Sininen Kolmio - koulutustarjontaa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sininen Kolmio - koulutustarjontaa"

Transkriptio

1 Sininen Kolmio - koulutustarjontaa Valmennusten opetusmenetelmät Sininen Kolmio Oy toteuttaa henkilöstökoulutuksissaan kokemuksellisen ja yhteistoiminnallisen oppimisen periaatteita. Koulutustapahtuma koostuu monenlaisista yhdessä tekemisen kokemuksista, joiden pohtiminen mahdollistaa yksilöiden oivallusten jakamisen kaikkien osallistujien voimavaraksi. Mukana on herättäviä luento-osuuksia, osallistujia aktivoivaa omaa työtä ja keskusteluja niin pienryhmissä kuin koko osallistujaryhmän kanssa. Sinisestä Kolmiosta paikalla voi olla kaksi valmentajaa; tämä mahdollistaa dialogin, jonka avulla osallistujat voivat arvioida omaa tapaansa toimia sosiaalisissa tilanteissa ilman leimautumisen pelkoa. Luovuuden ja innovatiivisuuden mahdollistavassa ilmapiirissä on paljolti kysymys kohtaamistaidoista ja kyvystä säilyttää toisen ihmisen arvostus erilaisissa haastavissa vuorovaikutustilanteissa.

2 A) Koulutuksia ja valmennuksia esimiehille 1. ERILAISUUDEN JOHTAMINEN Valmennus on tarkoitettu esimiestehtävissä oleville. Sopimuksen mukaan ½ - 1 päivä TAVOITE JA TEEMAT Minätilat johtamistilanteissa Kunnioittava kuuntelu ja dialogi Neljä erilaisuuden kerrostumaa, persoonallisuus, sisäiset tekijät, ulkoiset tekijät, organisaatiotekijät Erilaisuuden, moninaisuuden johtamisen periaatteita Erilaisuuden hyödyntäminen on välttämätöntä organisaatio menestymiselle Miellyttävyys esimies/alais- ja työtoverisuhteissa 2. JOHTAMINEN JA TYÖYHTEISÖN HYVINVOINTI Valmennus on tarkoitettu esimiehille. Sopimuksen mukaan ½ - 1 päivä TAVOITE JA TEEMAT Päivän tavoitteena on lisätä osanottajien ymmärrystä työhyvinvoinnin kokonaisuudesta sekä lisätä osanottajien kykyä oman työhyvinvoinnin kehittämiseen ja koko työyhteisön hyvinvoinnin kehittämiseen ja johtamiseen Hiljaisen tiedon johtaminen merkityksellisyys Työhyvinvoinnin 8 osatekijää, kehittäminen ja ylläpitäminen Johtaminen ja työhyvinvointi Työhyvinvointi, tehokkuus, innovatiivisuus Esimerkkejä työhyvinvoinnin taloudellisesta vaikuttavuudesta

3 3. ESIMIEHEN JA TYÖYHTEISÖN VUOROVAIKUTUSTAIDOT Esimiehen tehtävä on saada aikaan ihmisten välille sellainen vuorovaikutus, että he kykenevät vastaamaan ympäristön heille asettamiin haasteisiin tehokkaasti. Ryhmän johtamiseen liittyy myös jokaisen yksilön omien toiveiden huomioiminen ja kehittymisen varmistaminen. Valmennuksen tavoitteena on syventää esimiesten kohtaamis- ja vuorovaikutustaitoja sekä kykyä puuttua ja selvittää ongelma- ja ristiriitatilanteita. Valmennus on tarkoitettu esimiestehtävissä oleville. Sopimuksen mukaan ½ - 1 päivä TAVOITE JA TEEMAT Yksilön kokonaisviestinnän osatekijät ja niiden osuus viestinnästä Luottamus ja avoimuus organisaatiossa Yhteistyötä haittaavat ja tukevat vuorovaikutustavat Keskustelun muodot: väittely, neuvottelu, dialogi väittelyt vuoropuheluiksi Vuorovaikutustaitojen kehittäminen 4. MUUTOKSEN JA MUUTOKSESSA JOHTAMINEN Valmennus on tarkoitettu esimiestehtävissä oleville. Sopimuksen mukaan ½ - 1 päivä TAVOITE JA TEEMAT Valmennuksen tavoitteena on lisätä ymmärrystä muutosten syistä sekä uudistumisen ja muutoksen välttämättömyydestä. Tavoitteena on syventää muutoksen ja muutoksessa johtamisen osaamista. Muutosjohtaminen: Tulevaisuus ei putoa tyhjästä Tietämisen ja tekemisen välinen kuilu Erilaiset näkemykset tulevaisuudesta Miksi muutoksia pitäisi johtaa? Muutoksen vaiheet ja esimiehen rooli muutoksessa Mitä ihmiset haluavat tietää ja mitä johto kertoo muutostilanteissa? Muutosvastarinta - Muutokseen reagoinnin tapoja ja muutos prosessina Muutosprosessin johtajan paradokseja Miten toimitaan oikeassa muutoshengessä Mihin ilmiöihin kannattaa panostaa - ja miten?

4 5. STRATEGIALÄHTÖINEN OSAAMISEN JOHTAMINEN Osaaminen on tärkein kilpailukykytekijä nopeasti muuttuvassa ja uudistuvassa työelämässä. Osaaminen ja sen johtaminen on kriittinen menestystekijä niin yksityisellä kuin julkisellakin sektorilla. Myös voimakas henkilöstön ikärakenteen muutos ja suuri vaihtuvuus pakottavat yritykset ja virastot kilpailemaan työmarkkinoilla osaavasta työvoimasta. Tietoyhteiskuntakehitys ja palvelujen kehittyminen edellyttävät, että organisaatiot kehittävät henkilöstöään, työprosessejaan, johtamistaan ja toimintakulttuuriaan oppimista ja vuorovaikutusta tukeviksi. Tieto- ja osaaminen ovat tulevaisuuden- ja tuotannontekijöitä. Osaamisella tarkoitetaan työn vaatimien tietojen ja taitojen hallintaa ja niiden soveltamista käytännön työtehtäviin. Sen johtaminen pitää sisällään sekä organisaation että henkilöstön osaamisen systemaattisen arvioinnin ja pitkän aikavälin kehittämisen toiminnan tavoitteista lähtien. Valmennus on tarkoitettu esimiestehtävissä oleville. Sopimuksen mukaan ½ - 1 päivä TAVOITE JA TEEMAT Päivän tavoitteena on lisätä ymmärrystä siitä, että osaamisen ja suorituksen johtaminen on yksi keskeinen strategian toteuttamisen keino. Tavoitteena on syventää strategialähtöisen osaamisen ja suorituksen johtamisen valmiuksia.

5 B) Työhyvinvoinnin koulutuksia ja valmennuksia koko työyhteisölle 6. TYÖHYVINVOINTIVALMENTAJAN KEHITTÄMISOHJELMA - viisi lähipäivää Työhyvinvoinnin kehittäjävalmennuksen tavoitteena on kehittää ja syventää osanottajien tietoisuutta työhyvinvoinnin osatekijöistä sekä vahvistaa heidän kykyä auttaa yksittäisiä työntekijöitä ja työyhteisöjä parantamaan työhyvinvointiaan. TOTEUTUSTAPA JA SISÄLTÖ Valmennuksessa selvitetään työhyvinvoinnin kehittämisen ja sen järjestämiseen liittyviä haasteita. Välityönä osanottajat selvittävät työhyvinvoinnin toteuttamista omassa työyhteisössä ja laativat alustavan työhyvinvoinnin kehittämissuunnitelman. Valmennusohjelma jakautuu kolmeen vaiheeseen: 1. varsinainen valmennusohjelma, neljä lähiopetuspäivää 2. soveltamisvaihe omassa työyhteisössä 3. kokemusten vaihtoseminaari, yksi lähiopetuspäivä LÄHIOPETUSPÄIVIEN TEEMOJA Sisällöt Työhyvinvoinnin osa-alueet - Työhyvinvointi muodostuu useasta osatekijästä ja kokonaisuuden ymmärtäminen auttaa työhyvinvoinnin kehittämistä. Työhyvinvoinnin edistäminen tarkoittaa organisaation kokonaisvaltaista kehittämistä, sekä yksilöön että työhön liittyvien fyysisten, psyykkisten, sosiaalisten ja taloudellisten voimavarojen, ammattitaidon ja osaamisen sekä elämään ja työhön liittyvien arvojen, asenteiden sekä työtyytyväisyyden ja työmotivaation muodostamaa kokonaisuutta. Oman työhyvinvoinnin ylläpitäminen ja kehittäminen Työhyvinvoinnin edellytykset Työhyvinvointia edistävät ja heikentävät tekijät Työnteon edellytyksistä huolehtiminen à mahdollistaja Innovatiivisen keskustelukulttuurin rakentaminen Työyhteisön kehittäminen Rajalla olemisen taito: edellyttää sekä riittävää etäisyyttä että riittävää läheisyyttä työyhteisöön Kritiikin ja ristiriitaisten odotusten kohteena oleminen Roolin erilaisuus ja yksinäisyys

6 7. TYÖHYVINVOINNIN KEHITTÄMINEN - oman itsensä johtaminen Valmennuksen tavoitteena on lisätä osanottajien ymmärrystä työhyvinvoinnin kokonaisuudesta sekä lisätä osanottajien kykyä oman työhyvinvoinnin kehittämiseen. Osallistujat saavat käytännön työkaluja oman ja muiden työhyvinvoinnin edistämiseen. - hyvä työelämä tehokas organisaatio työelämän laatu - hyvinvointi työhyvinvointi - fyysiset, psyykkiset ja sosiaaliset voimavarat - ajan ja stressin hallinta - arvot, asenteet ja työmoraali - ammatillinen osaaminen työn hallinnan tunne - työmotivaatio ja työilmapiiri - organisaation tavoitteet, rakenteet ja ammatillinen vuorovaikutus - kestävän työhyvinvoinnin edellytykset Valmennus on tarkoitettu kaikille työyhteisön jäsenille. Sopimuksen mukaan ½ - 1 päivä 8. TYÖYHTEISÖN VUOROVAIKUTUSTAIDOT - hyvä työpaikka, työpaikan suhteet ja luottamus Vuorovaikutus on viestintää (sanallista tai sanatonta )ihmisten välillä. Suomenkieleen vakiintunut sana vuorovaikutus vielä korostaa sitä, että (vuorotellen lähetetty)viesti vaikuttaa. Tätä tapahtumien sarjaa voidaan arvioida sen mukaan, miten hyvin on saavutettu haluttu tavoite, parannettu ihmissuhdetta, edistetty jotain asiaa, jne. - työelämässä tarvittavat taidot - erilaisuus moninaisuus - erilaisuuden hyödyntäminen organisaation menestystekijänä - myönteisyydellä lisää tehoa toimintaan - ristiriitojen ratkaiseminen vihastumisen kohtaaminen - kuuntelemisen taito - väittely neuvottelu dialogi - luottamus ja avoimuus organisaatiossa

7 9. MBTI - PSYKOLOGISEN TYYPPITEORIAN KOULUTUSPÄIVÄ TAVOITE JA TEEMAT Koulutuksen tavoitteena on kehittää henkilöstön erilaisuuden tunnistamisen ja tunnustamisen taitoa maailman käytetyimmän psykologisen tyyppiteorian avulla. MBTI-tyyppiteoria tarjoaa mahdollisuuden tunnistaa oman psykologisen tyypin vaikutusta omaan toimintaan ja antaa valmiuksia toisten toiminnan ymmärtämiseen. Päivän aikana teoria käydään läpi käytännöllisin esimerkein ja harjoituksin. Lopputuloksena jokainen osallistuja saa tyyppioppaan sekä siihen liittyvää tukimateriaalia. Koulutus antaa valmiudet tunnistaa ja tunnustaa oma psykologinen tyyppi ja sen vaikutus oman itsen johtamiseen, työtoimintaan ja esimerkiksi esimiestyöhön. Koulutuksessa käytetään oppimateriaalina kansainvälistä MBTI koulutusmateriaalia, koulutuskieli ja materiaalit ovat suomenkielisiä. Osanottajat saavat käyttöönsä koulutuksen jälkeen oman tyyppinsä raportin (Tyyppi-oppaan) ja ennen koulutuspäivää jokainen osallistuja tekee sähköisen MBTI-indikaattorinsa netin kautta

8 10. PALAUTTEEN ANTAMINEN JA VASTAANOTTAMINEN Valmennus on tarkoitettu koko työyhteisölle Sopimuksen mukaan ½ - 2 päivää TAVOITE JA TEEMAT Päivän tavoitteena on vahvistaa organisaation palautekulttuuria ja kehittävää keskustelua Olennaisena teemana on laadukkaiden kehityskeskustelukäytänteiden tarkastelu ja kehittäminen yhdessä pohtien. Avainsanoja: kehityskeskustelu Korjaava, kriittinen, kehittävä palaute miten haluan saada kriittistä palautetta palautteen antamisen pelisäännöt sanaton ja sanallinen palaute Palaute ja itsetunto

9 11. JOHTORYHMÄTYÖSKENTELY Valmennus on tarkoitettu johtoryhmille Sopimuksen mukaan ½ - 7 päivää prosessina Teemoja: 1. Johtoryhmän tehtävät ja johtamisjärjestelmä - johtamisjärjestelmän luomisen perusperiaatteet - johtamisen lähestymistapoja ja näkökulmia - johtoryhmän ja sen jäsenien roolit oppimis-, muutos- ja kehitysprosesseissa 2. Johtoryhmän nykytilanteen kartoitus suhteessa haasteisiin ja mahdollisuuksiin - Organisaation johtoryhmä nyt ja tulevaisuudessa - johtoryhmän johtamisprofiilin laatiminen esim HPI -indikaatorin avulla 3. Johtoryhmä strategian luojana, toteuttajana ja johtajana - strateginen johtaminen ja päätöksenteko sekä johtoryhmän rooli - laadukkaat strategiset analyysit ja valintojen tekeminen - strategioiden linjakas toteuttaminen 4. Johtoryhmän henkilöstöjohtamisen taidot: eväitä arjen ja kiireen hallintaan - johtoryhmän vaativa rooli ihmisten johtamisessa ja esimiestyöskentelyssä - johtoryhmän toiminnan pelisäännöt; ajan käyttö, kokouskäytännöt (ennen, aikana, jälkeen), viestiminen, käyttäytyminen kokousten ulkopuolella - johtoryhmän vuorovaikutus, monologista dialogiin, kuuntelu-, ilmaisu-, yhteistoiminta-, ongelmanratkaisutaito - päätösten teko ja toimeenpano; päätöksenteon kriteerit, vaikutukset, käsittelytavat, päätöksenteon tavat, seuranta 5. Uudet toimintamallit asiakaslähtöiseen ja tuloksekkaaseen toimintaan - asiakaslähtöisyys, asiakkaat ja palvelutuotteet ja asiakasneuvottelu - kokonaisuuden johtaminen: tehokkuus, tuottavuus, taloudellisuus ja tuloksellisuus - toiminnan ja talouden yhteensovittaminen - 6. Johtoryhmän innovaatiojohtaminen - johtoryhmä muutosten ja muutoksessa johtajana - innovatiivinen tuotekehitystyö - johtoryhmä tulevaisuuden ennakoijana ja muokkaajana 7. Johtoryhmän uudet pelisäännöt tulevaisuuteen - yhteenveto valmennusprosessista - miltä osin säännöt muuttuvat ja tarkentuvat - johtoryhmän fokus jatkossa ja tulevaisuuden rakentajana

10 C) Luovuuden ja innovaatioiden koulutuksia ja valmennuksia koko työyhteisölle 12. KEHITYSHYPPYJÄ UUTEEN - Oppiminen ja osaaminen luovuuden ja innovaatioiden mahdollistajana, viisi lähipäivää Tavoitteena on johdattaa osanottajat luovuuskäsitteeseen sekä henkilökohtaisen ja organisaation luovuuden kehittämisen mahdollisuuksiin. Tutustua systemaattisiin ideointimenetelmiin, joiden avulla ideasta päästään innovaatioon eli toteutukseen sekä vahvistaa osanottajien valmiuksia ohjata kollegoita innovatiivisen työkulttuurin luomiseen. "Tuumasta toimeen" - eli innovatiivisen organisaation toimintaa ja kulttuuria kuvaavat aito yhteisöllisyyden tunne, avoin ilmapiiri sekä ymmärryksen ja tiedon jakaminen. Innovatiivisessa työyhteisössä korostuvat toisaalta tiiviys, intiimiys ja perhemäisyys, toisaalta vapaus, haastavuus ja jännittävyys. Innovatiivinen työyhteisö sietää erilaisia ihmisiä, mikä näkyy siinä, että työntekijät saavat toimia haluamallaan tavalla ja heidän toimintaansa tuetaan ja arvostetaan. Samoin kuin työyhteisön tuki myös johdon ja esimiesten antama tuki ja aktiivinen osallistuminen koetaan tärkeäksi. TOTEUTUSTAPA JA SISÄLTÖ Kehityshyppyjä uuteen -valmennusohjelma jakautuu kolmeen vaiheeseen: 1. varsinainen valmennusohjelma, 4 valmennuspäivää 2. soveltamisvaihe omassa työyhteisössä, 3. kokemusten vaihtoseminaari, 1 valmennuspäivä LÄHIOPETUSPÄIVIEN TEEMOJA - luovasta ideasta innovaatioon eli tuumasta toimeen - luovuus työssä ja tulevaisuuden haasteet - innostavan ja innovatiivisen työilmapiirin rakentaminen - innovaatiotoiminta käytäntölähtöiset innovaatiot - innovaatiotoiminnan mahdollistajista innovaatioiden käyttäjiksi, soveltajiksi ja kehittäjiksi - organisaation innovaatiokulttuuri - innovatiivisuudella uusia tapoja tuottaa olemassa olevia palveluja - palvelumuotoilulla asiakaskeskeisyyteen ja -lähtöisyyteen - uudistumiskykyinen ja innovatiivinen organisaatio pystyy kasvattamaan erilaisten kilpailukykyä lisäävien elementtien määrää ja sitomaan niitä osaksi pysyvää toiminnallista olemustaan - innovatiivisuus systemaattisen tiedon luomisessa - erilaisten osaamisten, erilaisten tietämysperustojen ja erilaisten ajattelumallien integrointi toisiinsa ja synergiaedut - yhteistyökumppanit ja palveluntuottajat palveluja tuottavan koneiston ja innovaatioverkoston osana

11 13. MENTOR - valmennusohjelma, viisi puolen päivän tapaamista Valmennuksen tavoitteena on perehdyttää osallistujat mentorointiin ja sen mahdollisuuksiin oman organisaation ja työyhteisön kehittämisessä sekä laatia ehdotus kaupungin mentrointitoiminnan kehittämiseksi. Valmennus tutustuttaa osallistujat mentoroinnin periaatteisiin ja prosesseihin, lisää käytännön esimerkkien kautta osallistujien näkemystä mentoroinnin monista mahdollisuuksista ja antaa valmiuksia kehittää ja toteuttaa oman organisaation mentorointiprosessi. TOTEUTUSTAPA JA SISÄLTÖ Valmennus muodostuu viidestä puolen päivän mittaisesta lähiopetuspäivästä ja valmennuksen ajan prosessoitavasta välitehtävästä. Viimeinen kokoontuminen on yhteenveto ja kokemusten vaihto -seminaari. Valmennuksessa selvitetään mentorointi -prosessin vaiheet ja sen järjestämiseen liittyviä haasteita. Välityönä osanottajat selvittävät mentoroinnin toteuttamista omassa työyhteisössä. LÄHIOPETUSPÄIVIEN TEEMOJA Mentorointi - menetelmä, jossa tietoa ja osaamista myös hiljaista tietoa siirretään mentoroinnin perusteet ja muodot mentorointi organisoituna toimintana, mentorointiprosessin vaiheet Itsensä johtaminen, erilaisuuden tunnistaminen (MBTI) mentorparien valitseminen mentor -suunnitelman laatiminen, sitoutuminen, luottamus mentorin rooli mentoroitavan rooli, kysymykset mitä mentor tekee mitä mentor ei tee, kuuntelu ja läsnäolo mentorisopimus ja mentor-aktor-tapaamiset, palautteen antaminen mentoroinnin eettiset ohjeet Mentorointi - osana henkilöstön kehittämistä mentorointi yhteistoiminnallisen oppimisen muotona, oppimistyylit mentorointi kehittämismenetelmänä, työkyvyn ylläpito, ajankäyttö mentorointi vuorovaikutteisena oppimissuhteena mentorointi yksilön, uran ja työorganisaation kannalta mentoroinnin sudenkuoppia ja kompastuskiviä mentoroinnin eri tyyppejä ja käytännön esimerkkejä Yhteinen matka tulevaisuuteen tiimien välinen mentorointi välitöiden läpikäynti ja solmukohtien käsittely vastavuoroisuusperiaate mentor-/actor -suhteessa Organisaation mentorointijärjestelmän rakentaminen

12 14. MITÄ JA MITEN PUHUMME TYÖSTÄ? Valmennuksen tavoitteena on kiinnittää huomiota rikastavan vuorovaikutuksen mahdollisuuksiin organisaation ilmapiirin kehittäjänä, hyvän työelämän ja hyvin tehdyn työn rakentajana. sekälisätä ymmärrystä muutosten syistä sekä uudistumisen ja kehittämisen välttämättömyydestä. Tavoitteena on syventää oman itsensä ja osaamisen johtamisen taitoja. Valmennus on tarkoitettu kaikille työyhteisön jäsenille. Sopimuksen mukaan ½ - 1 päivä TAVOITTEET JA TEEMAT Kehittämisideat käytäntöön Yhteistoiminnan kehittäminen Työntöä kannustamalla ja vetoa innostamalla Hyvin tehdyn työn kriteerit? Mikä estää tai vaikeuttaa minua tekemästä hyvää työtä/hyvin työni? Minkälaisia tulevaisuuden haasteita alallasi? Erilaiset näkemykset tulevaisuudesta Muutosvauhti kiihtyy Muutoksen aikaansaamiseksi; mitä minä voin tehdä, mitkä asiat kaipaavat yhteistyötä, mille emme voi mitään 15. ÄLYLLINEN HAASTAMINEN JA ITSENSÄ KEHITTÄMINEN Valmennus on tarkoitettu kaikille työyhteisön jäsenille. Sopimuksen mukaan ½ - 1 päivä TAVOITTEET JA TEEMAT Valmennuksen tavoitteena on lisätä ymmärrystä muutosten syistä sekä uudistumisen ja kehittämisen välttämättömyydestä. Tavoitteena on syventää oman itsensä ja osaamisen johtamisen taitoja. kasvun ajattelutapa muuttumaton ajattelutapa älyllinen itseluottamus aikamme perustaito älyllinen haastaminen: oppiminen venymis- ja epävarmuusalueilla jatkuvan uudistumisen elementit henkilökohtainen kehittyminen priorisoi palikoi - pilko, ajan hallin

13 D) Erityisesti oppilaitoksille suunnattuja ohjelmia, kesto tunnin luennosta kokopäiväiseen vesokoulutukseen 1. Kompetenssitutkimuksesta käytäntöön Aikaisemman ohjelman yhteydessä tehtiin Päijät-Hämeen maakunnan opetus- ja kasvatusalan ammattilaisten keskuudessa verkkokysely omassa ammatissa menestymisen kannalta tärkeimmistä ja keskeisimmistä valmiuksista ja pätevyyksistä ammatillisista osaamiskompetensseista. Tutkimustulosten hyödyntämiseksi on laadittu Komppi - opetus- ja kasvatusalan työyhteisöllinen kompetenssianalyysi ja reflektointityökirja A. Itsetuntemus- ja motivaatiokompetenssi B. Sosiokulttuuriset ja mukautumiskompetenssit C. Tuotannolliset ja innovatiiviset kompetenssit D. Pedagogis-didaktiset kompetenssit E. Opetuksen ja kasvatuksen ammattialakohtaiset kompetenssit F. Toimintaympäristökompetenssit G. Verkostoitumis- ja yhteiskuntakompetenssit Valmennuksessa käydään työkirja systemaattisesti läpi ja osanottajat pohtivat tulosten merkitystä oman oppilaitoksen ja henkilöstön kehittämisessä. 2. Älyllinen haastaminen ja itsensä kehittäminen kaksi käsitystä älykkyydestä kasvun ajattelutapa muuttumaton ajattelutapa älyllinen itseluottamus aikamme perustaito älyllinen haastaminen: oppiminen venymis- ja epävarmuusalueilla Mistä elämään voi saada motivaatiota ja mielekkyyttä? hyvä työelämä tehokas organisaatio työelämän laatu työnilon julistus työhyvinvoinnin kahdeksan osatekijää jatkuvan uudistumisen elementit henkilökohtainen kehittyminen priorisoi palikoi - pilko ajan ja stressin hallinta luovuus, innovaatiot ja ajattelun virittäminen

14 3. Kehityshyppyjä uuteen - Oppiminen ja osaaminen luovuuden ja innovaatioiden mahdollistajana Tavoitteena on johdattaa luovuuskäsitteeseen sekä henkilökohtaisen ja organisaation luovuuden kehittämisen mahdollisuuksiin. Tutustua systemaattisiin ideointimenetelmiin, joiden avulla ideasta päästään innovaatioon eli toteutukseen - luovasta ideasta innovaatioon eli tuumasta toimeen - luovuus opetuksessa ja tulevaisuuden haasteet - innostavan ja innovatiivisen työilmapiirin rakentaminen 4. Innovatiivisuus koulussa ja opettajan tulevaisuuden haasteet - mitä ovat opetusalan innovaatiot? - miksi innovatiivinen koulu? - muutosvauhti - innovatiivisen koulun yleisiä tavoitteita oppijan näkökulmasta - luovuutta tukeva kulttuuri - rikastava yhteisö ruokkii luovuutta - luova idea - keksintö innovaatio innovatiivisuus innovatiivisuuden johtaminen - henkilöstön innovaatioaktiivisuuden lisääminen - ideasta innovaatioksi tuumasta toimeen - koulu vastaa yhteisöllisenä prosessina haasteisiin - vuorovaikutustaitojen kehittäminen 5. Työhyvinvoinnin kehittäminen - oman itsensä johtaminen - hyvä työelämä tehokas organisaatio työelämän laatu työnilon julistus - hyvinvointi työhyvinvointi - fyysiset, psyykkiset ja sosiaaliset voimavarat - ajan ja stressin hallinta - arvot, asenteet ja työmoraali - ammatillinen osaaminen työn hallinnan tunne - työmotivaatio ja työilmapiiri - organisaation tavoitteet, rakenteet ja ammatillinen vuorovaikutus - kestävän työhyvinvoinnin edellytykset

15 6. Mitä ja miten puhumme työstä? Vuorovaikutuskysymyksiä Kehittämisideat käytäntöön Yhteistoiminnan kehittäminen Hyvin tehdyn työn kriteerit? Mistä tietää, että on tehnyt hyvin työnsä? Mikä estää tai vaikeuttaa minua tekemästä hyvää työtä/hyvin työni? Minkälaisia tulevaisuuden haasteita opetusalalla, oppilaitoksessasi? Muutoksen aikaansaamiseksi; mitä minä voin tehdä, mitkä asiat kaipaavat yhteistyötä, mille emme voi mitään 7. Työyhteisön vuorovaikutustaidot - hyvä työpaikka, työpaikan suhteet ja luottamus - hyvä työelämä tehokas organisaatio työelämän laatu työnilon julistus - työelämässä tarvittavat taidot - erilaisuus moninaisuus - erilaisuuden hyödyntäminen organisaation menestystekijänä - myönteisyydellä lisää tehoa toimintaan myönteisyys myrkyttää mielesi - ristiriitojen ratkaiseminen vihastumisen kohtaaminen - kateus työyhteisössä - kuuntelemisen taito - väittely neuvottelu dialogi - luottamus ja avoimuus organisaatiossa 8. Arvostelusta palautteeseen kollegiaaliset työelämätaidot Aina meitä on arvosteltu: koululaisina, opiskelijoina, opettajina. Ammatillisen kasvun näkökulmasta olisi kuitenkin viisainta siirtää katse arvostelusta palautteeseen. Palaute on kaskisuuntainen prosessi, jonka tarkoituksena on löytää kiitoksen ja korjauksen paikkoja yhdessä. Kollegan palaute on eräänlaista vertaismentorointia, jonka tarkoituksena on kehittäminen. Valmennuksen tavoitteena on madaltaa työyhteisön kynnystä kollegiaalisen positiivisen ja rakentavan palautteen antoon.

16 9. Kommunikoiva keho- alitajuinen viestintä Sanotaan, että keho ei valehtele. Jos sanat ja kehonkieli ovat ristiriidassa, uskomme kehon kertomaa. Tässä valmennuksessa pureudumme kehollisuuden teemaan yksinkertaisin harjoituksin ja ajattelumallein, kyse ei ole kuntoilusta eikä jumpasta. Kehonkielen ja sen merkityksen ymmärtäminen haastavien kommunikaatiotilanteiden yhteydessä. Itsetuntemus toimivan yhteisöllisyyden lähtökohtana. Itsevarmuuden kasvattaminen opetustyössä ja muissa vuorovaikutustilanteissa. Mahdollisten pitkäaikaisten kehollisten stressitekijöiden tunnistaminen ja purkaminen. Pyrkimyksen ei ole muuttaa sinua joksikin muuksi, vain enemmän omaksi itseksesi. 10. Muuttuva vai murtuva opettajuus - Opettajuuden tarkastelu uudistuvien OPS:en ja perusopetuslain kolmiportaisen tuen mallin näkökulmasta - Yhteisöllisyys opettajayhteisössä ja koko kouluyhteisössä - Rikastava vuorovaikutus ja erilaisuuden tunnistaminen ja tunnustaminen - Ohjauksellinen työote - Laadukas perusopetus työelämän tarpeiden näkökulmasta ja niihin vastaaminen - OPS as Design, opetetaan oppijaa ei oppiainetta Suomi saa olla ylpeä opettajistaan. Meillä opettajakoulutus vetää edelleen parhaita opiskelijoita opettajaksi oppimaan. Ammatillinen kasvu on kuitenkin elinikäinen prosessi ja omaa työtä reflektoimalla kollegojen kanssa voimme päivittelyn sijasta päivittää osaamistamme. Kaikista teemoista ja aiheista voimme räätälöidä yhdessä tilaajan kanssa parhaiten tarpeisiin soveltuvan koulutus/valmennusohjelman. Kouluttajina toimivat Sininen Kolmio Oy:n toimijat tai asiantuntijat verkostostamme. Sininen Kolmio Oy

Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu

Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu Oheinen lomake on Hyvän johtamisen kriteereihin perustuva Arvioinnin tueksi työkalu. Voit arvioida sen avulla johtamista omassa organisaatiossasi/työpaikassasi.

Lisätiedot

Esimiestyö muutoksessa - oppimisverkosto

Esimiestyö muutoksessa - oppimisverkosto Esimiestyö Kevan Kaari-työpaja & Kunteko2020 14.4.2016 Helsinki, Paasitorni Oppimisverkosto Open space työskentelyn tulokset Kokemuksia verkostoista: olen ollut Hyödyllisissä verkostoissa Hyödyttömissä

Lisätiedot

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, 10.12.2013 Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri 1 Johtamisverkosto selvittää, kokoaa, kehittää ja jakaa johtamisen ja esimiestyön hyviä käytäntöjä

Lisätiedot

Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa malli

Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa malli Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa 70-20-10 malli Johdon ja henkilöstöjohtamisen kehittämispäivä AMKE 28.10.2015 Jarmo Kröger, kehittämispäällikkö Koulutuskeskus Salpaus Ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot

Hyväntuulinen Raahe kehittyvä käupunki

Hyväntuulinen Raahe kehittyvä käupunki Hyväntuulinen Raahe kehittyvä käupunki TAIKAKUUn valokuvakilpailu Katse tulevaisuuteen Annika Oksa, Raahen lukio OPETUSTOIMEN STRATEGIA VUOSILLE 2016-2020 OPLA 20.1.2016 7 SISA LTO 1. OPETUSTOIMEN KESKEISET

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Työterveyslaitos www.ttl.fi Ihmisten innostava johtaminen Jalmari Heikkonen, johtava asiantuntija 3.6.2014 Jalmari Heikkonen Työterveyslaitos www.ttl.fi Oikeudenmukaisuus Jaon oikeudenmukaisuus

Lisätiedot

Aloitusseminaari Monikulttuurinen johtaminen käytäntöön. Kaarina Salonen

Aloitusseminaari Monikulttuurinen johtaminen käytäntöön. Kaarina Salonen Aloitusseminaari 10.5.2011 Monikulttuurinen johtaminen käytäntöön Kaarina Salonen Periaatteet toimintasuunnitelma ja perustehtävä ovat kaikilla lähtökohtana jokin sellainen asia, joka tulisi kehittää toiminnassa

Lisätiedot

Opettajien osaamisen kehittäminen - tulevaisuuden näkymiä

Opettajien osaamisen kehittäminen - tulevaisuuden näkymiä Opettajien osaamisen kehittäminen - tulevaisuuden näkymiä Kimmo Hämäläinen, pääsihteeri Opetustoimen henkilöstökoulutuksen neuvottelukunta Virtuaaliopetuksen päivät Helsinki 08.12. 09.12.2010 Neuvottelukunnan

Lisätiedot

JS PARTNERS OY:N VALMENNUKSET

JS PARTNERS OY:N VALMENNUKSET JS PARTNERS OY:N VALMENNUKSET Palaute Ajankäyttö Työhyvinvointi Myynti Yhteistyö Työyhteisötaidot Kehityskeskustelu Esimiestaidot Asiakaspalvelu Vuorovaikutus Rekrytointi Tutkimukset ja kartoitukset Vaativat

Lisätiedot

Muutos ja minä. TEK/ Urailta Sirpa Etzell. AS3 Finland Oy

Muutos ja minä. TEK/ Urailta Sirpa Etzell. AS3 Finland Oy Muutos ja minä TEK/ Urailta 7.9.2015 17.00 19.30 Sirpa Etzell AS3 Finland Oy Pohjoismainen valmennusyritys Perustettu 1989 500 työntekijää ja sertifioitua valmentajaa Isoimmissa kaupungeissa paikalliset

Lisätiedot

Dialoginen johtaminen

Dialoginen johtaminen Dialoginen johtaminen Labquality Days 10.2.2017 Sari Tappura Tampereen teknillinen yliopisto Dialogisen johtamisen tutkimusohjelma 2012-2015 Lisätiedot: Sirpa Syvänen Tampereen yliopisto www.dinno.fi JHTAMISKRKEAKULU

Lisätiedot

TIIMITYÖSKENTELY ( 1 + 1 + 1 pv )

TIIMITYÖSKENTELY ( 1 + 1 + 1 pv ) Karl-Magnus Spiik Ky Tiimityöskentely / sivu 1 TIIMITYÖSKENTELY ( 1 + 1 + 1 pv ) Asiakas: Ryhmä: Uusi päiväkoti Koko henkilöstö Tämän kolmiosaisen valmennuksen päätavoitteena on tiimityöskentelyn kehittäminen.

Lisätiedot

PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA

PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA Annamari Mäki-Ullakko, Ilmarinen, 5.11.2015 ESITYKSEN SISÄLTÖ 1. Oma jaksaminen on perusta 2. Työyhteisössä jokainen vaikuttaa ja on vastuussa 3. Ammattitaidon

Lisätiedot

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaus Opiskelijan ohjaus Työpaikkaohjaaja (arviointikriteerit OPH 2012): varmistaa yhdessä koulutuksen tai tutkinnon järjestäjän edustajan ja

Lisätiedot

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaus Oulun TOPPI Opiskelijan ohjaus Työpaikkaohjaaja (arviointikriteerit OPH 2012): varmistaa yhdessä koulutuksen tai tutkinnon järjestäjän edustajan

Lisätiedot

Opetussuunnitelmat. uudistuvat Tarja Ruohonen

Opetussuunnitelmat. uudistuvat Tarja Ruohonen Opetussuunnitelmat uudistuvat 2016 Tarja Ruohonen OPS-uudistuksen tavoitteita: Kasvun ja oppimisen jatkumon vahvistaminen Rakennetaan olemassaoleville vahvuuksille Määritellään kasvatustyötä ja toimintakulttuurin

Lisätiedot

Kari Uusikylä professori emeritus Helsingin yliopisto

Kari Uusikylä professori emeritus Helsingin yliopisto Kari Uusikylä professori emeritus Helsingin yliopisto Tavoitteista vuorovaikutusta, joka tähtää oppilaiden persoonallisuudenkehityksen edistämiseen kasvatustavoitteiden suunnassa. (Matti Koskenniemi) Mikä

Lisätiedot

Sininen Kolmio Oy. referenssejä mm

Sininen Kolmio Oy. referenssejä mm Sininen Kolmio Oy referenssejä mm Koulutuskeskus Salpaus Salpaus Jet, 10 ohjelmaa. Teemat: strateginen aja>elu, suunni>elu ja johtaminen, strateginen osaamisen johtaminen, työhyvinvoinnin johtaminen, uudistuminen

Lisätiedot

Lean Leadership -valmennusohjelma

Lean Leadership -valmennusohjelma Lean Leadership -valmennusohjelma Näkökulmia johtajuuteen Tule kehittämään ja kehittymään! Valmennuksen tavoitteet Arjen kehittäminen: yksinkertaisilla kehitystoimenpiteillä merkittäviä parannuksia Henkilöstö

Lisätiedot

TERVEISET OPETUSHALLITUKSESTA

TERVEISET OPETUSHALLITUKSESTA TERVEISET OPETUSHALLITUKSESTA Oppimisen ja osaamisen iloa Uudet opetussuunnitelmalinjaukset todeksi Irmeli Halinen Opetusneuvos Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPPIMINEN OPETUS JA OPISKELU PAIKALLISET

Lisätiedot

Monikulttuurisuus näyttötutkinnoissa

Monikulttuurisuus näyttötutkinnoissa Monikulttuurisuus näyttötutkinnoissa KT 1.9.2016 Taustaa Valtioneuvoston asetus ammatilliseen aikuiskoulutukseen liittyvästä henkilökohtaistamisesta 1.8.2015 Näyttötutkinto-opas 2015 Näyttötutkinto-oppaan

Lisätiedot

Koulun kerhotoiminnan valtakunnallinen ajankohtaistilaisuus Katse tulevaisuuteen uusi ja viihtyisä koulupäivä Paasitorni

Koulun kerhotoiminnan valtakunnallinen ajankohtaistilaisuus Katse tulevaisuuteen uusi ja viihtyisä koulupäivä Paasitorni Koulun kerhotoiminnan valtakunnallinen ajankohtaistilaisuus 4.10.2013 Katse tulevaisuuteen uusi ja viihtyisä koulupäivä Paasitorni Opetusneuvos, esi- ja perusopetuksen yksikön päällikkö Anneli Rautiainen

Lisätiedot

Hensta-hankkeen tavoitteet ja saavutukset. Päivikki Helske

Hensta-hankkeen tavoitteet ja saavutukset. Päivikki Helske Hensta-hankkeen tavoitteet ja saavutukset Päivikki Helske 2.6.2009 Kilpailusta yhteistyöhön Lähtötilanteessa kilpailua palkoista, maineesta, työpaikoista. Näkymä tulevaisuuteen: harmaat pantterit saapuvat

Lisätiedot

ALUESEMINAARI Tampere https://drive.google.com/file/d/0bxdgmsxgd KXZeDJNcmZMMGswLXc/view

ALUESEMINAARI Tampere https://drive.google.com/file/d/0bxdgmsxgd KXZeDJNcmZMMGswLXc/view ALUESEMINAARI Tampere 26.3.2015 https://drive.google.com/file/d/0bxdgmsxgd KXZeDJNcmZMMGswLXc/view Olipa kerran Tarina, tulevaisuus, unelmat Jouni Kangasniemi * kehittämispäällikkö * opetus- ja kulttuuriministeriö

Lisätiedot

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen EuroSkills2016-koulutuspäivä 9.6.2016 Eija Alhojärvi 1. Skills-toiminnan haasteet - strategiset painopistealueet 2. Kilpailu- ja valmennustoiminnan

Lisätiedot

Työyhteisötaidot tulevaisuuden johtamisesssa. Merja Turunen

Työyhteisötaidot tulevaisuuden johtamisesssa. Merja Turunen Työyhteisötaidot tulevaisuuden johtamisesssa Merja Turunen Työyhteisötaidot tulevaisuuden johtamisessa Työntekijän oma vastuu Rooli työyhteisössä Työyhteisön voima Tulevaisuuden haasteet Minäminäminäminäminäminäminäminä

Lisätiedot

TULEVAISUUDEN ASIANTUNTIJATYÖN TUKEMINEN

TULEVAISUUDEN ASIANTUNTIJATYÖN TUKEMINEN www.gotowebinar.com TULEVAISUUDEN ASIANTUNTIJATYÖN TUKEMINEN Webinaari 31.1.2017 Corporate Spirit Oy, Annukka Väisänen ja Esko Piekkari ENGAGING PEOPLE FOR SUCCESS MIKSI TÄMÄ TEEMA? Perinteisesti organisaatioissa

Lisätiedot

Etusijalla oppiminen ideoita lukion pedagogiseen kehittämiseen

Etusijalla oppiminen ideoita lukion pedagogiseen kehittämiseen Etusijalla oppiminen ideoita lukion pedagogiseen kehittämiseen Lukiopäivät 11.-12.11.2015 Eija Kauppinen, Kimmo Koskinen, Anu Halvari & Leo Pahkin Perusteiden oppimiskäsitys (1) Oppiminen on seurausta

Lisätiedot

LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN JA HYVÄ OPETTAMINEN

LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN JA HYVÄ OPETTAMINEN LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN JA HYVÄ OPETTAMINEN Mitä laaja-alainen osaaminen tarkoittaa? Mitä on hyvä opettaminen? Miten OPS 2016 muuttaa opettajuutta? Perusopetuksen tavoitteet ja laaja-alainen osaaminen

Lisätiedot

Pedagoginen johtaminen

Pedagoginen johtaminen Pedagoginen johtaminen Pedagogisten johtajien koulutus 30.10.2006 Pedagoginen johtaminen Opetustoiminnan tukeminen Yhteisöllisyyden muodostumisen tukeminen Tavoite I Tavoite II Oppimisen edistäminen Laadukas

Lisätiedot

Keskustelu ja kuulemistilaisuus:

Keskustelu ja kuulemistilaisuus: Keskustelu ja kuulemistilaisuus: Ammatillisen koulutuksen järjestäjien laadunhallintajärjestelmien kriteerit Johtaja Mika Tammilehto Lähtökohtia Ammatillisen koulutuksen tasalaatuisuuden varmistaminen

Lisätiedot

Yliopistojen työhyvinvointikysely 2011 Biologian laitos opetus- ja tutkimushenkilöstö. Vastaajia 27

Yliopistojen työhyvinvointikysely 2011 Biologian laitos opetus- ja tutkimushenkilöstö. Vastaajia 27 Yliopistojen työhyvinvointikysely 0 Biologian laitos opetus- ja tutkimushenkilöstö Vastaajia 7 Hyvinvointikysely Taustatiedot - Sukupuoli: Yksittäisiä vastaajia: 66 0 8 6 6% 9% % 9% Nainen Mies Biologian

Lisätiedot

Osaamisen johtaminen on merkittävä julkishallinnon johtajien osaamisen sisältöalue.

Osaamisen johtaminen on merkittävä julkishallinnon johtajien osaamisen sisältöalue. Osaamisen strateginen johtaminen on noussut esille eri tutkimuksissa 1990- luvulla Osaamisen johtaminen on merkittävä julkishallinnon johtajien osaamisen sisältöalue. 1 1. Koulutus- ja kehittämistoiminta

Lisätiedot

Koulutuksen järjestäjän paikallinen kehittämissuunnitelma vuosille Hyväksytty sivistyslautakunnassa

Koulutuksen järjestäjän paikallinen kehittämissuunnitelma vuosille Hyväksytty sivistyslautakunnassa Koulutuksen järjestäjän paikallinen kehittämissuunnitelma vuosille 2015-2020 Hyväksytty sivistyslautakunnassa 23.9.2015 Kaarinan strategia Visio Maailma muuttuu Kaarina toimii! Toiminta-ajatus Järjestämme

Lisätiedot

Yliopistojen työhyvinvointikysely Biologian laitos. Vastaajia 47

Yliopistojen työhyvinvointikysely Biologian laitos. Vastaajia 47 Yliopistojen työhyvinvointikysely 0 Biologian laitos Vastaajia 7 Hyvinvointikysely Taustatiedot - Sukupuoli: Yksittäisiä vastaajia: LuTK 06, Biologian laitos 9 00% 80% 60% % 6% 0% 0% % 0% 0% Nainen Mies

Lisätiedot

Työelämä tarvitsee liikettä seminaari 10.6.2013. Heli Rissanen

Työelämä tarvitsee liikettä seminaari 10.6.2013. Heli Rissanen Työelämä tarvitsee liikettä seminaari 10.6.2013 Heli Rissanen BERNERIN ARVOT Työ Rehellisyys Ihminen 4.6.13/Heli Rissanen 2 4.6.13/Heli Rissanen 3 BERNER LAADUKKAIDEN BRÄNDIEN TAVARATALO Kuusi myyntiosastoa,

Lisätiedot

Työsuojelutoiminta Eviran arjessa

Työsuojelutoiminta Eviran arjessa Työsuojelutoiminta Eviran arjessa Valtion työsuojeluhenkilöstön verkostoitumispäivä 7.10.2014 Työhyvinvointi- ja työsuojelupäällikkö Marianne Turja, Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Marianne.Turja@evira.fi

Lisätiedot

Maarit Pedak

Maarit Pedak Osallistava sisäinen viestintä Lahden kaupungissa Kuntamarkkinat 15.9.2011 Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia Maarit Pedak KTM ja VTM, tutkija maarit.pedak@helsinki.fi 9/19/2011 1 OSVI: Osallistava

Lisätiedot

Ohjaus ja monikulttuurisuus

Ohjaus ja monikulttuurisuus Ohjaus ja monikulttuurisuus ELO-foorumi 25.9.2014 Ohjaus Ohjaus on ihmisen normaaleissa elämäntilanteissa kohtaamien vaikeuksien käsittelyä, jossa yksilöä ei patologisoida eikä tukeuduta autoritaariseen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus Hämeen Ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus code name 1 2 3 sum YAKJA16XPROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 45 YAKJA16XYKJ05-1000 Toimintaympäristön muutoksiin varautuminen

Lisätiedot

Muutosmentori esimiestyön ja työyhteisön tukena

Muutosmentori esimiestyön ja työyhteisön tukena Tervetuloa Lahteen! Muutosmentori esimiestyön ja työyhteisön tukena Muutos on mahdollisuus 21.10.2015 Työhyvinvointipäällikkö Päivi Maisonlahti Strategisen työhyvinvoinnin osa-alueet (Aura & Saarikoski,

Lisätiedot

PÄÄROOLISSA MINÄ SOTE-PEDA Tapio Koskimaa työhyvinvointipäällikkö

PÄÄROOLISSA MINÄ SOTE-PEDA Tapio Koskimaa työhyvinvointipäällikkö PÄÄROOLISSA MINÄ SOTE-PEDA 5.2.2016 Tapio Koskimaa työhyvinvointipäällikkö 2 10.2.2016 Keskeinen lähtökohta työhyvinvoinnille yksilö yhteisöllisyyden rakentajana ja yhteisöllisyys yksilön tukena arvostava

Lisätiedot

Johtaminen ja työyhteisön dynamiikka muutoksessa

Johtaminen ja työyhteisön dynamiikka muutoksessa Johtaminen ja työyhteisön dynamiikka muutoksessa Muutoksen johtaminen -koulutuspäivä Jaana Piippo 30.9.2014 Mitä työyhteisön dynamiikka tarkoittaa? Termi dynamiikka tulee kreikan sanasta dynamis, joka

Lisätiedot

Verkostoista voimaa ergonomiaosaamiseen

Verkostoista voimaa ergonomiaosaamiseen Verkostoista voimaa ergonomiaosaamiseen Eija Mämmelä, Oulun Ammattikorkeakoulu Fysioterapian tutkintovastaava, Potilassiirtojen ergonomiakorttikouluttaja Hyvät ergonomiset käytänteet vanhusten hoitotyön

Lisätiedot

Yliopistojen työhyvinvointikysely 2011 Biologian laitos tukihenkilöstö. Vastaajia 21

Yliopistojen työhyvinvointikysely 2011 Biologian laitos tukihenkilöstö. Vastaajia 21 Yliopistojen työhyvinvointikysely 0 Biologian laitos tukihenkilöstö Vastaajia Hyvinvointikysely Taustatiedot - Sukupuoli: Yksittäisiä vastaajia: 0 8 6 8% 6% % 8% Nainen Mies Biologian laitos, Muu henkilökunta,

Lisätiedot

HYVVÄÄ MET PRUUVAAMA TEHÄ, MUTTA RIIMAA PUKKAA TULEHMAAN

HYVVÄÄ MET PRUUVAAMA TEHÄ, MUTTA RIIMAA PUKKAA TULEHMAAN HYVVÄÄ MET PRUUVAAMA TEHÄ, MUTTA RIIMAA PUKKAA TULEHMAAN Kriittinen menestystekijä: Suunnitelmallinen henkilöstöpolitiikka Arviointikriteeri; henkilöstöstrategia ohjaa kunnan työnantajatoimintaa Tavoitteet

Lisätiedot

Torstai Mikkeli

Torstai Mikkeli Torstai 14.2.2013 Mikkeli OSUVA (2012 2014) - Osallistuva innovaatiotoiminta ja sen johtamista edistävät tekijät sosiaali- ja terveydenhuollossa. hanke tutkii minkälaisilla innovaatiojohtamisen toimintatavoilla

Lisätiedot

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Työhyvinvointi ja tuottavuus Lapissa Esimiesvalmennus Koulutussuunnitelma. Tätä suunnitelmaa päivitetään valmennuksen edetessä

Työhyvinvointi ja tuottavuus Lapissa Esimiesvalmennus Koulutussuunnitelma. Tätä suunnitelmaa päivitetään valmennuksen edetessä Työhyvinvointi ja tuottavuus Lapissa Esimiesvalmennus Koulutussuunnitelma Tätä suunnitelmaa päivitetään valmennuksen edetessä SISÄLTÖ ESIMIESVALMENNUKSEN LÄHTÖKOHTA JA TAVOITTEET 3 KOULUTUKSEN RAKENNE

Lisätiedot

Aikuisten TNO -toiminnan ennakointi. Päivi Holopainen Ennakointikoordinaattori, Lapin liitto

Aikuisten TNO -toiminnan ennakointi. Päivi Holopainen Ennakointikoordinaattori, Lapin liitto Aikuisten TNO -toiminnan ennakointi Päivi Holopainen Ennakointikoordinaattori, Lapin liitto 28.3.2014 Mitä on ennakointi? SUUNNITTELU ENNAKOINTI VERKOSTOI- TUMINEN TULEVAI- SUUDEN- TUTKIMUS Lähde: Euroopan

Lisätiedot

Opetussuunnitelmauudistus Suomessa Tiina Tähkä, Opetushallitus

Opetussuunnitelmauudistus Suomessa Tiina Tähkä, Opetushallitus Opetussuunnitelmauudistus Suomessa 2.6.2015 Tiina Tähkä, Opetushallitus MAHDOLLINEN KOULUKOHTAINEN OPS ja sen varaan rakentuva vuosisuunnitelma PAIKALLINEN OPETUSSUUNNITELMA Paikalliset tarpeet ja linjaukset

Lisätiedot

Synergosin ratkaisut yrityksesi työhyvinvoinnin tarpeisiin. Palvelumme Työvirta-hankeessa

Synergosin ratkaisut yrityksesi työhyvinvoinnin tarpeisiin. Palvelumme Työvirta-hankeessa Synergosin ratkaisut yrityksesi työhyvinvoinnin tarpeisiin Palvelumme Työvirta-hankeessa Valmennuspaketit osaava ja jaksava henkilöstö Esimiespassi -koulutus Työhyvinvointivalmentaja koulutus Mindfulness

Lisätiedot

Viestinnällä lisäarvoa & tehokkuutta! Työyhteisöviestinnästä kriisi- ja muutosviestintään. Strategisesta vuoropuhelusta henkilöbrändäykseen.

Viestinnällä lisäarvoa & tehokkuutta! Työyhteisöviestinnästä kriisi- ja muutosviestintään. Strategisesta vuoropuhelusta henkilöbrändäykseen. Viestinnällä lisäarvoa & tehokkuutta! Työyhteisöviestinnästä kriisi- ja muutosviestintään. Strategisesta vuoropuhelusta henkilöbrändäykseen. Tutkittua tietoa & punnittuja näkemyksiä. Osallistu, innostu

Lisätiedot

Opetustoimen henkilöstön osaamisen kehittäminen 2014

Opetustoimen henkilöstön osaamisen kehittäminen 2014 Opetustoimen henkilöstön osaamisen kehittäminen 2014 HANKKEIDEN SEURANTA, ARVIOINTI JA TUOTOKSET Tiedotustilaisuus 1.11.2013 Opetusneuvos Mari Räkköläinen OPETUSTOIMEN HENKILÖSTÖN OSAAMISEN KEHITTÄMISEN

Lisätiedot

Osaamisen hallinta ja kehittäminen. Turvallinen Pirkanmaa

Osaamisen hallinta ja kehittäminen. Turvallinen Pirkanmaa Osaamisen hallinta ja kehittäminen tiedot kokemus kontaktit taidot henkinen ja fyysinen energia motivaatio henkilökohtaiset taidot arvot ja asenteet Yksilön osaaminen Lähde. Otala 2002 Osaaminen Tieto

Lisätiedot

Aikuisten perusopetus

Aikuisten perusopetus Aikuisten perusopetus Laaja-alainen osaaminen ja sen integrointi oppiaineiden opetukseen ja koulun muuhun toimintaan 23.1.2015 Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS Uudet opetussuunnitelman

Lisätiedot

TULEVAISUUDEN OPETTAJAN OPAS

TULEVAISUUDEN OPETTAJAN OPAS TULEVAISUUDEN OPETTAJAN OPAS Riitta Karusaari Pedagogiset huiput Levillä 16.9.2016 Mikä on Tulevaisuuden opettajan opas? Lähtökohtana pohdintaa - Millaista opettajan työ on tulevaisuudessa? - että opetus

Lisätiedot

Uusi opetussuunnitelma oppiva yhteisö Etelä- Suomen aluehallintovirasto Karkkila. Ulla Rasimus PRO koulutus ja konsultointi

Uusi opetussuunnitelma oppiva yhteisö Etelä- Suomen aluehallintovirasto Karkkila. Ulla Rasimus PRO koulutus ja konsultointi Uusi opetussuunnitelma oppiva yhteisö Etelä- Suomen aluehallintovirasto 14.- 15.9.2015 Karkkila Ulla Rasimus PRO koulutus ja konsultointi Koulua ympäröivä maailma muuttuu Teknologia Ilmastonmuutos, luonto

Lisätiedot

OPS Minna Lintonen OPS

OPS Minna Lintonen OPS 26.4.2016 Uuden opetussuunnitelman on tarkoitus muuttaa koulu vastaamaan muun yhteiskunnan jatkuvasti muuttuviin tarpeisiin. MINNA LINTONEN Oppilaat kasvavat maailmaan, jossa nykyistä suuremmassa määrin

Lisätiedot

Metsäalan Johtamisakatemia järjestetään Majvikin kongressikeskuksessa Kirkkonummella. KATSO MYÖS:

Metsäalan Johtamisakatemia järjestetään Majvikin kongressikeskuksessa Kirkkonummella. KATSO MYÖS: Metsäalan Johtamisakatemia järjestetään Majvikin kongressikeskuksessa Kirkkonummella. KATSO MYÖS: www.metsahyvinvointi.fi/johtamisakatemia/ 1 Ihmisten motivaatio ja osaaminen ratkaisevat sen, kuinka hyvin

Lisätiedot

Oulu Irmeli Halinen ja Eija Kauppinen OPETUSHALLITUS

Oulu Irmeli Halinen ja Eija Kauppinen OPETUSHALLITUS OPS2016 Laaja-alainen osaaminen, monialaiset oppimiskokonaisuudet, uudistuvat oppiaineet sekä vuosiluokkakohtaisten osuuksien valmistelu paikallisessa opetussuunnitelmassa Oulu 26.2.2015 Irmeli Halinen

Lisätiedot

Kansainvälistymiseen kehitettyjä keinoja - vuorovaikutteinen verkostofoorumi klo MONATTA-hanke

Kansainvälistymiseen kehitettyjä keinoja - vuorovaikutteinen verkostofoorumi klo MONATTA-hanke Kansainvälistymiseen kehitettyjä keinoja - vuorovaikutteinen verkostofoorumi 22.1.2014 klo 12.00 15.45 MONATTA-hanke 2011-2014 Työnantajat Kulttuurisesti moniarvoinen työyhteisö -tutkimus Työharjoittelu

Lisätiedot

1. Oppimisen arviointi

1. Oppimisen arviointi 1. Oppimisen arviointi Koulu vaikuttaa merkittävästi siihen, millaisen käsityksen oppilaat muodostavat itsestään oppijana ja ihmisenä. Arviointi ohjaa ja kannustaa oppilasta opiskelussa sekä kehittää oppilaan

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin kasvun ja oppimisen toimintaperiaatteet ja kehittämisen tavoitteet vuosille

Jyväskylän kaupungin kasvun ja oppimisen toimintaperiaatteet ja kehittämisen tavoitteet vuosille Jyväskylän kaupungin kasvun ja oppimisen toimintaperiaatteet ja kehittämisen tavoitteet vuosille 2016-2020 Minusta ja meistä tulee jotain. KuntaKesu on kehittämisprosessi, joka on ohjaava johtamisen työkalu

Lisätiedot

VALMENTAVA JOHTAMINEN

VALMENTAVA JOHTAMINEN KUTSU ESAVI/10961/2016 Etelä-Suomi 8.12.2016 Opetus ja kulttuuritoimi -vastuualue Jakelussa mainituille Tervetuloa Etelä-Suomen aluehallintoviraston järjestämään valmennukseen torstaina 9.3.2017 klo 8.45

Lisätiedot

HENKILÖSTÖVOIMAVAROJEN JOHTAMINEN MUUTOKSESSA

HENKILÖSTÖVOIMAVAROJEN JOHTAMINEN MUUTOKSESSA HENKILÖSTÖVOIMAVAROJEN JOHTAMINEN MUUTOKSESSA Prof. Riitta Viitala Henkilöstöjohtamisen tutkimusryhmä Vaasan yliopisto Kuntamarkkinat 15.9.2016 HAASTEENA MUUTOSTIHENTYMÄ Toiminnot, prosessit ja toimintamallit

Lisätiedot

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Kuormituksen hallinta ja toimintakyvyn ylläpito työpaikoilla , Tampere Esittäjän nimi / 8.2.

Hyvinvointia työstä. Kuormituksen hallinta ja toimintakyvyn ylläpito työpaikoilla , Tampere Esittäjän nimi / 8.2. Hyvinvointia työstä 1 Kuormituksen hallinta ja toimintakyvyn ylläpito työpaikoilla 20.4.2015, Tampere Rauno Hanhela, johtava asiantuntija, aluevastaava 2 Esittäjän nimi / 8.2.2011 1 Ihmisen mittainen työ

Lisätiedot

YHDESSÄ OPPIMISEN TAIDOT JA RYHMÄDYNAMIIKKA

YHDESSÄ OPPIMISEN TAIDOT JA RYHMÄDYNAMIIKKA KUTSU ESAVI/5965/2016 Etelä-Suomi 21.6.2016 Opetus- ja kulttuuritoimi - vastuualue Jakelussa mainituille Miten ohjaan yksilön ja ryhmän taitoja tukemaan uuden opetussuunnitelman mukaista oppimista? Tervetuloa

Lisätiedot

Kiinnostaako koodaus ja robotiikka?

Kiinnostaako koodaus ja robotiikka? Kiinnostaako koodaus ja robotiikka? Innokas-verkosto Innovatiivisen koulun toiminnan kehittäminen ja levittäminen Suomi Yli 200 koulua Kouluja, kirjastoja, päiväkoteja, nuorisotyö, yliopistoja, yrityksiä

Lisätiedot

VESANNON SIVISTYSTOIMEN STRATEGIA

VESANNON SIVISTYSTOIMEN STRATEGIA VESANNON SIVISTYSTOIMEN STRATEGIA 2015-2020 Sivistystoimen palvelut Varhaiskasvatus: perhepäivähoito, ryhmäperhepäivähoito, päiväkoti, esiopetus Perusopetus: Vesannon yhtenäiskoulu, 1-9 lk Lukio: Vesannon

Lisätiedot

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea?

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Maarit Mykkänen, Savon Vammaisasuntosäätiö Kehitysvammaliiton opintopäivät 2015 Tuetusti päätöksentekoon -projekti Projektin toiminta-aika: 2011-31.7.2015

Lisätiedot

Yhteenveto VASU2017 verkkokommentoinnin vastauksista. Opetushallitus

Yhteenveto VASU2017 verkkokommentoinnin vastauksista. Opetushallitus Yhteenveto VASU2017 verkkokommentoinnin vastauksista Opetushallitus Verkkokommentointi VASU2017 Opetushallituksen nettisivuilla oli kaikille kansalaisille avoin mahdollisuus osallistua perusteprosessiin

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa MAOL OPS-koulutus Naantali 21.11.2015 Jukka Hatakka Opetussuunnitelman laatiminen Kaikki nuorten lukiokoulutuksen järjestäjät laativat lukion opetussuunnitelman

Lisätiedot

Tavoitteena innovatiivinen insinöörin ammattitaito

Tavoitteena innovatiivinen insinöörin ammattitaito Tavoitteena innovatiivinen insinöörin ammattitaito Insinöörikoulutuksen foorumi 2012 TkT Olli Mertanen ja KTT Liisa Kairisto-Mertanen Innovaatiopedagogiikan avulla pyritään tuottamaan ammattitaitoa, joka

Lisätiedot

Toimiva laadunhallintaa ja laadun jatkuvaa parantamista tukeva järjestelmä

Toimiva laadunhallintaa ja laadun jatkuvaa parantamista tukeva järjestelmä Toimiva laadunhallintaa ja laadun jatkuvaa parantamista tukeva järjestelmä Pilotoinnin perehdyttämispäivä 17.12.2013 Opetusneuvos Tarja Riihimäki Ammatillisen koulutuksen vastuualue Koulutuspolitiikan

Lisätiedot

RYHMÄ 1: Osaamistavoitteiden määrittely: Nykytila

RYHMÄ 1: Osaamistavoitteiden määrittely: Nykytila Ryhmätyöt 6.3.2013 RYHMÄ 1: Osaamistavoitteiden määrittely: Nykytila tehdään asioita mutu-tuntumalla vähän yhdessä luotuja osaamistavoitteita oppilaitos keskeisenä tavoitteiden asettajana yhteistyö työelämän

Lisätiedot

AMKEn luovat verkostot -seminaari 15.5.2012, Aulanko. Ennakointitiedon lähteitä henkilöstösuunnitteluun. Lena Siikaniemi henkilöstöjohtaja

AMKEn luovat verkostot -seminaari 15.5.2012, Aulanko. Ennakointitiedon lähteitä henkilöstösuunnitteluun. Lena Siikaniemi henkilöstöjohtaja AMKEn luovat verkostot -seminaari 15.5.2012, Aulanko Ennakointitiedon lähteitä henkilöstösuunnitteluun Lena Siikaniemi henkilöstöjohtaja PHKKn visio 2017 Olemme oppimisen ja kestävän uudistamisen kansainvälinen

Lisätiedot

miestyön osaamiskeskus

miestyön osaamiskeskus miestyön osaamiskeskus 1 Miestyön Osaamiskeskus on kehittämis- ja koulutustoimintaan erikoistunut yksikkö, joka tutkii ja kehittää miesten kanssa tehtävää työtä sekä vahvistaa eri toimijoiden osaamista

Lisätiedot

OPS Turvallisuus opetussuunnitelmauudistuksessa

OPS Turvallisuus opetussuunnitelmauudistuksessa OPS 2016 Turvallisuus opetussuunnitelmauudistuksessa Helsingin kaupungin peruskoulujen opetussuunnitelma LUKU 3 PERUSOPETUKSEN TEHTÄVÄT JA TAVOITTEET 3.1. Perusopetuksen tehtävä 3.2 Koulun kasvatus- ja

Lisätiedot

Paras työelämä luodaan yhdessä! - Riittääkö että työssä viihdytään?

Paras työelämä luodaan yhdessä! - Riittääkö että työssä viihdytään? Paras työelämä luodaan yhdessä! - Riittääkö että työssä viihdytään? Merja Fischer, TkT ja KTM Johtajana Nokia, ABB ja Wärtsilä (2003-2012) Partneri Valoma Oy www.valoma.fi (09/2012- >) ja tutkijana Aalto-

Lisätiedot

OPETUKSEN EHEYTTÄMINEN JA MONIALAISET OPPIMISKOKONAISUUDET

OPETUKSEN EHEYTTÄMINEN JA MONIALAISET OPPIMISKOKONAISUUDET OPETUKSEN EHEYTTÄMINEN JA MONIALAISET OPPIMISKOKONAISUUDET Mitä on monialainen opiskelu? Hannele Cantell Dosentti Aineenopettajakoulutuksen johtaja OKL, Helsingin yliopisto Alla oleva video on kooste Helsingin

Lisätiedot

Sivistystoimen Talouspäälliköiden Kesäpäivät Merja Narvo-Akkola

Sivistystoimen Talouspäälliköiden Kesäpäivät Merja Narvo-Akkola Sivistystoimen Talouspäälliköiden Kesäpäivät 6.6.2013 Merja Narvo-Akkola Suomi OPH, Hallitus Kunta Sivistys- ja opetustoimi Koulu Rehtori ja opettajat Opetussuunnitelma-uudistus Johtamisen laatukriteerit

Lisätiedot

Viestintä strategian mahdollistajana. Elisa Juholin

Viestintä strategian mahdollistajana. Elisa Juholin Viestintä strategian mahdollistajana Elisa Juholin 1.9.2016 Karu totuus Jopa yhdeksän kymmenestä strategian toimeenpanosta epäonnistuu Jopa yhdeksän ihmistä kymmenestä ei pysty konkreettisesti sanomaan,

Lisätiedot

Työkaari kantaa - teknologiateollisuuden tulevaisuushanke

Työkaari kantaa - teknologiateollisuuden tulevaisuushanke Työkaari kantaa - teknologiateollisuuden tulevaisuushanke Työkaarikeskustelu ja Pomotsekki työhyvinvoinnin tukena Työkaarikeskustelu Työhyvinvointi rakennetaan yhdessä Eri-ikäisten työkykyä ja työssä onnistumista

Lisätiedot

Mittarit kertovat ja eurot puhuvat

Mittarit kertovat ja eurot puhuvat Mittarit kertovat ja eurot puhuvat Uuden työelämän trendit -huippuseminaari Tornio 7.9.2016 Tauno Hepola, Mcompetence Oy Toimitusjohtaja, yritysvalmentaja TYÖELÄMÄN LAADULLA ON MAHDOLLISTA RAKENTAA KILPAILUETUA,

Lisätiedot

Työelämä nyt ja tulevaisuudessa

Työelämä nyt ja tulevaisuudessa Mika Valtanen Opteam 22.11.2016 Työelämä nyt ja tulevaisuudessa 22.11.2016 Opteam Rauma Nortamonkatu 18, 26100 Rauma 10 000 TYÖNTEKIJÄÄ 1 000VALMENNUSTA VUOSITTAIN 45 000 TYÖHAKEMUSTA VUOSITTAIN HENKILÖ-

Lisätiedot

Veijo Nivala Varhaiskasvatuksen johtajuusfoorumi/ Osaamisen johtaminen

Veijo Nivala Varhaiskasvatuksen johtajuusfoorumi/ Osaamisen johtaminen Veijo Nivala Varhaiskasvatuksen johtajuusfoorumi/ 18.4.2013 Osaamisen johtaminen Lähtökohtia Organisaation toiminnan perusta on sille hyväksytyssä strategiassa. Osaamisen johtaminen pyrkii strategisena

Lisätiedot

Työpaja Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen (8 osp) Alkuinfo työpajalle Aira Rajamäki Ammatillinen peruskoulutus

Työpaja Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen (8 osp) Alkuinfo työpajalle Aira Rajamäki Ammatillinen peruskoulutus Työpaja 4 3.3 Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen (8 osp) Alkuinfo työpajalle 15.4.2015 Aira Rajamäki Ammatillinen peruskoulutus 3.3 Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen Tutkinnon

Lisätiedot

Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari

Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari Johtamisen tuloksellisuus Pyry Airaksinen Laurea P2P projektiryhmä: Jani Moisiola, Jenni Rajakallio, Anssi Rajala, Joel Reikko, Anselmi Tuominen, Vera Veremenko 9/14/2012

Lisätiedot

Tiimityö Sinulla on yhteisö, käytä sitä!

Tiimityö Sinulla on yhteisö, käytä sitä! Tiimityö Sinulla on yhteisö, käytä sitä! Reetta Kekkonen Tiimin prosessit Oppiva työprosessi YHTEISÖLLISET PROSESSIT Taidot + valmiudet Reetta Kekkonen Rakenne Foorumit TIIMI / HENKILÖSTÖ VUOROVAIKUTUS

Lisätiedot

ITSEARVIOINTI HENKILÖKUNNALLE. Arviointiasteikko: 1 - Ei koskaan 3 - Joskus 5 Johdonmukaisesti

ITSEARVIOINTI HENKILÖKUNNALLE. Arviointiasteikko: 1 - Ei koskaan 3 - Joskus 5 Johdonmukaisesti ITSEARVIOINTI HENKILÖKUNNALLE Arviointiasteikko: 1 - Ei koskaan 3 - Joskus 5 Johdonmukaisesti 1. Tervehdin lasta henkilökohtaisesti ja positiivisesti nimeltä heidät tavatessani. 1 2 3 4 5 2. Vuorovaikutukseni

Lisätiedot

NY Yrittäjyyskasvatuksen polku ja OPS2016

NY Yrittäjyyskasvatuksen polku ja OPS2016 NY Yrittäjyyskasvatuksen polku ja OPS2016 Nuori Yrittäjyys Yrittäjyyttä, työelämätaitoja, taloudenhallintaa 7-25- vuotiaille nuorille tekemällä oppien 55 000 oppijaa 2013-14 YES verkosto (17:lla alueella)

Lisätiedot

Johtamalla muutokseen Opetusalan johtamisen foorumi 5.6.2014. Pääjohtaja Aulis Pitkälä Opetushallitus

Johtamalla muutokseen Opetusalan johtamisen foorumi 5.6.2014. Pääjohtaja Aulis Pitkälä Opetushallitus Johtamalla muutokseen Opetusalan johtamisen foorumi 5.6.2014 Pääjohtaja Aulis Pitkälä Opetushallitus Johtamisen haasteita Oppimistulosten heikkeneminen Valtion talouden tasapainottaminen, julkisten menojen

Lisätiedot

Tulevaisuuden opettajat ja kouluttajat. Elinikäinen oppiminen ja koulutuspolitiikka konferenssi , Helsinki

Tulevaisuuden opettajat ja kouluttajat. Elinikäinen oppiminen ja koulutuspolitiikka konferenssi , Helsinki Tulevaisuuden opettajat ja kouluttajat Elinikäinen oppiminen ja koulutuspolitiikka 2012- konferenssi 26.-27.2.2007, Helsinki Alustajat: Tulevaisuuden opettajat ja kouluttajat Hannele Niemi, professori,

Lisätiedot

Osaamisen kehittäminen - strateginen osaamisen johtaminen

Osaamisen kehittäminen - strateginen osaamisen johtaminen Kopsu hankkeen seminaari 27.3.2012 Kuopio Arttu Puhakka / koulutus- ja kehittämispalvelu Aducate Osaamisen kehittäminen - strateginen osaamisen johtaminen Muutama sana osaamisen kehittämisestä Osaamisen

Lisätiedot

Työpaja: LAADUKKAASTA HANKKEESTA VAIKUTTAVUUTEEN

Työpaja: LAADUKKAASTA HANKKEESTA VAIKUTTAVUUTEEN Työpaja: LAADUKKAASTA HANKKEESTA VAIKUTTAVUUTEEN Opetustoimen henkilöstökoulutuksen ja osaamisen kehittämisen menestystekijät -seminaari Helsinki Congress Paasitorni 10. 11.5 2012 Mari Räkköläinen Opetusneuvos,

Lisätiedot

OPS2016 painottaa toimintakulttuurin muutosta

OPS2016 painottaa toimintakulttuurin muutosta OPS2016 painottaa toimintakulttuurin muutosta, projektitutkija 2.11.2016 OPS2016 Muovaa käsitystä oppimisesta Oppimisen ilo Oppijan aktiivinen rooli, ongelmanratkaisutaidot Monipuoliset oppimisympäristöt

Lisätiedot

Millaiseen kouluun mahtuvat kaikki? Opettajan kommunikaatiosuhde ja ymmärrys vuorovaikutuksen voimasta Kaikkien Koulun mahdollistajana

Millaiseen kouluun mahtuvat kaikki? Opettajan kommunikaatiosuhde ja ymmärrys vuorovaikutuksen voimasta Kaikkien Koulun mahdollistajana Millaiseen kouluun mahtuvat kaikki? Opettajan kommunikaatiosuhde ja ymmärrys vuorovaikutuksen voimasta Kaikkien Koulun mahdollistajana Dosentti Elina Kontu Helsingin yliopisto Opettajankoulutuslaitos,

Lisätiedot

Yhteistoimintalainsäädännön uudistaminen

Yhteistoimintalainsäädännön uudistaminen Yhteistoimintalainsäädännön uudistaminen 14.2.2017 Taustaa Nykyisen YT-lain tavoitteet: 1. Edistää työnantajan ja työntekijän välistä sekä henkilöstöryhmien keskinäistä vuorovaikutusta perustuen oikea-aikaisesti

Lisätiedot