Harjavallan ilmanlaatu Vuosiyhteenveto 2007 Ilmanlaatutyöryhmä

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Harjavallan ilmanlaatu Vuosiyhteenveto 2007 Ilmanlaatutyöryhmä"

Transkriptio

1 Harjavallan ilmanlaatu Vuosiyhteenveto 2007 Ilmanlaatutyöryhmä RAPORTTI HARJAVALLAN KAUPUNKI Ympäristönsuojelu

2 2

3 3 Harjavallan ilmanlaatu Mittaustulokset 2007 Ilmanlaatutyöryhmä Mittausaineisto, tulokset ja raportointi Boliden Harjavalta Oy, laboratorio Kai Wasén Harjavallan kaupunki Reijo Roininen

4 4 TIIVISTELMÄ Harjavallan alueella ilmanlaadun tarkkailu toteutetaan yhdessä alueen teollisuuslaitosten ja Harjavallan kaupungin kanssa. Harjavallassa ilmanlaadun yhteistarkkailun tavoitteena on: 1. Seurata mittauksin ja erillisselvityksin (bioindikaattoritutkimukset ja kampanjaluonteiset PM 2,5 ja PM 10 ) Harjavallan ilmanlaatua siten, että toiminnanharjoittajilta (nykyisten päästöjen vuoksi) vaadittava ilmanlaadun seuranta toteutuu. 2. Seurata mittauksin Harjavallassa ilmanlaatua siten, että asukkaiden altistumista (tärkeimmille) ilman epäpuhtauksille voidaan luotettavasti arvioida. 3. Seurata mittauksin ja laskelmin ilmansuojelua koskevien toimenpiteiden vaikutusta ilmanlaatuun. 4. Huolehtia ilman laadun seurannasta ja tiedottamisesta siten, että lainsäädännössä annetut velvoitteet täyttyvät. Harjavallan kaupungin ja teollisuuden yhteinen ilmanlaadun mittausjärjestelmä käsittää yhteensä kaksi mittausasemaa ja yhden sääaseman. Mittausasemilla mitattavat suureet ovat rikkidioksidi sekä hengitettävät hiukkaset. Kalevan mittausasema, jossa näkyy myös liikenteen aiheuttama ilmaan nouseva pöly, kuvaa keskustan ilmanlaatua. Pirkkalan mittausasema kuvaa asuinalueiden ilmanlaatua. Sääasemalta saadaan informaatiota tuulen suunnasta ja nopeudesta, ilman lämpötilasta, ilmanpaineesta ja kosteudesta sekä sademäärästä. Suurin Harjavallan ilmanlaatuun vaikuttava tekijä on alueen suurteollisuus. Teollisuuden päästömäärät ovat suoraan verrannollisia tuotantomääriin. Vuoden 2007 rikkidioksidipäästöt ovat vähentyneet viiden edellisen vuoden ( ) keskiarvoon verrattuna. Hiukkaspäästöt olivat vuonna 2007 vain noin puolet viiden vuoden keskiarvosta. Ilmanlaatuindeksin ensimmäinen tarkasteluvuosi oli vuosi Indeksissä huomioitavat parametrit ovat rikkidioksidi- ja hengitettävien hiukkasten pitoisuus. Ilmanlaatuindeksi Harjavallan keskustassa mitattuna osoitti vuonna 2007 seuraavaa jakaumaa: 85 % hyvä, 12 % tyydyttävä, 3 % välttävä, 0,3 % huono sekä 0,1 % erittäin huono. Keväällä esiintyneen Erittäin huono-indeksin syynä oli lähinnä katupöly. Rikkidioksidia koskevat raja- ja ohjearvot on määritelty valtioneuvoston asetuksessa 711/2001. Ilmanlaatua koskevat ohjearvot on määritetty valtioneuvoston päätöksessä 480/96. Rikkidioksidin ja hengitettävien hiukkasten osalta asetuksen mukaisia ylityksiä ei vuonna 2007 ollut. Ilmanlaatu oli asetuksen mukaista, vaikka vuoden aikana esiintyi muutama sallittu yksittäinen tuntikeskiarvon ylitys rikkidioksidin osalta.

5 5 HARJAVALLAN ILMANLAATU 2007 SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ...4 SISÄLLYSLUETTELO...5 JOHDANTO HARJAVALLAN ILMANLAADUNTARKKAILUN TAUSTAA ILMANLAADUN OHJE- JA RAJA-ARVOT Mittausparametrien tilastollinen määrittely ohjearvojen osalta ILMANLAADUN MITTAUKSIIN LIITTYVÄ PALVELUTOIMINTA ILMANTARKKAILUTUTKIMUSTEN KUSTANNUSOSUUDET MITTAUSPAIKAT JA KOMPONENTIT SEKÄ TIEDONKERUU Mittaustietojen kerääminen ja käsittely Pitoisuusmittauksissa käytetyt menetelmät SÄÄTIEDOT TULOKSET MITTAUSJAKSON AIKANA Rikkidioksidi, SO Ohjearvovertailu Raja-arvovertailu Lisätietoa SO2-mittauksista Hengitettävät hiukkaset ( PM 10 ja PM 2,5 ) Mittaustulokset ja niiden vertaaminen ohjearvoihin Ilmanlaatuindeksi Laskeuma Mittaustulosten laadunvarmistus Lisätietoja ilmanlaadusta internetistä MITTAUSTULOSTEN YHTEENVETO LIIKENTEEN AIHEUTTAMAT PÄÄSTÖT LIITTEET...28

6 6 JOHDANTO Raporttiin on koottu Harjavallan ilmanlaatumittausten tulokset sekä tiedot ilman epäpuhtauksien päästömääristä vuodelta Mittausjärjestelmän hoidosta, tuloksista ja raportoinnista on vastannut Boliden Harjavalta Oy:n laboratorio Kai Wasénin johdolla. Mittausjärjestelmän hallinnosta ja ylläpidosta vastaa Harjavallan ilmanlaatutyöryhmä, jonka jäsenet vuonna 2007 olivat: Boliden Harjavalta Oy, Vesa Törölä (pj), Harjavallan kaupunki, Reijo Roininen (siht), Norilsk Nickel Harjavalta Oy, Jari Hämäläinen Kemira GrowHow Oyj, Tuula Gåpå Kemira Oyj, Maija-Liisa Niinimäki Pori Energia Oy, Timo Mäki Harjavallan Valu Oy, Päivi Kuoppala Ulefos NV Oy, Lasse Hakkarainen Lounais-Suomen Ympäristökeskus, Pirjo Gyllenberg, seurantajäsen Ilmanlaatutyöryhmä kokoontui vuonna 2007 neljä kertaa. Tietoa reaaliaikaisesta ilmanlaadusta välitetään internetissä Ilmatieteen laitoksen ylläpitämän ilmanlaatuportaalin välityksellä osoitteessa: Lisätietoja: Harjavallan kaupunki puhelin ympäristönsuojelu Reijo Roininen sähköposti: etunimi.sukunimi(at)harjavalta.fi Keskustie 5b HARJAVALTA internet:

7 7 1. HARJAVALLAN ILMANLAADUNTARKKAILUN TAUSTAA Ilmanlaatua on tarkkailtu jatkuvatoimisesti Harjavallassa vuodesta Vuonna 2004 Suurteollisuuspuiston alueen yhtiöille myönnetyissä ympäristöluvissa on erikseen määritelty toimenpiteet koskien ilmanlaadun tarkkailua Harjavallassa. Suurteollisuuspuiston yhtiöiden lisäksi tarkkailuun osallistuvat Harjavallan kaupunki sekä kaupungin valimot. Vuoteen 2006 saakka mittaustoimintaa on ollut rikkidioksidin osalta kolmessa pisteessä: Torttila, Kaleva ja Pirkkala. Lisäksi Torttilassa on mitattu 2-3 kertaa viikossa suurtehokeräimellä TSP- ja PM 10 -hiukkaspitoisuuksia sekä suoritettu kerätyn hiukkasmassan alkuainemäärityksiä. Vuoden 2007 alusta alkoi uudenmuotoinen ilmanlaadun tarkkailutoiminta, jossa ilmanlaatua tarkkaillaan kahdella mittausasemalla; Kalevassa seurataan keskusta-alueen ja Pirkkalassa asutustaajaman ilmanlaatua. Jatkuvatoimisesti mitataan ulkoilman rikkidioksidi- ja hengitettävien hiukkasten pitoisuutta sekä vuorokausinäyttein hiukkasten koostumusta. Näiden parametrien lisäksi seurataan lämpötilaa, tuulen suuntaa ja nopeutta sekä ilman painetta ja suhteellista kosteutta.

8 8 2. ILMANLAADUN OHJE- JA RAJA-ARVOT Ilmanlaadun ohjearvoilla ilmaistaan ilmansuojelutyön päämääriä ja ilmanlaadun tavoitteita sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä, ja ne on tarkoitettu ensisijaisesti ohjeeksi viranomaisille. Ohjearvoja asettamalla pyritään turvaamaan terveellinen ilma myös herkille väestöryhmille. Ilmansuojelun tavoitteena on taata kaikille väestöryhmille terveellinen ja mahdollisimman viihtyisä ympäristö sekä ehkäistä ilman kautta ympäristölle aiheutuvia haitallisia vaikutuksia. Vuonna 2001 astui voimaan valtioneuvoston asetus ilmanlaadusta (711/2001). Ilmanlaatuasetus koskee ulkoilman epäpuhtauksien aiheuttamia terveys- ja ympäristöhaittoja. Asetuksella kumottiin valtioneuvoston päätös 481/1996 ilmanlaadun raja-arvoista ja kynnysarvoista, eräitä raja-arvoja lukuun ottamatta, sekä 3 valtioneuvoston päätöksestä 480/1996, joka koski ilmanlaadun ohjearvoja ja rikkilaskeuman tavoitearvoja. Ilmanlaadun ohje- ja raja-arvot on esitetty taulukoissa 2. ja 3. Taulukko 2. Ilmanlaadun ohjearvot ja raja-arvot (tsv=kk:n toiseksi suurin vrk-arvo) Ohjearvo Raja-arvo Rikkidioksidi (SO 2 ) tunti 250 µg/m 3 (99%) 350 µg/m 3 (25. suurin) vuorokausi 80 µg/m 3 (tsv) 125 µg/m 3 (4. suurin) vuosi 20 µg/m 3 (keskiarvo) Typpidioksidi (NO 2 ) tunti 150 µg/m 3 (99%) 200 µg/m 3 (19. suurin) vuorokausi 70 µg/m 3 (tsv) vuosi 40 µg/m 3 (keskiarvo) Typen oksidit (NO+NO 2 ) vuosi 30 µg/m 3 (keskiarvo) 30 µg/m 3 (keskiarvo) Hiilimonoksidi (CO) tunti 20 mg/m 3 (maksimi) 8 tuntia 8 mg/m 3 (maksimi) 10 mg/m 3 (maksimi) Bentseeni (C 6 H 6 ) vuosi 5 µg/m 3 (keskiarvo) Hiukkaset vuorokausi 120 µg/m 3 (98%) (kokonaisleijuma) vuosi 50 µg/m 3 (keskiarvo) Hengitettävät hiukkaset (PM 10 ) vuorokausi 70 µg/m 3 (tsv) 50 µg/m 3 v.2000 (36. suurin)/ v.2010 (8. suurin) vuosi 40/20 µg/m 3 (keskiarvo v.2005/2010) Lyijy (Pb) vuosi 0,5 µg/m 3 (keskiarvo) Haisevat rikkiyhdisteet TRS (rikkinä) vuorokausi 10 µg/m 3 (tsv)

9 9 Taulukko 3. Ilmanlaadun raja-arvot kasvillisuuden ja ekosysteemien suojelemiseksi Rikkidioksidi (SO 2 ) Typen oksidit (NO+NO 2 ) vuosi ja talvikausi ( ) vuosi ja talvikausi ( ) 20 µg/m 3 (keskiarvo) 30 µg/m 3 (keskiarvo) Raja-arvon ylittyessä on kunta ja joissakin tapauksissa alueellinen ympäristökeskus velvollinen ryhtymään ilmanlaatuasetuksen mukaisiin tarpeellisiin toimiin ilman pilaantumisen ehkäisemiseksi ja ilmanlaadun parantamiseksi. Valtioneuvosto on vuonna 2007 antanut asetuksen (164/2007), jossa on asetettu tavoitearvot polysyklisille aromaattisille hiilivedyille (bentso(a)pyreeni) sekä kadmiumille, arseenille ja nikkelille. Tavoitearvot on annettu vuosikeskiarvolle määritettynä hengitettävien hiukkasten (PM 10 ) kokonaismäärästä, taulukko 4. Taulukko 4. Metallien ja PAH:n tavoitearvot Metallit ja PAH-yhdisteet Tavoitearvo Arseeni (As) vuosi 6 ng/m 3 Kadmium (Cd) vuosi 5 ng/m 3 Nikkeli (Ni) vuosi 20 ng/m 3 Bentso(a)pyreeni (BaP) vuosi 1 ng/m 3 Mittaustulosten raportoinnissa sovelletaan voimassaolevaa valtioneuvoston päätöstä ilmanlaadun ohjearvoista (480/1996) ja valtioneuvoston asetusta ilmanlaadusta (711/2001). Ilmanlaatuasetuksessa (711/2001) säädetään mittausaineiston laatutavoitteista. Rajaarvojen valvonnassa ja mahdollisuuksien mukaan muussa ilmanlaadun seurannassa ovat seurantamenetelmien sallittua epävarmuutta, mittausten ajallista kattavuutta ja mittausaineiston vähimmäismääriä koskevat määräykset seuraavanlaiset: - sallittu epävarmuus 15 %, (hiukkasmittauksissa 25 %), - ajallinen kattavuus 100 % - aineiston vähimmäismäärä 90 %. Mitattavan aineiston vähimmäismäärää ja mittausten ajallista kattavuutta koskevat vaatimukset eivät sisällä laitteiden säännöllisestä kalibroinnista tai normaalista kunnossapidosta aiheutuvaa tietohukkaa. Raja-arvojen ylittymisen seurantaa varten Suomi on jaettu ilmanlaadun seuranta-alueisiin. Seuranta-alueet noudattavat alueellisten ympäristökeskusten toiminta-alueita poikkeuksena pääkaupunkiseutu, joka on YTV:n toiminta-alue. (YTV= Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta Espoo, Helsinki ja Vantaa).

10 Mittausparametrien tilastollinen määrittely ohjearvojen osalta Validiteetti Ajallisen edustavuuden pitää olla 75 % kokonaismittausajasta. Vuorokausi ja kuukausivaliditeetit ovat määritelty erikseen. Hiukkaset, PM 10 Hengitettävien hiukkasten vrk-ohjearvo sallii yhden 70 µg/m 3 ylityksen kalenterikuukauden pituisen jakson aikana. Raja-arvo ylittyy jos 50 µg/m 3 vrk-pitoisuus saavutetaan yli 35 kertaa vuodessa. Rikkidioksidi, SO 2 Ilman rikkidioksidipitoisuuden vrk-keskiarvo voi ohjearvomäärittelyjen mukaan ylittyä yhden kerran kalenterikuukauden pituisen jakson aikana. Tuntikeskiarvoista voi yksi prosentti (1 %) kuukauden jaksolla olla suurempia kuin ohjearvon tuntikeskiarvo. Lämpötila ja ilmanpaine Laskennassa lämpötilana käytetään 20 C eli 293 K (Kelvin) ja ilmanpaineena 101,3 kpa. 3. ILMANLAADUN MITTAUKSIIN LIITTYVÄ PALVELUTOIMINTA Vuonna 2007 JPP-Kalibrointi ky vastasi analysaattorien ylläpidosta ja kalibroinneista; vuosisopimuksen mukaisesti neljä kertaa vuodessa. Hengitettävien hiukkasten analysointipalvelut ostettiin Ramboll Analytics Oy:ltä. Kuukausittain mittaustulokset tarkastettiin Boliden Harjavalta Oy laboratorion toimesta. Mittaustuloksia on verrattu kansallisiin ohjearvoihin sekä Euroopan yhteisön asettamiin raja-arvoihin. Mittaustulokset on linkitetty vuoden 2008 alusta lähtien Ilmatieteen laitoksen ilmanlaatuportaaliin: 4. ILMANTARKKAILUTUTKIMUSTEN KUSTANNUSOSUUDET Ilmantarkkailujärjestelmän kokonaiskäyttömenot vuonna 2007 olivat n Kustannuksiin osallistuivat alueen suurimmat teollisuuslaitokset ja Harjavallan kaupunki voimassa olevan sopimuksen mukaisesti. Kustannusten jaosta kaupunki ja toiminnanharjoittajat sopivat tarkkailusopimuksen yhteydessä. Tarkkailun kustannukset muodostuvat pääosin laiteinvestoinneista, työajasta, varaosista, ostokalibroinneista, -huolloista ja korjauksista sekä koulutus- ja matka-, puhelin- ja tietoliikennekustannuksista. Uusia laitehankintoja sopimuskaudella ei tehdä ilman ilmanlaatutyöryhmän päätöstä.

11 11 5. MITTAUSPAIKAT JA KOMPONENTIT SEKÄ TIEDONKERUU Liitteessä 1 on esitetty Harjavallan ilmanlaadun mittauspisteiden sijainti. Harjavallassa mitattavat suureet sekä mittauspaikat selviävät taulukosta 5 ja mittausjärjestelmän toimintakaavio kuvasta 1. Taulukko 5. Mitattavat komponentit, mittauspaikat sekä analysaattorien merkit ja mallit Aseman Mitattava komponentti Analysaattorin malli Mittausaika Menetelmä nimi Kaleva hengitettävät hiukkaset TEOM 1400A jatkuva mikropunnitusteknologia rikkidioksidi Thermo 43A jatkuva UV-fluoresenssi Pirkkala hengitettävät hiukkaset TEOM 1400A jatkuva mikropunnitusteknologia rikkidioksidi Monitor Labs 9850 B jatkuva UV-fluoresenssi 5.1 Mittaustietojen kerääminen ja käsittely Jatkuvatoimisten mittalaitteiden tulokset kerätään mittausasemilta reaaliaikaisesti SQL tietokantaan kiinteiden tietoliikenneyhteyksien välityksellä. Katkostilanteessa keruuasemat puskuroivat tietoa. Raakamittausaineistolle tehdään kuukausittain tarvittavat tarkistukset ja korjaukset. Mittaustuloksista laaditaan vuosiraportti. 5.2 Pitoisuusmittauksissa käytetyt menetelmät Rikkidioksidi Rikkidioksidin mittaamiseen käytetään UV-fluoresenssiin perustuvaa menetelmää. UV-valo virittää rikkidioksidimolekyylit fluoresenssikammiossa. Viritystilan purkautuessa molekyylit emittoivat säteilyä, jonka voimakkuus on verrannollinen rikkidioksidin pitoisuuteen. Hengitettävät hiukkaset Hengitettävän pölyn pitoisuutta seurataan jatkuvatoimisilla analysaattoreilla. Menetelmä perustuu mikropunnitusteknologiaan. Pölynkeräimet on varustettu ohjelmoitavalla suodatinlaitteistoilla, joilla kerättiin kummaltakin asemalta teflonsuodattimille kaksi vuorokausinäytettä viikossa.

12 KUVA 1. Mittausjärjestelmän toimintakaavio

13 13 6. SÄÄTIEDOT Suurteollisuuspuiston sääasema (Vaisala) on sijoitettu Norilsk Nickel Harjavalta Oy:n putkisillalle lähelle propaaniasemaa noin 30 m korkeuteen. Sääasemalla Suurteollisuuspuiston alueella mitataan jatkuvatoimisesti tuulen suuntaa ja nopeutta sekä ilman lämpötilaa (taulukko 6), vallitsevaa ilmanpainetta, sademäärää (kuva 3) ja suhteellista kosteutta. Tuulen ajalliset jakaumat eri ilmansuuntiin on esitetty tuuliruusun avulla kuvassa 2. Tuulisektorit osoittavat tuulen kulkusuunnan (mistä tuulee) sekä ajallisen edustavuuden prosentteina. Taulukko 6. Ulkoilman lämpötila 2007 ka max min tammi -3,2 7,5-18,4 helmi -9,8 3,4-25,7 maalis 2,0 14,0-11,2 huhti 4,4 18,6-5,5 touko 9,6 20,0-2,9 kesä 15,1 27,0 5,1 heinä 15,7 24,8 9,4 elo 16,3 27,5 4,4 syys 9,8 17,9 2,4 loka 6,2 13,5-2,1 marras -0,3 8,3-8,7 joulu 1,2 7,2-6,6

14 14 Pohjoinen Etelä KUVA2. vuoden 2007 vallitsevat tuulen suunnat ja ajalliset jakaumat Harjavallassa vallitsevat kesällä etelästä ja talvella luoteesta puhaltavat tuulet

15 15 Viikoittainen sademäärä 2007 (yhteensä 523 mm) mm Kuukausittainen sademäärä mm/kk tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu KUVA 3. Sademäärät

16 16 7. TULOKSET MITTAUSJAKSON AIKANA 7.1 Rikkidioksidi, SO Ohjearvovertailu Vuoden 2007 aikana ei esiintynyt rikkidioksidin kuukauden tuntiarvojen 99. %-pisteen (250 µg/m 3 ) ylityksiä kummallakaan mittausasemalla, eikä myöskään kuukauden toiseksi suurimman vuorokausiarvon (80 µg/m 3 ) ylityksiä. Tulokset esitetty taulukossa 7. Taulukko 7. Rikkidioksidin 99. prosenttipisteet ja 2. suurimmat vrk-arvot

17 17 Rikkidioksidipitoisuuksien vuosikeskiarvot olivat Kalevassa 9 µg/m 3 ja Pirkkalassa 4 µg/m 3 eli myöskään kasvillisuuden suojaamiseksi asetettu ohjearvo 20 µg/m 3 ei myöskään ylittynyt Raja-arvovertailu Ilmanlaatudirektiivi sallii kalenterivuoden aikana yhteensä 24 kappaletta tuntikeskiarvon ylityksiä, joten vuositasolla ylityksiä ei tapahtunut. Yksittäisiä rikkidioksidin tuntikeskiarvon raja-arvon 350 µg/m 3 ylityksiä tapahtui Kalevassa neljä ja Pirkkalassa yksi, kuukausittaiset ylitysmäärät esitetty taulukossa 8. Vuorokausikeskiarvon raja-arvon 125 µg/m 3 ylityksiä ei esiintynyt. Kalenterivuoden aikana ilmanlaatudirektiivi sallii kolme vuorokausikeskiarvon ylitystä ennen varsinaista rajaarvoylitystä. Taulukko 8. Rikkidioksidin raja-arvoylitykset Yleisimpänä syynä kohonneisiin rikkidioksidipitoisuuksiin olivat Boliden Harjavalta Oy:n sulaton hetkelliset tuotantohäiriöt, joihin johtaneet syyt on selvitetty ja korjaavat toimenpiteet tehty.

18 Lisätietoa SO2-mittauksista Kuvien 4 ja 5 kuvaajat osoittavat ympäristöasemien rikkidioksidipitoisuuksien tuntikeskiarvoja ajanjaksoilta tammikuu kesäkuu 2007 ja heinäkuu joulukuu KUVA 4. Ympäristöasemien rikkidioksidipitoisuudet, tuntikeskiarvot tammikuu kesäkuu 2007 KUVA 5. Ympäristöasemien rikkidioksidipitoisuudet, tuntikeskiarvot heinäkuu joulukuu 2007

19 19 Kuvissa 6 ja 7 on esitetty rikkidioksidin vuorokausipitoisuudet ajanjaksoilla tammikuu kesäkuu 2007 ja heinäkuu joulukuu KUVA 6. Rikkidioksidin vuorokausipitoisuudet tammikuu kesäkuu 2007 KUVA 7. Rikkidioksidin vuorokausipitoisuudet heinäkuu joulukuu 2007

20 Hengitettävät hiukkaset ( PM 10 ja PM 2,5 ) Hiukkaspitoisuutta mitattiin vuonna 2007 jatkuvatoimisesti Kalevan ja Pirkkalan mittausasemilla TEOM 1400A laitteistoilla. Asemien sijainti on kuvattu liitteessä 1. Laitteistot on varustettu karkeajakoisen pölyn erottimilla, jolloin tuloksissa on huomioitu vain hengitysteihin joutuvan, hienojakoisen, aerodynaamiselta halkaisijaltaan alle 10 µm:n tai alle 2,5 µm:n pölyn osuus. Pirkkalassa mitattiin koko vuosi PM 10 -pitoisuutta ja Kalevassa noin kuuden kuukauden ajan Salaman vaurioittama Kalevan laite oli runsaan kuukauden USA:ssa korjattavana , jonka jälkeen laite modifioitiin mittaamaan PM 2,5 - pitoisuutta. Tämä kampanjaluonteinen mittaus jatkui vuoden loppuun. Pölynkeräimet on varustettu ohjelmoitavalla suodatinlaitteistoilla, joilla kerättiin kummaltakin asemalta teflonsuodattimille kaksi vuorokausinäytettä viikossa. Suodattimen alkuaineanalyysit suoritettiin Ramboll Analytics Oyn toimesta ICP-MS tekniikalla Mittaustulokset ja niiden vertaaminen ohjearvoihin Taulukko 10. PM 10 - ja PM 2,5 - pölypitoisuudet Tilastotietoa PM 10 ja PM 2,5 mittauksista vuodelta 2007 Ohje-, raja- ja tavoitearvot - vuorokausiraja-arvo, µg/m³ vuosikeskiarvon raja-arvo, µg/m³ kuukauden 2. suurimman vrk-arvon ohjearvo, µg/m³ Kaleva, PM10 Kaleva, PM2,5 Pirkkala, PM10 Mittaustulokset - vuorokausikeskiarvojen lkm ajallinen kattavuus, % vuosikeskiarvo, µg/m³ vuorokausiarvojen maksimi, µg/m³ vuorokausiarvojen minimi, µg/m³ Ylitykset - vrk-raja-arvon (50µg/m³) ylitykset, kpl (suurin sallittu 35 kpl/a) vuosikeskiarvon raja-arvon (40µg/m³) ylitykset, kpl kuukauden 2. suurimman vrk-arvon ohjearvon ylitykset, kpl 2-0 Sekä raja- että ohjearvoylitykset ajoittuivat kaikki maalis-huhtikuun vaihteeseen, jolloin poikkeuksellisen pitkän, kuivan ja lämpimän sekä tuulisen jakson aikana usealla paikkakunnalla Etelä-Suomessa esiintyi raja-arvojen ylityksiä.

21 21 Arvioitaessa tuulensuunnan vaikutusta hiukkaspitoisuuksiin havaittiin erittäin heikko korrelaatio, toisin sanoen Suurteollisuuspuiston vaikutusta ei pystytty selvästi osoittamaan. Sen sijaan tuulensuunnan ja hiukkasten koostumuksen välillä esiintyi vahva korrelaatio. PM 10 - ja PM 2,5 -pölypitoisuuden mittatulokset on esitetty graafisesti liitteissä 3-4. Hengitettävän PM 10 -pölyn alkuainekohtaisille pitoisuuksille on määritelty ainoastaan tavoitearvot kalenterivuoden keskiarvoille: As (6 ng/m 3 ), Cd (5 ng/m 3 ) ja Ni (20 ng/m 3 ). Ohje- tai raja-arvoja hengitettävälle PM 10 -pölylle ei ole määritelty. Kaikki PM 10 -pölyn alkuainekohtaiset vuosikeskiarvot, lukuun ottamatta Kalevan arseenia, alittivat tavoitearvot. PM 2,5 pölylle ei ole määritelty tavoitearvoja. Taulukko 11. Hengitettävän pölyn alkuainekohtainen pitoisuus P i r k k a l a n m i t t a u s a s e m a, PM 10 As Cd Pb Ni Zn Cu ng/m 3 ng/m 3 ng/m 3 ng/m 3 ng/m 3 ng/m 3 vuosikeskiarvon tavoitearvot, ng/m Mittausten vuosikeskiarvo (12kk), ng/m K a l e v a n m i t t a u s a s e m a, PM 10 As Cd Pb Ni Zn Cu ng/m 3 ng/m 3 ng/m 3 ng/m 3 ng/m 3 ng/m 3 vuosikeskiarvon tavoitearvot, ng/m Mittausten vuosikeskiarvo (7kk), ng/m K a l e v a n m i t t a u s a s e m a, PM 2,5 As Cd Pb Ni Zn Cu ng/m 3 ng/m 3 ng/m 3 ng/m 3 ng/m 3 ng/m 3 mittausten vuosikeskiarvo (4,5kk), ng/m Suodattimien alkuaineanalyysit suoritettiin käyttäen herkintä mahdollista laitetekniikkaa (ICP-MS). Siitä huolimatta esimerkiksi Pirkkalassa 44% arseeni-, 61% kadmium- ja 20% nikkelituloksista jäi alle mittausmenetelmän määritysrajan. Tämä aiheuttaa kohtuuttoman suuren epävarmuuden vuosikeskiarvon laskentaan. Siirtyminen viikkonäytteen keruuseen lisäisi huomattavasti laskennan luotettavuutta.

22 Ilmanlaatuindeksi Ilmanlaatuindeksi on havainnollinen apuväline tiedotettaessa kuntalaisille päivittäin vallitsevasta ilmanlaadusta. Laskenta tapahtuu tunneittain ja ilmanlaatuluokkia on viisi. Tuntiindeksin käyttöön liittyy myös eräitä rajoituksia. Esimerkiksi terveysvaikutuskuvaukset voivat olla vaikeita määritellä pelkästään tunti-indeksien perusteella. Ilmanlaatuindeksillä kuvataan ilmanlaatua arvosanoilla hyvä, tyydyttävä, välttävä, huono ja erittäin huono. Indeksin parametreja Harjavallassa ovat ulkoilman rikkidioksidipitoisuus ja hengitettävät PM 10 - hiukkaset. Mikäli ilmanlaatu heikkenee indeksillä kuvattuna huonoksi tai erittäin huonoksi ja tilanteen ennustetaan kestävän useita tunteja, lähetetään tiedotusvälineille asiaa koskeva tiedote. Ilmanlaatutiedotetta ei lähetetä esimerkiksi viikonloppuna tai yöllä tapahtuneista ilmanlaadun heikkenemisistä. Yleisölle ja tiedotusvälineille sekä viranomaisille tiedottamisesta vastaa Harjavallan kaupungin ympäristötoimi. Harjavallan mittaustulokset toimitetaan Ilmatieteen laitoksen ilmanlaatuportaaliin ( jonka avulla tietoa ilman laadusta saadaan yleisön nähtäville. Portaaliin kootaan kymmenien mittausverkojen tulokset eri puolilta Suomea. Portaali otettiin käyttöön vuonna Taulukossa 12 on esitetty vuoden 2007 ilmanlaatuindeksien jakaumat mittauspisteittäin prosentteina ja tunteina. Taulukko 12. Toteutuneiden ilmanlaatuindeksien jakauma Ilmanlaatuindeksien jakauma 2007 Kaleva Pirkkala % h % h Hyvä Tyydyttävä Välttävä Huono 0, Erittäin huono 0,1 11 0, Valtaosa indeksiarvoon Erittäin huono tai Huono johtavista syistä ovat liittyneet maalishuhtikuun korkeisiin PM 10 - pitoisuuksiin (ajanjakso oli kuiva, sateeton ja osittain tuulinen). Kesän ja loppuvuoden aikana syyt ovat lähinnä liittyneet korkeisiin rikkidioksidipitoisuuksiin. Ilmanlaatuindeksien Erittäin huono ja Huono ajankohdat sekä heikkenemisen aiheuttanut komponentti (SO 2 tai PM 10 ) on esitetty taulukossa 13.

23 23 Taulukko 13. Ilmanlaatuindeksien Erittäin huono ja Huono ajankohdat sekä syyt Ilmanlaatuindeksit 2007 Kaleva Pirkkala Ajankohta Syy Ajankohta Syy Erittäin huono klo 01 SO klo 04 SO klo 08 PM klo 22 PM klo 07 PM klo 08 PM klo 09 PM klo 10 PM klo 19 SO klo 17 SO2 + PM klo 21 SO klo 19 SO2 11 kpl 1 kpl Huono klo 02 SO klo 12 SO klo 18 PM klo 20 PM klo 21 PM klo 22 PM klo 07 PM klo 09 PM klo 11 SO2 + PM klo 23 PM klo 06 PM klo 21 PM klo 22 PM klo 20 PM klo 14 PM klo 16 PM klo 17 PM klo 16 PM klo 07 SO klo 14 SO klo 16 SO klo 10 SO klo 11 SO klo 18 SO klo 02 SO klo 23 SO2 26 kpl 0 kpl

24 Laskeuma Laskeumamittaukset aloitettiin Kalevassa ja Pirkkalassa huhtikuussa Mittauksille ei ole olemassa ohje- tai raja-arvoja ja tuloksia on pidettävä ainoastaan suuntaa-antavina. Etenkin kokonaislaskeuman määrittämisessä esiintyi ongelmia keräysastioihin kulkeutuneiden puiden lehtien ym. laskeumaan kuulumattoman aineksen takia. Keruulaitteistojen vandalisointiakin tapahtui. Lisäksi syksyllä esiintyi keruuliuoksen voimakasta limoittumista, mikä häiritsi ja jopa esti laskeuman määritystä. Taulukko 14. Laskeumamittausten tulokset 7.5 Mittaustulosten laadunvarmistus Rikkidioksidianalysaattorien nolla- ja aluetason tarkastukset tehdään vuorokausittain HAI- RI-järjestelmän ohjaamana. Kaasuanalysaattorien monipistekalibroinnit tehtiin neljä kertaa vuodessa ulkopuolisen konsultin toimesta kaasulaimennukseen perustuvalla kalibraattorilla. Konsultin käyttämän kaasun pitoisuudet tarkistettiin kaksi kertaa Ilmatieteen laitoksella. Analysaattorien toimintaa seurattiin päivittäin. Kaikista kalibroinneista on kirjalliset dokumentit. Mittalaitteen validiteettiprosentit on esitetty taulukossa 15. Kaikki toteutuneet validiteetit ovat yli sallitun minimiarvon (75%).

25 25 Taulukko 15. Validiteetti 7.6 Lisätietoja ilmanlaadusta internetistä Harjavallan ilmanlaadun mittaustuloksia julkaistaan vuoden 2008 alusta lähtien Ilmatieteen laitoksen internet-sivuilla, osoitteesta: Mittaustulosten vuosiraportit vuodesta 2007 eteenpäin löytyvät osoitteesta: vuoden 2008 huhtikuun alusta lukien.

26 26 8. MITTAUSTULOSTEN YHTEENVETO Rikkidioksidipitoisuudet Harjavallan keskustan alueella olivat vuonna 2007 viime vuosia korkeampia johtuen Boliden Harjavalta Oy:n prosessihäiriöistä. Rikkidioksidin toiseksi suurin vuorokausikeskiarvo oli Kalevan mittausasemalla vuonna µg/m 3, kun se on koko 2000-luvun ollut noin 20 µg/m 3. Ilmanlaatuasetuksen tai direktiivin vuosikohtaisia mukaisia ohje- ja raja-arvoja ei kuitenkaan ylitetty. Yksittäisiä raja-arvoylityksiä kirjattiin viisi. Suomen mittakaavassa Harjavallan rikkidioksidipitoisuudet ovat maan korkeimpia. PM 10 -pitoisuudet olivat korkeimmillaan keväällä, jolloin kohonneita pitoisuuksia todettiin laajoilla alueilla Etelä-Suomessa. Korkeat pitoisuudet johtuivat poikkeuksellisista sääolosuhteista. Muihin Suomen vastaaviin mittausverkkoihin verrattuna PM 10 -pitoisuudet Harjavallan alueella ovat erittäin matalia. Ilmanlaatuindeksiä ei vielä vuonna 2007 ilmoitettu. 9. LIIKENTEEN AIHEUTTAMAT PÄÄSTÖT 2006 LIISA on VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikassa kehitetty tieliikenteen pakokaasupäästöjen ja energiankulutuksen laskentajärjestelmä. Laskentajärjestelmä tulostaa päästömäärät tonneina kunnittain, lääneittäin ja koko Suomen osalta. Päästömäärät jaetaan kahdeksalle väylätyypille ja yhdeksälle ajoneuvotyypille. Lisäksi saatavissa on tulokset autokannan ikäjakauman suhteen. Laskennassa otetaan huomioon ajoneuvojen kylmäkäytön ja joutokäynnin päästölisä. Myös erityyppiset polttonesteet huomioidaan (reformuloidut tuotteet). Päästölajit ovat hiilimonoksidi (CO), hiilivedyt (HC), typen oksidit (NOx), hiukkaset, metaani (CH 4 ), typpioksiduuli (N 2 O), rikkidioksidi (SO 2 ) ja hiilidioksidi (CO 2 ) sekä polttonesteen kulutus. Taulukko 19 vertaa teollisuuden ja liikenteen aiheuttamia päästömääriä hiukkasten, typen oksidien ja rikkidioksidin osalta. Taulukossa 16 on esitetty Ajoneuvojen ja teollisuuden päästömäärien vertailu Harjavallassa 2006 Alue: Harjavalta Laskentavuosi: 2006 CO HC NOx Hiukkaset CH4 N 2 O SO 2 CO 2 Pääkadut 76,872 9,882 17,372 1,035 0,528 0,765 0, ,07 Kokoojakadut 13,174 1,662 2,268 0,146 0,069 0,102 0, ,275 Tonttikadut 34,791 4,258 3,279 0,212 0,106 0,161 0, ,743 Rakennuskaavatiet Taajaman päätiet 18,04 2,237 7,473 0,338 0,169 0,221 0, ,191 Taajaman muut tiet 15,774 2,046 3,638 0,213 0,128 0,187 0, ,822 Maaseudun päätiet 59,022 5,007 23,106 1,009 0,55 0,723 0, ,671 Maaseudun muut tiet 17,43 1,973 5,3 0,275 0,183 0,262 0, ,16 Yhteensä 235,103 27,065 62,436 3,227 1,733 2,422 0, ,93 Lähde: Ajoneuvojen osalta VTT/LIISA 2006 laskentajärjestelmä

27 27 Raportti on luettavissa osoitteessa: Lisääntyvä liikenne aiheuttaa kaupunki-ilman laadun huononemista ja suurimpien kaupunkien vilkkaasti liikennöidyissä keskustoissa ovat erilaiset hengityselinsairaudet lisääntyneet huomattavasti. Erityisen ongelmallinen on inversiotilanne, jolloin liikenteen päästöt jäävät lähelle maanpintaa, eivätkä sekoitu ylempiin ilmakerroksiin. Katupöly kiusaa useimpia ihmisiä keväisin. Suurin osa katupölystä on suuria hiukkasia, jotka ärsyttävät silmiä ja nenän limakalvoja. Kaikkein haitallisimpia ovat alle kymmenen mikrometrin (10 µm) kokoiset hiukkaset, jotka voivat kulkeutua ihmisessä syvälle hengitysteihin. Muita liikenneperäisiä päästöjä ovat hiilimonoksidi, hiilivedyt ja typenoksidit. EU on antanut raja-arvojen ylittymistä koskevia lievennyksiä niille kansallisille valtioille, joissa raja-arvojen ylitykset aiheutuvat katujen hiekoitushiekasta.

28 28 LIITTEET LIITE 1 HARJAVALLAN ILMANLAADUN TARKKAILUASEMIEN SIJAINTI

29 29 LIITE 2 Teollisuus- ja energiatuotantolaitosten sekä liikenteen aiheuttamat päästöt Harjavallassa vuonna 2007 Laitos SO 2 NO x Hiukkaset t/a t/a t/a Boliden Harjavalta Oy Norilsk Nickel Harjavalta Oy 2 Pori Energia Oy Kemira GrowHow Oy 2,5 Kemira Oyj 0,3 Harjavallan Valu Oy 1,3 Ulefos NV Oy 1 Teollisuus yhteensä ,1 Teollisuuden osuus Harjavallan päästöistä (teollisuus ja liikenne) % Harjavalta yhteensä - Teollisuus ,1 - Tieliikenne Harjavallassa * 0, ,2 - Koko liikenne Suomi 2006 * * * Lähde: LIPASTO 2006 laskentajärjestelmä, Kari Mäkelä VTT ** Lähde: LIPASTO 2006 laskentajärjestelmä, Kari Mäkelä VTT, sisältää vesi- ja ilmaliikenteen

30 30 Liite 3 Hengitettävien hiukkasten vuorokausikeskiarvot tammikuu kesäkuu 2007

31 31 Liite 4 Hengitettävien hiukkasten vuorokausikeskiarvot heinäkuu joulukuu 2007

Harjavallan ilmanlaatu Vuosiyhteenveto 2009 Ilmanlaatutyöryhmä

Harjavallan ilmanlaatu Vuosiyhteenveto 2009 Ilmanlaatutyöryhmä Harjavallan ilmanlaatu Vuosiyhteenveto 2009 Ilmanlaatutyöryhmä RAPORTTI HARJAVALLAN KAUPUNKI Ympäristönsuojelu 2 Harjavallan ilmanlaatu Mittaustulokset 2009 Ilmanlaatutyöryhmä Mittausaineisto, tulokset

Lisätiedot

Harjavallan. ilmanlaatu. Vuosiyhteenveto. Pirkkalan ympäristömittausasema

Harjavallan. ilmanlaatu. Vuosiyhteenveto. Pirkkalan ympäristömittausasema Harjavallan 2010 ilmanlaatu Vuosiyhteenveto Pirkkalan ympäristömittausasema Harjavallan ilmanlaaturaportti 2010 2 (27) Mittausaineisto, tulokset ja raportointi Boliden Harjavalta Oy Kai Wasén Harjavallan

Lisätiedot

Harjavallan. ilmanlaatu. Vuosiyhteenveto

Harjavallan. ilmanlaatu. Vuosiyhteenveto Harjavallan ilmanlaatu Vuosiyhteenveto 2 (28) Mittausaineisto, tulokset ja raportointi Boliden Harjavalta Oy Miia Anttila Harjavallan kaupunki Reijo Roininen 3 (28) TIIVISTELMÄ Ilmanlaatua on tarkkailtu

Lisätiedot

ILMANTARKKAILUN VUOSIRAPORTTI 2015

ILMANTARKKAILUN VUOSIRAPORTTI 2015 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ILMANTARKKAILUN VUOSIRAPORTTI 2015 Kaupunkirakenteen toimiala Rakentaminen ja Ympäristö Yleistä Tähän raporttiin on koottu yhteenveto Jyväskylän keskustan ja Palokan mittausasemien

Lisätiedot

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ helmikuussa 2016 TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ Tiivistelmä Hengitysilman tavallisin laatuluokitus vuorokausi-indeksin mukaan oli helmikuussa muilla mittausasemilla hyvä, paitsi Turun Kauppatorilla

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN ILMANLAATU 2004

ETELÄ-KARJALAN ILMANLAATU 2004 ETELÄ-KARJALAN ILMANLAATU Ilmanlaatuindeksi vuonna Mansikkalassa Mansikkala ERITTÄIN HUONO ÄITSAARI RAUTIONKYLÄ 15 HUONO 1 VÄLTTÄVÄ TYYDYTTÄVÄ 5 HYVÄ tammikuu helmikuu maaliskuu huhtikuu toukokuu kesäkuu

Lisätiedot

Etelä-Karjalan ilmanlaatu 2013

Etelä-Karjalan ilmanlaatu 2013 Etelä-Karjalan ilmanlaatu 2013 1. Yleistä Etelä-Karjalan yhdyskuntailmanlaaduntarkkailun mittausverkko muodostuu Imatran, Lappeenrannan ja Svetogorskin mittauspisteistä. Vuonna 2013 mittausverkossa oli

Lisätiedot

KAJAANIN ILMANLAADUN MITTAUSTULOKSET VUODELTA 2004

KAJAANIN ILMANLAADUN MITTAUSTULOKSET VUODELTA 2004 KAJAANIN ILMANLAADUN MITTAUSTULOKSET VUODELTA 04 Kajaanin kaupunki Ympäristötekninen toimiala Ympäristö ja maankäyttö 04 ILMANLAADUN SEURANTA KAJAANISSA Kajaanin ilmanlaadun seurannan toteuttavat Kajaanin

Lisätiedot

ILMANLAADUN MITTAUSTULOKSET

ILMANLAADUN MITTAUSTULOKSET ILMANLAADUN MITTAUSTULOKSET 2014 VALKEAKOSKEN KAUPUNKI Ympäristönsuojelu 29.5.2015 Heini Tanskanen 2 YHTEENVETO Valkeakosken yhdyskuntailman tarkkailua suoritettiin vuonna 2014 ympäristönsuojelulain mukaisten

Lisätiedot

Etelä-Karjalan ilmanlaatu 2015

Etelä-Karjalan ilmanlaatu 2015 Etelä-Karjalan ilmanlaatu 2015 Sisällysluettelo 1. Yleistä... 2 2. Mitattavia komponentteja... 3 3. Ilmanlaadun ohje- ja raja-arvot... 4 4. Imatran ilmanlaatutulokset 2015... 5 4.1 Imatran hajurikkiyhdisteet

Lisätiedot

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ elokuussa 2015 TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ Tiivistelmä Hengitysilman tavallisin laatuluokitus elokuussa oli ssa ja Turun Orikedolla hyvä ja muilla mittausasemilla tyydyttävä. Ilmanlaatu luokiteltiin

Lisätiedot

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ elokuussa 2017 TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ Tiivistelmä Hengitysilman tavallisin laatuluokitus vuorokausi-indeksin mukaan oli elokuussa kaikilla asemilla hyvä. Tuntiindeksillä määriteltynä

Lisätiedot

Harjavallan ja Porin ilmanlaatu 2014

Harjavallan ja Porin ilmanlaatu 2014 Porin ympäristövirasto Harjavallan ja Porin ilmanlaatu 2014 Tiivistelmä Mittausaineisto ja tulokset: Heidi Leppänen, Boliden Harjavalta Oy Juha Pulkkinen, JPP Kalibrointi Ky Jari Lampinen, Porin kaupungin

Lisätiedot

ILMANLAADUN MITTAUKSIA SIIRRETTÄVÄLLÄ MITTAUSASEMALLA TURUSSA 3/05 2/06 KASVITIETEELLINEN PUUTARHA, RUISSALO

ILMANLAADUN MITTAUKSIA SIIRRETTÄVÄLLÄ MITTAUSASEMALLA TURUSSA 3/05 2/06 KASVITIETEELLINEN PUUTARHA, RUISSALO ILMANLAADUN MITTAUKSIA SIIRRETTÄVÄLLÄ MITTAUSASEMALLA TURUSSA 3/05 2/06 KASVITIETEELLINEN PUUTARHA, RUISSALO Turun kaupunki ympäristönsuojelutoimisto 2006 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 2 2 MITTAUSJÄRJESTELMÄ...

Lisätiedot

heinäkuussa 2017 TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ

heinäkuussa 2017 TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ heinäkuussa 2017 TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ Tiivistelmä Hengitysilman tavallisin laatuluokitus vuorokausi-indeksin mukaan oli heinäkuussa kaikilla asemilla hyvä. Tunti-indeksillä määriteltynä

Lisätiedot

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ huhtikuussa 2017 TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ Tiivistelmä Hengitysilman tavallisin laatuluokitus vuorokausi-indeksin mukaan oli huhtikuussa kaikilla muilla asemilla tyydyttävä, paitsi Kaarinassa

Lisätiedot

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ toukokuussa 2017 TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ Tiivistelmä Hengitysilman tavallisin laatuluokitus vuorokausi-indeksin mukaan oli toukokuussa kaikilla asemilla hyvä. Tunti-indeksillä määriteltynä

Lisätiedot

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ kesäkuussa 2017 TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ Tiivistelmä Hengitysilman tavallisin laatuluokitus vuorokausi-indeksin mukaan oli kesäkuussa kaikilla muilla asemilla hyvä, paitsi Paraisilla tyydyttävä.

Lisätiedot

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ tammikuussa 2016 TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ Tiivistelmä Hengitysilman tavallisin laatuluokitus vuorokausi-indeksin mukaan oli tammikuussa muilla mittausasemilla tyydyttävä, paitsi ssa ja

Lisätiedot

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ marraskuussa 2016 TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ Tiivistelmä Hengitysilman tavallisin laatuluokitus vuorokausi-indeksin mukaan oli marraskuussa hyvä Raisiossa, Kaarinassa sekä Paraisilla ja

Lisätiedot

Rikkidioksidin ja haisevien rikkiyhdisteiden pitoisuudet vuonna 2015

Rikkidioksidin ja haisevien rikkiyhdisteiden pitoisuudet vuonna 2015 Asiantuntijapalvelut, Ilmanlaatu ja energia 2016 ILMANLAADUN SEURANTA RAUMAN SINISAARESSA Rikkidioksidin ja haisevien rikkiyhdisteiden pitoisuudet vuonna 2015 ILMANLAADUN SEURANTA RAUMAN SINISAARESSA Rikkidioksidin

Lisätiedot

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ joulukuussa 2015 TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ Tiivistelmä Hengitysilman tavallisin laatuluokitus joulukuussa oli kaikilla muilla mittausasemilla hyvä, paitsi Turun Kauppatorilla tyydyttävä.

Lisätiedot

ILMANLAADUN MITTAUSTULOKSET

ILMANLAADUN MITTAUSTULOKSET ILMANLAADUN MITTAUSTULOKSET 2013 VALKEAKOSKEN KAUPUNKI Ympäristöpalvelut Katja Sippola 2 YHTEENVETO Valkeakosken yhdyskuntailman tarkkailua suoritettiin vuonna 2013 ympäristönsuojelulain mukaisten ilmoitusvelvollisten

Lisätiedot

ILMANLAATU PIETARSAARENSEUDULLA VUONNA 2010

ILMANLAATU PIETARSAARENSEUDULLA VUONNA 2010 ILMANLAATU PIETARSAARENSEUDULLA VUONNA 2010 Pietarsaaren kaupunki Ympäristönsuojelutoimisto Raportti 1/2011 ILMANLAATU PIETARSAARENSEUDULLA VUONNA 2010 ESIPUHE Tämä raportti käsittää vuoden 2010 ilmanlaadun

Lisätiedot

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ tammikuussa 2017 TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ Tiivistelmä Hengitysilman tavallisin laatuluokitus vuorokausi-indeksin mukaan oli tammikuussa hyvä Kaarinassa sekä Paraisilla ja tyydyttävä Turun

Lisätiedot

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ marraskuussa 2015 TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ Tiivistelmä Hengitysilman tavallisin laatuluokitus marraskuussa oli kaikilla muilla mittausasemilla hyvä, paitsi Turun Kauppatorilla tyydyttävä.

Lisätiedot

marraskuussa 2014 TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ

marraskuussa 2014 TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ marraskuussa 2014 TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ Tiivistelmä Hengitysilman tavallisin laatuluokitus marraskuussa oli ssa ja Paraisilla hyvä, ssa hyvä tai tyydyttävä ja muilla mittausasemilla

Lisätiedot

1. KOKKOLAN ILMANLAATU 2007 - Tiivistelmä

1. KOKKOLAN ILMANLAATU 2007 - Tiivistelmä Ilmanlaadun tarkkailun vuosiraportti 2007 1 1. KOKKOLAN ILMANLAATU 2007 - Tiivistelmä Tässä raportissa tarkastellaan vuoden 2007 aikana saatuja rikkidioksidin, typen oksidien, hiilimonoksidin ja hengitettävien

Lisätiedot

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ maaliskuussa 2016 TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ Tiivistelmä Hengitysilman tavallisin laatuluokitus vuorokausi-indeksin mukaan oli maaliskuussa muilla mittausasemilla tyydyttävä, paitsi Paraisilla

Lisätiedot

ILMANTARKKAILUN VUOSIRAPORTTI 2016

ILMANTARKKAILUN VUOSIRAPORTTI 2016 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ILMANTARKKAILUN VUOSIRAPORTTI 2016 Kaupunkirakenteen toimiala Rakentaminen ja Ympäristö Jyväskylän ilmantarkkailun vuosiraportti 2016 Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ... 1 2 JYVÄSKYLÄN ILMANLAADUN

Lisätiedot

Porin ilmanlaatu Mittaustulokset 2013

Porin ilmanlaatu Mittaustulokset 2013 Ilmanlaatu Porissa vuonna 2012 Porin ilmanlaatu Mittaustulokset 2013 Ilmanlaatutyöryhmä RAPORTTI Porin kaupunki ympäristövirasto 1/2014 2 PORIN KAUPUNKI Ympäristövirasto PORIN ILMANLAATU MITTAUSTULOKSET

Lisätiedot

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ joulukuussa 2016 TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ Tiivistelmä Hengitysilman tavallisin laatuluokitus vuorokausi-indeksin mukaan oli joulukuussa hyvä ssa, Kaarinassa sekä Paraisilla ja tyydyttävä

Lisätiedot

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ helmikuussa 2017 TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ Tiivistelmä Hengitysilman tavallisin laatuluokitus vuorokausi-indeksin mukaan oli helmikuussa hyvä Kaarinassa sekä Paraisilla ja tyydyttävä Turun

Lisätiedot

syyskuussa 2014 TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ

syyskuussa 2014 TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ syyskuussa 2014 TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ Tiivistelmä Hengitysilman tavallisin laatuluokitus syyskuussa oli kaikilla mittausasemilla tyydyttävä. Ilmanlaatu luokiteltiin heikoimmillaan erittäin

Lisätiedot

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ maaliskuussa 2017 TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ Tiivistelmä Hengitysilman tavallisin laatuluokitus vuorokausi-indeksin mukaan oli maaliskuussa kaikilla muilla asemilla tyydyttävä, paitsi Paraisilla

Lisätiedot

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ syyskuussa 2016 TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ Tiivistelmä Hengitysilman tavallisin laatuluokitus vuorokausi-indeksin mukaan oli syyskuussa Turun Kauppatorilla, Raisiossa sekä Paraisilla tyydyttävä

Lisätiedot

Porin ilmanlaatu Mittaustulokset 2012

Porin ilmanlaatu Mittaustulokset 2012 Ilmanlaatu Porissa vuonna 2012 Porin ilmanlaatu Mittaustulokset 2012 Ilmanlaatutyöryhmä RAPORTTI Porin kaupunki ympäristövirasto 1/2013 2 PORIN KAUPUNKI Ympäristövirasto PORIN ILMANLAATU MITTAUSTULOKSET

Lisätiedot

maaliskuussa 2014 TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ

maaliskuussa 2014 TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ maaliskuussa 2014 TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ Tiivistelmä Maaliskuussa hengitysilmaa heikensi katupöly. Hengitysilman tavallisin laatuluokitus maaliskuussa oli ssa välttävä, Turun Kauppatorilla

Lisätiedot

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ elokuussa 2016 TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ Tiivistelmä Hengitysilman tavallisin laatuluokitus vuorokausi-indeksin mukaan oli elokuussa kaikilla muilla asemilla hyvä, paitsi Paraisilla tyydyttävä.

Lisätiedot

maaliskuussa 2015 TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ

maaliskuussa 2015 TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ maaliskuussa 2015 TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ Tiivistelmä Hengitysilman tavallisin laatuluokitus maaliskuussa oli ssa tyydyttävä tai välttävä ja muilla asemilla tyydyttävä lukuun ottamatta

Lisätiedot

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ kesäkuussa 2016 TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ Tiivistelmä Hengitysilman tavallisin laatuluokitus vuorokausi-indeksin mukaan oli kesäkuussa kaikilla muilla asemilla hyvä, paitsi Paraisilla tyydyttävä.

Lisätiedot

TAMPEREEN ILMANLAADUN MITTAUSTULOKSET. Neljännesvuosiraportti 4/2009. Tampereen kaupunki Kaupunkiympäristön kehittäminen Ympäristönsuojelu

TAMPEREEN ILMANLAADUN MITTAUSTULOKSET. Neljännesvuosiraportti 4/2009. Tampereen kaupunki Kaupunkiympäristön kehittäminen Ympäristönsuojelu TAMPEREEN ILMANLAADUN MITTAUSTULOKSET Neljännesvuosiraportti 4/29 Tampereen kaupunki Kaupunkiympäristön kehittäminen Ympäristönsuojelu 2 ESIPUHE Tampereen ilmanlaadun tarkkailu vuonna 29 on järjestetty

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN KAUPUNKI 2 Ympäristöpalvelut YHTEENVETO

VALKEAKOSKEN KAUPUNKI 2 Ympäristöpalvelut YHTEENVETO VALKEAKOSKEN KAUPUNKI 2 YHTEENVETO Valkeakosken yhdyskuntailman tarkkailua suoritettiin vuonna 2009 ilmansuojelulain mukaisten ilmoitusvelvollisten laitosten kanssa vuonna 2005 tehdyn sopimuksen mukaisesti.

Lisätiedot

KUOPION, SIILINJÄRVEN JA VARKAUDEN ILMANLAATU: Kuukausiraportti syyskuulta 2016

KUOPION, SIILINJÄRVEN JA VARKAUDEN ILMANLAATU: Kuukausiraportti syyskuulta 2016 KUOPION, SIILINJÄRVEN JA VARKAUDEN ILMANLAATU: Kuukausiraportti syyskuulta 216 YHTEENVETO TULOKSISTA Syyskuussa syksy ei vielä edennyt kovin pitkälle, vaan säätyyppi pysyi varsin lämpimänä. Syyskuussa

Lisätiedot

VARKAUDEN ILMANLAATU VUONNA 2011

VARKAUDEN ILMANLAATU VUONNA 2011 KESKI-SAVON YMPÄRISTÖTOIMI YMPÄRISTÖNSUOJELU VARKAUDEN ILMANLAATU VUONNA 2011 PÄÄTE RVEYS JPP Kalibrointi Ky 2012 TIIVISTELMÄ Vuonna 2011 typen oksidien päästöt Varkaudessa olivat noin 1000 t, hiukkaspäästöt

Lisätiedot

Pietarsaaren kaupunki Ympäristönsuojelutoimisto Raportti 1/2012

Pietarsaaren kaupunki Ympäristönsuojelutoimisto Raportti 1/2012 Pietarsaaren kaupunki Ympäristönsuojelutoimisto Raportti 1/2012 ILMANLAATU PIETARSAARENSEUDULLA VUONNA 2011 ESIPUHE Tämä raportti käsittää vuoden 2011 ilmanlaadun tarkkailun Pietarsaaren kaupungissa sekä

Lisätiedot

Lyhenteiden selitykset:

Lyhenteiden selitykset: Tampereella Lyhenteiden selitykset: CO NO x O 3 SO 2 TSP PM 10 PM 2.5 Temp Ws Wd RH μg/m 3 mg/m 3 hiilimonoksidi eli häkä typen oksidit (laskettu NO 2 :na eli typpidioksidina) otsoni rikkidioksidi leijuma

Lisätiedot

ILMANLAADUN MITTAUKSET RAAHEN ALUEELLA 2008

ILMANLAADUN MITTAUKSET RAAHEN ALUEELLA 2008 ILMANLAADUN MITTAUKSET RAAHEN ALUEELLA 2008 Pekka Parvinen Labtium Oy Rantakatu 4 92100 Raahe 2 JOHDANTO 3 1. KESKEISIÄ KÄSITTEITÄ. 4 2. ILMANLAADUN OHJEARVOT, RAJA- JA TAVOITEARVOT 9 2.1. I lmanlaadun

Lisätiedot

ILMANLAADUN SEURANTA RAUMAN SINISAARESSA

ILMANLAADUN SEURANTA RAUMAN SINISAARESSA METSÄ FIBRE OY RAUMAN TEHTAAT RAUMAN BIOVOIMA OY JA FORCHEM OY ILMANLAADUN SEURANTA RAUMAN SINISAARESSA Kuva: U P M Rikkidioksidin ja haisevien rikkiyhdisteiden pitoisuudet tammi-kesäkuussa ASIANTUNTIJAPALVELUT

Lisätiedot

RAAHEN ALUEEN ILMANLAATU 2014

RAAHEN ALUEEN ILMANLAATU 2014 RAAHEN ALUEEN ILMANLAATU 2014 RAAHEN ALUEEN ILMANLAATU 2014 Päivämäärä 7.4.2015 Laatija Kimmo Salokannel, Leena Junnila, Kati Nuutinen Tarkastaja Eerik Järvinen Hyväksyjä Outi Salonen Kuvaus Ilmanlaadun

Lisätiedot

Rikkidioksidin ja haisevien rikkiyhdisteiden pitoisuudet tammi-kesäkuussa 2016

Rikkidioksidin ja haisevien rikkiyhdisteiden pitoisuudet tammi-kesäkuussa 2016 Asiantuntijapalvelut, Ilmanlaatu ja energia 216 ILMANLAADUN SEURANTA RAUMAN SINISAARESSA Rikkidioksidin ja haisevien rikkiyhdisteiden pitoisuudet tammi-kesäkuussa 216 METSÄ FIBRE OY RAUMAN TEHTAAT RAUMAN

Lisätiedot

VARKAUDEN ILMANLAATU VUONNA 2015

VARKAUDEN ILMANLAATU VUONNA 2015 KESKI-SAVON YMPÄRISTÖTOIMI YMPÄRISTÖNSUOJELU VARKAUDEN ILMANLAATU VUONNA 2015 PÄÄTE RVEYS ASEMA JPP Kalibrointi Ky 2016 Määritelmiä, yksiköitä ja symboleita µg/m 3 mikrogrammaa kuutiometrissä AOT40 kumuloitunut

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN ILMANLAADUN TARKKAILU 2015

ÄÄNEKOSKEN ILMANLAADUN TARKKAILU 2015 1 ÄÄNEKOSKEN ILMANLAADUN TARKKAILU 2015 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTOIMI UNTO HUTTUNEN ILMANSUOJELUJULKAISU 1 / 2016 2 YHTEENVETO Äänekosken yhdyskuntailman tarkkailua suoritettiin vuonna 2015 ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Rikkidioksidin ja haisevien rikkiyhdisteiden pitoisuudet tammi-kesäkuussa 2017

Rikkidioksidin ja haisevien rikkiyhdisteiden pitoisuudet tammi-kesäkuussa 2017 Asiantuntijapalvelut, Ilmanlaatu ja energia ILMANLAADUN SEURANTA RAUMAN SINISAARESSA Rikkidioksidin ja haisevien rikkiyhdisteiden pitoisuudet tammi-kesäkuussa METSÄ FIBRE OY RAUMAN TEHTAAT RAUMAN BIOVOIMA

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN KAUPUNKI YMPÄRISTÖPALVELUT

VALKEAKOSKEN KAUPUNKI YMPÄRISTÖPALVELUT VALKEAKOSKEN KAUPUNKI YMPÄRISTÖPALVELUT VALKEAKOSKEN KAUPUNKI 2 ILMANLAADUN MITTAUSTULOKSET 2012 VALKEAKOSKEN KAUPUNKI 2 YHTEENVETO Valkeakosken yhdyskuntailman tarkkailua suoritettiin vuonna 2012 ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Kemin ilmanlaadun seuranta 2013-2014

Kemin ilmanlaadun seuranta 2013-2014 Kemin ilmanlaadun seuranta 2013-2014 Nab Labs Oy Ambiotica Tutkimusraportti 16/2015 Marjo Saarinen Toni Keskitalo 1 / 20 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 2 2. AINEISTO JA MENETELMÄT... 3 2.1 TUTKIMUSALUE

Lisätiedot

VARKAUDEN ILMANLAATU VUOSINA 2009-2010

VARKAUDEN ILMANLAATU VUOSINA 2009-2010 KESKI-SAVON YMPÄRISTÖTOIMI YMPÄRISTÖNSUOJELU VARKAUDEN ILMANLAATU VUOSINA 2009-2010 PÄÄTE RVEYS ASEMA JPP Kalibrointi Ky 2011 TIIVISTELMÄ Vuonna 2009 typen oksidien päästöt Varkaudessa olivat noin 1035

Lisätiedot

Pohjois-Kymenlaakson ilmanlaadun kehitys vuosina 2006-2010 sekä esitys ilmanlaadun seurannaksi vuosille 2012-2016

Pohjois-Kymenlaakson ilmanlaadun kehitys vuosina 2006-2010 sekä esitys ilmanlaadun seurannaksi vuosille 2012-2016 Pohjois-Kymenlaakson ilmanlaadun kehitys vuosina 2006-2010 sekä esitys ilmanlaadun seurannaksi vuosille 2012-2016 JPP Kalibrointi Ky 2011 Pohjois-Kymenlaakson ilmanlaadun kehitys vuosina 2006-2010 sekä

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN KAUPUNKI YMPÄRISTÖPALVELUT

VALKEAKOSKEN KAUPUNKI YMPÄRISTÖPALVELUT VALKEAKOSKEN KAUPUNKI YMPÄRISTÖPALVELUT ILMANLAADUN MITTAUSTULOKSET 2010 VALKEAKO SKEN KAUPUNKI 2 YHTEENVETO Valkeakosken yhdyskuntailman tarkkailua suoritettiin vuonna 2010 ympäristönsuojelulain mukaisten

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 67. Ympäristölautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 67. Ympäristölautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1 3053/11.01.01/2015 67 Ilmanlaatu pääkaupunkiseudulla vuonna 2014 Valmistelijat / lisätiedot: Katja Ohtonen, puh. 043 826 5216 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus

Lisätiedot

Kuopion ja Siilinjärven ilmanlaadun kehitys 1990- ja 2000-luvuilla sekä esitys ilmanlaadun seurannaksi vuosille 2010-2015

Kuopion ja Siilinjärven ilmanlaadun kehitys 1990- ja 2000-luvuilla sekä esitys ilmanlaadun seurannaksi vuosille 2010-2015 Kuopion ja Siilinjärven ilmanlaadun kehitys 199- ja 2-luvuilla sekä esitys ilmanlaadun seurannaksi vuosille 21-215 KUOPION KAUPUNKI Ympäristökeskus 29 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto 1 Ilman epäpuhtauksien terveys-

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN KAUPUNKI 2 Ympäristöpalvelut YHTEENVETO

VALKEAKOSKEN KAUPUNKI 2 Ympäristöpalvelut YHTEENVETO VALKEAKOSKEN KAUPUNKI 2 YHTEENVETO Valkeakosken yhdyskuntailman tarkkailua suoritettiin vuonna 2011 ympäristönsuojelulain mukaisten ilmoitusvelvollisten laitosten kanssa vuonna 2005 tehdyn sopimuksen mukaisesti.

Lisätiedot

RAUMAN KESKUSTAN ILMANLAATU 2015

RAUMAN KESKUSTAN ILMANLAATU 2015 RAUMAN KESKUSTAN ILMANLAATU 2015 Yhteenveto PM₁₀- ja NO₂-mittauksista Hallikadun mittausasemalla Rauman kaupunki Tekninen virasto Ympäristönsuojelu Katriina Mannonen SISÄLLYSLUETTELO 1 SANASTOA... 3 2

Lisätiedot

ILMANLAADUN SEURANTA RAUMAN SINISAARESSA

ILMANLAADUN SEURANTA RAUMAN SINISAARESSA METSÄ FIBRE OY RAUMAN TEHTAAT RAUMAN BIOVOIMA OY JA FORCHEM OY ILMANLAADUN SEURANTA RAUMAN SINISAARESSA Kuva: U P M Rikkidioksidin ja haisevien rikkiyhdisteiden pitoisuudet vuonna 2014 ASIANTUNTIJAPALVELUT

Lisätiedot

TAMPEREEN ILMANLAADUN MITTAUSTULOKSET. Tammi-maalikuu. Neljännesvuosiraportti 1/2015

TAMPEREEN ILMANLAADUN MITTAUSTULOKSET. Tammi-maalikuu. Neljännesvuosiraportti 1/2015 TAMPEREEN ILMANLAADUN MITTAUSTULOKSET Tammi-maalikuu Neljännesvuosiraportti 1/215 TAMPEREEN KAUPUNKI VIRANOMAISPALVELUT YMPÄRISTÖNSUOJELU FRENCKELLINAUKIO 2B PL 487, 3311 TAMPERE PUH. 3 5656 67 FAKSI 3

Lisätiedot

KUOPION, SIILINJÄRVEN JA VARKAUDEN ILMANLAATU: Kuukausiraportti elokuulta 2016

KUOPION, SIILINJÄRVEN JA VARKAUDEN ILMANLAATU: Kuukausiraportti elokuulta 2016 KUOPION, SIILINJÄRVEN JA VARKAUDEN ILMANLAATU: Kuukausiraportti elokuulta 216 YHTEENVETO TULOKSISTA Elokuu oli Pohjois-Savossa sääolosuhteiltaan varsin tavanomainen. Kuopion ja Varkauden ilmanlaatu oli

Lisätiedot

Lahden kaupunki Tekninen ja ympäristötoimiala Lahden seudun ympäristöpalvelut 2010

Lahden kaupunki Tekninen ja ympäristötoimiala Lahden seudun ympäristöpalvelut 2010 Lahden kaupunki Tekninen ja ympäristötoimiala Lahden seudun ympäristöpalvelut 21 ILMANLAATU HEINOLASSA VUONNA 29 ILMANLAATU HEINOLASSA VUONNA 29 Lahden kaupunki, Tekninen ja ympäristötoimiala, Lahden seudun

Lisätiedot

ENDOMINES OY, RÄMEPURON KAIVOS ILMANLAATUMITTAUKSET, KEVÄT-KESÄ 2015

ENDOMINES OY, RÄMEPURON KAIVOS ILMANLAATUMITTAUKSET, KEVÄT-KESÄ 2015 Vastaanottaja Endomines Oy Anne Valkama Pampalontie 11 82967 Hattu Asiakirjatyyppi Mittausraportti Päivämäärä 16.9.2015 Projekti 1510015909 ENDOMINES OY, RÄMEPURON KAIVOS ILMANLAATUMITTAUKSET, KEVÄT-KESÄ

Lisätiedot

Ilmanlaadun kehittyminen ja seuranta pääkaupunkiseudulla. Päivi Aarnio, Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä

Ilmanlaadun kehittyminen ja seuranta pääkaupunkiseudulla. Päivi Aarnio, Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Ilmanlaadun kehittyminen ja seuranta pääkaupunkiseudulla Päivi Aarnio, Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä 7.11.2011 Ilmanlaadun seurantaa vuoden jokaisena tuntina HSY huolehtii jäsenkuntiensa

Lisätiedot

Rovaniemen ilmanlaadun seuranta

Rovaniemen ilmanlaadun seuranta Tutkimusraportti 87/217 4.7.217 Rovaniemen ilmanlaadun seuranta 1.1.216-28.2.217 Nab Labs Oy Janne Ruuth Sisällys 1. Tiivistelmä... 1 2. Johdanto... 1 3. Aineisto ja menetelmät... 2 3.1 Tutkimusalue ja

Lisätiedot

KUOPION, SIILINJÄRVEN, SUONENJOEN JA VARKAUDEN ILMANLAATU: Kuukausiraportti tammi- ja helmikuulta 2017

KUOPION, SIILINJÄRVEN, SUONENJOEN JA VARKAUDEN ILMANLAATU: Kuukausiraportti tammi- ja helmikuulta 2017 KUOPION, SIILINJÄRVEN, SUONENJOEN JA VARKAUDEN ILMANLAATU: Kuukausiraportti tammi- ja helmikuulta 217 YHTEENVETO TULOKSISTA Alkutalven lauha säätyyppi jatkui tammi- ja helmikuussakin. Tammikuun keskilämpötila

Lisätiedot

ILMANLAADUN SEURANTA RAUMAN SINISAARESSA

ILMANLAADUN SEURANTA RAUMAN SINISAARESSA METSÄ FIBRE OY RAUMAN TEHTAAT RAUMAN BIOVOIMA OY JA FORCHEM OY ILMANLAADUN SEURANTA RAUMAN SINISAARESSA Kuva: UPM Rikkidioksidin ja haisevien rikkiyhdisteiden pitoisuudet vuonna 213 ASIANTUNTIJAPALVELUT

Lisätiedot

Harjavallan ja Porin ilmanlaatu

Harjavallan ja Porin ilmanlaatu Harjavallan ja Porin ilmanlaatu Mittaustulokset 216 Ilmanlaatutyöryhmä Harjavalta-Pori RAPORTTI Porin kaupunki ympäristövirasto 2/217 Porin kaupunki ympäristövirasto Harjavallan ja Porin ilmanlaatu Mittaustulokset

Lisätiedot

Ilmanlaadun mittausverkosto ja ilmanlaatuportaali

Ilmanlaadun mittausverkosto ja ilmanlaatuportaali Ilmanlaadun mittausverkosto ja ilmanlaatuportaali Pia Anttila Ilmatieteen laitos ISY:n syysseminaari 26.11. 2015 Ilmanlaadun seurannan kehitys 1972 2014 Jatkuvatoimiset 90% kuntien ja teollisuuden ylläpitämiä

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA UUDENKYLÄN OSAYLEISKAAVA HIEKKATIEN JA HIETATIEN ALUEEN PÖLY. Vastaanottaja Nastolan kunta. Asiakirjatyyppi Lausunto

NASTOLAN KUNTA UUDENKYLÄN OSAYLEISKAAVA HIEKKATIEN JA HIETATIEN ALUEEN PÖLY. Vastaanottaja Nastolan kunta. Asiakirjatyyppi Lausunto Vastaanottaja Nastolan kunta Asiakirjatyyppi Lausunto Päivämäärä 5.2.2014 NASTOLAN KUNTA UUDENKYLÄN OSAYLEISKAAVA HIEKKATIEN JA HIETATIEN ALUEEN PÖLY NASTOLAN KUNTA PÖLY Tarkastus Päivämäärä 5.2.2014 Laatija

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN ILMANLAADUN TARKKAILUSUUNNITELMA 2013-2017

LAPPEENRANNAN SEUDUN ILMANLAADUN TARKKAILUSUUNNITELMA 2013-2017 LAPPEENRANNAN SEUDUN ILMANLAADUN TARKKAILUSUUNNITELMA 2013-2017 Lappeenrannan seudun ympäristötoimi 11.12.2012 1(7) 1. JOHDANTO Lappeenrannan seudun ympäristötoimi vastaa ympäristönsuojelusta Lappeenrannan,

Lisätiedot

PIENHIUKKASTEN JA HENGITETTÄVIEN HIUKKASTEN MITTAUSRAPORTTI

PIENHIUKKASTEN JA HENGITETTÄVIEN HIUKKASTEN MITTAUSRAPORTTI 16 Raportti PR-P1026-1 Sivu 1 / 6 Naantalin kaupunki Turku 25.9.2012 Kirsti Junttila PIENHIUKKASTEN JA HENGITETTÄVIEN HIUKKASTEN MITTAUSRAPORTTI Tonester Oy, Rymättylä Mittaus 5. 17.9.2012 Raportin vakuudeksi

Lisätiedot

KUOPION, SIILINJÄRVEN, SUONENJOEN JA VARKAUDEN ILMANLAATU: Kuukausiraportti joulukuulta 2016

KUOPION, SIILINJÄRVEN, SUONENJOEN JA VARKAUDEN ILMANLAATU: Kuukausiraportti joulukuulta 2016 KUOPION, SIILINJÄRVEN, SUONENJOEN JA VARKAUDEN ILMANLAATU: Kuukausiraportti joulukuulta 216 YHTEENVETO TULOKSISTA Joulukuu oli varsin lauha talvikuukausi. Koska pakkasia oli varsin vähän, myös Ilmanlaatu

Lisätiedot

Pohjois-Kymenlaakson ilmanlaadun vuosiraportti 2006

Pohjois-Kymenlaakson ilmanlaadun vuosiraportti 2006 Pohjois-Kymenlaakson ilmanlaadun vuosiraportti 26 Kouvolan seudun kansanterveystyön kuntayhtymän Ympäristöpalvelut ESIPUHE 2 Tämä vuosiraportti sisältää yhteenvedon Anjalankosken, Elimäen, Iitin, Jaalan,

Lisätiedot

Ilmanlaatumittaukset Torniossa vuonna Ilmatieteen laitos, Helsinki 2006

Ilmanlaatumittaukset Torniossa vuonna Ilmatieteen laitos, Helsinki 2006 TIEDOTE Vapaa julkaistavaksi 1.11.2006 klo 10.00 Ilmanlaatumittaukset Torniossa vuonna 2005. Ilmatieteen laitos, Helsinki 2006 Yhteenveto ja johtopäätöksiä Tekstiä ja kuvia voi lainata/käyttää vapaasti

Lisätiedot

HEVOSENLANNAN PIENPOLTTOHANKKEEN TULOKSIA. Erikoistutkija Tuula Pellikka

HEVOSENLANNAN PIENPOLTTOHANKKEEN TULOKSIA. Erikoistutkija Tuula Pellikka HEVOSENLANNAN PIENPOLTTOHANKKEEN TULOKSIA Erikoistutkija Tuula Pellikka TUTKIMUKSEN TAUSTA Tavoitteena oli tutkia käytännön kenttäkokeiden avulla hevosenlannan ja kuivikkeen seoksen polton ilmaan vapautuvia

Lisätiedot

RAUMAN KESKUSTAN ILMANLAATU 2016

RAUMAN KESKUSTAN ILMANLAATU 2016 RAUMAN KESKUSTAN ILMANLAATU 2016 Yhteenveto NO₂- ja PM₁₀-mittauksista Hallikadun mittausasemalla Rauman kaupunki Tekninen toimiala Ympäristönsuojelu Helmi Sipilä 25.7.2017 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 2 2 ILMANLAADUN

Lisätiedot

YHDYSKUNTAILMAN RAPORTTI

YHDYSKUNTAILMAN RAPORTTI Valkeakosken kaupunki Ympäristönsuojelu PL 2 (Sääksmäentie 2) 3761 VALKEAKOSKI YHDYSKUNTAILMAN RAPORTTI HEINÄ-SYYSKUU 215 2 Yhteenveto ilmanlaadusta neljännesvuosijaksolla heinä-syyskuu: Valkeakosken kaupungin

Lisätiedot

ILMANLAATU PIETARSAARENSEUDULLA VUONNA 2009

ILMANLAATU PIETARSAARENSEUDULLA VUONNA 2009 ILMANLAATU PIETARSAARENSEUDULLA VUONNA 2009 Pietarsaaren kaupunki Ympäristönsuojelutoimisto Raportti 1/2010 ILMANLAATU PIETARSAARENSEUDULLA VUONNA 2009 ESIPUHE Tämä raportti käsittää vuoden 2009 ilmanlaadun

Lisätiedot

KUOPION, SIILINJÄRVEN, SUONENJOEN JA VARKAUDEN ILMANLAATU: Kuukausiraportti maalis- ja huhtikuulta 2017

KUOPION, SIILINJÄRVEN, SUONENJOEN JA VARKAUDEN ILMANLAATU: Kuukausiraportti maalis- ja huhtikuulta 2017 KUOPION, SIILINJÄRVEN, SUONENJOEN JA VARKAUDEN ILMANLAATU: Kuukausiraportti maalis- ja huhtikuulta 217 YHTEENVETO TULOKSISTA Kevään alku maaliskuussa oli sääolosuhteiltaan melko tavanomainen, mutta huhtikuussa

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN KAUPUNKI YMPÄRISTÖPALVELUT

VALKEAKOSKEN KAUPUNKI YMPÄRISTÖPALVELUT VALKEAKOSKEN KAUPUNKI YMPÄRISTÖPALVELUT ILMANLAADUN MITTAUSTULOKSET 2007 VALKEAKOSKEN KAUPUNKI 2 YHTEENVETO Valkeakosken yhdyskuntailman tarkkailua suoritettiin vuonna 2007 ilmansuojelulain mukaisten ilmoitusvelvollisten

Lisätiedot

HELSINGIN ENERGIA HANASAARI B VOIMALAITOKSEN RIKINPOISTOLAITOKSEN OHITUSTILANTEEN RIKKIDIOKSIDI- JA HIUKKASPÄÄSTÖJEN LEVIÄMISSELVITYS.

HELSINGIN ENERGIA HANASAARI B VOIMALAITOKSEN RIKINPOISTOLAITOKSEN OHITUSTILANTEEN RIKKIDIOKSIDI- JA HIUKKASPÄÄSTÖJEN LEVIÄMISSELVITYS. HELSINGIN ENERGIA HANASAARI B VOIMALAITOKSEN RIKINPOISTOLAITOKSEN OHITUSTILANTEEN RIKKIDIOKSIDI- JA HIUKKASPÄÄSTÖJEN LEVIÄMISSELVITYS Timo Rasila ILMATIETEEN LAITOS - ILMANLAADUN TUTKIMUS Helsinki 18.06.2002

Lisätiedot

KUOPION, SIILINJÄRVEN, SUONENJOEN JA VARKAUDEN ILMANLAATU: Kuukausiraportti touko- ja kesäkuulta 2017

KUOPION, SIILINJÄRVEN, SUONENJOEN JA VARKAUDEN ILMANLAATU: Kuukausiraportti touko- ja kesäkuulta 2017 KUOPION, SIILINJÄRVEN, SUONENJOEN JA VARKAUDEN ILMANLAATU: Kuukausiraportti touko- ja kesäkuulta 217 YHTEENVETO TULOKSISTA Touko- ja kesäkuu olivat molemmat ajankohtaan nähden selvästi koleampia. Touko-

Lisätiedot

PORIN ILMANLAATU. Porin kaupungin ilmanlaatu vuosina 1992-2002 mittaustulosten perusteella

PORIN ILMANLAATU. Porin kaupungin ilmanlaatu vuosina 1992-2002 mittaustulosten perusteella PORIN ILMANLAATU Porin kaupungin ilmanlaatu vuosina 1992-2002 mittaustulosten perusteella PORIN KAUPUNKI ILMANSUOJELUJULKAISU YMPÄRISTÖTOIMISTO 2/2003 JOHANNA LAAKSO TIIVISTELMÄ Porin kaupungissa ilmanlaatua

Lisätiedot

Etelä-Karjalan ilmanlaatu 2016

Etelä-Karjalan ilmanlaatu 2016 Etelä-Karjalan ilmanlaatu 2016 Sisällysluettelo 1. Yleistä... 2 2. Mitattavia komponentteja... 3 3. Ilmanlaadun ohje- ja raja-arvot... 4 4. Imatran ilmanlaatutulokset 2016... 5 4.1 Imatran hajurikkiyhdisteet

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2001 Julkaistu Helsingissä 15 päivänä elokuuta 2001 N:o 710 714. Valtioneuvoston asetus. N:o 710

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2001 Julkaistu Helsingissä 15 päivänä elokuuta 2001 N:o 710 714. Valtioneuvoston asetus. N:o 710 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2001 Julkaistu Helsingissä 15 päivänä elokuuta 2001 N:o 710 714 SISÄLLYS N:o Sivu 710 Valtioneuvoston asetus sairausvakuutusasetuksen 9 ja 10 :n muuttamisesta... 2185 711 Valtioneuvoston

Lisätiedot

Rikkidioksidin ja haisevien rikkiyhdisteiden pitoisuudet vuonna 2016

Rikkidioksidin ja haisevien rikkiyhdisteiden pitoisuudet vuonna 2016 Asiantuntijapalvelut, Ilmanlaatu ja energia 2017 ILMANLAADUN SEURANTA RAUMAN SINISAARESSA Rikkidioksidin ja haisevien rikkiyhdisteiden pitoisuudet vuonna 2016 ILMANLAADUN SEURANTA RAUMAN SINISAARESSA Rikkidioksidin

Lisätiedot

HENGITETTÄVIEN HIUKKASTEN PITOISUUSMITTAUKSET KUOPION HEPOMÄESSÄ. Helena Saari Risto Pesonen

HENGITETTÄVIEN HIUKKASTEN PITOISUUSMITTAUKSET KUOPION HEPOMÄESSÄ. Helena Saari Risto Pesonen HENGITETTÄVIEN HIUKKASTEN PITOISUUSMITTAUKSET KUOPION HEPOMÄESSÄ Helena Saari Risto Pesonen HENGITETTÄVIEN HIUKKASTEN PITOISUUSMITTAUKSET KUOPION HEPOMÄESSÄ Helena Saari Risto Pesonen ILMATIETEEN LAITOS

Lisätiedot

Pohjois-Kymenlaakson ilmanlaadun vuosiraportti 2010

Pohjois-Kymenlaakson ilmanlaadun vuosiraportti 2010 Pohjois-Kymenlaakson ilmanlaadun vuosiraportti 2010 Kouvolan kaupunki Ympäristöpalvelut ESIPUHE 3 Tämä vuosiraportti sisältää yhteenvedon Kouvolan ja Iitin ilmanlaadun tarkkailun tuloksista vuodelta 2010.

Lisätiedot

ILMANLAADUN SEURANTA RAUMAN SINISAARESSA

ILMANLAADUN SEURANTA RAUMAN SINISAARESSA UPM JA OY METSÄ-BOTNIA AB RAUMAN TEHTAAT JA FORCHEM OY ILMANLAADUN SEURANTA RAUMAN SINISAARESSA Kuva:U PM Rikkidioksidin ja haisevien rikkiyhdisteiden pitoisuudet vuonna 21 ILMANLAADUN ASIANTUNTIJAPALVELUT

Lisätiedot

Ilmansaasteille altistuminen Suomessa vuonna 2013

Ilmansaasteille altistuminen Suomessa vuonna 2013 Ilmansaasteille altistuminen Suomessa vuonna 2013 Ilmanlaadun mittausverkostoon pohjautuen Antti Korhonen, Arja Asikainen, Isabell Rumrich, Otto Hänninen Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) PL 30 (Katuosoite

Lisätiedot

Moninaista tietoa ilmanlaadun mittauksilla

Moninaista tietoa ilmanlaadun mittauksilla Tutkija Birgitta Komppula Ryhmäpäällikkö Katja Lovén Ilmatieteen laitos, Asiantuntijapalvelut, Ilmanlaatu ja energia Moninaista tietoa ilmanlaadun mittauksilla Suomen ilmanlaadun seuranta on kattavaa ja

Lisätiedot

TÄYDENNYKSEN LIITE 34-2

TÄYDENNYKSEN LIITE 34-2 SUNSHINE KAIDI NEW ENERGY GROUP Permitting engineering services TYÖNUMERO F13551 ILMANLAADUN TARKKAILU Sisältö 1 Ilmanlaadun tarkkailu 2 1.1 Kemin nykyinen ilman laadun tarkkailu 2 1.2 Aiemmissa mittauksissa

Lisätiedot

Hengitettävien hiukkasten sisältämien arseenin ja metallien pitoisuusmittaukset Kuopiossa

Hengitettävien hiukkasten sisältämien arseenin ja metallien pitoisuusmittaukset Kuopiossa Hengitettävien hiukkasten sisältämien arseenin ja metallien pitoisuusmittaukset Kuopiossa KUOPION KAUPUNKI Ympäristökeskus Ilmatieteen laitos/ilmanlaadun asiantuntijapalvelut HENGITETTÄVIEN HIUKKASTEN

Lisätiedot

TAMPEREEN ILMANLAADUN MITTAUSTULOKSET. Loka - joulukuu. Neljännesvuosiraportti 4/2013

TAMPEREEN ILMANLAADUN MITTAUSTULOKSET. Loka - joulukuu. Neljännesvuosiraportti 4/2013 TAMPEREEN ILMANLAADUN MITTAUSTULOKSET Loka - joulukuu Neljännesvuosiraportti 4/213 TAMPEREEN KAUPUNKI KAUPUNKIYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN YMPÄRISTÖNSUOJELU FRENCKELLINAUKIO 2B PL 487, 3311 TAMPERE PUH. 3 5656

Lisätiedot