JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TALOUSSÄÄNTÖ alkaen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TALOUSSÄÄNTÖ. 1.1.2006 alkaen"

Transkriptio

1 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TALOUSSÄÄNTÖ alkaen Hyväksytty Jyväskylän yliopiston hallituksessa

2 1 YLEISTÄ Taloussäännön soveltamisala Yliopiston päättämät muut ohjesäännöt, joissa määrätään taloussääntöön liittyvistä asioista Sisäinen valvonta YLIOPISTON TALOUSHALLINTO-ORGANISAATIO Tilivirastotehtävät Muut tiliviraston vastuulla olevat taloudenhoidon tehtävät TOIMINNAN JA TALOUDEN SUUNNITTELU JA SEURANTA Toiminnan ja talouden suunnittelu ja suunnitteluasiakirjat Toiminta- ja taloussuunnitelma sekä talousarvioehdotus Talousarvion tilijaottelu Tulossopimukset ja sisäinen budjetti Toiminnan ja talouden seuranta MAKSULIIKE Konsernitilin piiriin kuuluvat tulo- ja menotilit Muut pankkitilit Kassatoiminnot Maksuvälineiden hyväksyminen Maksukortit ja asiakaskortit Verkkokauppa Maksunsaajan oikeellisuuden varmistaminen MENOJEN KÄSITTELY Yleistä Menopäätöksen tekijät ja heidän tehtävänsä Menojen tarkastaminen, hyväksyminen ja maksuunpano Kirjanpidon menotosite Numerotarkastus ja asiallinen tarkastus sekä numero- ja asiallisten tarkastajien tehtävät Menotositteen hyväksyminen ja hyväksyjät Maksutoimeksianto Ennakkomaksut Käyttöoikeuden myöntäminen toiselle tilivirastolle Hankinnat Matkamenot Matkamääräys Matkalasku ja matkustuspalvelut Ulkopuolisten kustantamat virkamatkat Jatkuva oman auton käyttölupa Vakuutukset Edustusmenot, huomionosoitukset, henkilöstötilaisuuksista aiheutuvat menot, kulukorvaukset ja avustukset Palkkojen, palkkioiden ja apurahojen maksu sekä palkka-aineistojen ja -menojen tarkastaminen Työ- ja käyttökorvaukset Työterveyshuollon menot Luontoisedut Ilmoitukset viranomaisille

3 6 TULOJEN KÄSITTELY Tulojen perimisen ja varojen vastaanottamisen yleiset menettelyt Tarkastaminen ja hyväksyminen Saatavien perintä ja tileistä poistaminen Sopimustoiminnan yleiset menettelyt Yhteisrahoitteinen toiminta Rakennerahastohankkeet ja suorat EU-tuet Sponsorointi Lahjoitettujen varojen vastaanottaminen Yhteisömyynti KIRJANPITO JA TULOKSELLISUUDEN LASKENTATOIMI Kirjanpitokokonaisuus Kirjanpidon tilit Kirjanpitokirjat Kirjanpidon tositteet ja niiden säilyttäminen Keskuskirjanpito Korkokustannus Tuloksellisuuden ja johdon laskentatoimi TILINPÄÄTÖS Yleiset määräykset Tilinpäätöslaskelmat, laskelmien liitteet ja tase-erittelyt Valtion tilinpäätöstä varten toimitettavat selvitykset Toimintakertomuksen laatiminen Yliopiston taseeseen sisällytetyt rahastot OMAISUUDEN HALLINTA Yleistä Omaisuuskirjanpito Arvopaperirekisteri Osakeyhtiöiden osakkeiden merkitseminen, hallinnointi ja myynti Rahoitusomaisuuden säilyttäminen Omaisuuden inventointi Omaisuuden luovutus Muut yliopiston omaisuuden hallintaan ja käyttöön liittyvät määräykset TALOUSHALLINNON TIETOJÄRJESTELMÄT TOIMENPITEET HAVAITTAESSA TALOUDENHOIDOSSA VIRHEITÄ TAI VÄÄRINKÄYTÖKSIÄ MUUT MÄÄRÄYKSET

4 1 YLEISTÄ 1.1 Taloussäännön soveltamisala Yliopiston toiminnan ja talouden suunnittelussa, maksuliikkeessä, kirjanpidossa ja tilinpäätöksessä, materiaalitoiminnoissa, hankinnoissa, muussa laskentatoimessa sekä sisäisessä valvonnassa noudatetaan - lakia valtion talousarviosta (423/88 muutoksineen), - asetusta valtion talousarviosta (1243/92 muutoksineen), - valtion maksuperustelakia (150/92 muutoksineen), - valtion maksuperusteasetusta (211/92 muutoksineen), - lakia julkisista hankinnoista (1505/92 muutoksineen) - asetusta valtion hankinnoista (1416/93 muutoksineen) - yliopistolakia (645/97 muutoksineen), - yliopistoasetusta (115/98 muutoksineen), - muuta taloushallintoa koskevaa lainsäädäntöä, lainsäädännön nojalla annettuja määräyksiä ja ohjeita sekä tätä taloussääntöä. Taloussääntöä sovelletaan Jyväskylän yliopiston toiminnan ja talouden suunnittelussa ja seurannassa, taloushallinto-organisaatiossa, kirjanpidossa, maksuliikkeessä ja johdon laskentatoimessa, yliopiston tilinpäätöksessä, omaisuuden hallinnassa sekä niiden valvonnassa ja taloudenhoidon virhe- tai väärinkäytösepäilytapauksissa. Taloussäännössä yksiköllä tarkoitetaan laitosta, erillislaitosta, tiedekunnan kansliaa, normaalikoulua ja hallintovirastoa. Yliopiston hoidossa olevien rahastojen taloudenhoidossa noudatetaan taloussäännön määräyksiä soveltuvin osin. 1.2 Yliopiston päättämät muut ohjesäännöt, joissa määrätään taloussääntöön liittyvistä asioista - hallintojohtosääntö ( muutoksineen) - Normaalikoulun johtosääntö ( muutoksineen) - Agora Centerin määräaikainen johtosääntö ( muutoksineen) - sisäisen tarkastuksen ohjesääntö ( muutoksineen) - arkistosääntö ( muutoksineen) 1.3 Sisäinen valvonta Sisäinen valvonta on toiminnan apuväline. Yliopisto arvostaa autonomista, eettistä ja vastuullista toimintaa, jolloin sisäinen valvonta koetaan luontevaksi osaksi laadukasta toimintaa. Sisäisen valvonnan tarkoituksena on varmistaa tuloksekas ja tehokas toiminta, ehkäistä resurssimenetyksiä sekä varmistaa säädösten ja määräysten noudattaminen. Sisäistä valvontaa toteutetaan yliopiston omissa toimintaprosesseissa. Toiminnan ja talouden eri prosesseissa dokumentoidaan kaikki olennaiset vaiheet. Valtuutuksissa ja tehtävien eriyttämisis- 3

5 sä eri henkilöille noudatetaan hyvää hallinnointitapaa sekä vältetään riskiä sisältäviä työyhdistelmiä. Kunkin yksikön esimiehen tulee ottaa huomioon toiminnan ja talouden järjestelyissä sisäisen valvonnan näkökohdat ja huolehtia tarpeellisten tarkastusten suorittamisesta. Toimintaprosessit tulee järjestää siten, että valta- ja vastuusuhteet on selvästi määritelty ja jokainen prosessiin osallistuva tietää tilivelvollisuutensa. Tärkeimmät työketjut on dokumentoitava niin, että johdonmukainen toiminta ja lainsäädännön toteutuminen varmistuvat. Sisäisessä valvonnassa painotetaan niitä toimintoja, joissa toiminnalliset ja taloudelliset riskit ovat suurimpia. Yliopisto tukee henkilöstöstrategiansa mukaisesti henkilöstön ammattitaitoa ja työhön sitoutumista. Yksikön johdon tulee varmistua siitä, että taloudenhoitoon ja muuhun toimintaan osallistuva henkilöstö on ammattitaitoista, tuntee toimintaan liittyvän säännöstön ja kykenee suoriutumaan tehtävistään. Sisäisen valvonnan tuottaman tiedon pohjalta on ryhdyttävä välittömästi tarvittaviin toimenpiteisiin. Epäselvyyksien tai väärinkäytösten tultua ilmi on havainnon tekijän ilmoitettava asiasta suoraan yksikön esimiehelle ja sitä kautta hallintojohtajalle. Yliopiston toimintakertomuksen sisäisen valvonnan raportoimisesta vastaa hallintojohtaja. Sisäisen valvonnan järjestämisestä ja kehittämisestä vastaavat rehtori ja hallintojohtaja, sisäisen valvonnan toteuttamisesta vastaa kunkin toimintayksikön johto. Toisen viraston tai laitoksen pyytäessä tekemään talousarvioasetuksen mukainen hallintoon liittyvä valvontatoimi tai muu hallinnollinen tarkastus, tulee pyynnön vastaanottaneen ilmoittaa tästä hallintovirastolle ja ryhtyä tarpeellisiin toimiin pyynnön täyttämiseksi. 2 YLIOPISTON TALOUSHALLINTO-ORGANISAATIO 2.1 Tilivirastotehtävät Yliopiston tilivirastotehtävien hoidosta ja kehittämisestä vastaa hallintovirasto työjärjestyksensä mukaisesti. Hallintovirasto ohjaa, koordinoi, ohjeistaa ja kouluttaa yksiköitä niille kuuluvien taloustehtävien hoidossa. Yksiköt vastaavat siitä, että niille kuuluvat taloustehtävät hoidetaan taloussäännön ja muiden annettujen ohjeiden mukaisesti. Hallintovirasto valvoo sääntöjen ja ohjeiden noudattamista. Yliopiston maksupisteiden perustamisesta ja lakkauttamisesta sekä tilintekijöistä päättää talouspäällikkö. 2.2 Muut tiliviraston vastuulla olevat taloudenhoidon tehtävät Tiliviraston kirjanpitoon liittyvien rahastojen hoidosta vastaa hallintojohtajan määräämä henkilö. Rahastojen varojen sijoittamisesta päättää hallintojohtaja. Yliopiston hoidossa olevien muiden varojen hoidosta päättää hallintojohtaja. Jyväskylän yliopiston tulotilille ohjautuvan tutkimusrahoituksen ohjaaminen edelleen edellyttää, että rahoittajan kanssa solmitussa sopimuksessa tai myöntöpäätöksessä on asiasta sovittu tai pää- 4

6 tetty. Hallintoviraston talouspalvelut vastaa rahojen välityksestä asianmukaisesti tarkastetun ja hyväksytyn tositteen perusteella. 3 TOIMINNAN JA TALOUDEN SUUNNITTELU JA SEURANTA 3.1 Toiminnan ja talouden suunnittelu ja suunnitteluasiakirjat Yliopiston toiminnan ja talouden suunnittelujärjestelmä käsittää pitkän aikavälin kokonaisstrategian, usean vuoden toiminta- ja taloussuunnitelmat, vuotuiset tulossopimukset ja talousarviot sekä näiden seurantajärjestelmät. Strategisen suunnittelun ja toiminta- ja taloussuunnittelun tarkoituksena on ohjata yliopiston toimintaa siten, että yliopisto varmistaa jatkuvan kehittymisensä ja voimistaa vaikuttavuuttaan niin alueellisesti kuin kansainvälisestikin. Yliopiston kokonaisstrategian ja merkittävät koko yliopistoa koskevat osastrategiat valmistelee hallintovirasto yhteistyössä rehtorin ja yliopiston muiden yksiköiden kanssa ja hyväksyy yliopiston hallitus. Toiminnan ja talouden suunnitteluasiakirjoja ovat toiminta- ja taloussuunnitelma ja talousarvioehdotus, opetusministeriön ja yliopiston välinen tulossopimus, hallituksen päätös voimavarojen kohdentamisen linjoista, rehtorin ja tiedekuntien/ erillislaitosten/hallintoviraston/normaalikoulun väliset tulossopimukset, rehtorin määrärahojen jakopäätökset ja tiedekuntien sisäiset määrärahanjakopäätökset. 3.2 Toiminta- ja taloussuunnitelma sekä talousarvioehdotus Tiedekunnat, erillislaitokset ja normaalikoulu laativat opetusministeriön ja hallintoviraston ohjeiden mukaisesti omasta toiminnastaan toiminta- ja taloussuunnitelman sekä talousarvioehdotuksen. Näiden pohjalta hallintovirasto valmistelee esitykset yliopiston toiminta- ja taloussuunnitelmaksi, talousarvioehdotukseksi, joiden hyväksymisestä päättää yliopiston hallitus. Hallintovirasto huolehtii työjärjestyksensä mukaisesti toiminta- ja taloussuunnitelman toimittamisesta ministeriölle sekä valtiokonttorin tietopalveluun. Lisätalousarvioesityksen ja ehdotukset arviomäärärahan ylittämiseksi hyväksyy rehtori Talousarvion tilijaottelu Esityksen opetusministeriölle yliopiston talousarvion tilijaotteluksi ja tilijaottelun muutokseksi laatii talouspäällikkö ja siitä päättää rehtori. Yliopiston sisäisen tilijaottelun päättää talouspäällikkö Tulossopimukset ja sisäinen budjetti Yliopisto tekee kolmen vuoden välein opetusministeriön kanssa tulossopimuksen, jossa sovitaan kauden tavoitteista. Sopimus tarkennetaan vuosittain hankkeiden ja voimavarojen osalta. 5

7 Ehdotuksen tulossopimukseksi ja sen tarkennukseksi laativat rehtori ja hallintovirasto hallituksen hyväksymän toiminta- ja taloussuunnitelman sekä talousarvioesityksen pohjalta. Tulossopimuksen allekirjoittavat yliopiston puolesta rehtori ja hallintojohtaja. Vuosittain käytävissä yliopiston sisäisissä tulosneuvotteluissa rehtori sopii tiedekuntien, erillislaitosten ja hallintoviraston kanssa lähivuosien toiminnan tulostavoitteet, sopimuskauden voimavarat toimintamenomäärärahojen ja virkojen osalta ulkopuolisen rahoituksen kokonaistavoitteen sekä liiketaloudellisen maksullisen palvelutoiminnan volyymin ja kannattavuustavoitteen. Määrärahojen jakamista ohjaavat opetusministeriön rahoituksen kohdennukset ja hallituksen vahvistama periaatepäätös määrärahojen jakamisen suuntaviivoista. Hallintovirastolla on työjärjestyksensä mukaisesti tulosneuvotteluissa vaadittavien asiakirjojen ja tulossopimusten valmisteluvastuu. Talouspäällikön vastuulla on koota tulossopimusten perusteella tehtävä rehtorin määrärahanjakopäätös. Tiedekunnan dekaani ja erillislaitoksen johtaja päättävät jakamattomina osoitetuttujen määrärahojen jakamisesta yksikkönsä sisällä ottaen huomioon yksikkönsä toiminta- ja taloussuunnitelman, rehtorin kanssa solmitun tulossopimuksen ja mitä hallitus on määrärahojen jaon suuntaviivoista päättänyt. Yksiköt laativat määrärahojen käyttösuunnitelman. Yliopiston yhteisten kiinteistömenojen budjetoinnista vastaa hallintoviraston tilapalvelut ja yhteisten henkilöstömenojen budjetoinnista henkilöstöpalvelut. Määrärahojen jakopäätökset muodostavat yliopiston vuosittaisen sisäisen budjetin Toiminnan ja talouden seuranta Tiedekunnat, erillislaitokset, hallintovirasto ja normaalikoulu raportoivat vuosittain toiminnastaan ja sovittujen tulostavoitteiden saavuttamisesta yliopiston johdolle tulossopimusprosessin yhteydessä. Tiedekunnat, erillislaitokset, hallintovirasto ja normaalikoulu laativat oman toimintakertomuksen. Hallintovirasto työjärjestyksensä mukaisesti vastaa toimintakertomuksen laatimisesta osana yliopiston tilinpäätöstä. Hallintoviraston talouspalvelut vastaa määrärahojen yleisseurannasta ja yliopistotason riittävyydestä. Kukin yksikkö seuraa sille osoitettujen määrärahojen käyttöä sekä vastaa niiden riittävyydestä. Erityisesti yksikön esimiehen vastuulla on huolehtia siitä, että vuosittaista budjettia ei ylitetä. Mikäli jossakin poikkeuksellisessa tilanteessa vuosittainen budjetti näyttää ylittyvän, esimiehen tulee hyvissä ajoin ilmoittaa tästä hallintoviraston talouspalveluihin ja laatia rehtorille esitys rahoitussuunnitelmaksi. 4 MAKSULIIKE Yliopiston maksuliike hoidetaan luvussa 1 mainittuja sääntöjä noudattaen riittävän yhtenäisen, luotettavan, turvallisen ja kaikki tarvittavat tiedot antavan järjestelmän avulla. Maksuliike on hoidettava hallintoviraston toimesta avattujen yliopiston pankkitilien kautta. Menot maksetaan yliopiston menotililtä tilisiirtoa käyttäen ja tulot peritään tulotilille tai kassaan. Suoraan kassasta tai tililtäottokortilla maksetaan vähäisiä menoja vain silloin, kun tilisiirto ei ole mahdollinen tai tarkoituksenmukainen. Pankkitiliä koskevat maksutoimeksiannot tekee aina kaksi tilinkäyttöön oikeutettua henkilöä yhdessä. Lähetettäessä maksutietoja pankkiin linjasiirtona on lähetettävän maksuerän aina sisällettävä kahden tilinkäyttöön oikeutetun henkilön salasanat. 6

8 4.1 Konsernitilin piiriin kuuluvat tulo- ja menotilit Meno- ja tulotilien perustamisesta ja lopettamisesta päättää talouspäällikkö. Pankkitilien avaamisessa noudatetaan Valtiokonttorin määräyksiä. Pankkien kanssa tehtävät sopimukset allekirjoittavat hallintojohtaja ja hänen määräämänsä henkilö. Maksutoimeksiantoon ja maksuaineiston lähettämiseen oikeutetut henkilöt ja heidän valtuustasonsa päättää hallintojohtaja. Näistä sekä käytettävissä olevista tileistä pidetään luetteloa hallintoviraston talouspalveluissa. Talouspalvelut valvoo kate- ja tyhjennyssiirtoja. Suoraveloitus on mahdollista vain palkkojen ja palkkioiden katteiden maksussa ja pankin palvelumaksuissa. 4.2 Muut pankkitilit Yliopiston kirjanpitoon liittyvien saldollisten pankkitilien ja valuuttatilien menettelytavoissa noudatetaan valtiovarainministeriön päätöksiä ja opetusministeriön ohjeita. Saldollisten pankkitilien avaamiseen tarvittavien lupien hakemisesta valtiovarainministeriöstä päättää talouspäällikkö. Sopimukset pankkien kanssa allekirjoittavat hallintojohtaja ja talouspäällikkö. Muista yliopiston hallinnassa olevista pankkitileistä päättää hallintojohtaja. Näissä tileissä suoraveloitus on mahdollista vain pankin palvelumaksuissa. 4.3 Kassatoiminnot Kassojen tarkoituksena on vähäisen maksuliikenteen joustava hoitaminen. Yliopiston pääkassa on talouspalveluissa, lisäksi voidaan perustaa kassoja tulojen perimistä ja vähäisten maksujen suorittamista varten. Kassojen perustamisesta päättää talouspäällikkö. Kassasta maksu on poikkeustapaus, suoraan kassasta voidaan maksuja suorittaa vain silloin, kun tilisiirto ei ole mahdollista tai tarkoituksenmukaista. Maksuja voidaan suorittaa vain pääkassasta ja niistä sivukassoista, joihin kassan perustamispäätöksessä on annettu lupa. Sivukassan kassamenot määritellään perustamispäätöksessä. Yliopiston pääkassassa ja muissa kassoissa pidettävien varojen enimmäismäärää ja kirjauksia koskevat määräykset antaa talouspäällikkö. Kassojen saldot on pidettävä mahdollisimman pienenä. Yliopiston pääkirjan kassatili alajaotellaan kassoittain. Kassoihin kertyvät varat ja satunnaiset erikseen kerätyt varat on viipymättä tilitettävä yliopiston tulotilille ja kassatulojen kirjaukset on laadittava talouspäällikön antaman ohjeen mukaan. Hallintoviraston talouspalveluissa pidetään käytössä olevista kassoista luetteloa ja valvotaan kassojen saldoa. Kassojen aukioloajoista päättää sen yksikön esimies, jossa kassa sijaitsee. Vastaanotettaessa kassamaksuja on tositteena oltava ennakolta juoksevasti numeroitu tulotosite, jonka alkuperäiskappale annetaan kuittina maksajalle. Tulotositteeseen hankitaan maksajan allekirjoitus, mikäli se on mahdollista. Kassatositteessa on mainittava maksun suorittaja, aihe ja maksupäivä sekä euromäärä ja arvonlisäverolain edellyttämät merkinnät. Kassatositteena voidaan käyttää myös koontiluetteloa. Erillistä tulotositetta ei tarvita, jos käytetään kassakonetta tai maksupäätejärjestelmää. Maksupäätejärjestelmän tulee olla yhteydessä yliopiston tulotiliin. 7

9 Käteisvarat on säilytettävä kassaholvissa, -kaapissa, -lippaassa tai muussa turvallisessa paikassa. Säilytyspaikan avaimia säilyttää asianomaisen kassan hoidosta vastaava henkilö. Pääkassan varojen ja avaimien säilyttämisestä määrää talouspäällikkö. Vara-avaimet on säilytettävä sinetöidyssä kirjekuoressa ja ne voidaan ottaa käyttöön vain kahden todistajan läsnä ollessa. Vara-avaimien säilytyskuoret sinetöidään yliopiston kirjaamossa. Kassat tarkastaa vähintään kaksi kertaa vuodessa hallintojohtajan määräämä henkilö. Kassantarkastus on suoritettava aikaa edeltäpäin ilmoittamatta. Kassantarkastuksen tulee kattaa kaikki kassanhoitajan hallussa olevat varat, säilytystapa, tositemerkinnät ja kerättävien varojen perusteet. Tarkastuksesta tehdään päivätty ja allekirjoitettu ilmoitus. Tarkastuksesta laaditaan kertomus hallintojohtajalle, jos sisäinen tarkastaja katsoo sen aiheelliseksi. 4.4 Maksuvälineiden hyväksyminen Rahasuorituksena voidaan ottaa vastaan maksukortti tai sekki. Ilman katteen varaamista voidaan pankkikorttimaksu tai varmentamaton sekki kuitenkin vastaanottaa vain siihen määrään, josta pankit ovat yleisesti sitoutuneet vastaamaan. Maksukorttisuorituksissa noudatetaan pankin ohjeita. Sekit on viipymättä toimitettava lunastettavaksi hallintoviraston talouspalveluihin. Luottokorttimaksujen vastaanottamisesta tulee sopia kirjanpitopäällikön kanssa tapauskohtaisesti erikseen. 4.5 Maksukortit ja asiakaskortit Yliopistolla voi olla käytössä maksukortteja menojen maksamista varten. Maksukorteilla ei saa nostaa käteistä eikä maksaa henkilökohtaisia menoja. Maksukortteihin liittyvät sopimukset hyväksyy ja yhdessä maksukorttia käyttävän yksikön johtajan kanssa allekirjoittaa hallintojohtaja tai hänen määräämänsä. Maksukortin haltija ja maksukorttia käyttävä yksikkö vastaavat sen käytöstä. Hallintovirasto antaa sisäiset ohjeet maksukorttien käyttöön. Hallintoviraston talouspalveluissa pidetään luetteloa yliopiston maksukorteista. Yritysten myöntämien asiakaskorttien asiakasedut tulee hyödyntää yliopiston menoihin siinä suhteessa, kun yliopiston maksamat menot ovat kerryttäneet asiakasetuja. Asiakasetujen hyödyntämisestä yliopiston menoihin vastaa kukin henkilö itse. 4.6 Verkkokauppa Ennen tilaamista menopäätöksen tekijän on hyväksyttävä tilaaminen verkon kautta. Verkon kautta hankittaessa noudatetaan hankintoja koskevia sääntöjä kuten muissakin hankinnoissa. Verkon kautta tehtyyn hankintaan liittyvät laskut tarkistetaan ja dokumentit säilytetään, kuten muiden hankintojen osalta on määrätty. Maksun hyväksyjä vastaa siitä, että yhteisöhankintojen arvonlisävero kirjataan. Lasku toimitetaan talouspalveluihin ulkomaisia laskuja hoitavalle kirjanpitäjälle, joka ilmoittaa hankinnan tullin tilastointijärjestelmään. 8

10 4.7 Maksunsaajan oikeellisuuden varmistaminen Maksunsaajarekisteri on osa yliopiston taloushallintojärjestelmää. Maksunsaaja perustetaan järjestelmään menotositteen perusteella. Yliopiston henkilökunnan osalta käytetään henkilöstöjärjestelmän tietoja. Maksunsaajan perustaja, menotositteen tallentaja ja maksatusaineiston lähettäjä ovat eri henkilöitä ulkomaanmaksuliikennettä lukuun ottamatta. 5 MENOJEN KÄSITTELY 5.1 Yleistä Kaikkien menojen käsittelyyn osallistuvien henkilöiden tulee valvoa, että ainoastaan asianmukaisesti hyväksytyt menot maksetaan ja että ne maksetaan muutoin asianmukaisesti ja oikeamääräisesti. Maksuehdoista ja laskutuksesta on sovittava tilausta tai sopimusta tehtäessä. Menopäätökset ja menoihin sitovat sopimukset on tehtävä valtiolle kokonaistaloudellisesti mahdollisimman edullisilla maksuehdoilla. Maksuehdot on hyödynnettävä mukaan lukien alennukset ja eräpäivät. 5.2 Menopäätöksen tekijät ja heidän tehtävänsä Menopäätöksen tekijöitä ovat rehtori, vararehtori, dekaani, laitoksen johtaja, erillislaitoksen johtaja, hallintojohtaja, normaalikoulun johtava rehtori tai heidän kirjallisesti määräämänsä. Ennen kuin tavaraa tai palvelua koskeva tilaus tai muu sitoumus menon maksamiseen tehdään, on menopäätöksen tekijän varmistettava menon laillisuus ja tarkoituksenmukaisuus sekä valtuuden ja rahoituksen riittävyys. Jos asiassa tarvitaan erityinen hyväksyminen tai lupa, on menopäätöksen tekijän myös se varmistettava. 5.3 Menojen tarkastaminen, hyväksyminen ja maksuunpano Kirjanpidon menotosite Tilatusta ja vastaanotetusta työ-, tavara- tai muusta suorituksesta on vaadittava lasku. Laskun on oltava osoitettu Jyväskylän yliopistolle. Laskun on oltava alkuperäinen. Jos maksu joudutaan poikkeuksellisesti suorittamaan jäljennöstä käyttäen, on tositteeseen tehtävä merkintä siitä, miksi alkuperäiskappaletta ei ole voitu käyttää. Menotositteessa on oltava päiväys, maksajan ja maksunsaajan nimet ja osoitteet, maksuyhteys, veloituksen aihe, merkintä arvonlisäverosta ja veloituserät joko laskussa tai liitteissä siten, että veloituksen oikeellisuus voidaan tarkistaa. Yliopistolle tulleeseen laskuun merkitään mahdollisuuksien mukaan tavaran tai palvelun toimituspäivämäärä. Virheellinen lasku palautetaan lähettäjälle ja tarvittaessa pyydetään hyvityslasku. Sekä veloitusettä hyvityslaskut on kirjattava kirjanpitoon. 9

11 Palveluja ostettaessa on yksikössä tarkistettava, onko palvelun myyjä merkitty ennakkoperintärekisteriin Numerotarkastus ja asiallinen tarkastus sekä numero- ja asiallisten tarkastajien tehtävät Ennen kuin menotosite esitetään hyväksyttäväksi, se on numerollisesti ja asiallisesti tarkastettava. Yksikön esimiehet määräävät yksikön numero- ja asiallisen tarkastuksen suorittajat yksiköidensä osalta sen mukaan, miten työtehtävät on organisoitu. Numerotarkastuksessa on todettava, että menotositteen maksettavaan määrään johtavat laskutoimitukset on oikein suoritettu, että sovitut alennukset on otettu huomion ja menotosite täyttää muodollisesti tositteelle asetettavat vaatimukset. Käteisalennus todentuu vasta maksatuksen yhteydessä. Asiatarkastuksessa on todettava, että menoa vastaava tavara tai palvelu on toimitettu ja vastaanotettu määrältään, lajiltaan ja laadultaan oikeana, virkamatka on asianmukaisesti suoritettu ja matkalasku on matkustussäännön mukainen sekä että laskelma, lasku tai muu tositteena oleva asiakirja on yliopistoa sitova tilauksen, sopimuksen tai päätöksen mukaisesti. Koneellista tietovälinettä käytettäessä numero- ja asiatarkastus tehdään ilman elektronista allekirjoitusta. Numero- ja asiatarkastuksen tekijöiden nimet tulee näkyä järjestelmässä selväkielisenä Menotositteen hyväksyminen ja hyväksyjät Meno on hyväksyttävä ennen maksua. Hyväksyttäessä on varmistuttava rahoituksen riittävyydestä, menon laillisuudesta sekä tositteen tarkastusmerkinnöistä ja kirjaustilien oikeellisuudesta. Hyväksymismerkinnässä tulee olla päiväys ja allekirjoitus. Koneellista tietovälinettä käytettäessä hyväksyminen allekirjoitetaan elektronisesti. Tositteen hyväksymismerkinnän tulee sisältää allekirjoittajan nimi selväkielisenä tai selväkieliseksi saatettavissa oleva henkilökohtainen tunnus sekä toimenpiteen ajankohdan yksilöivä aikaleima. Käyttöomaisuushankintojen osalta on lisäksi varmistettava, että tositteen liitteenä on käyttöomaisuuskirjanpidon edellyttämät tiedot. Puutteellisesta tositteesta vastaa hyväksyjä. Menojen tilivelvollinen ja ensisijaisvastuullinen hyväksyjä on yksikön esimies, joka vastaa kaikista yksikön menoista. Yksikön esimiehen määräämät hyväksymisvaltuudet annetaan kirjallisesti. Hyväksymisvaltuudet ja niiden muutokset toimitetaan hallintoviraston talouspalveluihin, jossa niistä pidetään luetteloa. Valtuutuksesta tulee ilmetä, mitä menoja kukin henkilö on oikeutettu hyväksymään. Erityisesti henkilön itse tulee varmistaa, että menon hyväksymisessä ei ole jääviyttä. Menon hyväksyjä ei voi hyväksyä puhtaasti itseään koskevia menoja. Esimiesten menot hyväksyy aina heidän esimiehensä. Rehtorin menot hyväksyy hallintojohtaja. Dekaanien menot hyväksyy varadekaani. Laitoksen johtajan menot hyväksyy varajohtaja. Normaalikoulun johtavan rehtorin menot hyväksyy normaalikoulun vararehtori. 10

12 Hallintojohtaja voi valtuuttaa yliopiston hallintoelimen jäsenen, joka ei ole palvelussuhteessa yliopistoon tai henkilön, joka on palvelussuhteessa Suomen Akatemiaan, hyväksymään yliopiston menoja. Asiatarkastajan ja menon hyväksyjän on oltava eri henkilöitä Maksutoimeksianto Maksutoimeksiantoon osallistuvien henkilöiden on tarkastettava, että maksutoimeksiannossa maksuun pantava summa vastaa reskontrasta tai muusta järjestelmästä ajetun lopullisen maksuluettelon summaa ja maksutapahtumien kappalemäärää, ja että maksutoimeksiannon summa sekä maksutapahtuminen kappalemäärä ovat samat kuin pankista saadun palautteen vastaavat määrät. Mahdollisen eron syyt on selvitettävä viiveettä. 5.4 Ennakkomaksut Poikkeustapauksessa voidaan yliopiston kannalta kiireellinen ja välttämätön meno maksaa ennakkona, kun ennakon maksaminen on lainsäädännön perusteella mahdollista. Ennakon maksamisen edellytyksenä on, että aikaisemmat ennakot on tilitetty ja rahoitusta on jäljellä ennakon tilitystä varten. Hallintojohtajan määräämät henkilöt päättävät ennakoiden maksamisesta. Matkaennakoista määrätään matkamenojen yhteydessä. 5.5 Käyttöoikeuden myöntäminen toiselle tilivirastolle Yliopisto voi myöntää toiselle tilivirastolle käyttöoikeuden omiin määrärahoihinsa laskutusta vastaan. Käyttöoikeudet myönnetään aina kirjallisesti ja ne allekirjoitetaan kuten sopimukset. Käyttöoikeuden myöntökirjeestä toimitetaan kopio yliopiston kirjaamoon. 5.6 Hankinnat Hankinnat on tehtävä edullisimmalla tavalla noudattaen yliopiston hallituksen erillistä periaatepäätöstä ja hallintojohtajan vahvistamia yksityiskohtaisia hankintaohjeita. Hankinnoissa hyödynnetään yliopiston tai Hansel Oy:n valtion hankintayksikkönä tekemiä puitesopimuksia. Yksikön itse kilpailuttamista hankinnoista lähetetään kirjaamoon kynnysarvojen ylittävistä hankinnoista kaikki asiakirjat tai kynnysarvon alittavista hankinnoista hankintapäätökset. Kynnysarvolla tarkoitetaan lainsäädännössä määriteltyjä raja-arvoja. 5.7 Matkamenot Matkamääräys Matkamääräyksen antajana on ensisijaisesti yksikön esimies. Matkamääräys annetaan kaikista virkamatkoista ennen virkamatkaa. Matkamääräys voidaan antaa kerralla useammasta samaan yksilöityyn tehtävään liittyvästä virkamatkasta. 11

13 Rehtorin matkamääräyksen antaa hallintojohtaja. Hallintojohtajan matkamääräyksen antaa rehtori. Dekaanien matkamääräykset antaa varadekaani. Laitoksen johtajan matkamääräyksen antaa varajohtaja. Normaalikoulun johtavan rehtorin matkamääräyksen antaa normaalikoulun vararehtori. Muiden esimiesten matkamääräyksen antaa heidän esimiehensä, joilla on menon hyväksymisoikeus. Hallintojohtaja voi valtuuttaa yliopiston hallintoelimen jäsenen, joka ei ole palvelussuhteessa yliopistoon tai henkilön, joka on palvelussuhteessa Suomen Akatemiaan hyväksymään yliopiston matkamenoja. Koneellista tietovälinettä käytettäessä matkamääräysmerkinnän tulee sisältää allekirjoittajan nimi selväkielisenä tai selväkieliseksi saatettavissa oleva henkilökohtainen tunnus sekä toimenpiteen ajankohdan yksilöivä aikaleima. Matkamääräys allekirjoitetaan elektronisesti. Matkaennakot on anottava riittävän ajoissa ennen virkamatkaa. Ennakon myöntämisen edellytyksenä on hyväksytty matkamääräys. Ennakkoa voidaan maksaa enintään 80 % matkamääräyksessä hyväksytyistä virkamatkan matkustajalle aiheuttamista menoista ja matkustussäännön edellytyksin. Matkaennakot maksetaan pankkitilille Matkalasku ja matkustuspalvelut Matkalaskun asiallinen tarkastaja vastaa myös numerotarkastuksesta. Tarkastuksessa on todettava, että virkamatka on suoritettu ja matkalasku on valtion matkustussäännön mukainen. Matkalasku on esitettävä yliopistolle viipymättä ja viimeistään kahden kuukauden kuluessa matkan päättymisestä. Talouspäällikkö voi hakemuksesta ja perustellusta syystä myöntää luvan myöhästyneenä esitetyn matkalaskun maksamiseen. Liikaa maksettu matkaennakko on palautettava välittömästi, kun matkalasku on hyväksytty. Palauttamaton matkaennakko peritään palkasta tai siirretään perintätoimiston perittäväksi, mikäli sitä ei kahden kehotuksen jälkeen ole maksettu. Yliopisto korvaa yliopiston ulkopuolisille henkilöille matkamenot verohallituksen päätöksen mukaisesti tositteita vastaan. Taksin käyttö tulee aina perustella. Matkustus- ja majoituspalveluissa tulee mahdollisuuksien mukaan hyödyntää yliopiston saamat alennukset, sarjaliput sekä noudattaa yliopiston tai valtion hankintayksikön keskitetysti kilpailuttamia sopimuksia. Tilattaessa matkustuspalveluja on varmistuttava, että matkamääräys on hyväksytty Ulkopuolisten kustantamat virkamatkat Ulkopuolisen tahon rahoittaman matkan vastaanottaminen on arvioitava kokonaisuutena suhteessa yliopiston toimintaan, rahoittajan asemaan ja odotuksiin suhteessa yliopistoon, siihen miten matka vaikuttaa tasapuolisuuteen virkatehtävien hoitamisessa ja matkan arvoon. Matka ei saa vaarantaa luottamusta Jyväskylän yliopiston ja virkamiehen toimintaan. Ulkopuolisten tahojen rahoittamat matkat edellyttävät matkamääräystä kuten muutkin matkat, matkamääräyksestä tulee ilmetä matkan rahoittaja. Matkamääräyksen antajan tehtävä on arvioida, onko matka yliopiston toiminnan kannalta perusteltu. 12

14 Ulkopuolisten rahoittamissa virkamatkoissa noudatetaan hallintojohtajan erikseen antamaa tarkempaa ohjetta Jatkuva oman auton käyttölupa Tilapäisluonteisen (yksittäistä virkamatkaa koskeva) oman auton käyttöoikeuden myöntää yksikön esimies. Oman auton käyttö tulee aina perustella. Jatkuvan oman auton käyttöluvan myöntää hallintojohtaja yksikön johtajan perustellusta esityksestä. Luvat myönnetään vain poikkeustapauksissa ja aina määräajaksi. 5.8 Vakuutukset Yliopisto ei voi ottaa vakuutuksia omaisuudelleen. Poikkeuksellisen suuren riskin tapauksissa vakuuttamisesta tulee tehdä kirjallinen esitys hallintojohtajalle. Yliopistolla on matkavakuutus ulkomaanmatkojen varalle. Tarkempia ohjeita matkavakuutuksen aktivoinnista ja ehdoista antaa hallintovirasto. 5.9 Edustusmenot, huomionosoitukset, henkilöstötilaisuuksista aiheutuvat menot, kulukorvaukset ja avustukset Valtion varoja voidaan käyttää edustustarkoituksiin vain tavanomaisen vieraanvaraisuuden tai huomaavaisuuden osoittamiseksi yliopiston tehtäväalueella toimiville sekä koulutus-, juhla tai muissa vastaavissa tilaisuuksissa yliopiston omalle henkilökunnalle. Muuta kuin varsinaiseen toimintaan tarkoitettua määrärahaa voidaan käyttää edustusluonteisiin tarkoituksiin vain, jos määrärahan käyttöperusteet sen nimenomaisesti sallivat tai määrärahan käyttötarkoitus muutoin edellyttää edustustilaisuuksien järjestämistä. Edustusmenoissa, huomionosoituksissa ja henkilöstötilaisuuksista aiheutuvissa menoissa noudatetaan hallintojohtajan antamaa tarkempaa ohjetta. Kulukorvausta voidaan maksaa yliopiston vastuulla olevien tehtävien suorittamisesta aiheutuneiden menojen perusteella. Korvauksesta on sovittava etukäteen ja se maksetaan vain alkuperäisen tositteen tai vastaavan luotettavan selvityksen perusteella. Selvityksestä tulee ilmetä virkatehtävien hoitamisen aiheuttamat toteutuneet lisäkustannukset, kiinteäluontoisia maksuja ei makseta. Yliopiston varoista ei voi maksaa avustuksia. Avustuksella tarkoitetaan vastikkeetonta suoritusta, esimerkiksi yhteisölle maksettua rahallista tukea osallistumalla keräykseen tai tuki-ilmoituksella Palkkojen, palkkioiden ja apurahojen maksu sekä palkkaaineistojen ja -menojen tarkastaminen Palkanlaskennasta ja apurahojen maksatuksesta ennakkoperintälain ja asetuksen mukaisesti huolehtii hallintoviraston henkilöstöpalvelut ja vastaa henkilöstöpäällikkö, joka antaa tarvittaessa tarkemmat määräykset palkanlaskennan toteuttamisesta ja edellyttämistä tiedoista. Palkat, palkkiot ja apurahat maksetaan tilisiirron välityksellä saajan ilmoittamaan rahalaitokseen. Palkanlaskennan perusteet ja niissä tapahtuvat muutokset sekä muut hyväksytyt palkkaukseen 13

15 vaikuttavat tekijät on ilmoitettava palkka- ja henkilöstöasioita suorittaville henkilöille kirjallisesti. Palkkaluettelon ja palkkojen tilierittelyn tarkastuksesta vastaavat hallintoviraston henkilöstösihteerit. Tarkastuksessa on todettava, että palkkaluettelo ja palkkojen tilierittely ovat sisällöltään asiallisesti ja numerollisesti oikeat. Henkilöstöpäällikkö hyväksyy ne ennen palkkojen maksua. Tarkastuksesta ja hyväksymisestä tehdään pysyvät merkinnät palkkaluetteloon. Ohjelmistotalo lähettää palkkojen, palkkioiden ja apurahojen maksatusaineiston pankkiin. Katetositteena toimivan kateluettelon hyväksyy henkilöstöpäällikkö. Palkkojen pankista periminen suoritetaan kirjallisesti ja ne allekirjoittaa henkilöstöpäällikkö Työ- ja käyttökorvaukset Kaikki yliopiston maksamat työ- ja käyttökorvaukset tulkitsee henkilöstöpäällikkö. Ennakkoperintärekisteriotteella tapahtuvat korvaukset maksetaan talouspalveluiden maksuliikenteen kautta. Ilman ennakkoperintärekisteriotetta tapahtuvat korvaukset maksetaan henkilöstö- ja palkkajärjestelmän kautta Työterveyshuollon menot Työterveyspalveluista vastaava toimittaja lähettää laskut suoraan hallintoviraston henkilöstöpalveluihin henkilöstösihteerille. Laskun tarkastuksen jälkeen käyttäjien nimilista poistetaan laskusta ja nimilista arkistoidaan yliopiston arkistoon ns. luottamuksellisena asiakirjana. Asiakirjasta ei anneta ulkopuolisille kopioita tai muutakaan tietoa. Lasku (ilman palvelujen käyttäjien nimilistaa) toimitetaan talouspalveluihin maksettavaksi Luontoisedut Luontoiseduissa noudatetaan valtiovarainministeriön ohjeita ja yliopiston päätöksiä Ilmoitukset viranomaisille Veroviranomaisille toimitettavat työnantajan vuosi-ilmoitukset hyväksyy ja allekirjoittaa henkilöstöpäällikkö. Ennakonpidätysten, lähdeverojen, sosiaaliturvamaksujen, eläkemaksujen, tapaturma- ja ryhmähenkivakuutusmaksujen, työttömyysvakuutusmaksujen, ulosottojen ja ammattiliittojen jäsenmaksujen tilitykset ja muut vastaavat hyväksyy ja allekirjoittaa henkilöstöpäällikkö. 14

16 6 TULOJEN KÄSITTELY 6.1 Tulojen perimisen ja varojen vastaanottamisen yleiset menettelyt Kaikkien tulojen käsittelyyn osallistuvien henkilöiden tulee valvoa, että yliopisto perii tulot asianmukaisesti ja oikeamääräisenä. Syntynyt saaminen on viipymättä tai tehdyn sopimuksen, sitoumuksen tai päätöksen mukaisesti laskutettava. Laskua ei ole kuitenkaan tarpeen käyttää, jos kyseessä on käteissuoritus tai muu tulo, joka on sovittu tai säädetty vaatimatta maksettavaksi tai jos maksu perustuu erilliseen asiakirjaan, josta ilmenevät maksuvelvollisuus ja maksun suorittamiseen tarvittavat tiedot. Laskutuspyynnöstä tai laskun tekemisestä vastaa se yksikkö, jolle saaminen kuuluu. Laskussa tai muussa velkomisasiakirjassa on mainittava maksaja, maksun aihe, maksettava rahamäärä, maksun vastaanottaja, eräpäivä, yliopiston tulotilin numero, viivästyskorko sekä arvonlisäverolain edellyttämät merkinnät. Laskutuksesta ja muusta tulojen vastaanottamisesta vastaa se yksikkö, jolle saaminen kuuluu ja sen tulee tarkastaa ja hyväksyä laskun oikeellisuus sekä kirjaustilit. Jos saadusta maksusuoritteesta ei ole laskua tai muuta velkomisasiakirjaa, laaditaan siitä erikseen kirjapitomerkinnöillä varustettu ja hyväksytty tulotosite siinä yksikössä, jonne tulo kirjataan. Saadun maksusuorituksen tarkastuksen sekä hyväksynnän suorittavat talouspalveluissa talouspäällikön määräämät henkilöt. Jos yksikössä on oma tulotili, tarkastuksen ja hyväksymisen suorittaa yksikön esimies tai hänen määräämänsä henkilö. Hyvityslasku tehdään, mikäli laskussa on asia- tai laskuvirhe. Hyvityslaskussa on mainittava hyvittämisen peruste ja se, mitä laskua hyvitys koskee. Hyvityslasku tarkastetaan ja hyväksytään niin kuin tuloja koskeva lasku. Saatavista pidetään myyntireskontraa hallintoviraston talouspalveluissa Tarkastaminen ja hyväksyminen Kirjanpidon menotositetta koskevia määräyksiä tulee soveltuvin osin noudattaa myös tulotositteiden käsittelyssä. Yksikön esimies määrää laskujen numero- ja asiatarkastuksen suorittajat. Yksikön esimies tai hänen määräämänsä hyväksyy tuloja koskevat laskut tai muut tulotositteet. Hallintoviraston talouspalvelut antaa tarkemmat ohjeet tulojen tarkastamisesta ja hyväksymisestä Saatavien perintä ja tileistä poistaminen Kaikkien yksiköiden tulee valvoa omia saataviaan, jotta kaikki saatavat tulevat ajallaan ja asianmukaisesti perityksi. Talouspalvelut lähettää maksumuistutukset myyntireskontrassa olevista erääntyneistä saatavista ja perii niistä viivästyskoron. Mikäli saatavaa ei makseta maksumuistutuksenkaan jälkeen, saatava siirretään perintätoimistolle. Yksiköt huolehtivat muiden saatavien perinnästä. Hallintovirasto antaa tarkemmat ohjeet yliopiston laskutusmenettelyistä, saatavien perinnästä, viivästyskorkomenettelystä sekä tileistä poistamisesta. 15

17 Esitykset saatavien poistamisesta tekee kunkin yksikön esimies ja poistopäätökset tekee talouspäällikkö. Hallintoviraston talouspalveluissa kootaan tilinpäätökseen vaadittava yhteenveto saatavien poistoista. Saatavat poistetaan kunkin yksikön rahoituksesta. Palkkasaatavien perinnästä vastaa henkilöstöpäällikkö. 6.2 Sopimustoiminnan yleiset menettelyt Sopimuksissa noudatetaan yliopiston hallituksen hyväksymää sopimuspolitiikkaa. Sopimukset tehdään esittelystä. Tutkimukseen, koulutukseen ja kansainvälisiin hankkeisiin liittyvistä sopimuksista päättää hallintovirasto esittelymenettelyä noudattaen ellei yksittäistapauksin tai yksikkökohtaisesti perustelluista syistä johtuen sopimuksia ole delegoitu, mistä päättää rehtori. Hankkeen vastuullinen johtaja ja toteuttava yksikkö ovat velvollisia huolehtimaan siitä, että kaikkien yhteistyökumppanien kanssa tehdään tarvittavat sopimukset. Vastuullinen johtaja on velvollinen huolehtimaan siitä, että tarvittavat oikeuksiensiirtosopimukset ja muut liitännäissopimukset tutkijoiden kanssa tehdään tutkimustyön alussa. Sopimukset on laadittava ottaen huomioon voimassa olevat säädökset, ohjesäännöt sekä rahoittajien asettamat ehdot. Hankkeissa syntyneiden tulosten kaupallistamiseen liittyvät sopimukset tehdään yhteistyössä tutkimus- ja rekrytointipalvelujen lakimiehen kanssa. Yksikön esimies vastaa yksikön ulkopuolisen rahoituksen kustannusvastaavuudesta ja yksittäisen suoritteen asianmukaisesta hinnoittelusta ja tulojen asianmukaisesta laskuttamisesta. Maksullisessa palvelutoiminnassa noudatetaan maksuperustelakia (150/1992). Maksullisen palvelutoiminnan tarjousten laatimisesta vastaa vastuullinen johtaja. Tarjousta tehdessä on otettava huomioon, että tarjous sitoo sen tekijää. Tarjoukset allekirjoitetaan kuten sopimukset Yhteisrahoitteinen toiminta Rahoitusta hakee yliopisto. Hakemuksen valmistelusta rahoittajan vaatimuksien mukaisesti vastaa hankkeen vastuullinen toteuttaja. Hakemukset allekirjoitetaan kuten sopimukset. Sopimusten teossa noudatetaan sopimustoiminnan yleisiä menettelyjä ja rahoittajien antamia erityisohjeita. Hankkeen vastuullinen johtaja vastaa siitä, että rahoituspäätökset toimitetaan yliopiston kirjaamoon säilytettäviksi. Toisilta valtion virastoilta tulevien rahoituspäätösten tarkastamisessa huomioidaan talousarvion budjetointiperiaatteiden noudattaminen ja arvonlisäveron käsittelyn oikeellisuus. Arvonlisäverokäsittelyn oikeellisuuden varmistamiseksi hakijan tulee olla yhteydessä hallintovirastoon ennen hankkeen tai siihen liittyvien sopimusten valmistelua Rakennerahastohankkeet ja suorat EU-tuet Hakemuksen valmistelusta rahoittajan vaatimuksien mukaisesti vastaa hankkeen vastuullinen johtaja. Rakennerahastohankkeiden ja suorien EU-tukien maksatushakemusten laadinnasta, kustannusselvityksistä ja raportoinnista vastaa se yksikkö, jolla on hankkeen toteuttamisvastuu. Hankkeen toteuttamisesta, varojen käytöstä ja raportoinnin järjestämisestä sopimuksen mukai- 16

18 sesti vastaa hankkeen toteuttava yksikkö. Hankkeen vastuullinen johtaja vastaa siitä, että rahoituspäätökset toimitetaan yliopiston kirjaamoon säilytettäviksi mikäli ne saapuvat suoraan yksikköön. Yksikkö vastaa mahdollisten rahoituspäätöksen ja sopimuksen mukaisten muiden kuin kirjanpidon dokumenttien säilyttämisestä. Hankkeissa edellytetyn tarkastustoiminnan toteutumisesta vastaa hanketta toteuttava yksikkö. 6.3 Sponsorointi Sponsorointisopimus on tehtävä kirjallisesti yliopiston ja sponsoroivan tahon välillä. Rehtori ja hallintojohtaja allekirjoittavat arvoltaan yli euron sponsorointisopimukset. Sopimukseen on kirjattava sponsoriyhteistyön koko sisältö ja arvolisäverolain edellyttämät merkinnät. Sponsorointi voi olla media- tai imagohyötyä, tavaraa tai palvelua. Sponsorointi ei saa vaarantaa luottamusta Jyväskylän yliopiston toimintaan. 6.4 Lahjoitettujen varojen vastaanottaminen Arvoltaan yli euron lahjoituksen tai testamentin vastaanottamisesta päättää yliopiston hallitus. Arvoltaan yli euron lahjoituksen tai testamentin vastaanottamisesta päättää rehtori. Muilta osin lahjoituksen tai testamentin vastaanottamisesta päättää yksikön esimies. Lahjoitusvarojen vastaanottamisen edellytyksenä on, että varat on käytettävissä yliopistolle kuuluviin tehtäviin eikä lahjoitus sisällä sellaista toimeksiantoa, jonka mukaan lahjoitusvaroilla suoritetun työn tulokset ovat yksinomaan tai pääasiallisesti lahjoittajan käytettävissä. 6.5 Yhteisömyynti Yksikössä laskuttaja vastaa siitä, että asiakkaan arvonlisäveronumero on oikea. Yhteisömyynnissä noudatetaan talouspalveluiden antamia erillisiä ohjeita. Yhteisömyynnin yhteenvetoilmoitus laaditaan hallintoviraston talouspalveluissa. 7 KIRJANPITO JA TULOKSELLISUUDEN LASKENTATOIMI 7.1 Kirjanpitokokonaisuus Yliopiston kirjanpitojärjestelmä käsittää liike- ja talousarviokirjanpidon, sisäisen kirjanpidon, rahastojen kirjanpidon sekä tarvittavat muut osakirjanpidot, joita ovat ostoreskontra, myyntireskontra, käyttöomaisuuskirjanpito, pääkassa ja sivukassat. Kirjanpito hoidetaan asetuksella valtion talousarviosta tarkoitettua riittävän yhtenäistä, turvallista ja tarvittavat tiedot antavaa järjestelmää käyttäen. Osakirjanpidot täsmäytetään pääkirjanpitoon talouspäällikön antaman erillisen ohjeen mukaisesti. Kirjanpitojärjestelmäkokonaisuuteen liittyvät asiakirjat ja tositteet säilytetään yliopiston arkistosäännön mukaisesti. 17

19 7.2 Kirjanpidon tilit Tilijärjestelmän perustana on Valtiokonttorin määräysten mukaiset tuotto- ja kululaskelman sekä taseen laatimiseksi tarvittavat liikekirjanpidon tilit, tarvittavat talousarviotilit sekä suunnittelu- ja seurantajärjestelmän edellyttämät sisäisen kirjanpidon tilit. Tilipuitteiden laadinnasta ja kirjausohjeista vastaa hallintoviraston talouspalvelut. 7.3 Kirjanpitokirjat Kirjanpitokirjoja ovat päiväkirja, liikekirjanpidon pääkirja, talousarviokirjanpidon pääkirja sekä tilinpäätös liitteineen. Rahastojen kirjanpidossa käytetään samoja kirjanpitokirjoja soveltuvin osin. Sekä perinteiset että muussa kuin paperimuodossa olevat tositteet tulee säilyttää arkistosäännön mukaisesti. Koneellista tietovälinettä käytettäessä päivä- ja pääkirjat voidaan säilyttää koneellisessa muodossa. 7.4 Kirjanpidon tositteet ja niiden säilyttäminen Tositteet numeroidaan tositelajeittain vuosittain juoksevasti. Tositteiden liitteet on varustettava numeroilla ja yhdistettävä tositteisiin. Tositteisiin, jotka olennaisesti liittyvät toisiinsa, on kumpaankin merkittävä toistensa tositenumero. Koneellista tietovälinettä käytettäessä kirjanpitomerkinnät on tehtävä siten, että konekielisesti säilytettävään tositteeseen yhdistetään tositteen numero, päiväys ja muut kirjanpitomerkinnät sekä muut kirjanpitotapahtuman tarkastusta, hyväksymistä ja maksumääräystä koskevat merkinnät. Mikäli koneellisesti säilytettävän tositteen maksumääräystä ei tehdä koneellisesti, manuaalinen maksumääräys on oltava yhdistettävissä niihin tositteisiin, joita se koskee. Konekielistä tietovälinettä käytettäessä tulee paperille kuvatun tositteen olla tulostettavissa paperille ja tietokoneen näytölle selväkieliseen muotoon ja värejä lukuun ottamatta alkuperäisen tositteen kaltaisena. Tietovälineellä laaditun tositteen tulee olla tulostettavissa selväkielisenä paperille ja tietokoneen näytölle, vaikka tositteen muoto ei vastaa alkuperäistä tositetta. Automaattitekniikalla tehdyt kirjaukset todennetaan päiväkirjalla. Hallituksen päätöksiin pohjautuvia kirjauksia ei tarvitse erikseen hyväksyä. Kirjanpitoon tehtävästä korjauksesta on laadittava tosite, joka on tarkastettava ja hyväksyttävä. Tallennusvirheen tai muun teknisen virheen korjaamista laaditun tositteen hyväksyy talouspäällikkö tai kirjanpitopäällikkö. Jos tositteella muutetaan alkuperäisen tositteen merkintöjä, tosite hyväksytään kuten alkuperäinen tosite. Korjaustositteessa on oltava korjatun tositteen numero ja korjauksen syy. Korjattavaan tositteeseen on merkittävä viittaus korjaustositteeseen. Molempiin tositteisiin on merkittävä oikaisijan allekirjoitus ja päiväys. 18

20 Tilisiirron maksuluettelot ja maksulistat säilytetään erikseen aikajärjestyksessä. Pankkisiirtotilien ja rahastojen tiliotteet arkistoidaan tilitositteiden mukana. Kirjanpitoasiakirjat säilytetään kokonaisuutena arkistosäännön mukaisesti. EU-asiakirjojen arkistoinnissa noudatetaan rahoituspäätösten ohjeita, jos niiden aikarajat ylittävät yliopiston arkistosäännön mukaiset aikarajat tai ne muutoin poikkeavat yliopiston arkistosäännöstä. 7.5 Keskuskirjanpito Hallintojohtaja määrää Valtiokonttorille lähetettävän kuukausi-ilmoituksen allekirjoittajat sekä liikekirjanpidon ja talousarviokirjanpidon kuukausittaisen täsmäytyslaskelman tarkastajat ja allekirjoittajat. Kuukausi-ilmoitus ja täsmäytyslaskelma säilytetään arkistosäännön mukaisesti. Talouspalvelut vastaa talousarviossa myönnettyjen valtuuksien ja niiden käytöstä aiheutuvien menojen seurannasta sekä valtuuksien ilmoitusvastuusta Valtiokonttorille. 7.6 Korkokustannus Investointilaskelmissa, kustannusvastaavuuslaskelmissa, kannattavuuslaskelmissa ja muissa pääomien käytön arviointia koskevissa laskelmissa käytetään Valtiokonttorin vuosittain ilmoittamaa korkoa, jollei muuta ole määrätty. 7.7 Tuloksellisuuden ja johdon laskentatoimi Yliopiston ulkoinen ohjaaminen ja sisäinen toiminnan johtaminen edellyttävät yliopiston sisäisen laskentatoimen tuottamia tietoja yliopiston taloudesta ja toiminnasta. Toiminnan tuloksellisuutta kuvaavien tunnuslukujen tuottamiseksi tarvitaan tietoja talous-, henkilöstö-, opiskelija- ja tilajärjestelmistä. Sisäinen laskenta tuottaa tietoa suunnittelun tueksi ja toiminnan tuloksellisuuden selvittämiseksi. Sisäisen laskentatoimen ja johdon raportoinnin kehittämisestä vastaa hallintovirasto työjärjestyksensä mukaisesti. Yliopiston kustannuslaskennan avulla selvitetään tulosalueiden kustannukset. Kustannusten kohdentamisessa noudatetaan mahdollisimman pitkälle aiheuttamisperiaatetta. Kustannukset kohdennetaan laskentakohteille suorina kustannuksina tai vyörytettyinä kustannuksina. Sisäisten palveluiden tuottamisessa voidaan kustannusten kohdentamiseen käyttää sisäistä laskutusta, jolloin hinnoittelussa käytetään pääsääntöisesti omakustannusarvoa. Kustannuslaskennan kehittämisestä vastaa hallintovirasto. Maksullisen toiminnan yliopistotason kannattavuuden seurantaa toteutetaan hallintoviraston toimesta. Toteuttava yksikkö vastaa maksullisen palvelutoiminnan suoritteiden hinnoittelusta kustannusvastaavuuden edellyttämällä tavalla. Maksullisen toiminnan tulot ja suorat kustannukset osoitetaan kirjanpidossa omille tileilleen. Yhteisten tukitoimintojen käyttö kohdennetaan yliopiston sisäisestä rahoitusmallista johdettuina yleiskustannuksina ja tilojen käyttö suorina kustannuksina. 19

TOIMINTA JA HALLINTO 2006:16. Oikeusministeriön ja oikeuslaitoksen (TV 150) taloussääntö

TOIMINTA JA HALLINTO 2006:16. Oikeusministeriön ja oikeuslaitoksen (TV 150) taloussääntö TOIMINTA JA HALLINTO 2006:16 n ja oikeuslaitoksen (TV 150) taloussääntö OIKEUSMINISTERIÖN TOIMINTA JA HALLINTO 2006:16 n ja oikeuslaitoksen (TV 150) taloussääntö OIKEUSMINISTERIÖ HELSINKI 2006 ISSN 1458-6436

Lisätiedot

Dnro 344/03/2004

Dnro 344/03/2004 VALTIOKONTTORI MÄÄRÄYS 1(3) 23.11.2004 Dnro 344/03/2004 Tilivirastot ja talousarvion ulkopuolella olevat valtion rahastot KIRJANPITOAINEISTON SÄILYTYSAJAT Valtion talousarviosta annetun asetuksen (11.12.1992

Lisätiedot

Henkilö ei saa osallistua sellaisten sopimusten tai asioiden käsittelyyn, joista hänellä on odotettavissa olennaista henkilökohtaista etua.

Henkilö ei saa osallistua sellaisten sopimusten tai asioiden käsittelyyn, joista hänellä on odotettavissa olennaista henkilökohtaista etua. HÄMEENLINNAN ELÄKKEENSAAJAT RY Taloussääntö Yleisiä määräyksiä 1 Yhdistyksen hallinnossa, varojen hoidossa, kirjanpidossa ja tilinpäätöstä tehtäessä on noudatettava yhdistyslain, kirjanpitolain ja -asetuksen

Lisätiedot

Julkaisun tekijä(t) / toimittajat Kvestuuri/hallintovirasto. Helsingin yliopiston taloussääntö

Julkaisun tekijä(t) / toimittajat Kvestuuri/hallintovirasto. Helsingin yliopiston taloussääntö Julkaisun tekijä(t) / toimittajat Kvestuuri/hallintovirasto Helsingin yliopiston taloussääntö Julkaisija: Kvestuuri /hallintovirasto/ Helsingin yliopisto Julkaisun laji: Ohje Toimittaja / toimituskunta

Lisätiedot

PUNKALAITUMEN KUNTA TALOUSSÄÄNTÖ

PUNKALAITUMEN KUNTA TALOUSSÄÄNTÖ PUNKALAITUMEN KUNTA TALOUSSÄÄNTÖ PUNKALAITUMEN KUNNAN TALOUSSÄÄNTÖ Hyväksytty Kunnanvaltuusto 5.4.2006, 17 Voimaantulo 1.5.2006 SISÄLLYSLUETTELO I Luku: Yleisiä määräyksiä 1 Soveltamisala 2 2 Taloudellisuus

Lisätiedot

TEATTERIKORKEAKOULU Taloussääntö

TEATTERIKORKEAKOULU Taloussääntö TEATTERIKORKEAKOULU Taloussääntö Huutoa TeaKissa, kuva: Hannu Keski-Hakuni 11.12.2007 1 1. YLEISTÄ...4 1.1. Taloussäännön soveltamisala... 4 1.2. Teatterikorkeakoulun päättämät muut ohjesäännöt, joissa

Lisätiedot

SASTAMALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TALOUSSÄÄNTÖ

SASTAMALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TALOUSSÄÄNTÖ SASTAMALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TALOUSSÄÄNTÖ Sisällys 1 YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ... 2 1 Taloussäännön soveltaminen... 2 2 Taloudellisuus ja tulosvastuu... 2 3 Sisäinen valvonta... 2 4 Riskienhallinta... 2 2

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2012 Nro 4. Kotkan kaupungin. KOTKAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 23.1.2012) l LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2012 Nro 4. Kotkan kaupungin. KOTKAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 23.1.2012) l LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2012 Nro 4 KOTKAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 23.1.2012) l LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Soveltamisala 2 Toimintaperiaatteet Tässä taloussäännössä annetaan

Lisätiedot

Tositteiden hyväksyminen palvelukeskuksessa

Tositteiden hyväksyminen palvelukeskuksessa Valtiokonttori Määräys 1 (5) 30.10.2015 Dnro VK/926/00.01/2015 Kirjanpitoyksiköt ja talousarvion ulkopuolella olevat valtion rahastot Tositteiden hyväksyminen palvelukeskuksessa Voimaantulo Lisätiedot

Lisätiedot

TEATTERIKORKEAKOULU Taloussääntö

TEATTERIKORKEAKOULU Taloussääntö TEATTERIKORKEAKOULU Taloussääntö Huutoa TeaKissa, kuva: Hannu Keski-Hakuni 1.1.2009 1 1. YLEISTÄ...4 1.1. Taloussäännön soveltamisala... 4 1.2. Teatterikorkeakoulun päättämät muut ohjesäännöt, joissa määrätään

Lisätiedot

1.5 Yliopiston muut ohjesäännöt, joissa määrätään taloussääntöön liittyvistä asioista

1.5 Yliopiston muut ohjesäännöt, joissa määrätään taloussääntöön liittyvistä asioista SIBELIUS-AKATEMIAN TALOUSSÄÄNTÖ Sibelius-Akatemia Hallitus 12.11.2002 SISÄLLYSLUETTELO KLIKATTAESSA SIVUNUMEROA NÄKYMÄ SIIRTYY AO. SIVULLE. SIIRRY SIVUILTA TAKAISIN SIS. LUETTELOON KLIKKAAMALLA ALAREUNAN

Lisätiedot

Tositteiden hyväksyminen palvelukeskuksessa

Tositteiden hyväksyminen palvelukeskuksessa Valtiokonttori Määräys 1 (7) 1952017 VK/314/00000001/2017 Kirjanpitoyksiköt ja talousarvion ulkopuolella olevat valtion rahastot Tositteiden hyväksyminen palvelukeskuksessa Voimaantulo Valtion talousarviosta

Lisätiedot

URHEA-SÄÄTIÖN TALOUSSÄÄNTÖ YLEISET MÄÄRÄYKSET

URHEA-SÄÄTIÖN TALOUSSÄÄNTÖ YLEISET MÄÄRÄYKSET URHEA-SÄÄTIÖN TALOUSSÄÄNTÖ YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Suhde muihin säädöksiin Säätiön hallinnossa, varojen hoidossa, kirjanpidossa ja tilinpäätöksessä on noudatettava voimassa olevia lakeja ja asetuksia sekä

Lisätiedot

Suomen Tanssiurheiluliitto TALOUDENHOIDON PYSYVÄISMÄÄRÄYKSET

Suomen Tanssiurheiluliitto TALOUDENHOIDON PYSYVÄISMÄÄRÄYKSET Suomen Tanssiurheiluliitto TALOUDENHOIDON PYSYVÄISMÄÄRÄYKSET Päivitetty 29.8.2015 SISÄLTÖ 1. LUKU YLEISET SÄÄNNÖKSET 2 2. LUKU TALOUDEN SUUNNITTELU 2 3. LUKU KIRJANPITO 2 4. LUKU TILINPÄÄTÖS 4 5. LUKU

Lisätiedot

Sastamalan kaupunki Khall 22.12.2014 Käteiskassaohje Voimaan 1.1.2015

Sastamalan kaupunki Khall 22.12.2014 Käteiskassaohje Voimaan 1.1.2015 Käteiskassaohje Tämä ohje koskee kassapäätejärjestelmä- ja lipaskassamuotoisia kassoja sekä korttimaksupäätekassoja, jolle on myönnetty oikeus kassan hoitoon tulojen perimistä ja/tai menojen suorittamista

Lisätiedot

Mikäli Akatemia on päätöksessään asettanut myönnölle erityisehdon, on sitä noudatettava.

Mikäli Akatemia on päätöksessään asettanut myönnölle erityisehdon, on sitä noudatettava. 30.1.2007 SUOMEN AKATEMIAN RAHOITUSPÄÄTÖSTEN YLEISET EHDOT Tuki tutkijakouluille ja valtakunnallisille tutkijankoulutuskursseille, tutkimusyhteistyön edistäminen, tuki tiedeakatemioille ja tiedepoliittisille

Lisätiedot

Kun kassatoiminta on laajamittaista tai päivittäistä, tulee käyttää kassajärjestelmää.

Kun kassatoiminta on laajamittaista tai päivittäistä, tulee käyttää kassajärjestelmää. Toimialoille ja liikelaitoksille KASSANHOITO OHJE 1 Yleistä Tämä ohje on kassanhoitoa ja käteisen rahan käsittelyä koskeva yleisohje, jota toimialojen ja liikelaitosten (jäljempänä toimialojen) tulee noudattaa

Lisätiedot

Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO. Talousohjesääntö

Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO. Talousohjesääntö Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO Talousohjesääntö 11.11.2014 Sivu 1 / 6 Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan talousohjesääntö 1 Soveltaminen Sen lisäksi, mitä Humanistisen

Lisätiedot

Dnro 342/03/2004 TALOUSARVIOASETUKSEN MUUTOKSEN VAIKUTUS TILIVIRASTOJEN TULOJEN JA MENOJEN KÄSITTELYYN ALKAEN

Dnro 342/03/2004 TALOUSARVIOASETUKSEN MUUTOKSEN VAIKUTUS TILIVIRASTOJEN TULOJEN JA MENOJEN KÄSITTELYYN ALKAEN Dnro 342/03/2004 TALOUSARVIOASETUKSEN MUUTOKSEN VAIKUTUS TILIVIRASTOJEN TULOJEN JA MENOJEN KÄSITTELYYN 1.1.2005 ALKAEN 1 2/13 SISÄLLYSLUETTELO 1 TALOUSARVIOASETUKSEN MUUTOKSEN VAIKUTUS TILIVIRASTON TULOJEN

Lisätiedot

2. Luku: Juoksevan kirjanpidon kirjaukset

2. Luku: Juoksevan kirjanpidon kirjaukset 2. Luku: Juoksevan kirjanpidon kirjaukset 2.1. Maksuliike Valtion maksuliikkeen hoitamisesta on säädetty talousarviolain 13 ja 13a :ssä sekä talousarvioasetuksen luvussa 5. Valtion maksuliikkeeseen sisältyy

Lisätiedot

KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA SAATAVIEN LASKUTUS- JA PERINTÄOHJEET

KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA SAATAVIEN LASKUTUS- JA PERINTÄOHJEET KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA SAATAVIEN LASKUTUS- JA PERINTÄOHJEET Nakkilan kunta Voimaantulo 7.6.2002 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleisperiaatteet...2 2. Soveltamisala...2 3. Laskutuksen suorittaja...2 4. Laskut...2

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSÄÄNTÖ 1. Sen lisäksi, mitä laissa on säädetty, taloushallinnossa noudatetaan tämän säännön määräyksiä.

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSÄÄNTÖ 1. Sen lisäksi, mitä laissa on säädetty, taloushallinnossa noudatetaan tämän säännön määräyksiä. NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSÄÄNTÖ 1 1 YLEISET MÄÄRÄYKSET 2 TEHTÄVIEN JÄRJESTÄMINEN 3 KONSERNIOHJAUS 4 TALOUSSUUNNITTELU Sen lisäksi, mitä laissa on säädetty, taloushallinnossa noudatetaan tämän säännön määräyksiä.

Lisätiedot

1(6) 10.5.2005 Dnro 122/03/2005. Tilivirastot ja talousarvion ulkopuolella olevat valtion rahastot KIRJANPITOAINEISTON SÄILYTYSAJAT

1(6) 10.5.2005 Dnro 122/03/2005. Tilivirastot ja talousarvion ulkopuolella olevat valtion rahastot KIRJANPITOAINEISTON SÄILYTYSAJAT 1(6) VALTIOKONTTORI MÄÄRÄYS 10.5.2005 Dnro 122/03/2005 Tilivirastot ja talousarvion ulkopuolella olevat valtion rahastot KIRJANPITOAINEISTON SÄILYTYSAJAT Valtion talousarviosta annetun asetuksen (11.12.1992

Lisätiedot

PUOLUSTUSVOIMIEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2006

PUOLUSTUSVOIMIEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2006 139/53/06 Puolustusministeriö Puolustusvoimat 16.5.2007 PUOLUSTUSVOIMIEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2006 Valtiontalouden tarkastusvirasto antaa Puolustusvoimien tilintarkastuksesta varainhoitovuodelta

Lisätiedot

13. Tilinpäätöserittelyt ja muu tilinpäätösaineisto

13. Tilinpäätöserittelyt ja muu tilinpäätösaineisto 13. Tilinpäätöserittelyt ja muu tilinpäätösaineisto Tilinpäätöserittelyt ja muut tilinpäätöksen yhteydessä laadittavat luettelot ovat tiliviraston sisäisiä tilinpäätösasiakirjoja, eikä niitä sisällytetä

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ

TAMPEREEN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ TAMPEREEN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ HYVÄKSYTTY: Kaupunginvaltuusto 9.4.1997, voimaantulo 1.5.1997 MUUTETTU: Kaupunginvaltuusto 23.4.2003 MUUTETTU: Kaupunginvaltuusto 22.6.2005 I LUKU - YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 106/53/2002 7.5.2002 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2001

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 106/53/2002 7.5.2002 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2001 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 106/53/2002 7.5.2002 Opetusministeriö Jyväskylän yliopisto JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2001 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt

Lisätiedot

Kirjanpitoaineiston säilytysajat

Kirjanpitoaineiston säilytysajat Valtiokonttori Määräys 1 (5) 18.9.2014 Dnro VK/329/00.01/2014 Kirjanpitoyksiköt ja talousarvion ulkopuolella olevat valtion rahastot Kirjanpitoaineiston säilytysajat Valtion talousarviosta annetun asetuksen

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 122/53/02

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 122/53/02 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 122/53/02 21.05.2002 Opetusministeriö Taideteollinen korkeakoulu TAIDETEOLLISEN KORKEAKOULUN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2001 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään

Lisätiedot

Koneellisten tietovälineiden käyttäminen kirjanpidossa sekä menetelmäkuvauksen

Koneellisten tietovälineiden käyttäminen kirjanpidossa sekä menetelmäkuvauksen Valtiokonttori Määräys 1 (5) 7.12.2010 Dnro VK 482/03/2010 Kirjanpitoyksiköt ja talousarvion ulkopuolella olevat valtion rahastot Koneellisten tietovälineiden käyttäminen kirjanpidossa sekä menetelmäkuvauksen

Lisätiedot

Talous- ja matkustusohjesääntö

Talous- ja matkustusohjesääntö Talous- ja matkustusohjesääntö Yleistä 1 Opiskelijakunnan taloudenhoidossa on noudatettava kirjanpitolain ja -asetuksen, tilintarkastuslain, opiskelijakunnan sääntöjen, muiden opiskelijakuntaa koskevien

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 37/53/03 10.6.2003 OPETUSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2002

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 37/53/03 10.6.2003 OPETUSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2002 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 37/53/03 9.4A 10.6.2003 Opetusministeriö OPETUSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2002 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa opetusministeriön

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 139/53/01 30.5.2001 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 139/53/01 30.5.2001 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 139/53/01 30.5.2001 Liikenne- ja viestintäministeriö LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt

Lisätiedot

1.2. Teatterikorkeakoulun päättämät muut ohjesäännöt, joissa määrätään taloussääntöön liittyvistä asioista

1.2. Teatterikorkeakoulun päättämät muut ohjesäännöt, joissa määrätään taloussääntöön liittyvistä asioista Teatterikorkeakoulun taloussääntö Hallituksen 19.10.2010 hyväksymä 1. LUKU: Yleistä 1.1. Taloussäännön soveltamisala Tätä taloussääntöä noudatetaan kaikessa Teatterikorkeakoulun taloudellisessa toiminnassa

Lisätiedot

TOIMINTA JA HALLINTO 2008:7. Oikeusministeriön ja oikeuslaitoksen (TV 150) taloussääntö

TOIMINTA JA HALLINTO 2008:7. Oikeusministeriön ja oikeuslaitoksen (TV 150) taloussääntö TOIMINTA JA HALLINTO 2008:7 Oikeusministeriön ja oikeuslaitoksen (TV 150) taloussääntö OIKEUSMINISTERIÖN TOIMINTA JA HALLINTO 2008:7 Oikeusministeriön ja oikeuslaitoksen (TV 150) taloussääntö OIKEUSMINISTERIÖ

Lisätiedot

Vuoden 2003 tilinpäätösohje. Tilivirastoille ja talousarvion ulkopuolella oleville valtion rahastoille

Vuoden 2003 tilinpäätösohje. Tilivirastoille ja talousarvion ulkopuolella oleville valtion rahastoille Vuoden 2003 tilinpäätösohje Tilivirastoille ja talousarvion ulkopuolella oleville valtion rahastoille Lukijalle Tämä tilinpäätösohje on yhteenvedonomainen muistilista vuoden 2003 tilinpäätöksen laadinnan

Lisätiedot

1. TALOUSHALLINNON VASTUUNJAKO

1. TALOUSHALLINNON VASTUUNJAKO 1. TALOUSHALLINNON VASTUUNJAKO AINEJÄRJESTÖSSÄ Taloudenhoitajakoulutus 6.2.2015/ RS Suomen Opettajaksi Opiskelevien Liitto SOOL ry YHDISTYKSEN KOKOUS vahvistaa tilinpäätöksen ja myöntää vastuuvapauden

Lisätiedot

Rahastonhoitajana yhdistyksessä

Rahastonhoitajana yhdistyksessä Rahastonhoitajana yhdistyksessä Sisältö Rahastonhoitaja Yhdistyksen toiminta: lait ja säännöt Rahastonhoitaja on yksi keskeisistä toimijoista Rahastonhoitajan tehtävät ja vastuut Talousarvio Kirjanpito

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2004

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2004 206/53/04 Opetusministeriö Jyväskylän yliopisto 21.4.2005 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2004 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa Jyväskylän yliopiston tilintarkastuksesta

Lisätiedot

RATAHALLINTOKESKUKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2006

RATAHALLINTOKESKUKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2006 186/53/06 Liikenne- ja viestintäministeriö Ratahallintokeskus 14.5.2007 RATAHALLINTOKESKUKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2006 Valtiontalouden tarkastusvirasto antaa Ratahallintokeskuksen tilintarkastuksesta

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 185/53/

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 185/53/ VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 185/53/02 11.6.2002 Valtiovarainministeriö Valtiokonttori TILINTARKASTUSKERTOMUS VALTION KESKUSKIRJANPIDON JA VALTION TILINPÄÄTÖSLASKELMIEN TARKASTUKSESTA VUODELTA 2001

Lisätiedot

1 Tässä säännössä annetaan yhteiset raha- ja laskentatointa sekä muuta taloudenhoitoa koskevat määräykset.

1 Tässä säännössä annetaan yhteiset raha- ja laskentatointa sekä muuta taloudenhoitoa koskevat määräykset. Taloussääntö YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ Soveltamisala 1 Tässä säännössä annetaan yhteiset raha- ja laskentatointa sekä muuta taloudenhoitoa koskevat määräykset. Taloudenhoidossa on sen lisäksi, mitä kirjanpitolaissa

Lisätiedot

TIEHALLINNON TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2004

TIEHALLINNON TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2004 240/53/04 Liikenne- ja viestintäministeriö Tiehallinto 22.4.2005 TIEHALLINNON TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2004 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa Tiehallinnon tilintarkastuksesta

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 111/53/02 23.5.2002

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 111/53/02 23.5.2002 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 111/53/02 23.5.2002 Opetusministeriö Turun yliopisto TURUN YLIOPISTON TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2001 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa Turun

Lisätiedot

Yliopistolain (558/2009) 14 :n 2 momentin 8 kohdan ja 28 :n nojalla Tampereen yliopiston hallitus hyväksynyt.

Yliopistolain (558/2009) 14 :n 2 momentin 8 kohdan ja 28 :n nojalla Tampereen yliopiston hallitus hyväksynyt. 1 (10) Tampereen yliopiston taloussääntö Yliopistolain (558/2009) 14 :n 2 momentin 8 kohdan ja 28 :n nojalla Tampereen yliopiston hallitus 15.11.2010 hyväksynyt. Muutettu hallituksen päätöksillä 21.3.2014

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 (6) Taloushallintopalvelu-liikelaitos 18.06.2015

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 (6) Taloushallintopalvelu-liikelaitos 18.06.2015 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 (6) 15 Taloushallintopalvelu -liikelaitoksen toimintasääntöjen muuttaminen 1.6.2015 alkaen HEL 2015-001191 T 00 01 00 Päätös Päätöksen perustelut Taloushallintopalvelu

Lisätiedot

TUUSULAN PALLOSEURAN TALOUSOHJESÄÄNTÖ

TUUSULAN PALLOSEURAN TALOUSOHJESÄÄNTÖ TUUSULAN PALLOSEURAN TALOUSOHJESÄÄNTÖ 1 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 VASTUUNJAKO TALOUSASIOISSA... 3 2.1 Seuran vuosikokoukset... 3 2.2 Seuran johtokunta... 3 2.3 Seuran joukkueet... 4 2.3.1 Joukkueen taloudenhoitajan

Lisätiedot

KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA IRTAIMEN OMAISUUDEN LUETTELOINTI- JA POISTO-OHJEET

KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA IRTAIMEN OMAISUUDEN LUETTELOINTI- JA POISTO-OHJEET KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA IRTAIMEN OMAISUUDEN LUETTELOINTI- JA POISTO-OHJEET Nakkilan kunta Voimaantulo 7.6.2002 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä...2 2. Vastuuhenkilöt...2 3. Irtaimistoluettelo ja irtaimistokortti...3

Lisätiedot

TKO äly ry:n talousohjesääntö

TKO äly ry:n talousohjesääntö TKO äly ry:n talousohjesääntö 1 Yleistä Sen lisäksi, mitä yhdistyslaissa, yhdistyksen säännöissä ja muissa yhdistyksen ohjesäännöissä ja työjärjestyksissä on sanottu, noudatetaan TKO äly ry:n taloudenhoidossa

Lisätiedot

Yhdistyksen talousvastaava ja puheenjohtaja ovat yhteisvastuussa talouden hoidon tehtävien asianmukaisesta hoitamisesta.

Yhdistyksen talousvastaava ja puheenjohtaja ovat yhteisvastuussa talouden hoidon tehtävien asianmukaisesta hoitamisesta. 1 1 Yleistä Sen lisäksi, mitä yhdistyslaissa, yhdistyksen säännöissä ja muissa ohjesäännöissä ja työjärjestyksissä on sanottu, noudatetaan :n taloudenhoidossa tämän talousohjesäännön määräyksiä. 2 :n kokonaistalous

Lisätiedot

Naantalin kaupunki Taloussääntö 1. Konsernitilinpäätöksen laatii rahatoimi.

Naantalin kaupunki Taloussääntö 1. Konsernitilinpäätöksen laatii rahatoimi. Naantalin kaupunki Taloussääntö 1 1 Yleiset määräykset 2 Tehtävien järjestäminen Sen lisäksi, mitä laissa on säädetty, taloushallinnossa noudatetaan tämän säännön määräyksiä. Tämän lisäksi on noudatettava

Lisätiedot

SÄÄNTÖKOKOELMA 055. Kaupunginkanslia JOENSUUN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ. Kaupunginvaltuuston hyväksymä

SÄÄNTÖKOKOELMA 055. Kaupunginkanslia JOENSUUN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ. Kaupunginvaltuuston hyväksymä 1 JOENSUUN KAUPUNKI Kaupunginkanslia KUNNALLINEN SÄÄNTÖKOKOELMA 055 JOENSUUN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä 16.12.1996 4 :n 2 momentti poistettu (KV 25.11.2002) Muutos 11 :n 3 momenttiin

Lisätiedot

TOIMINTA JA HALLINTO VERKSAMHET OCH FÖRVALTNING. Oikeusministeriön kirjanpitoyksikön (KPY 150) taloussääntö

TOIMINTA JA HALLINTO VERKSAMHET OCH FÖRVALTNING. Oikeusministeriön kirjanpitoyksikön (KPY 150) taloussääntö TOIMINTA JA HALLINTO VERKSAMHET OCH FÖRVALTNING 52 2015 Oikeusministeriön kirjanpitoyksikön (KPY 150) taloussääntö Oikeusministeriön kirjanpitoyksikön (KPY 150) taloussääntö Toiminta ja hallinto 52/2015

Lisätiedot

TOIMINTA JA HALLINTO 2002:17. Oikeusministeriön ja oikeuslaitoksen (TV 150) taloussääntö

TOIMINTA JA HALLINTO 2002:17. Oikeusministeriön ja oikeuslaitoksen (TV 150) taloussääntö TOIMINTA JA HALLINTO 2002:17 Oikeusministeriön ja oikeuslaitoksen (TV 150) taloussääntö OIKEUSMINISTERIÖN TOIMINTA JA HALLINTO 2002:17 Oikeusministeriön ja oikeuslaitoksen (TV 150) taloussääntö ISSN 1458-6436

Lisätiedot

HUITTISTEN KAUPUNGIN JOHTOSÄÄNNÖT 2. KAUPUNGINHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ 3. PERUSTURVAN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 4. SIVISTYSTOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ

HUITTISTEN KAUPUNGIN JOHTOSÄÄNNÖT 2. KAUPUNGINHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ 3. PERUSTURVAN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 4. SIVISTYSTOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ HUITTISTEN KAUPUNGIN JOHTOSÄÄNNÖT 1. HALLINTOSÄÄNTÖ 2. KAUPUNGINHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ 3. PERUSTURVAN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 4. SIVISTYSTOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 5. TEKNISEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 6. HUITTISTEN

Lisätiedot

SUOMEN SULKAPALLOLIITTO RY:N TALOUSSÄÄNTÖ Hyväksytty SSuL:n hallituksen kokouksessa 6.5.2015

SUOMEN SULKAPALLOLIITTO RY:N TALOUSSÄÄNTÖ Hyväksytty SSuL:n hallituksen kokouksessa 6.5.2015 SUOMEN SULKAPALLOLIITTO RY:N TALOUSSÄÄNTÖ Hyväksytty SSuL:n hallituksen kokouksessa 6.5.2015 1. YLEISTÄ SSuL:n hallinnossa, varojen hoidossa, kirjanpidossa ja tilinpäätöksen laatimisessa noudatetaan yhdistyslain,

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 29/53/03 7.5.2003 PUOLUSTUSVOIMIEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2002

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 29/53/03 7.5.2003 PUOLUSTUSVOIMIEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2002 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 29/53/03 7.5.2003 Puolustusministeriö Puolustusvoimat PUOLUSTUSVOIMIEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2002 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa Puolustusvoimien

Lisätiedot

Kunnallinen Asetuskokoelma

Kunnallinen Asetuskokoelma N:o 490/2012 Pietarsaaren kaupungin Kunnallinen Asetuskokoelma TALOUS JA TILINTARKASTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä 16.12.1996 9 muutettu kaupunginvaltuuston kokouksessa 30.1.2001 12 muutettu kaupunginvaltuuston

Lisätiedot

PORIN KAUPUNGIN T A L O U S S Ä Ä N T Ö. (Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 1.9.2014) I YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ

PORIN KAUPUNGIN T A L O U S S Ä Ä N T Ö. (Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 1.9.2014) I YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ PORIN KAUPUNGIN T A L O U S S Ä Ä N T Ö (Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 1.9.2014) I YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ 1 Soveltamisala Kaupungin taloudenhoidossa ja taloushallinnon järjestämisessä on sen lisäksi, mitä

Lisätiedot

HALLINNOINTIKOODI (CORPORATE GOVERNANCE)

HALLINNOINTIKOODI (CORPORATE GOVERNANCE) HALLINNOINTIKOODI (CORPORATE GOVERNANCE) 20.5.2010 1 / 5 Suomen Yliopistokiinteistöt Oy Finlands Universitetsfastigheter Ab:n (jäljempänä yhtiö ) päätöksenteossa ja hallinnossa noudatetaan osakeyhtiölakia

Lisätiedot

Valtiokonttori LAUSUNTO 10/

Valtiokonttori LAUSUNTO 10/ Valtiokonttori LAUSUNTO 10/1997 Valtion kirjanpitolautakunta Yksityiskohtaiset tarkistusehdotukset luonnoksesta valtion talousarviosta annnetun asetuksen muuttamiseksi 15.4. 1997 1 luku Valtion talousarvion

Lisätiedot

OHJE. Kumoaa 24.5.2004 annetun sisäisen tarkastuksen ohjesäännön O/8/2004 TM.

OHJE. Kumoaa 24.5.2004 annetun sisäisen tarkastuksen ohjesäännön O/8/2004 TM. OHJE Päivämäärä Nro 7.3.2005 O/7/2005 TM Jakelu: Työministeriön henkilöstö Ohjeen nimi: Työministeriön sisäisen tarkastuksen ohjesääntö Voimassaoloaika 15.3.2005 alkaen toistaiseksi Kumoaa/muuttaa ohjeen

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN TYÖVOIMA- JA ELINKEINOKESKUK- SEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2006

VARSINAIS-SUOMEN TYÖVOIMA- JA ELINKEINOKESKUK- SEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2006 229/53/06 Kauppa- ja teollisuusministeriö Varsinais-Suomen työvoima- ja elinkeinokeskus 11.5.2007 VARSINAIS-SUOMEN TYÖVOIMA- JA ELINKEINOKESKUK- SEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2006 Valtiontalouden

Lisätiedot

Oikeusministeriön ja oikeuslaitoksen (kirjanpitoyksikkö 150) taloussääntö

Oikeusministeriön ja oikeuslaitoksen (kirjanpitoyksikkö 150) taloussääntö Toiminta ja hallinto Verksamhet och förvaltning 26/2011 Oikeusministeriön ja oikeuslaitoksen (kirjanpitoyksikkö 150) taloussääntö 26/2011 Oikeusministeriön ja oikeuslaitoksen (kirjanpitoyksikkö 150) taloussääntö

Lisätiedot

Valtiokonttori antaa tarvittaessa tarkempia määräyksiä palkkakirjanpidosta ja palkkalaskennasta.

Valtiokonttori antaa tarvittaessa tarkempia määräyksiä palkkakirjanpidosta ja palkkalaskennasta. 4.4 Palkanmaksu 4.4.1 Palkkalaskenta ja palkkakirjanpito Tässä kohdassa käsitellään palkanmaksua pääasiassa kirjanpidon kannalta. Valtio ei kuulu kirjanpitolain mukaan kirjanpitovelvollisiin, joille ennakkoperintälain

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 182/53/01

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 182/53/01 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 182/53/01 11.06.2001 Työministeriö TYÖMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa työministeriön tilintarkastuksesta

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 403/53/ LAPIN TYÖVOIMA- JA ELINKEINOKESKUKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUO- DELTA 2003

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 403/53/ LAPIN TYÖVOIMA- JA ELINKEINOKESKUKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUO- DELTA 2003 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 403/53/03 10.5.2004 Kauppa- ja teollisuusministeriö Lapin työvoima- ja elinkeinokeskus LAPIN TYÖVOIMA- JA ELINKEINOKESKUKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUO- DELTA 2003 Valtiontalouden

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 104/53/02 24.5.2002

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 104/53/02 24.5.2002 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 104/53/02 24.5.2002 Opetusministeriö Helsingin yliopisto HELSINGIN YLIOPISTON TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2001 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt

Lisätiedot

UUDENMAAN TYÖVOIMA- JA ELINKEINOKESKUKSEN TI- LINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2006

UUDENMAAN TYÖVOIMA- JA ELINKEINOKESKUKSEN TI- LINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2006 228/53/06 Kauppa- ja teollisuusministeriö Uudenmaan työvoima- ja elinkeinokeskus 14.5.2007 UUDENMAAN TYÖVOIMA- JA ELINKEINOKESKUKSEN TI- LINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2006 Valtiontalouden tarkastusvirasto

Lisätiedot

OIKEUSMINISTERIÖN JA OIKEUSLAITOKSEN (tv 150) TALOUSSÄÄNTÖ

OIKEUSMINISTERIÖN JA OIKEUSLAITOKSEN (tv 150) TALOUSSÄÄNTÖ 1 OIKEUSMINISTERIÖN JA OIKEUSLAITOKSEN (tv 150) TALOUSSÄÄNTÖ Annettu 1 päivänä helmikuuta 2006 Oikeusministeriö on valtion talousarviosta annetun asetuksen (1243/1992) 69 b : nojalla, sellaisena kuin se

Lisätiedot

Lieksan kaupunki KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA 3/2007 ===================================================================== 1 (7)

Lieksan kaupunki KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA 3/2007 ===================================================================== 1 (7) Lieksan kaupunki KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA 3/2007 ===================================================================== 1 (7) LIEKSAN KAUPUNGIN LASKUTUS- JA PERINTÄOHJEET Kaupunginhallitus hyväksynyt

Lisätiedot

Alavieskan kunta SISÄISEN VALVONNAN OHJEET

Alavieskan kunta SISÄISEN VALVONNAN OHJEET Alavieskan kunta SISÄISEN VALVONNAN OHJEET Kunnanhallitus hyväksynyt 4.6.2001 SISÄINEN VALVONTA 1 SISÄISEN VALVONNAN TEHTÄVÄ Sisäinen valvonta sisältää kunnan johdon toimenpiteet kohtuullisen varmuuden

Lisätiedot

EAKR-hankkeiden aloituspalaveri

EAKR-hankkeiden aloituspalaveri EAKR-hankkeiden aloituspalaveri Tosiasiallisesti aiheutuneiden suorien kustannusten malli - EAKR 14.6.2016 Tosiasiallisesti aiheutuneiden suorien kustannusten malli Toteutetaan kokonaan investointina tai

Lisätiedot

Kirjanpidon tilit. Valtiokonttori Määräys 1 (5) VK/999/ /2016

Kirjanpidon tilit. Valtiokonttori Määräys 1 (5) VK/999/ /2016 Valtiokonttori Määräys 1 (5) 10.11.2016 VK/999/00.00.00.01/2016 Kirjanpitoyksiköt ja talousarvion ulkopuolella olevat valtion rahastot Kirjanpidon tilit Valtion talousarviosta annetun asetuksen (1243/1992)

Lisätiedot

PESÄPUU RY:N TALOUS- JA HALLINTOSÄÄNTÖ

PESÄPUU RY:N TALOUS- JA HALLINTOSÄÄNTÖ PESÄPUU RY:N TALOUS- JA HALLINTOSÄÄNTÖ 1. YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Suhde muihin säännöksiin Pesäpuu ry:n hallinnossa, varojen hoidossa, kirjanpidossa, tilinpäätöksessä ja tilintarkastuksessa noudatetaan kirjanpitolain

Lisätiedot

Taloushallinnon toimistotyöt

Taloushallinnon toimistotyöt Taloushallinnon toimistotyöt LASKUJEN KÄSITTELY Myyntilaskut Ostolaskut Reskontrat Viivästyskorot MAKSULIIKENNE Maksutavat Kassanhoito Ulkomaan maksut Perintä Alussa on LIIKEIDEA Toimintaansa varten hankitaan

Lisätiedot

Kirjanpito ja kustannukset. Jarmo Heikkilä

Kirjanpito ja kustannukset. Jarmo Heikkilä Kirjanpito ja kustannukset Jarmo Heikkilä Kirjanpito Kirjanpitoon hankkeelle oma kustannuspaikka tai tili Kirjanpito on järjestettävä osaksi tuensaajan kirjanpitoa Tuettavan toimepiteen kirjanpito tulee

Lisätiedot

TIEHALLINNON TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2006

TIEHALLINNON TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2006 184/53/06 Liikenne- ja viestintäministeriö Tiehallinto 19.4.2007 TIEHALLINNON TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2006 Valtiontalouden tarkastusvirasto antaa Tiehallinnon tilintarkastuksesta varainhoitovuodelta

Lisätiedot

Hollolan kunta Tehtävä YHTEISET TALOUSASIAT. Päättää oman toimialansa painotuotteiden ja asiakirjojen hinnat. Toimialan johtaja

Hollolan kunta Tehtävä YHTEISET TALOUSASIAT. Päättää oman toimialansa painotuotteiden ja asiakirjojen hinnat. Toimialan johtaja 1 Päättää oman toimialansa painotuotteiden ja asiakirjojen hinnat Päättää hankintarajoista Kh konsernipalvelut, kukin toimielin omalta toimialaltaan Päättää oman toimialansa/ tulosalueensa hankinnoista

Lisätiedot

VYY:n järjestökoulukset. Kirjanpito ja taloushallinto

VYY:n järjestökoulukset. Kirjanpito ja taloushallinto VYY:n järjestökoulukset Kirjanpito ja taloushallinto SISÄLTÖ Lainsäädännön asettamat velvoitteet Kirjanpito Tilinpäätös ja toimintakertomus Toiminnantarkastus Materiaalin säilytys Vahingonkorvausvelvollisuus

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 367/53/03 16.4.2004

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 367/53/03 16.4.2004 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 367/53/03 16.4.2004 Liikenne- ja viestintäministeriö Tiehallinto TIEHALLINNON TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2003 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt

Lisätiedot

Kivijärven kunta Khall Liite nro 1. TALOUSARVIO 2018 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET

Kivijärven kunta Khall Liite nro 1. TALOUSARVIO 2018 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET TALOUSARVIO 2018 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET 1 SISÄLLYS 1. TALOUTTA OHJAAVAT SÄÄNNÖKSET... 3 1.1. Kuntalaki... 3 1.2. Hallintosääntö ja konserniohjeet... 3 1.3. Täytäntöönpano-ohjeet... 3 2. TALOUSARVION NOUDATTAMINEN...

Lisätiedot

TALOUSSÄÄNTÖ. Kaupunginvaltuuston 19.12.2001 hyväksymä. Voimaantulo 01.01.2002 I LUKU YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ. 1 Soveltamisala

TALOUSSÄÄNTÖ. Kaupunginvaltuuston 19.12.2001 hyväksymä. Voimaantulo 01.01.2002 I LUKU YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ. 1 Soveltamisala 1 TALOUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 19.12.2001 hyväksymä Voimaantulo 01.01.2002 I LUKU YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ 1 Soveltamisala Tässä säännössä annetaan kaupungin kaikille toiminnoille yhteiset taloussuunnittelua,

Lisätiedot

TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE

TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE 1. SITOVUUDEN MÄÄRITTELY Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava valtuuston hyväksymää talousarviota. Talousarvion käyttötalousosassa on asetettu kunnan

Lisätiedot

Liite 3 Avustusehdot. Poliittinen toiminta

Liite 3 Avustusehdot. Poliittinen toiminta Liite 3 Avustusehdot Poliittinen toiminta Valtioneuvoston antamat puoluelain (10/1969) 9 :n 4 momentissa sekä valtionavustuslain 11 :n 3 ja 4 momentissa tarkoitetut valtionavustuksen maksamista, käyttöä,

Lisätiedot

Valtiokonttori Määräys Kirjanpidon tilit Liikekirjanpidon tilit

Valtiokonttori Määräys Kirjanpidon tilit Liikekirjanpidon tilit Valtiokonttori Määräys 1 (5) 5.5.2015 Dnro VK/391/00.01/2015 Kirjanpitoyksiköt ja talousarvion ulkopuolella olevat valtion rahastot Kirjanpidon tilit Valtion talousarviosta annetun asetuksen (1243/1992)

Lisätiedot

Kirjanpidon tilit. Valtiokonttori Määräys 1 (6) VK/1134/ /2017

Kirjanpidon tilit. Valtiokonttori Määräys 1 (6) VK/1134/ /2017 Valtiokonttori Määräys 1 (6) 20.12.2017 VK/1134/04.00.00/2017 Kirjanpitoyksiköt ja talousarvion ulkopuolella olevat valtion rahastot Kirjanpidon tilit Valtion talousarviosta annetun asetuksen (1243/1992)

Lisätiedot

TALOUSSÄÄNTÖ YLEISET MÄÄRÄYKSET. 1 Suhde muihin säännöksiin

TALOUSSÄÄNTÖ YLEISET MÄÄRÄYKSET. 1 Suhde muihin säännöksiin TALOUSSÄÄNTÖ YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Suhde muihin säännöksiin Adoptioperheet ry:n hallinnossa, varojen hoidossa, kirjanpidossa, tilinpäätöksessä ja tilintarkastuksessa on noudatettava kirjanpitolain ja -asetuksen,

Lisätiedot

Valtiokonttorin määräämät talousarviokirjanpidon

Valtiokonttorin määräämät talousarviokirjanpidon Valtiokonttorin määräämät talousarviokirjanpidon tilit (Valtiokonttorin määräys Kirjanpidon tilit) 1. Talousarviotilille tai siirretyn määrärahan tilille kirjaamista odottavien tapahtumien tilit.. 3 600

Lisätiedot

RATAHALLINTOKESKUKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2005

RATAHALLINTOKESKUKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2005 277/53/05 Liikenne- ja viestintäministeriö Ratahallintokeskus 5.5.2006 RATAHALLINTOKESKUKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2005 Valtiontalouden tarkastusvirasto antaa Ratahallintokeskuksen tilintarkastuksesta

Lisätiedot

HALLITUKSEN TALOUSHALLINNOLLISET TEHTÄVÄT

HALLITUKSEN TALOUSHALLINNOLLISET TEHTÄVÄT Suomen Poliisijärjestöjen Liitto ry TALOUSSÄÄNTÖ 1 (5) I YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Suomen Poliisijärjestöjen Liitto ry:n toiminnassa, taloudenhoidossa ja varojen käytössä noudatetaan laeissa ja asetuksissa,

Lisätiedot

Kirjanpidon tilit. Valtiokonttori Määräys 1 (5) Dnro VK/1059/00.01/2015

Kirjanpidon tilit. Valtiokonttori Määräys 1 (5) Dnro VK/1059/00.01/2015 Valtiokonttori Määräys 1 (5) Kumottu 10.11.2016 määräyksellä VK/999/00.00.00.01/2016 27.11.2015 Dnro VK/1059/00.01/2015 Kirjanpitoyksiköt ja talousarvion ulkopuolella olevat valtion rahastot Kirjanpidon

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan ohje

Sisäisen valvonnan ohje RANNIKKO-POHJANMAAN SOSIAALI- JA PERUSTERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ KUST-ÖSTERBOTTENS SAMKOMMUN FÖR SOCIAL- OCH PRIMÄRHÄLSOVÅRD Sisäisen valvonnan ohje Rannikko-Pohjanmaan kuntayhtymä 0 SISÄLLYS 1. Sisäisen

Lisätiedot

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelman laatiminen

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelman laatiminen Valtiokonttori Määräys 1 (8) 20.11.2014 Dnro VK/1078/00.01/2014 Kirjanpitoyksiköt Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelman laatiminen Valtion talousarviosta annetun asetuksen 55 :n 1 momentin

Lisätiedot

LUKU 11: TILIVIRASTON TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMINEN

LUKU 11: TILIVIRASTON TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMINEN LUKU 11: TILIVIRASTON TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMINEN Tässä luvussa käsitellään tiliviraston tilinpäätöksen laatimista. Luvussa ohjeistetaan tilinpäätöksen laadinnassa noudatettavat pysyvät periaatteet ja menettelyt.

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 175/53/02

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 175/53/02 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 175/53/02 15.05.2002 Sosiaali- ja terveysministeriö Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus SOSIAALI- JA TERVEYSALAN TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISKESKUKSEN TILINTAR-

Lisätiedot

Taloudenhoito, kirjanpito ja kuitit sekä toiminnan- / tilintarkastus. Kyläpäällikkökoulutus

Taloudenhoito, kirjanpito ja kuitit sekä toiminnan- / tilintarkastus. Kyläpäällikkökoulutus Taloudenhoito, kirjanpito ja kuitit sekä toiminnan- / tilintarkastus Kyläpäällikkökoulutus Talouden hoitaminen yhdistyksessä Yhdistys hankkii tuloja, jotka se uhraa menoina tuottaakseen suoritteita, joiden

Lisätiedot

FINANSSI RY:N TALOUSOHJESÄÄNTÖ. 1 Yleistä

FINANSSI RY:N TALOUSOHJESÄÄNTÖ. 1 Yleistä FINANSSI RY:N TALOUSOHJESÄÄNTÖ 1 Yleistä Sen lisäksi, mitä yhdistyslaissa, yhdistyksen säännöissä ja muissa ohjesäännöissä ja työjärjestyksissä on sanottu, noudatetaan Finanssi ry:n taloudenhoidossa tämän

Lisätiedot

VALTIOKONTTORI MÄÄRÄYS 12.12.2007 Dnro 435/03/2007 Tilivirastot ja talousarvion ulkopuolella olevat valtion rahastot KIRJANPIDON TILIT Valtion talousarviosta annetun asetuksen (1243/1992) 42 b :n 4 momentin

Lisätiedot

5 LUKU: TILIVIRASTOJEN VÄLISTEN JA TILIVIRASTOJEN SISÄISTEN TAPAHTUMIEN KIRJAUKSET... 2

5 LUKU: TILIVIRASTOJEN VÄLISTEN JA TILIVIRASTOJEN SISÄISTEN TAPAHTUMIEN KIRJAUKSET... 2 Sisällysluettelo: 5 LUKU: TILIVIRASTOJEN VÄLISTEN JA TILIVIRASTOJEN SISÄISTEN TAPAHTUMIEN KIRJAUKSET... 2 5.1 Toisen tiliviraston määrärahan käyttö omaan toimintaan...2 5.2 Menojen kirjaaminen suoraan

Lisätiedot