JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TALOUSSÄÄNTÖ alkaen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TALOUSSÄÄNTÖ. 1.1.2006 alkaen"

Transkriptio

1 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TALOUSSÄÄNTÖ alkaen Hyväksytty Jyväskylän yliopiston hallituksessa

2 1 YLEISTÄ Taloussäännön soveltamisala Yliopiston päättämät muut ohjesäännöt, joissa määrätään taloussääntöön liittyvistä asioista Sisäinen valvonta YLIOPISTON TALOUSHALLINTO-ORGANISAATIO Tilivirastotehtävät Muut tiliviraston vastuulla olevat taloudenhoidon tehtävät TOIMINNAN JA TALOUDEN SUUNNITTELU JA SEURANTA Toiminnan ja talouden suunnittelu ja suunnitteluasiakirjat Toiminta- ja taloussuunnitelma sekä talousarvioehdotus Talousarvion tilijaottelu Tulossopimukset ja sisäinen budjetti Toiminnan ja talouden seuranta MAKSULIIKE Konsernitilin piiriin kuuluvat tulo- ja menotilit Muut pankkitilit Kassatoiminnot Maksuvälineiden hyväksyminen Maksukortit ja asiakaskortit Verkkokauppa Maksunsaajan oikeellisuuden varmistaminen MENOJEN KÄSITTELY Yleistä Menopäätöksen tekijät ja heidän tehtävänsä Menojen tarkastaminen, hyväksyminen ja maksuunpano Kirjanpidon menotosite Numerotarkastus ja asiallinen tarkastus sekä numero- ja asiallisten tarkastajien tehtävät Menotositteen hyväksyminen ja hyväksyjät Maksutoimeksianto Ennakkomaksut Käyttöoikeuden myöntäminen toiselle tilivirastolle Hankinnat Matkamenot Matkamääräys Matkalasku ja matkustuspalvelut Ulkopuolisten kustantamat virkamatkat Jatkuva oman auton käyttölupa Vakuutukset Edustusmenot, huomionosoitukset, henkilöstötilaisuuksista aiheutuvat menot, kulukorvaukset ja avustukset Palkkojen, palkkioiden ja apurahojen maksu sekä palkka-aineistojen ja -menojen tarkastaminen Työ- ja käyttökorvaukset Työterveyshuollon menot Luontoisedut Ilmoitukset viranomaisille

3 6 TULOJEN KÄSITTELY Tulojen perimisen ja varojen vastaanottamisen yleiset menettelyt Tarkastaminen ja hyväksyminen Saatavien perintä ja tileistä poistaminen Sopimustoiminnan yleiset menettelyt Yhteisrahoitteinen toiminta Rakennerahastohankkeet ja suorat EU-tuet Sponsorointi Lahjoitettujen varojen vastaanottaminen Yhteisömyynti KIRJANPITO JA TULOKSELLISUUDEN LASKENTATOIMI Kirjanpitokokonaisuus Kirjanpidon tilit Kirjanpitokirjat Kirjanpidon tositteet ja niiden säilyttäminen Keskuskirjanpito Korkokustannus Tuloksellisuuden ja johdon laskentatoimi TILINPÄÄTÖS Yleiset määräykset Tilinpäätöslaskelmat, laskelmien liitteet ja tase-erittelyt Valtion tilinpäätöstä varten toimitettavat selvitykset Toimintakertomuksen laatiminen Yliopiston taseeseen sisällytetyt rahastot OMAISUUDEN HALLINTA Yleistä Omaisuuskirjanpito Arvopaperirekisteri Osakeyhtiöiden osakkeiden merkitseminen, hallinnointi ja myynti Rahoitusomaisuuden säilyttäminen Omaisuuden inventointi Omaisuuden luovutus Muut yliopiston omaisuuden hallintaan ja käyttöön liittyvät määräykset TALOUSHALLINNON TIETOJÄRJESTELMÄT TOIMENPITEET HAVAITTAESSA TALOUDENHOIDOSSA VIRHEITÄ TAI VÄÄRINKÄYTÖKSIÄ MUUT MÄÄRÄYKSET

4 1 YLEISTÄ 1.1 Taloussäännön soveltamisala Yliopiston toiminnan ja talouden suunnittelussa, maksuliikkeessä, kirjanpidossa ja tilinpäätöksessä, materiaalitoiminnoissa, hankinnoissa, muussa laskentatoimessa sekä sisäisessä valvonnassa noudatetaan - lakia valtion talousarviosta (423/88 muutoksineen), - asetusta valtion talousarviosta (1243/92 muutoksineen), - valtion maksuperustelakia (150/92 muutoksineen), - valtion maksuperusteasetusta (211/92 muutoksineen), - lakia julkisista hankinnoista (1505/92 muutoksineen) - asetusta valtion hankinnoista (1416/93 muutoksineen) - yliopistolakia (645/97 muutoksineen), - yliopistoasetusta (115/98 muutoksineen), - muuta taloushallintoa koskevaa lainsäädäntöä, lainsäädännön nojalla annettuja määräyksiä ja ohjeita sekä tätä taloussääntöä. Taloussääntöä sovelletaan Jyväskylän yliopiston toiminnan ja talouden suunnittelussa ja seurannassa, taloushallinto-organisaatiossa, kirjanpidossa, maksuliikkeessä ja johdon laskentatoimessa, yliopiston tilinpäätöksessä, omaisuuden hallinnassa sekä niiden valvonnassa ja taloudenhoidon virhe- tai väärinkäytösepäilytapauksissa. Taloussäännössä yksiköllä tarkoitetaan laitosta, erillislaitosta, tiedekunnan kansliaa, normaalikoulua ja hallintovirastoa. Yliopiston hoidossa olevien rahastojen taloudenhoidossa noudatetaan taloussäännön määräyksiä soveltuvin osin. 1.2 Yliopiston päättämät muut ohjesäännöt, joissa määrätään taloussääntöön liittyvistä asioista - hallintojohtosääntö ( muutoksineen) - Normaalikoulun johtosääntö ( muutoksineen) - Agora Centerin määräaikainen johtosääntö ( muutoksineen) - sisäisen tarkastuksen ohjesääntö ( muutoksineen) - arkistosääntö ( muutoksineen) 1.3 Sisäinen valvonta Sisäinen valvonta on toiminnan apuväline. Yliopisto arvostaa autonomista, eettistä ja vastuullista toimintaa, jolloin sisäinen valvonta koetaan luontevaksi osaksi laadukasta toimintaa. Sisäisen valvonnan tarkoituksena on varmistaa tuloksekas ja tehokas toiminta, ehkäistä resurssimenetyksiä sekä varmistaa säädösten ja määräysten noudattaminen. Sisäistä valvontaa toteutetaan yliopiston omissa toimintaprosesseissa. Toiminnan ja talouden eri prosesseissa dokumentoidaan kaikki olennaiset vaiheet. Valtuutuksissa ja tehtävien eriyttämisis- 3

5 sä eri henkilöille noudatetaan hyvää hallinnointitapaa sekä vältetään riskiä sisältäviä työyhdistelmiä. Kunkin yksikön esimiehen tulee ottaa huomioon toiminnan ja talouden järjestelyissä sisäisen valvonnan näkökohdat ja huolehtia tarpeellisten tarkastusten suorittamisesta. Toimintaprosessit tulee järjestää siten, että valta- ja vastuusuhteet on selvästi määritelty ja jokainen prosessiin osallistuva tietää tilivelvollisuutensa. Tärkeimmät työketjut on dokumentoitava niin, että johdonmukainen toiminta ja lainsäädännön toteutuminen varmistuvat. Sisäisessä valvonnassa painotetaan niitä toimintoja, joissa toiminnalliset ja taloudelliset riskit ovat suurimpia. Yliopisto tukee henkilöstöstrategiansa mukaisesti henkilöstön ammattitaitoa ja työhön sitoutumista. Yksikön johdon tulee varmistua siitä, että taloudenhoitoon ja muuhun toimintaan osallistuva henkilöstö on ammattitaitoista, tuntee toimintaan liittyvän säännöstön ja kykenee suoriutumaan tehtävistään. Sisäisen valvonnan tuottaman tiedon pohjalta on ryhdyttävä välittömästi tarvittaviin toimenpiteisiin. Epäselvyyksien tai väärinkäytösten tultua ilmi on havainnon tekijän ilmoitettava asiasta suoraan yksikön esimiehelle ja sitä kautta hallintojohtajalle. Yliopiston toimintakertomuksen sisäisen valvonnan raportoimisesta vastaa hallintojohtaja. Sisäisen valvonnan järjestämisestä ja kehittämisestä vastaavat rehtori ja hallintojohtaja, sisäisen valvonnan toteuttamisesta vastaa kunkin toimintayksikön johto. Toisen viraston tai laitoksen pyytäessä tekemään talousarvioasetuksen mukainen hallintoon liittyvä valvontatoimi tai muu hallinnollinen tarkastus, tulee pyynnön vastaanottaneen ilmoittaa tästä hallintovirastolle ja ryhtyä tarpeellisiin toimiin pyynnön täyttämiseksi. 2 YLIOPISTON TALOUSHALLINTO-ORGANISAATIO 2.1 Tilivirastotehtävät Yliopiston tilivirastotehtävien hoidosta ja kehittämisestä vastaa hallintovirasto työjärjestyksensä mukaisesti. Hallintovirasto ohjaa, koordinoi, ohjeistaa ja kouluttaa yksiköitä niille kuuluvien taloustehtävien hoidossa. Yksiköt vastaavat siitä, että niille kuuluvat taloustehtävät hoidetaan taloussäännön ja muiden annettujen ohjeiden mukaisesti. Hallintovirasto valvoo sääntöjen ja ohjeiden noudattamista. Yliopiston maksupisteiden perustamisesta ja lakkauttamisesta sekä tilintekijöistä päättää talouspäällikkö. 2.2 Muut tiliviraston vastuulla olevat taloudenhoidon tehtävät Tiliviraston kirjanpitoon liittyvien rahastojen hoidosta vastaa hallintojohtajan määräämä henkilö. Rahastojen varojen sijoittamisesta päättää hallintojohtaja. Yliopiston hoidossa olevien muiden varojen hoidosta päättää hallintojohtaja. Jyväskylän yliopiston tulotilille ohjautuvan tutkimusrahoituksen ohjaaminen edelleen edellyttää, että rahoittajan kanssa solmitussa sopimuksessa tai myöntöpäätöksessä on asiasta sovittu tai pää- 4

6 tetty. Hallintoviraston talouspalvelut vastaa rahojen välityksestä asianmukaisesti tarkastetun ja hyväksytyn tositteen perusteella. 3 TOIMINNAN JA TALOUDEN SUUNNITTELU JA SEURANTA 3.1 Toiminnan ja talouden suunnittelu ja suunnitteluasiakirjat Yliopiston toiminnan ja talouden suunnittelujärjestelmä käsittää pitkän aikavälin kokonaisstrategian, usean vuoden toiminta- ja taloussuunnitelmat, vuotuiset tulossopimukset ja talousarviot sekä näiden seurantajärjestelmät. Strategisen suunnittelun ja toiminta- ja taloussuunnittelun tarkoituksena on ohjata yliopiston toimintaa siten, että yliopisto varmistaa jatkuvan kehittymisensä ja voimistaa vaikuttavuuttaan niin alueellisesti kuin kansainvälisestikin. Yliopiston kokonaisstrategian ja merkittävät koko yliopistoa koskevat osastrategiat valmistelee hallintovirasto yhteistyössä rehtorin ja yliopiston muiden yksiköiden kanssa ja hyväksyy yliopiston hallitus. Toiminnan ja talouden suunnitteluasiakirjoja ovat toiminta- ja taloussuunnitelma ja talousarvioehdotus, opetusministeriön ja yliopiston välinen tulossopimus, hallituksen päätös voimavarojen kohdentamisen linjoista, rehtorin ja tiedekuntien/ erillislaitosten/hallintoviraston/normaalikoulun väliset tulossopimukset, rehtorin määrärahojen jakopäätökset ja tiedekuntien sisäiset määrärahanjakopäätökset. 3.2 Toiminta- ja taloussuunnitelma sekä talousarvioehdotus Tiedekunnat, erillislaitokset ja normaalikoulu laativat opetusministeriön ja hallintoviraston ohjeiden mukaisesti omasta toiminnastaan toiminta- ja taloussuunnitelman sekä talousarvioehdotuksen. Näiden pohjalta hallintovirasto valmistelee esitykset yliopiston toiminta- ja taloussuunnitelmaksi, talousarvioehdotukseksi, joiden hyväksymisestä päättää yliopiston hallitus. Hallintovirasto huolehtii työjärjestyksensä mukaisesti toiminta- ja taloussuunnitelman toimittamisesta ministeriölle sekä valtiokonttorin tietopalveluun. Lisätalousarvioesityksen ja ehdotukset arviomäärärahan ylittämiseksi hyväksyy rehtori Talousarvion tilijaottelu Esityksen opetusministeriölle yliopiston talousarvion tilijaotteluksi ja tilijaottelun muutokseksi laatii talouspäällikkö ja siitä päättää rehtori. Yliopiston sisäisen tilijaottelun päättää talouspäällikkö Tulossopimukset ja sisäinen budjetti Yliopisto tekee kolmen vuoden välein opetusministeriön kanssa tulossopimuksen, jossa sovitaan kauden tavoitteista. Sopimus tarkennetaan vuosittain hankkeiden ja voimavarojen osalta. 5

7 Ehdotuksen tulossopimukseksi ja sen tarkennukseksi laativat rehtori ja hallintovirasto hallituksen hyväksymän toiminta- ja taloussuunnitelman sekä talousarvioesityksen pohjalta. Tulossopimuksen allekirjoittavat yliopiston puolesta rehtori ja hallintojohtaja. Vuosittain käytävissä yliopiston sisäisissä tulosneuvotteluissa rehtori sopii tiedekuntien, erillislaitosten ja hallintoviraston kanssa lähivuosien toiminnan tulostavoitteet, sopimuskauden voimavarat toimintamenomäärärahojen ja virkojen osalta ulkopuolisen rahoituksen kokonaistavoitteen sekä liiketaloudellisen maksullisen palvelutoiminnan volyymin ja kannattavuustavoitteen. Määrärahojen jakamista ohjaavat opetusministeriön rahoituksen kohdennukset ja hallituksen vahvistama periaatepäätös määrärahojen jakamisen suuntaviivoista. Hallintovirastolla on työjärjestyksensä mukaisesti tulosneuvotteluissa vaadittavien asiakirjojen ja tulossopimusten valmisteluvastuu. Talouspäällikön vastuulla on koota tulossopimusten perusteella tehtävä rehtorin määrärahanjakopäätös. Tiedekunnan dekaani ja erillislaitoksen johtaja päättävät jakamattomina osoitetuttujen määrärahojen jakamisesta yksikkönsä sisällä ottaen huomioon yksikkönsä toiminta- ja taloussuunnitelman, rehtorin kanssa solmitun tulossopimuksen ja mitä hallitus on määrärahojen jaon suuntaviivoista päättänyt. Yksiköt laativat määrärahojen käyttösuunnitelman. Yliopiston yhteisten kiinteistömenojen budjetoinnista vastaa hallintoviraston tilapalvelut ja yhteisten henkilöstömenojen budjetoinnista henkilöstöpalvelut. Määrärahojen jakopäätökset muodostavat yliopiston vuosittaisen sisäisen budjetin Toiminnan ja talouden seuranta Tiedekunnat, erillislaitokset, hallintovirasto ja normaalikoulu raportoivat vuosittain toiminnastaan ja sovittujen tulostavoitteiden saavuttamisesta yliopiston johdolle tulossopimusprosessin yhteydessä. Tiedekunnat, erillislaitokset, hallintovirasto ja normaalikoulu laativat oman toimintakertomuksen. Hallintovirasto työjärjestyksensä mukaisesti vastaa toimintakertomuksen laatimisesta osana yliopiston tilinpäätöstä. Hallintoviraston talouspalvelut vastaa määrärahojen yleisseurannasta ja yliopistotason riittävyydestä. Kukin yksikkö seuraa sille osoitettujen määrärahojen käyttöä sekä vastaa niiden riittävyydestä. Erityisesti yksikön esimiehen vastuulla on huolehtia siitä, että vuosittaista budjettia ei ylitetä. Mikäli jossakin poikkeuksellisessa tilanteessa vuosittainen budjetti näyttää ylittyvän, esimiehen tulee hyvissä ajoin ilmoittaa tästä hallintoviraston talouspalveluihin ja laatia rehtorille esitys rahoitussuunnitelmaksi. 4 MAKSULIIKE Yliopiston maksuliike hoidetaan luvussa 1 mainittuja sääntöjä noudattaen riittävän yhtenäisen, luotettavan, turvallisen ja kaikki tarvittavat tiedot antavan järjestelmän avulla. Maksuliike on hoidettava hallintoviraston toimesta avattujen yliopiston pankkitilien kautta. Menot maksetaan yliopiston menotililtä tilisiirtoa käyttäen ja tulot peritään tulotilille tai kassaan. Suoraan kassasta tai tililtäottokortilla maksetaan vähäisiä menoja vain silloin, kun tilisiirto ei ole mahdollinen tai tarkoituksenmukainen. Pankkitiliä koskevat maksutoimeksiannot tekee aina kaksi tilinkäyttöön oikeutettua henkilöä yhdessä. Lähetettäessä maksutietoja pankkiin linjasiirtona on lähetettävän maksuerän aina sisällettävä kahden tilinkäyttöön oikeutetun henkilön salasanat. 6

8 4.1 Konsernitilin piiriin kuuluvat tulo- ja menotilit Meno- ja tulotilien perustamisesta ja lopettamisesta päättää talouspäällikkö. Pankkitilien avaamisessa noudatetaan Valtiokonttorin määräyksiä. Pankkien kanssa tehtävät sopimukset allekirjoittavat hallintojohtaja ja hänen määräämänsä henkilö. Maksutoimeksiantoon ja maksuaineiston lähettämiseen oikeutetut henkilöt ja heidän valtuustasonsa päättää hallintojohtaja. Näistä sekä käytettävissä olevista tileistä pidetään luetteloa hallintoviraston talouspalveluissa. Talouspalvelut valvoo kate- ja tyhjennyssiirtoja. Suoraveloitus on mahdollista vain palkkojen ja palkkioiden katteiden maksussa ja pankin palvelumaksuissa. 4.2 Muut pankkitilit Yliopiston kirjanpitoon liittyvien saldollisten pankkitilien ja valuuttatilien menettelytavoissa noudatetaan valtiovarainministeriön päätöksiä ja opetusministeriön ohjeita. Saldollisten pankkitilien avaamiseen tarvittavien lupien hakemisesta valtiovarainministeriöstä päättää talouspäällikkö. Sopimukset pankkien kanssa allekirjoittavat hallintojohtaja ja talouspäällikkö. Muista yliopiston hallinnassa olevista pankkitileistä päättää hallintojohtaja. Näissä tileissä suoraveloitus on mahdollista vain pankin palvelumaksuissa. 4.3 Kassatoiminnot Kassojen tarkoituksena on vähäisen maksuliikenteen joustava hoitaminen. Yliopiston pääkassa on talouspalveluissa, lisäksi voidaan perustaa kassoja tulojen perimistä ja vähäisten maksujen suorittamista varten. Kassojen perustamisesta päättää talouspäällikkö. Kassasta maksu on poikkeustapaus, suoraan kassasta voidaan maksuja suorittaa vain silloin, kun tilisiirto ei ole mahdollista tai tarkoituksenmukaista. Maksuja voidaan suorittaa vain pääkassasta ja niistä sivukassoista, joihin kassan perustamispäätöksessä on annettu lupa. Sivukassan kassamenot määritellään perustamispäätöksessä. Yliopiston pääkassassa ja muissa kassoissa pidettävien varojen enimmäismäärää ja kirjauksia koskevat määräykset antaa talouspäällikkö. Kassojen saldot on pidettävä mahdollisimman pienenä. Yliopiston pääkirjan kassatili alajaotellaan kassoittain. Kassoihin kertyvät varat ja satunnaiset erikseen kerätyt varat on viipymättä tilitettävä yliopiston tulotilille ja kassatulojen kirjaukset on laadittava talouspäällikön antaman ohjeen mukaan. Hallintoviraston talouspalveluissa pidetään käytössä olevista kassoista luetteloa ja valvotaan kassojen saldoa. Kassojen aukioloajoista päättää sen yksikön esimies, jossa kassa sijaitsee. Vastaanotettaessa kassamaksuja on tositteena oltava ennakolta juoksevasti numeroitu tulotosite, jonka alkuperäiskappale annetaan kuittina maksajalle. Tulotositteeseen hankitaan maksajan allekirjoitus, mikäli se on mahdollista. Kassatositteessa on mainittava maksun suorittaja, aihe ja maksupäivä sekä euromäärä ja arvonlisäverolain edellyttämät merkinnät. Kassatositteena voidaan käyttää myös koontiluetteloa. Erillistä tulotositetta ei tarvita, jos käytetään kassakonetta tai maksupäätejärjestelmää. Maksupäätejärjestelmän tulee olla yhteydessä yliopiston tulotiliin. 7

9 Käteisvarat on säilytettävä kassaholvissa, -kaapissa, -lippaassa tai muussa turvallisessa paikassa. Säilytyspaikan avaimia säilyttää asianomaisen kassan hoidosta vastaava henkilö. Pääkassan varojen ja avaimien säilyttämisestä määrää talouspäällikkö. Vara-avaimet on säilytettävä sinetöidyssä kirjekuoressa ja ne voidaan ottaa käyttöön vain kahden todistajan läsnä ollessa. Vara-avaimien säilytyskuoret sinetöidään yliopiston kirjaamossa. Kassat tarkastaa vähintään kaksi kertaa vuodessa hallintojohtajan määräämä henkilö. Kassantarkastus on suoritettava aikaa edeltäpäin ilmoittamatta. Kassantarkastuksen tulee kattaa kaikki kassanhoitajan hallussa olevat varat, säilytystapa, tositemerkinnät ja kerättävien varojen perusteet. Tarkastuksesta tehdään päivätty ja allekirjoitettu ilmoitus. Tarkastuksesta laaditaan kertomus hallintojohtajalle, jos sisäinen tarkastaja katsoo sen aiheelliseksi. 4.4 Maksuvälineiden hyväksyminen Rahasuorituksena voidaan ottaa vastaan maksukortti tai sekki. Ilman katteen varaamista voidaan pankkikorttimaksu tai varmentamaton sekki kuitenkin vastaanottaa vain siihen määrään, josta pankit ovat yleisesti sitoutuneet vastaamaan. Maksukorttisuorituksissa noudatetaan pankin ohjeita. Sekit on viipymättä toimitettava lunastettavaksi hallintoviraston talouspalveluihin. Luottokorttimaksujen vastaanottamisesta tulee sopia kirjanpitopäällikön kanssa tapauskohtaisesti erikseen. 4.5 Maksukortit ja asiakaskortit Yliopistolla voi olla käytössä maksukortteja menojen maksamista varten. Maksukorteilla ei saa nostaa käteistä eikä maksaa henkilökohtaisia menoja. Maksukortteihin liittyvät sopimukset hyväksyy ja yhdessä maksukorttia käyttävän yksikön johtajan kanssa allekirjoittaa hallintojohtaja tai hänen määräämänsä. Maksukortin haltija ja maksukorttia käyttävä yksikkö vastaavat sen käytöstä. Hallintovirasto antaa sisäiset ohjeet maksukorttien käyttöön. Hallintoviraston talouspalveluissa pidetään luetteloa yliopiston maksukorteista. Yritysten myöntämien asiakaskorttien asiakasedut tulee hyödyntää yliopiston menoihin siinä suhteessa, kun yliopiston maksamat menot ovat kerryttäneet asiakasetuja. Asiakasetujen hyödyntämisestä yliopiston menoihin vastaa kukin henkilö itse. 4.6 Verkkokauppa Ennen tilaamista menopäätöksen tekijän on hyväksyttävä tilaaminen verkon kautta. Verkon kautta hankittaessa noudatetaan hankintoja koskevia sääntöjä kuten muissakin hankinnoissa. Verkon kautta tehtyyn hankintaan liittyvät laskut tarkistetaan ja dokumentit säilytetään, kuten muiden hankintojen osalta on määrätty. Maksun hyväksyjä vastaa siitä, että yhteisöhankintojen arvonlisävero kirjataan. Lasku toimitetaan talouspalveluihin ulkomaisia laskuja hoitavalle kirjanpitäjälle, joka ilmoittaa hankinnan tullin tilastointijärjestelmään. 8

10 4.7 Maksunsaajan oikeellisuuden varmistaminen Maksunsaajarekisteri on osa yliopiston taloushallintojärjestelmää. Maksunsaaja perustetaan järjestelmään menotositteen perusteella. Yliopiston henkilökunnan osalta käytetään henkilöstöjärjestelmän tietoja. Maksunsaajan perustaja, menotositteen tallentaja ja maksatusaineiston lähettäjä ovat eri henkilöitä ulkomaanmaksuliikennettä lukuun ottamatta. 5 MENOJEN KÄSITTELY 5.1 Yleistä Kaikkien menojen käsittelyyn osallistuvien henkilöiden tulee valvoa, että ainoastaan asianmukaisesti hyväksytyt menot maksetaan ja että ne maksetaan muutoin asianmukaisesti ja oikeamääräisesti. Maksuehdoista ja laskutuksesta on sovittava tilausta tai sopimusta tehtäessä. Menopäätökset ja menoihin sitovat sopimukset on tehtävä valtiolle kokonaistaloudellisesti mahdollisimman edullisilla maksuehdoilla. Maksuehdot on hyödynnettävä mukaan lukien alennukset ja eräpäivät. 5.2 Menopäätöksen tekijät ja heidän tehtävänsä Menopäätöksen tekijöitä ovat rehtori, vararehtori, dekaani, laitoksen johtaja, erillislaitoksen johtaja, hallintojohtaja, normaalikoulun johtava rehtori tai heidän kirjallisesti määräämänsä. Ennen kuin tavaraa tai palvelua koskeva tilaus tai muu sitoumus menon maksamiseen tehdään, on menopäätöksen tekijän varmistettava menon laillisuus ja tarkoituksenmukaisuus sekä valtuuden ja rahoituksen riittävyys. Jos asiassa tarvitaan erityinen hyväksyminen tai lupa, on menopäätöksen tekijän myös se varmistettava. 5.3 Menojen tarkastaminen, hyväksyminen ja maksuunpano Kirjanpidon menotosite Tilatusta ja vastaanotetusta työ-, tavara- tai muusta suorituksesta on vaadittava lasku. Laskun on oltava osoitettu Jyväskylän yliopistolle. Laskun on oltava alkuperäinen. Jos maksu joudutaan poikkeuksellisesti suorittamaan jäljennöstä käyttäen, on tositteeseen tehtävä merkintä siitä, miksi alkuperäiskappaletta ei ole voitu käyttää. Menotositteessa on oltava päiväys, maksajan ja maksunsaajan nimet ja osoitteet, maksuyhteys, veloituksen aihe, merkintä arvonlisäverosta ja veloituserät joko laskussa tai liitteissä siten, että veloituksen oikeellisuus voidaan tarkistaa. Yliopistolle tulleeseen laskuun merkitään mahdollisuuksien mukaan tavaran tai palvelun toimituspäivämäärä. Virheellinen lasku palautetaan lähettäjälle ja tarvittaessa pyydetään hyvityslasku. Sekä veloitusettä hyvityslaskut on kirjattava kirjanpitoon. 9

11 Palveluja ostettaessa on yksikössä tarkistettava, onko palvelun myyjä merkitty ennakkoperintärekisteriin Numerotarkastus ja asiallinen tarkastus sekä numero- ja asiallisten tarkastajien tehtävät Ennen kuin menotosite esitetään hyväksyttäväksi, se on numerollisesti ja asiallisesti tarkastettava. Yksikön esimiehet määräävät yksikön numero- ja asiallisen tarkastuksen suorittajat yksiköidensä osalta sen mukaan, miten työtehtävät on organisoitu. Numerotarkastuksessa on todettava, että menotositteen maksettavaan määrään johtavat laskutoimitukset on oikein suoritettu, että sovitut alennukset on otettu huomion ja menotosite täyttää muodollisesti tositteelle asetettavat vaatimukset. Käteisalennus todentuu vasta maksatuksen yhteydessä. Asiatarkastuksessa on todettava, että menoa vastaava tavara tai palvelu on toimitettu ja vastaanotettu määrältään, lajiltaan ja laadultaan oikeana, virkamatka on asianmukaisesti suoritettu ja matkalasku on matkustussäännön mukainen sekä että laskelma, lasku tai muu tositteena oleva asiakirja on yliopistoa sitova tilauksen, sopimuksen tai päätöksen mukaisesti. Koneellista tietovälinettä käytettäessä numero- ja asiatarkastus tehdään ilman elektronista allekirjoitusta. Numero- ja asiatarkastuksen tekijöiden nimet tulee näkyä järjestelmässä selväkielisenä Menotositteen hyväksyminen ja hyväksyjät Meno on hyväksyttävä ennen maksua. Hyväksyttäessä on varmistuttava rahoituksen riittävyydestä, menon laillisuudesta sekä tositteen tarkastusmerkinnöistä ja kirjaustilien oikeellisuudesta. Hyväksymismerkinnässä tulee olla päiväys ja allekirjoitus. Koneellista tietovälinettä käytettäessä hyväksyminen allekirjoitetaan elektronisesti. Tositteen hyväksymismerkinnän tulee sisältää allekirjoittajan nimi selväkielisenä tai selväkieliseksi saatettavissa oleva henkilökohtainen tunnus sekä toimenpiteen ajankohdan yksilöivä aikaleima. Käyttöomaisuushankintojen osalta on lisäksi varmistettava, että tositteen liitteenä on käyttöomaisuuskirjanpidon edellyttämät tiedot. Puutteellisesta tositteesta vastaa hyväksyjä. Menojen tilivelvollinen ja ensisijaisvastuullinen hyväksyjä on yksikön esimies, joka vastaa kaikista yksikön menoista. Yksikön esimiehen määräämät hyväksymisvaltuudet annetaan kirjallisesti. Hyväksymisvaltuudet ja niiden muutokset toimitetaan hallintoviraston talouspalveluihin, jossa niistä pidetään luetteloa. Valtuutuksesta tulee ilmetä, mitä menoja kukin henkilö on oikeutettu hyväksymään. Erityisesti henkilön itse tulee varmistaa, että menon hyväksymisessä ei ole jääviyttä. Menon hyväksyjä ei voi hyväksyä puhtaasti itseään koskevia menoja. Esimiesten menot hyväksyy aina heidän esimiehensä. Rehtorin menot hyväksyy hallintojohtaja. Dekaanien menot hyväksyy varadekaani. Laitoksen johtajan menot hyväksyy varajohtaja. Normaalikoulun johtavan rehtorin menot hyväksyy normaalikoulun vararehtori. 10

12 Hallintojohtaja voi valtuuttaa yliopiston hallintoelimen jäsenen, joka ei ole palvelussuhteessa yliopistoon tai henkilön, joka on palvelussuhteessa Suomen Akatemiaan, hyväksymään yliopiston menoja. Asiatarkastajan ja menon hyväksyjän on oltava eri henkilöitä Maksutoimeksianto Maksutoimeksiantoon osallistuvien henkilöiden on tarkastettava, että maksutoimeksiannossa maksuun pantava summa vastaa reskontrasta tai muusta järjestelmästä ajetun lopullisen maksuluettelon summaa ja maksutapahtumien kappalemäärää, ja että maksutoimeksiannon summa sekä maksutapahtuminen kappalemäärä ovat samat kuin pankista saadun palautteen vastaavat määrät. Mahdollisen eron syyt on selvitettävä viiveettä. 5.4 Ennakkomaksut Poikkeustapauksessa voidaan yliopiston kannalta kiireellinen ja välttämätön meno maksaa ennakkona, kun ennakon maksaminen on lainsäädännön perusteella mahdollista. Ennakon maksamisen edellytyksenä on, että aikaisemmat ennakot on tilitetty ja rahoitusta on jäljellä ennakon tilitystä varten. Hallintojohtajan määräämät henkilöt päättävät ennakoiden maksamisesta. Matkaennakoista määrätään matkamenojen yhteydessä. 5.5 Käyttöoikeuden myöntäminen toiselle tilivirastolle Yliopisto voi myöntää toiselle tilivirastolle käyttöoikeuden omiin määrärahoihinsa laskutusta vastaan. Käyttöoikeudet myönnetään aina kirjallisesti ja ne allekirjoitetaan kuten sopimukset. Käyttöoikeuden myöntökirjeestä toimitetaan kopio yliopiston kirjaamoon. 5.6 Hankinnat Hankinnat on tehtävä edullisimmalla tavalla noudattaen yliopiston hallituksen erillistä periaatepäätöstä ja hallintojohtajan vahvistamia yksityiskohtaisia hankintaohjeita. Hankinnoissa hyödynnetään yliopiston tai Hansel Oy:n valtion hankintayksikkönä tekemiä puitesopimuksia. Yksikön itse kilpailuttamista hankinnoista lähetetään kirjaamoon kynnysarvojen ylittävistä hankinnoista kaikki asiakirjat tai kynnysarvon alittavista hankinnoista hankintapäätökset. Kynnysarvolla tarkoitetaan lainsäädännössä määriteltyjä raja-arvoja. 5.7 Matkamenot Matkamääräys Matkamääräyksen antajana on ensisijaisesti yksikön esimies. Matkamääräys annetaan kaikista virkamatkoista ennen virkamatkaa. Matkamääräys voidaan antaa kerralla useammasta samaan yksilöityyn tehtävään liittyvästä virkamatkasta. 11

13 Rehtorin matkamääräyksen antaa hallintojohtaja. Hallintojohtajan matkamääräyksen antaa rehtori. Dekaanien matkamääräykset antaa varadekaani. Laitoksen johtajan matkamääräyksen antaa varajohtaja. Normaalikoulun johtavan rehtorin matkamääräyksen antaa normaalikoulun vararehtori. Muiden esimiesten matkamääräyksen antaa heidän esimiehensä, joilla on menon hyväksymisoikeus. Hallintojohtaja voi valtuuttaa yliopiston hallintoelimen jäsenen, joka ei ole palvelussuhteessa yliopistoon tai henkilön, joka on palvelussuhteessa Suomen Akatemiaan hyväksymään yliopiston matkamenoja. Koneellista tietovälinettä käytettäessä matkamääräysmerkinnän tulee sisältää allekirjoittajan nimi selväkielisenä tai selväkieliseksi saatettavissa oleva henkilökohtainen tunnus sekä toimenpiteen ajankohdan yksilöivä aikaleima. Matkamääräys allekirjoitetaan elektronisesti. Matkaennakot on anottava riittävän ajoissa ennen virkamatkaa. Ennakon myöntämisen edellytyksenä on hyväksytty matkamääräys. Ennakkoa voidaan maksaa enintään 80 % matkamääräyksessä hyväksytyistä virkamatkan matkustajalle aiheuttamista menoista ja matkustussäännön edellytyksin. Matkaennakot maksetaan pankkitilille Matkalasku ja matkustuspalvelut Matkalaskun asiallinen tarkastaja vastaa myös numerotarkastuksesta. Tarkastuksessa on todettava, että virkamatka on suoritettu ja matkalasku on valtion matkustussäännön mukainen. Matkalasku on esitettävä yliopistolle viipymättä ja viimeistään kahden kuukauden kuluessa matkan päättymisestä. Talouspäällikkö voi hakemuksesta ja perustellusta syystä myöntää luvan myöhästyneenä esitetyn matkalaskun maksamiseen. Liikaa maksettu matkaennakko on palautettava välittömästi, kun matkalasku on hyväksytty. Palauttamaton matkaennakko peritään palkasta tai siirretään perintätoimiston perittäväksi, mikäli sitä ei kahden kehotuksen jälkeen ole maksettu. Yliopisto korvaa yliopiston ulkopuolisille henkilöille matkamenot verohallituksen päätöksen mukaisesti tositteita vastaan. Taksin käyttö tulee aina perustella. Matkustus- ja majoituspalveluissa tulee mahdollisuuksien mukaan hyödyntää yliopiston saamat alennukset, sarjaliput sekä noudattaa yliopiston tai valtion hankintayksikön keskitetysti kilpailuttamia sopimuksia. Tilattaessa matkustuspalveluja on varmistuttava, että matkamääräys on hyväksytty Ulkopuolisten kustantamat virkamatkat Ulkopuolisen tahon rahoittaman matkan vastaanottaminen on arvioitava kokonaisuutena suhteessa yliopiston toimintaan, rahoittajan asemaan ja odotuksiin suhteessa yliopistoon, siihen miten matka vaikuttaa tasapuolisuuteen virkatehtävien hoitamisessa ja matkan arvoon. Matka ei saa vaarantaa luottamusta Jyväskylän yliopiston ja virkamiehen toimintaan. Ulkopuolisten tahojen rahoittamat matkat edellyttävät matkamääräystä kuten muutkin matkat, matkamääräyksestä tulee ilmetä matkan rahoittaja. Matkamääräyksen antajan tehtävä on arvioida, onko matka yliopiston toiminnan kannalta perusteltu. 12

1.5 Yliopiston muut ohjesäännöt, joissa määrätään taloussääntöön liittyvistä asioista

1.5 Yliopiston muut ohjesäännöt, joissa määrätään taloussääntöön liittyvistä asioista SIBELIUS-AKATEMIAN TALOUSSÄÄNTÖ Sibelius-Akatemia Hallitus 12.11.2002 SISÄLLYSLUETTELO KLIKATTAESSA SIVUNUMEROA NÄKYMÄ SIIRTYY AO. SIVULLE. SIIRRY SIVUILTA TAKAISIN SIS. LUETTELOON KLIKKAAMALLA ALAREUNAN

Lisätiedot

TOIMINTA JA HALLINTO 2008:7. Oikeusministeriön ja oikeuslaitoksen (TV 150) taloussääntö

TOIMINTA JA HALLINTO 2008:7. Oikeusministeriön ja oikeuslaitoksen (TV 150) taloussääntö TOIMINTA JA HALLINTO 2008:7 Oikeusministeriön ja oikeuslaitoksen (TV 150) taloussääntö OIKEUSMINISTERIÖN TOIMINTA JA HALLINTO 2008:7 Oikeusministeriön ja oikeuslaitoksen (TV 150) taloussääntö OIKEUSMINISTERIÖ

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTON TALOUSSÄÄNTÖ Liite 1 1 Sisällysluettelo 1 TALOUDEN HOITOA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET... 3 1.1 Soveltamisala... 3 1.2 Toimintaperiaatteet... 3 1.3 Muut ohjesäännöt ja ohjeet... 3 1.4 Taloussäännössä

Lisätiedot

Oikeusministeriön ja oikeuslaitoksen (kirjanpitoyksikkö 150) taloussääntö

Oikeusministeriön ja oikeuslaitoksen (kirjanpitoyksikkö 150) taloussääntö Toiminta ja hallinto Verksamhet och förvaltning 26/2011 Oikeusministeriön ja oikeuslaitoksen (kirjanpitoyksikkö 150) taloussääntö 26/2011 Oikeusministeriön ja oikeuslaitoksen (kirjanpitoyksikkö 150) taloussääntö

Lisätiedot

1.2. Teatterikorkeakoulun päättämät muut ohjesäännöt, joissa määrätään taloussääntöön liittyvistä asioista

1.2. Teatterikorkeakoulun päättämät muut ohjesäännöt, joissa määrätään taloussääntöön liittyvistä asioista Teatterikorkeakoulun taloussääntö Hallituksen 19.10.2010 hyväksymä 1. LUKU: Yleistä 1.1. Taloussäännön soveltamisala Tätä taloussääntöä noudatetaan kaikessa Teatterikorkeakoulun taloudellisessa toiminnassa

Lisätiedot

Sisäasiainministeriön tiliviraston(tv240) taloussääntö. Hallinto

Sisäasiainministeriön tiliviraston(tv240) taloussääntö. Hallinto Sisäasiainministeriön tiliviraston(tv240) taloussääntö Hallinto SISÄASIAINMINISTERIÖN JULKAISUJA 61/2007 SISÄASIAINMINISTERIÖ KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä 21.12.2007 Tekijät (toimielimestä, toimielimen

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN OHJEET

SISÄISEN VALVONNAN OHJEET 1 VAALAN KUNTA SISÄISEN VALVONNAN OHJEET Hyväksytty: Kunnanhallitus 22.3.2005 64 Voimassa: 1.4.2005 alkaen SISÄLLYSLUETTELO 1 Sisäisen valvonnan perusteet 2 1.1. Sisäisen valvonnan järjestäminen 2 1.2.

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI TALOUSSÄÄNTÖ

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI TALOUSSÄÄNTÖ Kaupunginhallitus 3.11.2014 liite nro 4 (1/12) Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 liite nro 2 (1/12) ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI TALOUSSÄÄNTÖ Voimaan 1.12.2014 KH 3.11.2014 KV 8.12.2014 Kaupunginhallitus 3.11.2014 liite

Lisätiedot

TALOUSOHJE KH 17.10.2005

TALOUSOHJE KH 17.10.2005 1 TALOUSOHJE KH 17.10.2005 2 Valkeakosken kaupunki TALOUSOHJE Kaupunginhallitus hyväksynyt 17.10.2005 Voimaantulo 1.1.2006 SISÄLLYS I TALOUDEN HOITOA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET VI VALTIONOSUUKSIEN, -AVUSTUSTEN

Lisätiedot

TALOUSOHJE. Tämän ohjeen kaupunginhallitus on hyväksynyt kokouksessaan 28.5.2012 astuvaksi voimaan 1.6.2012.

TALOUSOHJE. Tämän ohjeen kaupunginhallitus on hyväksynyt kokouksessaan 28.5.2012 astuvaksi voimaan 1.6.2012. 1 TALOUSOHJE Tämän ohjeen kaupunginhallitus on hyväksynyt kokouksessaan 28.5.2012 astuvaksi voimaan 1.6.2012. 2 3 Valkeakosken kaupunki TALOUSOHJE Sisällysluettelo I. TALOUDENHOITOA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET

Lisätiedot

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon HALLINTOSÄÄNTÖÄ TÄYDENTÄVÄT RAHA- JA LASKENTATOINTA KOSKEVAT OHJEET 1. YLEISPERIAATTEET

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon HALLINTOSÄÄNTÖÄ TÄYDENTÄVÄT RAHA- JA LASKENTATOINTA KOSKEVAT OHJEET 1. YLEISPERIAATTEET kuntayhtymä 1 HALLINTOSÄÄNTÖÄ TÄYDENTÄVÄT RAHA- JA LASKENTATOINTA KOSKEVAT OHJEET 1. YLEISPERIAATTEET 2. RAHATOIMI Rahatoimen tehtävät Maksuvalmius Maksuliikenteestä huolehtiminen Rahavarojen ja asiakirjojen

Lisätiedot

Taideyliopisto. Taloussääntö. Taloussääntö

Taideyliopisto. Taloussääntö. Taloussääntö Taideyliopisto Taloussääntö Käsittely: 1. Taloustoimikunta 9.8.2012 Lähtökohdat ja valmistelu 2. Taideyliopistoprojektin talouspalvelut ja hallinto ryhmä 21.8.2012 Taloussääntö, Luonnos 1.0 3. Taideyliopistoprojektin

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖÄ TÄYDENTÄVÄT RAHA JA LASKENTATOINTA KOSKEVAT OHJEET (mh 9.12.2013, asia 10)

HALLINTOSÄÄNTÖÄ TÄYDENTÄVÄT RAHA JA LASKENTATOINTA KOSKEVAT OHJEET (mh 9.12.2013, asia 10) 1 HALLINTOSÄÄNTÖÄ TÄYDENTÄVÄT RAHA JA LASKENTATOINTA KOSKEVAT OHJEET (mh 9.12.2013, asia 10) 1. YLEISPERIAATTEET 2. RAHATOIMI Rahatoimen tehtävät Maksuvalmius Maksuliikenteestä huolehtiminen Rahavarojen

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNNAN TALOUSSÄÄNTÖ

MÄNTYHARJUN KUNNAN TALOUSSÄÄNTÖ 1 9.5.1997 Taloussäännön voimaantulo 1.7. 1997 lukien. Valtuusto on hyväksynyt 29.5.1997 1997, 75 MÄNTYHARJUN KUNNAN TALOUSSÄÄNTÖ I YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ 1 Soveltamisala Tässä säännössä annetaan kunnan kaikille

Lisätiedot

Liite 6 mh 14.12.04/ 51 TALOUSSÄÄNTÖÄ TÄYDENTÄVÄT RAHA JA LASKENTATOINTA KOSKEVAT OH- JEET

Liite 6 mh 14.12.04/ 51 TALOUSSÄÄNTÖÄ TÄYDENTÄVÄT RAHA JA LASKENTATOINTA KOSKEVAT OH- JEET 1 Liite 6 mh 14.12.04/ 51 TALOUSSÄÄNTÖÄ TÄYDENTÄVÄT RAHA JA LASKENTATOINTA KOSKEVAT OH- JEET 1. YLEISPERIAATTEET 2. RAHATOIMI Rahatoimen tehtävät Maksuvalmius Maksuliikenteestä huolehtiminen Rahavarojen

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ. Raision seudun koulutuskuntayhtymä. Yhtymähallitus 26.3.2015 Liite 6/4. Yhtymävaltuusto 4.6.2015 Liite 2/x

HALLINTOSÄÄNTÖ. Raision seudun koulutuskuntayhtymä. Yhtymähallitus 26.3.2015 Liite 6/4. Yhtymävaltuusto 4.6.2015 Liite 2/x HALLINTOSÄÄNTÖ Raision seudun koulutuskuntayhtymä Yhtymähallitus 26.3.2015 Liite 6/4 Yhtymävaltuusto 4.6.2015 Liite 2/x 2 Hallintosääntö Hallintosääntö 3 1. YLEISTÄ 5 1.1 Soveltaminen... 5 1.2 Toiminta-ajatus...

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN OHJEET. Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 75 22.10.2012

SISÄISEN VALVONNAN OHJEET. Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 75 22.10.2012 SISÄISEN VALVONNAN OHJEET Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 75 22.10.2012 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 4 1.1 Kaupungin valvontajärjestelmä... 4 1.1.1 Ulkoinen valvonta... 4 1.1.2 Sisäinen valvonta...

Lisätiedot

Kauniaisten kaupunki. Sisäisen valvonnan ohjeet

Kauniaisten kaupunki. Sisäisen valvonnan ohjeet Kauniaisten kaupunki Sisäisen valvonnan ohjeet 2 1. SISÄISEN VALVONNAN KÄSITTEESTÄ 1.1. Yleistä Riittävä ja näkyvä valvonta on välttämätön edellytys julkisen toiminnan luotettavuudelle. Valvonnan avulla

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN OHJE

SISÄISEN VALVONNAN OHJE www.korsholm.fi www.mustasaari.fi HYVÄKSYTTY KUNNANHALLITUKSESSA 24.8.2010 TULEE VOIMAAN 1.10.2010 SISÄLLYS 1. JOHDANTO... 3 1.1 Vastuu sisäisen valvonnan järjestämisestä sekä toiminnan tavoitteet... 4

Lisätiedot

TALOUSSÄÄNTÖ. I Yleisiä säännöksiä

TALOUSSÄÄNTÖ. I Yleisiä säännöksiä Keminmaan seurakunnan TALOUSSÄÄNTÖ Hyväksytty kirkkovaltuustossa 1. päivänä syyskuuta 2004 I Yleisiä säännöksiä 1 Taloussäännön soveltaminen Seurakunnan talousarvion laatimisessa ja täytäntöönpanossa,

Lisätiedot

KINNULAN KUNNAN SISÄISEN VALVONNAN OHJESÄÄNTÖ

KINNULAN KUNNAN SISÄISEN VALVONNAN OHJESÄÄNTÖ KINNULAN KUNNAN SISÄISEN VALVONNAN OHJESÄÄNTÖ Hyväksytty valtuustossa / 2014 0 Sisällys 1. JOHDANTO... 2 2. SOVELTAMISALA... 2 3. JOHTAMISJÄRJESTELMÄ... 3 4. VALVONTAJÄRJESTELMÄ... 4 4.1. SISÄISEN VALVONNAN

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN OHJEET KONTIOLAHDEN KUNTA

SISÄISEN VALVONNAN OHJEET KONTIOLAHDEN KUNTA KONTIOLAHDEN KUNTA SISÄISEN VALVONNAN OHJEET Voimaantulo: 1.5.2014 1. SISÄISEN VALVONNAN TARKOITUS... 2 2. TALOUSARVIO, TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA SEKÄ RAPORTOINTI... 3 2.1. Talousarvio... 3 2.2. Raportointi...

Lisätiedot

Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry:n sääntöjen muutoksista päättää liiton syyskokous. Hallintosäännönmuutoksista päättää liiton hallitus.

Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry:n sääntöjen muutoksista päättää liiton syyskokous. Hallintosäännönmuutoksista päättää liiton hallitus. Omaishoitajat ja Läheiset - Liitto ry, Närståendevårdare och Vänner- Förbundet rf HALLINTOSÄÄNTÖ ( hyväksytty 21.4.2010) YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Suhde muihin säännöksiin Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto

Lisätiedot

Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry:n sääntöjen muutoksista päättää liiton syyskokous. Hallintosäännönmuutoksista päättää liiton hallitus.

Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry:n sääntöjen muutoksista päättää liiton syyskokous. Hallintosäännönmuutoksista päättää liiton hallitus. Omaishoitajat ja Läheiset - Liitto ry, Närståendevårdare och Vänner- Förbundet rf HALLINTOSÄÄNTÖ ( hyväksytty 21.4.2010) YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Suhde muihin säännöksiin Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto

Lisätiedot

SISÄLLYS JOHDANTO 2 LIITTEET:

SISÄLLYS JOHDANTO 2 LIITTEET: SISÄLLYS JOHDANTO 2 1. YLIOPISTOJEN TÄYDENTÄVÄ RAHOITUS 3 1.1. Säädösperusta, määrittely ja lähteet 3 1.2. Täydentävän rahoituksen käsittely talousarviossa 4 1.2.1. Täydentävän rahoituksen muodot 4 1.2.2.

Lisätiedot

Imetyksen tuki ry:n ylin päättävä elin on jäsenkokous. Jäsenkokouksen valitsema hallitus panee toimeen jäsenkokouksen tekemät päätökset.

Imetyksen tuki ry:n ylin päättävä elin on jäsenkokous. Jäsenkokouksen valitsema hallitus panee toimeen jäsenkokouksen tekemät päätökset. 7.3..2011 Esitys kevätkokoukselle 2011 Imetyksen tuki ry:n JOHTO- JA TALOUSSÄÄNTÖ Osa I HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS I luku: Yleistä 1 Yhdistyksen perustehtävä Yhdistyksen tarkoitus on edistää, tukea ja suojella

Lisätiedot

Riski on epävarmuuden vaikutus tavoitteisiin. Vaikutus on poikkeama odotetusta, niin myönteisessä kuin kielteisessä mielessä.

Riski on epävarmuuden vaikutus tavoitteisiin. Vaikutus on poikkeama odotetusta, niin myönteisessä kuin kielteisessä mielessä. RUOVEDEN KUNTA SISÄISEN VALVONNAN OHJEET Hyväksyttävänä kunnanvaltuusto 15.12.2014 XX Voimaan 15.12.2014 Kuntaliitto on 9.12.2013 julkaissut päivitetyn ohjeistuksen koskien kuntalain sisäistä valvontaa

Lisätiedot

Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen kannatusyhdistys ry 1(11

Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen kannatusyhdistys ry 1(11 Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen kannatusyhdistys ry 1(11 TALOUS- JA HENKILÖSTÖSÄÄNTÖ YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Suhde muihin säännöksiin Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen hallinnossa, varojen

Lisätiedot

NURMEKSEN KAUPUNKI SOSIAALIPALVELUKESKUS HYVÄ HALLINTOTAPA JA SISÄINEN VALVONTA

NURMEKSEN KAUPUNKI SOSIAALIPALVELUKESKUS HYVÄ HALLINTOTAPA JA SISÄINEN VALVONTA Liite nro 1 Sosiaalilautakunta 1.4.2014 / NURMEKSEN KAUPUNKI SOSIAALIPALVELUKESKUS HYVÄ HALLINTOTAPA JA SISÄINEN VALVONTA Sosiaalijohtaja 25.3.2014 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1 Johdanto 1 2 Sisäinen valvonta

Lisätiedot

Hyväksytty Johtokunta 27.8.2012 91. Sisäisen valvonnan ohje

Hyväksytty Johtokunta 27.8.2012 91. Sisäisen valvonnan ohje Hyväksytty Johtokunta 27.8.2012 91 Sisäisen valvonnan ohje Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 3 2. SOVELTAMISALA... 3 3. LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN VALVONTA... 3 4. ULKOINEN VALVONTA... 3 5. SISÄINEN VALVONTA...

Lisätiedot