TAMPEREEN ILMANLAADUN MITTAUSTULOKSET. Neljännesvuosiraportti 4/2009. Tampereen kaupunki Kaupunkiympäristön kehittäminen Ympäristönsuojelu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TAMPEREEN ILMANLAADUN MITTAUSTULOKSET. Neljännesvuosiraportti 4/2009. Tampereen kaupunki Kaupunkiympäristön kehittäminen Ympäristönsuojelu"

Transkriptio

1 TAMPEREEN ILMANLAADUN MITTAUSTULOKSET Neljännesvuosiraportti 4/29 Tampereen kaupunki Kaupunkiympäristön kehittäminen Ympäristönsuojelu

2 2 ESIPUHE Tampereen ilmanlaadun tarkkailu vuonna 29 on järjestetty Tampereen alueen ilmanlaadun yhteistarkkailusopimuksen mukaisesti. Toteutuksesta vastaa ympäristö ja rakennusjaoston alaisuudessa ympäristönsuojeluyksikkö. Mittaustuloksista laaditaan raportti neljännesvuosittain ja yhteenvetoraportti kerran vuodessa. Pirkankadun varren lisäksi ilmanlaatua mitattiin neljännesvuosijaksolla Linjaautoasemalla, Santalahdessa, Kalevassa ja Epilässä. Santalahden mittaukset lopetettiin marraskuussa ja mittausasema siirrettiin Epilään. Epilässä aloitettiin pienhiukkasten ja hengitettävien mittaukset Grimm 18 analysaattorilla ja asemalla ollut Teom laite poistettiin käytöstä. Kalevan mittausasemalla TEI 49 otsonianalysaattori korvattiin API 4E merkkisellä laitteella marraskuun lopussa. Sääolosuhteita seurattiin Näsinneulassa ja Keskustorilla sijaitsevilla sääasemilla. Linja autoaseman Teom analysaattorin ohjelmisto hävisi laitteen akun purkauduttua jo toisen vialliseksi osoittautuneen piirikortin takia. Laitteen tilalla käytettiin joulu tammikuussa Santalahden asemalta poistettua, 17 vuotta vanhaa analysaattoria. Syyskuussa ilmanlaadun mittaustiedot sisältävä tietokanta siirrettiin tietotekniikkakeskuksen serveriltä ympäristönsuojeluyksikön omalle työasemalle, koska tiedonkeruu oli katkeillut toistuvasti Tietotekniikkakeskuksen palvelimella tehtävien varmuuskopiointien takia. Ympäristönsuojelun työasemalle siirrettyä tietokantaa siivottiin joulukuun alussa, koska lokitiedosto täytti työaseman kiintolevyn. Tiedonkeruu on toiminut tämän jälkeen ongelmitta, mutta tietojen lähettäminen ilmanlaatuportaaliin on jouduttu tekemään manuaalisesti. Ongelma pyritään ratkaisemaan alkuvuonna 21. Neljännesvuosiraportin on laatinut terveysinsinööri Ari Elsilä. Mittausverkon ylläpidosta on huolehtinut terveysinsinöörin ohella ympäristötarkastaja Milla Hilli Lukkarinen. Tarkkailun kenttätyöt on tehnyt ympäristövalvoja Kari Nieminen. Tampereella TAMPEREEN KAUPUNKI KAUPUNKIYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN YMPÄRISTÖNSUOJELU FRENCKELLINAUKIO 2B PL 487, 3311 TAMPERE PUH FAKSI

3 3 1 MITTAUSJÄRJESTELMÄ Ilmanlaadun mittausasemat ja tekniikat on esitetty taulukossa 1. Analysaattoreita on käytössä kymmenen kappaletta, joiden lisäksi säätietoja saadaan kahdesta säämastosta. Taulukko 1. Ilmanlaadun mittausasemat ja tekniikat Tampereella vuonna 29. Mittauspaikka komponentti (hiukkaskoko) / laite / menetelmä Kaleva typen oksidit ME 9841B / kemiluminesenssi otsoni TEI 49 ja 12/29 alk. API 4E / UV absorptio heng. hiukkaset PM 2.5 / TEOM 14a / värähtelevä mikrovaaka Pirkankatu typen oksidit ME 9841B / kemiluminesenssi pienhiukkaset PM 2.5 / Elpi / sähköinen alipaineimpaktori heng. hiukkaset PM 1 / TEOM 14a / värähtelevä mikrovaaka Keskustori, Kauppa Hämeen kiinteistö tuulitiedot lämpötila kosteus 3 metriä maanpinnasta 3 metriä maanpinnasta 3 metriä maanpinnasta Santalahti heng. hiukkaset PM 1 / TEOM 14 / värähtelevä mikrovaaka ( saakka) Epilä hengitettävät hiukkaset PM 1 ja PM2.5 / Grimm 18 / laserdiffraktio ( alkaen) Linja autoasema typen oksidit ME 9841B / kemiluminesenssi pienhiukkaset PM 2.5 / TEOM14a / värähtelevä mikrovaaka (vanha Teom ) Näsinneula tuulitiedot 135 m maanpinnasta lämpötila 5 m, 43 m, 88 m ja 135 m maanpinnasta kosteus 5 m, 43 m, 88 m ja 135 m maanpinnasta Kauppa Hämeen kiinteistön pohjataso on noin 89 metriä meren pinnan yläpuolella. Näsinneulan pohjataso on noin 115 metriä meren pinnan yläpuolella. Kaasujen pitoisuudet esitetty 2 C:een lämpötilassa ja hiukkasten pitoisuudet ulkoilman lämpötilassa. ME = Monitor Europe TEI = Thermo Environmental Instruments Inc g/m 3 = mikro(miljoonasosa)grammaa epäpuhtautta ilmakuutiometrissä mg/m 3 = milli(tuhannesosaa)grammaa epäpuhtautta ilmakuutiometrissä validiteetti = tulosten ajallinen kattavuus % kuukauden tunneista

4 4 2 MITTAUSMENETELMÄT JA RAJA ARVOT 2.1 Sääolosuhteet Sääolosuhteita on seurattu Näsinneulassa ja Keskustorin lounaiskulmassa. Näsinneulan säätiedot saadaan Ilmatieteen laitokselta. Mittausjakson sääolosuhteet on esitetty liitetaulukoissa ja kuvissa. 2.2 Hengitettävät hiukkaset (PM 1 ) Hengitettävät hiukkaset (PM 1 ) ovat aerodynaamiselta halkaisijaltaan alle,1 mm:n kokoisia hiukkasia. Niiden pitoisuutta seurattiin jatkuvatoimisilla TEOManalysaattoreilla Pirkankadun varrella ja Santalahdessa. Hengitettävien hiukkasten pitoisuudet on esitetty liitetaulukoissa ja kuvissa. Hengitettävien hiukkasten pitoisuuden vuorokausiohjearvo on 7 g/m 3 (kuukauden toiseksi suurimmalle vrk keskiarvolle), tuntiohjearvo 15 µg/m 3 (kuukauden tuntiarvojen 99. prosenttipiste) ja vuorokausiraja arvo 5 µg/m 3 (joka saa ylittyä 35 kertaa kalenterivuoden aikana kullakin mittausasemalla). 2.3 Pienhiukkasten (PM 2.5 ) lukumäärä ja massajakaumat 2.4 Hiilimonoksidi 2.5 Typen oksidit Pienhiukkasten pitoisuutta seurattiin PM 2.5 esierottimella varustetuilla TEOManalysaattorilla linja autoasemalla ja Kalevassa. Pienhiukkasten massapitoisuudelle annettu tavoitearvo 25 µg/m 3 vuosikeskiarvona on saavutettava mennessä. Edellä mainittu arvo tulee voimaan myös raja arvona Pienhiukkasten ja hengitettävien hiukkasten pitoisuutta ja niiden erotusta sekä PM1 hiukkasten pitoisuutta mitattiin Epilässä laserdiffraktio menetelmää käyttävällä Grimm analysaattorilla. Edellä mainittujen lisäksi pienhiukkasten lukumäärä ja pitoisuusjakaumaa seurattiin Pirkankadun varrella ulkoilma Elpi mittauslaitteella, jonka antamista tuloksista voi laskea pienhiukkasten (PM 2.5 ) massapitoisuuden. Hiukkasten lukumääräpitoisuudelle ei ole annettu ohje eikä raja arvoa. Hiilimonoksidipitoisuuden mittaamien Tampereella lopetettiin maaliskuussa 29. Typen oksidien pitoisuutta mitattiin Pirkankadun varrella, Kalevassa ja linjaautoasemalla. Mittaustulokset on esitetty liitetaulukoissa ja kuvissa. Ohjearvot koskevat vain typpidioksidin pitoisuuksia. Typpidioksidin pitoisuuden toiseksi suurin vuorokausikeskiarvo ja 99 % tuntiarvo ovat tunnuslukuja, joita verrataan ohjearvoihin. Kuukausikeskiarvolle ei ole annettu ohjearvoa.

5 5 Typpidioksidille annettu raja arvo 2 µg/m 3 tuntikeskiarvona saa ylittyä alkaen vain 18 kertaa kalenterivuodessa. Raja arvo tiukkenee siis olennaisesti verrattuna aiempaan, jolloin ylityksiä sallittiin 2% vuoden tunneista, siis tulosten kattavuudesta riippuen enimmillään 175 kpl. Typpidioksidin pitoisuudelle annettu vuosiraja arvo on 4 µg/m Otsoni 2.7 Ilmanlaatuindeksi Otsonipitoisuutta mitattiin Kalevassa. Mittaustulokset on esitetty liitetaulukoissa ja kuvissa. Valtioneuvoston asetuksessa (783/23) on annettu tavoitearvot otsonipitoisuudelle terveyshaittojen ehkäisemiseksi ja kasvillisuuden suojelemiseksi. Korkein päivittäinen kahdeksan tunnin keskiarvo 12 µg/m 3 saa ylittyä enintään 25 päivänä kalenterivuodessa kolmen vuoden keskiarvona. Otsonipitoisuuden kumulatiivisen summan tavoitearvo 18 µg/m 3 lasketaan ajanjaksolta tietyn kynnyksen ylittävistä tuntipitoisuuksista summattuna. Otsonipitoisuuden osalta tiedotuskynnys on 18 µg/m 3 ja varoituskynnys 24 µg/m 3 tuntikeskiarvoina. M;ittaustulosten perusteella tunneittain laskettava indeksi, jolla voidaan kuvata ilmanlaatua yksinkertaisesti. Indeksiä laskettaessa mitattuja ilman epäpuhtauspitoisuuksia verrataan vuonna 21 voimaan tulleen ilmanlaatuasetuksen mukaisiin pitoisuustasoihin. Mittausasemasta riippuen rikkidioksidin, typpidioksidin, hiilimonoksidin, otsonin ja hengitettävien hiukkasten ja pienhiukkasten mittaustuloksia verrataan joka tunti pienin lisäyksin asetuksen mukaisiin pitoisuustasoihin ja korkein tulos valitaan ilmanlaatuindeksiksi. Indeksin luokat ja sanallinen selostus on annettu pääosin terveysperustein, mutta siinä on myös otettu huomioon materiaali ja luontovaikutuksia. Tässä raportissa esitettyjä Tampereen indeksiarvoja laskettaessa otetaan huomioon typpidioksidin ja hengitettävien hiukkasten pitoisuus Pirkankadun mittausasemalta. Reaaliaikaista tietoa ilmanlaadusta eri kaupungeissa sekä lisätietoa ilmanlaatuindeksistä löytyy internetistä osoitteesta: Indeksi Luonnehdinta Terveysvaikutukset Muut vaikutukset

6 6 Taulukko 2. Indeksin määrittely Indeksi Luonnehdinta Terveysvaikutukset Muut vaikutukset 5 hyvä ei todettuja lieviä luontovaikutuksia pitkällä aikavälillä tyydyttävä hyvin epätodennäköisiä lieviä luontovaikutuksia pitkällä aikavälillä 76 1 välttävä epätodennäköisiä selviä kasvillisuusvaikutuksia, materiaalivaikutuksia pitkällä aikavälillä huono mahdollisia herkillä selviä kasvillisuus ja yksilöillä materiaalivaikutuksia pitkällä aikavälillä 151 erittäin huono mahdollisia herkillä selviä kasvillisuus ja yksilöillä materiaali vaikutuksia pitkällä aikavälillä Taulukko 3. Ilmanlaatu Pirkankadun mittausasemalla indeksiluokittain mittausjakson aikana (vuorokausien maksimiarvot) lokakuu marraskuu joulukuu yhteensä vrk hyvä tyydyttävä välttävä huono erittäin huono yhteensä

7 7 3 TULOKSET JA TULOSTEN TARKASTELU Tampereen ilmanlaatua seurattiin mittausjaksolla Pirkankadun, Kalevan ja Linjaautoaseman lisäksi Santalahdessa ja marraskuusta alkaen Epilässä. Sääolosuhteita seurattiin Näsinneulassa ja Keskustorilla sijaitsevilla sääasemilla. Tulosten arvioinnissa sovelletaan valtioneuvoston päätöstä ilmanlaadun ohjearvoista (48/1996) ja valtioneuvoston asetusta ilmanlaadusta (711/21). Valtioneuvoston asetuksessa (783/23) on annettu tavoitearvot otsonipitoisuudelle terveyshaittojen ehkäisemiseksi ja kasvillisuuden suojelemiseksi. Valtioneuvosto on antanut asetuksella (164/27) tavoitearvot arseenin, kadmiumin, nikkelin ja betso(a)pyreenin pitoisuudelle ilmassa. Nokian Tottijärvellä satoi lokakuussa 39,3 mm (6% keskiarvosta), marraskuussa 67,8 mm (13% keskiarvosta) ja joulukuussa 28,9 mm (66 % keskiarvosta). Typpidioksidipitoisuuden toiseksi suurimmat vuorokausikeskiarvot eri mittausasemilla olivat neljännesvuosijakson aikana % ohjearvosta (7 g/m 3 ). Tuntiarvot olivat % ohjearvosta (15 g/m 3 ). Jakson korkeimmat pitoisuudet havaittiin linja autoasemalla joulukuussa. Typpidioksidin tuntipitoisuudelle annettu raja arvo 2 µg/m 3 ei ylittynyt. Typpidioksidin pitoisuuden vuosikeskiarvolle annettu raja arvo 4 µg/m 3 ei ole 2 luvulla ylittynyt Tampereella yhdelläkään mittausasemalla. Otsonipitoisuuden suurimmat kuukausikohtaiset kahdeksan tunnin liukuvat keskiarvot olivat Kalevassa g/m 3 ja tuntikeskiarvot 29 4 µg/m 3. Otsonipitoisuudelle kasvillisuuden suojelemiseksi annettu kynnysarvo (65 g/m 3 vuorokausikeskiarvona) ei ylittynyt. Terveyden suojelemiseksi annettu kynnysarvo (11 g/m 3 tuntiarvojen liukuvana 8 tunnin keskiarvona) ei ylittynyt. Väestölle on tiedotettava kohonneista pitoisuuksista, mikäli otsonipitoisuus ylittää tuntikeskiarvona kynnysarvon 18 g/m 3 ja väestöä on varoitettava, mikäli otsonipitoisuuden tuntikeskiarvo ylittää kynnysarvon 24 g/m 3. Tiedotusvelvoitteen aiheuttavat kynnysarvot eivät ylittyneet. Hengitettävien hiukkasten (PM 1 ) toiseksi suurin vuorokausikeskiarvo oli Pirkankadun mittausasemalla loka joulukuussa µg/m 3, Santalahden mittausasemalla lokakuussa 28 g/m 3 ja Epilässä joulukuussa 28 µg/m 3. Hengitettävien hiukkasten pitoisuudelle annettu ohjearvo (7 g/m 3 kuukauden toiseksi suurimmalle vuorokausikeskiarvolle) ei ylittynyt jakson aikana. Hengitettävien hiukkasten pitoisuudelle annettu raja arvon numeroarvo ylittyi Pirkankadulla 3 kertaa mittausjakson aikana. Hengitettävien hiukkasten rajaarvon numeroarvon (5 µg/m 3 vuorokausikeskiarvona) ylitykset vuoden 29 aikana on esitetty liitetaulukossa 26. Pienhiukkasten pitoisuuden kuukausikeskiarvot oli Kalevassa jakson aikana luokkaa 6 µg/m 3, Linja autoasemalla 6 9 µg/m 3 ja Epilässä joulukuussa 14 µg/m 3. Kuukauden suurimmat vuorokausikeskiarvot olivat Kalevassa 1 17

8 8 µg/m 3, linja autoasemalla 9 18 µg/m 3 ja Epilässä joulukuussa 28 µg/m 3. Pienhiukkasten (PM 2.5 ) lukumäärä ja massapitoisuutta seurattiin Pirkankadun varrella sijaitsevalla mittausasemalla ulkoilmaelpi mittauslaitetta käyttäen. Tuloksia on esitetty liitetaulukoissa. Pienhiukkasten massapitoisuuden kuukausikeskiarvot vaihtelivat jakson aikana välillä 9 24 µg/m 3, suurimmat vuorokausikeskiarvot välillä µg/m 3 ja lukumääräpitoisuudet välillä kpl/cm 3. Pienhiukkasten lukumääräpitoisuudelle ei ole annettu ohjearvoa. Elpin mittaustuloksia ei huomioida Pirkankadulta laskettavissa indeksiarvoissa. Ilmanlaatu oli mittausjakson aikana Pirkankadun varrella oli 29 päivänä hyvä, 36 päivänä tyydyttävä 2 päivänä välttävä ja 7 päivänä huono. Ilmanlaatu ei luokittunut erittäin huonoksi kertaakaan mittausjakson aikana.

9 9 4 KIRJALLISUUTTA Dekati 26. Electrical Low Pressure Impactor Data processing sheet for Microsoft EXCEL 97 (TM). Version 4.2 Ilmatieteen laitos, ilmastotilastot. Kartastenpää R. ym. 24. Ilmanlaadun mittausohje, versio 1.. Ilmatieteen laitos ilmanlaadun tutkimus. Helsinki, 68 s. + liitteet. SFS Ilmansuojelu. Ilman laatu. Typen oksidien määritys kemiluminesenssimenetelmällä. 8 s. Tampereen ilmanlaatu 28. Päästöt ja ilmanlaadun mittaustulokset. Tampereen kaupunki, ympäristöpalvelujen julkaisuja 4/29, 66 s. INTERNET LINKKEJÄ: (Tampereen kaupungin ymp.suojelu) (Valtakunnallinen siitepölytiedote) (Mittaustuloksia valtakunnallisesti) (WHO:n ohjearvot)

10 1 Kuva 1. Tuuliruusut Keskustorin sääasemalta

11 11 Kuva 2. Tuuliruusut Näsinneulan sääasemalta.

12 12 Tnop[m/s] Monthly Report Kauppahame 1.29 Interval 1 Min 9 Tnop[m/s] Tnop[m/s] Monthly Report Kauppahame Interval 1 Min 9 Tnop[m/s] Tnop[m/s] Monthly Report Kauppahame Interval 1 Min 8 Tnop[m/s] Kuva 3. Tuulen nopeuden 1 min keskiarvot Keskustorin sääasemalta.

13 13 WS 135m[m/s] Monthly Report Neula 1.29 Interval 1 Min WS 135m[m/s] WS 135m[m/s] Monthly Report Neula Interval 1 Min WS 135m[m/s] WS 135m[m/s] Monthly Report Neula Interval 1 Min WS 135m[m/s] Kuva 4. Tuulen nopeuden 1 min keskiarvot Näsinneulan sääasemalta.

14 14 Temp[ C] Monthly Report Kauppahame 1.29 Interval 1 Min Temp[ C] Temp[ C] Monthly Report Kauppahame Interval 1 Min Temp[ C] Tnop[m/s] Monthly Report Kauppahame Interval 1 Min 8 Tnop[m/s] Kuva 5. Lämpötilan 1 min keskiarvot Keskustorin sääasemalta.

15 15 Skosteus[%] Monthly Report Kauppahame 1.29 Interval 1 Min Skosteus[%] Skosteus[%] Monthly Report Kauppahame Interval 1 Min Skosteus[%] Skosteus[%] Monthly Report Kauppahame Interval 1 Min Skosteus[%] Kuva 6. Suhteellisen kosteuden 1 min keskiarvot Keskustorin sääasemalta.

16 16 Monthly Station Report Neula 1.29 Interval 1 Min Value TEMP 135m C TEMP 5m C Monthly Station Report Neula Interval 1 Min Value TEMP 88m C TEMP 5m C Monthly Station Report Neula Interval 1 Min Value TEMP 88m C TEMP 5m C Kuva 7. Lämpötilojen 1 min keskiarvoja Näsinneulan sääasemalta.

17 17 Periodic Station Report Neula : : Interval 1 Min Value /12 15/12 16/12 17/12 18/12 19/12 TEMP 88m C TEMP 5m C Kuva 7b. Lämpötilainversio Näsinneulassa viikolla 51/29. Periodic 2Y Linja autoasema PM2,5[µg/m3] Kaleva PM2,5[µg/m3] 1Hour : : Linja autoasema PM2,5[µg/m3] Kaleva PM2,5[µg/m3] Linja autoasema PM2,5[µg/m3] Kaleva PM2,5[µg/m3] Periodic Station Report Epila : : Interval 1 Hour Value /12 15/12 16/12 17/12 18/12 19/12 PM1 µg/m3 PMcoarse µg/m3 PM1 µg/m3 Kuva 7c. Pienhiukkasten ja hengitettävien hiukkasten pitoisuuksia viikolla 51/29.

18 18 Periodic Station Report Pirkankatu : : Interval 1 Hour 4 Value /12 15/12 16/12 17/12 18/12 19/12 NO2 µg/m3 NO µg/m3 Periodic Station Report Linja autoasema : : Interval 1 Hour 5 Value /12 15/12 16/12 17/12 18/12 19/12 NO2 µg/m3 NO µg/m3 Periodic Station Report Kaleva : : Interval 1 Hour 3 Value /12 15/12 16/12 17/12 18/12 19/12 NO2 µg/m3 NO µg/m3 Kuva 7d. Pienhiukkasten ja hengitettävien hiukkasten pitoisuuksia viikolla 51/29.

19 19 Monthly Station Report Neula 1.29 Interval 1 Min 1 Value RH 135m % RH 5m % Monthly Station Report Neula Interval 1 Min 1 Value RH 135m % RH 5m % Monthly Station Report Neula Interval 1 Min 1 Value RH 135m % RH 5m % Kuva 8. Suhteellisen kosteuden 1 min keskiarvoja Näsinneulan sääasemalta.

20 2 PM1[µg/m3] Periodic Station Report Pirkankatu : : Interval 24 Hour PM1[µg/m3] /1 14/1 21/1 28/1 4/11 11/11 18/11 25/11 2/12 9/12 16/12 23/12 3/12 PM1[µg/m3] Periodic Station Report S1 (Santalahti) : : Interval 24 Hour PM1[µg/m3] /1 14/1 21/1 28/1 4/11 11/11 18/11 25/11 2/12 9/12 16/12 23/12 3/12 PM1[µg/m3] Periodic Station Report Epila : : Interval 24 Hour PM1[µg/m3] /1 14/1 21/1 28/1 4/11 11/11 18/11 25/11 2/12 9/12 16/12 23/12 3/12 Kuva 9a. Hengitettävien hiukkasten pitoisuuden vuorokausikeskiarvot Pirkankadun, Santalahden ja Epilän mittausasemilta.

21 21 PM1[µg/m3] Monthly Report Pirkankatu 1.29 Interval 1 Hour PM1[µg/m3] PM1[µg/m3] Monthly Report Pirkankatu Interval 1 Hour PM1[µg/m3] PM1[µg/m3] Monthly Report Pirkankatu Interval 1 Hour PM1[µg/m3] Kuva 1a. Hengitettävien hiukkasten pitoisuuden tuntikeskiarvot Pirkankadun mittausasemalta.

22 22 PM1[µg/m3] Monthly Report S1 (Santalahti) 1.29 Interval 1 Hour PM1[µg/m3] PM1[µg/m3] Monthly Report Epila Interval 1 Hour PM1[µg/m3] PM1[µg/m3] Monthly Report Epila Interval 1 Hour PM1[µg/m3] Kuva 1b. Hengitettävien hiukkasten pitoisuuden tuntikeskiarvot Santalahden ja Epilän (marraskuusta alaken) mittausasemilta.

23 23 PM2,5[µg/m3] Periodic Station Report Kaleva : : Interval 24 Hour PM2,5[µg/m3] /1 14/1 21/1 28/1 4/11 11/11 18/11 25/11 2/12 9/12 16/12 23/12 3/12 PM2,5[µg/m3] Periodic Station Report Linja autoasema : : Interval 24 Hour PM2,5[µg/m3] /1 14/1 21/1 28/1 4/11 11/11 18/11 25/11 2/12 9/12 16/12 23/12 3/12 PM2.5[µg/m3] Periodic Station Report Epila : : Interval 24 Hour PM2.5[µg/m3] /1 14/1 21/1 28/1 4/11 11/11 18/11 25/11 2/12 9/12 16/12 23/12 3/12 Kuva 11. Pienhiukkasten pitoisuuden vuorokausikeskiarvot Kalevan ja Epilän mittausasemilta sekä Linja autosemalta.

24 24 PM2,5[µg/m3] Monthly Report Kaleva 1.29 Interval 1 Hour PM2,5[µg/m3] PM2,5[µg/m3] Monthly Report Kaleva Interval 1 Hour PM2,5[µg/m3] PM2,5[µg/m3] Monthly Report Kaleva Interval 1 Hour PM2,5[µg/m3] Kuva 12a. Pienhiukkasten pitoisuuden tuntikeskiarvot Kalevan mittausasemalta.

25 25 PM2,5[µg/m3] Monthly Report Linja autoasema 1.29 Interval 1 Hour PM2,5[µg/m3] PM2,5[µg/m3] Monthly Report Linja autoasema Interval 1 Hour PM2,5[µg/m3] PM2,5[µg/m3] Monthly Report Linja autoasema Interval 1 Hour PM2,5[µg/m3] Kuva 12b. Pienhiukkasten massapitoisuuden tuntikeskiarvot linja autoasemalta (laite huollossa välillä) (TEOM14a). Vanha Teom käytössä

26 26 NO2[µg/m3] Periodic Station Report Pirkankatu : : Interval 24 Hour NO2[µg/m3] /1 14/1 21/1 28/1 4/11 11/11 18/11 25/11 2/12 9/12 16/12 23/12 3/12 NO2[µg/m3] Periodic Station Report Kaleva : : Interval 24 Hour NO2[µg/m3] /1 14/1 21/1 28/1 4/11 11/11 18/11 25/11 2/12 9/12 16/12 23/12 3/12 NO2[µg/m3] Periodic Station Report Linja autoasema : : Interval 24 Hour NO2[µg/m3] /1 14/1 21/1 28/1 4/11 11/11 18/11 25/11 2/12 9/12 16/12 23/12 3/12 Kuva 13. Typpidioksidin pitoisuuden vuorokausikeskiarvot Pirkankadun ja Kalevan mittausasemilta sekä Linja autoasemalta.

27 27 Monthly Station Report Pirkankatu 1.29 Interval 1 Hour 24 Value NO2 µg/m3 NO µg/m3 Monthly Station Report Pirkankatu Interval 1 Hour Value NO2 µg/m3 NO µg/m3 Monthly Station Report Pirkankatu Interval 1 Hour 4 Value NO2 µg/m3 NO µg/m3 Kuva 14a. Typen oksidien pitoisuuden tuntikeskiarvot Pirkankadun mittausasemalta.

28 28 Monthly Station Report Linja autoasema 1.29 Interval 1 Hour 3 Value NO2 µg/m3 NO µg/m3 Periodic Station Report Linja autoasema : : Interval 1 Hour 5 Value /11 14/11 21/11 28/11 5/12 12/12 19/12 26/12 NO2 µg/m3 NO µg/m3 Monthly Station Report Linja autoasema Interval 1 Hour 5 Value NO2 µg/m3 NO µg/m3 Kuva 14b. Typen oksidien pitoisuuden tuntikeskiarvot Linja autoasemalta.

29 29 Monthly Station Report Kaleva 1.29 Interval 1 Hour Value NO2 µg/m3 NO µg/m3 Monthly Station Report Kaleva Interval 1 Hour Value NO2 µg/m3 NO µg/m3 Monthly Station Report Kaleva Interval 1 Hour Value NO2 µg/m3 NO µg/m3 Kuva 14c. Typen oksidien pitoisuuden tuntikeskiarvot Kalevan mittausasemalta.

30 3 O3[µg/m3] Periodic Station Report Kaleva : : Interval 8 Hour O3[µg/m3] /1 1/2 1/3 1/4 1/5 1/6 1/7 1/8 1/9 1/1 1/11 1/12 Kuva 15. Otsonipitoisuuden 8h arvot Kalevan mittausasemalta vuonna 29.

31 31 O3[µg/m3] Monthly Report Kaleva 1.29 Interval 1 Hour O3[µg/m3] O3[µg/m3] Monthly Report Kaleva Interval 1 Hour O3[µg/m3] O3[µg/m3] Monthly Report Kaleva Interval 1 Hour O3[µg/m3] Kuva 16. Otsonipitoisuuden tuntikeskiarvot Kalevan mittausasemalta. Vanha TEI 49 otsonianalysaattori korvattu API 4:lla alkaen.

32 32 PN2.5[1/cm3] Periodic Station Report Pirkankatu : : Interval 24 Hour PN2.5[1/cm3] /1 14/1 21/1 28/1 4/11 11/11 18/11 25/11 2/12 9/12 16/12 23/12 3/12 Kuva 17. Pienhiukkasten lukumääräpitoisuuden vuorokausikeskiarvot Pirkankadun mittausasemalta (1/cm 3 ) (ELPI). PM2.5[mg/m3] Periodic Station Report Pirkankatu : : Interval 24 Hour PM2.5[mg/m3] /1 14/1 21/1 28/1 4/11 11/11 18/11 25/11 2/12 9/12 16/12 23/12 3/12 Kuva 18. Pienhiukkasten massapitoisuuden vuorokausikeskiarvot Pirkankadun mittausasemalta (mg/m 3 ) (ELPI).

33 33 PN2.5[1/cm3] Monthly Report Pirkankatu 1.29 Interval 1 Hour PN2.5[1/cm3] PN2.5[1/cm3] Monthly Report Pirkankatu Interval 1 Hour PN2.5[1/cm3] PN2.5[1/cm3] Monthly Report Pirkankatu Interval 1 Hour PN2.5[1/cm3] Kuva 19. Pienhiukkasten lukumääräpitoisuuden tuntikeskiarvot Pirkankadun mittausasemalta (1/cm 3 ) (ELPI). Laite oli perushuollossa marraskuussa.

34 34 PM2.5[mg/m3] Monthly Report Pirkankatu 1.29 Interval 1 Hour PM2.5[mg/m3] PM2.5[mg/m3] Monthly Report Pirkankatu Interval 1 Hour PM2.5[mg/m3] PM2.5[mg/m3] Monthly Report Pirkankatu Interval 1 Hour PM2.5[mg/m3] Kuva 2. Pienhiukkasten massapitoisuuden tuntikeskiarvot Pirkankadun mittausasemalta (mg/m 3 ) (ELPI). Laite oli perushuollossa marraskuussa.

35 Kuva 21. Ilmanlaatu mittausjaksolla tunneittain Pirkankadun mittausasemalla ilmanlaatuindeksillä arvioituna. Kuvassa on ajanjaksolta esitetty vain vrk maksimiarvot. Asteikko: 5=hyvä, 51 75=tyydyttävä, 76 1=välttävä, 11 15=huono, 151 = erittäin huono.

36 36 Tampere 29 tunnusluvut Liitetaulukko 1. Typpimonoksidin pitoisuudet Kalevan mittausasemalla (II/29 alkaen) Date Monitor Units Avg. 99 % 2nd Maxl8t Max Max Valid% Table Reg. Hourly Daily Reg. Hourly Daily Reg. Niemi 1.9 NO µg/m % Kaleva 2.9 NO µg/m % Kaleva 3.9 NO µg/m % Kaleva 4.9 NO µg/m % Kaleva 5.9 NO µg/m % Kaleva 6.9 NO µg/m % Kaleva 7.9 NO µg/m ,8% Kaleva 8.9 NO µg/m ,5% Kaleva 9.9 NO µg/m ,3% Kaleva 1.9 NO µg/m % Kaleva 11.9 NO µg/m % Kaleva 12.9 NO µg/m % 4 Liitetaulukko 2. Typpidioksidin pitoisuudet Kalevan mittausasemalla (II/29 alkaen) Date Monitor Units Avg. 99 % 2nd Maxl8t Max Max Valid% % 2.vrk % 99% Table Reg. Hourly Daily Reg. Hourly Daily Reg. arvosta arvosta Niemi 1.9 NO2 µg/m % Kaleva 2.9 NO2 µg/m % 3 29 Kaleva 3.9 NO2 µg/m % Kaleva 4.9 NO2 µg/m % 3 39 Kaleva 5.9 NO2 µg/m % Kaleva 6.9 NO2 µg/m % Kaleva 7.9 NO2 µg/m ,8% Kaleva 8.9 NO2 µg/m ,5% Kaleva 9.9 NO2 µg/m ,3% Kaleva 1.9 NO2 µg/m % Kaleva 11.9 NO2 µg/m % Kaleva 12.9 NO2 µg/m % Liitetaulukko 3. Typpimonoksidin pitoisuudet Linja autoasemalla. Date Monitor Units Avg. 99 % 2nd Maxl8t Max Max Valid% Table Reg. Hourly Daily Reg. Hourly Daily Reg. Linja autoasema 1.9 NO µg/m % Linja autoasema 2.9 NO µg/m % Linja autoasema 3.9 NO µg/m %

37 37 Linja autoasema 4.9 NO µg/m % Linja autoasema 5.9 NO µg/m % Linja autoasema 6.9 NO µg/m % Linja autoasema 7.9 NO µg/m % Linja autoasema 8.9 NO µg/m % Linja autoasema 9.9 NO µg/m % Linja autoasema 1.9 NO µg/m % Linja autoasema 11.9 NO µg/m % Linja autoasema 12.9 NO µg/m % keskiarvo 15 Liitetaulukko 4. Typpidioksidin pitoisuudet Linja autoasemalla. Date Monitor Units Avg. 99 % 2nd Maxl8t Max Max Valid% % 2.vrk % 99% Table Reg. Hourly Daily Reg. Hourly Daily Reg. arvosta arvosta Linja autoasema 1.9 NO2 µg/m % Linja autoasema 2.9 NO2 µg/m % Linja autoasema 3.9 NO2 µg/m % Linja autoasema 4.9 NO2 µg/m % Linja autoasema 5.9 NO2 µg/m % Linja autoasema 6.9 NO2 µg/m % Linja autoasema 7.9 NO2 µg/m % Linja autoasema 8.9 NO2 µg/m % Linja autoasema 9.9 NO2 µg/m % Linja autoasema 1.9 NO2 µg/m % Linja autoasema 11.9 NO2 µg/m % Linja autoasema 12.9 NO2 µg/m % keskiarvo 19 Liitetaulukko 5. Typpimonoksidin pitoisuudet Pirkankadun mittausasemalla. Date Monitor Units Avg. 99 % 2nd Maxl8t Max Max Valid% Table Reg. Hourly Daily Reg. Hourly Daily Reg. Pirkankatu 1.9 NO µg/m % Pirkankatu 2.9 NO µg/m % Pirkankatu 3.9 NO µg/m % Pirkankatu 4.9 NO µg/m % Pirkankatu 5.9 NO µg/m % Pirkankatu 6.9 NO µg/m % Pirkankatu 7.9 NO µg/m ,6% Pirkankatu 8.9 NO µg/m ,5% Pirkankatu 9.9 NO µg/m ,% Pirkankatu 1.9 NO µg/m % Pirkankatu 11.9 NO µg/m % Pirkankatu 12.9 NO µg/m % keskiarvo 12 Liitetaulukko 6. Typpidioksidin pitoisuudet Pirkankadun mittausasemalla.

38 38 Date Monitor Units Avg. 99 % 2nd Maxl8t Max Max Valid% % 2.vrk % 99% Table Reg. Hourly Daily Reg. Hourly Daily Reg. arvosta arvosta Pirkankatu 1.9 NO2 µg/m % Pirkankatu 2.9 NO2 µg/m % Pirkankatu 3.9 NO2 µg/m % Pirkankatu 4.9 NO2 µg/m % Pirkankatu 5.9 NO2 µg/m % Pirkankatu 6.9 NO2 µg/m % Pirkankatu 7.9 NO2 µg/m ,6% Pirkankatu 8.9 NO2 µg/m ,5% Pirkankatu 9.9 NO2 µg/m ,% 4 35 Pirkankatu 1.9 NO2 µg/m % Pirkankatu 11.9 NO2 µg/m % 4 37 Pirkankatu 12.9 NO2 µg/m % keskiarvo 19 Liitetaulukko 7. Hiilimonoksidin pitoisuudet Pirkankadun mittausasemalla. Date Monitor Units Avg. 99 % 2nd Maxl8t Max Max Valid% % 8h % 1h Table Reg. Hourly Daily Reg. Hourly Daily Reg. arvosta arvosta Pirkankatu 1.9 CO mg/m % Pirkankatu 2.9 CO mg/m % Pirkankatu 3.9 CO mg/m % Laite poistettu käytöstä keskiarvo.13 Liitetaulukko 8. Otsonin pitoisuudet Kalevan mittausasemalla (II/29 alkaen) Date Monitor Units Avg. 99 % 2nd Maxl8t Max Max Valid% Table Reg. Hourly Daily Reg. Hourly Daily Reg. Niemi 1.9 O3 µg/m % Kaleva 2.9 O3 µg/m % Kaleva 3.9 O3 µg/m % Kaleva 4.9 O3 µg/m % Kaleva 5.9 O3 µg/m % Kaleva 6.9 O3 µg/m % Kaleva 7.9 O3 µg/m ,8% Kaleva 8.9 O3 µg/m ,6% Kaleva 9.9 O3 µg/m ,5% Kaleva 1.9 O3 µg/m % Kaleva 11.9 O3 µg/m % Kaleva 12.9 O3 µg/m % keskiarvo 33 Liitetaulukko 9. Hengitettävien hiukkasten pitoisuudet Pirkankadun mittausasemalla.

39 39 Date Monitor Units Avg. 99 % 2nd Maxl8t Max Max Valid% % 2.vrk Table Reg. Hourly Daily Reg. Hourly Daily Reg. arvosta Pirkankatu 1.9 PM1 µg/m % 6 Pirkankatu 2.9 PM1 µg/m % 31 Pirkankatu 3.9 PM1 µg/m % 136 Pirkankatu 4.9 PM1 µg/m % 12 Pirkankatu 5.9 PM1 µg/m % 34 Pirkankatu 6.9 PM1 µg/m % 29 Pirkankatu 7.9 PM1 µg/m ,% 21 Pirkankatu 8.9 PM1 µg/m ,9% 24 Pirkankatu 9.9 PM1 µg/m ,8% 21 Pirkankatu 1.9 PM1 µg/m % 66 Pirkankatu 11.9 PM1 µg/m % 73 Pirkankatu 12.9 PM1 µg/m % 39 keskiarvo 17 Liitetaulukko 1. Hengitettävien hiukkasten pitoisuudet siirrettävällä mittausasemalla. Date Monitor Units Avg. 99 % 2nd Maxl8t Max Max Valid% % 2.vrk Table Reg. Hourly Daily Reg. Hourly Daily Reg. arvosta S1 (Santalahti) 1.9 PM1 µg/m % 53 S1 (Santalahti) 2.9 PM1 µg/m % 46 S1 (Santalahti) 3.9 PM1 µg/m % 83 S1 (Santalahti) 4.9 PM1 µg/m % 129 S1 (Santalahti) 5.9 PM1 µg/m % 43 S1 (Santalahti) 6.9 PM1 µg/m % 31 S1 (Santalahti) 7.9 PM1 µg/m ,% 29 S1 (Santalahti) 8.9 PM1 µg/m ,1% 29 S1 (Santalahti) 9.9 PM1 µg/m ,9% 24 S1 (Santalahti) 1.9 PM1 µg/m % 37 S1 (Santalahti) 11.9 PM1 µg/m3 S1 (Santalahti) 12.9 PM1 µg/m3 keskiarvo 18 Liitetaulukko 11. Pienhiukkasten pitoisuudet Kalevan mittausasemalla (II/29 alkaen, Teom) Date Monitor Units Avg. 99 % 2nd Maxl8t Max Max Valid% % WHO Table Reg. Hourly Daily Reg. Hourly Daily Reg. ohjearvosta Niemi 1.9 PM1 µg/m % Kaleva 2.9 PM2,5 µg/m % 68 % Kaleva 3.9 PM2,5 µg/m % 68 % Kaleva 4.9 PM2,5 µg/m % 76 % Kaleva 5.9 PM2,5 µg/m % 4 % Kaleva 6.9 PM2,5 µg/m % 36 % Kaleva 7.9 PM2,5 µg/m ,8% 32 % Kaleva 8.9 PM2,5 µg/m ,6% 4 % Kaleva 9.9 PM2,5 µg/m ,8% 48 %

40 4 Kaleva 1.9 PM2,5 µg/m % 4 % Kaleva 11.9 PM2,5 µg/m % 4 % Kaleva 12.9 PM2,5 µg/m % 68 % keskiarvo 7 Liitetaulukko 12. Pienhiukkasten pitoisuudet Linja autoasemalla (Teom) Date Monitor Units Avg. 99 % 2nd Maxl8t Max Max Valid% % WHO Table Reg. Hourly Daily Reg. Hourly Daily Reg. ohjearvosta Linja autoasema 1.9 PM2,5 µg/m % 72 % Linja autoasema 2.9 PM2,5 µg/m % 68 % Linja autoasema 3.9 PM2,5 µg/m % 72 % Linja autoasema 4.9 PM2,5 µg/m % 8 % Linja autoasema 5.9 PM2,5 µg/m % 136 % Linja autoasema 6.9 PM2,5 µg/m % 48 % Linja autoasema 7.9 PM2,5 µg/m % 4 % Linja autoasema 8.9 PM2,5 µg/m3 Linja autoasema 9.9 PM2,5 µg/m % 48 % Linja autoasema 1.9 PM2,5 µg/m % 36 % Linja autoasema 11.9 PM2,5 µg/m % 48 % Linja autoasema 12.9 PM2,5 µg/m % 72 % keskiarvo 8 Liitetaulukko 12b. Hiukkasten pitoisuudet Epilässä (Grimm) Epila 12.9 PM1 µg/m % Epila 12.9 PM2.5 µg/m % Epila 12.9 PMcoarse µg/m % Epila 12.9 PM1 µg/m % Liitetaulukko 13. Pienhiukkasten massapitoisuus Pirkankadun mittausasemalla (Elpi). Date Monitor Units Avg. 99 % 2nd Maxl8t Max Max Valid% % WHO Table Reg. Hourly Daily Reg. Hourly Daily Reg. ohjearvosta Pirkankatu 1.9 PM2.5 mg/m % 183 % Pirkankatu 2.9 PM2.5 mg/m % 177 % Pirkankatu 3.9 PM2.5 mg/m % 143 % Pirkankatu 4.9 PM2.5 mg/m % 155 % Pirkankatu 5.9 PM2.5 mg/m % 94 % Pirkankatu 6.9 PM2.5 mg/m % 88 % Pirkankatu 7.9 PM2.5 mg/m ,% 61 % Pirkankatu 8.9 PM2.5 mg/m ,% 86 % Pirkankatu 9.9 PM2.5 mg/m ,9% 114 % Pirkankatu 1.9 PM2.5 mg/m % 76 % Pirkankatu 11.9 PM2.5 mg/m % 62 % Pirkankatu 12.9 PM2.5 mg/m % 229 % keskiarvo.14 Liitetaulukko 14. Pienhiukkasten lukumääräpitoisuus Pirkankadun mittausasemalla (Elpi).

41 41 Date Monitor Units Avg. 99 % 2nd Maxl8t Max Max Valid% Table Reg. Hourly Daily Reg. Hourly Daily Reg. Pirkankatu 1.9 PN2.5 1/cm % Pirkankatu 2.9 PN2.5 1/cm % Pirkankatu 3.9 PN2.5 1/cm % Pirkankatu 4.9 PN2.5 1/cm % Pirkankatu 5.9 PN2.5 1/cm % Pirkankatu 6.9 PN2.5 1/cm % Pirkankatu 7.9 PN2.5 1/cm ,% Pirkankatu 8.9 PN2.5 1/cm ,% Pirkankatu 9.9 PN2.5 1/cm ,9% Pirkankatu 1.9 PN2.5 1/cm % Pirkankatu 11.9 PN2.5 1/cm % Pirkankatu 12.9 PN2.5 1/cm % keskiarvo Liitetaulukko 15. Tuulen suunta Kauppahämeen sääasemalla. Date Monitor Units Avg. 99 % 2nd Maxl8t Max Max Valid% Table Reg. Hourly Daily Reg. Hourly Daily Reg. Kauppahame 1.9 Tsuu DEG 1.% Kauppahame 2.9 Tsuu DEG 1.% Kauppahame 3.9 Tsuu DEG 98.4% Kauppahame 4.9 Tsuu DEG 99.2% Kauppahame 5.9 Tsuu DEG 1.% Kauppahame 6.9 Tsuu DEG 98.8% Kauppahame 7.9 Tsuu DEG 99,9% Kauppahame 8.9 Tsuu DEG 88,7% Kauppahame 9.9 Tsuu DEG 1,% Kauppahame 1.9 Tsuu DEG 1.% Kauppahame 11.9 Tsuu DEG 96.6% Kauppahame 12.9 Tsuu DEG 99.2% Liitetaulukko 16. Tuulen nopeus Kauppahämeen sääasemalla. Date Monitor Units Avg. 99 % 2nd Maxl8t Max Max Valid% Table Reg. Hourly Daily Reg. Hourly Daily Reg. Kauppahame 1.9 Tnop m/s % Kauppahame 2.9 Tnop m/s % Kauppahame 3.9 Tnop m/s % Kauppahame 4.9 Tnop m/s % Kauppahame 5.9 Tnop m/s % Kauppahame 6.9 Tnop m/s % Kauppahame 7.9 Tnop m/s 2.2 5,4 4,5 5, 5,9 4,5 99,9% Kauppahame 8.9 Tnop m/s 2.1 4,6 3,1 4, 5, 3,3 88,7% Kauppahame 9.9 Tnop m/s 2.4 4,9 3,5 5, 5,5 4, 1,%

42 42 Kauppahame 1.9 Tnop m/s % Kauppahame 11.9 Tnop m/s % Kauppahame 12.9 Tnop m/s % keskiarvo 2.4 Liitetaulukko 17. Lämpötila Kauppahämeen sääasemalla. Date Monitor Units Avg. 99 % 2nd Maxl8t Max Max Valid% Table Reg. Hourly Daily Reg. Hourly Daily Reg. Kauppahame 1.9 Temp C % Kauppahame 2.9 Temp C % Kauppahame 3.9 Temp C % Kauppahame 4.9 Temp C % Kauppahame 5.9 Temp C % Kauppahame 6.9 Temp C % Kauppahame 7.9 Temp C ,9% Kauppahame 8.9 Temp C ,7% Kauppahame 9.9 Temp C ,% Kauppahame 1.9 Temp C % Kauppahame 11.9 Temp C % Kauppahame 12.9 Temp C % keskiarvo 5 Liitetaulukko 18. Suhteellinen kosteus Kauppahämeen sääasemalla. Date Monitor Units Avg. 99 % 2nd Maxl8t Max Max Valid% Table Reg. Hourly Daily Reg. Hourly Daily Reg. Kauppahame 1.9 Skosteus % % Kauppahame 2.9 Skosteus % % Kauppahame 3.9 Skosteus % % Kauppahame 4.9 Skosteus % % Kauppahame 5.9 Skosteus % % Kauppahame 6.9 Skosteus % % Kauppahame 7.9 Skosteus % ,9% Kauppahame 8.9 Skosteus % ,7% Kauppahame 9.9 Skosteus % ,% Kauppahame 1.9 Skosteus % % Kauppahame 11.9 Skosteus % % Kauppahame 12.9 Skosteus % % keskiarvo 79 Liitetaulukko 19. Tuulen suunta Näsinneulan säasemalla. Date Monitor Units Avg. 99 % 2nd Maxl8t Max Max Valid% Table Reg. Hourly Daily Reg. Hourly Daily Reg. Neula 1.9 WD 135m 1.% Neula 2.9 WD 135m 1.% Neula 3.9 WD 135m 99.9%

43 43 Neula 4.9 WD 135m 99.9% Neula 6.9 WD 135m 1.% Neula 7.9 WD 135m 1,% Neula 8.9 WD 135m 1,% Neula 9.9 WD 135m 34,7% Neula 1.9 WD 135m 84.2% Neula 11.9 WD 135m 45.4% Neula 12.9 WD 135m 1.% Liitetaulukko 2. Tuulen nopeus Näsinneulan sääasemalla. Date Monitor Units Avg. 99 % 2nd Maxl8t Max Max Valid% Table Reg. Hourly Daily Reg. Hourly Daily Reg. Neula 1.9 WS 135m m/s % Neula 2.9 WS 135m m/s % Neula 3.9 WS 135m m/s % Neula 4.9 WS 135m m/s % Neula 5.9 WS 135m m/s % Neula 6.9 WS 135m m/s % Neula 7.9 WS 135m m/s % Neula8.9 WS 135m m/s % Neula 9.9 WS 135m m/s % Neula 1.9 WS 135m m/s % Neula 11.9 WS 135m m/s % Neula 12.9 WS 135m m/s % keskiarvo 6.8 Liitetaulukko 21. Lämpötila 5 m korkeudella Näsinneulan sääasemalla. Date Monitor Units Avg. 99 % 2nd Maxl8t Max Max Valid% Table Reg. Hourly Daily Reg. Hourly Daily Reg. Neula 1.9 TEMP 5m C % Neula 2.9 TEMP 5m C % Neula 3.9 TEMP 5m C % Neula 4.9 TEMP 5m C % Neula 5.9 TEMP 5m C % Neula 6.9 TEMP 5m C % Neula 7.9 TEMP 5m C % Neula8.9 TEMP 5m C % Neula 9.9 TEMP 5m C % Neula 1.9 TEMP 5m C % Neula 11.9 TEMP 5m C % Neula 12.9 TEMP 5m C % keskiarvo 5.5 Liitetaulukko 22. Lämpötila 135 m korkeudella Näsinneulan sääasemalla.

44 44 Date Monitor Units Avg. 99 % 2nd Maxl8t Max Max Valid% Table Reg. Hourly Daily Reg. Hourly Daily Reg. Neula 1.9 TEMP 135m C % Neula 2.9 TEMP 135m C % Neula 3.9 TEMP 135m C % Neula 4.9 TEMP 135m C % Neula 5.9 TEMP 135m C % Neula 6.9 TEMP 135m C % Neula 7.9 TEMP 135m C % Neula 8.9 TEMP 135m C % Neula 9.9 TEMP 135m C % Neula 1.9 TEMP 135m C % Neula 11.9 TEMP 135m C % Neula 12.9 TEMP 135m C keskiarvo 5.7 Liitetaulukko 23. Suhteellinen kosteus 5 m korkeudella Näsinneulan sääasemalla. Date Monitor Units Avg. 99 % 2nd Maxl8t Max Max Valid% Table Reg. Hourly Daily Reg. Hourly Daily Reg. Neula 1.9 RH 5m % % Neula 2.9 RH 5m % % Neula 3.9 RH 5m % % Neula 4.9 RH 5m % % Neula 5.9 RH 5m % % Neula 6.9 RH 5m % % Neula 7.9 RH 5m % % Neula 8.9 RH 5m % % Neula 9.9 RH 5m % % Neula 1.9 RH 5m % % Neula 11.9 RH 5m % % Neula 12.9 RH 5m % % keskiarvo 8.6 Liitetaulukko 24. Suhteellinen kosteus 135 m korkeudella Näsinneulan sääasemalla. Date Monitor Units Avg. 99 % 2nd Maxl8t Max Max Valid% Table Reg. Hourly Daily Reg. Hourly Daily Reg. Neula 1.9 RH 135m % % Neula 2.9 RH 135m % % Neula 3.9 RH 135m % % Neula 4.9 RH 135m % % Neula 5.9 RH 135m % % Neula 6.9 RH 135m % % Neula 7.9 RH 135m % % Neula 8.9 RH 135m % % Neula 9.9 RH 135m % % Neula 1.9 RH 135m % %

45 45 Neula 11.9 RH 135m % % Neula 12.9 RH 135m % % keskiarvo 77.4 Liitetaulukko 25. Ilmanlaatu Pirkankadun mittausasemalla. Indeksi hyvä tyyd. vältt. huono er.huo Päiviä n.a Yhteensä Liitetaulukko 26. Hengitettävien hiukkasten raja arvon numeroarvon ylitykset Criteria: PM1>5 Base: 24Hour Date Pirkankatu PM1 µg/m h h h h h h h h h : : : 63 Yhteensä 12 kpl Criteria: PM1>5 Base: 24Hour Date S1 (Santalahti) PM1 µg/m3

46 h h h h h h h h h h h h h h h h h h 59 Yhteensä 18 kpl

TAMPEREEN ILMANLAADUN MITTAUSTULOKSET. Tammi-maalikuu. Neljännesvuosiraportti 1/2015

TAMPEREEN ILMANLAADUN MITTAUSTULOKSET. Tammi-maalikuu. Neljännesvuosiraportti 1/2015 TAMPEREEN ILMANLAADUN MITTAUSTULOKSET Tammi-maalikuu Neljännesvuosiraportti 1/215 TAMPEREEN KAUPUNKI VIRANOMAISPALVELUT YMPÄRISTÖNSUOJELU FRENCKELLINAUKIO 2B PL 487, 3311 TAMPERE PUH. 3 5656 67 FAKSI 3

Lisätiedot

TAMPEREEN ILMANLAADUN MITTAUSTULOKSET. Lokakuu joulukuu. Neljännesvuosiraportti 4/2011

TAMPEREEN ILMANLAADUN MITTAUSTULOKSET. Lokakuu joulukuu. Neljännesvuosiraportti 4/2011 TAMPEREEN ILMANLAADUN MITTAUSTULOKSET Lokakuu joulukuu Neljännesvuosiraportti 4/211 TAMPEREEN KAUPUNKI KAUPUNKIYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN YMPÄRISTÖNSUOJELU FRENCKELLINAUKIO 2B PL 487, 3311 TAMPERE PUH. 3

Lisätiedot

TAMPEREEN ILMANLAADUN MITTAUSTULOKSET. Loka - joulukuu. Neljännesvuosiraportti 4/2013

TAMPEREEN ILMANLAADUN MITTAUSTULOKSET. Loka - joulukuu. Neljännesvuosiraportti 4/2013 TAMPEREEN ILMANLAADUN MITTAUSTULOKSET Loka - joulukuu Neljännesvuosiraportti 4/213 TAMPEREEN KAUPUNKI KAUPUNKIYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN YMPÄRISTÖNSUOJELU FRENCKELLINAUKIO 2B PL 487, 3311 TAMPERE PUH. 3 5656

Lisätiedot

TAMPEREEN ILMANLAADUN MITTAUSTULOKSET. Loka joulukuu. Neljännesvuosiraportti 4/2012

TAMPEREEN ILMANLAADUN MITTAUSTULOKSET. Loka joulukuu. Neljännesvuosiraportti 4/2012 TAMPEREEN ILMANLAADUN MITTAUSTULOKSET Loka joulukuu Neljännesvuosiraportti 4/212 TAMPEREEN KAUPUNKI KAUPUNKIYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN YMPÄRISTÖNSUOJELU FRENCKELLINAUKIO 2B PL 487, 3311 TAMPERE PUH. 3 5656

Lisätiedot

TAMPEREEN ILMANLAADUN MITTAUSTULOKSET. Tammi - maaliskuu. Neljännesvuosiraportti 1/2014

TAMPEREEN ILMANLAADUN MITTAUSTULOKSET. Tammi - maaliskuu. Neljännesvuosiraportti 1/2014 TAMPEREEN ILMANLAADUN MITTAUSTULOKSET Tammi - maaliskuu Neljännesvuosiraportti 1/214 TAMPEREEN KAUPUNKI KAUPUNKIYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN YMPÄRISTÖNSUOJELU FRENCKELLINAUKIO 2B PL 487, 3311 TAMPERE PUH. 3

Lisätiedot

TAMPEREEN ILMANLAADUN MITTAUSTULOKSET. Heinä-syyskuu. Neljännesvuosiraportti 3/2014

TAMPEREEN ILMANLAADUN MITTAUSTULOKSET. Heinä-syyskuu. Neljännesvuosiraportti 3/2014 TAMPEREEN ILMANLAADUN MITTAUSTULOKSET Heinä-syyskuu Neljännesvuosiraportti 3/214 TAMPEREEN KAUPUNKI KAUPUNKIYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN YMPÄRISTÖNSUOJELU FRENCKELLINAUKIO 2B PL 487, 3311 TAMPERE PUH. 3 5656

Lisätiedot

TAMPEREEN ILMANLAADUN MITTAUSTULOKSET. Loka-joulukuu. Neljännesvuosiraportti 4/2014

TAMPEREEN ILMANLAADUN MITTAUSTULOKSET. Loka-joulukuu. Neljännesvuosiraportti 4/2014 TAMPEREEN ILMANLAADUN MITTAUSTULOKSET Loka-joulukuu Neljännesvuosiraportti 4/214 TAMPEREEN KAUPUNKI KAUPUNKIYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN YMPÄRISTÖNSUOJELU FRENCKELLINAUKIO 2B PL 487, 3311 TAMPERE PUH. 3 5656

Lisätiedot

TAMPEREEN ILMANLAADUN MITTAUSTULOKSET. Loka-joulukuu. Neljännesvuosiraportti 4/2015

TAMPEREEN ILMANLAADUN MITTAUSTULOKSET. Loka-joulukuu. Neljännesvuosiraportti 4/2015 TAMPEREEN ILMANLAADUN MITTAUSTULOKSET Loka-joulukuu Neljännesvuosiraportti 4/215 TAMPEREEN KAUPUNKI VIRANOMAISPALVELUT YMPÄRISTÖNSUOJELU FRENCKELLINAUKIO 2B PL 487, 3311 TAMPERE PUH. 3 5656 67 FAKSI 3

Lisätiedot

TAMPEREEN ILMANLAADUN MITTAUSTULOKSET. Huhti-kesäkuu. Neljännesvuosiraportti 2/2015

TAMPEREEN ILMANLAADUN MITTAUSTULOKSET. Huhti-kesäkuu. Neljännesvuosiraportti 2/2015 TAMPEREEN ILMANLAADUN MITTAUSTULOKSET Huhti-kesäkuu Neljännesvuosiraportti 2/215 TAMPEREEN KAUPUNKI VIRANOMAISPALVELUT YMPÄRISTÖNSUOJELU FRENCKELLINAUKIO 2B PL 487, 3311 TAMPERE PUH. 3 5656 67 FAKSI 3

Lisätiedot

TAMPEREEN ILMANLAADUN MITTAUSTULOKSET. Loka-joulukuu. Neljännesvuosiraportti 4/2016

TAMPEREEN ILMANLAADUN MITTAUSTULOKSET. Loka-joulukuu. Neljännesvuosiraportti 4/2016 TAMPEREEN ILMANLAADUN MITTAUSTULOKSET Loka-joulukuu Neljännesvuosiraportti /1 TAMPEREEN KAUPUNKI VIRANOMAISPALVELUT YMPÄRISTÖNSUOJELU FRENCKELLINAUKIO B PL 7, 3311 TAMPERE PUH. 3 55 7 FAKSI 3 55 37 Loka-joulukuu

Lisätiedot

TAMPEREEN ILMANLAADUN MITTAUSTULOKSET. Tammi-maaliskuu. Neljännesvuosiraportti 1/2017

TAMPEREEN ILMANLAADUN MITTAUSTULOKSET. Tammi-maaliskuu. Neljännesvuosiraportti 1/2017 TAMPEREEN ILMANLAADUN MITTAUSTULOKSET Tammi-maaliskuu Neljännesvuosiraportti 1/217 TAMPEREEN KAUPUNKI YMPÄRISTÖNSUOJELU FRENCKELLINAUKIO 2B PL 487, 3311 TAMPERE PUH. 3 5656 67 FAKSI 3 5656 6374 Tammi-maaliskuu

Lisätiedot

TAMPEREEN ILMANLAADUN MITTAUSTULOKSET. Heinä-syyskuu. Neljännesvuosiraportti 3/2015

TAMPEREEN ILMANLAADUN MITTAUSTULOKSET. Heinä-syyskuu. Neljännesvuosiraportti 3/2015 TAMPEREEN ILMANLAADUN MITTAUSTULOKSET Heinä-syyskuu Neljännesvuosiraportti 3/15 TAMPEREEN KAUPUNKI VIRANOMAISPALVELUT YMPÄRISTÖNSUOJELU FRENCKELLINAUKIO 2B PL 487, 331 TAMPERE PUH. 3 5656 67 FAKSI 3 5656

Lisätiedot

TAMPEREEN ILMANLAADUN MITTAUSTULOKSET. Tammi-maaliskuu. Neljännesvuosiraportti 1/2018

TAMPEREEN ILMANLAADUN MITTAUSTULOKSET. Tammi-maaliskuu. Neljännesvuosiraportti 1/2018 TAMPEREEN ILMANLAADUN MITTAUSTULOKSET Tammi-maaliskuu Neljännesvuosiraportti 1/218 TAMPEREEN KAUPUNKI KESTÄVÄ KAUPUNKI YMPÄRISTÖNSUOJELU FRENCKELLINAUKIO 2B PL 487, 3311 TAMPERE PUH. 3 5656 67 FAKSI 3

Lisätiedot

TAMPEREEN ILMANLAADUN MITTAUSTULOKSET. Huhti-kesäkuu. Neljännesvuosiraportti 2/2017

TAMPEREEN ILMANLAADUN MITTAUSTULOKSET. Huhti-kesäkuu. Neljännesvuosiraportti 2/2017 TAMPEREEN ILMANLAADUN MITTAUSTULOKSET Huhti-kesäkuu Neljännesvuosiraportti 2/17 TAMPEREEN KAUPUNKI KESTÄVÄ KAUPUNKI YMPÄRISTÖNSUOJELU FRENCKELLINAUKIO 2B PL 487, 331 TAMPERE PUH. 3 5656 FAKSI 3 5656 6374

Lisätiedot

TAMPEREEN ILMANLAADUN MITTAUSTULOKSET. Huhti-kesäkuu. Neljännesvuosiraportti 2/2018

TAMPEREEN ILMANLAADUN MITTAUSTULOKSET. Huhti-kesäkuu. Neljännesvuosiraportti 2/2018 TAMPEREEN ILMANLAADUN MITTAUSTULOKSET Huhti-kesäkuu Neljännesvuosiraportti 2/218 TAMPEREEN KAUPUNKI KESTÄVÄ KAUPUNKI YMPÄRISTÖNSUOJELU FRENCKELLINAUKIO 2B PL 487, 3311 TAMPERE PUH. 3 5656 67 FAKSI 3 5656

Lisätiedot

TAMPEREEN ILMANLAADUN MITTAUSTULOKSET. Neljännesvuosiraportti 4/2006. Tampereen kaupunki Viranomaispalvelut/ympäristöpalvelut

TAMPEREEN ILMANLAADUN MITTAUSTULOKSET. Neljännesvuosiraportti 4/2006. Tampereen kaupunki Viranomaispalvelut/ympäristöpalvelut TAMPEREEN ILMANLAADUN MITTAUSTULOKSET Neljännesvuosiraportti 4/26 Tampereen kaupunki Viranomaispalvelut/ympäristöpalvelut 2 ESIPUHE Tampereen ilmanlaadun tarkkailu vuonna 26 on järjestetty Tampereen alueen

Lisätiedot

ILMANLAADUN MITTAUSTULOKSET. Neljännesvuosiraportti 3/2018. Ympäristönsuojeluyksikkö

ILMANLAADUN MITTAUSTULOKSET. Neljännesvuosiraportti 3/2018. Ympäristönsuojeluyksikkö 24.10. ILMANLAADUN MITTAUSTULOKSET Neljännesvuosiraportti 3/ Ympäristönsuojeluyksikkö Heinä-syyskuu 2 Sisällysluettelo TIIVISTELMÄ... 3 1. JOHDANTO... 4 2. HENGITETTÄVÄT HIUKKASET (PM 10 ) JA KARKEAT HIUKKASET

Lisätiedot

TAMPEREEN ILMANLAATU 2012 Päästöt ja ilmanlaadun mittaustulokset

TAMPEREEN ILMANLAATU 2012 Päästöt ja ilmanlaadun mittaustulokset TAMPEREEN ILMANLAATU 2012 Päästöt ja ilmanlaadun mittaustulokset www.ilmanlaatu.fi Ympäristönsuojelun julkaisuja 2/2013 TAMPEREEN ILMANLAATU 2012 Päästöt ja ilmanlaadun mittaustulokset Teksti ja valokuvat:

Lisätiedot

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ helmikuussa 2016 TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ Tiivistelmä Hengitysilman tavallisin laatuluokitus vuorokausi-indeksin mukaan oli helmikuussa muilla mittausasemilla hyvä, paitsi Turun Kauppatorilla

Lisätiedot

ILMANTARKKAILUN VUOSIRAPORTTI 2015

ILMANTARKKAILUN VUOSIRAPORTTI 2015 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ILMANTARKKAILUN VUOSIRAPORTTI 2015 Kaupunkirakenteen toimiala Rakentaminen ja Ympäristö Yleistä Tähän raporttiin on koottu yhteenveto Jyväskylän keskustan ja Palokan mittausasemien

Lisätiedot

TAMPEREEN ILMANLAATU 2014 Päästöt ja ilmanlaadun mittaustulokset

TAMPEREEN ILMANLAATU 2014 Päästöt ja ilmanlaadun mittaustulokset TAMPEREEN ILMANLAATU 2014 Päästöt ja ilmanlaadun mittaustulokset www.ilmanlaatu.fi Ympäristönsuojelun julkaisuja 2/2015 TAMPEREEN ILMANLAATU 2014 Päästöt ja ilmanlaadun mittaustulokset Teksti ja valokuvat:

Lisätiedot

TAMPEREEN ILMANLAATU 2013 Päästöt ja ilmanlaadun mittaustulokset

TAMPEREEN ILMANLAATU 2013 Päästöt ja ilmanlaadun mittaustulokset TAMPEREEN ILMANLAATU 2013 Päästöt ja ilmanlaadun mittaustulokset www.ilmanlaatu.fi Ympäristönsuojelun julkaisuja 1/2014 TAMPEREEN ILMANLAATU 2013 Päästöt ja ilmanlaadun mittaustulokset Teksti ja valokuvat:

Lisätiedot

TAMPEREEN ILMANLAATU 2017 Päästöt ja ilmanlaadun mittaustulokset

TAMPEREEN ILMANLAATU 2017 Päästöt ja ilmanlaadun mittaustulokset TAMPEREEN ILMANLAATU 2017 Päästöt ja ilmanlaadun mittaustulokset www.ilmanlaatu.fi Ympäristönsuojelun julkaisuja 2/2018 TAMPEREEN ILMANLAATU 2017 Päästöt ja ilmanlaadun mittaustulokset Teksti ja valokuvat:

Lisätiedot

TAMPEREEN ILMANLAATU 2016 Päästöt ja ilmanlaadun mittaustulokset

TAMPEREEN ILMANLAATU 2016 Päästöt ja ilmanlaadun mittaustulokset TAMPEREEN ILMANLAATU 2016 Päästöt ja ilmanlaadun mittaustulokset www.ilmanlaatu.fi Ympäristönsuojelun julkaisuja 1/2017 TAMPEREEN ILMANLAATU 2016 Päästöt ja ilmanlaadun mittaustulokset Teksti ja valokuvat:

Lisätiedot

päivitys päivitys päivitys ILMANLAADUN MITTAUSTULOKSET Neljännesvuosiraportti 4/2018 Ympäristönsuojeluyksikkö

päivitys päivitys päivitys ILMANLAADUN MITTAUSTULOKSET Neljännesvuosiraportti 4/2018 Ympäristönsuojeluyksikkö 23.1.2019 24.1.2019 päivitys 28.1.2019 päivitys 14.2.2019 päivitys ILMANLAADUN MITTAUSTULOKSET Neljännesvuosiraportti 4/ Ympäristönsuojeluyksikkö Loka-joulukuu 2 Sisällysluettelo TIIVISTELMÄ... 3 1. JOHDANTO...

Lisätiedot

TAMPEREEN ILMANLAATU 2011 Päästöt ja ilmanlaadun mittaustulokset

TAMPEREEN ILMANLAATU 2011 Päästöt ja ilmanlaadun mittaustulokset TAMPEREEN ILMANLAATU 211 Päästöt ja ilmanlaadun mittaustulokset www.ilmanlaatu.fi Ympäristönsuojelun julkaisuja 3/212 TAMPEREEN ILMANLAATU 211 Päästöt ja ilmanlaadun mittaustulokset Teksti ja valokuvat:

Lisätiedot

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ elokuussa 2017 TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ Tiivistelmä Hengitysilman tavallisin laatuluokitus vuorokausi-indeksin mukaan oli elokuussa kaikilla asemilla hyvä. Tuntiindeksillä määriteltynä

Lisätiedot

TAMPEREEN ILMANLAATU 2015 Päästöt ja ilmanlaadun mittaustulokset

TAMPEREEN ILMANLAATU 2015 Päästöt ja ilmanlaadun mittaustulokset TAMPEREEN ILMANLAATU 2015 Päästöt ja ilmanlaadun mittaustulokset www.ilmanlaatu.fi Ympäristönsuojelun julkaisuja 1/2016 TAMPEREEN ILMANLAATU 2015 Päästöt ja ilmanlaadun mittaustulokset Teksti ja valokuvat:

Lisätiedot

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ tammikuussa 2018 TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ Tiivistelmä Hengitysilman tavallisin laatuluokitus vuorokausi-indeksin mukaan oli tammikuussa hyvä kaikilla muilla asemilla, paitsi Turun Kauppatorilla

Lisätiedot

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ tammikuussa 2018 TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ Tiivistelmä Hengitysilman tavallisin laatuluokitus vuorokausi-indeksin mukaan oli tammikuussa hyvä kaikilla muilla asemilla, paitsi Turun Kauppatorilla

Lisätiedot

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ marraskuussa 2017 TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ Tiivistelmä Hengitysilman tavallisin laatuluokitus vuorokausi-indeksin mukaan oli marraskuussa kaikilla muilla asemilla hyvä, paitsi Turun Kauppatorilla

Lisätiedot

heinäkuussa 2017 TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ

heinäkuussa 2017 TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ heinäkuussa 2017 TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ Tiivistelmä Hengitysilman tavallisin laatuluokitus vuorokausi-indeksin mukaan oli heinäkuussa kaikilla asemilla hyvä. Tunti-indeksillä määriteltynä

Lisätiedot

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ syyskuussa 2018 TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ Tiivistelmä Hengitysilman tavallisin laatuluokitus vuorokausi-indeksin mukaan oli syyskuussa hyvä Raisiossa, Naantalissa ja Kaarinassa. Paraisilla

Lisätiedot

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ kesäkuussa 2017 TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ Tiivistelmä Hengitysilman tavallisin laatuluokitus vuorokausi-indeksin mukaan oli kesäkuussa kaikilla muilla asemilla hyvä, paitsi Paraisilla tyydyttävä.

Lisätiedot

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ toukokuussa 2018 TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ Tiivistelmä Hengitysilman tavallisin laatuluokitus vuorokausi-indeksin mukaan oli toukokuussa tyydyttävä kaikilla asemilla. Tunti-indeksillä määriteltynä

Lisätiedot

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ toukokuussa 2017 TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ Tiivistelmä Hengitysilman tavallisin laatuluokitus vuorokausi-indeksin mukaan oli toukokuussa kaikilla asemilla hyvä. Tunti-indeksillä määriteltynä

Lisätiedot

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ huhtikuussa 2018 TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ Tiivistelmä Hengitysilman tavallisin laatuluokitus vuorokausi-indeksin mukaan oli huhtikuussa tyydyttävä kaikilla asemilla. Tunti-indeksillä määriteltynä

Lisätiedot

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ joulukuussa 2017 TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ Tiivistelmä Hengitysilman tavallisin laatuluokitus vuorokausi-indeksin mukaan oli joulukuussa hyvä kaikilla asemilla. Tunti-indeksillä määriteltynä

Lisätiedot

Lyhenteiden selitykset:

Lyhenteiden selitykset: Tampereella Lyhenteiden selitykset: CO NO x O 3 SO 2 TSP PM 10 PM 2.5 Temp Ws Wd RH μg/m 3 mg/m 3 hiilimonoksidi eli häkä typen oksidit (laskettu NO 2 :na eli typpidioksidina) otsoni rikkidioksidi leijuma

Lisätiedot

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ helmikuussa 2018 TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ Tiivistelmä Hengitysilman tavallisin laatuluokitus vuorokausi-indeksin mukaan oli helmikuussa tyydyttävä muilla asemilla, paitsi Turun Kauppatorilla

Lisätiedot

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ helmikuussa 2018 TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ Tiivistelmä Hengitysilman tavallisin laatuluokitus vuorokausi-indeksin mukaan oli helmikuussa tyydyttävä muilla asemilla, paitsi Turun Kauppatorilla

Lisätiedot

TAMPEREEN ILMANLAATU Päästöt ja ilmanlaadun mittaustulokset.

TAMPEREEN ILMANLAATU Päästöt ja ilmanlaadun mittaustulokset. TAMPEREEN ILMANLAATU 2009 Päästöt ja ilmanlaadun mittaustulokset www.ilmanlaatu.fi Tampereen kaupunki Ympäristönsuojelun julkaisuja 1/2010 TAMPEREEN ILMANLAATU 2009 Päästöt ja ilmanlaadun mittaustulokset

Lisätiedot

marraskuussa 2014 TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ

marraskuussa 2014 TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ marraskuussa 2014 TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ Tiivistelmä Hengitysilman tavallisin laatuluokitus marraskuussa oli ssa ja Paraisilla hyvä, ssa hyvä tai tyydyttävä ja muilla mittausasemilla

Lisätiedot

maaliskuussa 2015 TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ

maaliskuussa 2015 TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ maaliskuussa 2015 TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ Tiivistelmä Hengitysilman tavallisin laatuluokitus maaliskuussa oli ssa tyydyttävä tai välttävä ja muilla asemilla tyydyttävä lukuun ottamatta

Lisätiedot

tammikuussa 2015 TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ

tammikuussa 2015 TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ tammikuussa 2015 TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ Tiivistelmä Hengitysilman tavallisin laatuluokitus tammikuussa oli kaikilla asemilla hyvä. Ilmanlaatu luokiteltiin heikoimmillaan ksi ssa ja välttäväksi

Lisätiedot

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ tammikuussa 2016 TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ Tiivistelmä Hengitysilman tavallisin laatuluokitus vuorokausi-indeksin mukaan oli tammikuussa muilla mittausasemilla tyydyttävä, paitsi ssa ja

Lisätiedot

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ tammikuussa 2017 TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ Tiivistelmä Hengitysilman tavallisin laatuluokitus vuorokausi-indeksin mukaan oli tammikuussa hyvä Kaarinassa sekä Paraisilla ja tyydyttävä Turun

Lisätiedot

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ maaliskuussa 2016 TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ Tiivistelmä Hengitysilman tavallisin laatuluokitus vuorokausi-indeksin mukaan oli maaliskuussa muilla mittausasemilla tyydyttävä, paitsi Paraisilla

Lisätiedot

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ huhtikuussa 2017 TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ Tiivistelmä Hengitysilman tavallisin laatuluokitus vuorokausi-indeksin mukaan oli huhtikuussa kaikilla muilla asemilla tyydyttävä, paitsi Kaarinassa

Lisätiedot

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ marraskuussa 2015 TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ Tiivistelmä Hengitysilman tavallisin laatuluokitus marraskuussa oli kaikilla muilla mittausasemilla hyvä, paitsi Turun Kauppatorilla tyydyttävä.

Lisätiedot

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ tammikuussa 2014 TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ Tiivistelmä Hengitysilman tavallisin laatuluokitus tammikuussa oli ssa, ssa, Turun Orikedolla ja Paraisilla hyvä. ssa tavallisin laatuluokitus

Lisätiedot

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ joulukuussa 2016 TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ Tiivistelmä Hengitysilman tavallisin laatuluokitus vuorokausi-indeksin mukaan oli joulukuussa hyvä ssa, Kaarinassa sekä Paraisilla ja tyydyttävä

Lisätiedot

maaliskuussa 2014 TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ

maaliskuussa 2014 TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ maaliskuussa 2014 TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ Tiivistelmä Maaliskuussa hengitysilmaa heikensi katupöly. Hengitysilman tavallisin laatuluokitus maaliskuussa oli ssa välttävä, Turun Kauppatorilla

Lisätiedot

syyskuussa 2014 TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ

syyskuussa 2014 TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ syyskuussa 2014 TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ Tiivistelmä Hengitysilman tavallisin laatuluokitus syyskuussa oli kaikilla mittausasemilla tyydyttävä. Ilmanlaatu luokiteltiin heikoimmillaan erittäin

Lisätiedot

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ joulukuussa 2015 TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ Tiivistelmä Hengitysilman tavallisin laatuluokitus joulukuussa oli kaikilla muilla mittausasemilla hyvä, paitsi Turun Kauppatorilla tyydyttävä.

Lisätiedot

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ syyskuussa 2016 TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ Tiivistelmä Hengitysilman tavallisin laatuluokitus vuorokausi-indeksin mukaan oli syyskuussa Turun Kauppatorilla, Raisiossa sekä Paraisilla tyydyttävä

Lisätiedot

heinäkuussa 2014 TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ

heinäkuussa 2014 TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ heinäkuussa 2014 TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ Tiivistelmä Hengitysilman tavallisin laatuluokitus heinäkuussa oli ssa hyvä ja muilla mittausasemilla tyydyttävä. Ilmanlaatu luokiteltiin heikoimmillaan

Lisätiedot

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ elokuussa 2015 TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ Tiivistelmä Hengitysilman tavallisin laatuluokitus elokuussa oli ssa ja Turun Orikedolla hyvä ja muilla mittausasemilla tyydyttävä. Ilmanlaatu luokiteltiin

Lisätiedot

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ helmikuussa 2017 TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ Tiivistelmä Hengitysilman tavallisin laatuluokitus vuorokausi-indeksin mukaan oli helmikuussa hyvä Kaarinassa sekä Paraisilla ja tyydyttävä Turun

Lisätiedot

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ maaliskuussa 2017 TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ Tiivistelmä Hengitysilman tavallisin laatuluokitus vuorokausi-indeksin mukaan oli maaliskuussa kaikilla muilla asemilla tyydyttävä, paitsi Paraisilla

Lisätiedot

lokakuussa 2014 TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ

lokakuussa 2014 TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ lokakuussa 2014 TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ Tiivistelmä Hengitysilman tavallisin laatuluokitus lokakuussa oli Turun Kauppatorilla tyydyttävä ja kaikilla muilla mittausasemilla hyvä. Orikedon

Lisätiedot

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ marraskuussa 2016 TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ Tiivistelmä Hengitysilman tavallisin laatuluokitus vuorokausi-indeksin mukaan oli marraskuussa hyvä Raisiossa, Kaarinassa sekä Paraisilla ja

Lisätiedot

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ elokuussa 2016 TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ Tiivistelmä Hengitysilman tavallisin laatuluokitus vuorokausi-indeksin mukaan oli elokuussa kaikilla muilla asemilla hyvä, paitsi Paraisilla tyydyttävä.

Lisätiedot

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ kesäkuussa 2016 TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ Tiivistelmä Hengitysilman tavallisin laatuluokitus vuorokausi-indeksin mukaan oli kesäkuussa kaikilla muilla asemilla hyvä, paitsi Paraisilla tyydyttävä.

Lisätiedot

YHDYSKUNTAILMAN RAPORTTI

YHDYSKUNTAILMAN RAPORTTI Valkeakosken kaupunki Ympäristönsuojelu PL 2 (Sääksmäentie 2) 3761 VALKEAKOSKI YHDYSKUNTAILMAN RAPORTTI HEINÄ-SYYSKUU 215 2 Yhteenveto ilmanlaadusta neljännesvuosijaksolla heinä-syyskuu: Valkeakosken kaupungin

Lisätiedot

KAJAANIN ILMANLAADUN MITTAUSTULOKSET VUODELTA 2004

KAJAANIN ILMANLAADUN MITTAUSTULOKSET VUODELTA 2004 KAJAANIN ILMANLAADUN MITTAUSTULOKSET VUODELTA 04 Kajaanin kaupunki Ympäristötekninen toimiala Ympäristö ja maankäyttö 04 ILMANLAADUN SEURANTA KAJAANISSA Kajaanin ilmanlaadun seurannan toteuttavat Kajaanin

Lisätiedot

TAMPEREEN ILMANLAATU 2006 Päästöt ja ilmanlaadun mittaustulokset

TAMPEREEN ILMANLAATU 2006 Päästöt ja ilmanlaadun mittaustulokset TAMPEREEN ILMANLAATU 2006 Päästöt ja ilmanlaadun mittaustulokset www.ilmanlaatu.fi Tampereen kaupunki Ympäristöpalvelujen julkaisuja 2/2007 TAMPEREEN ILMANLAATU 2006 Päästöt ja ilmanlaadun mittaustulokset

Lisätiedot

TAMPEREEN ILMANLAATU Päästöt ja ilmanlaadun mittaustulokset. > ilmanlaatu > Muita kaupunkeja

TAMPEREEN ILMANLAATU Päästöt ja ilmanlaadun mittaustulokset.  > ilmanlaatu > Muita kaupunkeja TAMPEREEN ILMANLAATU 2005 Päästöt ja ilmanlaadun mittaustulokset www.ytv.fi > ilmanlaatu > Muita kaupunkeja Tampereen kaupunki Ympäristövalvonnan julkaisuja 2/2006 TAMPEREEN ILMANLAATU 2005 Päästöt ja

Lisätiedot

ILMANLAADUN MITTAUSTULOKSET

ILMANLAADUN MITTAUSTULOKSET ILMANLAADUN MITTAUSTULOKSET 2014 VALKEAKOSKEN KAUPUNKI Ympäristönsuojelu 29.5.2015 Heini Tanskanen 2 YHTEENVETO Valkeakosken yhdyskuntailman tarkkailua suoritettiin vuonna 2014 ympäristönsuojelulain mukaisten

Lisätiedot

ILMANTARKKAILUN VUOSIRAPORTTI 2016

ILMANTARKKAILUN VUOSIRAPORTTI 2016 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ILMANTARKKAILUN VUOSIRAPORTTI 2016 Kaupunkirakenteen toimiala Rakentaminen ja Ympäristö Jyväskylän ilmantarkkailun vuosiraportti 2016 Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ... 1 2 JYVÄSKYLÄN ILMANLAADUN

Lisätiedot

Harjavallan ja Porin ilmanlaatu 2014

Harjavallan ja Porin ilmanlaatu 2014 Porin ympäristövirasto Harjavallan ja Porin ilmanlaatu 2014 Tiivistelmä Mittausaineisto ja tulokset: Heidi Leppänen, Boliden Harjavalta Oy Juha Pulkkinen, JPP Kalibrointi Ky Jari Lampinen, Porin kaupungin

Lisätiedot

Porin ilmanlaatu Mittaustulokset 2013

Porin ilmanlaatu Mittaustulokset 2013 Ilmanlaatu Porissa vuonna 2012 Porin ilmanlaatu Mittaustulokset 2013 Ilmanlaatutyöryhmä RAPORTTI Porin kaupunki ympäristövirasto 1/2014 2 PORIN KAUPUNKI Ympäristövirasto PORIN ILMANLAATU MITTAUSTULOKSET

Lisätiedot

ILMANLAADUN MITTAUSTULOKSET

ILMANLAADUN MITTAUSTULOKSET ILMANLAADUN MITTAUSTULOKSET 2013 VALKEAKOSKEN KAUPUNKI Ympäristöpalvelut Katja Sippola 2 YHTEENVETO Valkeakosken yhdyskuntailman tarkkailua suoritettiin vuonna 2013 ympäristönsuojelulain mukaisten ilmoitusvelvollisten

Lisätiedot

Porin ilmanlaatu Mittaustulokset 2012

Porin ilmanlaatu Mittaustulokset 2012 Ilmanlaatu Porissa vuonna 2012 Porin ilmanlaatu Mittaustulokset 2012 Ilmanlaatutyöryhmä RAPORTTI Porin kaupunki ympäristövirasto 1/2013 2 PORIN KAUPUNKI Ympäristövirasto PORIN ILMANLAATU MITTAUSTULOKSET

Lisätiedot

Etelä-Karjalan ilmanlaatu 2013

Etelä-Karjalan ilmanlaatu 2013 Etelä-Karjalan ilmanlaatu 2013 1. Yleistä Etelä-Karjalan yhdyskuntailmanlaaduntarkkailun mittausverkko muodostuu Imatran, Lappeenrannan ja Svetogorskin mittauspisteistä. Vuonna 2013 mittausverkossa oli

Lisätiedot

ILMANLAADUN MITTAUKSIA SIIRRETTÄVÄLLÄ MITTAUSASEMALLA TURUSSA 3/05 2/06 KASVITIETEELLINEN PUUTARHA, RUISSALO

ILMANLAADUN MITTAUKSIA SIIRRETTÄVÄLLÄ MITTAUSASEMALLA TURUSSA 3/05 2/06 KASVITIETEELLINEN PUUTARHA, RUISSALO ILMANLAADUN MITTAUKSIA SIIRRETTÄVÄLLÄ MITTAUSASEMALLA TURUSSA 3/05 2/06 KASVITIETEELLINEN PUUTARHA, RUISSALO Turun kaupunki ympäristönsuojelutoimisto 2006 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 2 2 MITTAUSJÄRJESTELMÄ...

Lisätiedot

VARKAUDEN ILMANLAATU VUONNA 2015

VARKAUDEN ILMANLAATU VUONNA 2015 KESKI-SAVON YMPÄRISTÖTOIMI YMPÄRISTÖNSUOJELU VARKAUDEN ILMANLAATU VUONNA 2015 PÄÄTE RVEYS ASEMA JPP Kalibrointi Ky 2016 Määritelmiä, yksiköitä ja symboleita µg/m 3 mikrogrammaa kuutiometrissä AOT40 kumuloitunut

Lisätiedot

VARKAUDEN ILMANLAATU VUONNA 2011

VARKAUDEN ILMANLAATU VUONNA 2011 KESKI-SAVON YMPÄRISTÖTOIMI YMPÄRISTÖNSUOJELU VARKAUDEN ILMANLAATU VUONNA 2011 PÄÄTE RVEYS JPP Kalibrointi Ky 2012 TIIVISTELMÄ Vuonna 2011 typen oksidien päästöt Varkaudessa olivat noin 1000 t, hiukkaspäästöt

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN KAUPUNKI 2 Ympäristöpalvelut YHTEENVETO

VALKEAKOSKEN KAUPUNKI 2 Ympäristöpalvelut YHTEENVETO VALKEAKOSKEN KAUPUNKI 2 YHTEENVETO Valkeakosken yhdyskuntailman tarkkailua suoritettiin vuonna 2009 ilmansuojelulain mukaisten ilmoitusvelvollisten laitosten kanssa vuonna 2005 tehdyn sopimuksen mukaisesti.

Lisätiedot

TAMPEREEN ILMANLAATU 2008 Päästöt ja ilmanlaadun mittaustulokset

TAMPEREEN ILMANLAATU 2008 Päästöt ja ilmanlaadun mittaustulokset TAMPEREEN ILMANLAATU 2008 Päästöt ja ilmanlaadun mittaustulokset www.ilmanlaatu.fi Tampereen kaupunki Ympäristönsuojelun julkaisuja 4/2009 TAMPEREEN ILMANLAATU 2008 Päästöt ja ilmanlaadun mittaustulokset

Lisätiedot

VARKAUDEN ILMANLAATU VUOSINA 2009-2010

VARKAUDEN ILMANLAATU VUOSINA 2009-2010 KESKI-SAVON YMPÄRISTÖTOIMI YMPÄRISTÖNSUOJELU VARKAUDEN ILMANLAATU VUOSINA 2009-2010 PÄÄTE RVEYS ASEMA JPP Kalibrointi Ky 2011 TIIVISTELMÄ Vuonna 2009 typen oksidien päästöt Varkaudessa olivat noin 1035

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN ILMANLAATU 2004

ETELÄ-KARJALAN ILMANLAATU 2004 ETELÄ-KARJALAN ILMANLAATU Ilmanlaatuindeksi vuonna Mansikkalassa Mansikkala ERITTÄIN HUONO ÄITSAARI RAUTIONKYLÄ 15 HUONO 1 VÄLTTÄVÄ TYYDYTTÄVÄ 5 HYVÄ tammikuu helmikuu maaliskuu huhtikuu toukokuu kesäkuu

Lisätiedot

Pohjois-Kymenlaakson ilmanlaadun vuosiraportti 2006

Pohjois-Kymenlaakson ilmanlaadun vuosiraportti 2006 Pohjois-Kymenlaakson ilmanlaadun vuosiraportti 26 Kouvolan seudun kansanterveystyön kuntayhtymän Ympäristöpalvelut ESIPUHE 2 Tämä vuosiraportti sisältää yhteenvedon Anjalankosken, Elimäen, Iitin, Jaalan,

Lisätiedot

Rikkidioksidin ja haisevien rikkiyhdisteiden pitoisuudet tammi-kesäkuussa 2016

Rikkidioksidin ja haisevien rikkiyhdisteiden pitoisuudet tammi-kesäkuussa 2016 Asiantuntijapalvelut, Ilmanlaatu ja energia 216 ILMANLAADUN SEURANTA RAUMAN SINISAARESSA Rikkidioksidin ja haisevien rikkiyhdisteiden pitoisuudet tammi-kesäkuussa 216 METSÄ FIBRE OY RAUMAN TEHTAAT RAUMAN

Lisätiedot

ILMANLAADUN SEURANTA RAUMAN SINISAARESSA

ILMANLAADUN SEURANTA RAUMAN SINISAARESSA METSÄ FIBRE OY RAUMAN TEHTAAT RAUMAN BIOVOIMA OY JA FORCHEM OY ILMANLAADUN SEURANTA RAUMAN SINISAARESSA Kuva: U P M Rikkidioksidin ja haisevien rikkiyhdisteiden pitoisuudet tammi-kesäkuussa ASIANTUNTIJAPALVELUT

Lisätiedot

Etelä-Karjalan ilmanlaatu 2015

Etelä-Karjalan ilmanlaatu 2015 Etelä-Karjalan ilmanlaatu 2015 Sisällysluettelo 1. Yleistä... 2 2. Mitattavia komponentteja... 3 3. Ilmanlaadun ohje- ja raja-arvot... 4 4. Imatran ilmanlaatutulokset 2015... 5 4.1 Imatran hajurikkiyhdisteet

Lisätiedot

TAMPEREEN ILMANLAATU 2007 Päästöt ja ilmanlaadun mittaustulokset

TAMPEREEN ILMANLAATU 2007 Päästöt ja ilmanlaadun mittaustulokset TAMPEREEN ILMANLAATU 2007 Päästöt ja ilmanlaadun mittaustulokset www.ilmanlaatu.fi Tampereen kaupunki Ympäristöpalvelujen julkaisuja 1/2008 TAMPEREEN ILMANLAATU 2007 Päästöt ja ilmanlaadun mittaustulokset

Lisätiedot

Rikkidioksidin ja haisevien rikkiyhdisteiden pitoisuudet tammi-kesäkuussa 2017

Rikkidioksidin ja haisevien rikkiyhdisteiden pitoisuudet tammi-kesäkuussa 2017 Asiantuntijapalvelut, Ilmanlaatu ja energia ILMANLAADUN SEURANTA RAUMAN SINISAARESSA Rikkidioksidin ja haisevien rikkiyhdisteiden pitoisuudet tammi-kesäkuussa METSÄ FIBRE OY RAUMAN TEHTAAT RAUMAN BIOVOIMA

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN KAUPUNKI YMPÄRISTÖPALVELUT

VALKEAKOSKEN KAUPUNKI YMPÄRISTÖPALVELUT VALKEAKOSKEN KAUPUNKI YMPÄRISTÖPALVELUT VALKEAKOSKEN KAUPUNKI 2 ILMANLAADUN MITTAUSTULOKSET 2012 VALKEAKOSKEN KAUPUNKI 2 YHTEENVETO Valkeakosken yhdyskuntailman tarkkailua suoritettiin vuonna 2012 ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Rikkidioksidin ja haisevien rikkiyhdisteiden pitoisuudet vuonna 2015

Rikkidioksidin ja haisevien rikkiyhdisteiden pitoisuudet vuonna 2015 Asiantuntijapalvelut, Ilmanlaatu ja energia 2016 ILMANLAADUN SEURANTA RAUMAN SINISAARESSA Rikkidioksidin ja haisevien rikkiyhdisteiden pitoisuudet vuonna 2015 ILMANLAADUN SEURANTA RAUMAN SINISAARESSA Rikkidioksidin

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN KAUPUNKI 2 Ympäristöpalvelut YHTEENVETO

VALKEAKOSKEN KAUPUNKI 2 Ympäristöpalvelut YHTEENVETO VALKEAKOSKEN KAUPUNKI 2 YHTEENVETO Valkeakosken yhdyskuntailman tarkkailua suoritettiin vuonna 2011 ympäristönsuojelulain mukaisten ilmoitusvelvollisten laitosten kanssa vuonna 2005 tehdyn sopimuksen mukaisesti.

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 67. Ympäristölautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 67. Ympäristölautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1 3053/11.01.01/2015 67 Ilmanlaatu pääkaupunkiseudulla vuonna 2014 Valmistelijat / lisätiedot: Katja Ohtonen, puh. 043 826 5216 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN KAUPUNKI YMPÄRISTÖPALVELUT

VALKEAKOSKEN KAUPUNKI YMPÄRISTÖPALVELUT VALKEAKOSKEN KAUPUNKI YMPÄRISTÖPALVELUT ILMANLAADUN MITTAUSTULOKSET 2010 VALKEAKO SKEN KAUPUNKI 2 YHTEENVETO Valkeakosken yhdyskuntailman tarkkailua suoritettiin vuonna 2010 ympäristönsuojelulain mukaisten

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN ILMANLAADUN TARKKAILU 2015

ÄÄNEKOSKEN ILMANLAADUN TARKKAILU 2015 1 ÄÄNEKOSKEN ILMANLAADUN TARKKAILU 2015 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTOIMI UNTO HUTTUNEN ILMANSUOJELUJULKAISU 1 / 2016 2 YHTEENVETO Äänekosken yhdyskuntailman tarkkailua suoritettiin vuonna 2015 ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Tampereen kaupungin varautumissuunnitelma ilman epäpuhtauspitoisuuksien äkilliseen kohoamiseen. Luonnos 5.10.2009

Tampereen kaupungin varautumissuunnitelma ilman epäpuhtauspitoisuuksien äkilliseen kohoamiseen. Luonnos 5.10.2009 Tampereen kaupungin varautumissuunnitelma ilman epäpuhtauspitoisuuksien äkilliseen kohoamiseen Luonnos 5.10.2009 Kaupunkiympäristön kehittäminen / Ympäristönsuojelu Sisällysluettelo Sisällysluettelo...1

Lisätiedot

RAUMAN KESKUSTAN ILMANLAATU 2016

RAUMAN KESKUSTAN ILMANLAATU 2016 RAUMAN KESKUSTAN ILMANLAATU 2016 Yhteenveto NO₂- ja PM₁₀-mittauksista Hallikadun mittausasemalla Rauman kaupunki Tekninen toimiala Ympäristönsuojelu Helmi Sipilä 25.7.2017 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 2 2 ILMANLAADUN

Lisätiedot

VALTATIE 12 TAMPEREEN TUNNELIN ILMANLAADUN SEURANTA

VALTATIE 12 TAMPEREEN TUNNELIN ILMANLAADUN SEURANTA Asiantuntijapalvelut, Ilmanlaatu ja energia 218 VALTATIE 12 TAMPEREEN TUNNELIN ILMANLAADUN SEURANTA Mittaustulokset vuodelta 217 WWW.ILMATIETEENLAITOS.FI VALTATIE 12 TAMPEREEN TUNNELIN ILMANLAADUN SEURANTA

Lisätiedot

RAUMAN KESKUSTAN ILMANLAATU 2015

RAUMAN KESKUSTAN ILMANLAATU 2015 RAUMAN KESKUSTAN ILMANLAATU 2015 Yhteenveto PM₁₀- ja NO₂-mittauksista Hallikadun mittausasemalla Rauman kaupunki Tekninen virasto Ympäristönsuojelu Katriina Mannonen SISÄLLYSLUETTELO 1 SANASTOA... 3 2

Lisätiedot

Pietarsaaren kaupunki Ympäristönsuojelutoimisto Raportti 1/2012

Pietarsaaren kaupunki Ympäristönsuojelutoimisto Raportti 1/2012 Pietarsaaren kaupunki Ympäristönsuojelutoimisto Raportti 1/2012 ILMANLAATU PIETARSAARENSEUDULLA VUONNA 2011 ESIPUHE Tämä raportti käsittää vuoden 2011 ilmanlaadun tarkkailun Pietarsaaren kaupungissa sekä

Lisätiedot