TUURIN JA YMPÄRISTÖN YLEIS- KAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS LIIKENTEELLISET VAIKUTUKSET LUONNOS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TUURIN JA YMPÄRISTÖN YLEIS- KAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS LIIKENTEELLISET VAIKUTUKSET LUONNOS 30.11.2009"

Transkriptio

1 TUURIN JA YMPÄRISTÖN YLEIS- KAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS LIIKENTEELLISET VAIKUTUKSET

2 TUURIN JA YMPÄRISTÖN YLEISKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS LIIKENTEELLISET VAIKUTUKSET Tarkastus LUONNOS Päivämäärä Laatija Juha Jokela, Ramboll Finland Oy Tarkastaja Jouni Lehtomaa, Ramboll Finland Oy Hyväksyjä Jaana Koota, Töysän kunta Kuvaus Tuurin ja ympäristön yleiskaavan muutos ja laajennus, liikenteelliset vaikutukset Viite Ramboll Pakkahuoneenaukio 2 PL TAMPERE T F

3 SISÄLTÖ 1. Tiivistelmä 1 2. Johdanto 2 3. Yleiskaava-alue Sijainti ja maankäyttö Maankäytön kytkeytyminen liikenneverkkoon Maankäyttö v Ajoneuvoliikenne Liikenneverkkovaihtoehdot Liikenne-ennuste Laskentaperusteet Ajoneuvoliikenteen sujuvuus Menetelmä ja suunnittelualue Liikenteen sujuvuus nykytilanteessa (v.2009) nykyverkolla Liikenteen sujuvuus v.2030 nykyverkolla ilman uutta maankäyttöä Liikenteen sujuvuus v.2030 ennusteverkolla Kevyt liikenne Muuta Joukkoliikenne Liikkuminen Erikoiskuljetusreitit 14

4 1 1. TIIVISTELMÄ Selvityksessä on tarkasteltu Töysän kunnassa Tuurin ympäristön yleiskaavan muutoksen ja laajennuksen liikenteellisiä vaikutuksia vuonna Alueella on vahvistettu maakuntakaava ja hyväksytty yleiskaava. Yleiskaavan keskustatoimintojen alueita esitetään siirrettäväksi eri kohtiin kokonaismäärän laskiessa hyväksytystä yleiskaavasta. Yleiskaava-alueen liikenne tukeutuu nykytilanteessa voimakkaasti valtatiehen 18 (Vaasa-Seinäjoki-Jyväskylä). Liikenteen vaikutusarviointeja varten on arvioitu, että vuoteen 2030 mennessä todennäköisimmin toteutuu noin k-m2 uutta kauppaa, noin k-m2 työpaikkatilaa ja noin k-m2 varastoja. Näiden lisäksi alueelle arvioidaan muuttavan noin 400 uutta asukasta. Maankäytön arvioidaan aiheuttava noin 6300 ajoneuvoa vuorokaudessa (sis. matkat molempiin suuntiin). Liikennetuotoksesta suurin osa (75 %) aiheutuu kaupasta. Valtatien 18 liikennemäärä kasvaa nykyisestä ajoneuvosta vuorokaudessa vuoteen 2030 mennessä seuraavasti: Yleisen liikenteen kasvun johdosta (ei uutta maankäyttöä) noin ajoneuvoon vuorokaudessa, mikäli muutoksia liikenneverkkoon ei tehdä. Yleisen liikenteen kasvun sekä maankäytön kasvun aiheuttamien muutosten johdosta ajoneuvoon vuorokaudessa. Liikenneverkkoa on tällöin kehitetty alla olevan kuvan mukaisesti mm. ns. kehätiellä Keskisen kauppakeskuksen länsipuolella (ns. ennusteverkko). Kehätie toimii valtatien rinnakkaisyhteytenä ottaen valtatieltä erityisesti lyhytmatkaista kauppa-alueiden välistä liikennettä. Vuoden 2030 tilanteessa ennusteverkko (kuva) toimii keskimääräisen vuorokauden aikana pääosin hyvin ja kestää noin 20 % liikennemäärien kasvun ruuhkautumatta, mikäli maankäyttö kasvaa yllä esitetyllä tavalla. Kevyellä liikenteellä on nykyisin turvalliset ja jatkuvat yhteydet, joita kehitetään tulevaisuudessa maankäytön kasvualueilla. Erityisesti kaupallisen maankäytön kasvattaminen lisää liikennesuoritetta. Alueet ovat saavutettavissa ennusteverkossa hyvin kaikilla kulkumuodoilla. Liikenneverkkoa kehitetään vuoteen 2030 mennessä ns. kehätiellä, Aspinmäentien itäpään käännöllä ja kiertoliittymällä sekä kevyen liikenteen yhteyksien parantamisella (ns. ennusteverkko).

5 2 2. JOHDANTO Selvityksessä on tarkasteltu Töysän kunnassa Tuurin ympäristön yleiskaavan muutoksen ja laajennuksen liikenteellisiä vaikutuksia vuoden 2030 liikennetilanteessa. Yleiskaavan tavoitteena on: mahdollistaa uuden, tiiviin ja vetovoimaisen liikealueen rakentuminen Tuurin kauppakeskuksen lounaiselle sisääntulovyöhykkeelle niin, että vastataan alueella esiintyvään voimakkaaseen tonttikysyntään. Aikataulutavoitteena on, että asemakaavoitus voidaan aloittaa alkuvuodesta esittää uudet tiejärjestelyt, jotka mahdollistavat sekä ajoneuvo- että kevyen liikenteen sujuvuuden ja turvallisuuden myös uusien C-alueiden (keskustatoiminnat) rakentamisen jälkeen muuttaa yksityisten maanomistajien maille kohdistuvia käyttötarkoitusmerkintöjä heidän toiveidensa pohjalta päivittää yleiskaava Talasniityn alueen osalta jo osittain toteutuneen asemakaavan mukaiseksi Selvitystyötä ovat ohjanneet Arto Lamminmäki, Juhani Ketola ja Jaana Koota Töysän kunnasta. Rambollissa työhön ovat osallistuneet Juha Jokela, Jouni Lehtomaa, Kaisu Laitinen ja Juha Nikkilä.

6 3 3. YLEISKAAVA-ALUE 3.1 Sijainti ja maankäyttö Tuurin taajama sijaitsee valtatien 18 varrella Alavuden ja Töysän välillä. Yleiskaava-alue sijoittuu valtaosin valtatien 18 varrelle Töysän kunnan Tuurin keskustan lounaisosaan rajoittuen lännessä Alavuden kunnanrajaan. Nykyisin yleiskaava-alueen lounaisosissa sijaitsee huomattavasti kaupallista maankäyttöä, mm. Keskisen kauppakeskus. Kyseisellä kohtaa maankäyttöä on valtatien molemmilla puolilla. Koillisosissa Töysän kuntakeskusta kohti maankäyttö muuttuu pientalovaltaiseksi asutukseksi sekä maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi. 3.2 Maakuntakaava vahvistetussa maakuntakaavassa Tuuri on osoitettu keskustatoimintojen alakeskukseksi Ca. Merkintä on sijoitettu nykyisen valtatien molemmin puolin, maakuntakaavaan merkityn uuden ohitustielinjauksen pohjoispuolelle. Maakuntakaavassa on esitetty valtatielle 18 Tuurin ohitustie. Ohitustietä ei ole tarkasteltu tämän työn yhteydessä. Ohitustien toteutuessa valtatien liikennemäärät laskevat oleellisesti yleiskaavaalueen kohdalla.

7 4 Ote Etelä-Pohjanmaan maakuntakaavasta (vahvistettu ). 3.3 Yleiskaavaan esitetyt muutokset Vuonna 2003 hyväksytyn yleiskaava-alueen kokonaispinta-ala on noin 20 km 2. Yleiskaavan esitetty muutos kohdistuu noin 265 ha laajuiseen alueeseen yleiskaava-alueen lounaisosassa Veljekset Keskinen kauppakeskuksen ympäristössä (valtatien, kunnanrajan ja Oikotien rajaama alue ja niiden välitön läheisyys), Talastien asuinalueen länsi- ja itäpuolella. Laajennus koskee noin 10 ha aluetta Tuurin taajaman kaakkoisosassa (kuva). Kaavan laajennuksella kasvatetaan nykyisen yleiskaavan keskustatoimintojen aluetta (C) ja vastaavasti kaavamuutoksella sitä supistetaan samansuuruisella alueella rautatien pohjoispuolella, jolloin C-alueiden pinta-ala pysyy tältä osin ennallaan. Supistunut alue on osoitettu asuinalueeksi (A); väliin on osoitettu kapea vapaa-aluekaista (M). C-alueen kokonaisala vähenee noin 4 ha nykyiseen kaavaan verrattuna.

8 5 Tuurin ympäristön yleiskaavan muutos ja laajennus (päivätty ) 3.4 Maankäytön kytkeytyminen liikenneverkkoon Valtatie 18 toimii valtakunnallisena yhteytenä Vaasan, Seinäjoen ja Jyväskylän välillä. Poikittaisyhteyksinä toimivat kantatiet 66 ja 68 Alavuden ja Ähtärin kohdilla. Valtatiellä ei ole yleiskaava-alueella luontevia rinnakkaisyhteyksiä. Yleiskaava-alueella Valtatien 18 poikittaisyhteyksinä toimivat Alavuden suuntaan johtavat Oikotie (mt 7054) ja Aspinmäentie (mt 17263) sekä Ähtärin suuntaan johtava Holkonkyläntie (mt 17251). Yleiskaava-alueen liikenne tukeutuu voimakkaasti valtatiehen 18. Liikenteen kannalta keskeisin maankäyttö kytkeytyy valtatiehen seuraavasti: kaupallinen liikenne valtatielle Onnentien, Aspinmäentien ja Väkkäräpakantien liittymien kautta asuinalueet pääosin Korventien liittymän kautta Valtatielle Onnentien ja Oikotien liittymät ovat nykyisin yksikaistaisia kiertoliittymiä, muuten liittymät ovat sivusuunnasta kärkikolmiolla väistövelvollisia tasoliittymiä.

9 6 3.5 Maankäyttö v.2030 Liikenne-ennustetta sekä vaikutusarviointeja varten on arvioitu kuinka paljon uutta maankäyttöä yleiskaava-alueella rakentuisi nykytilanteesta vuoteen 2030 mennessä. Arvio perustuu kunnan toimittamaan arvioon todennäköisimmästä kehityksestä. Kaupallisen maankäytön on arvioitu toteutuvan Tuurinportin suunnitelmien kaltaisesti tehokkaasti. Vuoteen 2030 mennessä uutta maankäyttöä on arvioitu toteutuvan vuoteen 2030 mennessä alueittain seuraavasti: Rakennusoikeuden toteuma-arvio v.2030 mennessä v.2030 mennessä toteutunut uutta kauppaa* (kerrosm 2 ) v.2030 mennessä toteutunut uutta varastoa* (kerrosm 2 ) v.2030 mennessä toteutunut uusia työpaikkatilaa** (kerros-m 2 ) v.2030 mennessä toteutunut uutta asumista (asukasta) 1A. Aspinmäentien 5 % ja valtatien välinen alue 1B. Tuurinportti 50 % vt 18 länsipuolella 2. Aspinmäentien 20 % ja rautatien välinen alue 3A. Tuurinportti 50 % vt 18 itäpuolella 3B. Vt 18 itäpuoli, 20 % Tuurinportin lounaispuoli 4 ja 5. Rautatien pohjoispuoli 10 % 100 % Talasniityn 100 % alue YHTEENSÄ noin 400 *Kaupan ja varaston oletettu jakautuvan Tuurinportin oletusten kaltaisesti päivittäistavarakauppaan (4 %), tilaa vievään kauppaan (60 %) ja erikoisliikkeisiin (27 %) ja varastoon (9 %). Kaupan kerrosneliöihin sisältyy myyntialan lisäksi kaupan vaatimat muut tilat. **Työpaikat jakautuvat siten, että pinta-alasta 50 % on toimistoja ja 50 % teollisuutta.

10 7 Maankäytön kasvualueet sekä arviot rakennusoikeuden toteutumasta vuoteen 2030 mennessä. asumista 21 % erikoisliike 17 % päivittäistavara 2 % Yhteensä noin k-m2 työpaikkoja 17 % varasto 5 % tilaa vievä kauppa 38 % Odotettu maankäytön lisäys vuoteen 2030 mennessä.

11 8 4. AJONEUVOLIIKENNE 4.1 Liikenneverkkovaihtoehdot Nykyverkossa väylät ovat nykytilanteen kaltaisia. Ennusteverkossa on oletettu liikenneverkon osalta, että yleiskaava-alueen maankäytön toteutuessa kappaleen 3.5 mukaisesti vuoteen 2030 mennessä on rakennettu valtatielle rinnakkaistie (ns. kehätie) Keskisen kauppakeskuksen länsipuolelle vuoteen 2030 mennessä Aspinmäentien itäpää on käännetty yleiskaavan mukaisesti ja vt 18 Aspinmäentien liittymään on rakennettu kiertoliittymä Tuurin ohitustien osalta liikenneverkko on nykyisen kaltainen kevyelle liikenteelle on rakennettu alikulku nykyisen valtatien ja Aspinmäentien liittymän läheisyyteen sekä väylät Aspinmäentielle, kehätielle ja Oikotielle. Ennusteverkko eli liikenneverkkoon esitetyt muutokset vuoteen 2030 mennessä. 4.2 Liikenne-ennuste Laskentaperusteet Liikenne-ennuste on laskettu vuoden 2030 arkipäivän iltahuipputunnille (klo ), jolloin se kuvaa keskimääräistä vuorokautta. Kaupallisten alueiden liikenteen huippukysyntä kohdistuu lauantaille sekä erityisesti Keskisen kauppakeskuksen kohdalla heinäkuulle. Lauantaina valtatien muu liikenne on kuitenkin arkipäivää vähäisempää. Uuden maankäytön aiheuttama liikennetuotos keskimääräiselle arkivuorokaudelle sekä iltahuipputunnille on laskettu "Liikennetarpeen arviointi maankäytön suunnittelussa" -oppaan sekä kappaleessa 3.5 esitettyjen maankäytön todennäköisen kehittymisen oletusten mukaisesti. Nykyiset iltahuipputunnin liikennemäärät on selvitetty liikennelaskentojen, aiempien selvitysten sekä tierekisteritietojen perusteella. Liikennelaskennat on suoritettu maanantaina

12 9 vt 18 ja Onnentien sekä Aspinmäentien ja Siltalantien liittymissä ja keskiviikkona vt 18 liittymissä Aspinmäentielle ja Oikotielle. Nykyliikennemäärät valtatien liittymiin Holkonkyläntielle ja Väkkäräpakantielle on arvioitu asiantuntija-arviona lähiliittymien liikennelaskentojen ja aiempien tutkimusten perusteella. Tuurin kaupallisten alueiden ainutlaatuisuus muihin kauppakeskuksiin nähden on huomioitu liikenne-ennusteessa seuraavasti: Keskimääräinen matkapituus kauppa-alueelle on huomattavasti keskimääräistä kauppakeskusta suurempi. Yleisesti keskiostosten määrä Tuurissa poikkeaa normaalista keskiostosten määrästä. Tuurin kauppakylän keskiostosten määrä on nykytilanteessa noin 200 eur/hlö. Keskiostosten määrän odotetaan kasvavan tarjonnan kasvaessa. Edellisistä johtuen viipymän alueella on oletettu olevan 30 % tavallista kauppakeskusta pidempi. Pitkästä viipymästä johtuen alueen sisäisten asiakkaiden (asiakkaat, jotka käyvät useassa kaupassa yhden sijaan) määrä on erittäin suuri. Aiemman selvityksen (Tuurin kaupallisen keskittymän laajennus, ympäristövaikutusten arviointi, elokuu 2008) mukaan kaukoasiakkaiden osuus on 45 % ja yhteisten asiakkaiden 55 %. Tuurissa kaupat huolehtivat varastoinnista itse (ns. villejä), mistä johtuen varastojen osuus on paikoittain jopa 50 %. Kauppojen sisäisten varastojen tilat sisältyvät kaupan kerrosneliöihin. Maankäytön kasvun, jonka on oletettu tapahtuvan vuoteen 2030 mennessä, aiheuttama liikennetuotos on noin 6300 ajoneuvoa vuorokaudessa (sis. matkat molempiin suuntiin). Liikennetuotoksesta suurin osa aiheutuu kaupasta (yht ajon./vrk eli 75 % liikenteen kasvusta). Muita liikenteen aiheuttajia ovat työpaikat (900 ajon/vrk), asutus (460 ajon./vrk) sekä varastot (200 ajon./vrk) ajoneuvokäyntiä / vrk tilaa vievä kauppa erikoisliike työpaikkoja päivittäistavara asutus varasto henkilöliikenne tavaraliikenne Vuoteen 2030 mennessä tapahtuvan yleiskaava-alueen maankäytön kasvun aiheuttama liikennetuotos. Ulkoisen liikenteen suuntautumisena on käytetty seuraavaa: vt 18 itään 50 % vt 18 länteen 35 % Aspinmäentie länteen 10 % Oikotie länteen 5 % Yleiskaava-alueen sisäisen liikenteen on oletettu suuntautuvan kaupan pinta-alan suhteessa.

13 10 Yleiskaava-alueen maankäytön kasvun aiheuttaman liikenteen lisäksi on huomioitu liikenteen yleinen kasvu. Tiehallinnon julkaisun mukaisesti Töysän kunnassa liikenne kasvaa valtatiellä noin 44 % ja yhdysteillä 28 % vuoteen 2030 mennessä Liikenne-ennuste v.2030 Nykytilanteessa valtatiellä 18 kulkee tierekisterin mukaan yleiskaava-alueen kohdalla noin ajon./vrk (KVL 2008). Oikotiellä kulkee 1770 ajon./vrk, Aspinmäentiellä 1370 ajon./vrk ja Holkonkyläntiellä 530 ajon./vrk. Vuonna 2030 valtatiellä kulkee ajon./vrk, mikäli muutoksia liikenneverkkoon ei tehdä muutoksia (nykyverkko) eikä maankäyttö yleiskaava-alueella kasva nykyisestä. Muilla väylillä liikennettä ennustetaan kulkevan seuraavasti: Oikotiellä 2500 ajon./vrk Aspinmäentiellä 1900 ajon./vrk Holkonkyläntiellä 960 ajon./vrk Vuonna 2030 liikenneverkon ja maankäytön kehittyessä kappaleiden 3.5 ja 4.1 esitettyjen oletusten mukaisesti valtatien 18 liikennemäärä kasvaa ajoneuvoon vuorokaudessa (ennusteverkko, ns. perusennuste). Täten yleiskaava-alueen maankäytön oletettu kasvu lisää valtatien liikennettä ajon./vrk. Aspinmäentien ja Oikotien liikennemäärät kasvavat maankäytön johdosta vain ajon./vrk kehätien länsipuolella. Onnentien ja Väkkäräpakantien ahtaudesta johtuen pysäköintipaikkojen on oletettu sijoittuvan pääosin Keskisen nykyisen kaupan länsipuolelle kehätien varteen. Tästä johtuen kauppa-alueiden liikenteen arvioidaan jakautuvan nykyistä tasaisemmin usealle reitille. Kehätien liikennemääräksi arvioidaan 900 ajon./vrk. Kehätien läpikulkuliikenteen määräksi arvioidaan alle 300 ajon./vrk. Liikennemäärät nykytilanteessa ja vuoden 2030 ennuste. Esitetyt liikennemäärät on laajennettu vuorokaudelle iltahuipputunnin liikennemääristä.

14 Liikenne-ennusteen herkkyystarkastelu Viipymän ollessa normaali kauppakeskusviipymä, ennusteverkolla valtatiellä kulkee noin ajon./vrk eli noin ajon./vrk enemmän kuin perusennusteella. Mikäli kaikki yleiskaavan mahdollistama maankäyttö toteutuisi, maankäytön lisäyksen aiheuttama liikennetuotos olisi noin ajon./vrk (sis. matkat molempiin suuntiin). Tällöin valtatiellä kulkisi ennusteverkolla Tuurin kohdalla karkean arvion perusteella ajon./vrk. Kehätiellä kulkisi tällöin noin ajon./vrk. Valtatiellä 18 kesän liikennemäärät ovat merkittävästi keskimääräisiä suurempia. Täten liikenteen sujuvuus on kesällä keskimääräistä vuorokautta heikompi. Kesällä liikenne jakautuu tasaisemmin vuorokauden eri ajoille kuin muulloin. Vuonna 2007 valtatiellä 18 Tuurin kohdalla liikennemäärät olivat heinäkuussa jopa 60 % keskimääräistä vuorokautta korkeampia. Valtatien 18 oikaisu maakuntakaavan mukaisesti siirtäisi pitkämatkaista liikennettä uudelle reitille vähentäen liikennemääriä ja kuormitusta Tuurin kohdalla. 4.3 Ajoneuvoliikenteen sujuvuus Menetelmä ja suunnittelualue Liikenteellinen toimivuustarkastelu on tehty simuloimalla Synchro/SimTraffic -ohjelmistolla. Esitetyt palvelutasot ovat valo-ohjaamattomien liittymien osalta HCM ohjeen mukaisia, jolloin huonolla palvelutasolla ajoneuvojen keskimääräinen viivytys ylittää 50 sekuntia. Raskaan liikenteen osuutena on käytetty iltahuipputunnin liikennelaskentojen mukaisesti 4 %. Suunnittelualueeseen kuuluivat seuraavat liittymät: Aspinmäentie / Siltalantie Alavudentie (vt 18) / Aspinmäentie (mt 17263) Alavudentie (vt 18) / Holkonkyläntie (mt 17251) Alavudentie (vt 18) / Onnentie Alavudentie (vt 18) / Väkkäräpakantie Alavudentie (vt 18) / Oikotie (mt 7054) Liikenteen sujuvuus nykytilanteessa (v.2009) nykyverkolla Nykytilanteessa liikenne toimii nykyverkolla kaikissa tutkituissa liittymissä kaikilla kääntymissuunnilla hyvin eli keskimääräiset ajoneuvokohtaiset viivytykset liittymissä ovat iltahuipputunnin aikana alle 15 sekuntia.

15 Liikenteen sujuvuus v.2030 nykyverkolla ilman uutta maankäyttöä Ilman uuden maankäytön toteutumista nykyverkolla liikenne toimii tyydyttävästi Väkkäräpakantieltä ja Oikotieltä vt18:lle vasemmalle kääntyvillä, kaikissa muissa kääntymissuunnissa hyvin. Kasvunvaraa on noin 30 % Liikenteen sujuvuus v.2030 ennusteverkolla Maankäytön on oletettu kasvaneen kappaleen 3.5 mukaisesti ja liikenneverkon kehittyneen kappaleen 4.1 mukaisesti. Vuoden 2030 liikenne-ennusteen mukaisilla liikennemäärillä liikenteen sujuvuus iltahuipputunnin aikana on nykyverkolla kokonaisuudessaan kaikissa liittymissä hyvä. Valtatien liittymissä Väkkäräpakantielle ja Oikotielle on sivusuunnissa joitakin tyydyttävän palvelutason kääntymissuuntia. Kiertoliittymällä valtatien ja Aspinmäentien liittymä toimii hyvin. Nykyliikennemääriin verrattuna iltahuipputunnin aikana valtatietä suoraan ajavien keskinopeus alenee noin 3-4 km/h. Vuoden 2030 ennusteesta liikenneverkko kestää noin 20 % kasvun, jolloin ruuhkautuu valtatien ja Väkkäräpakantien liittymä. Liittymää voidaan tarvittaessa parantaa kääntymiskaistoilla. Vuoden 2030 liikennetilanteessa liikenne saadaan toimimaan iltahuipputunnin aikana vähintään tyydyttävästi ennusteverkolla. Mikäli liikenneverkkoa ei kehitetä vt 18 Aspinmäentien kiertoliittymällä ja mahdollisella kehätiellä, on vuoden 2030 liikennetilanteessa huomattavana vaarana sivusuuntien liikenteen ruuhkautuminen iltahuipputunnin aikana erityisesti valtatien ja Aspinmäentien liittymässä.

16 13 5. KEVYT LIIKENNE Nykytilanteessa kevyellä liikenteellä on jatkuva turvallinen väylä valtatien suunnassa Tuurista Töysän kuntakeskukseen. Tuurin taajaman kohdalla on useita keskikorokkeellisia suojateitä valtatien yli. Rautatien tasoristeyksessä on nykytilanteessa puomit. Kevyen liikenteen yhteydet ja valtatien joukkoliikennepysäkit nykytilanteessa. Kevyellä liikenteellä on alikulkuvaraus valtatien ali nykyisen Aspinmäentien itäpään kohdalla. Toteutuessaan alikulku parantaa merkittävästi kevyen liikenteen turvallisuutta valtatien poikki kauppa-alueiden välillä liikuttaessa. Kevyelle liikenteelle on maankäytön kasvaessa esitetty yhteystarpeita siten, että nykyiset kevyen liikenteen väylät yhdistyvät kehätien varteen rakennettavaan kevyen liikenteen väylään. Tavoitetilanteessa (ennusteverkko) kevyen liikenteen yhteydet ovat jatkuvat ja turvalliset. Ennusteverkko eli liikenneverkkoon esitetyt muutokset vuoteen 2030 mennessä.

17 14 6. MUUTA 6.1 Joukkoliikenne Yleiskaava-alueella kulkee valtatien joukkoliikenteen lisäksi lähinnä koululaisliikennettä. Kevyen liikenteen väylät yhdistyvät olemassa oleviin pysäkkeihin. 6.2 Liikkuminen Erityisesti kaupallisen maankäytön kasvattaminen lisää liikennesuoritetta. Kaupallisiin kohteisiin saapuvasta Tuurin ulkoisesta liikenteestä ajoneuvoliikenteen osuus on yli 90 %. Alueet suunnitellaan siten, että Tuurin alueella kauppojen välillä on hyvät kevyen liikenteen yhteydet eikä ajoneuvosiirtymät ole välttämättömiä. Alueet ovat saavutettavissa ennusteverkossa hyvin kaikilla kulkumuodoilla. 6.3 Erikoiskuljetusreitit Valtatie 18 kuuluu Tuurin kohdalla suurten erikoiskuljetusten tavoitetieverkon (SEKV) reittiluokkaan muu. Tämä edellyttää 7x7x40 m kokoisen kuljetuksen vapaata kulkumahdollisuutta, mikä on huomioitava liikenneratkaisuja suunniteltaessa.

HARVIALAN ALUEEN LIIKENNE RAKENNUSKESKUS CENTRA 30.9.2011

HARVIALAN ALUEEN LIIKENNE RAKENNUSKESKUS CENTRA 30.9.2011 HARVIALAN ALUEEN LIIKENNE RAKENNUSKESKUS CENTRA 30.9.2011 1 AIKAISEMMAT SUUNNITELMAT Vuonna 2010 tehtiin Harvialan alueen liikenneselvitys Selvityksessä tutkittiin v. 2030 ennustetilannetta, jossa alueelle

Lisätiedot

Sipoon Söderkullan liikenteellinen selvitys

Sipoon Söderkullan liikenteellinen selvitys 16.01.2014 LPo, MTu, TLe Raportti 16.1.2014 16.1.2014 1 (15) SISÄLTÖ 1 TYÖN LÄHTÖKOHDAT... 2 1.1 Työn tausta... 2 1.2 Söderkullan alueen tie- ja katuverkko... 2 1.3 Alueen kehittyminen ja suunnitelmat...

Lisätiedot

LÄHTÖKOHDAT. Tehtävä. Taustaa. Kohteen tiedot

LÄHTÖKOHDAT. Tehtävä. Taustaa. Kohteen tiedot Valtatien 4 ja Sorosentien (pt 18756) liittymän toimivuustarkastelu Valo-ohjauksen tarveselvitys VALTATIEN 4 JA SOROSENTIEN (PT 18756) TARKASTELU 2 Tehtävä Tämän selvityksen tavoitteena on tarkastella

Lisätiedot

VIITASAAREN VÄHIT- TÄISKAUPAN SUURYK- SIKÖN LIIKENNESELVITYS

VIITASAAREN VÄHIT- TÄISKAUPAN SUURYK- SIKÖN LIIKENNESELVITYS Vastaanottaja Viitasaaren kaupunki Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä Syyskuu 2014 VIITASAAREN VÄHIT- TÄISKAUPAN SUURYK- SIKÖN LIIKENNESELVITYS Liikenneselvitys 1 SISÄLTÖ 1. Lähtökohdat 2 1.1 Liikennöintiselvityksen

Lisätiedot

Lumijoentien (st 813) ja vt 8:n liittymän toimivuus. Oikealle kääntymiskaistan tarveselvitys

Lumijoentien (st 813) ja vt 8:n liittymän toimivuus. Oikealle kääntymiskaistan tarveselvitys Lumijoentien (st 813) ja vt 8:n liittymän toimivuus Oikealle kääntymiskaistan tarveselvitys Tiehallinto Oulun Tiepiiri 2005 Lähtökohdat ja tavoitteet... 2 Lähtökohdat... 4 Tarkastelu... 10 Johtopäätökset...

Lisätiedot

16UTS0003 31.3.2011 OY SUNNY-TRADING LTD HÄMEENLINNAN KAUPUNKI SUNNY CAR CENTER ALUEELLINEN LIIKENNESELVITYS

16UTS0003 31.3.2011 OY SUNNY-TRADING LTD HÄMEENLINNAN KAUPUNKI SUNNY CAR CENTER ALUEELLINEN LIIKENNESELVITYS 16UTS0003 31.3.2011 OY SUNNY-TRADING LTD HÄMEENLINNAN KAUPUNKI SUNNY CAR CENTER ALUEELLINEN LIIKENNESELVITYS 1 Esipuhe Tämä liikenneselvitystyö on laadittu Oy Sunny-Trading Ltd :n toimeksiannosta. Se käsittää

Lisätiedot

MUISTIO. Kyllösen asemakaava Limingassa liikenneselvitys

MUISTIO. Kyllösen asemakaava Limingassa liikenneselvitys MUISTIO Projekti Asiakas Limingan maankäytön kehittäminen vaikutukset valtatien Sweco Ympäristö Päivämäärä 30.9.2014 Laatija Tuomo Vesajoki, Jouko Hintsala, Vesa-Pekka Saunakangas Kyllösen asemakaava Limingassa

Lisätiedot

RAJALINNAN TYÖPAIKKA-ALUE II, 3449, LIIKENNESELVITYS

RAJALINNAN TYÖPAIKKA-ALUE II, 3449, LIIKENNESELVITYS 1/5 Kaavoitus RAJALINNAN TYÖPAIKKA-ALUE II, 3449, LIIKENNESELVITYS Tehtävä Tehtävänä oli tarkastella asemakaava-alueen liikennejärjestelyjä, asemakaavan vaikutusta liikenneverkkoon sekä uuden maankäytön

Lisätiedot

LIIKENTEELLISET TARKASTELUT HENNA, ORIMATTILA

LIIKENTEELLISET TARKASTELUT HENNA, ORIMATTILA Intended for Jouko Kunnas Document type Muistio Date Kesäkuu 2014 LIIKENTEELLISET TARKASTELUT HENNA, ORIMATTILA LIIKENTEELLISET TARKASTELUT HENNA, ORIMATTILA Date 2014/05/30 J. Nyberg, J. Räsänen Made

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: 26725. Tampere 20.1.2014

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: 26725. Tampere 20.1.2014 NOUSIAISTEN KUNTA Kaitaraisten yritysalueen asemakaavan liikenneselvitys Työ: 26725 Tampere 20.1.2014 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 Tampere Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001 Y-tunnus: 0564810-5

Lisätiedot

PAINOKANKAAN-KARANOJAN LIIKENNESELVITYS

PAINOKANKAAN-KARANOJAN LIIKENNESELVITYS 1(10) 15.11.2010 MUISTIO PAINOKANKAAN-KARANOJAN LIIKENNESELVITYS 1. Yleistä Painokankaan-Karanojan osayleiskaava-alue (kuva 1) sijaitsee valtatien 10, Orsitien ja valtatien 3 eteläpuolella. Alueen toteutuneen

Lisätiedot

MUSTASAAREN KUNTA. Logistiikka-alueen ja Laajametsän alueiden liikennetuotos. Tampere, 7.11.2011. Työ: 23687

MUSTASAAREN KUNTA. Logistiikka-alueen ja Laajametsän alueiden liikennetuotos. Tampere, 7.11.2011. Työ: 23687 MUSTASAAREN KUNTA Logistiikka-alueen ja Laajametsän alueiden liikennetuotos Työ: 23687 Tampere, 7.11.2011 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 TAMPERE Puhelin 010 241 4000 Telefax 010 241 4001 www.airix.fi

Lisätiedot

SEPÄNKYLÄN OSAYLEIS- KAAVAN LIIKENNESELVITYS

SEPÄNKYLÄN OSAYLEIS- KAAVAN LIIKENNESELVITYS Sepänkylän osayleiskaava, Mustasaari 2014, päivitetty 02/2016 (liikenne-ennuste, tienimet) SEPÄNKYLÄN OSAYLEIS- KAAVAN LIIKENNESELVITYS 1. SELVITYKSEN SISÄLTÖ JA TAVOITE Tämä liikenneselvitys on osa Sepänkylän

Lisätiedot

Genimap Oy, lupa L4377. Liittymän toimivuustarkastelu Valtatie 4, Shellin liittymä, Ii. Mika Räsänen

Genimap Oy, lupa L4377. Liittymän toimivuustarkastelu Valtatie 4, Shellin liittymä, Ii. Mika Räsänen Genimap Oy, lupa L4377 Liittymän toimivuustarkastelu Valtatie 4, Shellin liittymä, Ii Mika Räsänen Valtatie 4, Shellin liittymä, Ii 1 1 LÄHTÖKOHDAT Tehtävä Tehtävänä on tarkastella liittymän toimivuutta

Lisätiedot

Länsirannan asemakaavan muutos

Länsirannan asemakaavan muutos Länsirannan asemakaavan muutos Liikennetuotos ja liikennejärjestelyjen toimivuus 30.1.2014 Ympäristösi parhaat tekijät Liikennetuotokset illan huipputunnilla 2 Liikennetuotoksen arvioissa on käytetty kulkutapana

Lisätiedot

KIRKONVARKAUDEN ASEMAKAAVA LIITE 9

KIRKONVARKAUDEN ASEMAKAAVA LIITE 9 KIRKONVARKAUDEN ASEMAKAAVA LIITE 9 TENGBOM ERIKSSON ARKKITEHDIT OY Mikkelin kaupunki Kirkonvarkauden asemakaavan liikenneselvitys 2(25) LIIKENNESELVITYS Kirkonvarkauden AK 1. JOHDANTO 1.1 SELVITYSALUE

Lisätiedot

Rasinkylän asemakaavan liikennetarkastelu. Strafica Oy

Rasinkylän asemakaavan liikennetarkastelu. Strafica Oy Rasinkylän asemakaavan liikennetarkastelu Strafica Oy 15.4.2015 Tarkastelun sisältö Rasinkylän asemakaava-alue sijoittuu Kotkan Sutelan kaupunginosaan, Sutelantien, Pernoontien ja Mussalontien risteysalueen

Lisätiedot

Ruutanan osayleiskaava, Kangasala LIIKENTEELLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI. Marraskuu 2010. Kangasalan kunta

Ruutanan osayleiskaava, Kangasala LIIKENTEELLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI. Marraskuu 2010. Kangasalan kunta Ruutanan osayleiskaava, Kangasala LIIKENTEELLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Marraskuu 2010 Kangasalan kunta Ruutanan osayleiskaava, Kangasala 2 (9) ALKUSANAT Liikenteellinen vaikutusten arviointi palvelee

Lisätiedot

MUISTIO J. Rinta-Piirto 4.6.2008 Seinäjoen Itikanmäki Liikenne-ennuste ja arvioita toimivuuksista Lähtökohtia Seinäjoen Itikanmäen alueelle on suunnitteilla uutta maankäyttöä. Tavoitteena on muuttaa joen

Lisätiedot

Liittymän toimivuustarkastelu Valtatie 20, Yrityskylän liittymä, Kiiminki

Liittymän toimivuustarkastelu Valtatie 20, Yrityskylän liittymä, Kiiminki Liittymän toimivuustarkastelu Valtatie 20, Yrityskylän liittymä, Kiiminki Mika Räsänen Valtatie 20, Yrityspuiston liittymä 1 1 LÄHTÖKOHDAT Tehtävä Tehtävänä on tarkastella liittymän toimivuutta nykyisin

Lisätiedot

16.0T-1 1 (5) VT 6 TAAVETTI LAPPEENRANTA, TIESUUNNITELMA LIIKENNE-ENNUSTE. 16.0T-1_Liikenne-ennuste.doc

16.0T-1 1 (5) VT 6 TAAVETTI LAPPEENRANTA, TIESUUNNITELMA LIIKENNE-ENNUSTE. 16.0T-1_Liikenne-ennuste.doc 16.0T-1 1 (5) VT 6 TAAVETTI LAPPEENRANTA, TIESUUNNITELMA LIIKENNE-ENNUSTE 16.0T-1_Liikenne-ennuste.doc 2 (5) VT 6 TAAVETTI - LAPPEENRANTA TIESUUNNITELMA LIIKENNE-ENNUSTE Yleistä Tiesuunnitelman liikenne-ennuste

Lisätiedot

VT 12 Hollola-Lahti valtatiestä kaduksi vaikutukset maankäyttöön

VT 12 Hollola-Lahti valtatiestä kaduksi vaikutukset maankäyttöön VT 12 Hollola-Lahti valtatiestä kaduksi vaikutukset maankäyttöön Liikenne ja maankäyttö 7.10.2015 Juha Mäkinen Sito Oy Sito Parhaan ympäristön tekijät Esityksen sisältö Kohdealue ja nykytilan kuvaus Suunniteltu

Lisätiedot

SULAN ALUEEN LIITTYMÄSELVITYS

SULAN ALUEEN LIITTYMÄSELVITYS Vastaanottaja Tuusulan kunta Asiakirjatyyppi PROJEKTIMUISTIO Päivämäärä 27.03.2014 SULAN ALUEEN LIITTYMÄSELVITYS SULAN ALUEEN LIITTYMÄSELVITYS Tarkastus 02 Päivämäärä 27/3/2014 Laatija Tarkastajat Riku

Lisätiedot

Armonlaaksontien-Rymättyläntien (kt 40 - mt 189) ja Tuulensuunkadun- Käsityöläiskadun liikenteellinen toimivuustarkastelu kesäliikenteellä, Naantali

Armonlaaksontien-Rymättyläntien (kt 40 - mt 189) ja Tuulensuunkadun- Käsityöläiskadun liikenteellinen toimivuustarkastelu kesäliikenteellä, Naantali Ramboll Knowledge taking people further --- Naantalin kaupunki Armonlaaksontien-Rymättyläntien (kt 40 - mt 189) ja Tuulensuunkadun- Käsityöläiskadun liikenteellinen toimivuustarkastelu kesäliikenteellä,

Lisätiedot

Kortteli 114 asemakaava Liikennetarkasteluja ja vaikutuksia. Liikenneinsinööri Sari Piela

Kortteli 114 asemakaava Liikennetarkasteluja ja vaikutuksia. Liikenneinsinööri Sari Piela Kortteli 114 asemakaava Liikennetarkasteluja ja vaikutuksia Liikenneinsinööri Sari Piela 05.11.2015 LIIKENNELASKENNAT ST1 LÄHEISYYDESSÄ 5.11.2015 2 Liikennelaskennat JUHOLANKADUN JA URHEILUKADUN RISTEYS

Lisätiedot

Outlet-kylän liikenneselvitys

Outlet-kylän liikenneselvitys SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA HUMPPILAN KUNTA Outlet-kylän FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 15.1.2014 P22086 1 (5) Miettinen Tuomas 15.1.2014 Sisällysluettelo 1 Kaava-alueen sijainti... 2 2 Lähtökohdat... 2

Lisätiedot

Muistio. Valo-ohjaamattomien liittymien (Sääskensuontie ja Madekoskentie) toimivuustarkastelu. Sääskensuontien liittymä

Muistio. Valo-ohjaamattomien liittymien (Sääskensuontie ja Madekoskentie) toimivuustarkastelu. Sääskensuontien liittymä Muistio Tiehallinto, Oulun tiepiiri Oulun kaupunki Vt 22 kehittämisselvitys välillä valtatie 4 kaupungin raja, Oulu Valo-ohjaamattomien liittymien (Sääskensuontie ja Madekoskentie) toimivuustarkastelu

Lisätiedot

NOKIAN KESKUSTAN LIIKENNESUUNNITELMA LIIKENTEELLISET TOI- MIVUUSTARKASTELUT

NOKIAN KESKUSTAN LIIKENNESUUNNITELMA LIIKENTEELLISET TOI- MIVUUSTARKASTELUT Vastaanottaja Tommi Jalkanen, Nokian kaupunki Asiakirjatyyppi Muistio Päivämäärä 5.5.2011 NOKIAN KESKUSTAN LIIKENNESUUNNITELMA LIIKENTEELLISET TOI- MIVUUSTARKASTELUT NOKIAN KESKUSTAN LIIKENNESUUNNITELMA

Lisätiedot

LUOLALAN TEOLLISUUSTONTIN KAUPPAPAIKKASELVITYS

LUOLALAN TEOLLISUUSTONTIN KAUPPAPAIKKASELVITYS LUOLALAN TEOLLISUUSTONTIN KAUPPAPAIKKASELVITYS Naantalissa Luolalan kaupunginosassa on korttelissa 7 tontit 4, 5 ja 6 osoitettu liike- ja toimistorakennusten korttelialueeksi kaavamerkinnällä (K-1). Korttelialueelle

Lisätiedot

Outlet-kylän asemakaava Valtatien 2 Lasitehtaantien ja Kauppatien liittymien toimivuustarkastelu

Outlet-kylän asemakaava Valtatien 2 Lasitehtaantien ja Kauppatien liittymien toimivuustarkastelu Outlet-kylän asemakaava Valtatien 2 Lasitehtaantien ja Kauppatien liittymien toimivuustarkastelu Humppilan kunta 12.2.2015 Page 1 Sisältö Työn lähtökohdat Tarkastelut Nykytilanne vuonna 2015 Outlet-kylä

Lisätiedot

Mäskälän alueen kaavarunko

Mäskälän alueen kaavarunko S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A HÄMEENLINNAN KAUPUNKI Mäskälän alueen kaavarunko Liikennetarkastelu FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 23.10.2012 P17620 Liikennetarkastelu 1 (10) Miettinen Tuomas 23.10.2012

Lisätiedot

HATTULA KANUNGIN ASEMAKAAVA LIIKENTEELLINEN SELVITYS 10.8.2015. Niina Järvinen FM, ins.(amk)

HATTULA KANUNGIN ASEMAKAAVA LIIKENTEELLINEN SELVITYS 10.8.2015. Niina Järvinen FM, ins.(amk) HATTULA KANUNGIN ASEMAKAAVA LIIKENTEELLINEN SELVITYS 10.8.2015 Niina Järvinen FM, ins.(amk) 1/11 1. Tehtävän kuvaus Liikenteellinen selvitys tehtiin heinä-elokuussa 2015 Hattulan kunnalle osana Kanungin

Lisätiedot

Kotkan Kantasataman liikenneselvitys Toimivuustarkastelut. Strafica Oy 27.11.2014

Kotkan Kantasataman liikenneselvitys Toimivuustarkastelut. Strafica Oy 27.11.2014 LIITE 6 Kotkan Kantasataman liikenneselvitys Toimivuustarkastelut Strafica Oy 27.11.2014 Kantasataman lopputilanne 6.11.2014 2 Liikenne-ennuste Keväällä 2014 laadittua liikenne-ennustetta päivitettiin

Lisätiedot

Jaakko Tuominen 14.1.2013 1 (8)

Jaakko Tuominen 14.1.2013 1 (8) Jaakko Tuominen 14.1.2013 1 (8) 1 Yleistä Tarkastelualue sijaitsee Tuusulassa Vantaan rajalla. Kuva 1: tarkastelualueen sijainti (www.tuusula.fi) Kelatien alue on pienteollisuusaluetta ja alueen toteutunut

Lisätiedot

Porvoo, Kuninkaanportin ja Eestinmäen kaavaalue, liikenteelliset tarkastelut

Porvoo, Kuninkaanportin ja Eestinmäen kaavaalue, liikenteelliset tarkastelut Matti Keränen Trafix Oy 22.8.2011 Porvoo, Kuninkaanportin ja Eestinmäen kaavaalue, liikenteelliset tarkastelut Tehtävän kuvaus Tässä muistiossa tarkastellaan Porvoon Kuninkaanportin ja Eestinmäen kaavaalueiden

Lisätiedot

PYHÄTUNTURIN ASEMAKAAVA, OSA-ALUE B

PYHÄTUNTURIN ASEMAKAAVA, OSA-ALUE B FCG Planeko Oy LIITE 4 PELKOSENNIEMEN KUNTA PYHÄTUNTURIN ASEMAKAAVA, OSA-ALUE B Liikenneselvitys 25.3.2009 0545-D1019 FCG Planeko Oy Liikenne LIITE 4 1(5) Pelkosenniemi Pyhätunturin asemakaava, Osa-alue

Lisätiedot

Vastaanottaja Laihian kunta. Asiakirjatyyppi Kaavaselostus. Päivämäärä 14.4.2014 LAIHIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS MAANTIET KADUIKSI

Vastaanottaja Laihian kunta. Asiakirjatyyppi Kaavaselostus. Päivämäärä 14.4.2014 LAIHIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS MAANTIET KADUIKSI Vastaanottaja Laihian kunta Asiakirjatyyppi Kaavaselostus Päivämäärä 14.4.2014 LAIHIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS MAANTIET KADUIKSI LAIHIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS, MAANTIET KADUIKSI KAAVASELOSTUS Tarkastus

Lisätiedot

Lielahtitalon asemakaavamuutos, kaava 8377, Tampere. Liikenneselvitys

Lielahtitalon asemakaavamuutos, kaava 8377, Tampere. Liikenneselvitys Lielahtitalon asemakaavamuutos, kaava 8377, Tampere Liikenneselvitys 28.3.2011 Lielahtitalon asemakaava 8377 2 (21) ALKUSANAT Tampereen kaupungilla on tekeillä asemakaava tontille Lielahti 2479-1 (Lielahdenkatu

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI. Lahdesjärven yleissuunnitelma. Liikenneselvitys. Työ: 24946. Tampere 27.10.2011

TAMPEREEN KAUPUNKI. Lahdesjärven yleissuunnitelma. Liikenneselvitys. Työ: 24946. Tampere 27.10.2011 TAMPEREEN KAUPUNKI Lahdesjärven yleissuunnitelma Liikenneselvitys Työ: 24946 Tampere 27.10.2011 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 Tampere Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001 www.airix.fi Toimistot:

Lisätiedot

HATTULAN OSAYLEISKAAVAN LIIKENTEELLISET VAIKUTUKSET PÄIVITETTY RAPORTTI 20.12.2012

HATTULAN OSAYLEISKAAVAN LIIKENTEELLISET VAIKUTUKSET PÄIVITETTY RAPORTTI 20.12.2012 HATTULAN OSAYLEISKAAVAN LIIKENTEELLISET VAIKUTUKSET PÄIVITETTY RAPORTTI 20.12.2012 HATTULAN OSAYLEISKAAVAN LIIKENTEELLISET VAIKUTUKSET Viite 82121867 Ramboll SISÄLLYSLUETTELO Tiivistelmä 3 1. Johdanto

Lisätiedot

Liikenneselvitys ja liikenteellisten vaikutusten arviointi asemakaavan laajennukseen Pitkämäen 134 kaupunginosassa

Liikenneselvitys ja liikenteellisten vaikutusten arviointi asemakaavan laajennukseen Pitkämäen 134 kaupunginosassa Liikenneselvitykset S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A NURMEKSEN KAUPUNKI Liikenneselvitys ja liikenteellisten vaikutusten arviointi asemakaavan laajennukseen Pitkämäen 134 kaupunginosassa Selostus

Lisätiedot

IKAALISTEN KAUPUNKI, YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA KESKEISEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS LUONNOSVAIHEEN KUULEMINEN. MIELIPITEET Ohessa mielipiteet tiivistettynä.

IKAALISTEN KAUPUNKI, YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA KESKEISEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS LUONNOSVAIHEEN KUULEMINEN. MIELIPITEET Ohessa mielipiteet tiivistettynä. 1 IKAALISTEN KAUPUNKI, YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA KESKEISEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS LUONNOSVAIHEEN KUULEMINEN MIELIPITEET Ohessa mielipiteet tiivistettynä. Mielipiteen antaja 1. Maria ja Juha Änkö, Tapio Änkö Kuolinpesä,

Lisätiedot

KOSKEN Tl KUNTA. Keskustaajaman ja Koivukylän osayleiskaavojen liikenneselvitys LUONNOS. Työ: 26478. Tampere 7.11.2013

KOSKEN Tl KUNTA. Keskustaajaman ja Koivukylän osayleiskaavojen liikenneselvitys LUONNOS. Työ: 26478. Tampere 7.11.2013 KOSKEN Tl KUNTA Keskustaajaman ja Koivukylän osayleiskaavojen liikenneselvitys LUONNOS Työ: 26478 Tampere 7.11.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 Tampere Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001 Y-tunnus

Lisätiedot

Kaavoituskatsaus 2016. 06.11.2015 Matti Nikupeteri

Kaavoituskatsaus 2016. 06.11.2015 Matti Nikupeteri Kaavoituskatsaus 2016 06.11.2015 Matti Nikupeteri Maakuntakaavoitus Neljäs vaihemaakuntakaava (4. VMK) päivittää kaupan palveluverkon ja taajamat. Kaavassa osoitetaan myös puolustusvoimien melu- ja suojaalueita

Lisätiedot

LIIKENTEELLISET TARKASTELUT HENNA, ORIMATTILA

LIIKENTEELLISET TARKASTELUT HENNA, ORIMATTILA Intended for Jouko Kunnas Document type Muistio Date Lokakuu 2014 LIIKENTEELLISET TARKASTELUT HENNA, ORIMATTILA LIIKENTEELLISET TARKASTELUT HENNA, ORIMATTILA Date 2014/10/27 J. Nyberg, J. Räsänen Made

Lisätiedot

SWECO YMPÄRISTÖ OY TAMPERE

SWECO YMPÄRISTÖ OY TAMPERE E25684 JOKIOISTEN KUNTA OSAYLEISKAAVAN OSARAPORTTI, VT 10 LIITTYMÄN VAIHTOEHTOTARKASTELU SWECO YMPÄRISTÖ OY TAMPERE Muutoslista HKEM HKEM AJOK VALMIS 5.11.2014 HKEM HKEM AJOK LUONNOS MUUTOS PÄIVÄYS HYVÄKSYNYT

Lisätiedot

Jyväskylän seudulla olevien suurten tie- ja liikennehankkeiden priorisointi kaupungin näkökulmasta

Jyväskylän seudulla olevien suurten tie- ja liikennehankkeiden priorisointi kaupungin näkökulmasta 13.10.2011 (Timo Vuoriainen, Tapio Koikkalainen) 27.11.2013 päivitetty Jyväskylän seudulla olevien suurten tie- ja liikennehankkeiden priorisointi kaupungin näkökulmasta Jyväskylän seudulla on useita tärkeitä

Lisätiedot

15.8.2014 LÄNSI-PENNALAN TEOLLISUUSALUEEN OSAYLEISKAAVA, LIIKENNESELVITYS

15.8.2014 LÄNSI-PENNALAN TEOLLISUUSALUEEN OSAYLEISKAAVA, LIIKENNESELVITYS 15.8.2014 LÄNSI-PENNALAN TEOLLISUUSALUEEN OSAYLEISKAAVA, LIIKENNESELVITYS Ramboll Säterinkatu 6 PL 25 02601 ESPOO T +358 20 755 611 F +358 20 755 6201 www.ramboll.fi 2 Tarkastus 04 Päivämäärä 15/8/2014

Lisätiedot

Valio Oy Riihimäen meijeri ja Herajoen läntinen teollisuusalue Asemakaavamuutos LIIKENNESELVITYS 11.11.2011. Työnro 416710. DI Piritta Laitakari

Valio Oy Riihimäen meijeri ja Herajoen läntinen teollisuusalue Asemakaavamuutos LIIKENNESELVITYS 11.11.2011. Työnro 416710. DI Piritta Laitakari Valio Oy Riihimäen meijeri ja Herajoen läntinen teollisuusalue Asemakaavamuutos 11.11.2011 Työnro 416710 DI Piritta Laitakari ALKUSANAT Liikenneselvitys liittyy Valio Oy:n Riihimäen meijerin asemakaavamuutokseen.

Lisätiedot

SIVU 1/2828 KORTTELIN 6125 ASEMAKAAVAN MUUTOS - LIIKENTEELLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI. Ikano Retail Centres Finland Oy Tampereen kaupunki

SIVU 1/2828 KORTTELIN 6125 ASEMAKAAVAN MUUTOS - LIIKENTEELLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI. Ikano Retail Centres Finland Oy Tampereen kaupunki SIVU 1/2828 KORTTELIN 6125 ASEMAKAAVAN MUUTOS - LIIKENTEELLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Ikano Retail Centres Finland Oy Tampereen kaupunki 28.11.2011 KORTTELIN 6125 ASEMAKAAVAN MUUTOS - LIIKENTEELLISTEN

Lisätiedot

HÄRMÄLÄN LIIKENNEJÄRJESTELYJEN KEHITTÄMINEN. Yhteenveto tehdyistä liikennetarkasteluista

HÄRMÄLÄN LIIKENNEJÄRJESTELYJEN KEHITTÄMINEN. Yhteenveto tehdyistä liikennetarkasteluista HÄRMÄLÄN LIIKENNEJÄRJESTELYJEN KEHITTÄMINEN Yhteenveto tehdyistä liikennetarkasteluista 12.12.2012 HÄRMÄLÄN LIIKENNEJÄRJESTELYJEN KEHITTÄMINEN YHTEENVETO TEHDYISTÄ LIIKENNETARKASTELUISTA Destia Oy Infrasuunnittelu

Lisätiedot

Kt 43 liittymätarkastelu

Kt 43 liittymätarkastelu S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A EURAN KUNTA Kt 43 liittymätarkastelu Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P28071 Raportti 1 (9) Tuomas Miettinen Sisällysluettelo 1 Yleistä... 1 2 Suunnittelualue...

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI. Keskustan osayleiskaavat. Liikenneselvitys. Työ: 25349. Tampere 24.2.2012

LAPUAN KAUPUNKI. Keskustan osayleiskaavat. Liikenneselvitys. Työ: 25349. Tampere 24.2.2012 LAPUAN KAUPUNKI Keskustan osayleiskaavat Liikenneselvitys Työ: 25349 Tampere 24.2.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 Tampere Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001 www.airix.fi Toimistot: Tampere,

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Herunen, Valssitie

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Herunen, Valssitie Kaavatunnus 1/7 5-021 Asianumero 471/10.02.03/2015 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Herunen, Valssitie Asemakaavan muutos koskee asemakaavan mukaista puistoaluetta Valssitien alueella. Asemakaavan muutoksella

Lisätiedot

Salon kaupunki Rannikon osayleiskaava

Salon kaupunki Rannikon osayleiskaava Salon kaupunki Rannikon osayleiskaava Vaihtoehtoiset kaavaluonnokset 10.3.2008 Viite 82118078 06 Kirjoittanut Markus Hytönen 1 1. Johdanto Rannikon osayleiskaavatyön luonnosvaiheessa on laadittu 2 vaihtoehtoista

Lisätiedot

Turvesuonkadun hypermarketin liittymän toimivuustarkastelut 17.10.2007. WSP Finland Oy

Turvesuonkadun hypermarketin liittymän toimivuustarkastelut 17.10.2007. WSP Finland Oy Turvesuonkadun hypermarketin liittymän toimivuustarkastelut 17.10.2007 WSP Finland Oy 1. TARKASTELUN LÄHTÖKOHDAT Työn tarkoituksena oli tutkia eri liittymäratkaisujen liikenteellistä toimivuutta Turvesuonkadun

Lisätiedot

YHDYSKUNTARAKENTEELLISEN TARKASTELUN TÄYDENNYS (maaliskuu 2008)

YHDYSKUNTARAKENTEELLISEN TARKASTELUN TÄYDENNYS (maaliskuu 2008) YHDYSKUNTARAKENTEELLISEN TARKASTELUN TÄYDENNYS (maaliskuu 2008) Kustannustarkastelua Ramboll Finland Oy on arvioinut eri vaihtoehdoissa ne investoinnit, jotka tiehallinto joutuu tekemään uuden jätteenkäsittelykeskuksen

Lisätiedot

SATAKUNNAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA LÄHTÖKOHTIA: LIIKENNE, LIIKKUMINEN JA KULJETUKSET, LIIKENNEVERKOT SEUTUKUNTAKIERROS

SATAKUNNAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA LÄHTÖKOHTIA: LIIKENNE, LIIKKUMINEN JA KULJETUKSET, LIIKENNEVERKOT SEUTUKUNTAKIERROS SATAKUNNAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA LÄHTÖKOHTIA: LIIKENNE, LIIKKUMINEN JA KULJETUKSET, LIIKENNEVERKOT SEUTUKUNTAKIERROS Satakunnan liikennejärjestelmäsuunnitelma LIIKENTEEN KYSYNTÄ LIIKKUMINEN Kulkutavat

Lisätiedot

VANTAAN AKSELIN ALUEEN LIIKENNE- ENNUSTE JA TOIMIVUUSTARKASTELUT

VANTAAN AKSELIN ALUEEN LIIKENNE- ENNUSTE JA TOIMIVUUSTARKASTELUT Ramboll Finland Oy PL 3, Piispanmäentie 5 02241 ESPOO Puh. 020 755 611 Fax 020 755 6202 www.ramboll.fi VANTAAN AKSELIN ALUEEN LIIKENNE- ENNUSTE JA TOIMIVUUSTARKASTELUT Päivämäärä 23.2.2011 SISÄLTÖ 2 1

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, kortteli 2061 tontti

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, kortteli 2061 tontti Kaavatunnus 2-236 Asianumero 144/10.02.03/2014 ASRA.ltk: 12.05.2015 06.10.2015 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, kortteli 2061 tontti t 1 Asemakaavan muutos koskee korttelin 2061 tonttia 1. makaavan

Lisätiedot

Vt5 parantaminen parantaminen välillä Hietanen Pitkäjärvi, yleissuunnitelma

Vt5 parantaminen parantaminen välillä Hietanen Pitkäjärvi, yleissuunnitelma Vt5 parantaminen parantaminen välillä Hietanen Pitkäjärvi, yleissuunnitelma Yleisötilaisuus 31.10.2013 Ympäristösi parhaat tekijät 2 Yleisötilaisuuden ohjelma 18:00 Tilaisuuden avaus ja hankkeen esittely

Lisätiedot

KIVISTÖN KAUPUNKIKESKUS, LIIKENNE 9.10.2014

KIVISTÖN KAUPUNKIKESKUS, LIIKENNE 9.10.2014 KIVISTÖN KAUPUNKIKESKUS, LIIKENNE 9.10.2014 LIIKENNE-ENNUSTEET ja LIIKENTEEN TOIMIVUUSTARKASTELUT Kivistön kaupunkikeskuksen suunnittelun yhteydessä on laadittu HSL:n tuoreimpia liikennemalleja hyödyntäen

Lisätiedot

Pikku Huopalahti. Kaupallinen mitoitus

Pikku Huopalahti. Kaupallinen mitoitus Pikku Huopalahti Kaupallinen mitoitus 24.9.2014 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1. Pikku Huopalahden kaupallinen rakenne 2014... 3 2. Pikku Huopalahden kehittäminen... 7 3. Pikku Huopalahden markkinoiden

Lisätiedot

Oulun tiepiiri VT 20:N JA MT 848:N LIITTYMÄN TOIMIVUUS: SIMULOINTITARKASTELU JA LIIKENNEVALO-OHJAUKSEN TARVE

Oulun tiepiiri VT 20:N JA MT 848:N LIITTYMÄN TOIMIVUUS: SIMULOINTITARKASTELU JA LIIKENNEVALO-OHJAUKSEN TARVE Oulun tiepiiri VT 20:N JA MT 848:N LIITTYMÄN TOIMIVUUS: SIMULOINTITARKASTELU JA LIIKENNEVALO-OHJAUKSEN TARVE MUISTIO 22.2.2005 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO 1 1 TARKASTELUALUE JA MENETELMÄT 2 2 TOIMIVUUS

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kuopion kaupunki Kaupunkiympäristön suunnittelupalvelut Asemakaavoitus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KELLOMÄEN PUUTARHA (työnumero 358, asian:o 2931/2015) ASEMAKAAVAN MUUTOS 15.4.2015 OSALLISTUMIS-

Lisätiedot

VIIRINLAAKSON MATKA- JA KAUPPAKESKUS TOIMIVUUSTARKASTELUT

VIIRINLAAKSON MATKA- JA KAUPPAKESKUS TOIMIVUUSTARKASTELUT Asiakirjatyyppi Muistio Päivämäärä Kesäkuu 2013 VIIRINLAAKSON MATKA- JA KAUPPAKESKUS TOIMIVUUSTARKASTELUT TOIMIVUUSTARKASTELUT Päivämäärä 17/06/2013 Laatija Tarkastaja Kimmo Heikkilä Riikka Salli Viite

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA, MAANKÄYTTÖPALVELUT MÄNNIKÖN JATKE, ASEMAKAAVAN YMPÄRISTÖMELUSELVITYS

MÄNTSÄLÄN KUNTA, MAANKÄYTTÖPALVELUT MÄNNIKÖN JATKE, ASEMAKAAVAN YMPÄRISTÖMELUSELVITYS Vastaanottaja Mäntsälän kunta, Maankäyttöpalvelut Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 23.3.2015 MÄNTSÄLÄN KUNTA, MAANKÄYTTÖPALVELUT MÄNNIKÖN JATKE, ASEMAKAAVAN YMPÄRISTÖMELUSELVITYS MÄNTSÄLÄN KUNTA, MAANKÄYTTÖPALVELUT

Lisätiedot

Pohjoisväylän - Helsingintien liittymän toimivuustarkastelu

Pohjoisväylän - Helsingintien liittymän toimivuustarkastelu Pohjoisväylän - Helsingintien liittymän toimivuustarkastelu Tarkasteluperiaatteet Tarkastelussa arvioidaan Terholan liikekiinteistön rakentamisen vaikutuksia Pohjoisväylän ja Hesingintien liittymän toimivuuteen.

Lisätiedot

SIPOON JA KERAVAN SAUMA-ALUEEN LIIKENNE-ENNUSTE KERCA III ASEMAKAAVAN MUUTOS

SIPOON JA KERAVAN SAUMA-ALUEEN LIIKENNE-ENNUSTE KERCA III ASEMAKAAVAN MUUTOS SIPOON JA KERAVAN SAUMA-ALUEEN LIIKENNE-ENNUSTE KERCA III ASEMAKAAVAN MUUTOS 10.5.2013 2 3 1 TYÖN LÄHTÖKOHDAT JA SISÄLTÖ Työ on jatkoa Strafica Oy:n vuonna 2012 laatimalle Bastukärr III työpaikka-alueen

Lisätiedot

ALAHÄRMÄN OSAYLEISKAAVAN LIIKENNESELVITYS

ALAHÄRMÄN OSAYLEISKAAVAN LIIKENNESELVITYS TYÖNUMERO: E27047 KAUHAVAN KAUPUNKI SWECO YMPÄRISTÖ OY TAMPERE Muutoslista Hannele Kemppi Hannele Kemppi Anna Jokiranta VALMIS MUUTOS PÄIVÄYS HYVÄKSYNYT TARKASTANUT LAATINUT HUOMAUTUS Sisältö 1 ALKUSANAT...

Lisätiedot

SALON SEUTUTEIDEN ST224 JA ST110 LIITTYMÄTARKASTELUT

SALON SEUTUTEIDEN ST224 JA ST110 LIITTYMÄTARKASTELUT Vastaanottaja Salon kaupunki Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä Maaliskuu, 2015 SALON SEUTUTEIDEN ST224 JA ST110 LIITTYMÄTARKASTELUT kuva: Salon kaupunki SALON SEUTUTEIDEN ST224 JA ST110 LIITTYMÄTARKASTELUT

Lisätiedot

25.11.2014 KOIRNIEMEN OSAYLEISKAAVAN LIIKENNESELVITYS

25.11.2014 KOIRNIEMEN OSAYLEISKAAVAN LIIKENNESELVITYS 25.11.2014 KOIRNIEMEN OSAYLEISKAAVAN LIIKENNESELVITYS LIIKENNESELVITYS Tarkastus 04 Päivämäärä 25/11/2014 Laatija Mari Kinttula, Jukka Räsänen, Elina Tamminen Tarkastaja Pekka Kuorikoski Hyväksyjä Tuomas

Lisätiedot

VALTIMON KESKUSTA LIIKENTEEN YLEISSUUNNITELMA

VALTIMON KESKUSTA LIIKENTEEN YLEISSUUNNITELMA Vastaanottaja Valtimon kunta Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 11.10.2011 VALTIMON KESKUSTA LIIKENTEEN YLEISSUUNNITELMA LIIKENTEEN YLEISSUUNNITELMA Päivämäärä 11/10/2011 Laatija Jouni Mikkonen Tarkastaja

Lisätiedot

PAJARILAN OSAYLEISKAAVA-ALUE LIIKENNESUUNNITELMA

PAJARILAN OSAYLEISKAAVA-ALUE LIIKENNESUUNNITELMA 9LT50021VL 10.5.2005 Lappeenrannan kaupunki Tekninen toimi Palvelutuotanto PAJARILAN OSAYLEISKAAVA-ALUE PAJARILAN OSAYLEISKAAVA-ALUE, 9LT50021VL Esipuhe Lappeenrannan Pajarilan aluetta kehitetään teollisuus-

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN LAATIMINEN KIVIRANNAN KAAKKOISKULMAAN

ASEMAKAAVAN LAATIMINEN KIVIRANNAN KAAKKOISKULMAAN TORNION KAUPUNKI Tekninen keskus Kaupunkirakenne 20.3.2002 1 ASEMAKAAVAN LAATIMINEN KIVIRANNAN KAAKKOISKULMAAN 2VDOOLVWXPLVMDDUYLRLQWLVXXQQLWHOPD.DDYRLWXNVHQNRKGH Asemakaavoitettava alue sijaitsee 22.

Lisätiedot

SULAN OSAYLEISKAAVAEHDOTUS

SULAN OSAYLEISKAAVAEHDOTUS SULAN OSAYLEISKAAVAEHDOTUS Kuntakehityslautakunta 22.4.2015 KAAVALUONNOS KAAVAEHDOTUS 15.4.2014 PALAUTE OSAYLEISKAAVAEHDOTUKSESTA Nähtävillä 22.5. 27.6.2014 Lausuntoja 23 Muistutuksia 20 Pääasiat lausunnoissa

Lisätiedot

LIITE 4. / BILAGA 4. LIIKENNESELVITYS SIPOON KUNTA NEVAS GÅRDIN ASEMAKAAVA-ALUEEN LIIKENNESELVITYS. 4.9.2014 Sweco Ympäristö Oy Helsinki

LIITE 4. / BILAGA 4. LIIKENNESELVITYS SIPOON KUNTA NEVAS GÅRDIN ASEMAKAAVA-ALUEEN LIIKENNESELVITYS. 4.9.2014 Sweco Ympäristö Oy Helsinki LIIKENNESELVITYS SIPOON KUNTA NEVAS GÅRDIN ASEMAKAAVA-ALUEEN LIIKENNESELVITYS 4.9.2014 Sweco Ympäristö Oy Helsinki 1. LIIKENNEVERKKO JA LIIKENNEMÄÄRÄT NYKYTILANTEESSA Nykytilanteessa kaava-alueelle johtavina

Lisätiedot

Sveitsin Portaalin liikenneselvitys

Sveitsin Portaalin liikenneselvitys Sveitsin Portaalin liikenneselvitys 4.11.2013 Sisältö 1 Työn lähtökohdat ja tavoitteet... 4 Tarkastelualue... 4 Työn tausta ja tavoitteet... 4 2 Alueen nykytilanne... 5 Maankäyttö... 5 Ajoneuvoliikenteen

Lisätiedot

Liittyminen laajempaan kontekstiin

Liittyminen laajempaan kontekstiin Liittyminen laajempaan kontekstiin E-18 Yrityslohja Ympäristösi parhaat tekijät 2 Kartalle näkyviin myös meidän kohdeliittymät Pallukat eivät erotu ihan riittävästi taustakartasta. Lisää kontrastia. 3

Lisätiedot

KIRKONVARKAUDEN ASEMAKAAVA LIITE 8.1

KIRKONVARKAUDEN ASEMAKAAVA LIITE 8.1 KIRKONVARKAUDEN ASEMAKAAVA LIITE 8.1 TENGBOM ERIKSSON ARKKITEHDIT OY Mikkelin kaupunki Kirkonvarkauden asemakaavan liikenneselvitys 2(26) LIIKENNESELVITYS Kirkonvarkauden AK 1. JOHDANTO 1.1 SELVITYSALUE

Lisätiedot

PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI. Vanha varikkoalue. Liikenneselvitys. Työ: 25605. Tampere 19.6.2012

PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI. Vanha varikkoalue. Liikenneselvitys. Työ: 25605. Tampere 19.6.2012 PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI Vanha varikkoalue Liikenneselvitys Työ: 25605 Tampere 19.6.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 Tampere Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001 www.airix.fi Toimistot: Tampere, Turku,

Lisätiedot

Yhdyskuntatekniikan lautakunta 78 10.12.2014

Yhdyskuntatekniikan lautakunta 78 10.12.2014 Yhdyskuntatekniikan lautakunta 78 10.12.2014 Sarvvikinportin (ent. Kurkiranta) asemakaava (hanke 34500), osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkistaminen ja hyväksyminen MRL 62 :n ja 63 :n mukaisesti

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI. Keskustan osayleiskaavat. Liikenneselvitys. Työ: 25349. Tampere 30.5.2012 täydennys Oulu 12.4.2013

LAPUAN KAUPUNKI. Keskustan osayleiskaavat. Liikenneselvitys. Työ: 25349. Tampere 30.5.2012 täydennys Oulu 12.4.2013 LAPUAN KAUPUNKI Keskustan osayleiskaavat Liikenneselvitys Työ: 25349 Tampere 30.5.2012 täydennys Oulu 12.4.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 Tampere Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001 www.airix.fi

Lisätiedot

Liikenneselvitys Ylöjärven kaupunki

Liikenneselvitys Ylöjärven kaupunki Metsäkylän osayleiskaava, Ylöjärvi Liikenneselvitys Ylöjärven kaupunki SYYSKUU 2014 2 (23) Kuva 1. Suunnittelukohteen sijainti liikenneverkolla Ylöjärven keskustan länsipuolella valtatien 3 varressa. Kansikuva:

Lisätiedot

LOIMAAN PIKATIE MT 213 LIIKENNÖINTISELVITYS

LOIMAAN PIKATIE MT 213 LIIKENNÖINTISELVITYS Vastaanottaja Loimaan kaupunki siakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 15.8.2014 LOIMN PIKTIE MT 213 LIIKENNÖINTISELVITYS LKUSNT Loimaan kaupunki on valmistelemassa tiva-kaupan asemakaavaa ja asemakaavan muutosta

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Asiakirjatyyppi KAAVASELOSTUS, KAAVAEHDOTUSVAIHE Päivämäärä 28.03.2014 / 04.08.2014 Hyväksymispäivämäärä ja -pykälä 25.8.2014 31 Kaavatunnus 261V250814A 31 KITTILÄN KUNTA LEVIN

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNGIN 17. ALANURMON KAUPUNGINOSAN ASEMA- KAAVAN LAAJENNUS, VIERULANPELTO

LAPUAN KAUPUNGIN 17. ALANURMON KAUPUNGINOSAN ASEMA- KAAVAN LAAJENNUS, VIERULANPELTO 1 LAPUAN KAUPUNKI LAPUAN KAUPUNGIN 17. ALANURMON KAUPUNGINOSAN ASEMA- KAAVAN LAAJENNUS, VIERULANPELTO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnitelman nimi ja suunnittelualue Suunnitelman nimi on ALANURMON

Lisätiedot

Vastaanottaja Lapuan kaupunki. Asiakirjatyyppi Raportti. Päivämäärä 3.4.2013 LAPUAN KAUPUNKI POUTUNLEHDON ASEMAKAAVAN MELUSELVITYS

Vastaanottaja Lapuan kaupunki. Asiakirjatyyppi Raportti. Päivämäärä 3.4.2013 LAPUAN KAUPUNKI POUTUNLEHDON ASEMAKAAVAN MELUSELVITYS Vastaanottaja Lapuan kaupunki Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 3.4.2013 LAPUAN KAUPUNKI POUTUNLEHDON ASEMAKAAVAN MELUSELVITYS LAPUAN KAUPUNKI POUTUNLEHDON ASEMAKAAVAN MELUSELVITYS Päivämäärä 03/04/2013

Lisätiedot

SYSMÄN S-MARKETIN ALUEELLINEN LIIKENNESELVITYS. Sysmän rannikkoalueen ja miljöön kehittämisohjelma EAKR -hanke

SYSMÄN S-MARKETIN ALUEELLINEN LIIKENNESELVITYS. Sysmän rannikkoalueen ja miljöön kehittämisohjelma EAKR -hanke 6X134422 17.12.2012 SYSMÄN KUNTA PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO SYSMÄN S-MARKETIN ALUEELLINEN LIIKENNESELVITYS Sysmän rannikkoalueen ja miljöön kehittämisohjelma EAKR -hanke Sysmän kunta Päijät-Hämeen liitto S-Marketin

Lisätiedot

LUONNOS KAPULI III LIIKENNESELVITYKSEN PÄIVITYS

LUONNOS KAPULI III LIIKENNESELVITYKSEN PÄIVITYS Vastaanottaja Mäntsälän kunta Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 02/2014 LUONNOS KAPULI III LIIKENNESELVITYKSEN PÄIVITYS KAPULI III LIIKENNESELVITYKSEN PÄIVITYS Päivämäärä 7.2.2014 Laatija Tarkastaja

Lisätiedot

Tuurinportti ja Tuurin yleiskaavan laajennus

Tuurinportti ja Tuurin yleiskaavan laajennus Luonnos 30.11.2009 Tuurinportti ja Tuurin yleiskaavan laajennus Kaupalliset ja sosiaaliset vaikutukset 2 Sisältö Sisältö...2 Yhteenveto...3 1. Selvityksen tavoite ja lähtökohdat...5 1.1. Selvityksen tavoite...

Lisätiedot

YLIHÄRMÄN TAAJAMAN OSAYLEISKAAVA LIIKENTEELLINEN ARVIOINTI

YLIHÄRMÄN TAAJAMAN OSAYLEISKAAVA LIIKENTEELLINEN ARVIOINTI YLIHÄRMÄN TAAJAMAN OSAYLEISKAAVA LIIKENTEELLINEN ARVIOINTI Projekti Ylihärmän taajaman osayleiskaava Asiakas Kauhavan kaupunki, Jari Leivo Päivämäärä 12.11.2015 Lähettäjä Mikko Uljas Tiedoksi Juha-Matti

Lisätiedot

MAANKÄYTTÖASIOITA HUITTISISSA 2011. KARMA:n kokous 29.3.2011 Ulla Ojala

MAANKÄYTTÖASIOITA HUITTISISSA 2011. KARMA:n kokous 29.3.2011 Ulla Ojala MAANKÄYTTÖASIOITA HUITTISISSA 2011 KARMA:n kokous 29.3.2011 Ulla Ojala Suunnittelu- ja maankäyttöpalvelut SMP Maankäyttö Maankäyttöpäällikkö Kiinteistösihteeri Paikkatietopalvelut Paikkatietoinsinööri

Lisätiedot

VIIRINLAAKSON MATKA- JA KAUPPAKESKUS, KLAUKKALA

VIIRINLAAKSON MATKA- JA KAUPPAKESKUS, KLAUKKALA VIIRINLAAKSON MATKA- JA KAUPPAKESKUS, KLAUKKALA TOIMIVUUSTARKASTELUT LIITE: LIIKENTEEN TOIMIVUUSTARKASTELUT NYKYTILANTEESSA Sami Iikkanen, Jukka Räsänen 20.5.2014 LISÄTARKASTELUJEN TARKOITUS Lisätarkastelut

Lisätiedot

0.3 Hankkeen vaikutuksia: rakentamisen aikana, liikennemääriin ja Naistenlahden voimalaitoksen polttoainehuollon ajoreitteihin

0.3 Hankkeen vaikutuksia: rakentamisen aikana, liikennemääriin ja Naistenlahden voimalaitoksen polttoainehuollon ajoreitteihin Piirustukset 0.1 Nykytilanne ja ongelma-analyysi 0.2 Maisema-analyysi 0.3 Hankkeen vaikutuksia: rakentamisen aikana, liikennemääriin ja Naistenlahden voimalaitoksen polttoainehuollon ajoreitteihin Y1.

Lisätiedot

Poikkitien yritys- ja palvelualueen kaavarunkosuunnitelma

Poikkitien yritys- ja palvelualueen kaavarunkosuunnitelma Liikenne-ennuste ja toimivuustarkastelut MTu / TRa / TSä 31.12.2013 2 (17) 31.12.2013 SISÄLTÖ 1 LÄHTÖKOHDAT... 3 1.1 Poikkitien yritys- ja palvelualueen kaavarunkotyö... 3 1.2 Tuleva maankäyttö... 3 1.3

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1 Kaavatunnus 2-236 Asianumero 144/10.02.03/2014 ASRA.ltk: 8.4.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1 Asemakaavan muutos koskee korttelin 2061 tonttia 1. Asemakaavan muutoksella muodostuvat

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAMUUTOS KOKKOLAN PRISMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAMUUTOS KOKKOLAN PRISMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAMUUTOS KOKKOLAN PRISMA Kokkolan kaupunki Tekninen palvelukeskus Kaupunkiympäristön vastuualue Kaavoituspalvelut PL 43, 67101 Kokkola Puh. (06) 828 9111 Faksi

Lisätiedot

Pohjois-Savon kaupan maakuntakaavan palveluverkkoselvitys. Minne menet, kauppa? 8.4.2013 Kimmo Koski

Pohjois-Savon kaupan maakuntakaavan palveluverkkoselvitys. Minne menet, kauppa? 8.4.2013 Kimmo Koski Pohjois-Savon kaupan maakuntakaavan palveluverkkoselvitys Minne menet, kauppa? 8.4.2013 Kimmo Koski Sisältö 1 Kaupan nykytila 2 Väestö, ostovoima ja liiketilan laskennallinen lisätarve 3 Kaupan kehittämishankkeet

Lisätiedot

Jyväskylän kaupallinen palveluverkko 2030

Jyväskylän kaupallinen palveluverkko 2030 Jyväskylän kaupunki Kaupallinen palveluverkkoselvitys Jyväskylän kaupallinen palveluverkko 2030 Tiivistelmä, kesäkuu 2010 Selvityksen sisältö 1. Kaupan sijainnin ohjaus 2. Kaavoitustilanne ja yhdyskuntarakenne

Lisätiedot