Sosiaali- ja terveydenhuollon johtamisen vetovoiman osatekijät. Professori Vuokko Niiranen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sosiaali- ja terveydenhuollon johtamisen vetovoiman osatekijät. Professori Vuokko Niiranen"

Transkriptio

1 TYÖN MIELI JA VETOVOIMA, Hämeenlinna Sosiaali- ja terveydenhuollon johtamisen vetovoiman osatekijät Professori Vuokko Niiranen Itä-Suomen yliopisto/kuopion kampus Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos/sosiaalihallintotiede Sisältö Esityksen taustat ja orientaatio Johtamisen monialaisuus ja moniulotteisuus sosiaali- ja terveyspalveluissa mitä johdetaan? Johtamisen vetovoiman osatekijät Johtamisosaaminen ja sen kehittäminen - tutkimustietoja JOHTAVAT hankkeesta Kuka tukee johtajaa? Johtamisosaamisen kehittymisen ympäristöt Lopuksi 2 1

2 Johtaminen kuntien sosiaali- ja terveyspalveluissa JOHTAVAT Ylin johto ja erillisjohtajat Poliittinen johto Kollegat Strateginen johto Vertaisverkostot Keskijohto Vertaisverkostot Lähijohto Vertaisverkostot Lähijohto Työntekijät 3 Mitä johdetaan? Sosiaali- ja terveyspalvelut ovat yhtä aikaa eri tasoisten tavoitteiden kohteena Valtakunnallisen sosiaali- ja terveyspolitiikan väline ja osa demokraattien järjestelmän kokonaisuutta - Yhteiskunnan hyvinvointipoliittiset tehtävät ja tavoitteet Toiminnallisen ja poliittisen ohjauksen kohde - Sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmät ja niiden organisaatiot sosiaalisissa, poliittisissa ja toiminnallisissa konteksteissaan Toiminnan toteuttamisen organisaatio - Sosiaali- ja terveyspalvelut erilaisissa organisaatioissa; henkilöstövoimavarat, johtaminen ja päätöksenteko Professioiden työyhteisö - Moniammatilliset organisaatiot ja ammattiryhmien suhteet Hankkeet ja projektit - Uudet ja vakiintuneet toimintatavat, uusi ja aikaisempi tieto 4 2

3 Sosiaali- ja terveydenhuollon hallinnon ja johtamisen elementit kuntatasolla Vuokko Niiranen HYVINVOINNIN ARVOPERUSTA POLIITTINEN TAHTO JA LAINSÄÄDÄNNÖN TAVOITTEET Asiakas, palvelun käyttäjä Palvelun tuottaja/tilaaja Sosiaali- ja terveyspolitiikan tavoitteet Sosiaali- ja terveydenhuollon perustehtävä, arvot ja toiminnan tavoitteet Johtajan viitekehys Tehtävät, palveluprosessit ja työn sisällöt Henkilöstövoimavarojen johtaminen Johtajuus ja johtaminen Osaaminen ja rekrytointi Rajapinnat ja verkostot Toiminnan strateginen johtaminen ja strategiset valinnat Sosiaali- ja terveyspalveluiden sijainti ja profiloituminen suhteessa kokonaisuuteen ja kansallisiin/ paikallisiin tavoitteisiin Toiminnan ja organisoinnin mallit ja työyhteisön toimintakulttuurit 5 Johtamisen vetovoiman osatekijät Mukana tuottamassa hyvinvointia Yhteiskunnan toiminnan kokonaisuuden näkeminen ja sen keskellä työskentely Tiedon luominen ja käyttäminen Oman johtamisosaamisen jatkuva uudistaminen Näkökulma/tietoisuus tai tiivis kytkentä asiakasrajapintaan Näkee miten strategia toimii käytännössä ja kuinka oma työ on osa laajempaa kokonaisuutta 6 3

4 Peruspalvelut Osa kunnan elinkeinopolitiikkaa Turvaavat yritysten ja eri organisaatioiden työvoiman saannin Mahdollistaa Strategisesti merkittäviä tulevaisuuden rakentajia Kehittää Synnyttävät työpaikkoja Työllistää Liittävät kansalaisen yhteiskuntaan turvaamalla arjen sujumisen ja antaa mahdollisuuden osallistua Kanavat kansalaisten kokemuksiin suunnittelusta ja päätöksenteosta Peruspalvelut Tukevat ja mahdollistavat kansalaisten osallisuutta Työpaikkojen myötä työllistyminen pitää kiinni palkkatyön arjessa Peruspalvelut ja niiden merkitys paikallisesti ja alueellisesti (Jokiranta 2006: Kananoja et al 2008, Strategisen pätevyyden ja professiopätevyyden suhde johtamisessa (Niiranen & Hänninen 2012) Johtamisosaamisen ja substanssiosaamisen suhde vaihtelee johtamisen eri tasoilla. Siihen vaikuttavat organisaation perustehtävä, organisoinnin tapa ja organisaation toimintakulttuuri Johtajan tieto, voimavarat ja käytössä olevat ohjauksen välineet ovat erilaisia vaihtelevat sen mukaan, toimiiko hän strategisella tasolla, organisaationsa keskijohdon tasolla vai aivan asiakasrajapinnalla ja lähijohtajan työssä Ammatillinen osaaminen, työyhteisön lähijohtaminen ja substanssin hallinta, korostuvat lähijohtajalla Strategisen johtajan tehtäväalue on koko organisaation tasolla johdettavana usein myös eri ammattiryhmiä 8 4

5 Johtamisosaamisen ja substanssiosaamisen suhde johtamisen eri tasoilla vaihtelee riippuen organisaation perustehtävästä, organisoinnin tavasta ja organisaation toimintakulttuurista Ohjaus Tieto Resurssit Strateginen johtaminen Operatiivinen johtaminen JOHTAMINEN - Strateginen kompetenssi Tiimien johtaminen SUBSTANSSI Professiokompetenssi Strategisen kompetenssin ja professiokompetenssin suhde johtamisessa (Niiranen & Hänninen 2012) Halu olla johtaja on edellytys johtamiselle - mitä se tarkoittaa? Johtajaksi opitaan, ei synnytä! Siirtyminen asiantuntijasta asiantuntijoiden johtajaksi edellyttää aina omien näkökulmien tarkistamista. Monia asioita omasta työyhteisöstään näkee aivan uusin silmin. Onko hyvä työntekijä aina hyvä johtaja mitä tarkoittaa hyvä johtaja? Johtajan tehtävä on johtaa [ En minä mikään johtaja halua olla ] > mitä odotuksia lähijohtaja asettaa itselleen, mitä työntekijät? Johtajan vastuu: miten lähijohtaja toimii jos hän näkee että työntekijä ei selviä tehtävistään/suuntaa energiansa johonkin muuhun/ei ole motivoitunut Kaksoisrooli: sekä perustyössä että perustyöntekijöiden johtajana Kuka tuke johtajaa ja miten johtajaa johdetaan? 10 5

6 Johtamistyön tärkeimmät osa-alueet (N=204, JOHTAVAT tutkimus) Halu olla johtaja, motivaatio johtaa Vuorovaikutustaidot Johtamisen eettiset periaatteet Kyky priorisoida asioita Johdettavan toimialan tuntemus Organisaation toimintaalan kokonaisvaltainen hahmottaminen Asiajohtaminen Henkilökunnan motivointi Henkilöstöjohtaminen Nopea päätöksentekokyky Toimialan substanssiosaaminen Toimintaympäristön laaja-alainen tunteminen 11 Johtamisen työvälineet (N=204, JOHTAVAT tutkimus) Käytän säännöllisesti tai toisinaan Kehityskeskustelut Lait ja viralliset ohjeet Oman toimialan johtoryhmä Organisaation visio ja strategia Työhyvinvointikyselyt Systemaattinen asiakaspalaute Aineeton palkitseminen Perehdytysohjelmat Organisaation johtoryhmä Tuloksellisuusmittaristo (esim. BSC) En käytä juuri lainkaan Johtamisosaamisen mittaristot (esim. 360) Aineellinen palkitseminen Mentorointi Laatujärjestelmä 12 6

7 Hybridiorganisaatio ja sen johtaminen (Niiranen et al 2011) Hybridiorganisaation piirre Johtamisosaamisen haasteet Monialaiset ja moniammatilliset organisaatiot Osaamisen ja moniammatillisten yhteisöjen johtaminen Yksityisen ja julkisen yhdistelmät organisoinnissa Prosessien hallinta Innovatiivinen toimintatapa Hajautetut organisaatiot Monikulttuurisuus Erilaiset omistus- ja ohjaussuhteet sekä toimintamallit Monimuotoisuus ja duaalimallin muuttuvat suhteet Erilaisuuksien yhdistäminen ja uusien toimintamallien tunnistaminen Monitasoisuuden, viestinnän ja yhteisöllisyyden varmistaminen Kulttuurikompetenssi, erityisesti kulttuurienvälinen viestintä ja kulttuurisensitiivisyys 13 Johtajien työverkostot strategisen tason johtajat ( JOHTAVAT tuloksia) Sosiaali- ja terveydenhuollon strategisen tason johtajien verkostot ovat laajoja Strategisen tason toimintaverkostoja Seurasivat kuntarakenteiden uudistuksia ja ympäristöyhteistyötä Kunnan uudistamisaktiivisuus näkyi käydyissä johtamiskoulutuksissa ja oman johtamisosaamisen kuvauksessa Vertaisryhmien merkitys nousi vahvana esille, strategisen tason ryhmiä 14 7

8 Johtajien työverkostot keskijohto ( JOHTAVAT -tuloksia) Sosiaali- ja terveydenhuollon keskijohtajien verkostot olivat lähellä strategisen tason johtajien verkostoja Kohdistuvat omaan toimialaan tai palvelualueeseen Johtamiskoulutus oli urapolkua tukevaa Verkostot ja oma johtajatiimi johtamistyön tukena Verkostoja oli sekä oman organisaation sisällä että sen ulkopuolella Kaksoisroolit; esim. sekä keskijohtoon kuluvana että lähijohtajana 15 Johtajien työverkostot lähijohtajat ( JOHTAVAT tuloksia) Sosiaali- ja terveydenhuollon lähijohtajien johtamisverkostot olivat niukempia kuin strategisen tason tai keskijohdon verkostot Ammatillisen työn asiakasrajapinta ja sen verkostot korostuivat Johtamiskoulutusta oli niukemmin oman johtamisosaamisen tukena Johtajana oleminen oli pääosin selvää toisinaan kuitenkin ristiriitaisia odotuksia -siirtyminen asiantuntijasta asiantuntijoiden johtajaksi! Kaksoisroolit; esim. sekä asiakastyössä että lähijohtajana 16 8

9 Kuka tukee johtajaa ( JOHTAVAT tuloksia) 1. Työntekijät ja oma työyhteisö Työntekijöiden kyky strategiseen toimijuuteen, vastuullisuus, luottamus 2.Kollegat, oman toimialan lähijohtajat -VERTAISJOHTAJAJIEN TUKI!! Oma lähitiimi, oma johtoryhmä. Kollegat muissa organisaatioissa, muissa kunnissa tai yrityksissä. Mutta myös: lisääntyvä kilpailu toimialojen kesken. 3.Ulkopuolinen tuki ja ohjelmat Mentorointi, coaching, verkostot alueelliset, kansalliset tai kansainväliset verkostot. Omat johtamiskoulutukset; etäisyyttä johtamisen pulmatilanteessa ja mahdollisuus nähdä omaa työtä kokonaisuutena tai toisin silmin. 4.Luottamushenkilöjohto, erit. oma poliittinen toimielin Poliittisen johdon tuki erityisesti laaja-alaista johtamistyötä tekevien sosiaalija terveysjohtajien työssä. 5.Oma johtaja Kyllä toisinaan ei. Keskustelukumppani, peili, jakaa tietoa ja vastuuta, avaa ovia ja mahdollistaa verkostoja. 17 Omalta johtajalta saatava tuki Oma lähin johtaja seisoo rinnalla ja osoittaa sen Ottaa osan vastuuta hankalissa tilanteissa Keskustelukumppani Jakaa tietoa, mahdollistaa, avaa verkostoja ja ovia Jääkö johtaja yksin ja millaisessa asemassa oleva johtaja? Keskijohtoon kuuluva, organisaation tai toimialan ylin strateginen johtaja? Mitä sanoo oma johtaja? Luotan johtajiini <> Osoitan että olen lähellä, mutta aina ei ennätä 18 9

10 Miten tuen omaa lähintä johtajaani (draft, ei saa lainata Vuokko Niiranen) Tieto Kertoo lähijohtajalle Tietoa omasta työstä Mikä ei toimi Onnistuminen ja vaikuttavuus Mitä kuuluu johtajan rooliin Taito Oma ammattitaito Hyvä oma osaaminen Vuorovaikutus Kuunteleminen ja reflektointi Ystävällisyys Oman työn kehittäminen Hyvin tekeminen Oma ammattitaito johtajan käyttöön Kuuliaisuus Vastuullisuus/ Luottamus solidaarisuus Hyvä valmistelu ja raportointi Hoitaa sidosryhmäyhteistyön hyvin Ohjeiden noudattaminen Ei häiritse Noudattaa sovittuja menettelytapoja Omaan työhön ja työyhteisöön sitoutuminen Ei puhu selän takana, ei pelaa pelejä Reiluus Arvostaako johtaja minua? Arvostus Arvostaa johtajaa Antaa palautetta Luottaa johtajan taitoihin Kertoo omat odotukset Johtamisen ja johtamisosaamisen monimuotoisuus Johtamisessa ovat yhtä aikaa läsnä toiminnan rakenteet, päätöksenteon mekanismit ja palveluprosessit sekä henkilöstövoimavarojen johtaminen Rekrytoinnin tavat, viestinnän muodot, johtamisen tuki ja verkostot muuttuvat nopeasti - miten johtajaa johdetaan? Johtaminen on organisaation näkyvä, muuttuva tehtäväalue - se edellyttää omaa johtamisosaamista ja osaamisen systemaattista kehittämistä 20 10

11 Asiantuntijaorganisaatio ja sen johtaminen ( sovelt. Pakarinen 2009) Johtamisjärjestelmä: Organisaation toiminta ja päätöksenteko Keskijohto Lähijohto Rajanylittäjiä, jotka tuntevat molemmat järjestelmät Painopiste toiminnan kokonaisuudessa ja/tai tuloksissa Organisaation toiminta ja asiantuntijajärjestelmä: Painopiste prosessissa ja/tai lähellä asiakasrajapintaa 21 Johtamisosaamisen kehittämisen ympäristöt (Niiranen ym 2011; Niiranen &Hänninen 2012, sovelt. Strehl 2006; ) Johtamisosaamisen kehittäminen tapahtuu sekä organisaation sisällä että sen ulkopuolella molemmista tukea johtajan osaamiselle Organisaation ja työyhteisön sisällä: Työ- ja oppimisympäristö joka ylläpitää ja kehittää osaamista Samanaikainen autonomia ja yhteisöllisyys johtajalla on johtamisen välineet Käytettävissä organisaation sisäisiä, omaa työtä tukevia verkostoja sekä työntekijät että oma johtaja arvostavat johtajan työtä Organisaation ulkopuolella, toimintaympäristössä: Johtajan mahdollisuus hankkia ja ylläpitää omaa kyvykkyyttään Johtajan kyky luoda tiedon ja osaamisen verkostoja Käytettävissä organisaation ulkoisia, omaa työtä tukevia verkostoja Johtajan taito hankkia ja saada puolelleen oikeat kumppanit! 22 11

12 Oppimisen verkostomalli (Järvinen et al 2002, ) Oppimisprosessit -oppimisen toimintasuunnitelmat, oppimisohjelmat ja niiden toteutus OPPIMISVERKOSTO Oppimisen toimintamallit Oppimisrakenteet -Sisältörakenne - Toiminnallinen rakenne -Oppimisilmasto Toimijat Työprosessit - Työn toimintasuunnitelman kehittäminen -Työohjelmien kehittäminen -Työohjelmine toimeenpano Työn toimintamallit TYÖN VERKOSTOT Työn rakenteet -Työn sisältörakenne - työsuhteet -Työilmapiiri 23 Tiedon tuottamista ja käyttämistä tukevan toimintatavan elementit työyhteisössä (Niiranen 2002, sov, Aula 1997) RAKENTEET -päätöksenteko -ammatillinen työ -kanavat TAHTO, SITOUTUMINEN JA ORGANISAATIO- KULTTUURI Dialogi OSAAMINEN -sisällöllinen - kommunikatiivinen Tiedon käyttäminen ja oppimista tukeva toimintamalli 12

13 Osaamisen kehittämisen käytäntöjä johtaja itse osallistunut (N=204) JOHTAVAT -tutkimus Työhön liittyvät keskustelut johtajakollegojen kanssa Lyhytkurssit, koulutukset tai konferenssit Pitkäkestoiset koulutukset tai itseopiskeluohjelmat Tutustumis- ja opintokäynnit Intressipiirit (samaa tehtävää eri yksiköissä hoitavat kokoontuvat) Sparraus- tai coaching-ryhmiä jonkin verran Käytössä vähemmän tai ei ollenkaan (alle neljännes oli osallistunut): mentorointi, säännöllinen vertaisarviointi, systemaattinen itsearviointi. 25 Koonta ja oma pohdinta Mistä tekijöistä syntyy organisaation vetovoimaisuus työpaikassa, jossa työskentelen tai haluan työskennellä? Tärkeimmät opitut asiat ja niiden yhteys omiin oppimistavoitteisiin Miten kuvaan omaa osaamistani? Oman ammatillisen kehittymisen ja ammatillisen uran suunnittelu 26 13

14 Lopuksi Mitä ajattelen johtamisesta? Mikä on tärkeää johtamisessa mikä johtajana olemisessa? Onko johtajalla johtamisen välineet? Mitä johtaja tekee kun hän johtaa? Johtamistyöhön motivoitunutta henkilöitä kannattaisi rohkaista vahvistamaan johtamistyön asiantuntijuuttaan ja siinä kehittymistä. Päivi Sutinen 2012, Esitykseen käytetyt lähteet Hirsh, Wendy (2004) Positive career devlopment for leaders and managers. In John Storey (eds.) Leadership in Organizations. Routledge, London. Laulainen, Sanna (2010) Jos mittään et anna niin mittään et saa. Strateginen toimijuus ja organisaatiokansalaisuus vanhustyössä. Disstertation in Social Sciences and Business Studies No 9. Itä-Suomen yliopisto, Kuopio Kanaoja, Aulikki & Niiranen, Vuokko & Jokiranta, Harri (2008). Kunnallinen sosiaalipolitiikka. PS-kustannus, Jyväskylä Niiranen, Vuokko & Seppänen-Järvelä, Riitta & Sinkkonen, Merja & Vartiainen, Pirkko (2011). Johtaminen sosiaalialalla. Gaudeamus, Helsinki. Niiranen, Vuokko & Hänninen, Markku (toim.) (2012) Sosiaalitoimen johtajat kunnissa. Acta 234. Helsinki: Suomen Kuntaliitto ja Itä-Suomen yliopisto Niiranen, Vuokko & Puustinen, Alisa. Kuka johtaa kunnan sosiaali- ja terveyspolitiikkaa. Premissi 2011:4, Pakarinen, Terttu (2009). Henkilöstö strategisen johtamisen ytimessä. Teoksessa Haveri, A.& Majoinen, K. & Jäntti, A. (toim) Haastava kuntajohtaminen. Helsinki: Suomen Kuntaliitto, Rissanen, Sari ja Anneli Hujal, Anneli (2011). Sosiaali- ja terveydenhuollon johtamisen näkökulmat. Julkaisussa Sari Rissanen ja Johanna Lammintakanen (toim.) Sosiaali- ja terveysjohtaminen. WSOYpro Oy, Helsinki Ristikangas, Vesa & Aaltonen, Tapio & Pitkänen, Eeva (2008). Asiantuntijasta esimies. WSOYpro, Helsinki Ropo, Arja & Eriksson, Marja & Sauer, Erika & Lehtimäki, Hanne & Keso, Heidi & Pietiläinen, Tarja & Koivunen, Niina (2005). Jaetun johtajuuden särmät. Talentum, Helsinki. Sutinen, Päivi (2012). Johtajana kehittymisen olemus kunta-alan johtajan kokemana. Acta 233. Helsinki: Tampereen yliopisto ja Suomen kuntaliitto. Strehl, Franz (2006). Introduction."Public Manager under pressure: between politics, professionalism and civil society ". European Group of Public Administration. EGPA Annual Conference, 6-9 September 2006, Milan, Italy. Luettu

15 Iloa ja onnistumista työhönne! Kiitos! 15

TEHYN JULKAISUSARJA 2 09 F MUUT. Johtaminen avainasemassa muutoksessa. Tehyn näkemyksiä sosiaali- ja terveysalan johtamisesta. n Tarja Honkalampi

TEHYN JULKAISUSARJA 2 09 F MUUT. Johtaminen avainasemassa muutoksessa. Tehyn näkemyksiä sosiaali- ja terveysalan johtamisesta. n Tarja Honkalampi TEHYN JULKAISUSARJA 2 09 F MUUT Johtaminen avainasemassa muutoksessa Tehyn näkemyksiä sosiaali- ja terveysalan johtamisesta n Tarja Honkalampi TEHYN JULKAISUSARJA F: 2/09 Johtaminen avainasemassa muutoksessa

Lisätiedot

SOSIAALINEN PÄÄOMA SOSIAALI- JA TERVEYSPAL- VELUIDEN KESKIJOHDON JOHTAMISTYÖN TUEN MAHDOLLISTAJANA

SOSIAALINEN PÄÄOMA SOSIAALI- JA TERVEYSPAL- VELUIDEN KESKIJOHDON JOHTAMISTYÖN TUEN MAHDOLLISTAJANA SOSIAALINEN PÄÄOMA SOSIAALI- JA TERVEYSPAL- VELUIDEN KESKIJOHDON JOHTAMISTYÖN TUEN MAHDOLLISTAJANA Vilma Kröger Pro gradu -tutkielma Sosiaalihallintotiede Itä-Suomen yliopisto Sosiaali- ja terveysjohtamisen

Lisätiedot

Tie UUTEEN OPETUS- SUUNNITELMAAN OPETUS- SUUNNI- LIISA MARTTILA (TOIM.)

Tie UUTEEN OPETUS- SUUNNITELMAAN OPETUS- SUUNNI- LIISA MARTTILA (TOIM.) Tie uuteen Tie UUTEEN OPETUS- OPETUS- SUUNNI- SUUNNITELMAAN T E L M A A N LIISA MARTTILA (TOIM.) Tie UUTEEN OPETUS- SUUNNI- T E L M A A N LIISA MARTTILA (TOIM.) Ulkoasu ja taitto: Mene Creative Oy Tampereen

Lisätiedot

paljon haltijana Lähijohtaja kuvituskuva työn alla sosiaalialan riippumaton ammattilehti www.sosiaalitieto.fi

paljon haltijana Lähijohtaja kuvituskuva työn alla sosiaalialan riippumaton ammattilehti www.sosiaalitieto.fi sosiaalialan riippumaton ammattilehti www.sosiaalitieto.fi 3 2012 Luottamushenkilö Väinö Guttorm, Utsjoki Anneli Pohjola: Myös sosiaalinen kestävyys voi loppua Päätöksenteko omaishoidon tuesta Prameat

Lisätiedot

PUUN JA KUOREN VÄLISSÄ

PUUN JA KUOREN VÄLISSÄ OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA TUTKIMUKSIA 31 Kai Reikko, Kari Salonen & Ilkka Uusitalo PUUN JA KUOREN VÄLISSÄ Lähijohtajuus sosiaali- ja terveysalalla TURUN AMMATTIKORKEAKOULUN TUTKIMUKSIA

Lisätiedot

DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA

DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA Pro gradu- tutkielma Terhi Törmänen 0233123 Kasvatustieteiden tiedekunta / Kasvatustiede Lapin yliopisto Syksy 2013 Sisältö 1. Johdanto... 1 2. Nuorisotyö,

Lisätiedot

VETOVOIMAISEN HOITOTYÖN MALLI JA SEN PIIRTEITÄ OYS:N ERVA-ALUEEN SAIRAALOISSA

VETOVOIMAISEN HOITOTYÖN MALLI JA SEN PIIRTEITÄ OYS:N ERVA-ALUEEN SAIRAALOISSA Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin julkaisuja Publication Series of the Northern Ostrobothnia Hospital District 2/2009 VETOVOIMAISEN HOITOTYÖN MALLI JA SEN PIIRTEITÄ OYS:N ERVA-ALUEEN SAIRAALOISSA Outi

Lisätiedot

KUNTATYÖ 2010. Kiinnitä työhön ja tulokseen. Päivi Rainio: Opas kuntatyön perehdyttäjille. Kuntatyö hyvä työ

KUNTATYÖ 2010. Kiinnitä työhön ja tulokseen. Päivi Rainio: Opas kuntatyön perehdyttäjille. Kuntatyö hyvä työ KUNTATYÖ 2010 Päivi Rainio: Kiinnitä työhön ja tulokseen Opas kuntatyön perehdyttäjille Kuntatyö hyvä työ Sisältö Johdanto 2 Mitä perehdyttäminen on? 4 Milloin perehdyttämistä tarvitaan? 6 Kuka perehdyttää?

Lisätiedot

ESIMIESOSAAMINEN HOIVAYRITYKSISSÄ

ESIMIESOSAAMINEN HOIVAYRITYKSISSÄ Johannes Airaksinen ja Satu Rytkönen ESIMIESOSAAMINEN HOIVAYRITYKSISSÄ Opinnäytetyö Hoitotyönkoulutusohjelma Sairaanhoitaja AMK Toukokuu 2009 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 15.5.2009 Tekijä(t) Johannes

Lisätiedot

OSAAMISEN JOHTAMINEN ASIANTUNTIJAORGANISAATIOSSA

OSAAMISEN JOHTAMINEN ASIANTUNTIJAORGANISAATIOSSA OSAAMISEN JOHTAMINEN ASIANTUNTIJAORGANISAATIOSSA Risto Säntti 2.12.2010 KESKEISIÄ RATKAISTAVIA KYSYMYKSIÄ Mitä on osaamisen johtamisen kokonaisuus? Mitä on osaamisen johtaminen asiantuntijaorganisaatiossa?

Lisätiedot

Kuntajohtaminen 2015. suunta, sisältö ja välineet. Helsinki 2008 ISBN 978-952-213-397-7 (pain.) ISBN 978-952-213-398-4 (pdf)

Kuntajohtaminen 2015. suunta, sisältö ja välineet. Helsinki 2008 ISBN 978-952-213-397-7 (pain.) ISBN 978-952-213-398-4 (pdf) Kuntajohtaminen 2015 suunta, sisältö ja välineet Helsinki 2008 ISBN 978-952-213-397-7 (pain.) ISBN 978-952-213-398-4 (pdf) TOIMITTAJAT Anni Jäntti Kaija Majoinen 1. painos ISBN 978-952-213-38-4 (pdf) ISBN

Lisätiedot

ACTA SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTAJAN TYÖN SISÄLTÖ JA KOMPETENSSIT. Helena Heikka D 968 UNIVERSITATIS OULUENSIS OULU 2008 MEDICA

ACTA SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTAJAN TYÖN SISÄLTÖ JA KOMPETENSSIT. Helena Heikka D 968 UNIVERSITATIS OULUENSIS OULU 2008 MEDICA OULU 2008 D 968 ACTA Helena Heikka UNIVERSITATIS OULUENSIS D MEDICA SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTAJAN TYÖN SISÄLTÖ JA KOMPETENSSIT LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA, TERVEYSTIETEIDEN LAITOS, TERVEYSHALLINTOTIEDE,

Lisätiedot

HYVINVOINTIA YHTEISTYÖLLÄ

HYVINVOINTIA YHTEISTYÖLLÄ HYVINVOINTIA YHTEISTYÖLLÄ Karhukuntien palvelustrategia 2008 K O U L U T U S P A L V E L U T Hyväksytty Karhukuntien neuvottelukunnassa 10.12.2003 sekä seudun kuntien valtuustoissa tammikuussa 2004. SISÄLLYS

Lisätiedot

Sanna Laulainen Jos mittää et anna niin mittää et saa

Sanna Laulainen Jos mittää et anna niin mittää et saa Sanna Laulainen Jos mittää et anna niin mittää et saa Strateginen toimijuus ja organisaatiokansalaisuus vanhustyössä Publications of the University of Eastern Finland Dissertations in Social Sciences and

Lisätiedot

LEARNING BY DEVELOPING - POLKUJA UUDISTUVAAN OPETTAJUUTEEN

LEARNING BY DEVELOPING - POLKUJA UUDISTUVAAN OPETTAJUUTEEN LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULUN JULKAISUSARJA B 46 Laura Salmi & Kyllikki Kupari (toim.) LEARNING BY DEVELOPING - POLKUJA UUDISTUVAAN OPETTAJUUTEEN Laurea-ammattikorkeakoulun julkaisusarja B 46 Learning by

Lisätiedot

Ammatillisen osaamisen ja johtamisosaamisen arviointi, kehittäminen ja ylläpitäminen FSTKY:ssä vuoteen 2010 1.8.2005-31.10.2007 056/ESLH/KH/2005

Ammatillisen osaamisen ja johtamisosaamisen arviointi, kehittäminen ja ylläpitäminen FSTKY:ssä vuoteen 2010 1.8.2005-31.10.2007 056/ESLH/KH/2005 Forssan seudun terveydenhuollon ky. Ammatillisen osaamisen ja johtamisosaamisen arviointi, kehittäminen ja ylläpitäminen FSTKY:ssä vuoteen 2010 1.8.2005-31.10.2007 056/ESLH/KH/2005 Loppuraportti 16.4.2008

Lisätiedot

YHDESSÄ KASVAEN, KEHITTYEN JA OPPIEN Investors in People standardi päiväkodin johtamisen kehittämisvälineenä

YHDESSÄ KASVAEN, KEHITTYEN JA OPPIEN Investors in People standardi päiväkodin johtamisen kehittämisvälineenä YHDESSÄ KASVAEN, KEHITTYEN JA OPPIEN Investors in People standardi päiväkodin johtamisen kehittämisvälineenä Päivikki Kahranaho Opinnäytetyö, syksy 2008 Diakonia-ammattikorkeakoulu Diak Etelä, Järvenpää

Lisätiedot

ELSA. Eläkkeelle siirtyminen asiantuntijatyössä: kokemuksen ja osaamisen säilyttämisen käytännöt

ELSA. Eläkkeelle siirtyminen asiantuntijatyössä: kokemuksen ja osaamisen säilyttämisen käytännöt ELSA Eläkkeelle siirtyminen asiantuntijatyössä: kokemuksen ja osaamisen säilyttämisen käytännöt Tanja Kuronen-Mattila, Katri Korhonen, Eerikki Mäki, Eila Järvenpää Aalto-yliopisto, Tuotantotalouden laitos

Lisätiedot

HOITOTYÖN JOHTAJIEN TYÖHYVINVOINTIA TUKEVAT TEKIJÄT

HOITOTYÖN JOHTAJIEN TYÖHYVINVOINTIA TUKEVAT TEKIJÄT HOITOTYÖN JOHTAJIEN TYÖHYVINVOINTIA TUKEVAT TEKIJÄT Eva Tilander Terveyskasvatuksen pro gradu -tutkielma Jyväskylän yliopisto Terveystieteiden laitos Syksy 2010 TIIVISTELMÄ Hoitotyön johtajien työhyvinvointia

Lisätiedot

YHTEYKSIÄ POHJOIS-KARJALASTA Näkökulmia yhteys- ja palvelukeskusalasta

YHTEYKSIÄ POHJOIS-KARJALASTA Näkökulmia yhteys- ja palvelukeskusalasta Riitta Makkonen & Pilvi Purmonen (toim.) YHTEYKSIÄ POHJOIS-KARJALASTA Näkökulmia yhteys- ja palvelukeskusalasta Osaamisen kehittäminen sähköisessä liiketoiminnassa -hanke Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

UUDEN TYÖN ABC. Uusi työ on liikkuvaa, verkostoitunutta ja sujuvaa. Se ei tunne aikaa tai paikkaa se tuntee tuloksellisuuden.

UUDEN TYÖN ABC. Uusi työ on liikkuvaa, verkostoitunutta ja sujuvaa. Se ei tunne aikaa tai paikkaa se tuntee tuloksellisuuden. UUDEN TYÖN ABC Uusi työ on liikkuvaa, verkostoitunutta ja sujuvaa. Se ei tunne aikaa tai paikkaa se tuntee tuloksellisuuden. UUDEN TYÖN ABC UUDEN TYÖN ABC DNA Business muodosti Kansallisena Etätyöpäivänä

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS Tekijät ja Opetushallitus Taitto Riikka Kiema ISBN 978-952-13-3558-7 Yliopistopaino Helsinki 2008 SISÄLTÖ ESIPUHE...5 1. LAADUNHALLINTASUOSITUKSEN TEHTÄVÄT

Lisätiedot

SUOMI-NEITO DOWN UNDER - työyhteisön elämää Australiassa suomalaisesta naisnäkökulmasta

SUOMI-NEITO DOWN UNDER - työyhteisön elämää Australiassa suomalaisesta naisnäkökulmasta SUOMI-NEITO DOWN UNDER - työyhteisön elämää Australiassa suomalaisesta naisnäkökulmasta Helsingin yliopisto Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia Johtamistaidon PD Lopputyö Aila Wallin 27.1.2006 Ohjaaja:

Lisätiedot

OSASTONHOITAJIEN JA APULAISOSASTONHOITAJIEN KUVAUKSIA APULAISOSASTONHOITAJAN TYÖSTÄ

OSASTONHOITAJIEN JA APULAISOSASTONHOITAJIEN KUVAUKSIA APULAISOSASTONHOITAJAN TYÖSTÄ OSASTONHOITAJIEN JA APULAISOSASTONHOITAJIEN KUVAUKSIA APULAISOSASTONHOITAJAN TYÖSTÄ Nurminoro Seija Pro gradu -tutkielma Hoitotiede Hoitotyön johtaminen Itä-Suomen yliopisto Hoitotieteen laitos Toukokuu

Lisätiedot

STRATEGINEN JOHTAMINEN Case A-klinikkasäätiö

STRATEGINEN JOHTAMINEN Case A-klinikkasäätiö STRATEGINEN JOHTAMINEN Case A-klinikkasäätiö Johanna Mononen Pro gradu -tutkielma Sosiaalihallintotiede Itä-Suomen yliopisto Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos Toukokuu 2013 ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden

Lisätiedot

Ekonomien ammatillisen osaamisen kehittäminen

Ekonomien ammatillisen osaamisen kehittäminen SEFEN RAPORTTEJA 4/2011 Ekonomien ammatillisen osaamisen kehittäminen työnantajien asenteet ja panostukset Anna Hartikainen SUOMEN EKONOMILII INLANDS EKONOMFÖRBUN JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULU

Lisätiedot

Tietoa työstä. Työterveyshuoltoyksikön. oman toiminnan suunnittelu. Maria Rautio Eija Mäenpää-Moilanen Raili Sorsa-Koskinen

Tietoa työstä. Työterveyshuoltoyksikön. oman toiminnan suunnittelu. Maria Rautio Eija Mäenpää-Moilanen Raili Sorsa-Koskinen Tietoa työstä Työterveyshuoltoyksikön oman toiminnan suunnittelu Maria Rautio Eija Mäenpää-Moilanen Raili Sorsa-Koskinen Työterveyshuoltoyksikön oman toiminnan suunnittelu Maria Rautio, Eija Mäenpää-Moilanen

Lisätiedot

Kehityskeskustelut osaksi johtamista

Kehityskeskustelut osaksi johtamista KRISTIINA PATJA - TOPI LITMANEN - JUHA ALANKO - MATTI KOTILA MIRJA TUOMIRANTA - ANNI PEURA JULKAISUSARJA B: raportit Kehityskeskustelut osaksi johtamista Lääkärien ammatillisen kehittymisen tuki ry Pro

Lisätiedot

Tammelan kunta Henkilöstöstrategia 2010-2015

Tammelan kunta Henkilöstöstrategia 2010-2015 1 Tammelan kunta Henkilöstöstrategia 2010-2015 Kunnanvaltuusto 14.6.2010 39 2 ESIPUHE Tammela on luonnostaan kiinnostava lähes 600 vuoden ikäinen maalaispitäjä Kanta-Hämeessä. Tammelassa on moni-ilmeinen

Lisätiedot

Seija Mäenpää STRATEGIAN KÄYTÄNTÖÖN VIEMINEN TAPAUSTUTKIMUS, OULUN KONTTORI Pro gradu -tutkielma Hallintotiede Kevät 2009

Seija Mäenpää STRATEGIAN KÄYTÄNTÖÖN VIEMINEN TAPAUSTUTKIMUS, OULUN KONTTORI Pro gradu -tutkielma Hallintotiede Kevät 2009 Seija Mäenpää STRATEGIAN KÄYTÄNTÖÖN VIEMINEN TAPAUSTUTKIMUS, OULUN KONTTORI Pro gradu -tutkielma Hallintotiede Kevät 2009 Lapin yliopisto, yhteiskuntatieteiden tiedekunta Työn nimi: Strategian käytäntöön

Lisätiedot