätiedot

TOIMINTAOHJE. Huonon kohtelun estäminen. Työsuojelu 2015 LUONNOS

TOIMINTAOHJE. Huonon kohtelun estäminen. Työsuojelu 2015 LUONNOS TOIMINTAOHJE Huonon kohtelun estäminen Työsuojelu 2015 LUONNOS 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 Johdanto... 3 2 Huonon kohtelun määritelmä... 4 3 Huonon kohtelun ilmenemismuotoja... 4 4 Mikä ei ole huonoa kohtelua...

Lisätiedot

TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA

TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA KUNNANHALLITUKSEN ESITYSLISTAN 14.11.2016 liite nro 5 HEINÄVEDEN KUNTA TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA 2017-2018 Yhteistyötoimikunta / 2016 Kunnanhallitus / 2016 Valtuusto / 2016 1. JOHDANTO 1.1.

Lisätiedot

Tässä esityksessä on kustakin pykälästä esillä vain ne momentit, joihin esitetään muutoksia.

Tässä esityksessä on kustakin pykälästä esillä vain ne momentit, joihin esitetään muutoksia. LIITE 1 (5) 18.10.2013 OAJ:N ESITYS SÄÄNNÖSMUUTOKSIKSI PYKÄLÄMUODOSSA Tässä esityksessä on kustakin pykälästä esillä vain ne momentit, joihin esitetään muutoksia. 4 a Erikoissairaanhoidossa olevan oppivelvollisen

Lisätiedot

Epäasiallisen kohtelun ja häirinnän ehkäiseminen Helsingin yliopistossa

Epäasiallisen kohtelun ja häirinnän ehkäiseminen Helsingin yliopistossa 09.08.2016 Epäasiallisen kohtelun ja häirinnän ehkäiseminen Helsingin yliopistossa Sisällys 1 Johdanto... 2 2 Epäasiallinen kohtelu ja häirintä työ- ja opiskeluyhteisössä... 2 3 Toimintaohjeita... 3 3.1

Lisätiedot

ELIMÄEN LUKION TOIMINNALLINEN TASA-ARVOSUUNNITELMA Hyväksytty Elimäen lukion tasa-arvotyöryhmässä

ELIMÄEN LUKION TOIMINNALLINEN TASA-ARVOSUUNNITELMA Hyväksytty Elimäen lukion tasa-arvotyöryhmässä 1 ELIMÄEN LUKION TOIMINNALLINEN TASA-ARVOSUUNNITELMA Hyväksytty Elimäen lukion tasa-arvotyöryhmässä 12.10.2011 SISÄLLYS 1. Johdanto 2 2. Lukion tehtävät tasa-arvolain mukaan 3 3. Tasa-arvon toteutumisen

Lisätiedot

Kokonaisvaltainen turvallisuuden hallinta työpaikoilla

Kokonaisvaltainen turvallisuuden hallinta työpaikoilla Kokonaisvaltainen turvallisuuden hallinta työpaikoilla 15.11.2016 1 Työsuojelu strategia 2020 (STM) Kolmikannassa laaditut työympäristön ja työhyvinvoinnin linjaukset Tavoitetila - Ammattitautien määrä

Lisätiedot

Työkyvyn edellytyksistä huolehtiminen on osa hyvää johtamista

Työkyvyn edellytyksistä huolehtiminen on osa hyvää johtamista Työkyvyn edellytyksistä huolehtiminen on osa hyvää johtamista Kirsi Ahola Työelämän lait ohjaavat esimiestä määrittelemällä velvollisuudet ja toimintatavat Työturvallisuuslaki 738/2002: Työnantaja on velvollinen

Lisätiedot

Asiantuntijalausunto Professori Seppo Koskinen Lapin yliopisto

Asiantuntijalausunto Professori Seppo Koskinen Lapin yliopisto 1 Asiantuntijalausunto Professori Seppo Koskinen Lapin yliopisto Minulta on pyydetty asiantuntijalausuntoa koskien osapuolten velvollisuuksia soviteltaessa ulkopuolisen sovittelijan toimesta työelämän

Lisätiedot

Työnantajan velvollisuus edistää tasa arvoa

Työnantajan velvollisuus edistää tasa arvoa Työnantajan velvollisuus edistää tasa-arvoa Anja Lahermaa, lakimies, STTK 17.4.2015 1 Työnantajan velvollisuus edistää tasa arvoa (tasa arvol 6, 15.4.2005/232) Kaikki työnantajat edistettävä sukupuolten

Lisätiedot

Hankasalmen lukion toiminnallinen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma

Hankasalmen lukion toiminnallinen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma Hankasalmen lukion toiminnallinen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma Tämä suunnitelma korvaa aikaisemman vuonna 2015 tehdyn suunnitelman. Hyväksytty Hankasalmen kunnan sivistyslautakunnassa 14.6.

Lisätiedot

Työhyvinvointia työpaikoille

Työhyvinvointia työpaikoille Työhyvinvointia työpaikoille 11.10.2016 Marja Heikkilä 1 Jamit kehittämistyö Työpaikat työkyvyn tukijoiksi 10 yritystä Uudellamaalla ja Pohjanmaalla 4 metalli- ja 6 hoiva-alan yritystä perustettu v.1951-

Lisätiedot

Yhdenvertaisuus sosiaalioikeudellisena kysymyksenä

Yhdenvertaisuus sosiaalioikeudellisena kysymyksenä Yhdenvertaisuus sosiaalioikeudellisena kysymyksenä Pentti Arajärvi Yliopistojen valtakunnalliset tasa-arvopäivät Itä-Suomen yliopisto Kuopio 18.4.2012 1 IHMISOIKEUS kansainvälisessä ihmisoikeussopimuksessa

Lisätiedot

Kuka on vastuussa sisäilmaongelmista?

Kuka on vastuussa sisäilmaongelmista? KOULUN JA PÄIVÄKODIN SISÄILMAONGELMA MONIALAINEN RATKAISU Kuka on vastuussa sisäilmaongelmista? 18.11.2014 Kuopio Eini Hyttinen, ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto Työsuojelun vastuualue Vastuut

Lisätiedot

JOHDATUS IHMISOIKEUSAJATTELUUN KURSSI OSIO 4: SYRJINTÄ JA YHDENVERTAISUUS

JOHDATUS IHMISOIKEUSAJATTELUUN KURSSI OSIO 4: SYRJINTÄ JA YHDENVERTAISUUS JOHDATUS IHMISOIKEUSAJATTELUUN KURSSI OSIO 4: SYRJINTÄ JA YHDENVERTAISUUS Kuvitus: Miina Pohjolainen Tämän osion sisältö Yhdenvertaisuuden edistäminen Syrjinnän eri muodot ja perusteet Syrjinnän ehkäisyyn

Lisätiedot

Suunnitelma opiskelijoiden suojaamiseksi väkivallalta kiusaamiselta ja häirinnältä

Suunnitelma opiskelijoiden suojaamiseksi väkivallalta kiusaamiselta ja häirinnältä Suunnitelma opiskelijoiden suojaamiseksi väkivallalta kiusaamiselta ja häirinnältä Ypäjän Hevosopisto Laki ammatillisesta koulutuksesta 21.8.1998/630 28 Opiskelijalla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön.

Lisätiedot

SYRJIMÄTÖN TOIMINTAYMPÄRISTÖ

SYRJIMÄTÖN TOIMINTAYMPÄRISTÖ metalliliiton Tavoiteohjelma KOULUTUSAINEISTO SYRJIMÄTÖN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Metalliliiton tavoiteohjelma Syrjimätön toimintaympäristö Tavoiteohjelma määrittää Metallityöväen Liiton tasa-arvo- ja yhden vertaisuustyön

Lisätiedot

HÄIRINTÄÄN LIITTYVÄ VALVONTA VUONNA 2014

HÄIRINTÄÄN LIITTYVÄ VALVONTA VUONNA 2014 Raportti 1 (6) HÄIRINTÄÄN LIITTYVÄ VALVONTA VUONNA 2014 Tässä raportissa kuvataan Etelä-Suomen aluehallintoviraston (jäljempänä ESAVI) työsuojelun vastuualueen häirintään tai muuhun epäasialliseen kohteluun

Lisätiedot

Työnantajan yhteystiedot VARHAISEN TUEN MALLI. Varhaisen tuen mallin tarkoitus ja tavoitteet

Työnantajan yhteystiedot VARHAISEN TUEN MALLI. Varhaisen tuen mallin tarkoitus ja tavoitteet Työnantajan yhteystiedot VARHAISEN TUEN MALLI Varhaisen tuen mallin tarkoitus ja tavoitteet Terveyden ja työkyvyn säilyminen ovat yksi työelämän suurimpia haasteita. Työkyky voidaan kuvata ihmisen voimavarojen

Lisätiedot

Suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi va kivallalta, kiusaamiselta ja ha irinna lta perusopetuksen vuosiluokilla 1-9

Suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi va kivallalta, kiusaamiselta ja ha irinna lta perusopetuksen vuosiluokilla 1-9 Suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi va kivallalta, kiusaamiselta ja ha irinna lta perusopetuksen vuosiluokilla 1-9 PAIMION KAUPUNKI JA SAUVON KUNTA Johdanto Jokaisella oppilaalla on oikeus turvalliseen

Lisätiedot

Henkinen työsuojelu Pelastuslaitoksissa

Henkinen työsuojelu Pelastuslaitoksissa Henkinen työsuojelu Pelastuslaitoksissa Saku Sutelainen 20.4. Vierumäki 2 Työhyvinvointi tehdään yhdessä Työhyvinvoinnin edistäminen kuuluu sekä työnantajalle että työntekijöille. Työnantajan on huolehdittava

Lisätiedot

KANSALAISAREENAN TYÖPAIKKAKÄYTTÄYTYMISEN OPAS

KANSALAISAREENAN TYÖPAIKKAKÄYTTÄYTYMISEN OPAS 1 KANSALAISAREENAN TYÖPAIKKAKÄYTTÄYTYMISEN OPAS Hyvä käytös tuo iloa antajalle, saajalle ja koko työyhteisöön! Hyväksytty Kansalaisareenan toimistossa 17.5.2016 Hyväksytty Kansalaisareenan hallituksessa

Lisätiedot

JÄRJESTYSSÄÄNNÖT. Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia

JÄRJESTYSSÄÄNNÖT. Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia JÄRJESTYSSÄÄNNÖT Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia Voimaan 28.8.2014 sisältävät opiskelijan tai harjoittelijan oikeuksia ja velvollisuuksia koskevia määräyksiä, joiden lähtökohtana ovat ammatillisesta

Lisätiedot

1. YHDENVERTAISUUSLAIN TARKOITUS JA SOVELTAMISALA (1-2 ) Yhdenvertaisuuslakia sovelletaan julkisessa ja yksityisessä toiminnassa.

1. YHDENVERTAISUUSLAIN TARKOITUS JA SOVELTAMISALA (1-2 ) Yhdenvertaisuuslakia sovelletaan julkisessa ja yksityisessä toiminnassa. 1 YHDENVERTAISUUSLAKI 1. YHDENVERTAISUUSLAIN TARKOITUS JA SOVELTAMISALA (1-2 ) Uusi yhdenvertaisuuslaki on tullut voimaan 1.1.2015. Yhdenvertaisuuslain tarkoituksena on edistää yhdenvertaisuutta ja ehkäistä

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliiton tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma

Etelä-Savon maakuntaliiton tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma Etelä-Savon maakuntaliiton tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma 2016-2018 Yhteistoimintaryhmä 10.10.2016 Maakuntahallitus 21.11.2016 Tasa-arvosuunnitelma 2016-2018 1 1. Johdanto Etelä-Savon maakuntaliitto

Lisätiedot

Opiskeluhuoltosuunnitelman liite nro 3 SUUNNITELMA OPISKELIJAN SUOJAAMISEKSI VÄKIVALLALTA, KIUSAAMISELTA JA HÄIRINNÄLTÄ

Opiskeluhuoltosuunnitelman liite nro 3 SUUNNITELMA OPISKELIJAN SUOJAAMISEKSI VÄKIVALLALTA, KIUSAAMISELTA JA HÄIRINNÄLTÄ Opiskeluhuoltosuunnitelman liite nro 3 SUUNNITELMA OPISKELIJAN SUOJAAMISEKSI VÄKIVALLALTA, KIUSAAMISELTA JA HÄIRINNÄLTÄ 2 (7) Sisällysluettelo 1. Mitä tarkoitetaan väkivallalla, kiusaamisella ja häirinnällä...

Lisätiedot

TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA

TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA 2011 Päivitetty 5.11.2010 (KY Lappian yhteistyötoimikunta) 2 (14) SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 3 2 TAUSTA JA TARKOITUS... 4 3 YLEISET TAVOITTEET... 5 4 TASA-ARVON

Lisätiedot

VANHUSTEN ARKI - selvitäänkö ilman etiikkaa?

VANHUSTEN ARKI - selvitäänkö ilman etiikkaa? Vanhusasiaa! Seminaari Jyväskylän yliopisto 4.2.2010 VANHUSTEN ARKI - selvitäänkö ilman etiikkaa? Jyrki Jyrkämä Sosiaaligerontologia, sosiologia Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos Jyväskylän yliopisto

Lisätiedot

Ennakoiva työturvallisuuskulttuuri psykososiaalisen kuormituksen valvonnan näkökulmasta

Ennakoiva työturvallisuuskulttuuri psykososiaalisen kuormituksen valvonnan näkökulmasta Ennakoiva työturvallisuuskulttuuri psykososiaalisen kuormituksen valvonnan näkökulmasta Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2016 Työsuojelutarkastaja Päivi Laakso Työsuojelun vastuualue, ESAVI Työsuojelun

Lisätiedot