Tik Ohjelmistoprojektien Hallinta. Luento 2 Projektin synty

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tik-76.612 Ohjelmistoprojektien Hallinta. Luento 2 Projektin synty"

Transkriptio

1 Tik Ohjelmistoprojektien Hallinta Luento 2 Projektin synty

2 Projektin synty osuuden - tavoite Projektin synty -osuuden tarkoituksena on antaa opiskelijalle hyvä kuva siitä, mitä tapahtuu ennen projektin käynnistämistä ja mitkä ovat tärkeimmät tekijät projektin asettamisen kannalta. Lisäksi tässä osassa kerrotaan projektin toteutukseen liittyvistä sopimuskäytännöistä. Määritelty kesto, eri vaiheita Määritelty aloituspiste Määritelty lopetuspiste Tarve Resurssitarve Tarve tyydytetty Tuki ja / tai linja-organisaatio Projekti Yrityksen tukiorganisaatio tukee projektia (ja muita projekteja) peruspalveluilla synty suunnittelu käynnistys tekeminen päätös operointi ohjaus 2

3 Sisällysluettelo Projektin synty Tarjouspyyntö Sisäinen projekti - projektin asettaminen Business Case ja mittareiden asettaminen Sopimuksen sisältö Projektin ja projektisalkun hallinta ja priorisointi 3

4 Projektin Synty Projektin synty Tarjouspyyntö Sisäinen projekti - projektin asettaminen Business Case ja mittareiden asettaminen Sopimuksen sisältö Projektin ja projektisalkun hallinta ja priorisointi 4

5 Projektin synty - liiketoimintaarkkitehtuurin ymmärtäminen Liiketoiminta-arkkitehtuurin ymmärtämisessä ja kommunikoinnissa voidaan käyttää apuna Accenturen liiketoiminta-arkkitehtuurin kuvaamismallia. Strategia Tavoitteena on liiketoiminnan parempi kannattavuus ja yrityksen kilpailukyvyn parantaminen Kulttuuri Organisaatio Prosessitiimit Työryhmät Toimenkuvat Proseduurit Prosessit Sovellukset Liiketoiminta 1 Liiketoiminta 2 Kirjanpito Data Warehouse Yhteistyö eri osapuolten välillä Yhteisten päämäärien ymmärtäminen Palveluasenne Yrityskulttuuri, fiilis Tilat Tuote Palvelu 1 Palvelu 2 Toimisto 1 Toimisto 2 Tuotetuki Kirjanpito Osaaminen Tuotetuntemus ATK:n käyttö Prosessien tuntemus Laitteet Työasemat Palvelimet Oheislaitteet Työkalut Tulos ja mittaaminen Varma ja toimiva liiketoimintaratkaisu Tehokas, edistyksellinen ja käyttäjäystävällinen ratkaisu Ratkaisun laajuus tarkasti rajattu Toteutus aikataulun mukaisesti Hyvin toimiva projekti Hallittu muutos Toteutus- ja tuotantoympäristöt Työasemaympäristö, verkko Keskuskonepalvelut serverillä Käyttöpalvelut Operointipalvelut Esimerkki: Projektin arkkitehtuurista 5

6 Liiketoiminta-arkkitehtuuri Liiketoiminta-arkkitehtuuri muodostuu tässä esimerkissä seuraavista komponenteista: Strategia = yrityksen liiketoiminnan suunnitelma Organisaatio = yrityksen rakenne ja vastuunjako Osaaminen = liiketoiminnan vaatimat tiedot ja taidot Kulttuuri = yrityksen arvot ja perinteet, tapa toimia Prosessit = tapahtumien läpiviennissä tarvittavat suoriteketjut Sovellukset = työn automatisoinnin välineet, ohjelmistot Laitteet = liiketoiminnan vaatimat koneet ja laitteet Tilat = fyysiset työtilat ja ympäristöt ja rakenteet Toteutus- ja tuotantoympäristöt = fyysiset ko. toimintoja tukevat rakenteet Tulos = mittaus ja suorituskyky, tavoitteet 6

7 Muutosvoimat Tarve projektin perustamiseksi voi syntyä ulkoisten tai sisäisten muutosvoimien vaikutuksesta. Ympäristön muutosvoimat Kulttuuri Strategia Osaaminen Organisaatio Tilat Tulos Sisäiset muutosvoimat Prosessit Sovellukset Laitteet Toteutus- ja tuotantoympäristöt Ympäristön muutosvoimat 7

8 Ympäristön muutosvoimia Ympäristön muutosvoimat vaikuttavat yrityksen toimintaan ja pakottavat sen ennen pitkää reagoimaan. Tämä tapahtuu muuttamalla liiketoimintastrategiaa tai sen osaa. Esimerkkejä ulkoisista muutosvoimista: Uuden talouden innovaatiot Verkostoituminen Valmisratkaisujen kasvava tarjonta Yleinen tekninen kehitys Toimialojen rajojen hämärtyminen Kansainvälistyminen Lainsäädännön muutokset Uudet jakelutiet, esim. internet Tietotekniikan hyödyntäminen laajenee liiketoiminnassa Allianssit ja ulkoistamisratkaisut yleistyvät 8

9 Sisäisiä muutosvoimia Sisäiset muutosvoimat syntyvät organisaation sisäisestä kehittämisestä tai muutoksista, jotka liittyvät esimerkiksi aloitteisiin tai muuhun toiminnan kehittämiseen. Esimerkkejä sisäisistä muutosvoimista: Aloitetoiminta, toiminnan kehittäminen Uudistamistarve, esim. vanhentuneiden järjestelmien korvaamiseen liittyvät tarpeet Riskien hallinta, riskeihin varautuminen ja niiltä suojautuminen Organisaatioon liittyvät muutostarpeet, urakierto, koulutus 9

10 Ohjelmisto osana liiketoimintaarkkitehtuuria Ohjelmisto on osa liiketoiminta-arkkitehtuurin kehittämistä. Liiketoimintaarkkitehtuuri kuvaa yrityksen yhden liiketoimintakyvykkyyden. Liiketoimintalähtöiset projektit perustuvat yrityksen strategiaan. Strategian toteuttamisen kannalta tärkeiden liiketoimintakyvykkyyksien toteuttamiseksi laaditaan hankesuunnitelma, joka kattaa projektit eri liiketoiminta-arkkitehtuurin alueilla. Strategia Liiketoiminta-arkkitehtuuri Osaaminen Organisaatio Sovellukset Kulttuuri Tilat Prosessit Toteutus- ja tuotantoympäristöt Laitteet Tulos Hankkeen ja projektin lopputulosta mitataan asetettuja odotuksia vasten. Odotusten perusteella kyetään priorisoimaan, kohdentamaan oikein, hankkeeseen liitettyjen resurssien käyttö. Ohjelmiston kehitys sovellukset muodostavat vain pienen osan kaikesta työstä vaadittavien liiketoimintakyvykkyyksien toteuttamiseksi. Liiketoiminta-arkkitehtuurin ymmärtäminen on oleellisen tärkeää, kun projektia ollaan suunnittelemassa. Projekti on yleensä aina osa suurempaa kokonaisuutta. Muutos vaatii uusia taitoja ja järjestelmiä, nämä toteutetaan hankkeina jotka koostuvat projekteista. Muutosmatka 1 -> Liiketoimintakyvykkyys n -> Hanke 1 -> Projekti n 10

11 Projektinhallinnan tasot Projektinhallinta muodostuu useasta eri tasosta, jotka kuvaavat eri tehtäviä liittyen yksittäisen projektin hallintaan, usean projektin hallintaan hankkeena sekä hankkeiden hallintaan. Accenture: Business Integration Methodology 11

12 Projektin synty Projektin synty Tarjouspyyntö Sisäinen projekti - projektin asettaminen Business Case ja mittareiden asettaminen Sopimuksen sisältö Projektin ja projektisalkun hallinta ja priorisointi 12

13 Tarjouskäytännöt Esimerkkinäkökulmia tarjouskäytäntöihin: Aktiivinen myyntityö. Myydään asiakkaille ratkaisuja perustuen liiketoiminta- tai ansaintalogiikkaan, jonka oletetaan huokuttelevan asiakasta. Tarjotaan valmiita ratkaisuja esim. ulkoistamispalvelua Tarjouspyyntöön vastaaminen. Muodostetaan pienimuotoinen projektitiimi vastaamaan asiakkaan esittämiin kysymyksiin ja ongelmanratkaisuun, hinnoitteluun ja suunnitteluun. Liiketoimintariskin tunnistaminen Tarjouspyynnön lähettäminen toimittajille. Pyydetään toimittajia tarjoamaan ratkaisua johonkin tunnistettuun ongelmaan ja kehittämistyöhön. Valitaan paras toimittaja. Toimittajariskin tunnistaminen 13

14 Tarjouspyyntö Tarjouspyyntö (RFP=Request For Proposal) on yleisin tapa tilata projekti toimittajalta. Tilaajan on varauduttava laajaan sisäiseen valintaprojektiin tarjouspyynnön ja prosessin hallitsemiseksi. Projektiin tarvitaan erityisosaamista tilaajaorganisaation eri osista koko liiketoimintaarkkitehtuurin kattamiseksi. Projekti on hallittava hyvän projektinhallinnan periaatteiden mukaisesti. Projektin organisointi Valintaprojektin vaiheistus - esimerkki Kartoitus ja esivalinta Toiminnallinen tarvemääritys ja arviointikriteereiden kiinnittäminen Lyhyen listan tekeminen vaatii työtä mutta vähentää kokonaistyömäärää, kun tarkasti arvioitavien tarjousten määrä on pieni. Arvionti ja valinta Tarvemääritysten tekeminen on oleellinen osa tarjouspyynnön muodostamisessa. Tilaajan on kyettävä kuvaamaan haluamansa ratkaisun toiminta, tekninen ympäristö sekä liittymät ympäröiviin järjestelmiin, jotta toimittaja kykenee vastaamaan tarjouspyyntöön. 14

15 Tarjouspyynnön tehtävät Tarjouspyynnön käsittely vaatii sekä ohjelmistotuntemusta että projektinhallinnan menetelmiä. Ohjelmistojen ostaminen on yleistä toimintaa yrityksissä ja monet työntekijät joutuvat sen kanssa tekemisiin. Alustava toiminnallisten ja teknisen tarpeiden kartoitus Ohjelmistotarjonnan kartoitus Esivalintakriteereiden määritys Esivalinta Tietojen täydentäminen Valintapäätösmateriaalin kokoaminen ja raportin laatiminen Toiminnallisten tarpeiden identifiointi ja dokumentointi Muiden vaatimusten identifiointi ja dokumentointi Nykyjärjestelmien ja nykytoimintojen läpikäynti Toiminnallisten arviointikriteereiden määritys Sopimusteknisen strategian laatiminen Valintakriteereitten kiinnittäminen Ohjelmistojen analysointi ja demotestaus Kustannusten ja hyötyjen vertailu Arviointi ja valinnan suorittaminen Sopimusneuvottelut Johdon hyväksyntä Tekniseen arkkitehtuuriin liittyvien vaatimusten identifiointi Teknisten vaihtoehtojen arviointi Teknisten arviointikriteereiden määritys Esimerkkinä tarjouspyyntöprojektin tehtävät eräässä Suomalaisessa liikepankissa. 15

16 Projektin synty Projektin synty Tarjouspyyntö Sisäinen projekti - projektin asettaminen Business Case ja mittareiden asettaminen Sopimuksen sisältö Projektin ja projektisalkun hallinta ja priorisointi 16

17 Sisäinen projekti Sisäinen projekti syntyy yrityksen toiminnan kehittämisestä omin voimin. Yritykset eivät yleensä ole hyvin organisoituneita laajojen tai monilukuisten projektien hallinnassa vaan pyrkivät ulkoistamaan osan koordinointivastuusta. Lisäksi yritykset pyrkivät keskittymään ydinosaamiseensa, koska osaavat sen parhaiten. Ohjelmistokehitysprojekti vaatii aina yrityksen henkilökunnan osallistumista projektiin esimerkiksi: Projektin johtajina, tiimien vetäjinä Arkkitehteinä Liiketoiminnan asiantuntijoina Suunnittelijoina Testaajina 17

18 Projektin asettaminen Yrityksen normaalin liiketoiminnan kuvaamisen lisäksi moni yritys on luonut itselleen projektien asettamismenettelyä koskeva säännöstön. Säännöstöissä (projektikäsikirja) voidaan ottaa kantaa esim. seuraaviin asioihin: Projektin määritelmä Vastuut ja päätöksentekovalta Asettamisen edellytykset Asettamisen kuvaamistapa ja valmiit formit Projektin kuvaus Käytettävät menetelmät Muutoshallintamenettely Projektin vaiheet Laadunvalvonta Luovutusmenettely 18

19 Projektiesimerkkejä Esimerkkejä suurista projekteista, jotka ovat kuormittaneet yrityksiä viime vuosina: Euro-projektit Y2K-projektit Yritysostoihin liittyvät projektit Kustannusten karsimiseen liittyvät projektit Prosessien automatisointiin liittyvät projektit Ohjelmistoprojektit vaativat yritykseltä määrittelyn lisäksi henkilökuntaa joka toteuttaa ohjelmistotyön 19

20 Projektin synty Projektin synty Tarjouspyyntö Sisäinen projekti - projektin asettaminen Business Case ja mittareiden asettaminen Sopimuksen sisältö Projektin ja projektisalkun hallinta ja priorisointi 20

21 Business Case Projektin taloudellinen perustelu voidaan kuvata ns. Business Case muodossa. Business Case kuvaa projektin mitattavissa olevat taloudelliset hyödyt ja kustannukset sekä muut hyödyt, jotka eivät ole mitattavissa. Business Casen tarkoitus on asettaa projektit vertailukelpoisiksi keskenään, kertoa päättäjille projektin vaikutuksesta liiketoimintaan sekä kuvata projektiin tehtävän investoinnin takaisinmaksuaika eli taloudellinen perustelu. Projektin kassavirrat tmk Esimerkki: Projektin kassavirrat eräässä projektissa, investointi noin 75 mmk, takaisinmaksuaika noin 6 vuotta (diskonttokorko 10%). Jakson Kumulatiivinen Kum ulatiivinen nykyarvo 21

22 Business Casen runko Business Casen sisältörunko voi pitää sisällään esimerkiksi seuraavat osat: Projektin tausta ja tarkoitus Miten projekti liittyy tulevaisuuden visioihin Projektin oletukset Projektilla saavutettavat hyödyt: konkreettiset hyödyt ei-mitattavissa olevat hyödyt Investoinnin määrä ja jakautuminen: työ (jakautuminen eri osastojen tai toimittajien kesken) koneet ja laitteet muut investoinnit operatiiviset kustannukset vuosittaiset ylläpitokustannukset Yhteenveto ja johtopäätökset 22

23 Mittarit Business Case määrittää mittarit, joiden avulla projektin lopputulosta voidaan arvioida. Mittareiden asettamisella ja seuraamisella on tärkeä merkitys projektin onnistumiseksi. Ohjelmistoprojektin lopputuotteen pitää valmistumisen lisäksi täyttää sille asetettu tehtävä tätä seurataan projektin ohjauksessa. The Business Case objectives as benefits and costs KPI = Metrics = a tool to measure the realisation of benefits and costs Business value impact determined in the Business Case INPUT: e.g. Streamline money market instruments business process KPI e.g. Number of all processed deals (and other transactions) in Back Office per month OUTCOME e.g. Increase of process capacity, efficiency and flexibility for volume changes KPI = Key Performance Indicator 23

24 Balanced Scorecard Balanced Scorecard mittaristoa ja nelikenttää voidaan soveltaa monella eri tavalla ja tasolla: Liiketoiminnan ohjaaminen ja johtamisjärjestelmä Kehittämishankkeen Business Casen seuranta ja liiketoiminnan kehittyminen Hankeohjaus Projektinohjaus Muutoksen suunnittelu ja hallinta nykytilasta tavoitetilaan. Johdon näkyvä tuki ja sitoutuminen muutoshankkeeseen. Navigointi Navigation Leadership Johdon mukanaolo Kriittiset lopputuotteet ja elementit jotka mahdollistavat tulosten saavuttamisen. Elementtejä ovat mm. Tiedot, taidot, työkalut, rakenteet ja muu tuki projektihenkilöstölle ja organisaatiolle. Enablement Ownership Muutoksen kohteena olevien yksilöiden omistajuus ja sitoutuminen hankkeeseen Omistajuus Muutosta tukevat rakenteet 24

25 Architect status as of Managing the Architect work Time available for Architect issues as planned Delivery on target Quality of the architect deliverables is good Issues and risks are managed effectively Coordination is working well Support to Architect function The reason for the Architect function is clear and widely understood Demontrated executive sponsorship, architect is well informed Real value added Architect outcomes and performance meet client expectations Enablement and co-operation Information is available for the architect Open and direct communication between counterparties and the architect Motivation is good Skilled resources are available as planned Cooperation between AC, vendors and the client is working well Ownership of issues All involved persons support activitely resolution of the dedicated issues The quality of the content is always top priority Project personnel are activitely seeking ways to improve their own knowledge capital and they participate in training events Project personnel seek ways to contribute on architectural work In good shape! Some concern Critical: urgent attention needed 25

26 Balanced Scorecard Balanced Scorecard mittaristo jakaa mitattavat asiat neljään eri näkökulmaan: Asiakkaan näkökulma miten asiakkaat meidät näkevät? Talousnäkökulma miten osakkeenomistaja meidät näkevät? Yrityksen sisäinen näkökulma ja tehokkuus missä meidän pitää olla hyviä? Jatkuvan kehittymisen ja innovaation näkökulma miten voimme kehittää toimintaamme ja luoda uutta lisäarvoa? 26

27 Balanced Scorecard Balanced Scorecard esimerkki eräästä Suomalaisesta liikepankista. Esimerkki kuvaa kehittämishankkeen hyötyjen seurantaa. GOALS Customer Perspective: How do customers see us? METRICS Financial Perspective: How do we look to shareholders? GOALS METRICS Quality customer service Number of customers per instrument per month Max/Avg/Min value of deals per customer per month Customer satisfaction rating Number of related customer complaints per month Contribution of project investment to business growth Cost-effective service delivery Total value of deals per month Bank s market share of domestic business Project personnel costs per Bank/provider per month Systems maintenance costs per month Systems operating costs per month 27

28 Balanced Scorecard Internal Perspective: What must we excel at? Innovation and Learning Perspective: Can we continue to improve and contribute value? GOALS METRICS GOALS METRICS Number of all processed deals (and other txs) in Back Office per month Streamlined money market instrument business process Average processing time per deal (and other tx) in BO Ratio of deals incorrectly processed by BO/all deals processed by BO per month Ratio of system downtime/total trading time per month Number of production Change Requests per month Continuous growth and innovation Number of employees in Front/Back/Middle offices Average number of working hours per employee in FO/BO/MO per month Number of EMU related production Change Requests per month Number of calls to help desk per month 28

29 Projektin synty Projektin synty Tarjouspyyntö Sisäinen projekti - projektin asettaminen Business Case ja mittareiden asettaminen Sopimuksen sisältö Projektin ja projektisalkun hallinta ja priorisointi 29

30 Sopimuksen sisältö Projektien läpiviennistä sovitaan toimittajan kanssa yhteisellä kirjallisella sopimuksella, joka kattaa sekä toimittajan että ostajan oikeudet. Sopimus voi olla hyvinkin monimutkainen jos kyseessä on projekti, joka toteuttaa liiketoiminnalle kriittisen ohjelmiston tai jos kyseessä on kokonaan uuden tekniikan tai sovelluksen luominen (Intellectual Property Rights). Sopimuksessa täsmennettäviä asioita ovat mm.: Projektin laajuus ja määrittely Vastuut ja resurssitarpeet ja -profiilit Aikataulut ja työmääräarviot Hyväksymisprosessi, muutostenhallinta ja hyväksynnät Organisaatio ja toimintaperiaatteet Palkkiot, ehdot palkkion määräytymiselle Projektin yksityiskohtainen laajuus Projektin aktiviteetit ja lopputuotteet Yksityiskohtaiset työmäärät Projektin oletukset ja avoimet asiat Yksityiskohtaiset vastuut 30

31 Sopimuksen sisältö Esimerkki sopimuksen sisällysluettelosta: 1. Definitions 2. Term and Termination 3. Supplier Responsibilities 4. The Client's Responsibilities 5. Intellectual Property Rights 6. Progress Meetings 7. Personnel Arrangements 8. Payment and Expenses 9. Termination 10. Warranty 11. Indemnities 12. Limitation of Liability 13. Force Majeure 14. Procedures 15. Confidentiality 16. General 17. Other Commitments Määritelmät Voimassaoloaika Toimittajan vastuut Tilaajan vastuut Intellectual Property Rights Seurantakokoukset Henkilöjärjestelyt Maksuaikataulu ja kulutlaskutus Irtisanomismenettelyt Takuu Vahingonkorvaus Vastuun rajaukset Force Majeure ylivoimainen este Menettelytavat Luottamuksellisuus Yleistä asiaa Muut sitoumukset 31

32 Projektin synty Projektin synty Tarjouspyyntö Sisäinen projekti - projektin asettaminen Business Case ja mittareiden asettaminen Sopimuksen sisältö Projektin ja projektisalkun hallinta ja priorisointi 32

33 Projektin ja projektisalkun hallinta Visiosta projekteihin ja projektisalkun hallintaan. Set the direction Implement the changes Manage the project portfolio Vision Strategy Strategic goals Goal 1 Goal 2 Goal 3 Goal 4 Strategic development areas - Projects Development project 1 Development project 2 Development project N Project categories Prioritisation criteria Decision making criteria The processes for the kicking off, following-up and completing the projects Project office discipline Balanced Scorecard Measure the performance 33

34 Projektin hallinta Muutosvoimat vaikuttavat projektin ja hankkeen ohjaukseen. Projektin olemassaolon oikeutus on tarkistettava säännöllisesti. Ympäristön muutosvoimat Hankkeen aikataulu ja ohjausmenetelmät Riskienhallinta Aikaseuranta Riippuvuuksien hallinta Projektin seuranta Vaiheet 11/00 Hankkeen aikataulu 12/01 Raportointi ja vastuut Päätöksenteko Dokumentointi Laadunvalvonta Re-engineering Organisaatiosuunnittelu Tekninen infrastruktuuri Järjestelmän toteuttamisprojekti Palaute ja kannustus Tiedottaminen Koulutusvastuut Asioiden hallinta/ongelmien ratkaisu... Standardit ja proseduurit Ympäristön muutosvoimat 34

35 Muutosvoimien vaikutus projektin ohjaukseen Muutosvoimat vaikuttavat projektin ja hankkeen ohjaukseen. Projektin ohjaaminen muodostuu useasta osatekijästä, joista yksi on muutosten hallinta. Jatkuva monitorointi ja viesteihin reagointi varmistaa projektin menestyksen. Esimerkkejä projektin etenemiseen vaikuttavista asioista eräässä projektissa: Korkean automaatioasteen sekä pitkälle viedyn integraation vaikutus Päätöksenteon keskittyminen Projektihenkilöstön väsyminen Nopeasti muuttuva liiketoimintaympäristö Ylläpidon määrä sekä palvelutasosta sopiminen Kokonaisuuden hallinnan vaikeus Kommunikaation epäonnistuminen eri toimittajien välillä, väärinkäsitykset Monitasoisen teknisen arkkitehtuurin hallinta ja vastuut Kiinteä aikataulu Liiketoiminnan odotettua suurempi monimutkaisuus 35

36 Projektisalkun priorisointi Projektisalkun priorisointi on normaalia toimintaa, koska yrityksen resurssit ovat rajalliset ja kehittämiskohteita on yleensä rajattomasti. Tässä tilanteessa yrityksen on järkevää varmistaa tärkeimpien hankkeiden läpimeno antamalla niille etuoikeus resurssien käytössä. Priorisoinnin avulla: Allokoidaan rajallisia resursseja tärkeimpiin hankkeisiin Hallitaan projektien läpivientiin liittyviä riskejä Varmistetaan osaltaan liiketoiminnan häiriötön jatkuvuus Ohjataan yrityksen johto seuraamaan ja tukemaan kriittisiä hankkeita 36

37 Esimerkki projektisalkun priorisoinnista. Projektisalkun priorisointi Projekti Pri. Toiminto Spon- Aika- Resurs- Kok. Kok. Budj. Käyt. Tilanne sori taulu sointi Budj. Tot 8/ /00 Vakuutusjärjestelmä A Alue AS 4,0 3,6 5,2 3,6 Hyväksytty ja käynnistetty Call Center kehittäminen B Liike KL 4,0 4,0 Hyväksytty, ei käynnistetty Palkkajärjestelmä D Tuki TL 5,0 1,4 5,0 1,4 Hyväksytty ja käynnistetty Tarjousjärjestelmä D Liike TN 11,0 8,8 3,5 1,9 Hyväksytty ja käynnistetty Yritysten arvonmääritys C Alue JT 5,6 3,0 1,8 0,5 Hyväksytty ja käynnistetty Maksujärjestelmä C Tuki AS 2,5 0,4 0,4 0,2 Hyväksytty ja käynnistetty Ulkomaan maksuliike D Tuki KL 3,0 2,9 0,5 1,2 Hyväksytty ja käynnistetty Dealingjärjestelmä B Liike TL 1,2 0,2 1,5 0,3 Hyväksytty ja käynnistetty Raportointi A Tuki TN 1,0 0,4 0,9 0,3 Hyväksytty ja käynnistetty 37

38 Projektin synty osuus kertaus Opiskelijalla tulisi olla hyvä kuva siitä mitä tapahtuu ennen projektin käynnistämistä mitkä ovat tärkeimmät tekijät projektin asettamisen kannalta Määritelty kesto, eri vaiheita Määritelty aloituspiste Määritelty lopetuspiste Tarve Resurssitarve Tarve tyydytetty Tuki ja / tai linja-organisaatio Projekti synty suunnittelu käynnistys tekeminen päätös operointi Yrityksen tukiorganisaatio tukee projektia (ja muita projekteja) peruspalveluilla ohjaus 38

Yrittäjien ja selvittäjien näkemykset yritysten suorituskyvystä

Yrittäjien ja selvittäjien näkemykset yritysten suorituskyvystä Yrittäjien ja selvittäjien näkemykset yritysten suorituskyvystä 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Seminaari Mikko Hakola Balanced Scorecard (BSC) Suorituskykymittaristo (nelikenttä) Taloudellinen näkökulma

Lisätiedot

Tik Ohjelmistoprojektien Hallinta. Luento 4 Projektin käynnistäminen

Tik Ohjelmistoprojektien Hallinta. Luento 4 Projektin käynnistäminen Tik-76.612 Ohjelmistoprojektien Hallinta Luento 4 Projektin käynnistäminen Luentokartta Projektin elinkaaren vaiheet Aika Ti 12.3 To 14.3 Ti 19.3 To 21.3 Ti 26.3 To 4.4 Ti 9.4 To 11.4 Ti 16.4 Ti 18.4 To

Lisätiedot

Aalto-yliopiston laatujärjestelmä ja auditointi. Aalto-yliopisto Inkeri Ruuska, Head of Planning & Management Support

Aalto-yliopiston laatujärjestelmä ja auditointi. Aalto-yliopisto Inkeri Ruuska, Head of Planning & Management Support Aalto-yliopiston laatujärjestelmä ja auditointi Aalto-yliopisto Inkeri Ruuska, Head of Planning & Management Support 16.11.2016 The quality policy principles governing the activities of Aalto University

Lisätiedot

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 2. Liiketoimintamallit ja kyvykkyydet KA-suunnittelussa

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 2. Liiketoimintamallit ja kyvykkyydet KA-suunnittelussa JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 2. Liiketoimintamallit ja kyvykkyydet KA-suunnittelussa Versio: Luonnos palautekierrosta varten Julkaistu: Voimassaoloaika: toistaiseksi

Lisätiedot

PARTNERSHIP MONITOR. POTRA-NIS Oy I I

PARTNERSHIP MONITOR. POTRA-NIS Oy I I Partnership Monitor PARTNERSHIP MONITOR Partnership Monitor on menetelmä teollisuusyrityksille tuottavuuden lisäämiseksi ja liiketoiminnan kasvattamiseksi hyvin toimivien asiakas- ja toimittajasuhteiden

Lisätiedot

Kuinka hallita suuria muutoshankkeita? Onnistumisen ja epäonnistumisen elementit

Kuinka hallita suuria muutoshankkeita? Onnistumisen ja epäonnistumisen elementit Kuinka hallita suuria muutoshankkeita? Onnistumisen ja epäonnistumisen elementit Jarmo Nykänen, Director, EY Agenda: Tausta Ongelmankentän jäsentäminen Hankkeiden elinkaari ja näkökulmat Esimerkki onnistuneesta

Lisätiedot

Hankkeen toiminnot työsuunnitelman laatiminen

Hankkeen toiminnot työsuunnitelman laatiminen Hankkeen toiminnot työsuunnitelman laatiminen Online-hanketyöpaja innovaatioiden siirto -hanketta valmisteleville 24.11.2011 Työsuunnitelma Vastaa kysymykseen mitä projektissa tehdään, jotta tuotokset

Lisätiedot

HITSAUKSEN TUOTTAVUUSRATKAISUT

HITSAUKSEN TUOTTAVUUSRATKAISUT Kemppi ARC YOU GET WHAT YOU MEASURE OR BE CAREFUL WHAT YOU WISH FOR HITSAUKSEN TUOTTAVUUSRATKAISUT Puolitetaan hitsauskustannukset seminaari 9.4.2008 Mikko Veikkolainen, Ratkaisuliiketoimintapäällikkö

Lisätiedot

Tik-76.612 Ohjelmistoprojektien Hallinta

Tik-76.612 Ohjelmistoprojektien Hallinta Tik-76.612 Ohjelmistoprojektien Hallinta Tervetuloa kurssille! 2 Kurssin yleisinfo Kurssin tausta Katsaus luentoihin Aloitusluennon agenda Luennoitsijoiden esittely Harjoitustyön läpikäynti Muut käytännön

Lisätiedot

Projektinhallinta TARJA NISKANEN LÄHTEENÄ MM. KEHITTÄJÄN KARTTAKIRJA

Projektinhallinta TARJA NISKANEN LÄHTEENÄ MM. KEHITTÄJÄN KARTTAKIRJA Projektinhallinta TARJA NISKANEN LÄHTEENÄ MM. KEHITTÄJÄN KARTTAKIRJA PROJEKTITOIMINNAN ONGELMIA Kaikkea mahdollista nimitetään projekteiksi Projekti annetaan henkilöille muiden töiden ohella Ei osata käyttää

Lisätiedot

Prosessiajattelu. Organisaation prosessikuvaus - CMMI. Prosessikuvaukset ja elinkaarimallit. Organisaation prosessien määritys CMMI käytänteet

Prosessiajattelu. Organisaation prosessikuvaus - CMMI. Prosessikuvaukset ja elinkaarimallit. Organisaation prosessien määritys CMMI käytänteet Organisaation prosessikuvaus - CMMI Prosessikuvaukset ja elinkaarimallit Sami Kollanus TJTA330 Ohjelmistotuotanto 7.2.2007 Level5 Level4 Level3 Requirements Development Technical Solution Product Integration

Lisätiedot

CASE POSTI: KEHITYKSEN KÄRJESSÄ TALOUDEN SUUNNITTELUSSA KETTERÄSTI PALA KERRALLAAN

CASE POSTI: KEHITYKSEN KÄRJESSÄ TALOUDEN SUUNNITTELUSSA KETTERÄSTI PALA KERRALLAAN POSTI GROUP CASE POSTI: KEHITYKSEN KÄRJESSÄ TALOUDEN SUUNNITTELUSSA KETTERÄSTI PALA KERRALLAAN TIINA KATTILAKOSKI POSTIN TALOUDEN SUUNNITTELU Mistä lähdettiin liikkeelle? Ennustaminen painottui vuosisuunnitteluun

Lisätiedot

Vuosi ISO 9001 ja 14001:2015 julkaisusta sertifioijan kokemuksia Sertifioinnilla kilpailuetua - Inspectan tietopäivä

Vuosi ISO 9001 ja 14001:2015 julkaisusta sertifioijan kokemuksia Sertifioinnilla kilpailuetua - Inspectan tietopäivä Sertifioinnilla kilpailuetua - Inspectan tietopäivä 7.9.2016 Seppo Salo, Pääarvioija 1 Tänään iskemme käsiksi näihin Agenda Siirtymäajan toimenpiteet ja mitä päivittäminen vaatii Tärkeimmät muutokset ja

Lisätiedot

Internet of Things. Ideasta palveluksi IoT:n hyödyntäminen teollisuudessa. Palvelujen digitalisoinnista 4. teolliseen vallankumoukseen

Internet of Things. Ideasta palveluksi IoT:n hyödyntäminen teollisuudessa. Palvelujen digitalisoinnista 4. teolliseen vallankumoukseen Internet of Things Ideasta palveluksi 17.4.2015 IoT:n hyödyntäminen teollisuudessa Palvelujen digitalisoinnista 4. teolliseen vallankumoukseen We are where our clients are CGI in Finland and globally Close

Lisätiedot

INTEGROIDUT PROJEKTITOTEUTUKSET. IPT-strategiapäivä , Lauri Merikallio, Vison Alliance Partners Oy

INTEGROIDUT PROJEKTITOTEUTUKSET. IPT-strategiapäivä , Lauri Merikallio, Vison Alliance Partners Oy INTEGROIDUT PROJEKTITOTEUTUKSET IPT-strategiapäivä 16.1.2014, Lauri Merikallio, Vison Alliance Partners Oy Arkipäivän pohdintaa epävarmuuksia ja riskejä sisältävien hankkeiden johtamisessa Kuka/ketkä hinnoittelevat

Lisätiedot

Pilari 2 mukainen vakavaraisuuden kokonaisarvio

Pilari 2 mukainen vakavaraisuuden kokonaisarvio Pilari 2 mukainen vakavaraisuuden kokonaisarvio Tiedotustilaisuus 28.9.2006 Helena Tuhkanen Esityksen tavoitteet Esityksen tavoitteena on kertoa Pilari 2 prosesseista ja näiden välisen vuoropuhelun toteuttamisesta

Lisätiedot

Projektin tavoitteet

Projektin tavoitteet VBE II, vaihe 1: 2005-2006 Data yrityksistä ja rakennushankkeista TUT Tekniset ratkaisut RAK (VRLab)+ARK iroom validointi Työpajat Seminaarit Esitelmät Osallistuvat yritykset VTT Käyttöönotto- ja hyötymallit,

Lisätiedot

Aki Jääskeläinen Tutkijatohtori Tampereen teknillinen yliopisto aki.jaaskelainen@tut.fi www.tut.fi/pmteam 17.5.2013

Aki Jääskeläinen Tutkijatohtori Tampereen teknillinen yliopisto aki.jaaskelainen@tut.fi www.tut.fi/pmteam 17.5.2013 Aki Jääskeläinen Tutkijatohtori Tampereen teknillinen yliopisto aki.jaaskelainen@tut.fi www.tut.fi/pmteam 17.5.2013 Esityksen sisältö Keskeiset käsitteet Mittaamisen tila kuntien teknisessä toimessa Näkökulmia

Lisätiedot

Ohjelmajohtamisen kehittäminen

Ohjelmajohtamisen kehittäminen Ohjelmajohtamisen kehittäminen Valtuuston strategiaseminaari, Hotelli Korpilampi Ohjelmajohtaja Päivi Hoverfält Mitä on ohjelmajohtaminen? Ohjelmajohtaminen on tapa organisoida ja johtaa merkittäviä muutoksia

Lisätiedot

Luku 6 Projektisuunnitteluvaihe

Luku 6 Projektisuunnitteluvaihe Luku 6 Projektisuunnitteluvaihe Projektisuunnittelu Project Planning Projektin Project Definition määrittely and ja Planning suunnittelu Projektin Initiate käynnistäminen andja organisointi Project Organize

Lisätiedot

JHS- seminaari Uudet suositukset ICT- palvelujen kehittämiseen

JHS- seminaari Uudet suositukset ICT- palvelujen kehittämiseen JHS- seminaari Uudet suositukset ICT- palvelujen kehittämiseen Miten toiminnan tehokkuutta/hankinnan hyötyjä voidaan mitata Oulun kaupunki/tietohallinto Kaisa Kekkonen 24.11.2009 Kustannus-hyötyanalyysi

Lisätiedot

TietoEnator Pilot. Ari Hirvonen. TietoEnator Oyj. Senior Consultant, Ph. D. (Economics) presentation TietoEnator 2003 Page 1

TietoEnator Pilot. Ari Hirvonen. TietoEnator Oyj. Senior Consultant, Ph. D. (Economics) presentation TietoEnator 2003 Page 1 TietoEnator Pilot Ari Hirvonen Senior Consultant, Ph. D. (Economics) TietoEnator Oyj presentation TietoEnator 2003 Page 1 Sallikaa minun kysyä, mitä tietä minun tulee kulkea? kysyi Liisa. Se riippuu suureksi

Lisätiedot

Paikkatiedon kypsyysmalli, case Espoo ja Turku. Aalto-yliopisto Insinööritieteiden korkeakoulu

Paikkatiedon kypsyysmalli, case Espoo ja Turku. Aalto-yliopisto Insinööritieteiden korkeakoulu Paikkatiedon kypsyysmalli, case Espoo ja Turku Aalto-yliopisto Insinööritieteiden korkeakoulu seminaari 12.5.2011 Esityksen sisältö Mitä organisaation paikkatietokypsyys tarkoittaa? Miksi paikkatietokypsyyden

Lisätiedot

TEOLLINEN KILPAILUKYKY PALAAKO TUOTANTO SUOMEEN?

TEOLLINEN KILPAILUKYKY PALAAKO TUOTANTO SUOMEEN? TEOLLINEN KILPAILUKYKY PALAAKO TUOTANTO SUOMEEN? 8.2.2016 Professori Jussi Heikkilä, jussi.heikkila@tut.fi Tuotannon strateginen ja operatiivinen johtaminen Tuotannon operatiivisen johtamisen keskeiset

Lisätiedot

A Plan vs a Roadmap. This is a PLAN. This is a ROADMAP. PRODUCT A Version 1 PRODUCT A Version 2. PRODUCT B Version 1.1. Product concept I.

A Plan vs a Roadmap. This is a PLAN. This is a ROADMAP. PRODUCT A Version 1 PRODUCT A Version 2. PRODUCT B Version 1.1. Product concept I. A Plan vs a Roadmap PRODUCT A Version 1 PRODUCT A Version 2 PRODUCT B Version 1.1 This is a PLAN Component A RESEARCH project Development project B COMP. C COMP. B RESEARCH project Product concept I This

Lisätiedot

SOA SIG SOA Tuotetoimittajan näkökulma

SOA SIG SOA Tuotetoimittajan näkökulma SOA SIG SOA Tuotetoimittajan näkökulma 12.11.2007 Kimmo Kaskikallio IT Architect Sisältö IBM SOA Palveluiden elinkaarimalli IBM Tuotteet elinkaarimallin tukena Palvelukeskeinen arkkitehtuuri (SOA) Eri

Lisätiedot

CIO muutosjohtajana yli organisaatiorajojen

CIO muutosjohtajana yli organisaatiorajojen CIO muutosjohtajana yli organisaatiorajojen 03.06.2009 Antti Koskelin CIO Konecranes Group 2009 Konecranes Plc. All rights Konecranes overview Business Agenda CIO Agenda Mindset for modern CIO Konecranes

Lisätiedot

Työkalut innovoinnin tehostamiseen valmiina käyttöösi. Microsoft SharePoint ja Project Server valmiina vastaamaan organisaatioiden haasteisiin

Työkalut innovoinnin tehostamiseen valmiina käyttöösi. Microsoft SharePoint ja Project Server valmiina vastaamaan organisaatioiden haasteisiin Työkalut innovoinnin tehostamiseen valmiina käyttöösi Microsoft SharePoint ja Project Server valmiina vastaamaan organisaatioiden haasteisiin Terve! Pieni, nopea kysely kiitos! Lyhyt katsaus osallistujiin

Lisätiedot

Prosessiajattelu. Prosessikuvaukset ja elinkaarimallit. Organisaation prosessikuvaus - CMMI. Sami Kollanus TJTA330 Ohjelmistotuotanto 3.4.

Prosessiajattelu. Prosessikuvaukset ja elinkaarimallit. Organisaation prosessikuvaus - CMMI. Sami Kollanus TJTA330 Ohjelmistotuotanto 3.4. Prosessikuvaukset ja elinkaarimallit Sami Kollanus TJTA330 Ohjelmistotuotanto 3.4. Organisaation prosessikuvaus - CMMI Level5 Level4 Organizational Innovation and Deployment Causal Analysis and Resolution

Lisätiedot

RAKSAKYMPPI käytännöksi

RAKSAKYMPPI käytännöksi RAKSAKYMPPI käytännöksi Perusteet Käyttö Hyödyt Kokemuksia Tarja Mäkelä VTT RATUKE-seminaari 20.9.2007 RAKSAKYMPPI -uutta ajattelua työturvallisuuteen Lisätietoja: Tarja Mäkelä VTT Puh. 020 722 3308, tarja.makela@vtt.fi

Lisätiedot

Tilaajien rooli virtaustehokkuuden kehittämisessä

Tilaajien rooli virtaustehokkuuden kehittämisessä Tilaajien rooli virtaustehokkuuden kehittämisessä 15.11.2016 1 Mahdollisuus Valmistavan tuotannon tehokkuus on yli kolminkertaistunut rakentamiseen verrattuna Etumatka voidaan kuoroa tuomalla työmaalle

Lisätiedot

Projektin suunnittelu. Pienryhmäopetus - 71A00300

Projektin suunnittelu. Pienryhmäopetus - 71A00300 Projektin suunnittelu Pienryhmäopetus - 71A00300 Projektikanvaasi Mikä on projektikanvaasi? Visuaalinen työkalu projektitiimille, joka helpottaa projektin suunnittelussa ja projektin tavoitteiden kommunikaatiossa

Lisätiedot

Ei näyttöä tai puheen tasolla

Ei näyttöä tai puheen tasolla Jyväskylän yliopisto 1(5) Dokumenteilla tarkoitetaan suuntaa ohjaavia asiakirjoja, strategioita ja linjauksia. Keskeisiä ovat vain ko. auditointikohdetta koskevat ja ohjaavat dokumentit. Dokumentit voivat

Lisätiedot

JHS XXX ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunvarmistus Liite 2: Tarkistuslistoja

JHS XXX ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunvarmistus Liite 2: Tarkistuslistoja JHS XXX ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunvarmistus Liite 2: Tarkistuslistoja Versio: 0.9 Julkaistu: n.n.2011 Voimassaoloaika: toistaiseksi 1 Yleistä Palvelun kehitys jakautuu vaiheisiin, joiden väleissä

Lisätiedot

Johdantoluento. Ohjelmien ylläpito

Johdantoluento. Ohjelmien ylläpito Johdantoluento Ylläpito-termin termin määrittely Ylläpito ohjelmistotuotannon vaiheena Evoluutio-termin määrittely Muita kurssin aiheeseen liittyviä termejä TTY Ohjelmistotekniikka 1 Ohjelmien ylläpito

Lisätiedot

ServiceNow - ITSM ja CMDB-ratkaisu

ServiceNow - ITSM ja CMDB-ratkaisu ServiceNow - ITSM ja CMDB-ratkaisu Valtorin toiminnanohjausjärjestelmä TOP:in asiakasinfo 15.10.2015 Jori Kanerva toimitusjohtaja, Sofigate Services Oy Tavoite ja sisältö Antaa tietoa ServiceNow-tuotteesta

Lisätiedot

Projektin tilanne. Tavaraliikenteen telematiikka-arkkitehtuuri Liikenne- ja viestintäministeriö

Projektin tilanne. Tavaraliikenteen telematiikka-arkkitehtuuri Liikenne- ja viestintäministeriö Projektin tilanne Tavaraliikenteen telematiikka-arkkitehtuuri Liikenne- ja viestintäministeriö Tehtyä työtä Syksyn mittaan projektiryhmä on kuvannut tavaraliikenteen telematiikkaarkkitehtuurin tavoitetilan

Lisätiedot

Hyvän työelämän eväät - Johtamisella vaikutetaan jaksamiseen

Hyvän työelämän eväät - Johtamisella vaikutetaan jaksamiseen Hyvän työelämän eväät - Johtamisella vaikutetaan jaksamiseen Juha Sipilä Hyvinvointia työelämään -seminaari 12.10.2013 Kaikki alkaa ajatuksesta Luomisen prosessi koostuu kolmesta osatekijästä: 1) Kaikki

Lisätiedot

AFCEA 3.11.2009 PVTO2010 Taistelija / S4

AFCEA 3.11.2009 PVTO2010 Taistelija / S4 AFCEA 3.11.2009 PVTO2010 Taistelija / S4 -Jukka Lotvonen -Vice President, Government Solutions -NetHawk Oyj NetHawk Government Solutions PRIVILEGED Your Wireless Forces NetHawk in Brief - Complete solutions

Lisätiedot

Toimintojen vahvistaminen rakennejärjestelyn avulla

Toimintojen vahvistaminen rakennejärjestelyn avulla Rovaniemen Energia Oy ja Napapiirin Vesi Toimintojen vahvistaminen rakennejärjestelyn avulla en alustava työsuunnitelma elokuu 2006 Alustava kokonaisaikataulu 2 4/2006 5/2006 11/2006 3-6/2007 Kaupungin

Lisätiedot

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA lukien toistaiseksi 1 (5) Sijoituspalveluyrityksille MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA Rahoitustarkastus antaa sijoituspalveluyrityksistä annetun lain

Lisätiedot

Contracts in Finnair. Ville Halonen 7.9.2015

Contracts in Finnair. Ville Halonen 7.9.2015 Contracts in Finnair Ville Halonen 7.9.2015 Content Who am I Contract Definition Scope of Contracts in Finnair Specialties in Airline Business Procurement Categories, Spend & Suppliers Objectives for Supplier

Lisätiedot

Kokonaisarkkitehtuuri Organisaation ja sen ICT tuen yhteistoiminnallista kehittämistä

Kokonaisarkkitehtuuri Organisaation ja sen ICT tuen yhteistoiminnallista kehittämistä Kokonaisarkkitehtuuri Organisaation ja sen ICT tuen yhteistoiminnallista kehittämistä Terveydenhuollon ATK-päivät Jyväskylä 26.05.2009 Mirja Pulkkinen Jyväskylän Yliopisto 1 Miksi kokonaisarkkitehtuuri?

Lisätiedot

Nanso Group Venäjän kasvuohjelma. Jussi Tolvanen 24.1.2013

Nanso Group Venäjän kasvuohjelma. Jussi Tolvanen 24.1.2013 Nanso Group Venäjän kasvuohjelma Jussi Tolvanen 24.1.2013 Nanso Group lyhyesti Nanso Group on 91 vuotta sitten perustettu vaatetusalan perheyhtiö Nanso Groupilla on vahva brändiportfolio, jonka brändeillä

Lisätiedot

Keskeisiä näkökulmia RCE-verkoston rakentamisessa Central viewpoints to consider when constructing RCE

Keskeisiä näkökulmia RCE-verkoston rakentamisessa Central viewpoints to consider when constructing RCE Keskeisiä näkökulmia RCE-verkoston rakentamisessa Central viewpoints to consider when constructing RCE Koordinaattorin valinta ja rooli Selection and role of the coordinator Painopiste: tiede hallinto

Lisätiedot

IPT-työpaja # Kysely kehitys- ja toteutusvaiheissa oleville hankkeille

IPT-työpaja # Kysely kehitys- ja toteutusvaiheissa oleville hankkeille IPT-työpaja #7 15-16.3 Kysely kehitys- ja toteutusvaiheissa oleville hankkeille Kyselytutkimus Tilaajan / käyttäjien edustajat 5 vastaajaa, joista: 5 APR:n jäsentä 2 projektipäällikköä 7 vastaajaa, joista:

Lisätiedot

LARK5-seminaari Salpaus Ammatillisen koulutuksen rahoitus-, ohjaus sääntelyjärjestelmä perustettavan uuden oppilaitoksen näkökulmasta

LARK5-seminaari Salpaus Ammatillisen koulutuksen rahoitus-, ohjaus sääntelyjärjestelmä perustettavan uuden oppilaitoksen näkökulmasta LARK5-seminaari 22.9.2016 Salpaus Ammatillisen koulutuksen rahoitus-, ohjaus sääntelyjärjestelmä perustettavan uuden oppilaitoksen näkökulmasta Perho Liiketalousopisto Oy:n tavoite Perho Liiketalousopisto

Lisätiedot

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla TURUN YLIOPISTO Hoitotieteen laitos RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla Pro gradu -tutkielma, 34 sivua, 10 liitesivua

Lisätiedot

KA2 Yhteistyöhankkeet Strategiset kumppanuushankkeet. Hakukierros 2017

KA2 Yhteistyöhankkeet Strategiset kumppanuushankkeet. Hakukierros 2017 KA2 Yhteistyöhankkeet Strategiset kumppanuushankkeet Hakukierros 2017 Erasmus + -ohjelman päätoiminnot (Key Actions) KA1 Liikkuvuus (Learning Mobility of Individuals) KA2 Yhteistyöhankkeet (Cooperation

Lisätiedot

Mallinnusinnovaatioiden edistäminen infra-alalla hankinnan keinoin

Mallinnusinnovaatioiden edistäminen infra-alalla hankinnan keinoin TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT OY Mallinnusinnovaatioiden edistäminen infra-alalla hankinnan keinoin Pirkanmaan maanrakennuspäivä 2016 12.1.2016 Markku Niemi Taustaa Liikenneviraston hallinnoiman väyläomaisuuden

Lisätiedot

Kasvavaa kilpailukykyä. Tuottavuuspalvelut. Selvästi enemmän

Kasvavaa kilpailukykyä. Tuottavuuspalvelut. Selvästi enemmän Kasvavaa kilpailukykyä Tuottavuuspalvelut Selvästi enemmän Mittarointipalvelu OHJAUSTEN KYTKENTÄ OHJELMISTON ASENNUS SOVITTU PALVELUTASO MITTAROINTI LAITEASENNUS LAITETASON MITTAROINTI ENNALTA SOVITUT

Lisätiedot

Vastausten ja tulosten luotettavuus. 241 vastausta noin 10 %:n vastausprosentti tyypillinen

Vastausten ja tulosten luotettavuus. 241 vastausta noin 10 %:n vastausprosentti tyypillinen Vastausten ja tulosten luotettavuus Vastaukset 241 vastausta noin 10 %:n vastausprosentti tyypillinen Kansainväliset IT:n hallinnan hyvät käytännöt. Luotettavuusnäkökohdat Kokemukset ja soveltamisesimerkit

Lisätiedot

2. päivä. Etätehtävien purku Poikkeamat. Poikkeamat Auditoinnin raportointi Hyvän auditoijan ominaisuudet Harjoituksia

2. päivä. Etätehtävien purku Poikkeamat. Poikkeamat Auditoinnin raportointi Hyvän auditoijan ominaisuudet Harjoituksia OAMK / Luova 4.5. ja 11.5. Sisäinen auditointi osa Oamkin ympäristöohjelmatyötä Sisältö 1. päivä Johdanto Auditoinnin tavoitteet Ympäristöstandardin (ISO 14001) pääkohdat Alustava ympäristökatselmus Auditoinnin

Lisätiedot

PERFORMANCE MANAGEMENT

PERFORMANCE MANAGEMENT PERFORMANCE MANAGEMENT Prof. Teemu Malmi HSE AGENDA Johtamisjärjestelmän komponentit Suorituksen mittaus osana johtamista Suorituksen mittauksen kytkeminen organisaation strategiaan Mittaristoista johtamisjärjestelmiksi

Lisätiedot

Hankintailmoitus: Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä/kiinteistöyksikkö : Puijon sairaalan Pääaula-alueen uudistus, Sähköurakka

Hankintailmoitus: Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä/kiinteistöyksikkö : Puijon sairaalan Pääaula-alueen uudistus, Sähköurakka Finland Tender Hankintailmoitus: Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä/kiinteistöyksikkö : Puijon sairaalan Pääaula-alueen uudistus, Sähköurakka Tarjoukset 6.5.2011 klo 15.00 mennessä osoitteeseen:

Lisätiedot

CxO Professional Oy 2017

CxO Professional Oy 2017 Tausta Kysely lanseerattiin 3.10.2016. Tavoitteena oli 100 vastausta. Vastausaikaa oli alun perin lokakuun 2016 loppuun, mutta sitä pidennettiin ensin marraskuun loppuun ja lopulta 13.1.2017 saakka. Vastaajille

Lisätiedot

Kuntien talous- ja toimintatietojen, tilastoinnin ja tietohuollon kehittäminen (Kuntatieto ohjelma)

Kuntien talous- ja toimintatietojen, tilastoinnin ja tietohuollon kehittäminen (Kuntatieto ohjelma) Kuntien talous- ja toimintatietojen, tilastoinnin ja tietohuollon (Kuntatieto ohjelma) hallintamalli (luonnos) 26.6.2013 Tommi Oikarinen Ohjauksen ja hallinnan tehtävät Johtoryhmä Ohjaus Tavoitteiden asettaminen

Lisätiedot

Palvelukonsepteja korjausrakentamiseen muilta toimialoilta - liiketoiminta- ja verkostotutkijan näkemys korjaamiseen

Palvelukonsepteja korjausrakentamiseen muilta toimialoilta - liiketoiminta- ja verkostotutkijan näkemys korjaamiseen Palvelukonsepteja korjausrakentamiseen muilta toimialoilta - liiketoiminta- ja verkostotutkijan näkemys korjaamiseen Rakennusten ja alueiden uudistaminen ja korjaaminen 19.1.2010 Tutkija Tapani Ryynänen,

Lisätiedot

Automaatiojärjestelmän hankinnassa huomioitavat tietoturva-asiat

Automaatiojärjestelmän hankinnassa huomioitavat tietoturva-asiat Automaatiojärjestelmän hankinnassa huomioitavat tietoturva-asiat Teollisuusautomaation tietoturvaseminaari Purchasing Manager, Hydro Lead Buyer, Industrial Control Systems 1 Agenda / esityksen tavoite

Lisätiedot

Työkaluja esimiestyön tehostamiseen

Työkaluja esimiestyön tehostamiseen Työkaluja esimiestyön tehostamiseen 7.5.2009 Anna-Maija Sorvoja, HR Management Consultant Aditro Ohjelma 1. Esimiestyön haasteita 2. Työkaluja haasteiden kohtaamiseen, 3. Yhteenveto case-esimerkkejä 2

Lisätiedot

Lyhyt johdatus ketterään testaukseen

Lyhyt johdatus ketterään testaukseen TTY:n Testauspäivät, Tampere 15.8.2006 Lyhyt johdatus ketterään testaukseen eli Ketterän ohjelmistokehityksen laatukäytäntöjä Juha Itkonen SoberIT Teknillinen korkeakoulu Juha.Itkonen@tkk.fi Ketterä ohjelmistokehitys

Lisätiedot

Harjoitustyö Case - HelpDesk

Harjoitustyö Case - HelpDesk Harjoitustyö Case - HelpDesk Harjoitustyön Case: HelpDesk -sovellus Tietotekniikkatoimittaja AB ja asiakas X ovat viime vuonna sopineet mikrotukiyksikön ulkoistamisesta X:ltä AB:n liikkeenjohdon vastuulle.

Lisätiedot

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi Network to Get Work Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students www.laurea.fi Ohje henkilöstölle Instructions for Staff Seuraavassa on esitetty joukko tehtäviä, joista voit valita opiskelijaryhmällesi

Lisätiedot

Tietoturvapolitiikka

Tietoturvapolitiikka Valtiokonttori Ohje 1 (6) Tietoturvapolitiikka Valtion IT -palvelukeskus Valtiokonttori Ohje 2 (6) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Tietoturvallisuuden kattavuus ja rajaus Valtion IT-palvelukeskuksessa...

Lisätiedot

Valtori tänään ja huomenna Valtorin strategia. Valtorin asiakaspäivä 30.10.2014 Toimitusjohtaja Kari Pessi

Valtori tänään ja huomenna Valtorin strategia. Valtorin asiakaspäivä 30.10.2014 Toimitusjohtaja Kari Pessi Valtori tänään ja huomenna Valtorin strategia Valtorin asiakaspäivä 30.10.2014 Toimitusjohtaja Kari Pessi MUUTOS = MAHDOLLISUUS JA HAASTE On etuoikeus olla toteuttamassa muutosta ja ottaa haaste vastaan.

Lisätiedot

AYYE 9/ HOUSING POLICY

AYYE 9/ HOUSING POLICY AYYE 9/12 2.10.2012 HOUSING POLICY Mission for AYY Housing? What do we want to achieve by renting apartments? 1) How many apartments do we need? 2) What kind of apartments do we need? 3) To whom do we

Lisätiedot

Market Expander & QUUM analyysi

Market Expander & QUUM analyysi Market Expander & QUUM analyysi KANSAINVÄLISTYMISEN KEHITYSTASOT Integroitua kansainvälistä liiketoimintaa Resurssien sitoutuminen, tuotteen sopeuttaminen, kulut, KV liiketoiminnan osaaminen Systemaattista

Lisätiedot

Havaintoja suomalaisista ja pohjoismaisista peruskirjahakemuksista Irma Garam CIMO 28.5.2015

Havaintoja suomalaisista ja pohjoismaisista peruskirjahakemuksista Irma Garam CIMO 28.5.2015 Erasmus Charter for Higher Education (ECHE) Havaintoja suomalaisista ja pohjoismaisista peruskirjahakemuksista Irma Garam CIMO 28.5.2015 Pohjoismainen ECHE-hanke ECHE-dokumenttien tarkastelu ja vertailu

Lisätiedot

Valtion taloushallinnon kokonaisarkkitehtuurin tavoitetila

Valtion taloushallinnon kokonaisarkkitehtuurin tavoitetila Valtion taloushallinnon kokonaisarkkitehtuurin tavoitetila Valtion taloushallintopäivä 18.11.2015 Olli Ahonen Valtiokonttori Sisällys Johdanto Visio ja tavoitteet 1. Toiminta-arkkitehtuuri - Palvelut -

Lisätiedot

Laatukäsikirja - mikä se on ja miten sellainen laaditaan?

Laatukäsikirja - mikä se on ja miten sellainen laaditaan? Laatukäsikirja - mikä se on ja miten sellainen laaditaan? Matkailun laatu laatukäsikirja osaksi yrityksen sähköistä liiketoimintaa Sähköinen aamuseminaari matkailualan toimijoille 24.8.2010 Riitta Haka

Lisätiedot

KA2 Yhteistyöhankkeet Strategiset kumppanuushankkeet. Hakukierros 2016

KA2 Yhteistyöhankkeet Strategiset kumppanuushankkeet. Hakukierros 2016 KA2 Yhteistyöhankkeet Strategiset kumppanuushankkeet Hakukierros 2016 Erasmus + -ohjelman päätoiminnot (Key Actions) KA1 Liikkuvuus (Learning Mobility of Individuals) KA2 Yhteistyöhankkeet (Cooperation

Lisätiedot

Tarua vai totta: sähkön vähittäismarkkina ei toimi? 11.2.2015 Satu Viljainen Professori, sähkömarkkinat

Tarua vai totta: sähkön vähittäismarkkina ei toimi? 11.2.2015 Satu Viljainen Professori, sähkömarkkinat Tarua vai totta: sähkön vähittäismarkkina ei toimi? 11.2.2015 Satu Viljainen Professori, sähkömarkkinat Esityksen sisältö: 1. EU:n energiapolitiikka on se, joka ei toimi 2. Mihin perustuu väite, etteivät

Lisätiedot

Viitta talous- ja henkilöstöhallinnon itsearviointityökalu. Esittelymateriaali

Viitta talous- ja henkilöstöhallinnon itsearviointityökalu. Esittelymateriaali Viitta talous- ja henkilöstöhallinnon itsearviointityökalu Esittelymateriaali Esityksen sisältö Viitta-työkalun tausta Miten työkalu on syntynyt? Viitta-työkalun tavoitteet ja hyödyt Itsearviointiprosessi

Lisätiedot

Puolustusvoimien laadunvarmistuspäivät

Puolustusvoimien laadunvarmistuspäivät Puolustusvoimien laadunvarmistuspäivät Riskienhallinta toimitusprojekteissa PVLOGL, Tampere 13.4.2016 Luennoitsijasta Jouko Saikkonen, DI Osastoinsinööri IlmavE 1987 2008 Kaukovalvontatutkahankinta 1987

Lisätiedot

PROJEKTINHALLINTA

PROJEKTINHALLINTA 2900050 PROJEKTINHALLINTA Marko Seppänen marko.seppanen@tut.fi FB109, p. 3115 3655 2900050 PROJEKTINHALLINTA (2ov)! Luennot keskiviikkoisin klo 12-14 Pikku Sali 1 3.3. Kurssin tavoitteet, rakenne ja järjestelyt.

Lisätiedot

PJU osuuden projektisuunnitelma -malli

PJU osuuden projektisuunnitelma -malli Projektinjohtourakkaosuus PJU osuuden projektisuunnitelma - 12.8.2015 2 (7) Sisällysluettelo 1 PROJEKTISUUNNITELMAN TARKOITUS... 4 2 URAKAN YLEISTIEDOT... 4 3 URAKANORGANISAATIO... 4 4 PROJEKTIN TAVOITTEET

Lisätiedot

Innovation Platform Thinking Jukka P. Saarinen Mika M. Raunio Nadja Nordling Taina Ketola Anniina Heinikangas Petri Räsänen

Innovation Platform Thinking Jukka P. Saarinen Mika M. Raunio Nadja Nordling Taina Ketola Anniina Heinikangas Petri Räsänen Innovation Platform Thinking 17.6.2015 Jukka P. Saarinen Mika M. Raunio Nadja Nordling Taina Ketola Anniina Heinikangas Petri Räsänen Motivation for platform thinking... Normal project with different phases:

Lisätiedot

ECSEL - Electronic Components and Systems for European Leadership

ECSEL - Electronic Components and Systems for European Leadership ECSEL lyhyesti 2015 ECSEL - Electronic Components and Systems for European Leadership The Public-Private Partnership keeping Europe at the Forefront of Technology Development Electronic Components and

Lisätiedot

Tik Ohjelmistoprojektien Hallinta. Luento 8 Projektien erilaisuudet

Tik Ohjelmistoprojektien Hallinta. Luento 8 Projektien erilaisuudet Tik-76.612 Ohjelmistoprojektien Hallinta Luento 8 Projektien erilaisuudet Luentokartta synty suunnittelu käynnistys ohjaus päätös operointi Ti 12.3 To 14.3 Ti 19.3 To 21.3 Ti 26.3 To 4.4 Ti 9.4 To 11.4

Lisätiedot

Indoor Environment 2011-2015

Indoor Environment 2011-2015 Indoor Environment 2011-2015 18.4.2013 Risto Kosonen Ohjelma on investointinäkökulmasta edennyt pääosin suunnitelman mukaisesti Työpaketti Kumulatiiviset kustannukset 1.5.2011 31.8.2012 Kumulatiiviset

Lisätiedot

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers Heikki Laaksamo TIEKE Finnish Information Society Development Centre (TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry) TIEKE is a neutral,

Lisätiedot

Kieliaineistojen käyttöoikeuksien hallinnan tietojärjestelmä

Kieliaineistojen käyttöoikeuksien hallinnan tietojärjestelmä Kieliaineistojen käyttöoikeuksien hallinnan tietojärjestelmä Omistaja Tyyppi Tiedoston nimi Turvaluokitus Kohderyhmä Turvaluokituskäytäntö --- SE/Pekka Järveläinen Projektisuunnitelma projektisuunnitelma_kielihallinto.doc

Lisätiedot

PROJEKTINHALLINTA

PROJEKTINHALLINTA 2900050 PROJEKTINHALLINTA Marko Seppänen marko.seppanen@tut.fi FB109, p. 3115 3655 2900050 PROJEKTINHALLINTA (2ov)! Luennot keskiviikkoisin klo 12-14 Pikku Sali 1 3.3. Kurssin tavoitteet, rakenne ja järjestelyt.

Lisätiedot

Valtorin strategia, päivitetty syksyllä 2016

Valtorin strategia, päivitetty syksyllä 2016 Valtorin strategia, päivitetty syksyllä 2016 Toiminta-ajatus, ja eteneminen Valtori tuottaa valtionhallinnon toimialariippumattomat ICT-palvelut Lähtötilanne Erilaisia palveluita käytössä Erilaiset toimintaprosessit

Lisätiedot

Tilannetietoisuus rajaturvallisuuden johtamisessa

Tilannetietoisuus rajaturvallisuuden johtamisessa Tilannetietoisuus rajaturvallisuuden johtamisessa Kapteeni Mika Suomalainen 25.8.2010 1 Core Concept, Comprehensive Border Security Management 2 Strategic risk analysis 3 National border security strategy

Lisätiedot

Tietoturvallisuus yhteiskunnan, yritysten ja yksityishenkilöiden kannalta

Tietoturvallisuus yhteiskunnan, yritysten ja yksityishenkilöiden kannalta Tietoturvallisuus yhteiskunnan, yritysten ja yksityishenkilöiden kannalta Sähköurakoitsijapäivät 21.11.2013 Kari Wirman 7.11.2013 Kari Wirman 21.11.2013 Kari Wirman, ICT-pooli Tieto Tieto on nyky-yhteiskunnan

Lisätiedot

Arto Kiviniemi Tutkimusprofessori Rakennetun ympäristön tiedonhallinta

Arto Kiviniemi Tutkimusprofessori Rakennetun ympäristön tiedonhallinta Arto Kiviniemi Tutkimusprofessori Rakennetun ympäristön tiedonhallinta buildingsmart määritelmä buildingsmart määriteltiin Washingtonin IAIkokouksessa viime marraskuussa seuraavasti: buildingsmart is integrated

Lisätiedot

TOIMIJAREKISTERIN TOTEUTUKSEN JA YLLÄPIDON HANKINTA - HANKINNAN YKSI- LÖINTI HUOM!

TOIMIJAREKISTERIN TOTEUTUKSEN JA YLLÄPIDON HANKINTA - HANKINNAN YKSI- LÖINTI HUOM! TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 1 1 (5) TOIMIJAREKISTERIN TOTEUTUKSEN JA YLLÄPIDON HANKINTA - HANKINNAN YKSI- LÖINTI HUOM! Tällä liitteellä yksilöidään hankinnan kohteen ominaisuuksia ja toiminnallisuuksia, jotka

Lisätiedot

Euromaat kehittyvät epäyhtenäisesti / Euro Countries Are Developing Unevenly

Euromaat kehittyvät epäyhtenäisesti / Euro Countries Are Developing Unevenly Euromaat kehittyvät epäyhtenäisesti / Euro Countries Are Developing Unevenly Teollisuuden ja palvelualojen ostopäällikköindeksi / Manufacturing and Services Sector Purchasing Magers Index 5 = ei muutosta

Lisätiedot

Brand Compass Arvoa ja kasvua mainetta johtamalla. Työkalu omistajille, hallituksille ja johtoryhmille

Brand Compass Arvoa ja kasvua mainetta johtamalla. Työkalu omistajille, hallituksille ja johtoryhmille Brand Compass Arvoa ja kasvua mainetta johtamalla Työkalu omistajille, hallituksille ja johtoryhmille Maine tulee nostaa hallituksen ja johdon agendalle Hallituksen ja johdon tärkein tehtävä on yrityksen

Lisätiedot

Sisäasianministeriön toimenpiteet henkilöstöhallinnon yhtenäistämiseksi

Sisäasianministeriön toimenpiteet henkilöstöhallinnon yhtenäistämiseksi Sisäasiainministeriön hallinnonalan Kieku-tietojärjestelmähanke Sisäasianministeriön toimenpiteet henkilöstöhallinnon yhtenäistämiseksi Kieku-info 23.9.2011 Sirpa Joensuu, projektipäällikkö Lähtötilanne

Lisätiedot

CERION 2.0 Lea Ryynänen-Karjalainen

CERION 2.0 Lea Ryynänen-Karjalainen CERION 2.0 Lea Ryynänen-Karjalainen IT2012 30.10.2012 Strategiaprosessi 2020: Asiakaslupauksemme EI muutu TOIMINTA- AJATUKSEMME Rakennamme yhdessä asiakkaamme kanssa tavoiteohjattuja ja tehokkaita organisaatioita

Lisätiedot

Mitä Piilaaksossa & globaalisti tapahtuu ja mitä Tekes voi tarjota yrityksille

Mitä Piilaaksossa & globaalisti tapahtuu ja mitä Tekes voi tarjota yrityksille KASVAVAT MOBIILI-MARKKINAT: Mitä Piilaaksossa & globaalisti tapahtuu ja mitä Tekes voi tarjota yrityksille HITECH BUSINESS BREAKFAST, Oulu 10.2.2010 Kari Inberg Liiketoiminta-asiantuntija / Tekes-palvelut

Lisätiedot

Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille?

Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille? Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille? 10.10.01 Tuomo Suortti Ohjelman päällikkö Riina Antikainen Ohjelman koordinaattori 10/11/01 Tilaisuuden teema Kansainvälistymiseen

Lisätiedot

UUSIA Network Anne Bland. Vaikuttavuusinvestointi-opintomatka Lontooseen

UUSIA Network Anne Bland. Vaikuttavuusinvestointi-opintomatka Lontooseen 12.11.2014 UUSIA Network Anne Bland Vaikuttavuusinvestointi-opintomatka Lontooseen 12-14.11.2014 UUSIA Network Perustettu syksyllä 2014 (ent. Social Business International Oy) UUSIA Network Oy on yhteiskunnallinen

Lisätiedot

VBE II, vaihe 1:

VBE II, vaihe 1: VBE II, vaihe 1: 2005-2006 Data yrityksistä ja rakennushankkeista TUT Tekniset ratkaisut RAK (VRLab)+ARK iroom validointi Työpajat Seminaarit Esitelmät Osallistuvat yritykset VBE Kansainvälinen verkosto

Lisätiedot

ICT-palvelujen kehittäminen - suositussarja Suvi Pietikäinen Netum Oy

ICT-palvelujen kehittäminen - suositussarja Suvi Pietikäinen Netum Oy ICT-palvelujen kehittäminen - suositussarja 24.11.2009 Suvi Pietikäinen Netum Oy JHS 171 ICT-palvelujen kehittäminen: Kehittämiskohteiden tunnistaminen ICT-palvelujen kehittäminen: Kehittämiskohteiden

Lisätiedot

Työeläkeyhtiö Varma. IBM Software Day 9.11.2010 Tuukka Tusa, Digia

Työeläkeyhtiö Varma. IBM Software Day 9.11.2010 Tuukka Tusa, Digia Työeläkeyhtiö Varma IBM Software Day 9.11.2010 Tuukka Tusa, Digia Varman perustehtävät Toimintamme perustuu suomalaiseen työhön ja työeläkejärjestelmän kestävyyden turvaamiseen Käsittelemme eläkkeet oikein

Lisätiedot

Miten Valtori auttaa valtionhallinnon ICT-kustannustavoitteiden saavuttamisessa? Valtio Expo Toimitusjohtaja Kari Pessi, Valtori

Miten Valtori auttaa valtionhallinnon ICT-kustannustavoitteiden saavuttamisessa? Valtio Expo Toimitusjohtaja Kari Pessi, Valtori Miten Valtori auttaa valtionhallinnon ICT-kustannustavoitteiden saavuttamisessa? Valtio Expo Toimitusjohtaja Kari Pessi, Valtori Mikä on Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori? Valtori tuottaa

Lisätiedot

Turvallisuusseminaari 30.11 1.11.2006 Silja-Line

Turvallisuusseminaari 30.11 1.11.2006 Silja-Line Turvallisuusseminaari 30.11 1.11.2006 Silja-Line Koneturvallisuus ohjausjärjestelmät ja niihin liittyvät tiedonsiirtojärjestelmät Toiminnallinen turvallisuus Standardi IEC 62061 Koneturvallisuus turvallisuuteen

Lisätiedot