Turun normaalikoulun tieto- ja viestintäteknologian opetuskäytön suunnitelma

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Turun normaalikoulun tieto- ja viestintäteknologian opetuskäytön suunnitelma"

Transkriptio

1 Turun normaalikoulun tieto- ja viestintäteknologian opetuskäytön suunnitelma Visio ja tavoitteet Tieto- ja viestintäteknologia on luonnollinen osa oppimista ja opettamista. Turun normaalikoulu toimii pedagogisena asiantuntijayhteisönä ja suunnannäyttäjänä tieto- ja viestintätekniikan laaja-alaisessa hyödyntämisessä opetuksessa, opetusharjoittelussa sekä tutkimus-, kokeilu- ja kehittämistoiminnassa. Opettajilla, oppijoilla ja opetusharjoittelijoilla on hyvät valmiudet toimia yhteiskunnassa aktiivisina monimuotoisen median käyttäjinä ja tuottajina. Oppijan rooli oman oppimisensa vastuunkantajana on kasvanut. Turun normaalikoulussa oppilaat ja opiskelijat saavat jatko-opiskelun ja työelämän kannalta tarvittavia ja monipuolisia opiskelutaitoja. Oppimisympäristö on koulun ja ympäröivän maailman muodostama kokonaisuus. Oppimisessa hyödynnetään digitaalisia ympäristöjä ja oppimista tapahtuu kokonaisvaltaisesti oppiainerajoja ylittäen. Oppimisympäristö tukee yhteisöllistä oppimista ja oman osaamisen jakamista. Koulu huolehtii, että opettajilla, oppijoilla ja opetusharjoittelijoilla on käytössään pedagogiikkaa tukeva ajanmukainen teknologia. Teknologiaa hyödynnetään monipuolisesti, luovasti ja ennakkoluulottomasti. 2 Tieto- ja viestintäteknologian tavoitteet ja kehittämistoiminta TVT-strategian tavoitteena on ensisijaisesti yhtenäistää ja kehittää keskeisiä toimintoja ja niiden laatua. Strategiakauden konkreettisina tavoitteet ovat seuraavat: Jokaisella opettajalla on hyvät pedagogiset taidot tieto- ja viestintätekniikan hyödyntämiseen opetustyössä ja opetusharjoittelun ohjauksessa. Tieto- ja viestintätekniikka käytetään laajasti myös työn suunnittelussa ja opettajien yhteistyössä. Jokainen opetusharjoittelija saa monipuolisia kokemuksia tvt:n hyödyntämisestä opetuksessa opetusharjoitteluiden aikana ja kykenee hyödyntämään oppimaansa tulevassa opetustehtävässään. Jokainen harjoittelukoulun oppilas saa opintojen aikana valmiuksia toimia yhteiskunnassa niin

2 tiedon käyttäjänä, arvioijana kuin tuottajanakin. Koulussa etsitään oppilaan ja opiskelijan oppimisen, kokonaiskehityksen, terveyden ja hyvinvoinnin kannalta tarkoituksenmukaisia tvt:n ja digitaalisten materiaalien käyttötapoja. Strategiakauden aikana valmistaudutaan sähköiseen ylioppilastutkintoon valtakunnallisen aikataulun mukaan. Turun normaalikoulun lukio on etujoukossa sähköisen arvioinnin kehittämisessä. 2.1 Tieto- ja viestintäteknologia koulun arjessa Tieto- ja viestintäteknologia on oppimisen kohde ja väline. Tieto- ja viestintäteknologiaa hyödynnetään monipuolisesti koulun ja oppimisen ekosysteemissä (esim. Liljeström, A. ym. 2014) ja sen avulla vahvistetaan yhteisöllisyyttä. Oppilaille ja opiskelijoille luodaan mahdollisuuksia etsiä, kokeilla ja käyttää omaan oppimiseen ja työskentelyyn parhaiten sopivia työtapoja ja -välineitä. Työskentelyssä huomioidaan ergonomia, ja käyttäjät saavat tietoa ja kokemusta hyvien työasentojen ja sopivan mittaisten työjaksojen merkityksestä terveydelle. TVT mahdollistaa tehokkaan tiedon prosessoinnin, opetuksen eriyttämisen ja erilaisten oppimisympäristöjen hyödyntämisen. Koulussa käytetään erilaisia laitteita, ohjelmistoja ja palveluita sekä ymmärretään niiden käyttö- ja toimintalogiikkaa. Turun normaalikoulussa tuetaan omaa aktiivisuutta ja tarjotaan mahdollisuus luovuuteen sekä itselle sopivien työskentelytapojen ja oppimispolkujen löytämiseen. Oppijat kehittävät jatkuvasti työskentelyään ja verkostoitumistaitojaan. Koulun käyttöympäristöt ovat joustavia, jotta käyttäjät voivat itse rakentaa oman henkilökohtaisen oppimisympäristönsä (PLE, Personal Learning Environment). Koulussa otetaan käyttöön, kehitetään ja etsitään uusia tieto- ja viestintäteknologisia ratkaisuja oppimisen ja työskentelyn edistämiseksi ja tukemiseksi. Koulun tehtävänä on pyrkiä ennakoimaan ja tunnistamaan tulevaisuudessa tarvittavia tvt-taitoja sekä varmistaa oppijoiden valmiudet uuden oppimiseen ja soveltamiseen. Lisäksi opettajien tehtävänä on varmistaa, että koulun oppijat yltävät tämän dokumentin liitteenä esitellyn taitotasokuvauksen oman ikätason mukaiseen osaamiseen. Taitotasokuvauksen tarkoituksena on helpottaa opettajan tehtävää tietoja viestintätekniikan kokonaisuuden hahmottamisessa sekä oppilaiden taitotason arvioimisessa. 2.2 Tieto- ja viestintätekniikka oppiaineena Syventäviä tvt-tietoja ja -taitoja opetetaan peruskoulussa valinnaisena aineena yhteistyökursseina ja tietotekniikkakursseina. Lisäksi tvt-sisällöt voivat olla peruskoulussa kerhotoiminnan teemana. Lukiossa tvt-tietoja ja -taitoja opetetaan koulukohtaisina soveltavina kursseina. Kurssien ja kerhojen sisällöillä vahvistetaan tasa-arvoa. Peruskoulun valinnaisaineiden ja kerhotoiminnan kautta tarjotaan tietotekniikassa harrastuneille tai tietotekniikasta kiinnostuneille oppilaille ja opiskelijoille mahdollisuus syventää ja laajentaa osaamistaan. 2.3 Opettajien tvt-taitojen ylläpitäminen Henkilöstöltä edellytetään digitaalisten oppimateriaalien ja välineiden käyttöä sekä opetuksessa että opetusharjoittelun ohjauksessa. Koulu järjestää henkilöstölle mahdollisuuksia täydentää ja kehittää tvt- 2

3 osaamistaan. Koululla on käytössä sisäinen koulutustarjotin, ja koulussa kannustetaan osaamisen jakamiseen. Koulu varaa määrärahan tvt-täydennyskoulutukseen. epeda-työryhmä suunnittelee ja koordinoi sisäistä koulutustoimintaa. Koulu osallistuu enorssin yhteisiin tvt-hankkeisiin. 2.4 Tieto-ja viestintäteknologia ohjatussa harjoittelussa Ohjatussa harjoittelussa opettajaksi opiskelija saa monipuoliset tieto- ja viestintäteknologian pedagogisia käyttötaitoja. Ohjattujen harjoittelujen aikana opettajaksi opiskeleva oppii ymmärtämään omien tvttaitojensa jatkuvan kehittämisen tarpeellisuuden opettajan työssä. Hän oppii arvioimaan kriittisesti digitaalisia materiaaleja ja välineitä. 2.5 Tieto-ja viestintäteknologia ja hanketoiminta Turun normaalikoulu toimii aktiivisesti hankkeissa, joiden tavoitteena on tutkia, kehittää ja kokeilla opetukseen ja oppimiseen liittyviä malleja ja käytänteitä. Hankkeita toteutetaan monenlaisissa verkostoissa niin normaalikoulujen kesken kuin paikallisella, kansallisella ja kansainvälisellä tasolla. Yhteistyötä tehdään Turun kansainvälisen koulun, Turun yliopiston ja yritysten kanssa Tieto- ja viestintäteknologia ja viestintäsuunnitelma Turun normaalikoulussa laaditaan viestintäsuunnitelma, joka kuvaa koulun sisäistä ja ulkoista viestintää. Ulkoinen viestintä on näkyvää ja monipuolista. Sisäinen viestintä on selkeää ja tarkoituksenmukaista. 3 Toimintaedellytyksien varmistaminen Tietoteknisen ympäristön ajanmukaisuus ja toimintavarmuus luovat osaltaan perustan tieto- ja viestintätekniikan laajamittaiseen hyödyntämiseen opetuksessa ja oppimisessa. Tähän perustaan kuuluvat verkko, laitteistot, oppimisympäristöt, tukipalvelut sekä resurssit. 3.1 Verkko Turun normaalikoulun laite- ja verkkoinfrastruktuuri on osa Turun yliopiston tietohallintokokonaisuutta. Koulu tekee tiivistä yhteistyötä yliopiston tietohallinnon kanssa. Tietohallintoa tiedotetaan harjoittelukoulujen kehittämistehtävästä ja edelläkävijäroolista, jotka asettavat vaatimuksia koulun teknisille ratkaisuille. Toimintoja määritettäessä otetaan huomioon myös se, että harjoittelukouluissa on muusta yliopistosta poiketen peruskoulun oppilaita ja lukion opiskelijoita, jotka ovat suurimmaksi osaksi alaikäisiä. Langattomat laitteet ja verkkopalvelut tuovat yhä monipuolisempia ja joustavampia mahdollisuuksia opetukseen ja oppimiseen. Mobiilit laitteet ja langattomat verkot mahdollistavat koulun tilojen joustavan käytön; langattoman verkon tulee ulottua kaikkiin koulun tiloihin ja oppijoiden, opiskelijoiden ja opettajien omien laitteiden käyttö sallitaan yhteisesti sovittavilla tavoilla. Langattomuutta kehitetään siihen suuntaan, että oppilailla ja opiskelijoilla on mahdollisuus hyödyntää tietoverkkoja myös koulurakennuksen ulkopuolella tapahtuvassa opiskelussa. 3

4 Sähköinen ylioppilastutkinto edellyttää, että laite- ja verkkoinfrastruktuuri on riittävää, toimivaa ja luotettavaa. Pystytys-, ylläpito- ja tukiresurssit ovat riittävät. 3.2 Laitteet Opettajilla, oppilailla ja opiskelijoilla on käytössään pedagogiikkaa tukeva ajanmukainen teknologia. Opettajaksi opiskelevat pääsevät kokeilemaan ohjatun harjoittelun aikana modernia teknologiaa. Laitekanta on monipuolinen ja tukee tieto- ja viestintäteknologian peruskäytön oppimista, opetussuunnitelmien toteutumista ja pedagogista kehittämistä sekä ohjatun harjoittelun sisältöjen toteutumista. Laitekanta pidetään ajanmukaisena ja hankinnoissa otetaan huomioon myös ne käyttäjät, joilla ei ole omaa päätelaitetta, kuten oman kielen opettajat, sijaiset ja opetusharjoittelijat. Henkilökunnalla on henkilökohtaiset laitteet riittävine ohjelmistoineen. Henkilökunnalla on riittävät ylläpito-oikeudet omiin laitteisiinsa. joilla he voivat ajasta ja paikasta riippumatta valmistella ja toteuttaa opetusta ja ohjausta sekä käyttää tietoverkon palveluita. Kaikissa luokkatiloissa on päätelaite, joka mahdollistaa opetuksen toteuttamisen myös muille kuin vakituisille opettajille. Lukio-opetuksen osalta varmistetaan, että jokaisella lukion opiskelijalla on käytössään tarkoituksenmukainen tieto- kone tai vastaava päätelaite. Laite voi olla lukiolaisen itse hankkima tai jos laite on osittain tai kokonaan oppilaitoksen rahoituksella hankittu, käyttäjällä on riittävä mahdollisuus laitteen ylläpitoon ja käyttöön oppilaitoksen ulkopuolella. Lukiolaisten laitesuosituksissa ja lukion omissa laitehankinnoissa huomioidaan sähköisen ylioppilastutkinnon vaatimukset. Lukiolaiset voivat käyttää yo-kokeessa omia laitteitaan, mutta oppilaitos kykenee tarvittaessa antamaan käyttöön päätelaitteen kokeen tekemiseksi. Perusopetuksessa on käytössä 1:1-malli. Oppilaslaitteiden hankinnassa huomioidaan kestävyys, kierrätettävyys, ominaisuudet sekä laitteen mobiilikäyttö kuten kuljetettavuus ja akun kestävyys. Laitevalinnoissa on huomioitu pedagogiset tarpeet eri ikäryhmillä. Omien laitteiden opiskelukäyttö on mahdollista. 3.3 Digitaaliset oppimisympäristöt Laitteet ja verkkopalvelut mahdollistavat laajan digitaalisten oppimisympäristöjen käytön. Digitaalisissa oppimisympäristöissä hyödynnetään pedagogisesti tarkoituksenmukaisella tavalla erilaisia yhteisöpalveluja, alustoja ja verkkosivustoja sekä pelejä. Jokaisella käyttäjällä on mahdollisuus hyödyntää pilvipalveluja. Digitaalisiin oppimisympäristöt mahdollistavat kodin ja koulun yhteistyön esimerkiksi arvioinnissa. Oppimisympäristöihin tallennetut sisällöt ovat oppilaan ja opiskelijan käytettävissä myös opiskelun jälkeen. Lukiossa on käytössä verkkoympäristöjä, jotka mahdollistavat sähköisten kokeiden toteuttamisen ja monipuolisen arvioinnin. Kaikki käyttäjät ohjataan ikäkautensa ja tehtävänsä mukaisesti sosiaalisen median netikettiin, tekijänoikeuksien kunnioittamiseen, tietoturvan ja tietosuojan ylläpitämiseen ja yksityisyyden suojaamiseen. Henkilöstö saa säännöllisesti koulutusta em. asioista. 4

5 3.4 Tukitoimet Toimivaan tukirakenteeseen kuuluu keskeisesti riittävä pedagoginen ja tekninen tuki, nopea ja tehokas ylläpito, etätukipäivystys, vertaistukihenkilöt (oppilaat) sekä teknis-pedagoginen täydennyskoulutus. Tekninen tiimi vastaa koulun palveluiden, laitteistojen ym. käyttöönotoista, kehittämisestä ja ylläpidosta. Viestintä teknisen tiimin kanssa käydään tikettijärjestelmän avulla. Lisäksi koulussa toimii TVTtutoropettajia, jotka jakavat tietämystään eteenpäin muille opettajille ja oppilaille. Jokaiselta kouluasteelta valitaan myös vertaistuesta vastaavat oppilaat. Sähköisten arviointimenetelmien lisääntyminen lukioissa ja ylioppilastutkinnon sähköistyminen lisäävät tuen tarvetta henkilökunnalle. Sähköisen ylioppilastutkinnon sujuva, tasapuolinen ja häiriötön käyttöönotto edellyttää varautumista riittävään tukeen niin lukiolaisille kuin opettajillekin. 3.5 Resurssit Koulun johdolla on yhdessä epeda-työryhmän kanssa keskeinen rooli TVT-strategian edellyttämien resurssien hankkimisessa ja kohdentamisessa, kehittämistoimien saattamisessa käytäntöön sekä henkilöstön tukemisessa, kannustamisessa ja innostamisessa. TVT-strategian toteuttaminen edellyttää jatkuvaa resursointia niin laitteisiin, palveluihin kuin koulutukseenkin. epeda-työryhmä laatii käytännön tason toimeenpanosuunnitelman TVT-strategialle toimien yhdessä johdon kanssa ja näin varmistaa strategian edellyttämien käytännön toimien toteutumista. Toimintaympäristö suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä teknisen tiimin ja yliopiston IT-palvelujen kanssa. 4 Perusopetuksen osaamisen sisällöt ja tavoitteet Harjoittelukoulujen tieto- ja viestintästrategian liitteeksi on laadittu oppilaan osaamisen kuvaus. Taulukko löytyy liitteestä 1 ( Osaamistasoihin liittyy olennaisesti myös ohjelmointipolku, joka on laadittu OPS2016-tavoitteiden mukaisesti helpottamaan ohjelmoinnin huomioimista ja opettamista harjoittelukoulujen toiminnassa. Ohjelmointipolku löytyy liitteestä 2 ( 1/ohjelmointipolku). 5 Strategian arviointi Strategiakausi kestää , ja strategiaa arvioidaan, tarkennetaan sekä kehitetään strategiakauden aikana. 5

6 6 Toimeenpanosuunnitelmat 6.1 Perusopetuksen toimeenpanosuunnitelma TVT:n laaja-alainen pedagoginen hyödyntäminen tarkoittaa perusopetuksessa: Opiskelua ja oppimista yhdessä Tieto- ja viestintätekniikan käyttö on luonnollinen ja jokapäiväinen osa kaikkea opiskelua, opetusta ja arviointia. Kukin opettaja opettaa oppilaansa käyttämään eri oppiaineissa tarvittavia välineitä ja sovelluksia. Opettaja ohjaa oppilaita ajatteluun ja kriittiseen tiedonhankintaan. Oppilas oppii arvottamaan tietoa ja jakamaan sitä eteenpäin. Opettajat suunnittelevat työtään yhdessä, jakavat keskenään materiaalia ja pedagogisia käytänteitä. Koululla on käytössä sekä avoimia että suljettuja oppimisympäristöjä, joita koulun linjauksen mukaisesti tuetaan ja opettajia täydennyskoulutetaan niiden käyttöön. Uuden teknologian kokeilua ja kehittämistä Opettajat toimivat opetusteknologian soveltamisen ja kehittämisen edelläkävijöinä osana omia asiantuntijaverkostojaan ja yhteistyössä esimerkiksi laite- ja sovellusvalmistajien kanssa. Toimivaa infrastruktuuria Sekä opettajilla että oppilailla on henkilökohtaiset laitteet. Koulussa on toimiva langaton verkko, joka mahdollistaa opiskelun laajenemisen luokkahuoneiden ulkopuolelle. Koulussa on ryhmätöitä ja oppimista tukevia työtiloja. Opiskelutiloissa voi oman laitteen liittää esityslaitteeseen, mikä mahdollistaa esitysten pitämisen suoraan oppilaiden koneilta. Oppilailla ja opettajilla on oma pilvitallennustila. Osaamisen kehittämistä Opettajat voivat kehittää osaamistaan käyttäen koulun omaa täydennyskoulutustarjotinta. Tarjotinta päivitetään vuosittain, ja kouluttajina ovat koulun omat opettajat. Lisäksi hyödynnetään muita alan asiantuntijoita. epeda-työryhmä suunnittelee myös järjestettäviä TVT-koulutuksia. Koulutustarjottimen kouluttajat voivat syventää osaamistaan talon ulkopuolisissa koulutuksissa. Tukea Tekniset palvelut, opettajat sekä muu henkilökunta auttavat TVT-ongelmissa ja mahdollisuuksien mukaan pedagogisissa ratkaisuissa. Oppilaista värvätyt digituutorit auttavat toisia oppilaita ja toimivat myös opettajien apuna. Koulun tekninen tuki auttaa opettajia ja oppilaita teknisissä ongelmissa. Ympäristöystävällisyyttä Kopioiden ja tulosteiden ottaminen on mahdollisimman vähäistä. Opettaja kopioi vain, kun se on aivan välttämätöntä. Viestintää Pääasiallinen viestintäkanava oppilaiden ja huoltajien kanssa on Wilma. Wilman lisäksi voidaan käyttää oppimisalustoja ja sosiaalisen median välineitä. 6

7 Toteuttaminen ja seurantaa TVT- ja epeda-työryhmät sopivat toteuttamisen ja seurannan toimintatavoista yhdessä laatutyöryhmän kanssa Lukion toimeenpanosuunnitelma TVT:n laaja-alainen pedagoginen hyödyntäminen tarkoittaa lukion toimintakulttuurissa: Opiskelua ja oppimista yhdessä Tieto- ja viestintätekniikan käyttö on luonnollinen ja jokapäiväinen osa lukion jokaisen oppiaineen opiskelua, opetusta ja arviointia. Kukin opettaja opettaa tarvittaessa opiskelijansa käyttämään kurssilla tai oppiaineessaan tarvittavaa alustaa ja sovelluksia. Opettaja ohjaa lukiolaisia syvälliseen, analyyttiseen ajatteluun ja kriittiseen tiedonhankintaan. Lukiolainen osaa arvottaa tietoa ja jakaa sitä eteenpäin. Opettajat voivat käyttää myös digitaalisia oppimateriaaleja ohjatessaan lukiolaisen opiskelua. Osa lukion kursseista on monimuotokursseja. Jokaisessa oppiaineessa opettajat pitävät sähköisiä kurssikokeita. Opiskelijat voivat suorittaa kurssien kokeita myös tenttiakvaariossa. Plagioinnin ehkäisemiseksi ja tunnistamiseksi sekä arviointivälineenä voidaan myös käyttää plagiaatintunnistusohjelmaa. Opiskelijoita valmennetaan sähköisiä ylioppilaskirjoituksia varten. Opettajat suunnittelevat työtään yhdessä, jakavat keskenään materiaalia ja pedagogisia käytänteitä. Lukiolla on käytössään sekä avoimia että suljettuja oppimisympäristöjä, joita koulun linjauksen mukaisesti tuetaan ja opettajia täydennyskoulutetaan niiden käyttöön. Verkkokursseja Opiskelija osaa opiskella verkossa ja jokainen lukiolainen suorittaa ainakin yhden verkkokurssin lukioopiskelun aikana. Opettajilla on tukena verkkokurssiohje. Lukiolaiset suorittavat osana pakollista opintoohjauksen kurssia kokonaisuuden, jossa opetetaan lukiossa ja verkko-opiskelussa tarpeellisia opiskelutaitoja. Ympärivuotista opiskelua pyritään tukemaan verkkokursseilla. Uuden teknologian kokeilua ja kehittämistä Lukion opettajat toimivat opetusteknologian soveltamisen ja kehittämisen edelläkävijöinä osana omia asiantuntijaverkostojaan ja yhteistyössä esimerkiksi laite- ja sovellusvalmistajien kanssa. Toimivaa infrastruktuuria Sekä opettajilla että opiskelijoilla on henkilökohtaiset laitteet, jotka voivat olla myös heidän omiaan. Lukiossa on toimiva langaton verkko, joka mahdollistaa opiskelun laajenemisen luokkahuoneiden ulkopuolelle. Koulussa on ryhmätöitä ja oppimista tukevia työtiloja lukiolaisille.tavoitteena on, että lukiolaiset voivat kirjautua verkkopalveluihin samalla tavalla kuin yliopiston opiskelijat. Opiskelutiloissa voi oman laitteen liittää esityslaitteeseen, mikä mahdollistaa esitysten pitämisen suoraan opiskelijoiden koneilta. Opiskelijoilla ja opettajilla on oma pilvitallennustila. Osaamisen kehittämistä 7

8 Opettajat voivat kehittää osaamistaan käyttäen koulun omaa täydennyskoulutustarjotinta, jossa aiheina ovat tvt-pedagogiikka sekä eri laitteiden, sovellusten ja oppimisalustojen käyttö. Tarjotinta päivitetään vuosittain, ja kouluttajina ovat koulun omat opettajat. Lisäksi hyödynnetään muita alan asiantuntijoita. epeda-työryhmä suunnittelee myös järjestettäviä TVT-koulutuksia. Koulutustarjottimen kouluttajat voivat syventää osaamistaan talon ulkopuolisissa koulutuksissa. Tukea Tekniset palvelut, opettajat sekä muu henkilökunta auttavat TVT-ongelmissa ja mahdollisuuksien mukaan pedagogisissa ratkaisuissa. Opiskelijoista värvätyt digituutorit auttavat lukiolaisia ja toimivat myös opettajien apuna. Koulun tekninen tuki auttaa opettajia ja opiskelijoita teknisissä ongelmissa. Ympäristöystävällisyyttä Kopioiden ja tulosteiden ottaminen on mahdollisimman vähäistä. Opettaja tai lukiolainen kopioi vain, kun se on aivan välttämätöntä. Viestintää Pääasiallinen viestintäkanavana on lukiolaisten kanssa Wilma, jota käytetään myös kodin ja koulun välisessä viestinnässä. Wilman lisäksi voidaan käyttää oppimisalustoja ja sosiaalisen median välineitä. Toteuttaminen ja seurantaa Koulun tvt- ja epeda-työryhmät sopivat toteuttamisen ja seurannan toimintatavoista yhdessä laatutyöryhmän kanssa. 7. Liitteet ja taustadokumentit 7.1 Osaamistasot: Ohjelmointipolku: 8

Turun normaalikoulun tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön strategia 2013-2016

Turun normaalikoulun tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön strategia 2013-2016 Turun normaalikoulun tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön strategia 2013-2016 Versio 1.0 15.2.2013 Prosessi verkossa: http://tnktvtstrategia.wikispaces.com epeda- työryhmä TVT- työryhmä 1. Johdanto

Lisätiedot

Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulun tieto- ja viestintäteknologian strategia

Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulun tieto- ja viestintäteknologian strategia 1 Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulun tieto- ja viestintäteknologian strategia 2017-2019 ver 23.11.2016 2 Sisällys 1. Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulun tvt-visio. 3 2. Tieto- ja viestintäteknologian

Lisätiedot

SUOMEN HARJOITTELUKOULUJEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNOLOGIAN STRATEGIA 2016-2018

SUOMEN HARJOITTELUKOULUJEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNOLOGIAN STRATEGIA 2016-2018 SUOMEN HARJOITTELUKOULUJEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNOLOGIAN STRATEGIA 2016-2018 työversio 25.11.2015 Työryhmä Mikko Horila Jani Kiviharju Aleksi Komu Sanna Metsälä Ari Myllyviita Jari Sjölund Tuomo Tammi

Lisätiedot

KARKKILAN OPETUSTOIMEN TVT-STRATEGIA 2015-2020

KARKKILAN OPETUSTOIMEN TVT-STRATEGIA 2015-2020 KARKKILAN OPETUSTOIMEN TVT-STRATEGIA 2015-2020 Sisällys 1. Opetus muutoksessa.2 2. Visio.2 3. Tavoitteet.2 4. Toteutus 3 5. Kehittämissuunnitelmat 4 1 1. Opetus muutoksessa Oppimisympäristöt ja oppimistavat

Lisätiedot

Katsaus koulujen tekniikkahankintoihin mitä hankitaan, miksi hankitaan ja kuka päättää mitä hankitaan? MKKO HORILA

Katsaus koulujen tekniikkahankintoihin mitä hankitaan, miksi hankitaan ja kuka päättää mitä hankitaan? MKKO HORILA Katsaus koulujen tekniikkahankintoihin mitä hankitaan, miksi hankitaan ja kuka päättää mitä hankitaan? MKKO HORILA Harjoittelukoulujen TVT-strategian visio Harjoittelukoulut ovat asiantuntija- ja edelläkävijäyhteisöjä

Lisätiedot

Suomen harjoittelukoulujen tieto- ja viestintätekniikan strategia 2016-2018. työversio 20.9.2015

Suomen harjoittelukoulujen tieto- ja viestintätekniikan strategia 2016-2018. työversio 20.9.2015 Suomen harjoittelukoulujen tieto- ja viestintätekniikan strategia 2016-2018 työversio 20.9.2015 Prosessi verkossa: http://tvt-strategia-2016.wikispaces.com/ 1. Visio ja tavoitteet Tieto- ja viestintäteknologia

Lisätiedot

Helsingin normaalilyseon TVT-strategian toteutussuunnitelma 2016

Helsingin normaalilyseon TVT-strategian toteutussuunnitelma 2016 Helsingin normaalilyseon TVT-strategian toteutussuunnitelma 2016 Sisällys Helsingin normaalilyseon TVT-strategian toteutussuunnitelma 2016... 0 1. Tieto- ja viestintäteknologian (TVT) tavoitteet ja kehittämistoiminta

Lisätiedot

Tietostrategiaa monimuotoisesti. Anne Moilanen Rehtori, Laanilan yläaste, Oulu

Tietostrategiaa monimuotoisesti. Anne Moilanen Rehtori, Laanilan yläaste, Oulu Tietostrategiaa monimuotoisesti Anne Moilanen Rehtori, Laanilan yläaste, Oulu Miksi? Koska oppilaalla on oikeus monipuolisiin oppimisympäristöihin sekä TVT-taitoihin Change is voluntary but inevitable!

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikan strategian toimeenpanosuunnitelma 2013 2016 OULUN YLIOPISTON HARJOITTELUKOULU

Tieto- ja viestintätekniikan strategian toimeenpanosuunnitelma 2013 2016 OULUN YLIOPISTON HARJOITTELUKOULU Tieto- ja viestintätekniikan strategian toimeenpanosuunnitelma 2013 2016 OULUN YLIOPISTON HARJOITTELUKOULU Harjoittelukoulut ovat asiantuntija- ja edelläkävijäyhteisöjä tieto- ja viestintätekniikan laaja-alaisessa

Lisätiedot

Turun normaalikoulun TVT-suunnitelma

Turun normaalikoulun TVT-suunnitelma Versio 1.0 20.5.2008 Turun normaalikoulun TVT-suunnitelma Koulun strategiaan pohjautuen vuosille 2008-2012 08 Turun normaalikoulun TVT-suunnitelma koulun strategian pohjalta vuosille 2008-2012 Tässä tiedostossa

Lisätiedot

Perusopetuksen ja lukioiden tieto- ja viestintätekniikka Sähköiset ylioppilaskirjoitukset Tieto- ja viestintätekniikkaselvitys 23.4.

Perusopetuksen ja lukioiden tieto- ja viestintätekniikka Sähköiset ylioppilaskirjoitukset Tieto- ja viestintätekniikkaselvitys 23.4. Perusopetuksen ja lukioiden tieto- ja viestintätekniikka Sähköiset ylioppilaskirjoitukset Tieto- ja viestintätekniikkaselvitys 23.4.2014 Kurt Torsell Kartoituksen toteutus Suomen Kuntaliitto toteutti syksyllä

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän tieto- ja viestintätekniikan (TVT) strategia

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän tieto- ja viestintätekniikan (TVT) strategia Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän tieto- ja viestintätekniikan (TVT) strategia työkappale 20.5.2011 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 Tieto- ja viestintätekniikka oppimisessa... 1 2 KPEDUn tieto- ja viestintätekniikan

Lisätiedot

Ilmajoen kunnan perusopetuksen tieto ja viestintätekniikan strategia vuosille

Ilmajoen kunnan perusopetuksen tieto ja viestintätekniikan strategia vuosille Ilmajoen kunnan perusopetuksen tieto ja viestintätekniikan strategia vuosille 2016 2021 Sisällys: 1. Johdanto 2. Ilmajoen koulujen tvt käytön tavoitteet vuosille 2016 2021 3. Käytännön toteutus 3.1. Sovellukset

Lisätiedot

Tieto- ja viestintäteknologia sekä perusopetuksen uudet opetussuunnitelman perusteet. 11.10.2014 Jukka Tulivuori Opetushallitus

Tieto- ja viestintäteknologia sekä perusopetuksen uudet opetussuunnitelman perusteet. 11.10.2014 Jukka Tulivuori Opetushallitus Tieto- ja viestintäteknologia sekä perusopetuksen uudet opetussuunnitelman perusteet 11.10.2014 Jukka Tulivuori Opetushallitus Viitteitä suomalaisen koulun ja opetuksen kehitystarpeista Peruskoululaisten

Lisätiedot

Nakkilan kunnan M -suunnite lma alkae n. Oppimisympäristö antaa mahdollisuuden ja innostaa oppimaan ajasta ja paikasta riippumatta.

Nakkilan kunnan M -suunnite lma alkae n. Oppimisympäristö antaa mahdollisuuden ja innostaa oppimaan ajasta ja paikasta riippumatta. M -str ategia Nakkilan kunnan M -suunnite lma 1.8. 2017 alkae n VISIO Oppimisympäristö antaa mahdollisuuden ja innostaa oppimaan ajasta ja paikasta riippumatta. TAVOITETI LA Tieto-ja v iestintäte kniikka

Lisätiedot

Pedagogiset iltapäivät

Pedagogiset iltapäivät Pedagogiset iltapäivät Tieto- ja viestintätekniikka oppimisessa https://peda.net/jyvaskyla/vaajakoskenkoulu https://peda.net/ohjeet https://peda.net/jyvaskyla/ict/pedanet 9.2.2015 1 OPS2016 Tieto- ja viestintäteknologinen

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa MAOL OPS-koulutus Naantali 21.11.2015 Jukka Hatakka Opetussuunnitelman laatiminen Kaikki nuorten lukiokoulutuksen järjestäjät laativat lukion opetussuunnitelman

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät Sivistystoimiala 10.8. Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä Kaikki vastaajat

Lisätiedot

Pedagogiset iltapäivät

Pedagogiset iltapäivät Pedagogiset iltapäivät Tieto- ja viestintätekniikka oppimisessa https://peda.net/jyvaskyla/ict/ohjaus https://peda.net/jyvaskyla/ict/koulutusmateriaalit/palokka 4.2.2015 1 OPS2016 Tieto- ja viestintäteknologinen

Lisätiedot

Harjoittelukoulun viestintäkulttuurin muutos

Harjoittelukoulun viestintäkulttuurin muutos enorssin oppimisympäristöseminaari, Turun normaalikoulu Harjoittelukoulun viestintäkulttuurin muutos Office365- ja Teamsympäristön käyttöönotto Ari Myllyviita, Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTON NORMAALIKOULUN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNOLOGIAN STRATEGIA

TAMPEREEN YLIOPISTON NORMAALIKOULUN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNOLOGIAN STRATEGIA TAMPEREEN YLIOPISTON NORMAALIKOULUN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNOLOGIAN STRATEGIA Toimeenpanosuunnitelma 2017-2018 Suunnitelma perustuu harjoittelukoulujen enorssi-verkoston yhteiseen tvt-strategiaan Työryhmä

Lisätiedot

1 Tieto- ja viestintäteknologian opetuskäytön tavoitteet Yhteiset tavoitteet Peruskoulun tavoitteet Lukion tavoitteet...

1 Tieto- ja viestintäteknologian opetuskäytön tavoitteet Yhteiset tavoitteet Peruskoulun tavoitteet Lukion tavoitteet... 1 Tieto- ja viestintäteknologian opetuskäytön tavoitteet... 1 1.1 Yhteiset tavoitteet... 1 1.2 Peruskoulun tavoitteet... 1 1.3 Lukion tavoitteet... 1 1.4 Aikuislukion tavoitteet... 2 2 Tvt-projektit...

Lisätiedot

Lappeenrannan kaupungin kasvatusja opetustoimen tieto ja viestintätekniikan opetuskäytön strategia

Lappeenrannan kaupungin kasvatusja opetustoimen tieto ja viestintätekniikan opetuskäytön strategia Lappeenrannan kaupungin kasvatusja opetustoimen tieto ja viestintätekniikan opetuskäytön strategia Visio etaitoa kalastamassa tietoa ja taitoa hyvillä toimintamalleilla, verkoilla ja välineillä Rohkeus

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikan strategian toimeenpanosuunnitelma 2013-2016. Visio

Tieto- ja viestintätekniikan strategian toimeenpanosuunnitelma 2013-2016. Visio Visio Harjoittelukoulut ovat asiantuntija- ja edelläkävijäyhteisöjä tieto- ja viestintätekniikan laaja-alaisessa pedagogisessa hyödyntämisessä opetuksessa, opetusharjoittelussa sekä niiden tutkimus-, kokeilu-

Lisätiedot

Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen. Ryhmä 5

Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen. Ryhmä 5 Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen Ryhmä 5 Kehityksen suunta.. Mitä teema tarkoittaa? Teeman punaisena lankana on pohjimmiltaan se, että teknologiakasvatus ja teknologian arkipäiväistäminen tulee

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

1. Yhteystiedot * Etunimi. Sukunimi. Matkapuhelin. Sähköposti. Postitoimipaikka. Organisaatio. Kunta

1. Yhteystiedot * Etunimi. Sukunimi. Matkapuhelin. Sähköposti. Postitoimipaikka. Organisaatio. Kunta Koulujen tietotekniikkakartoitus 2013 Koulujen tietotekniikkakartoitus 2013 on osa laajempaa kunnille ja kuntayhtymille lähetettävää tietotekniikkakartoitusta. Kysely koskee kunnallisia perusopetuksen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 3/2016 1 (6) Opetuslautakunta OTJ/9 22.03.2016

Helsingin kaupunki Esityslista 3/2016 1 (6) Opetuslautakunta OTJ/9 22.03.2016 Helsingin kaupunki Esityslista 3/2016 1 (6) 9 Helsingin kaupungin opetuksen digitalisaatio-ohjelma vuosille 2016-2019 (koulutuksen ja oppimisen digistrategia) HEL 2016-003192 T 12 00 00 Esitysehdotus Esittelijän

Lisätiedot

KTKO104. Luento

KTKO104. Luento KTKO104 Luento 6.11.2014 OPS2016 Uusi opetussuunnitelma tulee voimaan 2016 syksyllä. Tällä hetkellä vielä luonnosvaiheessa. Muutamia huomioita: peruslukutaito, medialukutaito ym. => monilukutaito. tieto-

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikka peruskoulun ja lukion opetussuunnitelmissa 2016

Tieto- ja viestintätekniikka peruskoulun ja lukion opetussuunnitelmissa 2016 Tieto- ja viestintätekniikka peruskoulun ja lukion opetussuunnitelmissa 2016 Viikin normaalikoulun tvt-koulutuspäivät 28.11.2014 Kimmo Koskinen kimmo.koskinen@oph.fi Taustaksi Tieto- ja viestintätekniikan

Lisätiedot

KTKO104 Tieto- ja viestintätekniikka. 2. Luento - Opetussuunnitelma 2014 Tiistai

KTKO104 Tieto- ja viestintätekniikka. 2. Luento - Opetussuunnitelma 2014 Tiistai KTKO104 Tieto- ja viestintätekniikka 2. Luento - Opetussuunnitelma 2014 Tiistai 13.10. 2015 OPS 2014 Perusopetuksen Opetussuunnitelman Perusteet 2014, eli OPS 2014 Hyväksytty 2014, astuu voimaan 2016 Edellinen

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTON NORMAALIKOULUN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNOLOGIAN STRATEGIA

TAMPEREEN YLIOPISTON NORMAALIKOULUN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNOLOGIAN STRATEGIA TAMPEREEN YLIOPISTON NORMAALIKOULUN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNOLOGIAN STRATEGIA Toimeenpanosuunnitelma 2016-2017 Suunnitelma perustuu harjoittelukoulujen enorssi-verkoston yhteiseen tvt-strategiaan Työryhmä

Lisätiedot

Luonnos. Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön osaaminen Ope.fi -osaamisalueiden päivitys luvulle.

Luonnos. Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön osaaminen Ope.fi -osaamisalueiden päivitys luvulle. Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön osaaminen Ope.fi -osaamisalueiden päivitys 2010 -luvulle SSÄLLYS - Ope.fi taitotasot (2000) - Ope.web taitotasot (2008) - Kysymyksiä taitotasojen uusiksi osaamisalueiksi

Lisätiedot

Suomen harjoittelukoulujen tieto- ja viestintätekniikan strategia 2013-2016

Suomen harjoittelukoulujen tieto- ja viestintätekniikan strategia 2013-2016 Suomen harjoittelukoulujen 2013-2016 Hyväksytty enorssin johtoryhmän kokouksessa 3.10.2012 ja käsitelty johtavien rehtorien kokouksessa 29.11.2012. Prosessi verkossa: http://enorssi-tvt.wikispaces.com/

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikan strategia. työversio 17.9.2012

Tieto- ja viestintätekniikan strategia. työversio 17.9.2012 Tieto ja viestintätekniikan strategia työversio 17.9.2012 Prosessi verkossa: http://enorssitvt.wikispaces.com/ Mikko Horila Jari Sjölund Ari Myllyviita Jani Kiviharju Pentti Mankinen Tuomo Tammi 1. Visio

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikan strategia. työversio 4.9.2012

Tieto- ja viestintätekniikan strategia. työversio 4.9.2012 Tieto ja viestintätekniikan strategia työversio 4.9.2012 Prosessi verkossa: http://enorssitvt.wikispaces.com/ Mikko Horila Jari Sjölund Ari Myllyviita Jani Kiviharju Pentti Mankinen Tuomo Tammi 1. Visio

Lisätiedot

OPSISSA JA OPSISTA. Opetussuunnitelma Joensuun seudun ops, Satu Huttunen

OPSISSA JA OPSISTA. Opetussuunnitelma Joensuun seudun ops, Satu Huttunen OPSISSA JA OPSISTA Opetussuunnitelma 2016 Uudet opetussuunnitelmat otettiin käyttöön 1.8.2016 alkaen kaikissa kouluissa vuosiluokilla 1 6. Perusopetuksen ylemmät vuosiluokat ottavat opetussuunnitelmat

Lisätiedot

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNGIN KOULUJEN ICT-STRATEGIA

PUDASJÄRVEN KAUPUNGIN KOULUJEN ICT-STRATEGIA PUDASJÄRVEN KAUPUNGIN KOULUJEN ICT-STRATEGIA 2017-2020 Sisällysluettelo Johdanto 3 Visio 4 Mobiilius 4 Monialustaisuus 4 Käytännöllisyys ja tarkoituksenmukaisuus 4 Monipuoliset TVT-taidot 5 Tavoitteet

Lisätiedot

KOHTI UUTTA OPPIMISTA - VANTAAN TABLETTI-HANKINTA JA SEN HYÖDYNTÄMINEN OPPIMISESSA

KOHTI UUTTA OPPIMISTA - VANTAAN TABLETTI-HANKINTA JA SEN HYÖDYNTÄMINEN OPPIMISESSA KOHTI UUTTA OPPIMISTA - VANTAAN TABLETTI-HANKINTA JA SEN HYÖDYNTÄMINEN OPPIMISESSA Perusopetuksen johtaja Ilkka Kalo & kehittämispäällikkö Paula Järnefelt Tulevaisuuden koulu 16.4.2015 Tällä hetkellä Vantaalla

Lisätiedot

KTKO104 Tieto- ja viestintätekniikka. 2. Luento - Opetussuunnitelma ja TVT Tiistai

KTKO104 Tieto- ja viestintätekniikka. 2. Luento - Opetussuunnitelma ja TVT Tiistai KTKO104 Tieto- ja viestintätekniikka 2. Luento - Opetussuunnitelma ja TVT Tiistai 25.10. 2016 OPS 2014 Perusopetuksen Opetussuunnitelman Perusteet 2014, eli OPS 2014 Hyväksytty 2014, astuu voimaan 2016

Lisätiedot

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden linjauksia. Erja Vitikka 25.11.2014

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden linjauksia. Erja Vitikka 25.11.2014 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden linjauksia Erja Vitikka 25.11.2014 1 Ops-uudistuksen keskeisiä lähtökohtia Pedagoginen uudistus Siirtyminen kysymyksestä MITÄ opitaan? Kysymykseen MITEN opitaan?

Lisätiedot

Etusijalla oppiminen ideoita lukion pedagogiseen kehittämiseen

Etusijalla oppiminen ideoita lukion pedagogiseen kehittämiseen Etusijalla oppiminen ideoita lukion pedagogiseen kehittämiseen Lukiopäivät 11.-12.11.2015 Eija Kauppinen, Kimmo Koskinen, Anu Halvari & Leo Pahkin Perusteiden oppimiskäsitys (1) Oppiminen on seurausta

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikan strategia 2013-2017. työversio 4.9.2012

Tieto- ja viestintätekniikan strategia 2013-2017. työversio 4.9.2012 Tieto ja viestintätekniikan strategia 2013 2017 työversio 4.9.2012 Prosessi verkossa: http://enorssitvt.wikispaces.com/ Mikko Horila Jari Sjölund Ari Myllyviita Jani Kiviharju Pentti Mankinen Tuomo Tammi

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikan strategia. työversio 4.9.2012

Tieto- ja viestintätekniikan strategia. työversio 4.9.2012 Tieto ja viestintätekniikan strategia työversio 4.9.2012 Prosessi verkossa: http://enorssitvt.wikispaces.com/ Mikko Horila Jari Sjölund Ari Myllyviita Jani Kiviharju Pentti Mankinen Tuomo Tammi 1. Visio

Lisätiedot

Pirkanmaan avoin oppimiskulttuuri ohjelman toimintasuunnitelma 2009-2013

Pirkanmaan avoin oppimiskulttuuri ohjelman toimintasuunnitelma 2009-2013 Pirkanmaan avoin oppimiskulttuuri ohjelman toimintasuunnitelma 2009-2013 Ohjelmaan osallistuvat kaikki Pirkanmaan toisen asteen oppilaitokset, lukiot ja ammatillinen koulutus, nuorisoasteen- ja aikuiskoulutus.

Lisätiedot

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Koulutuksen sähköisten palveluiden kehittäminen kuntien ja valtion yhteistyönä. Tuula Haatainen, varatoimitusjohtaja

Koulutuksen sähköisten palveluiden kehittäminen kuntien ja valtion yhteistyönä. Tuula Haatainen, varatoimitusjohtaja Koulutuksen sähköisten palveluiden kehittäminen kuntien ja valtion yhteistyönä Tuula Haatainen, varatoimitusjohtaja Yhteinen tahtotila oppilaat hallitsevat tieto- ja viestintätekniikkaa teknologia on läsnä

Lisätiedot

Tietoyhteiskuntaosaamista kouluille Selänteellä. TVT osaamiskartoituksen tuloksia

Tietoyhteiskuntaosaamista kouluille Selänteellä. TVT osaamiskartoituksen tuloksia Tietoyhteiskuntaosaamista kouluille Selänteellä TVT osaamiskartoituksen tuloksia Kyselyn toteutuksesta Kysely toteutettiin OPEKA työkalulla syksyllä 2013 Selänteen alueella sekä Nivalan Ylivieskan seutukunnassa

Lisätiedot

Sormitietokoneet alkuopetuksessa pintaselailua vai syvällistä oppimista?

Sormitietokoneet alkuopetuksessa pintaselailua vai syvällistä oppimista? Sormitietokoneet alkuopetuksessa pintaselailua vai syvällistä oppimista? ITK2012 Call for papers vaihe Sari Muhonen, luokanopettaja, Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu Ari Myllyviita, hankekoordinaattori,

Lisätiedot

DIDAKTISET KÄRJET NOUSUUN ISOVERSTAASSA HANKKEEN OPETTAJIEN OSAAMISEN KARTOITUS

DIDAKTISET KÄRJET NOUSUUN ISOVERSTAASSA HANKKEEN OPETTAJIEN OSAAMISEN KARTOITUS Terho Kontioinen, suunnittelija Itä-Suomen yliopisto Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto DIDAKTISET KÄRJET NOUSUUN ISOVERSTAASSA HANKKEEN OPETTAJIEN OSAAMISEN KARTOITUS Opeka-kysely

Lisätiedot

TAMPEREEN TEKNILLINEN LUKIO

TAMPEREEN TEKNILLINEN LUKIO TAMPEREEN TEKNILLINEN LUKIO 1.8.2012 1 Visio ja toiminta ajatus Tampereen teknillinen lukio on Suomessa ainutlaatuinen yleissivistävä oppilaitos, jossa painotuksena ovat matematiikka ja tekniikka sekä

Lisätiedot

LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN JA HYVÄ OPETTAMINEN

LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN JA HYVÄ OPETTAMINEN LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN JA HYVÄ OPETTAMINEN Mitä laaja-alainen osaaminen tarkoittaa? Mitä on hyvä opettaminen? Miten OPS 2016 muuttaa opettajuutta? Perusopetuksen tavoitteet ja laaja-alainen osaaminen

Lisätiedot

Punaisella merkityt kohdat ovat koulutyöskentelyn kysymyksiä, joihin toivomme teidän ottavan kantaa.

Punaisella merkityt kohdat ovat koulutyöskentelyn kysymyksiä, joihin toivomme teidän ottavan kantaa. Punaisella merkityt kohdat ovat koulutyöskentelyn kysymyksiä, joihin toivomme teidän ottavan kantaa. LUKU 4 YHTENÄISEN PERUSOPETUKSEN TOIMINTAKULTTUURI 4.5 Paikallisesti päätettävät asiat Toimintakulttuuri

Lisätiedot

LYSEON TIIMIEN PUHEENJOHTAJIEN HAASTATTELUT 5 / Tilatiimi Laatutyön osa-alueet: henkilöstö + kumppanuudet ja resurssit

LYSEON TIIMIEN PUHEENJOHTAJIEN HAASTATTELUT 5 / Tilatiimi Laatutyön osa-alueet: henkilöstö + kumppanuudet ja resurssit OULUN LYSEON LUKION LAATUTYÖ Omaa tarinaa laadusta Mitä koulu edustaa sinulle? Mitä haluat saada aikaan omassa työssäsi? Miksi laatutyötä tarvitaan? Miten haluat itse olla mukana laatutyössä? Miten sinun

Lisätiedot

SOME opetuskäytössä blogin käyttö opetuksessa

SOME opetuskäytössä blogin käyttö opetuksessa SOME opetuskäytössä blogin käyttö opetuksessa TIES462 Virtuaaliset oppimisympäristöt-kurssi Sanna Kainulainen 2014 Miksi tämä aihe? SOMEn käyttö on yleistynyt Miksi SOMEn käyttö kouluissa ja oppilaitoksissa

Lisätiedot

Lisäopetuksen. opetussuunnitelma

Lisäopetuksen. opetussuunnitelma Lisäopetuksen opetussuunnitelma Sivistyslautakunta 14.10.2010 88 www.nurmijarvi.fi 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus... 3 2. Lisäopetuksen tavoitteet...

Lisätiedot

MONIALAISET OPPIMISKOKONAISUUDET JA EHEYTTÄMINEN. Paula Äimälä Rauman normaalikoulu

MONIALAISET OPPIMISKOKONAISUUDET JA EHEYTTÄMINEN. Paula Äimälä Rauman normaalikoulu MONIALAISET OPPIMISKOKONAISUUDET JA EHEYTTÄMINEN Paula Äimälä Rauman normaalikoulu OPETUKSEN EHEYTTÄMINEN edellyttää pedagogista lähestymistapaa, jossa kunkin oppiaineen opetuksessa ja erityisesti oppiainerajat

Lisätiedot

Avauspuheenvuoro. Valtakunnalliset virtuaaliopetuksen päivät Pääjohtaja Aulis Pitkälä

Avauspuheenvuoro. Valtakunnalliset virtuaaliopetuksen päivät Pääjohtaja Aulis Pitkälä Avauspuheenvuoro Valtakunnalliset virtuaaliopetuksen päivät 2016 Pääjohtaja Aulis Pitkälä 7.12.2016 Ajankohtaista koulutuksen kehittämisessä Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2016 - keskeiset kehittämisen

Lisätiedot

Kiinnostaako. koodaus ja robotiikka? 2014 Innokas www.innokas.fi All Rights Reserved Copying and reproduction prohibited

Kiinnostaako. koodaus ja robotiikka? 2014 Innokas www.innokas.fi All Rights Reserved Copying and reproduction prohibited Kiinnostaako koodaus ja robotiikka? Innokas-verkosto Innovatiivisen koulun toiminnan kehittäminen ja levittäminen Suomi Yli 30 000 osallistujaa vuosien 2011-2014 aikana Kouluja, kirjastoja, päiväkoteja,

Lisätiedot

Rauman normaalikoulu Tieto- ja viestintätekniikan strategian toimeenpanosuunnitelma 2013-2016

Rauman normaalikoulu Tieto- ja viestintätekniikan strategian toimeenpanosuunnitelma 2013-2016 Rauman normaalikoulu Tieto- ja viestintätekniikan strategian toimeenpanosuunnitelma 2013-2016 Rauman normaalikoulun TVT-strategian toimeenpanosuunnitelma 1. Kehittämiskohteet ja toimenpiteet Rauman normaalikoulun

Lisätiedot

Teemaopinnot. Pro Lukio Valtakunnallinen lukioseminaari Kimmo Koskinen

Teemaopinnot. Pro Lukio Valtakunnallinen lukioseminaari Kimmo Koskinen Teemaopinnot Pro Lukio Valtakunnallinen lukioseminaari 3.11.2016 Kimmo Koskinen VN asetus lukiolaissa tarkoitetun koulutuksen yleisistä valtakunnallisista tavoitteista ja tuntijaosta (942/2014) Lukiokoulutuksessa

Lisätiedot

A1. OPS-UUDISTUS JA TEKNOLOGIA Oppiaineiden näkökulmia Taide- ja taitoaineet

A1. OPS-UUDISTUS JA TEKNOLOGIA Oppiaineiden näkökulmia Taide- ja taitoaineet A1. OPS-UUDISTUS JA TEKNOLOGIA Oppiaineiden näkökulmia Taide- ja taitoaineet VALTAKUNNALLISET VIRTUAALIOPETUKSEN PÄIVÄT 8.-9.12.2014, Helsinki, Messukeskus Mikko Hartikainen Opetushallitus Kuvataiteen

Lisätiedot

Dynamo-koulutus 7.5.2014 Omat laitteet oppimisessa

Dynamo-koulutus 7.5.2014 Omat laitteet oppimisessa Dynamo-koulutus 7.5.2014 Omat laitteet oppimisessa Käsitteitä BYOD - Bring Your Own Device CYOD - Choose Your Own Device MDM - Mobile Device Management Pilvipalvelut TAVOITE: Omnia tekee ratkaisuja ja

Lisätiedot

Aikuisten perusopetus

Aikuisten perusopetus Aikuisten perusopetus Laaja-alainen osaaminen ja sen integrointi oppiaineiden opetukseen ja koulun muuhun toimintaan 23.1.2015 Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS Uudet opetussuunnitelman

Lisätiedot

eops ja TVT-taidot perusopetuksen tulevassa opetussuunnitelmassa

eops ja TVT-taidot perusopetuksen tulevassa opetussuunnitelmassa eops ja TVT-taidot perusopetuksen tulevassa opetussuunnitelmassa Jari Halonen, KL tvt-koordinaattori eops3.0 hankevastaava jari.halonen@ylojarvi.fi Jari Halonen 1 1. Ops muuttuu, muuttuuko koulun kulttuuri

Lisätiedot

Prosessi verkossa: http://enorssi-tvt.wikispaces.com/

Prosessi verkossa: http://enorssi-tvt.wikispaces.com/ työversio 31.8.2012 Prosessi verkossa: http://enorssi-tvt.wikispaces.com/ Mikko Horila Jari Sjölund Ari Myllyviita Jani Kiviharju Pentti Mankinen Tuomo Tammi 1. Visio ja tavoitteet Harjoittelukoulut ovat

Lisätiedot

Rauman normaalikoulu on Turun yliopiston alainen kaksisarjainen harjoittelukoulu. Normaalikoulu on muuttunut yhtenäiskouluksi elokuussa 2012.

Rauman normaalikoulu on Turun yliopiston alainen kaksisarjainen harjoittelukoulu. Normaalikoulu on muuttunut yhtenäiskouluksi elokuussa 2012. Rauman normaalikoulu on Turun yliopiston alainen kaksisarjainen harjoittelukoulu. Normaalikoulu on muuttunut yhtenäiskouluksi elokuussa 2012. Oppilaita koulussa on n. 370. Opetusharjoittelijoita lukuvuoden

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön sisällöt, taidot ja osaaminen

Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön sisällöt, taidot ja osaaminen Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön sisällöt, taidot ja osaaminen 1. Laitteiden, ohjelmistojen ja palveluiden hallinta (tietokoneen käyttötaidot, käyttöjärjestelmä, tutustuminen erilaisiin tietoteknisiin

Lisätiedot

LIIKKUVA KOULU JA OPS 2016

LIIKKUVA KOULU JA OPS 2016 Raahe 3.3.2016 Laura Rahikkala liikunnanopettaja OPS 2016 HAASTE MAHDOLLISUUS HYPPY JOHONKIN UUTEEN OPS UUDISTUKSEN KESKEISIÄ LÄHTÖKOHTIA PEDAGOGINEN UUDISTUS -> Siirtyminen kysymyksestä MITÄ opitaan,

Lisätiedot

Selänne Anne Moilanen, rehtori, Laanilan yläaste

Selänne Anne Moilanen, rehtori, Laanilan yläaste Selänne 13.9.2016 Anne Moilanen, rehtori, Laanilan yläaste Miksi? Koska oppilaalla on oikeus monipuolisiin oppimisympäristöihin sekä TVT-taitoihin Change is voluntary but inevitable! - Michael Fullan

Lisätiedot

Uusia oppimisympäristöjä koulun toimintakulttuurin ja oppimisen tueksi

Uusia oppimisympäristöjä koulun toimintakulttuurin ja oppimisen tueksi Uusia oppimisympäristöjä koulun toimintakulttuurin ja oppimisen tueksi Kokkolan kv-treffit, 27.4.2016 Kimmo Koskinen - yleistavoitteita Kehittää ja ottaa käyttöön opetukseen ja oppimiseen liittyviä pedagogisia

Lisätiedot

Digikansalaiseksi Olarin lukiossa

Digikansalaiseksi Olarin lukiossa Digikansalaiseksi Olarin lukiossa Olarin lukion ipad-ryhmä 2015 Kuvat: Helmi Hytti Hyvä Olarin lukion 1. vuosikurssin opiskelija ja opiskelijan huoltaja Tieto- ja viestintätekniikka on olennainen osa nykylukiolaisen

Lisätiedot

Terveisiä ops-työhön. Heljä Järnefelt 18.4.2015

Terveisiä ops-työhön. Heljä Järnefelt 18.4.2015 Terveisiä ops-työhön Heljä Järnefelt 18.4.2015 Irmeli Halinen, Opetushallitus Opetussuunnitelman perusteet uusittu Miksi? Mitä? Miten? Koulua ympäröivä maailma muuttuu, muutoksia lainsäädännössä ja koulutuksen

Lisätiedot

Suomalaisen koulun kehittäminen

Suomalaisen koulun kehittäminen Suomalaisen koulun kehittäminen 31.10.2016 Aulis Pitkälä, pääjohtaja Opetushallitus Yhteinen visio Tavoitteena on eheä oppimisen polku jokaiselle lapselle ja nuorelle. Suomi on maa, jossa tekee mieli oppia

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN OSAAMINEN (1-6 lk.) OSAAMISEN KEHITTÄMISTARVEKARTOITUS

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN OSAAMINEN (1-6 lk.) OSAAMISEN KEHITTÄMISTARVEKARTOITUS 1/4 Koulu: Yhteisön osaamisen kehittäminen Tämä kysely on työyhteisön työkalu osaamisen kehittämistarpeiden yksilöimiseen työyhteisön tasolla ja kouluttautumisen yhteisölliseen suunnitteluun. Valtakunnallisen

Lisätiedot

Koulujen opettajista % Koulujen opettajista % Koulujen opettajista % Tukipalvelut. TVT-taidot

Koulujen opettajista % Koulujen opettajista % Koulujen opettajista % Tukipalvelut. TVT-taidot OPE.FI-TASOT Kunta asettaa omat tavoitteensa (esim. I taso 20%, II taso70%, III taso10%) Oppilashallintojärjestelmä (Wilma ) viestintä (intranet, internet, kotisivut, wiki, portaalit) Koulujen opettajista

Lisätiedot

Tervetuloa Halkokarin koulun vanhempainiltaan

Tervetuloa Halkokarin koulun vanhempainiltaan Tervetuloa Halkokarin koulun vanhempainiltaan 5.9.2016 Opetussuunnitelma = OPS Opetussuunnitelma on suunnitelma siitä, miten opetus järjestetään. Se on kaiken koulun opetuksen ja toiminnan perusta. Opetussuunnitelmassa

Lisätiedot

ehipsu Jyväskylässä Merja Hautakangas Teijo Paananen päiväkodin johtajat ehipsu- koordinaattorit

ehipsu Jyväskylässä Merja Hautakangas Teijo Paananen päiväkodin johtajat ehipsu- koordinaattorit ehipsu Jyväskylässä Merja Hautakangas Teijo Paananen päiväkodin johtajat ehipsu- koordinaattorit ehipsu hanke ehipsu eskarin tulevaisuusnäyttö - hanke vuosina 2013-2014 OPH:n rahoitus laitehankintoihin

Lisätiedot

Joensuun normaalikoulun tieto- ja viestintätekniikan strategia 2013-2016

Joensuun normaalikoulun tieto- ja viestintätekniikan strategia 2013-2016 Joensuun normaalikoulun tieto- ja viestintätekniikan strategia 2013-2016 1 Joensuun normaalikoulun tieto- ja viestintätekniikan strategia vuosille 2013-2016 perustuu Suomen harjoittelukoulujen tieto- ja

Lisätiedot

OPS Koulu katsoo tulevaisuuteen

OPS Koulu katsoo tulevaisuuteen OPS2016 - Koulu katsoo tulevaisuuteen Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen laaja-alaisen osaamisen osana ITK-konferenssi 9.-11.4.2014 Juho Helminen Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen Taustaa

Lisätiedot

INTO- Innovatiivinen ja taitava oppija. Jaana Anttonen Oulun normaalikoulu

INTO- Innovatiivinen ja taitava oppija. Jaana Anttonen Oulun normaalikoulu INTO- Innovatiivinen ja taitava oppija Jaana Anttonen Oulun normaalikoulu INTO-hankkeen tarkoitus Kehittää käsityön opetuksessa innovatiivista ajattelua ja taitavaa oppimista tukevaa pedagogista toimintaa

Lisätiedot

Turengin yhteiskoulussa tarjoamme oppilaille uudenlaiset valmiudet menestyä tulevaisuudessa: uskallamme kokeilla ja ottaa riskejä.

Turengin yhteiskoulussa tarjoamme oppilaille uudenlaiset valmiudet menestyä tulevaisuudessa: uskallamme kokeilla ja ottaa riskejä. Turengin yhteiskoulussa tarjoamme oppilaille uudenlaiset valmiudet menestyä tulevaisuudessa: uskallamme kokeilla ja ottaa riskejä. Monipuoliset oppimisympäristöt ja -menetelmät, oppimisen ilo ja koulutettu

Lisätiedot

Auran yhtenäiskoulun tieto- ja viestintätekniikan suunnitelma

Auran yhtenäiskoulun tieto- ja viestintätekniikan suunnitelma Auran yhtenäiskoulun tieto- ja viestintätekniikan suunnitelma Sisällysluettelo 1. Johdanto 2. Visio 3. Perusopetuksen TVT- opetuskäytön tavoitteet 4. Tekninen ympäristö 4.1 Verkkoyhteydet 4.2 Tietoturva

Lisätiedot

Ohjaus- ja tukitoimia osana kolmiportaista tukea. Pedagogisten ratkaisujen malleja. Tukitoimi Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki

Ohjaus- ja tukitoimia osana kolmiportaista tukea. Pedagogisten ratkaisujen malleja. Tukitoimi Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki Ohjaus- ja tukitoimia osana kolmiportaista tukea. Pedagogisten ratkaisujen malleja. Tukitoimi Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki eriyttäminen opetuksessa huomioidaan oppilaan opetusta voidaan

Lisätiedot

Osaava Etelä-Kymenlaakso 2015 Maija Mikkilä ja Outi Vainikainen

Osaava Etelä-Kymenlaakso 2015 Maija Mikkilä ja Outi Vainikainen Osaava Etelä-Kymenlaakso 2015 Maija Mikkilä ja Outi Vainikainen Maija Mikkilä 26.7.2012 1 Osaava Etelä-Kymenlaakso 2015 Toteuttajaverkosto: Kotka Hamina Pyhtää Virolahti-Miehikkälä Helsingin yliopisto,

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikka opettajan arjessa. Espoon kaupunki, suomenkielinen opetus

Tieto- ja viestintätekniikka opettajan arjessa. Espoon kaupunki, suomenkielinen opetus Tieto- ja viestintätekniikka opettajan arjessa Espoon kaupunki, suomenkielinen opetus Puheenvuorojen aiheet Kansalliset tavoitteet ja tilanne Espoossa Sosiaalinen media oppimisessa Kodin ja koulun yhteistyö

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/ (5) Opetuslautakunta OTJ/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/ (5) Opetuslautakunta OTJ/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/2012 1 (5) 91 Opetuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Björnberg-Enckellin ym. koulujen IT-strategiaa koskevasta talousarvioaloitteesta HEL 2012-004357

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015 Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015 Sivistyslautakunta 27.8.2015 2 Sisältö 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 3 2. Perusopetukseen valmistavan opetuksen tavoitteet...

Lisätiedot

Tvt:n opetuskäytön koulutuksen ja tuen suunnittelu opetushenkilökunnalle Esimerkki TieVie-koulutuksessa tehdystä kehittämishankkeesta

Tvt:n opetuskäytön koulutuksen ja tuen suunnittelu opetushenkilökunnalle Esimerkki TieVie-koulutuksessa tehdystä kehittämishankkeesta Tvt:n opetuskäytön koulutuksen ja tuen suunnittelu opetushenkilökunnalle Esimerkki TieVie-koulutuksessa tehdystä kehittämishankkeesta Niina Oikarinen niina.oikarinen@oulu.fi Alustuksen aiheet Kehittämishanke

Lisätiedot

Munkkiniemen ala-aste

Munkkiniemen ala-aste Munkkiniemen ala-aste Mikä on ops? Opetuksen järjestämistä ohjaava suunnitelma Määrittelee: Mitä opiskellaan Miten paljon oppitunteja käytetään Miten opiskellaan Miten arvioidaan Uusitaan n. 10v. välein

Lisätiedot

Näkökulmia tietoyhteiskuntavalmiuksiin

Näkökulmia tietoyhteiskuntavalmiuksiin Näkökulmia tietoyhteiskuntavalmiuksiin Tietotekniikka oppiaineeksi peruskouluun Ralph-Johan Back Imped Åbo Akademi & Turun yliopisto 18. maaliskuuta 2010 Taustaa Tietojenkäsittelytieteen professori, Åbo

Lisätiedot

pman työversio 26.8.2012

pman työversio 26.8.2012 pman työversio 26.8.2012 Prosessi verkossa: http://enorssi-tvt.wikispaces.com/ Mikko Horila Jari Sjölund Ari Myllyviita Jani Kiviharju Pentti Mankinen Tuomo Tammi 1. Visio ja tavoitteet Harjoittelukoulut

Lisätiedot

Tulevaisuuden tietoyhteiskuntataidot

Tulevaisuuden tietoyhteiskuntataidot Tulevaisuuden tietoyhteiskuntataidot Perusopetuksen yleisten tavoitteiden ja tuntijaon uudistaminen 18.3.2010 Jyrki Koskinen Sisältö Mitkä tiedot, taidot ja osaamisen muodot korostuvat tulevaisuuden tietoyhteiskunnassa?

Lisätiedot

Opetussuunnitelmauudistus Suomessa Tiina Tähkä, Opetushallitus

Opetussuunnitelmauudistus Suomessa Tiina Tähkä, Opetushallitus Opetussuunnitelmauudistus Suomessa 2.6.2015 Tiina Tähkä, Opetushallitus MAHDOLLINEN KOULUKOHTAINEN OPS ja sen varaan rakentuva vuosisuunnitelma PAIKALLINEN OPETUSSUUNNITELMA Paikalliset tarpeet ja linjaukset

Lisätiedot

Projektipäällikkö Olli Vesterinen

Projektipäällikkö Olli Vesterinen Projektipäällikkö Olli Vesterinen OSAAMISEN JA KOULUTUKSEN KÄRKIHANKE 1 Uusi peruskoulu -ohjelma on osa Uudet oppimisympäristöt ja digitaaliset materiaalit peruskouluihin -kärkihanketta Uudet opetussuunnitelman

Lisätiedot

Opetustoimen tietostrategia

Opetustoimen tietostrategia Opetustoimen tietostrategia Oulun opetustoimessa jokaisella on oikeus ajanmukaisiin oppimisympäristöihin. Oulun opetustoimessa hyödynnetään tieto- ja viestintäteknologiaa kaikissa oppiaineissa ja koulujen

Lisätiedot

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 1 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus 3 2. Lisäopetuksen

Lisätiedot

Aineopettajaliitto AOL ry LAUSUNTO

Aineopettajaliitto AOL ry LAUSUNTO OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ PL 29 00023 VALTIONEUVOSTO lukiontuntijako@minedu.fi Aineopettajaliiton (AOL ry) lausunto lukiokoulutuksen yleisten valtakunnallisten tavoitteiden ja tuntijaon uudistamista

Lisätiedot