Harjavallan ja Porin ilmanlaatu 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Harjavallan ja Porin ilmanlaatu 2014"

Transkriptio

1 Porin ympäristövirasto Harjavallan ja Porin ilmanlaatu 2014 Tiivistelmä Mittausaineisto ja tulokset: Heidi Leppänen, Boliden Harjavalta Oy Juha Pulkkinen, JPP Kalibrointi Ky Jari Lampinen, Porin kaupungin ympäristövirasto Raportointi: Liisa Elo Tiivistelmä: Petteri Mäkelä, Porin kaupungin ympäristövirasto

2 Sisällys JOHDANTO... 1 MITTAUSJÄRJESTELMÄ... 2 MERKITTÄVIMMÄT HÄIRIÖT MITTAUSASEMILLA... 3 MITTAUSTULOKSET... 3 EPISODITILANTEET... 7 VARAUTUMINEN EPISODITILANTEISIIN... 8 JOHDANTO Tämä raportti on tiivistelmä Harjavallan ja Porin ilmanlaatu 2014 raportista, joka taulukoineen ja kuvaajineen löytyy täydellisenä osoitteesta Tässä raportin tiivistelmässä on esitetty keskeisimmät tulokset Harjavallan ja Porin ilmanlaadun mittauksista vuodelta 2014 ja ajankohtaista tietoa ilmanlaadun mittauksista sekä ilman epäpuhtauksista. Alueen päästöt aiheutuvat pääosin liikenteestä, suurteollisuudesta ja energiantuotannosta, ilmanlaatua mittaavatkin jatkuvatoimisesti Harjavallan ja Porin kaupungit yhteistyössä suurteollisuuden kanssa. Mittaustulokset ohjautuvat Porin ympäristövirastolle, missä huolehditaan tulosten raportoinnista. Mittausjärjestelmän hallinnosta ja ylläpidosta vastaa Harjavalta-Pori ilmanlaatutyöryhmä. Ilmanlaadun seuranta perustuu alueen teollisuuden ja kaupunkien välisiin sopimuksiin. Porissa vuosittaiset käyttökustannukset määräytyvät suurten laitosten edellisen vuoden päästömäärien mukaan. Päästöihin huomioidaan rikkidioksidi, typenoksidi sekä hiukkaset. Harjavallan kustannusjako on toteutettu prosenttiosuussopimuksella Boliden Harjavalta Oy:n, Norilsk Nickel Harjavalta Oy:n, Suomen Teollisuuden Energiapalvelut-STEP Oy:n sekä Harjavallan kaupungin kesken. Porin kaupungin ympäristövirastolla on voimassa oleva ilmanlaatumittauksiin kohdistuva palvelusopimus Rauman kaupungin ympäristöviraston kanssa vuoden 2016 loppuun. Porissa käsitellään Rauman Hallikadun mittaustulokset ja ne välitetään myös ilmanlaatuportaaliin Ilmatieteen laitokselle. 1

3 MITTAUSJÄRJESTELMÄ Mittausjärjestelmä sisältää seitsemän mittauspistettä viidessä kohteessa (Kuva 1.), joista neljä mittaa ilman epäpuhtauksia ja kolme vallitsevaa säätilaa. Porin Itätullin mittauspisteellä mitataan rikki- ja typpidioksidin, hiilimonoksidin, otsonin ja hengitettävien sekä pienhiukkasten pitoisuuksia. Porin Pastuskerissa taas mitataan rikkidioksidin pitoisuuksia ja säätilaa ja Porin ympäristövirastolla vain säätilaa. Harjavallan Kalevan ja Pirkkalan asemat mittaavat rikkidioksidin, hengitettävien- ja pienhiukkasten pitoisuuksia. Kalevassa mitataan lisäksi säätilaa. Kaikki mittaustulokset ohjautuvat Porin ympäristövirastolle, josta ne lähetetään tunneittain Ilmatieteen laitoksen ilmanlaatuportaaliin. Kuva 1. Harjavallan ja Porin mittausasemien sijainti Mittausjärjestelmät noudattavat laatukäsikirjaa, joka täyttää standardien SFS-EN ISO 9000:2205, SFS-EN ISO 9001:2008, SFS-EN ISO 9004:2009 sekä SFS-EN 17025:2005 vaatimukset. Mittausjärjestelmä on niin ikään Valtioneuvoston asetusten mukainen. Käytettävät mittalaitteet täyttävät hankintahetkellä voimassa olleet tyyppihyväksyntää koskevat vaatimukset. 2

4 MERKITTÄVIMMÄT HÄIRIÖT MITTAUSASEMILLA Hiilimonoksidia mitataan Itätullissa analysaattorilla (CO12M). Maaliskuussa laitteen regulaattori paloi, jolloin laite oli pois mittausverkosta välisen ajan. Tämä tapahtuma laski maaliskuun mittausvaliditeetin alle säädetyn ohjearvon eli. Itätullissa mitataan otsonipitoisuutta analysaattorilla (API 400 A). Otsonilaitteen kriittinen aukko tukkeentui maaliskuussa, jolloin myös UV-lampun kohdistuksen säätö petti. Laite oli pois mittausverkosta Maaliskuun mittausvaliditeetti ei yltänyt ohjearvon määräämään arvoon. Heinäkuussa 2014 tapahtui Itätullissa laiterikko typpidioksidin mittausten osalta, minkä vuoksi mittaustulosten validiteetti laski alle ohjearvon. Vuoden mittaustulosten ajallinen edustavuus pysyi kuitenkin validiteettirajan yläpuolella. Vanha laite (Monitor Labs Inc. 9941B) vaihdettiin uuteen laitteeseen (AC 32M). Porin Itätullissa mitataan pien- ja hengitettävien hiukkasten pitoisuuksia analysaattorilla (MP101M+CPM). Mittausvaliditeetti ei täyttynyt elokuussa, sillä mittaava laite kastui sadevedestä. Harjavallan Pirkkalan rikkidioksidianalysaattori oli rikki tammikuusta kesäkuuhun asti ja tuloksia saatiin vasta heinäkuussa Näin ollen rikkidioksidin validiteetti ei pysynyt riittävänä. MITTAUSTULOKSET Kustakin mitatusta ilman epäpuhtaudesta on esitetty Valtioneuvoston päätöksien 480/96 ja 38/2011 mukainen raja- ja/tai ohjearvo, useimmiten mittaustuloksen jälkeen sulkeissa. Yksikkö on µg/m 3, eli gramman miljoonasosaa kuutiometriä kohden, paitsi hiilimonoksidi eli häkä on mitattu yksiköllä mg/m 3 eli gramman tuhannesosaa kuutiometriä kohden. Porin mittauspisteiden tulokset Rikkidioksidi Ilman rikkidioksidipitoisuudet olivat edellisten vuosien tapaan alhaiset. Suurin tuntiarvo 18µg/m 3 mitattiin Itätullissa syyskuussa. Ohjearvojen ylityksiä ei esiintynyt mittausjakson aikana Itätullin eikä Pastuskerin mittauspisteillä. Vuosikeskiarvo molemmilla mittausasemilla oli 1µg/m 3. Itätullin mittauspiste Vuoden mittausajasta hyväksyttäviä tuloksia oli keskiarvollisesti 98 % (75 %), eikä ohjearvo alittunut yhtenäkään kuukautena. Syyskuussa mitattu toiseksi suurimman vuorokausiarvon maksimi 7µg/m 3 (80µg/m 3 ) alitti ohjearvon selvästi. Suurin 99 %:n tuntiarvo 18µg/m 3 (250µg/m 3 ) mitattiin niin ikään syyskuussa ja oli selvästi ohjearvoa alhaisempi. Pastuskerin mittauspiste Vuoden mittausajasta hyväksyttäviä tuloksia oli keskiarvollisesti 97,6 % (75 %), eikä ohjearvo alittunut yhtenäkään kuukautena. Syyskuussa ja marraskuussa mitattu toiseksi suurimman vuorokausiarvon maksimi 8µg/m 3 (80µg/m 3 ) alitti ohjearvon selvästi. Suurin 99 %:n tuntiarvo 13µg/m 3 (250µg/m 3 ) mitattiin myös syyskuussa ja alitti ohjearvon selvästi. Typpidioksidi Typpidioksidia mitataan vain Itätullin mittauspisteellä, jolla mitatut typenoksidien pitoisuudet ovat suurimmalta osin liikenneperäisiä. Tunti- ja vuorokausiarvojen ylityksiä ei esiintynyt mittausjakson aikana. Heinäkuun mittausvaliditeetti (40,3 %) ei ollut riittävä mittalaitteen rikkoutuisen vuoksi. Silti vuoden 3

5 keskiarvo 92,8 % oli validiteetin osalta huomattavasti ohjearvoa (75 %) parempi. Heinäkuussa mitattiin toiseksi suurimman vuorokausiarvon maksimi 48µg/m 3 (70µg/m 3 ) joka alitti ohjearvon. Suurin 99 %:n tuntiarvo 83µg/m 3 (150µg/m 3 ) mitattiin myöskin heinäkuussa ja oli selvästi alle ohjearvon. Hiilimonoksidi Hiilimonoksidia mitattiin ainoastaan Itätullin mittauspisteellä. Mitatut pitoisuudet olivat alhaisia ja verrattuna tunnin ja 8-tunnin ohjearvoihin eivät ylittyneet mittausjakson aikana. Maalikuun mittausvaliditeetti 69,8 % jäi alle ohjearvon (75 %) laiterikon vuoksi. Koko vuoden keskiarvo 95 % oli kuitenkin selvästi yli vaaditun. Suurin tuntikeskiarvo mitattiin tammikuussa, jolloin maksimipitoisuus oli 1,3 mg/m 3 (20mg/m 3 ), joka on yli puolet pienempi kuin viime vuoden vastaava arvo. Suurin kahdeksan tunnin keskiarvo 1,4mg/m 3 (8mg/m 3 ) mitattiin niin ikään tammikuussa, muutoin arvo pysyi alle 1mg/m 3 :n. Otsoni Otsonia mitataan Itätullin mittausasemalla. Raja-arvon ylityksiä ei tullut vuoden 2013 tapaan lainkaan mittausjakson aikana. Maaliskuun mittausvaliditeetti oli vain 9,7 % (75 %) laiterikon vuoksi. Koko vuoden mittausvaliditeetin keskiarvo 90,2 % pysyi kuitenkin selvästi vaaditun tason paremmalla puolella. Otsonipitoisuus oli korkeimmillaan toukokuussa, jolloin mitattiin tunnin 99 % arvo 111µg/m 3 (180µg/m 3 ) ja suurin 8h:n keskiarvo 108µg/m 3 (120µg/m 3 ). Yleensä olosuhteet otsonin muodostumiselle ilmakehässä ovatkin otollisimmat keväällä. Hengitettävät hiukkaset (PM 10 ) Valtioneuvoston päätöksien 480/96 ja 38/2011 ilmanlaatuohjearvo tai raja-arvo eivät ylittyneet Porissa hengitettävien hiukkasten osalta. Keväthiukkaspitoisuudet ovat suoraan verrannollisia kaukokulkeutumiseen, katupuhtaanpidon onnistumiseen keväällä sekä säätilaan. Hiukkaspitoisuutta mitattiin Porissa jatkuvatoimisella analysaattorilla Itätullin mittausasemalla. Laitteisto on varustettu karkeajakoisen pölyn erottimella, jolloin tuloksissa on huomioitu vain hengitysteihin joutuvan, hienojakoisen pölyn osuus. Elokuussa hengitettävien hiukkasten mittauksista vastaava laite kastui sadevedestä ja näin ollen elokuun mittausvaliditeetti 43,9 % (75 %) ei täyttynyt. Sen sijaan muina kuukausina ja vuoden keskiarvon 97,4 % osalta validiteetti täyttyi hyvin. Hengitettävien hiukkasten vuosikeskiarvo oli 14 g/m 3. Toiseksi suurimman vuorokausiarvon korkein pitoisuus 51 g/m 3 (70 g/m 3 ) mitattiin maaliskuussa. PM h:n rajaarvopitoisuutta vastaava arvo 50 g/m 3 ylittyi seitsemänä vuorokautena (35 ylitystä sallitaan), mutta itse raja-arvo ei ylittynyt: g/m g/m g/m g/m g/m g/m g/m 3 Pienhiukkaset (PM 2,5 ) Pienhiukkasia (PM 2,5 ) mitattiin Itätullissa samalla laitteella kuin hengittäviä hiukkasia. Elokuussa laite kastui rankkasateessa ja kuun mittausvaliditeetti jäi 44.6 %:n (75 %), muuten mittausvaliditeetti saavutettiin ja vuoden keskiarvo oli 94,25 %. Pienhiukkasten vuosikeskiarvo oli 7µg/m 3, eikä annettu raja-arvo 25µg/m 3 täten ylittynyt. 4

6 Ilmanlaatuindeksi Ilmanlaatuindeksi lasketaan rikki- ja typpidioksidi, hiilimonoksidi, otsoni ja pien- sekä hengitettävät hiukkaset huomioon ottaen tunneittain ja ilmanlaatu luokitellaan viiteen eri ryhmään. Ilmanlaatuindeksi perustuu Itätullin mittausaseman tuloksiin ja on esitetty kuvassa 2. Kuva 2. Ilmanlaatuindeksi Itätullissa yhden tunnin arvoilla. Vuonna %:a mittausvuorokausista olivat ilmanlaadultaan hyviä, 23 %:a tyydyttäviä, 37 %:a välttäviä, 19 %:a huonoja ja 4 %:a erittäin huonoja. Taulukko 1. Ilmanlaatuindeksien laatuluokittelu mittausvuorokausien perusteella. 5

7 Harjavallan mittauspisteiden tulokset Rikkidioksidi Rikkidioksidia mitataan Harjavallassa sekä Pirkkalan, että Kalevan asemilla. Pirkkalan asemalla tapahtuneen laiterikon takia Pirkkalan mittaustulosten vuosivaliditeetti ei täyttynyt. Pirkkalan mittauspiste Ilman rikkidioksidipitoisuudet pysyivät heinäkuusta joulukuuhun ilman ylityksiä. Vuoden mittausajasta hyväksyttäviä tuloksia oli keskiarvollisesti vain 48,3 % (75 %) laiterikon vuoksi. Uusi laite saatiin kytkettyä mittausverkkoon vasta kesäkuussa ja heinä-joulukuun osalta analysaattorin ollessa käytössä validiteetti saavutettiin. Lokakuussa mitattu toiseksi suurimman vuorokausiarvon maksimi 32µg/m 3 (80µg/m 3 ) alitti ohjearvon selvästi. Suurin 99 %:n tuntiarvo 103µg/m 3 (250µg/m 3 ) mitattiin niin ikään lokakuussa ja oli ohjearvoa alhaisempi. Tuntiarvoista lasketut vuosikeskiarvot olivat 3,4 g/m 3. Kalevan mittauspiste Ilman rikkidioksidipitoisuudet pysyivät koko vuoden ilman ylityksiä. Kalevan rikkidioksidimittausten koko vuoden validiteetin keskiarvo oli 95,8 % (75 %), jota on pidettävä hyvänä. Kesäkuussa mitattu toiseksi suurimman vuorokausiarvon maksimi 47µg/m 3 (80µg/m 3 ) alitti ohjearvon. Suurin 99 %:n tuntiarvo 126µg/m 3 (250µg/m 3 ) mitattiin puolestaan heinäkuussa. Tuntiarvoista lasketut vuosikeskiarvot olivat 4,0 g/m 3. Hengitettävät hiukkaset (PM 10 ) Hengitettävien hiukkasia mitataan jatkuvatoimisesti Kalevan ja Pirkkalan mittausasemilla. Niille määritettiin Harjavallan osalta myös alkuainekohtaiset pitoisuudet. Pirkkalan mittauspiste Valtioneuvoston päätöksien 480/96 ja 38/2011 ilmanlaatuohjearvo tai raja-arvo eivät ylittyneet Pirkkalassa hengitettävien hiukkasten osalta. Koko vuoden mittausvaliditeetti oli 97 % (75 %). Suurin ohjearvoon (70µg/m 3 ) verrattava vuorokausipitoisuus 33 µg/m 3 mitattiin Pirkkalassa elokuussa. Suurin mitattu tuntipitoisuus 48µg/m 3 esiintyi sekä maaliskuussa että kesäkuussa. Tuntiarvoista lasketut vuosikeskiarvot olivat 11,4 g/m 3. Yhtään vuorokausiarvon ylitystä ei mitattu. Kalevan mittauspiste Ohje- tai raja-arvot eivät ylittyneet Kalevankaan mittauspisteellä. Mittausvaliditeetti oli hyvä läpi vuoden ja keskiarvollisesti peräti 99,7 % (75 %). Toiseksi suurin vuorokausiarvo oli ylimmillään 45 g/m 3 (70 g/m 3 ) helmikuussa. PM10 24 h:n raja-arvopitoisuutta vastaava arvo 50 µg/m 3 ylittyi vain kerran (35 ylitystä sallitaan) kun mitattiin 55µg/m 3 pitoisuus. Itse raja-arvo ei siis ylittynyt. Alkuainekohtaiset pitoisuudet Hengitettävien PM 10 hiukkasten alkuainekohtaisille pitoisuuksille on määritelty ainoastaan tavoitearvot kalenterivuoden keskiarvoille arseenin, kadmiumin ja nikkelin osalta. Vuonna 2014 sekä Kalevan että Pirkkalan asemilla arseenipitoisuudet nousivat yli tavoitearvon kun taas kadmiumin ja nikkelin osalta arvot ovat selkeästi laskeneet edellisvuosiin nähden. Metallinäytteiden keruusta ja analysoinnista on vastannut 6

8 Boliden Harjavalta Oy. Mittausepävarmuus arseenin ja nikkelin osalta on 30 % ja kadmiumin osalta 25 %. Yksikkö on ng/m 3 eli gramman miljardisosaa kuutiometriä kohden. Pirkkalan mittausaseman vuosikeskiarvot (tavoitearvo suluissa) olivat arseeni 6,48ng/m 3 (6ng/m 3 ), kadmium 0,94ng/m 3 (5ng/m 3 ) ja nikkeli 3,6ng/m 3 (20ng/m 3 ). Kalevan mittausaseman vastaavat olivat arseeni 8,14ng/m 3 (6ng/m 3 ), kadmium 1,69ng/m 3 (5ng/m 3 ) ja nikkeli 5,92ng/m 3 (20ng/m 3 ). EPISODITILANTEET Episoditilanteella tarkoitetaan sitä, että ilmansaasteiden pitoisuudet kohoavat huomattavasti normaalia korkeammiksi pidemmällä aikavälillä. Episoditilanteita voi syntyä sään, kaukokulkeuman tai poikkeuksellisten päästötilanteiden, kuten laiterikkojen takia. Kevään katupölykausi Sääolojen lisäksi katujen kunnossapito vaikuttaa katupölyn kerääntymiseen. Suurin osa katupölystä kuuluu hengitettävien hiukkasten kokoluokkaan. Kevään katupölykauden ajankohta ja voimakkuus vaihtelevat vuosittain, vuonna 2014 kausi oli kuukautta normaalia aikaisemmin, helmi-maaliskuun vaihteessa. Porin keskustassa hiukkasten paikallisia päästölähteitä ovat liikenne, puun pienpoltto ja energiantuotanto. Hiukkasia kaukokulkeutuu myös lähikunnista ja ulkomailta. Suurin osa hengitettävistä hiukkasista on peräisin liikenteen nostattamasta katupölystä. Episoditilanteet Hengitettävien hiukkasten vuorokausipitoisuus saa olla Valtioneuvoston säädösten mukaan yli 50µg/m 3 35 vuorokautena vuodessa. Jos ylityspäiviä kertyy 36 tai enemmän, hengitettävien hiukkasten raja-arvo ylittyy. Porissa Itätullin asemalla vuorokausipitoisuus ylittyi seitsemän kertaa ja Harjavallassa Kalevan asemalla kerran. Typpidioksidille tuntikeskiarvo saa olla yli 200µg/m 3 18 tuntina vuodessa. Typpidioksidipitoisuuksiin vaikuttavat Porissa eniten liikenteen pakokaasut ja sää. Pitoisuudet pääsevät kohoamaan heikkotuulisella säällä erityisesti ruuhka-aikaan. Korkeita mittaustuloksia saattaa aiheutua inversiosta, jonka takia kylmä ilma ja saasteet sen mukana eivät pääse kohoamaan normaalisti ylemmäs vaan jäävät maan tasalle. Typpidioksidille korkeita tuntipitoisuuksia mitattiin Porissa vuonna 2014 vain kerran. Rikkidioksidille tuntikeskiarvo saa olla yli 350µg/m 3 24 tuntina vuodessa ja vuorokausikeskiarvo saa olla yli 125µg/m 3 kolmena päivänä vuodessa. Nämä arvot eivät ylittyneet Porissa tai Harjavallassa vuonna Otsoniepisodi voi muodostua jos otsonia kaukokulkeutuu muualta Euroopasta huomattavia määriä. Korkeimmat otsonipitoisuudet mitataan yleensä aurinkoisina kevät- ja kesäpäivinä, jolloin ilmavirtaukset saapuvat Keski- ja Itä-Euroopasta. Otsoniepisodiksi voi luokitella tilanteet, jolloin 8 tunnin keskiarvopitoisuudet ylittävät 120µg/m 3. Väestölle tiedottamisen kynnysarvo tuntiarvona on 180µg/m 3. Kumpaakaan ylitystä ei tapahtunut Porissa vuonna

9 VARAUTUMINEN EPISODITILANTEISIIN Ilmanlaatua voi tarkkailla tosiaikaisesti ilmanlaatuportaalissa ( Ilmanlaadun heikkenemisestä tiedotetaan kuntalaisille Porin ympäristöviraston toimesta. Harjavallan rikkidioksidipitoisuuksien valvontaa varten ilmanlaadun mittausohjelmassa on ominaisuus huomattavasti kohonneiden pitoisuuksien ilmoittamisesta tekstiviestihälytyksillä 23 ennalta sovittuun puhelimeen. Tällä toimenpiteellä varmistetaan reaaliaikainen ennakkotieto kohonneista pitoisuuksista tuotantoon sekä Porin kaupungin ympäristövirastoon. Porin ympäristövirastossa on laadittu tiedotus- ja toimintaohje sellaisia tilanteita varten, jolloin valtioneuvoston asetus ilmanlaadusta 38/ :ssä säädettyjen tunti- tai vuorokausipitoisuuksien raja-arvo, taikka kahdeksan tunnin raja-arvon numeroarvo ylittyy. Episoditilanteiden tiedotteet jaetaan niiden vakavuuden mukaan Satakunnan Radiossa, Satakunnan Kansassa ja Porin ympäristöviraston verkkosivuilla. Mahdollisissa tiedotteissa annetaan toimintaohjeet väestölle. On huomattavaa, että episoditilanteet ovat hyvin epätodennäköisiä ja toteutuessaankin aiheuttavat terveyshaittaa todennäköisesti vain herkimmille väestöryhmille. 8

ILMANTARKKAILUN VUOSIRAPORTTI 2015

ILMANTARKKAILUN VUOSIRAPORTTI 2015 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ILMANTARKKAILUN VUOSIRAPORTTI 2015 Kaupunkirakenteen toimiala Rakentaminen ja Ympäristö Yleistä Tähän raporttiin on koottu yhteenveto Jyväskylän keskustan ja Palokan mittausasemien

Lisätiedot

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ elokuussa 2015 TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ Tiivistelmä Hengitysilman tavallisin laatuluokitus elokuussa oli ssa ja Turun Orikedolla hyvä ja muilla mittausasemilla tyydyttävä. Ilmanlaatu luokiteltiin

Lisätiedot

maaliskuussa 2014 TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ

maaliskuussa 2014 TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ maaliskuussa 2014 TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ Tiivistelmä Maaliskuussa hengitysilmaa heikensi katupöly. Hengitysilman tavallisin laatuluokitus maaliskuussa oli ssa välttävä, Turun Kauppatorilla

Lisätiedot

maaliskuussa 2015 TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ

maaliskuussa 2015 TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ maaliskuussa 2015 TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ Tiivistelmä Hengitysilman tavallisin laatuluokitus maaliskuussa oli ssa tyydyttävä tai välttävä ja muilla asemilla tyydyttävä lukuun ottamatta

Lisätiedot

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ helmikuussa 2017 TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ Tiivistelmä Hengitysilman tavallisin laatuluokitus vuorokausi-indeksin mukaan oli helmikuussa hyvä Kaarinassa sekä Paraisilla ja tyydyttävä Turun

Lisätiedot

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ tammikuussa 2018 TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ Tiivistelmä Hengitysilman tavallisin laatuluokitus vuorokausi-indeksin mukaan oli tammikuussa hyvä kaikilla muilla asemilla, paitsi Turun Kauppatorilla

Lisätiedot

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ marraskuussa 2015 TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ Tiivistelmä Hengitysilman tavallisin laatuluokitus marraskuussa oli kaikilla muilla mittausasemilla hyvä, paitsi Turun Kauppatorilla tyydyttävä.

Lisätiedot

marraskuussa 2014 TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ

marraskuussa 2014 TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ marraskuussa 2014 TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ Tiivistelmä Hengitysilman tavallisin laatuluokitus marraskuussa oli ssa ja Paraisilla hyvä, ssa hyvä tai tyydyttävä ja muilla mittausasemilla

Lisätiedot

tammikuussa 2015 TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ

tammikuussa 2015 TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ tammikuussa 2015 TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ Tiivistelmä Hengitysilman tavallisin laatuluokitus tammikuussa oli kaikilla asemilla hyvä. Ilmanlaatu luokiteltiin heikoimmillaan ksi ssa ja välttäväksi

Lisätiedot

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ tammikuussa 2016 TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ Tiivistelmä Hengitysilman tavallisin laatuluokitus vuorokausi-indeksin mukaan oli tammikuussa muilla mittausasemilla tyydyttävä, paitsi ssa ja

Lisätiedot

heinäkuussa 2014 TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ

heinäkuussa 2014 TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ heinäkuussa 2014 TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ Tiivistelmä Hengitysilman tavallisin laatuluokitus heinäkuussa oli ssa hyvä ja muilla mittausasemilla tyydyttävä. Ilmanlaatu luokiteltiin heikoimmillaan

Lisätiedot

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ tammikuussa 2017 TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ Tiivistelmä Hengitysilman tavallisin laatuluokitus vuorokausi-indeksin mukaan oli tammikuussa hyvä Kaarinassa sekä Paraisilla ja tyydyttävä Turun

Lisätiedot

lokakuussa 2014 TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ

lokakuussa 2014 TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ lokakuussa 2014 TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ Tiivistelmä Hengitysilman tavallisin laatuluokitus lokakuussa oli Turun Kauppatorilla tyydyttävä ja kaikilla muilla mittausasemilla hyvä. Orikedon

Lisätiedot

heinäkuussa 2017 TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ

heinäkuussa 2017 TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ heinäkuussa 2017 TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ Tiivistelmä Hengitysilman tavallisin laatuluokitus vuorokausi-indeksin mukaan oli heinäkuussa kaikilla asemilla hyvä. Tunti-indeksillä määriteltynä

Lisätiedot

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ syyskuussa 2018 TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ Tiivistelmä Hengitysilman tavallisin laatuluokitus vuorokausi-indeksin mukaan oli syyskuussa hyvä Raisiossa, Naantalissa ja Kaarinassa. Paraisilla

Lisätiedot

syyskuussa 2014 TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ

syyskuussa 2014 TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ syyskuussa 2014 TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ Tiivistelmä Hengitysilman tavallisin laatuluokitus syyskuussa oli kaikilla mittausasemilla tyydyttävä. Ilmanlaatu luokiteltiin heikoimmillaan erittäin

Lisätiedot

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ marraskuussa 2016 TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ Tiivistelmä Hengitysilman tavallisin laatuluokitus vuorokausi-indeksin mukaan oli marraskuussa hyvä Raisiossa, Kaarinassa sekä Paraisilla ja

Lisätiedot

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ maaliskuussa 2016 TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ Tiivistelmä Hengitysilman tavallisin laatuluokitus vuorokausi-indeksin mukaan oli maaliskuussa muilla mittausasemilla tyydyttävä, paitsi Paraisilla

Lisätiedot

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ tammikuussa 2014 TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ Tiivistelmä Hengitysilman tavallisin laatuluokitus tammikuussa oli ssa, ssa, Turun Orikedolla ja Paraisilla hyvä. ssa tavallisin laatuluokitus

Lisätiedot

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ maaliskuussa 2017 TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ Tiivistelmä Hengitysilman tavallisin laatuluokitus vuorokausi-indeksin mukaan oli maaliskuussa kaikilla muilla asemilla tyydyttävä, paitsi Paraisilla

Lisätiedot

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ huhtikuussa 2018 TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ Tiivistelmä Hengitysilman tavallisin laatuluokitus vuorokausi-indeksin mukaan oli huhtikuussa tyydyttävä kaikilla asemilla. Tunti-indeksillä määriteltynä

Lisätiedot

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ elokuussa 2017 TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ Tiivistelmä Hengitysilman tavallisin laatuluokitus vuorokausi-indeksin mukaan oli elokuussa kaikilla asemilla hyvä. Tuntiindeksillä määriteltynä

Lisätiedot

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ kesäkuussa 2017 TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ Tiivistelmä Hengitysilman tavallisin laatuluokitus vuorokausi-indeksin mukaan oli kesäkuussa kaikilla muilla asemilla hyvä, paitsi Paraisilla tyydyttävä.

Lisätiedot

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ joulukuussa 2016 TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ Tiivistelmä Hengitysilman tavallisin laatuluokitus vuorokausi-indeksin mukaan oli joulukuussa hyvä ssa, Kaarinassa sekä Paraisilla ja tyydyttävä

Lisätiedot

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ joulukuussa 2015 TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ Tiivistelmä Hengitysilman tavallisin laatuluokitus joulukuussa oli kaikilla muilla mittausasemilla hyvä, paitsi Turun Kauppatorilla tyydyttävä.

Lisätiedot

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ syyskuussa 2016 TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ Tiivistelmä Hengitysilman tavallisin laatuluokitus vuorokausi-indeksin mukaan oli syyskuussa Turun Kauppatorilla, Raisiossa sekä Paraisilla tyydyttävä

Lisätiedot

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ huhtikuussa 2017 TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ Tiivistelmä Hengitysilman tavallisin laatuluokitus vuorokausi-indeksin mukaan oli huhtikuussa kaikilla muilla asemilla tyydyttävä, paitsi Kaarinassa

Lisätiedot

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ toukokuussa 2017 TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ Tiivistelmä Hengitysilman tavallisin laatuluokitus vuorokausi-indeksin mukaan oli toukokuussa kaikilla asemilla hyvä. Tunti-indeksillä määriteltynä

Lisätiedot

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ marraskuussa 2017 TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ Tiivistelmä Hengitysilman tavallisin laatuluokitus vuorokausi-indeksin mukaan oli marraskuussa kaikilla muilla asemilla hyvä, paitsi Turun Kauppatorilla

Lisätiedot

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ toukokuussa 2018 TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ Tiivistelmä Hengitysilman tavallisin laatuluokitus vuorokausi-indeksin mukaan oli toukokuussa tyydyttävä kaikilla asemilla. Tunti-indeksillä määriteltynä

Lisätiedot

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ elokuussa 2016 TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ Tiivistelmä Hengitysilman tavallisin laatuluokitus vuorokausi-indeksin mukaan oli elokuussa kaikilla muilla asemilla hyvä, paitsi Paraisilla tyydyttävä.

Lisätiedot

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ helmikuussa 2018 TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ Tiivistelmä Hengitysilman tavallisin laatuluokitus vuorokausi-indeksin mukaan oli helmikuussa tyydyttävä muilla asemilla, paitsi Turun Kauppatorilla

Lisätiedot

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ kesäkuussa 2016 TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ Tiivistelmä Hengitysilman tavallisin laatuluokitus vuorokausi-indeksin mukaan oli kesäkuussa kaikilla muilla asemilla hyvä, paitsi Paraisilla tyydyttävä.

Lisätiedot

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ joulukuussa 2017 TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ Tiivistelmä Hengitysilman tavallisin laatuluokitus vuorokausi-indeksin mukaan oli joulukuussa hyvä kaikilla asemilla. Tunti-indeksillä määriteltynä

Lisätiedot

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ helmikuussa 2016 TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ Tiivistelmä Hengitysilman tavallisin laatuluokitus vuorokausi-indeksin mukaan oli helmikuussa muilla mittausasemilla hyvä, paitsi Turun Kauppatorilla

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN ILMANLAATU 2004

ETELÄ-KARJALAN ILMANLAATU 2004 ETELÄ-KARJALAN ILMANLAATU Ilmanlaatuindeksi vuonna Mansikkalassa Mansikkala ERITTÄIN HUONO ÄITSAARI RAUTIONKYLÄ 15 HUONO 1 VÄLTTÄVÄ TYYDYTTÄVÄ 5 HYVÄ tammikuu helmikuu maaliskuu huhtikuu toukokuu kesäkuu

Lisätiedot

KUOPION, SIILINJÄRVEN, SUONENJOEN JA VARKAUDEN ILMANLAATU: Kuukausiraportti maalis- ja huhtikuulta 2017

KUOPION, SIILINJÄRVEN, SUONENJOEN JA VARKAUDEN ILMANLAATU: Kuukausiraportti maalis- ja huhtikuulta 2017 KUOPION, SIILINJÄRVEN, SUONENJOEN JA VARKAUDEN ILMANLAATU: Kuukausiraportti maalis- ja huhtikuulta 217 YHTEENVETO TULOKSISTA Kevään alku maaliskuussa oli sääolosuhteiltaan melko tavanomainen, mutta huhtikuussa

Lisätiedot

KUOPION, SIILINJÄRVEN JA VARKAUDEN ILMANLAATU: Kuukausiraportti syyskuulta 2016

KUOPION, SIILINJÄRVEN JA VARKAUDEN ILMANLAATU: Kuukausiraportti syyskuulta 2016 KUOPION, SIILINJÄRVEN JA VARKAUDEN ILMANLAATU: Kuukausiraportti syyskuulta 216 YHTEENVETO TULOKSISTA Syyskuussa syksy ei vielä edennyt kovin pitkälle, vaan säätyyppi pysyi varsin lämpimänä. Syyskuussa

Lisätiedot

KUOPION, SIILINJÄRVEN, SUONENJOEN JA VARKAUDEN ILMANLAATU: Kuukausiraportti tammi- ja helmikuulta 2017

KUOPION, SIILINJÄRVEN, SUONENJOEN JA VARKAUDEN ILMANLAATU: Kuukausiraportti tammi- ja helmikuulta 2017 KUOPION, SIILINJÄRVEN, SUONENJOEN JA VARKAUDEN ILMANLAATU: Kuukausiraportti tammi- ja helmikuulta 217 YHTEENVETO TULOKSISTA Alkutalven lauha säätyyppi jatkui tammi- ja helmikuussakin. Tammikuun keskilämpötila

Lisätiedot

KAJAANIN ILMANLAADUN MITTAUSTULOKSET VUODELTA 2004

KAJAANIN ILMANLAADUN MITTAUSTULOKSET VUODELTA 2004 KAJAANIN ILMANLAADUN MITTAUSTULOKSET VUODELTA 04 Kajaanin kaupunki Ympäristötekninen toimiala Ympäristö ja maankäyttö 04 ILMANLAADUN SEURANTA KAJAANISSA Kajaanin ilmanlaadun seurannan toteuttavat Kajaanin

Lisätiedot

KUOPION, SIILINJÄRVEN, SUONENJOEN JA VARKAUDEN ILMANLAATU: Kuukausiraportti touko- ja kesäkuulta 2017

KUOPION, SIILINJÄRVEN, SUONENJOEN JA VARKAUDEN ILMANLAATU: Kuukausiraportti touko- ja kesäkuulta 2017 KUOPION, SIILINJÄRVEN, SUONENJOEN JA VARKAUDEN ILMANLAATU: Kuukausiraportti touko- ja kesäkuulta 217 YHTEENVETO TULOKSISTA Touko- ja kesäkuu olivat molemmat ajankohtaan nähden selvästi koleampia. Touko-

Lisätiedot

ILMANLAADUN MITTAUSTULOKSET

ILMANLAADUN MITTAUSTULOKSET ILMANLAADUN MITTAUSTULOKSET 2014 VALKEAKOSKEN KAUPUNKI Ympäristönsuojelu 29.5.2015 Heini Tanskanen 2 YHTEENVETO Valkeakosken yhdyskuntailman tarkkailua suoritettiin vuonna 2014 ympäristönsuojelulain mukaisten

Lisätiedot

KUOPION, SIILINJÄRVEN, SUONENJOEN JA VARKAUDEN ILMANLAATU: Kuukausiraportti heinäkuulta 2017

KUOPION, SIILINJÄRVEN, SUONENJOEN JA VARKAUDEN ILMANLAATU: Kuukausiraportti heinäkuulta 2017 KUOPION, SIILINJÄRVEN, SUONENJOEN JA VARKAUDEN ILMANLAATU: Kuukausiraportti heinäkuulta 217 YHTEENVETO TULOKSISTA Heinäkuu oli yleisilmeeltään kolea. Sademäärä Pohjois-Savossa oli ajankohtaan nähden varsin

Lisätiedot

Ilmanlaadun kehittyminen ja seuranta pääkaupunkiseudulla. Päivi Aarnio, Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä

Ilmanlaadun kehittyminen ja seuranta pääkaupunkiseudulla. Päivi Aarnio, Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Ilmanlaadun kehittyminen ja seuranta pääkaupunkiseudulla Päivi Aarnio, Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä 7.11.2011 Ilmanlaadun seurantaa vuoden jokaisena tuntina HSY huolehtii jäsenkuntiensa

Lisätiedot

Porin ilmanlaatu Mittaustulokset 2013

Porin ilmanlaatu Mittaustulokset 2013 Ilmanlaatu Porissa vuonna 2012 Porin ilmanlaatu Mittaustulokset 2013 Ilmanlaatutyöryhmä RAPORTTI Porin kaupunki ympäristövirasto 1/2014 2 PORIN KAUPUNKI Ympäristövirasto PORIN ILMANLAATU MITTAUSTULOKSET

Lisätiedot

PIENHIUKKASTEN JA HENGITETTÄVIEN HIUKKASTEN MITTAUSRAPORTTI

PIENHIUKKASTEN JA HENGITETTÄVIEN HIUKKASTEN MITTAUSRAPORTTI 16 Raportti PR-P1026-1 Sivu 1 / 6 Naantalin kaupunki Turku 25.9.2012 Kirsti Junttila PIENHIUKKASTEN JA HENGITETTÄVIEN HIUKKASTEN MITTAUSRAPORTTI Tonester Oy, Rymättylä Mittaus 5. 17.9.2012 Raportin vakuudeksi

Lisätiedot

Porin ilmanlaatu Mittaustulokset 2012

Porin ilmanlaatu Mittaustulokset 2012 Ilmanlaatu Porissa vuonna 2012 Porin ilmanlaatu Mittaustulokset 2012 Ilmanlaatutyöryhmä RAPORTTI Porin kaupunki ympäristövirasto 1/2013 2 PORIN KAUPUNKI Ympäristövirasto PORIN ILMANLAATU MITTAUSTULOKSET

Lisätiedot

Etelä-Karjalan ilmanlaatu 2013

Etelä-Karjalan ilmanlaatu 2013 Etelä-Karjalan ilmanlaatu 2013 1. Yleistä Etelä-Karjalan yhdyskuntailmanlaaduntarkkailun mittausverkko muodostuu Imatran, Lappeenrannan ja Svetogorskin mittauspisteistä. Vuonna 2013 mittausverkossa oli

Lisätiedot

KUOPION, SIILINJÄRVEN, SUONENJOEN JA VARKAUDEN ILMANLAATU: Kuukausiraportti joulukuulta 2016

KUOPION, SIILINJÄRVEN, SUONENJOEN JA VARKAUDEN ILMANLAATU: Kuukausiraportti joulukuulta 2016 KUOPION, SIILINJÄRVEN, SUONENJOEN JA VARKAUDEN ILMANLAATU: Kuukausiraportti joulukuulta 216 YHTEENVETO TULOKSISTA Joulukuu oli varsin lauha talvikuukausi. Koska pakkasia oli varsin vähän, myös Ilmanlaatu

Lisätiedot

ILMANLAADUN MITTAUKSIA SIIRRETTÄVÄLLÄ MITTAUSASEMALLA TURUSSA 3/05 2/06 KASVITIETEELLINEN PUUTARHA, RUISSALO

ILMANLAADUN MITTAUKSIA SIIRRETTÄVÄLLÄ MITTAUSASEMALLA TURUSSA 3/05 2/06 KASVITIETEELLINEN PUUTARHA, RUISSALO ILMANLAADUN MITTAUKSIA SIIRRETTÄVÄLLÄ MITTAUSASEMALLA TURUSSA 3/05 2/06 KASVITIETEELLINEN PUUTARHA, RUISSALO Turun kaupunki ympäristönsuojelutoimisto 2006 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 2 2 MITTAUSJÄRJESTELMÄ...

Lisätiedot

Etelä-Karjalan ilmanlaatu 2015

Etelä-Karjalan ilmanlaatu 2015 Etelä-Karjalan ilmanlaatu 2015 Sisällysluettelo 1. Yleistä... 2 2. Mitattavia komponentteja... 3 3. Ilmanlaadun ohje- ja raja-arvot... 4 4. Imatran ilmanlaatutulokset 2015... 5 4.1 Imatran hajurikkiyhdisteet

Lisätiedot

KUOPION, SIILINJÄRVEN JA VARKAUDEN ILMANLAATU: Kuukausiraportti elokuulta 2016

KUOPION, SIILINJÄRVEN JA VARKAUDEN ILMANLAATU: Kuukausiraportti elokuulta 2016 KUOPION, SIILINJÄRVEN JA VARKAUDEN ILMANLAATU: Kuukausiraportti elokuulta 216 YHTEENVETO TULOKSISTA Elokuu oli Pohjois-Savossa sääolosuhteiltaan varsin tavanomainen. Kuopion ja Varkauden ilmanlaatu oli

Lisätiedot

Harjavallan ja Porin ilmanlaatu

Harjavallan ja Porin ilmanlaatu Harjavallan ja Porin ilmanlaatu Mittaustulokset 216 Ilmanlaatutyöryhmä Harjavalta-Pori RAPORTTI Porin kaupunki ympäristövirasto 2/217 Porin kaupunki ympäristövirasto Harjavallan ja Porin ilmanlaatu Mittaustulokset

Lisätiedot

Harjavallan ja Porin ilmanlaatu Ilmanlaatutyöryhmä Harjavalta-Pori

Harjavallan ja Porin ilmanlaatu Ilmanlaatutyöryhmä Harjavalta-Pori Harjavallan ja Porin ilmanlaatu 18 Ilmanlaatutyöryhmä Harjavalta-Pori Porin kaupungin ympäristö- ja lupapalvelut Raportti 1/19 Harjavallan ja Porin ilmanlaatu 18 Ilmanlaatutyöryhmä Harjavalta-Pori 8.3.19

Lisätiedot

TAMPEREEN ILMANLAADUN MITTAUSTULOKSET. Tammi-maalikuu. Neljännesvuosiraportti 1/2015

TAMPEREEN ILMANLAADUN MITTAUSTULOKSET. Tammi-maalikuu. Neljännesvuosiraportti 1/2015 TAMPEREEN ILMANLAADUN MITTAUSTULOKSET Tammi-maalikuu Neljännesvuosiraportti 1/215 TAMPEREEN KAUPUNKI VIRANOMAISPALVELUT YMPÄRISTÖNSUOJELU FRENCKELLINAUKIO 2B PL 487, 3311 TAMPERE PUH. 3 5656 67 FAKSI 3

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN KAUPUNKI 2 Ympäristöpalvelut YHTEENVETO

VALKEAKOSKEN KAUPUNKI 2 Ympäristöpalvelut YHTEENVETO VALKEAKOSKEN KAUPUNKI 2 YHTEENVETO Valkeakosken yhdyskuntailman tarkkailua suoritettiin vuonna 2009 ilmansuojelulain mukaisten ilmoitusvelvollisten laitosten kanssa vuonna 2005 tehdyn sopimuksen mukaisesti.

Lisätiedot

RAUMAN KESKUSTAN ILMANLAATU 2015

RAUMAN KESKUSTAN ILMANLAATU 2015 RAUMAN KESKUSTAN ILMANLAATU 2015 Yhteenveto PM₁₀- ja NO₂-mittauksista Hallikadun mittausasemalla Rauman kaupunki Tekninen virasto Ympäristönsuojelu Katriina Mannonen SISÄLLYSLUETTELO 1 SANASTOA... 3 2

Lisätiedot

Harjavallan. ilmanlaatu. Vuosiyhteenveto

Harjavallan. ilmanlaatu. Vuosiyhteenveto Harjavallan ilmanlaatu Vuosiyhteenveto 2 (28) Mittausaineisto, tulokset ja raportointi Boliden Harjavalta Oy Miia Anttila Harjavallan kaupunki Reijo Roininen 3 (28) TIIVISTELMÄ Ilmanlaatua on tarkkailtu

Lisätiedot

Harjavallan ja Porin ilmanlaatu Ilmanlaatutyöryhmä Harjavalta-Pori

Harjavallan ja Porin ilmanlaatu Ilmanlaatutyöryhmä Harjavalta-Pori Harjavallan ja Porin ilmanlaatu 217 Ilmanlaatutyöryhmä Harjavalta-Pori Porin kaupungin ympäristö- ja lupapalvelut Raportti 1/218 Harjavallan ja Porin ilmanlaatu 217 Ilmanlaatutyöryhmä Harjavalta-Pori 21.3.218

Lisätiedot

ILMANLAADUN MITTAUSTULOKSET

ILMANLAADUN MITTAUSTULOKSET ILMANLAADUN MITTAUSTULOKSET 2013 VALKEAKOSKEN KAUPUNKI Ympäristöpalvelut Katja Sippola 2 YHTEENVETO Valkeakosken yhdyskuntailman tarkkailua suoritettiin vuonna 2013 ympäristönsuojelulain mukaisten ilmoitusvelvollisten

Lisätiedot

TAMPEREEN ILMANLAADUN MITTAUSTULOKSET. Neljännesvuosiraportti 4/2009. Tampereen kaupunki Kaupunkiympäristön kehittäminen Ympäristönsuojelu

TAMPEREEN ILMANLAADUN MITTAUSTULOKSET. Neljännesvuosiraportti 4/2009. Tampereen kaupunki Kaupunkiympäristön kehittäminen Ympäristönsuojelu TAMPEREEN ILMANLAADUN MITTAUSTULOKSET Neljännesvuosiraportti 4/29 Tampereen kaupunki Kaupunkiympäristön kehittäminen Ympäristönsuojelu 2 ESIPUHE Tampereen ilmanlaadun tarkkailu vuonna 29 on järjestetty

Lisätiedot

YHDYSKUNTAILMAN RAPORTTI

YHDYSKUNTAILMAN RAPORTTI Valkeakosken kaupunki Ympäristönsuojelu PL 2 (Sääksmäentie 2) 3761 VALKEAKOSKI YHDYSKUNTAILMAN RAPORTTI HEINÄ-SYYSKUU 215 2 Yhteenveto ilmanlaadusta neljännesvuosijaksolla heinä-syyskuu: Valkeakosken kaupungin

Lisätiedot

KUOPION, SIILINJÄRVEN JA VARKAUDEN ILMANLAATU: Kuukausiraportti joulukuulta helmikuulta 2018

KUOPION, SIILINJÄRVEN JA VARKAUDEN ILMANLAATU: Kuukausiraportti joulukuulta helmikuulta 2018 KUOPION, SIILINJÄRVEN JA VARKAUDEN ILMANLAATU: Kuukausiraportti joulukuulta 17 - helmikuulta 18 YHTEENVETO TULOKSISTA Kuopion, Varkauden ja Siilinjärven ilmanlaatu heikkeni selvästi lauhan loppusyksyn

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 67. Ympäristölautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 67. Ympäristölautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1 3053/11.01.01/2015 67 Ilmanlaatu pääkaupunkiseudulla vuonna 2014 Valmistelijat / lisätiedot: Katja Ohtonen, puh. 043 826 5216 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus

Lisätiedot

Harjavallan. ilmanlaatu. Vuosiyhteenveto. Pirkkalan ympäristömittausasema

Harjavallan. ilmanlaatu. Vuosiyhteenveto. Pirkkalan ympäristömittausasema Harjavallan 2010 ilmanlaatu Vuosiyhteenveto Pirkkalan ympäristömittausasema Harjavallan ilmanlaaturaportti 2010 2 (27) Mittausaineisto, tulokset ja raportointi Boliden Harjavalta Oy Kai Wasén Harjavallan

Lisätiedot

Ilmanlaatumittaukset Torniossa vuonna Ilmatieteen laitos, Helsinki 2006

Ilmanlaatumittaukset Torniossa vuonna Ilmatieteen laitos, Helsinki 2006 TIEDOTE Vapaa julkaistavaksi 1.11.2006 klo 10.00 Ilmanlaatumittaukset Torniossa vuonna 2005. Ilmatieteen laitos, Helsinki 2006 Yhteenveto ja johtopäätöksiä Tekstiä ja kuvia voi lainata/käyttää vapaasti

Lisätiedot

ILMANTARKKAILUN VUOSIRAPORTTI 2016

ILMANTARKKAILUN VUOSIRAPORTTI 2016 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ILMANTARKKAILUN VUOSIRAPORTTI 2016 Kaupunkirakenteen toimiala Rakentaminen ja Ympäristö Jyväskylän ilmantarkkailun vuosiraportti 2016 Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ... 1 2 JYVÄSKYLÄN ILMANLAADUN

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN KAUPUNKI YMPÄRISTÖPALVELUT

VALKEAKOSKEN KAUPUNKI YMPÄRISTÖPALVELUT VALKEAKOSKEN KAUPUNKI YMPÄRISTÖPALVELUT VALKEAKOSKEN KAUPUNKI 2 ILMANLAADUN MITTAUSTULOKSET 2012 VALKEAKOSKEN KAUPUNKI 2 YHTEENVETO Valkeakosken yhdyskuntailman tarkkailua suoritettiin vuonna 2012 ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Rikkidioksidin ja haisevien rikkiyhdisteiden pitoisuudet tammi-kesäkuussa 2017

Rikkidioksidin ja haisevien rikkiyhdisteiden pitoisuudet tammi-kesäkuussa 2017 Asiantuntijapalvelut, Ilmanlaatu ja energia ILMANLAADUN SEURANTA RAUMAN SINISAARESSA Rikkidioksidin ja haisevien rikkiyhdisteiden pitoisuudet tammi-kesäkuussa METSÄ FIBRE OY RAUMAN TEHTAAT RAUMAN BIOVOIMA

Lisätiedot

Harjavallan ilmanlaatu Vuosiyhteenveto 2009 Ilmanlaatutyöryhmä

Harjavallan ilmanlaatu Vuosiyhteenveto 2009 Ilmanlaatutyöryhmä Harjavallan ilmanlaatu Vuosiyhteenveto 2009 Ilmanlaatutyöryhmä RAPORTTI HARJAVALLAN KAUPUNKI Ympäristönsuojelu 2 Harjavallan ilmanlaatu Mittaustulokset 2009 Ilmanlaatutyöryhmä Mittausaineisto, tulokset

Lisätiedot

Rikkidioksidin ja haisevien rikkiyhdisteiden pitoisuudet tammi-kesäkuussa 2016

Rikkidioksidin ja haisevien rikkiyhdisteiden pitoisuudet tammi-kesäkuussa 2016 Asiantuntijapalvelut, Ilmanlaatu ja energia 216 ILMANLAADUN SEURANTA RAUMAN SINISAARESSA Rikkidioksidin ja haisevien rikkiyhdisteiden pitoisuudet tammi-kesäkuussa 216 METSÄ FIBRE OY RAUMAN TEHTAAT RAUMAN

Lisätiedot

RAUMAN KESKUSTAN ILMANLAATU 2016

RAUMAN KESKUSTAN ILMANLAATU 2016 RAUMAN KESKUSTAN ILMANLAATU 2016 Yhteenveto NO₂- ja PM₁₀-mittauksista Hallikadun mittausasemalla Rauman kaupunki Tekninen toimiala Ympäristönsuojelu Helmi Sipilä 25.7.2017 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 2 2 ILMANLAADUN

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN KAUPUNKI 2 Ympäristöpalvelut YHTEENVETO

VALKEAKOSKEN KAUPUNKI 2 Ympäristöpalvelut YHTEENVETO VALKEAKOSKEN KAUPUNKI 2 YHTEENVETO Valkeakosken yhdyskuntailman tarkkailua suoritettiin vuonna 2011 ympäristönsuojelulain mukaisten ilmoitusvelvollisten laitosten kanssa vuonna 2005 tehdyn sopimuksen mukaisesti.

Lisätiedot

ILMANLAADUN SEURANTA RAUMAN SINISAARESSA

ILMANLAADUN SEURANTA RAUMAN SINISAARESSA METSÄ FIBRE OY RAUMAN TEHTAAT RAUMAN BIOVOIMA OY JA FORCHEM OY ILMANLAADUN SEURANTA RAUMAN SINISAARESSA Kuva: U P M Rikkidioksidin ja haisevien rikkiyhdisteiden pitoisuudet tammi-kesäkuussa ASIANTUNTIJAPALVELUT

Lisätiedot

TAMPEREEN ILMANLAADUN MITTAUSTULOKSET. Heinä-syyskuu. Neljännesvuosiraportti 3/2014

TAMPEREEN ILMANLAADUN MITTAUSTULOKSET. Heinä-syyskuu. Neljännesvuosiraportti 3/2014 TAMPEREEN ILMANLAADUN MITTAUSTULOKSET Heinä-syyskuu Neljännesvuosiraportti 3/214 TAMPEREEN KAUPUNKI KAUPUNKIYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN YMPÄRISTÖNSUOJELU FRENCKELLINAUKIO 2B PL 487, 3311 TAMPERE PUH. 3 5656

Lisätiedot

TURUN SEUDUN PÄÄSTÖJEN LEVIÄMISMALLISELVITYS

TURUN SEUDUN PÄÄSTÖJEN LEVIÄMISMALLISELVITYS TURUN SEUDUN PÄÄSTÖJEN LEVIÄMISMALLISELVITYS Valoku vaus: H eikki L askar i Energiantuotannon, teollisuuden, laivaliikenteen ja autoliikenteen typenoksidi-, rikkidioksidi- ja hiukkaspäästöjen leviämislaskelmat

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN KAUPUNKI YMPÄRISTÖPALVELUT

VALKEAKOSKEN KAUPUNKI YMPÄRISTÖPALVELUT VALKEAKOSKEN KAUPUNKI YMPÄRISTÖPALVELUT ILMANLAADUN MITTAUSTULOKSET 2010 VALKEAKO SKEN KAUPUNKI 2 YHTEENVETO Valkeakosken yhdyskuntailman tarkkailua suoritettiin vuonna 2010 ympäristönsuojelulain mukaisten

Lisätiedot

TAMPEREEN ILMANLAADUN MITTAUSTULOKSET. Loka - joulukuu. Neljännesvuosiraportti 4/2013

TAMPEREEN ILMANLAADUN MITTAUSTULOKSET. Loka - joulukuu. Neljännesvuosiraportti 4/2013 TAMPEREEN ILMANLAADUN MITTAUSTULOKSET Loka - joulukuu Neljännesvuosiraportti 4/213 TAMPEREEN KAUPUNKI KAUPUNKIYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN YMPÄRISTÖNSUOJELU FRENCKELLINAUKIO 2B PL 487, 3311 TAMPERE PUH. 3 5656

Lisätiedot

Harjavallan ilmanlaatu Vuosiyhteenveto 2007 Ilmanlaatutyöryhmä

Harjavallan ilmanlaatu Vuosiyhteenveto 2007 Ilmanlaatutyöryhmä 27.8.2008 Harjavallan ilmanlaatu Vuosiyhteenveto 2007 Ilmanlaatutyöryhmä RAPORTTI HARJAVALLAN KAUPUNKI Ympäristönsuojelu 2 3 Harjavallan ilmanlaatu Mittaustulokset 2007 Ilmanlaatutyöryhmä Mittausaineisto,

Lisätiedot

TAMPEREEN ILMANLAADUN MITTAUSTULOKSET. Lokakuu joulukuu. Neljännesvuosiraportti 4/2011

TAMPEREEN ILMANLAADUN MITTAUSTULOKSET. Lokakuu joulukuu. Neljännesvuosiraportti 4/2011 TAMPEREEN ILMANLAADUN MITTAUSTULOKSET Lokakuu joulukuu Neljännesvuosiraportti 4/211 TAMPEREEN KAUPUNKI KAUPUNKIYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN YMPÄRISTÖNSUOJELU FRENCKELLINAUKIO 2B PL 487, 3311 TAMPERE PUH. 3

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 77. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 77. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 29.08.2013 Sivu 1 / 1 3165/11.01.01/2013 77 Ilmanlaatu pääkaupunkiseudulla vuonna 2012 Valmistelijat / lisätiedot: Katja Ohtonen, puh. (09) 816 24849 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus

Lisätiedot

VARKAUDEN ILMANLAATU VUOSINA 2009-2010

VARKAUDEN ILMANLAATU VUOSINA 2009-2010 KESKI-SAVON YMPÄRISTÖTOIMI YMPÄRISTÖNSUOJELU VARKAUDEN ILMANLAATU VUOSINA 2009-2010 PÄÄTE RVEYS ASEMA JPP Kalibrointi Ky 2011 TIIVISTELMÄ Vuonna 2009 typen oksidien päästöt Varkaudessa olivat noin 1035

Lisätiedot

TAMPEREEN ILMANLAADUN MITTAUSTULOKSET. Loka joulukuu. Neljännesvuosiraportti 4/2012

TAMPEREEN ILMANLAADUN MITTAUSTULOKSET. Loka joulukuu. Neljännesvuosiraportti 4/2012 TAMPEREEN ILMANLAADUN MITTAUSTULOKSET Loka joulukuu Neljännesvuosiraportti 4/212 TAMPEREEN KAUPUNKI KAUPUNKIYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN YMPÄRISTÖNSUOJELU FRENCKELLINAUKIO 2B PL 487, 3311 TAMPERE PUH. 3 5656

Lisätiedot

TAMPEREEN ILMANLAADUN MITTAUSTULOKSET. Tammi - maaliskuu. Neljännesvuosiraportti 1/2014

TAMPEREEN ILMANLAADUN MITTAUSTULOKSET. Tammi - maaliskuu. Neljännesvuosiraportti 1/2014 TAMPEREEN ILMANLAADUN MITTAUSTULOKSET Tammi - maaliskuu Neljännesvuosiraportti 1/214 TAMPEREEN KAUPUNKI KAUPUNKIYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN YMPÄRISTÖNSUOJELU FRENCKELLINAUKIO 2B PL 487, 3311 TAMPERE PUH. 3

Lisätiedot

Ilmanlaatu Ämmässuolla vuonna 2016

Ilmanlaatu Ämmässuolla vuonna 2016 Ilmanlaatu Ämmässuolla vuonna 2016 Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster Helsinki Region Environmental Services Authority Helsingin seudun ympäristöpalvelut

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 84. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 84. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 21.08.2014 Sivu 1 / 1 3088/11.01.01/2014 84 Ilmanlaatu pääkaupunkiseudulla vuonna 2013 Valmistelijat / lisätiedot: Katja Ohtonen, puh. 043 826 5216 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus

Lisätiedot

Liite 2. Lappeenrannan

Liite 2. Lappeenrannan Liite 2 Yhteenveto Lappeenrannan yhdyskuntailmanlaadun tarkkailutuloksista 27 211 Lappeenrannan seudun ympäristötoimi 11..12.2122 2(15) Taulukko 1: Lappeenrannan ilmanlaadun mittauspisteet ja mitatut ilman

Lisätiedot

TAMPEREEN ILMANLAADUN MITTAUSTULOKSET. Loka-joulukuu. Neljännesvuosiraportti 4/2014

TAMPEREEN ILMANLAADUN MITTAUSTULOKSET. Loka-joulukuu. Neljännesvuosiraportti 4/2014 TAMPEREEN ILMANLAADUN MITTAUSTULOKSET Loka-joulukuu Neljännesvuosiraportti 4/214 TAMPEREEN KAUPUNKI KAUPUNKIYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN YMPÄRISTÖNSUOJELU FRENCKELLINAUKIO 2B PL 487, 3311 TAMPERE PUH. 3 5656

Lisätiedot

EHDOTUS PÄÄKAUPUNKISEUDUN ENERGIANTUOTANTOLAITOSTEN PÄÄSTÖJEN ILMANLAA- TUVAIKUTUSTEN YHTEISTARKKAILUSUUNNITELMAKSI VUOSIKSI 2014 2018 13.5.

EHDOTUS PÄÄKAUPUNKISEUDUN ENERGIANTUOTANTOLAITOSTEN PÄÄSTÖJEN ILMANLAA- TUVAIKUTUSTEN YHTEISTARKKAILUSUUNNITELMAKSI VUOSIKSI 2014 2018 13.5. EHDOTUS PÄÄKAUPUNKISEUDUN ENERGIANTUOTANTOLAITOSTEN PÄÄSTÖJEN ILMANLAA- TUVAIKUTUSTEN YHTEISTARKKAILUSUUNNITELMAKSI VUOSIKSI 214 218 13.5.213 1 SUUNNITELMAN TAUSTA Pääkaupunkiseudun energiantuotantolaitosten

Lisätiedot

Jatkuvatoimiset mittaukset Ilmanlaadun mittausverkot Suomessa

Jatkuvatoimiset mittaukset Ilmanlaadun mittausverkot Suomessa Jatkuvatoimiset mittaukset Ilmanlaadun mittausverkot Suomessa Maaseutu / Ilmatieteen laitos Liikenne Harjavalta-Pori-Rauma Teollisuus Kaupunki Suomessa on noin 100 mittausasemaa, jotka mittaavat jatkuvatoimisesti

Lisätiedot

VARKAUDEN ILMANLAATU VUONNA 2011

VARKAUDEN ILMANLAATU VUONNA 2011 KESKI-SAVON YMPÄRISTÖTOIMI YMPÄRISTÖNSUOJELU VARKAUDEN ILMANLAATU VUONNA 2011 PÄÄTE RVEYS JPP Kalibrointi Ky 2012 TIIVISTELMÄ Vuonna 2011 typen oksidien päästöt Varkaudessa olivat noin 1000 t, hiukkaspäästöt

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN KAUPUNKI YMPÄRISTÖPALVELUT

VALKEAKOSKEN KAUPUNKI YMPÄRISTÖPALVELUT VALKEAKOSKEN KAUPUNKI YMPÄRISTÖPALVELUT ILMANLAADUN MITTAUSTULOKSET 2007 VALKEAKOSKEN KAUPUNKI 2 YHTEENVETO Valkeakosken yhdyskuntailman tarkkailua suoritettiin vuonna 2007 ilmansuojelulain mukaisten ilmoitusvelvollisten

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN ILMANLAATU 2010

ETELÄ-KARJALAN ILMANLAATU 2010 ETELÄ-KARJALAN ILMANLAATU 1 Imatran ilmanlaatuindeksi vuonna 1 ERITTÄIN HUONO Mansikkala 15 1 HUONO VÄLTTÄVÄ ÄITSAARI RAUTIONKYLÄ TYYDYTTÄVÄ 5 HYVÄ tammikuu helmikuu maaliskuu huhtikuu toukokuu kesäkuu

Lisätiedot

ILMANLAADUN SEURANTA RAUMAN SINISAARESSA

ILMANLAADUN SEURANTA RAUMAN SINISAARESSA METSÄ FIBRE OY RAUMAN TEHTAAT RAUMAN BIOVOIMA OY JA FORCHEM OY ILMANLAADUN SEURANTA RAUMAN SINISAARESSA Kuva: UPM Rikkidioksidin ja haisevien rikkiyhdisteiden pitoisuudet vuonna 213 ASIANTUNTIJAPALVELUT

Lisätiedot

TAMPEREEN ILMANLAADUN MITTAUSTULOKSET. Huhti-kesäkuu. Neljännesvuosiraportti 2/2015

TAMPEREEN ILMANLAADUN MITTAUSTULOKSET. Huhti-kesäkuu. Neljännesvuosiraportti 2/2015 TAMPEREEN ILMANLAADUN MITTAUSTULOKSET Huhti-kesäkuu Neljännesvuosiraportti 2/215 TAMPEREEN KAUPUNKI VIRANOMAISPALVELUT YMPÄRISTÖNSUOJELU FRENCKELLINAUKIO 2B PL 487, 3311 TAMPERE PUH. 3 5656 67 FAKSI 3

Lisätiedot

PORIN ILMANLAATU. Porin kaupungin ilmanlaatu vuosina 1992-2002 mittaustulosten perusteella

PORIN ILMANLAATU. Porin kaupungin ilmanlaatu vuosina 1992-2002 mittaustulosten perusteella PORIN ILMANLAATU Porin kaupungin ilmanlaatu vuosina 1992-2002 mittaustulosten perusteella PORIN KAUPUNKI ILMANSUOJELUJULKAISU YMPÄRISTÖTOIMISTO 2/2003 JOHANNA LAAKSO TIIVISTELMÄ Porin kaupungissa ilmanlaatua

Lisätiedot

Ilmanlaatu Ämmässuolla vuonna 2017

Ilmanlaatu Ämmässuolla vuonna 2017 Ilmanlaatu Ämmässuolla vuonna 2017 Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster Helsinki Region Environmental Services Authority Helsingin seudun ympäristöpalvelut

Lisätiedot