Sininen Kolmio - koulutustarjontaa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sininen Kolmio - koulutustarjontaa"

Transkriptio

1 Sininen Kolmio - koulutustarjontaa Valmennusten opetusmenetelmät Sininen Kolmio Oy toteuttaa henkilöstökoulutuksissaan kokemuksellisen ja yhteistoiminnallisen oppimisen periaatteita. Koulutustapahtuma koostuu monenlaisista yhdessä tekemisen kokemuksista, joiden pohtiminen mahdollistaa yksilöiden oivallusten jakamisen kaikkien osallistujien voimavaraksi. Mukana on herättäviä luento-osuuksia, osallistujia aktivoivaa omaa työtä ja keskusteluja niin pienryhmissä kuin koko osallistujaryhmän kanssa. Sinisestä Kolmiosta paikalla voi olla kaksi valmentajaa; tämä mahdollistaa dialogin, jonka avulla osallistujat voivat arvioida omaa tapaansa toimia sosiaalisissa tilanteissa ilman leimautumisen pelkoa. Luovuuden ja innovatiivisuuden mahdollistavassa ilmapiirissä on paljolti kysymys kohtaamistaidoista ja kyvystä säilyttää toisen ihmisen arvostus erilaisissa haastavissa vuorovaikutustilanteissa.

2 A) Koulutuksia ja valmennuksia esimiehille 1. ERILAISUUDEN JOHTAMINEN Valmennus on tarkoitettu esimiestehtävissä oleville. Sopimuksen mukaan ½ - 1 päivä TAVOITE JA TEEMAT Minätilat johtamistilanteissa Kunnioittava kuuntelu ja dialogi Neljä erilaisuuden kerrostumaa, persoonallisuus, sisäiset tekijät, ulkoiset tekijät, organisaatiotekijät Erilaisuuden, moninaisuuden johtamisen periaatteita Erilaisuuden hyödyntäminen on välttämätöntä organisaatio menestymiselle Miellyttävyys esimies/alais- ja työtoverisuhteissa 2. JOHTAMINEN JA TYÖYHTEISÖN HYVINVOINTI Valmennus on tarkoitettu esimiehille. Sopimuksen mukaan ½ - 1 päivä TAVOITE JA TEEMAT Päivän tavoitteena on lisätä osanottajien ymmärrystä työhyvinvoinnin kokonaisuudesta sekä lisätä osanottajien kykyä oman työhyvinvoinnin kehittämiseen ja koko työyhteisön hyvinvoinnin kehittämiseen ja johtamiseen Hiljaisen tiedon johtaminen merkityksellisyys Työhyvinvoinnin 8 osatekijää, kehittäminen ja ylläpitäminen Johtaminen ja työhyvinvointi Työhyvinvointi, tehokkuus, innovatiivisuus Esimerkkejä työhyvinvoinnin taloudellisesta vaikuttavuudesta

3 3. ESIMIEHEN JA TYÖYHTEISÖN VUOROVAIKUTUSTAIDOT Esimiehen tehtävä on saada aikaan ihmisten välille sellainen vuorovaikutus, että he kykenevät vastaamaan ympäristön heille asettamiin haasteisiin tehokkaasti. Ryhmän johtamiseen liittyy myös jokaisen yksilön omien toiveiden huomioiminen ja kehittymisen varmistaminen. Valmennuksen tavoitteena on syventää esimiesten kohtaamis- ja vuorovaikutustaitoja sekä kykyä puuttua ja selvittää ongelma- ja ristiriitatilanteita. Valmennus on tarkoitettu esimiestehtävissä oleville. Sopimuksen mukaan ½ - 1 päivä TAVOITE JA TEEMAT Yksilön kokonaisviestinnän osatekijät ja niiden osuus viestinnästä Luottamus ja avoimuus organisaatiossa Yhteistyötä haittaavat ja tukevat vuorovaikutustavat Keskustelun muodot: väittely, neuvottelu, dialogi väittelyt vuoropuheluiksi Vuorovaikutustaitojen kehittäminen 4. MUUTOKSEN JA MUUTOKSESSA JOHTAMINEN Valmennus on tarkoitettu esimiestehtävissä oleville. Sopimuksen mukaan ½ - 1 päivä TAVOITE JA TEEMAT Valmennuksen tavoitteena on lisätä ymmärrystä muutosten syistä sekä uudistumisen ja muutoksen välttämättömyydestä. Tavoitteena on syventää muutoksen ja muutoksessa johtamisen osaamista. Muutosjohtaminen: Tulevaisuus ei putoa tyhjästä Tietämisen ja tekemisen välinen kuilu Erilaiset näkemykset tulevaisuudesta Miksi muutoksia pitäisi johtaa? Muutoksen vaiheet ja esimiehen rooli muutoksessa Mitä ihmiset haluavat tietää ja mitä johto kertoo muutostilanteissa? Muutosvastarinta - Muutokseen reagoinnin tapoja ja muutos prosessina Muutosprosessin johtajan paradokseja Miten toimitaan oikeassa muutoshengessä Mihin ilmiöihin kannattaa panostaa - ja miten?

4 5. STRATEGIALÄHTÖINEN OSAAMISEN JOHTAMINEN Osaaminen on tärkein kilpailukykytekijä nopeasti muuttuvassa ja uudistuvassa työelämässä. Osaaminen ja sen johtaminen on kriittinen menestystekijä niin yksityisellä kuin julkisellakin sektorilla. Myös voimakas henkilöstön ikärakenteen muutos ja suuri vaihtuvuus pakottavat yritykset ja virastot kilpailemaan työmarkkinoilla osaavasta työvoimasta. Tietoyhteiskuntakehitys ja palvelujen kehittyminen edellyttävät, että organisaatiot kehittävät henkilöstöään, työprosessejaan, johtamistaan ja toimintakulttuuriaan oppimista ja vuorovaikutusta tukeviksi. Tieto- ja osaaminen ovat tulevaisuuden- ja tuotannontekijöitä. Osaamisella tarkoitetaan työn vaatimien tietojen ja taitojen hallintaa ja niiden soveltamista käytännön työtehtäviin. Sen johtaminen pitää sisällään sekä organisaation että henkilöstön osaamisen systemaattisen arvioinnin ja pitkän aikavälin kehittämisen toiminnan tavoitteista lähtien. Valmennus on tarkoitettu esimiestehtävissä oleville. Sopimuksen mukaan ½ - 1 päivä TAVOITE JA TEEMAT Päivän tavoitteena on lisätä ymmärrystä siitä, että osaamisen ja suorituksen johtaminen on yksi keskeinen strategian toteuttamisen keino. Tavoitteena on syventää strategialähtöisen osaamisen ja suorituksen johtamisen valmiuksia.

5 B) Työhyvinvoinnin koulutuksia ja valmennuksia koko työyhteisölle 6. TYÖHYVINVOINTIVALMENTAJAN KEHITTÄMISOHJELMA - viisi lähipäivää Työhyvinvoinnin kehittäjävalmennuksen tavoitteena on kehittää ja syventää osanottajien tietoisuutta työhyvinvoinnin osatekijöistä sekä vahvistaa heidän kykyä auttaa yksittäisiä työntekijöitä ja työyhteisöjä parantamaan työhyvinvointiaan. TOTEUTUSTAPA JA SISÄLTÖ Valmennuksessa selvitetään työhyvinvoinnin kehittämisen ja sen järjestämiseen liittyviä haasteita. Välityönä osanottajat selvittävät työhyvinvoinnin toteuttamista omassa työyhteisössä ja laativat alustavan työhyvinvoinnin kehittämissuunnitelman. Valmennusohjelma jakautuu kolmeen vaiheeseen: 1. varsinainen valmennusohjelma, neljä lähiopetuspäivää 2. soveltamisvaihe omassa työyhteisössä 3. kokemusten vaihtoseminaari, yksi lähiopetuspäivä LÄHIOPETUSPÄIVIEN TEEMOJA Sisällöt Työhyvinvoinnin osa-alueet - Työhyvinvointi muodostuu useasta osatekijästä ja kokonaisuuden ymmärtäminen auttaa työhyvinvoinnin kehittämistä. Työhyvinvoinnin edistäminen tarkoittaa organisaation kokonaisvaltaista kehittämistä, sekä yksilöön että työhön liittyvien fyysisten, psyykkisten, sosiaalisten ja taloudellisten voimavarojen, ammattitaidon ja osaamisen sekä elämään ja työhön liittyvien arvojen, asenteiden sekä työtyytyväisyyden ja työmotivaation muodostamaa kokonaisuutta. Oman työhyvinvoinnin ylläpitäminen ja kehittäminen Työhyvinvoinnin edellytykset Työhyvinvointia edistävät ja heikentävät tekijät Työnteon edellytyksistä huolehtiminen à mahdollistaja Innovatiivisen keskustelukulttuurin rakentaminen Työyhteisön kehittäminen Rajalla olemisen taito: edellyttää sekä riittävää etäisyyttä että riittävää läheisyyttä työyhteisöön Kritiikin ja ristiriitaisten odotusten kohteena oleminen Roolin erilaisuus ja yksinäisyys

6 7. TYÖHYVINVOINNIN KEHITTÄMINEN - oman itsensä johtaminen Valmennuksen tavoitteena on lisätä osanottajien ymmärrystä työhyvinvoinnin kokonaisuudesta sekä lisätä osanottajien kykyä oman työhyvinvoinnin kehittämiseen. Osallistujat saavat käytännön työkaluja oman ja muiden työhyvinvoinnin edistämiseen. - hyvä työelämä tehokas organisaatio työelämän laatu - hyvinvointi työhyvinvointi - fyysiset, psyykkiset ja sosiaaliset voimavarat - ajan ja stressin hallinta - arvot, asenteet ja työmoraali - ammatillinen osaaminen työn hallinnan tunne - työmotivaatio ja työilmapiiri - organisaation tavoitteet, rakenteet ja ammatillinen vuorovaikutus - kestävän työhyvinvoinnin edellytykset Valmennus on tarkoitettu kaikille työyhteisön jäsenille. Sopimuksen mukaan ½ - 1 päivä 8. TYÖYHTEISÖN VUOROVAIKUTUSTAIDOT - hyvä työpaikka, työpaikan suhteet ja luottamus Vuorovaikutus on viestintää (sanallista tai sanatonta )ihmisten välillä. Suomenkieleen vakiintunut sana vuorovaikutus vielä korostaa sitä, että (vuorotellen lähetetty)viesti vaikuttaa. Tätä tapahtumien sarjaa voidaan arvioida sen mukaan, miten hyvin on saavutettu haluttu tavoite, parannettu ihmissuhdetta, edistetty jotain asiaa, jne. - työelämässä tarvittavat taidot - erilaisuus moninaisuus - erilaisuuden hyödyntäminen organisaation menestystekijänä - myönteisyydellä lisää tehoa toimintaan - ristiriitojen ratkaiseminen vihastumisen kohtaaminen - kuuntelemisen taito - väittely neuvottelu dialogi - luottamus ja avoimuus organisaatiossa

7 9. MBTI - PSYKOLOGISEN TYYPPITEORIAN KOULUTUSPÄIVÄ TAVOITE JA TEEMAT Koulutuksen tavoitteena on kehittää henkilöstön erilaisuuden tunnistamisen ja tunnustamisen taitoa maailman käytetyimmän psykologisen tyyppiteorian avulla. MBTI-tyyppiteoria tarjoaa mahdollisuuden tunnistaa oman psykologisen tyypin vaikutusta omaan toimintaan ja antaa valmiuksia toisten toiminnan ymmärtämiseen. Päivän aikana teoria käydään läpi käytännöllisin esimerkein ja harjoituksin. Lopputuloksena jokainen osallistuja saa tyyppioppaan sekä siihen liittyvää tukimateriaalia. Koulutus antaa valmiudet tunnistaa ja tunnustaa oma psykologinen tyyppi ja sen vaikutus oman itsen johtamiseen, työtoimintaan ja esimerkiksi esimiestyöhön. Koulutuksessa käytetään oppimateriaalina kansainvälistä MBTI koulutusmateriaalia, koulutuskieli ja materiaalit ovat suomenkielisiä. Osanottajat saavat käyttöönsä koulutuksen jälkeen oman tyyppinsä raportin (Tyyppi-oppaan) ja ennen koulutuspäivää jokainen osallistuja tekee sähköisen MBTI-indikaattorinsa netin kautta

8 10. PALAUTTEEN ANTAMINEN JA VASTAANOTTAMINEN Valmennus on tarkoitettu koko työyhteisölle Sopimuksen mukaan ½ - 2 päivää TAVOITE JA TEEMAT Päivän tavoitteena on vahvistaa organisaation palautekulttuuria ja kehittävää keskustelua Olennaisena teemana on laadukkaiden kehityskeskustelukäytänteiden tarkastelu ja kehittäminen yhdessä pohtien. Avainsanoja: kehityskeskustelu Korjaava, kriittinen, kehittävä palaute miten haluan saada kriittistä palautetta palautteen antamisen pelisäännöt sanaton ja sanallinen palaute Palaute ja itsetunto

9 11. JOHTORYHMÄTYÖSKENTELY Valmennus on tarkoitettu johtoryhmille Sopimuksen mukaan ½ - 7 päivää prosessina Teemoja: 1. Johtoryhmän tehtävät ja johtamisjärjestelmä - johtamisjärjestelmän luomisen perusperiaatteet - johtamisen lähestymistapoja ja näkökulmia - johtoryhmän ja sen jäsenien roolit oppimis-, muutos- ja kehitysprosesseissa 2. Johtoryhmän nykytilanteen kartoitus suhteessa haasteisiin ja mahdollisuuksiin - Organisaation johtoryhmä nyt ja tulevaisuudessa - johtoryhmän johtamisprofiilin laatiminen esim HPI -indikaatorin avulla 3. Johtoryhmä strategian luojana, toteuttajana ja johtajana - strateginen johtaminen ja päätöksenteko sekä johtoryhmän rooli - laadukkaat strategiset analyysit ja valintojen tekeminen - strategioiden linjakas toteuttaminen 4. Johtoryhmän henkilöstöjohtamisen taidot: eväitä arjen ja kiireen hallintaan - johtoryhmän vaativa rooli ihmisten johtamisessa ja esimiestyöskentelyssä - johtoryhmän toiminnan pelisäännöt; ajan käyttö, kokouskäytännöt (ennen, aikana, jälkeen), viestiminen, käyttäytyminen kokousten ulkopuolella - johtoryhmän vuorovaikutus, monologista dialogiin, kuuntelu-, ilmaisu-, yhteistoiminta-, ongelmanratkaisutaito - päätösten teko ja toimeenpano; päätöksenteon kriteerit, vaikutukset, käsittelytavat, päätöksenteon tavat, seuranta 5. Uudet toimintamallit asiakaslähtöiseen ja tuloksekkaaseen toimintaan - asiakaslähtöisyys, asiakkaat ja palvelutuotteet ja asiakasneuvottelu - kokonaisuuden johtaminen: tehokkuus, tuottavuus, taloudellisuus ja tuloksellisuus - toiminnan ja talouden yhteensovittaminen - 6. Johtoryhmän innovaatiojohtaminen - johtoryhmä muutosten ja muutoksessa johtajana - innovatiivinen tuotekehitystyö - johtoryhmä tulevaisuuden ennakoijana ja muokkaajana 7. Johtoryhmän uudet pelisäännöt tulevaisuuteen - yhteenveto valmennusprosessista - miltä osin säännöt muuttuvat ja tarkentuvat - johtoryhmän fokus jatkossa ja tulevaisuuden rakentajana

10 C) Luovuuden ja innovaatioiden koulutuksia ja valmennuksia koko työyhteisölle 12. KEHITYSHYPPYJÄ UUTEEN - Oppiminen ja osaaminen luovuuden ja innovaatioiden mahdollistajana, viisi lähipäivää Tavoitteena on johdattaa osanottajat luovuuskäsitteeseen sekä henkilökohtaisen ja organisaation luovuuden kehittämisen mahdollisuuksiin. Tutustua systemaattisiin ideointimenetelmiin, joiden avulla ideasta päästään innovaatioon eli toteutukseen sekä vahvistaa osanottajien valmiuksia ohjata kollegoita innovatiivisen työkulttuurin luomiseen. "Tuumasta toimeen" - eli innovatiivisen organisaation toimintaa ja kulttuuria kuvaavat aito yhteisöllisyyden tunne, avoin ilmapiiri sekä ymmärryksen ja tiedon jakaminen. Innovatiivisessa työyhteisössä korostuvat toisaalta tiiviys, intiimiys ja perhemäisyys, toisaalta vapaus, haastavuus ja jännittävyys. Innovatiivinen työyhteisö sietää erilaisia ihmisiä, mikä näkyy siinä, että työntekijät saavat toimia haluamallaan tavalla ja heidän toimintaansa tuetaan ja arvostetaan. Samoin kuin työyhteisön tuki myös johdon ja esimiesten antama tuki ja aktiivinen osallistuminen koetaan tärkeäksi. TOTEUTUSTAPA JA SISÄLTÖ Kehityshyppyjä uuteen -valmennusohjelma jakautuu kolmeen vaiheeseen: 1. varsinainen valmennusohjelma, 4 valmennuspäivää 2. soveltamisvaihe omassa työyhteisössä, 3. kokemusten vaihtoseminaari, 1 valmennuspäivä LÄHIOPETUSPÄIVIEN TEEMOJA - luovasta ideasta innovaatioon eli tuumasta toimeen - luovuus työssä ja tulevaisuuden haasteet - innostavan ja innovatiivisen työilmapiirin rakentaminen - innovaatiotoiminta käytäntölähtöiset innovaatiot - innovaatiotoiminnan mahdollistajista innovaatioiden käyttäjiksi, soveltajiksi ja kehittäjiksi - organisaation innovaatiokulttuuri - innovatiivisuudella uusia tapoja tuottaa olemassa olevia palveluja - palvelumuotoilulla asiakaskeskeisyyteen ja -lähtöisyyteen - uudistumiskykyinen ja innovatiivinen organisaatio pystyy kasvattamaan erilaisten kilpailukykyä lisäävien elementtien määrää ja sitomaan niitä osaksi pysyvää toiminnallista olemustaan - innovatiivisuus systemaattisen tiedon luomisessa - erilaisten osaamisten, erilaisten tietämysperustojen ja erilaisten ajattelumallien integrointi toisiinsa ja synergiaedut - yhteistyökumppanit ja palveluntuottajat palveluja tuottavan koneiston ja innovaatioverkoston osana

11 13. MENTOR - valmennusohjelma, viisi puolen päivän tapaamista Valmennuksen tavoitteena on perehdyttää osallistujat mentorointiin ja sen mahdollisuuksiin oman organisaation ja työyhteisön kehittämisessä sekä laatia ehdotus kaupungin mentrointitoiminnan kehittämiseksi. Valmennus tutustuttaa osallistujat mentoroinnin periaatteisiin ja prosesseihin, lisää käytännön esimerkkien kautta osallistujien näkemystä mentoroinnin monista mahdollisuuksista ja antaa valmiuksia kehittää ja toteuttaa oman organisaation mentorointiprosessi. TOTEUTUSTAPA JA SISÄLTÖ Valmennus muodostuu viidestä puolen päivän mittaisesta lähiopetuspäivästä ja valmennuksen ajan prosessoitavasta välitehtävästä. Viimeinen kokoontuminen on yhteenveto ja kokemusten vaihto -seminaari. Valmennuksessa selvitetään mentorointi -prosessin vaiheet ja sen järjestämiseen liittyviä haasteita. Välityönä osanottajat selvittävät mentoroinnin toteuttamista omassa työyhteisössä. LÄHIOPETUSPÄIVIEN TEEMOJA Mentorointi - menetelmä, jossa tietoa ja osaamista myös hiljaista tietoa siirretään mentoroinnin perusteet ja muodot mentorointi organisoituna toimintana, mentorointiprosessin vaiheet Itsensä johtaminen, erilaisuuden tunnistaminen (MBTI) mentorparien valitseminen mentor -suunnitelman laatiminen, sitoutuminen, luottamus mentorin rooli mentoroitavan rooli, kysymykset mitä mentor tekee mitä mentor ei tee, kuuntelu ja läsnäolo mentorisopimus ja mentor-aktor-tapaamiset, palautteen antaminen mentoroinnin eettiset ohjeet Mentorointi - osana henkilöstön kehittämistä mentorointi yhteistoiminnallisen oppimisen muotona, oppimistyylit mentorointi kehittämismenetelmänä, työkyvyn ylläpito, ajankäyttö mentorointi vuorovaikutteisena oppimissuhteena mentorointi yksilön, uran ja työorganisaation kannalta mentoroinnin sudenkuoppia ja kompastuskiviä mentoroinnin eri tyyppejä ja käytännön esimerkkejä Yhteinen matka tulevaisuuteen tiimien välinen mentorointi välitöiden läpikäynti ja solmukohtien käsittely vastavuoroisuusperiaate mentor-/actor -suhteessa Organisaation mentorointijärjestelmän rakentaminen

12 14. MITÄ JA MITEN PUHUMME TYÖSTÄ? Valmennuksen tavoitteena on kiinnittää huomiota rikastavan vuorovaikutuksen mahdollisuuksiin organisaation ilmapiirin kehittäjänä, hyvän työelämän ja hyvin tehdyn työn rakentajana. sekälisätä ymmärrystä muutosten syistä sekä uudistumisen ja kehittämisen välttämättömyydestä. Tavoitteena on syventää oman itsensä ja osaamisen johtamisen taitoja. Valmennus on tarkoitettu kaikille työyhteisön jäsenille. Sopimuksen mukaan ½ - 1 päivä TAVOITTEET JA TEEMAT Kehittämisideat käytäntöön Yhteistoiminnan kehittäminen Työntöä kannustamalla ja vetoa innostamalla Hyvin tehdyn työn kriteerit? Mikä estää tai vaikeuttaa minua tekemästä hyvää työtä/hyvin työni? Minkälaisia tulevaisuuden haasteita alallasi? Erilaiset näkemykset tulevaisuudesta Muutosvauhti kiihtyy Muutoksen aikaansaamiseksi; mitä minä voin tehdä, mitkä asiat kaipaavat yhteistyötä, mille emme voi mitään 15. ÄLYLLINEN HAASTAMINEN JA ITSENSÄ KEHITTÄMINEN Valmennus on tarkoitettu kaikille työyhteisön jäsenille. Sopimuksen mukaan ½ - 1 päivä TAVOITTEET JA TEEMAT Valmennuksen tavoitteena on lisätä ymmärrystä muutosten syistä sekä uudistumisen ja kehittämisen välttämättömyydestä. Tavoitteena on syventää oman itsensä ja osaamisen johtamisen taitoja. kasvun ajattelutapa muuttumaton ajattelutapa älyllinen itseluottamus aikamme perustaito älyllinen haastaminen: oppiminen venymis- ja epävarmuusalueilla jatkuvan uudistumisen elementit henkilökohtainen kehittyminen priorisoi palikoi - pilko, ajan hallin

13 D) Erityisesti oppilaitoksille suunnattuja ohjelmia, kesto tunnin luennosta kokopäiväiseen vesokoulutukseen 1. Kompetenssitutkimuksesta käytäntöön Aikaisemman ohjelman yhteydessä tehtiin Päijät-Hämeen maakunnan opetus- ja kasvatusalan ammattilaisten keskuudessa verkkokysely omassa ammatissa menestymisen kannalta tärkeimmistä ja keskeisimmistä valmiuksista ja pätevyyksistä ammatillisista osaamiskompetensseista. Tutkimustulosten hyödyntämiseksi on laadittu Komppi - opetus- ja kasvatusalan työyhteisöllinen kompetenssianalyysi ja reflektointityökirja A. Itsetuntemus- ja motivaatiokompetenssi B. Sosiokulttuuriset ja mukautumiskompetenssit C. Tuotannolliset ja innovatiiviset kompetenssit D. Pedagogis-didaktiset kompetenssit E. Opetuksen ja kasvatuksen ammattialakohtaiset kompetenssit F. Toimintaympäristökompetenssit G. Verkostoitumis- ja yhteiskuntakompetenssit Valmennuksessa käydään työkirja systemaattisesti läpi ja osanottajat pohtivat tulosten merkitystä oman oppilaitoksen ja henkilöstön kehittämisessä. 2. Älyllinen haastaminen ja itsensä kehittäminen kaksi käsitystä älykkyydestä kasvun ajattelutapa muuttumaton ajattelutapa älyllinen itseluottamus aikamme perustaito älyllinen haastaminen: oppiminen venymis- ja epävarmuusalueilla Mistä elämään voi saada motivaatiota ja mielekkyyttä? hyvä työelämä tehokas organisaatio työelämän laatu työnilon julistus työhyvinvoinnin kahdeksan osatekijää jatkuvan uudistumisen elementit henkilökohtainen kehittyminen priorisoi palikoi - pilko ajan ja stressin hallinta luovuus, innovaatiot ja ajattelun virittäminen

14 3. Kehityshyppyjä uuteen - Oppiminen ja osaaminen luovuuden ja innovaatioiden mahdollistajana Tavoitteena on johdattaa luovuuskäsitteeseen sekä henkilökohtaisen ja organisaation luovuuden kehittämisen mahdollisuuksiin. Tutustua systemaattisiin ideointimenetelmiin, joiden avulla ideasta päästään innovaatioon eli toteutukseen - luovasta ideasta innovaatioon eli tuumasta toimeen - luovuus opetuksessa ja tulevaisuuden haasteet - innostavan ja innovatiivisen työilmapiirin rakentaminen 4. Innovatiivisuus koulussa ja opettajan tulevaisuuden haasteet - mitä ovat opetusalan innovaatiot? - miksi innovatiivinen koulu? - muutosvauhti - innovatiivisen koulun yleisiä tavoitteita oppijan näkökulmasta - luovuutta tukeva kulttuuri - rikastava yhteisö ruokkii luovuutta - luova idea - keksintö innovaatio innovatiivisuus innovatiivisuuden johtaminen - henkilöstön innovaatioaktiivisuuden lisääminen - ideasta innovaatioksi tuumasta toimeen - koulu vastaa yhteisöllisenä prosessina haasteisiin - vuorovaikutustaitojen kehittäminen 5. Työhyvinvoinnin kehittäminen - oman itsensä johtaminen - hyvä työelämä tehokas organisaatio työelämän laatu työnilon julistus - hyvinvointi työhyvinvointi - fyysiset, psyykkiset ja sosiaaliset voimavarat - ajan ja stressin hallinta - arvot, asenteet ja työmoraali - ammatillinen osaaminen työn hallinnan tunne - työmotivaatio ja työilmapiiri - organisaation tavoitteet, rakenteet ja ammatillinen vuorovaikutus - kestävän työhyvinvoinnin edellytykset

15 6. Mitä ja miten puhumme työstä? Vuorovaikutuskysymyksiä Kehittämisideat käytäntöön Yhteistoiminnan kehittäminen Hyvin tehdyn työn kriteerit? Mistä tietää, että on tehnyt hyvin työnsä? Mikä estää tai vaikeuttaa minua tekemästä hyvää työtä/hyvin työni? Minkälaisia tulevaisuuden haasteita opetusalalla, oppilaitoksessasi? Muutoksen aikaansaamiseksi; mitä minä voin tehdä, mitkä asiat kaipaavat yhteistyötä, mille emme voi mitään 7. Työyhteisön vuorovaikutustaidot - hyvä työpaikka, työpaikan suhteet ja luottamus - hyvä työelämä tehokas organisaatio työelämän laatu työnilon julistus - työelämässä tarvittavat taidot - erilaisuus moninaisuus - erilaisuuden hyödyntäminen organisaation menestystekijänä - myönteisyydellä lisää tehoa toimintaan myönteisyys myrkyttää mielesi - ristiriitojen ratkaiseminen vihastumisen kohtaaminen - kateus työyhteisössä - kuuntelemisen taito - väittely neuvottelu dialogi - luottamus ja avoimuus organisaatiossa 8. Arvostelusta palautteeseen kollegiaaliset työelämätaidot Aina meitä on arvosteltu: koululaisina, opiskelijoina, opettajina. Ammatillisen kasvun näkökulmasta olisi kuitenkin viisainta siirtää katse arvostelusta palautteeseen. Palaute on kaskisuuntainen prosessi, jonka tarkoituksena on löytää kiitoksen ja korjauksen paikkoja yhdessä. Kollegan palaute on eräänlaista vertaismentorointia, jonka tarkoituksena on kehittäminen. Valmennuksen tavoitteena on madaltaa työyhteisön kynnystä kollegiaalisen positiivisen ja rakentavan palautteen antoon.

16 9. Kommunikoiva keho- alitajuinen viestintä Sanotaan, että keho ei valehtele. Jos sanat ja kehonkieli ovat ristiriidassa, uskomme kehon kertomaa. Tässä valmennuksessa pureudumme kehollisuuden teemaan yksinkertaisin harjoituksin ja ajattelumallein, kyse ei ole kuntoilusta eikä jumpasta. Kehonkielen ja sen merkityksen ymmärtäminen haastavien kommunikaatiotilanteiden yhteydessä. Itsetuntemus toimivan yhteisöllisyyden lähtökohtana. Itsevarmuuden kasvattaminen opetustyössä ja muissa vuorovaikutustilanteissa. Mahdollisten pitkäaikaisten kehollisten stressitekijöiden tunnistaminen ja purkaminen. Pyrkimyksen ei ole muuttaa sinua joksikin muuksi, vain enemmän omaksi itseksesi. 10. Muuttuva vai murtuva opettajuus - Opettajuuden tarkastelu uudistuvien OPS:en ja perusopetuslain kolmiportaisen tuen mallin näkökulmasta - Yhteisöllisyys opettajayhteisössä ja koko kouluyhteisössä - Rikastava vuorovaikutus ja erilaisuuden tunnistaminen ja tunnustaminen - Ohjauksellinen työote - Laadukas perusopetus työelämän tarpeiden näkökulmasta ja niihin vastaaminen - OPS as Design, opetetaan oppijaa ei oppiainetta Suomi saa olla ylpeä opettajistaan. Meillä opettajakoulutus vetää edelleen parhaita opiskelijoita opettajaksi oppimaan. Ammatillinen kasvu on kuitenkin elinikäinen prosessi ja omaa työtä reflektoimalla kollegojen kanssa voimme päivittelyn sijasta päivittää osaamistamme. Kaikista teemoista ja aiheista voimme räätälöidä yhdessä tilaajan kanssa parhaiten tarpeisiin soveltuvan koulutus/valmennusohjelman. Kouluttajina toimivat Sininen Kolmio Oy:n toimijat tai asiantuntijat verkostostamme. Sininen Kolmio Oy

Hiljaisen tietämyksen johtaminen

Hiljaisen tietämyksen johtaminen Hiljaisen tietämyksen johtaminen Uudista ja uudistu 2009 Hiljainen tietämys on osa osaamista Hiljainen ja näkyvä tieto Hiljainen tieto Tiedämme enemmän kuin kykenemme ilmaisemaan *) kokemusperäistä, alitajuista

Lisätiedot

ERTO / YSTEA Työhyvinvointi osana toimivaa työyhteisöä Vaativat asiakaspalvelutilanteet

ERTO / YSTEA Työhyvinvointi osana toimivaa työyhteisöä Vaativat asiakaspalvelutilanteet ERTO / YSTEA Työhyvinvointi osana toimivaa työyhteisöä Vaativat asiakaspalvelutilanteet.0.0 JS Partners Oy Toimiva työyhteisö selkeät tavoitteet ja yhteiset pelisäännöt tarkoituksenmukaiset työvälineet

Lisätiedot

Hyvän johtamisen kriteerit julkiselle sektorille: Hyvällä johtamisella hyvään työelämään

Hyvän johtamisen kriteerit julkiselle sektorille: Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Hyvän johtamisen kriteerit julkiselle sektorille: Hyvällä johtamisella hyvään työelämään 8.5.2014 MARJUKKA LAINE, TYÖTERVEYSLAITOS 0 Verkoston lähtökohta ja tehtävät Hallitusohjelma 2011: Perustetaan Työterveyslaitoksen

Lisätiedot

Osaamisen kehittäminen kuntaalan siirtymissä. Workshop Suuret siirtymät konferenssissa 12.9.2014 Terttu Pakarinen, kehittämispäällikkö, KT

Osaamisen kehittäminen kuntaalan siirtymissä. Workshop Suuret siirtymät konferenssissa 12.9.2014 Terttu Pakarinen, kehittämispäällikkö, KT Osaamisen kehittäminen kuntaalan siirtymissä Workshop Suuret siirtymät konferenssissa 12.9.2014 Terttu Pakarinen, kehittämispäällikkö, KT Workshopin tarkoitus Työpajan tarkoituksena on käsitellä osaamista

Lisätiedot

HOLLOLA ON HALUTTU Henkilöstöstrategia 2025 Henkilöstöpolitiikan ja henkilöstötyön linjaukset

HOLLOLA ON HALUTTU Henkilöstöstrategia 2025 Henkilöstöpolitiikan ja henkilöstötyön linjaukset HOLLOLA ON HALUTTU Henkilöstöstrategia 2025 Visiomme 2025 Olemme osana Lahden aluetta tulevaisuutta innovatiivisesti rakentava, vetovoimainen ja ammattilaisiaan arvostava työpaikka Strateginen päämäärämme

Lisätiedot

Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu

Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu Oheinen lomake on Hyvän johtamisen kriteereihin perustuva Arvioinnin tueksi työkalu. Voit arvioida sen avulla johtamista omassa organisaatiossasi/työpaikassasi.

Lisätiedot

Työkaarityökalulla tuloksia

Työkaarityökalulla tuloksia Työkaarityökalulla tuloksia Asiantuntija Tarja Räty, TTK Työkaariajattelu työpaikan arjessa miten onnistumme yhdessä? Kehittämisen edellytyksiä Työkaarimallin käytäntöön saattamista Työura- ja kehityskeskustelut

Lisätiedot

Opinnot antavat sinulle valmiuksia toimia erilaisissa yritysten, julkishallinnon tai kolmannen sektorin asiantuntija- ja esimiestehtävissä.

Opinnot antavat sinulle valmiuksia toimia erilaisissa yritysten, julkishallinnon tai kolmannen sektorin asiantuntija- ja esimiestehtävissä. OPETUSSUUNNITELMA, johtaminen ja liiketoimintaosaaminen Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto antaa sinulle vankan kehittämisosaamisen. Syvennät johtamisen ja liiketoiminnan eri osa-alueiden

Lisätiedot

Esimiestyö muutoksessa - oppimisverkosto

Esimiestyö muutoksessa - oppimisverkosto Esimiestyö Kevan Kaari-työpaja & Kunteko2020 14.4.2016 Helsinki, Paasitorni Oppimisverkosto Open space työskentelyn tulokset Kokemuksia verkostoista: olen ollut Hyödyllisissä verkostoissa Hyödyttömissä

Lisätiedot

Aloitusseminaari Monikulttuurinen johtaminen käytäntöön. Kaarina Salonen

Aloitusseminaari Monikulttuurinen johtaminen käytäntöön. Kaarina Salonen Aloitusseminaari 10.5.2011 Monikulttuurinen johtaminen käytäntöön Kaarina Salonen Periaatteet toimintasuunnitelma ja perustehtävä ovat kaikilla lähtökohtana jokin sellainen asia, joka tulisi kehittää toiminnassa

Lisätiedot

Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa malli

Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa malli Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa 70-20-10 malli Johdon ja henkilöstöjohtamisen kehittämispäivä AMKE 28.10.2015 Jarmo Kröger, kehittämispäällikkö Koulutuskeskus Salpaus Ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, 10.12.2013 Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri 1 Johtamisverkosto selvittää, kokoaa, kehittää ja jakaa johtamisen ja esimiestyön hyviä käytäntöjä

Lisätiedot

Hyväntuulinen Raahe kehittyvä käupunki

Hyväntuulinen Raahe kehittyvä käupunki Hyväntuulinen Raahe kehittyvä käupunki TAIKAKUUn valokuvakilpailu Katse tulevaisuuteen Annika Oksa, Raahen lukio OPETUSTOIMEN STRATEGIA VUOSILLE 2016-2020 OPLA 20.1.2016 7 SISA LTO 1. OPETUSTOIMEN KESKEISET

Lisätiedot

Mistä vetovoimaiset työpaikat on tehty? - voimavaroja ja voimavarkaita työssä? Eija Lehto Kehittämispalvelut Kultala

Mistä vetovoimaiset työpaikat on tehty? - voimavaroja ja voimavarkaita työssä? Eija Lehto Kehittämispalvelut Kultala Mistä vetovoimaiset työpaikat on tehty? - voimavaroja ja voimavarkaita työssä? Eija Lehto Kehittämispalvelut Kultala 1 Vetovoimaisia työpaikkoja yhdistäviä tekijöitä: ü Henkilöstön saanti helppoa ü Henkilöstön

Lisätiedot

Janakkalan kunnan työhyvinvoinnin kehittämissuunnitelma Hyväksytty Yhteistyöryhmä Kunnanhallitus Valtuusto 3.4.

Janakkalan kunnan työhyvinvoinnin kehittämissuunnitelma Hyväksytty Yhteistyöryhmä Kunnanhallitus Valtuusto 3.4. Janakkalan kunnan työhyvinvoinnin kehittämissuunnitelma 2017-2020 Hyväksytty Yhteistyöryhmä 6.3.2017 Kunnanhallitus 13.3.2017 Valtuusto 3.4.2017 4.4.2017 1 TYÖHYVINVOINNIN VISIO Työhyvinvointi on MEIDÄN

Lisätiedot

TEHTÄVIEN VAATIVUUS OSAAMISPROFIILI JOHTAVAT VIRANHALTIJAT

TEHTÄVIEN VAATIVUUS OSAAMISPROFIILI JOHTAVAT VIRANHALTIJAT TEHTÄVIEN VAATIVUUS OSAAMISPROFIILI JOHTAVAT VIRANHALTIJAT Vakanssi: Palvelualuejohtaja Perustehtävä: Johtaa ja kehittää palvelualuettaan/palvelualueitaan kokonaisvaltaisesti ja strategian mukaisesti koko

Lisätiedot

KuntaKesusta Kehittämiskouluverkostoon 12.9.2014. Aulis Pitkälä pääjohtaja Opetushallitus

KuntaKesusta Kehittämiskouluverkostoon 12.9.2014. Aulis Pitkälä pääjohtaja Opetushallitus KuntaKesusta Kehittämiskouluverkostoon 12.9.2014 Aulis Pitkälä pääjohtaja Opetushallitus Opettajuuden tulevaisuuden taitoja Sisältö- ja pedagoginen tietous: aineenhallinta, monipuoliset opetusmenetelmät

Lisätiedot

Muutos ja minä. TEK/ Urailta Sirpa Etzell. AS3 Finland Oy

Muutos ja minä. TEK/ Urailta Sirpa Etzell. AS3 Finland Oy Muutos ja minä TEK/ Urailta 7.9.2015 17.00 19.30 Sirpa Etzell AS3 Finland Oy Pohjoismainen valmennusyritys Perustettu 1989 500 työntekijää ja sertifioitua valmentajaa Isoimmissa kaupungeissa paikalliset

Lisätiedot

Hyvän mielen viikko voi hyvin työssä 2015. Päivi Maisonlahti, Lahden kaupunki, työhyvinvointipäällikkö

Hyvän mielen viikko voi hyvin työssä 2015. Päivi Maisonlahti, Lahden kaupunki, työhyvinvointipäällikkö Hyvän mielen viikko voi hyvin työssä 2015 Päivi Maisonlahti, Lahden kaupunki, työhyvinvointipäällikkö Mie tahtoisin ihan tavallisen työpaikan semmosen missä pomo on paikalla kun sitä tarvii työkaveri ei

Lisätiedot

RYHMÄTÖIDEN TUOTOKSET. Mitkä tekijät vaikuttavat hyvien käytänteiden käyttöönottoon yrityksissä ja organisaatioissa? SITOUTUMINEN

RYHMÄTÖIDEN TUOTOKSET. Mitkä tekijät vaikuttavat hyvien käytänteiden käyttöönottoon yrityksissä ja organisaatioissa? SITOUTUMINEN HYVÄT KÄYTÄNTEET TYÖPAIKOILLA - KOKEMUKSIA KEHITTÄMISTYÖSTÄ TYÖELÄMÄN KEHITTÄMISOHJELMISSA (TYKES) Keskiviikkona 26.11.2008 kello 12.00-18.00 Fellmannissa RYHMÄTÖIDEN TUOTOKSET ILMAPIIRI Hyvinvointi Sallivuus

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Työterveyslaitos www.ttl.fi Ihmisten innostava johtaminen Jalmari Heikkonen, johtava asiantuntija 3.6.2014 Jalmari Heikkonen Työterveyslaitos www.ttl.fi Oikeudenmukaisuus Jaon oikeudenmukaisuus

Lisätiedot

Dialoginen johtaminen

Dialoginen johtaminen Dialoginen johtaminen Labquality Days 10.2.2017 Sari Tappura Tampereen teknillinen yliopisto Dialogisen johtamisen tutkimusohjelma 2012-2015 Lisätiedot: Sirpa Syvänen Tampereen yliopisto www.dinno.fi JHTAMISKRKEAKULU

Lisätiedot

Vuorovaikutustaidot asiakastyössä käytännön esimerkein. Maitotiimi ProAgria Oulu ry. MaitoManagement 2020 www.proagriaoulu.fi/maitomanagement2020

Vuorovaikutustaidot asiakastyössä käytännön esimerkein. Maitotiimi ProAgria Oulu ry. MaitoManagement 2020 www.proagriaoulu.fi/maitomanagement2020 Vuorovaikutustaidot asiakastyössä käytännön esimerkein Maitotiimi ProAgria Oulu ry MaitoManagement 2020 -hanke kehittää erityisesti isojen maitotilayritysten toimintamalleja sekä palveluja ja työvälineitä.

Lisätiedot

Opettajien osaamisen kehittäminen - tulevaisuuden näkymiä

Opettajien osaamisen kehittäminen - tulevaisuuden näkymiä Opettajien osaamisen kehittäminen - tulevaisuuden näkymiä Kimmo Hämäläinen, pääsihteeri Opetustoimen henkilöstökoulutuksen neuvottelukunta Virtuaaliopetuksen päivät Helsinki 08.12. 09.12.2010 Neuvottelukunnan

Lisätiedot

TIIMITYÖSKENTELY ( 1 + 1 + 1 pv )

TIIMITYÖSKENTELY ( 1 + 1 + 1 pv ) Karl-Magnus Spiik Ky Tiimityöskentely / sivu 1 TIIMITYÖSKENTELY ( 1 + 1 + 1 pv ) Asiakas: Ryhmä: Uusi päiväkoti Koko henkilöstö Tämän kolmiosaisen valmennuksen päätavoitteena on tiimityöskentelyn kehittäminen.

Lisätiedot

Sininen Kolmio Oy. referenssejä mm

Sininen Kolmio Oy. referenssejä mm Sininen Kolmio Oy referenssejä mm Koulutuskeskus Salpaus Salpaus Jet, 10 ohjelmaa. Teemat: strateginen aja>elu, suunni>elu ja johtaminen, strateginen osaamisen johtaminen, työhyvinvoinnin johtaminen, uudistuminen

Lisätiedot

JS PARTNERS OY:N VALMENNUKSET

JS PARTNERS OY:N VALMENNUKSET JS PARTNERS OY:N VALMENNUKSET Palaute Ajankäyttö Työhyvinvointi Myynti Yhteistyö Työyhteisötaidot Kehityskeskustelu Esimiestaidot Asiakaspalvelu Vuorovaikutus Rekrytointi Tutkimukset ja kartoitukset Vaativat

Lisätiedot

Dialogisen johtamisen tutkimusohjelma 2012-2014

Dialogisen johtamisen tutkimusohjelma 2012-2014 Dinno Dialogisen johtamisen tutkimusohjelma 2012-2014 JOHTAMISKORKEAKOULU Kehittämis- ja työnohjauspalvelut Seija Strömberg TNJ Leading Partners www.dinno.fi www.dinno.fi Dinnon monitieteinen teoreettinen

Lisätiedot

Kohti yhdessä tekemisen kulttuuria. Merja Mäkisalo-Ropponen SH, TtT, kansanedustaja

Kohti yhdessä tekemisen kulttuuria. Merja Mäkisalo-Ropponen SH, TtT, kansanedustaja Kohti yhdessä tekemisen kulttuuria Merja Mäkisalo-Ropponen SH, TtT, kansanedustaja Yhdessä tekemisen hyödyt Perustehtävän laadukas toteutuminen Toimijoiden hyvinvointi Toimijoiden hyvinvoinnin vaikutus

Lisätiedot

Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin kohtalonyhteys 10.2.2011

Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin kohtalonyhteys 10.2.2011 Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin kohtalonyhteys 10.2.2011 17.2.2011 Hannele Waltari Mitä työhyvinvointi on? Työhyvinvointi tarkoittaa turvallista, terveellistä ja tuottavaa työtä, jota ammattitaitoiset

Lisätiedot

ERI-IKÄISTEN JOHTAMINEN JA TYÖKAARITYÖKALU MITÄ UUTTA? Jarna Savolainen, TTK jarna.savolainen@ttk.fi P. 040 561 2022

ERI-IKÄISTEN JOHTAMINEN JA TYÖKAARITYÖKALU MITÄ UUTTA? Jarna Savolainen, TTK jarna.savolainen@ttk.fi P. 040 561 2022 ERI-IKÄISTEN JOHTAMINEN JA TYÖKAARITYÖKALU MITÄ UUTTA? Jarna Savolainen, TTK jarna.savolainen@ttk.fi P. 040 561 2022 Työpaja: Eri-ikäisten johtaminen ja työkaarityökalu mitä uutta? Työpajan tavoitteet:

Lisätiedot

Lean Leadership -valmennusohjelma

Lean Leadership -valmennusohjelma Lean Leadership -valmennusohjelma Näkökulmia johtajuuteen Tule kehittämään ja kehittymään! Valmennuksen tavoitteet Arjen kehittäminen: yksinkertaisilla kehitystoimenpiteillä merkittäviä parannuksia Henkilöstö

Lisätiedot

Merellinen Raahe ELÄVÄ KAUPUNKI

Merellinen Raahe ELÄVÄ KAUPUNKI Merellinen Raahe ELÄVÄ KAUPUNKI suvaitsevaisuus rohkeus oikeudenmukaisuus vastuullisuus MAAILMANKANSALAINEN aktiivisuus terve itsetunto avoimuus muutosvalmius RAAHEN OPETUSTOIMI Kansainvälisyysstrategia

Lisätiedot

Työhyvinvointi ja johtaminen

Työhyvinvointi ja johtaminen Työhyvinvointi ja johtaminen Minna Kohmo, Henki-Tapiola 30.11.2011 23.11.2011 1 Tämä on Tapiola Noin 3 000 tapiolalaista palvelee noin 960 000 kuluttaja-asiakasta 63 000 yrittäjää 60 000 maa- ja metsätalousasiakasta

Lisätiedot

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaus Opiskelijan ohjaus Työpaikkaohjaaja (arviointikriteerit OPH 2012): varmistaa yhdessä koulutuksen tai tutkinnon järjestäjän edustajan ja

Lisätiedot

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaus Oulun TOPPI Opiskelijan ohjaus Työpaikkaohjaaja (arviointikriteerit OPH 2012): varmistaa yhdessä koulutuksen tai tutkinnon järjestäjän edustajan

Lisätiedot

Osaaminien20.11.2014 ja 21.11.2014 Peruskoulupäivät

Osaaminien20.11.2014 ja 21.11.2014 Peruskoulupäivät Osaaminien20.11.2014 ja 21.11.2014 Peruskoulupäivät Peruskoulupäivät 2014 Osaaminen monilukutaito, laaja-alainen osaaminen, teknologiaoppiminen, monialainen oppiminen, osallisuus Työskentelyn kulku Ajatuksia

Lisätiedot

Coaching organisaation osaamisen kehittämisen kokonaisuudessa Kehittämispäällikkö Hilma Aminoff Vantaan kaupunki henkilöstökeskus

Coaching organisaation osaamisen kehittämisen kokonaisuudessa Kehittämispäällikkö Hilma Aminoff Vantaan kaupunki henkilöstökeskus Coaching organisaation osaamisen kehittämisen kokonaisuudessa 15.15.-16.15 Kehittämispäällikkö Hilma Aminoff Vantaan kaupunki henkilöstökeskus Osaamisen kehittämisen malli Vantaalla Strategiset tavoitteet

Lisätiedot

Keinot kasvuun on tiedossa, mutta se ei riitä. Henkilöstö tekee kasvun.

Keinot kasvuun on tiedossa, mutta se ei riitä. Henkilöstö tekee kasvun. Keinot kasvuun on tiedossa, mutta se ei riitä. Henkilöstö tekee kasvun. Olisiko nyt jo aika kääntää katse henkilöstökustannuksista kasvun tekijöiksi? 11 % suomalaisista työntekijöistä on sitoutunut työnantajaansa

Lisätiedot

Workshop: Verkostot ja niiden merkitys sihteerin/assistentin työssä. 8.2.2010 Paasitorni

Workshop: Verkostot ja niiden merkitys sihteerin/assistentin työssä. 8.2.2010 Paasitorni Workshop: Verkostot ja niiden merkitys sihteerin/assistentin työssä 8.2.2010 Paasitorni Verkostot sihteerin ja assistentin työssä ammatilliset yhdistykset kollegat muissa yrityksissä henkilökohtaiset kontaktit

Lisätiedot

Opetussuunnitelmat. uudistuvat Tarja Ruohonen

Opetussuunnitelmat. uudistuvat Tarja Ruohonen Opetussuunnitelmat uudistuvat 2016 Tarja Ruohonen OPS-uudistuksen tavoitteita: Kasvun ja oppimisen jatkumon vahvistaminen Rakennetaan olemassaoleville vahvuuksille Määritellään kasvatustyötä ja toimintakulttuurin

Lisätiedot

Johtajuus on työyhteisön erilaisin ja yksinäisin rooli, mutta tärkein voimavara!

Johtajuus on työyhteisön erilaisin ja yksinäisin rooli, mutta tärkein voimavara! 1 Esimiesvalmennus entistä tietoisempaan johtajuuteen Johtajuus on työyhteisön erilaisin ja yksinäisin rooli, mutta tärkein voimavara! Hyvä johtaja ja esimies! Tarvitsetko ajan ja paikan, missä voit tutkia

Lisätiedot

Miten muutoksia johdetaan Itellassa

Miten muutoksia johdetaan Itellassa Miten muutoksia johdetaan Itellassa KaMu Mira Pakarinen Lisätietoja KaMu-mallista antaa: Hankejohtaja Mira Pakarinen mira.pakarinen@itella.com gsm 0400-288 232 Miksi malli? Toimintaympäristön muutosvauhti

Lisätiedot

9. Kuvaile antamasi koulutus lyhyesti: tavoitteet, rakenne ja kesto, sisältö, suositukset.

9. Kuvaile antamasi koulutus lyhyesti: tavoitteet, rakenne ja kesto, sisältö, suositukset. Kouluttajapankki 1. Kouluttajan nimi - Pirkko Haikola 2. Oppiarvo, ammatti, asiantuntemus - opettaja, aikuiskouluttaja/ryhmänohjaaja, kokemuskouluttaja 3. Mahdolliset suosittelijat tai muut referenssit

Lisätiedot

OPETTAJANKOULUTUSLAITOS, RAUMA

OPETTAJANKOULUTUSLAITOS, RAUMA OPETTAJANKOULUTUSLAITOS, RAUMA Verme-hankkeen Vastuullinen johtaja Tuula Laes Koordinaattori Susanne Leväniemi TURUN YLIOPISTO, OPETTAJANKOULUTUSLAITOKSEN RAUMAN YKSIKKÖ JÄRJESTÄÄ VERME VERTAISRYHMÄMENTOROINNIN

Lisätiedot

Tuottavuutta ja hyvinvointia finanssialalle

Tuottavuutta ja hyvinvointia finanssialalle Kuinka me yhdessä toimimme? Miten minä voin vaikuttaa? Työn tulevaisuus Finanssiala on suuressa murroksessa ja ala kohtaakin laajalti vaikuttavia muutostekijöitä tulevaisuudessa. Asiakaskäyttäytymisen

Lisätiedot

KOLMANNEN SEKTORIN TOIMINTAKENTÄT SOSIONOMIEN AMK AMMATILLISEN KASVUN OPPIMISYMPÄRISTÖINÄ

KOLMANNEN SEKTORIN TOIMINTAKENTÄT SOSIONOMIEN AMK AMMATILLISEN KASVUN OPPIMISYMPÄRISTÖINÄ KOLMANNEN SEKTORIN TOIMINTAKENTÄT SOSIONOMIEN AMK AMMATILLISEN KASVUN OPPIMISYMPÄRISTÖINÄ Sosiaalipedagoginen työote tarkastelussa 1 Johdanto 1.1 Tutkimuksen tarkoitus, kohteet ja tehtävät 1.2 Tutkimusongelmat

Lisätiedot

EK-elinkeinopäivä Jyväskylässä 15.9.2005

EK-elinkeinopäivä Jyväskylässä 15.9.2005 EK-elinkeinopäivä Jyväskylässä 15.9.2005 Tuottavuutta ja hyvinvointia kannustavalla johtamisella Tuulikki Petäjäniemi Hyvä johtaminen on tuotannon johtamista sekä ihmisten osaamisen ja työyhteisöjen luotsaamista.

Lisätiedot

Merellinen Raahe ELÄVÄ KAUPUNKI

Merellinen Raahe ELÄVÄ KAUPUNKI Merellinen Raahe ELÄVÄ KAUPUNKI RAAHEN OPETUSTOIMI Opetustoimen Strategia 2015 Op.ltk. 14.09.2011 131 Sisällysluettelo 1. Opetustoimen keskeiset menestystekijät 3 2. Opetustoimen toimintaa ohjaavat periaatteet

Lisätiedot

ALUESEMINAARI Tampere https://drive.google.com/file/d/0bxdgmsxgd KXZeDJNcmZMMGswLXc/view

ALUESEMINAARI Tampere https://drive.google.com/file/d/0bxdgmsxgd KXZeDJNcmZMMGswLXc/view ALUESEMINAARI Tampere 26.3.2015 https://drive.google.com/file/d/0bxdgmsxgd KXZeDJNcmZMMGswLXc/view Olipa kerran Tarina, tulevaisuus, unelmat Jouni Kangasniemi * kehittämispäällikkö * opetus- ja kulttuuriministeriö

Lisätiedot

KANNUSTAVA JOHDETTAVA

KANNUSTAVA JOHDETTAVA Karl-Magnus Spiik Ky Kannustava johdettava / sivu 1 KANNUSTAVA JOHDETTAVA on kaksiosainen ( 2 pv + 2 pv ) käytännönläheinen valmennus käyttäytymisen, asenteiden ja yhteistyön ammatillisuudesta (hyvät alaistaidot).

Lisätiedot

Koulun kerhotoiminnan valtakunnallinen ajankohtaistilaisuus Katse tulevaisuuteen uusi ja viihtyisä koulupäivä Paasitorni

Koulun kerhotoiminnan valtakunnallinen ajankohtaistilaisuus Katse tulevaisuuteen uusi ja viihtyisä koulupäivä Paasitorni Koulun kerhotoiminnan valtakunnallinen ajankohtaistilaisuus 4.10.2013 Katse tulevaisuuteen uusi ja viihtyisä koulupäivä Paasitorni Opetusneuvos, esi- ja perusopetuksen yksikön päällikkö Anneli Rautiainen

Lisätiedot

Työhyvinvointikysely 2011 Oulun yliopisto / Muut yliopistot

Työhyvinvointikysely 2011 Oulun yliopisto / Muut yliopistot Työhyvinvointikysely 2011 n yliopisto / Muut yliopistot Hyvinvointikysely Taustatiedot - Sukupuoli: Yksittäisiä vastaajia: 1215 100% 80% 60% 55% 60% 40% 45% 40% 20% 0% Nainen (KA: 1.452, Hajonta: 1.117)

Lisätiedot

Monikulttuurisuus näyttötutkinnoissa

Monikulttuurisuus näyttötutkinnoissa Monikulttuurisuus näyttötutkinnoissa KT 1.9.2016 Taustaa Valtioneuvoston asetus ammatilliseen aikuiskoulutukseen liittyvästä henkilökohtaistamisesta 1.8.2015 Näyttötutkinto-opas 2015 Näyttötutkinto-oppaan

Lisätiedot

IÄSTÄ VOIMAA TYÖHÖN Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin työkaarimalli

IÄSTÄ VOIMAA TYÖHÖN Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin työkaarimalli IÄSTÄ VOIMAA TYÖHÖN Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin työkaarimalli Työhyvinvointiviikko, 28.1.2015 työhyvinvointisuunnittelija Saija Jokinen Työhyvinvointiviikko, 28.1.2015 Iästä voimaa työhön työhyvinvointisuunnittelija

Lisätiedot

Työyhteisötaidot tulevaisuuden johtamisesssa. Merja Turunen

Työyhteisötaidot tulevaisuuden johtamisesssa. Merja Turunen Työyhteisötaidot tulevaisuuden johtamisesssa Merja Turunen Työyhteisötaidot tulevaisuuden johtamisessa Työntekijän oma vastuu Rooli työyhteisössä Työyhteisön voima Tulevaisuuden haasteet Minäminäminäminäminäminäminäminä

Lisätiedot

TERVEISET OPETUSHALLITUKSESTA

TERVEISET OPETUSHALLITUKSESTA TERVEISET OPETUSHALLITUKSESTA Oppimisen ja osaamisen iloa Uudet opetussuunnitelmalinjaukset todeksi Irmeli Halinen Opetusneuvos Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPPIMINEN OPETUS JA OPISKELU PAIKALLISET

Lisätiedot

PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA

PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA Annamari Mäki-Ullakko, Ilmarinen, 5.11.2015 ESITYKSEN SISÄLTÖ 1. Oma jaksaminen on perusta 2. Työyhteisössä jokainen vaikuttaa ja on vastuussa 3. Ammattitaidon

Lisätiedot

Johtamisen elinkaari. Tampereen hiippakunnan johtamisfoorumi Kanava 4 Mikko Sulander ja Ulla-Mari Hutko

Johtamisen elinkaari. Tampereen hiippakunnan johtamisfoorumi Kanava 4 Mikko Sulander ja Ulla-Mari Hutko Johtamisen elinkaari Tampereen hiippakunnan johtamisfoorumi Kanava 4 Mikko Sulander ja Ulla-Mari Hutko Työntekijän ikäkaudet Kokenut Nuori työntekijä Tältä tuntui tulla seurakuntaan töihin Hyvä esimies?

Lisätiedot

FARAX johtamisstrategian räätälöinti

FARAX johtamisstrategian räätälöinti FARAX johtamisstrategian räätälöinti Sisältö Taustaa Johtamisstrategian luominen ja instrumentin luominen Hyödyt ja referenssit Esimerkkejä matriiseista Prosessi Taustaa Esityksessä käydään läpi FaraxGroupin

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Miksi työtapaturmia kannattaa ehkäistä ja vähentää myös kunta-alalla? Tuula Räsänen, tiimipäällikkö, Työhyvinvointi ja turvallisuus -tiimi Organisaatio Palvelemme asiakkaita ja kumppaneita

Lisätiedot

Synergosin ratkaisut yrityksesi työhyvinvoinnin tarpeisiin. Palvelumme Työvirta-hankeessa

Synergosin ratkaisut yrityksesi työhyvinvoinnin tarpeisiin. Palvelumme Työvirta-hankeessa Synergosin ratkaisut yrityksesi työhyvinvoinnin tarpeisiin Palvelumme Työvirta-hankeessa Valmennuspaketit osaava ja jaksava henkilöstö Esimiespassi -koulutus Työhyvinvointivalmentaja koulutus Mindfulness

Lisätiedot

Työhyvinvoinnin kohtaamispaikka sähköinen työalusta työhyvinvoinnista vastaaville

Työhyvinvoinnin kohtaamispaikka sähköinen työalusta työhyvinvoinnista vastaaville Työhyvinvoinnin kohtaamispaikka sähköinen työalusta työhyvinvoinnista vastaaville Jarna Savolainen Asiantuntija, Työhyvinvoinnin palvelut Finnsec-messut 13.10.2011 Työhyvinvoinnin tinkimätön rakentaja

Lisätiedot

Hyvän ohjauksen kriteerityö

Hyvän ohjauksen kriteerityö Hyvän ohjauksen kriteerityö Oppilaan- ja opinto-ohjauksen kansalliset kehittämispäivät 29.4.2014 Opetusneuvos Anneli Rautiainen Esi- ja perusopetuksen yksikön päällikkö 21. vuosituhannen oppimisen taidot

Lisätiedot

Dialogisen johtamisen tutkimusohjelma 2012-2014

Dialogisen johtamisen tutkimusohjelma 2012-2014 Dinno Dialogisen johtamisen tutkimusohjelma 2012-2014 Sari Tappura DI, tutkija Turvallisuuden johtaminen ja suunnittelu Teollisuustalous sari.tappura@tut.fi www.dinno.fi Yksilön ja tiimien luovuus Osaaminen,

Lisätiedot

Vanajaveden Rotaryklubi. Viikkoesitelmä 2.4.2009 Maria Elina Taipale PEDAGOGINEN JOHTAJUUS

Vanajaveden Rotaryklubi. Viikkoesitelmä 2.4.2009 Maria Elina Taipale PEDAGOGINEN JOHTAJUUS Vanajaveden Rotaryklubi Viikkoesitelmä 2.4.2009 Maria Elina Taipale PEDAGOGINEN JOHTAJUUS Organisaatio, systeemi, verkostot Yksilöiden ja tiimin kasvumahdollisuudet, oppiminen Tiimin tehtäväalue, toiminnan

Lisätiedot

Hensta-hankkeen tavoitteet ja saavutukset. Päivikki Helske

Hensta-hankkeen tavoitteet ja saavutukset. Päivikki Helske Hensta-hankkeen tavoitteet ja saavutukset Päivikki Helske 2.6.2009 Kilpailusta yhteistyöhön Lähtötilanteessa kilpailua palkoista, maineesta, työpaikoista. Näkymä tulevaisuuteen: harmaat pantterit saapuvat

Lisätiedot

Osaamisen kehittäminen edistää työssä jatkamista. Tietoisku 10.1.2014

Osaamisen kehittäminen edistää työssä jatkamista. Tietoisku 10.1.2014 Osaamisen kehittäminen edistää työssä jatkamista Tietoisku 10.1.2014 Osaamisen uudistaminen ja työn vaatimukset Koulutuksella ja osaamisella on työkykyä ylläpitävä ja rakentava vaikutus, joka osaltaan

Lisätiedot

Kari Uusikylä professori emeritus Helsingin yliopisto

Kari Uusikylä professori emeritus Helsingin yliopisto Kari Uusikylä professori emeritus Helsingin yliopisto Tavoitteista vuorovaikutusta, joka tähtää oppilaiden persoonallisuudenkehityksen edistämiseen kasvatustavoitteiden suunnassa. (Matti Koskenniemi) Mikä

Lisätiedot

Miten kirjastossa oleva tieto saadaan asiakkaiden käyttöön? Mihin kirjastossa tarvitaan osaamista?

Miten kirjastossa oleva tieto saadaan asiakkaiden käyttöön? Mihin kirjastossa tarvitaan osaamista? Miten kirjastossa oleva tieto saadaan asiakkaiden käyttöön? Mihin kirjastossa tarvitaan osaamista? Kirjaston tehtävä Sivistys Innoitus Kirjaston tavoitteet Palvelu, jolla on merkitystä ja jota käytetään

Lisätiedot

PÄÄROOLISSA MINÄ SOTE-PEDA Tapio Koskimaa työhyvinvointipäällikkö

PÄÄROOLISSA MINÄ SOTE-PEDA Tapio Koskimaa työhyvinvointipäällikkö PÄÄROOLISSA MINÄ SOTE-PEDA 5.2.2016 Tapio Koskimaa työhyvinvointipäällikkö 2 10.2.2016 Keskeinen lähtökohta työhyvinvoinnille yksilö yhteisöllisyyden rakentajana ja yhteisöllisyys yksilön tukena arvostava

Lisätiedot

MYR:n koulutusjaoston piknik-seminaari 11.12.2012

MYR:n koulutusjaoston piknik-seminaari 11.12.2012 MYR:n koulutusjaoston piknik-seminaari 11.12.2012 Strategisten verkostojen johtaminen ja organisaatioiden uudistuminen Helena Kuusisto-Ek Metropolia Ammattikorkeakoulu 1 Teemat: - Johtamisen haasteet muuttuvat

Lisätiedot

Opetusmenetelmien valinnan perusteita. Strateginen rasti Markku Ihonen

Opetusmenetelmien valinnan perusteita. Strateginen rasti Markku Ihonen Opetusmenetelmien valinnan perusteita Strateginen rasti 26.1.2012 Markku Ihonen Alustuksen osaamistavoitteita Alustuksen jälkeen osallistuja tunnistaa ja osaa eritellä keskeiset opetusmenetelmien valintaan

Lisätiedot

JOHTAMISEN JA ESIMIESTYÖN KEHITTÄMINEN Hr-toimintana Vaasa

JOHTAMISEN JA ESIMIESTYÖN KEHITTÄMINEN Hr-toimintana Vaasa JOHTAMISEN JA ESIMIESTYÖN KEHITTÄMINEN Hr-toimintana Vaasa Hr-verkoston ideatyöpaja 2/2013 Kuntatyönantajat Helsinki Leena Kaunisto henkilöstöjohtaja, Ktm Työhyvinvointiohjelma 2009-2012: Tuottavuusohjelma

Lisätiedot

Yliopistojen työhyvinvointikysely 2011 Biologian laitos opetus- ja tutkimushenkilöstö. Vastaajia 27

Yliopistojen työhyvinvointikysely 2011 Biologian laitos opetus- ja tutkimushenkilöstö. Vastaajia 27 Yliopistojen työhyvinvointikysely 0 Biologian laitos opetus- ja tutkimushenkilöstö Vastaajia 7 Hyvinvointikysely Taustatiedot - Sukupuoli: Yksittäisiä vastaajia: 66 0 8 6 6% 9% % 9% Nainen Mies Biologian

Lisätiedot

UUSI OPETTAJUUS UUSI OPETTAJUUS MIKÄ ON KOULUTUKSEN TARKOITUS?

UUSI OPETTAJUUS UUSI OPETTAJUUS MIKÄ ON KOULUTUKSEN TARKOITUS? UUSI OPETTAJUUS OLLI LUUKKAINEN JOHTAJA HÄMEENLINNAN AMMATILLINEN OPETTAJAKORKEAKOULU olli.luukkainen@hamk.fi 1 UUSI OPETTAJUUS MEIDÄN ON OPITTAVA SUUNTAAMAAN KULKUMME TÄHTIEN, EIKÄ JOKAISEN OHI KULKEVAN

Lisätiedot

Hyvät työhyvinvointikäytännöt. Johanna Mäki ja Tuula Viitala Iällä ei ole väliä -työhyvinvointiseminaari

Hyvät työhyvinvointikäytännöt. Johanna Mäki ja Tuula Viitala Iällä ei ole väliä -työhyvinvointiseminaari Hyvät työhyvinvointikäytännöt Johanna Mäki ja Tuula Viitala Iällä ei ole väliä -työhyvinvointiseminaari 4.10.17 Aineiston keruu Kyselytutkimus: Kerätty 13-15.9.16 Työhyvinvointimessuilla Tampereella Analysoinnissa

Lisätiedot

TULEVAISUUDEN ASIANTUNTIJATYÖN TUKEMINEN

TULEVAISUUDEN ASIANTUNTIJATYÖN TUKEMINEN www.gotowebinar.com TULEVAISUUDEN ASIANTUNTIJATYÖN TUKEMINEN Webinaari 31.1.2017 Corporate Spirit Oy, Annukka Väisänen ja Esko Piekkari ENGAGING PEOPLE FOR SUCCESS MIKSI TÄMÄ TEEMA? Perinteisesti organisaatioissa

Lisätiedot

SAARISTOVIRKAMIES MUUTOSTEN TYRSKYISSÄ. Kehityspäällikkö Lasse Lehtonen Naantalin kaupunki. Kuntarakennefoorumi 7.5.2013

SAARISTOVIRKAMIES MUUTOSTEN TYRSKYISSÄ. Kehityspäällikkö Lasse Lehtonen Naantalin kaupunki. Kuntarakennefoorumi 7.5.2013 SAARISTOVIRKAMIES MUUTOSTEN TYRSKYISSÄ Kehityspäällikkö Lasse Lehtonen Naantalin kaupunki Kuntarakennefoorumi 7.5.2013 Neljän kunnan liitos Saaristovirkamies muutosten tyrskyissä Esityksen sisältö: 1.

Lisätiedot

Yliopistojen työhyvinvointikysely Biologian laitos. Vastaajia 47

Yliopistojen työhyvinvointikysely Biologian laitos. Vastaajia 47 Yliopistojen työhyvinvointikysely 0 Biologian laitos Vastaajia 7 Hyvinvointikysely Taustatiedot - Sukupuoli: Yksittäisiä vastaajia: LuTK 06, Biologian laitos 9 00% 80% 60% % 6% 0% 0% % 0% 0% Nainen Mies

Lisätiedot

Työhyvinvointi ja tuottavuus Lapissa Esimiesvalmennus Koulutussuunnitelma. Tätä suunnitelmaa päivitetään valmennuksen edetessä

Työhyvinvointi ja tuottavuus Lapissa Esimiesvalmennus Koulutussuunnitelma. Tätä suunnitelmaa päivitetään valmennuksen edetessä Työhyvinvointi ja tuottavuus Lapissa Esimiesvalmennus Koulutussuunnitelma Tätä suunnitelmaa päivitetään valmennuksen edetessä SISÄLTÖ ESIMIESVALMENNUKSEN LÄHTÖKOHTA JA TAVOITTEET 3 KOULUTUKSEN RAKENNE

Lisätiedot

Tulevaisuuden oppiminen - ajatuksia muutoksesta. Ahola, Anttonen ja Paavola

Tulevaisuuden oppiminen - ajatuksia muutoksesta. Ahola, Anttonen ja Paavola Tulevaisuuden oppiminen - ajatuksia muutoksesta Ahola, Anttonen ja Paavola Työelämän tulevaisuudesta 2 miljardia katoaa vuoteen 2030 mennessä (tehdastyö, kaivostyö, viljely, koulutus jne.) Suomessa oleva

Lisätiedot

Työelämä tarvitsee liikettä seminaari 10.6.2013. Heli Rissanen

Työelämä tarvitsee liikettä seminaari 10.6.2013. Heli Rissanen Työelämä tarvitsee liikettä seminaari 10.6.2013 Heli Rissanen BERNERIN ARVOT Työ Rehellisyys Ihminen 4.6.13/Heli Rissanen 2 4.6.13/Heli Rissanen 3 BERNER LAADUKKAIDEN BRÄNDIEN TAVARATALO Kuusi myyntiosastoa,

Lisätiedot

POLIISIAMMATTIKORKEAKOULUN PEDAGOGISET LINJAUKSET 2017

POLIISIAMMATTIKORKEAKOULUN PEDAGOGISET LINJAUKSET 2017 POLIISIAMMATTIKORKEAKOULUN PEDAGOGISET LINJAUKSET 07 Poliisiammattikorkeakoulun (Polamk) pedagogisten linjausten tavoitteena on varmistaa yhteinen käsitys opetuksesta ja oppimisesta, laadukas opetustoiminta

Lisätiedot

Torstai Mikkeli

Torstai Mikkeli Torstai 14.2.2013 Mikkeli OSUVA (2012 2014) - Osallistuva innovaatiotoiminta ja sen johtamista edistävät tekijät sosiaali- ja terveydenhuollossa. hanke tutkii minkälaisilla innovaatiojohtamisen toimintatavoilla

Lisätiedot

TYÖPAIKKAKOULUTTAJAT Valmentaen vahvoiksi Opso ry syysseminaari Tampereella 30.10.2015

TYÖPAIKKAKOULUTTAJAT Valmentaen vahvoiksi Opso ry syysseminaari Tampereella 30.10.2015 TYÖPAIKKAKOULUTTAJAT Valmentaen vahvoiksi Opso ry syysseminaari Tampereella 30.10.2015 Päivi Kalliokoski, projektipäällikkö paivi.kalliokoski@omnia.fi Haasteet - lähtötilanne Työpaikalla tapahtuva koulutus

Lisätiedot

Henkilöstöjohtamisen rooli reformin

Henkilöstöjohtamisen rooli reformin Henkilöstöjohtamisen rooli reformin toteuttamisessa Johtaminen, säästöt ja henkilöstö Johdon ja henkilöstöjohtamisen kehittämispäivä 28.10.2015 Riikka-Maria Yli-Suomu, puheenjohtaja, AMKE:n HRMD-verkosto

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus Hämeen Ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus code name 1 2 3 sum YAKJA16XPROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 45 YAKJA16XYKJ05-1000 Toimintaympäristön muutoksiin varautuminen

Lisätiedot

Kehitys- ja urakeskustelu urakehitysmahdollisuuksien ja uudelleensijoittumisen edistäjänä

Kehitys- ja urakeskustelu urakehitysmahdollisuuksien ja uudelleensijoittumisen edistäjänä 1 Kehitys- ja urakeskustelu urakehitysmahdollisuuksien ja uudelleensijoittumisen edistäjänä Miten tuloksellisia keskusteluja työurasta käydään? Mistä hyvä työurakeskustelu koostuu? Miksi urakehitysmahdollisuuksista

Lisätiedot

Ennakoiva esimiestyö - avain yrityksen menestymiseen ja ihmisten hyvinvointiin

Ennakoiva esimiestyö - avain yrityksen menestymiseen ja ihmisten hyvinvointiin Ennakoiva esimiestyö - avain yrityksen menestymiseen ja ihmisten hyvinvointiin Työkykyjohtamisen kehityspäällikkö Johanna Ahonen Työkykyjohtamisen kehityspäällikkö Mari Keränen Varmasti esimiehenä 6.6.2017

Lisätiedot

Osaaminen, tarve ja toteutus kohtaavat Korkeakouludiplomikokeilu

Osaaminen, tarve ja toteutus kohtaavat Korkeakouludiplomikokeilu Osaaminen, tarve ja toteutus kohtaavat Korkeakouludiplomikokeilu Palkkahallinnossa olisi töitä.. Paljonko jäisi opiskeltavaa, kun olen Yritys kasvaa ja pitäisi johtaa Nuoret esimiehet ovat lujilla ja heille

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Työhyvinvoinnin tilannekuva - Työnantajan nykyiset tiedot ja taidot toimintaan Rauno Pääkkönen Elina Ravantti Selvityksen tarkoitus ja toteutus Muodostaa käsitys mitä työhyvinvoinnilla

Lisätiedot

Muutosmentori esimiestyön ja työyhteisön tukena

Muutosmentori esimiestyön ja työyhteisön tukena Tervetuloa Lahteen! Muutosmentori esimiestyön ja työyhteisön tukena Muutos on mahdollisuus 21.10.2015 Työhyvinvointipäällikkö Päivi Maisonlahti Strategisen työhyvinvoinnin osa-alueet (Aura & Saarikoski,

Lisätiedot

Learning by doing tekemällä ammatin oppiminen, pedagogiikan kehittämishanke

Learning by doing tekemällä ammatin oppiminen, pedagogiikan kehittämishanke Learning by doing tekemällä ammatin oppiminen, pedagogiikan kehittämishanke 2 Pedagoginen kehittäminen Ilmiöperusteinen oppiminen Learnig by doing tekemällä oppiminen Kokemuksellinen oppiminen 3 Toteuttajataho

Lisätiedot

Oppiminen, osaaminen, kestävä hyvinvointi ja johtaminen. Anneli Rautiainen 1.11.2013 Esi- ja perusopetuksen yksikön päällikkö

Oppiminen, osaaminen, kestävä hyvinvointi ja johtaminen. Anneli Rautiainen 1.11.2013 Esi- ja perusopetuksen yksikön päällikkö Oppiminen, osaaminen, kestävä hyvinvointi ja johtaminen Anneli Rautiainen 1.11.2013 Esi- ja perusopetuksen yksikön päällikkö TAVOITTEENA MAAILMAN OSAAVIN KANSA 2020 OPPIMINEN OSAAMINEN KESTÄVÄ HYVINVOINTI

Lisätiedot

Johtaminen ja työyhteisön dynamiikka muutoksessa

Johtaminen ja työyhteisön dynamiikka muutoksessa Johtaminen ja työyhteisön dynamiikka muutoksessa Muutoksen johtaminen -koulutuspäivä Jaana Piippo 30.9.2014 Mitä työyhteisön dynamiikka tarkoittaa? Termi dynamiikka tulee kreikan sanasta dynamis, joka

Lisätiedot

Pedagoginen johtaminen

Pedagoginen johtaminen Pedagoginen johtaminen Pedagogisten johtajien koulutus 30.10.2006 Pedagoginen johtaminen Opetustoiminnan tukeminen Yhteisöllisyyden muodostumisen tukeminen Tavoite I Tavoite II Oppimisen edistäminen Laadukas

Lisätiedot

Tiimivalmennus 6h. Tiimienergian pikaviritys

Tiimivalmennus 6h. Tiimienergian pikaviritys Tiimivalmennus 6h Tiimienergian pikaviritys Hienoa kuinka hyvin valmennus pysyi kasassa ja sai kaikki mukaan. Kukaan ei ollut passiivisena tässä koulutuksessa. TeliaSonera Oyj 1 / 9 Miksi investoisit tiimityöhön?

Lisätiedot

OSAAMISEN ARVIOINTIJÄRJESTELMÄ

OSAAMISEN ARVIOINTIJÄRJESTELMÄ OSAAMISEN ARVIOINTIJÄRJESTELMÄ Anneli Kesola Tampereen seudun Osaavan osaamisen kehittämistiimi OSAAMISEN KEHITTÄMISTIIMI Anneli Kesola (Lempäälä) Pekka Jokela (Tampere) Teemu Keronen (Pirkkala) Jaana

Lisätiedot

Toimintamallin uudistus, strategiat ja prosessit

Toimintamallin uudistus, strategiat ja prosessit Toimintamallin uudistus, strategiat ja prosessit Esi- ja perusopetuksen kehittämisverkoston päätösseminaari katse kohti tulevaisuutta 11.5.2006 Tampere Veli-Matti Kanerva, kehityspäällikkö Kasvatus- ja

Lisätiedot