YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO VALVONTASUUNNITELMAN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO VALVONTASUUNNITELMAN 2011-2014"

Transkriptio

1 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO VALVONTASUUNNITELMAN TOTEUMA 2014

2 Esipuhe Imatran seudun ympäristötoimen toiminta kattaa kunnat Imatra, Parikkala, Rautjärvi ja Ruokolahti. Asukkaita alueella on yhteensä noin Ympäristötoimi toimii hallinnollisesti Imatran kaupungin organisaatiossa. Ympäristöterveydenhuollon viranomaisena toimii kuusijäseninen Imatran seudun ympäristölautakunta, jossa on edustus kaikista seudun kunnista. Ympäristöterveydenhuollon keskeinen tavoite on ihmisen terveyden edistäminen ja turvallisen elinympäristön varmistaminen. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi Imatran seudun ympäristötoimen ympäristöterveydenhuollossa tehdään työtä eri sektoreilla mm. valvomalla toimintojen lainmukaisuutta. Imatran seudun ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma oli tehty nelivuotiseksi vuosille Valvontasuunnitelma oli laadittu valtakunnallisen ympäristöterveydenhuollon yhteisen valvontaohjelman ohjaamana. Vuoden 2014 aikana ympäristöterveydenhuollossa tehtiin kaikkiaan noin 540 suunnitelmallista tarkastusta, riskiin perustuvan suunnitelman toteuma-asteen ollessa noin 82 %. Keskushallinto ohjaa valvontaohjelmilla suunnitelmallista valvontaa. Koko ohjelmakauden aikana on suunnitelmallisia tarkastuksia tehty noin 2300, toteuma-asteen ollessa noin 87 %. Valvontaohjelmissa on määritelty keskimääräinen kohdetyyppikohtainen valvontatarve, jonka maksimaaliseen arvoon verrattuna Imatran seudun ympäristöterveyden suunnitelmallisen valvonnan toteuma-aste ohjelmakaudella on noin 50 %. Keskushallinnon ohjearvot ovat samansuuruisia koko maan kaikille vastaaville toiminnoille. Paikallisella riskinarvioinnilla on tarkoitus kohdentaa valvontaa eri kohteisiin huomioiden mm. toiminnan laajuus, uhkien vaikuttavuus ja merkittävyys. Imatran seudulla on paljon ympäristöterveydenhuollon valvonnan alaista toimintaa, joka on hyvin pientä ja palvelee vain suppeaa asiakaskuntaa. Tästä johtuen kohteiden riskinarviointi on kohtalaisesti laskenut keskimääräistä valvontatarvetta keskushallinnon ohjearvoihin verrattuna..

3 Sisällysluettelo LYHENTEITÄ 4 I YLEINEN OSA 7 1. Ympäristöterveydenhuollon ohjaus 7 2. Valvontasuunnitelman toteutumisen arviointi 8 3. Ympäristöterveydenhuollon valvonnan tavoitteet 9 4. Ympäristöterveydenhuollon yhteiset painopisteet ja niiden toteuma vuonna a. Tietojärjestelmä 9 b. Toimintajärjestelmä 9 c. Paikallisen näkyvyyden lisääminen 10 d. Seudullisen toiminnan kehittäminen 10 e. Viranhaltijoiden erikoistumisen vahvistaminen Laboratoriot Valvonnan maksullisuus Voimavarojen riittävyys ja henkilöstön koulutus Varautuminen erityistilanteisiin Viestintä Valvontasuunnitelma hyväksyminen 12 II ELINTARVIKEVALVONTA Valvontakohteet Näytteenotto ja tutkimukset Valvontakirjanpito Elintarvikevalvonnan resurssien käyttö ja tulototeuma 18 III TERVEYDENSUOJELU 19 3(37)

4 1. Valvontakohteet Tarkastuksien toteutus Terveydensuojelun painopisteet Näytteenotto Terveydensuojelulain mukaisen valvonnan resurssien käyttö ja tulototeuma 26 IV KULUTTAJATURVALLISUUS Valvontakohteet Tarkastuksien toteutus Valvontaprojektit Kuluttajaturvallisuuslain mukaisen valvonnan resurssien käyttö ja tulototeuma 30 VI TUPAKKALAIN MUKAINEN VALVONTA Valvontakohteet Tarkastuksien toteutus Tupakkalain mukaisen valvonnan resurssien käyttö ja tulototeuma 35 VII KUNTIEN ELÄINLÄÄKINTÄHUOLLON SUUNNITELMIEN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI Eläinlääkäripalveluiden saatavuus ja laatu Terveydenhuoltopalvelut Eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonta Pätevyyden ja osaamisen varmistaminen sekä valvontaeläinlääkäreiden perehtymisen tukeminen 37 Lyhenteitä 4(37)

5 Euroopan tason yleisorganisaatiot EY Komissio EU Euroopan yhteisö Euroopan yhteisöjen komissio (nyk. Euroopan komissio) Euroopan Unioni Ministeriöt MMM STM TEM YM Maa- ja metsätalousministeriö Sosiaali- ja terveysministeriö Työ- ja elinkeinoministeriö Ympäristöministeriö Keskusvirastot Evira Tukes Valvira Elintarviketurvallisuusvirasto Turvatekniikan keskus, vuoden 2011 alusta Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Muita organisaatiota EFSA SFS STUK THL Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen (European Food Safety Authority) Suomen Standardisoimisliitto ry Säteilyturvakeskus Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Aluehallinto AVI Aluehallintovirasto ELY-keskus Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Lainsäädäntö (voimassa toteumavuonna 2014) EL Elintarvikelaki (23/2006) ElhL Eläinlääkintähuoltolaki (765/2009) EsL Eläinsuojelulaki (247/1996) EtL Eläintautilaki (441/2013) KuTuL Kuluttajaturvallisuuslaki (920/2011) TsL Terveydensuojelulaki (763/1994) TupL Tupakkalaki (693/1976) Valvontaohjelma-asetus Valtioneuvoston asetus ympäristöterveydenhuollon valtakunnallisista valvontaohjel mista (78/2011) Valvontasuunnitelma-asetus Valtioneuvoston asetus kunnan ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelmasta (665/2006) Yhteistoiminta-aluelaki Laki ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueista (410/2009) Palvelulaki Laki palvelujen tarjoamisesta (1166/2009) 5(37)

6 Muut ELTU KUTI ELMO YHTI RYMY VAMU VASU VTO VYHA Elintarvikevalvonnan ja -tutkimuksen tiedonkeruu Keskitetty valtakunnallinen tietojärjestelmä elintarvikevalvontakohteille ja valvontatie doille Eviran laboratorio- ja valvontatietojärjestelmä Keskitetty valtakunnallinen tietojärjestelmä terveydensuojelun, kuluttajaturvallisuu den, tupakkalain sekä kemikaalilain mukaisten toimialojen valvontakohteille ja valvon tatiedoille Ruokamyrkytysepidemioiden ilmoitusjärjestelmä Kuntien elintarvikevalvonnan auditointi Elintarvikeketjun monivuotinen kansallinen valvontasuunnitelma Viranomaistietojärjestelmä Ympäristöterveydenhuollon valvontayksikkötietojen hallintajärjestelmä 6(37)

7 Yleinen osa I Yleinen osa 1. Ympäristöterveydenhuollon ohjaus Ministeriöiden tehtävänä on vastata ympäristöterveydenhuollon valvonnan yleisestä johdosta ja suunnittelusta. Valvonnan johto on tällä hetkellä jaettu ministeriöiden kesken seuraavasti: MMM STM TEM Elintarvikelaki ja eläinlääkintähuoltolaki Terveydensuojelulaki, tupakkalaki Kuluttajaturvallisuuslaki Ministeriöiden alaiset keskushallinnon valvontaviranomaiset, keskusviranomaiset, suunnittelevat, ohjaavat ja valvovat ympäristöterveydenhuoltoa valtakunnallisesti omilla toimialoillaan seuraavasti: Evira Tukes Valvira Elintarvikelaki, eläinlääkintähuoltolaki Kuluttajaturvallisuuslaki Terveydensuojelulaki, tupakkalaki, elintarvikelaki (alkoholijuomat) AVI:t ohjaavat ja valvovat annettujen säännösten ja määräysten noudattamista toimialueillaan ottamalla valvonta- ja ohjaustoimissaan huomioon niitä koskevan valtioneuvoston antaman strategia-asiakirjan, valtioneuvoston ja AVI:en välisten strategisten tulossopimusten ja keskusvirastojen/ ministeriöiden ja AVI:en välisten toiminnallisten tulossopimusten ympäristöterveydenhuoltoa koskevat linjaukset. Ympäristöterveydenhuollon tehtävät hoidetaan pääsääntöisesti kunnissa tai yhteistoimintaalueilla, joissa itsenäisesti toteutetaan valtakunnallisten valvontaohjelmien mukaisia valvontasuunnitelmia. Valvontaohjelmilla ohjataan viranomaisia laatimaan valvontasuunnitelmia, joissa otetaan huomioon hallitusohjelman ja ministeriöiden ja keskusviranomaisten asettamat ympäristöterveydenhuoltoa koskevat linjaukset, strategiset tavoitteet ja valvonnan toimeenpanon tärkeysjärjestykset. Lisäksi keskusviranomaiset koordinoivat projektien, hankkeiden ja painopisteiden suunnittelua. Viranomaisohjauksen tavoitteena ympäristöterveydenhuollossa on: edistää valvonnan keskeisten periaatteiden (suunnitelmallisuus, riskiperusteisuus, vaikuttavuus, yhdenmukaisuus ja läpinäkyvyys) toteutumista tukea osaltaan valvontaviranomaisten pätevyyden ylläpitoa kehittää viranomaisvalvonnan keinoja sekä tehostaa ja seurata niiden käyttöä varmistaa viranomaisvalvonnan laatua ohjaamalla laatujärjestelmiä ja toiminnan tarkastamista (auditointeja) tukea ja koordinoida erityistilanteisiin varautumista. Ympäristöterveydenhuollon yhteisen valtakunnallisen valvontaohjelman suhdetta toimialakohtaisiin valvontaohjelmiin ja -suunnitelmiin kuvataan seuraavassa kaaviossa. 7(37)

8 Yleinen osa YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON YHTEINEN VALTAKUNNALLINEN VALVONTAOHJELMA (Evira+Tukes+Valvira) Ympäristöterveydenhuollon yhteiset asiat, toimintaympäristön muutokset, ympäristöterveydenhuollon lait, yhteiset periaatteet ja toimintatavat TOIMIALAKOHTAISET VALTAKUNNALLISET VALVONTAOHJELMAT Elintarvike laki Eläinlääkintähuoltolaki Kuluttaja turvallisuuslaki Terveydensuojelulaki Tupakkalaki Evira Tukes Valvira VALVONTAVIRANOMAISEN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA Kuva I/1. Ympäristöterveydenhuollon yhteisen valtakunnallisen valvontaohjelman suhde toimialakohtaisiin valvontaohjelmiin ja kuntien, AVIen ja muiden valvontaviran omaisten valvontasuunnitelmiin. Evira, Tukes ja Valvira ovat laatineet yhteistyössä ympäristöterveydenhuollon yhteisen valtakunnallisen valvontaohjelman nelivuotiskaudelle ja sen päivityksen Imatran seudun ympäristötoimessa on laadittu paikallinen ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma nelivuotiskaudelle ja sen päivitys Valvontasuunnitelman toteutumisen arviointi Kunnan tai yhteistoiminta-alueen tulee arvioida valvontasuunnitelmansa toteutumista toimintavuoden päätyttyä ja laatia siitä arviointiraportti. Lautakunnassa käsitelty valvontasuunnitelman toteutumisen arviointi viedään vuoden 2014 toteumasta alkaen VYHAjärjestelmään. Valvontasuunnitelman toteutumisen arviointikohteina ovat suunnitellun toiminnan ja tarkastusten kattavuus, tarkastusten ja näytteiden määrä suhteessa valvontasuunnitelmaan, valvonnasta saadut tulot ja niiden kohdentuminen, voimavarat ja yhteistoiminta-alueen toimivuus, toiminnan kehittämistarpeet ja mahdolliset toiminnan tarkastamiset (auditoinnit). 8(37)

9 Yleinen osa 3. Ympäristöterveydenhuollon valvonnan tavoitteet Ympäristöterveydenhuollon lakien tavoitteena on edistää ja valvoa elinympäristön ja yksilön terveyttä sekä eläinten terveyttä ja hyvinvointia. Lakien tarkoituksena on varmistaa korkealaatuinen ympäristöterveydenhuollon valvonta, mikä edellyttää että valvonta on suunnitelmallista, riittävin voimavaroin ja oikein kohdennettua, tehokasta sekä eri toimijoita tasapuolisesti ja oikeudenmukaisesti kohtelevaa. Valvonnan tavoitteena on varmistaa ympäristöterveydenhuollon lakien noudattaminen toiminnanharjoittajia ja kuluttajia neuvomalla ja ohjaamalla, tekemällä tarkastuksia, ottamalla näytteitä, käyttämällä hallinnollisia pakkokeinoja, antamalla lausuntoja ja varautumalla erityistilanteisiin. Imatran seudun ympäristötoimen toimialueella ympäristöterveydenhuollon tavoitteeksi valvontaohjelmakaudella on valvontasuunnitelmassa asetettu valvonnan tasapuolisuuden lisääminen ja henkilöstön osaamisen kehittäminen. Tavoitteeksi on asetettu myös valvontaprosessien selkeyttäminen ja valvonnan vaikuttavuuden parantaminen. 4. Ympäristöterveydenhuollon yhteiset painopisteet ja niiden toteuma vuonna 2014 a. Tietojärjestelmä Imatran seudun ympäristötoimi on hankkinut vuonna 2009 Digia Tarkastaja- tiedonhallintajärjestelmän, joka on yhteensopiva keskushallinnon tietojärjestelmien kanssa. Digia ohjelma on otettu tuotantokäyttöön vuoden 2010 alusta. Vuonna 2011 on elintarvikevalvonnan osalta kohdetiedot ja tarkastukset siirtyneet jo järjestelmän kautta sähköisesti Eviraan. Vuoden 2012 aikana otettiin käyttöön terveydensuojelua, kuluttajaturvallisuutta ja tupakkavalvontaa koskeva tietojärjestelmien yhdistäminen alue- ja keskushallintoviranomaisiin (YHTI 1).kohdetietojen siirtämistä varten. Vuoden 2013 aikana siirryttiin tietojärjestelmään kautta siirtämään valvontatietoja keksitettyyn järjestelmään (YHTI 2). Ohjelmaan on hankittu vuoden 2014 aikana normaalin vuotuisen päivitysversion lisäksi YHTI-hankkeen vaatimat päivitykset. Osa pääkäyttäjistä on osallistunut ohjelmatuottajan järjestämiin kehityspäiviin. b. Toimintajärjestelmä Vuoden 2014 aikana on tehty toimintajärjestelmään liittyvien asiakirjojen päivityksiä. 9(37)

10 c. Paikallisen näkyvyyden lisääminen Imatran seudun ympäristötoimi Yleinen osa Imatran seudun ympäristötoimi on osallistunut vuoden 2014 aikana useampaan tilaisuuteen, joissa on jaettu tietoa ympäristötoimen toiminnasta ja eri toimintasektoreiden asioista. Ympäristötoimi on ollut mukana mm. Etelä-Karjalan rakennusmessuilla tammikuussa, Parikkalan messuilla kesäkuussa, heinäkuussa sekä Simpeleen, että Ruokolahden torilla, syyskuussa Imatralla järjestetyssä vesiensuojelunseminaarissa. d. Seudullisen toiminnan kehittäminen Asiakas- ja sidosryhmä-/henkilökontaktien onnistumisen edistämiseksi on edelleen pidetty säännöllisesti viikoittain kaikissa kunnissa lyhyttä palveluaikaa, jolloin työyhteisön kaikki henkilöt vuorotellen ovat olleet päivystävinä. Näin on pyritty tekemään seutu ja sen kunnat ja toimijat tutuksi kaikille. e. Viranhaltijoiden erikoistumisen vahvistaminen Vuonna 2014 on edelleen panostettu erikoistumiseen mahdollistamalla erikoistumista vahvistavaa koulutusta. Henkilöstö on käynyt alakohtaisissa työnohjauspäivissä, yksittäisissä koulutustilaisuuksissa, varautumiseen liittyvässä koulutuksessa sekä yleisissä ympäristöterveydenhuollon koulutuspäivillä. Kaikki koulutus huomioiden ympäristöinsinöörit ovat saaneet koulutusta vuoden 2014 aikana keskimäärin noin 5 päivää/ henkilö. 5. Laboratoriot Imatran seudun ympäristötoimi on toimintavuoden aikana tukeutunut mm. seuraaviin hyväksyttyihin laboratorioihin: Nab Labs Oy, Eurofins Oy, Saimaan Vesi- ja ympäristötutkimus Oy. 6. Valvonnan maksullisuus Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman mukainen valvonta on maksullista. Valvontasuunnitelmaan sisältyvästä tarkastuksesta, näytteenotosta ja tutkimuksista peritään hyväksytyn taksan mukainen maksu. Maksuilla katetaan valvonnasta aiheutuvia todellisia kustannuksia. Vuoden 2014 aikana on Imatran seudun ympäristötoimen ympäristöterveydenhuollon valvontatoiminnasta johtuva tulokertymä ollut noin Tulot on budjetoitu ympäristöterveydenhuollon toimintaan. 10(37)

11 7. Voimavarojen riittävyys ja henkilöstön koulutus Imatran seudun ympäristötoimi Yleinen osa Ympäristöterveydenhuollon lainsäädännön mukaan valvontaviranomaisella tulee olla käytettävissään tarpeellinen määrä pätevää ja valvonnan menestyksellisen hoitamisen kannalta riittävän kokenutta henkilökuntaa. Vuosien aikana Imatran seudun ympäristöterveydenhuollossa on ympäristöinsinöörien resurssit jakaantuneet eri ympäristöterveydenhuollon sektoreille seuraavasti: Valvontasektori Toteutunut 2011 Toteutunut 2012 Toteutunut 2013 Suunniteltu tarkastajien voimavarojen jako sektoreittain Elintarvikevalvonta 2,5 2,8 3,0 2,5 3,0 Terveysvalvonta 2,5 2,4 2,4 2,5 2,6 Kuluttajaturvallisuus 0,3 0,4 0,4 0,3 0,4 Kemikaalilain valvonta Tupakkalain valvonta Asiakaspalvelu+ yleinen kehittäminen 0,2 0,05 0,1 0,05 0 0,3 0,2 0,4 0,2 0,3 0,6 0,6 0,6 ei arvioitu 0,4 Taulukko I/1 Resurssien jakaantuminen eri valvontasektoreiden kesken, htv Toteutunut 2014 Insinöörien lisäksi on valvontatyötä tehnyt elintarvikevalvonnan sektorilla valvontaeläinlääkäri, jonka työstä 30 % on kohdennettu alkutuotantovalvontaan. Valvontahenkilöstö on saanut koulutusta vuoden 2014 aikana kaikkiaan 41 päivää, joka on noin 3,5 pv/hlö, josta koulutuksesta sektorikohtaista koulutusta on yhteensä n. 28 päivää. 8. Varautuminen erityistilanteisiin Imatran seudun ympäristötoimessa päivitettiin ympäristöterveydenhuollon ja ympäristönsuojelun yhteinen valmiussuunnitelma vuonna 2010 koskemaan koko yhteistoimintaaluetta. Suunnitelma on erillinen asiakirja, jolle on luotu vuotuinen päivitysmenettely. Vuonna 2014 toteutettiin suunnitelman mukainen päivitysprosessi ja päivityksen jälkeinen valmiussuunnitelman läpikäynti koko henkilöstön kanssa. 9. Viestintä Imatran seudun ympäristötoimi kokonaisuudessaan pitää viestintää yhtenä kehittämiskohteenaan. Viestintää kehittämällä halutaan lisätä näkyvyyttä ja valvonnan vaikuttavuutta ja myös lisätä toimijoiden ja kuntalaisten tietoisuutta ympäristötoimen sektoriin kuuluvista asioista. 11(37)

12 Yleinen osa Vuoden 2014 lopulla tehtiin ympäristötoimelle viestintäohje, joka sisältää myös viestinnän vuosittain päivitettävän kehittämissuunnitelman. 10. Valvontasuunnitelma hyväksyminen Valvontasuunnitelmassa linjattiin, että Imatran seudun ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman päivittyneet kohdemäärät ja suunnitelmalliset tarkastukset sekä maininnat uusista vuotuisista projekteista viedään vuosittain tiedoksi Imatran seudun ympäristölautakunnalle, mutta mikäli päivitykseen sisältyy jotain muuta merkittävää tai oleellista muutosta viedään asiakirja lautakunnan käsittelyyn. Uudelle ohjelmakaudelle julkaistiin valvontaohjelma vuosiksi Imatran seudun ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma on myös viisivuotinen ja se hyväksyttiin Imatran seudun ympäristölautakunnassa joulukuussa 2014 Imatran seudun ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelmaan on luotu sisälle jatkuvan päivityksen toiminto. Mikäli suunnitelmakaudella poistuu kohteita tai ilmoitetaan uusia, niin suunnitelma päivitetään kohteita lisäämällä tai poistamalla. Uuden kohteen riskinarviointi voidaan tehdä heti ja suunnitella tarpeellinen valvonta. 12(37)

13 Kohteita yhteensä vuoden 2011 lopussa Kohteita yhteensä vuoden 2012 lopussa Kohteita yhteensä vuoden 2013 lopussa Kohteita yhteensä vuoden 2014 lopussa Imatran seudun ympäristötoimi Elintarvikevalvonta II Elintarvikevalvonta 1. Valvontakohteet Valvontaviranomaisella tulee olla ajan tasalla olevat tiedot kaikista alueensa elintarvikevalvontakohteista (elintarvikelaki 83 ). Vuoden 2014 aikana on lopettanut jokunen valvontakohde toimintansa ja joitakin on syntynyt uusia. Kaikkiaan valvontakohteiden määrä on lisääntynyt 7 kohteella. Taulukossa II/1 on valvontakohteiden määrät kohdetyypeittäin vuosien 2011, 2012, 2013 ja 2014 lopussa. Kohdetyyppi MAITOALA Maitoalan valmistus (raakamaidon/raaka-ainemaidon käyttö) Muu maitoalan valmistus LIHA-ALA Liha-alan valmistus (<1 Mkg/v) KALA-ALA Tuoreiden kalastustuotteiden käsittely/ kalajalosteiden valmistus (tuotantomäärä < kg/v) MUNA-ALA Munapakkaamo (tuotantomäärä < kg/v) Munatuotteiden valmistus ELÄIMISTÄ SAATAVIEN ELINTARVIKKEIDEN VÄHÄINEN KÄSITTELY EL :n tarkoittama toiminta VILJA JA KASVISALA Myllytoiminta Leipomotuotteiden valmistus, helposti pilaantuvia tuotteita Ruoka- ja kahvileipien valmistus Muiden viljatuotteiden valmistus Kasvi-, marja- ja hedelmätuotteiden valmistus (37)

14 Elintarvikevalvonta Pakkaamotoiminta, vähäistä kauppakunnostusta ELINTARVIKKEIDEN VALMISTUS Yhdistelmätuotteiden valmistus Makeisten valmistus Juomien valmistus Muu valmistus (esim kahvin paahto) ELINTARVIKKEIDEN MYYNTI Elintarvikkeiden vähittäismyynti, teollisesti pakattuja ei-helposti pilaantuvia elintarvikkeita Elintarvikkeiden vähittäismyynti, teollisesti pakattuja helposti pilaantuvia elintarvikkeita Elintarvikkeiden vähittäismyynti, myydään pakkaamattomia elintarvikkeita Elintarvikkeiden vähittäismyynti, käsitellään helposti pilaantuvia elintarvikkeita Tori ELINTARVIKKEIDEN TARJOILU Ravintolatoiminta Grilli- ja pikaruokatoiminta Kahvilatoiminta Pubitoiminta Suurtalous, laitoskeittiö Suurtalous, keskuskeittiö ja pitopalvelu Suurtalous, tarjoilukeittiö ELINTARVIKKEIDEN KULJETUKSET Elintarvikkeiden kuljetukset, pakastekuljetukset, kuljetukset jäädytettynä, kuljetukset lämpiminä ELINTARVIKKEIDEN VARASTOINTI JA PAKASTAMINEN Eläimistä saatavien elintarvikkeiden varastointi Muiden kuin eläimistä saatavien elintarvikkeiden varastointi Elintarvikkeiden pakastaminen KONTAKTIMATERIAALITOIMITTAJA Elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuvia tarvikkeita valmistavat laitokset, markkinoijat ja maahantuojat ALKUTUOTANTO Maidontuotanto Lihakarjan kasvatus, kalastus ja vesiviljely Muu alkutuotanto Valvontakohteita yhteensä ilman alkutuotantoa Taulukko II/1: Elintarvikevalvonnan valvontakohteet Imatran seudulla valvontaohjelmakaudella , Imatran seudun ympäristötoimessa on tehty ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma koko valvontaohjelmakaudelle Elintarvikevalvonnan osa-alueella on määritelty paikalliseen kohdekohtaiseen riskiarviointiin perustuva kohdetyyppikohtainen keskimääräinen tarkastustiheys. Koko nelivuotiskauden tarkastusten määrä ja suunniteltujen tarkastuksien keskimääräinen vuotuinen kohdetyyppikohtainen tarkastustiheys on määritelty. Valvontaa oli, suunnitelmakauden lopussa, suunniteltu tehtäväksi keskimäärin noin 52 % keskushallinnon ohjeellisesta maksimaalisesta valvontatarpeesta. 14(37)

15 Vuoden 2014 aikana päivittynyt suunnitelma tarkastuksista vuosina yhteensä Päivitetyissä kohteissa toteutuneet tarkastukset Tarkastustiheystarve (Paikallinen riskinarvio) Vuosille suunniteltujen tarkastuksien keskimääräinen vuotuinen tarkastustiheys Toteutunut keskimääräinen vuotuinen tarkastustiheys Vuoden 2014 suunnitelma Vuoden 2014 toteuma Huomiot Imatran seudun ympäristötoimi Elintarvikevalvonta Vuoden aikana on poistunut kohteita, jolloin myös niille suunnitellut tarkastukset on poistettu suunnitelmasta, on syntynyt joitain uusia kohteita, joille on laadittu valvontasuunnitelma. Tarkastuksien yhteydessä on saatettu havaita riskien pienentyneen tai kasvaneen, jolloin suunnitelmaa on voitu päivittää tältä osin välittömästi. Kokonaisuudessaan nelivuotiskauden suunniteltujen tarkastuksien määrä on vähentynyt vuoden 2014 aikana noin 1,3 %. Taulukossa II/2 on kuvattu elintarvikevalvonnan suunnitelmalliset tarkastukset ohjelmakaudella Taulukosta voi nähdä kuinka suunnitelma on päivittynyt vuoden aikana sekä kuinka sitä on toteutettu vuosien aikana. Taulukkoon on esitetty paikallinen kohdekohtaisista riskinarvioinneista syntynyt keskimääräinen kohdetyyppikohtainen tarkastustiheystarve. Taulukossa on myös esitetty nelivuotiskaudelle suunniteltujen tarkastuksien keskimääräinen vuotuinen tarkastustiheys sekä vuosien toteutunut kohdetyyppikohtainen keskimääräinen tarkastustiheys. Taulukossa on myös tarkasteltu kuluneen vuoden, 2014, suunnitelmaa ja toteumaa. Kohdetyyppi MAITOALA Maitoalan valmistus (raakamaidon/raaka-ainemaidon käyttö) Muu maitoalan valmistus LIHA-ALA Liha-alan valmistus (<1 Mkg/v) ,0 3,0 1,5 6 4 KALA-ALA Tuoreiden kalastustuotteiden käsittely/ kalajalosteiden valmistus ,5 1,5 1,4 3 3 (tuotantomäärä < kg/v) MUNA-ALA Munapakkaamo (tuotantomäärä < kg/v) 4 3 1,0 1,0 0,8 1 1 munatuotteiden valmistus ELÄIMISTÄ SAATAVIEN ELINTARVIKKEIDEN VÄHÄINEN KÄSITTELY EL :n tarkoittama toiminta VILJA JA KASVISALA 15(37)

16 Elintarvikevalvonta Myllytoiminta Leipomotuotteiden valmistus, helposti pilaantuvia tuotteita ,6 1,5 1, Ruoka- ja kahvileipien valmistus 4 4 1,0 1,0 1,0 1 1 Muiden viljatuotteiden valmistus Kasvi-, marja- ja hedelmä tuotteiden valmistus 7 6 0,35 0,4 0,4 2 2 Pakkaamotoiminta, vähäistä kauppakunnostusta 2 2 0,5 0,5 0,5 0 0 ELINTARVIKKEIDEN VALMISTUS Yhdistelmätuotteiden valmistus Makeisten valmistus Juomien valmistus Muu valmistus (esim kahvin paahto) ELINTARVIKKEIDEN MYYNTI Elintarvikkeiden vähittäismyynti, teollisesti pakattuja ei-helposti ,5 0,4 0,3 5 3 pilaantuvia elintarvikkeita Elintarvikkeiden vähittäismyynti, teollisesti pakattuja helposti pilaantuvia ,8 0,8 0, elintarvikkeita Elintarvikkeiden vähittäismyynti, myydään pakkaamattomia elintarvikkeita ,8 0,8 0, Elintarvikkeiden vähittäismyynti, käsitellään helposti pilaantuvia ,7 1,4 1, elintarvikkeita Tori ,5 0,4 0,4 1 2 ELINTARVIKKEIDEN TARJOILU Ravintolatoiminta ,7 1,5 1, Grilli- ja pikaruokatoiminta ,1 0,9 0, Kahvilatoiminta ,9 1,0 0, Pubitoiminta ,5 0,5 0, Suurtalous,,laitoskeittiö ,1 1,1 1, Suurtalous, keskuskeittiö ja ,6 1,6 1, pitopalvelu Suurtalous, tarjoilukeittiö ,9 0,9 0, ELINTARVIKKEIDEN KUJETUKSET Elintarvikkeiden kuljetukset, pakastekuljetukset, kuljetukset jäädytettynä, kuljetukset lämpiminä ELINTARVIKKEIDEN VARAS- TOINTI JA PAKASTAMINEN Eläimistä saatavien elintarvikkeiden varastointi Muiden kuin eläimistä saatavien elintarvikkeiden varastointi Elintarvikkeiden pakastaminen KONTAKTIMATERIAALI TOIMITTAJA Elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuvia tarvikkeita val ,7 0,7 0, ,9 0,7 0, (37)

17 Elintarvikevalvonta mistavat laitokset, markkinoijat ja maahantuojat ALKUTUOTANTO Maidontuotanto Lihakarjan kasvatus, kalastus ja vesiviljely 12 4 Muu alkutuotanto Tarkastuksia yhteensä (ilman alkutuotantoa) Taulukko II/2: Suunnitelmallinen elintarvikevalvonnan toteutuminen kohdetyypeittäin vuonna Vuoden 2014 aikana päivitetystä nelivuotisesta elintarvikevalvontasuunnitelmasta on toteutettu ohjelmakauden aikana 92 %. Vuoden 2014 aikana on toteutettu sille arvioidusta suunnitelmasta noin 92 %. Vuoden aikana tehtiin 47 suunnitelman ulkopuolista tarkastusta. Se on noin 11 % vuoden kokonaistarkastuksien määrästä. Suunnittelemattomien tarkastuksien tarve on syntynyt esim. toimijoiden ja kuluttajien yhteydenotoista, neuvontatarkastuksista yms. Oiva järjestelmä on otettu käyttöön koko maassa lähtien siten, että se laajennetaan portaittain vuoteen 2015 mennessä koskemaan kaikkia kohdetyyppejä. Vuoden 2014 aikana elintarvikkeiden vähittäismyyntiin ja tarjoiluun kohdistetut tarkastuksen on tehty Oiva-järjestelmän mukaisesti. Vuoden 2014 suunnitelmallisista tarkastuksista n 7% oli Oivajärjestelmästä johtuvia suunnitelmallisia jälkitarkastuksia. Jälkitarkastustarve kohdistui pääosin ravintolatoiminta kohteisiin. Alkutuotannon tarkastaminen lihakarjatuotannon osalta on siirtynyt seuraavalle ohjelmakaudelle. 2. Näytteenotto ja tutkimukset Imatran, Mikkelin, Itä-Savon ja Keski-Savon elintarvikevalvontaviranomaiset toteuttivat loppusyksystä 2014 yhteisen pintapuhtaus näytteenottoprojektin. Projektin tavoitteena oli selvittää, kuinka hyvin keskus- ja laitoskeittiöissä ovat pintapuhtausasiat hallinnassa. Projektin kohteena olivat pääsääntöisesti koulujen, päiväkotien, julkisten ja yksityisten toimijoiden laitosmaiset keittiöt. Projektissa otettiin kaikkiaan 297 näytettä, joista Imatran seudun ympäristötoimen alueen näytteitä oli 70. Eniten huomautettavaa oli erilaisten koneiden osien puhtaustasoissa. Muihin projekteihin ei osallistuttu. 17(37)

18 Elintarvikevalvonta 3. Valvontakirjanpito Imatran seudun ympäristötoimella on ollut käytössä vuodesta 2013 lähtien valvontakohdejärjestelmä (KUTI1) sekä valvontatietojärjestelmä (KUTI2). Elintarvikevalvonnan tarkastustiedot ovat menneet sähköisesti tietojärjestelmän välityksellä keskusviranomaisille. OIVA - tarkastukset ja niihin liittyvä tiedonvälitys ja tallennus ovat myös toimineet keskushallinnon ohjeistuksen mukaisesti. 4. Elintarvikevalvonnan ohjaus- ja neuvonta Aluehallintovirastosta tehtiin Imatran seudun ympäristöterveydenhuollon elintarvikevalvontaan ohjaus- ja neuvontakäynti syksyllä Elintarvikevalvonnan resurssien käyttö ja tulototeuma Elintarvikevalvontaan käytettiin vuonna 2014 aikaa yhteensä noin 3 henkilötyövuotta, joka on noin reilu 15 % enemmän kuin edellisenä vuonna. Tästä työajasta reilu puolet kului suunnitelmalliseen valvontaan, suunnitteluun ja raportointiin. Toinen puoli koostuu suunnittelemattomasta valvonnasta, koulutuksesta ja muusta valvontaan liittyvästä työstä kuten esim. ohjaus ja neuvonta. Elintarvikevalvontaa saatiin vuoden 2014 aikana sektorikohtaista koulutusta yhteensä n. 12htpv Elintarvikevalvonnasta saatiin vuoden 2014 aikana tuloja n Saadut tulot voitiin kohdentaa ympäristöterveydenhuollon tulosyksikön resursointiin. 18(37)

19 Kohteita yhteensä suunnitelma kauden alussa Kohteita yhteensä vuoden 2011 lopussa Kohteita yhteensä vuoden 2012 lopussa Kohteita yhteensä vuoden 2013 lopussa Kohteita yhteensä vuoden 2014 lopussa Huomiot Imatran seudun ympäristötoimi Terveydensuojelu III Terveydensuojelu 1. Valvontakohteet Terveydensuojelulain suunnitelmallisen valvonnan kohteita on hyvin laajasti yhteiskunnan eri alueilla. Imatran seudun ympäristötoimen toiminta-alueen tiedossa olevat terveydensuojelulain mukaiset valvontakohdemäärät on kuvattu taulukossa III/1 kohdetyyppikohtaisesti. Taulukossa on valvontakohteiden määrät valvontakauden alussa ja vuosien 2011, 2012, 2013 ja 2014 lopussa. Kohdetyyppi TsL 13 1 mom. 1 kohdan kohteet Lasten ja nuorten kohteet: kerhotilat, nuorisotilat ja leirikeskukset, lasten iltapäiväkerhot, lasten sisäleikkipuistot Luentosalit ja auditoriot muualla kuin koulujen tai oppilaitoksien yhteydessä Teatterit, elokuvateatterit, ooppera- ja konserttisalit, sirkukset, baletti-, juhlahuoneistot sekä muut esityksiin ja tapahtumiin tarkoitetut sisätilat Kirkot, merimieskirkot ja muut uskonnollisten yhdistysten tilat Bingohallit, pelisalit ja -kasinot, tanssisalit ja -lavat Messu- ja kongressikeskukset, muut kokoontumis- ja juhlahuoneistot Hotellit (37)

20 Terveydensuojelu Aamiaismajoitus sekä majoitus maatilamatkailun yhteydessä Hostellit, kuten retkeilymajat, retkeilyhotellit, kesähotellit, huoneistohotellit, matkustajakoti/motelli, täyshoitola Lomakeskusten ja leirintäalueiden mökit Muu loma-asuntojen ammattimainen tarjoaminen, asuntolat, yömajat, pakolaisten vastaanottokeskukset Yleinen sauna Uimahalli Uima-allas, uimala Kylpylä Asetuksen (177/2008) mukaiset uimarannat Muut yleiset uimarannat Eläinsuojat ja aitaukset asemakaava alueella tai vastaavat Peruskoulu Lukio, yliopisto, kansalaisopisto Keskiasteen erilliset oppilaitokset Päiväkodit, lastenpäivähoito sekä esiopetustilat Lasten leikki- ja päivätoiminta, iltapäiväkerhot Lastenkodit, koulukodit ja muut vastaavat lastensuojeluyksiköt Vanhainkodit ja muut vastaavat vanhustenhuollon yksiköt Erityisryhmien kohteet, kehitysvammaisten laitokset, päihdehuoltolain mukaiset laitokset ja muut vastaavat Parturi, kampaamo Kauneushoitola tai muu ihonkäsittely tai - hoitopaikka, solarium Julkinen kuntosali tai liikuntatila Hautausmaa tai hautapaikka Muut laitokset ja huoneistot, joissa harjoitetusta toiminnasta saattaa aiheutua käyttäjälle terveyshaittaa (37)

21 Terveydensuojelu Talousvettä toimittavat laitokset (vähintään 5000 käyttäjää tai yli 1000 m3/d) Talousvettä toimittavat laitokset (vähintään 50 käyttäjää mutta alle 5000 tai vähintään 10 mutta alle 1000 m3/d) tai muu asetuksen 461/2000 mukainen kohde Talousvettä toimittavat laitokset(alle 50 käyttäjää tai alle 10 m3/d) tai muu 401/2001 asetuksen mukainen kohde ) Yhteensä Taulukko III/1:Terveydensuojelulain mukaisien valvontakohteiden määrät kohdetyypeittäin ohjelmakauden alussa ja vuosien 2011, 2012, 2013 ja 2014 lopussa. 1) Vuoden 2013 aikana tehtiin partureiden ja kampaamoiden kartoitus, jonka seurauksena valvontakohdelistasta poistui useita kohteita jo aiemmin lopettaneena 2) Terveydensuojelulain valvontaohjelman päivityksen v yhteydessä näiden kohteiden tulkinta muuttui ja jatkossa esim. elintarvike- tai kokoontumishuoneisto yms., joka käyttää vain omaan toimintaansa oman kaivon vettä, ei kyseessä ole talousvettä toimittava laitos. Tässä luvussa on käytetty asetuksen alkuperäistä tulkintaa vuosina ja nämäkin kohteet on laskettu mukaan. 2. Tarkastuksien toteutus Imatran seudun ympäristötoimessa on tehty ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma koko valvontaohjelmakaudelle Terveydensuojelun osa-alueella on määritelty paikalliseen kohdekohtaiseen riskiarviointiin perustuva kohdetyyppikohtainen keskimääräinen tarkastustiheys. Koko nelivuotiskauden tarkastusten määrä ja suunniteltujen tarkastuksien keskimääräinen vuotuinen kohdetyyppikohtainen tarkastustiheys on myös määritelty. Valvontaa oli suunniteltu tehtäväksi noin 60 % keskushallinnon ohjeellisesta maksimaalisesta valvontatarpeesta. Vuoden aikana on poistunut kohteita, jolloin myös niille suunnitellut tarkastukset on poistettu suunnitelmasta, on syntynyt joitain uusia kohteita, joille on laadittu valvontasuunnitelma. Tarkastuksien yhteydessä on saatettu havaita riskien pienentyneen tai kasvaneen, jolloin suunnitelmaa on voitu päivittää tältä osion välittömästi. Kokonaisuudessaan nelivuotiskauden suunniteltujen tarkastuksien määrä on vähentynyt toimintavuoden aikana noin 1 %. Taulukossa III/2 on kuvattu terveydensuojelun suunnitelmalliset tarkastukset ohjelmakaudella Taulukosta voi nähdä kuinka suunnitelma on päivittynyt vuoden aikana sekä kuinka sitä on toteutettu ohjelmakauden aikana. Taulukkoon on myös esitetty vuotuisen tarkastustiheyden muuttuminen sekä vuosien toteutunut kohdetyyppikohtainen keskimääräinen tarkastustiheys. 21(37)

22 Toimintavuoden 2014 aikana päivittynyt suunnitelma : tarkastuksia yhteensä Toteutuneet tarkastukset Tarkastustiheystarve (Paikallinen riskinarvio) Vuosille suunniteltujen tarkastuksien keskimääräinen vuotuinen tarkastustiheys Toteutunut keskimääräinen tarkastustiheys Vuoden 2014 suunnitelma Vuoden 2014 toteuma Huomiot Imatran seudun ympäristötoimi Terveydensuojelu Kohdetyyppi TsL 13 1 mom. 1 kohdan kohteet 1 1 0,25 0,25 0, Lasten ja nuorten kohteet: kerhotilat, nuorisotilat ja leirikeskukset, lasten iltapäiväkerhot, lasten sisäleikkipuistot 2 2 0,2 0,1 0,1 0 0 Luentosalit ja auditoriot muualla kuin koulujen tai oppilaitoksien yhteydessä Teatterit, elokuvateatterit, ooppera- ja konserttisalit, sirkukset, baletti-, juhlahuoneistot sekä muut esityksiin ja tapahtumiin tarkoitetut sisätilat Kirkot, merimieskirkot ja muut uskonnollisten yhdistysten tilat Bingohallit, pelisalit ja -kasinot, tanssisalit ja -lavat Messu- ja kongressikeskukset, muut kokoontumis- ja juhlahuoneistot ,16 0,25 0, ,20 0,24 0, ) 1 1 0,20 0,25 0, ,23 0,25 0, ) Hotellit 9 7 0,22 0,23 0, Aamiaismajoitus sekä majoitus maatilamatkailun yhteydessä 1 0 0,20 0,25 0, Hostellit, kuten retkeilymajat, retkeilyhotellit, kesähotellit, huoneistohotellit, matkustajakoti/motelli, täyshoitola Lomakeskusten ja leirintäalueiden mökit Muu loma-asuntojen ammattimainen tarjoaminen, asuntolat, yömajat, pakolaisten vastaanottokeskukset 9 5 0,20 0,20 0, ,20 0,25 0, Yleinen sauna 8 7 0,60 0,40 0, Uimahalli 7 6 0,88 0,88 0, (37)

23 Terveydensuojelu Uima-allas, uimala ,83 0,83 0, Kylpylä 6 4 1,5 1,5 1, Asetuksen (177/2008) mukaiset uimarannat , Muut yleiset uimarannat (ja paikat) ,0 1, Eläinsuojat ja aitaukset asemakaava alueella tai vastaavat 5 6 0,28 0,13 0, Peruskoulu ,30 0,30 0, ) Lukio, yliopisto, kansalaisopisto 5 3 0,30 0,31 0, Keskiasteen erilliset oppilaitokset 7 4 0,30 0,25 0, ) Päiväkodit, lastenpäivähoito sekä esiopetustilat Lasten leikki- ja päivätoiminta, iltapäiväkerhot ,29 0,27 0, ) 1 0 0,30 0,13 0, Lastenkodit, koulukodit ja muut vastaavat lastensuojeluyksiköt Vanhainkodit ja muut vastaavat vanhustenhuollon yksiköt Erityisryhmien kohteet, kehitysvammaisten laitokset, päihdehuoltolain mukaiset laitokset ja muut vastaavat 5 3 0,30 0,21 0, ,31 0,26 0, ) 8 3 0,34 0,25 0, ) Parturi, kampaamo ,15 0,13 0, ) Kauneushoitola tai muu ihonkäsittely tai -hoitopaikka, solarium ,21 0,17 0, Julkinen kuntosali tai liikuntatila ,27 0,24 0, Hautausmaa tai hautapaikka 5 4 0,14 0,10 0, Muut laitokset ja huoneistot, joissa harjoitetusta toiminnasta saattaa aiheutua käyttäjälle terveyshaittaa 0 0 Talousvettä toimittavat laitokset (vähintään 5000 käyttäjää tai yli 1000 m3/d) Talousvettä toimittavat laitokset (vähintään 50 käyttäjää mutta alle 5000 tai vähintään 10 mutta alle 1000 m3/d) tai muu asetuksen 461/2000 mukainen kohde Talousvettä toimittavat laitokset(alle 50 käyttäjää tai alle 10 m3/d) tai muu 401/2001 asetuksen mukainen kohde ,5 1,75 1, ,75 0,54 0, ,35 0,94 0, Yhteensä (37)

24 Terveydensuojelu Taulukko III/2: Suunnitelmallisen terveydensuojelulain mukaisen valvonnan toteutuminen kohdetyypeittäin vuosina Huomiot: 1) Nämä kohteet on poistettu suunnitelmallisen valvonnan piiristä ohjelmakaudelle , Koska oli tarvetta vuonna 2014 kohdentaa tarkastuksia resurssivajauksen takia, tehtiin se niin, että jätettiin näiden kohteiden suunniteltu tarkastus loppuvuodesta 2014 tekemättä. 2) Kunnan omistamien kiinteistöjen osalta valvontatyötä on tehty hyvin paljon sisäilmatyöryhmätyönä, joten näissä kiinteistöissä varsinainen suunnitelmallinen tarkastustoiminta on jäänyt vähäisemmälle. Vuosien aikana päivitetystä nelivuotisesta terveydensuojelun valvontasuunnitelmasta on toteutettu noin 77 %. Vuoden 2014 aikana on toteutettu sille arvioidusta suunnitelmasta noin 49 %. Vuoden aikana tehtiin 18 suunnitelman ulkopuolista tarkastusta. Se on noin 20 % kokonaistarkastuksien määrästä. Suunnittelemattomien tarkastuksien tarve syntyy mm. uusintatarkastuksista ja uusien kohteiden käyttöönotosta. Kunnallisten vesilaitosten alueilla selviteltiin noin 13 erilaista tapausta liittyen valvontatutkimusten tuloksiin, putkirikkoihin, vedenkäyttäjien yhteydenottoihin tai vesilaitoksen omaan käyttötarkkailuun (colilert tulokset). Pienissä talousvesikohteissa (pienet vesilaitokset, elintarvike- ja kokoontumishuoneistojen talousvedet) oli jonkin verran ongelmia talousveden mikrobiologisessa tai fysikaaliskemiallisessa laadussa. Asunnontarkastuskohteita on otettu vuoden 2014 aikana käsittelyyn 40 kpl. Näistä 26 on koskenut omakotitaloja ja 14 kerrostaloja ja muita asuinkohteita. Tapauksista neljä on liittynyt siivottomuuteen. Asunnontarkastuksia on tehty 22 kpl ja neuvonta-tutustumiskäyntejä 24 kpl. WHO:n kansainvälisen terveyssäännöstön (2005 art. 39) mukaisia laivojen saniteettitarkastuksia on vuoden 2014 aikana tehty 3 kappaletta. 3. Terveydensuojelun painopisteet Terveydensuojelun valtakunnallinen valvontaohjelma on nostanut vuosille yleiseksi painopisteeksi terveydellisten olojen valvonnan kohteissa, joita lapset ja nuoret käyttävät sekä majoitus ja kokoontumishuoneistot ja talousvettä toimittavien laitosten varautumisen erityistilanteisiin. Seudun jokaisessa kunnassa toimii sisäilmatyöryhmä, joissa huoneistojen ongelmakohtia kartoitetaan ja korjaussuunnitelmia tehdään. Näissä työryhmissä on ympäristöterveydenhuollon edustajana huoneistovalvonnasta vastaava ympäristöinsinööri. Työryhmätyö on osoittautunut hyvin toimivaksi tavaksi ohjata ja priorisoida korjausrakentamista ja osallistuminen tähän työhön on terveysvalvonnassa nähty erittäin tärkeäksi. Talousvesilaitosten erityistilannesuunnitelmia on tarkastettu suunnitelmallisten valvontojen yhteydessä. Erityisesti pienemmille laitoksille, joilta erityistilannesuunnitelmat ovat vielä puuttuneet, on annettu ohjeistusta niiden laatimiseksi ja suunnitelmia ja niiden päivityksiä onkin kohteilta saatu. Yhden keskikokoisen talousvesilaitoksen riskien arviointiin ja erityisti- 24(37)

25 Kunnan toimesta suunniteltu otettavaksi näytteet Valvontatutkimusohjelmien tai muiden velvoitteiden takia ulkopuolisen asiantuntijan yms. toimesta suunniteltu otettavaksi näytteet Vuonna 2011 kunnan toimesta otetut näytteet Vuonna 2012 kunnan toimesta otetut näytteet Vuonna 2013 kunnan toimesta otetut näytteet Vuonna 2014 kunnan toimesta otetut näytteet Vuonna 2011 erilaisten velvoitteiden takia ulkopuolisten ottamat näytteet Vuonna 2012 erilaisten velvoitteiden takia ulkopuolisten ottamat näytteet Vuonna 2013 erilaisten velvoitteiden takia ulkopuolisten ottamat näytteet Vuonna 2014 erilaisten velvoitteiden takia ulkopuolisten ottamat näytteet Imatran seudun ympäristötoimi Terveydensuojelu lannesuunnitelman valmisteluun on osallistuttu. Vesilaitoksille on annettu tietoa talousvesiasetuksen muutoksista mm. desinfiointivalmiudesta ja erityistilannesuunnitelmasta. Vesihuoltolaitoksien valmiussuunnitelmamalli on valmistumassa vasta elokuussa 2015, joten siitä ei vielä voinut tietoa jakaa. 4. Näytteenotto Terveydensuojelulain mukainen valvonta perustuu joidenkin kohdetyyppien osalta hyvin merkittävästi tuotteiden tai olosuhteiden valvomiseen näytteenoton avulla. Tällaisia kohteita ovat erityisesti veteen eri tavoin liittyvät tarkastuskohteet, talousvedet ja uimavedet. Taulukossa III/3 on kuvattu Imatran seudun ympäristötoimessa valvonnan tueksi otetut näytteet, joko yksikön henkilöstön itse ottamat näytteet tai hyväksytyn asiantuntijan kohteeseen jonkin velvoitteen kautta otettavaksi määritellyt näytteet. Vesilaitoksilta taulukon luvuissa on verkostovesinäytteet ja lähtevän veden näytteet, niiltä osin kuin ne ovat viranomaisvalvontatutkimuksia. Vesilaitoksilta otetaan näiden lisäksi käyttötarkkailunäytteitä mm. raakavesistä, laitoksilta lähtevästä vedestä, vesitorneista, yhdysvesiputkista ja yksittäisten kiinteistöjen vedestä. Suunniteltu näytteenotto on toteutunut ohjelmakaudella kunnan toimesta suunnitellun näytteidenoton osalta yli 90 % ja erilaisten valvontaohjelmien mukaan otettuja näytteitä on otettu yli 100 %. Kohdetyyppi Hostellit, kuten retkeilymajat, retkeilyhotellit, kesähotellit, huoneistohotellit, matkustajakoti/motelli, täyshoitola (37)

26 Terveydensuojelu Lomakeskusten ja leirintäalueiden mökit Muu loma-asuntojen ammattimainen tarjoaminen, asuntolat, yömajat, pakolaisten vastaanottokeskukset Yleinen sauna Uimahalli Uima-allas, uimala Kylpylä Asetuksen (177/2008) mukaiset uimarannat Muut yleiset uimarannat Talousvettä toimittavat laitokset (vähintään 5000 käyttäjää tai yli 1000 m3/d) Talousvettä toimittavat laitokset (vähintään 50 käyttäjää mutta alle 5000 tai vähintään 10 mutta alle 1000 m3/d) tai muu asetuksen 461/2000 mukainen kohde Talousvettä toimittavat laitokset(alle 50 käyttäjää tai alle 10 m3/d) tai muu 401/2001 asetuksen mukainen kohde Yhteensä Taulukko III/3 Terveydensuojelulain mukaisen valvonnan sisältämä näytteenotto Imatran seudun ympäristötoimessa. Suunnitelma ohjelmakaudelle ja toteuma Terveydensuojelulain mukaisen valvonnan resurssien käyttö ja tulototeuma Terveydensuojelulain mukaiseen työhön käytettiin vuonna 2014 aikaa yhteensä noin 2,6 henkilötyövuotta, josta suunnitelmalliseen valvontaan ja siihen liittyvään työhön käytettiin noin 30 %. Terveydensuojelulain mukaista valvontaa tekevät tarkastajat ovat vuoden aikana saaneet sektorikohtaista koulutusta yhteensä 14 päivää. Ko. koulutus on keskittynyt pääasiassa vesi- ja asumisterveysasioihin. Terveydensuojelulain mukaisesta valvonnasta saatiin vuoden 2013 aikana tuloja n Saadut tulot voitiin kohdentaa ympäristöterveydenhuollon tulosyksikön resursointiin. 26(37)

27 Kohteita yhteensä suunnitelma kauden alussa Kohteita yhteensä vuoden 2011 lopussa Kohteita yhteensä vuoden 2012 lopussa Kohteita yhteensä vuoden 2013 lopussa Kohteita yhteensä vuoden 2014 lopussa Huom Imatran seudun ympäristötoimi Kuluttajaturvallisuus IV Kuluttajaturvallisuus 1. Valvontakohteet Kuluttajapalveluiden valvonta on kohdistunut pääasiassa nk. painopistealueiden kohteiden valvontaan. Muita kohteita on valvottu mm. ilmoitusten ja valvontayksikössä tapahtuvan riskinarvioinnin perusteella. Taulukossa IV/1 on lueteltu painopistealueittain tiedossa olevien kohteiden määrä Imatran seudulla. Taulukossa on valvontakohteiden määrät valvontakauden alussa ja vuosien 2011, 2012, 2013 ja 2014 lopussa. Kohdetyyppi Huvi-/ teemapuisto (kotikunta) Kuntosali Laskettelukeskus tai muu rinnekeskus Leikkikenttä tai -puisto Sisäleikkipaikat Rullalautailupaikka tai vastaava pyöräilypaikka Ohjelmapalvelu Kiipeilykeskus/ -seinä Ratsastustalli tai muu ratsastuspalvelu Kartingrata Uimahalli/kylpylä Uimaranta Talviuintipaikka Tatuointi, lävistys tms Turvapuhelinpalvelu tms Yleisötilaisuus Muut kuluttajapalvelut Kynttilätuotteiden valmistaja Lelujen valmistaja Kosmetiikan valmistaja (37)

28 Kuluttajaturvallisuus Valvontakohteita yhteensä Taulukko IV/1 : Kuluttajaturvallisuuden painopistealueiden valvontakohteiden määrät Imatran seudun ympäristötoimen alueella valvontakaudella ) Vuoden 2013 alussa koulujen piha-alueiden leikkikentät siirrettiin kohderyhmään muut kuluttajapalvelut. (uudesta Yhti-luokituksesta johtuen) 2) Suunnitelmaan oli aluksi sisällytetty myös yleisessä käytössä olevat kylien liikunta- ja uimapaikat. Vuoden 2013 alussa nämä siirrettiin kohderyhmään muut kuluttajapalvelut. (uudesta Yhtiluokituksesta johtuen) 3) Kohdeluokka muut kuluttajapalvelut otettiin suunnitelmassa käyttöön vuoden 2013 alussa. 4) Kulutustavaroiden valvonta siirtyi Tukesille vuoden 2013 aikana. 5) Turvapuhelinpalveluiden valvonta siirtyi pois kunnan toimialalta 2. Tarkastuksien toteutus Valvontakohteiden suunniteltu tarkastustiheys on perustunut kohteiden riskinarviointiin ja valvontaohjelman ohjeellisiin tarkastustiheyksiin. Valvontaa oli suunniteltu tehtäväksi noin 94 % keskushallinnon ohjeellisesta valvontatarpeesta. Kuluttajaturvallisuus ja terveydensuojelulain mukaiset tarkastukset on usein toteutettu samanaikaisesti kohteissa, joita valvotaan kummankin lain nojalla. Imatran seudun ympäristötoimessa tehtiin ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma koko valvontaohjelmakaudelle Kuluttajaturvallisuuden osa-alueella määriteltiin paikalliseen kohdekohtaiseen riskiarviointiin perustuva kohdetyyppikohtainen keskimääräinen tarkastustiheys. Koko nelivuotiskauden tarkastusten määrä ja suunniteltujen tarkastuksien keskimääräinen vuotuinen kohdetyyppikohtainen tarkastustiheys myös määriteltiin.. Taulukossa IV/2 on kuvattu kuluttajaturvallisuuden suunnitelmalliset tarkastukset ohjelmakaudella , 2014 aikana päivittynyt suunnitelma Taulukosta voi nähdä kuinka suunnitelmaa on toteutettu vuosien aikana. Taulukkoon on myös esitetty vuosien toteutunut kohdetyyppikohtainen keskimääräinen tarkastustiheys. 28(37)

29 Toimintavuoden 2014 aikana päivittynyt suunnitelma : tarkastuksia yhteensä Toteutuneet tarkastukset Tarkastustiheystarve (Paikallinen riskinarvio) Vuosille suunniteltujen tarkastuksien keskimääräinen vuotuinen tarkastustiheys Toteutunut keskimääräinen tarkastustiheys Suunnitellut tarkastukset 2014 Toteutuneet tarkastukset 2014 Huomiot Imatran seudun ympäristötoimi Kuluttajaturvallisuus Kohdetyyppi Huvi-/ teemapuisto (kotikunta) Kuntosali ,30 0,28 0, Laskettelukeskus tai muu rinnekeskus 6 6 0,75 0,75 0, Leikkikenttä tai -puisto ,43 0,45 0, Sisäleikkipaikat 0 0 Rullalautailupaikka tai vastaava pyöräilypaikka ,5 0,5 0,5 Ohjelmapalvelu ,38 0,37 0, Kiipeilykeskus/ -seinä 1 1 0,3 0,25 0, Ratsastustalli tai muu ratsastuspalvelu ,36 0,33 0, Kartingrata 2 2 0,50 0,50 0,5 1 1 Uimahalli/kylpylä ,92 0,88 0, Uimaranta Talviuintipaikka 9 9 0,5 0,45 0, Tatuointi, lävistys tms 1 1 0,25 0,25 0, Turvapuhelinpalvelu tms Yleisötilaisuus 3 3 0,4 0,38 0, Muut kuluttajapalvelut ,3 0,3 0, Kynttilätuotteiden valmistaja 1 1 0,25 0,25 0,33 1 Lelujen valmistaja Kosmetiikan valmistaja 1 0 0,25 0, Pallopelialueet (projekti 2011) 9 Yhteensä T Taulukko IV/2: Suunnitelmallinen kuluttajaturvallisuuden valvonnan toteutuminen painopistealueittain vuosina ) ko. toiminnot siirtyneet pois kunnan valvonnasta Vuosien aikana päivitetystä nelivuotisesta kuluttajaturvallisuusvalvonnan valvontasuunnitelmasta on toteutettu n. 99 %. Vuoden 2014 aikana on toteutettu sille arvioidusta suunnitelmasta 96 %. 29(37)

30 Kuluttajaturvallisuus Vuoden aikana tehtiin 18 suunnitelman ulkopuolista tarkastusta. Tämä on noin 21 % kokonaistarkastuksien määrästä. Suunnittelemattomien tarkastuksien tarve on syntynyt pääosin jälkitarkastuksista. 3. Valvontaprojektit Kuluttajaturvallisuusvalvonnan valtakunnalliseksi valvontaprojektiksi oli vuodelle 2014 asetettu lähiliikuntapaikkojen turvallisuus ja ratsastuspalveluiden turvallisuus. Ratsastuspalveluun liittyvään projektiin ei osallistuttu. Lähiliikuntapaikkaprojektissa oltiin mukana yhdellä kohteella. 4. Kuluttajaturvallisuuslain mukaisen valvonnan resurssien käyttö ja tulototeuma Kuluttajaturvallisuuslain mukaiseen valvontaan käytettiin vuoden 2013 aikana yhteensä noin 0,4 henkilötyövuotta. Kuluttajaturvallisuuslain mukaista valvontaa tekevät tarkastajat ovat vuoden aikana saaneet ns. sektorikohtaista koulutusta yhteensä 2 päivää. Kuluttajaturvallisuus valvonnan mukaisesta valvonnasta saatiin vuoden 2014 aikana tuloja noin Saadut tulot voitiin kohdentaa ympäristöterveydenhuollon tulosyksikön resursointi. 30(37)

31 31(37)

32 Kohteita yhteensä suunnitelma kauden alussa Kohteita yhteensä vuoden 2011 lopussa Kohteita yhteensä vuoden 2012 lopussa Kohteita yhteensä vuoden 2013 lopussa Kohteita yhteensä vuoden 2014 lopussa Huomiot Imatran seudun ympäristötoimi Tupakkalain mukainen valvonta VI Tupakkalain mukainen valvonta 1. Valvontakohteet Taulukkoon VI/1 on kerätty tupakkalain perusteella valvottavat kohteet Imatran seudun ympäristötoimen alueella suunnitelmakauden alussa vuosina lopussa. Kohdetyyppi Ravintola tai muu ravitsemisliike, jossa on erillinen tupakointitila Kaikki ravitsemisliikkeet Päiväkotien ja oppilaitosten sisätilat ja ulkoalueet Alaikäisille lastensuojelulain tai mielenterveyslain nojalla hoitoa antavat laitokset Virastojen ja viranomaisten sekä niihin verrattavien julkisten laitosten yleisölle ja asiakkaille varatut sisätilat Myyntilupa-asiat Tupakkatuotteiden tukkumyymälät joissa ei ole vähittäismyyntiä Pääasiassa alle 18-vuotiaille oppilaille tarkoitettujen oppilaitosten läheisyydessä sijaitsevat tupakkatuotteiden ja tupakointivälineiden myyntipaikat ja automaattiset myyntilaitteet Pääasiassa alle 18-vuotiaille tarkoitettujen harrastus- ja kehotilojen sekä muiden alle 18- vuotiaiden suosimien paikkojen läheisyydessä sijaitsevat tupakkatuotteiden ja (37)

Tarkastusaika. Tarkastusaika (krt/vuosi) Tarkastustiheys (krt/v) Toiminnan luonteeseen ja laajuuteen perustuva riskiluokka (toimintatyyppi) (h)

Tarkastusaika. Tarkastusaika (krt/vuosi) Tarkastustiheys (krt/v) Toiminnan luonteeseen ja laajuuteen perustuva riskiluokka (toimintatyyppi) (h) Siilinjärven ympäristöterveyspalvelut YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMAN LIITE A Ymptervltk 17.12.2014 24 1 Elintarvikevalvonta Valtakunnallinen valvontaohjelma VALVONTASUUNNITELMA Toiminnan

Lisätiedot

Pohjoisen Keski-Suomen Ympäristötoimen ympäristöterveysvalvonnan valvontasuunnitelman toteutuma 2015. Sivu 1/5

Pohjoisen Keski-Suomen Ympäristötoimen ympäristöterveysvalvonnan valvontasuunnitelman toteutuma 2015. Sivu 1/5 Pohjoisen Keski-Suomen Ympäristötoimen ympäristöterveysvalvonnan valvontasuunnitelman toteutuma 2015. Sivu 1/5 Valvontakohteita Tarkastettava Tarkastukset Näytteet Tarkastetut Tarkastukset Näytteet [kpl]

Lisätiedot

KUOPION KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA

KUOPION KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA KUOPIONKAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLONMAKSUTAKSA Kuopionkaupunginympäristö-jarakennuslautakunnanhyväksymä14.2.201312 Soveltamisala Tätätaksaasovelletaan A) Elintarvikelaissa(23/2006)säädettyihinkunnanviranomaisensuoritteisiin,jotkakoskevat

Lisätiedot

KUOPION KAUPUNKGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA

KUOPION KAUPUNKGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA KUOPIONKAUPUNKGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLONMAKSUTAKSA Kuopionkaupunginympäristö-jarakennuslautakunnanhyväksymä14.2.201312 Soveltamisala Tätätaksaasovelletaan A) Elintarvikelaissa(23/2006)säädettyihinkunnanviranomaisensuoritteisiin,jotkakoskevat

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Ympäristöterveyden valvontasuunnitelma 2015-2019 Päivitys vuodelle 2016

Pohjois-Karjalan Ympäristöterveyden valvontasuunnitelma 2015-2019 Päivitys vuodelle 2016 hdetyypit valvontalajeittain hteiden kesto Liite 1. hteet ja resurssitarkastelu 2015-2019 KAIKKI KUNNAT YHTEENSÄ VALTAKUNNALLINEN OHJEISTUS VALVONTAYKSIKÖN TYÖSUUNNITELMA työaika Elintarvike valvontakohdetyypit

Lisätiedot

% $ & $ $ ' ( $ $ $ )*" ++% & +' +!"$. # -!" $ $. # -!". '

% $ & $ $ ' ( $ $ $ )* ++% & +' +!$. # -! $ $. # -!. ' !" # # # % & ( )*" ++% & +, &--%! # +! # & # +!". # -!". #!" # +!"!" -!".!" %!" % / ( &%%-+-&!" #. 0 ( - &!" # +!" # -!". --& 1!".# 1!" # %!" # %!". 2 3 --+& % %!4%!".# %!4%!" 5 ( 6... 7 1 % 6.! "! (4

Lisätiedot

LIITE 2: LÄNSI-UUDENMAAN YMPÄRISTÖTERVEYDEN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VUODEN 2012 SÄÄNNÖLLISEN VALVONNAN VALVONTASUUNNITELMAN TARKASTUSTAULUKKO

LIITE 2: LÄNSI-UUDENMAAN YMPÄRISTÖTERVEYDEN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VUODEN 2012 SÄÄNNÖLLISEN VALVONNAN VALVONTASUUNNITELMAN TARKASTUSTAULUKKO LIITE 2: LÄNSI-UUDENMAAN YMPÄRISTÖTERVEYDEN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VUODEN 2012 SÄÄNNÖLLISEN VALVONNAN VALVONTASUUNNITELMAN TARKASTUSTAULUKKO Kohdetyyppi tiheys k.v. arvio (kpl/v) tiheys oma arvio (kpl/v)

Lisätiedot

Ympäristöterveydenhuollon. maksutaksa

Ympäristöterveydenhuollon. maksutaksa Ympäristöterveydenhuollon taksa Elintarvikelaki Terveydensuojelulaki Tupakkalaki Kuluttajaturvallisuuslaki Lääkelaki Kouvolan kaupunki Rakennus- ja ympäristölautakunta 5.2.2014 12 1 KOUVOLAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON

Lisätiedot

Siilinjärven ympäristöterveyspalvelut MAKSUTAKSA 1 (7)

Siilinjärven ympäristöterveyspalvelut MAKSUTAKSA 1 (7) Siilinjärven ympäristöterveyspalvelut MAKSUTAKSA 1 (7) 1 Perusteet ja soveltamisala Ympäristöterveydenhuollon taksan perusteet on vahvistanut Siilinjärven kunnanvaltuusto 12.12.2011 ( 50). Lisäksi kunnanvaltuuston

Lisätiedot

kohteiden lkm tark. lkm/v EVO

kohteiden lkm tark. lkm/v EVO LIITE 2 VALVONTAKOHTEET JA TARKASTUSMÄÄRÄT 2015 1. ELINTARVIKELAIN MUKAINEN VALVONTA (Tarkastusmäärät perustuvat 2013 EVOon) lkm tark. lkm/v EVO aika aika yht. (h) h/tark.evo EVO Turun tark lkm /v (kaikki

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO VALVONTASUUNNITELMA 2011-2014 PÄIVITYS 2014

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO VALVONTASUUNNITELMA 2011-2014 PÄIVITYS 2014 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO VALVONTASUUNNITELMA 2011-2014 PÄIVITYS 2014 1(20) SISÄLLYSLUETTELO I. Yleistä... 2 II. Elintarvikevalvontasuunnitelman päivitys... 3 III. Terveydensuojelulain valvontasuunnitelman

Lisätiedot

Ympäristöterveydenhuollon taksa 1.1.2014 alkaen

Ympäristöterveydenhuollon taksa 1.1.2014 alkaen Ympäristöterveydenhuollon taksa 1.1.2014 alkaen 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat 1) laitosten hyväksymistä

Lisätiedot

Valvontasuunnitelman toteutuman raportointi ja arviointi

Valvontasuunnitelman toteutuman raportointi ja arviointi Valvontasuunnitelman toteutuman raportointi ja arviointi Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuolto Alueen asukasluku: 75000 Vuoden 2010 toiminta Elintarvikevalvonnan valvontakohdetyyppi Alkutuotanto Maidontuotantotilat

Lisätiedot

Terveydensuojelun valvonnan maksut

Terveydensuojelun valvonnan maksut Ympäristöterveydenhuoltojaosto 31.10.2014, 27 liite 1. Kuntayhtymähallitus xx.xx.xxxx, xx Terveydensuojelun valvonnan maksut 1. Ilmoituksenvarainen tai hyväksymistä edellyttävä toiminta Työtila, jonka

Lisätiedot

KUOPION KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA

KUOPION KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA KUOPION KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA Kuopion kaupungin ympäristö ja rakennuslautakunnan hyväksymä 12.11.2015 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin

Lisätiedot

KOTKAN YMPÄRISTÖKESKUKSEN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON TAKSAN MAKSUTAULUKKO

KOTKAN YMPÄRISTÖKESKUKSEN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON TAKSAN MAKSUTAULUKKO Sivu 1 / (6) Maksutaulukko astuu voimaan 1.4.2013 Työtunnin hinta 45 SISÄLTÖ TAULUKKO 1: ELINTARVIKELAIN (23/2006) MUKAISTEN SUORITTEIDEN MAKSUT, Sivu nro. 2 TAULUKKO 2: TAULUKKO 3: TERVEYDENSUOJELULAIN

Lisätiedot

A) Elintarvikelaissa 23/2006 (ja Laki elintarvikelain muuttamisesta 352/2011) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat

A) Elintarvikelaissa 23/2006 (ja Laki elintarvikelain muuttamisesta 352/2011) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat KALAJOEN KAUPUNKI YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUT 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan: A) Elintarvikelaissa 23/2006 (ja Laki elintarvikelain muuttamisesta 352/2011) säädettyihin kunnan viranomaisen

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON KEMIKAALI-, KULUTTAJATURVALLISUUS-, TERVEY- DENSUOJELU- JA TUPAKKAVALVONNAN VUODEN 2012 TOTEUMAN ARVIOINTI

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON KEMIKAALI-, KULUTTAJATURVALLISUUS-, TERVEY- DENSUOJELU- JA TUPAKKAVALVONNAN VUODEN 2012 TOTEUMAN ARVIOINTI Arviointi ISAVI/1343/05.14.02/2014 Itä-Suomi Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue 31.3.2014 Kuopion kaupungin ympäristö- ja rakennuslautakunta YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON KEMIKAALI-, KULUTTAJATURVALLISUUS-,

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Ympäristöterveyden valvontasuunnitelma Päivitys vuodelle 2017 KOHDEKOHTAISEN RISKINARVIOINNIN MUKAINEN

Pohjois-Karjalan Ympäristöterveyden valvontasuunnitelma Päivitys vuodelle 2017 KOHDEKOHTAISEN RISKINARVIOINNIN MUKAINEN Kaikki valvontayksikön kunnat yhteensä Valvontakohdetyypit valvontalajeittain KOHDEKOHTAISEN RISKINARVIOINNIN MUKAINEN VALTAKUNNALLINEN OHJEISTUS Liite 1. Valvontakohteet ja resurssitarkastelu 2015-2019

Lisätiedot

Lomake A: Valvontakohteet ja niiden tarkastukset

Lomake A: Valvontakohteet ja niiden tarkastukset Ymp.ltk 18.3.2014 Liite 4 A1(8) Tukes / Kuluttajaturvallisuusvalvonta 10.1.2013 Kuluttajaturvallisuusvalvonnan raportointi 2013 Lomake A: Valvontakohteet ja niiden tarkastukset Huom! Mittayksikkönä tunti

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA 7.1.2009 ALKAEN

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA 7.1.2009 ALKAEN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA 7.1.2009 ALKAEN LIITE 1 NÄYTTEENOTOSTA PERITTÄVÄ TOIMENPIDEMAKSU Näytteenotto a hinta Elintarvikenäyte 29 Talousvesinäyte 29 Sisäilmanäyte 58 Muu näytteenotto Näytteenottoon

Lisätiedot

Mikkelin seudun ympäristöpalvelut

Mikkelin seudun ympäristöpalvelut Mikkelin seudun ympäristöpalvelut (Mikkelin kaupunki, Hirvensalmen, Kangasniemen, Mäntyharjun ja Pertunmaan kunnat) YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA 2016 Ympäristöterveydenhuollon maksutaksa 1.4..2016

Lisätiedot

Terveydensuojelun valvonnan maksut

Terveydensuojelun valvonnan maksut Ympäristöterveydenhuoltojaosto 12.12.2013, 37 Liite 1 Kuntayhtymähallitus xx.xx.xxxx, xx Terveydensuojelun valvonnan maksut 1. 2. Ilmoituksenvarainen tai hyväksymistä edellyttävä toiminta Työtila, jonka

Lisätiedot

KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO. Terveydensuojeluvalvonnan valvontasuunnitelma vuosille 2015 2019

KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO. Terveydensuojeluvalvonnan valvontasuunnitelma vuosille 2015 2019 KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO Terveydensuojeluvalvonnan valvontasuunnitelma vuosille 2015 2019 Hyväksytty sote-kuntayhtymän hallituksessa / 2014 2 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Raportti YHTI2 toimenpiteistä ajalla *.*.2014. Sivu 1

Raportti YHTI2 toimenpiteistä ajalla *.*.2014. Sivu 1 Raportti YHTI2 toimenpiteistä ajalla *.*.24 Sivu Terveydensuojelu 37 3739,7 26 36 Ilmoituksen/hakemuksen käsittely 56 6453,25 8 Kauneudenhoitoa ja ihon käsittelyä suorittavat huoneistot ja laitokset -

Lisätiedot

SALON KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA

SALON KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA SALON KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA 2 SALON KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA Taksa kumoaa Salon kaupungin ympäristöterveydenhuollon maksutaksan, jonka kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Siilinjärven ympäristöterveyspalvelut MAKSUTAKSA 1(7)

Siilinjärven ympäristöterveyspalvelut MAKSUTAKSA 1(7) Siilinjärven ympäristöterveyspalvelut MAKSUTAKSA 1(7) 1 Perusteet ja soveltamisala Ympäristöterveydenhuollon taksan perusteet on vahvistanut Siilinjärven kunnanvaltuusto 12.12.2011 ( 50). Lisäksi kunnanvaltuuston

Lisätiedot

Ympäristöterveydenhuollon taksa 1.1.2016

Ympäristöterveydenhuollon taksa 1.1.2016 Lahden kaupunki / Ympäristöterveys Ympäristöterveydenhuollon taksa 1.1.2016 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka

Lisätiedot

o o o 1. 2. 3. 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 1. 2. 1. Liite 1. Suunnitelmallisen valvonnan kohdetyypit, niiden riskiluokat, tarkastustiheys ja tarkastuksen keskimääräinen kesto Suunnitelmallisen

Lisätiedot

Lomake A: Valvontakohteet ja niiden tarkastukset

Lomake A: Valvontakohteet ja niiden tarkastukset Tukes / Kuluttajaturvallisuusvalvonta 8.11.11 Kuluttajaturvallisuusvalvonnan raportointi 1 Lomake A: Valvontakohteet ja niiden tarkastukset Huom! Mittayksikkönä tunti (h). Valvontayksikkö: Espoon seudun

Lisätiedot

Terveydensuojelun valvonnan maksut

Terveydensuojelun valvonnan maksut Ympäristöterveydenhuoltojaoston 28.1.2011 2 hyväksymät taksat 2 Liite 1. Terveydensuojelun valvonnan maksut 1. 2. Ilmoituksenvarainen tai hyväksymistä edellyttävä toiminta Työtila, jonka käytöstä voi aiheutua

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMEN

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMEN LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMEN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA 1.1.2016 ALKAEN Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta 15.12.2015 159 LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMEN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON

Lisätiedot

Keski-Satakunnan kuntayhtymän ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuodelle Johdanto

Keski-Satakunnan kuntayhtymän ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuodelle Johdanto 1 Keski-Satakunnan kuntayhtymän ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuodelle 2011 1. Johdanto Ympäristöterveydenhuollon lainsäädäntö velvoittaa kunnat laatimaan koko ympäristöterveydenhuollon

Lisätiedot

Ympäristöterveydenhuollon maksutaulukko, Keski-Uudenmaan ympäristökeskus 2013.xlsx. Keskimääräiset Lisätar tarkastusmaksut, tarkastusajat eri

Ympäristöterveydenhuollon maksutaulukko, Keski-Uudenmaan ympäristökeskus 2013.xlsx. Keskimääräiset Lisätar tarkastusmaksut, tarkastusajat eri Elintarvikelaki Lisätar kastus toiminnoille Ravintolat ja keittiöt Ruokaravintola Ruokaravintola jossa catering toimintaa Kahvila, pizzakebabravintola, pikaruokaravintola, jakelukeittiö Pub 2 100 1,5 75

Lisätiedot

6.2.1 Valvontaan käytetty aika... 28 6.2.2 Nikotiinivalmisteiden valvonnan toteutuminen... 29 7 ELÄINLÄÄKINTÄHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA TOTEUMAN

6.2.1 Valvontaan käytetty aika... 28 6.2.2 Nikotiinivalmisteiden valvonnan toteutuminen... 29 7 ELÄINLÄÄKINTÄHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA TOTEUMAN IMATRAN SEUDUN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMAN TOTEUMAN ARVIOINTI 2015 2019, 2015 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 1 2 IMATRAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO... 1 2.1 Toimintaympäristö...

Lisätiedot

2*!,0 **"(-!+*+!,,--!... 14 30!"#-(!!%!0+ &$!!--!!... 14 4*"!'+",-0 -"(!"*#"!0,(-!/*"!(!- $+&,($!&... 15 5-0'!/-*#!... 16

2*!,0 **(-!+*+!,,--!... 14 30!#-(!!%!0+ &$!!--!!... 14 4*!'+,-0 -(!*#!0,(-!/*!(!- $+&,($!&... 15 5-0'!/-*#!... 16 3!... 5 "#"!$#%&'"(!)... 5 *+!,!--!. ""- '"(," '+""!"/!',(!0(!"-$(... 6 *+++"' #" - /-,"*)(!)'-(0'(("!... 7 1,(0**"(00(... 8 2'"!$"(!"*!-"("" +'0!0#" -... 9 3*+!!-0!0#"(- (-0'!/'+""!"... 9 *"!'+",-+*+!(00

Lisätiedot

Valtakunnalliset valvontaohjelmat vuosille 2015-2019

Valtakunnalliset valvontaohjelmat vuosille 2015-2019 Valtakunnalliset valvontaohjelmat vuosille 2015-2019 Ryhmäpäällikkö Kaisa Mäntynen Ylitarkastaja Reetta Honkanen Ylitarkastaja Heli Laasonen 1 Ympäristöterveydenhuollon yhteinen valtakunnallinen valvontaohjelma

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA 1.1.2008 ALKAEN

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA 1.1.2008 ALKAEN Itä-Savon sairaanhoitopiirin ky YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA 1.1.2008 ALKAEN Hyväksytty: 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan kulutustavaroiden ja kuluttajapalvelusten turvallisuudesta annetun

Lisätiedot

LIITE: JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSAN MAKSUTAULUKKO

LIITE: JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSAN MAKSUTAULUKKO LIITE: JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSAN MAKSUTAULUKKO A: Elintarvikelain mukainen valvonta HYVÄKSYMISTÄ EDELLYTTÄVÄ TOIMINTA 1 Liha-alan laitokset Hakemusten käsittelymaksut Suunnitelmallinen

Lisätiedot

Johdanto... 3. 1 Tarkastukset... 3

Johdanto... 3. 1 Tarkastukset... 3 Liite I Liite I 2 (7) Sisällysluettelo Johdanto... 3 1 Tarkastukset... 3 a) Elintarvikehuoneistojen ilmoitusten ja hakemusten käsittelyyn liittyvät tarkastukset 3 b) Säännöllisen valvonnan tarkastukset...

Lisätiedot

Siilinjärven ympäristöterveyspalvelut VALVONTASUUNNITELMAN 2014 TOTEUTUMISEN ARVIOINTI

Siilinjärven ympäristöterveyspalvelut VALVONTASUUNNITELMAN 2014 TOTEUTUMISEN ARVIOINTI Ympt ltk 26.3.2015 valvontasuunnitelman 2014 toteutuminen liite 2 Siilinjärven ympäristöterveyspalvelut Juankosken, Kaavin, Lapinlahden, Rautavaaran, Siilinjärven ja Tuusniemen ympäristöterveydenhuollon

Lisätiedot

Terveydensuojelun valvontasuunnitelma 2015-2019 (liite 2)

Terveydensuojelun valvontasuunnitelma 2015-2019 (liite 2) Sosiaali- ja terveysvirasto Terveysvalvonta Terveydensuojelun valvontasuunnitelma 2015-2019 (liite 2) SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO Sisältö 1. YLEISTÄ... 1 2. PAINOPISTEET... 1 3. TARKASTUKSET... 2 3.1 Tarkastusten

Lisätiedot

Liite 2. Suunnitelmallinen valvonta ja näytteet 2015-2019

Liite 2. Suunnitelmallinen valvonta ja näytteet 2015-2019 Liite 2. Suunnitelmallinen valvonta ja näytteet 2015-2019 Elintarvikelain valvonta Näytteen lau Valvontakohde tammi-, huhti-, helmi-, touko-, heinä-, elo-, Aihe Näytteen tutkimus ovv vov maaliskuu kesäkuu

Lisätiedot

1 ELINTARVIKEVALVONTA

1 ELINTARVIKEVALVONTA SIILINJÄRVEN KUNT YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VLVONTSUUNNITELMN LIITE 1 ELINTRVIKEVLVONT RISKILUOKK1) TRKSTETTVI RVIOITVI TRVITTV TYÖPNOS2) Liha-alan laitokset Pienteurastamo 0 Liha-alan laitos yli 10 milj.

Lisätiedot

SALON KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA

SALON KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA SALON KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA 2 SALON KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA Taksa kumoaa Salon kaupungin ympäristöterveydenhuollon maksutaksan, jonka kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

MIKKELIN SEUDUN YMPÄRISTÖPALVELUT

MIKKELIN SEUDUN YMPÄRISTÖPALVELUT MIKKELIN SEUDUN YMPÄRISTÖPALVELUT (MIKKELIN KAUPUNKI, HIRVENSALMEN, KANGASNIEMEN, MÄNTYHARJUN JA PERTUNMAAN KUNNAT) YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSAT JA TAULUKOT 2013 Ympäristöterveydenhuollon maksutaksa

Lisätiedot

Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen vuonna 2015

Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen vuonna 2015 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 401/11.02/2015 5 Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen vuonna 2015 Terveystarkastaja Kirsi Puola 26.1.2015: Kunnan tulee vuosittain arvioida

Lisätiedot

Ympäristöterveydenhuollon yhteinen valtakunnallinen valvontaohjelma ja Terveydensuojelun valvontaohjelma vuosille 2011-2014

Ympäristöterveydenhuollon yhteinen valtakunnallinen valvontaohjelma ja Terveydensuojelun valvontaohjelma vuosille 2011-2014 Ympäristöterveydenhuollon yhteinen valtakunnallinen valvontaohjelma ja Terveydensuojelun valvontaohjelma vuosille 2011-2014 Ajankohtaista laboratoriorintamalla Ylitarkastaja Kaisa Mäntynen 1 Ympäristöterveydenhuollon

Lisätiedot

Valvontasuunnitelman toteutuminen vuonna 2014

Valvontasuunnitelman toteutuminen vuonna 2014 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 214/11.02/2014 5 Valvontasuunnitelman toteutuminen vuonna 2014 Terveystarkastaja Kirsi Puola 2.2.2015: Kunnan tulee vuosittain arvioida valvontasuunnitelman toteutumista

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA 1 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA Hyväksytty: Ympäristölautakunta 14.12.2010 113 Voimaantulo: 01.01.2011 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan A) Elintarvikelaissa (23/2006)

Lisätiedot

KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO. Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma. vuosille

KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO. Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma. vuosille KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2015 2019 Hyväksytty sote-kuntayhtymän hallituksessa / 2014 2 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Liite IV 2 (5) Sisällysluettelo

Liite IV 2 (5) Sisällysluettelo Liite IV Liite IV 2 (5) Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Kunnan kuluttajaturvallisuusvalvontaviranomaisen tehtävät... 3 3. Valvonnan maksullisuus... 4 4. Tarkastukset ja niiden sisältö... 4 5. Valvontakohteiden

Lisätiedot

Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma 2016

Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma 2016 Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma 2016 laatijat: Virpi Ala-Risku, Sari Ojanen, Päivi Kuismin, Risto Antikainen, Markku Rappe Versio 9.11.2015 Johtokunta 20.11.2015 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto...

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA Elintarvikelaki Terveydensuojelulaki Tupakkalaki Lääkelaki Kouvolan kaupunki Rakennus- ja ympäristölautakunta 4.5.2016 54 1 KOUVOLAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTAOHJELMA VUODELLE 2008 LÄNSI- UUDENMAAN YMPÄRISTÖTERVEYS... 2

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTAOHJELMA VUODELLE 2008 LÄNSI- UUDENMAAN YMPÄRISTÖTERVEYS... 2 1.11.007 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTAOHJELMA VUODELLE 008 LÄNSI- UUDENMAAN YMPÄRISTÖTERVEYS... 1. JOHDANTO.... HENKILÖSTÖ JA RESURSSIT.... KOHTEET... 4. VALVONNAN LAATU... 4 5. TERVEYDENSUOJELULAIN

Lisätiedot

Tarkastustiheys Eviran suositusten. Tarkastukseen käytettävä aika (h) Vuosittaisten tarkastusten määrä. Valvontaan käytettävä aika (h)

Tarkastustiheys Eviran suositusten. Tarkastukseen käytettävä aika (h) Vuosittaisten tarkastusten määrä. Valvontaan käytettävä aika (h) LIITE 1 Elintarvikevalvonnan valvontakohteiden lukumäärä ja tarkastustiheys -2019 Taulukosta on jätetty pois ne kohderyhmät, joihin kuuluvia valvontakohteita ei toimialueella ole EVIRA E1000 Maitoala E1000.10

Lisätiedot

Helsingin kaupungin ympäristöterveydenhuollon taksa 1.2.2016 alkaen

Helsingin kaupungin ympäristöterveydenhuollon taksa 1.2.2016 alkaen 1 (5) Helsingin kaupungin ympäristöterveydenhuollon taksa 1.2.2016 alkaen 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat

Lisätiedot

Sisällysluettelo. RIIHIMÄEN SEUDUN TERVEYSKESKUKSEN KY Ympäristöterveysosasto Liite III 2 (6)

Sisällysluettelo. RIIHIMÄEN SEUDUN TERVEYSKESKUKSEN KY Ympäristöterveysosasto Liite III 2 (6) Liite III Ympäristöterveysosasto Liite III 2 (6) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Tarkastuksen sisältö... 4 3 Tarkastuskohteiden tarkastustiheys ja niihin käytettävä aika... 4 4 Näytteenotto ja tutkiminen...

Lisätiedot

Tampereen kaupungin ympäristöterveydenhuollon toiminta-alueen taksa

Tampereen kaupungin ympäristöterveydenhuollon toiminta-alueen taksa Tampereen kaupungin ympäristöterveydenhuollon toiminta-alueen taksa 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat

Lisätiedot

Valvontasuunnitelman toteutuminen vuonna 2012

Valvontasuunnitelman toteutuminen vuonna 2012 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 152/11.00/2013 4 Valvontasuunnitelman toteutuminen vuonna 2012 Terveystarkastaja Kirsi Puola 4.2.2013: Kunnan tulee vuosittain arvioida valvontasuunnitelman toteutumista

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 1 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 Päivitys vuodelle 2016 MIKKELI- HIRVENSALMI-MÄNTYHARJUPERTUNMAA-KANGASNIEMI 2 Sisältö 1. YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON TAVOITTEET JA VALVONTASUUNNITELMA

Lisätiedot

Kuluttajaturvallisuuden valvontasuunnitelma Päivitys 2016 (liite 3)

Kuluttajaturvallisuuden valvontasuunnitelma Päivitys 2016 (liite 3) Sosiaali- ja terveysvirasto Terveysvalvonta Kuluttajaturvallisuuden valvontasuunnitelma 2015-2019 Päivitys 2016 (liite 3) Sisältö 1. YLEISTÄ... 1 2. PAINOPISTEET... 1 3. TARKASTUKSET... 2 3.1 Tarkastusten

Lisätiedot

Ympäristöterveydenhuollon taksa

Ympäristöterveydenhuollon taksa PYHÄJÄRVISEUDUN YMPÄRISTÖTOIMISTON YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON TAKSA Pyhäjärviseudun ympäristölautakunnan päätös 10.11.2015. Taksan voimaantulo 1.1.2016. Eura, Huittinen, Kokemäki, Säkylä Ympäristöterveydenhuollon

Lisätiedot

Taksan soveltamisessa otetaan huomioon, mitä Euroopan parlamentin ja neuvoston valvonta-asetuksen (EY) N:o 882/2004 artikloissa 27 ja 28 säädetään.

Taksan soveltamisessa otetaan huomioon, mitä Euroopan parlamentin ja neuvoston valvonta-asetuksen (EY) N:o 882/2004 artikloissa 27 ja 28 säädetään. JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDEN- HUOLLON MAKSUTAKSA Ympäristöterveysjaosto 19.12.2013 1. Tätä taksaa sovelletaan 1.1 Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin,

Lisätiedot

Maksut ja myyntitulot 2016. Imatran seudun ympäristötoimi Ympäristöterveydenhuolto

Maksut ja myyntitulot 2016. Imatran seudun ympäristötoimi Ympäristöterveydenhuolto Maksut ja myyntitulot 2016 Imatran seudun ympäristötoimi Ympäristöterveydenhuolto Kaupunginvaltuusto 7.12.2015 1 1 Soveltamisala Seuraavien lakien mukaisista hyväksymispäätöksistä, ilmoitusten perusteella

Lisätiedot

MAKSUTAKSA. 1 Perusteet ja soveltamisala

MAKSUTAKSA. 1 Perusteet ja soveltamisala 1 Perusteet ja soveltamisala Ympäristöterveydenhuollon taksan perusteet on vahvistanut Siilinjärven kunnanvaltuusto (13.12.2010 70). Lisäksi kunnanvaltuuston hyväksymän (13.12.2010 69) ympäristöterveyslautakunnan

Lisätiedot

Kupiainen Niina 13.5.2014. Ympäristöterveydenhuollon yhteinen valtakunnallinen valvontaohjelma vuosille 2015-2019

Kupiainen Niina 13.5.2014. Ympäristöterveydenhuollon yhteinen valtakunnallinen valvontaohjelma vuosille 2015-2019 Kupiainen Niina 13.5.2014 Ympäristöterveydenhuollon yhteinen valtakunnallinen valvontaohjelma vuosille 2015-2019 Tavoitteena laadukas ja tasapuolinen ympäristöterveydenhuollon valvonta valtakunnallisesti

Lisätiedot

KOILLIS-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015 2019

KOILLIS-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015 2019 Ymptervltk 30.3.2016 24 Liite 7 KOILLIS-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015 2019 PÄIVITYS 2016 2(47) Sisällysluettelo A. JOHDANTO... 4 B. YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA...

Lisätiedot

Inarin ja Utsjoen yhteistoiminta-alueen kuluttajaturvallisuusvalvontasuunnitelma 2015 2019

Inarin ja Utsjoen yhteistoiminta-alueen kuluttajaturvallisuusvalvontasuunnitelma 2015 2019 Inarin kunta Ympäristöyksikkö Inarin ja Utsjoen yhteistoiminta-alueen kuluttajaturvallisuusvalvontasuunnitelma 2015 2019 Inarin kunnan sosiaali- ja terveyslautakunta, ympäristöjaosto 16.12.2014 4 2 SISÄLTÖ

Lisätiedot

Sisällysluettelo 22 (10)

Sisällysluettelo 22 (10) 22 (10) Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Ympäristöterveydenhuollon valvontayksikkö... 3 2.1 Toimialue ja tehtävät... 3 2.2 Valvonnan voimavarat ja niiden jakautuminen... 4 2.3 Koulutus... 6 2.4 Valvontatietojärjestelmä...

Lisätiedot

TORNION KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄNTÖKOKOELMA. J u l k a i s s u t. 2014 Tornion hallintopalvelut Nro 1

TORNION KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄNTÖKOKOELMA. J u l k a i s s u t. 2014 Tornion hallintopalvelut Nro 1 1(6) TORNION KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄNTÖKOKOELMA J u l k a i s s u t 2014 Tornion hallintopalvelut Nro 1 Meri-Lapin ympäristöterveysjaoston 28.01.2014 hyväksymä, Voimaantulopäivä 01.02.2014 Tornion ja

Lisätiedot

!'0&'&+... 18!%''0&*%///0'&2%,%9%'&0,%%(/0&... 18!0,.0)$020%'(/%'0&.%.&%/#&00&2%&%,/%&&'#0)... 30 4!%.&%/#&00&2%.%.&%/#&0'$0&%,/%&&'#0)...

!'0&'&+... 18!%''0&*%///0'&2%,%9%'&0,%%(/0&... 18!0,.0)$020%'(/%'0&.%.&%/#&00&2%&%,/%&&'#0)... 30 4!%.&%/#&00&2%.%.&%/#&0'$0&%,/%&&'#0)... 3!"#$%&... 5!'('&%)(*+,'&-... 5!%.&%/#&00&1''$0,'/'%,.''&'2%&%,/%&&'#0)... 6!%..%.',%(%'02%#0/'-&-,0,'&... 7!3%/'... 8!4,'&)'&'%&0'''.%,%&('0... 9!5%.%&&0&('00,%&%2%%,.''&'... 9!'&%,.'/0.%.&%'&0(%... 11!%'++$+-.0.'&&00&...

Lisätiedot

Tässä luetellaan uuden 5.1 version muuttuneet ja uudet ominaisuudet sekä keskityn rekisterin muutoksia.

Tässä luetellaan uuden 5.1 version muuttuneet ja uudet ominaisuudet sekä keskityn rekisterin muutoksia. 1(6) TERVEKUU 5.1 VERSION MUUTTUNEET JA UUDET OMINAISUUDET Tässä luetellaan uuden 5.1 version muuttuneet ja uudet ominaisuudet sekä keskityn rekisterin muutoksia. TOIMIPAIKKA, TOIMIJA JA TOIMINTA Mahdollisuus

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA YMPLTK 10.2.2015 Liite 1 PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNNE YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA 2015 Kumoaa Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen hallituksen 24.4.2014 hyväksymän ympäristöterveydenhuollon maksutaksan

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNGIN TERVEYDENSUOJELUN VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2010

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNGIN TERVEYDENSUOJELUN VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2010 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNGIN TERVEYDENSUOJELUN VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2010 Terveydensuojelulain mukaan kunnan tulee laatia säännöllistä valvontaa koskeva terveydensuojelun valvontasuunnitelma siten, että

Lisätiedot

Ympäristöterveydenhuollon valvontayksikkötietojen hallintajärjestelmä (VYHA) YHTI-koulutustilaisuus

Ympäristöterveydenhuollon valvontayksikkötietojen hallintajärjestelmä (VYHA) YHTI-koulutustilaisuus Ympäristöterveydenhuollon valvontayksikkötietojen hallintajärjestelmä (VYHA) YHTI-koulutustilaisuus 29.4.2014 Ylitarkastaja Reetta Honkanen 1 Mikä on VYHA? VTO > VYR > VYHA STM:n omistama rekisteri (Tiken

Lisätiedot

A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat;

A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat; Hyväksytty johtokunta 19.01.2015 9 SUUPOHJAN PERUSPALVELULIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ Ympäristöterveydenhuollon taksa 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän osakaskuntien,

Lisätiedot

OULUN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMEN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA 2015 2019 PÄIVITYS VUODELLE 2016

OULUN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMEN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA 2015 2019 PÄIVITYS VUODELLE 2016 Oulun seudun ympäristötoimi liikelaitoksen johtokunta 16.12.2015 216 OULUN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMEN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA 2015 2019 PÄIVITYS VUODELLE 2016 SISÄLLYSLUETTELO YLEINEN

Lisätiedot

TUNTURI-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019

TUNTURI-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 SODANKYLÄN KUNTA Ympthjaosto 3.12.2015 23 Liite 2 TUNTURI-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 Päivitys vuodelle 2016 Lapin Tähtikunta Kunnanvirasto Puhelin 0400 618 870

Lisätiedot

POHJOISEN KESKI-SUOMEN YMPÄRISTÖTOIMI YMPÄRISTÖTERVEYSVALVONNAN VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2013

POHJOISEN KESKI-SUOMEN YMPÄRISTÖTOIMI YMPÄRISTÖTERVEYSVALVONNAN VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 Pohjoisen Keski-Suomen Ympäristötoimen ympäristöterveysvalvonnan valvontasuunnitelma 2013. sivu 1 POHJOISEN KESKI-SUOMEN YMPÄRISTÖTOIMI YMPÄRISTÖTERVEYSVALVONNAN VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 LUONNOS

Lisätiedot

Tarja Hartikainen. Kunnan ympäristöterveydenhuollon. opas luottamushenkilöille

Tarja Hartikainen. Kunnan ympäristöterveydenhuollon. opas luottamushenkilöille Tarja Hartikainen Kunnan ympäristöterveydenhuollon opas luottamushenkilöille TEKIJÄ Tarja Hartikainen 1. painos ISBN 978-952-293-063-7 (pdf) Suomen Kuntaliitto Helsinki 2013 Suomen Kuntaliitto Toinen linja

Lisätiedot

Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymän ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma 2011 2014. päivitys 2014

Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymän ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma 2011 2014. päivitys 2014 Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymän ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma 2011 2014 päivitys 2014 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Ympäristöterveydenhuollon valvontayksikkö...

Lisätiedot

Liite 2. Suunnitelmallinen valvonta ja näytteet 2015-2019

Liite 2. Suunnitelmallinen valvonta ja näytteet 2015-2019 Liite 2. Suunnitelmallinen valvonta ja näytteet 2015-2019 Elintarvikelain valvonta Näytteen laatu Valvontakohde heinä-, elo-, Aihe Näytteen tutkimus ovv vov syyskuu Tarkastus Vastuuhenkilö(t) myynti- ja

Lisätiedot

TERVEYDENSUOJELUN JA ELÄINLÄÄKINTÄHUOLLON MAKSUTAULUKKO

TERVEYDENSUOJELUN JA ELÄINLÄÄKINTÄHUOLLON MAKSUTAULUKKO TERVEYDENSUOJELUN JA ELÄINLÄÄKINTÄHUOLLON MAKSUTAULUKKO Sosiaali- ja terveyslautakunnan hyväksymä hinnasto 19.12.2013. Hinnasto otetaan käyttöön 1.1.2014 alkaen. Maksut perustuvat viranomaiselle toimenpiteiden

Lisätiedot

Ympäristöterveydenhuollon alueelliset koulutuspäivät 2017 Oulu, Turku,

Ympäristöterveydenhuollon alueelliset koulutuspäivät 2017 Oulu, Turku, Ympäristöterveydenhuollon alueelliset koulutuspäivät 2017 Oulu, 19. 20.9. Turku, 10. 11.10. Terveydensuojelun ja tupakkalain valvontaohjelmat, päivitys 2018-2019 Valvira.fi, @ValviraViestii Valvira valvoo

Lisätiedot

Kalajoen kaupungin ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alue (240) Sivu 1/11. Kysely: Vuoden 2014 valvonnan toteutuminen

Kalajoen kaupungin ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alue (240) Sivu 1/11. Kysely: Vuoden 2014 valvonnan toteutuminen 30.03.2015 Kalajoen kaupungin ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alue (240) Sivu 1/11 Kysely: Vuoden 2014 valvonnan toteutuminen 30.03.2015 Kalajoen kaupungin ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alue

Lisätiedot

Nuuska valvonnan näkökulmasta. 14.4.2014 Vaasan kaupunki ympäristöosasto/ Maarit Kantola

Nuuska valvonnan näkökulmasta. 14.4.2014 Vaasan kaupunki ympäristöosasto/ Maarit Kantola Nuuska valvonnan näkökulmasta Valvonta: kunta / valtio Kunta tupakkatuotteiden ja tupakointivälineiden myyntiä, mainontaa ja muuta myynninedistämistä tupakointikieltojen ja -rajoitusten noudattamista yhdessä

Lisätiedot

Maksun suorittaminen ja periminen tapahtuu kuntayhtymässä sovitun käytännön mukaisesti.

Maksun suorittaminen ja periminen tapahtuu kuntayhtymässä sovitun käytännön mukaisesti. PELKOSENNIEMEN-SAVUKOSKEN KTT:N KY YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUT Ympäristöterveyslautakunta hyväksyi 12.6.2013 32 lisäyksen 1.2.2013 voimaan tulleeseen maksutaksaan (ympäristöterveyslautakunnan päätös

Lisätiedot

Kainuun maakunta -kuntayhtymä Ympäristöterveydenhuolto. Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen vuonna 2009

Kainuun maakunta -kuntayhtymä Ympäristöterveydenhuolto. Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen vuonna 2009 Kainuun maakunta -kuntayhtymä Ympäristöterveydenhuolto Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen vuonna 2009 Hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa..2010 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä...3

Lisätiedot

Vaasan kaupungin ja Laihian kunnan yhteistoiminta-alueen ympäristöterveydenhuollon viranomaisen taksa

Vaasan kaupungin ja Laihian kunnan yhteistoiminta-alueen ympäristöterveydenhuollon viranomaisen taksa 1 Vaasan kaupungin ja Laihian kunnan yhteistoiminta-alueen ympäristöterveydenhuollon viranomaisen taksa 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Liite II 2(7)

Sisällysluettelo. Liite II 2(7) Liite II Liite II 2(7) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Tarkastuksen sisällön määrittely... 3 3 Tarkastuskohteiden tarkastustiheys ja niihin käytettävä työaika... 4 4. Näytteenotto ja näytteiden tutkiminen...

Lisätiedot

1 / 5. Lomake 21: ILMOITUS. elintarvikelain (23/2006, muutos 352/2011) 13 1 momentin mukaisesta elintarvikehuoneistosta

1 / 5. Lomake 21: ILMOITUS. elintarvikelain (23/2006, muutos 352/2011) 13 1 momentin mukaisesta elintarvikehuoneistosta Lomake 21: ILMOITUS 1 / 5 elintarvikelain (23/2006, muutos 352/2011) 13 1 momentin mukaisesta elintarvikehuoneistosta Toimija täyttää soveltuvin osin Ilmoitus elintarvikehuoneistosta tai siinä tapahtuvasta

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupungin ja Hattulan kunnan ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma 2015-2019. Päivitys vuodelle 2016

Hämeenlinnan kaupungin ja Hattulan kunnan ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma 2015-2019. Päivitys vuodelle 2016 Hämeenlinnan kaupungin ja Hattulan kunnan ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma 2015-2019 Päivitys vuodelle 2016 1 Sisältö 1 Johdanto... 2 2 Ympäristöterveydenhuollon tavoitteet ja valvontasuunnitelma...

Lisätiedot

LAHDEN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019. Osa 3. Kuluttajaturvallisuusvalvonta

LAHDEN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019. Osa 3. Kuluttajaturvallisuusvalvonta LAHDEN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 Osa 3. Kuluttajaturvallisuusvalvonta Päivitys vuodelle 2016 1 YLEISTÄ... 3 2 TEEMA JA TAVOITTEET KULUTTAJATURVALLISUUSVALVONNASSA...

Lisätiedot

ROVAKAAREN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA 2015-2019 PÄIVITYS 2016

ROVAKAAREN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA 2015-2019 PÄIVITYS 2016 ROVAKAAREN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA 215-219 PÄIVITYS 216 1 YLEINEN OSA... 4 Valvontasuunnitelman laatiminen ja hyväksyntä... 4 Ohjelmakauden 215 219 teema... 4 Valvontasuunnitelman

Lisätiedot

Tämän taksan suunnitelmanmukaisista tarkastuksista peritään maksutaksan 2 :n mukainen 30 käyntimaksu. Ilmoitusten ja hakemuksen.

Tämän taksan suunnitelmanmukaisista tarkastuksista peritään maksutaksan 2 :n mukainen 30 käyntimaksu. Ilmoitusten ja hakemuksen. Liite nro 2 YMPTH 36 9.10.2014 MAKSUTAULUKKO 2015 Tämän taksan suunnitelmanmukaisista tarkastuksista peritään maksutaksan 2 :n mukainen 30 käyntimaksu. 1. Terveydensuojeluvalvonta 1.1 Ilmoituksenvarainen

Lisätiedot

ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN YMPÄRIS- TÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUN- NITELMA VUOSILLE 2011 2014 Päivitys vuodelle 2014

ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN YMPÄRIS- TÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUN- NITELMA VUOSILLE 2011 2014 Päivitys vuodelle 2014 Ymp.jaosto 12.12.2012, 38 Liite 1 ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN YMPÄRIS- TÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUN- NITELMA VUOSILLE 2011 2014 Päivitys vuodelle 2014 Enonkoski Juva - Puumala Rantasalmi Savonlinna

Lisätiedot

28.01.2014 9 TOIMIVALLAN SIIRTÄMINEN TERVEYSTARKASTAJILLE YMPÄRISTÖTERVEYS- VALVONTAAN KUULUVISSA ASIOISSA

28.01.2014 9 TOIMIVALLAN SIIRTÄMINEN TERVEYSTARKASTAJILLE YMPÄRISTÖTERVEYS- VALVONTAAN KUULUVISSA ASIOISSA Meri-Lapin ympäristöterveysjaosto Jatkodelegointi 28.01.2014 9 TOIMIVALLAN SIIRTÄMINEN TERVEYSTARKASTAJILLE YMPÄRISTÖTERVEYS- VALVONTAAN KUULUVISSA ASIOISSA Terveydensuojelulaki 763/1994 6 5 mom. Laivatarkastukset

Lisätiedot

Valvonnan toteutumisen vuosiraportti

Valvonnan toteutumisen vuosiraportti Valvonnan toteutumisen vuosiraportti Toimiala: Ei rajausta Vuosi: 2015 AVI: Ei rajausta Valvontayksikkö: 394 AVI Valvontayksikkö /-koodi Toimiala Länsi- ja Sisä- Suomen aluehallintovirasto Kohteiden kohteet,

Lisätiedot

Tupakkalain ja nikotiinivalmisteiden valvontasuunnitelma vuosille 2015-2019

Tupakkalain ja nikotiinivalmisteiden valvontasuunnitelma vuosille 2015-2019 Liite 4 Tupakkalain ja nikotiinivalmisteiden valvontasuunnitelma vuosille 2015-2019 SISÄLLYS 1 TUPAKKALAIN MUKAINEN VALVONTA 1 1.1 Tarkastuksen sisällön määrittely 1 1.2 Valvontakohteiden tarkastustiheys

Lisätiedot