KOSKEN TL YMPÄRISTÖNSUOJELULAUTAKUNTA KOSKEN TL YMPÄRISTÖNSUOJELULAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 YMPÄRISTÖNSUOJELULAUTAKUNNAN KOKOUS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KOSKEN TL YMPÄRISTÖNSUOJELULAUTAKUNTA 18.8.2011 KOSKEN TL YMPÄRISTÖNSUOJELULAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 YMPÄRISTÖNSUOJELULAUTAKUNNAN KOKOUS"

Transkriptio

1 90 KOSKEN TL YMPÄRISTÖNSUOJELULAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 YMPÄRISTÖNSUOJELULAUTAKUNNAN KOKOUS Aika: Torstai 18.elokuuta 2011, klo Paikka: Kosken Tl kunnanvirasto Läsnä Poissa Puheenjohtaja Juhani Hörkkö X Varapuheenjohtaja Jouko Anttila X Jäsenet: Jarkko Kankare X Taru Sahla X Matti Säteri X Varajäsen: Martti Mäkitalo X Matti Tilkanen X Hannu Koskinen X Ritva Vainio X Pentti Kemppi X Kunnanhallituksen puheenjohtaja Heikki Tuominen X Kunnanhallituksen edustaja Marja Mattila X Pöytäkirjanpitäjä Anna Järvinen X Muut läsnäolijat Jonna Hostikka X 47 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Ympäristönsuojelusihteerin päätösesitys: Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Ympäristönsuojelulautakunnan päätös: Ympäristönsuojelulautakunta päätti päätösesityksen mukaisesti. 48 Ympäristönsuojelulautakunnan pöytäkirjojen tarkastaminen Ympäristönsuojelusihteerin päätösesitys: Lautakunta päättää, että jokaisessa kokouksessa valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka tarkastavat kokouksen pöytäkirjan erikseen sovittuna aikana. Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi ehdotetaan Taru Sahlaa ja Matti Säteriä Ympäristönsuojelulautakunnan päätös: Ympäristönsuojelulautakunta päätti valita pöytäkirjantarkastajiksi Taru Sahlan ja Jouko Anttilan.

2 91 49 Ympäristölupapäätös Arto Lepistö, Koski Tl LUPAHAKEMUS Asia Ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentin ja 2 momentin 3 kohdan mukainen ympäristölupa olemassa olevalle 500 lihasian sikalalle. Luvan hakija Arto Lepistö Hovintie KOSKI TL Liike- ja yhteisötunnus: Yhteyshenkilö: Arto ja Tanja Lepistö Hovintie KOSKI TL Laitos/toiminta ja sen sijainti Lihasikala sijaitsee Kosken Tl kunnassa Hongiston kylässä kiinteistöllä Lepistö RN:o Luvan hakemisen peruste Ympäristönsuojelulaki 28 1 momentti ja 2 momentti kohta 3 Ympäristönsuojeluasetus 1 1 momentti kohdat 11 a Lupaviranomaisen toimivalta Lupaviranomainen on Kosken Tl ympäristönsuojelulautakunta. Ympäristönsuojelulaki 31 :n 2 momentti Ympäristönsuojeluasetus 7 :n 1 momentti kohta 11 a Asian vireille tulo Hakemus on toimitettu Kosken Tl ympäristönsuojelulautakunnalle Toimintaa koskevat luvat ja sopimukset sekä alueen kaavoitustilanne Härkätien kansanterveystyön kuntayhtymän valvontajaoston myöntämä lupa sikalalle kiinteistölle Lepistö RN:o Alue on maa- ja metsätalousvaltaista haja-asutusaluetta. Kosken Tl oikeusvaikutuksettomassa yleiskaavassa, joka on vuodelta 1999, alue on merkitty maaja metsätalousalueeksi merkinnällä MT. Laitoksen sijainti ja sen ympäristö Eläinsuoja sijaitsee Kosken Tl kunnassa Hongiston kylässä kiinteistöllä Lepistö RN:o

3 osoitteessa Hovintie 42, Koski Tl. Eläinsuojan sijoituspaikka ei ole tärkeällä tai muullakaan vedenhankintaan soveltuvalla pohjavesialueella. Tilan ympäristö on peltoa ja metsää. Lähimmät naapurit sijaitsevat noin 140 metrin päässä eläinsuojan koillispuolella, Hovintien toisella puolella. Laitoksen toiminta Ympäristölupaa haetaan olemassa olevalle 500 lihasian sikalalle. Luvanmukaisessa tilanteessa tilalla tulee olemaan enintään 500 lihasikaa. Tavoitteena on tuottaa noin kiloa sianlihaa vuodessa. Sikala toimii lietelantamenetelmällä. Tilalla on kaksi kelluvalla katteella katettua lietelantasäiliötä ja lietekuilut. Lietelantalatilavuutta on yhteensä 1154 m 3. Lietesäiliöiden ja lietekuilujen pohjat ja seinät ovat betonia. Lietelantasäiliöt on katettu kelluvalla katteella, jossa katemateriaalina on lekasora. Toiminnassa syntyy noin 1000 m 3 lietelantaa vuodessa. Lanta levitetään omille pelloille (39 hehtaaria) ja sopimuspelloille (30 hehtaaria). Lanta levitetään keväisin kylvöaikaan, yleensä yhden viikon aikana. Tilalla on viljankuivaamoita ja maatalouskoneita varten kolme polttoainesäiliötä, joiden yhteistilavuus on litraa. Polttoainesäiliöistä yksi on sijoitettu betonilaatan päälle ja kaksi on betoniharkkojen päällä. Polttoainesäiliöt on varustettu lapon estolaitteella. Eläinsuojan lämmitystä varten tilalla on hakelämpölaitos, joka on eläinsuojan välittömässä läheisyydessä. Eläinsuojan pesuvedet johdetaan lietesäiliöihin. Pesuvesiä tulee noin 80 m 3 vuodessa. Eläinsuojassa ei ole wc- tai suihkutiloja, ainoastaan käsienpesumahdollisuus. Eläinsuojan vesi tulee tilan omasta porakaivosta. Ympäristökuormitus ja sen rajoittaminen Toiminnasta syntyviä päästöjä ovat mahdolliset ravinnepäästöt vesistöön ja päästöt ilmaan. Suurimmat riskivaiheet päästöille ovat lannan levitys ja siihen liittyvä lannan käsittely. Päästöt vesistöön ja pohjavesiin minimoidaan varastoimalla lanta vesitiiviissä lantavarastossa. Hajuhaittoja aiheuttaa eläinsuojan ilmanvaihto sekä lannan käsittely, varastointi ja levitys. Lietelantasäiliöissä on kelluva lekasorakate jolla vähennetään lannanvarastoinnin hajuhaittaa. Lietelantasäiliöt täytetään altapäin. Lannan levityksestä aiheutuvaa hajuhaittaa ehkäistään multaamalla pellot vuorokauden kuluessa lannan levityksestä. Sikalan poistoilma puhalletaan suoraan ylöspäin katolla olevilla puhaltimilla. Melua syntyy toiminnan kannalta tarpeellisesta liikenteestä. Rehukuljetuksia tilalle on kertaa vuodessa, porsaskuljetuksia 3-6 kertaa vuodessa ja teuraskuljetuksia 9-15 kertaa vuodessa. Lietelantaa levitetään keväisin yleensä yhden viikon aikana.

4 93 Kuolleet eläimet (15 kpl/vuosi) toimitetaan eläinjätteen käsittelylaitokselle. Tilalla on kuolleiden eläinten säilytystä varten kylmäsäilytyskontti. Tilalla syntyvät jätteet toimitetaan asianmukaiseen kierrätykseen tai sekajätteen mukana kaatopaikalle. Tila on liittynyt maatalouden ympäristötukijärjestelmään. Toiminnan vaikutukset ympäristöön Hakijan mukaan toiminnalla on vain vähäisiä vaikutuksia ympäristöön jotka aiheutuvat lähinnä liikenteestä sekä hajuhaitoista. Poikkeukselliset tilanteet ja niihin varautuminen Tulipalon varalta tilalla on käytössä robottipuhelin joka ilmoittaa hakijan matkapuhelimeen häiriöstä. Eläintauteihin on varauduttu estämällä lintujen ja ulkopuolisten pääsy eläinsuojaan. LUPAHAKEMUKSEN KÄSITTELY Lupahakemuksesta tiedottaminen Asian vireilläolosta on kuulutettu ympäristönsuojelulain 38 :n mukaisesti Kosken Tl kunnan ilmoitustaululla sekä ilmoitus kuulutuksesta on julkaistu Auranmaan Viikkolehdessä Niille asianosaisille, joita asia erityisesti koskee, on lisäksi tiedotettu erikseen lupahakemuksesta Asiakirjat ovat olleet nähtävillä Kosken Tl kunnanvirastolla. Tarkastukset, neuvottelut ja katselmukset Kohteessa suoritettiin maastotarkastus. Tarkastuskäynnillä käytiin läpi hakemukseen ja toimintaan liittyviä asioita. Tarkastuksesta ei laadittu erillistä muistiota. Lausunnot, muistutukset ja mielipiteet Hakemuksesta ei ole jätetty muistutuksia tai mielipiteitä. Kosken Tl kunnanhallitus ilmoittaa lausuntonaan, ettei sillä ole huomautettavaa Arto Lepistön tilaa Lepistö RN:o koskevaan ympäristölupahakemukseen. Ympäristönsuojelusihteerin päätösesitys: LUPAPÄÄTÖS Ympäristönsuojelulautakunta päättää myöntää Arto Lepistölle ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisen luvan 500 lihasian sikalalle Kosken Tl kunnan Hongiston kylän kiinteistöllä Lepistö RN:o Toimintaa on harjoitettava hakemuksessa esitetyllä tavalla, ellei lupamääräyksissä toisin määrätä. (YSA 19 ). Päätöksessä on huomioitu saatu lausunto.

5 94 LUPAMÄÄRÄYKSET Lannan ja jätevesien varastointi 1. Kaikki eläinsuojan toiminnassa syntyvä lanta, sikalan pesuvedet ja muut toiminnassa syntyvät jätevedet on varastoitava vesitiiviissä lannan varastointitilassa. Käytettävissä tulee olla niin paljon säilytystilaa, että siihen voidaan varastoida 12 kuukauden aikana kertyvä lanta. Luvan mukaisella eläinmäärällä vähintään 1000 m 3. Kattamattomien lantaloiden tilavuudessa tulee huomioida myös satavan veden ja lumen määrä. Kattamattomissa lietesäiliöissä tämä tarkoittaa säiliön korkeuden lisäämistä 30 cm:llä verrattuna muodostuvan lannanmäärään. 2. Lanta ja pesuvedet on varastoitava, käsiteltävä ja hyödynnettävä siten, ettei niitä joudu ympäristöön eikä naapureille aiheudu kohtuutonta rasitusta. Vahingon tai onnettomuuden seurauksena ympäristöön joutunut lanta on välittömästi korjattava talteen. 3. Lantavarastot on tyhjennettävä perusteellisesti vuosittain. Tyhjennyksen yhteydessä on tarkistettava lantavarastojen kunto ja havaitut puutteet on korjattava välittömästi. Sade- ja sulamisvesien valuminen lannan säilytystiloihin on estettävä. Säiliön on oltava aidattuna niin, että siihen ei ole putoamisvaaraa. 4. Lanta ja pesuvedet on hyödynnettävä lannoitteena pellolla. Niitä voidaan tämän lisäksi toimittaa käsiteltäväksi ympäristöluvan omaavaan laitokseen. Jätevesiä voidaan kuljettaa myös yleiseen viemäriverkkoon jätevedenpuhdistamolle johdettavaksi. Toiminnan harjoittajalla tulee olla käytettävissä lannan levitykseen soveltuvaa peltoa eläinmäärään nähden riittävästi. 5. Lannan käsittely- ja levitysajankohtaa sekä levityspellon sijaintia valittaessa tulee ottaa huomioon ympäristöviihtyvyystekijät ja naapureille aiheutuva hajuhaitta. Lannan käsittelyä ja levitystä tulee välttää yleisinä juhlapäivinä ja juhlatilaisuuksien aikana. 6. Lannan kuormaaminen ajoneuvoon tulee tehdä tiivispohjaisella alustalla. Rakenteiden ja laitteiden on lisäksi oltava sellaisia, ettei tyhjennysten, siirtojen ja kuljetusten aikana pääse tapahtumaan vuotoja. Lannan kuljetukseen käytettävät tiet on pidettävä siisteinä ja kunnossa. 7. Lantaa levitettäessä on talousvesikaivojen ympärille ja vesistöjen sekä lasku- ja valtaojien varsille jätettävä riittävä leveät suoja-alueet, joille ei levitetä lantaa. 8. Lantaa ei saa levittää luokitetuille pohjavesialueille. Tulvaherkille pelloille lantaa saa levittää vasta kevättulvien kuivuttua. Lannan syyslevitys tulvaherkille pelloille on kielletty. Jätteet 9. Toiminnassa syntyvä eläinjäte on toimitettava mahdollisimman pian käsiteltäväksi laitokseen, jonka ympäristönsuojelulain mukaisessa luvassa tai sitä vastaavassa päätöksessä tällaisen jätteen vastaanotto ja käsittely on hyväksytty. Tuotantotilalla saadaan polttaa tilalla syntyvä, normaalia kuolleisuutta vastaava määrä sioista

6 95 peräisin olevaa eläinjätettä, jos se poltetaan tätä tarkoitusta varten valmistetussa ja hyväksytyssä polttolaitteistossa. Mikäli eläinjätettä joudutaan välivarastoimaan asianmukaisen kuljetuksen järjestämiseksi, on välivarastointi ja käsittely järjestettävä kunnan terveysviranomaisen hyväksymällä tavalla. 10. Raaka-aineet, polttonesteet, kemikaalit, tuotteet ja jätteet on varastoitava ja käsiteltävä tilalla niin, ettei niistä aiheudu terveyshaittaa, epäsiisteyttä, roskaantumista, kohtuutonta hajuhaittaa tai saastumisvaaraa maaperälle tai pintatai pohjavedelle eikä muutakaan haittaa ympäristölle. Polttonestevarastojen tulee soveltua käyttötarkoitukseensa ja niiden kunto tulee tarkastaa riittävän usein. Mikäli polttonestesäiliöissä havaitaan vaurioita, jotka voivat johtaa päästöjen syntymiseen, tulee vauriot korjata välittömästi. Kemikaalien, kuten torjunta- ja pesuaineiden varastoinnissa ja käytössä tulee noudattaa kunkin valmisteen käyttöturvallisuusohjeissa annettuja ohjeita. 11. Haittaeläimiä, kuten rottia, hiiriä ja kärpäsiä, tulee tarvittaessa torjua rehuhygieniaan, yleiseen viihtyisyyteen ja eläinsuojan rakenteisiin aiheutuvien haittojen vähentämiseksi. 12. Ongelmajätteet, kuten jäteöljy, akut ja loisteputket, tulee toimittaa ongelmajätteiden vastaanottopisteeseen. 13. Hyötykelpoiset jätteet, kuten paperi- ja pahvijäte, muovijäte ja metalliromu, tulee toimittaa hyödynnettäväksi asianmukaiseen käsittelyyn. 14. Toiminnanharjoittajan on pyydettäessä esitettävä tiedot toiminnassa syntyneiden jätteiden lajeista, määristä ja niiden toimituspaikoista sekä toimitusajankohdista. Raportointi 15. Toiminnanharjoittajan on pidettävä kirjaa laitoksen toiminnasta. Yhteenveto kirjanpidosta tulee toimittaa ympäristönsuojelulautakunnalle vuosittain seuraavan maaliskuun loppuun mennessä. Vuosiyhteenvedon tulee sisältää ainakin seuraavat tiedot: - tiedot eläinmääristä; - tiedot lantamääristä ja levitysaloista; - tiedot uusista tai muutetuista lannan vastaanottosopimuksista; - tiedot kuolleitten eläinten määristä, toimituspaikoista ja käsittelytavoista; - tiedot laitoksen toiminnassa tapahtuneista häiriötilanteista tai muista poikkeuksellisista tilanteista. 16. Toiminnanharjoittajan on seurattava toimialansa parhaan käyttökelpoisen tekniikan kehittymistä ja varauduttava tilan oloihin soveltuvan tällaisen tekniikan käyttöönottoon. 17. Mahdollisista häiriötilanteista, jotka saattavat aiheuttaa merkittävää haittaa, on ilmoitettava välittömästi kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Toiminnanharjoittajan on ryhdyttävä välittömästi toimenpiteisiin haitallisten

7 96 vaikutusten poistamiseksi tai vähentämiseksi sekä poikkeuksellisen tilanteen uusiutumisen ehkäisemiseksi. 18. Toiminnanharjoittajan vaihtumisesta ja tuotannon muuttamisesta, pitkäaikaisesta keskeyttämisestä tai lopettamisesta on ilmoitettava kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. 19. Tuotannon loppuessa tai keskeytyessä on varastoitu lanta ja muut jätteet toimitettava asianmukaiseen hyötykäyttöön tai keräykseen. Asetuksen ja muiden säädösten noudattaminen Jos asetuksella annetaan ympäristönsuojelulain tai jätelain nojalla jo myönnetyn luvan määräystä ankarampia säännöksiä tai luvasta poikkeavia säännöksiä luvan voimassaolosta tai tarkistamisesta, on asetusta luvan estämättä noudatettava. PÄÄTÖKSEN PERUSTELUT Lupaharkinnan perusteet ja luvan myöntämisen edellytykset Hakemusasiakirjojen ja tämän päätöksen mukaisesti harjoitettu toiminta täyttää ympäristönsuojelulain ja jätelain sekä niiden nojalla annettujen asetusten vaatimukset sekä ne vaatimukset, jotka luonnonsuojelulaissa ja sen nojalla on säädetty. Toimittaessa tämän päätöksen mukaisesti laitoksen toiminnasta ei aiheudu terveyshaittaa, merkittävää muuta ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa, maaperän ja pohjaveden pilaantumista, erityisten luonnonolosuhteiden huonontumista, kohtuutonta haittaa naapureille tai yleiseltä kannalta tärkeän muun käyttömahdollisuuden vaarantumista toiminnan vaikutusalueella eikä eräistä naapuruussuhteista annetussa laissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta. Toiminta täyttää jätelain vaatimukset jätteiden määrän vähentämisestä ja jätteiden hyödyntämisestä. Määräyksiä annettaessa on otettu huomioon toiminnan aiheuttaman pilaantumisen todennäköisyys ja onnettomuusriski sekä alueen kaavamääräykset. Hakemusasiakirjojen perusteella laitoksen toiminnan voidaan arvioida olevan tämänhetkisen parhaan käyttökelpoisen tekniikan mukaista. Lupamääräysten perustelut Lupamääräys 1 on annettu sen varmistamiseksi, että lannan käsittelystä tilalla ei aiheudu haittaa ympäristölle ja että lannan käsittely tapahtuu valtioneuvoston asetuksen maataloudesta peräisin olevien nitraattien vesiin pääsyn rajoittamisesta (931/2000) mukaisesti. Lupamääräykset 2, 3 ja 6 on annettu sen varmistamiseksi, että lantavarastojen käyttö ei aiheuta terveyshaittaa tai ympäristön pilaantumista. Lannan varastointi ja lantavarastojen täyttö ja tyhjennys ovat toimintoja, joista saattaa aiheutua päästöjä vesiin, mikäli toimintaa ei harjoiteta riittävällä huolellisuudella ja varovaisuudella. Lupamääräykset 1-8 on annettu toiminnasta aiheutuvien hajuhaittojen ja vesistökuormituksen ehkäisemiseksi ja vähentämiseksi.

8 97 Lantavarastojen vuosittaisella tyhjentämisellä varmistetaan varastojen hyötytilavuuden säilyminen ja samalla niiden rakenteet voidaan tarkastaa silmämääräisesti mahdollisten vaurioiden havaitsemiseksi. Lannan levitysala perustuu lannan keskimääräiseen fosforisisältöön sekä peltoviljelykasvien keskimääräiseen fosforilannoitustarpeeseen siten, että levitettävä lantamäärä mitoitetaan todellisen tarpeen mukaan ottaen huomioon viljeltävä kasvi, maaperä ja saavutettu keskimääräinen satotaso. Levityksestä aiheutuva hajuhaitta on kestoltaan lyhytaikaista ja sitä voidaan vähentää suorittamalla multaus mahdollisimman nopeasti. Lannan käsittelystä ja levityksestä aiheutuvaa haittaa voidaan vähentää välttämällä levitystä sellaisina ajankohtina, jolloin siitä aiheutuisi ilmeistä haittaa. Levittämällä lanta pääsääntöisesti keväällä ennen kylvöä ja kesantopellolle vasta välittömästi ennen kylvöä tai nurmen perustamista ja jättämällä peltojen viereisten vesistöjen rannoille, lasku- ja valtaojien varsille sekä talousvesikaivojen ympärille suoja-alueet voidaan ravinteiden pääsyä pinta- ja pohjavesiin ehkäistä. Suoja-alueen leveys määräytyy käytetyn lannan levitystekniikan ja monivuotisen kasvillisuuden peittämän suojakaistan leveyden perusteella. Maataloudesta peräisin olevien nitraattien pääsyn rajoittamista koskevan valtioneuvoston asetuksen (931/2000) liitteessä kolme suositellaan valtaojien ja vesistöjen varteen vähintään 10 metrin suojakaistaa, jolle lantaa ei levitetä. Talousvesikaivojen ja lähteiden ympärille asetuksessa suositellaan maaston korkeussuhteista, maalajista ja kaivon rakenteesta riippuen metrin levyistä suojakaistaa. Lannan käyttö lannoitteena luokitelluilla pohjavesialueilla aiheuttaa riskin pohjavesien pilaantumisesta. Tämän takia lannan käyttöä luokitellulla pohjavesialueella olevilla pelloilla ei voida hyväksyä. Lupamääräykset 9-14 on annettu estämään jätteiden aiheuttamat haitat. Jätelain mukaisen roskaamiskiellon perusteella ympäristöön ei saa jättää roskaa, likaa, käytöstä poistettua konetta tms. siten, että siitä voi aiheutua muun muassa vaaraa tai haittaa terveydelle, epäsiisteyttä, maiseman rumentumista tai viihtyisyyden vähentymistä. Jätteiden asianmukaisella käsittelyllä ja varastoinnilla sekä niiden toimittamisella asianmukaiseen käsittelyyn voidaan estää ennakolta haitallisten vaikutusten syntyminen. Ongelmajätteiden toimittaminen asianmukaiseen käsittelyyn vähentää niiden aiheuttamia terveyteen ja ympäristöön kohdistuvia riskejä. Jätelain 6 :n mukaan jäte on hyödynnettävä, jos se on teknisesti mahdollista ja jos siitä ei aiheudu kohtuuttomia lisäkustannuksia verrattuna muulla tavoin järjestettyyn jätehuoltoon. Jätelain 12 :n mukaan jätteen haltijan on huolehdittava jätteen hyödyntämisen tai käsittelyn järjestämisestä. Lupamääräys 15, joka koskee toiminnan raportointia, on annettu viranomaisen toimintaa koskevan tiedonsaannin turvaamiseksi ja valvonnan järjestämiseksi. Toiminnasta saamiensa tietojen avulla viranomainen voi seurata laitoksen toiminnan

9 98 lainmukaisuutta ja luvassa annettujen määräysten noudattamista. Lupamääräys 16 velvoittaa toiminnanharjoittajaa ottamaan jatkossa käyttöön uutta käyttökelpoista tekniikkaa soveltuvin osin, mikäli siten voidaan päästöjä olennaisesti vähentää ilman kohtuuttomia kustannuksia. Ympäristönsuojelulaki velvoittaa ennaltaehkäisemään ja minimoimaan haitat ja käyttämään parasta käyttökelpoista tekniikkaa ja noudattamaan ympäristön kannalta parhaimpia työmenetelmiä. Lupamääräyksellä 17 varmistetaan tiedonkulku valvontaviranomaiselle tilanteissa, joissa ympäristölle on aiheutunut tai on vaarassa aiheutua poikkeuksellisen suurta haittaa. Lupamääräykset 18 ja 19. Toiminnan olennainen muuttaminen tai lisääminen edellyttää uutta ympäristölupaa. Luvanhaltijan vaihtuessa on luvan uuden haltijan ilmoitettava vaihtumisesta. Toiminnan lopettaminen tilalla edellyttää muun muassa sitä, että toimintaan liittyneet ympäristöriskit ja varastoidut jätteet on poistettu. Edellä mainittujen seikkojen vuoksi toiminnan lopettamisesta ja muista olennaisista muutoksista on ilmoitettava valvontaviranomaiselle. LUVAN VOIMASSAOLO JA LUPAMÄÄRÄYSTEN TARKISTAMINEN Tämä lupapäätös on voimassa toistaiseksi. Lupamääräysten tarkistamiseksi on tehtävä uusi hakemus kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle mennessä. Hakemukseen on liitettävä selvitykset eläinmääristä ja toiminnan vaikutuksista ympäristöön ja yhteenveto raporteista sekä mahdolliset suunnitelmat ympäristönsuojelutoimista. KUMOTUT PÄÄTÖKSET JA PÄÄTÖKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO Tämä päätös korvaa Härkätien kuntayhtymän antaman lupapäätöksen 39. Päätöstä voidaan noudattaa, kun se on saanut lainvoiman. SOVELLETUT OIKEUSOHJEET JA SÄÄNNÖKSET Ympäristönsuojelulaki (86/2000) 4-8, 28, 31, 35 38, 41-43, 45, 46, 52 56, 58 59, 81, 96 98, 100, 105 Ympäristönsuojeluasetus (196/2000) 1, 7, 8-12, 16 19, 30, 37 Jätelaki (1072/1993) 4, 6, 9, 12, 15, 19, 51 Jäteasetus (1390/1993) 5, 6, 8 Terveydensuojelulaki (763/1994) 22 Laki eräistä naapuruussuhteista (26/1920) 17, 18 Ympäristöministeriön ohje kotieläintalouden ympäristönsuojelusta ( ) Valtioneuvoston asetus maataloudesta peräisin olevien nitraattien vesiin pääsyn rajoittamisesta (931/2000), Maa- ja metsätalousministeriön asetus eräitä eläimistä saatavia sivutuotteita käsittelevien laitosten valvonnasta ja eräiden sivutuotteiden käytöstä (850/2005), Euroopan parlamentin ja neuvoston (EY) antama asetus (1774/2002) muiden kuin ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläimistä saatavien sivutuotteiden terveyssäännöistä Kosken Tl, Auran, Marttilan, Pöytyän ja Tarvasjoen kuntien ympäristönsuojelun maksutaksa

10 99 Käsittelymaksu ja sen määräytyminen Lupa-asian käsittelystä peritään Kosken Tl kunnanvaltuuston hyväksymän Kosken Tl, Auran, Marttilan, Pöytyän ja Tarvasjoen ympäristönsuojelun maksutaksan mukainen 900 :n maksu. Ympäristönsuojelulautakunnan päätös: Ympäristönsuojelulautakunta päätti päätösesityksen mukaisesti. Päätöksen antaminen Päätös annetaan julkipanon jälkeen. Antopäivä Päätöksestä kuulutetaan Kosken Tl kunnan ilmoitustaululla sekä Auranmaan Viikkolehdessä. Muutoksenhaku Tähän päätökseen saa hakea muutosta Vaasan Hallinto-oikeudelta. Valitusaika päättyy Jäljennös päätöksestä Arto Lepistö Varsinais-Suomen Elinkeino-, liikenne-, ja ympäristökeskus Kosken Tl kunta, kunnanhallitus Kosken Tl kunta (nähtävänä pidettäväksi) Ilmoittaminen kunnan ilmoitustaululla ja lehdessä Kosken Tl kunnan ilmoitustaulu Auranmaan Viikkolehti Ilmoitus päätöksestä / julkipanoilmoitus Asianosaiset

11 Ympäristölupapäätös Pauli Ylösmäki, Koski Tl LUPAHAKEMUS Asia Ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentin ja 2 momentin 3 kohdan mukainen ympäristölupa olemassa olevalle 30 lypsylehmän, 30 hiehon ja 13 alle 6 kuukauden ikäisen nuorkarjan eläinsuojalle. Luvan hakija Pauli Ylösmäki Kärrintie KOSKI TL Liike- ja yhteisötunnus: Yhteyshenkilö: Pauli Ylösmäki Kärrintie KOSKI TL Laitos/toiminta ja sen sijainti Eläinsuoja sijaitsee Kosken Tl kunnassa Isosorvaston kylässä kiinteistöllä Lehtola RN:o Luvan hakemisen peruste Ympäristönsuojelulaki 28 1 momentti ja 2 momentti kohta 3 Ympäristönsuojeluasetus 1 1 momentti kohdat 11 a Lupaviranomaisen toimivalta Ympäristönsuojelulain 31 :n 2 momentin ja ympäristönsuojeluasetuksen 7 :n 1 momentin 11 a kohdan mukaan toimivaltainen lupaviranomainen on Kosken Tl ympäristönsuojelulautakunta. Asian vireille tulo Hakemus on toimitettu Kosken Tl ympäristönsuojelulautakunnalle Toimintaa koskevat luvat ja sopimukset sekä alueen kaavoitustilanne Eläinsuojalle ei ole aiempaa ympäristölupaa. Alue on maa- ja metsätalousvaltaista haja-asutusaluetta. Kosken Tl oikeusvaikutuksettomassa yleiskaavassa, joka on vuodelta 1999, alue on merkitty maaja metsätalousvaltaiseksi alueeksi merkinnällä M-1. Laitoksen sijainti ja sen ympäristö Eläinsuoja sijaitsee Kosken Tl kunnassa Isosorvaston kylässä kiinteistöllä Lehtola RN:o osoitteessa Kärrintie 28, Koski Tl. Eläinsuojan

12 101 sijoituspaikka ei ole tärkeällä tai muullakaan vedenhankintaan soveltuvalla pohjavesialueella. Tilan ympäristö on peltoa ja metsää. Lähimmät naapurit sijaitsevat noin 100 metrin päässä eläinsuojan itäpuolella, Kärrintien toisella puolella. Laitoksen toiminta Ympäristölupaa haetaan olemassa olevalle 30 lypsylehmän, 30 hiehon ja 13 alle 6 kuukauden ikäisen nuorkarjan eläinsuojalle. Luvanmukaisessa tilanteessa tilalla tulee olemaan enintään 30 lypsylehmää, 30 hiehoa ja 13 alle 6 kuukauden ikäistä nuorkarjaa. Tavoitteena on tuottaa noin litraa maitoa vuodessa ja kilogrammaa lihaa vuodessa. Eläinsuoja toimii kuivikelantamenetelmällä. Kuivikkeena käytetään turvetta, olkea ja purua. Tilalla on kattamaton lantala. Kuivalantalatilavuutta on yhteensä 617 m 3. Lantalan pohja on betonia ja seinät valuharkkoa. Toiminnassa syntyy noin 1222 m 3 kuivikelantaa vuodessa. Lanta levitetään omille pelloille (21,95 hehtaaria) ja sopimuspelloille (27,84 hehtaaria). Lannasta % levitetään keväisin kylvöaikaan ja loput syksyllä. Eläimiä laidunnetaan noin neljä kuukautta vuodessa. Laidunalaa on käytössä 10 hehtaaria. Osa laitumista rajoittuu vesistöön. Laidunkautena eläimet pidetään öisin ulkona. Eläimille on juottoallas laitumen toisessa päädyssä. Tilalla on laakasiilo, jossa varastoidaan esikuivattua säilörehua tonnia vuodessa. Säilörehun puristeneste johdetaan puristenestesäiliöön. Tilalla on viljankuivaamoita ja maatalouskoneita varten neljä polttoainesäiliötä, joiden yhteistilavuus on litraa. Polttoainesäiliöt on sijoitettu betonilaattojen päälle. Polttoainesäiliöt on varustettu sähköpumpuilla. Muut öljytuotteet säilytetään autotallissa. Eläinsuojaa ei lämmitetä. Eläinsuojassa on koneellinen poistoilmanvaihto. Poistoilmaimurit on sijoitettu eläinsuojan katolle. Maitohuoneen jätevedet johdetaan saostuskaivoihin. Muut pesuvedet johdetaan lantavarastoon. Pesuvesiä tulee noin 150 m 3 vuodessa. Eläinsuojassa ei ole wc- tai suihkutiloja. Eläinsuojassa käytettävä vesi tulee kunnan vesijohtoverkostosta. Lisäksi tilalla on oma kaivo. Ympäristökuormitus ja sen rajoittaminen Toiminnasta syntyviä päästöjä ovat mahdolliset ravinnepäästöt vesistöön ja päästöt ilmaan. Suurimmat riskivaiheet päästöille ovat lannan levitys ja siihen liittyvä lannan käsittely. Päästöt vesistöön ja pohjavesiin minimoidaan varastoimalla lanta vesitiiviissä lantavarastossa. Hajuhaittoja aiheuttaa eläinsuojan ilmanvaihto sekä lannan käsittely, varastointi ja levitys. Aiheutuvaa hajuhaittaa ehkäistään multaamalla pellot vuorokauden kuluessa

13 102 lannan levityksestä. Eläinsuojan poistoilma puhalletaan suoraan ylöspäin katolla olevilla puhaltimilla. Melua syntyy toiminnan kannalta tarpeellisesta liikenteestä. Maitokuljetuksia on 3-4 kertaa viikossa, rehukuljetuksia on kerran kuukaudessa ja eläinkuljetuksia kerran kuukaudessa. Lisäksi on lantakuljetukset keväällä ja syksyllä. Kuolleet eläimet toimitetaan eläinjätteen käsittelylaitokselle. Tilalla kuolleet eläimet säilytetään peitettynä tiiviillä alustalla. Tilalla syntyvät jätteet toimitetaan asianmukaiseen kierrätykseen tai sekajätteen mukana kaatopaikalle. Tila on liittynyt maatalouden ympäristötukijärjestelmään. Toiminnan vaikutukset ympäristöön Hakijan mukaan toiminnalla ei ole merkittäviä vaikutuksia ympäristöön Poikkeukselliset tilanteet ja niihin varautuminen Tilalla ei ole suunnitelmaa poikkeuksellisten tilanteiden varalle. LUPAHAKEMUKSEN KÄSITTELY Lupahakemuksesta tiedottaminen Asian vireilläolosta on kuulutettu ympäristönsuojelulain 38 :n mukaisesti Kosken Tl kunnan ilmoitustaululla sekä ilmoitus kuulutuksesta on julkaistu Auranmaan Viikkolehdessä Niille asianosaisille, joita asia erityisesti koskee, on lisäksi tiedotettu erikseen lupahakemuksesta Asiakirjat ovat olleet nähtävillä Kosken Tl kunnanvirastolla. Tarkastukset, neuvottelut ja katselmukset Kohteessa suoritettiin tarkastus. Tarkastuskäynnillä käytiin läpi hakemukseen ja toimintaan liittyviä asioita. Tarkastuksesta ei laadittu erillistä muistiota. Lausunnot, muistutukset ja mielipiteet Hakemuksesta ei ole jätetty muistutuksia tai mielipiteitä. Kosken Tl kunnanhallitus ilmoittaa lausuntonaan, ettei sillä ole huomautettavaa Pauli Ylösmäen lypsykarjan eläinsuojaa koskevaan ympäristölupahakemukseen tilalla Lehtola RN:o Ympäristönsuojelusihteerin päätösesitys: LUPAPÄÄTÖS Ympäristönsuojelulautakunta päättää myöntää Pauli Ylösmäelle ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisen luvan 30 lypsylehmän, 30 hiehon ja 13 alle 6 kuukauden ikäisen nuorkarjan eläinsuojalle Kosken Tl kunnan Isosorvaston kylän kiinteistöllä Lehtola RN:o Toimintaa on harjoitettava hakemuksessa esitetyllä tavalla, ellei lupamääräyksissä

14 103 toisin määrätä. (YSA 19 ). Ikäjakaumakohtaisia eläinmääriä voidaan muuttaa edellyttäen, että lannantuotanto tai muut ympäristövaikutukset eivät ylitä edellä mainittujen eläinmäärien yhteistä lannantuotantoa ja ympäristövaikutuksia. Lupapäätöksessä on huomioitu saatu lausunto. LUPAMÄÄRÄYKSET Lannan ja jätevesien varastointi 1. Kaikki eläinsuojan toiminnassa syntyvä lanta, eläinsuojan pesuvedet ja muut toiminnassa syntyvät jätevedet on varastoitava vesitiiviissä lannan varastointitilassa. Käytettävissä tulee olla niin paljon säilytystilaa, että siihen voidaan varastoida 12 kuukauden aikana kertyvä lanta. Luvan mukaisella eläinmäärällä vähintään 815 m 3. Jos lantaloita ei kateta siten, että sadevesien pääsy lantalaan estyy, on lantalan tilavuuteen lisättävä 0,1 m 3 lantalan pinta-ala neliömetriä kohden. Mikäli käytössä oleva lantalatilavuus ei riitä, tulee lantavarastoa laajentaa. 2. Lanta, puristeneste ja pesuvedet on varastoitava, käsiteltävä ja hyödynnettävä siten, ettei niitä joudu ympäristöön eikä naapureille aiheudu kohtuutonta rasitusta. Vahingon tai onnettomuuden seurauksena ympäristöön joutunut lanta on välittömästi korjattava talteen. 3. Lantavarastot on tyhjennettävä perusteellisesti vuosittain. Tyhjennyksen yhteydessä on tarkistettava lantavarastojen kunto ja havaitut puutteet on korjattava välittömästi. Sade- ja sulamisvesien valuminen lannan säilytystiloihin on estettävä. 4. Lanta, puristeneste ja pesuvedet on hyödynnettävä lannoitteena pellolla. Niitä voidaan tämän lisäksi toimittaa käsiteltäväksi ympäristöluvan omaavaan laitokseen. Jätevesiä voidaan kuljettaa myös yleiseen viemäriverkkoon jätevedenpuhdistamolle johdettavaksi. Toiminnan harjoittajalla tulee olla käytettävissä lannan levitykseen soveltuvaa peltoa eläinmäärään nähden riittävästi. 5. Lannan käsittely- ja levitysajankohtaa sekä levityspellon sijaintia valittaessa tulee ottaa huomioon ympäristöviihtyvyystekijät ja naapureille aiheutuva hajuhaitta. Lannan käsittelyä ja levitystä tulee välttää yleisinä juhlapäivinä ja juhlatilaisuuksien aikana. 6. Lannan kuormaaminen ajoneuvoon tulee tehdä tiivispohjaisella alustalla. Rakenteiden ja laitteiden on lisäksi oltava sellaisia, ettei tyhjennysten, siirtojen ja kuljetusten aikana pääse tapahtumaan vuotoja. Lannan kuljetukseen käytettävät tiet on pidettävä siisteinä ja kunnossa. 7. Lantaa levitettäessä on talousvesikaivojen ympärille ja vesistöjen sekä lasku- ja valtaojien varsille jätettävä riittävän leveät suoja-alueet, joille ei levitetä lantaa. 8. Lantaa ei saa levittää luokitetuille pohjavesialueille. Tulvaherkille pelloille lantaa saa levittää vasta kevättulvien kuivuttua. Lannan syyslevitys tulvaherkille pelloille

15 104 on kielletty. 9. Eläinsuojan maitohuoneessa muodostuvat jätevedet tulee käsitellä talousjätevesien käsittelystä viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla annetun valtioneuvoston asetuksen (209/2011) mukaisesti. Laiduntaminen 10. Laiduntaminen on toteutettava siten, että pintavesien pilaantumisen vaara on mahdollisimman vähäinen eikä pohjavesien pilaantumisvaaraa synny. Laidunnettavien eläinten tiheys ei saa ylittää laitumena käytetyn alueen maaperän ja kasvillisuuden kestävyyttä. Laitumella juotto- tai ruokintapaikka on perustettava siten, että ympäristön liettyminen ja maaperän eroosio ovat mahdollisimman vähäisiä. Jätteet 11. Toiminnassa syntyvä eläinjäte on toimitettava mahdollisimman pian käsiteltäväksi laitokseen, jonka ympäristönsuojelulain mukaisessa luvassa tai sitä vastaavassa päätöksessä tällaisen jätteen vastaanotto ja käsittely on hyväksytty. Mikäli eläinjätettä joudutaan välivarastoimaan asianmukaisen kuljetuksen järjestämiseksi, on välivarastointi ja käsittely järjestettävä kunnan terveysviranomaisen hyväksymällä tavalla. 12. Raaka-aineet, polttonesteet, kemikaalit, tuotteet ja jätteet on varastoitava ja käsiteltävä tilalla niin, ettei niistä aiheudu terveyshaittaa, epäsiisteyttä, roskaantumista, kohtuutonta hajuhaittaa tai saastumisvaaraa maaperälle tai pintatai pohjavedelle eikä muutakaan haittaa ympäristölle. Polttonestevarastojen tulee soveltua käyttötarkoitukseensa ja niiden kunto tulee tarkastaa riittävän usein. Mikäli polttonestesäiliöissä havaitaan vaurioita, jotka voivat johtaa päästöjen syntymiseen, tulee vauriot korjata välittömästi. Kemikaalien, kuten torjunta- ja pesuaineiden varastoinnissa ja käytössä tulee noudattaa kunkin valmisteen käyttöturvallisuusohjeissa annettuja ohjeita. 13. Haittaeläimiä, kuten rottia, hiiriä ja kärpäsiä, tulee tarvittaessa torjua rehuhygieniaan, yleiseen viihtyisyyteen ja eläinsuojan rakenteisiin aiheutuvien haittojen vähentämiseksi. 14. Ongelmajätteet, kuten jäteöljy, akut ja loisteputket, tulee toimittaa ongelmajätteiden vastaanottopisteeseen. 15. Hyötykelpoiset jätteet, kuten paperi- ja pahvijäte, muovijäte ja metalliromu, tulee toimittaa hyödynnettäväksi asianmukaiseen käsittelyyn. 16. Toiminnanharjoittajan on pyydettäessä esitettävä tiedot toiminnassa syntyneiden jätteiden lajeista, määristä ja niiden toimituspaikoista sekä toimitusajankohdista. Raportointi 17. Toiminnanharjoittajan on pidettävä kirjaa laitoksen toiminnasta. Yhteenveto kirjanpidosta tulee toimittaa ympäristönsuojelulautakunnalle vuosittain seuraavan maaliskuun loppuun mennessä. Vuosiyhteenvedon tulee sisältää ainakin seuraavat

16 105 tiedot: tiedot eläinmääristä; tiedot lantamääristä ja levitysaloista; tiedot uusista tai muutetuista lannan vastaanottosopimuksista; tiedot kuolleitten eläinten määristä, toimituspaikoista ja käsittelytavoista; tiedot laitoksen toiminnassa tapahtuneista häiriötilanteista tai muista poikkeuksellisista tilanteista. 18. Toiminnanharjoittajan on seurattava toimialansa parhaan käyttökelpoisen tekniikan kehittymistä ja varauduttava tilan oloihin soveltuvan tällaisen tekniikan käyttöönottoon. 19. Mahdollisista häiriötilanteista, jotka saattavat aiheuttaa merkittävää haittaa, on ilmoitettava välittömästi kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Toiminnanharjoittajan on ryhdyttävä välittömästi toimenpiteisiin haitallisten vaikutusten poistamiseksi tai vähentämiseksi sekä poikkeuksellisen tilanteen uusiutumisen ehkäisemiseksi. 20. Toiminnanharjoittajan vaihtumisesta ja tuotannon muuttamisesta, pitkäaikaisesta keskeyttämisestä tai lopettamisesta on ilmoitettava kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. 21. Tuotannon loppuessa tai keskeytyessä on varastoitu lanta ja muut jätteet toimitettava asianmukaiseen hyötykäyttöön tai keräykseen. Asetuksen ja muiden säädösten noudattaminen Jos asetuksella annetaan ympäristönsuojelulain tai jätelain nojalla jo myönnetyn luvan määräystä ankarampia säännöksiä tai luvasta poikkeavia säännöksiä luvan voimassaolosta tai tarkistamisesta, on asetusta luvan estämättä noudatettava. PÄÄTÖKSEN PERUSTELUT Lupaharkinnan perusteet ja luvan myöntämisen edellytykset Hakemusasiakirjojen ja tämän päätöksen mukaisesti harjoitettu toiminta täyttää ympäristönsuojelulain ja jätelain sekä niiden nojalla annettujen asetusten vaatimukset sekä ne vaatimukset, jotka luonnonsuojelulaissa ja sen nojalla on säädetty. Toimittaessa tämän päätöksen mukaisesti laitoksen toiminnasta ei aiheudu terveyshaittaa, merkittävää muuta ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa, maaperän ja pohjaveden pilaantumista, erityisten luonnonolosuhteiden huonontumista, kohtuutonta haittaa naapureille tai yleiseltä kannalta tärkeän muun käyttömahdollisuuden vaarantumista toiminnan vaikutusalueella eikä eräistä naapuruussuhteista annetussa laissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta. Toiminta täyttää jätelain vaatimukset jätteiden määrän vähentämisestä ja jätteiden hyödyntämisestä. Määräyksiä annettaessa on otettu huomioon toiminnan aiheuttaman pilaantumisen todennäköisyys ja onnettomuusriski sekä alueen kaavamääräykset. Hakemusasiakirjojen perusteella laitoksen toiminnan voidaan arvioida olevan

17 106 tämänhetkisen parhaan käyttökelpoisen tekniikan mukaista. Lupamääräysten perustelut Lupamääräys 1 on annettu sen varmistamiseksi, että lannan käsittelystä tilalla ei aiheudu haittaa ympäristölle ja että lannan käsittely tapahtuu valtioneuvoston asetuksen maataloudesta peräisin olevien nitraattien vesiin pääsyn rajoittamisesta (931/2000) mukaisesti. Lupamääräykset 2, 3 ja 6 on annettu sen varmistamiseksi, että lantavarastojen käyttö ei aiheuta terveyshaittaa tai ympäristön pilaantumista. Lannan varastointi ja lantavarastojen täyttö ja tyhjennys ovat toimintoja, joista saattaa aiheutua päästöjä vesiin, mikäli toimintaa ei harjoiteta riittävällä huolellisuudella ja varovaisuudella. Lupamääräykset 1-8 ja 10 on annettu toiminnasta aiheutuvien hajuhaittojen ja vesistökuormituksen ehkäisemiseksi ja vähentämiseksi. Lantavarastojen vuosittaisella tyhjentämisellä varmistetaan varastojen hyötytilavuuden säilyminen ja samalla niiden rakenteet voidaan tarkastaa silmämääräisesti mahdollisten vaurioiden havaitsemiseksi, Lannan levitysala perustuu lannan keskimääräiseen fosforisisältöön sekä peltoviljelykasvien keskimääräiseen fosforilannoitustarpeeseen siten, että levitettävä lantamäärä mitoitetaan todellisen tarpeen mukaan ottaen huomioon viljeltävä kasvi, maaperä ja saavutettu keskimääräinen satotaso. Levityksestä aiheutuva hajuhaitta on kestoltaan lyhytaikaista ja sitä voidaan vähentää suorittamalla multaus mahdollisimman nopeasti. Lannan käsittelystä ja levityksestä aiheutuvaa haittaa voidaan vähentää välttämällä levitystä sellaisina ajankohtina, jolloin siitä aiheutuisi ilmeistä haittaa. Levittämällä lanta pääsääntöisesti keväällä ennen kylvöä ja kesantopellolle vasta välittömästi ennen kylvöä tai nurmen perustamista ja jättämällä peltojen viereisten vesistöjen rannoille, lasku- ja valtaojien varsille sekä talousvesikaivojen ympärille suoja-alueet voidaan ravinteiden pääsyä pinta- ja pohjavesiin ehkäistä. Suoja-alueen leveys määräytyy käytetyn lannan levitystekniikan ja monivuotisen kasvillisuuden peittämän suojakaistan leveyden perusteella. Maataloudesta peräisin olevien nitraattien pääsyn rajoittamista koskevan valtioneuvoston asetuksen (931/2000) liitteessä kolme suositellaan valtaojien ja vesistöjen varteen vähintään 10 metrin suojakaistaa, jolle lantaa ei levitetä. Talousvesikaivojen ja lähteiden ympärille asetuksessa suositellaan maaston korkeussuhteista, maalajista ja kaivon rakenteesta riippuen metrin levyistä suojakaistaa. Lannan käyttö lannoitteena luokitelluilla pohjavesialueilla aiheuttaa riskin pohjavesien pilaantumisesta. Tämän takia lannan käyttöä luokitellulla pohjavesialueella olevilla pelloilla ei voida hyväksyä. Lupamääräyksellä 9 varmistetaan, ettei jätevesien johtamisesta aiheudu ympäristön pilaantumisen vaaraa. Myös eläinsuojan pesuvedet tulkitaan asetuksen (209/2011)

18 107 mukaisiksi talousjätevesiksi, joiden puhdistusvaatimukset kyseisessä asetuksessa on annettu. Lupamääräykset on annettu estämään jätteiden aiheuttamat haitat. Jätelain mukaisen roskaamiskiellon perusteella ympäristöön ei saa jättää roskaa, likaa, käytöstä poistettua konetta tms. siten, että siitä voi aiheutua muun muassa vaaraa tai haittaa terveydelle, epäsiisteyttä, maiseman rumentumista tai viihtyisyyden vähentymistä. Jätteiden asianmukaisella käsittelyllä ja varastoinnilla sekä niiden toimittamisella asianmukaiseen käsittelyyn voidaan estää ennakolta haitallisten vaikutusten syntyminen. Ongelmajätteiden toimittaminen asianmukaiseen käsittelyyn vähentää niiden aiheuttamia terveyteen ja ympäristöön kohdistuvia riskejä. Jätelain 6 :n mukaan jäte on hyödynnettävä, jos se on teknisesti mahdollista ja jos siitä ei aiheudu kohtuuttomia lisäkustannuksia verrattuna muulla tavoin järjestettyyn jätehuoltoon. Jätelain 12 :n mukaan jätteen haltijan on huolehdittava jätteen hyödyntämisen tai käsittelyn järjestämisestä. Lupamääräys 17, joka koskee toiminnan raportointia, on annettu viranomaisen toimintaa koskevan tiedonsaannin turvaamiseksi ja valvonnan järjestämiseksi. Toiminnasta saamiensa tietojen avulla viranomainen voi seurata laitoksen toiminnan lainmukaisuutta ja luvassa annettujen määräysten noudattamista. Lupamääräys 18 velvoittaa toiminnanharjoittajaa ottamaan jatkossa käyttöön uutta käyttökelpoista tekniikkaa soveltuvin osin, mikäli siten voidaan päästöjä olennaisesti vähentää ilman kohtuuttomia kustannuksia. Ympäristönsuojelulaki velvoittaa ennaltaehkäisemään ja minimoimaan haitat ja käyttämään parasta käyttökelpoista tekniikkaa ja noudattamaan ympäristön kannalta parhaimpia työmenetelmiä. Lupamääräyksellä 19 varmistetaan tiedonkulku valvontaviranomaiselle tilanteissa, joissa ympäristölle on aiheutunut tai on vaarassa aiheutua poikkeuksellisen suurta haittaa. Lupamääräykset 20 ja 21. Toiminnan olennainen muuttaminen tai lisääminen edellyttää uutta ympäristölupaa. Luvanhaltijan vaihtuessa on luvan uuden haltijan ilmoitettava vaihtumisesta. Toiminnan lopettaminen tilalla edellyttää muun muassa sitä, että toimintaan liittyneet ympäristöriskit ja varastoidut jätteet on poistettu. Edellä mainittujen seikkojen vuoksi toiminnan lopettamisesta ja muista olennaisista muutoksista on ilmoitettava valvontaviranomaiselle. LUVAN VOIMASSAOLO JA LUPAMÄÄRÄYSTEN TARKISTAMINEN Tämä lupapäätös on voimassa toistaiseksi. Lupamääräysten tarkistamiseksi on tehtävä uusi hakemus kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle mennessä. Hakemukseen on liitettävä selvitykset eläinmääristä ja toiminnan vaikutuksista ympäristöön ja yhteenveto raporteista sekä mahdolliset suunnitelmat ympäristönsuojelutoimista. PÄÄTÖKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO Päätöstä voidaan noudattaa, kun se on saanut lainvoiman.

19 108 SOVELLETUT OIKEUSOHJEET JA SÄÄNNÖKSET Ympäristönsuojelulaki (86/2000) 4-8, 28, 27 a-b 31, 35 38, 41-43, 45, 46, 52 56, 58 59, 81, 96 98, 100, 105 Ympäristönsuojeluasetus (196/2000) 1, 7, 8-12, 16 19, 30, 37 Jätelaki (1072/1993) 4, 6, 9, 12, 15, 19, 51 Jäteasetus (1390/1993) 5, 6, 8 Terveydensuojelulaki (763/1994) 22 Valtioneuvoston asetus talousjätevesien käsittelystä viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla (209/2011) 1, 7 Laki eräistä naapuruussuhteista (26/1920) 17, 18 Ympäristöministeriön ohje kotieläintalouden ympäristönsuojelusta ( ) Valtioneuvoston asetus maataloudesta peräisin olevien nitraattien vesiin pääsyn rajoittamisesta (931/2000), Maa- ja metsätalousministeriön asetus eräitä eläimistä saatavia sivutuotteita käsittelevien laitosten valvonnasta ja eräiden sivutuotteiden käytöstä (850/2005), Euroopan parlamentin ja neuvoston (EY) antama asetus (1774/2002) muiden kuin ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläimistä saatavien sivutuotteiden terveyssäännöistä Kosken Tl, Auran, Marttilan, Pöytyän ja Tarvasjoen kuntien ympäristönsuojelun maksutaksa Käsittelymaksu ja sen määräytyminen Lupa-asian käsittelystä peritään Kosken Tl kunnanvaltuuston hyväksymän Kosken Tl, Auran, Marttilan, Pöytyän ja Tarvasjoen ympäristönsuojelun maksutaksan mukainen 900 :n maksu. Ympäristönsuojelulautakunnan päätös: Ympäristönsuojelulautakunta päätti päätösesityksen mukaisesti. Päätöksen antaminen Päätös annetaan julkipanon jälkeen. Antopäivä Päätöksestä kuulutetaan Kosken Tl kunnan ilmoitustaululla sekä Auranmaan Viikkolehdessä. Muutoksenhaku Tähän päätökseen saa hakea muutosta Vaasan Hallinto-oikeudelta. Valitusaika päättyy Jäljennös päätöksestä Pauli Ylösmäki Varsinais-Suomen Elinkeino-, liikenne-, ja ympäristökeskus Kosken Tl kunta, kunnanhallitus Kosken Tl kunta (nähtävänä pidettäväksi) Ilmoittaminen kunnan ilmoitustaululla ja lehdessä Kosken Tl kunnan ilmoitustaulu Auranmaan Viikkolehti Ilmoitus päätöksestä / julkipanoilmoitus Asianosaiset

20 Ympäristöluvan raukeaminen Matti Leppäkoski Asia Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymän ympäristöjaoston Matti Leppäkoskelle myöntämän eläinsuojan ympäristöluvan ympäristönsuojelulain 57 :n mukainen raukeaminen toiminnan keskeydyttyä pysyvästi. Päätöksen saaja Matti Leppäkoski Vanha Tampereentie AURA KK Laitos ja sen sijainti Eläinsuoja on sijainnut Auran kunnassa Leikolan kylässä tilalla Keskitalo RN:o ja osa toiminnoista Auran kunnassa Käettyn kylässä tilalla Toukola RN:o Ympäristöluvan raukeamisen peruste Ympäristönsuojelulain 57 1 momentin kohta 1 Lupaviranomaisen toimivalta Lupaviranomainen on Kosken Tl ympäristönsuojelulautakunta. Ympäristönsuojeluasetuksen 7 :n 1 momentin 11a kohdan mukaisen lupa-asian ja tämän johdosta myös ympäristönsuojelulain 57 :n mukaisen luvan raukeamisen ratkaisee kunnan ympäristönsuojeluviranomainen. Asian vireille tulo Toiminnanharjoittajan ilmoitus toiminnan pysyvästä keskeytymisestä on toimitettu Kosken Tl ympäristönsuojelulautakunnalle , jolloin asia on tullut vireille. Toimintaa koskevat luvat ja sopimukset sekä alueen kaavoitustilanne Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymän ympäristöjaoston myöntämä lupa broilerin kasvattamolle kiinteistölle Keskitalo RN:o 1:66. Ympäristölupapäätöksessä ei ole annettu toiminnan lopettamisesta koskevia määräyksiä. Alue on maa- ja metsätalousvaltaista haja-asutusaluetta ja sillä ei ole voimassa olevaa yleiskaavaa eikä asemakaavaa. Toiminnan tämän hetkinen tilanne Broilereiden kasvatus kiinteistöllä on lopetettu marraskuussa Toiminta on loppunut kokonaan eikä tilalla ole enää tuotantoeläimiä. Toiminnan lopettamisen jälkeen eläinsuojasta on purettu broilerinpitoon liittyvää

21 110 laitteistoa ja eläinsuoja on pesty. Lantavarastot on tyhjennetty. HAKEMUKSEN KÄSITTELY Hakemuksesta tiedottaminen Asian vireilläolosta on kuulutettu ympäristönsuojelulain 38 :n mukaisesti Kosken Tl kunnan ja Auran kunnan ilmoitustauluilla. Niille asianosaisille, joita asia erityisesti koskee, on lisäksi tiedotettu erikseen hakemuksesta Asiakirjat ovat olleet nähtävillä Kosken Tl ja Auran kunnanvirastoilla. Tarkastukset, neuvottelut ja katselmukset Kohteessa suoritettiin maastotarkastus. Tarkastuskäynnillä käytiin läpi ilmoitukseen ja toimintaan liittyviä asioita. Tarkastuksesta ei laadittu erillistä muistiota. Lausunnot, muistutukset ja mielipiteet Auran kunnanhallitus toteaa antamassaan lausunnossa ( ), ettei Auran kunnalla ole huomauttamista ympäristöluvan raukeamisesta. Hakemuksen johdosta ei jätetty muistutuksia tai mielipiteitä. Ympäristönsuojelusihteerin päätösesitys: PÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUVAN RAUETTAMISESTA Ympäristönsuojelulautakunta päättää, että Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymän ympäristöjaoston antama ympäristölupapäätös 58 Matti Leppäkosken broilerin eläinsuojan toiminnalle raukeaa. Päätöksessä on huomioitu saatu lausunto. PÄÄTÖKSEN PERUSTELUT Ympäristönsuojelulain 57 :n 1 momentin 1 kohdan mukaan ympäristöluvan myöntänyt viranomainen voi päättää luvan raukeamisesta, mikäli toiminnanharjoittaja ilmoittaa, että toiminta on keskeytetty pysyvästi. Ympäristönsuojelulain 90 :n mukaan luvanvaraisen toiminnan päätyttyä toimintaa harjoittanut vastaa edelleen lupamääräysten mukaisesti tarvittavista toimista pilaantumisen ehkäisemiseksi, toiminnan vaikutusten selvittämisestä ja tarkkailusta. Jos lupa ei sisällä riittäviä määräyksiä toiminnan lopettamiseksi tarvittavista toimista, lupaviranomaisen on annettava tätä tarkoittavat määräykset. Koska toiminnanharjoittaja on tehnyt tarvittavat toimenpiteet toiminnan lopettamiseksi, ei tähän päätökseen ole ollut tarvetta liittää enää näitä koskevia velvoitteita. Koska kaikki luvan mukainen toiminta on lopetettu, ympäristönsuojelulautakunta on päättänyt, että myönnetty ympäristölupa raukeaa. Asiasta saatuihin selvityksiin ja tarkastuksella tehtyjen havaintojen perusteella voidaan todeta, että lopettamistoimet ovat olleet riittäviä eikä luvan raukeamiselle ole esteitä. PÄÄTÖKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO Päätöstä voidaan noudattaa, kun se on saanut lainvoiman.

22 111 SOVELLETUT OIKEUSOHJEET JA SÄÄNNÖKSET Ympäristönsuojelulaki 57 ja 90 Käsittelymaksu ja sen määräytyminen Lupa-asian käsittelystä peritään Kosken Tl kunnanvaltuuston hyväksymän Kosken Tl, Auran, Marttilan, Pöytyän ja Tarvasjoen ympäristönsuojelun maksutaksan mukainen 90 :n maksu. Ympäristönsuojelulautakunnan päätös: Ympäristönsuojelulautakunta päätti päätösesityksen mukaisesti. Päätöksen antaminen Päätös annetaan julkipanon jälkeen. Antopäivä Päätöksestä kuulutetaan Kosken Tl kunnan ja Auran kunnan ilmoitustauluilla. Muutoksenhaku Tähän päätökseen saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Valitusaika päättyy Jäljennös päätöksestä Matti Leppäkoski Varsinais-Suomen Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Auran kunta, kunnanhallitus Kosken Tl kunta (nähtävänä pidettäväksi) Auran kunta (nähtävänä pidettäväksi) Ilmoittaminen kunnan ilmoitustaululla ja lehdessä Kosken Tl kunnan ilmoitustaulu Auran kunnan ilmoitustaulu

23 Ympäristöluvan raukeaminen Pertti ja Mirja Valkeavirta Asia Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymän ympäristöjaoston Pertti ja Mirja Valkeavirralle myöntämän eläinsuojan ympäristöluvan ympäristönsuojelulain 57 :n mukainen raukeaminen toiminnan keskeydyttyä pysyvästi. Päätöksen saaja Pertti ja Mirja Valkeavirta Ordenojantie HAVERI Laitos ja sen sijainti Eläinsuoja on sijainnut Pöytyän kunnassa Ordenojan kylässä tilalla Mustakanto RN:o Ympäristöluvan raukeamisen peruste Ympäristönsuojelulain 57 1 momentin kohta 1 Lupaviranomaisen toimivalta Lupaviranomainen on Kosken Tl ympäristönsuojelulautakunta. Ympäristönsuojeluasetuksen 7 1 momentin 11a kohdan mukaisen lupa-asian ja tämän johdosta myös ympäristönsuojelulain 57 :n mukaisen luvan raukeamisen ratkaisee kunnan ympäristönsuojeluviranomainen. Asian vireille tulo Toiminnanharjoittajan ilmoitus toiminnan pysyvästä keskeytymisestä on toimitettu Kosken Tl ympäristönsuojelulautakunnalle , jolloin asia on tullut vireille. Toimintaa koskevat luvat ja sopimukset sekä alueen kaavoitustilanne Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymän ympäristöjaoston myöntämä lupa 42 lypsylehmän, 14 hiehon ja 32 nuorkarjan eläinsuojalle kiinteistölle Mustakanto RN:o 1:32 Ympäristölupapäätöksessä ei ole annettu toiminnan lopettamista koskevia määräyksiä. Alue on maa- ja metsätalousvaltaista haja-asutusaluetta ja sillä ei ole voimassa olevaa yleiskaavaa eikä asemakaavaa. Toiminnan tämän hetkinen tilanne Lypsykarjanpito kiinteistöllä on lopetettu Toiminta on loppunut kokonaan, eikä tilalla ole enää tuotantoeläimiä.

8/YMPLA 26.02.2014. Loimaan kaupungin ympäristölautakunnalle on saapunut seuraava ympäristönsuojelulain 28 :n mukainen ympäristölupahakemus:

8/YMPLA 26.02.2014. Loimaan kaupungin ympäristölautakunnalle on saapunut seuraava ympäristönsuojelulain 28 :n mukainen ympäristölupahakemus: 8/YMPLA 26.02.2014 LOIMAAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Y2/2014 Ympla 26.02.2014 32 Ympäristölautakunta Annetaan julkipanon jälkeen Loimijoentie 74 03.03.2014 32440 Alastaro ASIA Loimaan kaupungin ympäristölautakunnalle

Lisätiedot

ASIA Loimaan kaupungin ympäristölautakunnalle on saapunut seuraava ympäristönsuojelulain 28 :n mukainen ympäristölupahakemus:

ASIA Loimaan kaupungin ympäristölautakunnalle on saapunut seuraava ympäristönsuojelulain 28 :n mukainen ympäristölupahakemus: 9/YMPLA 26.02.2014 LOIMAAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Y3/2014 Ympla 26.02.2014 33 Ympäristölautakunta Annetaan julkipanon jälkeen Loimijoentie 74 03.03.2014 32440 Alastaro ASIA Loimaan kaupungin ympäristölautakunnalle

Lisätiedot

Sikalat sijaitsevat Loimaan kaupungin Haaroisten kylässä kiinteistöillä Hautaniitty RN:o 1:32, Peltomaa RN:o 1:121 ja Välimaa RN:o 1:28.

Sikalat sijaitsevat Loimaan kaupungin Haaroisten kylässä kiinteistöillä Hautaniitty RN:o 1:32, Peltomaa RN:o 1:121 ja Välimaa RN:o 1:28. 1(10) YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro Dnro 33 YLO LOS-2004-Y-1066-113 Annettu julkipanon jälkeen 4.5.2007 ASIA Päätös Vesa ja Oili Onnelan ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, joka

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulaki 28 :n 1 momentti Ympäristönsuojeluasetus 1 :n 1 momentin kohta 11 a

Ympäristönsuojelulaki 28 :n 1 momentti Ympäristönsuojeluasetus 1 :n 1 momentin kohta 11 a 1(10) YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro Dnro 33 YLO LOS-2004-Y-1002-131 Annettu julkipanon jälkeen 10.5.2005 ASIA Päätös Vehmaan Haikara Oy:n ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, joka

Lisätiedot

ESKO KOIVISTON YMPÄRISTÖLUVAN LUPAMÄÄRÄYSTEN TARKISTAMINEN

ESKO KOIVISTON YMPÄRISTÖLUVAN LUPAMÄÄRÄYSTEN TARKISTAMINEN Pyhäjärviseudun ympäristölautakunta 77 20.05.2014 ESKO KOIVISTON YMPÄRISTÖLUVAN LUPAMÄÄRÄYSTEN TARKISTAMINEN 72/64.641/2014 PJSYMPLK 77 HAKIJA Nimi: Esko Koivisto LAITOS/TOIMINTA JA SEN SIJAINTI Ympäristölupamääräysten

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPA / TIMO TUOMINEN

YMPÄRISTÖLUPA / TIMO TUOMINEN Pyhäjärviseudun ympäristölautakunta 121 26.08.2014 YMPÄRISTÖLUPA / TIMO TUOMINEN 60/64.641/2014 PJSYMPLK 121 LUVAN HAKIJA Nimi: Timo Tuominen LAITOS/TOIMINTA JA SEN SIJAINTI Ympäristölupaa haetaan 15 600

Lisätiedot

Tomi ja Päivi Saineen eläinsuojan ympäristölupamääräysten tarkistaminen ja nykyisen toiminnan laajentaminen

Tomi ja Päivi Saineen eläinsuojan ympäristölupamääräysten tarkistaminen ja nykyisen toiminnan laajentaminen Ympäristö- ja terveyslautakunta 36 24.09.2015 Tomi ja Päivi Saineen eläinsuojan ympäristölupamääräysten tarkistaminen ja nykyisen toiminnan laajentaminen Ympäristö- ja terveyslautakunta 36 Valmistelija:

Lisätiedot

Tipuset Oy:n ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee 78 000 broilerin kasvattamon perustamista Köyliön kunnassa.

Tipuset Oy:n ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee 78 000 broilerin kasvattamon perustamista Köyliön kunnassa. Etelä-Suomi Päätös Nro 61/2010/3 Dnro ESAVI/353/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 7.10.2010 ASIA Tipuset Oy:n ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee 78 000 broilerin

Lisätiedot

1 (5) MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA Ympäristölautakunta 12.4.2012 73 Dnro 208/67/678/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2012 ASIA

1 (5) MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA Ympäristölautakunta 12.4.2012 73 Dnro 208/67/678/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2012 ASIA 1 (5) Lohjan kaupungin ympäristölautakunta ASIA PÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUPA- MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA Ympäristölautakunta 12.4.2012 73 Dnro 208/67/678/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2012 Ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Päätös Nro 3/2011/3 Dnro ESAVI/321/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 31.1.2011

Päätös Nro 3/2011/3 Dnro ESAVI/321/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 31.1.2011 Etelä-Suomi Päätös Nro 3/2011/3 Dnro ESAVI/321/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 31.1.2011 ASIA Mari Korkeaoja-Nurmon ja Mika Nurmon ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka

Lisätiedot

Ympäristölautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa:

Ympäristölautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa: YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/PAPERINKERÄYS OY Paperinkeräys Oy hakee Porin kaupungin ympäristölautakunnalta ympäristölupaa, joka koskee olemassa olevaa keräyspaperin ja pahvin lajittelua ja varastointia Porin

Lisätiedot

Erkki ja Seija Hietaojan eläinsuojan ympäristölupamääräysten tarkistaminen ja nykyisen toiminnan laajentaminen

Erkki ja Seija Hietaojan eläinsuojan ympäristölupamääräysten tarkistaminen ja nykyisen toiminnan laajentaminen Ympäristö- ja terveyslautakunta 37 24.09.2015 Erkki ja Seija Hietaojan eläinsuojan ympäristölupamääräysten tarkistaminen ja nykyisen toiminnan laajentaminen Ympäristö- ja terveyslautakunta 37 Valmistelija:

Lisätiedot

Toni Haavisto Mykorantie 198, 27430 Panelia Y-tunnus: 1903517-4. Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Toni Haavisto Mykorantie 198, 27430 Panelia Y-tunnus: 1903517-4. Etelä-Suomen aluehallintovirasto Etelä-Suomi Päätös Nro 68/2012/1 Dnro ESAVI/189/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 13.4.2012 ASIA Satamuna Oy:n ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee 29 999 munivan

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / Betonilaatta Oy

Ympäristölupahakemus / Betonilaatta Oy TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 586 05.09.2006 3 Ymp 10193-2006 (235) Ympäristölupahakemus / Betonilaatta Oy Ympkaalk 586 Tiivistelmä: - Ympäristönsuojelutoimisto 25.8.2006/Fredrik

Lisätiedot

Teknisten palveluiden lautakunta 2.12.2015 liite nro 1 1 (7) YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS 121 Annettu julkipanon jälkeen 8.12.2015

Teknisten palveluiden lautakunta 2.12.2015 liite nro 1 1 (7) YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS 121 Annettu julkipanon jälkeen 8.12.2015 Teknisten palveluiden lautakunta 2.12.2015 liite nro 1 1 (7) YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS 121 Annettu julkipanon jälkeen 8.12.2015 HAKIJA Haaja-Maito Oy Niemeläntie 338 69100 Kannus KIINTEISTÖ Alavainio 217-403-3-25

Lisätiedot

Karjarakennus sijaitsee Liperin kunnan Komperon kylän tilalla Kallio RN:o 8:30.

Karjarakennus sijaitsee Liperin kunnan Komperon kylän tilalla Kallio RN:o 8:30. LIPERIN KUNTA Ympäristölupapäätös 5 / 2014 Tekninen lautakunta / lupajaos Annettu julkipanon jälkeen 20.10.2014 ASIA HAKIJA Lypsykarjanavetan laajentaminen Ari Hyttinen Kaarnalammentie 10 a 83400 VIINIJÄRVI

Lisätiedot

Valmistelija: terveystarkastaja Elina Seppälä. Laitos Eläinsuoja Nykyisen toiminnan laajentaminen

Valmistelija: terveystarkastaja Elina Seppälä. Laitos Eläinsuoja Nykyisen toiminnan laajentaminen Ympäristö- ja terveyslautakunta 22 09.10.2014 Timo Mäkelän eläinsuojan ympäristölupa Ympäristö- ja terveyslautakunta 22 Valmistelija: terveystarkastaja Elina Seppälä Hakija Timo Mäkelä Löytöperäntie 121

Lisätiedot

Kosken Tl kunta Pöytäkirja Nro 2/2016 Ympäristönsuojelulautakunta

Kosken Tl kunta Pöytäkirja Nro 2/2016 Ympäristönsuojelulautakunta 97 36 Päätös ympäristöluvan raukeamisesta Ritva Haarala, Pöytyä Asia Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymän ympäristöjaoston Ritva Haaralalle 6.9.2006 myöntämän broilerikasvattamon ympäristöluvan ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Valmistelija: ympäristötarkastaja Jaana Jyräkoski. Hakija Maatalousyhtymä Isotalo Tapio ja Tero Synderkerintie 10 29900 Merikarvia

Valmistelija: ympäristötarkastaja Jaana Jyräkoski. Hakija Maatalousyhtymä Isotalo Tapio ja Tero Synderkerintie 10 29900 Merikarvia Ympäristö- ja terveyslautakunta 17 19.05.2016 Maatalousyhtymä Isotalo Tapio ja Tero Ympäristö- ja terveyslautakunta 19.05.2016 17 Valmistelija: ympäristötarkastaja Jaana Jyräkoski Hakija Maatalousyhtymä

Lisätiedot

TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA. Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta

TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA. Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta Ympäristölupa tarvitaan: Kun tuotantokapasiteetti on vähintään 5 tonnia ruhoja päivässä. Toimintaan, josta

Lisätiedot

MIKKELIN KAUPUNKI PÄÄTÖS 8 / 2016

MIKKELIN KAUPUNKI PÄÄTÖS 8 / 2016 MIKKELIN KAUPUNKI PÄÄTÖS 8 / 2016 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Ympäristönsuojelulain PL 33, 50101 MIKKELI (527/2014) 27 :n mukaisessa lupa-asiassa. Antopäivä 20.6.2016 Päätöksessä on liitteineen 10 sivua. YMPÄRISTÖLUPA

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / Kiinteistöliikelaitos, puhtaan betonijätteen pulverointi (Kuparikatu 7-15) (Ymp)

Ympäristölupahakemus / Kiinteistöliikelaitos, puhtaan betonijätteen pulverointi (Kuparikatu 7-15) (Ymp) Turun kaupunki Kokouspvm Asia 1 11934-2012 (235) Ympäristölupahakemus / Kiinteistöliikelaitos, puhtaan betonijätteen pulverointi (Kuparikatu 7-15) (Ymp) Tiivistelmä: - Ympkaalk 23 Ympäristönsuojelu 3.1.2013/

Lisätiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto. Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohta 11 a)

Etelä-Suomen aluehallintovirasto. Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohta 11 a) Etelä-Suomi Päätös Nro 71/2012/1 Dnro ESAVI/221/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2012 ASIA Jaana ja Vesa Majurin ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee 240 emakon

Lisätiedot

Kuninkaanlähteentie 817, 38800 Jämijärvi. Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohta 11 a)

Kuninkaanlähteentie 817, 38800 Jämijärvi. Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohta 11 a) Etelä-Suomi Päätös Nro 183/2012/1 Dnro ESAVI/51/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 8.11.2012 ASIA Susanna ja Jyrki Koivumäen ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee 80

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 23.8.2004 Kokouspvm 19.8.2004 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Ympäristölautakunta Y1/2015 Ympla

Ympäristölautakunta Y1/2015 Ympla LOIMAAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Ympäristölautakunta Y1/2015 Ympla 29.04.2015 42 Loimijoentie 74 Annetaan julkipanon jälkeen 32440 ALASTARO 4.5.2015 ASIA HAKIJA Loimaan kaupungin ympäristölautakunnalle

Lisätiedot

TOIMINTAA KOSKEVAT SOPIMUKSET JA ALUEEN KAAVOITUSTILANNE

TOIMINTAA KOSKEVAT SOPIMUKSET JA ALUEEN KAAVOITUSTILANNE K A A K K O I S S U O M E N Y M P Ä R I S T Ö K E S K U S PL 1023, Kauppamiehenkatu 4 45100 KOUVOLA Puhelin 020 490105 Telefax 020 4904300 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS 1(10) Nro A1027 Dnro KAS 2007 Y 244 113 Annettu

Lisätiedot

Lupahakemus on jätetty ympäristökeskukselle 23.12.2008.

Lupahakemus on jätetty ympäristökeskukselle 23.12.2008. PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen 28.4.2009 Dnro PPO 2003 Y 391 111 ASIA LUVAN HAKI JA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Haapaveden Ympäristöpalvelut Oy:n jätevesilietteen

Lisätiedot

TEIJO TERÄNEN; YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS / ELÄINSUOJAN LAAJENNUS; TAKAMETSÄNTIE 480, ASKOLA. Takametsäntie 480 2082430-6 07680 JUORNAANKYLÄ

TEIJO TERÄNEN; YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS / ELÄINSUOJAN LAAJENNUS; TAKAMETSÄNTIE 480, ASKOLA. Takametsäntie 480 2082430-6 07680 JUORNAANKYLÄ 1 Askolan kunta Rakennus- ja ympäristölautakunta Askolantie 28 07500 Askola ASIA TEIJO TERÄNEN; YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS / ELÄINSUOJAN LAAJENNUS; TAKAMETSÄNTIE 480, ASKOLA YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS (14 sivua) Annetaan

Lisätiedot

HESAPORK OY Mika Ranta, Uudenkaupungintie 731, 23310 TAIVASSALO Puh.nro: 02 879164

HESAPORK OY Mika Ranta, Uudenkaupungintie 731, 23310 TAIVASSALO Puh.nro: 02 879164 1(14) YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro Dnro 78 YLO LOS-2004-Y-91-131 Annettu julkipanon jälkeen 15.9.2004 ASIA Päätös HESAPORK OY:n (perustettava yhtiö Järvi-Nasu Oy) ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta,

Lisätiedot

Santaojantie 31, 21310 Vahto. Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohta 11 a)

Santaojantie 31, 21310 Vahto. Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohta 11 a) Etelä-Suomi Päätös Nro 199/2012/1 Dnro ESAVI/87/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 3.12.2012 ASIA Sami Koivuniemen ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee 24 lypsylehmän,

Lisätiedot

Purolantie 200, 25460 Kisko Y-tunnus: 1311727-5. Etelä-Suomen aluehallintovirasto. Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohta 11 a)

Purolantie 200, 25460 Kisko Y-tunnus: 1311727-5. Etelä-Suomen aluehallintovirasto. Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohta 11 a) Etelä-Suomi Päätös Nro 89/2012/1 Dnro ESAVI/159/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 30.5.2012 ASIA Jukka ja Ulla Huittisen ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee 20 000

Lisätiedot

14 KUISMA MIKKO, ELÄINSUOJA / PÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUPAMÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA. KU-YK 14/9.2.2010 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 15.2.

14 KUISMA MIKKO, ELÄINSUOJA / PÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUPAMÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA. KU-YK 14/9.2.2010 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 15.2. Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta 9.2.2010 51 Dno KYK:497 /2009 14 KUISMA MIKKO, ELÄINSUOJA / PÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUPAMÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA KU-YK 14/9.2.2010 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 15.2.2010

Lisätiedot

Sikalan laajentamista koskevan ympäristölupapäätöksen täytäntöönpano muutoksenhausta huolimatta, Marttila. Ympäristönsuojelulain 101

Sikalan laajentamista koskevan ympäristölupapäätöksen täytäntöönpano muutoksenhausta huolimatta, Marttila. Ympäristönsuojelulain 101 Etelä-Suomi Päätös Nro 163/2012/1 Dnro ESAVI/125/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 11.10.2012 ASIA Sikalan laajentamista koskevan ympäristölupapäätöksen täytäntöönpano muutoksenhausta huolimatta, Marttila.

Lisätiedot

Ympäristölupa eläinsuojalle Ahti Hyvönen tilalle Haaparinne 38:2

Ympäristölupa eläinsuojalle Ahti Hyvönen tilalle Haaparinne 38:2 Ympäristö- ja tekninen lautakunta 48 31.03.2010 Ympäristölupa eläinsuojalle Ahti Hyvönen tilalle Haaparinne 38:2 41/5/543/2010 YMPTEKLT 48 Ympäristötarkastaja ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta

Lisätiedot

Seppo Kankaanpään ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, Mannistentie 325, 32100 Ypäjä

Seppo Kankaanpään ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, Mannistentie 325, 32100 Ypäjä Etelä-Suomi Päätös Nro 115/2013/1 Dnro ESAVI/196/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 12.6.2013 ASIA Seppo Kankaanpään ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, Ypäjä. LUVAN HAKIJA Seppo

Lisätiedot

Eläinsuojan ympäristölupahakemus, Maatalousyhtymä V & V Juntunen

Eläinsuojan ympäristölupahakemus, Maatalousyhtymä V & V Juntunen Ympäristölautakunta 43 07.10.2015 Eläinsuojan ympäristölupahakemus, Maatalousyhtymä V & V Juntunen 1708/77.773/2015 YMPLA 43 Luvan hakija Maatalousyhtymä V & V Juntunen Osoite: Kovajärventie 58b, 89660

Lisätiedot

Jukka Nikula Ihamäentie 311, 31400 Somero Y-tunnus: 2260568-2. Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Jukka Nikula Ihamäentie 311, 31400 Somero Y-tunnus: 2260568-2. Etelä-Suomen aluehallintovirasto Etelä-Suomi Päätös Nro 171/2011/1 Dnro ESAVI/57/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 22.12.2011 ASIA Kauriskallio Oy:n ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee 40 000 munivan

Lisätiedot

Sikala sijaitsee Vampulan kunnan Kärväselän kylässä kiinteistöillä Heinilä RN:o 3:13 ja Huhtanen

Sikala sijaitsee Vampulan kunnan Kärväselän kylässä kiinteistöillä Heinilä RN:o 3:13 ja Huhtanen 1(9) YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro Dnro 67 YLO LOS-2006-Y-122-131 Annettu julkipanon jälkeen 11.9.2006 ASIA Päätös Jarno Vainion ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, joka koskee

Lisätiedot

Broilerikasvattamo sijaitsee Pöytyän kunnan Karinaisten kylässä kiinteistöllä Riihimäki RN:o 3:195 yllämainitussa osoitteessa.

Broilerikasvattamo sijaitsee Pöytyän kunnan Karinaisten kylässä kiinteistöllä Riihimäki RN:o 3:195 yllämainitussa osoitteessa. YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro Dnro 34 YLO LOS-2008-Y-731-113 Annettu julkipanon jälkeen 5.5.2009 ASIA Päätös Teuvo Pohjolan ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, joka koskee 15 000

Lisätiedot

Sikala sijaitsee Tarvasjoen kunnan Kirkonkylän kylässä kiinteistöllä Takatalo RN:o 2:4.

Sikala sijaitsee Tarvasjoen kunnan Kirkonkylän kylässä kiinteistöllä Takatalo RN:o 2:4. 1(9) YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro Dnro 85 YLO LOS-2004-Y-763-131 Annettu julkipanon jälkeen 11.10.2006 ASIA Päätös Heikki Juustin ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, joka koskee

Lisätiedot

Lupahakemus on päivätty 27.6.2012 ja se on toimitettu lupaviranomaiselle samana päivänä.

Lupahakemus on päivätty 27.6.2012 ja se on toimitettu lupaviranomaiselle samana päivänä. KUHMO ASIA: VIREILLETULO: HAKIJA: TOIMINTA: Ympäristönsuojelulain 28 :n mukainen ympäristölupa Kuhmon kaupungin Vieksin kylän Pieni- Konappi RN:o 9:1 joka koskee 5600 munivan kanan kanalan laajentamista

Lisätiedot

Autopurkamon ympäristöluvan (PSA-2003-Y-26-111) peruuttaminen, Kiuruvesi. Hakemus on tullut vireille Itä-Suomen aluehallintovirastossa 9.12.2011.

Autopurkamon ympäristöluvan (PSA-2003-Y-26-111) peruuttaminen, Kiuruvesi. Hakemus on tullut vireille Itä-Suomen aluehallintovirastossa 9.12.2011. Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 46/2012/1 Dnro ISAVI/106/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 27.6.2012 ASIA HAKIJA Autopurkamon ympäristöluvan (PSA-2003-Y-26-111) peruuttaminen, Kiuruvesi. Pohjois-Savon elinkeino-,

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulaki 28 :n 1 momentti Ympäristönsuojeluasetus 1 :n 1 momentti kohta 11 a

Ympäristönsuojelulaki 28 :n 1 momentti Ympäristönsuojeluasetus 1 :n 1 momentti kohta 11 a YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro Dnro 52 YLO LOS-2007-Y-892-113 Annettu julkipanon jälkeen 18.6.2008 ASIA Päätös Vesa Saaren ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, joka koskee 17 lypsylehmän,

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 20.5.2002 Kokouspvm 16.5.2002 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

N:o 931/ 2000. Annettu Helsingissä 9 päivänä marraskuuta 2000

N:o 931/ 2000. Annettu Helsingissä 9 päivänä marraskuuta 2000 N:o 931/ 2000 Annettu Helsingissä 9 päivänä marraskuuta 2000 Valtioneuvoston asetus maataloudesta peräisin olevien nitraattien vesiin pääsyn rajoittamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on

Lisätiedot

PERUSTE Ympäristönsuojeluasetuksen I 1 la kohta, yli 80 lihanaudan eläinsuoja.

PERUSTE Ympäristönsuojeluasetuksen I 1 la kohta, yli 80 lihanaudan eläinsuoja. KORPILAHDEN KUNTA YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS 22.9.2005 5/2005 (1/5) Ympäristölautakunta Julkipanopäivä 3.10.2005 Pl 15 41801 KORPILAHTI Antopäivä 4.10.2005 ASIA Seppo Nirkkosen ympäristölupahakemus (YSL 35 )

Lisätiedot

ASIA Päätös Osmo Hulmin ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, joka koskee 1320 lihasian sikalan toiminnan jatkamista.

ASIA Päätös Osmo Hulmin ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, joka koskee 1320 lihasian sikalan toiminnan jatkamista. 1(9) YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro Dnro 32 YLO LOS-2004-Y-1020-113 Annettu julkipanon jälkeen 4.5.2007 ASIA Päätös Osmo Hulmin ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, joka koskee 1320

Lisätiedot

Laajennettava broilerikasvattamo sijaitsee Pöytyän kunnan Himaisen kylässä kiinteistöllä Sarkainsuo RN:o 1:6.

Laajennettava broilerikasvattamo sijaitsee Pöytyän kunnan Himaisen kylässä kiinteistöllä Sarkainsuo RN:o 1:6. 1(9) YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro Dnro 81 YLO LOS-2007-Y-1039-113 Annettu julkipanon jälkeen 13.8.2008 ASIA Päätös Veikko Uskin ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, joka koskee

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / Turun kaupungin kiinteistölaitos

Ympäristölupahakemus / Turun kaupungin kiinteistölaitos TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 241 19.04.2005 1 Ymp 1451-2005 (235, 662) Ympäristölupahakemus / Turun kaupungin kiinteistölaitos Ympkaalk 241 Tiivistelmä: - Ympäristönsuojelutoimisto

Lisätiedot

Jokioistentie 883, 31410 Ylöpirtti Y-tunnus: 1334678-0. Etelä-Suomen aluehallintovirasto. Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohta 11 a)

Jokioistentie 883, 31410 Ylöpirtti Y-tunnus: 1334678-0. Etelä-Suomen aluehallintovirasto. Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohta 11 a) Etelä-Suomi Päätös Nro 91/2011/1 Dnro ESAVI/425/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 20.9.2011 ASIA Antti Alitalon ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen lupahakemus, joka koskee 46 emakon ja 230 lihasian

Lisätiedot

Ympäristölautakunta Y2/2015 Ympla 24.06.2015 64. Ympäristölupahakemus nautakasvattamon lupamääräysten tarkistamiseksi

Ympäristölautakunta Y2/2015 Ympla 24.06.2015 64. Ympäristölupahakemus nautakasvattamon lupamääräysten tarkistamiseksi 1/YMPLA 24.6.2015 LOIMAAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Ympäristölautakunta Y2/2015 Ympla 24.06.2015 64 Loimijoentie 74 Annetaan julkipanon jälkeen 32440 ALASTARO 29.6.2015 Asia Luvan hakija Ympäristölupahakemus

Lisätiedot

Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen Lemminkäinen Infra Oy:n Bastukärrin louheen murskaamon toiminnan muuttamista koskevan lupahakemuksen

Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen Lemminkäinen Infra Oy:n Bastukärrin louheen murskaamon toiminnan muuttamista koskevan lupahakemuksen Etelä-Suomi Päätös Nro 44/2010/1 Dnro ESAVI/613/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 5.11.2010 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen Lemminkäinen Infra Oy:n Bastukärrin louheen murskaamon toiminnan

Lisätiedot

ASIA Päätös Seppo Seppälän ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, joka koskee lihasian sikalan perustamista.

ASIA Päätös Seppo Seppälän ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, joka koskee lihasian sikalan perustamista. 1(10) YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro Dnro 17 YLO LOS-2003-Y-1199-131 Annettu julkipanon jälkeen 9.3.2004 ASIA Päätös Seppo Seppälän ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, joka koskee

Lisätiedot

Sikala sijaitsee Huittisten kaupungin Karhiniemen kylässä kiinteistöllä Mikkola RN:o 8:40, kiinteistörekisteritunnus

Sikala sijaitsee Huittisten kaupungin Karhiniemen kylässä kiinteistöllä Mikkola RN:o 8:40, kiinteistörekisteritunnus 1(9) YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro Dnro 45 YLO LOS-2004-Y-926-131 Annettu julkipanon jälkeen 22.6.2005 ASIA Päätös Mika Heikkilän ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, joka koskee

Lisätiedot

Oy Teboil AB:n ympäristölupahakemus

Oy Teboil AB:n ympäristölupahakemus TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 368 28.05.2002 1 Ymp 3118-2002 (235) Oy Teboil AB:n ympäristölupahakemus Ympkaalk 368 Ympäristönsuojelutoimisto 16.5.2002/EP 1. ASIA Oy

Lisätiedot

KOSKEN TL YMPÄRISTÖNSUOJELULAUTAKUNTA KOSKEN TL YMPÄRISTÖNSUOJELULAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2011 YMPÄRISTÖNSUOJELULAUTAKUNNAN KOKOUS

KOSKEN TL YMPÄRISTÖNSUOJELULAUTAKUNTA KOSKEN TL YMPÄRISTÖNSUOJELULAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2011 YMPÄRISTÖNSUOJELULAUTAKUNNAN KOKOUS 165 KOSKEN TL YMPÄRISTÖNSUOJELULAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2011 YMPÄRISTÖNSUOJELULAUTAKUNNAN KOKOUS Aika: Torstai 24. marraskuuta 2011, klo 18-20 Paikka: Kosken Tl kunnanvirasto Läsnä Puheenjohtaja Juhani

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti Ympäristönsuojelulain 58 :n 1 momentti Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 6 b

Ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti Ympäristönsuojelulain 58 :n 1 momentti Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 6 b 1(6) YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro Dnro 35 YLO LOS-2003-Y-1335-111 Annettu julkipanon jälkeen 4.4.2008 ASIA LUVAN HAKIJA Päätös Wipro Infrastructure Engineering Oy:n ympäristönsuojelulain 58 :n mukaisesta muutoshakemuksesta,

Lisätiedot

Päätös Nro 17/2010/3 Dnro ESAVI/343/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 19.5.2010

Päätös Nro 17/2010/3 Dnro ESAVI/343/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 19.5.2010 Etelä-Suomi Päätös Nro 17/2010/3 Dnro ESAVI/343/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 19.5.2010 ASIA Päätös Kari Niittysen ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, joka koskee

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Annettu julkipanon jälkeen 16.10.2008 YMPÄRISTÖLUPA

PÄÄTÖS. Annettu julkipanon jälkeen 16.10.2008 YMPÄRISTÖLUPA PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen 16.10.2008 Dnro ESA 2008 Y 168 113 ASIA YMPÄRISTÖLUPA Ympäristönsuojelulain 28 :n mukainen päätös, joka koskee eläinsuojan toiminnan olennaista laajentamista, Juva LUVAN

Lisätiedot

Broilerikasvattamo sijaitsee Marttilan kunnan Heikolan kylässä kiinteistöllä Korimäki RN:o 3:29 osoitteessa Rekoistentie 130, PRUNKILA.

Broilerikasvattamo sijaitsee Marttilan kunnan Heikolan kylässä kiinteistöllä Korimäki RN:o 3:29 osoitteessa Rekoistentie 130, PRUNKILA. 1(9) YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro Dnro 14 YLO LOS-2007-Y-83-113 Annettu julkipanon jälkeen 5.2.2008 ASIA Päätös Eeva Korimäen ja Heikki Laaksosen ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta,

Lisätiedot

Laajennettava broilerikasvattamo sijaitsee Auran kunnan Järykselän kylässä kiinteistöllä Lahvonmäki

Laajennettava broilerikasvattamo sijaitsee Auran kunnan Järykselän kylässä kiinteistöllä Lahvonmäki 1(9) YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro Dnro 25 YLO LOS-2007-Y-213-113 Annettu julkipanon jälkeen 28.2.2008 ASIA Päätös Markku ja Toive Tammen ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, joka

Lisätiedot

Laajennettava broilerikasvattamo sijaitsee Loimaan kaupungin Niemen kylässä kiinteistöllä Yli-Heikkilä RN:o 2:6.

Laajennettava broilerikasvattamo sijaitsee Loimaan kaupungin Niemen kylässä kiinteistöllä Yli-Heikkilä RN:o 2:6. YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro Dnro 76 YLO LOS-2007-Y-1304-113 Annettu julkipanon jälkeen 25.7.2008 ASIA Päätös Pauliina ja Mikko Kivekkään tekemästä ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta,

Lisätiedot

Suonsaaren Auto-osat autopurkamon lopettaminen ja ympäristöluvan raukeaminen,

Suonsaaren Auto-osat autopurkamon lopettaminen ja ympäristöluvan raukeaminen, PÄÄTÖS Nro 93/2013/1 Dnro ISAVI/69/04.08/2013 Itä-Suomi Annettu julkipanon jälkeen 24.10.2013 ASIA Suonsaaren Auto-osat autopurkamon lopettaminen ja ympäristöluvan raukeaminen, Mikkeli HAKIJA Etelä-Savon

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulaki 28 :n 1 momentti Ympäristönsuojeluasetus 1 :n 1 momentti kohta 11 a

Ympäristönsuojelulaki 28 :n 1 momentti Ympäristönsuojeluasetus 1 :n 1 momentti kohta 11 a YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro Dnro 61 YLO LOS-2009-Y-47-113 Annettu julkipanon jälkeen 18.9.2009 ASIA Päätös Olli Soron ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, joka koskee 145 lypsylehmän,

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUVAN LUPAMÄÄRÄYSTEN TARKISTAMINEN / KELTASIIPI OY

YMPÄRISTÖLUVAN LUPAMÄÄRÄYSTEN TARKISTAMINEN / KELTASIIPI OY Pyhäjärviseudun ympäristölautakunta 111 24.06.2014 YMPÄRISTÖLUVAN LUPAMÄÄRÄYSTEN TARKISTAMINEN / KELTASIIPI OY 71/64.641/2014 PJSYMPLK 111 HAKIJA Nimi: Keltasiipi Oy LAITOS/TOIMINTA JA SEN SIJAINTI Ympäristölupamääräysten

Lisätiedot

Laajennettava broilerikasvattamo sijaitsee Pöytyän kunnan Karhunojan kylässä kiinteistöllä Kaihoniemi RN:o 3:203.

Laajennettava broilerikasvattamo sijaitsee Pöytyän kunnan Karhunojan kylässä kiinteistöllä Kaihoniemi RN:o 3:203. 1(9) YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro Dnro 71 YLO LOS-2008-Y-26-113 Annettu julkipanon jälkeen 25.7.2008 ASIA Päätös Matti Lankiniemen perustettavan yhtiön lukuun tekemästä ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta

Lisätiedot

Sikalarakennukset ja lantavarastot sijaitsevat Vampulan kunnan Punolan kylässä kiinteistöllä Vähäjoki RN:o 2:170 yllämainitussa osoitteessa.

Sikalarakennukset ja lantavarastot sijaitsevat Vampulan kunnan Punolan kylässä kiinteistöllä Vähäjoki RN:o 2:170 yllämainitussa osoitteessa. 1(10) YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro Dnro 86 YLO LOS-2006-Y-1291-113 Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2007 ASIA Päätös Jukka-Pekka Sampolahden ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta,

Lisätiedot

Itä-Uudenmaan m Jätehuolto Oy:n Domargårdin jätteenkäsittelyalueen ympäristölupapäätöksessä i. tarkistamisajan pidentäminen, Porvoo.

Itä-Uudenmaan m Jätehuolto Oy:n Domargårdin jätteenkäsittelyalueen ympäristölupapäätöksessä i. tarkistamisajan pidentäminen, Porvoo. ASIA Etelä-Suomi t e l ä - S u o Päätös Nro 107/2014/1 Dnro ESAVI/124/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 2.6.2014 Itä-Uudenmaan m Jätehuolto Oy:n Domargårdin jätteenkäsittelyalueen ympäristölupapäätöksessä

Lisätiedot

21 15.04.2014. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Siuruan kylään Pudasjärvelle, hakijana Juha Järvenpää

21 15.04.2014. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Siuruan kylään Pudasjärvelle, hakijana Juha Järvenpää Oulunkaaren ympäristölautakunta 21 15.04.2014 Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Siuruan kylään Pudasjärvelle, hakijana Juha Järvenpää OULYMP 21 HAKIJA Juha Järvenpää Kalliosuontie 517

Lisätiedot

Sikala sijaitsee Punkalaitumen kunnan Sarkkilan kylässä tilalla Karimäki RN:o 4:124. Sikalan paikka on esitetty liitteenä olevassa sijaintikartassa.

Sikala sijaitsee Punkalaitumen kunnan Sarkkilan kylässä tilalla Karimäki RN:o 4:124. Sikalan paikka on esitetty liitteenä olevassa sijaintikartassa. 1(10) YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro Dnro 113 YLO LOS-2004-Y-173-131 Annettu julkipanon jälkeen 2.12.2004 ASIA Päätös Kirsi-Marja ja Ari Ukkosen perustettavan yhtiön lukuun tekemästä ympäristönsuojelulain 35

Lisätiedot

YMPJAOST 19.04.2016 16 ASIA Ympäristönsuojelulain 27 :n mukainen ympäristölupa eläinsuojalle Sastamalan kaupungissa

YMPJAOST 19.04.2016 16 ASIA Ympäristönsuojelulain 27 :n mukainen ympäristölupa eläinsuojalle Sastamalan kaupungissa Ympäristöjaosto 16 19.04.2016 Ympäristöluvan myöntäminen Pauli Krapin eläinsuojalle 152/11.01.00/2016 YMPJAOST 19.04.2016 16 ASIA Ympäristönsuojelulain 27 :n mukainen ympäristölupa eläinsuojalle Sastamalan

Lisätiedot

Sikala sijaitsee Pöytyän kunnan Kumilan kylässä kiinteistöllä Lehtilä RN:o 4:5. Sikalan paikka on esitetty liitteenä olevassa sijaintikartassa.

Sikala sijaitsee Pöytyän kunnan Kumilan kylässä kiinteistöllä Lehtilä RN:o 4:5. Sikalan paikka on esitetty liitteenä olevassa sijaintikartassa. 1(9) YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro Dnro 53 YLO LOS-2006-Y-49-131 Annettu julkipanon jälkeen 21.8.2006 ASIA Päätös Teemu Pyölin ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, joka koskee 570

Lisätiedot

Laajennettava broilerikasvattamo sijaitsee Euran kunnan Hinnerjoen kylässä kiinteistöllä Kari RN:o 5:2.

Laajennettava broilerikasvattamo sijaitsee Euran kunnan Hinnerjoen kylässä kiinteistöllä Kari RN:o 5:2. 1(9) YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro Dnro 36 YLO LOS-2007-Y-223-113 Annettu julkipanon jälkeen 4.4.2008 ASIA Päätös Heikki Muuvilan ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, joka koskee

Lisätiedot

Hakemus on jätetty Lounais-Suomen ympäristökeskukselle

Hakemus on jätetty Lounais-Suomen ympäristökeskukselle 1(9) YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro Dnro 11 YLO LOS-2003-Y-1195-131 Annettu julkipanon jälkeen 6.2.2004 ASIA Päätös Huvilan Tila Oy:n ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, joka koskee

Lisätiedot

Marianne ja Marko Mänkin ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, Murronkulmantie 575, 30100 Forssa

Marianne ja Marko Mänkin ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, Murronkulmantie 575, 30100 Forssa Etelä-Suomi Päätös Nro 62/2013/1 Dnro ESAVI/91/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 22.3.2013 ASIA Marianne ja Marko Mänkin ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, Jokioinen. LUVAN

Lisätiedot

Ympäristö- ja tekninen lautakunta 94 08.06.2016. Eläinsuojan ympäristölupa, Pasi Korhonen

Ympäristö- ja tekninen lautakunta 94 08.06.2016. Eläinsuojan ympäristölupa, Pasi Korhonen Ympäristö- ja tekninen lautakunta 94 08.06.2016 Eläinsuojan ympäristölupa, Pasi Korhonen YMPTEKLT 94 86/11 01 00/2016 Ympäristötarkastaja ASIA Eläinsuojan ympäristölupa, naudanlihantuotanto HAKIJA Pasi

Lisätiedot

Vestia Oy esittää, että vakuuden määrä olisi 312 000 euroa.

Vestia Oy esittää, että vakuuden määrä olisi 312 000 euroa. PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen 28.8.2008 Dnro PPO 2005 Y 294 111 ASIA LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee kaatopaikkatoimintaa. Vestia Oy PL 66, 84101

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 2/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/190/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 29.1.2013

PÄÄTÖS. Nro 2/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/190/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 29.1.2013 PÄÄTÖS Nro 2/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/190/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 29.1.2013 ASIA Boliden Kokkola Oy:n sinkkitehtaan ympäristöluvan (LSY-2003-Y-410) lupamääräyksen 33 mukaiselle

Lisätiedot

Sikalan paikka on esitetty liitteenä olevassa sijaintikartassa.

Sikalan paikka on esitetty liitteenä olevassa sijaintikartassa. 1(10) YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro Dnro 1 YLO LOS-2004-Y-1087-113 Annettu julkipanon jälkeen 9.1.2008 ASIA Päätös EJR Holding Oy:n ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, joka koskee

Lisätiedot

Sikala sijaitsee Kosken Tl kunnan Hongiston kylässä kiinteistöllä Perälä RN:o 5:1. Sikalan paikka on esitetty liitteenä olevassa sijaintikartassa.

Sikala sijaitsee Kosken Tl kunnan Hongiston kylässä kiinteistöllä Perälä RN:o 5:1. Sikalan paikka on esitetty liitteenä olevassa sijaintikartassa. YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro Dnro 57 YLO LOS-2007-Y-1185-113 Annettu julkipanon jälkeen 24.6.2008 ASIA Päätös Osmo Palomäen ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, joka koskee 240

Lisätiedot

Hakemus on jätetty Lounais-Suomen ympäristökeskukselle TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT, SOPIMUKSET JA ALUEEN KAAVOITUSTILANNE

Hakemus on jätetty Lounais-Suomen ympäristökeskukselle TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT, SOPIMUKSET JA ALUEEN KAAVOITUSTILANNE 1(9) YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro Dnro 48 YLO LOS-2007-Y-275-113 Annettu julkipanon jälkeen 2.6.2008 ASIA Päätös Sten Anderssonin ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, joka koskee

Lisätiedot

Hakemus on jätetty Lounais-Suomen ympäristökeskukselle TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT, SOPIMUKSET JA ALUEEN KAAVOITUSTILANNE

Hakemus on jätetty Lounais-Suomen ympäristökeskukselle TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT, SOPIMUKSET JA ALUEEN KAAVOITUSTILANNE YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro Dnro 87 YLO LOS-2007-Y-1303-113 Annettu julkipanon jälkeen 1.10.2008 ASIA Päätös Taneli ja Teija Lehtosen perustettavan yhtiön lukuun tekemästä ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta

Lisätiedot

Sikala sijaitsee Kosken Tl kunnan Talolan kylässä kiinteistöllä Seppä RN:o 4:37. Sikalan paikka on esitetty liitteenä olevassa sijaintikartassa.

Sikala sijaitsee Kosken Tl kunnan Talolan kylässä kiinteistöllä Seppä RN:o 4:37. Sikalan paikka on esitetty liitteenä olevassa sijaintikartassa. 1(9) YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro Dnro 70 YLO LOS-2005-Y-956-131 Annettu julkipanon jälkeen 14.9.2006 ASIA Päätös Tomi Virtasen ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, joka koskee

Lisätiedot

Eläinsuojan paikka on esitetty liitteenä olevassa sijaintikartassa.

Eläinsuojan paikka on esitetty liitteenä olevassa sijaintikartassa. YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro Dnro 80 YLO LOS-2007-Y-1016-113 Annettu julkipanon jälkeen 13.8.2008 ASIA Päätös Seija Kairisen ja Jarmo Koslosen ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta,

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 97/11/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.10.2011

ASIA HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 97/11/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.10.2011 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 97/11/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.10.2011 ASIA HAKIJA Ampumarataa koskevan ympäristöluvan raukeaminen, Tervola Maavoimien Materiaalilaitoksen Esikunta Huolto-osasto

Lisätiedot

Sikala ja broilerikasvattamo sijaitsevat Köyliön kunnan Kankaanpään kylässä kiinteistöllä Peltola RN:o 26:2 yllämainitussa osoitteessa.

Sikala ja broilerikasvattamo sijaitsevat Köyliön kunnan Kankaanpään kylässä kiinteistöllä Peltola RN:o 26:2 yllämainitussa osoitteessa. YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro Dnro 75 YLO LOS-2007-Y-1323-113 Annettu julkipanon jälkeen 25.7.2008 ASIA Päätös Säterin Tila Oy:n ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, joka koskee

Lisätiedot

Sikalan paikka on esitetty liitteenä olevassa sijaintikartassa.

Sikalan paikka on esitetty liitteenä olevassa sijaintikartassa. 1(10) YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro Dnro 36 YLO LOS-2003-Y-1302-131 Annettu julkipanon jälkeen 5.5.2004 ASIA Päätös Jukka Naskalin ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, joka koskee

Lisätiedot

Kasvattamojen paikat on esitetty liitteenä olevassa sijaintikartassa.

Kasvattamojen paikat on esitetty liitteenä olevassa sijaintikartassa. 1(9) YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro Dnro 21 YLO LOS-2005-Y-1131-131 Annettu julkipanon jälkeen 28.3.2006 ASIA Päätös Raine Rekikosken ja Hanna Haminan ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta,

Lisätiedot

Sikaloiden paikat on esitetty liitteenä olevassa sijaintikartassa.

Sikaloiden paikat on esitetty liitteenä olevassa sijaintikartassa. 1(10) YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro Dnro 8 YLO LOS-2004-Y-184-131 Annettu julkipanon jälkeen 2.2.2005 ASIA Päätös Juha ja Heli Pietilän ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, joka

Lisätiedot

Sikala ja kanala sijaitsevat Alastaron kunnan Hintsalan kylässä tilalla Niemelä RN:o 1:9 osoitteessa Niemeläntie 41, KOJONKULMA.

Sikala ja kanala sijaitsevat Alastaron kunnan Hintsalan kylässä tilalla Niemelä RN:o 1:9 osoitteessa Niemeläntie 41, KOJONKULMA. 1(10) YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro Dnro 25 YLO LOS-2003-Y-1282-131 Annettu julkipanon jälkeen 6.4.2004 ASIA Päätös Jouni Talven ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, joka koskee

Lisätiedot

Haali Oy:n / Juho Korvenojan ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, Rekijoentie 611, 25380 Rekijoki Y-tunnus: 2387095-7

Haali Oy:n / Juho Korvenojan ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, Rekijoentie 611, 25380 Rekijoki Y-tunnus: 2387095-7 Etelä-Suomi Päätös Nro 6/2011/3 Dnro ESAVI/585/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.2.2011 ASIA Haali Oy:n / Juho Korvenojan ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee 75

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 23/2007/2 Dnro LSY 2007 Y 75

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 23/2007/2 Dnro LSY 2007 Y 75 LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 23/2007/2 Dnro LSY 2007 Y 75 Annettu julkipanon jälkeen 30.5.2007 ASIA Helsingin Sataman ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus, joka

Lisätiedot

Broilerikasvattamon paikka on esitetty liitteenä olevassa sijaintikartassa.

Broilerikasvattamon paikka on esitetty liitteenä olevassa sijaintikartassa. 1(9) YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro Dnro 101 YLO LOS-2004-Y-223-131 Annettu julkipanon jälkeen 12.11.2004 ASIA Päätös T:mi Pertti Kariniemen ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, joka

Lisätiedot

Hakemus lupamääräysten tarkistamiseksi on toimitettu Äänekosken kaupungin ympäristölautakunnalle 23.11.2009, jolloin se on tullut vireille.

Hakemus lupamääräysten tarkistamiseksi on toimitettu Äänekosken kaupungin ympäristölautakunnalle 23.11.2009, jolloin se on tullut vireille. Ymp.ltk 16.3.2010 Liite nro 1 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÄÄTÖS Ympäristölautakunta Ympäristölupamääräysten PL 6 tarkistamisesta 44201 Suolahti Annettu julkipanon jälkeen Puh. 020 632 3318 Pvm 23.3.2010 Dnro

Lisätiedot

Sikala sijaitsee Loimaan kaupungin Kauhanojan kylässä kiinteistöllä Levo RN:o 3:13. Sikalan paikka on esitetty liitteenä olevassa sijaintikartassa.

Sikala sijaitsee Loimaan kaupungin Kauhanojan kylässä kiinteistöllä Levo RN:o 3:13. Sikalan paikka on esitetty liitteenä olevassa sijaintikartassa. YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro Dnro 95 YLO LOS-2008-Y-15-113 Annettu julkipanon jälkeen 14.10.2008 ASIA Päätös Kalle Mattilan tekemästä ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, joka koskee

Lisätiedot

Hakemus on jätetty Lounais-Suomen ympäristökeskukselle TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT, SOPIMUKSET JA ALUEEN KAAVOITUSTILANNE

Hakemus on jätetty Lounais-Suomen ympäristökeskukselle TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT, SOPIMUKSET JA ALUEEN KAAVOITUSTILANNE 1(10) YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro Dnro 50 YLO LOS-2007-Y-914-113 Annettu julkipanon jälkeen 5.6.2008 ASIA Päätös Ville-Veikko Kavanderin ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, joka

Lisätiedot

Hakemus on jätetty Lounais-Suomen ympäristökeskukselle TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT, SOPIMUKSET JA ALUEEN KAAVOITUSTILANNE

Hakemus on jätetty Lounais-Suomen ympäristökeskukselle TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT, SOPIMUKSET JA ALUEEN KAAVOITUSTILANNE 1(10) YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro Dnro 40 YLO LOS-2008-Y-996-113 Annettu julkipanon jälkeen 19.5.2009 ASIA Päätös Marko Vettenrannan ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, joka koskee

Lisätiedot

ASIA Ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus eläinsuojalle.

ASIA Ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus eläinsuojalle. 1(9) YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro Dnro 74 YLO LOS-2003-Y-1227-131 Annettu julkipanon jälkeen 7.9.2004 ASIA Ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus eläinsuojalle. LUVAN HAKIJA Rauli Ojala Päiväänpääntie

Lisätiedot

TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT, SOPIMUKSET JA ALUEEN KAAVOITUSTILANNE

TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT, SOPIMUKSET JA ALUEEN KAAVOITUSTILANNE JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen Antopäivä: 20.5.2014 Lupanro: 2014-2 Dnro: 536/14 ASIA HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta

Lisätiedot