Sosiaalityön johtamisen lähestymistavat, näkökulmat ja haasteet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sosiaalityön johtamisen lähestymistavat, näkökulmat ja haasteet"

Transkriptio

1 Sosiaalityön johtaminen -koulutus: Rovaniemi Pohjois-suomen sosiaalialan osaamiskeskus ja Lapin yliopisto Sosiaalityön johtamisen lähestymistavat, näkökulmat ja haasteet Professori Vuokko Niiranen Terveyshallinnon ja talouden laitos Kuopion yliopisto alkaen Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos Itä-Suomen yliopisto vuokko.niiranen[at]uef.fi Sosiaalihallintotiede Kuopion yliopistossa Pääaineena Kuopion yliopistossa ; jatko-opinnoissa v. 2003; maisterintutkinnossa Sosiaalihallinnon, sosiaalipalvelujen ja sosiaalityönalaan kuuluvien ilmiöiden, toiminnan ja mekanismien tarkastelu hallintotieteen tiedeperustan näkökulmasta Perusopinnot myös Kuopion avoimessa yliopistossa Sosiaalihallintotieteen tutkimusteemat: Sosiaalijohto Suomessa koko Suomen kattava kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon ylimmän johdon tutkimus; johtamisosaaminen, johtamisen moniulotteisuus, työyhteisöt ja rekrytointi Ohjausmekanismit ja niiden muutossuunnat sosiaalipalveluissa Johtamisen etiikka ja johtamisen kvalifikaatiotsosiaalialalla (SA:n Työn ja hyvinvoinnin tulevaisuus (Work) ohjelman tutkimuskonsortio Joensuu & Kuopio & Vaasa) Sosiaali- ja terveyspalvelut kunta- ja palvelurakenneuudistuksessa (PARAS-Arttu - Suomen Kuntaliiton ja 7 yliopiston yhteinen PARAShankkeen arviointitutkimusohjelma ; rahoittajina eri ministeriöt, kunnat ja Kuntaliitto) 2 1

2 Sosiaalityön johtamisen lähestymistavat, näkökulmat ja haasteet Sisältö Sosiaalityön toimintaympäristöt Rakenteiden, profession ja tieteenalan erilaiset näkökulmat - haasteita johtamiselle - sosiaalityö on monena Moniulotteisuuden tunnistaminen ja profession /vai/professioiden johtaminen Mikä haastaa oman johtamistyön Johtamisen välineet, johtamisosaaminen, johtamisen tuki ja verkostot Mikä on oman johtajana oppimisen tavoite? 3 Osa I Sosiaalityön toimintaympäristöt Rakenteiden, profession ja tieteenalan erilaiset näkökulmat - haasteita johtamiselle - sosiaalityö on monena Moniulotteisuuden tunnistaminen Profession /vai/ professioiden johtaminen > erilaiset organisaatiot - mitä organisaation muoto ja perustehtävä merkitsevät? 2

3 Sosiaalijohtaminen hallinto ja -reunaehdot ja kehityslinjat Kansallisen ja paikallisen yhteensovittaminen > uudet ohjausmekanismit ja -muodot Sosiaalityön ja sosiaalipalvelujen johtamisen toimintaympäristö painottuu valtakunnallisten tavoitteiden ohella uudelleenmuotoutuneisiin kuntiin ja seudullisuuteen Konteksteina kunnallinen itsehallinto, valtiolliset talous- ja hyvinvointitavoitteet sekä kansainväliset johtamistrendit Substanssina paikallisen ja alueellisen sosiaalipolitiikan johtaminen, ammatillisuus ja sosiaalisen asiantuntijuus Haasteena uusi hybridijohtaminen, rekrytointi ja verkostot Organisaatiokombinaatiot, isäntäkuntamalli, tilaaja-tuottaja -mallit liikelaitosmallit 5 Sosiaalijohtaminen hallinto ja -reunaehdot ja kehityslinjat Kansallisen ja paikallisen yhteeensovittaminen> uudet ohjausmekanismit ja -muodot Sosiaalityön ja sosiaalipalvelujen johtamisen toimintaympäristö painottuu valtakunnallisten tavoitteiden ohella uudelleenmuotoutuneisiin kuntiin ja seudullisuuteenn Konteksteina kunnallinen itsehallinto, valtiolliset talous- ja hyvinvointitavoitteet sekä kansainväliset johtamistrendit Substanssina paikallisen ja alueellisen sosiaalipolitiikan johtaminen, ammatillisuus ja sosiaalisen asiantuntijuus Haasteena uusi hybridijohtaminen, rekrytointi ja verkostot Organisaatiokombinaatiot, liikelaitosmallit 6 3

4 Perustehtävä ja arvolähtökohdat - huomaa erilaisuus riippuen siitä, tarkastellaanko julkista sektoria ja siellä kuvaa vai valtiota, tai tarkastellaanko järjestöjä vai yksityistä sektoria - vrt. organisaatioiden hybridimäisyys Kunnan sosiaalitoimeen kohdistuu lukuisia, usein keskenään ristikkäisiä arvoja ja tavoitteita - entä sitten järjestöihin tai valtioon? Julkiset arvot? Professionaaliset arvot? Organisatoriset arvot? Maakohtaiset, kulttuuriset arvot? Kansalaisten arvot kanavoituvat hajanaisesti päätöksentekoprosessiin Poliittinen päätöksentekoprosessi muotoilee kansalaisten arvot - eri intressiryhmien painotukset vaihtelevat Julkinen hallinto ei ole arvojen tuottaja arvot ovat periaate jonka mukaan palveluja tuotetaan Oikeusvaltion arvot: oikeudenmukaisuus, laillisuus, objektiivisuus, tasapuolisuus, rehellisyys (Viinamäki 2008) 7 Sosiaali- ja terveyspalvelujen kokonaisuus ja johtamisen elementit Vuokko Niiranen Lainsäädäntö ja poliittinen tahto Asiakas, palvelun käyttäjä Palvelun tuottaja/tilaaja Sosiaali- ja terveyspolitiikan tavoitteet Toiminnan strateginen johtaminen ja strategiset valinnat Sosiaali- ja terveydenhuollon perustehtävä, arvot ja toiminnan tavoitteet Johtajan viitekehys Tehtävät ja työn sisällöt Strategisen johtamisen pätevyys Johtamisosaaminen ja rekrytointi Rajapinnat ja verkostot Henkilöstövoimavarojen johtaminen Sosiaali- ja terveyspalveluiden asemoituminen ja profiloituminen suhteessa ympäristön/kunnan kokonaisuuteen ja kansainvälisiin/ kansallisiin tavoitteisiin Toiminnan ja organisoinnin mallit ja työyhteisön toimintakulttuurit 8 4

5 Johtamiseen kohdistuu odotuksia monelta taholta Sosiaalialan johtaminen perustuu ammatilliseen osaamiseen ja/tai toimialan sisällön tuntemiseen Hallinto odottaa johtajalta hallintokäytäntöjen tuntemista ja johtamisosaamista. Pysyvyyden ja ennakoitavuuden vaatimukset ovat erilaisia : jos palveluilta edellytetään lakisääteisyyttä ja oikeusturvaa, tai jos niiden edellytetään reagoivan nopeasti asiakkaiden tai markkinoiden muuttuviin tarpeisiin. 9 Johtamisen perusorientaatiot organisaatiossa ihmiset Desentralisaatio ja muuntumiskykyisyys ympäristö Sisäinen orientaatio säilyttäminen Perus tehtävä Ulkoinen orientaatio uudistaminen organisaatiot talous (Quinn 1988; Niiranen 1994) Sentralisaatio ja ennakoitavuus 5

6 HRM, osaamisen johtaminen, rekrytointi Tavoitteena päätöksenteon hajauttaminen ja toiminnan joustavuus responsiivisuus, yhteistyöverkostot, resurssien hankinta, sidosryhmäyhteistyö, uudistaminen Sisäiset prosessit perustehtävän johtaminen yhteiskunnallinen vastuullisuus ammatillinen kehittäminen Ulkoiset prosessit lait, ohjeet, laatu, virheettömyys ammattiosaaminen, asiakkaiden oikeusturva Tavoitteena päätöksenteon ja toiminnan keskittäminen Moniulotteisen johtamisen malli ( Niiranen 1994 ja 2003) tuloksellisuus taloudellisuus, suunnitelmallisuus, palkitseminen, tavoitteiden saavuttaminen 11 Sosiaalijohdon tuloksellisuushaasteet, arvoristiriidat ja jännitteet (Sinkkonen-Tolppi & Niiranen 2006,33) Kokonaistuloksellisuus ja talousulottuvuus Vaikuttavuus ja palveluprosessit Osaamisen johtaminen Johtajan oma johtamisosaaminen ja jaksaminen Näkyvyys ja vaikuttamistyö Liikkumavara Talouden mittarit ja tehokkuusodotukset Toiminnallinen parantaminen Vaikuttavuus ja palveluketjut Organisaatiorakenne Verkostot, kokonaisuus, palveluverkostot Osaamishaasteet, kehityskeskustelut, rekrytointi, koulutus, vuorovaikutus, läsnäolo Rajapinnat Huoli, työyhteisön kokonaisuus, visiolähtöinen toiminta, perustehtävästä huolehtiminen Tieto, kuulluksi tuleminen Perustelut, kokonaisuus, perustehtävä Talousarvio, hyvinvoinnin tehtävät, eettinen ristikko päätöksenteossa, verkostosuhteet 12 6

7 Johtamisen ajankohtaiset piirteet Ennakoiva toimintatapa, muuttuvat vallankäytön muodot, ja jatkuva uusien johtamismallien esilletulo Odotukset ristiriitaisia: johtajakeskeisyys ja työntekijöiden autonomia; generalisti, spesialisti vai molempia? Jatkuva henkilökohtainen uudistuminen, edellytysten luominen ja toimintaympäristöön vaikuttaminen Nähdä kauas, työskennellä lähellä 13 Osa II Mikä haastaa oman johtamistyön Johtamisen välineet, johtamisosaaminen, johtamisen tuki ja verkostot Miten ja miksi Sinut on rekrytoitu johtajaksi? Millainen on johtajan kehittymisen polku Mikä on oman johtajana oppimisen tavoite? 7

8 Asiantuntijaorganisaatio ja sen johtaminen (Bruijn 2001, Lähde: Terttu Pakarinen 2004) Rajanylittäjä, joka tuntee molemmat järjestelmät (keskijohto) Johtamisjärjestelmä: Johtajan osaaminen ja työn strateginen painopiste tuloksissa Asiantuntijajärjestelmä: Työn painopiste on asiakasrajapinnalta nousevassa työssä, sitä koskevassa tiedossa Johtajan työn painopiste prosessissa 15 Miten uudistusta johdetaan? Johtaminen ja rajapinnat Mikä muuttuu, mikä uudistetaan tietoisesti ja minkä on tarkoitus muuttua samalla kun uudistetaan? Toimintajärjestelmä, organisaatiot ja päätöksenteko Henkilöstövoimavarat ja osaaminen Toiminnan prosessit ja työkulttuurit 16 8

9 Kriittisiä kohtia uudistuksissa : uudistukselle annettu merkitys. Onko uudistaminen johtamisen väline, tavoite sinänsä vai kiusallinen tilanne? Johtamispätevyydet ja tietoon perustuva johtaminen Osaamisen johtaminen ja rekrytointi Uudistusten johtaminen erillisten johtamisosioiden sijaan Epävarma toimintatilanne edellyttää liikkumavaraa Rakenteiden, päätöksenteon ja osaamisen strategisuus ja loogisuus Prosessiin kuuluu myös hankaluuksia 17 Reformin osatekijät ( Vuokko Niiranen 2005) Uudistuksen onnistumista edistää, mikäli tavoitteet, Muutostarpeet OSAAMINEN Uudet toimintatavat Tulokset tarpeet, organisaatioratkaisut toimintatavat osaaminen vastaavat toisiaan 18 9

10 Johtamisen haastajat sosiaalityön uudistamisessa Tuloksia odotetaan liian nopeasti - ymmärrys että prosessiin kuuluu myös hankaluuksia silloin, kun siirrytään funktionaalisesta rakenteesta prosessimaiseen toimintamallin tai verkostojohtamiseen Verkostoissa ja uusissa tilaaja-tuottajamalleissa valta piiloutuu (Laffin 2009) Irrationaalisuuden paradoksi; epävarma tilanne edellyttää että johdolla ja työntekijöillä on liikkumavaraa, mutta heikosti toimiva tuloksellisuuskriteeristö tai virheiden pelko rajoittavat luovuutta! (Brunsson 1995; Vartola 2004) Moniammatillisten ja monitoimijaisten verkostojen johtaminen Kompleksiset ja hybridiset organisaatiot edellyttävät johtamiselta aikaisempaan verrattuna uudenlaista johtamisosaamista Tiedon käyttäminen johtamisessa tiedolla johtaminen? Johtamiskompetenssien tukeminen ja johtajuuteen kasvaminen? Johtamisen osiosta uudistusten johtamiseen 19 Liikkumavara -käsitteen ymmärtäminen Ajatuksellinen ja toiminnallinen vapaus latitude "It is the scope for action of a manager, his possibilities and potential in decision-making and in taking alternative routes to reach set goals" (Sanderson 2000, 440) Itä-Suomen sosiaalijohtoa koskevissa tutkimustuloksissa liikkumavaran käsite jakautui kolmeen kokonaisuuteen valtaulottuvuus talousulottuvuus kehittämisulottuvuus 20 10

11 Sosiaalijohdon liikkumavara (Niiranen & Sinkkonen 2008) Toiminnan ohjaus talousarviossa, päätöksenteon erilaiset logiikat Lyhyen ja pitkän aikavälin vaikutukset/vaikuttavuus, tulosten osoittaminen Poliittisten päätöksentekijöiden osoittama tuki ja koko sosiaalihuollon sijoittuminen kunnassa Kuntatalouden rajat Tuloksellisuus Luottamus ja yhteistyösuhteet Liikkumavara- Intellektuaalinen, sisällöllinen ja toiminnallinen vapaus Johtajan oman organisaation osoittama tuki, henkilöstön sitoutuminen ja halukkuus edistää uudistuksia Perustehtävä, sosiaalihuollon lainsäädäntö, juridiset edellytykset, yhteiskunnallinen monialaisuus Juridinen ja professionaalinen etiikka, julkisen vallan käyttö, eettinen vastuullisuus perustehtävän tuloksellisuudesta, ja hyvän hallinnon eettinen koodisto Lait, säännöt ja yhteiskunnallinen arvo Eettiset periaatteet ja toiminnan perusperiaatteet 21 Johtamisen tasot ja kompetenssit (Niiranen & Hänninen 2009) Ohjaus Tieto Resurssit Kansainvälinen ja EU:n ohjaus Valtion ohjaus Strateginen johtaminen Operatiivinen johtaminen Mikä on johtamis- ja substanssiosaamisen suhde johtamisen eri tasoilla? JOHTAMINEN - Strateginen kompetenssi Tiimien johtaminen SUBSTANSSI Professiokompetenssi PERUSTEHTÄVÄ 22 11

12 URA johtajan ammatillisen kasvun ja ammatillisen pätevyyden suunnitelmallista kehittämistä ura polku toimintojen ketju, jonka kautta etenet tehtävästä toiseen ja ammatilliselta tasolta toiselle osaaminen lisääntyy, laajenee ja syvenee elämänikäinen kasvu ja ammatillisen osaamisen syventäminen Johtajaksi rekrytoituminen, johtamisosaamisen tuki ja urapolku (Hirsch 2004) suunnittelisinko omaa johtamisen ammatillista uraani? työnantajan osuus ja oma vastuu johtamis työn laadusta ja ammatillisesta osaamisesta - rekrytointi oma ammatillinen oppimisja kehittymissuunnitelma osana kehityskeskusteluja 23 Johtamiskompetenssin kehittämisen haasteet (Niiranen 2006, sovelt. Strechl 2006) Toimintaympäristön haasteet Organisaation ja työyhteisön haasteet Hankkia ja saada puolelleen oikeat kumppanit Hankkia ja ylläpitää kyvykkyyttä Johtamiskompetenssin kehittymisen ympäristöt Käytettävissä ympäristö joka ylläpitää ja kehittää kompetenssia Autonomia ja yhteisöllisyys Luoda tiedon ja osaamisen verkostoja Käytettävissä organisaation ulkoisia ja sisäisiä oppimisverkostoja 24 12

13 Rakenna oma johtajana oppimisen ja kehittymisen urapolkusi Kuvaa avainkohdat urapolustasi * Johtajana olemisen ja osaamisen vahvat alueet ja katvealueet * Omat oppimistavoitteet Omat tukiverkostot Laadi kuvaus omasta osaamisestasi rekrytointitilanteeseen * * * 25 Oma johtajana oppimisen ja kehittymisen urapolku - oppimisen tavoitteet, johtajana osaamisen tuki ja avainkohdat/henkilöt Urapolkuni Tuki ja mahdollisuudet Rekrytointi Avainhenkilöt Oman osaamisen vahvat alueet ja katvealueet 26 13

SOSIAALINEN PÄÄOMA SOSIAALI- JA TERVEYSPAL- VELUIDEN KESKIJOHDON JOHTAMISTYÖN TUEN MAHDOLLISTAJANA

SOSIAALINEN PÄÄOMA SOSIAALI- JA TERVEYSPAL- VELUIDEN KESKIJOHDON JOHTAMISTYÖN TUEN MAHDOLLISTAJANA SOSIAALINEN PÄÄOMA SOSIAALI- JA TERVEYSPAL- VELUIDEN KESKIJOHDON JOHTAMISTYÖN TUEN MAHDOLLISTAJANA Vilma Kröger Pro gradu -tutkielma Sosiaalihallintotiede Itä-Suomen yliopisto Sosiaali- ja terveysjohtamisen

Lisätiedot

TEHYN JULKAISUSARJA 2 09 F MUUT. Johtaminen avainasemassa muutoksessa. Tehyn näkemyksiä sosiaali- ja terveysalan johtamisesta. n Tarja Honkalampi

TEHYN JULKAISUSARJA 2 09 F MUUT. Johtaminen avainasemassa muutoksessa. Tehyn näkemyksiä sosiaali- ja terveysalan johtamisesta. n Tarja Honkalampi TEHYN JULKAISUSARJA 2 09 F MUUT Johtaminen avainasemassa muutoksessa Tehyn näkemyksiä sosiaali- ja terveysalan johtamisesta n Tarja Honkalampi TEHYN JULKAISUSARJA F: 2/09 Johtaminen avainasemassa muutoksessa

Lisätiedot

ACTA SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTAJAN TYÖN SISÄLTÖ JA KOMPETENSSIT. Helena Heikka D 968 UNIVERSITATIS OULUENSIS OULU 2008 MEDICA

ACTA SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTAJAN TYÖN SISÄLTÖ JA KOMPETENSSIT. Helena Heikka D 968 UNIVERSITATIS OULUENSIS OULU 2008 MEDICA OULU 2008 D 968 ACTA Helena Heikka UNIVERSITATIS OULUENSIS D MEDICA SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTAJAN TYÖN SISÄLTÖ JA KOMPETENSSIT LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA, TERVEYSTIETEIDEN LAITOS, TERVEYSHALLINTOTIEDE,

Lisätiedot

Sosiaalialan johtaminen rakenteet ja haasteet. Harri Jokiranta Seinäjoen kaupunki

Sosiaalialan johtaminen rakenteet ja haasteet. Harri Jokiranta Seinäjoen kaupunki rakenteet ja haasteet Harri Jokiranta Seinäjoen kaupunki Lakitausta "Perustuslain 121 :n mukaisesti Suomi jakaantuu kuntiin, joiden hallinnon tulee perustua kunnan asukkaiden itsehallintoon." "Perustuslain

Lisätiedot

Pohjois-Suomen sosiaali- ja terveystoimen johtamisen-tiekartta

Pohjois-Suomen sosiaali- ja terveystoimen johtamisen-tiekartta Pohjois-Suomen sosiaali- ja terveystoimen johtamisen-tiekartta Vuorovaikutuksellisella johtamisella uusiin tavoitteisiin 1.3.2011-31.10.2013 TIIVISTELMÄ Hankkeen vastuullinen taho: Peruspalvelukuntayhtymä

Lisätiedot

VETOVOIMAISEN HOITOTYÖN MALLI JA SEN PIIRTEITÄ OYS:N ERVA-ALUEEN SAIRAALOISSA

VETOVOIMAISEN HOITOTYÖN MALLI JA SEN PIIRTEITÄ OYS:N ERVA-ALUEEN SAIRAALOISSA Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin julkaisuja Publication Series of the Northern Ostrobothnia Hospital District 2/2009 VETOVOIMAISEN HOITOTYÖN MALLI JA SEN PIIRTEITÄ OYS:N ERVA-ALUEEN SAIRAALOISSA Outi

Lisätiedot

SOSIAALITYÖN PROFESSION ASEMA KUNNALLISTEN HYVINVOINTIPALVELUJEN RAKENNEMUUTOKSESSA. Toimintatutkimus Raahen kuntayhtymässä

SOSIAALITYÖN PROFESSION ASEMA KUNNALLISTEN HYVINVOINTIPALVELUJEN RAKENNEMUUTOKSESSA. Toimintatutkimus Raahen kuntayhtymässä SOSIAALITYÖN PROFESSION ASEMA KUNNALLISTEN HYVINVOINTIPALVELUJEN RAKENNEMUUTOKSESSA Toimintatutkimus Raahen kuntayhtymässä Marjo Kokkaret ja Päivi Nurkkala Pro gradu Sosiaalityö Jyväskylän yliopisto Kokkolan

Lisätiedot

Kunnallisen sosiaalipolitiikan tila ja tulevaisuus. Haasteet opetukselle ja tutkimukselle. toim. Ulla Salonen-Soulié

Kunnallisen sosiaalipolitiikan tila ja tulevaisuus. Haasteet opetukselle ja tutkimukselle. toim. Ulla Salonen-Soulié Kunnallisen sosiaalipolitiikan tila ja tulevaisuus Haasteet opetukselle ja tutkimukselle toim. Ulla Salonen-Soulié IX Bruno Sarlin -työseminaari, Huoltaja-säätiön 60-vuotisjuhlaseminaari 21.11.2013 IX

Lisätiedot

Opiston kehittäminen itsearvioinnin avulla KANSALAISOPISTOJEN CAF 2014 C A F. Yhteinen arviointimalli The Common Assessment Framework (CAF)

Opiston kehittäminen itsearvioinnin avulla KANSALAISOPISTOJEN CAF 2014 C A F. Yhteinen arviointimalli The Common Assessment Framework (CAF) Opiston kehittäminen itsearvioinnin avulla KANSALAISOPISTOJEN C A F 2014 Yhteinen arviointimalli The Common Assessment Framework (CAF) 2014 TOIMINTATAVAT TULOKSET 3. Henkilöstö 7. Henkilöstö tulokset 1

Lisätiedot

SELVITYS EHKÄISEVÄN LASTENSUOJELUN PALVELUISTA VARSINAIS-SUOMESSA

SELVITYS EHKÄISEVÄN LASTENSUOJELUN PALVELUISTA VARSINAIS-SUOMESSA Oy VASSO Ab VARSINAIS-SUOMEN SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUS JULKAISUJA 2/2013 SELVITYS EHKÄISEVÄN LASTENSUOJELUN PALVELUISTA VARSINAIS-SUOMESSA Ia Karvinen SELVITYS EHKÄISEVÄN LASTENSUOJELUN PALVELUISTA VARSINAIS-SUOMESSA

Lisätiedot

Kuntajohtaminen 2015. suunta, sisältö ja välineet. Helsinki 2008 ISBN 978-952-213-397-7 (pain.) ISBN 978-952-213-398-4 (pdf)

Kuntajohtaminen 2015. suunta, sisältö ja välineet. Helsinki 2008 ISBN 978-952-213-397-7 (pain.) ISBN 978-952-213-398-4 (pdf) Kuntajohtaminen 2015 suunta, sisältö ja välineet Helsinki 2008 ISBN 978-952-213-397-7 (pain.) ISBN 978-952-213-398-4 (pdf) TOIMITTAJAT Anni Jäntti Kaija Majoinen 1. painos ISBN 978-952-213-38-4 (pdf) ISBN

Lisätiedot

Millä tiedolla kuntia johdetaan?

Millä tiedolla kuntia johdetaan? tutkimus Vuokko Niiranen, Minna Joensuu ja Mika Martikainen Millä tiedolla kuntia johdetaan? kaks kunnallisalan kehittämissäätiö Millä tiedolla kuntia johdetaan? Vuokko Niiranen, Minna Joensuu ja Mika

Lisätiedot

Tuloksellinen kunta on kaikkien etu

Tuloksellinen kunta on kaikkien etu Tuloksellinen kunta on kaikkien etu Tuloksellinen kunta on kaikkien etu Tulevaisuuden kunnalliset palvelut perustuvat kestävään tuottavuuskehitykseen ja vastuulliseen työelämään. Tämä tarkoittaa työelämän

Lisätiedot

Pirullisista ongelmista hyvään hallintoon

Pirullisista ongelmista hyvään hallintoon KIRSI LEHTO (Toim.) Pirullisista ongelmista hyvään hallintoon VAASAN YLIOPISTON JULKAISUJA OPETUSJULKAISUJA 65 HALLINTOTIETEET 2 III Kirjoittajat Hyyryläinen, Esa Katajamäki, Hannu Lehto, Kirsi Lindell,

Lisätiedot

STRATEGIA JOHTAMISEN VÄLINEENÄ

STRATEGIA JOHTAMISEN VÄLINEENÄ Taru Kuosmanen STRATEGIA JOHTAMISEN VÄLINEENÄ Tampereen kaupungin lasten ja nuorten palvelujen järjestäminen, tilaaminen ja tuottaminen osana uutta kaupunki- ja palvelustrategiaa Tampereen kaupunki Tietotuotanto

Lisätiedot

STRATEGINEN JOHTAMINEN Case A-klinikkasäätiö

STRATEGINEN JOHTAMINEN Case A-klinikkasäätiö STRATEGINEN JOHTAMINEN Case A-klinikkasäätiö Johanna Mononen Pro gradu -tutkielma Sosiaalihallintotiede Itä-Suomen yliopisto Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos Toukokuu 2013 ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden

Lisätiedot

Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla

Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla 2013 Yhteinen arviointimalli The Common Assessment Framework (CAF) Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla CAF 2013 Sisällysluettelo Mallin keskeinen

Lisätiedot

Vuorovaikutuksella vaikuttavuuteen. Sosiaalialan hyvät käytännöt työn kehittämisen ja ohjaamisen välineenä Hyvät käytännöt -ohjelman loppuraportti

Vuorovaikutuksella vaikuttavuuteen. Sosiaalialan hyvät käytännöt työn kehittämisen ja ohjaamisen välineenä Hyvät käytännöt -ohjelman loppuraportti Vuorovaikutuksella vaikuttavuuteen. Sosiaalialan hyvät käytännöt työn kehittämisen ja ohjaamisen välineenä Hyvät käytännöt -ohjelman loppuraportti Stakes 17.12.2007 Satu Korhonen ja Ilse Julkunen 1 Sisällys

Lisätiedot

ESIMIESOSAAMINEN HOIVAYRITYKSISSÄ

ESIMIESOSAAMINEN HOIVAYRITYKSISSÄ Johannes Airaksinen ja Satu Rytkönen ESIMIESOSAAMINEN HOIVAYRITYKSISSÄ Opinnäytetyö Hoitotyönkoulutusohjelma Sairaanhoitaja AMK Toukokuu 2009 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 15.5.2009 Tekijä(t) Johannes

Lisätiedot

Arviointiteema arviointikulttuurin luominen 20.1. 22.1.2009 Pirjo Berg ja Anne Kaarnasaari

Arviointiteema arviointikulttuurin luominen 20.1. 22.1.2009 Pirjo Berg ja Anne Kaarnasaari Sosiaalitaito Oy Lapsuuden hyvinvoinnin kehittämisyksikkö hanke Länsi- ja Keski-Uudellamaalla LAPSUUDEN ARVOKAS ARKI - ARVO Arviointiteema arviointikulttuurin luominen 20.1. 22.1.2009 Pirjo Berg ja Anne

Lisätiedot

Muutoksen johtaminen suomalaisessa yliopistouudistuksessa rehtoreiden näkökulmasta

Muutoksen johtaminen suomalaisessa yliopistouudistuksessa rehtoreiden näkökulmasta VIRPI JUPPO Muutoksen johtaminen suomalaisessa yliopistouudistuksessa rehtoreiden näkökulmasta ACTA WASAENSIA NO 235 JULKISJOHTAMINEN 15 UNIVERSITAS WASAENSIS 2011 Esitarkastajat Professori Seppo Hölttä

Lisätiedot

Lupaan kuunnella lasta ajan kanssa (vaikkei se usein ole mahdollista) Lupaan ottaa erityisesti lapset huomioon perhetapaamisessa

Lupaan kuunnella lasta ajan kanssa (vaikkei se usein ole mahdollista) Lupaan ottaa erityisesti lapset huomioon perhetapaamisessa Lupaan tulla lapsen tasolle, kohdata ja kuunnella häntä Lupaan kysyä lapselta hänen oman mielipiteensä Lupaan kuunnella lasta ajan kanssa (vaikkei se usein ole mahdollista) Lupaan ottaa erityisesti lapset

Lisätiedot

Sanna Laulainen Jos mittää et anna niin mittää et saa

Sanna Laulainen Jos mittää et anna niin mittää et saa Sanna Laulainen Jos mittää et anna niin mittää et saa Strateginen toimijuus ja organisaatiokansalaisuus vanhustyössä Publications of the University of Eastern Finland Dissertations in Social Sciences and

Lisätiedot

ACTA UNIVERSITATIS LAPPONIENSIS 149

ACTA UNIVERSITATIS LAPPONIENSIS 149 ACTA UNIVERSITATIS LAPPONIENSIS 149 Asko Merilä MUUTOSKYKY JA LAATUPERUSTAISEN KUNNAN TULOKSELLISUUS Tapaus Utajärvi Lapin yliopistokustannus Rovaniemi 2008 Lapin yliopisto, yhteiskuntatieteiden tiedekunta

Lisätiedot

Sosiaalityö toimintakenttänsä rajoilla

Sosiaalityö toimintakenttänsä rajoilla Sosiaalityö toimintakenttänsä rajoilla Tapaustutkimus Lapin sairaanhoitopiirin erikoissairaanhoidon sosiaalityöstä Helka Haukkala Pro gradu-tutkielma Kevät 2013 Sosiaalityön koulutusohjelma Lapin yliopisto

Lisätiedot

Tietoperustainen johtaminen palvelutoiminnan suunnittelussa julkisella terveydenhuoltoalalla

Tietoperustainen johtaminen palvelutoiminnan suunnittelussa julkisella terveydenhuoltoalalla Maari Rytilä Tietoperustainen johtaminen palvelutoiminnan suunnittelussa julkisella terveydenhuoltoalalla Akateeminen väitöskirja, joka esitetään Lapin yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunnan suostumuksella

Lisätiedot

TULEVAISUUDEN ERITYISOSAAMINEN ERIKOISSAIRAANHOIDOSSA

TULEVAISUUDEN ERITYISOSAAMINEN ERIKOISSAIRAANHOIDOSSA OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 113 TUTKIMUKSIA Raija Nurminen (toim.) TULEVAISUUDEN ERITYISOSAAMINEN ERIKOISSAIRAANHOIDOSSA TURUN ammattikorkeakoulun RAPORTTEJA 113 Turun ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Julkisen sektorin arvoympäristön kompleksisuus

Julkisen sektorin arvoympäristön kompleksisuus OLLI-PEKKA VIINAMÄKI Julkisen sektorin arvoympäristön kompleksisuus Tutkimus julkisten organisaatioiden arvojen, johtamisteorioiden ja arvojohtajuuden erityisyydestä VAASAN YLIOPISTON JULKAISUJA TUTKIMUKSIA

Lisätiedot

Moniammatillinen yhteistyö varhaiskasvatuksen kokemana

Moniammatillinen yhteistyö varhaiskasvatuksen kokemana Moniammatillinen yhteistyö varhaiskasvatuksen kokemana Riika Mari Hoppari Helsingin yliopisto Valtiotieteellinen tiedekunta Yhteiskuntapolitiikka Pro gradu -tutkielma Toukokuu 2014 Sisällys 1 Johdanto...

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS Tekijät ja Opetushallitus Taitto Riikka Kiema ISBN 978-952-13-3558-7 Yliopistopaino Helsinki 2008 SISÄLTÖ ESIPUHE...5 1. LAADUNHALLINTASUOSITUKSEN TEHTÄVÄT

Lisätiedot