Ryhma 001 RESERVILAISTEN&RESERVIUPSEERIEN AMPUMATILAISU. Vakuutettuja 400

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ryhma 001 RESERVILAISTEN&RESERVIUPSEERIEN AMPUMATILAISU. Vakuutettuja 400"

Transkriptio

1 VAKUUTUSKIRJA Sivu Ryhmatapatu rmavakuutus 1 Vakuutustunnus Asiakastunnus RESERVILAISLIITTO RY DOBELNINKATU HELSINKI Vakuutuksenottaja Vakuutuskausi Maksu e RESERVILAISLIITTO RY ,00 Sopimustunnus Erapaivat vuosittain Sopimusaika / Jatkuva URHEILUVAKUUTUS, AMMUNTA Ryhma 001 RESERVILAISTEN&RESERVIUPSEERIEN AMPUMATILAISU URHEILUVAKUUTUS Korvaukset ja vakuutusmaarat henkilba kohden Hoitokorvaus tapaturman varalta Haittakorvaus tapaturman varalta Kuolinkorvaus tapaturman varalta Edunsaajina kuolemantapauksissa ovat vakuutetun omaiset ,00 e ,00 e 5.000,00 e RYHMAT YHTEENSA Ryhma 001 Vakuutettuja 400 Maksu yhteensa 1.140,00 e Vakuutuskauden maksu yhteensa 1.140,00 e Vakuutus on voimassa vakuutuksenottajan vakuutuksenantajalle ilmoittamille henkilbille kilpailuissa, harjoituksissa ja naihin valittbmasti liittyvilla matkoilla seka kotimaassa etta ulkomailla. Vakuutuksesta ei korvata tybeika opiskelutapaturmia eika tapaturmia, joista on tai olisi ollut oikeus korvaukseen liikennevakuutuslain, sotilastapaturmalain tai jonkin muun vastaavan lain nojalla. Taman vakuutuksen perusteella maksettava hoito ja haittakorvaus suoritetaan vakuutetulle tai vakuutetun edustajalle. Mahdollisissa vahinkotapauksissa vakuutuksenottaja varmentaa korvaushakemukseen tapaturman sattuneeksi vakuutuksen korvauspiiriin kuuluvissa 010 suhteissa. Mikali vakuutettujen keskuudessa tapahtuu vakuutuksen voimassaolon aikana muutoksia, on niista ilmoitettava vakuutuksenantajalle. Vakuutus on mybnnetty vakuutuksenottajan antamien tietojen perusteella ja on voimassa ylla mainitun vakuutuskauden. Kaanna, ole hyva... Osoite Palvelunumero Lapinmaentie POHJOLA Pohjola Vakuutus Oy. Ytunnus Osoile: Lapinmaenlie I, Pohjo/a, IrDlipaikka: Helsinki Faksi Postitusohje PVAKKARH

2 Sivu 2 Vakuutuksenottajaa pyydetaan tarkistamaan vakuutuskirjan tiedot ja oikaisemaan mahdolliset virheet. VAKUUTUKSEN VOIMASSAOLO JA VAKUUTUSMAKSUN MAKSAMINEN Jatkuva vakuutussopimus on voimassa ensimmaisen vakuutuskauden paatyttya vuoden kerrallaan, jollei sopimusta ole kirjallisesti irtisanottu. Vakuutuksenottajalla on oikeus milloin tahansa irtisanoa vakuutus. Irtisanominen on suoritettava kirjallisesti. Vakuutuskauden vakuutusmaksu tulee suorittaa vakuutuskirjan mukana seuraavaa maksulomaketta kayttaen viimeistaan maksulomakkeeseen merkittyna erapaivana. Jos maksua ei tassa ajassa makseta, vakuutuksenantaja voi irtisanoa vakuutuksen ehtojen mukaan paattyvaksi. Jos vakuutus on paattynyt vakuutusmaksun suorittamatta jattamisen vuoksi, vakuutus tulee uudelleen voimaan, kun vakuutuksenottaja maksaa suorittamatta jatetyn vakuutusmaksun kuuden kuukauden kuluessa vakuutuksen paattymisesta. Vakuutusyhtibn vastuu alkaa maksun suorittamista seuraavasta paivasta. VAKUUTUSYHTION TIEDONANTOVELVOLLISUUS VAKUUTETUILLE Vakuutusyhtib toimittaa vakuutuksenottajalle vuosittain turvaselvityksen, jossa on keskeiset tiedot vakuutuksesta. Vakuutuksenottaja huolehtii siita, etta turvaselvityksessa annetut tiedot ovat vakuutettujen saatavilla. Vakuutuksen voimaantultua ja sen jalkeen vuosittain turvaselvitys julkaistaan vakuutuksenottajan kustannuksella taman kayttamassa ilmoituslehdessa tai vastaavassa tiedotteessa. Ryhmavakuutuksen paattymisesta ilmoitetaan vakuutetuille julkaisemalla vakuutusyhtibn tiedot samoin kuin edella. Vakuutuksenottajan on julkaistava paattymistieto niin pian kuin mahdollista. VAKUUTUSSOPIMUKSEN MUUTTAMINEN JA VAKUUTUSEHDOT Vakuutusyhtib voi muuttaa vakuutusehtoja, maksua ja muita sopimusehtoja vakuutukseen sovellettavien yleisten sopimusehtojen mukaisesti. Tassa vakuutuksesa noudatetaan liitteena olevia urheiluvakuutuksen ehtoja U1101. korvaa paivatyn saman numeroisen vakuutus Tama vakuutuskirja kirjan. POHJOLA VAKUUTUS OY

3 VAKlJUTlJSKIRJA Vakllutussopimllstunnus R93 Asiakastunnus R9 Reservilaisliitto Ry Dobelninkatu HELSINKI VAKUUTUSSOPIMUS Vakuutuskirja muodostuu seuraavista osista: YLEISTA YRITYSV AKUUTUS Toiminnan turvat Vastuuturva Vakuutettu toiminta ERITYISESTI HUOMIOIT A V.Il,A YLEISTA Vakuutuksenottaja Reservilaisliitto Ry Vakuutuskausi I 0, jatkuva vakuutussopimus Vakuutusmaksll Yhteensa 160,00 euroa Vakllutusmaksu on eritelty tassa vakllutllskirjassa ja laskussa. Vakuutusturva on voimassa sopimuksen mllkaisesti, klln laskll maksetaan viimeistaan erapaivana. Laskutus Vakulltusmaksu lasklltetaan yhdessa erassa. Vaklilituskirjan tarkistaminen Pyydamme teita tarkistamaan vakuutuskirjan tiedot ja mahdollisten liitteiden tie dot. Mahdolliset huomautukset tulee tehda viimeistaan vakuutllsmaksun erapaivana. Maksamalla laskun hyvaksytte vakuutuskirjan ja Iiitteiden tiedot. 2 YRITYSVAKUUTUS Yritysvakuutus on yksilollisesti asiakkaan tarpeisiin koottu vakuutusratkaisll. Yritysvakuutukseen on mahdollista valita erilaisia turvia omaisuuden ja toiminnan vahinkojen varalta. Vakuutuskirjassa on mainittu kunkin vakuutusturvan sisalto tiivistetyssa muodossa. Vakuutusehdot YL Yleiset sopimusehdot Osoite Lapinmaentie Pohjola Puhelin Faksi Internet Pohjola Vakuutus Oy, Y tunnus Osoite: Lapinmaentie 1, Pohjola, kotipaikka: Helsinki

4 VAKUUTUSKIRJA R93 Vakuutussopimustunnus lnvestointiehto Arvioimis ja korvallssaantojen kohdassa 3.2 mainitllt rakennlls ja koneinvestoinnit kolvataan enintaan euroon saakka. Poikkeavat tiedot Poikkeavat tiedot on merkitty vaklllltuskirjaan kohde tai turvakohtaisesti. Vaklllltllsmaarat Henkilovahingoissa Esinevahingoissa euroa euroa. TeITorismi Vaklllltllksesta korvataan vaklllltllsmaarien pliitteissa myos sellainen ehtojen mllkaan korvattava vahinko, joka slloraan tai epasllorasti on aihelltunllt teitorismista. TeITorismin aihellttamasta yksittaisesta vahingosta tai kaikista yhteen vaklllltllskallteen kohdistllvista teitorismin aihellttamista vahingoista korvataan enintaan 3,0 miljoonaa euroa. 2.1 Toiminnan tufvat Vastuutufva Vaklllltllksesta korvataan vakulltetussa toiminnassa vaklllltuksen voimassaoloailleella toiselle aihelltettu henkilo ja esinevahinko alia mainittlljen vaklllltusehtojen mukaisesti. Taman vastuuvakuutuksen korvallksen enimmaismaara vahinkotapahtlll11aa kohden on kohteiden lukumaarasta riippllmatta enintaan kohteilla mainittu korvauksen enimmaismaara. Vakuutusehdot VAOI Toiminnan vastlluvakulltlls Omavastull Vakuutuksenottajan omavastuu on 500 euroa. 2.2 Vakuutettu toiminta Vakuutusmaksu EUR Resefvilaisten ja eiaseve\vollisten ampumakilpailut Suomessa 160,00 Tiedot ajajta Maksuperuste Jasenmaara 400 Vakuutusturva Vastuuturva Vakulltuksenottajan omavastuu on 100 euroa.

5 VAKUUTUSKIRJA 3 Paivarnaara Vakuulussopirnuslunllus \06893 Erityisehdot Voimassaoloaille: Eurooppa 384 VA04 Tilaisllllden jarjestaja 393 VA04 Ravitsemistoiminnan tllotevastllll 3 ERITYISESTI HUOMIOlTA VAA Vahingonvaaraa Iisaavat mlllltokset M ikali vakllutllssopil11l1statehtaessa ilmoitetllissa olosllhteissa tai vakuutuskirjaan merkityissa tiedoissa on tapahtllnllt vahingonvaaraa olennaisesti Iisaava J11l1l1tos, on Teidan ilmoitettava siita valittomasti yhtiollemme. Vahingonvaaraa voivat Iisata esimerkiksi vakuutuskohteen kayttotarkoitllksen 11111uttuminen,korjaus, mulltos ja laajennustoimet, mlluttllneet kuljetllsolosuhteet tai mllutokset vakllutetussa toiminnassa. Mikali ilmoitusta ei tehda, yhtiollamme on yleisissa sopimllsehdoissa ilmenevalla tavalla oikeus vahentaa vakuutllksen perusteella l11aksettavaa korvausta, evata se kokonaan tai irtisanoa vakulitllssopimlls. Vakuutllsmaksll Vaklllltusmaksuvero Vakuutusmaksu on slloritettava viimeistaan laskussa l11ainittuna erapaivana. Vaklllltusmaksuihin sisaltyy valtiolle tilitettava vakuutllsmaksllvero, ellei vakuutuskirjaan ole toisin l11erkitty. Eraisiin vakllutusturviin sisaltyy lisaksi kolmen prosentin sullruinen palosuojelllmaksu. Vakuutusmaksuvero on alkaen 23 % (aiemmin 22 %). UlItta veroa sovelletaan niihin vaklllltuskallsiin, jotka alkavat tai sen jalkeen. Vakuutllskausi Vakuutuskausi on vakuutllksen sovittu voimassaoloaika. Sopimllksen voimassaoloaika Vakllutussopimus on jatkuva tai maaraaikainen. Jatkuva vakuutussopimus on ensimmaisen vaklllltllskauden paatyttya voimassa sovitun vakulltuskauden kerrallaan, jollei vakllutllksenottaja tai yhtiomme irtisano sopimllsta. Maaraaikainen vakllutussopimlls paattyy maaraajan lopussa, ellei se irtisanomisen takia ole paattynyt jo aikaisemmin.

6 VAKUUTUSKIRJA 4 Vakuutussopimustunnus R93 Vakuutussopimukseen sovellettavat ehdot ja suojeluohjeet YL VAOI 3R4 393 Yleiset sopimusehdot, R Toil11innan vastuuvakuutus, VA04 Tilaisuuden jaljestaja, VA04 Ravitsel11istoil11innan tuotevastuu, Pohjola Vakuutus Oy

Yleiset yritysvakuutusehdot

Yleiset yritysvakuutusehdot Yleiset yritysvakuutusehdot Voimassa 1.1.2004 alkaen www.if.fi 1. Vakuutussopimuksen keskeiset käsitteet 1.1 VAKUUTUSSOPIMUKSEN OSAPUOLET Vakuutuksenottaja ja If Vahinkovakuutusyhtiö Oy (jäljempänä Vakuutusyhtiö)

Lisätiedot

YLEISET SOPIMUSEHDOT EHTO YLE 900.9, voimassa 1.1.2014

YLEISET SOPIMUSEHDOT EHTO YLE 900.9, voimassa 1.1.2014 Yleiset sopimusehdot perustuvat vakuutussopimuslakiin (543/94). Vakuutussopimukseen sovelletaan myös sellaisia vakuutussopimuslain säännöksiä, joita ei jäljempänä ole esitetty. Vakuutussopimuksen yleiset

Lisätiedot

SPORTTITURVAN VAKUUTUSEHDOT

SPORTTITURVAN VAKUUTUSEHDOT L1301 SPORTTITURVAN VAKUUTUSEHDOT Yksilöllinen vakuutus ja ryhmävakuutus Voimassa 1.1.2013 alkaen 133 720 1 9.12 SISÄLLYSLUETTELO SOVELTAMISALUE...3 1 VAKUUTETTU...3 2 EDUNSAAJA...3 3 VAKUUTUKSEN VOIMASSAOLO...3

Lisätiedot

L0901. Yksilöllinen vakuutus ja ryhmävakuutus Voimassa 1.1.2010 alkaen 103 826 1 9.09

L0901. Yksilöllinen vakuutus ja ryhmävakuutus Voimassa 1.1.2010 alkaen 103 826 1 9.09 L0901 sporttiturvan VAKUUTUSEHDOT Yksilöllinen vakuutus ja ryhmävakuutus Voimassa 1.1.2010 alkaen 103 826 1 9.09 Sisällysluettelo SOVELTAMISALUE...3 VAKUUTUSEHDOT...3 1 VAKUUTETTU...3 2 EDUNSAAJA...3 3

Lisätiedot

Yleiset sopimusehdot. Vakuutusehto YS3. Voimassa 1.5.2010 alkaen. Sisältö

Yleiset sopimusehdot. Vakuutusehto YS3. Voimassa 1.5.2010 alkaen. Sisältö Vakuutusehto YS3 Yleiset sopimusehdot Voimassa 1.5.2010 alkaen Sisältö 1 Ehtojen soveltamisjärjestys 2 2 Kohdat, joissa yleiset sopimusehdot poikkeavat vakuutussopimuslaista 2 3 Vakuutusehdoissa ja vakuutuskirjalla

Lisätiedot

Fenniaturva Ryhmävakuutusten vakuutusehdot

Fenniaturva Ryhmävakuutusten vakuutusehdot Fenniaturva Ryhmävakuutusten vakuutusehdot Voimassa 1.7.2012 alkaen. Näitä ehtoja sovelletaan ennen 1.7.2012 alkaneisiin vakuutuksiin. SISÄLLYSLUETTELO VAKUUTUSSOPIMUSLAISTA JOHTUVIA OIKEUKSIA JA VELVOLLISUUKSIA

Lisätiedot

Vapaa-ajan MATA-tapaturmavakuutuksen

Vapaa-ajan MATA-tapaturmavakuutuksen Vapaa-ajan MATA-tapaturmavakuutuksen vakuutusehdot Vakuuttavaa hyvinvointia Mela Nämä vakuutusehdot koskevat maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain 21 :n 5 momentin mukaista vapaa-ajan tapaturmavakuutusta.

Lisätiedot

Vapaaehtoinen tapaturmavakuutus

Vapaaehtoinen tapaturmavakuutus V1201 Vapaaehtoinen tapaturmavakuutus Yksilöllinen vakuutus ja ryhmävakuutus Vakuutusehdot Voimassa 1.1.2012 alkaen 133 625 1 10.11 SISÄLLYSLUETTELO Vapaaehtoisen tapaturmavakuutuksen tuotekuvaus...3 Vapaaehtoisen

Lisätiedot

Liikennevakuutusehdot 21e

Liikennevakuutusehdot 21e Liikennevakuutusehdot 21e 1.1.2013 Sisältö 1. Vakuutusehtojen soveltamisala 2. Vakuutuksen voimassaoloalue 3. Vakuutuksen sisältö 4. Vakuutussopimus 5. Vakuutusyhtiön vastuun alkaminen 6. Vakuutuskausi

Lisätiedot

Redcats Asumisturva vakuutus tapaturman, sairauden, työttömyyden ja omaishoidon varalta. 2011-04 1 Vakuutettu

Redcats Asumisturva vakuutus tapaturman, sairauden, työttömyyden ja omaishoidon varalta. 2011-04 1 Vakuutettu Redcats Asumisturva vakuutus tapaturman, sairauden, työttömyyden ja omaishoidon varalta. 2011-04 1 Vakuutettu 1.1 Vakuutettu on Suomessa kirjoilla oleva yksityishenkilö tai elinkeinonharjoittaja, joka

Lisätiedot

POHJANTÄHDEN HENKI. Tuoteseloste on voimassa 1.1.2015 alkaen

POHJANTÄHDEN HENKI. Tuoteseloste on voimassa 1.1.2015 alkaen 120 vuotta POHJANTÄHDEN HENKI Tuoteseloste on voimassa 1.1.2015 alkaen Sisällysluettelo POHJANTÄHDEN HENKI - TURVAA TÄRKEIMMILLESI 3 Vakuutussopimus 3 Sopimuksen tekeminen 3 Terveydentilan vaikutus vakuutuksen

Lisätiedot

VAKUUTUSEHDOT LIIKENNE

VAKUUTUSEHDOT LIIKENNE VAKUUTUSEHDOT LIIKENNE 1 Voimassa 1.2.2015 alkaen. SISÄLLYSLUETTELO 1 VAKUUTUSEHTOJEN SOVELTAMISALA 4 2 VAKUUTUKSEN VOIMASSAOLOALUE 4 3 LIIKENNEVAKUUTUS- SOPIMUKSEN VOIMASSA- OLOAIKA 4 3.1 Vakuutuskausi

Lisätiedot

Järjestövakuutus. TUOTESELOSTE Voimassa 1.8.2012 alkaen.

Järjestövakuutus. TUOTESELOSTE Voimassa 1.8.2012 alkaen. Järjestövakuutus TUOTESELOSTE Voimassa 1.8.2012 alkaen. Olemme räätälöineet vakuutuskokonaisuuden, joka kattaa järjestötoiminnan omaisuuden ja toiminnan tärkeimmät vahinkoriskit. Tuoteselosteen tarkoituksena

Lisätiedot

VAKUUTUSEHDOT. on päättynyt joko irtisanomisen tai maksun laiminlyönnin ENERGIAKUSTANNUS TYÖTTÖMYYDEN JA TYÖKYVYTTÖMYYDEN VARALTA

VAKUUTUSEHDOT. on päättynyt joko irtisanomisen tai maksun laiminlyönnin ENERGIAKUSTANNUS TYÖTTÖMYYDEN JA TYÖKYVYTTÖMYYDEN VARALTA VAKUUTUSEHDOT ENERGIAKUSTANNUS TYÖTTÖMYYDEN JA TYÖKYVYTTÖMYYDEN VARALTA Vakuutuksen tarkoitus Na issa vakuutusehdoissa termilla vakuutus tarkoitetaan sita Energiakustannusvakuutusta, joka kattaa tyo tto

Lisätiedot

Yrityksen vapaaehtoiset henki- ja työkyvyttömyys- vakuutukset

Yrityksen vapaaehtoiset henki- ja työkyvyttömyys- vakuutukset Yrityksen vapaaehtoiset henki- ja työkyvyttömyys- vakuutukset Henki- ja työkyvyttömyysvakuutukset välineitä henkilöstöpolitiikkaan Henki- ja työkyvyttömyysvakuutukset ovat osa nykyaikaista henkilöstöpolitiikkaa,

Lisätiedot

Työntekijän eläkelain (TyEL) mukaisen vakuutussopimuksen vakuutusehdot

Työntekijän eläkelain (TyEL) mukaisen vakuutussopimuksen vakuutusehdot Työntekijän eläkelain (TyEL) mukaisen vakuutussopimuksen vakuutusehdot etera.fi/tyel Yleisiä määräyksiä 1 Näitä vakuutusehtoja sovelletaan työntekijän eläkelain 142 :n mukaisen vakuutussopimuksen tehneen

Lisätiedot

TOIMINNAN VASTUUVAKUUTUS (ei sisällä tuotevastuuta) Yleiset vakuutusehdot

TOIMINNAN VASTUUVAKUUTUS (ei sisällä tuotevastuuta) Yleiset vakuutusehdot VA 01 TOIMINNAN VASTUUVAKUUTUS (ei sisällä tuotevastuuta) Yleiset vakuutusehdot Voimassa 1.1.2001 alkaen Vahinkovakuutusosakeyhtiö Pohjola, krnro 720871 Osoite: Lapinmäentie 1, 00013 Pohjola, kotipaikka:

Lisätiedot

TAPATURMAVAKUUTUKSEN EHDOT: NAISTEN KYMPPI, TYTTÖJEN KYMPPI, HELSINKI CITY RUN, HELSINKI CITY MARATHON, MINIMARATHON 2 1.

TAPATURMAVAKUUTUKSEN EHDOT: NAISTEN KYMPPI, TYTTÖJEN KYMPPI, HELSINKI CITY RUN, HELSINKI CITY MARATHON, MINIMARATHON 2 1. TAPATURMAVAKUUTUKSEN EHDOT: NAISTEN KYMPPI, TYTTÖJEN KYMPPI, HELSINKI CITY RUN, HELSINKI CITY MARATHON, MINIMARATHON 2 1. Vakuutetut ja edunsaajat...2 2. Vakuutuksen voimassaoloaika ja voimassaoloalue...2

Lisätiedot

MOOTTORIAJONEUVOVAKUUTUKSEN YLEISET EHDOT 100 1.1.2010

MOOTTORIAJONEUVOVAKUUTUKSEN YLEISET EHDOT 100 1.1.2010 Mo 1 MOOTTORIAJONEUVOVAKUUTUKSEN YLEISET EHDOT 100 1.1.2010 VAPAAEHTOISTA TURVAA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET 101 VAKUUTUKSEN KOHDE Vakuutuksen kohteena on vakuutuksenottajan omistuksessa tai pysyvässä hallinnassa

Lisätiedot

Yrittäjän eläkelain (YEL) mukaisen vakuutussopimuksen vakuutusehdot

Yrittäjän eläkelain (YEL) mukaisen vakuutussopimuksen vakuutusehdot etera.fi/yel Yrittäjän eläkelain (YEL) mukaisen vakuutussopimuksen vakuutusehdot Yleisiä määräyksiä 1 Näitä vakuutusehtoja sovelletaan yrittäjän eläkelain 110 :n mukaisen vakuutussopimuksen tehneen yrittäjän

Lisätiedot

Työntekijän eläkelain (TyEL) mukaisen vakuutussopimuksen vakuutusehdot Yleisiä määräyksiä 1 2 Vakuutuksen piiriin kuuluvat henkilöt 3

Työntekijän eläkelain (TyEL) mukaisen vakuutussopimuksen vakuutusehdot Yleisiä määräyksiä 1 2 Vakuutuksen piiriin kuuluvat henkilöt 3 Työntekijän eläkelain (TyEL) mukaisen vakuutussopimuksen vakuutusehdot (Sosiaali- ja terveysministeriön 15.12.2006 työntekijän eläkelain nojalla hyväksymät. Voimassa 1.1.2007 alkaen.) Yleisiä määräyksiä

Lisätiedot

Valintaopas aikuisten sairauskuluvakuutuksista

Valintaopas aikuisten sairauskuluvakuutuksista Valintaopas aikuisten sairauskuluvakuutuksista Tulvavahinkojen korvaaminen kotivakuutuksista - Vertailu kolmen eri vakuutusyhtiön korvauksista 11.3.2014 Marjo Ylönen FINEn Vakuutus- ja rahoitusneuvonta

Lisätiedot

Vakuutusehdot ovat voimassa 1.9.2012 alkaen ja niitä sovelletaan 15.10.2012 tai sen jälkeen sattuneisiin vahinkotapahtumiin.

Vakuutusehdot ovat voimassa 1.9.2012 alkaen ja niitä sovelletaan 15.10.2012 tai sen jälkeen sattuneisiin vahinkotapahtumiin. VaraAvain vakuutus Vakuutusehdot ovat voimassa 1.9.2012 alkaen ja niitä sovelletaan 15.10.2012 tai sen jälkeen sattuneisiin vahinkotapahtumiin. 1. YLEISTÄ Ryhmävakuutuksen (vakuutusnumero 2001194708) vakuutuksenantaja

Lisätiedot

HUOLENPITOA ASUKKAISTA ASIAKASETU 1

HUOLENPITOA ASUKKAISTA ASIAKASETU 1 HUOLENPITOA ASUKKAISTA ASIAKASETU 1 Markkinoiden laajin turva Edullinen vuosimaksu 65 / yhtiö Hyvät vakuutusmäärät Yhteistyökumppaneiden edut Ryhmätapaturmavakuutus Vakuutettuina ovat kaikki yhtiössä vakituisesti

Lisätiedot

MATKAN PERUUNTUMISVAKUUTUS

MATKAN PERUUNTUMISVAKUUTUS MATKAN PERUUNTUMISVAKUUTUS Tuoteseloste ja vakuutusehdot voimassa alkaen 1.7.2010 www.eurooppalainen.fi Miksi Matkan Peruuntumisvakuutusta tarvitaan? Valmismatka Valmismatkan ostajia suojaa matkan peruutustilanteessa

Lisätiedot

Ravihevosen pakollinen kilpailuvakuutus

Ravihevosen pakollinen kilpailuvakuutus Vakuutusehdot Voimassa 1.1.2014 alkaen Ravihevosen pakollinen kilpailuvakuutus Sisällysluettelo HEVOS- JA KILPAILUVARUSTE VAKUUTUS... 2 1 Vakuutuksen tarkoitus...2 2 Vakuutuksen kohde...2 3 Vakuutuksen

Lisätiedot

HEVOSVAKUUTUS. Tuoteseloste voimassa 1.7.2013 alkaen

HEVOSVAKUUTUS. Tuoteseloste voimassa 1.7.2013 alkaen HEVOSVAKUUTUS Tuoteseloste voimassa 1.7.2013 alkaen HEVOSVAKUUTUS Tämä tuoteseloste on tarkoitettu avuksesi tutustuessasi hevosvakuutukseen. Se esittelee hevosvakuutuksen vakuutusmuodot, korvattavat vahinkotapahtumat,

Lisätiedot

Kiinteistövakuutukset

Kiinteistövakuutukset TUOTESELOSTE Voimassa 1.1.2009 alkaen. Kiinteistövakuutukset Tämä tuoteseloste antaa yleiskuvan Pohjolan kiinteistövakuutuksista, joilla voidaan vakuuttaa sekä asuin- ja liikerakennukset että teollisuusrakennukset.

Lisätiedot

TUOTESELOSTE 27.10.2014. Turvan Henkikulta. Kuolemanvaravakuutus

TUOTESELOSTE 27.10.2014. Turvan Henkikulta. Kuolemanvaravakuutus 27.10.2014 TUOTESELOSTE Turvan Henkikulta Kuolemanvaravakuutus 2 Ota vakuutus: pääset nauttimaan omistajan eduista ja oikeuksista Yrityksen on oltava taloudellisesti kannattava. Me emme tee tässä asiassa

Lisätiedot

Colemont Finland Oy:n ryhmätapaturmavakuutus asunto-osakeyhtiön asukkaille

Colemont Finland Oy:n ryhmätapaturmavakuutus asunto-osakeyhtiön asukkaille Colemont Finland Oy:n ryhmätapaturmavakuutus asunto-osakeyhtiön asukkaille Vakuutusehdot voimassa 1.1.2015 alkaen. Vakuutusnumero 102-3601 ja 119-4842 1 Sisällys Colemont Finland Oy:n ryhmätapaturmavakuutus

Lisätiedot