LOIMAAN PIKATIE MT 213 LIIKENNÖINTISELVITYS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LOIMAAN PIKATIE MT 213 LIIKENNÖINTISELVITYS"

Transkriptio

1 Vastaanottaja Loimaan kaupunki siakirjatyyppi Raportti Päivämäärä LOIMN PIKTIE MT 213 LIIKENNÖINTISELVITYS

2 LKUSNT Loimaan kaupunki on valmistelemassa tiva-kaupan asemakaavaa ja asemakaavan muutosta Tuulensuon, Suopellon, Kartanomäen ja Niittukulman kaupunginosiin sijoittuvalle alueelle. Tämän selvityksen tarkoituksena on ollut tutkia Kartanomäen alueelle sijoittuvan toimitila- ja liikerakentamisen vaikutuksia Pikatien (seututie 213) liikenteen toimivuuteen ja turvallisuuteen. Suunnittelualueena on ollut Pikatie liittymineen välillä Myllykyläntie leksis Kiven katu. Selvityksen on laatinut Loimaan kaupungin toimeksiannosta Ramboll Finland Oy, jossa työstä ovat vastanneet projektipäällikkö Riikka Salli sekä suunnittelijat Riku Jalkanen ja Jukka Niilo-Rämä.

3 SISÄLTÖ 1. Lähtökohdat Suunnittelualueen kuvaus Suunnittelualueen liikenneverkko ikaisemmat selvitykset Valtatien 9 liittymätarkastelut ja Lamminpuiston alikulku -toimenpideselvitys Loimaan leksis Kivenkadun toimivuustarkastelu vuodelle Loimaa, maantien 213 toimivuustarkastelut valtatiet 9 eritasoliittymän kohdalla Liikenneturvallisuus Liikennemäärät 5 2. Liikenne-ennuste Uuden maankäytön aiheuttama liikennetuotos Seudullinen liikenteen kasvu Tutkitut vaihtoehdot ja niiden toimivuus Toimivuustarkastelujen suoritus Nykyverkko Liikenteen toimivuus nykytilanteessa Liikenteen toimivuus yön yli -tilanteessa Hirvikoskentien/Myllykyläntien liittymä VE1 Kiertoliittymä VE2 Liittymän porrastaminen VE3 Liittymän muuttaminen valo-ohjatuksi Kartanomäenkadun/Myrskylinnankadun liittymä VE1 valo-ohjattu liittymä VE2 kiertoliittymä Valtatien 9 läntinen ramppiliittymä Valtatien 9 itäinen ramppiliittymä leksis Kiven kadun/lamminkadun liittymä Jalankulku- ja pyöräily-yhteydet asemakaava-alueelle vaihtoehtojen valinta ja kustannusarviot Yhteenveto ja johtopäätökset Lähteet 24 Liitteet 25 Raportin pohjakartat MML Ramboll PL 718 Pakkahuoneenaukio TMPERE P

4 1 / LÄHTÖKOHDT 1.1 Suunnittelualueen kuvaus Tässä selvityksessä on tutkittu Kartanomäelle valmisteilla olevan tilaa vievän kaupan asemakaavamuutoksen liikenteellisiä vaikutuksia Loimaan läpi kulkevan Pikatien (seututie 213) liikenteelliseen toimivuuteen ja liikenneturvallisuuteen. Liikennöintiselvityksen suunnittelualue on esitetty kuvassa 1. Suunnittelualueeseen kuuluu Pikatie liittymineen välillä leksis Kiven katu Myllykyläntie (tieosoiteväli 213/4:3800 5:1000). Tarkastelun mitoitustilanteena on ollut perjantai-iltapäivän huipputunti, jotta voidaan varmistua siitä, ettei kaupallisen hankkeen vaikutuksesta lisääntyvä liikenne missään tilanteessa aiheuta jonoa valtatielle 9 saakka. 20 KM-2 II e=0.50 KTY-2 II e=0.50 Kuva 1 Suunnittelualue sekä asemakaavamuutosalueen pohjoisosan kortteli 20, jonne ollaan kaavoittamassa k-m 2 edestä liike- ja toimitilarakennuksia. Nykyisin asemakaavamuutosalueella on voimassa asemakaava, jonka rakennusoikeudesta on toteutettu noin 37 % (mm. autokauppaa, varaosamyyntiä, huonekalu- ja kodinkonekauppaa, varastoja ja varikkorakennuksia). Merkittävin muutos voimassaolevaan kaavaan tulee kohdistumaan Kartanomäenkadun ja Pikatien kaakkoiskulmassa sijaitsevaan kortteliin 20, jonne kaavamuutos sallisi k-m 2 toimitila- ja liikerakennuksia (kuva 2). Tästä kerrosalasta enintään k-m 2 saa olla päivittäistavaran vähittäiskauppaa. Todellisina hankkeina tontille on tulossa noin k-m 2 laajuinen Lidl sekä k-m 2 laajuinen Tokmanni. Muilta osin uuden kaavan ei oleteta tuovan merkittävää muutosta alueen maankäyttöön ja sitä kautta liikennesuoritteeseen, mistä syystä tämä liikennetarkastelu keskittyy edellä mainittujen kaupan hankkeiden liikenteellisten vaikutusten tutkimiseen. Kaavahankkeen muita vaikutuksia arvioidaan kaavatyön yhteydessä.

5 2 / 25 Kuva 2 Tiva-kaupan asemakaava ja asemakaavan muutos, alustava ehdotus Suunnittelualueen liikenneverkko Liikenteen toimivuus Pikatiellä on tutkittu viidessä liittymässä: Hirvikoskentien/Myllykyläntien sekä Kartanomäenkadun/Myrskylinnankadun valo-ohjaamattomat nelihaaraliittymät, valtatien 9 kolmihaaraiset ramppiliittymät 2 kpl sekä leksis Kiven kadun/lamminkadun valo-ohjattu nelihaaraliittymä, jonka valo-ohjauksen päivittäminen tulee lähitulevaisuudessa (arviolta v. 2016) ajankohtaiseksi. Pikatie on poikkileikkaukseltaan 1+1 -kaistainen ja sen nopeusrajoitus on 50 km/h. Kaikki Pikatien kanssa risteävät jalankulun ja pyöräilyn väylät ovat joko eritasossa tai valo-ohjattuja (kuva 3). Pikatie liittyy Loimaan eritasoliittymässä valtatiehen 9 kahden rampin kautta, joiden päissä ei ole kiihdytyskaistoja. Seutuliikenteen linja-autot kulkevat Pikatietä pitkin ja pikavuoroliikenne valtatietä 9 pitkin. Loimaan eritasoliittymän ramppien kautta ei kulje säännöllistä linja-autoliikennettä. Pikatie ei kuulu valtakunnalliseen suurten erikoiskuljetusten tavoitetieverkkoon (SEKV).

6 3 / 25 likulku Suojatie Valo-ohjattu suojatie Linja-autopysäkki Kuva 3 Jalankulun ja pyöräilyn verkko Pikatiellä sekä lähialueen linja-autopysäkit. 1.3 ikaisemmat selvitykset Valtatien 9 liittymätarkastelut ja Lamminpuiston alikulku -toimenpideselvitys Vuonna 2012 valmistui toimenpideselvitys Valtatien 9 liittymätarkastelut ja Lamminpuiston alikulku (Varsinais-Suomen ELY-keskus 2012a), jossa tarkasteltiin valtatien 9 ja maantien 213 eritasoliittymän aluetta. Toimenpideselvityksessä ehdotettiin valtatielle 9 liittymiskaistojen rakentamista sekä uutta jalankulun ja pyöräilyn alikulkua Lammenpuistoon (kuva 4). Kuva 4 Toimenpide-ehdotus valtatielle 9 ja seututielle 213 lähteestä Valtatien 9 liittymätarkastelut ja Lamminpuiston alikulku (Varsinais-Suomen ELY-keskus 2012a).

7 4 / Loimaan leksis Kivenkadun toimivuustarkastelu vuodelle 2013 Vuonna 2012 laadittiin liikennetarkastelu leksis Kiven kadulle (FCG 2012b). Tarkastelussa tutkittiin leksis Kiven kadun liittymien toimivuutta vuoden 2013 yön yli -tilanteessa, jossa alueelle ovat rakentuneet uusi Citymarket sekä Prisma. Tarkastelun johtopäätöksinä todettiin, että liikenneverkko toimii uusien hypermarkettien avautuessa vuonna 2013, mutta jonojen välttämiseksi ja liikenneturvallisuuden parantamiseksi katuverkon parantamistoimenpiteitä tulisi tehdä mahdollisimman nopeasti. Matkatuotosoppaan mukaisesti laaditun liikenne-ennusteen mukaan leksis Kiven kadun liikennemäärät tulisivat Pikatien liittymän kohdalla kasvamaan 18 % maankäyttöhankkeiden vaikutuksesta. Tämän työn yhteydessä tehdyn perjantain liikennelaskennan mukaan liikenne on kuitenkin kasvanut vuoden 2012 liikennelaskennasta vain 4 % kyseisellä liittymähaaralla. Erotus ennusteen ja toteutuman välillä johtunee joko liian suurista matkatuotoksista, aliarvioidusta siirtyvän ja poikkeavan liikenteen osuudesta tai oletetusta poikkeavasta liikenteen suuntautumisesta ja reitinvalinnasta Loimaa, maantien 213 toimivuustarkastelut valtatiet 9 eritasoliittymän kohdalla Vuonna 2012 valmistui myös Varsinais-Suomen ELY-keskuksen tilaama Loimaa, maantien 213 toimivuustarkastelut valtatiet 9 eritasoliittymän kohdalla (FCG 2012a), jossa tutkittiin Pikatien toimivuutta valtatien 9 ramppiliittymien sekä leksis Kiven kadun liittymän kohdalla vuoden 2030 ennustetilanteessa. Selvityksessä tutkittiin kevyempänä vaihtoehtona itäisen ramppiliittymän valo-ohjauksen sekä kaistojen lisäyksen vaikutusta liittymäkapasiteettiin, sekä näiden lisäksi raskaampana vaihtoehtona Pikatien poikkileikkauksen muuttamista 2+2 -kaistaiseksi valtatien 9 ylittävän sillan kohdalla. Selvityksessä ei pystytty varmuudella toteamaan, tarvitaanko Pikatiellä vuonna kaistainen poikkileikkaus. Ennen poikkileikkauksen muuttamista voitaisiin kevyemmillä toimenpiteillä parantaa liikenteen välityskykyä. Selvityksessä suositeltiin seuraamaan liikenteen kehittymistä alueen kaupallisten hankkeiden toteutuessa ja tutkia poikkileikkauksen leventämisen tarve tarvittaessa myöhemmin uudelleen. 1.4 Liikenneturvallisuus Liikenneviraston onnettomuusrekisterin mukaan eniten onnettomuuksia Pikatiellä on tapahtunut Hirvikoskentien/Myllykyläntien ja leksis Kiven kadun/lamminkadun liittymissä (kuva 5). Vuosien aikana Hirvikoskentien/Myllykyläntien liittymässä tapahtui yhteensä 11 liikenneonnettomuutta, joista kaksi johti henkilövahinkoihin ja yhdessä oli osallisena pyöräilijä. Liikenneonnettomuuksien tyypit olivat: ajo risteäviä ajosuuntia suoraan (2 kpl, molemmat heva-onnettomuuksia) kääntyminen vasemmalle vastaantulevan eteen tai kylkeen (2 kpl) muu risteämisonnettomuus, ei kääntymisiä (2 kpl) muu peräänajo liikkuvaan ajoneuvoon (2 kpl) kääntyminen oikealle toisen eteen tai kylkeen (1 kpl) peruutusonnettomuus (1 kpl) pyöräilijä pyörätiellä risteyksessä (1 kpl)

8 5 / 25 leksis Kiven kadun/lamminkadun liittymässä tapahtui samana ajanjaksona kuusi onnettomuutta, joista kaksi johti henkilövahinko-onnettomuuteen. Liikenneonnettomuuksien tyypit olivat: kääntymien vasemmalle vastaantulevan eteen tai kylkeen (heva-onnettomuus) muu peräänajo liikkuvaan ajoneuvoon (heva-onnettomuus) peräänajo liikenne-esteen takia pysähtyneeseen ajoneuvoon muu törmäys käännyttäessä oikealle muu törmäys käännyttäessä vasemmalle muu onnettomuus Vuonna 2012 valmistuneessa Loimaan seudun liikenneturvallisuussuunnitelmassa (Varsinais- Suomen ELY-keskus 2012b) Hirvikoskentien/Myllykyläntien liittymään ehdotettiin kiertoliittymän rakentamista. leksis Kiven kadun/lamminkadun liittymään ehdotettiin erillistä ryhmittymiskaistaa oikealle kääntyville valtatien 9 rampin ja liikennevaloliittymän välille sekä vastaavasti oikealle kääntyvien ryhmittymiskaistaa valtatieltä saapuvalle rampille. Kuva 5 Pikatien liikenneonnettomuudet suunnittelualueella vuosina Liikennemäärät Tierekisterin mukainen Pikatien liikennemäärä Hirvikoskentien/Myllykyläntien ja Kartanomäenkadun/Myrskylinnankadun liittymien välillä on noin ajon./vrk ja Kartanomäenkadun/Myrskylinnankadun sekä leksis Kiven kadun/lamminkadun liittymän välillä ajon./vrk (kuva 6). Tierekisterin mukaan Pikatien liikennemäärä on nykyisin samalla tasolla kuin kymmenen vuotta sitten (kasvua vain 0,3 %). Liikennevirrasta noin 6 % on raskasta liikennettä.

9 Loimaan Pikatie mt / 25 Liikenteen kehitys Pikatiellä tierekisterin mukaan (KVL) Pikatie (leksis Kiven katu-kartanomäenkatu) Pikatie (Kartanomäenkatu-Loimijoen silta) Liikennelaskenta-ajankohta Kuva 6 Liikennemäärien kehitys Pikatiellä suunnittelualueen kohdalla tierekisterin mukaan. Suunnittelualueen liittymissä suoritettiin iltahuipputunnin liikennelaskenta perjantaina klo Laskentatilanne, toukokuun perjantain iltahuipputunti, kuvastaa suunnittelualuetta lähimpien LM-pisteiden huipputuntia. Liikennelaskennoissa Hirvikoskentien/Myllykyläntien sekä leksis Kiven kadun/lamminkadun liittymissä laskettiin kaikki liikennevirrat. Näiden välillä sijaitsevista liittymistä laskettiin kääntyvät liikennevirrat ja Pikatien läpiajoliikenne pääteltiin reunimmaisten liittymien liikennevirtojen perusteella. Liikennelaskentatulos on esitetty kuvassa 7. Liikennelaskennan mukaan Pikatien liikenne on iltahuipputunnin aikana vilkkaampaa lännen suuntaan, jonne kulkee noin neljänneksen enemmän liikennettä kuin itään. Toisaalta liikennelaskennan sivuteiden ja katujen liittymistä (pois lukien leksis Kiven kadun liittymä) jopa 80 % kääntyy itään päin ja vain 20 % länteen päin. leksis Kiven kadun liittymä mukaan lukien idän suuntaan kääntyy noin 13 % enemmän liikennettä kuin lännen suuntaan. Liikennelaskennan aikana Kartanomäen ja Pikatien kulmassa sijaitsevalla huoltoasemalla oli polttoaineen alennusmyynti, mikä aiheutti todennäköisesti Kartanomäenkadun liittymään normaalia korkeamman liikennemäärän. Kuva 7 Perjantain klo suoritetun liikennelaskennan tulos.

10 7 / 25 Toukokuun 2014 liikennelaskentatulos on hyvin samankaltainen kuin kaksi vuotta sitten tehdyn, toukokuussa 2012 suoritetun liikennelaskennan tulos (kuva 8), vaikka kyseisen liikennelaskennan jälkeen leksis Kiven kadun varrelle avattiin uusi Citymarket ja Prisma. Kuva 8 Toukokuussa 2012 suoritetun liikennelaskennan tulos Pikatien kolmessa tasoliittymässä. Liikennelaskennan jälkeen leksis Kiven kadulle avattiin uusi Citymarket ja Prisma. (FCG 2012b)

11 8 / LIIKENNE-ENNUSTE 2.1 Uuden maankäytön aiheuttama liikennetuotos Kartanomäen kaavamuutoksen aiheuttaman liikenteen määrä arvioitiin Liikennetarpeen arviointi maankäytön suunnittelussa -oppaan (Ympäristöministeriö 2008) perusteella seuraavin oletuksin: asukkaan kaupunkiseutu, autovyöhyke k-m 2 laajuinen keskustahakuinen erikoistavarakauppa, hypermarket (Tokmanni, hanke varmistunut) k-m 2 laajuinen suuri supermarket (Lidl, hanke varmistunut) k-m 2 laajuinen paljon tilaa vaativa erikoistavarakauppa (kaavavaraus) Tokmannin ja Lidl:n kerrosalasta 64 % on oletettu olevan myyntipinta-alaa, loput työntekijöiden sosiaalitiloja, varastoja jne. Prosenttiosuus on arvioitu vastaavan, Varsinais-Suomeen suunnitellun k-m2 kokoisen Lidl:n mukaisesti. Paljon tilaa vievästä erikoistavarakaupasta 70 % arvioitiin olevan myyntipinta-alaa. Edellä mainituin periaattein kaupan hankkeiden arvioidaan aiheuttavan talviperjantaina autokäyntiä (liikennesuorite yhteensä saapuvaa ja lähtevää ajoneuvoa) sekä 350 polkupyöräkäyntiä vuorokaudessa. Liikenteestä noin kaksi kolmasosaa syntyy päivittäistavarakaupan yksiköistä ja yksi kolmasosa tilaa vievän kaupan yksiköistä. Iltahuipputunnin aikana autoliikennesuoritteeksi arvioitiin 340/329 saapuvaa/lähtevää autoa ja 40/38 saapuvaa lähtevää polkupyörää. Matkoista 2/3 arvioitiin olevan uutta liikennettä ja kolmasosa poikkeavaa liikennettä, joka ei lisää kokonaisliikennesuoritetta Pikatiellä. Mikäli mitoitusajankohtana pidettäisiin liikenteen toimivuustarkasteluissa tyypillisesti käytettävää ma-to ajanjaksoa, olisi kaupallisen toiminnan matkatuotos noin 22 % pienempi kuin nyt laadittu ennuste. Uuden maankäytön liikenteen suuntautuminen Kartanomäenkadun/Myrskylinnankadun ja Pikatien liittymässä määritettiin karttatarkasteluna Tilastokeskuksen ruututietokannan asukastilastojen perusteella. Kotiin lähtiessään 10 km säteellä suunnittelualueesta asuvista henkilöistä arvioitiin 60 % kääntyvän oikealle (idän suuntaan), 30 % vasemmalle (lännen suuntaan) ja 10 % kulkevan Juvantien tai Kartanomäenkadun kautta ajamatta Pikatielle. Yksinkertaistamisen vuoksi uuden liikenteen oletettiin lähtevän samaan suuntaan kuin mistä se saapui. Pikatiellä liikenne johdettiin liittymissä eri suuntiin lasketun liikennejakauman perusteella. Uusien automatkojen sijoittuminen liikenneverkolle on esitetty kuvassa 9. Kuvassa 10 on esitetty nk. yön yli -tilanteen liikennemäärät (uuden maankäytön synnyttämä liikenne lisättynä nykyliikennemääriin). Yön yli tilanteessa Pikatien liikennemäärän ennustetaan kasvavan % nykytilanteeseen verrattuna; Kartanonmäenkadulla liikenne 2,5-kertaistuu (kuva 11). Laadittua ennustetta voitaneen pitää maksimiennusteena seuraavista syistä: Uuden vähittäistavarakaupan alueen ei oletettu vähentävän suunnittelualueen lähistöllä sijaitsevien muiden kaupallisten alueiden asiakasmääriä, mistä syystä liikennelaskentatuloksesta ei vähennetty liikennettä yön yli ennustetta laadittaessa. Todellisuudessa uudet päivittäistavarakaupat kilpailevat leksis Kiven kadun kauppojen kanssa ja osa asiakkaista saattaa siirtää asioimisensa Kartanomäenkadulle. Liikenne-ennuste laadittiin samoin periaattein kuin leksis Kiven kadulle laadittu Prisman ja Citymarketin ennuste, joka v tehtyjen liikennelaskentojen perusteella yliarvioi

12 55 Loimaan Pikatie mt / 25 alueella lisääntyvän liikenteen määrän. On mahdollista, että uuden maankäytön aiheuttama liikenteen kasvu on myös tässä ennusteessa hieman yliarvioitu. Liikennetuotoksessa on arvioitu myös korttelialueelle kaavoitettavan tilaa vievän erikoistavarakaupan tuotos, vaikka tontille ei välttämättä rakennu näin suurta erikoistavarakauppaa ilman nykyisten rakennusten purkua. 119 Kuva 9 Kaavamuutoksen aiheuttaman liikenteen jakautuminen liikenneverkolle. Kaupallisen alueen tonttiliittymää tai Kartanomäenkadun etelään suuntautuvaa liikennettä ei mallinnettu. Kuva 10 Yön yli tilanteen mitoittava liikennemäärä, jossa nykyliikennemääriin on lisätty kuvan 9 liikenne sekä muutettu Kartanomäenkadun/Myrskylinnankadun liittymän suuntautumista poikkeavien matkojen osalta liikennelaskenta (ajon./h) Yön yli tilanne (ajon./h) Muutos (%) % % Kuva 11 Yön yli -tilanteen poikkileikkausliikennemäärien vertailu nykyliikennemääriin perjantain iltahuipputunnin aikana.

13 10 / Seudullinen liikenteen kasvu Liikenneviraston määrittämien liikenteen kasvukertoimien mukaan (Liikennevirasto 2014) Varsinais-Suomen kevyiden ajoneuvojen liikennemäärien ennustetaan kasvavan seututeillä 27 % vuosina (1,3 % vuodessa) ja 38 % vuosina (0,3 % vuodessa vuoden 2030 jälkeen). Vastaavat luvut raskaalle liikenteelle ovat 6 % vuosina (0,3 %/v) ja 16 % vuosina (0,4 %/v vuoden 2030 jälkeen). ikaisemmin laadittujen kuntakohtaisten kasvuennusteiden perusteella (Tulevaisuuden näkymiä 4/2007) liikenne kasvaisi Loimaan seututeillä 13 % vuosina (0,7 %/v) ja 17 % vuosina (0,2 %/v vuoden 2030 jälkeen). Pikatien liikennemäärät eivät ole noudattaneet seudullisia liikenne-ennusteita 2000-luvulla, sillä tierekisterin mukaan liikenne Pikatiellä ei ole kasvanut viimeisen kymmenen vuoden aikana (ks. luku 1.5).

14 11 / TUTKITUT VIHTOEHDOT J NIIDEN TOIMIVUUS 3.1 Toimivuustarkastelujen suoritus Liikenteen toimivuustarkastelut laadittiin Synchro/SimTraffic simulointiohjelmalla. Simulointiverkkoon mallinnettiin liittymät kaistoineen nykytilanteen mukaisesti ja leksis Kiven kadun valoohjatussa liittymässä käytettiin olemassa olevan kaltaista silmukkaohjattua valo-ohjelmaa. Valoohjaamattomien liittymien sivusuunnille mallinnettiin lyhyet lisäkaistat ryhmittymiselle kuvaamaan sitä, että kaksi ensimmäistä eri suuntiin kääntyvää autoa mahtuvat jonottamaan rinnakkain päätiehen liittymiseksi. Liittymäviiveisiin perustuva palvelutasoluokitus on esitetty taulukossa 1. Palvelutasoluokitus perustuu valo-ohjaamattomien liittymien osalta Highway Capacity Manualiin ja valo-ohjattujen liittymien osalta Liikennevalojen suunnittelu LIVSU ohjeeseen. Taulukko 1 Liittymien palvelutasoluokitus. Palvelutaso Palvelutasoluokka Viivytys (s) valoohjaamattomissa liittymissä Viivytys (s) valo-ohjatuissa liittymissä Erittäin hyvä 10 5 Hyvä B Tyydyttävä C Välttävä D Huono E Erittäin huono F >50 > Nykyverkko Liikenteen toimivuus nykytilanteessa Kuvassa 12 on esitetty liikenteen palvelutasoluokitus nykytilanteen perjantain iltahuipputunnille. Toimivuustarkastelun perusteella liikenne toimii Pikatiellä nykytilanteessa hyvin. inoastaan leksis Kiven kadun valo-ohjatussa liittymässä pääsuunnan palvelutaso laskee alle hyvän tason ja osalla vasemmalle kääntyvistä palvelutaso laskee huonolle tasolle. Liittymässä on korkeintaan 10 ajoneuvon pituisia jonoja leksis Kiven kadulla sekä Pikatien itäisellä haaralla vasemmalle kääntyvien kaistalla. Hirvikoskentien/Myllykyläntien liittymä toimii erittäin hyvin ja sivusuunnilta ei ole toimivuuden osalta vaikeuksia liittyä Pikatielle. Kartanomäenkadun/Myrskylinnankadun liittymässä sivusuuntien palvelutaso laskee välttävälle tasolle. Vähäisen liikenteen vuoksi liittymän jonot ovat korkeintaan muutaman auton luokkaa. Valtatien ramppiliittymät toimivat nykyliikennemäärillä hyvin. Simuloinnin perusteella liikenne ei jonoudu kummallakaan rampilla.

15 12 / m 20 m B B 10 m B 20 m 10 m 20 m D C B 20 m D B 30 m 10 m C 20 m 20 m 10 m 70 m C C D 20 m C 20 m C B B 60 m B C E 70 m E C C 50 m Kuva 12 Liikenteen palvelutasoluokitus sekä jonojen enimmäispituudet nykytilanteessa (perjantain iltahuipputunti) Liikenteen toimivuus yön yli -tilanteessa Maankäyttöhankkeiden ennustetaan lisäävän Kartanomäenkadulta Pikatielle kääntyvää liikennettä niin paljon, että nykyisin liikennejärjestelyin liikenne jonoutuu pitkälle Kartanomäenkadulle. Ilman liikennevaloja mm. peräänajojen ja risteämisonnettomuuksien riski lisääntyy kun kääntyvien ajoneuvojen määrä kasvaa. Jotta Kartanomäenkadulta pääsisi liittymään Pikatielle turvallisesti, on liittymän väistämisvelvollisuusjärjestelyjä muutettava. Mahdollisuuksia liittymän toimivuuden ja turvallisuuden parantamiseksi ovat liittymän muuttaminen valo-ohjatuksi nelihaaraliittymäksi tai kiertoliittymäksi. 3.3 Hirvikoskentien/Myllykyläntien liittymä Hirvikoskentien/Myllykyläntien liittymässä ei ole odotettavissa toimivuusongelmia kaavamuutoksen tai seudullisen liikenteen kasvun vaikutuksesta. Koska yön yli-ennuste perustuu perjantain klo liikennelaskentaan, jolloin suurin osa Myllykyläntiellä työskentelevistä oli jo poistunut työpaikaltaan, lisättiin Myllykyläntien liittymähaaraan 100 lähtevää ajoneuvoa kuvastamaan työpäivän päättymistä. Toimivuustarkasteluiden perusteella sivusuuntien palvelutasoluokitus on Hirvikoskentien suunnasta hyvä (B) ja Myllykyläntien suunnasta tyydyttävä (C). Myllykyläntieltä vasemmalle kääntyvien keskimääräinen viive on noin 20 sekuntia, mikä on käyttäjien kannalta kohtuullinen liittymäviive, eikä liittymää tarvitse kapasiteettinsa puolesta parantaa. Liittymän ongelmana ovat liikenneonnettomuudet (kohta 1.4). Ensi vaiheessa liittymän turvallisuutta on mahdollisuus parantaa pienentämällä liittymäaluetta idän suunnasta oikeallekääntymiskaistan purkamisella. Pidemmällä tähtäimellä liikenneturvallisuuden vuoksi liittymä tulisi parantaa joko muuttamalla liittymä kiertoliittymäksi, porrastamalla liittymä vasen-oikea porrastuksella tai lisäämällä liittymään valo-ohjaus VE1 Kiertoliittymä Kiertoliittymä (kuva 13) parantaa huomattavasti Hirvikoskentien/Myllykyläntien nelihaaraliittymän turvallisuutta konfliktipisteiden vähentyessä ja konfliktipisteiden vastakkaisten ajosuuntien poistuessa. Kiertoliittymä helpottaa myös sivusuuntien liittymistä Pikatielle. Ratkaisu soveltuu hyvin liikenneympäristöön korostaen taajamaan saapumisen porttikohtaa.

16 Tulosuunnan perusvälityskyky (hay/h) Loimaan Pikatie mt / 25 TRV-laskentaohjelman mukaan nelihaaraliittymän muuttaminen kiertoliittymäksi vähentää ajoneuvo-onnettomuuksia noin 50 % ja lieventää huomattavasti onnettomuuksien vakavuutta. Vaihtoehdossa jalankulun ja pyöräilyn yhteydet säilyvät lähes nykyisellään, mutta Pikatien itähaaran Loimaan suunnan bussipysäkkiä joudutaan hieman siirtämään. Kiertoliittymävaihtoehdon kokonaiskustannusarvio on noin Kuva 13 Kiertoliittymä sovitettuna nykyiselle tiealueelle Hirvikoskentien/Myllykyläntien liittymässä. Yksikaistaisella kiertoliittymällä on reilusti kapasiteettia verrattuna yön yli -tilanteen liikennemääriin (kuva 14). Kiertoliittymän kapasiteetista on käytössä korkeintaan 50 % viikon vilkkaimpana ajankohtana perjantain iltahuipputuntina Hirvikoskentien/Myllykyläntien kiertoliittymän välityskyky Kiertävä liikenne (ajon./h) Kaksikaistainen kiertoliittymä (teoria) Yksikaistainen kiertoliittymä (teoria) Yksikaistainen kiertoliittymä (käytäntö) Liittymäsuunta Myllykyläntie Pikatie itä Hirvikoskentie Pikatie länsi Kuva 14 Hirvikoskentien/Myllykyläntien kiertoliittymän välityskyky yön yli-tilanteessa perjantain iltahuipputunnin aikana. Koska liittymähaarat sijoittuvat yksikaistaisen kiertoliittymän käyrän alapuolelle, toimii liittymä yksikaistaisena.

17 14 / VE2 Liittymän porrastaminen Hirvikoskentien/Myllykyläntien nelihaaraliittymän porrastaminen kahdeksi kolmihaaraliittymäksi (kuva 15) parantaa liittymän turvallisuutta. Ratkaisuvaihtoehdossa jalankulun ja pyöräilyn yhteydet säilyvät lähes nykyisellään, mutta Pikatien länsihaaran Hirvikosken suunnan bussipysäkkiä joudutaan siirtämään. Myllykyläntien uusi linjaus leikkaa jonkun verran kaavan mukaista puistoaluetta. Ryynikivenkujan ajoyhteys Myllykyläntielle suositellaan katkaistavaksi ja ohjattavaksi Myllymiehenkujan kautta Myllykyläntielle. TRV-laskentaohjelman mukaan nelihaaraliittymän porrastaminen vähentää ajoneuvoonnettomuuksia noin 20 % ja lieventää hieman myös onnettomuuksien vakavuutta. Uusi liittymä ei mahdu nykyiselle tiealueelle ja vaatii näin kaavamuutoksen, minkä vuoksi vaihtoehtoa ei otettu jatkotarkasteluihin. Kuva 15 Hirvikoskentien/Myllykyläntien porrastettu liittymä VE3 Liittymän muuttaminen valo-ohjatuksi Hirvikoskentien/Myllykyläntien valo-ohjatun liittymän (kuva 17) kuormitusaste (ICU) on perjantain iltahuipputunnin aikana 49 % yön yli -tilanteessa. Liikennevalojen suunnitteluohjeen mukaan liikennevaloja voi harkita tasoliittymässä, jonka kuormitusaste on alle 50 %, mikäli turvallisuusnäkökohdat tätä puoltavat. TRV-laskentaohjelman mukaan nelihaaraliittymän muuttaminen valo-ohjatuksi vähentää ajoneuvo-onnettomuuksia noin 30 % ja lieventää hieman myös onnettomuuksien vakavuutta. Jotta jalankulkijoille voidaan antaa suojattu vaihe Myllykyläntien ylitykseen, tulee liittymässä säilyttää Pikatieltä idästä oikealle ryhmittymiskaista. Vaihtoehdon kokonaiskustannusarvio on noin

18 15 / 25 Kuva 16 Hirvikoskentien/Myllykyläntien valo-ohjattu liittymä. Muutokset mahtuvat nykyiselle tiealueelle. 3.4 Kartanomäenkadun/Myrskylinnankadun liittymä Yön yli -tilanteen simuloinnin perusteella Kartanomäenkadun/Myrskylinnankadun liittymän väistämisvelvollisjärjestelyjä on muutettava, jotta Kartanomäenkadulta pääsisi liittymään Pikatielle perjantain ruuhkaisimman iltahuipputunnin aikana VE1 valo-ohjattu liittymä Simuloinnilla tutkittiin 95 sekunnin kiertoajalla toimivaa valo-ohjattua nelihaaraliittymää, johon on lisätty ryhmittymiskaista oikealle Kartanomäenkadulta (kuva 17). Kuva 17 Kartanomäenkadun/Myrskylinnankadun valo-ohjattu liittymä. Liittymä ei mahdu nykyiselle tiealueelle ja vaatii näin kaavamuutoksen.

19 16 / 25 Liittymän lännen suunnalle ei mallinnettu lisäkaistoja, sillä tämä olisi vaatinut nykyisen kevyen liikenteen alikulun jatkamista ja lisännyt huomattavasti kustannuksia. Lännen suunnasta vasemmalle kääntyviä on niin vähän, että suunta ei tarvitse suojattua vaihetta vastaantulevien vihreä vaihe voidaan tarvittaessa lopettaa aikaisemmin vasemmalle kääntymisen helpottamiseksi. Pikatielle annettiin idän suunnasta vasemmalle kääntyville nuolivihreä (kuva 18). Kuvassa 18 on esitetty myös liittymän palvelutasoluokitus. Liittymä kestää ennustetun liikennemäärän, mutta etenkin Pikatien lännen suunnasta saapuvalle liikenteelle aiheutuu jonkin verran nykytilannetta suurempia viiveitä. Suurehkon liikennemäärän takia lännestä saapuvien jono kasvaa enimmillään noin 140 metrin (20 auton) pituiseksi. Liittymän kokonaiskuormitusaste säilyy kuitenkin alle 80 %:ssa. Mikäli lännestä rakennettaisiin oikealle kääntyville ryhmittymiskaista, lyhenisi enimmäisjononpituus noin puoleen yksikaistaisen ratkaisun jononpituudesta. Idän suunnan jonot ulottuvat ajoittain ramppiliittymään saakka. Vasemmalle kääntyvät eivät aina mahdu nykyiselle ryhmittymiskaistalleen. Ongelmaa lieventäisi vasemmallekääntymiskaistan pidentäminen nykyistä keskisaareketta kaventamalla, mutta tämä ei ole välttämätöntä. Idän suunnan jonoja lyhentäisi myös vastakkaisen suunnan oikeallekääntymiskaistan rakentaminen, sillä tällöin vastaantuleville voisi antaa lyhemmän opastinvaiheen ja vastaavasti idästä vasemmalle kääntyville pidemmän vaiheen. Lisäkaista lännen suunnasta antaisi myös jonkin verran enemmän vapausasteita valo-ohjelman suunnitteluun, sillä valtatien 9 läntiseltä ramppiliittymältä olisi helpompi kääntyä vasemmalle, mikäli Kartanomäenkadun valoliittymä ei päästäisi idän suuntaan liikennettä jokaisessa opastinvaiheessa (ks. luku 3.5). Kuva 18 Kartanomäenkadun/Myrskylinnankadun liittymän liikennevalo-ohjelma sekä liikenteen palvelutasoluokitus VE1:ssä perjantain iltahuipputunnin aikana yön yli -tilanteessa. Liikennevalo-ohjausvaihtoehdon rakentamisen kookonaiskustannusarvio on noin

20 Tulosuunnan perusvälityskyky (hay/h) Loimaan Pikatie mt / VE2 kiertoliittymä Kartanomäenkadun/Myrskylinnankadun liittymä toimisi yön yli -tilanteessa yksikaistaisena kiertoliittymänä hyvin. Kuvassa 19 on esitetty kiertoliittymän tulosuunnan välityskyky kiertotilassa kiertävän liikenteen määrästä riippuen. Perjantain iltahuipputunnin aikana liittymän käyttöaste on noin 70 % ja pisimmät viiveet syntyvät hiljaisimmalle Myrskylinnankadun liittymähaaralle. Kartanomäenkadun/Myrskylinnantien kiertoliittymän välityskyky Kaksikaistainen kiertoliittymä (teoria) Yksikaistainen kiertoliittymä (teoria) Yksikaistainen kiertoliittymä (käytäntö) Liittymäsuunta Myrskylinnankatu Pikatie itä Kartanomäenkatu 0 Pikatie länsi Kiertävä liikenne (ajon./h) Kuva 19 Kartanomäenkadun/Myrskylinnankadun kiertoliittymän välityskyky yön yli-tilanteessa perjantain iltahuipputunnin aikana. Koska liittymähaarat sijoittuvat yksikaistaisen kiertoliittymän käyrän alapuolelle, toimii liittymä yksikaistaisena. Kiertoliittymäratkaisussa Kartanomäenkatua joudutaan levittämään hieman luoteeseen. Tämän vuoksi nykyistä kevyen liikenteen alikulkukäytävää on jatkettava ja sinne johtavat kevyen liikenteen väylät rakennettava uudelleen. Kiertoliittymävaihtoehdon kokonaiskustannusarvio on noin Valtatien 9 läntinen ramppiliittymä Kuvassa 20 on esitetty yön yli -tilanteen palvelutasoluokitus valtatien 9 läntiselle ramppiliittymälle tilanteessa, jossa Kartanomäenkadun/Myrskylinnankadun liittymä on valo-ohjattu ja valoohjelmassa on minimoitu liittymäviiveet. Perjantain iltahuipputunnin aikana rampilta vasemmalle kääntyminen on vaikeaa ja ajoneuvot joutuvat odottamaan liittymävuoroaan keskimäärin 80 sekuntia. Tämä on kohtalainen liikenneturvallisuusriski, sillä pitkä jonotusaika kannustaa liittymään Pikatielle tavanomaista pienempiin väleihin. Koska vasemmalle kääntyvien liikennemäärä on suhteellisen pieni, ei ramppi kuitenkaan jonoudu merkittävästi (pisin havaittu jononpituus on noin 40 metriä). Vasemmalle kääntyminen on erityisen vaikeaa raskaalle liikenteelle, jota rampilla kulkee tierekisterin mukaan noin 11 % koko liikennevirrasta. Myös rampin ylämäki omalta osalta vaikeuttaa Pikatielle liittymistä (ei mallinnettu simulointiohjelmaan).

21 18 / 25 Kuva 20 Valtatien 9 läntisen rampin palvelutasoluokitus ja enimmäisjononpituus liittymähaaroittain yön yli tilanteen perjantain iltahuipputunnin aikana. Viereinen Kartanomäenkadun/Myrskylinnankadun liittymä on mallinnettu valo-ohjattuna. Vasemmalle kääntymistä voidaan helpottaa muokkaamalla viereisen Kartanomäenkadun/Myrskylinnankadun liittymän valo-ohjelmaa siten, että valo-ohjaus ei päästä liittymän läpi idän suuntaan niin usein liikennettä kuin olisi liittymäviiveiden minimoimiseksi mahdollista (kuva 21). Kun ramppiliittymään lännestä saapuvaa liikennettä rajoitetaan, syntyy liittymän kohdalla taukoja liikennevirrassa ja rampilta vasemmalle kääntyvien riittää väistää vain idästä lähestyvää liikennettä. Muutetulla valo-ohjelmalla rampin vasemmalle kääntyvien keskimääräistä viivettä voidaan pienentää simuloinnin perusteella noin 10 sekunnilla, mutta suunnan palvelutasoluokitus on siltikin erittäin huono. Liittymien välillä idän suunnan liikenteen rajoittaminen voidaan toteuttaa joko vakio-ohjelmalla tai silmukkaohjattuna, jolloin Kartanomäenkadun/Myrskylinnankadun valo-ohjauskoneen silmukka sijoitettaan valtatien rampille. Kun rampin jononpituus ulottuu silmukalle saakka, aktivoituu valo-ohjauksen lisävaihe, joka ei päästä liittymästä rampin suuntaan ajoneuvoja. Vasemmalle kääntymisen helpottamiseksi samankaltainen liikenteen rajoittaminen tulisi tehdä myös leksis Kiven kadun/lamminkadun liittymässä lännen suuntaan menevälle liikenteelle, jolloin myös toisen suunnan liikennevirrassa olisi varmemmin aukkoja jonne kääntyä. Liittymäviiveet minivoiva ohjelma Rampin suuntaan lähtevää liikennettä rajoittava ohjelma Kuva 21 Valtatien rampilta vasemmalle kääntymisen helpottamiseksi laadittu valo-ohjelma Kartanomäenkadun/Myrskylinnankadun liittymässä. Valo-ohjelma voidaan kytkeä päälle vain silloin, kun ramppi jonoutuu. Rampilta vasemmalle kääntymistä helpottaisi eniten valo-ohjaus. Koska rampilta saapuvan liikenteen määrä on perjantain iltahuipputunninkin aikana pieni, ei valo-ohjaus liene tarpeellinen ruuhka-ajan ulkopuolella. Ramppiliittymän toimivuutta voidaan parantaa myös lisäämällä lännestä oikealle kääntyville kaista Kartanomäenkadun/Myrskylinnankadun liittymässä, jolloin liittymän valo-ohjelmaan on mahdollista jättää kuvaa 21 pitempiä aukkoja itä länsi -suuntaiseen liikenteeseen.

22 19 / 25 Mikäli muita toimenpiteitä ei tehdä, nopeusrajoituksen laskeminen 50 km/h 40 km/h Kartanomäenkadun/Myrskylinnankadun ja leksis Kiven kadun/lamminkadun liittymien välillä voisi parantaa liikenneturvallisuutta rampilta Pikatielle liityttäessä. 3.6 Valtatien 9 itäinen ramppiliittymä Kuvassa 22 on esitetty yön yli -tilanteen palvelutasoluokitus valtatien 9 itäiselle ramppiliittymälle yön yli tilanteessa perjantain iltahuipputunnin aikana. Pienen liikennemäärän ansiosta ramppi ei simuloinnin perusteella jonoudu vaikka suunnan palvelutasoluokitus onkin erittäin huono. Itäiseltä rampilta vasemmalle kääntyminen on hieman helpompaa kuin läntiseltä rampilta. Tämä johtunee leksis Kiven kadun/lamminkadun valoohjatusta liittymästä, jonka liikennevalo-ohjelmaan mallinnettiin yksi vaihe enemmän kuin läntisen ramppiliittymän viereiseen Kartanomäenkadun/Myrskylinnankadun liittymään. Kartanomäenkadun/Myrskylinnankadun liittymän länsi itä suuntaisen liikenteen rajoittaminen kuvan 21 mukaisesti ei helpota merkittävästi rampilta vasemmalle kääntymistä. Toimivuustarkastelujen perusteella yön yli tilanteessa ramppiliittymään ei tarvitse tehdä välittömiä parannustoimenpiteitä. Rampilta vasemmalle kääntyminen on ruuhka-aikoina vaikeaa, mutta ongelma on tilapäinen ja toisaalta vaihtoehtoinen yhteys rampilta vasemmalle kääntyville kulkee valtatien 9 aikaisemman eritasoliittymän kautta. Rampilta Pikatielle liittymistä voi helpottaa myös säätelemällä leksis Kiven kadun/lamminkadun valo-ohjatun liittymän rampin suuntaan lähtevää liikennettä. Liikennevalo-ohjelman uusimisen yhteydessä valtatien rampille kannattaa sijoittaa rampin jonoa mittaava silmukka. Kuva 22 Valtatien 9 itäisen rampin palvelutasoluokitus ja enimmäisjononpituus liittymähaaroittain yön yli tilanteen perjantain iltahuipputunnin aikana. Vasemmalle kääntyvien palvelutasoluokitusta on mahdollista parantaa viereisten valo-ohjattujen liittymien uudelleenohjelmoinnilla (pääsuunnan liikenteen rajoittamisella). 3.7 leksis Kiven kadun/lamminkadun liittymä Kuvassa 23 on esitetty yön yli -tilanteen palvelutasoluokitus leksis Kiven kadun/lamminkadun valo-ohjatulle liittymälle yön yli tilanteessa perjantain iltahuipputunnin aikana. Nykyisestä liikennevalo-ohjelmasta poiketen sivusuunnille mallinnettiin ylimääräinen vasemmalle kääntyvien nuolivalovaihe, jotta vasemmalle kääntyvien liittymäviiveitä saatiin laskettua. Muutoin valo-ohjelmaksi mallinnettiin nykyisen kaltainen vaihejako, jota optimoimalla liittymän palvelutaso edelleen saattaa parantua raportoidusta. Simuloinnin perusteella Lamminkadulta vasemmalle kääntyvien palvelutasoksi muodostui erittäin huono (F). Koska muiden liittymähaarojen viiveet pysyvät kohtuullisina, kestää liittymä yön yli

23 20 / 25 tilanteen liikennemäärät perjantain iltahuipputunnin aikana. Muina ajankohtina liittymän palvelutasoluokitus on raportoitua parempi, mistä syystä liittymän parantaminen tämän hankkeen yhteydessä ei ole perusteltua. Kuva 23 leksis Kiven kadun/lamminkadun liittymän palvelutasoluokitus ja enimmäisjononpituudet yön yli tilanteessa perjantain iltahuipputunnin aikana.

24 21 / JLNKULKU- J PYÖRÄILY-YHTEYDET SEMKV- LUEELLE Kuvassa 24 on esitetty Kartanomäenkadulle ehdotettavat muutokset jalankulun ja pyöräilyn verkkoon sekä aikaisempien suunnitelmien mukainen Lammenpuiston alikulku- ja linjaautopysäkkijärjestely. Kartanomäenkadulla ei nykyisin ole suojateitä. Päivittäistavarakaupan sijoittuessa Kartanomäenkadun itäpuolelle tulisi saarekkeellisia suojateitä (1-2 kpl) rakentaa ainakin päivittäistavarakaupan tontille. Viimeistään Lammenpuiston alikulun toteutuessa tulisi suojatiet rakentaa myös alikululle johtaville väylille. Rakennusten sijoittumisesta riippuen tulee harkita myös Lammenpuiston alikululta valtatien 9 suuntaisen jalankulku- ja pyöräily-yhteyden tarve. Uusi linjaautopysäkki Päivittäistavarakaupat likulku Uusi alikulku Jalankulku- ja/tai pyöräväylä Jalankulun ja/tai pyöräilyn yhteystarve Uusi suojatie Kuva 24 Jalankulun ja pyöräilyn yhteydet ja yhteystarpeet kaava-alueelle.

25 22 / VIHTOEHTOJEN VLINT J KUSTNNUSRVIOT Hirvikoskentien/Myllykyläntien kehittämistarve perustuu liikenneturvallisuusongelmiin, sillä liittymän liikennemäärät ovat pieniä eikä liittymän kapasiteetissa ole ongelmia. Liittymässä on viimeisen viiden vuoden aikana tapahtunut noin 2 onnettomuutta vuosittain. Selvityksen perusteella liittymä ehdotetaan muutettavaksi valo-ohjatuksi siten, että jalankulkijoille annetaan suojattu vaihe Myllykyläntien ylitykseen. Hirvikoskentien/Myllykyläntien liikennevalo-ohjauksen rakentamisen kokonaiskustannusarvio on noin valo-ohjaus rakenteet ja maisemointi Kartanomäenkadun/Myrskylinnankadun liittymä ei toimi enää nykyisin liikennejärjestelyin kaupan asiakasliikenteen lisääntymisen vuoksi. Tutkituista vaihtoehdoista liikennevalo-ohjauksen rakentaminen on kiertoliittymää edullisempi ratkaisu. Oikeallekääntymiskaistan rakentaminen Pikatieltä Kartanomäenkadulle ei toimivuustarkastelujen perusteella ole välttämätöntä, mikäli Pikatien liikenteelle sallitaan ruuhkahuippuina ajoittain kohtalaisia jonoja ja tästä aiheutuvia viiveitä matka-ajassa. Kartanomäenkadun/Myrskylinnankadun liikennevalo-ohjauksen rakentamisen kokonaiskustannusarvio on noin liikennevalo-ohjaus rakenteet (kaistan rakentaminen) Valittujen vaihtoehtojen suunnitelmakartat mittakaavassa 1:1000 on esitetty liitteissä 1 ja 2.

26 23 / YHTEENVETO J JOHTOPÄÄTÖKSET Työssä on tarkasteltu Kartanomäelle sijoitettavan liike- ja toimitilarakentamisen aiheuttamia liikenteellisiä vaikutuksia Pikatielle (st 213). Näiden merkittävin vaikutus Pikatien toimivuuteen aiheutuu korttelin 20 päivittäistavarakaupan vähittäismyynnin yksiköistä. Matkatuotoslaskelmien mukaan päivittäistavarakauppa sekä tontille kaavoitettava erikoistavarakauppa aiheuttaisivat enintään 340/329 saapuvaa/lähtevää autoa perjantain iltahuipputunnin aikana, mikä lisäisi Pikatiellä kulkevaa liikennettä perjantain iltahuipputunnin aikana 20 %. Kartanomäenkadulla liikenne kasvaisi 2,5-kertaiseksi nykytilanteeseen verrattuna. Tarkastelussa laadittua liikenne-ennustetta voidaan pitää maksimiennusteena, sillä tehtyjen liikennelaskentojen perusteella Pikatien liikenne ei viime vuosina ole kasvanut aikaisemmissa selvityksissä oletetun kaltaisesti. Nykyisin liikennejärjestelyin Kartanomäenkadun/Myrskylinnankadun liittymässä Kartanomäenkadulta Pikatielle liittyminen olisi kaupan hankkeiden toteuduttua perjantain iltahuipputunnin aikana vaikeaa ja aiheuttaisi Kartanomäenkadulle pitkiä jonoja. Selvityksessä tutkittujen vaihtoehtojen perusteella liittymä suositellaan muutettavaksi valo-ohjatuksi siten, että Kartanomäenkadulta oikealle kääntyville rakennetaan oikealle kääntymiskaista. Pikatieltä lännen suunnasta oikealle kääntyvien ryhmittymiskaistan rakentaminen lyhentäisi suunnan jonoja, mutta vaatisi nykyisen kevyen liikenteen alikulun pidentämistä. Kaistan rakentaminen ei liikenteen toimivuuden kannalta ole kuitenkaan välttämätöntä, mikäli Pikatien liikenteelle sallitaan ruuhkahuippuina ajoittain kohtalaisia jonoja ja tästä aiheutuvia viiveitä matka-ajassa. Päivittäistavarakaupan asiakasliikenne lisää Pikatien liikennettä myös valtatien 9 ramppiliittymien kohdalla, mikä vaikeuttaa rampeilta vasemmalle kääntymistä. Pienestä liikennemäärästä johtuen ramppi ei kuitenkaan jonoudu merkittävästi, eikä jonon pää ulotu valtatien erkanemiskaistoille saakka. Pikatien liikennevaloliittymien ohjelmalla voidaan vaikuttaa jonkin verran rampilta väistettävän liikenteen ajoitukseen. Rampeille suositellaan asennettavaksi viereisiin valoliittymiin kytkettävät ilmaisinsilmukat, jolloin valo-ohjelmaan voi ohjelmoida lisävaiheen, joka katkaisee Pikatien suuntaisen liikenteen rampin jonoutuessa. Myös nopeusrajoituksen laskeminen 50 km/h 40 km/h helpottaa rampilta Pikatielle liittymistä. leksis Kiven kadun/lamminkadun liittymään ei asemakaavan johdosta tarvitse tehdä muutoksia. Lähitulevaisuudessa tarpeellisen liikennevalo-ohjauksen uusimisen yhteydessä liittymään on mahdollista lisätä sivusuunnilta vasemmalle kääntyville lisävaihe. Hirvikoskentien/Myllykyläntien kehittämistarve perustuu liikenneturvallisuusongelmiin, sillä liittymässä on tapahtunut useita onnettomuuksia. Edullisin keino parantaa liikenneturvallisuutta olisi kaventaa liittymää poistamalla idän suunnasta oikealle kääntyvien ryhmittymiskaista. Liittymän muuttaminen valo-ohjatuksi parantaa liikenneturvallisuutta tehokkaammin tällöin liittymässä tulisi kuitenkin säilyttää edellä mainittu ryhmittymiskaista, jotta jalankulkijoille voidaan antaa suojattu vaihe Myllykyläntien ylitykseen. ikaisempien selvitysten perusteella alueen liikennemäärien kasvaessa valtatien 9 itäisempään ramppiliittymään tulisi rakentaa oikealle kääntyvien kaista sekä valo-ohjaus. Saman tutkimuksen mukaan on mahdollista, että Pikatien poikkileikkaus on tarpeen muuttaa 2+2 kaistaiseksi vuoden 2030 tietämissä. Nyt laaditun toimivuustarkastelun perusteella valo-ohjauksen rakentaminen saattaa olla tarpeellista myös läntisemmälle ramppiliittymälle. Jotta vältyttäisiin tarpeettomilta investoinneilta, tulisi alueen liikennemäärien kehittymistä seurata säännöllisesti. Työssä esitettyjen liikennevalo-ohjausten ja tarvittavien rakenteiden rakentamisen kustannusarvio Hirvikoskentien/Myllykyläntien liittymään on noin ja Kartanomäenkadun/Myrskylinnankadun liittymään Toimenpiteet eivät aiheuta kaavamuutostarpeita.

27 24 / LÄHTEET FCG 2012a. Loimaa, maantien 213 toimivuustarkastelut valtatien 9 eritasoliittymän kohdalla FCG 2012b. Loimaan leksis Kivenkadun toimivuustarkastelu vuodelle Liikennevirasto Valtakunnallinen tieliikenne-ennuste. Liikenneviraston tutkimuksia ja selvityksiä 13/2014. Tiehallinto Tieliikenteen kuntaennuste Tulevaisuuden näkymiä 4/2007. Varsinais-Suomen ELY-keskus 2012a. Valtatien 9 liittymätarkastelut ja Lammenpuiston alikulku, Loimaa. Toimenpideselvitys. Varsinais-Suomen ELY-keskus 2012b. Yhdessä tuumin kohti turvallisempaa liikkumista - Loimaan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma. Ympäristöministeriö Liikennetarpeen arviointi maankäytön suunnittelussa. Suomen Ympäristö 28/2008.

28 25 / 25 LIITTEET Liite 1 Hirvikoskentien/Myllykyläntien liittymä, suunnitelmakartta 1:1000 Liite 2 Kartanomäenkadun/Myrskylinnankadun liittymä, suunnitelmakartta 1:1000

29 HIRVIKOSKENTIE BUS BUS MYLLYKYLÄNTIE PIKTIE PIKTIE - HIRVIKOSKENTIE LIITTYMÄ LIIKENNEVLO-OHJUS 1:1000

30 BUS PIKTIE KRTNOMÄENKTU BUS MYRSKYLINNNKTU PIKTIE - KRTNOMÄENKTU LIITTYMÄ LIIKENNEVLO-OHJUS 1:1000

LOIMAAN PIKATIE MT 213 LIIKENNÖINTISELVITYS

LOIMAAN PIKATIE MT 213 LIIKENNÖINTISELVITYS Vastaanottaja Loimaan kaupunki siakirjatyyppi Raportti Päivämäärä Kesäkuu 2014 LUONNOS 19.6.2014 LOIMN PIKTIE MT 213 LIIKENNÖINTISELVITYS SISÄLTÖ 1. Lähtökohdat 1 1.1 Liikennöintiselvityksen tausta 1 1.2

Lisätiedot

HARVIALAN ALUEEN LIIKENNE RAKENNUSKESKUS CENTRA 30.9.2011

HARVIALAN ALUEEN LIIKENNE RAKENNUSKESKUS CENTRA 30.9.2011 HARVIALAN ALUEEN LIIKENNE RAKENNUSKESKUS CENTRA 30.9.2011 1 AIKAISEMMAT SUUNNITELMAT Vuonna 2010 tehtiin Harvialan alueen liikenneselvitys Selvityksessä tutkittiin v. 2030 ennustetilannetta, jossa alueelle

Lisätiedot

VIITASAAREN VÄHIT- TÄISKAUPAN SUURYK- SIKÖN LIIKENNESELVITYS

VIITASAAREN VÄHIT- TÄISKAUPAN SUURYK- SIKÖN LIIKENNESELVITYS Vastaanottaja Viitasaaren kaupunki Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä Syyskuu 2014 VIITASAAREN VÄHIT- TÄISKAUPAN SUURYK- SIKÖN LIIKENNESELVITYS Liikenneselvitys 1 SISÄLTÖ 1. Lähtökohdat 2 1.1 Liikennöintiselvityksen

Lisätiedot

SULAN ALUEEN LIITTYMÄSELVITYS

SULAN ALUEEN LIITTYMÄSELVITYS Vastaanottaja Tuusulan kunta Asiakirjatyyppi PROJEKTIMUISTIO Päivämäärä 27.03.2014 SULAN ALUEEN LIITTYMÄSELVITYS SULAN ALUEEN LIITTYMÄSELVITYS Tarkastus 02 Päivämäärä 27/3/2014 Laatija Tarkastajat Riku

Lisätiedot

LÄHTÖKOHDAT. Tehtävä. Taustaa. Kohteen tiedot

LÄHTÖKOHDAT. Tehtävä. Taustaa. Kohteen tiedot Valtatien 4 ja Sorosentien (pt 18756) liittymän toimivuustarkastelu Valo-ohjauksen tarveselvitys VALTATIEN 4 JA SOROSENTIEN (PT 18756) TARKASTELU 2 Tehtävä Tämän selvityksen tavoitteena on tarkastella

Lisätiedot

MUISTIO. Kyllösen asemakaava Limingassa liikenneselvitys

MUISTIO. Kyllösen asemakaava Limingassa liikenneselvitys MUISTIO Projekti Asiakas Limingan maankäytön kehittäminen vaikutukset valtatien Sweco Ympäristö Päivämäärä 30.9.2014 Laatija Tuomo Vesajoki, Jouko Hintsala, Vesa-Pekka Saunakangas Kyllösen asemakaava Limingassa

Lisätiedot

SALON SEUTUTEIDEN ST224 JA ST110 LIITTYMÄTARKASTELUT

SALON SEUTUTEIDEN ST224 JA ST110 LIITTYMÄTARKASTELUT Vastaanottaja Salon kaupunki Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä Maaliskuu, 2015 SALON SEUTUTEIDEN ST224 JA ST110 LIITTYMÄTARKASTELUT kuva: Salon kaupunki SALON SEUTUTEIDEN ST224 JA ST110 LIITTYMÄTARKASTELUT

Lisätiedot

PAINOKANKAAN-KARANOJAN LIIKENNESELVITYS

PAINOKANKAAN-KARANOJAN LIIKENNESELVITYS 1(10) 15.11.2010 MUISTIO PAINOKANKAAN-KARANOJAN LIIKENNESELVITYS 1. Yleistä Painokankaan-Karanojan osayleiskaava-alue (kuva 1) sijaitsee valtatien 10, Orsitien ja valtatien 3 eteläpuolella. Alueen toteutuneen

Lisätiedot

Lumijoentien (st 813) ja vt 8:n liittymän toimivuus. Oikealle kääntymiskaistan tarveselvitys

Lumijoentien (st 813) ja vt 8:n liittymän toimivuus. Oikealle kääntymiskaistan tarveselvitys Lumijoentien (st 813) ja vt 8:n liittymän toimivuus Oikealle kääntymiskaistan tarveselvitys Tiehallinto Oulun Tiepiiri 2005 Lähtökohdat ja tavoitteet... 2 Lähtökohdat... 4 Tarkastelu... 10 Johtopäätökset...

Lisätiedot

ÄIKÄÄLÄN ASEMAKAAVAN LIIKENNETARKASTELU

ÄIKÄÄLÄN ASEMAKAAVAN LIIKENNETARKASTELU Raportti Hämeenlinnan kaupunki 6.11.2012 ÄIKÄÄLÄN ASEMAKAAVAN LIIKENNETARKASTELU 1. Työn lähtökohdat ja rajaukset Hämeenlinnan Hakumäen kaupunginosassa, noin kahdeksan kilometrin päässä kaupungin keskustasta

Lisätiedot

Kortteli 114 asemakaava Liikennetarkasteluja ja vaikutuksia. Liikenneinsinööri Sari Piela

Kortteli 114 asemakaava Liikennetarkasteluja ja vaikutuksia. Liikenneinsinööri Sari Piela Kortteli 114 asemakaava Liikennetarkasteluja ja vaikutuksia Liikenneinsinööri Sari Piela 05.11.2015 LIIKENNELASKENNAT ST1 LÄHEISYYDESSÄ 5.11.2015 2 Liikennelaskennat JUHOLANKADUN JA URHEILUKADUN RISTEYS

Lisätiedot

16UTS0003 31.3.2011 OY SUNNY-TRADING LTD HÄMEENLINNAN KAUPUNKI SUNNY CAR CENTER ALUEELLINEN LIIKENNESELVITYS

16UTS0003 31.3.2011 OY SUNNY-TRADING LTD HÄMEENLINNAN KAUPUNKI SUNNY CAR CENTER ALUEELLINEN LIIKENNESELVITYS 16UTS0003 31.3.2011 OY SUNNY-TRADING LTD HÄMEENLINNAN KAUPUNKI SUNNY CAR CENTER ALUEELLINEN LIIKENNESELVITYS 1 Esipuhe Tämä liikenneselvitystyö on laadittu Oy Sunny-Trading Ltd :n toimeksiannosta. Se käsittää

Lisätiedot

Sipoon Söderkullan liikenteellinen selvitys

Sipoon Söderkullan liikenteellinen selvitys 16.01.2014 LPo, MTu, TLe Raportti 16.1.2014 16.1.2014 1 (15) SISÄLTÖ 1 TYÖN LÄHTÖKOHDAT... 2 1.1 Työn tausta... 2 1.2 Söderkullan alueen tie- ja katuverkko... 2 1.3 Alueen kehittyminen ja suunnitelmat...

Lisätiedot

Länsirannan asemakaavan muutos

Länsirannan asemakaavan muutos Länsirannan asemakaavan muutos Liikennetuotos ja liikennejärjestelyjen toimivuus 30.1.2014 Ympäristösi parhaat tekijät Liikennetuotokset illan huipputunnilla 2 Liikennetuotoksen arvioissa on käytetty kulkutapana

Lisätiedot

LIIKENTEELLISET TARKASTELUT HENNA, ORIMATTILA

LIIKENTEELLISET TARKASTELUT HENNA, ORIMATTILA Intended for Jouko Kunnas Document type Muistio Date Kesäkuu 2014 LIIKENTEELLISET TARKASTELUT HENNA, ORIMATTILA LIIKENTEELLISET TARKASTELUT HENNA, ORIMATTILA Date 2014/05/30 J. Nyberg, J. Räsänen Made

Lisätiedot

Jaakko Tuominen 14.1.2013 1 (8)

Jaakko Tuominen 14.1.2013 1 (8) Jaakko Tuominen 14.1.2013 1 (8) 1 Yleistä Tarkastelualue sijaitsee Tuusulassa Vantaan rajalla. Kuva 1: tarkastelualueen sijainti (www.tuusula.fi) Kelatien alue on pienteollisuusaluetta ja alueen toteutunut

Lisätiedot

TUURIN JA YMPÄRISTÖN YLEIS- KAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS LIIKENTEELLISET VAIKUTUKSET LUONNOS 30.11.2009

TUURIN JA YMPÄRISTÖN YLEIS- KAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS LIIKENTEELLISET VAIKUTUKSET LUONNOS 30.11.2009 TUURIN JA YMPÄRISTÖN YLEIS- KAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS LIIKENTEELLISET VAIKUTUKSET TUURIN JA YMPÄRISTÖN YLEISKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS LIIKENTEELLISET VAIKUTUKSET Tarkastus LUONNOS Päivämäärä 30.11.2009

Lisätiedot

Mäskälän alueen kaavarunko

Mäskälän alueen kaavarunko S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A HÄMEENLINNAN KAUPUNKI Mäskälän alueen kaavarunko Liikennetarkastelu FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 23.10.2012 P17620 Liikennetarkastelu 1 (10) Miettinen Tuomas 23.10.2012

Lisätiedot

Porvoo, Kuninkaanportin ja Eestinmäen kaavaalue, liikenteelliset tarkastelut

Porvoo, Kuninkaanportin ja Eestinmäen kaavaalue, liikenteelliset tarkastelut Matti Keränen Trafix Oy 22.8.2011 Porvoo, Kuninkaanportin ja Eestinmäen kaavaalue, liikenteelliset tarkastelut Tehtävän kuvaus Tässä muistiossa tarkastellaan Porvoon Kuninkaanportin ja Eestinmäen kaavaalueiden

Lisätiedot

Genimap Oy, lupa L4377. Liittymän toimivuustarkastelu Valtatie 4, Shellin liittymä, Ii. Mika Räsänen

Genimap Oy, lupa L4377. Liittymän toimivuustarkastelu Valtatie 4, Shellin liittymä, Ii. Mika Räsänen Genimap Oy, lupa L4377 Liittymän toimivuustarkastelu Valtatie 4, Shellin liittymä, Ii Mika Räsänen Valtatie 4, Shellin liittymä, Ii 1 1 LÄHTÖKOHDAT Tehtävä Tehtävänä on tarkastella liittymän toimivuutta

Lisätiedot

Rasinkylän asemakaavan liikennetarkastelu. Strafica Oy

Rasinkylän asemakaavan liikennetarkastelu. Strafica Oy Rasinkylän asemakaavan liikennetarkastelu Strafica Oy 15.4.2015 Tarkastelun sisältö Rasinkylän asemakaava-alue sijoittuu Kotkan Sutelan kaupunginosaan, Sutelantien, Pernoontien ja Mussalontien risteysalueen

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: 26725. Tampere 20.1.2014

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: 26725. Tampere 20.1.2014 NOUSIAISTEN KUNTA Kaitaraisten yritysalueen asemakaavan liikenneselvitys Työ: 26725 Tampere 20.1.2014 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 Tampere Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001 Y-tunnus: 0564810-5

Lisätiedot

LIIKENTEELLISET TARKASTELUT HENNA, ORIMATTILA

LIIKENTEELLISET TARKASTELUT HENNA, ORIMATTILA Intended for Jouko Kunnas Document type Muistio Date Lokakuu 2014 LIIKENTEELLISET TARKASTELUT HENNA, ORIMATTILA LIIKENTEELLISET TARKASTELUT HENNA, ORIMATTILA Date 2014/10/27 J. Nyberg, J. Räsänen Made

Lisätiedot

Oulun tiepiiri VT 20:N JA MT 848:N LIITTYMÄN TOIMIVUUS: SIMULOINTITARKASTELU JA LIIKENNEVALO-OHJAUKSEN TARVE

Oulun tiepiiri VT 20:N JA MT 848:N LIITTYMÄN TOIMIVUUS: SIMULOINTITARKASTELU JA LIIKENNEVALO-OHJAUKSEN TARVE Oulun tiepiiri VT 20:N JA MT 848:N LIITTYMÄN TOIMIVUUS: SIMULOINTITARKASTELU JA LIIKENNEVALO-OHJAUKSEN TARVE MUISTIO 22.2.2005 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO 1 1 TARKASTELUALUE JA MENETELMÄT 2 2 TOIMIVUUS

Lisätiedot

Outlet-kylän asemakaava Valtatien 2 Lasitehtaantien ja Kauppatien liittymien toimivuustarkastelu

Outlet-kylän asemakaava Valtatien 2 Lasitehtaantien ja Kauppatien liittymien toimivuustarkastelu Outlet-kylän asemakaava Valtatien 2 Lasitehtaantien ja Kauppatien liittymien toimivuustarkastelu Humppilan kunta 12.2.2015 Page 1 Sisältö Työn lähtökohdat Tarkastelut Nykytilanne vuonna 2015 Outlet-kylä

Lisätiedot

Liikenneselvitys Ylöjärven kaupunki

Liikenneselvitys Ylöjärven kaupunki Metsäkylän osayleiskaava, Ylöjärvi Liikenneselvitys Ylöjärven kaupunki SYYSKUU 2014 2 (23) Kuva 1. Suunnittelukohteen sijainti liikenneverkolla Ylöjärven keskustan länsipuolella valtatien 3 varressa. Kansikuva:

Lisätiedot

Suupohjantien ja Kantatie 67:n liittymän n toimivuustarkastelut 18.6.2010.2010

Suupohjantien ja Kantatie 67:n liittymän n toimivuustarkastelut 18.6.2010.2010 Suupohjantien ja Kantatie 67:n liittymän n toimivuustarkastelut 18.6.2010.2010 Yleistä tarkasteluista Toimivuustarkastelut pohjautuvat nykytilanteen liikennelaskentaan tarkasteltavasta liittymästä sekä

Lisätiedot

Turvesuonkadun hypermarketin liittymän toimivuustarkastelut 17.10.2007. WSP Finland Oy

Turvesuonkadun hypermarketin liittymän toimivuustarkastelut 17.10.2007. WSP Finland Oy Turvesuonkadun hypermarketin liittymän toimivuustarkastelut 17.10.2007 WSP Finland Oy 1. TARKASTELUN LÄHTÖKOHDAT Työn tarkoituksena oli tutkia eri liittymäratkaisujen liikenteellistä toimivuutta Turvesuonkadun

Lisätiedot

RAJALINNAN TYÖPAIKKA-ALUE II, 3449, LIIKENNESELVITYS

RAJALINNAN TYÖPAIKKA-ALUE II, 3449, LIIKENNESELVITYS 1/5 Kaavoitus RAJALINNAN TYÖPAIKKA-ALUE II, 3449, LIIKENNESELVITYS Tehtävä Tehtävänä oli tarkastella asemakaava-alueen liikennejärjestelyjä, asemakaavan vaikutusta liikenneverkkoon sekä uuden maankäytön

Lisätiedot

NOKIAN KESKUSTAN LIIKENNESUUNNITELMA LIIKENTEELLISET TOI- MIVUUSTARKASTELUT

NOKIAN KESKUSTAN LIIKENNESUUNNITELMA LIIKENTEELLISET TOI- MIVUUSTARKASTELUT Vastaanottaja Tommi Jalkanen, Nokian kaupunki Asiakirjatyyppi Muistio Päivämäärä 5.5.2011 NOKIAN KESKUSTAN LIIKENNESUUNNITELMA LIIKENTEELLISET TOI- MIVUUSTARKASTELUT NOKIAN KESKUSTAN LIIKENNESUUNNITELMA

Lisätiedot

VANTAAN AKSELIN ALUEEN LIIKENNE- ENNUSTE JA TOIMIVUUSTARKASTELUT

VANTAAN AKSELIN ALUEEN LIIKENNE- ENNUSTE JA TOIMIVUUSTARKASTELUT Ramboll Finland Oy PL 3, Piispanmäentie 5 02241 ESPOO Puh. 020 755 611 Fax 020 755 6202 www.ramboll.fi VANTAAN AKSELIN ALUEEN LIIKENNE- ENNUSTE JA TOIMIVUUSTARKASTELUT Päivämäärä 23.2.2011 SISÄLTÖ 2 1

Lisätiedot

VIIRINLAAKSON MATKA- JA KAUPPAKESKUS TOIMIVUUSTARKASTELUT

VIIRINLAAKSON MATKA- JA KAUPPAKESKUS TOIMIVUUSTARKASTELUT Asiakirjatyyppi Muistio Päivämäärä Kesäkuu 2013 VIIRINLAAKSON MATKA- JA KAUPPAKESKUS TOIMIVUUSTARKASTELUT TOIMIVUUSTARKASTELUT Päivämäärä 17/06/2013 Laatija Tarkastaja Kimmo Heikkilä Riikka Salli Viite

Lisätiedot

Pohjoisväylän - Helsingintien liittymän toimivuustarkastelu

Pohjoisväylän - Helsingintien liittymän toimivuustarkastelu Pohjoisväylän - Helsingintien liittymän toimivuustarkastelu Tarkasteluperiaatteet Tarkastelussa arvioidaan Terholan liikekiinteistön rakentamisen vaikutuksia Pohjoisväylän ja Hesingintien liittymän toimivuuteen.

Lisätiedot

Kotkan Kantasataman liikenneselvitys Toimivuustarkastelut. Strafica Oy 27.11.2014

Kotkan Kantasataman liikenneselvitys Toimivuustarkastelut. Strafica Oy 27.11.2014 LIITE 6 Kotkan Kantasataman liikenneselvitys Toimivuustarkastelut Strafica Oy 27.11.2014 Kantasataman lopputilanne 6.11.2014 2 Liikenne-ennuste Keväällä 2014 laadittua liikenne-ennustetta päivitettiin

Lisätiedot

HATTULA KANUNGIN ASEMAKAAVA LIIKENTEELLINEN SELVITYS 10.8.2015. Niina Järvinen FM, ins.(amk)

HATTULA KANUNGIN ASEMAKAAVA LIIKENTEELLINEN SELVITYS 10.8.2015. Niina Järvinen FM, ins.(amk) HATTULA KANUNGIN ASEMAKAAVA LIIKENTEELLINEN SELVITYS 10.8.2015 Niina Järvinen FM, ins.(amk) 1/11 1. Tehtävän kuvaus Liikenteellinen selvitys tehtiin heinä-elokuussa 2015 Hattulan kunnalle osana Kanungin

Lisätiedot

VIIRINLAAKSON MATKA- JA KAUPPAKESKUS, KLAUKKALA

VIIRINLAAKSON MATKA- JA KAUPPAKESKUS, KLAUKKALA VIIRINLAAKSON MATKA- JA KAUPPAKESKUS, KLAUKKALA TOIMIVUUSTARKASTELUT LIITE: LIIKENTEEN TOIMIVUUSTARKASTELUT NYKYTILANTEESSA Sami Iikkanen, Jukka Räsänen 20.5.2014 LISÄTARKASTELUJEN TARKOITUS Lisätarkastelut

Lisätiedot

KIRKONVARKAUDEN ASEMAKAAVA LIITE 9

KIRKONVARKAUDEN ASEMAKAAVA LIITE 9 KIRKONVARKAUDEN ASEMAKAAVA LIITE 9 TENGBOM ERIKSSON ARKKITEHDIT OY Mikkelin kaupunki Kirkonvarkauden asemakaavan liikenneselvitys 2(25) LIIKENNESELVITYS Kirkonvarkauden AK 1. JOHDANTO 1.1 SELVITYSALUE

Lisätiedot

Liittymän toimivuustarkastelu Valtatie 20, Yrityskylän liittymä, Kiiminki

Liittymän toimivuustarkastelu Valtatie 20, Yrityskylän liittymä, Kiiminki Liittymän toimivuustarkastelu Valtatie 20, Yrityskylän liittymä, Kiiminki Mika Räsänen Valtatie 20, Yrityspuiston liittymä 1 1 LÄHTÖKOHDAT Tehtävä Tehtävänä on tarkastella liittymän toimivuutta nykyisin

Lisätiedot

18.12.2013 VAAHTERAMÄEN ASEMAKAAVAN JA KLAUKKALAN MONITOIMITALON LIIKENNESELVITYS

18.12.2013 VAAHTERAMÄEN ASEMAKAAVAN JA KLAUKKALAN MONITOIMITALON LIIKENNESELVITYS 18.12.2013 VAAHTERAMÄEN ASEMAKAAVAN JA KLAUKKALAN MONITOIMITALON LIIKENNESELVITYS LIIKENNESELVITYS Tarkastus 03 Päivämäärä 18/12/2013 Laatija Mari Kinttua Tarkastaja Jukka Räsänen Hyväksyjä Jukka-Pekka

Lisätiedot

Järvenpään keskustan osayleiskaavan liikenneselvitys

Järvenpään keskustan osayleiskaavan liikenneselvitys Liikenne-ennusteen päivitys ja toimivuustarkastelut MTu / TRa / TSä v.2.0 31.12.2013 2 (31) 31.12.2013 SISÄLTÖ 1 LÄHTÖKOHDAT... 3 1.1 Järvenpään osayleiskaavatyö... 3 1.2 Maankäytön muutokset... 3 1.3

Lisätiedot

LIITE 5 BASTUKÄRRIN LOGISTIIKKA-ALUEEN LIIKENNESELVITYS

LIITE 5 BASTUKÄRRIN LOGISTIIKKA-ALUEEN LIIKENNESELVITYS LIITE 5 BASTUKÄRRIN LOGISTIIKKA-ALUEEN LIIKENNESELVITYS MUISTIO 16.10.2007 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO 1 1 TARKASTELUALUE 2 1.1 Tarkastelukohde ja liikennemäärät... 2 1.2 Liittymäjärjestelyt... 3

Lisätiedot

Sveitsin Portaalin liikenneselvitys

Sveitsin Portaalin liikenneselvitys Sveitsin Portaalin liikenneselvitys 4.11.2013 Sisältö 1 Työn lähtökohdat ja tavoitteet... 4 Tarkastelualue... 4 Työn tausta ja tavoitteet... 4 2 Alueen nykytilanne... 5 Maankäyttö... 5 Ajoneuvoliikenteen

Lisätiedot

NURMIJÄRVI OJAKKALANTIEN JA HELSINGINTIEN LIITTYMÄN LIIKENNEVALORATKAISU

NURMIJÄRVI OJAKKALANTIEN JA HELSINGINTIEN LIITTYMÄN LIIKENNEVALORATKAISU NURMIJÄRVI OJAKKALANTIEN JA HELSINGINTIEN LIITTYMÄN LIIKENNEVALORATKAISU MUISTIO 30.11.2010 1-1 Päivämäärä 30/11/2010 Laatija Čapek Karel, Nyberg Johanna Tarkastaja Hyväksyjä SISÄLTÖ 1. TYÖN LÄHTÖKOHDAT

Lisätiedot

Liikenneselvitys ja liikenteellisten vaikutusten arviointi asemakaavan laajennukseen Pitkämäen 134 kaupunginosassa

Liikenneselvitys ja liikenteellisten vaikutusten arviointi asemakaavan laajennukseen Pitkämäen 134 kaupunginosassa Liikenneselvitykset S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A NURMEKSEN KAUPUNKI Liikenneselvitys ja liikenteellisten vaikutusten arviointi asemakaavan laajennukseen Pitkämäen 134 kaupunginosassa Selostus

Lisätiedot

NURMON ABC-MYYMÄLÄN ASEMAKAAVAN LIIKENTEELLINEN SELVITYS

NURMON ABC-MYYMÄLÄN ASEMAKAAVAN LIIKENTEELLINEN SELVITYS FCG Finnish Consulting Group Oy Etelä-Pohjanmaan osuuskauppa NURMON ABC-MYYMÄLÄN ASEMAKAAVAN LIIKENTEELLINEN SELVITYS Raportti, luonnos 3773-P11136 ABC-myymälä 26.2.2010 FCG Finnish Consulting Group Oy

Lisätiedot

MUISTIO. 1. Johdanto. Asikkalan Saitan asemakaavamuutos. Päivämäärä 13.2.15. Ramboll PL 718 Pakkahuoneenaukio 2 33101 TAMPERE

MUISTIO. 1. Johdanto. Asikkalan Saitan asemakaavamuutos. Päivämäärä 13.2.15. Ramboll PL 718 Pakkahuoneenaukio 2 33101 TAMPERE MUISTIO Projekti Asiakas Laatinut Tarkistannut Asikkalan Saitan asemakaavamuutos Asikkalan kunta Riku Jalkanen Riikka Salli 1. Johdanto Asikkalan Saitan alueelle ollaan laatimassa asemakaavamuutosta, joka

Lisätiedot

15.8.2014 LÄNSI-PENNALAN TEOLLISUUSALUEEN OSAYLEISKAAVA, LIIKENNESELVITYS

15.8.2014 LÄNSI-PENNALAN TEOLLISUUSALUEEN OSAYLEISKAAVA, LIIKENNESELVITYS 15.8.2014 LÄNSI-PENNALAN TEOLLISUUSALUEEN OSAYLEISKAAVA, LIIKENNESELVITYS Ramboll Säterinkatu 6 PL 25 02601 ESPOO T +358 20 755 611 F +358 20 755 6201 www.ramboll.fi 2 Tarkastus 04 Päivämäärä 15/8/2014

Lisätiedot

Muistio. Valo-ohjaamattomien liittymien (Sääskensuontie ja Madekoskentie) toimivuustarkastelu. Sääskensuontien liittymä

Muistio. Valo-ohjaamattomien liittymien (Sääskensuontie ja Madekoskentie) toimivuustarkastelu. Sääskensuontien liittymä Muistio Tiehallinto, Oulun tiepiiri Oulun kaupunki Vt 22 kehittämisselvitys välillä valtatie 4 kaupungin raja, Oulu Valo-ohjaamattomien liittymien (Sääskensuontie ja Madekoskentie) toimivuustarkastelu

Lisätiedot

SWECO YMPÄRISTÖ OY TAMPERE

SWECO YMPÄRISTÖ OY TAMPERE E25684 JOKIOISTEN KUNTA OSAYLEISKAAVAN OSARAPORTTI, VT 10 LIITTYMÄN VAIHTOEHTOTARKASTELU SWECO YMPÄRISTÖ OY TAMPERE Muutoslista HKEM HKEM AJOK VALMIS 5.11.2014 HKEM HKEM AJOK LUONNOS MUUTOS PÄIVÄYS HYVÄKSYNYT

Lisätiedot

Nurmijärven liikenneturvallisuuskysely. Maastokäyntikohteet.

Nurmijärven liikenneturvallisuuskysely. Maastokäyntikohteet. Maastokäynnin 8.4.2010 kohteet: de-ehdotuksen lyhenne: alautteen : K = kevyen liikenteen väylä Asukas- A = U-ELY:n liikenneturvallisuusaloitteet L = kyselyn K = asukaskysely N = nopeusrajoitus palaut-

Lisätiedot

MUISTIO J. Rinta-Piirto 4.6.2008 Seinäjoen Itikanmäki Liikenne-ennuste ja arvioita toimivuuksista Lähtökohtia Seinäjoen Itikanmäen alueelle on suunnitteilla uutta maankäyttöä. Tavoitteena on muuttaa joen

Lisätiedot

Kt 43 liittymätarkastelu

Kt 43 liittymätarkastelu S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A EURAN KUNTA Kt 43 liittymätarkastelu Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P28071 Raportti 1 (9) Tuomas Miettinen Sisällysluettelo 1 Yleistä... 1 2 Suunnittelualue...

Lisätiedot

Lielahtitalon asemakaavamuutos, kaava 8377, Tampere. Liikenneselvitys

Lielahtitalon asemakaavamuutos, kaava 8377, Tampere. Liikenneselvitys Lielahtitalon asemakaavamuutos, kaava 8377, Tampere Liikenneselvitys 28.3.2011 Lielahtitalon asemakaava 8377 2 (21) ALKUSANAT Tampereen kaupungilla on tekeillä asemakaava tontille Lielahti 2479-1 (Lielahdenkatu

Lisätiedot

Valio Oy Riihimäen meijeri ja Herajoen läntinen teollisuusalue Asemakaavamuutos LIIKENNESELVITYS 11.11.2011. Työnro 416710. DI Piritta Laitakari

Valio Oy Riihimäen meijeri ja Herajoen läntinen teollisuusalue Asemakaavamuutos LIIKENNESELVITYS 11.11.2011. Työnro 416710. DI Piritta Laitakari Valio Oy Riihimäen meijeri ja Herajoen läntinen teollisuusalue Asemakaavamuutos 11.11.2011 Työnro 416710 DI Piritta Laitakari ALKUSANAT Liikenneselvitys liittyy Valio Oy:n Riihimäen meijerin asemakaavamuutokseen.

Lisätiedot

LUONNOS KAPULI III LIIKENNESELVITYKSEN PÄIVITYS

LUONNOS KAPULI III LIIKENNESELVITYKSEN PÄIVITYS Vastaanottaja Mäntsälän kunta Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 02/2014 LUONNOS KAPULI III LIIKENNESELVITYKSEN PÄIVITYS KAPULI III LIIKENNESELVITYKSEN PÄIVITYS Päivämäärä 7.2.2014 Laatija Tarkastaja

Lisätiedot

SEPÄNKYLÄN OSAYLEIS- KAAVAN LIIKENNESELVITYS

SEPÄNKYLÄN OSAYLEIS- KAAVAN LIIKENNESELVITYS Sepänkylän osayleiskaava, Mustasaari 2014, päivitetty 02/2016 (liikenne-ennuste, tienimet) SEPÄNKYLÄN OSAYLEIS- KAAVAN LIIKENNESELVITYS 1. SELVITYKSEN SISÄLTÖ JA TAVOITE Tämä liikenneselvitys on osa Sepänkylän

Lisätiedot

Valkontie (seututie 178) välillä Petaksentie Solvikintie, Loviisa ALUEVARAUS- SUUNNITELMA. Loviisan kaupunki

Valkontie (seututie 178) välillä Petaksentie Solvikintie, Loviisa ALUEVARAUS- SUUNNITELMA. Loviisan kaupunki Valkontie (seututie 178) välillä Petaksentie Solvikintie, Loviisa ALUEVARAUS- SUUNNITELMA Loviisan kaupunki Marraskuu 2009 ALKUSANAT Seututien 178 eli Valkontien aluevaraussuunnitelma on tehty palvelemaan

Lisätiedot

Toimivuustarkastelut. Talman osayleiskaavan liikenneselvityksen päivitys, When infrastructure counts.

Toimivuustarkastelut. Talman osayleiskaavan liikenneselvityksen päivitys, When infrastructure counts. Toimivuustarkastelut Talman osayleiskaavan liikenneselvityksen päivitys, When infrastructure counts. 2 Toimivuustarkastelut, liikennemäärät Tarkasteltuina on mt148 ja mt140 kriittiset liittymäalueet Keravan

Lisätiedot

Outlet-kylän liikenneselvitys

Outlet-kylän liikenneselvitys SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA HUMPPILAN KUNTA Outlet-kylän FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 15.1.2014 P22086 1 (5) Miettinen Tuomas 15.1.2014 Sisällysluettelo 1 Kaava-alueen sijainti... 2 2 Lähtökohdat... 2

Lisätiedot

YHDYSKUNTARAKENTEELLISEN TARKASTELUN TÄYDENNYS (maaliskuu 2008)

YHDYSKUNTARAKENTEELLISEN TARKASTELUN TÄYDENNYS (maaliskuu 2008) YHDYSKUNTARAKENTEELLISEN TARKASTELUN TÄYDENNYS (maaliskuu 2008) Kustannustarkastelua Ramboll Finland Oy on arvioinut eri vaihtoehdoissa ne investoinnit, jotka tiehallinto joutuu tekemään uuden jätteenkäsittelykeskuksen

Lisätiedot

PORMESTARIN KORTTELIN LIIKENNESUUNNITTELU Toimivuustarkastelut

PORMESTARIN KORTTELIN LIIKENNESUUNNITTELU Toimivuustarkastelut PORMESTARIN KORTTELIN LIIKENNESUUNNITTELU Toimivuustarkastelut MUISTIO 14.6.2012 Lähtökohdat SISÄLLYSLUETTELO 1 LÄHTÖKOHDAT 2 2 LIIKENTEEN TOIMIVUUS 5 2.1 VE0: Pormestarin P-laitos ja nykyinen katuverkko...

Lisätiedot

ALAHÄRMÄN OSAYLEISKAAVAN LIIKENNESELVITYS

ALAHÄRMÄN OSAYLEISKAAVAN LIIKENNESELVITYS TYÖNUMERO: E27047 KAUHAVAN KAUPUNKI SWECO YMPÄRISTÖ OY TAMPERE Muutoslista Hannele Kemppi Hannele Kemppi Anna Jokiranta VALMIS MUUTOS PÄIVÄYS HYVÄKSYNYT TARKASTANUT LAATINUT HUOMAUTUS Sisältö 1 ALKUSANAT...

Lisätiedot

Aamuruuhkan analysointi Asematie Tunnelitie - Kauniaistentie

Aamuruuhkan analysointi Asematie Tunnelitie - Kauniaistentie Aamuruuhkan analysointi Asematie Tunnelitie - Kauniaistentie Kauniaisten kaupunki Yhdyskuntatoimi Page 1 Sisältö Työn lähtökohdat Nykytilanneanalyysi Toimenpiteet; 1 - Bussikaistan pidentäminen ja avaaminen

Lisätiedot

RAJAKADUN LIIKENNESUUNNITELMA RAPORTTI 24.5.2013

RAJAKADUN LIIKENNESUUNNITELMA RAPORTTI 24.5.2013 RAJAKADUN LIIKENNESUUNNITELMA RAPORTTI 24.5.2013 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO 1 1 LÄHTÖKOHDAT 1 1.1 Suunnittelualue ja työn tavoitteet... 1 1.2 Liikennemäärät... 2 1.3 Joukkoliikenne,

Lisätiedot

VALTATIE 9 NOLJAKAN ERITASOLIITTYMÄ TOIMENPIDESELVITYS

VALTATIE 9 NOLJAKAN ERITASOLIITTYMÄ TOIMENPIDESELVITYS Vastaanottaja Joensuun kaupunki Kaupunkirakenneyksikkö Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 17.8.2015 VALTATIE 9 NOLJAKAN ERITASOLIITTYMÄ TOIMENPIDESELVITYS TOIMENPIDESELVITYS 1 Tarkastus 17.8.2015 Päivämäärä

Lisätiedot

PYHÄTUNTURIN ASEMAKAAVA, OSA-ALUE B

PYHÄTUNTURIN ASEMAKAAVA, OSA-ALUE B FCG Planeko Oy LIITE 4 PELKOSENNIEMEN KUNTA PYHÄTUNTURIN ASEMAKAAVA, OSA-ALUE B Liikenneselvitys 25.3.2009 0545-D1019 FCG Planeko Oy Liikenne LIITE 4 1(5) Pelkosenniemi Pyhätunturin asemakaava, Osa-alue

Lisätiedot

VAALIMAAN ALUEEN LIIKENNETARKASTELUT

VAALIMAAN ALUEEN LIIKENNETARKASTELUT VAALIMAAN ALUEEN LIIKENNETARKASTELUT Lokakuu 2014 VAALIMAAN ALUEEN LIIKENNETARKASTELUT Päivämäärä 28/10/2014 Laatija Elina Tamminen Tarkastaja Maija Musto Hyväksyjä Jukka Räsänen Kuvaus Suunnittelualue

Lisätiedot

NIILONTIEN LIIKENNESELVITYS MUSTASAARI

NIILONTIEN LIIKENNESELVITYS MUSTASAARI NIILONTIEN LIIKENNESELVITYS MUSTASAARI 2013 Esipuhe Niilontien liikenneselvityksen tavoitteena on selvittää liikenteen nykytila ja ennustaa sen kehitystä, sekä antaa suosituksia toimenpiteistä. Tarkemmin

Lisätiedot

25.11.2014 KOIRNIEMEN OSAYLEISKAAVAN LIIKENNESELVITYS

25.11.2014 KOIRNIEMEN OSAYLEISKAAVAN LIIKENNESELVITYS 25.11.2014 KOIRNIEMEN OSAYLEISKAAVAN LIIKENNESELVITYS LIIKENNESELVITYS Tarkastus 04 Päivämäärä 25/11/2014 Laatija Mari Kinttula, Jukka Räsänen, Elina Tamminen Tarkastaja Pekka Kuorikoski Hyväksyjä Tuomas

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 12 04.02.2015. Äänekosken liikenneselvitysraportti 107/08.00.00/2015

Tekninen lautakunta 12 04.02.2015. Äänekosken liikenneselvitysraportti 107/08.00.00/2015 Tekninen lautakunta 12 04.02.2015 Äänekosken liikenneselvitysraportti 107/08.00.00/2015 TELA 12 Äänekosken kaupunki ja Keski-Suomen ELY-keskus ovat teettäneet liikenneselvityksen uuden biotuotetehtaan

Lisätiedot

ERIKSNÄSIN OYK-ALUEEN LIIKENNE- ENNUSTE JA LIIKENTEEN TOIMIVUUSTARKASTELUT

ERIKSNÄSIN OYK-ALUEEN LIIKENNE- ENNUSTE JA LIIKENTEEN TOIMIVUUSTARKASTELUT Ramboll Finland Oy Espoo, pääkonttori PL 25, Säterinkatu 6 FI-02601 Espoo ERIKSNÄSIN OYK-ALUEEN LIIKENNE- ENNUSTE JA LIIKENTEEN TOIMIVUUSTARKASTELUT Puh. 020 755 611 Fax 020 755 6202 www.ramboll.fi Päivämäärä

Lisätiedot

PORIN MATKAKESKUKSEN JA KAMPUKSEN LIIKENTEEN TOIMIVUUSTARKASTELU

PORIN MATKAKESKUKSEN JA KAMPUKSEN LIIKENTEEN TOIMIVUUSTARKASTELU Vastaanottaja Porin kaupunki Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 03/2015 PORIN MATKAKESKUKSEN JA KAMPUKSEN LIIKENTEEN TOIMIVUUSTARKASTELU PORIN MATKAKESKUKSEN JA KAMPUKSEN LIIKENTEEN TOIMIVUUSTARKASTELU

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 94 08.06.2016. 94 Asianro 4183/10.03.01.01/2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 94 08.06.2016. 94 Asianro 4183/10.03.01.01/2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2016 1 (1) 94 Asianro 4183/10.03.01.01/2016 Savilahti - Keskusta (Niiralankatu - Tulliportinkatu) yleissuunnitelmaperiaatteiden hyväksyminen nähtävillä oloa varten Va. suunnittelujohtaja

Lisätiedot

Kehä III: Raskaan liikenteen ohituskiellon vaikutukset sujuvuuteen välillä Pakkala - Vt 3

Kehä III: Raskaan liikenteen ohituskiellon vaikutukset sujuvuuteen välillä Pakkala - Vt 3 Riku Nevala Kehä III: Raskaan liikenteen ohituskiellon vaikutukset sujuvuuteen välillä gg Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 45/2008 Riku Nevala Kehä III: Raskaan liikenteen ohituskiellon vaikutukset sujuvuuteen

Lisätiedot

Käppärä Musa -asemakaavan liikenteellinen tarkastelu, Pori Raportti

Käppärä Musa -asemakaavan liikenteellinen tarkastelu, Pori Raportti Käppärä Musa -asemakaavan liikenteellinen tarkastelu, Pori Raportti TRa, TAa, ARä / Sito 1.7.2015 1.7.2015 1 (37) SISÄLTÖ 1 TYÖN TAUSTA JA TAVOITTEET... 2 2 SUUNNITTELUALUE JA LIIKENTEELLISET LÄHTÖKOHDAT...

Lisätiedot

KIVISTÖN KAUPUNKIKESKUS, LIIKENNE 9.10.2014

KIVISTÖN KAUPUNKIKESKUS, LIIKENNE 9.10.2014 KIVISTÖN KAUPUNKIKESKUS, LIIKENNE 9.10.2014 LIIKENNE-ENNUSTEET ja LIIKENTEEN TOIMIVUUSTARKASTELUT Kivistön kaupunkikeskuksen suunnittelun yhteydessä on laadittu HSL:n tuoreimpia liikennemalleja hyödyntäen

Lisätiedot

SIVU 1/2828 KORTTELIN 6125 ASEMAKAAVAN MUUTOS - LIIKENTEELLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI. Ikano Retail Centres Finland Oy Tampereen kaupunki

SIVU 1/2828 KORTTELIN 6125 ASEMAKAAVAN MUUTOS - LIIKENTEELLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI. Ikano Retail Centres Finland Oy Tampereen kaupunki SIVU 1/2828 KORTTELIN 6125 ASEMAKAAVAN MUUTOS - LIIKENTEELLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Ikano Retail Centres Finland Oy Tampereen kaupunki 28.11.2011 KORTTELIN 6125 ASEMAKAAVAN MUUTOS - LIIKENTEELLISTEN

Lisätiedot

Armonlaaksontien-Rymättyläntien (kt 40 - mt 189) ja Tuulensuunkadun- Käsityöläiskadun liikenteellinen toimivuustarkastelu kesäliikenteellä, Naantali

Armonlaaksontien-Rymättyläntien (kt 40 - mt 189) ja Tuulensuunkadun- Käsityöläiskadun liikenteellinen toimivuustarkastelu kesäliikenteellä, Naantali Ramboll Knowledge taking people further --- Naantalin kaupunki Armonlaaksontien-Rymättyläntien (kt 40 - mt 189) ja Tuulensuunkadun- Käsityöläiskadun liikenteellinen toimivuustarkastelu kesäliikenteellä,

Lisätiedot

HÄRMÄLÄN LIIKENNEJÄRJESTELYJEN KEHITTÄMINEN. Yhteenveto tehdyistä liikennetarkasteluista

HÄRMÄLÄN LIIKENNEJÄRJESTELYJEN KEHITTÄMINEN. Yhteenveto tehdyistä liikennetarkasteluista HÄRMÄLÄN LIIKENNEJÄRJESTELYJEN KEHITTÄMINEN Yhteenveto tehdyistä liikennetarkasteluista 12.12.2012 HÄRMÄLÄN LIIKENNEJÄRJESTELYJEN KEHITTÄMINEN YHTEENVETO TEHDYISTÄ LIIKENNETARKASTELUISTA Destia Oy Infrasuunnittelu

Lisätiedot

SYSMÄN S-MARKETIN ALUEELLINEN LIIKENNESELVITYS. Sysmän rannikkoalueen ja miljöön kehittämisohjelma EAKR -hanke

SYSMÄN S-MARKETIN ALUEELLINEN LIIKENNESELVITYS. Sysmän rannikkoalueen ja miljöön kehittämisohjelma EAKR -hanke 6X134422 17.12.2012 SYSMÄN KUNTA PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO SYSMÄN S-MARKETIN ALUEELLINEN LIIKENNESELVITYS Sysmän rannikkoalueen ja miljöön kehittämisohjelma EAKR -hanke Sysmän kunta Päijät-Hämeen liitto S-Marketin

Lisätiedot

16.0T-1 1 (5) VT 6 TAAVETTI LAPPEENRANTA, TIESUUNNITELMA LIIKENNE-ENNUSTE. 16.0T-1_Liikenne-ennuste.doc

16.0T-1 1 (5) VT 6 TAAVETTI LAPPEENRANTA, TIESUUNNITELMA LIIKENNE-ENNUSTE. 16.0T-1_Liikenne-ennuste.doc 16.0T-1 1 (5) VT 6 TAAVETTI LAPPEENRANTA, TIESUUNNITELMA LIIKENNE-ENNUSTE 16.0T-1_Liikenne-ennuste.doc 2 (5) VT 6 TAAVETTI - LAPPEENRANTA TIESUUNNITELMA LIIKENNE-ENNUSTE Yleistä Tiesuunnitelman liikenne-ennuste

Lisätiedot

Kirkonkylän keskustakorttelin 8 asemakaavan muutoksen liikenneselvitys

Kirkonkylän keskustakorttelin 8 asemakaavan muutoksen liikenneselvitys S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A TOIVAKAN KUNTA Kirkonkylän keskustakorttelin 8 asemakaavan muutoksen liikenneselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P26846 Raportti 1 (10) Saara Aavajoki

Lisätiedot

HAMINAN MERIKADUN LIIKENNEJÄRJESTELYT JA TOIMIVUUSTARKASTELUT

HAMINAN MERIKADUN LIIKENNEJÄRJESTELYT JA TOIMIVUUSTARKASTELUT Ramboll Finland Oy PL 3, Piispanmäentie 5 02241 ESPOO Puh. 020 755 611 Fax 020 755 6202 www.ramboll.fi HAMINAN MERIKADUN LIIKENNEJÄRJESTELYT JA TOIMIVUUSTARKASTELUT Päivämäärä 21.4.2011 SISÄLTÖ 2 LIITTEET...

Lisätiedot

Valtatien 24 parantaminen Pasolan kohdalla Liittymäselvitys. Asikkala

Valtatien 24 parantaminen Pasolan kohdalla Liittymäselvitys. Asikkala Valtatien 24 parantaminen Pasolan kohdalla Asikkala 2011 Valtatien 24 parantaminen Pasolan kohdalla 1 SISÄLTÖ 1. SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 3 1.1 SUUNNITTELUKOHDE JA TIEVERKKO 3 1.2 MAANKÄYTTÖ JA KAAVOITUS

Lisätiedot

VALTIMON KESKUSTA LIIKENTEEN YLEISSUUNNITELMA

VALTIMON KESKUSTA LIIKENTEEN YLEISSUUNNITELMA Vastaanottaja Valtimon kunta Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 11.10.2011 VALTIMON KESKUSTA LIIKENTEEN YLEISSUUNNITELMA LIIKENTEEN YLEISSUUNNITELMA Päivämäärä 11/10/2011 Laatija Jouni Mikkonen Tarkastaja

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KESKUSTAN TOIMIVUUSTARKASTELU

SIILINJÄRVEN KESKUSTAN TOIMIVUUSTARKASTELU 1 (21) SISÄLTÖ 1 LÄHTÖKOHDAT... 2 2 LIIKENNEMÄÄRÄT... 3 2.1 Nykyliikenne... 3 2.2 Liikenne-ennuste 2015... 7 2.3 Liikenne-ennuste 2030... 7 3 LIITTYMIEN TOIMIVUUS... 8 3.1 Nykytilanteen toimivuus... 9

Lisätiedot

BASTUKÄRR III TYÖPAIKKA-ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN LIIKENNESELVITYS

BASTUKÄRR III TYÖPAIKKA-ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN LIIKENNESELVITYS BASTUKÄRR III TYÖPAIKKA-ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN LIIKENNESELVITYS 21.12.2012 3 2 LIIKENNE-ENNUSTEET 2.1 Maankäytön mitoitus Keski-Sipoon maankäyttö Maantie 148:n liikenneselvityksessä käytettyjä Nikkilän

Lisätiedot

Järvenpään keskustan osayleiskaavan liikenneselvitys, ajoneuvoliikenteen jatkotarkastelut

Järvenpään keskustan osayleiskaavan liikenneselvitys, ajoneuvoliikenteen jatkotarkastelut liikenneselvitys, ajoneuvoliikenteen Katuverkon liikenteellinen toimivuus ja kehittämistoimenpiteet JJä / TRa v.3.0 31.12.2014 2 (35) 31.12.2014 SISÄLTÖ 1 TAUSTA JA LÄHTÖKOHDAT... 3 1.1 Liikennetarkastelujen

Lisätiedot

KOSKEN Tl KUNTA. Keskustaajaman ja Koivukylän osayleiskaavojen liikenneselvitys LUONNOS. Työ: 26478. Tampere 7.11.2013

KOSKEN Tl KUNTA. Keskustaajaman ja Koivukylän osayleiskaavojen liikenneselvitys LUONNOS. Työ: 26478. Tampere 7.11.2013 KOSKEN Tl KUNTA Keskustaajaman ja Koivukylän osayleiskaavojen liikenneselvitys LUONNOS Työ: 26478 Tampere 7.11.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 Tampere Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001 Y-tunnus

Lisätiedot

SIPOON JA KERAVAN SAUMA-ALUEEN LIIKENNE-ENNUSTE KERCA III ASEMAKAAVAN MUUTOS

SIPOON JA KERAVAN SAUMA-ALUEEN LIIKENNE-ENNUSTE KERCA III ASEMAKAAVAN MUUTOS SIPOON JA KERAVAN SAUMA-ALUEEN LIIKENNE-ENNUSTE KERCA III ASEMAKAAVAN MUUTOS 10.5.2013 2 3 1 TYÖN LÄHTÖKOHDAT JA SISÄLTÖ Työ on jatkoa Strafica Oy:n vuonna 2012 laatimalle Bastukärr III työpaikka-alueen

Lisätiedot

Poikkitien yritys- ja palvelualueen kaavarunkosuunnitelma

Poikkitien yritys- ja palvelualueen kaavarunkosuunnitelma Liikenne-ennuste ja toimivuustarkastelut MTu / TRa / TSä 31.12.2013 2 (17) 31.12.2013 SISÄLTÖ 1 LÄHTÖKOHDAT... 3 1.1 Poikkitien yritys- ja palvelualueen kaavarunkotyö... 3 1.2 Tuleva maankäyttö... 3 1.3

Lisätiedot

LIIKENNEVALOJEN SUUNNITTELU PÄHKINÄNKUORESSA

LIIKENNEVALOJEN SUUNNITTELU PÄHKINÄNKUORESSA KJS Lyhenne versio 1.31 Sivu 1/17 LIIKENNEVALOJEN SUUNNITTELU PÄHKINÄNKUORESSA TAUSTAA Tämä ohje ei ole täydellinen ohje liikennevalojen suunnitteluun - kaikkea muuta. Sen sijaan se käsittelee liikennevalojen

Lisätiedot

MUSTASAAREN KUNTA. Logistiikka-alueen ja Laajametsän alueiden liikennetuotos. Tampere, 7.11.2011. Työ: 23687

MUSTASAAREN KUNTA. Logistiikka-alueen ja Laajametsän alueiden liikennetuotos. Tampere, 7.11.2011. Työ: 23687 MUSTASAAREN KUNTA Logistiikka-alueen ja Laajametsän alueiden liikennetuotos Työ: 23687 Tampere, 7.11.2011 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 TAMPERE Puhelin 010 241 4000 Telefax 010 241 4001 www.airix.fi

Lisätiedot

MATHILDEDALIN ALUEEN LIIKENNETARKASTELUT

MATHILDEDALIN ALUEEN LIIKENNETARKASTELUT Vastaanottaja Salon kaupunki Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä Elokuu 2015 MATHILDEDALIN ALUEEN LIIKENNETARKASTELUT Päivämäärä 21.8.15 Laatija Tarkastaja Riikka Salli, Jukka Niilo-Rämä Lauri Vesanen

Lisätiedot

AHLMANIN KOULUN SÄÄTIÖN PIENTEOLLISUUSALUEEN JA PUISTOALUEIDEN OSIEN MUUTTAMINEN PIENTALOALUEEKSI ASEMAKAAVA 8153

AHLMANIN KOULUN SÄÄTIÖN PIENTEOLLISUUSALUEEN JA PUISTOALUEIDEN OSIEN MUUTTAMINEN PIENTALOALUEEKSI ASEMAKAAVA 8153 AHLMANIN KOULUN SÄÄTIÖN PIENTEOLLISUUSALUEEN JA PUISTOALUEIDEN OSIEN MUUTTAMINEN PIENTALOALUEEKSI ASEMAKAAVA 8153 LIIKENTEELLISET VAIKUTUKSET EHDOTUSVAIHEEN TARKASTELU (päivitetty 23.3.2007) 1. NYKYINEN

Lisätiedot

Tuusulan itäväylän uuden eritasoliittymän tarkastelu

Tuusulan itäväylän uuden eritasoliittymän tarkastelu Tuusulan itäväylän uuden eritasoliittymän tarkastelu 11.05.2011 Sisältö Esipuhe... 2 1. Työn tavoitteet ja lähtökohdat... 3 2. Nykytilanne ja maankäyttösuunnitelmat... 4 3. Liittymän toteuttamismahdollisuudet...

Lisätiedot

Järvenpään liikenne-ennuste 2012

Järvenpään liikenne-ennuste 2012 Tapani Särkkä, Erkki Jaakkola, 1.0 25.10.2012 2 (28) 25.10.2012 SISÄLTÖ 1 TAUSTA. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 3 1.1 Tausta... 3 1.2 Tavoitteet ja rajaus... 3 2 LÄHTÖTIEDOT JA LIIKENNEJÄRJESTELMÄKUVAUS...

Lisätiedot

E18 Turun kehätien kehittämisselvitys

E18 Turun kehätien kehittämisselvitys Tekninen lautakunta 104 29.10.2014 Kaupunginhallitus 439 10.11.2014 Kaupunginhallitus 457 24.11.2014 E18 Turun kehätien kehittämisselvitys 737/10.05.01/2014 TEKLA 104 Yhdyskuntatekniikan päällikkö Mika

Lisätiedot

Vastaanottaja Laihian kunta. Asiakirjatyyppi Kaavaselostus. Päivämäärä 14.4.2014 LAIHIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS MAANTIET KADUIKSI

Vastaanottaja Laihian kunta. Asiakirjatyyppi Kaavaselostus. Päivämäärä 14.4.2014 LAIHIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS MAANTIET KADUIKSI Vastaanottaja Laihian kunta Asiakirjatyyppi Kaavaselostus Päivämäärä 14.4.2014 LAIHIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS MAANTIET KADUIKSI LAIHIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS, MAANTIET KADUIKSI KAAVASELOSTUS Tarkastus

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA, MAANKÄYTTÖPALVELUT MÄNNIKÖN JATKE, ASEMAKAAVAN YMPÄRISTÖMELUSELVITYS

MÄNTSÄLÄN KUNTA, MAANKÄYTTÖPALVELUT MÄNNIKÖN JATKE, ASEMAKAAVAN YMPÄRISTÖMELUSELVITYS Vastaanottaja Mäntsälän kunta, Maankäyttöpalvelut Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 23.3.2015 MÄNTSÄLÄN KUNTA, MAANKÄYTTÖPALVELUT MÄNNIKÖN JATKE, ASEMAKAAVAN YMPÄRISTÖMELUSELVITYS MÄNTSÄLÄN KUNTA, MAANKÄYTTÖPALVELUT

Lisätiedot