2*!,0 **"(-!+*+!,,--! !"#-(!!%!0+ &$!!--!! *"!'+",-0 -"(!"*#"!0,(-!/*"!(!- $+&,($!& '!/-*#!... 16

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "2*!,0 **"(-!+*+!,,--!... 14 30!"#-(!!%!0+ &$!!--!!... 14 4*"!'+",-0 -"(!"*#"!0,(-!/*"!(!- $+&,($!&... 15 5-0'!/-*#!... 16"

Transkriptio

1

2

3 3!... 5 "#"!$#%&'"(!)... 5 *+!,!--!. ""- '"(," '+""!"/!',(!0(!"-$(... 6 *+++"' #" - /-,"*)(!)'-(0'(("! ,(0**"(00( '"!$"(!"*!-"("" +'0!0#" *+!!-0!0#"(- (-0'!/'+""!"... 9 *"!'+",-+*+!(00 "!-*# " (&&& ) +-*+"!!--! *+!,!--!/+*+!,"'/ %"! *+!,!-"-!',(!0(!"-$(/'"(," '+""!" ',(!0(!- ("(&*!) *!,0 **"(-!+*+!,,--! !"#-(!!%!0+ &$!!--!! *"!'+",-0 -"(!"*#"!0,(-!/*"!(!- $+&,($!& '!/-*#! *+!(00 "!-*#!!-0!0#"(- '+""!" "-(!"!& **" **"(-!%,,,-"!/' 7"(!0((-0'#0,(-! '+-$- (0/-*0*" #0," - +*+!(00 "!-*#... 29! '+-$- (0/-*0*" #0,"(-!+*+!,!--!/!',(!0(!"-$( ,"*)(!)'-(0'(("! ',(!0(!- ("(&*!) !"#-(!!%!0+ &$!!--!!/ &$!!-"-!0!,"#" *+!(00 "!-*#!!-0!0#"(- '+""!" *0!!/!0'+**"(00(+*+ +*+!(00 "!-*# ! ',(!0(!- ("(&**) #&&'"!!-*$ *+!,!--!/+*+!,!-"-!',(!0(!"-$( ,"*)(!)'-(0'(("! !"#-(!!%!0+ &$!!--!! *0!!/%*+-*0"- +*+! -"("(&**$-(,"0- # $#%&'"(!),-(,0,(- *0--** &$!!--!!+0 0,-(+(! %&&(",0*0!0(!+'"-!0'+**"(00- +*+ (! &$!!--! +0** *+!(00 "!-*#!!-0!0#"(- '+""!" %,,*" +*+!(00 "!-*# ! ',(!0(!- ("(&**) #&&'"!!-*$ *+!,!--!/+*+!,!-"-!',(!0(!"-$( ,"*)(!)'-(0'(("! !"#-(!!%!0+ &$!!--!!. &$!!-"-!0!,"#" - / *8'!'"! *+!(00 "!-*#!!-0!0#"(- '+""!" Kemikaalilain mukainen valvontasuunnitelma ! ',(!0(!- ("(&**) #&&'"!!-*$ #",*"!"#"!!/ 9+*#"(!/!"#!0/ :!',(!0(... 64

4 4 3&"!!&"(#$$!",!--!',(!0( *+!,!--!.'"(," '+""!"/!',(!0(!"-$( ,"*)(!)'-(0'(("! !"#-(!!%!0+ &$!!--!!/ &$!!-"-!0!,"#" *+!(00 "!-*#!!-0!0#"(- '+""!" LIITE 1. LABORATORIOANALYYSIT LIITE 2. TUPAKAN MYYNTIPAIKAN TARKASTUSLOMAKE... 80

5 5 #%&'"(!)!-'+-$- 0****!',"!-! $,("*) /& - -*" $#%&'"(!) (&!-' +-$- (0/-*0#%&'"(!)!-'+-$- 0*!,00*0+"*,-/+!!-'+-$- (0/- *0*,"943;661:.-*"!'+",-*,"9;3:.,0*0!!/!0'+**"(00(*,"96;:.,-#",*"*,"9441;656:.!0%,,*,"936;643:(-,&-*&" *&&,"!&0*!*," 9352;66:0!0*-- &"- *,"- +-*+"!!#" *!"$#%&'"(!)!-'+-$- 0** +*+!(00 "!-*# 0 $#%&'"(!)!-'+-$- 0** +*+!(00 "!-*#(! -!0 (-!0,(- 9332;3:#0,,0 +*+!(00 "!-*#!0*--("(&*!&&+&"!&&!',(!0(!- ("(&**) #&&'"!!-*$.+*+!,-!$$%%"-!',(!0(!"-$(.!',(!0,("",-(,"#&&'",&$!-!!&+&",.,0!"#-(!!%!0+ &$!!-"-!!/!0!," #" - (-,&+*+!(00 "!-*#!!-0!0#"(- '+""!"$+&,($!!$+*+! (00 "!-*#!0*--*&-!!&&*0-**"!+"'(!**-- -!"#"!+0- *,0 0 +"' #"(!- (0'"!!#$#%&'"(!)!-'+-$- 0** +*+!/+! +*!,0 **"(-!,-(,0(+"'(!!#%&'"(!)!-'+-$- 0**,-(,0(+"' #"(!-!0*--#"**!"#"*"** *!"+*!,0 **"(-!+*+!/-*#!./"" %-'0(!0-,0!"-!0*--*!"+*+!(00 "!-*#!*!,0 **"("+*+!/-*#"+! *"!'+",-!0'+**"(00(+"'(! 9+"':*!"#-*"!'+",-+*+!/-*#.("*" /!-'+-$(* *0%/+*+!+"'(! 9*+"':*!"#!!-'+-$- (0/-*0 +* +!/-*#/!0%,,*" +*+!/-*#(-,&0,-(" *!"#!,-#",*"+* + +*+!/-*#/,0*0!!/!0'+**"(00(+*+ +*+!/-*##%& '"(!)!-'+-$- 0** $!-" - +*!,0 **" - +*+!/-*#./,("(&*!&&+*!,0 **"(- -*"!'+",-+*+!/-*#.,0*0!!/!0'+**"(00(+*+ +*+!/-*#.,-#",*"*".!0%,,*" /!-'+-$- (0/-*0*" #0,"(-!+*+! /-*#!+0(",("1"*#-(!$"($,($**&0!-!$$#%&'"(!)!-'+-$- 0** +*!,0 **"(- +*+!/-*# %&"+"!$(("(&*("00!- /-*# +*!,0 **"(- /-*# -*&"!-!-'+-$- /$+" +" " +*+ (! (-,&,0!"- /&'/-(!&#"(!&-*&" *&&,&'"%*+-*0"(! 0-**-!-!$+*!,0 **"(- +*+!/-*# 91:%&"+"!$(/0*,"(!""!0,,00(( -(,"0- # $#%&'"(!),-(,0(!0!!$#%&'"(!)!-'+-$- 0** %*+-*0! &'+- %&&((&.-'+**. 0'#"/&'+-**&.&!(&*&((&/00(0*((-(," 0- # $#%&'"(!),-(,0(*"!!"!"#"! (16 0'#"/&'+"*""!!$$-(," 0- # $#%&'"(!),-(,0,(--!##",00((0"- (%"/,0!"- $#%& '"(!)!-'+-$- 0** /$#%&'"(!) (0/-*0 %*+-*0!!0!-!!0-(," 0- # $#%&'"(!),-(,0,(-((/+0-(!6*,- #%&'"(!),-(,0(!"#""-(,"0- # $#%&'"(!)*0!,0 *"(- -(,"0- # $#%& '"(!),-(,0,(-!"#"!*0--**(00 " 4"#"(!&&'+- %&&.-'+. 0'#"/&'+"/00(0*+!+*+!,!-"- *0,0#&&'&*!&& (#,*!"(-!

6 6 &!(&*&((& +&-##& +*+!,!-"!.#0!!$#%&'"(!)!-'+-$- 0*!!$)**"(!&+&!0"#'!/+-("(00(,0!./"!,0 (( '0 ((!",-(,"0("#,(++"#,,(!"/*0--**-%-'0(!-! 00("$'"!$,("& *0--** $!-- (& " 2-*"!'+",-*".!-'+-$- (0/-*0*".!0%,,*" /,0*0!!/%*+-*0"(! -!0 *" %-'0(!--**(&& )**"(-(!"+*+!!+,-!! *"!'+",-+*+!.!-'+-$- (0/-*0+*+!/!0!-!0'+**"(00(+*+!,!-" - /,!0#" -,0 "!!" &,$$!0*0,((-#",*"*" (&&& ) #0, +*+!!+"-,!-"-,, "(*0,0#&&'&,'!"!0(*0--** +"-*&,-(,- 00 "!-*!0/-!',(!0(!- #&&'& 0((0!+0-(! "!- (00 "!-*!0/-!',(!0(!- #&&'& 0(---'+**!"#"! (*"!! -"- +""-, **"!,(- #$)!&!0*0,, *"!'+",-+*+!,!--!9-"*,0!0!!: -'+-$- (0/-*0,!--! 0*0!!/!0'+**"(00(,!--! +0(" &'+- %&& ' '#"/&'+" &!(&*& < 1 00(0* ! " "!!# <&!(&*&,0*0!!/!0'+**"(00(+*+,!-"(!%00!!00(*-",,",-!"(!&. /"- #&&'&(",'!"!!#!! *+!,!--!/+*+!!%!0#!,"'/! $#%&'"(!),-(,0,(- (",(!"-! /&'/-(!-*#&& 9-'+-00:0- ", *&-(,",,"-(,"0- # $#%&'"(!),-(,0,(- (",(!"-!/&'/-(!-*#& -*"!'+",-+*+ +*+!,!--! (""''-!!"" +*!,0 **"(-- 0"/&'/-(!-*#&& 0'#"/&'+" (""'!& $!+*+!,!-"!+*!,0 **"(-- 0"/&'/-(!-*#&& +0- ", *+!(00 "!-*#!-!&-((&+*+!,!-"- %-'0(!',(!0(!"-$(#&&'"!-* *&& +*!,0 **"(!-!"#"*,!"(!- +*+!,-!$$%-"**-(0("!-*!0/-!',(!0(!"-$,("- %-'0(!--**0-,!--!',(!0(!"-$-,("#&&'"!-**&& *0,("+*!,0 **" - (0("!0(!,((+*+!!"-$!-- +",0!!+!#$)(!'

7 7,(!0,(-**+"!0!'"(,"!-',"!!&+"&!-,"/)"!&'"(," '+"" ", *!+!## *!"(!0+"- "#"(!- #&&'&.,&$!!&/&'$#&!.+' +,+00(/!- &,)"($$(. #**"(-**-+'**-*!"(!0#"(-,-(!/!"(!0+00("(," '+"" "((!-! #$)(0#",!--((!-!0! 7-*#!.!"#" '/"!!/ ("!0!-#0( /!"#"!!+!(-,&!"#"!!',"!-!0!"* *(0!--! ",&*"%-'0(!',(!0,(-((+"! %00!!-"!.,!--(--!-&& #,(0**"(" *"(&!',(!0,("./"- +0**(-0'! %00!!-"-,0! (!!#"(!(!',(!0,(-**-"+"!%00!!-"!.'""!!&&+*+!,-!$$%" #0," - %-'0(!',(!0(!- #&&'&",&*",-'+"" $+"!"#"+,("!',(!0,("- /'"(,"' +"" " %-'0(!--**.+" $,("!!&"(-,!--,&$!"!"-$!!&%0!!- "!&& 2=,-!$$%%",!"(--!',(!0(!"-$!-- +-''!!0 &((&(00 "!-*#((,0+!!0,-!$$%%",!"(-!!',(!0(!"-$-!-,!"(-!+*+!(00 "!-*#!+! &!&+"**&$#%&'"(!),-(,0,(-((-,!"(-**+*+!(00 "!-*#**+'#- -!.-!!&#$)(,!--!./"((,&$&& '+-##",0",-'' +0-((.!',(!-! (&& )**"(" +&*"/" -(,"0- # $#%&'"(!)*0!,0 *"(-!"#"+(($#%&'"(!),-(,0,(-( ($#%&'"(!)!-'+-$- 0** +*+!,00*00!-'+-$(+*+!0*($,(",)!-!&+"" **"!0*($,(",,)!0!!+*+!'+"!(-#"!0,"%*+-*0/.,0!- *(,0!0(%*+-*0/-'+-$(+*+!0*($,(",)**&'+"" *-+ +0,&$!)((&3.2-,"*)!$)+0!!-'+.&'+- %&&. 0'#"/&'+-.&!(&*& / 00(0* $#%&'"(!)!-'+-$- 0** +*+!!-!&+"" *+!(00 "!-*#!-!&-((&!-!!00#".-!!&,&$!-!!&+"((&*-+"(! -,"*)(!)'-(0'((-"(!+" (+",&$!!&&- *!(00 "!-*!00 +*+! *+!-,"*)(!)&!$)**"(!&+&!#$)(**" **"(-!!-!&+&!. -0+!//0(. 00("-,!-"- $+&,($#"(%&&!),(-!/"*#"!0(!-,&("!!-*$(-,&!"#- %"- %$$!)/- +0,("!-!&+&!!',(!0,(-! -(,"0- # $#%&'"(!),-(,0,(-!-'+-$(+*+!0*($,(",)((&!$)(,-!-*--(-"!(-#&,,","(!!-'+-$(!',(!/.$,("("," -!-'+-$(!',(!/.+""("-*"!'+",-!',(!/.,,("+*+!" (" ))'"&.$,("("," - +* +!" (" ))'".$7"-- ",,-*&" *&&,&'"/!-'+-$(+*+ %&&**",,)&#& *"(&, ("-*&" *&&,"!&0** %&&**",)!$)/(!( ("!-!!0$#%&'"(!)!-'+-$- 0** +*+!!-!&+"" -,"*),0 (#" - /(#"(!'%--!,'!"!-!,-"!$(,-(,0(!-*0"((. /"!,&$&& +&"!&&,-'' +0-((-"!$(,-(,0(!-*0(((00 "!-**!0* ,0*0!0,("" (**"(!0#" - 0*0!0(/-*#+" #00!!#$)(,-(,- +0!!.#",&*",0*0!0(!'/!#00!!00*- "(-(!"(00 "!-**0(!

8 8 -,"*)(!)'-(0'(("!;-(,"0- # $#%&'"(!),-(,0(,,+*+!9!+: (00 "!-*#**" - +*+!9!+: -*"!'+",-+*+! !-'+-$- (0/-* !0!-!0'+**"(00(+*+!.5.5!0%,,+*+!.2.,-#",*"+*+!.. $!-- (& &$!-!!&+"((&*-+-,"*)'-(0'((-"**-"%$(!$!&!-,-#&& +*!,0 **"(!- +* +!/-*#"- --**$!!&#"&!',(!0(#&&'"&*!,0 **"(!- +*+!/-*#"- --**$!!&#&(00 "!-*#**"(- +*+!!-0!!#" - +!"(" " +""- -,"*)!$)+0- *"(&'-(0'("!"-(0'(("+/-!!,0+!!0(00 "!-*#,!"(-(!"/&* /-#%& &!0*0,"((,&$!!&- #"!!'" --**$!-!!$/&/(00 "!-*!0/!',(!0( #&&'"&!$ #%&'"(!)!-'+-$- 0** +*+!(00 "!-*# #0,"(-(! (&& )**"(-- +* +! ("(&*!$+"(!&!',(!0,("(!/ &$!!--!(!(-,&!0!,"#0,("(! %-'"!!& +&,0 $#%&'"(!)!-'+-$- 0**!,( #0," - #,(0,(0 %-'"#"(-(!& (&&-!!$!-'+-$- (0/-*0*" 2>? 1##-!-"((.-*"!'+",-*" 4 >?((&.,0*0!0(!+'"(!/,0*0!!/%*+-*0(!-!0'+**"(00-(! -!0 *" >?((&.!0%,,*" 2>?((&/,-#",*"*" 3>?((&#*,-"" %-'0(!0+ -(,"0- # $#%&'"(!),-(,0,(- $#%&'"(!)!-'+-$- 0**!,( $ +&,($!!$-(,"0- # $#%&'"(!)*0!,0 ((/(-!',(!-!!0+""#-,(" +0,(!',(!-! +"-*&($,($**& $+&,($!$!,( #0,"(-!#,(0!%-'0(!0+!,&$!-!!$$!$)", /!$)!0 " #,0(! 0('+,(0!#0(!0+!(0'"!!--(!"-0!0+"(!,-(,"#&&'&" ("(!&,, "(,0(! 0,("(!./"",00*0+!(",&("!!-*$(!&"-0!0+!!"#"!#-!(-,&(00(**"!,0(! 0,("(! &$!!-"-!0!,"#"(-(!%-'"!&& #, (0"-0!0 -"-,0*0/- #0, #%&'"(!)!-'+-$- 0** +*+ (00 "!-*#**"(00- /#,(0**"(00- *" (&&#"(-!',"!0,(- **0!!-(!$#%&'"(!)!-'+-$- 0** *" (&&& ) --**$!!&#&&,0 **"(!+*+!(-,&*"(&!&+*+ (!%-'"!!&+"&#,(0/,0 $#%&'"(!)!-'+-$- 0** +"#+'/-!0'+#"(-,("#%&'"(!)!-'+-$

9 9-0** *,"#00!,("(! -!0((**"!0,(- -("!$,(-((&946;2:! -! #$)(.-!!&,0 $#%&'"(!)!-'+-$- 0** $,(",) #,(0"(!(#!!0*!*"("+!,&$!-!!&+"((&$#%&'"(!)!-'+-$- 0**!"#-- %,-"!!&#"(--,0 "!-*#!!-0#"(!'+"" -((!0*--#$)('+""+*+ (!(!0/-!0*/-,-!0#" - 9*!" -0+(! (-!0(,0 $#%&'"(!)!-'+-$- 0** +*+!(00 "!-*#(! 9332;3: "% -(,"0- # $#%&'"(!),-(,0,(- +*#"0((00 "!-*#!-,-"**&00 "!-* # *""!!-" &*-+!-*"!'+",,-"!/!*0(+-!!&,(,-+!-'"!$"(!"*!-"-!"#"!/--!+!+*#"(!0 --!,-(&**&/ - %&"+"!-!!$($,($**&*#"0( (00 "!-*# *""!!-- &!0*-+!*"(&,("*-# -'"**"(-!!"#"!/--!!'!!0+" -*&"!0!-/.,-#",*-/(-,&,0*0!!/%*+-*0"!/!0!-!0'+**"(00!!,(,-+" -'"!$"(!"*!-"!+'!- *#"0((00 "!-*#%&"+"!-!&&!"#"!$#%&'"(!) #00!!0-(( '"!$"(!"*!-"!+'!- -(,"0- # $#%&'"(!),-(,0,(-!"#"*0--,0 "(( %-'0(!-!!0(-00**" - '0,#$',$!$(!$)'$#&/(-00**" - +-("0** $!-"(!$)'$#&$#&!,,!0+!(&& )**"(-(!",-'!+0-((-%"- #"+*#"0- $**&%"!&#"(-,("/!'+"!!-((-%"-#"(-*+"!$(!$)((& & *!" -0+(! (-!0,(-((,0 $#%&'"(!)!-'+-$- 0** +*+!(00 "!-*#(!9332;3:(&&-!&& +*+!(00 "!-*#!!-0!0#"(- '+"" "(! 0!0*--'+""+*+!(00 "!-*#!!-0!0#" - +0("!!" '+""!"!0*--!-&"," (-0'+"-!-,"/)"- (*!?!',(!0(!- #&&'&+*+!,-!$$%-"!!&"!',(!0(!-,!!+00( &$!!-"- #&&'&+*+!,-!$$%-"!!&" 1 +*+ (!(!0/-!0*/-,-!0#" - *+!(00 "!-*#!!-0!0#"(- '+""!"!0*--!"#"!!*0-**"!+"'(!**- /,-(,0(+"' #"(-**- ",,"$#%&'"(!)!-'+-$- 0**!-$!!',(!0,(-!,"'/! (",(!"-!/&'/-(!-*#&& 9-'+-00:/!',(!0(%)$!&,"'/!',"(!",!-"-, (""" (",(!"-!/&'/-(!-*#&&,"'/! #$)(!-$! &$!!--!!"-!/&'/-(!-*#& +0**%$(!$!&&,-'&&#&& +0("!!"!-!$/-!',(!0(!- / &$!!--!!/- #&&'&',(!0(!-,!!+00!!'+"" +*!,0 **"(!- +*+!/-*#"-!#"- /-"- %-'0(!--**

10 10 -(,"0- # $#%&'"(!),-(,0,(-(( -!!80/-!"!".#",&!',"!! ("!&.-!!&(+*+ (!(0"(!!0*"(!+",&$!!&&!"#",-"!!$#" (-- -(,"0- # $#%&'"(!)*0!,0 $+&,($#&+*+!(00 "!-*#!!-0!0#"(- '+""!"*&-!-!&& *0-**"!+"'(!**-(-0'+ +0- #*"(,00 *%%00 #- -((&

11 11 % ' 0!"(-00**"(- +*+!$,(",) -*"!'+",-*" 9;3:#0, 0 *-"!!+*0--** -*"!'+",-*" #0,"(-(!+*+ (!0!0*--*!" (&& )**"(!&+*+!,(,-+,0 -*"!'+",-+*+!(00 "!-*#("!-.-!!& +*+! $*-"(!- +*+!,(,-+"- +!"#0(!- #0,"(!.-,&"(--!-'+-$( +'//(0/,0*0!!/"!*0-**"("*!!%%""*!*+!(00 "!-*#%-'0(!00 +*+!,!-"-,'!"!0,(--. ""- '"(,"*0,"!0,(-- /*" (&&& ) (-!!#"" +!"#0,("" 0 +*+!(00 "!-*#(!(&&-!&& -*"!'+",-*" 15 >?((&/+*+!(-!0,(-((9332;3:*+!(00 "!-*#,"'/! (00 "!-*# (-0'!!%*+ (00 "!!-*0((!-!!+0#" *"!'+",-!0'+**"(00(+"'(! 9+"':*!"#+*!,0 **" - -*"!'+",-+*+!/-*# *"!'+",-+*+!(00 "!-*#("(&*!&&*,0!0!!%",,/- (-,&"*#"!-!!0/- / $+&,($!!$/- -*"!'+",-0 -"(!/- +*+ *"!'+",-*" 15>? #0, +*+!(00 "!-*#!0*--("(&*!&&+&"!&& (-0'+!!"-!?!',(!0(!- ("(&**) #&&'"!!-*$ +*+!,!-"-!',(!0(!"-$(,0!"#-(!!%!0+ &$!!--!!/ &$!!--!0!,"#" - 1 +*+!(00 "!-*#!!-0!0#"(- '+""!" 2 $+&,($!$!*8'!'"!./"" +*+!!0,-0!00 +"' -*"!'+",-+*+!/-*# #0, +*+!(00 "!-*#((!0*--("(&*!&& *"(&,("(-0'+!!"-!?**" **"(-!%,,,-"!/' 7"(!0((-0'#0,(-!.!-' +-$(+'!"*!--!/!,"(" +-!.+"-(!"!&.+*+ (!%-'"!!&+&!#,(0!(-,& +"#+'!/-,"*)(!) %&!-+$$((+*+!/-*#((#" "!0"(!!"-"(!,&("!-*!$,%%*--((9!: *"!'+",-+*+!,!-"-!"-!,"'/!!0$#%&'"(!),-(,0,(- (",(!"-!/&' /-(!-*#&& 9-'+-00:./, $#%&'"(!),-(,0,(-,,-,"*)(!),&$!-!!& +"((&*+!,!-"-!"-!+!%&&(" /!(**/!"-!/%&"+"!-!&& /!,0+(!"*"!'+",-+*+!(0'"!!+!+"' *!"/!(-,&$#%&'"(!),-(,0,(- **"!%*+-*0("!--'"(-0'+!#**"("00(",!-"!#00 #0((*-!"- +&*"!$,(-**&/$'"!$('-,"(!-'"(!&

12 12 #%&'"(!),-(,0,(- (",(!"-!/&'/-(!-*#&& #-',"!&& -*"!'+",-0 -"(!,(,-+!!0 "(!-!"-!9!"#"/ "#".,!",0!.$!-$(!"-!.!"#"/ $'"!$(/ $!-"()!0 0(:/'/"!-!!+!"#"!"(&,(",!!"-!!"#" *"!! #"(-- *""!!$+"(!&(","'/"(!9,-#0,(-!.*"!(!- '-,"(!-')" "!."*#"!0,(-!/ %&&!),(-!:(",(!"-!/&'/-(!-*#&&!**-!-! #$)(+*+ (!*"!!+!!',(!0(%)$!&,"'/!(-,&(-0'!!"-!!',(!0,("(( -!!0/-!"#- %"-,-!0(!- //-"- 0!!#"(-(! *+!,-!$$%%"- *0-!!-*"!" -("!-!!$!0*0,((&**&-!,-**&-*"!' +",-+*+!,!-"! -(,"0- # $#%&'"(!),-(,0,(-!"#"!*0--** " 22,%* &"(!& " 23,%* *,0!0! '+" +*+!!+",!-"! *"!'+",-0 -"(!/-(,"0-**#** ",%* 0("- ", -'+-,00(",(!"-!/&'/-(!-*#&%&"+"!-!!"" ("!-.-!!& /-*#%$(!$$*0# $!-$- +*!,0 **"(-- 0!"!"-!/&'/-(!-*#&& & #& '/%" +0**+*!(-*"!'+",-0 -"(!"(!!0 "(!-!"-!" -- /!" #"!!$$%%-" --!**- -!!0+*!,0 **"(--!"-!/&'/-(!-*#&& 0- ",!-!!"" (",&$!!)) #$)(0!"/&'/-(!-*#&&((&/&'/-(!-*#&((& -*"!'+",-0 -"(!/-!',(!0(!"-!!**- -! -'+-,00!"-!/&'/-(!-*#& *"(&,("+*!,0 **"(--!"-!/&'/-(!-*#&& 0 %$'"!&&!**-!#,",,"-*"!'+",-+*+ +*+!!"-!+*!,0 **"(-- 0!"!"-!/&'/-(!-*#&& *+!,!-"- '"(," '+""!"!-&&,!-"!!" +*+ ((,"!0!',(!0(!"- %-'0(!--**"(," '+"" "(('+"" $'"!$,(-!"#"!.-*"!'+",,-"-,&("!!-*$&.+*#"(!-!!+".!'/"*!+"/#$$!&+"&!0!!-"!.!0! *- +",,"&.#+*+!(.-,"*),0 ("!0!-#0(!.,!-- +'0(!0(! /(""(!-$!!&.+"' #"(/-"- 0!!#"(!(-,&","(-#%" &$!-!0*,(" 0 -*"!'+",-+*+,!-"**-,&$!-!&& $!- &"("&!',(!0(%)$!&,"'/*#,,-"!0,",-'+"" -'",(--!',(!0(,&$ "**&+"!!0/- #**"(!- %00!!-"- /!"#" */00- #0, ',(!0(#&&'"- '+"" "(((+-**-! +"' +*!,0 **"(!-*"!'+",-+* +!/-*#1/,-,!"(!'"(," '+""!"-,"*)(!)'-(0'(("- %00!!-- +0,("-",","*!(" %&&(!&+"' /--**"(""!',(!0(#&&'"" -,!"(- '"(," '+"" " %-'0(!--**,-(,"#&&'&"(!&+*+!!"-$!!& /"-,",-'$#"-,*!*(,-!!0',(!0(!- #&&'&& &"((&,!-"((,0"!-," *"(&!&&./(!',(!0,(-**+"! %00!!-"!!--(--./((+"! -*"!'+",-!0'+**"(00- +'!+"-%&,!".!-&& #,(0**"("*"(&!',(!0,(" /(# +0./!!+" +'#"(!0-%&,!"-,'/#"(-(!00'- '"(,",!-"("".,0!- -*&" %-'&"("&-*"!'+",,-"!- - +&"!!&"(#$$!"&,&("!!-*- +"" ;+'(!"+"" *"!,("" /(00'"",0%%""!-&& 0(-"!!',(!0,("+0("!!" 0*0,((,-!$$%%",!" - +*+!(00 "!-*#',(!0(!- #&&'&&+" +&-!&&,-!$$%%",!"(-- #" "#"#&&'&&./(,!-- #+*+!!"#""$+" /-*"!'+",-0 -"(!!"*!+!(""(!"!/$+&,0!"(-!

13 13 (+*+!,!--!"#"! $+" %"- "#0!"(!!"(","(!/("(&*!&&+" +&&"("&'"(,"!-,"/)"!&.+" %-'0(!',(!0(%",,-0,(-**"(-(!"!-& '+-##".,0"!-," +&"!&& /,,*#(+0("'+-##"!',(!-!!+",!-"!+!-("#-',",("" (! +*#"",("%,!!0/-*"!'+",,-"!#$$+&!#$$!"%",!/+'(!!(-,&(","(-(!"!"#"+!,!--!0*0,(( *0-!-*!0,",,"(00 "!-*#!--((&!"-((*-+!.#$)((","(-(!"!"#"+!,!--!.(",("!',(!0(,-'!/- $!-"(#&&'&!"-!$!"#"!!$$%",!-"("" (" %"- -#%",0" +"' (0("!0(("#-',",("A,+"*A!"#"!!$$%%"("(&*!&&0(-"! $+" %"- "&/!"#" *! (0%%-"!(","(-(!"!"#"+"-*"!'+",-0 -"(! /./"!-"*-!',"!0,(- #0,"(!!',(!+0("!!"! 00 "!-*#**"(-!!',(!0,(-!+" /,!',(!0,(- ("(&**) #0,,&$!!))!!!',(!0,("".!',(!0,("" /*"(&!',(!0,("" ',(!0,(-!+"!- &!',(!0,(-!',"!0,(-(!'""%%0- /,(+"!!0 /,!!"- *!"* #"!!#!!',(!0,("(!*"!!',(!0(%)$!&,"'/.#",&*&-!-!&& -*"!' +",-*!"#"/**- &$!!))!!!',(!0(!-&&,!--((00-!"#" *,-((',(!0, (-((+'#"(!-!.-!!&!"*!+(!+!"*#"!0,(-!"-!// -+!("" &,0 ( (.-!!& ""((&+"'/"!!"*#"!0,(- #0,"(!!"#"!',(!0,(-(!%-'"!&&!,( #0," -,,-!$$%"!',(!0(#,(0 &$!!))!!!',(!0(!*0,00!!#!!#00!-*"!'+",-+*+!',(!0,(-!!-&& %&&(&&!)"(-(!"- *!"*#"!!#!!',(!0,("(!%-'"!&& +"#(( *-+ #,(0!,( #0," - #,(0*"!'+",-0 -"(!!',(!0,(-((,&$ && *&%"+*+!,!-- (","'/!.!"*!.*"!!--!.+&*" --!.!"#"!.!0!!--!. #+*+!/#**"(-! &"((&!%!0 --!#00!,(-!',(!0,(- */00( '""%%00+*+!,-!$$%"(!&/("-**&'/"!-!!+(!!"#" (!!-"((/"( (,&$&& +&"!&&,-'' +0-((!"0(-##"!',(!0(!- ("(&*!)&%"!-! +0("!!" -'"(*0-"("".-",&!',(!0(,!",,$'"!$,(-!"#"! ',(!0(!- $- #0,"(!#"(-,("$#%&'"(!),-(,0,(-(( -'",-!$$%-"**- (00!0!+*#""!*#,,--!./"!,&$!-!&&!',(!0(!- '0, #%&'"(!),-(,0,(- *!0,&(","'/(( (-0'+!!',(!0(*#,,--! : '+"!(-#"(*"",,--!/##!!",-"!!")!9+"!(-#"(*"",,-- /##!!",-"!!")!',(!0(,-'!#0(:.,,("-'"*"(!!',(!0(*#,-!!./"!,&$!-!&& +0!-**- : #$$#&*&!9$$#&*&!',(!0(,-'!#0(:.,,("-'"*"(!!',(!0(*#,-!!./"!,&$!-!&& +0'!-**- : 0*,#$$!"%"(!--!9*,#$$!"%"(!--!',(!0(,-'!#0(: 1: -*"!'+",-+'(!!9*"!'+",-+'(!!',(!0(,-'!#0(:

14 14 *&" %-'&"("&-*"!'+",,-"!- - +&"!!&"(#$$!"&,&("!!-*-+"**-*"!,("**-!- && +0("!!" +"' /-"(!0,(- #0," - '+""!"/'+""!"*#,,--!*&-!-!&&!"-,("*0-**"!+"'(! "(&!',(!0,("!-&&!'%-- #0, / -+!#0"!!',(!0,("(0%%-# %""(&!',(!0,(-((+" -("#-',",("!',(!(-.,--**"(-**&!',(!0,(-**+"!0!%00!!--!,'/!!0"(&!',(!0,("(!%-'"!&& -(,"0- # $#%&'"(!),-(,0,(- $#%&'"(!)!-'+-$- 0** #,(0!,( #0," - #,(0 *"!'+",-+*+!+"' #"(-!!-,-+&!#$)(-*"!'+",-*" #0,"(!- **" * *"(!- %,,,-" /-,&$!!)) *""!!$+"&!',(!0,(" &"(!&!',(!0,("(!%-'"!&& -(,"0- # $#%&'"(!),-(,0,(- $#%&'"(!)!-'+-$- 0** #,(0!,( #0," - #,(0 0-!0,,00(!*,- (00'!*0,("-.'+"!*"- /#$$#&*)"- +*+!!-&& +*!,0 **"(-(!"$!- &"(!-!',(!0(/-"- #0, &((& +"--((-(,"0- # $#%&'"(!),-(,0,(-!',(!0(*#,,--!#0,! +*!,0 **"(!- /-"- #0,"(",(" " 0 -(,"0- # $#%&'"(!),-(,0((**"(!00+"' /!# +*!,0 **"(--!-'+-$(+&"!!-"- +*+!,,--(-- &!&(00 "!-*#*"!!-((+*+!,,-- /-"(!0(-"*-+"-*&+*#"(!0 0! &( -(,"0- # #%&'"(!),-(,0(,'!"!!-*"!'+",,-"-!0!-!0'+**"(00!! %'/-,!"*0!-"(-** &$!!--!**(-,&!!-*"!'+",-*!"#"/"*!#+*+ +*+! &$!!-"!&0-,(" (00 "!-*!0"," 11,%*%'/-,!" &$!!-"!&/3,%*#+*+ +*+#"(-,("!-!!+ &$!-!!& '/-,!" &$!!-" &!-! 1 &$!-!!&%*+-*0!"(,"-,*"(! &$!-%'/-,!"" ("(&*!$$#$)(/&*/"!-!!&+$$!-- *""!!$+&!',(!0('/-,!"**(-0'!.,%*+-*0!"(,-"(!&#$$!&+"-,*/- *!0%'!0 0!+0-(!./**" %'/-,!"!!-0!-!!"" --**"(-,-'' '/-,!"" *""!!$+&! &$!!--!+!!"#"/"**-#,(0**"("+"' +*!,0 **"(-- *"+*#"(!-"- *"(!-'"%'/-,!""!-! &$!-!!&+&"!!&"( #$$ "(!&*-+"(!(""+0!-!0"(!*"+*#"(!-"(!"(!-'"%'/-,!" &$!!--!#,( -(,"0- # $#%&'"(!),-(,0( 0 -(,"0- # # (",,!"*"*!!-! # (","(! &$!!--!. /"(!!0!,"!!'/0!" --!"(&,("# (","-,(!-*0+--(!&!0!,"! " ",!!'"8,!--'"- *"(&,("!0" "-0!!/",0!- '+"'0(/,#8$*8,!--'" '/-,!"((!-! $!-- (&+&"!&& -*/&# (",, &$!-!!&/ -*/&,(!-*0 +-(" &$!-!!&'/-,!" &$!!-"-!0!,"#0,(- #,(-(,"0- # $#%&'(!),-(,0(

15 15! $#%&'"(!),-(,0(!0!,"("-!- '(,(#-!**"%"!"(00,("+0. (("- "(!&*"%"#"!!0!-*&00(0*(!!!0!,"#0,(-((%0 ",,"!!!"-,#"0#%"!"(00-!$*"!!"+&!!-'+-$(%-'0(!-"(-!'/'+!0 -(," 0- # $#%&'"(!),-(,0(,'!"!!',(#-!**"%"!"(00,("*/-##" -(," 0-**#** &$!!--!,-'&!&& -*($$,00(( &$!!-"(!&!0!,"!,#" 0#.*$"/$/-*%- &&,0%0,"(-00 $!-"(%'/-,!"!+0-**--"+&!*-+*#"(!0 --!!&!& (00 "!-*#!-!&-((&.#0!!(00 "!!-"**, "!'"!0!!-"("" *""!!$+&%'/-,!"",&*"%'/-,!"!!-0!00.-(,"0- # $#%&'"(!),-(,0((**"(!00%'/-,!"" 0,+*#"(!+"(!'+"!*"(!!-! #+*+ +*+! &$!!-" & &$!-!!& &$!!--!!,-(,"!-!&& -'"!$"(-(!"'+"!*"((,(!-!!0/- (*!!"-,#% -!!-"" *&" %-'&"("&-*"!'+",,-"!- - +&"!!&"(#$$!"&,&("!!-*-+"(!&*"!,("(!!-! $!-- (&#+*+ +*+! &$!!-" &2*"(!-'"%"!%0!0( &$!-!!&/ 2(*# -**%"!%0!0( &$!-!!&"!(,!"(-! &$!!--!!(00 "!-*#! +!-(,"0- # $#%&'"(!),-(,0,(-(( #+*+ +*+! &$!!-"-!!,-(,"!-!&&,!-"(""./!,!"#"!!+! '0,(00'-**-(",(,0 **-./!"(*!(-**"("",!-"(""./"- #+*+! &$!!--!((!"!"#" ((,0 %'/-,!" &$!!-"-!0*(!- %-'0(!--** -%&"**&& *-+ %00!!-"!#+*+ +*+! &$!!-"!&+"!!#$)( (00 "!-*!0- -##&.#",&*",!--((+"!!',(!0,(-**%00!!-"!!" -%&"**&&!0!!--!0'+**"(00!!#+*+ +*+! &$!!-"(!&!0!,"!!+! *$$("!+!+*+!(00 "!-*# *""!!-- &#+*+ +*+! &$!!-"-!0!,"#0(,0(! 0,(-!*(,0!-!!"#"/"*! 0*0!!/+*"!0(!0!,"#0,(-!(-,&!-'+-$(+'/'0,#$',$!$(!0!,"#0,(-!-"+&! *-(00 "!-*#**"(! &$!!--!!-",& ""- +!"#-,"*)'-(0'(("+"-!0,&!-- (00 "!-**$(-"(-!!0!,"#0,(-!+!,0"!-," -!0("/** &$!!--!((!-- &$!!--!!,-'! +'!!+,-(,"#&&'"!0!".#",&*" &$!!--!!-"$"(!-!&!',(!0(,&$!"" '+"*!(00 "!-*# #0,"(-- &$!!--!! +'!!++&"!&& 6!%9.5!+: #+*+ +*+! &$!!--!/%'/-,!" &$!!--!!0!,"! %&&("((-!'% *"8?"((-*(" 7"((&./, -*"!'+",-!0'+**"(00(+"'(! $+&,($#&*8'! '" % *"!'+",-*" #0, -*"!'+",-0 -"(! "*#"!-!!+!"#" (! (" #"(-**-+*+!+"' #"(-**-- -!"#" *"!!#"(!*+!+"' #" - -"!--%&&!)(!&"*#"!0,(- /(!-",&"*#"!0,(-,&("!!-*$$ *""!$!',(!0(!*#"!0,(- +(!!!#"(-(!*&-!-!&&!"(!0("*#"!0,(-!- --**-

16 !"#"/**-*#"!0,(-,&("!!-*$ /&*,--,-(""'!$$(00 "!-*#**"(- +*+ %""'"" /,!--(--!-&& #,(0**" - (00 "!-*#**" -!',(!0( *&" %-'&"("&-*"!'+",,-"!- - +&"!!&"(#$$!"&,&("!!-*-+&!*"!,(-!(- ("/,-+!!"#" **-- $+&,($!&&- -!"#" *"!!#"(!*+!+"' #" -!-,--%&&!),(-,-#0,(-(!*"!'+",-0 -"(!$+&,($!&& *"!, (-,("./((-!&$!!&&*" (&&& ) ("**-(-!!#!+!"#0,(-!!"#0(!- #0,"(00- (-*+"!!&#" - --**$!!&&!',(!0(,&$!"& *"!'+",-*"!,(-!$+&,($$$#%&'"(!)*0!,0!!"$#%&'"(!),-(,0,(- +"' *!"/+"#((*-+"- -*-7"!"%&&!)(!- #0,"(-(!" ) *+!(-!0,(- 9:55;1#0, (-0' **!',"!-! -*"!'+",- +*+ (((00 "!-**0 +"!/#"!!0(/,(!!-0!!#"(!./,!',"!0,(- (,&("!$(-*"!'+",-#&&'&$(!- 0!!#"(-(!'"*"(-!+*+!/(-0'!/-*#!+!+*+!(-!0,(-!',"!!#(-0'!-0'!/-*#"- (00 "!!-*0(!/!!-0!0#"(-(!+(!*"!'+",-!0'+**"(00(+"'(! -0'!/-*#!%-'0(!0+!, (**"(--!"*" (&&&!)) / ""!&!!-0!-! +0("!!" /-*#"+!? 16, (**" - (*# -**+*+!/-*#B, (**" - -*&+"- -*&"!- /-*&"#"(!&(!+"- -*"!'+",,-"- +"- '(" -+*+!/-*#B!'/0!" -/&&#&+*+!/-*#B $#%&'"(!)/#0"-,!#"!!"- (-0'!/-*#B/ (&!-"*$!!&#"(- ("!!#"(!,(,-++*+!/-*# -(,"0- # $#%&'"(!),-(,0((**"(!00*"!'+",-!0'+**"(00(+"'(!*!!" *0-**"!+"'(!*!!0*-+"- +*+!%$$!)/- #0,"(-(!"/-*#"" *""!!$+&& &$!!--!! /#0"" +*+!!"#- %"!-"("" &$!!--!!%$$ )!!"#"!-!,0!"",-(,- +0-./!- (00 "!-*#**"(-- &$!!--!! ""!&-"+"("(&* *$!!&& -(,"0- # $#%&'"(!),-(,0,(- -*"!'+",-+*+!(00 "!-*#!!-0!0 #" - '+"" +0("!!" 0*($,(",) +(!++"' *!"/.!-'+-$(+*+ %&&**",,).!-,--*"(&,("+&*"'+"" " (00 "!-*#!!-0!0#"((!--(!%0*"+0("!!" *+!(00 "!-*#!!-0!0#"(!'+"" (-0'+"-!-,"/)"- (*!? ',(!0(!- #&&'&+*+!,-!$$%-"!!&"

17 17 (",(!"-!/&'/-(!-*#&(!&,-'&!&& +0("!!"!!-0!0 --!!',(!0,(-!',(!0(!- #&&'&&+-''! (00 "!-*!00!',(!0(#&&'&& (-#!',(!0(!- #&&'"((& -'/.($$!,"'/! ",&*"!+"!!-"("" -"%&&(!&.#" "! #""!"#- %"!-"("" "! '$!$&./!!!+"!!-"("" %&&(!&"("" (-0'+**(00 "!-* #,0-** ',(!0(!-,!!+00( ',(!0(!-,!!+00!!'+""!-((*(,-! #!,,-!!,","(!-*"!' +",-+*+,!-"(!!',(!-!!0+0-((/,0",# --!-!$*!0,&(","'/ #0," - %-'0(!',(!0(',(!0(!-,!!+00- $!-$-((&'+"" #$)((-.#"!- $+",!-"**- -!!0/!"#- %"-,-!0,(" %$(!$!!$ +*+# *+! &$!!-"- #&&'& *+! &$!!-"-,, "(#&&'&.,-!0#" - /0 /-!0*(!- (00(,, "(#&&'&(!& &$!-!0*(!- +",0!0(+*+! 1 *+ (!(!0/-!0*/-,-!#" - *+ (!(0!!0*!,"(!-! -(,"0- # $#%&'"(!),-(,0,(-**- #%&'"(!)!-'+-$- 0**,&$!)((&*-+"(!'-(0'((-"(!%&&!!&+&!,0"!-,",0 # "/&(- "(-!!"#"-*"#-!0*/-,-!0#"(!!0** '+""# +-'! #**,-'!$ -"!&#,(0/$#%&'"(!),-(,0,(-**-#$) -!!$/- #&&'&'/- / #**"(!- 00("- +, (("- *"(&$,("" "(&,("'+"" "((+"!!,!+"#+'/- '""!!&+$$!--.+*+ +",0!!+00!-- (-,&,-!0#"(-- 0 +*+!!-0!0#"(!'+""+!#$)(0*,%0*"(-!!!&**"("+! #00 #0((*0-**"!+"'(!/- /*"!'+",-!0'+**"(00(+"'(!,0!""!-,- #&!!',(!0,(-!.*0-**"!+"'(!/- (0'"!!#!%",**"(- -*"!'+",-+*+ +!"#0(!- #0,"(00- '+"" "!/ (!',(!0(,&$ "! 2 %'!"!" *"!'+",-+*+!!-0!0 --!!',(!0,(-!,"'/! +*!,0 **"(-- 0" /&'/-(!-*#&&./!- -'"**"(!&+0("'%'!!"!',(!0,("(!-"- &&*"!!-0!0 0! &$!!--!!/*,0!0!!',(!0,(-!'%'!" '%'!"((./,!"#"!-! *0-**"!+"'(!!##",00 *%%00 #- -((&*"!'+",-+* +!(00 "!-*#!!-0!0#"(- '+""!"!-&& " (-0'+ +0-!##",00((/(-,&("!-**&& -*#",00((-(,"0- # $#%&'"(!)*0!,0 (( *+!(00 "!-*#!!-0!0#"(- '+""!"*&-!-!&&!"-,("*0-**"!+"'(! (-0'+ +0- #*"(,00 *%%00 #- -((&*+!(00 "!-*#!!-0!0#"(-(!!-&& #$)('%'!!"'%'!!"!"#"!-! *0-**"! +"'(!!##",00 *%%00 #- -((&

18 # 18 -(,"0- # $#%&'"(!),-(,0,(-(( +"-(!"!&/-"-(!"!&/--((,0+! $#%&'"(!),-(,0,(- +"' #"(!-!&+"-!+"!!-"- (+0!!#"(-,("+&*!!&#&!) +"-(!"!&!"#- %"!-"-,, "(00(./,,"(!00$#%&'"(!),-(,0,(- (",,"("" /-'"$!-"(!$)!"" 90*," - +"-(!"!&:(-,&$#%&'"(!),-(,0,(- #!"#" /#"(-- 9("(&" - +"-(!"!&:*,"(!+"-(!"!&&+!## %&"+"!!&" - (",(%*+-*0.!"#" (!!"-!!#" - /-'",-'$#"**-/&'/-(!-!$!,0*0!0,(-!-(0'(("%0* +0,("-(,"0- # $#%&'"(!),-(,0(-"/&' /-(!&-'",-'$#"**-,0*0!0,(".#0!!$#%&'"(!),-(,0,(- +"' *!"/!,&$+&!!'+"!!-((*0- "#((-'"*"("((,0*0!0(!"*"(00,("(( '"!$"(!"*!-"-!"-!0,(-((/+"-(!" &((&,&$!-!&& -(,"0- # $#%& '"(!),-(,0,(- +*#"0((00 "!-*# ("(&*!&#&&00(0*,0 +"-(!"!&+*#"0( (00 "!-*# "-(!"!&/-"!%&"+"!-!&&!"#"!$#%&'"(!) #00!!0-(( * + **" **"("%,,,-" /,&$!-!&& -*"!'+",-+*+ ((("**".,0 -*"!'+",-*!"#"/-"'$$!'+"!!+""!"#- %"!-"("" -*"!'+",-#&&'&$(!-!&$!!&#" (-,(".-"+&!,&#00!+*+!!"#- %"!--!-*"!'+",-*!"#"/ +-*+"!!#"(-,(" 0!!# -*"!'+",-#&&'&$,("&*-'""!!&+"&**" **"("%,,,-" /,(,-+!(&& ),(-!+!-*"!'+",-*" 4*0+0((,,,-" /+!##-'"*"(-! #&&'&$,(-!/,"-**!.0,(,,(-,&!--!!&#"(/,-(,-$!!&#"(0,.*!00!! (-,&-*"!'+",-0 -"(! $+&,($ & %-'00!!#" - *"!'+",-*" >? #0, **" **"("%,,,-" /,(,-+!"#"+*!+",0 (((""'!&&,0 +"' *!"/**-*"-+-#%"- %,,,-" /- (*! &**"("+!? C -*"!'+",-#&&'&$(!- +(!"(00- %"(!#" - B C,"-*!B C -*"!'+",,-- #',," "*!%"(!#" - /$*-" -!"-!!#" - B C *!00!!B C -*"!'+",,--,&$!!)&/&+"!!&#"(!&,(,-+%&&!)(,,,-" /,&$!!&&/,*0!,0!!"+"' *!"/.+"#((*-+"- -*-7"!" %&&!)(!- #0,"(-(!"*"!'+",-*" #0,"(!- %,,,-" /-,&$!)((& 0!-! **"!*" #0,"("**"!#- -!!-*$/&

19 !0*0,, Elintarvikevalvonta Maitoalan laitos < l/v Maitoalan laitos milj l/vuosi Maitoalan laitos > 2 milj l/vuosi Muu maitoalan laitos Pienteurastamo Kunta Jä Ke Nu Mä Tu Yht. Jä Ke Nu Mä Tu Yht. Jä Ke Nu Mä Tu Yht. Jä Ke Nu Mä Tu Yht. Jä Ke Nu Mä Tu Yht. Kohteet lkm Eviran velvoittava (lakisääteinen) tarkastustiheys (krt/vuosi) Maitoalan laitokset Eviran velvoittava tarkastusten lkm /vuosi Suunniteltu tarkastustiheys (krt/vuosi) 19 Suunniteltujen tarkastusten lkm /vuosi Liha-alan laitokset teurastuskertojen lkm teurastuskertojen lkm Tarkastukseen kuluva aika (h) teurastuskertojen lkm 0 0

20 Elintarvikevalvonta Alle 1 milj.kg/vuosi Laitoksesta lähetettäviä tuotteita 1 10 milj. kiloa/vuosi Laitoksesta lähetettäviä tuotteita > 10 milj. kiloa/vuosi Laitoksesta lähetettäviä tuotteita < kg/vuosi Laitoksesta lähetettäviä tuotteita kg/vuosi Kunta Kohteet lkm Eviran velvoittava (lakisääteinen) tarkastustiheys (krt/vuosi) Liha-alan laitokset Eviran velvoittava tarkastusten lkm /vuosi Suunniteltu tarkastustiheys (krt/vuosi) 20 Suunniteltujen tarkastusten lkm /vuosi Tarkastukseen kuluva aika (h) Jä Ke Nu Mä Tu Yht Jä Ke Nu Mä Tu Yht Jä Ke Nu Mä Tu Yht Kala-alan laitokset Jä Ke Nu Mä Tu Yht. Jä Ke Nu Mä Tu Yht

21 Elintarvikevalvonta Laitoksesta lähetettäviä tuotteita > kg/vuosi Munapakkaamo < kg/vuosi Munapakkaamo > kg/vuosi Munavalmistelaitos Myllytoiminta Jä Ke Nu Mä Tu Yht. Kunta Kohteet lkm Eviran velvoittava (lakisääteinen) tarkastustiheys (krt/vuosi) Kala-alan laitokset Eviran velvoittava tarkastusten lkm /vuosi Suunniteltu tarkastustiheys (krt/vuosi) 21 Suunniteltujen tarkastusten lkm /vuosi Muna-alan laitokset Jä Ke Nu Mä Tu Yht Jä Ke Nu Mä Tu Yht. Jä Ke Nu Mä Tu Yht Vilja- ja kasvisala Jä Ke Nu Mä Tu Yht Tarkastukseen kuluva aika (h)

22 Elintarvikevalvonta Helposti pilaantuvien leipomotuotteiden valmistusta Ruoka ja kahvileivän valmistusta Muiden viljatuotteiden valmistus Kasvis-, marja-, ja hedelmätuotteiden valmistus Pakkaamotoiminta, jossa vähäistä kauppakunnostusta Kunta Kohteet lkm Eviran velvoittava (lakisääteinen) tarkastustiheys (krt/vuosi) Eviran velvoittava tarkastusten lkm /vuosi Suunniteltu tarkastustiheys (krt/vuosi) 22 Suunniteltujen tarkastusten lkm /vuosi Jä Ke Nu Mä Tu (2) 4 3 Yht Jä Ke Nu Mä Tu Yht Jä Ke Nu Mä Tu Yht Jä Ke Nu Mä Tu Yht Jä Ke Nu Mä Tu Yht Tarkastukseen kuluva aika (h)

23 Elintarvikevalvonta Yhdistelmätuotteiden valmistus Makeisten valmistus Juomien valmistus Muu valmistus esim.kahvin paahto Elintarvikkeiden vähittäismyynti, käsitellään helposti pilaantuvia elintarvikkeita Kunta Kohteet lkm Eviran velvoittava (lakisääteinen) tarkastustiheys (krt/vuosi) Elintarvikkeiden valmistus Eviran velvoittava tarkastusten lkm /vuosi Suunniteltu tarkastustiheys (krt/vuosi) 23 Suunniteltujen tarkastusten lkm /vuosi Jä Ke Nu Mä Tu Yht Jä Ke Nu Mä Tu Yht. Jä Ke Nu Mä Tu Yht. Jä Ke Nu Mä Tu Yht. Jä Ke Nu Mä Tu Yht Elintarvikkeiden myynti ,5 10, , , , ,5 10, , Tarkastukseen kuluva aika (h)

24 Elintarvikevalvonta Elintarvikkeiden vähittäismyynti, myydään pakkaamattomia elintarvikkeita Elintarvikkeiden vähittäismyynti, teollisesti pakattuja helposti pilaantuvia elintavikkeita Elintarvikkeiden vähittäismyynti, teollisesti pakattuja ei helposti pilaantuvia elintarvikkeita Elintarvikkeiden tukkumyynti, teollisesti pakattuja ei- helposti pilaantuvia elintarvikkeita Elintarvikkeiden tukkumyynti, teollisesti pakattuja helposti pilaantuvia elintarvoikkeita Kunta Kohteet lkm Eviran velvoittava (lakisääteinen) tarkastustiheys (krt/vuosi) Eviran velvoittava tarkastusten lkm /vuosi Suunniteltu tarkastustiheys (krt/vuosi) 24 Suunniteltujen tarkastusten lkm /vuosi Jä Ke Nu Mä Tu Yht Jä 20 0,7 14 0, Ke 15 0,7 10,5 0,5 7,5 3 Nu 8 0,7 5,6 0,5 4 3 Mä 9 0,7 6,3 0,5 4,5 3 Tu 13 0,7 9,1 0,5 6,5 3 Yht. 65 0,7 45,5 0,5 32,5 3 Jä 9 0,3 2,7 0,3 2,7 2 Ke 9 0,3 2,7 0,3 2,7 2 Nu 4 0,3 1,2 0,3 1,2 Mä 5 0,3 1,5 0,3 1,5 2 Tu 11 0,3 3,3 0,3 3,3 2 yht 38 0,3 11,4 0,3 11,4 2 Jä 1 0,3 0,3 0,5 0,5 3 Ke 3 0,3 0,9 0,5 1,5 3 Nu 0 0,3 0 0,5 0 3 Mä 1 0,3 0,3 0,5 0,5 3 Tu yht Jä Ke Nu Mä Tu yht 3 0,3 0,9 0,5 1, ,3 2, Tarkastukseen kuluva aika (h)

25 25 Elintarvikevalvonta Suurtalous, keskuskeittiö ja pitopalvelu Suurtalous, laitoskeittiö Kunta Kohteet lkm Eviran velvoittava (lakisääteinen) tarkastustiheys (krt/vuosi) Elintarvikkeiden tarjoilu Eviran velvoittava tarkastusten lkm /vuosi Suunniteltu tarkastustiheys (krt/vuosi) Suunniteltujen tarkastusten lkm /vuosi Jä Ke Nu Mä Tu Yht Jä Ke Nu Mä Tu Yht Suurtalous, tarjoilukeittiö Jä , Ravintolatoiminta Grilli- ja pikaruokatoiminta Ke Nu Mä Tu Yht. Jä Ke Nu Mä Tu Yht. Jä Ke Nu Mä Tu Yht ,5 15, , , , ,5 90, Tarkastukseen kuluva aika (h)

26 26 Elintarvikevalvonta Kunta Kohteet lkm Eviran velvoittava (lakisääteinen) tarkastustiheys (krt/vuosi) Eviran velvoittava tarkastusten lkm /vuosi Suunniteltu tarkastustiheys (krt/vuosi) Suunniteltujen tarkastusten lkm /vuosi Tarkastukseen kuluva aika (h) Kahvilatoiminta* Jä ,7 10,5 3 Ke ,7 7,7 3 Nu ,7 6,3 3 Mä ,7 11,2 3 Tu ,7 16,1 3 Yht ,7 51,8 3 Pubitoiminta Jä 14 0,7 9,8 0,5 7 2 Ke 17 0,7 11,9 0,5 8,5 2 Nu 5 0,7 3,5 0,5 2,5 2 Mä 5 0,7 3,5 0,5 2,5 2 Tu 7 0,7 4,9 0,5 3,5 2 Yht. 48 0,7 33,6 0, Elintarvikkeiden kuljetus Elintarvikkeiden kuljetus Elintarvikkeiden pakastekuljetus Elintarvvikkeiden kuljetus jäähdytettynä Jä 6 0,7 4,2 0,3 1,8 2 Ke 5 0,7 3,5 0,3 1,5 2 Nu 14 0,7 9,8 0,3 4,2 2 Mä 3 0,7 2,1 0,3 0,9 2 Tu 14 0,7 9,8 0,3 4,2 2 Yht. 42 0,7 29,4 0,3 12,6 2 Jä 0 0,7 0 0,5 0 2 Ke 0 0,7 0 0,5 0 2 Nu 1 0,7 0,7 0,5 0,5 2 Mä 0 0,7 0 0,5 0 2 Tu 0 0,7 0 0,5 0 2 Yht. 1 0,7 0,7 0,5 0,5 2 Jä 0 0,7 0 0,5 0 2 Ke 1 0,7 0,7 0,5 0,5 2 Nu 2 0,7 1,4 0,5 1 2 Mä 1 0,7 0,7 0,5 0,5 2 Tu 1 0,7 0,7 0,5 0,5 2 Yht. 5 0,7 3,5 0,5 2,5 2

27 Elintarvikevalvonta Elintarvikkeiden kuljetus lämpimänä Eläimistä saatavien elintarvikkeiden varastointi Elintarvikevarasto, muu kuin edellä mainittu Elintarvikkeiden pakastaminen Kunta Kohteet lkm Eviran velvoittava (lakisääteinen) tarkastustiheys (krt/vuosi) Eviran velvoittava tarkastusten lkm /vuosi Suunniteltu tarkastustiheys (krt/vuosi) Suunniteltujen tarkastusten lkm /vuosi Jä 0 0,7 0 0,5 0 2 Ke 0 0,7 0 0,5 0 2 Nu 3 0,7 0 0,5 1,5 2 Mä 0 0,7 0 0,5 0 2 Tu 0 0,7 0 0,5 0 2 yht 3 0,7 2,1 0,5 1,5 2 Elintarvikkeiden varastointi ja pakastaminen Jä Ke Nu Mä Tu Yht Jä Ke Nu Mä Tu Yht Jä Ke Nu Mä Tu Yht Alkutuotanto Maidontuotanto Jä 0 0,3 0 0,3 0 3 Ke 0 0,3 0 0,3 0 3 Nu 8 0,3 2,4 0,3 2,4 3 Mä 25 0,3 7,5 0,3 7,5 3 Tu 2 0,3 0,6 0,3 0,6 3 Yht. 35 0,3 10,5 0,3 10,5 3 Jä 0 0,2 0 0,2 0 3 Lihakarjan kasvatus, kalastus ja vesiviljely Ke 0 0,2 0 0,2 0 3 Nu 5 0,2 1 0,2 1 3 Mä 18 0,2 3,6 0,2 3,6 3 Tu 0 0,2 0 0,2 0 3 Yht. 23 0,2 4,6 0,2 4,6 3 Tarkastukseen kuluva aika (h) 27

28 Elintarvikevalvonta Kunta Kohteet lkm Eviran velvoittava (lakisääteinen) tarkastustiheys (krt/vuosi) Eviran velvoittava tarkastusten lkm /vuosi Suunniteltu tarkastustiheys (krt/vuosi) Suunniteltujen tarkastusten lkm /vuosi Muu alkutuotanto Jä 3 0,1 0,3 0,1 0 3 Ke 1 0,1 0,1 0,1 0 3 Nu 10 0,1 1 0,1 1 3 Mä 328 0,1 32,8 0,1 0 3 Tu 161 0,1 16,1 0,1 0 3 Yht ,1 50,3 0,1 0 3 Kontaktimateriaalitoimija Kontaktimateriaalitoimija Jä 0 0,7 0 0,7 0 3 Ke 0 0,7 0 0,7 0 3 Nu 5 0,7 0 0,7 0 3 Mä 0 0,7 0 0,7 0 3 Tu 0 0,7 0 0,7 0 3 Yht. 5 0,7 3,5 0,7 3,5 3 yhteensä Tarkastukseen kuluva aika (h) 28!-- (&22-*"!'+",-*" /**+*+!!+,-!!. &"(!&*,0!0! '+" +*+!!+",!-"! 23*"!'+",-0 -"(!/ $!-- (&22 23D66 00!?"",,0+-*"!'+",-0 -"(!!$$%%",!" -!"-!/,"(--!"#"!!$$%%"" "",,0+ -*"!'+",-0 -"(! +*+!!'+-.4/!',(!0,(--,&$!-!!&+&",'+""*!"#"!!$$%"((&,+"*! 0(-"!%"- "&/( ","(-(!"!"#"+",!-"!.(",(",-(,"#&&'&" -!',(!0(!"-$(.4!"#" *! */*"(-!,+"*!!',(!-!,0"!-," +&"!&&,-'' +0-((-' +-$- (0/-*0*" /**+*+!!+!,,!0#"(0 -"(!!/*-"'",-(,0(!-,-"!!")! /&!-!!$%"(!&(!&!0*0,(!.#0!! ""-,-"!!")!;-*"!'+",-!"*!!',(!-! -*"!'+",-*" /**("**".,0 """!-&&!-'+-$- (0/-*0*" #0," - (00 "!-*#**" -!',(!0(!,!"#!-'"*"!"#"/"- *0,0#&&'&&-"*- +"-*&,'!"!-!!0!,!"#!-'"*"!"#"/"- +*+!*"!-! +0 '?+"' +*!,0 **"(- /-- #0, -(,"0- # $#%&'"(!),-(,0,(- *0--**!0*"("!-&652(00 "!-*#**"(!-*"!'+",-+*+!',(!0(!-(,"0- # $#%&'"(!),-(,0,(- +*+!(00 "!-*#(( 66!',(!0(!&#&!0*0, *"(&,("(00 "!-*#**"("-*"!'+",-+*+!',(!0,("!0**!-,-#&&,!,!"#!-'"*"!"#"! /,,!0#"(0 -"(!"" 0*0, #0," - +/- 43!',(!0(!.+"' /-"(!0,(- #0, '-(0'(("+/-.2E!',(!0,("" +'!!+",./!- +/- +&"!&&.6!+9943E;4.2;:E.2::

29 , 29 -'+-$- (0/-*0*" 3>? #0,,0!-!&+& & *0--** -"(!&&/ +*+!-'+-$- (0/-*0("!-.-!!&(0,,"**-!0'+!!-'+--**" - -*" $#%&'"(!)0!"-!-!!+!-'+-$- (0/-*0(!//&'/-(!-!!&+&("!&,(,-+ /0(!/ -0+!-'+-$- (0/-*0*,"" +0 3!-!$*"(&$( 952;3:./,#0,,0!0*--*!"/$+&,($&(&& )**"(!&+*+!,(,-+!-'+-$- (0/-*0 +*+!(00 "!-*#*+!(00 "!-*#!0*--*!" ("!-.-!!&+*+! *0,(!.(&& )**"(!&/!-'+-$("!!/-,&"(-+&& -'+-$- (0/-*0 +*+!(00 "!-*#%-'0(!00!-'+-$- (0/-*0*" #0,"(! +*+!/+ ("*"/!-'+-$(* *0%/+*+!+"'(! 9*+"':*!"# +*!,0 **"(-- +*+!/-*# && ) #0,"(- +*+ 0*, %0*-**-/&&+&!!-'+-$- (0/-*0*" >? #0,"(!- "*#"!0(!-,&("!!-*$/!" #- %"-%$$!)/- "!#" - "#- %"-%$$ )!,(,-+!##(0 "((/ #0"((*-(,-*0!"*"((#**"(-(!"-(""!$+"&!-'+-$("!!/./&!-0*!//&!!-"!&*#"!0(!- /!"#- %"-%$$!)/- "!#" - -"+&!*-(00 "!-*#**"(! +*+!./!- (-,"*)(!)'-(0'((-"(!!&$!$$+'! ""- "! -',"!!& +&(!"!$)",+"-+&0"#+-("- /!*0(+-- *0 (-0'! ("(&**$!-!!$ (00 "!-*#**"(-- +*+! *!,0 **"(- +*+!/-*# %" %"(!-" & +0 +!!-'+-$-**"(!- *(0!-"- +*+!,!-"((./"!*%(-!/ 0'-!,&$!!&+&!(-,&#/"!0(/,,!0#"(0 -"(!!-**"(!- *"(&,("+0 +*+!'-(0'((-/,"(!-!!*0(+-!!&!"#"!!+"- *"!(!- -'"!$"(!"* -(00 "!-*#"- /+*+!!0!,"#0(/-*#"- %&"+"!!&#"(-- *+!(00 "!-*#!0*--*+"' +*+!/-*# #0, ("(&*!&&+&"!&& (-0'+!!"-!?!',(!0(!- ("(&**) #&&'"!!-*$ +*+!,!-"-!"+*+!,-!$$%%"-!',(!0(!"-$(,0!"#-(!!%!0+ &$!!--!!/ &$!!-"-!0!,"#" - 1 +*+!(00 "!-*#!!-0!0#"(- '+""!" 2 $+&,($!$!*8'!'"!./"" +*+!!0,-0!00 "(&,("+*!" -0+(! (-!0,(-,0 $#%&'"(!)!-'+-$- 0** +*+! (00 "!-*#(!9332;3:#0,"(-(!"(00 "!-*#((!0*--#&&'"!-**&!',(!0, (--,-(,"#&&'&"(-(!",&$!-!!&+&",

30 , 30 -'+-$- (0/-*0*" #0,"("+*+!,!-"!+!##,0*0!.%&"+&,"!.,#%#!.,0-0("!*!.*"",0!!"*!.0"#**"!.!*0(+-!!&!"#"!!+!*"!,(-!//0*,"(-!,,!0#"(0 -"(!!*+!,!--!/ ""-!',(!0(!"-$( -'"!-*!$!0*0,(( "!- (00 "!-*#**"(- +*+ +*+!'-(0'((-/,0*00!*0(+-- /0"#+-- (&& )**"(-- *0 +*+! ',(!0(!"-$(%-'0(!00*+"' +0("**-1!-,-#&& +*+!/-* #./(( #&&'"!-*!$-'"!$$%%"(!-,!-"- '"(,"*0,!/-'"'"(,"*0,,"- +!"#!!',(!0(!"-$-!*+"' '+""# '"(,"*0, *"(&,(",0 +*+! +"' #"(-!0*"("!-&#'"(," '+""!"+*+!!"-!"" %-'0(!0- "(," ' +"" "((0#"" *!"(!0+"- "#"(!- 0'-!:.*!"(!+!-,"/& +'**"(00((-,&*!"(!0,(-,-(!"(&,("'+""!"#" ' /"!!/ ("!0!-#0(/!"#"!!+!9$7"- "!0!-#0(."-#%"- +"' #" (/-"- 0!!#" - / -:(-,&!"* *(0!--!0 +*+!+"' #" -!-,--*%0**"(- '"(," '+"" " %-'0(!',(!0(,&$ " $!-$-((&//(,!--((+"! %00!!-"!.!-&& (" -!'+"!!+#&&'&*"(&!',(!0,("/!',(!0(!"-$(+" &"((&,!-"((**-("!-!!$&"(#%"-,!" - '"(," '+""!" *0--***"!-!!0/+0 5/!$)!&/!,-! %-'0(!',(!0(!- $!-$ -((& * -'+-$- (0/-*0*"!',"!!#"" +"' #"(!-!&+"" -(,"0- # $# %&'"(!),-(,0,(-!"#"!*0--**,&$!-!!&+"((&3.2-,"*)!$)+0!!9!+:-," *)(!)'-(0'(("!/-! (-0'+(!" 00 "!-*#**" - +*+!.2!+ *0(+-!-- *""!!$+&!!"#- %"-%$$ )!.!+ (0!/- /,,!0#"(0 -"(!/-!-'+-$("!!/- (-*+"!!&#" - -'+-$- (0/-*0*" >? #0,"(!- "*#"!0(!-,&("!!-*$ -0+!.!"#",-"!!&#" - /'%'!"!".6!+.!+.2!+

31 31! -'+-$- (0/-*0*" #0,"(-!',(!0,(-!+"!!-- (-*+"!!&&/- *!-,&"(!&!-'+-$(+'!""! -(""!$#" - /!"! -(!&#"(-,("/!"*!--,'/#"(-,("!'+"!!+!#&&'&$,(-!//--!',(!0,(-((!',(!-!,!-"- $*-" - (""(!-$(/(""+0(/-*#.,&$#&*&!.%-(0/#00!(("*"!"*!. ("(&"*# *!0.#-*0.+*"(!0(.$7"- ",&$!& )!.%"!/- /,*0(!-"-,0! /&!-0*!(-,&","(-##"**!',(!0,("**+"!!0/- -%&,!"-,'/#" - '+"!!-((,!--(!!-! &$!!-"!&!"!-&& #"!!0,("',(!0,(- (" (&*!)+"!-*--+*+!,-!$$%" #0, #%&'"(!),-(,0,(- *!0,&(","'/ ("(&*!&&!',-##!/--!/*#,,--!!-'+-$- (0/-*0*" #0,"("!',(!0,(" +'!- ',(!0,("(!,"'/"!-!!',(!0(%)$!&,"'/./,*&-!&&,!--(-- ',(!0,(-!#-',"!&& (",(!"-!/&'/-(!-*#&& 00 "!-*#**"("(!!',(!0,("(!%-'"!&& -(,"0- # $#%&'"(!),-(,0,(- $#%&'"(!)!-'+-$- 0** #,(0!,( #0," - #,(0!--(--!-!&+"((&*"(&!',(!0,("((!',(!-! "-##**!',(!0(,&$ "* *&+"!!0/- %00!!-"-,'/0,(-!$)(*"(&!',(!0,("(!%-'"!&& +"#(( *-+ $#%&'"(!)!-'+-$- 0** #,(0!,( #0," - #,(0 "(, #%&'"(!),-(,0(+*+(&& )**"(- &$!!--! +0**!*0(+-- /0"#+- - *!0 *0(+-- *!0+*+!!-'+-$- (0/-*0*" 943;661:/("*"/!-' +-$(#" "(!-'") (-!0,(-!*0(+-- *!0+!"#0,("(!/+*+!!0!,"#0,("(!913;: /**-(,"0-**#**!"#"",,(""(+-("*"!(!.00(0* (-00 +-("*"!(./,!"#"!!+-!!&,",,"" -(,"0- # $#%&'"(!),-(,0,(-,0!"" /&!(&*&((&!"#""&!(&*& +-("&#& *"(&,("*0--** 0(-"!%",**"("+-("(00(,0!"/+-!!&%,,+$'"!$(./!,!"#"!!+!!*0(+-!!& $*"2-,"*)!'%-"(""!"(,0%**"(!!"#"!("**+-("*"!,("** $+&,($!$!+*+!!0!,"#0(/-*#!./"(( #&&'"!-*!$+-("*"!(!- "!(-!! #!,&$!!)!',,"*0/+*+!!0!,"#0( &$!!--!( +*+!!0!,"#0( &$!!-"(!&!!+!+-("*"!,(-!"!(-/( -(,"0- # $#%&'"(!),-(,0,(-!',(!/*+!!0!,"#0( &$!!-"-!0!,"#0(!0*,(-!!"#"!-! $#%&'"(!),-(,0, (-- (&& )**"(-(!"-'+-$- (0/-*0+"' #"(-!!#!+*+! &$!!--! #-',"!!$!0*0,, 8","***0-- +-("(00(,0 "**-"*-$+&,($!!$&+* +!!0!,"#0(/-*#,0"!-," &"*!&,"!-! +*+! &$!!-"!&-("(00(,0!"- +*+!!0!,"#0(/-*#!+!,0"!-," $,("+*+ %" %"(!-*0-/ +*+!+"!!--.-!!&,","**-+-("(00(,0 "**-( $+&,($!$!+* +!!0!,"#0(/-*#!(-0'+"- +0("- ", "#+-- *!0+*+! (-,&0"#' "**-!!&0"#*!"(("#**"- /,$*%$*)"- **(+-("- *!0+!"#0,("(!/+*+!!0!,"#0,("(! ("*"/

32 32!-'+-$(#" "(!-'") 9:!#(-!0(92;:"#'!+-("- +*+ (! -!!0? (-!0,(-!44;5/21;5"#' "*!!-! +-(" &$!!--!',&$!!)(!-- #0, ("!-.-!!&,","*!' "*!!0!,"! +-- *!0,*#-,-'!0"#,0- ", "(&,("(00'-##"*!9F,&+" /&&;%&"+&:' "*!!0!,"! 0"#+-- *!0- - 0"#,0- *,0",&*" &$!!-"((&+"! %",,-#". &$!!--!!!"- -!&& "#'!/- +-- *!0(-0'! #&&'"!!&#&**&+--(!&0*(!-%-'&"("&8,!--'-"!"#'! &$!!--!!',-#%"(00 "!-*# &,$+"((&*0-**"!+"'(!**-!"#"!-!!+"(( (-0'!,*-!-'-"((0 $*"0"#'" ' "**-*"!!"" 0"#+-("%' G""*"!/*!0*0,"!0,(-! &"- 0"#'!/- *!0*0,"(!!"-!-!!"" ' "** 00(" ($#8*-" +0 -(,"0- # $#%&'"(!),-(,0,(-!"#"*0--**("/"!(--(-0'+!0"#'!?? -'+, 0"#'!,$*& "-#- 0"#'! -. &&,(/&'+- 0"#'! *,/&'+- ""' 0"#'!,(" 0"#%",, &&,(/&'+- )$,& 0"#%",, -'0(!- 0"#%",, *,/&'+- &!-*& '! $. -'+ /&'+- '!.,0 '! &&,(/&'+- '!.&&,(/&'+"

33 '- '!.0!!"/&'+" 33 /&'+- 0*,"*0*0-./&'+" -'+ /&'+".&'+- %&& '! -"'" "-#"9&'+- %&& (',:.-'+ /&'+" &*",&& '!."*%"/&'+" 0##"(!- '!.0(!"/,","#(/&'+". 0!!"/&'+".-+! /&'+".0!/&'+" +- *##- *-"'",-(,0(9',:.+-*##". 0(0!/&'+- 0"#%",, '-"*0%0"(! 0"#%",, &,*" 0"#%",,,-* 0"#%",, -**,(,- 0"#%",, -(,"0- # $#%&'"(!),-(,0,(-!"#"*0--,0 "(!&'+- %&&((&.-' +**. 0'#"/&'+-**&/00(0*((,0((," $,(""(0"#**"-'+ 0"#* *" $!-$-((& #$)(,*#-0*,**(!./"(!$,("!"#""!*+-**+!0"!" %",, "(&,("-(,"0-**#** 0"#*!!#/,0'((",-(,0( - *((. 7'-(("/,0*0!0(,-(,0(H0(!+-*0 "((.!-**"I "I"((.&'+- %&&,0!" +((."*/+ %"(!**."*/+ ("'*((.*+-*0!*,"((,-**( (.00(0*. 0'#"/&'+- /-'+!-'+-$(,-(,0,("((/"*0((0 #" 7(("#+-(" &$!!-"!&!-!,-,!"(!- +*+!!0!,"#0(/-*#"- #0,"(-(!" &$!!--!!!"-$( '""%%0+" - +0("!!"(-(!,&+"/&#&&'&(!&"# **(+-("- &$!!--!!!+*+!!0!,"#0(/-*#(( "#-!!$ &$!!--!!/ &$!-!0*,(-!!"#"!-!!"-,("-(,"0- # $#%&'"(!),-(,0,(-**-"(&,("

34 $#%&'"(!),-(,0(!!0"#**"- /0"#**(!"*/- 0"!"+&*" -"(!&%"!%0!0( &$!!-"!& '+-$- (0/-*0+"' #"(-!!#!+*+! &$!!--!!0!,"! %&&("((-! '%*"8?"((-*(" 7"((& & *+!(00 "!-*#!!-0!0#" - '+"" +0("!!" *+!(00 "!-*#!!-0!0#"(!'+"" (-0'+"-!-,"/)"- (*! ',(!0(!- #&&'&+*+!,-!$$%-"!!&" (",(!"-!/&'/-(!-*#&(!&,-'&!&& +0("!!"!!-0!0 --!!',(!0,(-!',(!0(!- #&&'&&+-''! (00 "!-*!00!',(!0(#&&'&& (-#!',(!0(!- #&& '"((& -'/.($$!,"'/! ",&*"!+"!!-"("" -"%&&(!&.#" "! #""!" #- %"!-"("" "! '$!$&./!!!+"!!-"("" %&&(!&"("" (-0'+**(00 "!-*#,0-** ',(!0(!-,!!+00( ',(!0(!-,!!+00!!'+""!-((*(,-! #!,,-!!,","(!!-'+-$ - (0/-*0*" #0,"("(!+*+!,!-"(!!',(!-!!0+0-((/,0", # --!-!$*!0,&(","'/ #0," - %-'0(!',(!0(',(!0(!-,!!+00 - $!-$-((&'+"" #$)((-.#"!- $+",!-"**- -!!0/!"#- %"-,-!0,(" %$(!$!!$+*+# *+! &$!!-"- #&&'& *+! &$!!-"-,, "(#&&'&.,-!0#" - /0 /-!0*(!- (00(,, "(#&&'&(!&*+! &$!!-"-,, "(#&&'&&+-''! (00 "!-*!00 &$!-#&&'&& (-# &$!!-"- #&&'"((& -'/.($$!,"'/! 1 *+ (!(0!!0*!/+"#+'/- '""!!&+$$( *+ (!(0!!0*!,"(!-! -(,"0- # $#%&'"(!),-(,0,(-**- #%&'"(!)!-'+-$- 0**,&$!)((&*-+"(!'-(0'((-"(!%&&!!&+&!,0"!-,",0 # "/&(- "(-!!"#"-*"#-!0*/-,-!0#"(!!0** '+""# +-'! #**,-'!$ -"!&#,(0/$#%&'"(!),-(,0,(-**-#$) -!!$/- #&&'&'/- / #**"(!- 00("- +, (("- *"(&$,("" "(&,("'+"" "((+"!!,!+"#+'/- '""!!&+$$!--.+*+ +",0!!+00!-- (-,&,-!0#"(-- 2 %'!"!" *+!(00 "!-*#!!-0!0#"(- '+""!"!-&& " (-0'+ +0-!##",00((/(-,&("!-**&& -*#",00((-(,"0- # $#%&'"(!)*0!,0 ((*+!(00 "!-*#!!-0!0#"(- '+"" "(!!&$!-!&& *+"'!"-,-'00*#,-./,*&-!-!&&!"-,("*0-**"!+"'(! *0(+-- /0"#

35 '!+-- 90"#'!:(*!!"#"!-! *"(&,("-'"**"(-!!"-,-'00* #,,--!*0-**"!+"'(!**- 35

36 0*0,, 36 Terveydensuojelulaki TsL 13 1 mom. kohdan kohteet Julkiset huvi- ja kokoontumishuoneisto Kohteet lkm Valviran määrittelemä tarkastustiheys(krt/vuosi) Valviran määrittelyn mukainen tarkastusten lkm /vuosi Suunniteltu tarkastustiheys (krt/vuosi) Suunniteltujen tarkastusten lkm/vuosi Tarkastukseen käytettävä aika tunteina Jä 0 Ke 0 Nu 0 Mä 0 Tu 0 yht. 0 0,33 0 0, Jä 17 0,25 4,25 0,25 4,25 3 Ke 28 0,25 7 0, Nu 24 0,25 6 0, Mä 22 0,25 5,5 0,25 5,5 3 Tu 31 0,25 7,75 0,25 7,75 3 yht ,25 30,5 0,25 30,5 3 Julkinen majoitushuoneisto hotellit Jä 1 0,2 0,2 0,2 0,2 3 Ke 1 0,2 0,2 0,2 0,2 3 Nu 1 0,2 0,2 0,2 0,2 3 Mä 1 0,2 0,2 0,2 0,2 3 Tu 3 0,2 0,6 0,2 0,6 3 matkustajakodit ja muu majoitus yht. 7 0,2 1,4 0,2 1,4 3 Jä 0 0,2 0 0,2 0 3 Ke 0 0,2 0 0,2 0 3 Nu 2 0,2 0,4 0,2 0,4 3 Mä 2 0,2 0,4 0,2 0,4 3 Tu 1 0,2 0,2 0,2 0,2 3 leirikeskukset tai vastaavat majoituskohteet yht. 5 0,3 1,5 0,2 1 3 Jä 2 0,5 1 0,5 1 3 Ke 0 0,5 0 0,5 0 3 Nu 2 0,5 1 0,5 1 3 Mä 2 0,5 1 0,5 1 3 Tu 5 0,5 2,5 0,5 2,5 3 yht. 11 0,5 5,5 0,5 5,5 3 Yleinen sauna Jä Ke Nu Mä Tu yht Yleinen uimahalli, uima-allas, uimala, yleinen uimaranta tai kylpylä uimahalli Jä Ke Nu Mä Tu yht

37 Terveydensuojelulaki Kohteet lkm Valviran määrittelemä tarkastustiheys(krt/vuosi) Valviran määrittelyn mukainen tarkastusten lkm /vuosi Suunniteltu tarkastustiheys (krt/vuosi) Suunniteltujen tarkastusten lkm/vuosi uima-allas, uimala Jä Tarkastukseen käytettävä aika tunteina 37 Ke Nu Mä Tu yht kylpylä Jä Ke Nu Mä Tu yht EU-uimarannat Jä Ke Nu Mä Tu muut yleiset uimarannat ja talviuintipaikat yht Jä Ke Nu Mä Tu Eläinsuojat ja aitaukset asemakaavaalueella yht Jä 1 0,25 0,25 0,25 0,25 3 Ke 0 0,25 0 0, Nu 0 0,25 0 0, Mä 0 0,25 0 0, Tu 0 0,25 0 0, yht. 1 0,25 0,25 0,25 0,25 0 Koulu tai oppilaitos peruskoulu Jä 17 0,3 5,1 0,3 5,1 4 Ke 21 0,3 6,3 0,3 6,3 4 Nu 27 0,3 0,3 8,1 4 Mä 18 0,3 5,4 0,3 5,4 4 Tu 21 0,3 6,3 0,3 6,3 4 lukio, yliopisto, kansanopisto, keskiasteen oppilaitos yht ,3 31,2 0,3 31,2 4 Jä 9 0,25 2,25 0,25 2,25 4 Ke 11 0,25 2,75 0,25 2,75 4 Nu 4 0,25 1 0, Mä 3 0,25 0,75 0,25 0,75 4 Tu 7 0,25 1,75 0,25 1,75 4 yht. 34 0,25 8,5 0,25 8,5 4

38 38 Terveydensuojelulaki Päivähoitopaikat, lasten- tai ryhmäperhepäiväkodit Valviran määrittelyn mukainen tarkastusten Suunniteltu tarkastustiheys (krt/vuosi) Suunniteltujen tarkastusten lkm/vuosi Tarkastukseen käytettävä aika tunteina Valviran määrittelemä tarkas- Kohteet lkm tus- tiheys(krt/vuosi) lkm /vuosi Jä 44 0,3 13,2 0,3 13,2 3 Ke 39 0,3 11,7 0,3 11,7 3 Nu 58 0,3 17,4 0,3 17,4 3 Mä 28 0,3 8,4 0,3 8,4 3 Tu 44 0,3 13,2 0,3 13,2 3 Vanhainkodit, palvelutalot, lastenkodit ja muut asumispalvelut yht ,3 63,9 0,3 63,9 3 Jä 16 0,3 4,8 0,3 4,8 3 Ke 14 0,3 4,2 0,3 4,2 3 Nu 6 0,3 1,8 0,3 1,8 3 Mä 32 0,3 9,6 0,3 9,6 3 Parturi, kampaamo, kauneushoitola tai muu ihonkäsittely, solarium Julkinen kuntosali tai liikuntatila Tu 21 0,3 6,3 0,3 6,3 3 yht. 89 0,3 26,7 0,3 26,7 3 Jä 64 0,3 19,2 0,1 6,4 3 Ke 55 0,3 16,5 0,1 5,5 3 Nu 35 0,3 10,5 0,1 3,5 3 Mä 38 0,3 11,4 0,1 3,8 3 Tu 38 0,3 11,4 0,1 3,8 3 yht ,3 69 0, Jä 12 0,25 3 0, Ke 17 0,25 4,25 0,25 4,25 3 Nu 7 0,25 1,75 0,25 1,75 3 Mä 7 0,25 1,75 0,25 1,75 3 Tu 19 0,25 4,75 0,25 4,75 3 yht. 62 0,25 15,5 0,25 15,5 3 Hautausmaa Jä 1 0,2 0,2 0,2 0,2 3 Ke 0 0,2 0 0,2 0 3 Nu 2 0,2 0,4 0,2 0,4 3 Mä 1 0,2 0,2 0,2 0,2 3 Tu 2 0,2 0,4 0,2 0,4 3 Muu laitos tai huoneisto, jossa harjoitetusta toiminnasta saattaa aiheutua käyttäjälle terveysvaaraa Talousvettä toimittavat laitokset (5000 käyt. tai yli 1000 m³/d) 2 yht. 6 0,2 1,2 0,2 1,2 3 Jä 0 0,3 0 0,3 0 3 Ke 1 0,3 0,3 0,3 0,3 3 Nu 0 0,3 0 0,3 0 3 Mä 0 0,3 0 0,3 0 3 Tu 2 0,3 0,6 0,3 0,6 3 yht. 3 0,3 0,9 0,3 0,9 kohteen mukaan Jä Ke Nu Mä Tu yht

39 39 Terveydensuojelulaki Talousvettä toimittavat laitokset ( käyt. tai vähintään m³/d) Valviran määrittelyn mukainen tarkastusten Suunniteltu tarkastustiheys (krt/vuosi) Suunniteltujen tarkastusten lkm/vuosi Valviran määrittelemä tarkas- Kohteet lkm tus- tiheys(krt/vuosi) lkm /vuosi Jä Ke Nu Mä Tarkastukseen käytettävä aika Tu Talousvettä toimittavat laitokset (alle 50 käyt. tai alle 10 m³/d) 2 yht Jä 0 0,5 0 0,5 0 3 Ke 1 0,5 0,5 0,5 0,5 3 Nu 9 0,5 4,5 0,5 4,5 3 Mä 26 0,5 13 0, Tu 2 0,5 1 0,5 1 3 yhteensä yht. 38 0,5 19 0, ,05 285,55

40 40 taulukko 3b TALOUSVEDET / TUUSULA TSV Ottamo Tammi Helmi Maalis Etelä-Tuusula Kellokoski Jokela Vesitornit 3 Hyrylä T Jokela T Kellokoski T Vedenottamot 9 Jäniksenlinna T Rusujärvi T Koskenmäki T Kaikula T Fira T Lahela T Korkeamäki T Santakoski T Takoja T Tuusula Muut Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Tuus-Lähde, pullovesi (*) T+JK 1 Marjex (pieni yksik.) kasvispak T 1 1 (*) ottaa itse jatkuvan valvonnan näytteet

41 41 Talousvedet / Kerava Ottamo Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras TSV Keravan verkosto Vesitornit 2 Vesitorninmäki T Koff T Vedenottamot 1 Marjamäki T Kerava Muut Niittynummen hoivak # 1 T 1 Talousvedet / Järvenpää Ottamo Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras TSV Järvenpään verkosto Vesitornit 1 Keskusta T Vedenottamot 3 Myllylä T Vähänummi T Järvenpää T # liittyy mahdollisesti kunnalliseen vesijohtoverkostoon vuoden 2012 lopulla Joulu Joulu

42 42 Talousvedet / Mäntsälä Mäntsälän Vesi Vedenottamot Lukko Ottamo Ojala T Tammi Helmi Maalis Kilpijärvi, näyte lukolta T MV Verkostovedet, Terveyskeskus, TIO pullot JV JK JV JV MV Verkostovedet, Päiväkodin keittiö, TIO pullot JV JV MV Verkostovedet, Anttilan päiväkoti TIO pullot JV MV Verkostovedet, Gasthaus Väinölä TIO pullot JV MV Verkostovedet, Liljendahl puistojaos TIO pullot JV MV Verkostovedet, VEP keittiö TIO pullot JK MV Verkostovedet, Katsastusasema TIO pullot JV MV Ohkolan koulu, verkosto TSV JV JV MV Hyökännummen päiväkoti, verkosto TSV JK T Mäntsälän verkostovesinäytteet: JV = jatkuvan valvonnan näytteenotto; JK= jaksottaisen valvonnan näytteenotto Huhti Touko T Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Mäntsälä Muut Alikartano, kesäkahvila Hedda Noora 1 T Ampumarata hirvihaara, tarjoilua P T 1 Eräleiri Sahajärvi, uimarannan kaivo Mäntsälän golf Kahvio P T 1

43 43 Talousvedet / Tammi Mäntsälä Muut jatkuu Ottamo Hautjärven vesijohtoverkosto, Tio pullot 1 T 1 Hietala leipomo T Helmi Hiihtokeskus, kahvila T 1 Hirvihaaran golf R 1 T 1 Hirvihaaran koulu 1 1 T Järvenpään SRK; Leiriniemi 1 T Kaukalammen koulu (koulu lopetetaan) R+P 1 1 T Kera-Grilli 1 T 1 Leenan leipä (toiminta loppuu 2012?) R T 1 1 Maarin tupa, rav.pitopalv P 1 T 1 Mansikkatalo Myllyrinne/Koivistoinen 1 T Metsälinna, seuratalo 1 T Niinivirta Asko, kasvispakkaamo P 1 1 T 1 Nummisten koulu VOK Mustijoen näytteenotto (koulu lopetaan) MV 1 T 1 Ohkolan sair.kesäpaikka (*) Porkkanapakkaamo Ruisvaara T 1 Rientola, seuratalo 1 T Rosenqvist Numminen, pitopalvelu 1 1 T Saaren kartano Keuda R 1 T Saaren koulu, Tio pullot, (Huom! KANTOVESI) (koulu lopetetaan) R 1 1 T Maalis Huhti Touko Kesä T Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu

!'0&'&+... 18!%''0&*%///0'&2%,%9%'&0,%%(/0&... 18!0,.0)$020%'(/%'0&.%.&%/#&00&2%&%,/%&&'#0)... 30 4!%.&%/#&00&2%.%.&%/#&0'$0&%,/%&&'#0)...

!'0&'&+... 18!%''0&*%///0'&2%,%9%'&0,%%(/0&... 18!0,.0)$020%'(/%'0&.%.&%/#&00&2%&%,/%&&'#0)... 30 4!%.&%/#&00&2%.%.&%/#&0'$0&%,/%&&'#0)... 3!"#$%&... 5!'('&%)(*+,'&-... 5!%.&%/#&00&1''$0,'/'%,.''&'2%&%,/%&&'#0)... 6!%..%.',%(%'02%#0/'-&-,0,'&... 7!3%/'... 8!4,'&)'&'%&0'''.%,%&('0... 9!5%.%&&0&('00,%&%2%%,.''&'... 9!'&%,.'/0.%.&%'&0(%... 11!%'++$+-.0.'&&00&...

Lisätiedot

! "#" $#%&'"( )! 4,(0**"(00(5!'" $"( "* -"(""+'0 0#"-6 *+, -- /+*+,"'/%" 2*+, -"- ',( 0( "-$(/'"(,"'+"" " 24',( 0( -("(&* )5 4!0 "#-( % 0+&$ -- 43

! # $#%&'( )! 4,(0**(00(5!' $( * -(+'0 0#-6 *+, -- /+*+,'/% 2*+, -- ',( 0( -$(/'(,'+  24',( 0( -((&* )5 4!0 #-( % 0+&$ -- 43 3! "#" $#%&'"( )! *+, --.""-'"(,"'+"" "/ ',( 0( "-$(1 2*+++"'#"-/-,"*)( )'-(0'((" 3 4,(0**"(00(5!'" $"( "* -"(""+'0 0#"-6 1*+ -0 0#"(-(-0' /'+"" "6 *" '+",-+*+ (00" -*# "(&&&)+-*+" -- *+, -- /+*+,"'/%"

Lisätiedot

KUOPION KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA

KUOPION KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA KUOPIONKAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLONMAKSUTAKSA Kuopionkaupunginympäristö-jarakennuslautakunnanhyväksymä14.2.201312 Soveltamisala Tätätaksaasovelletaan A) Elintarvikelaissa(23/2006)säädettyihinkunnanviranomaisensuoritteisiin,jotkakoskevat

Lisätiedot

KUOPION KAUPUNKGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA

KUOPION KAUPUNKGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA KUOPIONKAUPUNKGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLONMAKSUTAKSA Kuopionkaupunginympäristö-jarakennuslautakunnanhyväksymä14.2.201312 Soveltamisala Tätätaksaasovelletaan A) Elintarvikelaissa(23/2006)säädettyihinkunnanviranomaisensuoritteisiin,jotkakoskevat

Lisätiedot

Tarkastusaika. Tarkastusaika (krt/vuosi) Tarkastustiheys (krt/v) Toiminnan luonteeseen ja laajuuteen perustuva riskiluokka (toimintatyyppi) (h)

Tarkastusaika. Tarkastusaika (krt/vuosi) Tarkastustiheys (krt/v) Toiminnan luonteeseen ja laajuuteen perustuva riskiluokka (toimintatyyppi) (h) Siilinjärven ympäristöterveyspalvelut YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMAN LIITE A Ymptervltk 17.12.2014 24 1 Elintarvikevalvonta Valtakunnallinen valvontaohjelma VALVONTASUUNNITELMA Toiminnan

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA 7.1.2009 ALKAEN

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA 7.1.2009 ALKAEN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA 7.1.2009 ALKAEN LIITE 1 NÄYTTEENOTOSTA PERITTÄVÄ TOIMENPIDEMAKSU Näytteenotto a hinta Elintarvikenäyte 29 Talousvesinäyte 29 Sisäilmanäyte 58 Muu näytteenotto Näytteenottoon

Lisätiedot

Pohjoisen Keski-Suomen Ympäristötoimen ympäristöterveysvalvonnan valvontasuunnitelman toteutuma 2015. Sivu 1/5

Pohjoisen Keski-Suomen Ympäristötoimen ympäristöterveysvalvonnan valvontasuunnitelman toteutuma 2015. Sivu 1/5 Pohjoisen Keski-Suomen Ympäristötoimen ympäristöterveysvalvonnan valvontasuunnitelman toteutuma 2015. Sivu 1/5 Valvontakohteita Tarkastettava Tarkastukset Näytteet Tarkastetut Tarkastukset Näytteet [kpl]

Lisätiedot

% $ & $ $ ' ( $ $ $ )*" ++% & +' +!"$. # -!" $ $. # -!". '

% $ & $ $ ' ( $ $ $ )* ++% & +' +!$. # -! $ $. # -!. ' !" # # # % & ( )*" ++% & +, &--%! # +! # & # +!". # -!". #!" # +!"!" -!".!" %!" % / ( &%%-+-&!" #. 0 ( - &!" # +!" # -!". --& 1!".# 1!" # %!" # %!". 2 3 --+& % %!4%!".# %!4%!" 5 ( 6... 7 1 % 6.! "! (4

Lisätiedot

Siilinjärven ympäristöterveyspalvelut MAKSUTAKSA 1 (7)

Siilinjärven ympäristöterveyspalvelut MAKSUTAKSA 1 (7) Siilinjärven ympäristöterveyspalvelut MAKSUTAKSA 1 (7) 1 Perusteet ja soveltamisala Ympäristöterveydenhuollon taksan perusteet on vahvistanut Siilinjärven kunnanvaltuusto 12.12.2011 ( 50). Lisäksi kunnanvaltuuston

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Ympäristöterveyden valvontasuunnitelma 2015-2019 Päivitys vuodelle 2016

Pohjois-Karjalan Ympäristöterveyden valvontasuunnitelma 2015-2019 Päivitys vuodelle 2016 hdetyypit valvontalajeittain hteiden kesto Liite 1. hteet ja resurssitarkastelu 2015-2019 KAIKKI KUNNAT YHTEENSÄ VALTAKUNNALLINEN OHJEISTUS VALVONTAYKSIKÖN TYÖSUUNNITELMA työaika Elintarvike valvontakohdetyypit

Lisätiedot

o o o 1. 2. 3. 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 1. 2. 1. Liite 1. Suunnitelmallisen valvonnan kohdetyypit, niiden riskiluokat, tarkastustiheys ja tarkastuksen keskimääräinen kesto Suunnitelmallisen

Lisätiedot

LIITE 2: LÄNSI-UUDENMAAN YMPÄRISTÖTERVEYDEN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VUODEN 2012 SÄÄNNÖLLISEN VALVONNAN VALVONTASUUNNITELMAN TARKASTUSTAULUKKO

LIITE 2: LÄNSI-UUDENMAAN YMPÄRISTÖTERVEYDEN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VUODEN 2012 SÄÄNNÖLLISEN VALVONNAN VALVONTASUUNNITELMAN TARKASTUSTAULUKKO LIITE 2: LÄNSI-UUDENMAAN YMPÄRISTÖTERVEYDEN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VUODEN 2012 SÄÄNNÖLLISEN VALVONNAN VALVONTASUUNNITELMAN TARKASTUSTAULUKKO Kohdetyyppi tiheys k.v. arvio (kpl/v) tiheys oma arvio (kpl/v)

Lisätiedot

Siilinjärven ympäristöterveyspalvelut MAKSUTAKSA 1(7)

Siilinjärven ympäristöterveyspalvelut MAKSUTAKSA 1(7) Siilinjärven ympäristöterveyspalvelut MAKSUTAKSA 1(7) 1 Perusteet ja soveltamisala Ympäristöterveydenhuollon taksan perusteet on vahvistanut Siilinjärven kunnanvaltuusto 12.12.2011 ( 50). Lisäksi kunnanvaltuuston

Lisätiedot

Valvontasuunnitelman toteutuman raportointi ja arviointi

Valvontasuunnitelman toteutuman raportointi ja arviointi Valvontasuunnitelman toteutuman raportointi ja arviointi Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuolto Alueen asukasluku: 75000 Vuoden 2010 toiminta Elintarvikevalvonnan valvontakohdetyyppi Alkutuotanto Maidontuotantotilat

Lisätiedot

kohteiden lkm tark. lkm/v EVO

kohteiden lkm tark. lkm/v EVO LIITE 2 VALVONTAKOHTEET JA TARKASTUSMÄÄRÄT 2015 1. ELINTARVIKELAIN MUKAINEN VALVONTA (Tarkastusmäärät perustuvat 2013 EVOon) lkm tark. lkm/v EVO aika aika yht. (h) h/tark.evo EVO Turun tark lkm /v (kaikki

Lisätiedot

Ympäristöterveydenhuollon. maksutaksa

Ympäristöterveydenhuollon. maksutaksa Ympäristöterveydenhuollon taksa Elintarvikelaki Terveydensuojelulaki Tupakkalaki Kuluttajaturvallisuuslaki Lääkelaki Kouvolan kaupunki Rakennus- ja ympäristölautakunta 5.2.2014 12 1 KOUVOLAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON

Lisätiedot

LIITE: JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSAN MAKSUTAULUKKO

LIITE: JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSAN MAKSUTAULUKKO LIITE: JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSAN MAKSUTAULUKKO A: Elintarvikelain mukainen valvonta HYVÄKSYMISTÄ EDELLYTTÄVÄ TOIMINTA 1 Liha-alan laitokset Hakemusten käsittelymaksut Suunnitelmallinen

Lisätiedot

1 ELINTARVIKEVALVONTA

1 ELINTARVIKEVALVONTA SIILINJÄRVEN KUNT YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VLVONTSUUNNITELMN LIITE 1 ELINTRVIKEVLVONT RISKILUOKK1) TRKSTETTVI RVIOITVI TRVITTV TYÖPNOS2) Liha-alan laitokset Pienteurastamo 0 Liha-alan laitos yli 10 milj.

Lisätiedot

Terveydensuojelun valvonnan maksut

Terveydensuojelun valvonnan maksut Ympäristöterveydenhuoltojaosto 12.12.2013, 37 Liite 1 Kuntayhtymähallitus xx.xx.xxxx, xx Terveydensuojelun valvonnan maksut 1. 2. Ilmoituksenvarainen tai hyväksymistä edellyttävä toiminta Työtila, jonka

Lisätiedot

Terveydensuojelun valvonnan maksut

Terveydensuojelun valvonnan maksut Ympäristöterveydenhuoltojaosto 31.10.2014, 27 liite 1. Kuntayhtymähallitus xx.xx.xxxx, xx Terveydensuojelun valvonnan maksut 1. Ilmoituksenvarainen tai hyväksymistä edellyttävä toiminta Työtila, jonka

Lisätiedot

KOTKAN YMPÄRISTÖKESKUKSEN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON TAKSAN MAKSUTAULUKKO

KOTKAN YMPÄRISTÖKESKUKSEN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON TAKSAN MAKSUTAULUKKO Sivu 1 / (6) Maksutaulukko astuu voimaan 1.4.2013 Työtunnin hinta 45 SISÄLTÖ TAULUKKO 1: ELINTARVIKELAIN (23/2006) MUKAISTEN SUORITTEIDEN MAKSUT, Sivu nro. 2 TAULUKKO 2: TAULUKKO 3: TERVEYDENSUOJELULAIN

Lisätiedot

Ympäristöterveydenhuollon maksutaulukko, Keski-Uudenmaan ympäristökeskus 2013.xlsx. Keskimääräiset Lisätar tarkastusmaksut, tarkastusajat eri

Ympäristöterveydenhuollon maksutaulukko, Keski-Uudenmaan ympäristökeskus 2013.xlsx. Keskimääräiset Lisätar tarkastusmaksut, tarkastusajat eri Elintarvikelaki Lisätar kastus toiminnoille Ravintolat ja keittiöt Ruokaravintola Ruokaravintola jossa catering toimintaa Kahvila, pizzakebabravintola, pikaruokaravintola, jakelukeittiö Pub 2 100 1,5 75

Lisätiedot

KUOPION KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA

KUOPION KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA KUOPION KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA Kuopion kaupungin ympäristö ja rakennuslautakunnan hyväksymä 12.11.2015 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Ympäristöterveyden valvontasuunnitelma Päivitys vuodelle 2017 KOHDEKOHTAISEN RISKINARVIOINNIN MUKAINEN

Pohjois-Karjalan Ympäristöterveyden valvontasuunnitelma Päivitys vuodelle 2017 KOHDEKOHTAISEN RISKINARVIOINNIN MUKAINEN Kaikki valvontayksikön kunnat yhteensä Valvontakohdetyypit valvontalajeittain KOHDEKOHTAISEN RISKINARVIOINNIN MUKAINEN VALTAKUNNALLINEN OHJEISTUS Liite 1. Valvontakohteet ja resurssitarkastelu 2015-2019

Lisätiedot

Ympäristöterveydenhuollon maksutaulukko, Keski-Uudenmaan ympäristökeskus 2016

Ympäristöterveydenhuollon maksutaulukko, Keski-Uudenmaan ympäristökeskus 2016 toiminnoille Lisätar kastus Ravintolat ja keittiöt Ruokaravintola Ruokaravintola jossa catering toimintaa Kahvila, pizzakebabravintola, pikaruokaravintola, jakelukeittiö Pub Henkilöstöravintolat, pitopalvelu

Lisätiedot

Mikkelin seudun ympäristöpalvelut

Mikkelin seudun ympäristöpalvelut Mikkelin seudun ympäristöpalvelut (Mikkelin kaupunki, Hirvensalmen, Kangasniemen, Mäntyharjun ja Pertunmaan kunnat) YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA 2016 Ympäristöterveydenhuollon maksutaksa 1.4..2016

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA Elintarvikelaki Terveydensuojelulaki Tupakkalaki Lääkelaki Kouvolan kaupunki Rakennus- ja ympäristölautakunta 4.5.2016 54 1 KOUVOLAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON

Lisätiedot

MAKSUTAKSA. 1 Perusteet ja soveltamisala

MAKSUTAKSA. 1 Perusteet ja soveltamisala 1 Perusteet ja soveltamisala Ympäristöterveydenhuollon taksan perusteet on vahvistanut Siilinjärven kunnanvaltuusto (13.12.2010 70). Lisäksi kunnanvaltuuston hyväksymän (13.12.2010 69) ympäristöterveyslautakunnan

Lisätiedot

1 / 5. Lomake 21: ILMOITUS. elintarvikelain (23/2006, muutos 352/2011) 13 1 momentin mukaisesta elintarvikehuoneistosta

1 / 5. Lomake 21: ILMOITUS. elintarvikelain (23/2006, muutos 352/2011) 13 1 momentin mukaisesta elintarvikehuoneistosta Lomake 21: ILMOITUS 1 / 5 elintarvikelain (23/2006, muutos 352/2011) 13 1 momentin mukaisesta elintarvikehuoneistosta Toimija täyttää soveltuvin osin Ilmoitus elintarvikehuoneistosta tai siinä tapahtuvasta

Lisätiedot

Terveydensuojelun valvonnan maksut

Terveydensuojelun valvonnan maksut Ympäristöterveydenhuoltojaoston 28.1.2011 2 hyväksymät taksat 2 Liite 1. Terveydensuojelun valvonnan maksut 1. 2. Ilmoituksenvarainen tai hyväksymistä edellyttävä toiminta Työtila, jonka käytöstä voi aiheutua

Lisätiedot

Taksan soveltamisessa otetaan huomioon, mitä Euroopan parlamentin ja neuvoston valvonta-asetuksen (EY) N:o 882/2004 artikloissa 27 ja 28 säädetään.

Taksan soveltamisessa otetaan huomioon, mitä Euroopan parlamentin ja neuvoston valvonta-asetuksen (EY) N:o 882/2004 artikloissa 27 ja 28 säädetään. JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDEN- HUOLLON MAKSUTAKSA Ympäristöterveysjaosto 19.12.2013 1. Tätä taksaa sovelletaan 1.1 Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin,

Lisätiedot

Tarkastustiheys Eviran suositusten. Tarkastukseen käytettävä aika (h) Vuosittaisten tarkastusten määrä. Valvontaan käytettävä aika (h)

Tarkastustiheys Eviran suositusten. Tarkastukseen käytettävä aika (h) Vuosittaisten tarkastusten määrä. Valvontaan käytettävä aika (h) LIITE 1 Elintarvikevalvonnan valvontakohteiden lukumäärä ja tarkastustiheys -2019 Taulukosta on jätetty pois ne kohderyhmät, joihin kuuluvia valvontakohteita ei toimialueella ole EVIRA E1000 Maitoala E1000.10

Lisätiedot

Ympäristöterveydenhuollon taksa 1.1.2014 alkaen

Ympäristöterveydenhuollon taksa 1.1.2014 alkaen Ympäristöterveydenhuollon taksa 1.1.2014 alkaen 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat 1) laitosten hyväksymistä

Lisätiedot

ILMOITUS TOIMINNAN ALOITTAMISESTA TAI OLENNAISESTA MUUTTAMISESTA

ILMOITUS TOIMINNAN ALOITTAMISESTA TAI OLENNAISESTA MUUTTAMISESTA 1 (2) ILMOITUS TOIMINNAN ALOITTAMISESTA TAI OLENNAISESTA MUUTTAMISESTA elintarvikelain (23/2006, muutos 352/2011) 13 1 momentin mukainen elintarvikehuoneisto. Saapumispäivämäärä (viranomainen täyttää)

Lisätiedot

Ympäristöterveydenhuollon taksa 1.1.2016

Ympäristöterveydenhuollon taksa 1.1.2016 Lahden kaupunki / Ympäristöterveys Ympäristöterveydenhuollon taksa 1.1.2016 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka

Lisätiedot

Tämän taksan suunnitelmanmukaisista tarkastuksista peritään maksutaksan 2 :n mukainen 30 käyntimaksu. Ilmoitusten ja hakemuksen.

Tämän taksan suunnitelmanmukaisista tarkastuksista peritään maksutaksan 2 :n mukainen 30 käyntimaksu. Ilmoitusten ja hakemuksen. Liite nro 2 YMPTH 36 9.10.2014 MAKSUTAULUKKO 2015 Tämän taksan suunnitelmanmukaisista tarkastuksista peritään maksutaksan 2 :n mukainen 30 käyntimaksu. 1. Terveydensuojeluvalvonta 1.1 Ilmoituksenvarainen

Lisätiedot

Liite 4 / johtokunta * Taulukossa tuntitaksa = maksu käsittelyaikaan perustuen 40 /h

Liite 4 / johtokunta * Taulukossa tuntitaksa = maksu käsittelyaikaan perustuen 40 /h Liite 4 / johtokunta 13.2.2017 Hyväksytty johtokunta 13.2.2017 20 Voimassa 1.3.2017 alkaen MAKSUTAULUKKO * Taulukossa tuntitaksa = maksu käsittelyaikaan perustuen /h TERVEYDENSUOJELUN VALVONTA ILMOITUKSENVARAINEN

Lisätiedot

* Taulukossa tuntitaksa = maksu käsittelyaikaan

* Taulukossa tuntitaksa = maksu käsittelyaikaan Hyväksytty johtokunta 19.01.2015 9 Voimassa 1.2.2015 alkaen MAKSUTAULUKKO perustuen 40 /h * Taulukossa tuntitaksa = maksu käsittelyaikaan TERVEYDENSUOJELUN VALVONTA ILMOITUKSENVARAINEN TAI HYVÄKSYMISTÄ

Lisätiedot

Tämän taksan suunnitelmanmukaisista tarkastuksista peritään maksutaksan 2 :n mukainen 35 käyntimaksu. Ilmoitusten ja hakemuksen.

Tämän taksan suunnitelmanmukaisista tarkastuksista peritään maksutaksan 2 :n mukainen 35 käyntimaksu. Ilmoitusten ja hakemuksen. Liite 2 YMPTH 39 16.9.2015 MAKSUTAULUKKO 2016 Tämän taksan suunnitelmanmukaisista tarkastuksista peritään maksutaksan 2 :n mukainen 35 käyntimaksu. 1. Terveydensuojeluvalvonta 1.1 Ilmoituksenvarainen tai

Lisätiedot

SALON KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA

SALON KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA SALON KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA 2 SALON KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA Taksa kumoaa Salon kaupungin ympäristöterveydenhuollon maksutaksan, jonka kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

MAKSUTAULUKKO Elintarvikevalvonta ELINTARVIKEHUONEISTOT Ilmoituksen käsittely

MAKSUTAULUKKO Elintarvikevalvonta ELINTARVIKEHUONEISTOT Ilmoituksen käsittely 1 (6) Helsingin kaupungin ympäristöterveydenhuollon taksan 1.1.2018 maksutaulukot Liite 1 MAKSUTAULUKKO Elintarvikevalvonta ELINTARVIKEHUONEISTOT Ilmoituksen käsittely 1 Elintarvikkeiden myynti Tarkastus

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA 1 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA Hyväksytty: Ympäristölautakunta 14.12.2010 113 Voimaantulo: 01.01.2011 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan A) Elintarvikelaissa (23/2006)

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA 1.1.2008 ALKAEN

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA 1.1.2008 ALKAEN Itä-Savon sairaanhoitopiirin ky YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA 1.1.2008 ALKAEN Hyväksytty: 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan kulutustavaroiden ja kuluttajapalvelusten turvallisuudesta annetun

Lisätiedot

Hyväksytty Raision kaupunginvaltuustossa , voimaantulo Kaupunginhallituksen muuttama, voimaantulo 1.5.

Hyväksytty Raision kaupunginvaltuustossa , voimaantulo Kaupunginhallituksen muuttama, voimaantulo 1.5. Hyväksytty Raision kaupunginvaltuustossa 20.1.2014, voimaantulo 21.1.2014. Kaupunginhallituksen 25.4.2016 muuttama, voimaantulo 1.5.2016 Ympäristöterveydenhuollon taksa 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan

Lisätiedot

MIKKELIN SEUDUN YMPÄRISTÖPALVELUT

MIKKELIN SEUDUN YMPÄRISTÖPALVELUT MIKKELIN SEUDUN YMPÄRISTÖPALVELUT (MIKKELIN KAUPUNKI, HIRVENSALMEN, KANGASNIEMEN, MÄNTYHARJUN JA PERTUNMAAN KUNNAT) YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSAT JA TAULUKOT 2013 Ympäristöterveydenhuollon maksutaksa

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON TAKSA

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON TAKSA 1 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON TAKSA Hyväksytty 9.4.2013. Maksutaksa tulee voimaan 9.4.2013. 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin,

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMEN

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMEN LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMEN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA 1.1.2016 ALKAEN Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta 15.12.2015 159 LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMEN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON

Lisätiedot

A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat

A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat Hyväksytty Raision kaupunginvaltuustossa 20.1.2014, voimaantulo 21.1.2014. Kaupunginhallituksen 25.4.2016 muuttama, voimaantulo 1.5.2016. Kaupunginhallituksen 29.11.2016 muuttama, voimaantulo 1.1.2017.

Lisätiedot

veloitusyksikkö luokka tuotto elin 2013

veloitusyksikkö luokka tuotto elin 2013 1 (13) veloitusyksikkö luokka 2011 2012 2011 2012 2011 2012 tuotto elin IMATRAN SEUDUN YMPÄRISTÖVIRANOMAINEN Imatran seudun ympäristöterveydenhuolto Ympäristöterveydenhuollon tak- Kaikkien ympäristöterveydenhuollon

Lisätiedot

A) Elintarvikelaissa 23/2006 (ja Laki elintarvikelain muuttamisesta 352/2011) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat

A) Elintarvikelaissa 23/2006 (ja Laki elintarvikelain muuttamisesta 352/2011) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat KALAJOEN KAUPUNKI YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUT 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan: A) Elintarvikelaissa 23/2006 (ja Laki elintarvikelain muuttamisesta 352/2011) säädettyihin kunnan viranomaisen

Lisätiedot

ILMOITUS elintarvikelain (23/2006, muutos 352/2011) 13 :n 1 momentin mukaisesta elintarvikehuoneistosta

ILMOITUS elintarvikelain (23/2006, muutos 352/2011) 13 :n 1 momentin mukaisesta elintarvikehuoneistosta 1 (2) Ympäristöterveyspalvelut ILMOITUS elintarvikelain (23/2006, muutos 352/2011) 13 :n 1 momentin mukaisesta elintarvikehuoneistosta Dnro ja saapumispäivämäärä (viranomainen täyttää) Toimija täyttää

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNGIN TERVEYDENSUOJELUN VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2010

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNGIN TERVEYDENSUOJELUN VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2010 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNGIN TERVEYDENSUOJELUN VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2010 Terveydensuojelulain mukaan kunnan tulee laatia säännöllistä valvontaa koskeva terveydensuojelun valvontasuunnitelma siten, että

Lisätiedot

Terveydensuojelun valvonnan maksut

Terveydensuojelun valvonnan maksut Ympäristöterveydenhuoltojaosto 12.1.2017, 4 liite 1. Kuntayhtymähallitus XX.XX.2017, XX Terveydensuojelun valvonnan maksut Luvanvarainen toiminta 18 sekä ilmoituksenvarainen toiminta 18 a Ilmoituksen /

Lisätiedot

SALON KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA

SALON KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA SALON KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA 2 SALON KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA Taksa kumoaa Salon kaupungin ympäristöterveydenhuollon maksutaksan, jonka kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA Elintarvikelaki Terveydensuojelulaki Tupakkalaki Lääkelaki Kouvolan kaupunki Rakennus- ja ympäristölautakunta 2.11.2016 117 1 KOUVOLAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON

Lisätiedot

TERVEYDENSUOJELUN JA ELÄINLÄÄKINTÄHUOLLON MAKSUTAULUKKO

TERVEYDENSUOJELUN JA ELÄINLÄÄKINTÄHUOLLON MAKSUTAULUKKO TERVEYDENSUOJELUN JA ELÄINLÄÄKINTÄHUOLLON MAKSUTAULUKKO Sosiaali- ja terveyslautakunnan hyväksymä hinnasto 19.12.2013. Hinnasto otetaan käyttöön 1.1.2014 alkaen. Maksut perustuvat viranomaiselle toimenpiteiden

Lisätiedot

ILMOITUS 1 (5) elintarvikelain (23/2006, muutos 352/2011) 13 1 momentin mukaisesta elintarvikehuoneistosta

ILMOITUS 1 (5) elintarvikelain (23/2006, muutos 352/2011) 13 1 momentin mukaisesta elintarvikehuoneistosta ILMOITUS 1 (5) Dnro ja saapumispäivämäärä (viranomainen täyttää) Toimija täyttää soveltuvin osin Uutta huoneistoa tai sen olennaista muutosta koskevaan ilmoitukseen tulee liittää kalustepiirustus lukuun

Lisätiedot

Elintarvikealan toimijan ilmoitus elintarvikehuoneistosta valvontaviranomaiselle

Elintarvikealan toimijan ilmoitus elintarvikehuoneistosta valvontaviranomaiselle Vastuuhenkilö Harriet Wallin Sivu/sivut 1 / 6 Laatija Malliasiakirjatyöryhmä Malliasiakirja/versio 10119/1 3.8.2011 Hyväksyjä Kyösti Siponen Käyttöönotto 1.9.2011 Valvontaosasto Elintarvikealan toimijan

Lisätiedot

Ympäristöterveydenhuollon taksa

Ympäristöterveydenhuollon taksa PYHÄJÄRVISEUDUN YMPÄRISTÖTOIMISTON YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON TAKSA Pyhäjärviseudun ympäristölautakunnan päätös 10.11.2015. Taksan voimaantulo 1.1.2016. Eura, Huittinen, Kokemäki, Säkylä Ympäristöterveydenhuollon

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON TAKSA

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON TAKSA 1 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON TAKSA Hyväksytty ympäristöterveydenhuollon lautakunnassa 10.4.2014 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin,

Lisätiedot

Liite 2. Suunnitelmallinen valvonta ja näytteet 2015-2019

Liite 2. Suunnitelmallinen valvonta ja näytteet 2015-2019 Liite 2. Suunnitelmallinen valvonta ja näytteet 2015-2019 Elintarvikelain valvonta Näytteen lau Valvontakohde tammi-, huhti-, helmi-, touko-, heinä-, elo-, Aihe Näytteen tutkimus ovv vov maaliskuu kesäkuu

Lisätiedot

MAKSUTAULUKKO Elintarvikevalvonta ELINTARVIKEHUONEISTOT Ilmoituksen käsittely

MAKSUTAULUKKO Elintarvikevalvonta ELINTARVIKEHUONEISTOT Ilmoituksen käsittely 1 () Helsingin kaupungin ympäristöterveydenhuollon taksan 1.1.017 maksutaulukot Liite 1 MAKSUTAULUKKO Elintarvikevalvonta ELINTARVIKEHUONEISTOT Ilmoituksen käsittely Tarkastus 1 Elintarvikkeiden myynti

Lisätiedot

Maksut ja myyntitulot 2016. Imatran seudun ympäristötoimi Ympäristöterveydenhuolto

Maksut ja myyntitulot 2016. Imatran seudun ympäristötoimi Ympäristöterveydenhuolto Maksut ja myyntitulot 2016 Imatran seudun ympäristötoimi Ympäristöterveydenhuolto Kaupunginvaltuusto 7.12.2015 1 1 Soveltamisala Seuraavien lakien mukaisista hyväksymispäätöksistä, ilmoitusten perusteella

Lisätiedot

TUNTURI-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON TAKSAT Taksat ovat voimassa seuraavissa kunnissa: Enontekiö, Kittilä, Muonio, Sodankylä

TUNTURI-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON TAKSAT Taksat ovat voimassa seuraavissa kunnissa: Enontekiö, Kittilä, Muonio, Sodankylä TUNTURI-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON TAKSAT Taksat ovat voimassa seuraavissa kunnissa: Enontekiö, Kittilä, Muonio, Sodankylä Hyväksytty 10.6.2015 Tunturi-Lapin ympäristöterveydenhuollon jaosto Sodankylän

Lisätiedot

LAUKAAN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA (Laukaa-Konnevesi-Äänekoski)

LAUKAAN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA (Laukaa-Konnevesi-Äänekoski) 1/9 LAUKAAN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA (Laukaa-Konnevesi-Äänekoski) Hyväksytty: Laukaan kunnanhallitus 15.9.2014 183 Voimaantulo: 01.01.2015 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan 1.1 Elintarvikelaissa

Lisätiedot

A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat

A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat Liite nro 1 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA Hyväksytty: Ympäristölautakunta 14.12.2010 113 Muutokset hyväksytty: Ympäristölautakunta 16.08.2011 57 Voimaantulo: 01.01.2011 01.09.2011

Lisätiedot

A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat

A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDEN- HUOLLON MAKSUTAKSA Ympäristöterveysjaosto 23.11.2016 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin,

Lisätiedot

Seinäjoen alueen ympäristöterveydenhuollon maksutaksa vuodelle 2017

Seinäjoen alueen ympäristöterveydenhuollon maksutaksa vuodelle 2017 Seinäjoen alueen ympäristöterveydenhuollon maksutaksa vuodelle 2017 Sisällys 1 Soveltamisala... 3 2 Maksujen määräytymisperusteet... 4 3 Käsittely ja hyväksymismaksut... 4 4 Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelmaan

Lisätiedot

TUNTURI-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON TAKSAT Taksat ovat voimassa seuraavissa kunnissa: Enontekiö, Kittilä, Muonio, Sodankylä

TUNTURI-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON TAKSAT Taksat ovat voimassa seuraavissa kunnissa: Enontekiö, Kittilä, Muonio, Sodankylä TUNTURI-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON TAKSAT Taksat ovat voimassa seuraavissa kunnissa: Enontekiö, Kittilä, Muonio, Sodankylä Sodankylän kunta Kunnanvirasto Puhelin 0400-618 870 PL 60 www.sodankyla.fi

Lisätiedot

LAUKAAN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA (Laukaa-Konnevesi-Äänekoski)

LAUKAAN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA (Laukaa-Konnevesi-Äänekoski) 1/9 LAUKAAN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA (Laukaa-Konnevesi-Äänekoski) Hyväksytty: Ympäristöterveyslautakunta 20.9.2016 8 Voimaantulo: 01.01.2017 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan 1.1 Elintarvikelaissa

Lisätiedot

A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat

A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat Hyväksytty Raision kaupunginvaltuustossa 23.1.2017, voimaantulo 7.2.2017. Ympäristöterveydenhuollon taksa 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTAOHJELMA VUODELLE 2008 LÄNSI- UUDENMAAN YMPÄRISTÖTERVEYS... 2

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTAOHJELMA VUODELLE 2008 LÄNSI- UUDENMAAN YMPÄRISTÖTERVEYS... 2 1.11.007 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTAOHJELMA VUODELLE 008 LÄNSI- UUDENMAAN YMPÄRISTÖTERVEYS... 1. JOHDANTO.... HENKILÖSTÖ JA RESURSSIT.... KOHTEET... 4. VALVONNAN LAATU... 4 5. TERVEYDENSUOJELULAIN

Lisätiedot

Dnro ja saapumispäivämäärä (viranomainen täyttää)

Dnro ja saapumispäivämäärä (viranomainen täyttää) 1 / 6 ILMOITUS elintarvikelain (23/2006, muutos 352/2011) 13 1 momentin mukaisesta elintarvikehuoneistosta Dnro ja saapumispäivämäärä (viranomainen täyttää) Toimija täyttää soveltuvin osin Ilmoitus elintarvikehuoneistosta

Lisätiedot

Maksuja ovat hakemusten hyväksymismaksut, ilmoitusten käsittelymaksut, valvontamaksut, tutkimusmaksut, näytteenottomaksut sekä muut maksut.

Maksuja ovat hakemusten hyväksymismaksut, ilmoitusten käsittelymaksut, valvontamaksut, tutkimusmaksut, näytteenottomaksut sekä muut maksut. 1 1 Soveltamisala Seuraavien lakien mukaisista hyväksymispäätöksistä, ilmoitusten perusteella tehtävistä Päätöksistä, ilmoituksien käsittelystä sekä kunnan valvontasuunnitelmaan sisältyvistä tarkastuksista,

Lisätiedot

Mikkelin seudun ympäristöpalvelut

Mikkelin seudun ympäristöpalvelut Mikkelin seudun ympäristölautakunta 8.12.2016 Liite 1 106 Mikkelin seudun ympäristöpalvelut (Mikkelin kaupunki, Hirvensalmen, Kangasniemen, Mäntyharjun ja Pertunmaan kunnat) YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA

Lisätiedot

PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNNE YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA

PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNNE YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA YMPLTK 22.2.2012 6 KYHALL 22.3.2012 47 PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNNE YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA 2012 Kumoaa Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen hallituksen 16.11.2011 hyväksymän ympäristöterveydenhuollon

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO VALVONTASUUNNITELMA 2011-2014 PÄIVITYS 2014

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO VALVONTASUUNNITELMA 2011-2014 PÄIVITYS 2014 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO VALVONTASUUNNITELMA 2011-2014 PÄIVITYS 2014 1(20) SISÄLLYSLUETTELO I. Yleistä... 2 II. Elintarvikevalvontasuunnitelman päivitys... 3 III. Terveydensuojelulain valvontasuunnitelman

Lisätiedot

Raportti YHTI2 toimenpiteistä ajalla *.*.2014. Sivu 1

Raportti YHTI2 toimenpiteistä ajalla *.*.2014. Sivu 1 Raportti YHTI2 toimenpiteistä ajalla *.*.24 Sivu Terveydensuojelu 37 3739,7 26 36 Ilmoituksen/hakemuksen käsittely 56 6453,25 8 Kauneudenhoitoa ja ihon käsittelyä suorittavat huoneistot ja laitokset -

Lisätiedot

Mikkelin seudun ympäristöpalvelut

Mikkelin seudun ympäristöpalvelut Mikkelin seudun ympäristölautakunta 7.12.2017 Liite 1 39 Mikkelin seudun ympäristöpalvelut (Mikkelin kaupunki, Hirvensalmen, Kangasniemen, Mäntyharjun ja Pertunmaan kunnat) YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO VALVONTASUUNNITELMAN 2011-2014

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO VALVONTASUUNNITELMAN 2011-2014 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO VALVONTASUUNNITELMAN 2011-2014 TOTEUMA 2014 Esipuhe Imatran seudun ympäristötoimen toiminta kattaa kunnat Imatra, Parikkala, Rautjärvi ja Ruokolahti. Asukkaita alueella on yhteensä

Lisätiedot

Valvontakohdetyypin tarkastusten yleinen sisältö liite II / 1 1 (5)

Valvontakohdetyypin tarkastusten yleinen sisältö liite II / 1 1 (5) 1 (5) Julkiset huvi- ja kokoontumishuoneistot (lasten ja nuorten kohteet: kerhoja nuorisotilat, leirikeskukset, lasten iltapäiväkerhot ja sisäleikkipuistot) Yleinen siisteys, siivousohjelma ja välineet

Lisätiedot

KESKI-UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUKSEN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTA- SUUNNITELMA 2014

KESKI-UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUKSEN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTA- SUUNNITELMA 2014 KESKI-UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUKSEN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTA- SUUNNITELMA 2014 2 1. Johdanto... 3 1.1 Toimintaympäristö... 3 1.2 Valvontakohteet, niiden riskinarviointi ja tarkastustiheys... 4

Lisätiedot

Mikkelin seudun ympäristöpalvelut

Mikkelin seudun ympäristöpalvelut Mikkelin seudun ympäristöpalvelut (Mikkelin kaupunki, Hirvensalmen, Kangasniemen, Mäntyharjun ja Pertunmaan kunnat) YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA 2017 Ympäristöterveydenhuollon maksutaksa 1.4.2017

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA YMPLTK 10.2.2015 Liite 1 PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNNE YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA 2015 Kumoaa Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen hallituksen 24.4.2014 hyväksymän ympäristöterveydenhuollon maksutaksan

Lisätiedot

Nimike Määrä YksH/EI-ALV Ale% ALV Summa

Nimike Määrä YksH/EI-ALV Ale% ALV Summa , Vuokraerä: Tammi/12 : 30.01.2008 Viivästyskorko: 11.5 % Laskuviite: 4 45523 08012 Yhteensä: 390.40 EUR Pankit: n Joku Vuokralainen 16.01.2008 Tammi/12 4 45523 08012 30.01.2008 EUR 390.40 , Vuokraerä:

Lisätiedot

Rovakaaren ympäristöterveydenhuollon taksa

Rovakaaren ympäristöterveydenhuollon taksa LIITE 1 Rovakaaren ympäristöterveydenhuollon taksa 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat 1) laitosten hyväksymistä

Lisätiedot

PORIN SEUDUN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON TAKSAT

PORIN SEUDUN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON TAKSAT PORIN SEUDUN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON TAKSAT Taksat ovat voimassa seuraavissa kunnissa: Pori, Ulvila, Luvia, Nakkila, Eurajoki ja Harjavalta Porin kaupunki Ympäristövirasto 2016 Voimassa 01.01.2016 Hyväksytty

Lisätiedot

Ympäristöterveydenhuollon maksutaksa

Ympäristöterveydenhuollon maksutaksa Ympäristöterveydenhuollon maksutaksa luonnos 3.12.2015 Johtokunta 18.12.2015 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka

Lisätiedot

Helsingin kaupungin ympäristöterveydenhuollon taksa 1.2.2016 alkaen

Helsingin kaupungin ympäristöterveydenhuollon taksa 1.2.2016 alkaen 1 (5) Helsingin kaupungin ympäristöterveydenhuollon taksa 1.2.2016 alkaen 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat

Lisätiedot

Liite 3. Suunnitelmallinen valvonta ja näytteet

Liite 3. Suunnitelmallinen valvonta ja näytteet Liite 3. Suunnitelmallinen valvonta ja näytteet 2015-2019 Elintarvikelain valvonta Näytteen laatu Valvontakohde tammi-, huhti-, helmi-, touko-, heinä-, elo-, marras-, Aihe Näytteen tutkimus ovv vov maaliskuu

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON TAKSA JA MAKSUT

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON TAKSA JA MAKSUT KAINUUN MAAKUNTA KUNTAYHTYMÄ YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON TAKSA JA MAKSUT Luonnos 1.11.2007 2 SISÄLLYSLUETTELO Elintarvikelain mukaista valvontaa koskeva taksa 3 Sivu Terveydensuojelulain,

Lisätiedot

A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat

A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA 1.1.2015 ALKAEN 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat 1) laitosten hyväksymistä

Lisätiedot

PORIN SEUDUN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON TAKSAT

PORIN SEUDUN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON TAKSAT PORIN SEUDUN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON TAKSAT Taksat ovat voimassa seuraavissa kunnissa: Pori, Ulvila, Luvia, Nakkila, Eurajoki, Harjavalta ja Kokemäki Porin kaupunki Ympäristövirasto 2012 Voimassa 27.1.2012

Lisätiedot

PORIN SEUDUN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON TAKSAT

PORIN SEUDUN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON TAKSAT PORIN SEUDUN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON TAKSAT Taksat ovat voimassa seuraavissa kunnissa: Pori, Ulvila, Luvia, Nakkila, Eurajoki ja Harjavalta Porin kaupunki Ympäristövirasto 2014 Voimassa 25.03.2014 Hyväksytty

Lisätiedot

TORNION KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄNTÖKOKOELMA. J u l k a i s s u t. 2014 Tornion hallintopalvelut Nro 1

TORNION KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄNTÖKOKOELMA. J u l k a i s s u t. 2014 Tornion hallintopalvelut Nro 1 1(6) TORNION KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄNTÖKOKOELMA J u l k a i s s u t 2014 Tornion hallintopalvelut Nro 1 Meri-Lapin ympäristöterveysjaoston 28.01.2014 hyväksymä, Voimaantulopäivä 01.02.2014 Tornion ja

Lisätiedot

Rovakaaren Ympäristöterveydenhuollon taksa

Rovakaaren Ympäristöterveydenhuollon taksa Ympäristölautakunta 26.3.2014 37 Rovakaaren Ympäristöterveydenhuollon taksa 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka

Lisätiedot

TORNION KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON TERVEYDENSUOJELUN VALVONTA- SUUNNITELMA VUODELLE 2010

TORNION KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON TERVEYDENSUOJELUN VALVONTA- SUUNNITELMA VUODELLE 2010 TORNION KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON TERVEYDENSUOJELUN VALVONTA- SUUNNITELMA VUODELLE 2010 Ympäristölautakunta 17.12.2009 109 2(12) Ympäristöterveydenhuollon terveydensuojelun valvontasuunnitelma

Lisätiedot

LIITE KAINUUN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA 1 SOVELTAMISALA

LIITE KAINUUN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA 1 SOVELTAMISALA LIITE KAINUUN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA 1 SOVELTAMISALA Terveydensuojelulain (763/94) 50 :n, elintarvikelain (361/95) 24 :n, lain eläimistä saatavien elintarvikkeiden elintarvikehygieniasta

Lisätiedot

Ympäristöterveydenhuollon maksutaksa

Ympäristöterveydenhuollon maksutaksa Ympäristöterveydenhuollon maksutaksa Johtokunta 18.12.2015 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat 1) laitosten

Lisätiedot

SUUPOHJAN PERUSPALVELULIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ Ympäristöterveydenhuollon taksa

SUUPOHJAN PERUSPALVELULIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ Ympäristöterveydenhuollon taksa Hyväksytty johtokunta 8.2.2010 26 SUUPOHJAN PERUSPALVELULIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ Ympäristöterveydenhuollon taksa 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän osakaskuntien,

Lisätiedot