Harjavallan ilmanlaatu Vuosiyhteenveto 2009 Ilmanlaatutyöryhmä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Harjavallan ilmanlaatu Vuosiyhteenveto 2009 Ilmanlaatutyöryhmä"

Transkriptio

1 Harjavallan ilmanlaatu Vuosiyhteenveto 2009 Ilmanlaatutyöryhmä RAPORTTI HARJAVALLAN KAUPUNKI Ympäristönsuojelu

2 2 Harjavallan ilmanlaatu Mittaustulokset 2009 Ilmanlaatutyöryhmä Mittausaineisto, tulokset ja raportointi Boliden Harjavalta Oy Kai Wasén Harjavallan kaupunki Reijo Roininen Kansikuva: Kalevan ilmanlaatuasema

3 3 TIIVISTELMÄ Harjavallan alueella ilmanlaadun tarkkailu toteutetaan yhdessä alueen teollisuuslaitosten ja Harjavallan kaupungin kanssa. Harjavallan kaupungin ja teollisuuden yhteinen ilmanlaadun mittausjärjestelmä käsittää yhteensä kaksi mittausasemaa ja yhden sääaseman. Mittausasemilla jatkuvatoimisesti mitattavat suureet ovat rikkidioksidi (SO 2 ) sekä hengitettävät hiukkaset (PM 10 ). Lisäksi seurataan laskeumaa ja analysoidaan PM10:n sisältämiä metalleja ja arseeni. Kalevan mittausasema, jossa näkyy myös liikenteen aiheuttama ilmaan nouseva pöly, kuvaa keskustan ilmanlaatua. Pirkkalan mittausasema kuvaa asuinalueiden ilmanlaatua. Sääasemalta saadaan informaatiota tuulen suunnasta ja nopeudesta, ilman lämpötilasta, ilmanpaineesta ja kosteudesta sekä sademäärästä. Ilmanlaatuindeksillä tarkasteltuna ilmanlaatu Harjavallassa oli vuonna 2009 hyvällä tasolla. Rikkidioksidin tuntikeskiarvojen yksittäisiä ylityksiä oli kolme, mikä vastaa vuoden 2008 tasoa. Hengitettävien hiukkasten vuorokausikeskiarvojen ylityksiä oli neljä. Ilmanlaatu oli yksittäisistä ylityksistä huolimatta asetuksen mukaista. Hengitettävien hiukkasten metallipitoisuudet olivat lievästi laskeneet vuoteen 2008 verrattuna ollen vuoden 2007 tasolla.

4 4 SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ... 3 SISÄLLYSLUETTELO... 4 JOHDANTO HARJAVALLAN ILMANLAADUNTARKKAILUN TAUSTAA ILMANLAADUN OHJE- JA RAJA-ARVOT MITTAUSPARAMETRIEN TILASTOLLINEN MÄÄRITTELY OHJEARVOJEN OSALTA VALIDITEETTI HIUKKASET, PM RIKKIDIOKSIDI, SO LÄMPÖTILA JA ILMANPAINE ILMANLAADUN MITTAUKSIIN LIITTYVÄ PALVELUTOIMINTA MITTAUSPAIKAT JA KOMPONENTIT SEKÄ TIEDONKERUU MITTAUSTIETOJEN KERÄÄMINEN JA KÄSITTELY PITOISUUSMITTAUKSISSA KÄYTETYT MENETELMÄT RIKKIDIOKSIDI, SO HENGITETTÄVÄT HIUKKASET, PM LASKEUMA SÄÄTIEDOT TULOKSET MITTAUSJAKSON AIKANA RIKKIDIOKSIDI, SO OHJEARVOVERTAILU RAJA-ARVOVERTAILU HENGITETTÄVÄT HIUKKASET (PM 10 ) MITTAUSTULOKSET JA NIIDEN VERTAAMINEN OHJEARVOIHIN ILMANLAATUINDEKSI LASKEUMA MITTAUSTULOSTEN LAADUNVARMISTUS MITTAUSTULOSTEN YHTEENVETO LISÄTIETOJA ILMANLAADUSTA INTERNETISTÄ LIIKENTEEN AIHEUTTAMAT PÄÄSTÖT LIITTEET LIITE 1 LIITE 2 Harjavallan ilmanlaadun tarkkailuasemien sijainti Teollisuus- ja energiatuotantolaitosten sekä liikenteen aiheuttamat päästöt Harjavallassa vuonna 2008 Lisätietoa SO 2 -mittauksista LIITE 3 LIITE 4 Hengitettävän pölyn vuorokausikeskiarvot 2009 LIITE 5 PM 10 -hiukkasten metallipitoisuudet

5 5 JOHDANTO Raporttiin on koottu Harjavallan ilmanlaatumittausten tulokset sekä tiedot ilman epäpuhtauksien päästömääristä vuodelta Mittausjärjestelmän hoidosta, tuloksista ja raportoinnista on vastannut Boliden Harjavalta Oy:n laboratorio Kai Wasénin johdolla. Mittausjärjestelmän hallinnosta ja ylläpidosta vastaa Harjavallan ilmanlaatutyöryhmä, jonka jäsenet vuonna 2009 olivat: Boliden Harjavalta Oy, Veli Salmi (pj) Harjavallan kaupunki, Reijo Roininen (siht.) Norilsk Nickel Harjavalta Oy, Jari Hämäläinen Yara Suomi Oy, Tahvo Rautavuoma Kemira Oyj, Tiina Rosnell Suomen Teollisuuden Energiapalvelut - STEP Oy, Ari Savola Harjavallan Valu Oy, Päivi Kuoppala Ulefos NV Oy ( alkaen Niemisen Valimo Oy), Lasse Hakkarainen Lounais-Suomen Ympäristökeskus ( alkaen Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus), Pirjo Gyllenberg, seurantajäsen Ilmanlaatutyöryhmä kokoontui vuonna 2009 kolme kertaa. Tietoa reaaliaikaisesta ilmanlaadusta välitetään Internetissä Ilmatieteen laitoksen ylläpitämän ilmanlaatuportaalin välityksellä osoitteessa: Lisätietoja: Harjavallan kaupunki puhelin ympäristönsuojelu Reijo Roininen sähköposti: Keskustie 5 B HARJAVALTA Internet:

6 6 1. HARJAVALLAN ILMANLAADUNTARKKAILUN TAUSTAA Ilmanlaatua on tarkkailtu jatkuvatoimisesti Harjavallassa vuodesta 1985 lähtien. Vuonna 2004 Suurteollisuuspuiston alueen yhtiöille myönnetyissä ympäristöluvissa on määräykset Harjavallan ilmanlaadun tarkkailun järjestämisestä ja siihen osallistumisesta. Suurteollisuuspuiston yhtiöiden lisäksi tarkkailuun osallistuvat Harjavallan kaupunki sekä kaupungin valimot. Tarkkailua tehdään tällä hetkellä vuosille hyväksytyn Harjavallan kaupungin ilmanlaadun tarkkailusuunnitelman mukaisesti. Vuoteen 2006 saakka mittaustoimintaa on ollut rikkidioksidin osalta kolmessa pisteessä: Torttila, Kaleva ja Pirkkala. Lisäksi Torttilassa mitattiin tuolloin 2-3 kertaa viikossa suurtehokeräimellä TSP- ja PM 10 -hiukkaspitoisuuksia sekä suoritettiin kerätyn hiukkasmassan alkuainemäärityksiä. Norilsk Nickel Harjavalta Oy:n ja Boliden Harjavalta Oy:n uusimmissa ympäristölupapäätöksissä todettiin kahden mittausaseman riittävän Harjavallassa. Näin ollen vuoden 2007 alusta ilmanlaaduntarkkailua on toteutettu tarkkailusuunnitelmaan perustuen kahdella mittausasemalla. Kalevassa seurataan keskusta-alueen ja Pirkkalassa asutustaajaman ilman laatua. Jatkuvatoimisesti mitataan ulkoilman rikkidioksidin ja hengitettävien hiukkasten pitoisuutta sekä vuorokausinäyttein hiukkasten koostumusta ja seurataan laskeumaa. Näiden parametrien lisäksi seurataan lämpötilaa, tuulen suuntaa ja nopeutta sekä ilmanpainetta ja ilman suhteellista kosteutta.

7 7 2. ILMANLAADUN OHJE- JA RAJA-ARVOT Ilmanlaadun ohjearvoilla ilmaistaan ilmansuojelutyön päämääriä ja ilmanlaadun tavoitteita sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä, ja ne on tarkoitettu ensisijaisesti ohjeeksi viranomaisille. Ohjearvoja asettamalla pyritään turvaamaan terveellinen ilma myös herkille väestöryhmille. Ilmansuojelun tavoitteena on taata kaikille väestöryhmille terveellinen ja mahdollisimman viihtyisä ympäristö sekä ehkäistä ilman kautta ympäristölle aiheutuvia haitallisia vaikutuksia. Vuonna 2001 astui voimaan valtioneuvoston asetus ilmanlaadusta (711/2001). Ilmanlaatuasetus koskee ulkoilman epäpuhtauksien aiheuttamia terveys- ja ympäristöhaittoja. Asetuksella kumottiin valtioneuvoston päätös 481/1996 ilmanlaadun raja-arvoista ja kynnysarvoista, eräitä raja-arvoja lukuun ottamatta, sekä 3 valtioneuvoston päätöksestä 480/1996, joka koski ilmanlaadun ohjearvoja ja rikkilaskeuman tavoitearvoja. Ilmanlaadun ohje- ja raja-arvot on esitetty taulukoissa 1 ja 2. Taulukko 1. Ilmanlaadun ohjearvot ja raja-arvot (tsv = kk:n toiseksi suurin vrk-arvo) Ohjearvo Raja-arvo Rikkidioksidi (SO2) tunti 250 μg/m 3 (99 %) 350 μg/m 3 (25. suurin) vuorokausi 80 μg/m 3 (tsv) 125 μg/m 3 (4. suurin) vuosi 20 μg/m 3 (keskiarvo) Typpidioksidi (NO 2 ) tunti 150 μg/m 3 (99%) 200 μg/m 3 (19. suurin) vuorokausi 70 μg/m 3 (tsv) vuosi 40 μg/m 3 (keskiarvo) Typen oksidit (NO+NO 2 ) vuosi 30 μg/m 3 (keskiarvo) 30 μg/m 3 (keskiarvo) Hiilimonoksidi (CO) tunti 20 mg/m 3 (maksimi) 8 tuntia 8 mg/m 3 (maksimi) 10 mg/m 3 (maksimi) Bentseeni (C 6 H 6 ) vuosi 5 μg/m 3 (keskiarvo) Hiukkaset (kokonaisleijuma) Hengitettävät hiukkaset (PM 10 ) Lyijy (Pb) Haisevat rikkiyhdisteet TRS (rikkinä) vuorokausi 120 μg/m 3 (98%) vuosi vuorokausi vuosi vuosi vuorokausi 50 μg/m 3 (keskiarvo) 70 μg/m 3 (tsv) 10 μg/m 3 (tsv) 50 μg/m 3 v.2000 (36. suurin)/ v.2010 (8. suurin) 40/20 μg/m 3 (keskiarvo v.2005/2010) 0,5 μg/m 3 (keskiarvo) Taulukko 2. Ilmanlaadun raja-arvot kasvillisuuden ja ekosysteemien suojelemiseksi Rikkidioksidi (SO 2 ) Typen oksidit (NO+NO 2 ) vuosi ja talvikausi ( ) vuosi ja talvikausi ( ) 20 μg/m 3 (keskiarvo) 30 μg/m 3 (keskiarvo) Raja-arvon ylittyessä kunta ja joissakin tapauksissa alueellinen ympäristökeskus ovat velvollisia ryhtymään ilmanlaatuasetuksen mukaisiin tarpeellisiin toimiin ilman pilaantumisen ehkäisemiseksi ja ilmanlaadun parantamiseksi.

8 Valtioneuvosto on vuonna 2007 antanut asetuksen (164/2007), jossa on asetettu tavoitearvot polysyklisille aromaattisille hiilivedyille (bentso(a)pyreeni) sekä kadmiumille, arseenille ja nikkelille. Tavoitearvot on esitetty taulukossa 3 ja ne on annettu kalenterivuosikeskiarvolle määritettynä hengitettävien hiukkasten (PM 10 ) kokonaismäärästä. Taulukko 3. Metallien ja PAH-yhdisteiden tavoitearvot Metallit ja PAH-yhdisteet Tavoitearvo Arseeni (As) kalenterivuosi 6 ng/m 3 Kadmium (Cd) kalenterivuosi 5 ng/m 3 Nikkeli (Ni) kalenterivuosi 20 ng/m 3 Bentso(a)pyreeni (BaP) kalenterivuosi 1 ng/m 3 8 Mittaustulosten raportoinnissa sovelletaan voimassaolevaa valtioneuvoston päätöstä ilmanlaadun ohjearvoista (480/1996) ja valtioneuvoston asetusta ilmanlaadusta (711/2001). Ilmanlaatuasetuksessa (711/2001) säädetään mittausaineiston laatutavoitteista. Rajaarvojen valvonnassa ja mahdollisuuksien mukaan muussa ilmanlaadun seurannassa ovat seurantamenetelmien sallittua epävarmuutta, mittausten ajallista kattavuutta ja mittausaineiston vähimmäismääriä koskevat määräykset seuraavanlaiset: - sallittu epävarmuus 15 %, (hiukkasmittauksissa 25 %) - ajallinen kattavuus 100 % - aineiston vähimmäismäärä 90 %. Mitattavan aineiston vähimmäismäärää ja mittausten ajallista kattavuutta koskevat vaatimukset eivät sisällä laitteiden säännöllisestä kalibroinnista tai normaalista kunnossapidosta aiheutuvaa tietohukkaa. Raja-arvojen ylittymisen seurantaa varten Suomi on jaettu ilmanlaadun seuranta-alueisiin. Seuranta-alueet noudattavat alueellisten ympäristökeskusten toiminta-alueita poikkeuksena pääkaupunkiseutu, joka on YTV:n toiminta-alue. (YTV= Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta Espoo, Helsinki ja Vantaa). 2.1 Mittausparametrien tilastollinen määrittely ohjearvojen osalta Validiteetti Ajallisen edustavuuden pitää olla 75 % kokonaismittausajasta. Vuorokausi- ja kuukausivaliditeetit ovat määritelty erikseen Hiukkaset, PM 10 Hengitettävien hiukkasten vrk-ohjearvo sallii yhden 70 μg/m 3 ylityksen kalenterikuukauden pituisen jakson aikana. Raja-arvo ylittyy, jos 50 μg/m 3 vrk-pitoisuus saavutetaan yli 35 kertaa vuodessa.

9 Rikkidioksidi, SO 2 Ilman rikkidioksidipitoisuuden vrk-keskiarvo voi ohjearvomäärittelyjen mukaan ylittyä yhden kerran kalenterikuukauden pituisen jakson aikana. Tuntikeskiarvoista yksi prosentti (1 %) voi kuukauden jaksolla olla suurempia kuin ohjearvon tuntikeskiarvo Lämpötila ja ilmanpaine Laskennassa lämpötilana käytetään 20 C eli 293 K (Kelvin) ja ilmanpaineena 101,3 kpa. 3. ILMANLAADUN MITTAUKSIIN LIITTYVÄ PALVELUTOIMINTA Kuten edellisinäkin vuosina JPP-Kalibrointi ky vastasi analysaattorien ylläpidosta ja kalibroinneista vuosisopimuksen mukaisesti neljä kertaa vuodessa. Hengitettävien hiukkasten analysointipalvelut ostettiin Ramboll Analytics Oy:ltä. Kuukausittain mittaustulokset tarkastettiin Boliden Harjavalta Oy:n laboratorion toimesta. 4. MITTAUSPAIKAT JA KOMPONENTIT SEKÄ TIEDONKERUU Liitteessä 1 on esitetty Harjavallan ilmanlaadun mittauspisteiden sekä sääaseman sijainti. Harjavallassa mitattavat suureet sekä mittauspaikat on esitetty taulukossa 4 ja mittausjärjestelmän toimintakaavio kuvassa 1. Taulukko 4. Mitattavat komponentit, mittauspaikat sekä analysaattorien merkit ja mallit Aseman nimi Mitattava komponentti Analysaattorin malli Mittausaika Menetelmä hengitettävät hiukkaset TEOM 1400A jatkuva mikropunnitusteknologia Kaleva rikkidioksidi Monitor Labs 9850 B jatkuva UV-fluoresenssi laskeuma laskeumakeräin kk keruunäyte gravimetrinen / ICP hengitettävät hiukkaset TEOM 1400A jatkuva mikropunnitusteknologia Pirkkala rikkidioksidi Monitor Labs 9850 B jatkuva UV-fluoresenssi laskeuma laskeumakeräin kk keruunäyte gravimetrinen / ICP

10 Mittaustietojen kerääminen ja käsittely Jatkuvatoimisten mittalaitteiden tulokset kerätään mittausasemilta reaaliaikaisesti SQL tietokantaan kiinteiden tietoliikenneyhteyksien välityksellä. Katkostilanteessa keruuasemat puskuroivat tietoa. Raakamittausaineistolle tehdään kuukausittain tarvittavat tarkistukset ja korjaukset. Mittaustuloksista laaditaan vuosiraportti. Kuva 1. Mittausjärjestelmän toimintakaavio

11 Pitoisuusmittauksissa käytetyt menetelmät Rikkidioksidi, SO 2 Rikkidioksidin mittaamiseen käytetään UV-fluoresenssiin perustuvaa menetelmää. UV-valo virittää rikkidioksidimolekyylit fluoresenssikammiossa. Viritystilan purkautuessa molekyylit emittoivat säteilyä, jonka voimakkuus on verrannollinen rikkidioksidin pitoisuuteen Hengitettävät hiukkaset, PM 10 Hengitettävien hiukkasten pitoisuutta seurataan jatkuvatoimisilla analysaattoreilla. Menetelmä perustuu mikropunnitusteknologiaan. Hiukkaskeräimet on varustettu ohjelmoitavalla suodatinlaitteistoilla, joilla vuorokausinäytteet kerätään. PM 10 :stä analysoidaan metalleja ja arseeni Laskeuma Laskeumamassa määritetään kuukausinäytteestä gravimetrisesti. Laskeumasta analysoidaan metallien, arseenin, sulfaatin ja ammoniumin kokonaispitoisuudet.

12 12 5. SÄÄTIEDOT Suurteollisuuspuiston sääasema (Vaisala) sijaitsee noin 30 metrin korkeudessa. Sääasemalla mitataan jatkuvatoimisesti tuulen suuntaa ja nopeutta sekä ilman lämpötilaa, vallitsevaa ilmanpainetta, sademäärää ja suhteellista kosteutta. Tuulen ajalliset jakaumat eri ilmansuuntiin on esitetty tuuliruusun avulla; kuvassa 2 vuosineljänneksittäin ja kuvassa 3 koko vuosi. Tuulisektorit osoittavat tuulen kulkusuunnan (mistä tuulee) sekä ajallisen edustavuuden prosentteina. Tiedot sademääristä on esitetty kuvassa 4 ja tiedot lämpötilasta kuvassa 5. Tuuliruusu, tammi - maaliskuu Tuuliruusu, huhti - kesäkuu Tuuliruusu, heinä - syyskuu Tuuliruusu, loka - joulukuu Kuva 2. Vallitsevat tuulen suunnat ja ajalliset jakaumat 2009

13 13 Kuva 3. Vuoden 2009 tuuliruusu. Kuva 4. Sadanta 2009

14 Kuva 5. Ulkoilman lämpötila laskettuna tuntikeskiarvoista 14

15 15 6. TULOKSET MITTAUSJAKSON AIKANA 6.1 Rikkidioksidi, SO Ohjearvovertailu Vuoden 2009 aikana ei esiintynyt rikkidioksidin kuukauden tuntiarvojen 99. % -pisteen (250 µg/m 3 ) ylityksiä, eikä myöskään kuukauden toiseksi suurimman vuorokausiarvon (80 µg/m 3 ) ylityksiä. Tulokset on esitetty taulukossa 6. Taulukko 6. Rikkidioksidin 99. prosenttipisteet ja 2. suurimmat vrk-arvot Rikkidioksidipitoisuuksien vuosikeskiarvot olivat Kalevassa 6 µg/m 3 (2008: 7 µg/m 3 ; 2007: 9 µg/m 3 ) ja Pirkkalassa 3 µg/m 3 (2008:3 µg/m 3 ; 2007:4 µg/m 3 ), eli myöskään kasvillisuuden suojaamiseksi asetettu ohjearvo 20 µg/m 3 ei ylittynyt Raja-arvovertailu Raja-arvot saavat tuntiarvon osalta ylittyä 24 kertaa vuodessa ja vuorokausiarvo kolme kertaa vuodessa ilman, että raja-arvo virallisesti tulkitaan ylitetyksi. Yksittäisiä rikkidioksidin tuntikeskiarvon raja-arvon 350 µg/m 3 ylityksiä tapahtui Kalevassa kolme (2008: 3 kpl; 2007:4 kpl) ja Pirkkalassa ei yhtään (2008: 0 kpl; 2007:1 kpl). Ylitysajankohdat on asemittain esitetty taulukossa 7. Vuorokausikeskiarvon raja-arvon 125

16 µg/m 3 ylityksiä ei esiintynyt kummallakaan asemalla. Liitteessä 3 on esitetty tarkempia tietoja rikkidioksidin mittaustuloksista vuonna Taulukko 7. Rikkidioksidipitoisuuden tuntikeskiarvon raja-arvon ylitykset Hengitettävät hiukkaset (PM 10 ) Hiukkaspitoisuutta mitattiin vuonna 2009 jatkuvatoimisesti Kalevan ja Pirkkalan mittausasemilla TEOM 1400A laitteistoilla. Asemien sijainti on kuvattu liitteessä 1. Laitteistot on varustettu karkeajakoisen hiukkasmassan erottimilla, jolloin tuloksissa on huomioitu vain hengitysteihin joutuvan, hienojakoisten, aerodynaamiselta halkaisijaltaan alle 10 µm hiukkasten osuus. Hiukkaskeräimet on varustettu ohjelmoitavalla suodatinlaitteistoilla, joilla kerättiin kummaltakin asemalta teflonsuodattimille yksi vuorokausinäyte viikossa. Suodattimen alkuaineanalyysit suoritettiin Ramboll Analytics Oy:n toimesta ICP-MS tekniikalla. Tulokset on esitetty taulukossa 8. Laitehäiriöistä johtuen kummankin aseman marraskuun näytteet puuttuvat. Elokuun näytteistä alkaen tulokset on esitetty ja laskettu uusilla, alennetuilla määritysrajoilla, jotka vastaavat paremmin direktiivivaatimuksia Mittaustulokset ja niiden vertaaminen ohjearvoihin Taulukko 8. PM 10 -hiukkaspitoisuudet (suluissa vuosien 2008 ja 2007 luvut) Kaleva, PM 10 Pirkkala, PM 10 Ohje- ja raja-arvot vuorokausiraja-arvo, µg/m³ vuosikeskiarvon raja-arvo, µg/m³ kuukauden 2. suurimman vrk-arvon ohjearvo, µg/m³ Mittaustulokset vuorokausikeskiarvojen lukumäärä 329 (239;186) 326 (359;365) ajallinen kattavuus, % 90 (65;51) 1) 89 (98;100) vuosikeskiarvo, µg/m³ 13 (10;16) 11 (10;12) vuorokausiarvojen maksimi, µg/m³ 71 (31;102) 35 (38;53) vuorokausiarvojen minimi, µg/m³ 2 (0;3) 4 (0;4) Ylitykset vrk-raja-arvon (50µg/m³) ylitykset, kpl (suurin sallittu 35 kpl/v) 4 (0;5) 0 (0;2) vuosikeskiarvon raja-arvon (40µg/m³) ylitykset, kpl 0 (0;0) 0 (0;0) kuukauden 2. suurimman vrk-arvon ohjearvon ylitykset, kpl 0 (0;2) 0 (0;0) 1) vuonna 2007 ja 2008 suoritettiin PM2,5 hiukkasten noin kuusi kuukautta kestänyt kampanjaluontoinen mittausjakso, joka pudottaa PM 10 ajallista kattavuutta.

17 Arvioitaessa tuulensuunnan vaikutusta hiukkaspitoisuuksiin havaittiin erittäin heikko korrelaatio, toisin sanoen Suurteollisuuspuiston vaikutusta ei pystytty selvästi osoittamaan. Sen sijaan tuulensuunnan ja hiukkasten koostumuksen välillä esiintyi vahva korrelaatio. Hengitettävien PM 10 -hiukkasten alkuainekohtaisille pitoisuuksille on määritelty ainoastaan tavoitearvot kalenterivuoden keskiarvoille: As 6 ng/m 3, Cd 5 ng/m 3 ja Ni 20 ng/m 3. Tavoitearvot tulee saavuttaa vuoteen 2013 mennessä. Pirkkalassa ei esiintynyt tavoitearvojen ylityksiä. Kalevassa arseeni ylitti tavoitearvon. PM 10 -hiukkaspitoisuuden mittatulokset ja alkuainepitoisuudet on esitetty graafisesti liitteissä 4-5. Taulukko 9. Hengitettävien PM 10 -hiukkasten alkuainekohtaiset pitoisuudet 17 P i r k k a l a n m i t t a u s a s e m a, PM 10 As Cd Pb Ni Zn Cu ng/m 3 ng/m 3 ng/m 3 ng/m 3 ng/m 3 ng/m 3 Vuosikeskiarvon tavoitearvot, ng/m Mittausten vuosikeskiarvo 2009, (11kk), ng/m Mittausten vuosikeskiarvo 2008, ng/m Mittausten vuosikeskiarvo 2007, ng/m K a l e v a n m i t t a u s a s e m a, PM 10 As Cd Pb Ni Zn Cu ng/m 3 ng/m 3 ng/m 3 ng/m 3 ng/m 3 ng/m 3 Vuosikeskiarvon tavoitearvot, ng/m Mittausten vuosikeskiarvo 2009, (11kk), ng/m Mittausten vuosikeskiarvo 2008 (8kk), ng/m Mittausten vuosikeskiarvo 2007 (7kk), ng/m Ilmanlaatuindeksi Ilmanlaatuindeksi on havainnollinen apuväline tiedotettaessa kuntalaisille päivittäin vallitsevasta ilmanlaadusta. Laskenta tapahtuu tunneittain ja ilmanlaatuluokkia on viisi. Tuntiindeksin käyttöön liittyy myös eräitä rajoituksia. Esimerkiksi terveysvaikutuskuvaukset voivat olla vaikeita määritellä pelkästään tunti-indeksien perusteella. Ilmanlaatuindeksillä kuvataan ilmanlaatua arvosanoilla hyvä, tyydyttävä, välttävä, huono ja erittäin huono. Indeksin parametreja Harjavallassa ovat ulkoilman rikkidioksidipitoisuus ja hengitettävät PM 10 - hiukkaset. Mikäli ilmanlaatu heikkenee indeksillä kuvattuna huonoksi tai erittäin huonoksi ja tilanteen ennustetaan kestävän useita tunteja, lähetetään tiedotusvälineille asiaa koskeva tiedote. Ilmanlaatutiedotetta ei lähetetä esimerkiksi viikonloppuna tai yöllä tapahtuneista ilmanlaadun heikkenemisistä. Yleisölle ja tiedotusvälineille sekä viranomaisille tiedottamisesta vastaa Harjavallan kaupungin ympäristötoimi.

18 Harjavallan mittaustulokset toimitetaan Ilmatieteen laitoksen ilmanlaatuportaaliin (www.ilmanlaatu.fi), jonka avulla tietoa ilman laadusta saadaan yleisön nähtäville. Portaaliin kootaan kymmenien mittausverkkojen tulokset eri puolilta Suomea. Portaali otettiin käyttöön vuonna Taulukossa 10 on esitetty vuosien 2009 ja 2008 ilmanlaatuindeksien jakaumat mittauspisteittäin prosentteina ja tunteina. 18 Taulukko 10. Toteutuneiden ilmanlaatuindeksien jakauma Ilmanlaatuindeksien jakauma 2009 Kaleva Pirkkala % h % h Hyvä 86, , Tyydyttävä 11, ,8 578 Välttävä 1, ,4 34 Huono 0, Erittäin huono 0, Ilmanlaatuindeksien jakauma 2008 Kaleva Pirkkala % h % h Hyvä 89, , Tyydyttävä 8, ,1 800 Välttävä 1, ,5 41 Huono 0, Erittäin huono 0,

19 Laskeuma Laskeumamittausten tuloksille ei ole ohje- tai raja-arvoja ja tuloksia on pidettävä ainoastaan suuntaa-antavina. Etenkin kokonaislaskeuman määrittämisessä esiintyi ongelmia keräysastioihin kulkeutuneiden puiden lehtien ym. laskeumaan kuulumattoman aineksen takia. Taulukko 11. Laskeumamittausten tulokset Kaleva 2009 Pirkkala Mittaustulosten laadunvarmistus Rikkidioksidianalysaattorien nolla- ja aluetason tarkastukset tehdään vuorokausittain HAI- RI-järjestelmän ohjaamana. Kaasuanalysaattorien monipistekalibroinnit tehtiin neljä kertaa vuodessa ulkopuolisen konsultin toimesta kaasulaimennukseen perustuvalla kalibraattorilla. Analysaattorien toimintaa seurattiin päivittäin. Kaikista kalibroinneista on kirjalliset dokumentit. Mittalaitteiden validiteettiprosentit on esitetty taulukossa 12. Kaikki toteutuneet validiteetit ovat yli sallitun minimiarvon (75 %) lukuun ottamatta Kalevan lokakuun PM 10 ja Pirkkalan joulukuun PM 10 mittauksia. Katkot johtuivat laiterikoista.

20 20 Taulukko 12. Validiteetti Kaleva, SO 2 Pirkkala, SO 2 Kaleva, PM 10 Pirkkala, PM 10 tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu MITTAUSTULOSTEN YHTEENVETO Ilmanlaatuindeksillä tarkasteltuna ilmanlaatu Harjavallassa oli vuoden 2009 aikana pääosin hyvä. Verrattuna vuoteen 2008 indeksin painopiste on pysynyt samana. Ilmanlaatuindeksissä huomioidaan kahden ympäristöaseman mittaaman ulkoilman rikkidioksidipitoisuus ja hengitettävien hiukkasten pitoisuus. Ilmanlaatuindeksi Harjavallan keskustassa mitattuna osoitti vuonna 2009 (suluissa 2008) seuraavaa jakaumaa: 86 % (90 %) hyvä, 12 % (8 %) tyydyttävä, 2 % (2 %) välttävä, 0,1 % (0,1 %) huono sekä 0,06 %, (0,05 %) erittäin huono. Huono- ja Erittäin huono -indeksin syynä oli Boliden Harjavalta Oy:n tuotantohäiriöistä johtuneet ulkoilman kohonneet rikkidioksidipitoisuudet. Rikkidioksidin osalta Harjavallassa kirjattiin muutamia yksittäisiä tuntikeskiarvon ylityksiä. Ilmanlaatu rikkidioksidin suhteen täytti kuitenkin ilmanlaatuasetuksessa asetetut vaatimukset. Pitoisuudet eivät myöskään ylittäneet kasvillisuuden suojaamiseksi asetettuja ohjearvoja. Hengitettävien hiukkasten vuorokausikeskiarvojen ylityksiä vuonna 2009 oli neljä. Ilmanlaatu oli yksittäisistä ylityksistä huolimatta asetuksen mukaista. Hengitettävien hiukkasten metallipitoisuudet olivat lievästi laskeneet vuoteen 2008 verrattuna ollen vuoden 2007 tasolla. Hiukkasten arseenipitoisuus ylitti tavoitearvon Kalevan ympäristömittausasemalla. Metallipitoisuudet olivat lähellä tavoitearvoa Kalevassa kadmiumin ja Pirkkalassa arseenin osalta. 7.1 Lisätietoja ilmanlaadusta Internetistä Harjavallan ilmanlaadun mittaustuloksia on julkaistu vuoden 2008 alusta lähtien Ilmatieteen laitoksen Internetsivuilla, osoitteesta: Mittaustulosten vuosiraportit vuodesta 2007 eteenpäin löytyvät osoitteesta:

21 21 8. LIIKENTEEN AIHEUTTAMAT PÄÄSTÖT 2008 LIISA on VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikassa kehitetty tieliikenteen pakokaasupäästöjen ja energiankulutuksen laskentajärjestelmä. Laskentajärjestelmä tulostaa päästömäärät tonneina kunnittain, lääneittäin ja koko Suomen osalta. Päästömäärät jaetaan kahdeksalle väylätyypille ja yhdeksälle ajoneuvotyypille. Lisäksi saatavissa on tulokset autokannan ikäjakauman suhteen. Laskennassa otetaan huomioon ajoneuvojen kylmäkäytön ja joutokäynnin päästölisä. Myös erityyppiset polttonesteet huomioidaan (reformuloidut tuotteet). Päästölajit ovat hiilimonoksidi (CO), hiilivedyt (HC), typen oksidit (NO x ), hiukkaset, metaani (CH 4 ), typpioksiduuli (N 2 O), rikkidioksidi (SO 2 ) ja hiilidioksidi (CO 2 ) sekä polttonesteen kulutus. Taulukossa 14 on esitetty ajoneuvojen päästömäärien vertailu Harjavallassa Taulukko 14. Ajoneuvojen päästömäärien vertailu Harjavallassa 2008 CO HC NOx Hiukkaset CH4 N2O SO2 CO2 Pääkadut 61,0 7,6 14,9 0,9 0,4 0,2 0, Kokoojakadut 10,6 1,3 2,0 0,1 0,1 0,03 0, Tonttikadut 28,9 3,5 2,9 0,2 0,1 0,04 0, Rakennuskaavatiet 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0 Taajaman päätiet 17,5 2,1 7,5 0,4 0,1 0,1 0, Taajaman muut tiet 18,1 2,3 4,5 0,3 0,1 0,1 0, Maaseudun päätiet 49,2 3,9 19,1 0,9 0,4 0,2 0, Maaseudun muut tiet 10,1 1,0 3,4 0,2 0,1 0,04 0, Yhteensä (tonnia) 195,3 21,7 54,2 2,9 1,4 0,6 0, Henkilöautot ei kat 68,1 7,6 6,0 0,02 0,6 0,03 0, Henkilöautot kat 102,3 7,3 11,0 0,04 0,4 0,2 0, Henkilöautot diesel 11,1 1,4 7,2 1,3 0,04 0,1 0, Pakettiautot ei kat 3,0 0,3 0,2 0,001 0,02 0,001 0,00 34 Pakettiautot kat 0,2 0,01 0,01 0,00 0,002 0,002 0,00 12 Pakettiautot diesel 4,1 0,8 4,1 0,7 0,02 0,1 0, Linja-autot 1,1 0,6 3,8 0,1 0,04 0,02 0, Kuorma-autot ip 2,3 1,6 7,3 0,3 0,1 0,05 0, Kuorma-autot peräv 3,2 2,0 14,6 0,5 0,1 0,1 0, Lähde: Ajoneuvojen osalta VTT/LIISA 2008 laskentajärjestelmä. Uudempia liikennepäästöjä ei ole saatavissa. Raportti on luettavissa osoitteessa: Lisääntyvä liikenne aiheuttaa kaupunki-ilman laadun huononemista ja suurimpien kaupunkien vilkkaasti liikennöidyissä keskustoissa ovat erilaiset hengityselinsairaudet lisääntyneet huomattavasti. Erityisen ongelmallinen on inversiotilanne, jolloin liikenteen päästöt jäävät lähelle maanpintaa, eivätkä sekoitu ylempiin ilmakerroksiin. Katupöly kiusaa useimpia ihmisiä keväisin. Suurin osa katupölystä on suuria hiukkasia, jotka ärsyttävät silmiä ja nenän limakalvoja. Kaikkein haitallisimpia ovat alle kymmenen mikrometrin (10 µm) kokoiset hiukkaset, jotka voivat kulkeutua ihmisessä syvälle hengitysteihin. Muita liikenneperäisiä päästöjä ovat hiilimonoksidi, hiilivedyt ja typenoksidit. EU on antanut raja-arvojen ylittymistä koskevia lievennyksiä niille kansallisille valtioille, joissa raja-arvojen ylitykset aiheutuvat katujen hiekoitushiekasta.

22 22 LIITE 1 Harjavallan ilmanlaadun tarkkailuasemien sijainti

23 23 LIITE 2 Teollisuus- ja energiatuotantolaitosten sekä liikenteen aiheuttamat päästöt Harjavallassa vuonna 2009 Teollisuuslaitos SO 2 (t/vuosi) NO x (t/vuosi) Hiukkaset (t/vuosi) Boliden Harjavalta Oy ,5 Norilsk Nickel Harjavalta Oy 1,9 Suomen Teollisuuden Energiapalvelut - STEP Oy YARA Suomi Oy 0,54 Kemira Oyj 0,6 Harjavallan Valu Oy 0,6 Ulefos NV Oy ( Niemisen Valimo Oy) 0,5 Puustelli Group Oy 7,2 4,8 Harjavallan kaupunki (kaukolämpökeskus) 18,6 8,3 0,74 Teollisuus yhteensä ,5 35,2 Teollisuuden osuus Harjavallan päästöistä (teollisuus ja liikenne) % ,4 Harjavalta yhteensä - Teollisuus ,5 35,2 - Tieliikenne Harjavallassa 2008* 0,1 54,2 2,9 - Tieliikenne koko Suomi 2008* * Lähde: VTT:n LIPASTO/LIISA 2008 laskentajärjestelmä

24 24 Lisätietoa SO 2 -mittauksista LIITE 3 Alla olevissa kuvissa on esitetty ympäristöasemien rikkidioksidipitoisuuksien tuntikeskiarvoja ajanjaksoilta tammikuu kesäkuu 2009 ja heinäkuu joulukuu 2009.

25 Alla olevissa kuvissa on esitetty rikkidioksidin vuorokausipitoisuudet ajanjaksoilla tammikuu kesäkuu 2009 ja heinäkuu joulukuu

26 26

27 Hengitettävien hiukkasten (PM 10 ) vuorokausikeskiarvot 2009 LIITE 4 27

28 Hengitettävien (PM 10 ) hiukkasten metalli- ja arseenipitoisuudet LIITE 5 28

Harjavallan. ilmanlaatu. Vuosiyhteenveto

Harjavallan. ilmanlaatu. Vuosiyhteenveto Harjavallan ilmanlaatu Vuosiyhteenveto 2 (28) Mittausaineisto, tulokset ja raportointi Boliden Harjavalta Oy Miia Anttila Harjavallan kaupunki Reijo Roininen 3 (28) TIIVISTELMÄ Ilmanlaatua on tarkkailtu

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN KAUPUNKI 2 Ympäristöpalvelut YHTEENVETO

VALKEAKOSKEN KAUPUNKI 2 Ympäristöpalvelut YHTEENVETO VALKEAKOSKEN KAUPUNKI 2 YHTEENVETO Valkeakosken yhdyskuntailman tarkkailua suoritettiin vuonna 2009 ilmansuojelulain mukaisten ilmoitusvelvollisten laitosten kanssa vuonna 2005 tehdyn sopimuksen mukaisesti.

Lisätiedot

1. KOKKOLAN ILMANLAATU 2011 Tiivistelmä

1. KOKKOLAN ILMANLAATU 2011 Tiivistelmä Ilmanlaadun tarkkailun vuosiraportti 2011 1 1. KOKKOLAN ILMANLAATU 2011 Tiivistelmä Tässä raportissa tarkastellaan vuoden 2011 aikana saatuja rikkidioksidin, typen oksidien, hengitettävien hiukkasten (PM

Lisätiedot

PIEKSÄMÄKI VUOSI 2013

PIEKSÄMÄKI VUOSI 2013 1 ILMANLAADUN VUOSIRAPORTTI PIEKSÄMÄKI VUOSI 2013 2 TIIVISTELMÄ Pieksämäellä ilmanlaatuun vaikuttavista päästöistä on selvästi merkittävin liikenne. Ilmoitusvelvollisista laitoksista merkittävin on Savon

Lisätiedot

VALTATIE 12 TAMPEREEN TUNNELI ILMANLAADUN SEURANTA

VALTATIE 12 TAMPEREEN TUNNELI ILMANLAADUN SEURANTA VALTATIE 12 TAMPEREEN TUNNELI ILMANLAADUN SEURANTA Kuva: Rantatunnelin allianssi Mittaustulokset vuodelta 214 ASIANTUNTIJAPALVELUT ILMANLAATU JA ENERGIA 215 VALTATIE 12 TAMPEREEN TUNNELI ILMANLAADUN SEURANTA

Lisätiedot

ILMANLAADUN SEURANTATARPEEN ARVIOINTI

ILMANLAADUN SEURANTATARPEEN ARVIOINTI ILMANLAADUN SEURANTATARPEEN ARVIOINTI itta : Birg ppula Kom Kuva ASIANTUNTIJAPALVELUT ILMANLAATU JA ENERGIA 214 ILMANLAADUN SEURANTATARPEEN ARVIOINTI Birgitta Komppula Pia Anttila Mika Vestenius Timo Salmi

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN ILMANLAATU 2010

ETELÄ-KARJALAN ILMANLAATU 2010 ETELÄ-KARJALAN ILMANLAATU 1 Imatran ilmanlaatuindeksi vuonna 1 ERITTÄIN HUONO Mansikkala 15 1 HUONO VÄLTTÄVÄ ÄITSAARI RAUTIONKYLÄ TYYDYTTÄVÄ 5 HYVÄ tammikuu helmikuu maaliskuu huhtikuu toukokuu kesäkuu

Lisätiedot

ILMANLAADUN ALUSTAVA ARVIOINTI SUOMESSA RIKKIDIOKSIDI, TYPEN OKSIDIT, PM 10 JA LYIJY

ILMANLAADUN ALUSTAVA ARVIOINTI SUOMESSA RIKKIDIOKSIDI, TYPEN OKSIDIT, PM 10 JA LYIJY ILMANLAADUN ALUSTAVA ARVIOINTI SUOMESSA RIKKIDIOKSIDI, TYPEN OKSIDIT, PM 10 JA LYIJY THE PRELIMINARY ASSESSMENT UNDER THE EC AIR QUALITY DIRECTIVES IN FINLAND SO 2, NO 2 /NO X, PM 10, LEAD Harri Pietarila

Lisätiedot

Ulkoilman VOC-ja PAH-pitoisuus Seinäjoen seudulla

Ulkoilman VOC-ja PAH-pitoisuus Seinäjoen seudulla Seinäjoen seudun ilmanlaadun tarkkailutyöryhmä Ulkoilman VOC-ja PAH-pitoisuus Seinäjoen seudulla Työ 11279Y09A 13.8.2009 YMPÄRISTÖ Kuokkamaantie 4 PL 428 33101 TAMPERE Puh. Fax. (03) 2110 106 E-mail etunimi.sukunimi@axcons.fi

Lisätiedot

ILMANLAATU SUOMESSA -MITATUT PITOISUUDET SUHTEESSA OHJE- JA RAJA- ARVOIHIN SEKÄ VERTAILUJA EUROOPPALAISIIN PITOISUUS- TASOIHIN

ILMANLAATU SUOMESSA -MITATUT PITOISUUDET SUHTEESSA OHJE- JA RAJA- ARVOIHIN SEKÄ VERTAILUJA EUROOPPALAISIIN PITOISUUS- TASOIHIN I L M A N L A A D U N J U L K A I S U J A P U B L I C A T I O N E R O M L U F T K V A L I T E T P U B L I C A T I O N S O N A I R Q U A L I T Y 33 ILMANLAATU SUOMESSA -MITATUT PITOISUUDET SUHTEESSA OHJE-

Lisätiedot

KUOPION KATUPÖLYTILANNE

KUOPION KATUPÖLYTILANNE KUOPION KATUPÖLYTILANNE Kuva: Juha Poutanen/Savon Sanomat Hiukkaspitoisuuksien vertailu Suomen muiden kaupunkien pitoisuustasoihin ILMANLAADUN ASIANTUNTIJAPALVELUT 2012 KUOPION KATUPÖLYTILANNE Hiukkaspitoisuuksien

Lisätiedot

Myös nollavaihtoehdon osalta on arvioitu syntyvä ympäristökuormitus (päästöt, liikennemäärät ym.) ja sitä on verrattu toteutusvaihtoehtoihin.

Myös nollavaihtoehdon osalta on arvioitu syntyvä ympäristökuormitus (päästöt, liikennemäärät ym.) ja sitä on verrattu toteutusvaihtoehtoihin. 78/(260) 6 YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINNIN RAJAUS Jätteenpolton merkittävimmät ympäristövaikutukset liittyvät jätteen palamisprosessissa syntyviin päästöihin sekä polttoaineiden kuljetuksiin. YTV:n jätevoimalahankkeen

Lisätiedot

Ilmanlaatudata 2013. Ilmanlaatu pääkaupunkiseudulla vuonna 2013 -raportin liiteosa

Ilmanlaatudata 2013. Ilmanlaatu pääkaupunkiseudulla vuonna 2013 -raportin liiteosa Ilmanlaatudata 213 Ilmanlaatu pääkaupunkiseudulla vuonna 213 -raportin liiteosa Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster Helsinki Region Environmental

Lisätiedot

ILMANLAADUN ALUSTAVA ARVIOINTI SUOMESSA PIENHIUKKASET (PM 2,5 )

ILMANLAADUN ALUSTAVA ARVIOINTI SUOMESSA PIENHIUKKASET (PM 2,5 ) ILMANLAADUN ALUSTAVA ARVIOINTI SUOMESSA PIENHIUKKASET (PM 2,5 ) ILMANLAADUN ARVIOINTI SUOMESSA PIENHIUKKASPITOISUUDET (PM 2,5 ) Birgitta Alaviippola Harri Pietarila ILMATIETEEN LAITOS ILMANLAADUN ASIANTUNTIJAPALVELUT

Lisätiedot

Ilmanlaatudata 2014. Ilmanlaatu pääkaupunkiseudulla vuonna 2014 -raportin liitteet www.hsy.fi/ilmanlaatudata2014

Ilmanlaatudata 2014. Ilmanlaatu pääkaupunkiseudulla vuonna 2014 -raportin liitteet www.hsy.fi/ilmanlaatudata2014 Ilmanlaatudata 214 Ilmanlaatu pääkaupunkiseudulla vuonna 214 -raportin liitteet www.hsy.fi/ilmanlaatudata214 Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster

Lisätiedot

Silja Laine. Katupölyn mallintamisen mahdollisuudet

Silja Laine. Katupölyn mallintamisen mahdollisuudet Silja Laine Katupölyn mallintamisen mahdollisuudet Metropolia Ammattikorkeakoulu Insinööri (AMK) Rakennustekniikka Opinnäytetyö 30.8.2011 Alkulause Tämä työ tehtiin Ramboll Finland Oy:n Liikenne-yksikölle.

Lisätiedot

ILMANLAATU PÄÄKAUPUNKISEUDULLA VUONNA 2010. Helsingin seudun ympäristöpalvelut

ILMANLAATU PÄÄKAUPUNKISEUDULLA VUONNA 2010. Helsingin seudun ympäristöpalvelut ILMANLAATU PÄÄKAUPUNKISEUDULLA VUONNA 21 Helsingin seudun ympäristöpalvelut ILMANLAATU PÄÄKAUPUNKISEUDULLA VUONNA 21 ilmanlaatu pääkaupunkiseudulla vuonna 21 ILMANLAATU PÄÄKAUPUNKISEUDULLA VUONNA 21 Raportti:

Lisätiedot

Liite 2. Lappeenrannan

Liite 2. Lappeenrannan Liite 2 Yhteenveto Lappeenrannan yhdyskuntailmanlaadun tarkkailutuloksista 27 211 Lappeenrannan seudun ympäristötoimi 11..12.2122 2(15) Taulukko 1: Lappeenrannan ilmanlaadun mittauspisteet ja mitatut ilman

Lisätiedot

Kaupunkikehityksen lautakunta 7 26.02.2014 Kaupunkikehityksen lautakunta 25 18.06.2014 ILMANLAADUN SEURANTA HARJAVALLASSA 84/05.52.

Kaupunkikehityksen lautakunta 7 26.02.2014 Kaupunkikehityksen lautakunta 25 18.06.2014 ILMANLAADUN SEURANTA HARJAVALLASSA 84/05.52. Kaupunkikehityksen lautakunta 7 26.02.2014 Kaupunkikehityksen lautakunta 25 18.06.2014 ILMANLAADUN SEURANTA HARJAVALLASSA 84/05.52.524/2014 Kaula 26.02.2014 7 Ympäristöinsinööri Reijo Roininen: Yleistä

Lisätiedot

EHDOTUS PÄÄKAUPUNKISEUDUN ENERGIANTUOTANTOLAITOSTEN PÄÄSTÖJEN ILMANLAA- TUVAIKUTUSTEN YHTEISTARKKAILUSUUNNITELMAKSI VUOSIKSI 2014 2018 13.5.

EHDOTUS PÄÄKAUPUNKISEUDUN ENERGIANTUOTANTOLAITOSTEN PÄÄSTÖJEN ILMANLAA- TUVAIKUTUSTEN YHTEISTARKKAILUSUUNNITELMAKSI VUOSIKSI 2014 2018 13.5. EHDOTUS PÄÄKAUPUNKISEUDUN ENERGIANTUOTANTOLAITOSTEN PÄÄSTÖJEN ILMANLAA- TUVAIKUTUSTEN YHTEISTARKKAILUSUUNNITELMAKSI VUOSIKSI 214 218 13.5.213 1 SUUNNITELMAN TAUSTA Pääkaupunkiseudun energiantuotantolaitosten

Lisätiedot

Ilmanlaatu maankäytön suunnittelussa

Ilmanlaatu maankäytön suunnittelussa OPAS 2 2015 Ilmanlaatu maankäytön suunnittelussa HANNU AIROLA, UUDENMAAN ELY-KESKUS MARIA MYLLYNEN, HSY OPAS 2 2015 ILMANLAATU MAANKÄYTÖN SUUNNITTELUSSA Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Lisätiedot

Valtioneuvoston päätös

Valtioneuvoston päätös Valtioneuvoston päätös olemassa olevien suurten polttolaitosten rikkidioksidi-, typenoksidi- ja hiukkaspäästöjen rajoittamista koskevasta suunnitelmasta Annettu Helsingissä 24 päivänä marraskuuta 2005

Lisätiedot

Pienhiukkasten vaikutus terveyteen. Tuloksia ja päätelmiä teknologiaohjelmasta FINE Pienhiukkaset Teknologia, ympäristö ja terveys

Pienhiukkasten vaikutus terveyteen. Tuloksia ja päätelmiä teknologiaohjelmasta FINE Pienhiukkaset Teknologia, ympäristö ja terveys Pienhiukkasten vaikutus terveyteen Tuloksia ja päätelmiä teknologiaohjelmasta FINE Pienhiukkaset Teknologia, ympäristö ja terveys Raimo O. Salonen ja Arto Pennanen Toimittanut Timo Paukku Pienhiukkasten

Lisätiedot

TYPPIDIOKSIDIMÄÄRITYKSET 2003. Pääkaupunkiseutu. Muistio 1/2003 Marjatta Malkki YTV Ympäristötoimisto

TYPPIDIOKSIDIMÄÄRITYKSET 2003. Pääkaupunkiseutu. Muistio 1/2003 Marjatta Malkki YTV Ympäristötoimisto TYPPIDIOKSIDIMÄÄRITYKSET 2003 Pääkaupunkiseutu Muistio 1/2003 Marjatta Malkki YTV Ympäristötoimisto 2 TYPPIDIOKSIDIMÄÄRITYKSET 2003, PÄÄKAUPUNKISEUTU SISÄLLYSLUETTELO Tiivistelmä 3 Taustaa 4 Ilmanlaadun

Lisätiedot

EPER PÄÄSTÖREKISTERIN VAIKUTUKSET ENERGIA-ALALLA. 16.2.2001 Johanna Kara

EPER PÄÄSTÖREKISTERIN VAIKUTUKSET ENERGIA-ALALLA. 16.2.2001 Johanna Kara EPER PÄÄSTÖREKISTERIN VAIKUTUKSET ENERGIA-ALALLA 16.2.2001 Johanna Kara 2 TIIVISTELMÄ Komission päätöksen 2000/479/EY mukaan luodaan Euroopan laajuinen epäpuhtauspäästörekisteri EPER (European Pollutant

Lisätiedot

TURKU ENERGIA OY YHDYSKUNTAJÄTTEEN POLTTOLAITOS

TURKU ENERGIA OY YHDYSKUNTAJÄTTEEN POLTTOLAITOS TURKU ENERGIA OY YHDYSKUNTAJÄTTEEN POLTTOLAITOS YHTEENVETORAPORTTI VUOSI 2012 JÄTTEENPOLTTOLAITOS HELMIKUU 2013 1 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1 YLEISTÄ 1.1 Vastuuhenkilöt 4 1.2 Viranomaispäätökset ja tarkkailuvelvoitteet

Lisätiedot

Päätös Nro 173/2011/1 Dnro ESAVI/478/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 28.12.2011

Päätös Nro 173/2011/1 Dnro ESAVI/478/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 28.12.2011 Etelä-Suomi Päätös Nro 173/2011/1 Dnro ESAVI/478/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 28.12.2011 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, joka koskee Plastilon Oy:n

Lisätiedot

Hakemus on tullut vireille 30.5.2011.

Hakemus on tullut vireille 30.5.2011. Päätös Nro 176/2011/1 Dnro ESAVI/141/04.08/2011 Etelä-Suomi Annettu julkipanon jälkeen 30.12.2011 ASIA Corenso United Oy Ltd:n kartonkitehtaan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistamista koskeva hakemus,

Lisätiedot

Suomen tieliikenteen pakokaasupäästöt

Suomen tieliikenteen pakokaasupäästöt VTT TIEDOTTEITA MEDDELANDEN RESEARCH NOTES 1772 Suomen tieliikenteen pakokaasupäästöt Liisa 95 -laskentajärjestelmä Kari Mäkelä & Heikki Kanner VTT Yhdyskuntatekniikka Juhani Laurikko VTT Energia VALTION

Lisätiedot

Päästömittausten laadunvarmistus Päästöjen määrityksen epävarmuuteen vaikuttavat tekijät

Päästömittausten laadunvarmistus Päästöjen määrityksen epävarmuuteen vaikuttavat tekijät VTT TIEDOTTEITA - MEDDELANDEN- RESEARCH NOTES 1799 Päästömittausten laadunvarmistus Päästöjen määrityksen epävarmuuteen vaikuttavat tekijät Leena Aunela-Tapola, Pauli Jormanainen, Anja Laukkarinen, Arvo

Lisätiedot