Rauman normaalikoulu Tieto- ja viestintätekniikan strategian toimeenpanosuunnitelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Rauman normaalikoulu Tieto- ja viestintätekniikan strategian toimeenpanosuunnitelma 2013-2016"

Transkriptio

1 Rauman normaalikoulu Tieto- ja viestintätekniikan strategian toimeenpanosuunnitelma

2 Rauman normaalikoulun TVT-strategian toimeenpanosuunnitelma 1. Kehittämiskohteet ja toimenpiteet Rauman normaalikoulun TVT-strategian toimeenpanosuunnitelma sisältää kuvauksen yksikkömme tieto- ja viestintätekniikan nykytilanteesta sekä konkreettisen suunnitelman lähivuosien tavoitteista ja toimenpiteistä niiden saavuttamiseksi. Toimeenpanosuunnitelman pohjana toimii harjoittelukoulujen yhteinen TVT-strategia. 1.1 Tarkoituksenmukaiset verkkoyhteydet Verkkomme toimialue (rnk.utu.fi) on Turun yliopiston (utu.fi) alidomain. Internet-verkossa olemme siten yliopiston kautta ja yhteysnopeus Rauman normaalikoulun ja Turun yliopiston välillä on 1 Gb/s. Koulun sisällä verkon nopeus on työasemista kytkimille pääsääntöisesti 100 Mb/s. Runkoverkossa ja palvelinten välillä verkon nopeus on niin ikään 100 Mb/s. Kannettavilla työskenneltäessä yksi tukiasema voi siirtää tietoa enimmillään 11 Mb/s. Näitä tukiasemia meillä on koulun joka kerroksessa, eli yhteensä kolme kappaletta (RNK-Wlan). Yliopiston langattomaan SPARK-verkkoon suunnitellut tukiasemat kykenevät toimimaan kukin nopeudella 54 Mbps. Vierailijoilla on mahdollisuus käyttää SPARK-verkkoa IT-tukihenkilöltä saamilla vierailijatunnusten avulla. Tunnukset ovat voimassa joko 24h tai 7vrk. Verkkoihin on tulossa muutoksia. RNK-Wlan tullaan vuoden 2013 puolella poistamaan. Tukiasemat vaihtuvat parempiin ja taakse tulee älykäs taustajärjestelmä. Tarjolla tulee olemaan kolme verkkoa; henkilökunnan langaton työasemaverkko UTU Staff, johon UTUtoimialueessa olevat koneet liittyvät automaattisesti. Eduroam tarjoaa UTU-tunnuksilla langattoman yhteyden internetiin ilmaiseksi. Lisäksi jää voimaan SPARK-Wlan, joka todennäköisesti toiminee vähän paremmin. Avoin langaton verkko työn alle Ohjelmistojen osalta kehitys- ja uusintatarve on jatkuva. Koululla tulee olla käytössä sekä hallinto- että opetuskäyttöön soveltuvien ohjelmistojen uusimmat versiot. Langattoman verkon osalta kouluun tarvitaan avoin vierailijaverkko, joka mahdollistaa myös oppilaiden omien laitteiden (BYOD) internet-yhteydet. Tavoitteena on, että kaikilla koulun oppilailla on mahdollisuus ja lupa hyödyntää koulun verkkoa opiskelussaan vuoden 2013 loppuun mennessä. 1.2 TVT-varustuksen tason varmistaminen Rauman normaalikoulun tekninen varustus on tällä hetkellä suhteellisen hyvä. Molemmissa mikroluokissa on uudehkot pöytätietokoneet. Toinen mikroluokka tulee vaihtumaan studioluokkaan, johon hankitaan uusia kannettavia tietokoneita. Luokkahuoneissa opetuksessa käytettävät tietokoneet ovat pääsääntöisesti melko uusia ja toimivia muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta. Tietoteknisten laitteiden vanhentuessa

3 nopeasti on tärkeää ylläpitää laitteiden määrä ja taso ennallaan - tämä edellyttää vuosittaisia laitteistohankintoja. Audiovisuaalisia laitteita uusitaan tarpeen ja opetuksellisten vaatimusten mukaan. Aktiivitaulujen määrää luokkahuoneissa pyritään lisäämään. Koulun sisäisiä ohjelmalähetyksiä antenniverkossa hyödynnetään ja kehitetään edelleen. Tavoitteena on, että kaikissa luokkatiloissa ja työtiloissa on nopeat ja ajanmukaiset tietokoneet. Luokkiin tarvitaan mahdollisuus kytkeä oma kannettava laite vaivattomasti esityslaitteistoon. Lisäksi opettajilla tulee olla työnantajan tarjoamat ajanmukaiset välineet oman työnsä suunnitteluun ja valmisteluun ajasta ja paikasta riippumatta. Opetusryhmien käyttöön tulee olla varattavissa tietokoneluokkia tai siirrettäviä laitekokonaisuuksia riittävästi. Kannettavien tietokoneiden käyttökierto tulee vakiinnuttaa kolmeen/neljään vuoteen ja pöytätietokoneiden neljään/viiteen vuoteen. Näin ollen koulun tulee varustautua uusimaan vuosittain 1/4 pöytätietokoneista ja 1/3 kannettavista laitteista. Tulostimet ja oheislaitteet uusitaan tarpeen mukaan, mutta kuitenkin niin, että ajanmukaisuus koko laitekannassa taataan. Laitekannan tason säilyttämiseksi ja varmistamiseksi olisi perusteltua siirtyä tietokoneiden hankinnassa kokonaisuudessaan leasing-vaihtoehtoon. Vaikka tämä sitoo pääomia tuleville vuosille, tulee IT-kuluista näin helpommin budjetoitavia ja hallittuja. Leasingvaihtoehtoa tukee myös yliopiston tietohallinnon kokemus ja suositukset. Muiden laitteiden (tulostimet, projektorit, aktiivitaulut, dokumenttikamerat yms.) osalta pitäydytään laitehankinnoissa. 1.3 Harjoittelukoulujen erityispiirteet osana yliopistojen tietohallintokokonaisuutta Oppilaiden kirjautumiskäytänteitä tulee kehittää niin, että Single Sign On -periaate voisi toteutua. Erityisesti alakoulun oppilaiden osalta yhden kirjautumisen malli helpottaa ja tehostaa työskentelyä. Yläkoulun oppilaille pitää mahdollistaa henkilökohtainen kirjautuminen työasemille ja tallentaminen henkilökohtaiseen verkkokansioon tai pilvipalveluun. Harjoittelukouluilla on perustehtävänään kehittää opetusta edelläkävijänä ja tämä edellyttää jatkuvia tutkimus-, kokeilu- ja kehittämishankkeita, joissa selvitetään erilaisten teknisten ja pedagogisten ratkaisujen soveltuvuutta kouluun. Tämä tarkoittaa yliopiston tietokoneiden hankintamalleista poikkeamista ja erilaisten mobiilien päätelaitteiden käyttöä opetus- ja opiskelukäytössä. 1.4 Tekninen ja pedagoginen tuki Rauman normaalikoulu toimii yhteistyössä Turun yliopiston tietohallinnon kanssa.

4 Normaalikoululla on tällä hetkellä yksi IT-tukihenkilö, visuaalisista laitteista vastaava laboratoriomestari ja oppilastietojärjestelmää hallinnoiva toimistosihteeri. IT-tukihenkilö toimii yhteistyössä OKL:n IT-tuen kanssa. IT-tukihenkilöillä tulee olla valmiudet antaa pedagogista tukea. Lisäksi kouluissa tulee jatkaa tukiopettajatoimintaa, jossa resursoidaan tukitunteja kollegoiden tukemiseen koulun omalla rahoituksella. Tukiopettajille on taattava mahdollisuus osallistua tehtävässä tarvittavaan koulutukseen. Tukipalvelutunnit tulee sisällyttää tukiopettajien vuosiviikkotunteihin tuntilaskutuksen sijaan. Koulun TVT-ryhmä kartoittaa vuosittain tukitarpeen ja esittää rehtorille tarkoituksenmukaisia toimenpiteitä tarpeeseen vastaamiseksi. 2. Henkilöstön TVT-taidot ja täydennyskoulutus 2.1 Teknisten ja pedagogisten perustaitojen varmistaminen Syksyllä 2012 toteutetun valtakunnallisen osaamiskartoituksen tuloksia hyödynnetään suunniteltaessa kalenterivuoden 2013 koulutuksia. Rauman normaalikoululla toteutetaan vuosittain/kahden vuoden välein osaamiskartoitus/kysely, jonka myötä seurataan henkilöstön TVT-taitojen kehittymistä ja jonka avulla suunnitellaan vuosittaisia TVTkoulutuksia. Vuosittaisia TES-päiviä hyödynnetään myös TVT-koulutuksissa. Tällä tavoin kannustetaan henkilöstöä osallistumaan ko. koulutuksiin. 2.2 Oppimisalustat ja sähköiset oppimateriaalit Opettajille ja tukihenkilöille tarjotaan mahdollisuus kouluttautua oppimisympäristöjen sekä verkkoympäristöjen käyttöön henkilökohtaisen tarpeen mukaan. Koulutuksia ja ohjausta järjestetään mahdollisuuksien mukaan omalla koululla, mutta työnantajan kustannuksella voi osallistua myös muiden koulutuksentarjoajien koulutuksiin. Osallistuminen muiden koulutuksentarjoajien koulutuksiin voidaan lukea TES-koulutukseksi esimiehen kanssa niin sovittaessa. Sähköisiä oppimisympäristöjä ja sähköisiä oppimateriaaleja hankitaan harkinnan ja tarpeen mukaan. 2.3 Sosiaalinen media opetuksessa Koulussa sovitaan yhteisistä pelisäännöistä sosiaalisen median hyödyntämisestä opetustyössä. Riittävällä koulutuksella ja tiedotuksella varmistetaan henkilöstön tekijänoikeustuntemus. Myös tietoturvallisuudesta järjestetään koulutusta. Opetushenkilöstön tulee huomioida mediaan liittyvät sisällöt sekä välineet omassa opetuksessaan ja hyödyntää sosiaalisen median mahdollisuuksia omassa opetustehtävässään.

5 3. TVT ohjatussa harjoittelussa sekä kodin ja koulun yhteistyössä 3.1 TVT:n hyödyntäminen ohjatussa harjoittelussa Jokaisen koulumme opettajan tulee tarjota opetusharjoittelijoille mahdollisuus hyödyntää teknologiaa ja opetusympäristöjä opetusharjoittelussa. Ohjaavat opettajat tarjoavat mahdollisuuden monipuoliseen ja perusteltuun teknologian käyttöön harjoittelussa. Opettajat kannustavat ja tukevat harjoittelijoita toteuttamaan erilaisia kokeiluja teknologian käytössä. Laitteiston tulee mahdollista teknologiaa vaativa toiminta ohjatussa harjoittelussa. Harjoittelijoiden tilat varustetaan ajanmukaisilla tietokoneilla. 3.2 TVT kodin ja koulun yhteistyössä Kodin ja koulun välinen sujuva yhteistyö edellyttää jokaiselta opettajalta oppilastietojärjestelmän hallintaa. Myös muita tarkoituksenmukaisia välineitä voidaan käyttää yhteistyön vahvistamiseen. Luokanopettajat ja -valvojat perehdyttävät huoltajat sekä yläkoulun oppilaat järjestelmän käytössä. 4. Strategialiitynnät ja sidosryhmät - Opetus- ja kulttuuriministeriö, Opetushallitus - Opetusalan ammattijärjestö, Suomen Harjoittelukoulujen Opettajat ry - enorssi - Turun yliopisto, opettajankoulutuslaitos ja kasvatustieteiden tiedekunta - Turun normaalikoulu - Rauman kaupunki 5. Arviointi Koulun TVT-strategiaa ja sen toteutumista arvioidaan vuosittain, arvioinnin toteuttaa TVTryhmä. Oppilaiden osaamiselle määritellään tavoitetaso alakoulun ja yläkoulun päätteeksi. Opetusharjoittelijoiden osaamisen arviointia toteutetaan yhdessä opettajankoulutuslaitoksen kanssa. Osaamiskartoituksen 2012 keskeiset tulokset Rauman normaalikoulun henkilökunnasta lähes kaikki (vastaajia 22) osallistuivat TVTosaamiskartoituskyselyyn syksyllä Edellinen kartoituskysely tehtiin syksyllä Ohessa esitämme joitakin havaintoja kyselyn tuloksista. Tekstinkäsittelyn perustaidot ovat hyvin hallussa, mutta tyylien ja automaattisen sisällysluettelon luomista muutamat haluaisivat vielä harjoitella. Sähköpostien lähettämiseen ja liitetiedostojen lisääminen ovat hyvin hallussa, eikä tähän kaivata koulutusta. Vain yksi henkilö ei sähköpostin ominaisuuksia osannut, mutta ei enää halua kouluttautua.

6 Taulukkolaskentataidoissa on tapahtunut edistystä verrattuna syksyyn Kuitenkin taulukkolaskennasta toivotaan edelleen perustoimintojen kaavojen osalta enemmän koulutusta. Kuvankäsittelyn kohdalla osaamisen taso on noussut, mutta muutama henkilöstön jäsen haluaa vielä kyselyn perusteella lisäkoulutusta. Tiedonhaussa osaaminen on kasvanut, ja kyselyn perusteella tiedonhaun perusteihin haluaa kolme henkilöä lisää koulutusta. Tiedonhaun perusteita, lähdekriittisyyttä ja tiedon luotettavuuden arviointia opettaa 55 % vastanneista. Kaikkihan eivät opeta tai oppiaineeseen kuten liikuntaan ei mielletä tietotekniikan opetusta. Neljä vastaajaa haluaisi koulutusta plagioinnin havaitsemiseen. Esitysgrafiikan (esim. PowerPoint) osaajia on ensimmäiseen kyselyyn verrattuna muutama enemmän. Vain yksi toivoi perustoimintojen koulutusta. Muutama vastaajaa toivoi animaatioiden ja ääniefektien tekoon sekä tiedostojen linkitykseen vielä koulutusta. Videomateriaalin siirtäminen tietokoneelle onnistuu 10 vastaajalta, viisi haluaisi siihen koulutusta. Videoeditointiohjelman (MovieMaker tai vastaava) käytön osaa kuusi ja kuusi haluaisi oppia taidon. Äänieditorin käyttö onnistuu viideltä vastaajalta ja kahdeksan toivoo koulutusta. Skannauksen hallitsee kyselyn perusteella 17 ja neljä haluaa oppia sen. Ääni ja videotiedostojen julkaisemisen verkossa hallitsee seitsemän, viisi haluaisi kouluttautua, mutta 10 vastaajaa ei kiinnostu aiheesta. 7 vastaajaa haluaisi koulutusta kosketustaulujen peruskäyttöä ja 6 vastaajaa ilmoittaa, etteivät osaa käyttää niitä lainkaan. Oppimateriaalin tuottamiseen kosketustaululle ilmoitti halukkuutensa kahdeksan vastaajaa. Kaikki ilmoittivat osaavansa käyttää opetustilojen teknisiä välineitä (dokumenttikamera, tietokone, dataprojektori ja AV-laitteet). Tietoturva-asioihin tarvitaan erityisesti roskapostin tunnistamiseen, haittasovelluksiin, tietoliikennehyökkäyksiin ja tietokoneviruksiin lisäkoulutusta. Samoin 10 vastaajaa toivoo opastusta verkossa olevan tiedostopalvelun käyttöön. Wilman käyttö on syksyn 2011 kyselyyn verrattuna opittu hyvin. Vain kaksi vastaajaa haluaa lisää koulutusta. Blogien, Wikin, Facebookin, Google+:n ja Doodlen kohdalla henkilökunnan osaaminen on hieman noussut. Wikin käytön haluaisi vielä oppia neljä vastaajaa.

Jyväskylän normaalikoulun tieto- ja viestintätekniikan strategian toimeenpanosuunnitelma

Jyväskylän normaalikoulun tieto- ja viestintätekniikan strategian toimeenpanosuunnitelma Jyväskylän normaalikoulun tieto- ja viestintätekniikan strategian toimeenpanosuunnitelma 2013-2016 Strategiaprosessi koulussamme 27.9. 2012 Normaalikoulun TVT-ryhmän suunnittelukokous. Koko koulun yhteisistä

Lisätiedot

Helsingin normaalilyseon TVT-strategian toimeenpanosuunnitelma 2012-2016

Helsingin normaalilyseon TVT-strategian toimeenpanosuunnitelma 2012-2016 Helsingin normaalilyseon TVT-strategian toimeenpanosuunnitelma 2012-2016 1. Kehittämiskohteet ja toimenpiteet 1.1 Tarkoituksenmukaiset verkkoyhteydet Helsingin normaalilyseon tämänhetkinen infrastruktuurin

Lisätiedot

Joensuun normaalikoulun tieto- ja viestintätekniikan strategia 2013-2016

Joensuun normaalikoulun tieto- ja viestintätekniikan strategia 2013-2016 Joensuun normaalikoulun tieto- ja viestintätekniikan strategia 2013-2016 1 Joensuun normaalikoulun tieto- ja viestintätekniikan strategia vuosille 2013-2016 perustuu Suomen harjoittelukoulujen tieto- ja

Lisätiedot

SELVITYS OPETTAJAKSI OPISKELEVIEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNISESTÄ TOIMINTAYMPÄRISTÖSTÄ HARJOITTELUKOULUILLE SUUNNATUN KYSELYN YHTEENVETO

SELVITYS OPETTAJAKSI OPISKELEVIEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNISESTÄ TOIMINTAYMPÄRISTÖSTÄ HARJOITTELUKOULUILLE SUUNNATUN KYSELYN YHTEENVETO Tekes Opetus- ja kulttuuriministeriö SELVITYS OPETTAJAKSI OPISKELEVIEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNISESTÄ TOIMINTAYMPÄRISTÖSTÄ HARJOITTELUKOULUILLE SUUNNATUN KYSELYN YHTEENVETO Loistavaa verkostoyhteistyötä

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikan strategian toimeenpanosuunnitelma 2013 2016 OULUN YLIOPISTON HARJOITTELUKOULU

Tieto- ja viestintätekniikan strategian toimeenpanosuunnitelma 2013 2016 OULUN YLIOPISTON HARJOITTELUKOULU Tieto- ja viestintätekniikan strategian toimeenpanosuunnitelma 2013 2016 OULUN YLIOPISTON HARJOITTELUKOULU Harjoittelukoulut ovat asiantuntija- ja edelläkävijäyhteisöjä tieto- ja viestintätekniikan laaja-alaisessa

Lisätiedot

Saarijärven kaupungin sivistystoimen tieto- ja viestintäteknologian visio ja strategia 2014

Saarijärven kaupungin sivistystoimen tieto- ja viestintäteknologian visio ja strategia 2014 Sivistysltk 5.6.2014 Liite 7 Saarijärven kaupungin sivistystoimen Saarijärven kaupungin sivistystoimen tieto- ja viestintäteknologian visio ja strategia 2014 Kuva: Jari Penttinen (2014) Työryhmä: Arja

Lisätiedot

Oriveden perusopetuksen ja lukiokoulutuksen TVTsuunnitelma

Oriveden perusopetuksen ja lukiokoulutuksen TVTsuunnitelma Oriveden perusopetuksen ja lukiokoulutuksen TVTsuunnitelma 2014-2016 1. Johdanto Oriveden koulujen tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön strategiat sekä opetustoimen kuntatason tietostrategiat laadittiin

Lisätiedot

Vantaan tieto- ja viestintätekniikan. suunnitelma 2013 2016. Sivistystoimi

Vantaan tieto- ja viestintätekniikan. suunnitelma 2013 2016. Sivistystoimi Vantaan tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelma 2013 2016 Sivistystoimi Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Vantaan tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön visio... 4 3 Teknisen oppimisympäristön

Lisätiedot

Hankasalmen kunnan sivistyspalveluiden tieto- ja viestintäteknologian (TVT) kehittämissuunnitelma 2015-2018

Hankasalmen kunnan sivistyspalveluiden tieto- ja viestintäteknologian (TVT) kehittämissuunnitelma 2015-2018 Liite siv.ltk 14.4.2015 39 1 Hankasalmen kunnan sivistyspalveluiden tieto- ja viestintäteknologian (TVT) kehittämissuunnitelma 2015-2018 Laadittu lukion rehtori Toini Kemppaisen johdolla HANKASALMEN KUNTA

Lisätiedot

TIETO JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN SUUNNITELMA 2012 2016. 2012 Kasvatus ja opetustoimi

TIETO JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN SUUNNITELMA 2012 2016. 2012 Kasvatus ja opetustoimi TIETO JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN SUUNNITELMA 2012 2016 2012 Kasvatus ja opetustoimi Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Turun kasvatus- ja opetustoimen TVT-opetuskäytön visio... 2 3. TVT-suunnitelman

Lisätiedot

Keravan kaupunki Kasvatus- ja opetustoimi. Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelma 2015-2020

Keravan kaupunki Kasvatus- ja opetustoimi. Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelma 2015-2020 Keravan kaupunki Kasvatus- ja opetustoimi Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelma 2015-2020 1. JOHDANTO 1.1. Jatkuvasti kehittyvä tietoyhteiskunta Käynnissä oleva nopea teknologinen kehitys

Lisätiedot

Naantali - kohti tieto- ja viestintäteknisen osaamisen kultarantaa NAANTALIN KAUPUNGIN KOULUJEN TIETO- JA VIESTINTÄSTRATEGIA

Naantali - kohti tieto- ja viestintäteknisen osaamisen kultarantaa NAANTALIN KAUPUNGIN KOULUJEN TIETO- JA VIESTINTÄSTRATEGIA Naantali - kohti tieto- ja viestintäteknisen osaamisen kultarantaa NAANTALIN KAUPUNGIN KOULUJEN TIETO- JA VIESTINTÄSTRATEGIA Sisällysluettelo 1 Taustaa...1 1.1 Visio...1 1.2 Opetussuunnitelmista tietostrategioihin...2

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN STRATEGIA 2020

PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN STRATEGIA 2020 PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN STRATEGIA 2020 SISÄLTÖ 1. JOHDANTO 2. STRATEGISET LÄHTÖKOHDAT 3. TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN VISIO 2020 4. TVT-KEHITTÄMISEN PAINOPISTEET

Lisätiedot

SELVITYS OPE.FI III -TASON KOULUTUKSEEN SOVELTUVISTA OPINTOJAK- SOISTA JA KURSSEISTA

SELVITYS OPE.FI III -TASON KOULUTUKSEEN SOVELTUVISTA OPINTOJAK- SOISTA JA KURSSEISTA SELVITYS OPE.FI III -TASON KOULUTUKSEEN SOVELTUVISTA OPINTOJAK- SOISTA JA KURSSEISTA Maarit Tiainen Ulla Ritvanen Sari Tervonen Oppimiskeskus Kuopion yliopisto Syyskuu 2004 Sisältö 1 Johdanto... 4 2 Selvityksen

Lisätiedot

VIRTAIN KAUPUNGIN ESI- JA PERUSOPETUKSEN SEKÄ LUKION TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN SUUNNITELMA 2011-

VIRTAIN KAUPUNGIN ESI- JA PERUSOPETUKSEN SEKÄ LUKION TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN SUUNNITELMA 2011- VIRTAIN KAUPUNGIN ESI- JA PERUSOPETUKSEN SEKÄ LUKION TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN SUUNNITELMA 2011- Virtain kaupungin esi- ja perusopetuksen sekä lukion tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA

PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA Työryhmän raportti 21.4.2005 Moniste 7/2005 Opetushallitus

Lisätiedot

VARHAISKASVATUKSEN SEUDULLINEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKASTRATEGIA 2008-2015

VARHAISKASVATUKSEN SEUDULLINEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKASTRATEGIA 2008-2015 VARHAISKASVATUKSEN SEUDULLINEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKASTRATEGIA 2008-2015 Tuula Kontio Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisuja B.6:2008 Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen

Lisätiedot

Lukioiden valmiudet siirtyä sähköiseen ylioppilastutkintoon: kahden lukion tapaustutkimus. Minna Lakkala & Liisa Ilomäki, Helsingin yliopisto

Lukioiden valmiudet siirtyä sähköiseen ylioppilastutkintoon: kahden lukion tapaustutkimus. Minna Lakkala & Liisa Ilomäki, Helsingin yliopisto Lukioiden valmiudet siirtyä sähköiseen ylioppilastutkintoon: kahden lukion tapaustutkimus Minna Lakkala & Liisa Ilomäki, Helsingin yliopisto Sisältö Alkusanat... 2 1 Johdanto... 3 1.1 Opetuksen ja oppimisen

Lisätiedot

Turun sivistystoimialan toisen asteen opiskelijoiden tieto ja viestintätekniikan osaaminen 2014. Yhteenvetoraportti

Turun sivistystoimialan toisen asteen opiskelijoiden tieto ja viestintätekniikan osaaminen 2014. Yhteenvetoraportti Turun sivistystoimialan toisen asteen opiskelijoiden tieto ja viestintätekniikan osaaminen 2014 Yhteenvetoraportti 12.2.2015 Turun sivistystoimialan 2. asteen oppilaiden TVT osaaminen 2014 Keväällä 2014

Lisätiedot

SELVITYS OPETTAJAKSI OPISKELEVIEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNISESTÄ TOIMINTAYMPÄRISTÖSTÄ YLIOPISTOILLE SUUNNATUN KYSELYN YHTEENVETO

SELVITYS OPETTAJAKSI OPISKELEVIEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNISESTÄ TOIMINTAYMPÄRISTÖSTÄ YLIOPISTOILLE SUUNNATUN KYSELYN YHTEENVETO Tekes Opetus- ja kulttuuriministeriö SELVITYS OPETTAJAKSI OPISKELEVIEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNISESTÄ TOIMINTAYMPÄRISTÖSTÄ YLIOPISTOILLE SUUNNATUN KYSELYN YHTEENVETO Asia on mielettömän tärkeä 25.10.2011

Lisätiedot

Ari Myllyviita, hankekoordinaattori, Norssiope. fi hankkeet kemian opettaja, Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu

Ari Myllyviita, hankekoordinaattori, Norssiope. fi hankkeet kemian opettaja, Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu enorssin OSAAVA-hankkeet Ari Myllyviita, hankekoordinaattori, Norssiope. fi hankkeet kemian opettaja, Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu "Eilispäivän kouluissa toissapäivän opettajat valmistavat

Lisätiedot

Oppimisympäristöt tutkimus

Oppimisympäristöt tutkimus Oppimisympäristöt tutkimus Etäopetus Suomessa Minna Nummenmaa Turun yliopisto Oppimistutkimuksen keskus 2 Tässä raportissa esitellään Oppimisympäristöt -koordinointihankkeiden (www.oppiminen.fi) valtakunnallisen

Lisätiedot

Tieto- ja viestintäteknologian strategia 2013-2016 (v.1.07)

Tieto- ja viestintäteknologian strategia 2013-2016 (v.1.07) Tieto- ja viestintäteknologian strategia 2013-2016 (v.1.07) 15.4.2015 Alanurmon koulu Vierulantie 1 62100 LAPUA Sisällys Johdanto Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön visio Tietotekniikan laitetilanne

Lisätiedot

Osaava Etelä-Kymenlaakso. TVT-opetuskäytön strategia ja toimeenpanosuunnitelma vuosille 2013-2016

Osaava Etelä-Kymenlaakso. TVT-opetuskäytön strategia ja toimeenpanosuunnitelma vuosille 2013-2016 Osaava Etelä-Kymenlaakso TVT-opetuskäytön strategia ja toimeenpanosuunnitelma vuosille 2013-2016 TVT-pedagogiikka ja verkon laaja hyödyntäminen ovat osa koulun toimintakulttuuria SISÄLLYSLUETTELO 1 MIKSI

Lisätiedot

FORSSAN AMMATTI- INSTITUUTIN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN STRATEGIA 2008-2010

FORSSAN AMMATTI- INSTITUUTIN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN STRATEGIA 2008-2010 1 FORSSAN AMMATTI- INSTITUUTIN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN STRATEGIA 2008-2010 päivitetty 5/2008 FORSSAN AMMATTI-INSTITUUTIN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN STRATEGIA 2008-2010

Lisätiedot

Tieto- ja viestintäteknologian strategia 2013-2016 (v.1.05)

Tieto- ja viestintäteknologian strategia 2013-2016 (v.1.05) Tieto- ja viestintäteknologian strategia 2013-2016 (v.1.05) Alanurmon koulu Vierulantie 1 62100 LAPUA Sisällys Johdanto Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön visio Tietotekniikan laitetilanne syksyllä

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN DIGITALISAATION NYKYTILANNE KOULUTUSPALVELUISSA. AMKE ry:n jäsenkyselyn yhteenvetoraportti

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN DIGITALISAATION NYKYTILANNE KOULUTUSPALVELUISSA. AMKE ry:n jäsenkyselyn yhteenvetoraportti AMMATILLISEN KOULUTUKSEN DIGITALISAATION NYKYTILANNE KOULUTUSPALVELUISSA AMKE ry:n jäsenkyselyn yhteenvetoraportti 1 AMMATILLISEN KOULUTUKSEN DIGITALISAATION NYKYTILANNE KOULUTUSPALVELUISSA AMKE ry:n jäsenkyselyn

Lisätiedot

Meri-Porin lukion tietostrategia

Meri-Porin lukion tietostrategia Meri-Porin lukion tietostrategia Viimeisin muutos 20.5.2008 Meri-Porin lukion tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön strategia. Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön strategian eli tietostrategian

Lisätiedot

E-OPPIMISEN HYÖDYNTÄMINEN EDUSKUNNASSA. -projektin loppuraportti 20.1.2005

E-OPPIMISEN HYÖDYNTÄMINEN EDUSKUNNASSA. -projektin loppuraportti 20.1.2005 E-OPPIMISEN HYÖDYNTÄMINEN EDUSKUNNASSA -projektin loppuraportti 20.1.2005 EDUSKUNNAN KANSLIAN JULKAISU 12/2005 E-OPPIMISEN HYÖDYNTÄMINEN EDUSKUNNASSA -projektin loppuraportti 20.1.2005 Tuula Nyström EDUSKUNNAN

Lisätiedot

Helsingin opetusviraston mediakeskuksen Osuke-hanke 2010-2011. Itsearviointi 28.11. 2011. Essi Ryymin, Helsingin opetusviraston mediakeskus

Helsingin opetusviraston mediakeskuksen Osuke-hanke 2010-2011. Itsearviointi 28.11. 2011. Essi Ryymin, Helsingin opetusviraston mediakeskus Helsingin opetusviraston mediakeskuksen Osuke-hanke 2010-2011 Itsearviointi 28.11. 2011 Essi Ryymin, Helsingin opetusviraston mediakeskus Sisältö 1. Osuke-hankkeen itsearvioinnin tavoitteet... 3 1.1 Tiivistelmä

Lisätiedot