TAMPEREEN ILMANLAADUN MITTAUSTULOKSET. Neljännesvuosiraportti 4/2009. Tampereen kaupunki Kaupunkiympäristön kehittäminen Ympäristönsuojelu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TAMPEREEN ILMANLAADUN MITTAUSTULOKSET. Neljännesvuosiraportti 4/2009. Tampereen kaupunki Kaupunkiympäristön kehittäminen Ympäristönsuojelu"

Transkriptio

1 TAMPEREEN ILMANLAADUN MITTAUSTULOKSET Neljännesvuosiraportti 4/29 Tampereen kaupunki Kaupunkiympäristön kehittäminen Ympäristönsuojelu

2 2 ESIPUHE Tampereen ilmanlaadun tarkkailu vuonna 29 on järjestetty Tampereen alueen ilmanlaadun yhteistarkkailusopimuksen mukaisesti. Toteutuksesta vastaa ympäristö ja rakennusjaoston alaisuudessa ympäristönsuojeluyksikkö. Mittaustuloksista laaditaan raportti neljännesvuosittain ja yhteenvetoraportti kerran vuodessa. Pirkankadun varren lisäksi ilmanlaatua mitattiin neljännesvuosijaksolla Linjaautoasemalla, Santalahdessa, Kalevassa ja Epilässä. Santalahden mittaukset lopetettiin marraskuussa ja mittausasema siirrettiin Epilään. Epilässä aloitettiin pienhiukkasten ja hengitettävien mittaukset Grimm 18 analysaattorilla ja asemalla ollut Teom laite poistettiin käytöstä. Kalevan mittausasemalla TEI 49 otsonianalysaattori korvattiin API 4E merkkisellä laitteella marraskuun lopussa. Sääolosuhteita seurattiin Näsinneulassa ja Keskustorilla sijaitsevilla sääasemilla. Linja autoaseman Teom analysaattorin ohjelmisto hävisi laitteen akun purkauduttua jo toisen vialliseksi osoittautuneen piirikortin takia. Laitteen tilalla käytettiin joulu tammikuussa Santalahden asemalta poistettua, 17 vuotta vanhaa analysaattoria. Syyskuussa ilmanlaadun mittaustiedot sisältävä tietokanta siirrettiin tietotekniikkakeskuksen serveriltä ympäristönsuojeluyksikön omalle työasemalle, koska tiedonkeruu oli katkeillut toistuvasti Tietotekniikkakeskuksen palvelimella tehtävien varmuuskopiointien takia. Ympäristönsuojelun työasemalle siirrettyä tietokantaa siivottiin joulukuun alussa, koska lokitiedosto täytti työaseman kiintolevyn. Tiedonkeruu on toiminut tämän jälkeen ongelmitta, mutta tietojen lähettäminen ilmanlaatuportaaliin on jouduttu tekemään manuaalisesti. Ongelma pyritään ratkaisemaan alkuvuonna 21. Neljännesvuosiraportin on laatinut terveysinsinööri Ari Elsilä. Mittausverkon ylläpidosta on huolehtinut terveysinsinöörin ohella ympäristötarkastaja Milla Hilli Lukkarinen. Tarkkailun kenttätyöt on tehnyt ympäristövalvoja Kari Nieminen. Tampereella TAMPEREEN KAUPUNKI KAUPUNKIYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN YMPÄRISTÖNSUOJELU FRENCKELLINAUKIO 2B PL 487, 3311 TAMPERE PUH FAKSI

3 3 1 MITTAUSJÄRJESTELMÄ Ilmanlaadun mittausasemat ja tekniikat on esitetty taulukossa 1. Analysaattoreita on käytössä kymmenen kappaletta, joiden lisäksi säätietoja saadaan kahdesta säämastosta. Taulukko 1. Ilmanlaadun mittausasemat ja tekniikat Tampereella vuonna 29. Mittauspaikka komponentti (hiukkaskoko) / laite / menetelmä Kaleva typen oksidit ME 9841B / kemiluminesenssi otsoni TEI 49 ja 12/29 alk. API 4E / UV absorptio heng. hiukkaset PM 2.5 / TEOM 14a / värähtelevä mikrovaaka Pirkankatu typen oksidit ME 9841B / kemiluminesenssi pienhiukkaset PM 2.5 / Elpi / sähköinen alipaineimpaktori heng. hiukkaset PM 1 / TEOM 14a / värähtelevä mikrovaaka Keskustori, Kauppa Hämeen kiinteistö tuulitiedot lämpötila kosteus 3 metriä maanpinnasta 3 metriä maanpinnasta 3 metriä maanpinnasta Santalahti heng. hiukkaset PM 1 / TEOM 14 / värähtelevä mikrovaaka ( saakka) Epilä hengitettävät hiukkaset PM 1 ja PM2.5 / Grimm 18 / laserdiffraktio ( alkaen) Linja autoasema typen oksidit ME 9841B / kemiluminesenssi pienhiukkaset PM 2.5 / TEOM14a / värähtelevä mikrovaaka (vanha Teom ) Näsinneula tuulitiedot 135 m maanpinnasta lämpötila 5 m, 43 m, 88 m ja 135 m maanpinnasta kosteus 5 m, 43 m, 88 m ja 135 m maanpinnasta Kauppa Hämeen kiinteistön pohjataso on noin 89 metriä meren pinnan yläpuolella. Näsinneulan pohjataso on noin 115 metriä meren pinnan yläpuolella. Kaasujen pitoisuudet esitetty 2 C:een lämpötilassa ja hiukkasten pitoisuudet ulkoilman lämpötilassa. ME = Monitor Europe TEI = Thermo Environmental Instruments Inc g/m 3 = mikro(miljoonasosa)grammaa epäpuhtautta ilmakuutiometrissä mg/m 3 = milli(tuhannesosaa)grammaa epäpuhtautta ilmakuutiometrissä validiteetti = tulosten ajallinen kattavuus % kuukauden tunneista

4 4 2 MITTAUSMENETELMÄT JA RAJA ARVOT 2.1 Sääolosuhteet Sääolosuhteita on seurattu Näsinneulassa ja Keskustorin lounaiskulmassa. Näsinneulan säätiedot saadaan Ilmatieteen laitokselta. Mittausjakson sääolosuhteet on esitetty liitetaulukoissa ja kuvissa. 2.2 Hengitettävät hiukkaset (PM 1 ) Hengitettävät hiukkaset (PM 1 ) ovat aerodynaamiselta halkaisijaltaan alle,1 mm:n kokoisia hiukkasia. Niiden pitoisuutta seurattiin jatkuvatoimisilla TEOManalysaattoreilla Pirkankadun varrella ja Santalahdessa. Hengitettävien hiukkasten pitoisuudet on esitetty liitetaulukoissa ja kuvissa. Hengitettävien hiukkasten pitoisuuden vuorokausiohjearvo on 7 g/m 3 (kuukauden toiseksi suurimmalle vrk keskiarvolle), tuntiohjearvo 15 µg/m 3 (kuukauden tuntiarvojen 99. prosenttipiste) ja vuorokausiraja arvo 5 µg/m 3 (joka saa ylittyä 35 kertaa kalenterivuoden aikana kullakin mittausasemalla). 2.3 Pienhiukkasten (PM 2.5 ) lukumäärä ja massajakaumat 2.4 Hiilimonoksidi 2.5 Typen oksidit Pienhiukkasten pitoisuutta seurattiin PM 2.5 esierottimella varustetuilla TEOManalysaattorilla linja autoasemalla ja Kalevassa. Pienhiukkasten massapitoisuudelle annettu tavoitearvo 25 µg/m 3 vuosikeskiarvona on saavutettava mennessä. Edellä mainittu arvo tulee voimaan myös raja arvona Pienhiukkasten ja hengitettävien hiukkasten pitoisuutta ja niiden erotusta sekä PM1 hiukkasten pitoisuutta mitattiin Epilässä laserdiffraktio menetelmää käyttävällä Grimm analysaattorilla. Edellä mainittujen lisäksi pienhiukkasten lukumäärä ja pitoisuusjakaumaa seurattiin Pirkankadun varrella ulkoilma Elpi mittauslaitteella, jonka antamista tuloksista voi laskea pienhiukkasten (PM 2.5 ) massapitoisuuden. Hiukkasten lukumääräpitoisuudelle ei ole annettu ohje eikä raja arvoa. Hiilimonoksidipitoisuuden mittaamien Tampereella lopetettiin maaliskuussa 29. Typen oksidien pitoisuutta mitattiin Pirkankadun varrella, Kalevassa ja linjaautoasemalla. Mittaustulokset on esitetty liitetaulukoissa ja kuvissa. Ohjearvot koskevat vain typpidioksidin pitoisuuksia. Typpidioksidin pitoisuuden toiseksi suurin vuorokausikeskiarvo ja 99 % tuntiarvo ovat tunnuslukuja, joita verrataan ohjearvoihin. Kuukausikeskiarvolle ei ole annettu ohjearvoa.

5 5 Typpidioksidille annettu raja arvo 2 µg/m 3 tuntikeskiarvona saa ylittyä alkaen vain 18 kertaa kalenterivuodessa. Raja arvo tiukkenee siis olennaisesti verrattuna aiempaan, jolloin ylityksiä sallittiin 2% vuoden tunneista, siis tulosten kattavuudesta riippuen enimmillään 175 kpl. Typpidioksidin pitoisuudelle annettu vuosiraja arvo on 4 µg/m Otsoni 2.7 Ilmanlaatuindeksi Otsonipitoisuutta mitattiin Kalevassa. Mittaustulokset on esitetty liitetaulukoissa ja kuvissa. Valtioneuvoston asetuksessa (783/23) on annettu tavoitearvot otsonipitoisuudelle terveyshaittojen ehkäisemiseksi ja kasvillisuuden suojelemiseksi. Korkein päivittäinen kahdeksan tunnin keskiarvo 12 µg/m 3 saa ylittyä enintään 25 päivänä kalenterivuodessa kolmen vuoden keskiarvona. Otsonipitoisuuden kumulatiivisen summan tavoitearvo 18 µg/m 3 lasketaan ajanjaksolta tietyn kynnyksen ylittävistä tuntipitoisuuksista summattuna. Otsonipitoisuuden osalta tiedotuskynnys on 18 µg/m 3 ja varoituskynnys 24 µg/m 3 tuntikeskiarvoina. M;ittaustulosten perusteella tunneittain laskettava indeksi, jolla voidaan kuvata ilmanlaatua yksinkertaisesti. Indeksiä laskettaessa mitattuja ilman epäpuhtauspitoisuuksia verrataan vuonna 21 voimaan tulleen ilmanlaatuasetuksen mukaisiin pitoisuustasoihin. Mittausasemasta riippuen rikkidioksidin, typpidioksidin, hiilimonoksidin, otsonin ja hengitettävien hiukkasten ja pienhiukkasten mittaustuloksia verrataan joka tunti pienin lisäyksin asetuksen mukaisiin pitoisuustasoihin ja korkein tulos valitaan ilmanlaatuindeksiksi. Indeksin luokat ja sanallinen selostus on annettu pääosin terveysperustein, mutta siinä on myös otettu huomioon materiaali ja luontovaikutuksia. Tässä raportissa esitettyjä Tampereen indeksiarvoja laskettaessa otetaan huomioon typpidioksidin ja hengitettävien hiukkasten pitoisuus Pirkankadun mittausasemalta. Reaaliaikaista tietoa ilmanlaadusta eri kaupungeissa sekä lisätietoa ilmanlaatuindeksistä löytyy internetistä osoitteesta: Indeksi Luonnehdinta Terveysvaikutukset Muut vaikutukset

6 6 Taulukko 2. Indeksin määrittely Indeksi Luonnehdinta Terveysvaikutukset Muut vaikutukset 5 hyvä ei todettuja lieviä luontovaikutuksia pitkällä aikavälillä tyydyttävä hyvin epätodennäköisiä lieviä luontovaikutuksia pitkällä aikavälillä 76 1 välttävä epätodennäköisiä selviä kasvillisuusvaikutuksia, materiaalivaikutuksia pitkällä aikavälillä huono mahdollisia herkillä selviä kasvillisuus ja yksilöillä materiaalivaikutuksia pitkällä aikavälillä 151 erittäin huono mahdollisia herkillä selviä kasvillisuus ja yksilöillä materiaali vaikutuksia pitkällä aikavälillä Taulukko 3. Ilmanlaatu Pirkankadun mittausasemalla indeksiluokittain mittausjakson aikana (vuorokausien maksimiarvot) lokakuu marraskuu joulukuu yhteensä vrk hyvä tyydyttävä välttävä huono erittäin huono yhteensä

7 7 3 TULOKSET JA TULOSTEN TARKASTELU Tampereen ilmanlaatua seurattiin mittausjaksolla Pirkankadun, Kalevan ja Linjaautoaseman lisäksi Santalahdessa ja marraskuusta alkaen Epilässä. Sääolosuhteita seurattiin Näsinneulassa ja Keskustorilla sijaitsevilla sääasemilla. Tulosten arvioinnissa sovelletaan valtioneuvoston päätöstä ilmanlaadun ohjearvoista (48/1996) ja valtioneuvoston asetusta ilmanlaadusta (711/21). Valtioneuvoston asetuksessa (783/23) on annettu tavoitearvot otsonipitoisuudelle terveyshaittojen ehkäisemiseksi ja kasvillisuuden suojelemiseksi. Valtioneuvosto on antanut asetuksella (164/27) tavoitearvot arseenin, kadmiumin, nikkelin ja betso(a)pyreenin pitoisuudelle ilmassa. Nokian Tottijärvellä satoi lokakuussa 39,3 mm (6% keskiarvosta), marraskuussa 67,8 mm (13% keskiarvosta) ja joulukuussa 28,9 mm (66 % keskiarvosta). Typpidioksidipitoisuuden toiseksi suurimmat vuorokausikeskiarvot eri mittausasemilla olivat neljännesvuosijakson aikana % ohjearvosta (7 g/m 3 ). Tuntiarvot olivat % ohjearvosta (15 g/m 3 ). Jakson korkeimmat pitoisuudet havaittiin linja autoasemalla joulukuussa. Typpidioksidin tuntipitoisuudelle annettu raja arvo 2 µg/m 3 ei ylittynyt. Typpidioksidin pitoisuuden vuosikeskiarvolle annettu raja arvo 4 µg/m 3 ei ole 2 luvulla ylittynyt Tampereella yhdelläkään mittausasemalla. Otsonipitoisuuden suurimmat kuukausikohtaiset kahdeksan tunnin liukuvat keskiarvot olivat Kalevassa g/m 3 ja tuntikeskiarvot 29 4 µg/m 3. Otsonipitoisuudelle kasvillisuuden suojelemiseksi annettu kynnysarvo (65 g/m 3 vuorokausikeskiarvona) ei ylittynyt. Terveyden suojelemiseksi annettu kynnysarvo (11 g/m 3 tuntiarvojen liukuvana 8 tunnin keskiarvona) ei ylittynyt. Väestölle on tiedotettava kohonneista pitoisuuksista, mikäli otsonipitoisuus ylittää tuntikeskiarvona kynnysarvon 18 g/m 3 ja väestöä on varoitettava, mikäli otsonipitoisuuden tuntikeskiarvo ylittää kynnysarvon 24 g/m 3. Tiedotusvelvoitteen aiheuttavat kynnysarvot eivät ylittyneet. Hengitettävien hiukkasten (PM 1 ) toiseksi suurin vuorokausikeskiarvo oli Pirkankadun mittausasemalla loka joulukuussa µg/m 3, Santalahden mittausasemalla lokakuussa 28 g/m 3 ja Epilässä joulukuussa 28 µg/m 3. Hengitettävien hiukkasten pitoisuudelle annettu ohjearvo (7 g/m 3 kuukauden toiseksi suurimmalle vuorokausikeskiarvolle) ei ylittynyt jakson aikana. Hengitettävien hiukkasten pitoisuudelle annettu raja arvon numeroarvo ylittyi Pirkankadulla 3 kertaa mittausjakson aikana. Hengitettävien hiukkasten rajaarvon numeroarvon (5 µg/m 3 vuorokausikeskiarvona) ylitykset vuoden 29 aikana on esitetty liitetaulukossa 26. Pienhiukkasten pitoisuuden kuukausikeskiarvot oli Kalevassa jakson aikana luokkaa 6 µg/m 3, Linja autoasemalla 6 9 µg/m 3 ja Epilässä joulukuussa 14 µg/m 3. Kuukauden suurimmat vuorokausikeskiarvot olivat Kalevassa 1 17

8 8 µg/m 3, linja autoasemalla 9 18 µg/m 3 ja Epilässä joulukuussa 28 µg/m 3. Pienhiukkasten (PM 2.5 ) lukumäärä ja massapitoisuutta seurattiin Pirkankadun varrella sijaitsevalla mittausasemalla ulkoilmaelpi mittauslaitetta käyttäen. Tuloksia on esitetty liitetaulukoissa. Pienhiukkasten massapitoisuuden kuukausikeskiarvot vaihtelivat jakson aikana välillä 9 24 µg/m 3, suurimmat vuorokausikeskiarvot välillä µg/m 3 ja lukumääräpitoisuudet välillä kpl/cm 3. Pienhiukkasten lukumääräpitoisuudelle ei ole annettu ohjearvoa. Elpin mittaustuloksia ei huomioida Pirkankadulta laskettavissa indeksiarvoissa. Ilmanlaatu oli mittausjakson aikana Pirkankadun varrella oli 29 päivänä hyvä, 36 päivänä tyydyttävä 2 päivänä välttävä ja 7 päivänä huono. Ilmanlaatu ei luokittunut erittäin huonoksi kertaakaan mittausjakson aikana.

9 9 4 KIRJALLISUUTTA Dekati 26. Electrical Low Pressure Impactor Data processing sheet for Microsoft EXCEL 97 (TM). Version 4.2 Ilmatieteen laitos, ilmastotilastot. Kartastenpää R. ym. 24. Ilmanlaadun mittausohje, versio 1.. Ilmatieteen laitos ilmanlaadun tutkimus. Helsinki, 68 s. + liitteet. SFS Ilmansuojelu. Ilman laatu. Typen oksidien määritys kemiluminesenssimenetelmällä. 8 s. Tampereen ilmanlaatu 28. Päästöt ja ilmanlaadun mittaustulokset. Tampereen kaupunki, ympäristöpalvelujen julkaisuja 4/29, 66 s. INTERNET LINKKEJÄ: (Tampereen kaupungin ymp.suojelu) (Valtakunnallinen siitepölytiedote) (Mittaustuloksia valtakunnallisesti) (WHO:n ohjearvot)

10 1 Kuva 1. Tuuliruusut Keskustorin sääasemalta

11 11 Kuva 2. Tuuliruusut Näsinneulan sääasemalta.

12 12 Tnop[m/s] Monthly Report Kauppahame 1.29 Interval 1 Min 9 Tnop[m/s] Tnop[m/s] Monthly Report Kauppahame Interval 1 Min 9 Tnop[m/s] Tnop[m/s] Monthly Report Kauppahame Interval 1 Min 8 Tnop[m/s] Kuva 3. Tuulen nopeuden 1 min keskiarvot Keskustorin sääasemalta.

13 13 WS 135m[m/s] Monthly Report Neula 1.29 Interval 1 Min WS 135m[m/s] WS 135m[m/s] Monthly Report Neula Interval 1 Min WS 135m[m/s] WS 135m[m/s] Monthly Report Neula Interval 1 Min WS 135m[m/s] Kuva 4. Tuulen nopeuden 1 min keskiarvot Näsinneulan sääasemalta.

14 14 Temp[ C] Monthly Report Kauppahame 1.29 Interval 1 Min Temp[ C] Temp[ C] Monthly Report Kauppahame Interval 1 Min Temp[ C] Tnop[m/s] Monthly Report Kauppahame Interval 1 Min 8 Tnop[m/s] Kuva 5. Lämpötilan 1 min keskiarvot Keskustorin sääasemalta.

15 15 Skosteus[%] Monthly Report Kauppahame 1.29 Interval 1 Min Skosteus[%] Skosteus[%] Monthly Report Kauppahame Interval 1 Min Skosteus[%] Skosteus[%] Monthly Report Kauppahame Interval 1 Min Skosteus[%] Kuva 6. Suhteellisen kosteuden 1 min keskiarvot Keskustorin sääasemalta.

16 16 Monthly Station Report Neula 1.29 Interval 1 Min Value TEMP 135m C TEMP 5m C Monthly Station Report Neula Interval 1 Min Value TEMP 88m C TEMP 5m C Monthly Station Report Neula Interval 1 Min Value TEMP 88m C TEMP 5m C Kuva 7. Lämpötilojen 1 min keskiarvoja Näsinneulan sääasemalta.

17 17 Periodic Station Report Neula : : Interval 1 Min Value /12 15/12 16/12 17/12 18/12 19/12 TEMP 88m C TEMP 5m C Kuva 7b. Lämpötilainversio Näsinneulassa viikolla 51/29. Periodic 2Y Linja autoasema PM2,5[µg/m3] Kaleva PM2,5[µg/m3] 1Hour : : Linja autoasema PM2,5[µg/m3] Kaleva PM2,5[µg/m3] Linja autoasema PM2,5[µg/m3] Kaleva PM2,5[µg/m3] Periodic Station Report Epila : : Interval 1 Hour Value /12 15/12 16/12 17/12 18/12 19/12 PM1 µg/m3 PMcoarse µg/m3 PM1 µg/m3 Kuva 7c. Pienhiukkasten ja hengitettävien hiukkasten pitoisuuksia viikolla 51/29.

18 18 Periodic Station Report Pirkankatu : : Interval 1 Hour 4 Value /12 15/12 16/12 17/12 18/12 19/12 NO2 µg/m3 NO µg/m3 Periodic Station Report Linja autoasema : : Interval 1 Hour 5 Value /12 15/12 16/12 17/12 18/12 19/12 NO2 µg/m3 NO µg/m3 Periodic Station Report Kaleva : : Interval 1 Hour 3 Value /12 15/12 16/12 17/12 18/12 19/12 NO2 µg/m3 NO µg/m3 Kuva 7d. Pienhiukkasten ja hengitettävien hiukkasten pitoisuuksia viikolla 51/29.

19 19 Monthly Station Report Neula 1.29 Interval 1 Min 1 Value RH 135m % RH 5m % Monthly Station Report Neula Interval 1 Min 1 Value RH 135m % RH 5m % Monthly Station Report Neula Interval 1 Min 1 Value RH 135m % RH 5m % Kuva 8. Suhteellisen kosteuden 1 min keskiarvoja Näsinneulan sääasemalta.

20 2 PM1[µg/m3] Periodic Station Report Pirkankatu : : Interval 24 Hour PM1[µg/m3] /1 14/1 21/1 28/1 4/11 11/11 18/11 25/11 2/12 9/12 16/12 23/12 3/12 PM1[µg/m3] Periodic Station Report S1 (Santalahti) : : Interval 24 Hour PM1[µg/m3] /1 14/1 21/1 28/1 4/11 11/11 18/11 25/11 2/12 9/12 16/12 23/12 3/12 PM1[µg/m3] Periodic Station Report Epila : : Interval 24 Hour PM1[µg/m3] /1 14/1 21/1 28/1 4/11 11/11 18/11 25/11 2/12 9/12 16/12 23/12 3/12 Kuva 9a. Hengitettävien hiukkasten pitoisuuden vuorokausikeskiarvot Pirkankadun, Santalahden ja Epilän mittausasemilta.

21 21 PM1[µg/m3] Monthly Report Pirkankatu 1.29 Interval 1 Hour PM1[µg/m3] PM1[µg/m3] Monthly Report Pirkankatu Interval 1 Hour PM1[µg/m3] PM1[µg/m3] Monthly Report Pirkankatu Interval 1 Hour PM1[µg/m3] Kuva 1a. Hengitettävien hiukkasten pitoisuuden tuntikeskiarvot Pirkankadun mittausasemalta.

22 22 PM1[µg/m3] Monthly Report S1 (Santalahti) 1.29 Interval 1 Hour PM1[µg/m3] PM1[µg/m3] Monthly Report Epila Interval 1 Hour PM1[µg/m3] PM1[µg/m3] Monthly Report Epila Interval 1 Hour PM1[µg/m3] Kuva 1b. Hengitettävien hiukkasten pitoisuuden tuntikeskiarvot Santalahden ja Epilän (marraskuusta alaken) mittausasemilta.

23 23 PM2,5[µg/m3] Periodic Station Report Kaleva : : Interval 24 Hour PM2,5[µg/m3] /1 14/1 21/1 28/1 4/11 11/11 18/11 25/11 2/12 9/12 16/12 23/12 3/12 PM2,5[µg/m3] Periodic Station Report Linja autoasema : : Interval 24 Hour PM2,5[µg/m3] /1 14/1 21/1 28/1 4/11 11/11 18/11 25/11 2/12 9/12 16/12 23/12 3/12 PM2.5[µg/m3] Periodic Station Report Epila : : Interval 24 Hour PM2.5[µg/m3] /1 14/1 21/1 28/1 4/11 11/11 18/11 25/11 2/12 9/12 16/12 23/12 3/12 Kuva 11. Pienhiukkasten pitoisuuden vuorokausikeskiarvot Kalevan ja Epilän mittausasemilta sekä Linja autosemalta.

24 24 PM2,5[µg/m3] Monthly Report Kaleva 1.29 Interval 1 Hour PM2,5[µg/m3] PM2,5[µg/m3] Monthly Report Kaleva Interval 1 Hour PM2,5[µg/m3] PM2,5[µg/m3] Monthly Report Kaleva Interval 1 Hour PM2,5[µg/m3] Kuva 12a. Pienhiukkasten pitoisuuden tuntikeskiarvot Kalevan mittausasemalta.

25 25 PM2,5[µg/m3] Monthly Report Linja autoasema 1.29 Interval 1 Hour PM2,5[µg/m3] PM2,5[µg/m3] Monthly Report Linja autoasema Interval 1 Hour PM2,5[µg/m3] PM2,5[µg/m3] Monthly Report Linja autoasema Interval 1 Hour PM2,5[µg/m3] Kuva 12b. Pienhiukkasten massapitoisuuden tuntikeskiarvot linja autoasemalta (laite huollossa välillä) (TEOM14a). Vanha Teom käytössä

26 26 NO2[µg/m3] Periodic Station Report Pirkankatu : : Interval 24 Hour NO2[µg/m3] /1 14/1 21/1 28/1 4/11 11/11 18/11 25/11 2/12 9/12 16/12 23/12 3/12 NO2[µg/m3] Periodic Station Report Kaleva : : Interval 24 Hour NO2[µg/m3] /1 14/1 21/1 28/1 4/11 11/11 18/11 25/11 2/12 9/12 16/12 23/12 3/12 NO2[µg/m3] Periodic Station Report Linja autoasema : : Interval 24 Hour NO2[µg/m3] /1 14/1 21/1 28/1 4/11 11/11 18/11 25/11 2/12 9/12 16/12 23/12 3/12 Kuva 13. Typpidioksidin pitoisuuden vuorokausikeskiarvot Pirkankadun ja Kalevan mittausasemilta sekä Linja autoasemalta.

27 27 Monthly Station Report Pirkankatu 1.29 Interval 1 Hour 24 Value NO2 µg/m3 NO µg/m3 Monthly Station Report Pirkankatu Interval 1 Hour Value NO2 µg/m3 NO µg/m3 Monthly Station Report Pirkankatu Interval 1 Hour 4 Value NO2 µg/m3 NO µg/m3 Kuva 14a. Typen oksidien pitoisuuden tuntikeskiarvot Pirkankadun mittausasemalta.

28 28 Monthly Station Report Linja autoasema 1.29 Interval 1 Hour 3 Value NO2 µg/m3 NO µg/m3 Periodic Station Report Linja autoasema : : Interval 1 Hour 5 Value /11 14/11 21/11 28/11 5/12 12/12 19/12 26/12 NO2 µg/m3 NO µg/m3 Monthly Station Report Linja autoasema Interval 1 Hour 5 Value NO2 µg/m3 NO µg/m3 Kuva 14b. Typen oksidien pitoisuuden tuntikeskiarvot Linja autoasemalta.

29 29 Monthly Station Report Kaleva 1.29 Interval 1 Hour Value NO2 µg/m3 NO µg/m3 Monthly Station Report Kaleva Interval 1 Hour Value NO2 µg/m3 NO µg/m3 Monthly Station Report Kaleva Interval 1 Hour Value NO2 µg/m3 NO µg/m3 Kuva 14c. Typen oksidien pitoisuuden tuntikeskiarvot Kalevan mittausasemalta.

30 3 O3[µg/m3] Periodic Station Report Kaleva : : Interval 8 Hour O3[µg/m3] /1 1/2 1/3 1/4 1/5 1/6 1/7 1/8 1/9 1/1 1/11 1/12 Kuva 15. Otsonipitoisuuden 8h arvot Kalevan mittausasemalta vuonna 29.

31 31 O3[µg/m3] Monthly Report Kaleva 1.29 Interval 1 Hour O3[µg/m3] O3[µg/m3] Monthly Report Kaleva Interval 1 Hour O3[µg/m3] O3[µg/m3] Monthly Report Kaleva Interval 1 Hour O3[µg/m3] Kuva 16. Otsonipitoisuuden tuntikeskiarvot Kalevan mittausasemalta. Vanha TEI 49 otsonianalysaattori korvattu API 4:lla alkaen.

32 32 PN2.5[1/cm3] Periodic Station Report Pirkankatu : : Interval 24 Hour PN2.5[1/cm3] /1 14/1 21/1 28/1 4/11 11/11 18/11 25/11 2/12 9/12 16/12 23/12 3/12 Kuva 17. Pienhiukkasten lukumääräpitoisuuden vuorokausikeskiarvot Pirkankadun mittausasemalta (1/cm 3 ) (ELPI). PM2.5[mg/m3] Periodic Station Report Pirkankatu : : Interval 24 Hour PM2.5[mg/m3] /1 14/1 21/1 28/1 4/11 11/11 18/11 25/11 2/12 9/12 16/12 23/12 3/12 Kuva 18. Pienhiukkasten massapitoisuuden vuorokausikeskiarvot Pirkankadun mittausasemalta (mg/m 3 ) (ELPI).

33 33 PN2.5[1/cm3] Monthly Report Pirkankatu 1.29 Interval 1 Hour PN2.5[1/cm3] PN2.5[1/cm3] Monthly Report Pirkankatu Interval 1 Hour PN2.5[1/cm3] PN2.5[1/cm3] Monthly Report Pirkankatu Interval 1 Hour PN2.5[1/cm3] Kuva 19. Pienhiukkasten lukumääräpitoisuuden tuntikeskiarvot Pirkankadun mittausasemalta (1/cm 3 ) (ELPI). Laite oli perushuollossa marraskuussa.

34 34 PM2.5[mg/m3] Monthly Report Pirkankatu 1.29 Interval 1 Hour PM2.5[mg/m3] PM2.5[mg/m3] Monthly Report Pirkankatu Interval 1 Hour PM2.5[mg/m3] PM2.5[mg/m3] Monthly Report Pirkankatu Interval 1 Hour PM2.5[mg/m3] Kuva 2. Pienhiukkasten massapitoisuuden tuntikeskiarvot Pirkankadun mittausasemalta (mg/m 3 ) (ELPI). Laite oli perushuollossa marraskuussa.

35 Kuva 21. Ilmanlaatu mittausjaksolla tunneittain Pirkankadun mittausasemalla ilmanlaatuindeksillä arvioituna. Kuvassa on ajanjaksolta esitetty vain vrk maksimiarvot. Asteikko: 5=hyvä, 51 75=tyydyttävä, 76 1=välttävä, 11 15=huono, 151 = erittäin huono.

36 36 Tampere 29 tunnusluvut Liitetaulukko 1. Typpimonoksidin pitoisuudet Kalevan mittausasemalla (II/29 alkaen) Date Monitor Units Avg. 99 % 2nd Maxl8t Max Max Valid% Table Reg. Hourly Daily Reg. Hourly Daily Reg. Niemi 1.9 NO µg/m % Kaleva 2.9 NO µg/m % Kaleva 3.9 NO µg/m % Kaleva 4.9 NO µg/m % Kaleva 5.9 NO µg/m % Kaleva 6.9 NO µg/m % Kaleva 7.9 NO µg/m ,8% Kaleva 8.9 NO µg/m ,5% Kaleva 9.9 NO µg/m ,3% Kaleva 1.9 NO µg/m % Kaleva 11.9 NO µg/m % Kaleva 12.9 NO µg/m % 4 Liitetaulukko 2. Typpidioksidin pitoisuudet Kalevan mittausasemalla (II/29 alkaen) Date Monitor Units Avg. 99 % 2nd Maxl8t Max Max Valid% % 2.vrk % 99% Table Reg. Hourly Daily Reg. Hourly Daily Reg. arvosta arvosta Niemi 1.9 NO2 µg/m % Kaleva 2.9 NO2 µg/m % 3 29 Kaleva 3.9 NO2 µg/m % Kaleva 4.9 NO2 µg/m % 3 39 Kaleva 5.9 NO2 µg/m % Kaleva 6.9 NO2 µg/m % Kaleva 7.9 NO2 µg/m ,8% Kaleva 8.9 NO2 µg/m ,5% Kaleva 9.9 NO2 µg/m ,3% Kaleva 1.9 NO2 µg/m % Kaleva 11.9 NO2 µg/m % Kaleva 12.9 NO2 µg/m % Liitetaulukko 3. Typpimonoksidin pitoisuudet Linja autoasemalla. Date Monitor Units Avg. 99 % 2nd Maxl8t Max Max Valid% Table Reg. Hourly Daily Reg. Hourly Daily Reg. Linja autoasema 1.9 NO µg/m % Linja autoasema 2.9 NO µg/m % Linja autoasema 3.9 NO µg/m %

37 37 Linja autoasema 4.9 NO µg/m % Linja autoasema 5.9 NO µg/m % Linja autoasema 6.9 NO µg/m % Linja autoasema 7.9 NO µg/m % Linja autoasema 8.9 NO µg/m % Linja autoasema 9.9 NO µg/m % Linja autoasema 1.9 NO µg/m % Linja autoasema 11.9 NO µg/m % Linja autoasema 12.9 NO µg/m % keskiarvo 15 Liitetaulukko 4. Typpidioksidin pitoisuudet Linja autoasemalla. Date Monitor Units Avg. 99 % 2nd Maxl8t Max Max Valid% % 2.vrk % 99% Table Reg. Hourly Daily Reg. Hourly Daily Reg. arvosta arvosta Linja autoasema 1.9 NO2 µg/m % Linja autoasema 2.9 NO2 µg/m % Linja autoasema 3.9 NO2 µg/m % Linja autoasema 4.9 NO2 µg/m % Linja autoasema 5.9 NO2 µg/m % Linja autoasema 6.9 NO2 µg/m % Linja autoasema 7.9 NO2 µg/m % Linja autoasema 8.9 NO2 µg/m % Linja autoasema 9.9 NO2 µg/m % Linja autoasema 1.9 NO2 µg/m % Linja autoasema 11.9 NO2 µg/m % Linja autoasema 12.9 NO2 µg/m % keskiarvo 19 Liitetaulukko 5. Typpimonoksidin pitoisuudet Pirkankadun mittausasemalla. Date Monitor Units Avg. 99 % 2nd Maxl8t Max Max Valid% Table Reg. Hourly Daily Reg. Hourly Daily Reg. Pirkankatu 1.9 NO µg/m % Pirkankatu 2.9 NO µg/m % Pirkankatu 3.9 NO µg/m % Pirkankatu 4.9 NO µg/m % Pirkankatu 5.9 NO µg/m % Pirkankatu 6.9 NO µg/m % Pirkankatu 7.9 NO µg/m ,6% Pirkankatu 8.9 NO µg/m ,5% Pirkankatu 9.9 NO µg/m ,% Pirkankatu 1.9 NO µg/m % Pirkankatu 11.9 NO µg/m % Pirkankatu 12.9 NO µg/m % keskiarvo 12 Liitetaulukko 6. Typpidioksidin pitoisuudet Pirkankadun mittausasemalla.

38 38 Date Monitor Units Avg. 99 % 2nd Maxl8t Max Max Valid% % 2.vrk % 99% Table Reg. Hourly Daily Reg. Hourly Daily Reg. arvosta arvosta Pirkankatu 1.9 NO2 µg/m % Pirkankatu 2.9 NO2 µg/m % Pirkankatu 3.9 NO2 µg/m % Pirkankatu 4.9 NO2 µg/m % Pirkankatu 5.9 NO2 µg/m % Pirkankatu 6.9 NO2 µg/m % Pirkankatu 7.9 NO2 µg/m ,6% Pirkankatu 8.9 NO2 µg/m ,5% Pirkankatu 9.9 NO2 µg/m ,% 4 35 Pirkankatu 1.9 NO2 µg/m % Pirkankatu 11.9 NO2 µg/m % 4 37 Pirkankatu 12.9 NO2 µg/m % keskiarvo 19 Liitetaulukko 7. Hiilimonoksidin pitoisuudet Pirkankadun mittausasemalla. Date Monitor Units Avg. 99 % 2nd Maxl8t Max Max Valid% % 8h % 1h Table Reg. Hourly Daily Reg. Hourly Daily Reg. arvosta arvosta Pirkankatu 1.9 CO mg/m % Pirkankatu 2.9 CO mg/m % Pirkankatu 3.9 CO mg/m % Laite poistettu käytöstä keskiarvo.13 Liitetaulukko 8. Otsonin pitoisuudet Kalevan mittausasemalla (II/29 alkaen) Date Monitor Units Avg. 99 % 2nd Maxl8t Max Max Valid% Table Reg. Hourly Daily Reg. Hourly Daily Reg. Niemi 1.9 O3 µg/m % Kaleva 2.9 O3 µg/m % Kaleva 3.9 O3 µg/m % Kaleva 4.9 O3 µg/m % Kaleva 5.9 O3 µg/m % Kaleva 6.9 O3 µg/m % Kaleva 7.9 O3 µg/m ,8% Kaleva 8.9 O3 µg/m ,6% Kaleva 9.9 O3 µg/m ,5% Kaleva 1.9 O3 µg/m % Kaleva 11.9 O3 µg/m % Kaleva 12.9 O3 µg/m % keskiarvo 33 Liitetaulukko 9. Hengitettävien hiukkasten pitoisuudet Pirkankadun mittausasemalla.

39 39 Date Monitor Units Avg. 99 % 2nd Maxl8t Max Max Valid% % 2.vrk Table Reg. Hourly Daily Reg. Hourly Daily Reg. arvosta Pirkankatu 1.9 PM1 µg/m % 6 Pirkankatu 2.9 PM1 µg/m % 31 Pirkankatu 3.9 PM1 µg/m % 136 Pirkankatu 4.9 PM1 µg/m % 12 Pirkankatu 5.9 PM1 µg/m % 34 Pirkankatu 6.9 PM1 µg/m % 29 Pirkankatu 7.9 PM1 µg/m ,% 21 Pirkankatu 8.9 PM1 µg/m ,9% 24 Pirkankatu 9.9 PM1 µg/m ,8% 21 Pirkankatu 1.9 PM1 µg/m % 66 Pirkankatu 11.9 PM1 µg/m % 73 Pirkankatu 12.9 PM1 µg/m % 39 keskiarvo 17 Liitetaulukko 1. Hengitettävien hiukkasten pitoisuudet siirrettävällä mittausasemalla. Date Monitor Units Avg. 99 % 2nd Maxl8t Max Max Valid% % 2.vrk Table Reg. Hourly Daily Reg. Hourly Daily Reg. arvosta S1 (Santalahti) 1.9 PM1 µg/m % 53 S1 (Santalahti) 2.9 PM1 µg/m % 46 S1 (Santalahti) 3.9 PM1 µg/m % 83 S1 (Santalahti) 4.9 PM1 µg/m % 129 S1 (Santalahti) 5.9 PM1 µg/m % 43 S1 (Santalahti) 6.9 PM1 µg/m % 31 S1 (Santalahti) 7.9 PM1 µg/m ,% 29 S1 (Santalahti) 8.9 PM1 µg/m ,1% 29 S1 (Santalahti) 9.9 PM1 µg/m ,9% 24 S1 (Santalahti) 1.9 PM1 µg/m % 37 S1 (Santalahti) 11.9 PM1 µg/m3 S1 (Santalahti) 12.9 PM1 µg/m3 keskiarvo 18 Liitetaulukko 11. Pienhiukkasten pitoisuudet Kalevan mittausasemalla (II/29 alkaen, Teom) Date Monitor Units Avg. 99 % 2nd Maxl8t Max Max Valid% % WHO Table Reg. Hourly Daily Reg. Hourly Daily Reg. ohjearvosta Niemi 1.9 PM1 µg/m % Kaleva 2.9 PM2,5 µg/m % 68 % Kaleva 3.9 PM2,5 µg/m % 68 % Kaleva 4.9 PM2,5 µg/m % 76 % Kaleva 5.9 PM2,5 µg/m % 4 % Kaleva 6.9 PM2,5 µg/m % 36 % Kaleva 7.9 PM2,5 µg/m ,8% 32 % Kaleva 8.9 PM2,5 µg/m ,6% 4 % Kaleva 9.9 PM2,5 µg/m ,8% 48 %

40 4 Kaleva 1.9 PM2,5 µg/m % 4 % Kaleva 11.9 PM2,5 µg/m % 4 % Kaleva 12.9 PM2,5 µg/m % 68 % keskiarvo 7 Liitetaulukko 12. Pienhiukkasten pitoisuudet Linja autoasemalla (Teom) Date Monitor Units Avg. 99 % 2nd Maxl8t Max Max Valid% % WHO Table Reg. Hourly Daily Reg. Hourly Daily Reg. ohjearvosta Linja autoasema 1.9 PM2,5 µg/m % 72 % Linja autoasema 2.9 PM2,5 µg/m % 68 % Linja autoasema 3.9 PM2,5 µg/m % 72 % Linja autoasema 4.9 PM2,5 µg/m % 8 % Linja autoasema 5.9 PM2,5 µg/m % 136 % Linja autoasema 6.9 PM2,5 µg/m % 48 % Linja autoasema 7.9 PM2,5 µg/m % 4 % Linja autoasema 8.9 PM2,5 µg/m3 Linja autoasema 9.9 PM2,5 µg/m % 48 % Linja autoasema 1.9 PM2,5 µg/m % 36 % Linja autoasema 11.9 PM2,5 µg/m % 48 % Linja autoasema 12.9 PM2,5 µg/m % 72 % keskiarvo 8 Liitetaulukko 12b. Hiukkasten pitoisuudet Epilässä (Grimm) Epila 12.9 PM1 µg/m % Epila 12.9 PM2.5 µg/m % Epila 12.9 PMcoarse µg/m % Epila 12.9 PM1 µg/m % Liitetaulukko 13. Pienhiukkasten massapitoisuus Pirkankadun mittausasemalla (Elpi). Date Monitor Units Avg. 99 % 2nd Maxl8t Max Max Valid% % WHO Table Reg. Hourly Daily Reg. Hourly Daily Reg. ohjearvosta Pirkankatu 1.9 PM2.5 mg/m % 183 % Pirkankatu 2.9 PM2.5 mg/m % 177 % Pirkankatu 3.9 PM2.5 mg/m % 143 % Pirkankatu 4.9 PM2.5 mg/m % 155 % Pirkankatu 5.9 PM2.5 mg/m % 94 % Pirkankatu 6.9 PM2.5 mg/m % 88 % Pirkankatu 7.9 PM2.5 mg/m ,% 61 % Pirkankatu 8.9 PM2.5 mg/m ,% 86 % Pirkankatu 9.9 PM2.5 mg/m ,9% 114 % Pirkankatu 1.9 PM2.5 mg/m % 76 % Pirkankatu 11.9 PM2.5 mg/m % 62 % Pirkankatu 12.9 PM2.5 mg/m % 229 % keskiarvo.14 Liitetaulukko 14. Pienhiukkasten lukumääräpitoisuus Pirkankadun mittausasemalla (Elpi).

41 41 Date Monitor Units Avg. 99 % 2nd Maxl8t Max Max Valid% Table Reg. Hourly Daily Reg. Hourly Daily Reg. Pirkankatu 1.9 PN2.5 1/cm % Pirkankatu 2.9 PN2.5 1/cm % Pirkankatu 3.9 PN2.5 1/cm % Pirkankatu 4.9 PN2.5 1/cm % Pirkankatu 5.9 PN2.5 1/cm % Pirkankatu 6.9 PN2.5 1/cm % Pirkankatu 7.9 PN2.5 1/cm ,% Pirkankatu 8.9 PN2.5 1/cm ,% Pirkankatu 9.9 PN2.5 1/cm ,9% Pirkankatu 1.9 PN2.5 1/cm % Pirkankatu 11.9 PN2.5 1/cm % Pirkankatu 12.9 PN2.5 1/cm % keskiarvo Liitetaulukko 15. Tuulen suunta Kauppahämeen sääasemalla. Date Monitor Units Avg. 99 % 2nd Maxl8t Max Max Valid% Table Reg. Hourly Daily Reg. Hourly Daily Reg. Kauppahame 1.9 Tsuu DEG 1.% Kauppahame 2.9 Tsuu DEG 1.% Kauppahame 3.9 Tsuu DEG 98.4% Kauppahame 4.9 Tsuu DEG 99.2% Kauppahame 5.9 Tsuu DEG 1.% Kauppahame 6.9 Tsuu DEG 98.8% Kauppahame 7.9 Tsuu DEG 99,9% Kauppahame 8.9 Tsuu DEG 88,7% Kauppahame 9.9 Tsuu DEG 1,% Kauppahame 1.9 Tsuu DEG 1.% Kauppahame 11.9 Tsuu DEG 96.6% Kauppahame 12.9 Tsuu DEG 99.2% Liitetaulukko 16. Tuulen nopeus Kauppahämeen sääasemalla. Date Monitor Units Avg. 99 % 2nd Maxl8t Max Max Valid% Table Reg. Hourly Daily Reg. Hourly Daily Reg. Kauppahame 1.9 Tnop m/s % Kauppahame 2.9 Tnop m/s % Kauppahame 3.9 Tnop m/s % Kauppahame 4.9 Tnop m/s % Kauppahame 5.9 Tnop m/s % Kauppahame 6.9 Tnop m/s % Kauppahame 7.9 Tnop m/s 2.2 5,4 4,5 5, 5,9 4,5 99,9% Kauppahame 8.9 Tnop m/s 2.1 4,6 3,1 4, 5, 3,3 88,7% Kauppahame 9.9 Tnop m/s 2.4 4,9 3,5 5, 5,5 4, 1,%

42 42 Kauppahame 1.9 Tnop m/s % Kauppahame 11.9 Tnop m/s % Kauppahame 12.9 Tnop m/s % keskiarvo 2.4 Liitetaulukko 17. Lämpötila Kauppahämeen sääasemalla. Date Monitor Units Avg. 99 % 2nd Maxl8t Max Max Valid% Table Reg. Hourly Daily Reg. Hourly Daily Reg. Kauppahame 1.9 Temp C % Kauppahame 2.9 Temp C % Kauppahame 3.9 Temp C % Kauppahame 4.9 Temp C % Kauppahame 5.9 Temp C % Kauppahame 6.9 Temp C % Kauppahame 7.9 Temp C ,9% Kauppahame 8.9 Temp C ,7% Kauppahame 9.9 Temp C ,% Kauppahame 1.9 Temp C % Kauppahame 11.9 Temp C % Kauppahame 12.9 Temp C % keskiarvo 5 Liitetaulukko 18. Suhteellinen kosteus Kauppahämeen sääasemalla. Date Monitor Units Avg. 99 % 2nd Maxl8t Max Max Valid% Table Reg. Hourly Daily Reg. Hourly Daily Reg. Kauppahame 1.9 Skosteus % % Kauppahame 2.9 Skosteus % % Kauppahame 3.9 Skosteus % % Kauppahame 4.9 Skosteus % % Kauppahame 5.9 Skosteus % % Kauppahame 6.9 Skosteus % % Kauppahame 7.9 Skosteus % ,9% Kauppahame 8.9 Skosteus % ,7% Kauppahame 9.9 Skosteus % ,% Kauppahame 1.9 Skosteus % % Kauppahame 11.9 Skosteus % % Kauppahame 12.9 Skosteus % % keskiarvo 79 Liitetaulukko 19. Tuulen suunta Näsinneulan säasemalla. Date Monitor Units Avg. 99 % 2nd Maxl8t Max Max Valid% Table Reg. Hourly Daily Reg. Hourly Daily Reg. Neula 1.9 WD 135m 1.% Neula 2.9 WD 135m 1.% Neula 3.9 WD 135m 99.9%

43 43 Neula 4.9 WD 135m 99.9% Neula 6.9 WD 135m 1.% Neula 7.9 WD 135m 1,% Neula 8.9 WD 135m 1,% Neula 9.9 WD 135m 34,7% Neula 1.9 WD 135m 84.2% Neula 11.9 WD 135m 45.4% Neula 12.9 WD 135m 1.% Liitetaulukko 2. Tuulen nopeus Näsinneulan sääasemalla. Date Monitor Units Avg. 99 % 2nd Maxl8t Max Max Valid% Table Reg. Hourly Daily Reg. Hourly Daily Reg. Neula 1.9 WS 135m m/s % Neula 2.9 WS 135m m/s % Neula 3.9 WS 135m m/s % Neula 4.9 WS 135m m/s % Neula 5.9 WS 135m m/s % Neula 6.9 WS 135m m/s % Neula 7.9 WS 135m m/s % Neula8.9 WS 135m m/s % Neula 9.9 WS 135m m/s % Neula 1.9 WS 135m m/s % Neula 11.9 WS 135m m/s % Neula 12.9 WS 135m m/s % keskiarvo 6.8 Liitetaulukko 21. Lämpötila 5 m korkeudella Näsinneulan sääasemalla. Date Monitor Units Avg. 99 % 2nd Maxl8t Max Max Valid% Table Reg. Hourly Daily Reg. Hourly Daily Reg. Neula 1.9 TEMP 5m C % Neula 2.9 TEMP 5m C % Neula 3.9 TEMP 5m C % Neula 4.9 TEMP 5m C % Neula 5.9 TEMP 5m C % Neula 6.9 TEMP 5m C % Neula 7.9 TEMP 5m C % Neula8.9 TEMP 5m C % Neula 9.9 TEMP 5m C % Neula 1.9 TEMP 5m C % Neula 11.9 TEMP 5m C % Neula 12.9 TEMP 5m C % keskiarvo 5.5 Liitetaulukko 22. Lämpötila 135 m korkeudella Näsinneulan sääasemalla.

44 44 Date Monitor Units Avg. 99 % 2nd Maxl8t Max Max Valid% Table Reg. Hourly Daily Reg. Hourly Daily Reg. Neula 1.9 TEMP 135m C % Neula 2.9 TEMP 135m C % Neula 3.9 TEMP 135m C % Neula 4.9 TEMP 135m C % Neula 5.9 TEMP 135m C % Neula 6.9 TEMP 135m C % Neula 7.9 TEMP 135m C % Neula 8.9 TEMP 135m C % Neula 9.9 TEMP 135m C % Neula 1.9 TEMP 135m C % Neula 11.9 TEMP 135m C % Neula 12.9 TEMP 135m C keskiarvo 5.7 Liitetaulukko 23. Suhteellinen kosteus 5 m korkeudella Näsinneulan sääasemalla. Date Monitor Units Avg. 99 % 2nd Maxl8t Max Max Valid% Table Reg. Hourly Daily Reg. Hourly Daily Reg. Neula 1.9 RH 5m % % Neula 2.9 RH 5m % % Neula 3.9 RH 5m % % Neula 4.9 RH 5m % % Neula 5.9 RH 5m % % Neula 6.9 RH 5m % % Neula 7.9 RH 5m % % Neula 8.9 RH 5m % % Neula 9.9 RH 5m % % Neula 1.9 RH 5m % % Neula 11.9 RH 5m % % Neula 12.9 RH 5m % % keskiarvo 8.6 Liitetaulukko 24. Suhteellinen kosteus 135 m korkeudella Näsinneulan sääasemalla. Date Monitor Units Avg. 99 % 2nd Maxl8t Max Max Valid% Table Reg. Hourly Daily Reg. Hourly Daily Reg. Neula 1.9 RH 135m % % Neula 2.9 RH 135m % % Neula 3.9 RH 135m % % Neula 4.9 RH 135m % % Neula 5.9 RH 135m % % Neula 6.9 RH 135m % % Neula 7.9 RH 135m % % Neula 8.9 RH 135m % % Neula 9.9 RH 135m % % Neula 1.9 RH 135m % %

45 45 Neula 11.9 RH 135m % % Neula 12.9 RH 135m % % keskiarvo 77.4 Liitetaulukko 25. Ilmanlaatu Pirkankadun mittausasemalla. Indeksi hyvä tyyd. vältt. huono er.huo Päiviä n.a Yhteensä Liitetaulukko 26. Hengitettävien hiukkasten raja arvon numeroarvon ylitykset Criteria: PM1>5 Base: 24Hour Date Pirkankatu PM1 µg/m h h h h h h h h h : : : 63 Yhteensä 12 kpl Criteria: PM1>5 Base: 24Hour Date S1 (Santalahti) PM1 µg/m3

46 h h h h h h h h h h h h h h h h h h 59 Yhteensä 18 kpl

TAMPEREEN ILMANLAADUN MITTAUSTULOKSET. Tammi-maalikuu. Neljännesvuosiraportti 1/2015

TAMPEREEN ILMANLAADUN MITTAUSTULOKSET. Tammi-maalikuu. Neljännesvuosiraportti 1/2015 TAMPEREEN ILMANLAADUN MITTAUSTULOKSET Tammi-maalikuu Neljännesvuosiraportti 1/215 TAMPEREEN KAUPUNKI VIRANOMAISPALVELUT YMPÄRISTÖNSUOJELU FRENCKELLINAUKIO 2B PL 487, 3311 TAMPERE PUH. 3 5656 67 FAKSI 3

Lisätiedot

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ helmikuussa 2016 TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ Tiivistelmä Hengitysilman tavallisin laatuluokitus vuorokausi-indeksin mukaan oli helmikuussa muilla mittausasemilla hyvä, paitsi Turun Kauppatorilla

Lisätiedot

Lyhenteiden selitykset:

Lyhenteiden selitykset: Tampereella Lyhenteiden selitykset: CO NO x O 3 SO 2 TSP PM 10 PM 2.5 Temp Ws Wd RH μg/m 3 mg/m 3 hiilimonoksidi eli häkä typen oksidit (laskettu NO 2 :na eli typpidioksidina) otsoni rikkidioksidi leijuma

Lisätiedot

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ elokuussa 2015 TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ Tiivistelmä Hengitysilman tavallisin laatuluokitus elokuussa oli ssa ja Turun Orikedolla hyvä ja muilla mittausasemilla tyydyttävä. Ilmanlaatu luokiteltiin

Lisätiedot

Harjavallan ja Porin ilmanlaatu 2014

Harjavallan ja Porin ilmanlaatu 2014 Porin ympäristövirasto Harjavallan ja Porin ilmanlaatu 2014 Tiivistelmä Mittausaineisto ja tulokset: Heidi Leppänen, Boliden Harjavalta Oy Juha Pulkkinen, JPP Kalibrointi Ky Jari Lampinen, Porin kaupungin

Lisätiedot

ILMANLAADUN MITTAUSTULOKSET

ILMANLAADUN MITTAUSTULOKSET ILMANLAADUN MITTAUSTULOKSET 2014 VALKEAKOSKEN KAUPUNKI Ympäristönsuojelu 29.5.2015 Heini Tanskanen 2 YHTEENVETO Valkeakosken yhdyskuntailman tarkkailua suoritettiin vuonna 2014 ympäristönsuojelulain mukaisten

Lisätiedot

Porin ilmanlaatu Mittaustulokset 2012

Porin ilmanlaatu Mittaustulokset 2012 Ilmanlaatu Porissa vuonna 2012 Porin ilmanlaatu Mittaustulokset 2012 Ilmanlaatutyöryhmä RAPORTTI Porin kaupunki ympäristövirasto 1/2013 2 PORIN KAUPUNKI Ympäristövirasto PORIN ILMANLAATU MITTAUSTULOKSET

Lisätiedot

VARKAUDEN ILMANLAATU VUONNA 2015

VARKAUDEN ILMANLAATU VUONNA 2015 KESKI-SAVON YMPÄRISTÖTOIMI YMPÄRISTÖNSUOJELU VARKAUDEN ILMANLAATU VUONNA 2015 PÄÄTE RVEYS ASEMA JPP Kalibrointi Ky 2016 Määritelmiä, yksiköitä ja symboleita µg/m 3 mikrogrammaa kuutiometrissä AOT40 kumuloitunut

Lisätiedot

ILMANLAADUN MITTAUKSIA SIIRRETTÄVÄLLÄ MITTAUSASEMALLA TURUSSA 3/05 2/06 KASVITIETEELLINEN PUUTARHA, RUISSALO

ILMANLAADUN MITTAUKSIA SIIRRETTÄVÄLLÄ MITTAUSASEMALLA TURUSSA 3/05 2/06 KASVITIETEELLINEN PUUTARHA, RUISSALO ILMANLAADUN MITTAUKSIA SIIRRETTÄVÄLLÄ MITTAUSASEMALLA TURUSSA 3/05 2/06 KASVITIETEELLINEN PUUTARHA, RUISSALO Turun kaupunki ympäristönsuojelutoimisto 2006 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 2 2 MITTAUSJÄRJESTELMÄ...

Lisätiedot

Etelä-Karjalan ilmanlaatu 2013

Etelä-Karjalan ilmanlaatu 2013 Etelä-Karjalan ilmanlaatu 2013 1. Yleistä Etelä-Karjalan yhdyskuntailmanlaaduntarkkailun mittausverkko muodostuu Imatran, Lappeenrannan ja Svetogorskin mittauspisteistä. Vuonna 2013 mittausverkossa oli

Lisätiedot

VARKAUDEN ILMANLAATU VUOSINA 2009-2010

VARKAUDEN ILMANLAATU VUOSINA 2009-2010 KESKI-SAVON YMPÄRISTÖTOIMI YMPÄRISTÖNSUOJELU VARKAUDEN ILMANLAATU VUOSINA 2009-2010 PÄÄTE RVEYS ASEMA JPP Kalibrointi Ky 2011 TIIVISTELMÄ Vuonna 2009 typen oksidien päästöt Varkaudessa olivat noin 1035

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN KAUPUNKI 2 Ympäristöpalvelut YHTEENVETO

VALKEAKOSKEN KAUPUNKI 2 Ympäristöpalvelut YHTEENVETO VALKEAKOSKEN KAUPUNKI 2 YHTEENVETO Valkeakosken yhdyskuntailman tarkkailua suoritettiin vuonna 2009 ilmansuojelulain mukaisten ilmoitusvelvollisten laitosten kanssa vuonna 2005 tehdyn sopimuksen mukaisesti.

Lisätiedot

Pohjois-Kymenlaakson ilmanlaadun vuosiraportti 2006

Pohjois-Kymenlaakson ilmanlaadun vuosiraportti 2006 Pohjois-Kymenlaakson ilmanlaadun vuosiraportti 26 Kouvolan seudun kansanterveystyön kuntayhtymän Ympäristöpalvelut ESIPUHE 2 Tämä vuosiraportti sisältää yhteenvedon Anjalankosken, Elimäen, Iitin, Jaalan,

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN ILMANLAATU 2004

ETELÄ-KARJALAN ILMANLAATU 2004 ETELÄ-KARJALAN ILMANLAATU Ilmanlaatuindeksi vuonna Mansikkalassa Mansikkala ERITTÄIN HUONO ÄITSAARI RAUTIONKYLÄ 15 HUONO 1 VÄLTTÄVÄ TYYDYTTÄVÄ 5 HYVÄ tammikuu helmikuu maaliskuu huhtikuu toukokuu kesäkuu

Lisätiedot

ILMANLAADUN SEURANTA RAUMAN SINISAARESSA

ILMANLAADUN SEURANTA RAUMAN SINISAARESSA METSÄ FIBRE OY RAUMAN TEHTAAT RAUMAN BIOVOIMA OY JA FORCHEM OY ILMANLAADUN SEURANTA RAUMAN SINISAARESSA Kuva: U P M Rikkidioksidin ja haisevien rikkiyhdisteiden pitoisuudet tammi-kesäkuussa ASIANTUNTIJAPALVELUT

Lisätiedot

Rikkidioksidin ja haisevien rikkiyhdisteiden pitoisuudet vuonna 2015

Rikkidioksidin ja haisevien rikkiyhdisteiden pitoisuudet vuonna 2015 Asiantuntijapalvelut, Ilmanlaatu ja energia 2016 ILMANLAADUN SEURANTA RAUMAN SINISAARESSA Rikkidioksidin ja haisevien rikkiyhdisteiden pitoisuudet vuonna 2015 ILMANLAADUN SEURANTA RAUMAN SINISAARESSA Rikkidioksidin

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 67. Ympäristölautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 67. Ympäristölautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1 3053/11.01.01/2015 67 Ilmanlaatu pääkaupunkiseudulla vuonna 2014 Valmistelijat / lisätiedot: Katja Ohtonen, puh. 043 826 5216 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus

Lisätiedot

Tampereen kaupungin varautumissuunnitelma ilman epäpuhtauspitoisuuksien äkilliseen kohoamiseen. Luonnos 5.10.2009

Tampereen kaupungin varautumissuunnitelma ilman epäpuhtauspitoisuuksien äkilliseen kohoamiseen. Luonnos 5.10.2009 Tampereen kaupungin varautumissuunnitelma ilman epäpuhtauspitoisuuksien äkilliseen kohoamiseen Luonnos 5.10.2009 Kaupunkiympäristön kehittäminen / Ympäristönsuojelu Sisällysluettelo Sisällysluettelo...1

Lisätiedot

Kuva: Merja Kyntäjä. Ilmanlaatu Seinäjoen seudulla 2010. Seinäjoen seudun ilmanlaadun seurantatyöryhmä

Kuva: Merja Kyntäjä. Ilmanlaatu Seinäjoen seudulla 2010. Seinäjoen seudun ilmanlaadun seurantatyöryhmä Kuva: Merja Kyntäjä Ilmanlaatu Seinäjoen seudulla 2010 Seinäjoen seudun ilmanlaadun seurantatyöryhmä 2 Ilmanlaatu Seinäjoen seudulla 2010 Seinäjoen ammattikorkeakoulu Tekniikka Merja Kyntäjä 3 SISÄLTÖ

Lisätiedot

Pohjois-Kymenlaakson ilmanlaadun vuosiraportti 2010

Pohjois-Kymenlaakson ilmanlaadun vuosiraportti 2010 Pohjois-Kymenlaakson ilmanlaadun vuosiraportti 2010 Kouvolan kaupunki Ympäristöpalvelut ESIPUHE 3 Tämä vuosiraportti sisältää yhteenvedon Kouvolan ja Iitin ilmanlaadun tarkkailun tuloksista vuodelta 2010.

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN ILMANLAADUN TARKKAILU 2015

ÄÄNEKOSKEN ILMANLAADUN TARKKAILU 2015 1 ÄÄNEKOSKEN ILMANLAADUN TARKKAILU 2015 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTOIMI UNTO HUTTUNEN ILMANSUOJELUJULKAISU 1 / 2016 2 YHTEENVETO Äänekosken yhdyskuntailman tarkkailua suoritettiin vuonna 2015 ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

ILMANLAATU PIETARSAARENSEUDULLA VUONNA 2010

ILMANLAATU PIETARSAARENSEUDULLA VUONNA 2010 ILMANLAATU PIETARSAARENSEUDULLA VUONNA 2010 Pietarsaaren kaupunki Ympäristönsuojelutoimisto Raportti 1/2011 ILMANLAATU PIETARSAARENSEUDULLA VUONNA 2010 ESIPUHE Tämä raportti käsittää vuoden 2010 ilmanlaadun

Lisätiedot

Pietarsaaren kaupunki Ympäristönsuojelutoimisto Raportti 1/2012

Pietarsaaren kaupunki Ympäristönsuojelutoimisto Raportti 1/2012 Pietarsaaren kaupunki Ympäristönsuojelutoimisto Raportti 1/2012 ILMANLAATU PIETARSAARENSEUDULLA VUONNA 2011 ESIPUHE Tämä raportti käsittää vuoden 2011 ilmanlaadun tarkkailun Pietarsaaren kaupungissa sekä

Lisätiedot

PIENHIUKKASTEN JA HENGITETTÄVIEN HIUKKASTEN MITTAUSRAPORTTI

PIENHIUKKASTEN JA HENGITETTÄVIEN HIUKKASTEN MITTAUSRAPORTTI 16 Raportti PR-P1026-1 Sivu 1 / 6 Naantalin kaupunki Turku 25.9.2012 Kirsti Junttila PIENHIUKKASTEN JA HENGITETTÄVIEN HIUKKASTEN MITTAUSRAPORTTI Tonester Oy, Rymättylä Mittaus 5. 17.9.2012 Raportin vakuudeksi

Lisätiedot

1. KOKKOLAN ILMANLAATU 2007 - Tiivistelmä

1. KOKKOLAN ILMANLAATU 2007 - Tiivistelmä Ilmanlaadun tarkkailun vuosiraportti 2007 1 1. KOKKOLAN ILMANLAATU 2007 - Tiivistelmä Tässä raportissa tarkastellaan vuoden 2007 aikana saatuja rikkidioksidin, typen oksidien, hiilimonoksidin ja hengitettävien

Lisätiedot

Harjavallan ilmanlaatu Vuosiyhteenveto 2007 Ilmanlaatutyöryhmä

Harjavallan ilmanlaatu Vuosiyhteenveto 2007 Ilmanlaatutyöryhmä 27.8.2008 Harjavallan ilmanlaatu Vuosiyhteenveto 2007 Ilmanlaatutyöryhmä RAPORTTI HARJAVALLAN KAUPUNKI Ympäristönsuojelu 2 3 Harjavallan ilmanlaatu Mittaustulokset 2007 Ilmanlaatutyöryhmä Mittausaineisto,

Lisätiedot

Kuva: Merja Kyntäjä. Ilmanlaatu Seinäjoen seudulla 2011. Seinäjoen seudun ilmanlaadun seurantatyöryhmä

Kuva: Merja Kyntäjä. Ilmanlaatu Seinäjoen seudulla 2011. Seinäjoen seudun ilmanlaadun seurantatyöryhmä Kuva: Merja Kyntäjä Ilmanlaatu Seinäjoen seudulla 2011 Seinäjoen seudun ilmanlaadun seurantatyöryhmä 2 Ilmanlaatu Seinäjoen seudulla 2011 Seinäjoen ammattikorkeakoulu Tekniikka Merja Kyntäjä 3 SISÄLTÖ

Lisätiedot

RAAHEN ALUEEN ILMANLAATU 2014

RAAHEN ALUEEN ILMANLAATU 2014 RAAHEN ALUEEN ILMANLAATU 2014 RAAHEN ALUEEN ILMANLAATU 2014 Päivämäärä 7.4.2015 Laatija Kimmo Salokannel, Leena Junnila, Kati Nuutinen Tarkastaja Eerik Järvinen Hyväksyjä Outi Salonen Kuvaus Ilmanlaadun

Lisätiedot

Kuopion ja Siilinjärven ilmanlaadun kehitys 1990- ja 2000-luvuilla sekä esitys ilmanlaadun seurannaksi vuosille 2010-2015

Kuopion ja Siilinjärven ilmanlaadun kehitys 1990- ja 2000-luvuilla sekä esitys ilmanlaadun seurannaksi vuosille 2010-2015 Kuopion ja Siilinjärven ilmanlaadun kehitys 199- ja 2-luvuilla sekä esitys ilmanlaadun seurannaksi vuosille 21-215 KUOPION KAUPUNKI Ympäristökeskus 29 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto 1 Ilman epäpuhtauksien terveys-

Lisätiedot

Pohjois-Kymenlaakson ilmanlaadun kehitys vuosina 2006-2010 sekä esitys ilmanlaadun seurannaksi vuosille 2012-2016

Pohjois-Kymenlaakson ilmanlaadun kehitys vuosina 2006-2010 sekä esitys ilmanlaadun seurannaksi vuosille 2012-2016 Pohjois-Kymenlaakson ilmanlaadun kehitys vuosina 2006-2010 sekä esitys ilmanlaadun seurannaksi vuosille 2012-2016 JPP Kalibrointi Ky 2011 Pohjois-Kymenlaakson ilmanlaadun kehitys vuosina 2006-2010 sekä

Lisätiedot

TURUN KAUPUNKISEUDUN ILMANLAATU VUONNA 2009

TURUN KAUPUNKISEUDUN ILMANLAATU VUONNA 2009 TURUN KAUPUNKISEUDUN ILMANLAATU VUONNA 29 TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ: Satu Viranko, Fortum Power and Heat Oy, Naantalin voimalaitos Caj Karlsson, Neste Oil Oyj, Naantalin jalostamo Minna

Lisätiedot

Ilmanlaadun mittausverkosto ja ilmanlaatuportaali

Ilmanlaadun mittausverkosto ja ilmanlaatuportaali Ilmanlaadun mittausverkosto ja ilmanlaatuportaali Pia Anttila Ilmatieteen laitos ISY:n syysseminaari 26.11. 2015 Ilmanlaadun seurannan kehitys 1972 2014 Jatkuvatoimiset 90% kuntien ja teollisuuden ylläpitämiä

Lisätiedot

TURUN KAUPUNKISEUDUN ILMANLAATU VUONNA 2003

TURUN KAUPUNKISEUDUN ILMANLAATU VUONNA 2003 TURUN KAUPUNKISEUDUN ILMANLAATU VUONNA 23 TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ: Satu Laiterä, Fortum Power and Heat Oy, Naantalin voimalaitos Caj Karlsson, Fortum Oil and Gas Oy, Naantalin jalostamo

Lisätiedot

TURUN KAUPUNKISEUDUN ILMANLAATU VUONNA 2011

TURUN KAUPUNKISEUDUN ILMANLAATU VUONNA 2011 TURUN KAUPUNKISEUDUN ILMANLAATU VUONNA 2011 TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ TURUN KAUPUNKISEUDUN ILMANLAATU VUONNA 2011 TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ: Satu Viranko, Turun Seudun Maakaasu

Lisätiedot

Etelä-Karjalan ilmanlaadun mittausverkko muodostuu Imatran, Lappeenrannan ja Svetogorskin kaupunkien alueille sijoitetuista 15 mittauspisteestä.

Etelä-Karjalan ilmanlaadun mittausverkko muodostuu Imatran, Lappeenrannan ja Svetogorskin kaupunkien alueille sijoitetuista 15 mittauspisteestä. Imatran kaupunki Imatran seudun ympäristötoimi 2014 TIIVISTELMÄ Etelä-Karjalan ilmanlaadun mittausverkko muodostuu Imatran, Lappeenrannan ja Svetogorskin kaupunkien alueille sijoitetuista 15 mittauspisteestä.

Lisätiedot

Ilmanlaatu Seinäjoen seudulla 2006

Ilmanlaatu Seinäjoen seudulla 2006 Ilmanlaatu Seinäjoen seudulla 26 Seinäjoen seudun ilmanlaadun seurantatyöryhmä 2 Ilmanlaatu Seinäjoen seudulla 26 Seinäjoen ammattikorkeakoulu Tekniikan yksikkö Jenni Wallenius ja Merja Kyntäjä 3 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Lahden kaupunki Tekninen ja ympäristötoimiala Lahden seudun ympäristöpalvelut 2010

Lahden kaupunki Tekninen ja ympäristötoimiala Lahden seudun ympäristöpalvelut 2010 Lahden kaupunki Tekninen ja ympäristötoimiala Lahden seudun ympäristöpalvelut 21 ILMANLAATU HEINOLASSA VUONNA 29 ILMANLAATU HEINOLASSA VUONNA 29 Lahden kaupunki, Tekninen ja ympäristötoimiala, Lahden seudun

Lisätiedot

Kemin ilmanlaadun seuranta 2013-2014

Kemin ilmanlaadun seuranta 2013-2014 Kemin ilmanlaadun seuranta 2013-2014 Nab Labs Oy Ambiotica Tutkimusraportti 16/2015 Marjo Saarinen Toni Keskitalo 1 / 20 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 2 2. AINEISTO JA MENETELMÄT... 3 2.1 TUTKIMUSALUE

Lisätiedot

Liite 2. Lappeenrannan

Liite 2. Lappeenrannan Liite 2 Yhteenveto Lappeenrannan yhdyskuntailmanlaadun tarkkailutuloksista 27 211 Lappeenrannan seudun ympäristötoimi 11..12.2122 2(15) Taulukko 1: Lappeenrannan ilmanlaadun mittauspisteet ja mitatut ilman

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ. Kokonaisleijumapitoisuudet (TSP) olivat suurimmillaan keväällä tiepölyn ja kesällä siitepölyn aikana.

TIIVISTELMÄ. Kokonaisleijumapitoisuudet (TSP) olivat suurimmillaan keväällä tiepölyn ja kesällä siitepölyn aikana. Imatran kaupunki Ympäristö- ja tutkimusyksikkö 21 TIIVISTELMÄ Etelä-Karjalan mittausverkon alue muodostuu Imatran, Lappeenrannan ja Svetogorskin kaupunkien yhdyskuntailmanlaadun tarkkailusta. Joutsenon

Lisätiedot

ENDOMINES OY, RÄMEPURON KAIVOS ILMANLAATUMITTAUKSET, KEVÄT-KESÄ 2015

ENDOMINES OY, RÄMEPURON KAIVOS ILMANLAATUMITTAUKSET, KEVÄT-KESÄ 2015 Vastaanottaja Endomines Oy Anne Valkama Pampalontie 11 82967 Hattu Asiakirjatyyppi Mittausraportti Päivämäärä 16.9.2015 Projekti 1510015909 ENDOMINES OY, RÄMEPURON KAIVOS ILMANLAATUMITTAUKSET, KEVÄT-KESÄ

Lisätiedot

KATSAUS SIILINJÄRVEN ILMANLAATUUN JA ESITYS ILMANLAADUN SEURANNAKSI VUOSILLE 2016-2020

KATSAUS SIILINJÄRVEN ILMANLAATUUN JA ESITYS ILMANLAADUN SEURANNAKSI VUOSILLE 2016-2020 KATSAUS SIILINJÄRVEN ILMANLAATUUN JA ESITYS ILMANLAADUN SEURANNAKSI VUOSILLE 216-22 KUOPION KAUPUNKI Alueelliset ympäristönsuojelupalvelut Kuopio 215 TIIVISTELMÄ Tähän katsaukseen on koottu yhteenveto

Lisätiedot

ILMANLAADUN SEURANTA RAUMAN SINISAARESSA

ILMANLAADUN SEURANTA RAUMAN SINISAARESSA METSÄ FIBRE OY RAUMAN TEHTAAT RAUMAN BIOVOIMA OY JA FORCHEM OY ILMANLAADUN SEURANTA RAUMAN SINISAARESSA Kuva: U P M Rikkidioksidin ja haisevien rikkiyhdisteiden pitoisuudet vuonna 2014 ASIANTUNTIJAPALVELUT

Lisätiedot

Pulpin mittauspisteellä Joutsenossa mitatut kokonaisleijumapitoisuudet (TSP) olivat suurimmillaan keväällä ja kesällä siitepölyn aikana.

Pulpin mittauspisteellä Joutsenossa mitatut kokonaisleijumapitoisuudet (TSP) olivat suurimmillaan keväällä ja kesällä siitepölyn aikana. Imatran kaupunki Ympäristö- ja tutkimusyksikkö 211 TIIVISTELMÄ Etelä-Karjalan ilmanlaadun mittausverkko muodostuu Imatran, Lappeenrannan ja Svetogorskin kaupunkien alueille sijoitetuista 19 mittauspisteestä.

Lisätiedot

PORIN ILMANLAATU. Porin kaupungin ilmanlaatu vuosina 1992-2002 mittaustulosten perusteella

PORIN ILMANLAATU. Porin kaupungin ilmanlaatu vuosina 1992-2002 mittaustulosten perusteella PORIN ILMANLAATU Porin kaupungin ilmanlaatu vuosina 1992-2002 mittaustulosten perusteella PORIN KAUPUNKI ILMANSUOJELUJULKAISU YMPÄRISTÖTOIMISTO 2/2003 JOHANNA LAAKSO TIIVISTELMÄ Porin kaupungissa ilmanlaatua

Lisätiedot

HIUKKASMITTAUKSET NAANTALISSA KESÄKUU 2002 - KESÄKUU 2003. Helena Saari Risto Pesonen

HIUKKASMITTAUKSET NAANTALISSA KESÄKUU 2002 - KESÄKUU 2003. Helena Saari Risto Pesonen HIUKKASMITTAUKSET NAANTALISSA KESÄKUU 22 - KESÄKUU 23 Helena Saari Risto Pesonen HIUKKASMITTAUKSET NAANTALISSA KESÄKUU 22 - KESÄKUU 23 Helena Saari Risto Pesonen ILMATIETEEN LAITOS ILMANLAADUN TUTKIMUS

Lisätiedot

KUOPION ILMANLAATU 1984-2002 KUOPION KAUPUNKI Ympäristökeskuksen julkaisu 2/2003

KUOPION ILMANLAATU 1984-2002 KUOPION KAUPUNKI Ympäristökeskuksen julkaisu 2/2003 KUOPION ILMANLAATU 1984-22 KUOPION KAUPUNKI Ympäristökeskuksen julkaisu 2/23 JPP-kalibrointi KUOPION ILMANLAATU 1984 22 JPP-Kalibrointi Ky Risto Lahdes Juha Pulkkinen Kuopion kaupunki Ympäristökeskus Kuopio

Lisätiedot

Harjavallan. ilmanlaatu. Vuosiyhteenveto

Harjavallan. ilmanlaatu. Vuosiyhteenveto Harjavallan ilmanlaatu Vuosiyhteenveto 2 (28) Mittausaineisto, tulokset ja raportointi Boliden Harjavalta Oy Miia Anttila Harjavallan kaupunki Reijo Roininen 3 (28) TIIVISTELMÄ Ilmanlaatua on tarkkailtu

Lisätiedot

Sisältö. -2- Turun seudun ilmansuojelun yhteistyöryhmä

Sisältö. -2- Turun seudun ilmansuojelun yhteistyöryhmä Sisältö Johdanto...3 Päästöt...4 Ilman laadun ohje- ja raja-arvot...6 Ilmanlaatuindeksi...7 Ilman laatu...9 Bioindikaattorit...11 Ilman epäpuhtaudet ja ihmisten terveys...12 Ilman epäpuhtaudet ja luonto...13

Lisätiedot

Harjavallan. ilmanlaatu. Vuosiyhteenveto. Pirkkalan ympäristömittausasema

Harjavallan. ilmanlaatu. Vuosiyhteenveto. Pirkkalan ympäristömittausasema Harjavallan 2010 ilmanlaatu Vuosiyhteenveto Pirkkalan ympäristömittausasema Harjavallan ilmanlaaturaportti 2010 2 (27) Mittausaineisto, tulokset ja raportointi Boliden Harjavalta Oy Kai Wasén Harjavallan

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN ILMANLAATU 2010

ETELÄ-KARJALAN ILMANLAATU 2010 ETELÄ-KARJALAN ILMANLAATU 1 Imatran ilmanlaatuindeksi vuonna 1 ERITTÄIN HUONO Mansikkala 15 1 HUONO VÄLTTÄVÄ ÄITSAARI RAUTIONKYLÄ TYYDYTTÄVÄ 5 HYVÄ tammikuu helmikuu maaliskuu huhtikuu toukokuu kesäkuu

Lisätiedot

Harjavallan ilmanlaatu Vuosiyhteenveto 2009 Ilmanlaatutyöryhmä

Harjavallan ilmanlaatu Vuosiyhteenveto 2009 Ilmanlaatutyöryhmä Harjavallan ilmanlaatu Vuosiyhteenveto 2009 Ilmanlaatutyöryhmä RAPORTTI HARJAVALLAN KAUPUNKI Ympäristönsuojelu 2 Harjavallan ilmanlaatu Mittaustulokset 2009 Ilmanlaatutyöryhmä Mittausaineisto, tulokset

Lisätiedot

Lahti Energia Oy:n hakemus, joka koskee Kymijärvi II kaasutusvoimalaitoksen ympäristölupapäätöksen lupamääräyksen 10 muuttamista, Lahti.

Lahti Energia Oy:n hakemus, joka koskee Kymijärvi II kaasutusvoimalaitoksen ympäristölupapäätöksen lupamääräyksen 10 muuttamista, Lahti. Etelä-Suomi Päätös Nro 100/2014/1 Dnro ESAVI/186/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 20.5.2014 ASIA Lahti Energia Oy:n hakemus, joka koskee Kymijärvi II kaasutusvoimalaitoksen ympäristölupapäätöksen

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2001 Julkaistu Helsingissä 15 päivänä elokuuta 2001 N:o 710 714. Valtioneuvoston asetus. N:o 710

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2001 Julkaistu Helsingissä 15 päivänä elokuuta 2001 N:o 710 714. Valtioneuvoston asetus. N:o 710 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2001 Julkaistu Helsingissä 15 päivänä elokuuta 2001 N:o 710 714 SISÄLLYS N:o Sivu 710 Valtioneuvoston asetus sairausvakuutusasetuksen 9 ja 10 :n muuttamisesta... 2185 711 Valtioneuvoston

Lisätiedot

HELSINGIN ENERGIA HANASAARI B VOIMALAITOKSEN RIKINPOISTOLAITOKSEN OHITUSTILANTEEN RIKKIDIOKSIDI- JA HIUKKASPÄÄSTÖJEN LEVIÄMISSELVITYS.

HELSINGIN ENERGIA HANASAARI B VOIMALAITOKSEN RIKINPOISTOLAITOKSEN OHITUSTILANTEEN RIKKIDIOKSIDI- JA HIUKKASPÄÄSTÖJEN LEVIÄMISSELVITYS. HELSINGIN ENERGIA HANASAARI B VOIMALAITOKSEN RIKINPOISTOLAITOKSEN OHITUSTILANTEEN RIKKIDIOKSIDI- JA HIUKKASPÄÄSTÖJEN LEVIÄMISSELVITYS Timo Rasila ILMATIETEEN LAITOS - ILMANLAADUN TUTKIMUS Helsinki 18.06.2002

Lisätiedot

ILMANLAADUN MITTAUKSET RAAHEN ALUEELLA 2008

ILMANLAADUN MITTAUKSET RAAHEN ALUEELLA 2008 ILMANLAADUN MITTAUKSET RAAHEN ALUEELLA 2008 Pekka Parvinen Labtium Oy Rantakatu 4 92100 Raahe 2 JOHDANTO 3 1. KESKEISIÄ KÄSITTEITÄ. 4 2. ILMANLAADUN OHJEARVOT, RAJA- JA TAVOITEARVOT 9 2.1. I lmanlaadun

Lisätiedot

Ilmanlaatu pääkaupunkiseudulla vuonna 2005

Ilmanlaatu pääkaupunkiseudulla vuonna 2005 Maria Myllynen, Päivi Aarnio, Tarja Koskentalo, Marjatta Malkki Ilmanlaatu pääkaupunkiseudulla vuonna 25 Sisältää katsauksen kevään 26 ilmanlaatuun Mittausaineisto: Jari Bergius, Tero Humaloja, Anssi Julkunen,

Lisätiedot

Mittaustulokset vuodelta 2015

Mittaustulokset vuodelta 2015 Asiantuntijapalvelut, Ilmanlaatu ja energia 216 VALTATIE 12 TAMPEREEN TUNNELI ILMANLAADUN SEURANTA Mittaustulokset vuodelta 215 VALTATIE 12 TAMPEREEN TUNNELI ILMANLAADUN SEURANTA Mittaustulokset vuodelta

Lisätiedot

ESIPUHE. Raportin ovat koonneet ympäristönsuojelusuunnittelijat Minna Ahlqvist ja Riikka Litmanen. Imatralla 14.4.2015

ESIPUHE. Raportin ovat koonneet ympäristönsuojelusuunnittelijat Minna Ahlqvist ja Riikka Litmanen. Imatralla 14.4.2015 Imatran kaupunki Imatran seudun ympäristötoimi 2015 TIIVISTELMÄ Etelä-Karjalan ilmanlaadun mittausverkko muodostuu Imatran, Lappeenrannan ja Svetogorskin kaupunkien alueille sijoitetuista 15 mittauspisteestä.

Lisätiedot

Kuva: Merja Kyntäjä. Ilmanlaatu Seinäjoen seudulla 2012. Seinäjoen seudun ilmanlaadun seurantatyöryhmä

Kuva: Merja Kyntäjä. Ilmanlaatu Seinäjoen seudulla 2012. Seinäjoen seudun ilmanlaadun seurantatyöryhmä Kuva: Merja Kyntäjä Ilmanlaatu Seinäjoen seudulla 2012 Seinäjoen seudun ilmanlaadun seurantatyöryhmä 2 Ilmanlaatu Seinäjoen seudulla 2012 Seinäjoen ammattikorkeakoulu Tekniikka Merja Kyntäjä 3 SISÄLTÖ

Lisätiedot

ILMANLAATU PIETARSAARENSEUDULLA VUONNA 2009

ILMANLAATU PIETARSAARENSEUDULLA VUONNA 2009 ILMANLAATU PIETARSAARENSEUDULLA VUONNA 2009 Pietarsaaren kaupunki Ympäristönsuojelutoimisto Raportti 1/2010 ILMANLAATU PIETARSAARENSEUDULLA VUONNA 2009 ESIPUHE Tämä raportti käsittää vuoden 2009 ilmanlaadun

Lisätiedot

1. KOKKOLAN ILMANLAATU 2011 Tiivistelmä

1. KOKKOLAN ILMANLAATU 2011 Tiivistelmä Ilmanlaadun tarkkailun vuosiraportti 2011 1 1. KOKKOLAN ILMANLAATU 2011 Tiivistelmä Tässä raportissa tarkastellaan vuoden 2011 aikana saatuja rikkidioksidin, typen oksidien, hengitettävien hiukkasten (PM

Lisätiedot

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 130 s artiklan 1 kohdan, ottaa huomioon komission ehdotuksen ( 1 ),

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 130 s artiklan 1 kohdan, ottaa huomioon komission ehdotuksen ( 1 ), 29. 6. 1999 FI Euroopan yhteisöjen virallinen lehti L 163/41 NEUVOSTON DIREKTIIVI 1999/30/EY, annettu 22 päivänä huhtikuuta 1999, ilmassa olevien rikkidioksidin, typpidioksidin ja typen oksidien, hiukkasten

Lisätiedot

HENGITETTÄVIEN HIUKKASTEN PITOISUUSMITTAUKSET TALVIVAARAN KAIVOSALUEELLA JA SEN YMPÄRISTÖSSÄ JAKSOLLA SYYS-JOULUKUU 2008

HENGITETTÄVIEN HIUKKASTEN PITOISUUSMITTAUKSET TALVIVAARAN KAIVOSALUEELLA JA SEN YMPÄRISTÖSSÄ JAKSOLLA SYYS-JOULUKUU 2008 TALVIVAARAN KAIVOSOSAKEYHTIÖ OYJ SOTKAMO HENGITETTÄVIEN HIUKKASTEN PITOISUUSMITTAUKSET TALVIVAARAN KAIVOSALUEELLA JA SEN YMPÄRISTÖSSÄ JAKSOLLA SYYS-JOULUKUU 2008 Helena Saari Risto Pesonen TALVIVAARAN

Lisätiedot

Ilmansaasteille altistuminen Suomessa vuonna 2013

Ilmansaasteille altistuminen Suomessa vuonna 2013 Ilmansaasteille altistuminen Suomessa vuonna 2013 Ilmanlaadun mittausverkostoon pohjautuen Antti Korhonen, Arja Asikainen, Isabell Rumrich, Otto Hänninen Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) PL 30 (Katuosoite

Lisätiedot

TURUN KAUPUNKISEUDUN ILMANLAATU VUONNA 2012

TURUN KAUPUNKISEUDUN ILMANLAATU VUONNA 2012 TURUN KAUPUNKISEUDUN ILMANLAATU VUONNA 212 TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ: Satu Viranko (Fortum Power and Heat Oy), Turun Seudun Energiantuotanto Oy Maarit Arpalo, Neste Oil Oyj, Naantalin jalostamo

Lisätiedot

Mittaustulokset vuodelta 2015

Mittaustulokset vuodelta 2015 Asiantuntijapalvelut, Ilmanlaatu ja energia 216 HEINOLAN ILMANLAADUN TARKKAILU Mittaustulokset vuodelta 215 HEINOLAN ILMANLAADUN TARKKAILU Mittaustulokset vuodelta 215 Helena Saari Birgitta Komppula ILMATIETEEN

Lisätiedot

TURUN KAUPUNKISEUDUN ILMANLAATU VUONNA 2013

TURUN KAUPUNKISEUDUN ILMANLAATU VUONNA 2013 TURUN KAUPUNKISEUDUN ILMANLAATU VUONNA 213 TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ TURUN KAUPUNKISEUDUN ILMANLAATU VUONNA 213 TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ: Satu Viranko, Turun Seudun Energiantuotanto

Lisätiedot

Uutta ilmanlaadun seurannassa

Uutta ilmanlaadun seurannassa Uutta ilmanlaadun seurannassa Ilmanlaadun mittaajatapaaminen 26.-27.2016 27.4.2016 Anssi Julkunen 1 Esityksen sisältö: - Mäkelänkadun supermittausasema - Indikatiiviset menetelmät (passiivikeräimet ja

Lisätiedot

HEINOLAN ILMANLAADUN TARKKAILU

HEINOLAN ILMANLAADUN TARKKAILU HEINOLAN ILMANLAADUN TARKKAILU Kuva: SkyFoto Mittaustulokset vuodelta 213 ASIANTUNTIJAPALVELUT ILMANLAATU JA ENERGIA 214 HEINOLAN ILMANLAADUN TARKKAILU Mittaustulokset vuodelta 213 Helena Saari Risto Pesonen

Lisätiedot

TURUN KAUPUNKISEUDUN ILMANLAATU VUONNA 2004

TURUN KAUPUNKISEUDUN ILMANLAATU VUONNA 2004 TURUN KAUPUNKISEUDUN ILMANLAATU VUONNA 24 TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ: Satu Laiterä, Fortum Power and Heat Oy, Naantalin voimalaitos Caj Karlsson, Neste Oil Oyj, Naantalin jalostamo Minna

Lisätiedot

Ilmanlaatu Seinäjoen seudulla 2008

Ilmanlaatu Seinäjoen seudulla 2008 Ilmanlaatu Seinäjoen seudulla 2008 Seinäjoen seudun ilmanlaadun seurantatyöryhmä 2 Ilmanlaatu Seinäjoen seudulla 2008 Seinäjoen ammattikorkeakoulu Tekniikka Merja Kyntäjä 3 SISÄLTÖ SISÄLTÖ... 3 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

Kotkan ilmanlaadun vuosiraportti 2014

Kotkan ilmanlaadun vuosiraportti 2014 1 Kotkan ilmanlaadun vuosiraportti 214 Eija Värri Kotkan kaupunki, ympäristökeskus Kansikuva: Jari Pitkäkangas 3 ESIPUHE Kotkan seudulla ilmanlaatua on tarkkailtu vuodesta 1983 lähtien. Vuodesta 199 alkaen

Lisätiedot

Kuva: Hannu Väisänen. Ilmanlaatu Seinäjoen seudulla 2009. Seinäjoen seudun ilmanlaadun seurantatyöryhmä

Kuva: Hannu Väisänen. Ilmanlaatu Seinäjoen seudulla 2009. Seinäjoen seudun ilmanlaadun seurantatyöryhmä Kuva: Hannu Väisänen Ilmanlaatu Seinäjoen seudulla 2009 Seinäjoen seudun ilmanlaadun seurantatyöryhmä 2 Ilmanlaatu Seinäjoen seudulla 2009 Seinäjoen ammattikorkeakoulu Tekniikka Merja Kyntäjä 3 SISÄLTÖ

Lisätiedot

EHDOTUS PÄÄKAUPUNKISEUDUN ENERGIANTUOTANTOLAITOSTEN PÄÄSTÖJEN ILMANLAA- TUVAIKUTUSTEN YHTEISTARKKAILUSUUNNITELMAKSI VUOSIKSI 2014 2018 13.5.

EHDOTUS PÄÄKAUPUNKISEUDUN ENERGIANTUOTANTOLAITOSTEN PÄÄSTÖJEN ILMANLAA- TUVAIKUTUSTEN YHTEISTARKKAILUSUUNNITELMAKSI VUOSIKSI 2014 2018 13.5. EHDOTUS PÄÄKAUPUNKISEUDUN ENERGIANTUOTANTOLAITOSTEN PÄÄSTÖJEN ILMANLAA- TUVAIKUTUSTEN YHTEISTARKKAILUSUUNNITELMAKSI VUOSIKSI 214 218 13.5.213 1 SUUNNITELMAN TAUSTA Pääkaupunkiseudun energiantuotantolaitosten

Lisätiedot

ILMANLAATU. Turussa, Raisiossa, Naantalissa ja Kaarinassa VUOSINA. Ilmanlaatu Turussa, Raisiossa, Naantalissa ja Kaarinassa vuosina 2003 2007 1

ILMANLAATU. Turussa, Raisiossa, Naantalissa ja Kaarinassa VUOSINA. Ilmanlaatu Turussa, Raisiossa, Naantalissa ja Kaarinassa vuosina 2003 2007 1 ILMANLAATU Turussa, Raisiossa, Naantalissa ja Kaarinassa VUOSINA 23 27 Ilmanlaatu Turussa, Raisiossa, Naantalissa ja Kaarinassa vuosina 23 27 1 Sisällys Johdanto... 3 Ilman epäpuhtaudet ja ihmisten terveys...

Lisätiedot

PÄÄKAUPUNKISEUDUN ILMANLAADUN SEURANTASUUNNITELMA VUOSILLE 2014 2018

PÄÄKAUPUNKISEUDUN ILMANLAADUN SEURANTASUUNNITELMA VUOSILLE 2014 2018 LIITE 1 PÄÄKAUPUNKISEUDUN ILMANLAADUN SEURANTASUUNNITELMA VUOSILLE 2014 2018 13.5.2013 1 Johdanto Ilmanlaatu on pääkaupunkiseudulla melko hyvä, ja Helsinki ympäristökuntineen onkin puhtaimpia metropolialueita

Lisätiedot

Ilmanlaatu Seinäjoen seudulla 2013

Ilmanlaatu Seinäjoen seudulla 2013 Kuva: Eija Rintamäki Ilmanlaatu Seinäjoen seudulla 2013 Seinäjoen seudun ilmanlaadun seurantatyöryhmä 2 Ilmanlaatu Seinäjoen seudulla 2013 Seinäjoen ammattikorkeakoulu Tekniikan yksikkö Eija Rintamäki

Lisätiedot

PISPALAN JA SANTA- LAHDEN ILMANLAA- TUSELVITYS

PISPALAN JA SANTA- LAHDEN ILMANLAA- TUSELVITYS Vastaanottaja Tampereen kaupunki Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 20.1.2010 PISPALAN JA SANTA- LAHDEN ILMANLAA- TUSELVITYS TYPPIDIOKSIDIN OHJEARVOT ASEMAKAAVAT NRO 8256, 8309, 8310 JA 8048 PISPALAN

Lisätiedot

PÄÄKAUPUNKISEUDUN ILMANLAADUN SEURANTASUUNNITELMA VUOSILLE 2014 2018

PÄÄKAUPUNKISEUDUN ILMANLAADUN SEURANTASUUNNITELMA VUOSILLE 2014 2018 PÄÄKAUPUNKISEUDUN ILMANLAADUN SEURANTASUUNNITELMA VUOSILLE 2014 2018 HSY:n hallitus 20.12.2013 Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster Helsinki Region

Lisätiedot

1 JOHDANTO 4 3. PÄÄSTÖT 8. 4. ILMANLAADULLE ASETETUT OHJEARVOT 10 4.1. Ilmanlaadun ohje-, raja- ja kynnysarvot 10 4.2. Ilmanlaatuindeksi 12

1 JOHDANTO 4 3. PÄÄSTÖT 8. 4. ILMANLAADULLE ASETETUT OHJEARVOT 10 4.1. Ilmanlaadun ohje-, raja- ja kynnysarvot 10 4.2. Ilmanlaatuindeksi 12 3 SISÄLLYSLUETTELO sivu JOHDANTO 4 2 YLEISTÄ ILMAN EPÄPUHTAUKSISTA JA NIIDEN VAIKUTUKSISTA 5 2.. Rikkidioksidi (SO 2 ) 5 2.2. Typen oksidit (NO ja NO 2 ) 6 2.3. Hiukkaset 6 2.4. Hiilimonoksidi eli häkä

Lisätiedot

Kuva 1. Vapaudentien mitta-asema 30.10.2014. Ilmanlaatu Seinäjoen seudulla 2014. Seinäjoen seudun ilmanlaadun seurantatyöryhmä

Kuva 1. Vapaudentien mitta-asema 30.10.2014. Ilmanlaatu Seinäjoen seudulla 2014. Seinäjoen seudun ilmanlaadun seurantatyöryhmä Kuva 1. Vapaudentien mitta-asema 30.10.2014 Ilmanlaatu Seinäjoen seudulla 2014 Seinäjoen seudun ilmanlaadun seurantatyöryhmä 2 Ilmanlaatu Seinäjoen seudulla 2014 Seinäjoen ammattikorkeakoulu Tekniikan

Lisätiedot

TURUN KAUPUNKISEUDUN ILMANLAATU VUONNA 2008

TURUN KAUPUNKISEUDUN ILMANLAATU VUONNA 2008 TURUN KAUPUNKISEUDUN ILMANLAATU VUONNA 28 TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ: Arja Valli, Fortum Power and Heat Oy, Naantalin voimalaitos Caj Karlsson, Neste Oil Oyj, Naantalin jalostamo Minna Niemelä,

Lisätiedot

TURUN SEUDUN PÄÄSTÖJEN LEVIÄMISMALLISELVITYS

TURUN SEUDUN PÄÄSTÖJEN LEVIÄMISMALLISELVITYS TURUN SEUDUN PÄÄSTÖJEN LEVIÄMISMALLISELVITYS Valoku vaus: H eikki L askar i Energiantuotannon, teollisuuden, laivaliikenteen ja autoliikenteen typenoksidi-, rikkidioksidi- ja hiukkaspäästöjen leviämislaskelmat

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA UUDENKYLÄN OSAYLEISKAAVA HIEKKATIEN JA HIETATIEN ALUEEN PÖLY. Vastaanottaja Nastolan kunta. Asiakirjatyyppi Lausunto

NASTOLAN KUNTA UUDENKYLÄN OSAYLEISKAAVA HIEKKATIEN JA HIETATIEN ALUEEN PÖLY. Vastaanottaja Nastolan kunta. Asiakirjatyyppi Lausunto Vastaanottaja Nastolan kunta Asiakirjatyyppi Lausunto Päivämäärä 5.2.2014 NASTOLAN KUNTA UUDENKYLÄN OSAYLEISKAAVA HIEKKATIEN JA HIETATIEN ALUEEN PÖLY NASTOLAN KUNTA PÖLY Tarkastus Päivämäärä 5.2.2014 Laatija

Lisätiedot

VALTATIE 12 TAMPEREEN TUNNELI ILMANLAADUN SEURANTA

VALTATIE 12 TAMPEREEN TUNNELI ILMANLAADUN SEURANTA VALTATIE 12 TAMPEREEN TUNNELI ILMANLAADUN SEURANTA Kuva: Rantatunnelin allianssi Mittaustulokset vuodelta 214 ASIANTUNTIJAPALVELUT ILMANLAATU JA ENERGIA 215 VALTATIE 12 TAMPEREEN TUNNELI ILMANLAADUN SEURANTA

Lisätiedot

Ilmanlaadun seurannan uusia tuulia. Resurssiviisas pääkaupunkiseutu, kick-off 12.5.2015 Päivi Aarnio, HSY

Ilmanlaadun seurannan uusia tuulia. Resurssiviisas pääkaupunkiseutu, kick-off 12.5.2015 Päivi Aarnio, HSY Ilmanlaadun seurannan uusia tuulia Resurssiviisas pääkaupunkiseutu, kick-off 12.5.2015 Päivi Aarnio, HSY Ilmanlaatutilanne pääkaupunkiseudulla Ilmanlaatu on kohtalaisen hyvä Joitakin ongelmia on Typpidioksidin

Lisätiedot

KAJAANIN ILMANLAADUN TARKKAILU MITTAUSTULOKSET VUODELTA 2009. Helena Saari Risto Pesonen

KAJAANIN ILMANLAADUN TARKKAILU MITTAUSTULOKSET VUODELTA 2009. Helena Saari Risto Pesonen KAJAANIN ILMANLAADUN TARKKAILU MITTAUSTULOKSET VUODELTA 29 Helena Saari Risto Pesonen KAJAANIN ILMANLAADUN TARKKAILU Mittaustulokset vuodelta 29 Helena Saari Risto Pesonen ILMATIETEEN LAITOS ILMANLAADUN

Lisätiedot

Ilmanlaatu Seinäjoen seudulla 2007

Ilmanlaatu Seinäjoen seudulla 2007 Ilmanlaatu Seinäjoen seudulla 2007 Seinäjoen seudun ilmanlaadun seurantatyöryhmä 2 Ilmanlaatu Seinäjoen seudulla 2007 Seinäjoen ammattikorkeakoulu Tekniikan yksikkö Jenni Wallenius 3 SISÄLTÖ SISÄLTÖ...

Lisätiedot

Ilmanlaatudata 2014. Ilmanlaatu pääkaupunkiseudulla vuonna 2014 -raportin liitteet www.hsy.fi/ilmanlaatudata2014

Ilmanlaatudata 2014. Ilmanlaatu pääkaupunkiseudulla vuonna 2014 -raportin liitteet www.hsy.fi/ilmanlaatudata2014 Ilmanlaatudata 214 Ilmanlaatu pääkaupunkiseudulla vuonna 214 -raportin liitteet www.hsy.fi/ilmanlaatudata214 Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 21 päivänä tammikuuta 2011 38/2011. Valtioneuvoston asetus. ilmanlaadusta. Annettu Helsingissä 20 päivänä tammikuuta 2011

Julkaistu Helsingissä 21 päivänä tammikuuta 2011 38/2011. Valtioneuvoston asetus. ilmanlaadusta. Annettu Helsingissä 20 päivänä tammikuuta 2011 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 21 päivänä tammikuuta 2011 Valtioneuvoston asetus ilmanlaadusta Annettu Helsingissä 20 päivänä tammikuuta 2011 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN ILMANLAADUN TARKKAILUSUUNNITELMA 2013-2017

LAPPEENRANNAN SEUDUN ILMANLAADUN TARKKAILUSUUNNITELMA 2013-2017 LAPPEENRANNAN SEUDUN ILMANLAADUN TARKKAILUSUUNNITELMA 2013-2017 Lappeenrannan seudun ympäristötoimi 11.12.2012 1(7) 1. JOHDANTO Lappeenrannan seudun ympäristötoimi vastaa ympäristönsuojelusta Lappeenrannan,

Lisätiedot

KAJAANIN ILMANLAADUN TARKKAILU

KAJAANIN ILMANLAADUN TARKKAILU KAJAANIN ILMANLAADUN TARKKAILU Kuva: www.visitkajaani.fi Mittaustulokset vuodelta 214 ASIANTUNTIJAPALVELUT ILMANLAATU JA ENERGIA 215 KAJAANIN ILMANLAADUN TARKKAILU Mittaustulokset vuodelta 214 Birgitta

Lisätiedot

KAJAANIN ILMANLAADUN TARKKAILU

KAJAANIN ILMANLAADUN TARKKAILU KAJAANIN ILMANLAADUN TARKKAILU Kuva: Jonna Kallunki Mittaustulokset vuodelta 2013 ASIANTUNTIJAPALVELUT ILMANLAATU JA ENERGIA 2014 KAJAANIN ILMANLAADUN TARKKAILU Mittaustulokset vuodelta 2013 Birgitta Komppula

Lisätiedot

MIKKELIN ILMANLAADUN MITTAUSTULOKSET VUODELTA 2010

MIKKELIN ILMANLAADUN MITTAUSTULOKSET VUODELTA 2010 MIKKELIN ILMANLAADUN MITTAUSTULOKSET VUODELTA 2010 Mikkelin kaupungin julkaisuja 2011 ISBN 978-952-5691-23-8 ISSN 1459-1790 Tilaukset Mikkelin Seudun Ympäristöpalvelut Kiiskinmäenkatu 5-7, 50130 Mikkeli

Lisätiedot

ILMANLAATUMITTAUKSET TORNION RUOHOKARISSA JA HAAPARANNAN RIEKKOLASSA

ILMANLAATUMITTAUKSET TORNION RUOHOKARISSA JA HAAPARANNAN RIEKKOLASSA ILMANLAATUMITTAUKSET TORNION RUOHOKARISSA JA HAAPARANNAN RIEKKOLASSA Kuva: Tornion kaupunki Hengitettävien hiukkasten pitoisuudet vuonna 214 ASIANTUNTIJAPALVELUT ILMANLAATU JA ENERGIA 215 ILMANLAATUMITTAUKSET

Lisätiedot

HEVOSENLANNAN PIENPOLTTOHANKKEEN TULOKSIA. Erikoistutkija Tuula Pellikka

HEVOSENLANNAN PIENPOLTTOHANKKEEN TULOKSIA. Erikoistutkija Tuula Pellikka HEVOSENLANNAN PIENPOLTTOHANKKEEN TULOKSIA Erikoistutkija Tuula Pellikka TUTKIMUKSEN TAUSTA Tavoitteena oli tutkia käytännön kenttäkokeiden avulla hevosenlannan ja kuivikkeen seoksen polton ilmaan vapautuvia

Lisätiedot

ESIPUHE. Raportin ovat koonneet ympäristönsuojelusuunnittelijat Minna Ahlqvist ja Riikka Litmanen. Imatralla 23.3.2006

ESIPUHE. Raportin ovat koonneet ympäristönsuojelusuunnittelijat Minna Ahlqvist ja Riikka Litmanen. Imatralla 23.3.2006 Imatran Kaupunki Ympäristötoimi Ympäristönsuojelu 26 ESIPUHE Vuonna 25 Imatran, Joutsenon, Lappeenrannan ja Svetogorskin ilmanlaadun tarkkailuun käytettyjen analysaattoreiden ja keräinten hoidosta sekä

Lisätiedot

Ilmanlaatudata 2013. Ilmanlaatu pääkaupunkiseudulla vuonna 2013 -raportin liiteosa

Ilmanlaatudata 2013. Ilmanlaatu pääkaupunkiseudulla vuonna 2013 -raportin liiteosa Ilmanlaatudata 213 Ilmanlaatu pääkaupunkiseudulla vuonna 213 -raportin liiteosa Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster Helsinki Region Environmental

Lisätiedot