VIIRINLAAKSON MATKA- JA KAUPPAKESKUS TOIMIVUUSTARKASTELUT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VIIRINLAAKSON MATKA- JA KAUPPAKESKUS TOIMIVUUSTARKASTELUT"

Transkriptio

1 Asiakirjatyyppi Muistio Päivämäärä Kesäkuu 2013 VIIRINLAAKSON MATKA- JA KAUPPAKESKUS TOIMIVUUSTARKASTELUT

2 TOIMIVUUSTARKASTELUT Päivämäärä 17/06/2013 Laatija Tarkastaja Kimmo Heikkilä Riikka Salli Viite Ramboll Pakkahuoneenaukio 2 PL TAMPERE P F

3 TOIMIVUUSTARKASTELUT SISÄLTÖ 1. Lähtökohdat 1 2. Liikenne-ennuste Maankäyttö Liikennemäärät 4 3. Toimivuustarkastelut Menetelmät Toimivuus aamun huipputunnin aikana Toimivuus iltapäivän huipputunnin aikana Viirintien ja Luhtajoentien kiertoliittymä Herkkyystarkastelut 9 4. Yhteenveto 11

4 TOIMIVUUSTARKASTELUT 1 1. LÄHTÖKOHDAT Nurmijärven eteläosassa sijaitseva Klaukkala on asukasluvultaan kunnan suurin taajama, jossa asuu Nurmijärven noin asukkaasta lähes puolet, yli (tieto vuodelta 2012). Selvityksen laadinnan aikana on laadittavana asemakaava Klaukkalan keskustaan, Viirinlaakson alueelle. Suunnitteilla on alueella nykyisin sijaitsevan hypermarket-kokonaisuuden laajennus, joka käsittää runsaasti myös erikoistavarakaupan toimitiloja. Samaan yhteyteen suunnitellaan matkakeskusta sekä kahta korkeaa asuinkerrostaloa, joiden alimpiin kerroksiin voidaan sijoittaa liiketiloja. Lisäksi korttelin itäpuolisen uuden katuyhteyden, Luhtajoentien, toiselle puolelle on kaavassa esitetty asuinkerrostaloja, joiden liikennetuotos on huomioitu tässä selvityksessä. Toimivuustarkastelujen tarkastelualue on esitetty kuvassa 1. Alue käsittää maankäyttöalueen liittymät Viirintielle, Luhtajoentielle, Klaukkalantielle ja Syrjäläntielle. Muista liittymistä tarkastelualueen sisälle sijoittuvat Klaukkalantien liittymät Luhtajoentien ja Lahnuksentien kohdalla sekä Viirintien ja Luhtajoen tien liittymä, jonka kohdalla tutkittavana on ollut paikalle suunniteltu yksikaistainen kiertoliittymä. Kuva 1. Toimivuustarkastelujen aluerajaus. Alueelle kaavailtu matkakeskus palvelisi aluksi Klaukkalan linja-auto- ja taksiliikennettä, mutta sen yhteyteen voitaisiin aikanaan sijoittaa myös rautatieasema, mikäli pääkaupunkiseudun kehäradalta toteutetaan yhteys Klaukkalaan. Vuonna 2007 valmistuneessa esiselvityksessä on määritetty radan edellyttämät tilatarpeet, ja ratayhteydelle on jätetty varaukset alueen kaavoihin. Tässä selvityksessä on oletettu, että ennustetilanteessa Klaukkalan rata ei vielä ole toteutunut. Hiljattain on laadittu useita selvityksiä, jotka ovat liittyneet laajemmin Klaukkalan liikennejärjestelmään ja erityisesti Klaukkalantien kehittämiseen. Klaukkalan pohjoisen ohikulkutien yleissuunnitelma on valmistunut vuonna Samana vuonna on päivitetty Klaukkalan tie- ja katuverkkosuunnitelma, jossa on laadittu liikenne-ennusteita eri verkkovaihtoehdoille vuoteen 2040 asti. Suunnitelmassa esitetään tavoitteeksi, että pohjoinen ohikulkutie valmistuu vuoteen 2020 mennessä. Suunnitelmassa on selvitetty myös muiden kulkutapojen verkkojen kehittämismahdollisuuksia ja -polkuja.

5 TOIMIVUUSTARKASTELUT 2 Tarkasteltavan maankäyttöalueen merkittävin kytkeytymiskohta Klaukkalantiehen on Luhtajoentie, joka rajaa kauppa- ja matkakeskuskokonaisuutta itäpuolelta. Luhtajoentien ja Klaukkalantien liittymän toteutusvaihtoehtoja on tarkasteltu vuonna 2012 erillisselvityksessä, jossa em. väylien sekä Lahnuksentien liittymäkokonaisuudelle haettiin parasta mahdollista ratkaisua. Kahdesta kolmihaaraisesta valoliittymästä koostuvan ratkaisun todettiin toimivuustarkastelujen perusteella toimivan vuoden 2017 liikenne-ennusteella hyvin. Toisena vaihtoehtona olleen turbokiertoliittymävaihtoehdon ei nähty tuovan hyötyä liikenteen toimivuudelle em. ratkaisuun nähden, joten selvityksessä päädyttiin suosittelemaan kahden kolmihaaraisen liittymän vaihtoehtoa. Myös Klaukkalantien kehittämisselvitys 2013 nojautuu kyseisellä kohdalla tähän ratkaisuun.

6 TOIMIVUUSTARKASTELUT 3 2. LIIKENNE-ENNUSTE Liikenne-ennuste on laadittu arkipäivän aamun ja iltapäivän huipputunnille vuodelle Pohjana on käytetty ennustevuoden EMME-mallia, joka ei sisällä Klaukkalan pohjoista ohikulkutietä. Mikäli ohikulkutie toteutuu tätä ennen, Klaukkalantieltä siirtyy liikennettä ohikulkutielle, eli tarkastelu on laadittu Klaukkalantien toimivuuden kannalta haastavimman skenaarion mukaan. Merkittävin tarkasteltavaan alueeseen vaikuttava toteutetuksi oletettu verkollinen hanke on Tornimäentien jatke, joka keventää Lahnuksentien ja Klaukkalantien liittymän liikennettä. Klaukkalantien liikennemäärä on ennusteessa (KAVL 2040) noin autoa Lahnuksentien liittymän eteläpuolella. Tierekisterin mukaan keskivuorokausiliikenne on nykytilanteessa yli ja keskiarkivuorokausiliikenne lähes autoa. Raskaan liikenteen osuus on noin 6 %. 2.1 Maankäyttö Maankäytön liikennetuotos on arvioitu Viirinlaakson asemakaavaluonnoksen (kuva 1) ja arkkitehtisuunnitelmien mukaan. Vaikka asemakaavatyötä on jatkettu vielä tämän jälkeen, liikenne-ennusteen kannalta oleellisia muutoksia siihen ei ole tullut. Maankäytön nykyiset ja tulevat kerrosneliömäärät on esitetty toiminnoittain taulukossa 1. Kuva 2. Ote Viirinlaakson asemakaavaluonnoksesta

7 TOIMIVUUSTARKASTELUT 4 Taulukko 1. Maankäytön kerrosneliömäärät toiminnoittain nykytilanteessa ja ennustetilanteessa asemakaavaluonnoksen ja arkkitehtisuunnitelmien perusteella. Kortteli 3104 Maankäytön tyyppi Kerros-m 2, nykyinen Kerros-m 2, uusi Kerros-m 2, yhteensä Hypermarket Muu liiketila Asuminen Asuminen Yhteensä Liikennemäärät Liikennetuotoslaskelmat perustuvat Liikennetarpeen arviointi maankäytön suunnittelussa (Suomen ympäristö 27/2008) -oppaaseen. Laskelmissa käytettiin oppaasta pääasiassa keskimääräisiä arvoja, eli tuloksena on liikennetuotoksen keskiarvoennuste. Taulukossa 1 esitetyn maankäytön lisäksi liikenne-ennusteeseen sisältyy matkakeskuksen aiheuttama liityntä- ja saattoliikenne. Alueen laskennallinen liikennetuotos on esitetty taulukossa 2. Tuotos sisältää nykyisen hypermarketkokonaisuuden ja Viirintorin liikenteen. Lisäksi toimivuustarkasteluissa on otettu huomioon Luhtajoentien itäpuolisen asuinalueen (kortteli 3403) liikennetuotos, joka on huipputunnin aikana noin 25 ajoneuvoa tunnissa vilkkaampaan suuntaan eli iltapäivällä maankäytön suuntaan ja aamulla siltä pois. Taulukko 2. Maankäyttöalueen (kortteli 3104) arvioitu liikennetuotos arjen aamun ja iltapäivän huipputunnin osalta. Saapuvia ajoneuvoja / h Lähteviä ajoneuvoja / h Aamun huipputunti (aht) Iltapäivän huipputunti (iht) Maankäytön liikennetuotos on lisätty Klaukkalan EMME-mallin vuoden 2040 ennusteeseen. Tarkastelutilanteen huipputuntiliikennemäärät on esitetty kuvassa 2. Klaukkalan tie- ja katuverkkosuunnitelman päivityksessä (2012) on esitetty tavoitteelliset suuntaviivat joukkoliikenteen linjaston ja vuoromäärien kehittämiselle. Joukkoliikenne on huomioitu näiden tavoitteiden mukaisesti tässä selvityksessä. Mikäli tavoitteet toteutuvat, vuorojen määrä Klaukkalasta Helsinkiin lähes kaksinkertaistuu vuorokausitasolla nykytilasta vuoteen Kuvassa 3 on esitetty joukkoliikenteen linjat ja iltapäivän huipputunnin vuorovälit, joita on käytetty tässä tarkastelussa. Aamun huipputunnin vuorotiheydet ovat kunkin linjan eri suunnilla käänteisiä iltahuipputuntiin nähden.

8 TOIMIVUUSTARKASTELUT 5 aht iht Kuva 3. Vuoden 2040 ennusteliikennemäärät aamun (aht) ja iltapäivän (iht) huipputunnin aikana (ajon./h). Kuvat Paramics-ohjelmiston näkymästä. vuoroväli 30 min. vuoroväli 45 min. vuoroväli 30 min. vuoroväli 20 min. vuoroväli 10 min. vuoroväli 15 min. Kuva 4. Tarkasteluissa käytetyt joukkoliikenteen vuorovälit iltapäivän huipputunnin aikana vuonna 2040.

9 TOIMIVUUSTARKASTELUT 6 3. TOIMIVUUSTARKASTELUT Toimivuustarkastelujen alueellinen rajaus on esitetty kuvassa 4. Kauppakeskuksen osalta tarkasteluissa on tutkittu kahta eri vaihtoehtoa, jotka on esitetty kuvassa 5. Vaihtoehdossa 1 (VE 1) on kaksi sekä sisään- että ulosajoa palvelevaa yhteyttä. Vaihtoehdossa 2 (VE 2) on niiden lisäksi kaksi ulosajoa. Toimivuustarkasteluissa ei ole otettu kantaa tonttien sisäisten yhteyksien toimivuuteen. VE 1 VE 2 Kuva 5. Toimivuustarkasteluissa tutkitut vaihtoehdot kauppakeskuksen yhteyksiksi katuverkolle. 3.1 Menetelmät Toimivuustarkastelujen simuloinnit on toteutettu Paramics-mikrosimulointiohjelmistolla vuoden 2040 aamun ja iltapäivän huipputunnille. Simuloinneissa on huomioitu joukkoliikenne edellisessä luvussa arvioitujen vuoromäärien mukaisesti. Simulointimallissa verkolle on syötetty myös raskasta liikennettä, jonka määrän on arvioitu olevan karkeasti n. 3 % kokonaisliikenteestä. Tämä luku ei sisällä seutuliikenteen linja-autoja. Taulukko 3. Liittymien palvelutason määrittely keskimääräisten viivytysten perusteella. Palvelutaso Viivytys (s) valoohjaamattomissa liittymissä (HCM) Viivytys (s) valoohjatuissa liittymissä (LIVASU) Erittäin hyvä A 10 5 Hyvä B Tyydyttävä C Välttävä D Huono E Erittäin huono F >50 >60 Simuloinneissa havaittuja liittymäviiveitä on analysoitu taulukossa 3 esitetyn palvelutasoluokituksen pohjalta. Luokitus on poimittu valo-ohjattujen liittymien osalta Liikennevalojen suunnittelu

10 TOIMIVUUSTARKASTELUT 7 (LIVASU) -ohjeesta, valo-ohjaamattomien liittymien osalta viitearvot ovat peräisin yhdysvaltalaisesta Highway Capacity Manual (HCM) -ohjeesta. Viimeisenä hyväksyttävänä tasona etenkin pääsuunnalle pidetään tavallisesti tasoa E (huono), mutta tulkintaa tehdään tapauskohtaisesti. 3.2 Toimivuus aamun huipputunnin aikana Keskimääräiset viivytykset aamun huipputunnin aikana on esitetty kuvassa 6. Kauppakeskuksen järjestelyjen VE 1:n ja VE 2:n välillä ei ole eroja liikenteellisen toimivuuden kannalta. Aamun huipputunnin aikana Klaukkalantien ja Luhtajoentien liittymässä pisimmät viiveet, keskimäärin n. 25 sekuntia, ovat Luhtajoentien tulosuunnalla. Palvelutaso on näin ollen C D (tyydyttävä välttävä). Myös suurimmat jononpituudet ovat Luhtajoentien tulosuunnalla: vasemmanpuoleisella kaistalla jono voi kasvaa noin 50 metrin pituiseksi. Jono ei kuitenkaan täytä liittymäväliä eikä ruuhkaa ei synny, ja jonot purkautuvat nopeasti. Liittymässä Klaukkalantien tulosuunnilla jonot ovat lyhyitä ja purkautuvat nopeasti. Klaukkalantien ja Lahnuksentien liittymässä pisimmät, keskimäärin sekunnin viiveet ovat Lahnuksentien tulosuunnalla, jolloin palvelutasoksi muodostuu C (tyydyttävä). Jononpituus Lahnuksentiellä on suurimmillaan noin 65 metriä. Liittymän Klaukkalantien tulosuunnilla palvelutaso on A B (erittäin hyvä hyvä). Pohjoisella tulosuunnalla jononpituus on suurimmillaan noin 45 metriä. Maankäytön liittymissä ei ilmene ongelmia. Seurantien liittymän kohdalla viiveet ovat pysäköintialueen suunnalla keskimäärin sekuntia, ja palvelutasoksi muodostuu näin B (hyvä). Luhtajoentiellä ja Viirintiellä toimivuus on kaikissa maankäyttöalueen liittymissä erittäin hyvä: Jonoutumista ei esiinny ja viiveet jäävät alle 5 sekunnin, joten palvelutaso on A. VE 1 VE 2 Kuva 6. Keskimääräiset viivytykset (s) aamun huipputunnin aikana. Kuvat Paramics-ohjelmiston näkymästä.

11 TOIMIVUUSTARKASTELUT Toimivuus iltapäivän huipputunnin aikana Keskimääräiset viivytykset iltapäivän huipputunnin aikana on esitetty kuvassa 7. Kauppakeskuksen järjestelyjen VE 1:n ja VE 2:n välillä ei ole eroja liikenteellisen toimivuuden kannalta. VE 1 VE 2 Kuva 7. Keskimääräiset viivytykset (s) iltapäivän huipputunnin aikana. Kuvat Paramics-ohjelmiston näkymästä. Iltapäivän huipputunnin aikana Klaukkalantien ja Luhtajoentien liittymässä pisimmät viiveet, keskimäärin n. 25 sekuntia, ovat aamun tavoin Luhtajoentien tulosuunnalla. Palvelutaso on C D (tyydyttävä välttävä). Jonoa kertyy hieman enemmän kuin aamulla, vasemmanpuoleisella kaistalla enimmillään noin 65 metriä. Ruuhkaa ei kuitenkaan synny ja jono purkautuu nopeasti. Klaukkalantien tulosuunnilla palvelutaso on B (hyvä). Klaukkalantien ja Lahnuksentien liittymässä pisimmät viiveet, keskimäärin sekuntia, muodostuvat iht:n aikana Klaukkalantien pohjoiselle tulosuunnalle. Palvelutaso on siten C (tyydyttävä). Tämä aiheuttaa suurimmillaan noin 65 metrin pituisen jonon, joka lähes täyttää liittymävälin Luhtajoentien kohdalle asti. Myös Klaukkalantieltä etelästä vasemmalle kääntyvien viivytykset ovat noin 25 sekuntia ja jononpituus suurimmillaan noin 50 metriä. Lahnuksentien tulosuunnalla palvelutaso on B (hyvä) ja jono pisimmillään noin 45 metriä. Maankäytön liittymissä ei ole iltapäivänkään ruuhkahuipun aikana toimivuusongelmia. Seurantien kohdalla viiveet pysäköintialueelta Klaukkalantielle liityttäessä ovat keskimäärin noin 20 sekuntia, jolloin palvelutasoksi muodostuu C (tyydyttävä). Luhtajoentiellä ja Viirintiellä toimivuus on kaikissa maankäyttöalueen liittymissä erittäin hyvä. Viiveet ovat alle 5 sekuntia, eli palvelutaso on A. Jonot maankäyttöalueen poistumisväylillä ovat sekä VE 1:ssä että VE 2:ssa pisimmillään n. 15 metriä, eli yli kolmen ajoneuvon pituisia jonoja ei ulosajoille muodostu. 3.4 Viirintien ja Luhtajoentien kiertoliittymä Viirintien ja Luhtajoentien kiertoliittymälle on tehty simulointien lisäksi teoreettinen tarkastelu. Laskelmat perustuvat Tiehallinnon Kiertoliittymien välityskyky (Tiehallinnon selvityksiä 17/2009) -ohjeessa esiteltyyn suomalaiseen laskentamenetelmään. Kuvasta 8 havaitaan, että vuoden 2040 liikennemäärillä kiertoliittymän kapasiteetista on käytössä vasta murto-osa, eli toimivuusongelmia ei ole.

12 Tulosuunnan perusvälityskyky (hay/h) VIIRINLAAKSON MATKA- JA KAUPPAKESKUS TOIMIVUUSTARKASTELUT Viirintien ja Luhtajoentien kiertoliittymän teoreettinen kuormitus ja välityskyky tulosuunnittain vuoden 2040 liikennemäärillä Yksikaistainen kiertoliittymä (teoria, d=20 m) Yksikaistainen kiertoliittymä (käytäntö) Aamun huipputunti Iltapäivän huipputunti Kiertävä liikenne (ajon./h) Kuva 8. Viirintien ja Luhtajoentien kiertoliittymän teoreettinen kuormitus ja välityskyky tulosuunnittain vuoden 2040 liikennemäärillä. Käytäntö-kuvaaja osoittaa empiirisesti havaitun nyrkkisäännön, jonka mukaisesti yksikaistaisessa kiertoliittymässä tulohaaralta kiertoliittymään saapuvia ja saman haaran kohdalla kiertäviä ajoneuvoja saa olla yhteensä noin ajon./h. Kiertoliittymän alhaiset liikennemäärät johtuvat osittain siitä, että liikenne-ennusteen pohjaksi valittiin EMMEssä skenaario, jossa pohjoinen ohikulkutie ei ole toteutunut. Kasvunvaraa on kuitenkin tämän tarkastelun perusteella niin paljon, että kiertoliittymässä ei ole odotettavissa toim i- vuusongelmia, vaikka ohikulkutie toteutuisikin. 3.5 Herkkyystarkastelut Herkkyystarkastelut toteutettiin vaihtoehdolla 1 kasvattamalla vuoden 2040 liikennemääriä tasaisesti koko verkolla. Kun ennusteliikennemääriin lisätään 20 %, verkko toimii iltapäivän huipputunnin aikana kohtalaisesti. Viiveet pitenevät lähinnä Klaukkalantien, Lahnuksentien ja Luhtajoentien liittymien alueella: Iht:n aikana pohjoisemman liittymän palvelutaso laskee E:hen (huono) ja eteläisemmän D:hen (välttävä). Klaukkalantien pohjoisen tulosuunnan jono on pisimmillään noin 170 metriä. Jono ei kasva hallitsemattomasti, mutta jonon purkautuminen voi kestää pitkään. Aht:n aikana 20 %:n lisäys ei käytännössä vaikuta palvelutasoihin. Sekä aamulla että iltapäivällä todennäköisyys Lahnuksentien ja Luhtajoentien liittymävälin täyttyminen liikenteestä kuitenkin kasvaa selvästi perusennusteesta, mikä voi heikentää ajoittain toimivuutta myös Luhtajoentien tulosuunnalla. Maankäytön liittymät Viirintiellä ja Luhtajoentiellä toimivat 20 prosentin kasvulla edelleen ongelmitta, samoin kuin Viirintien ja Luhtajoentien kiertoliittymä. Vain matkakeskuksen bussiterminaalista tultaessa palvelutaso on iltapäivällä B (hyvä), kaikki muut tonttiliittymät sekä em. kiertoliittymä toimivat palvelutasolla A (erittäin hyvä). Tämänkin tarkastelun perusteella VE 1:n mukaiset kaksi sisään- ja ulosajoa riittävät siis hyvin palvelemaan kauppakeskuksen tarpeita. Sen sijaan nykyisen Seurantien liittymän kohdalta pysäköintialueelta Klaukkalantielle liittyminen vaikeutuu sekä aht:n että iht:n aikana merkittävästi, kun ennusteliikennemääriä kasvatetaan 20 %: Klaukkalantien molemmista suunnista saapuu liittymään yhteensä ajon./h, joten sopivaa väliä ei enää löydy helposti, ja liittymän valo-ohjaukselle olisi tarvetta. Kun liikennettä kasvatetaan 30 %, liikenne toimii aamun huipputunnin aikana edelleen kohtalaisesti. Jonoa saattaa kertyä jonkin verran Luhtajoentien liittymässä Klaukkalantien pohjoiselle tulosuunnalle, mutta jono purkautuu pääsääntöisesti nopeasti. Viiveitä tarkasteltaessa Klaukkalan-

13 TOIMIVUUSTARKASTELUT 10 tien ja Luhtajoentien liittymän toimivuus laskee sekä aamun että iltapäivän huipputunnin aikana palvelutasolle F (erittäin huono). Iht:n aikana Klaukkalantien pohjoinen tulosuunta jonoutuu ajoittain Seurantien liittymän asti ja jopa sen yli. Tarkastelualueen muut Luhtajoentien ja Viirintien liittymät toimivat kuitenkin edelleen ilman toimivuusongelmia. Herkkyystarkastelujen perusteella 20 prosentin tasaista kasvua ennusteliikenteestä voidaan pitää ylärajana iltapäivän huipputunnin toimivuudelle. 30 prosentin kasvulla Klaukkalantien jonot kasvavat ajoittain pitkiksi, ja 40 prosentin kasvulla jonoutuminen alkaa olla jo hallitsematonta. Aamun huipputunnin osalta palvelutasoa voidaan pitää hyväksyttävänä vielä 30 prosentin kysyntälisäyksellä, mutta 40 prosentin kasvulla tilanne käy myös aht:n aikana kestämättömäksi. Toisaa l- ta herkkyystarkastelut kertovat hyvästä tilanteesta Luhtajoentien ja Viirintien maankäyttöliittymissä ja näiden katujen risteämiskohdan kiertoliittymässä: vaikka liikenne-ennustetta kasvatettaisiin 50 prosenttia perusennusteesta, jonoutuminen on käytännössä olematonta. Toisaalta maankäyttöalueen liittymä Seurantien kohdalla muodostuu ongelmakohdaksi jo selvästi pienemmällä kasvulla vaatien toimenpiteitä, kuten liikennevalo-ohjausta.

14 TOIMIVUUSTARKASTELUT YHTEENVETO Tässä työssä on tutkittu Klaukkalan keskustaan, Viirinlaaksoon suunnitellun maankäytön liikennejärjestelyjen toimivuutta. Hypermarket-alueen laajennus tuo alueelle runsaasti lisää kaupan kerrosneliömetrejä. Tästä syystä alueen vaikutus näkyy lähiväylien liikennemäärissä erityisesti iltapäivän ruuhkahuipun aikana, jolloin maankäyttöalueelle saapuu tai siltä poistuu noin ajoneuvoa tunnissa. Toimivuustarkasteluissa on huomioitu myös alueelle tuleva matkakeskus ja asumiselle kaavoitettava maankäyttö sekä Luhtajoentien länsi- että itäpuolella. Simulointien perusteella liikenne toimii vuonna 2040 kokonaisuutena hyvin. Jonoutumista tapahtuu ainoastaan Klaukkalantien, Luhtajoentien ja Lahnuksentien liittymäalueella. Jonot ovat kuitenkin lyhyehköjä ja purkautuvat nopeasti. Osittain jonot aiheutuvat lyhyestä liittymävälistä Luhtajoentien ja Lahnuksentien välillä, mikä korostaa valo-ohjauksen yhteenkytkennän tärkeää merkitystä. Maankäytön liittymissä palvelutaso on pääasiassa erittäin hyvä. Kauppakeskuksen sisään- ja ulosajovaihtoehtojen (VE 1 ja VE 2) välillä ei ole liikenteellisen toimivuuden kannalta eroja: myös pienemmän välityskyvyn tarjoava VE 1 toimii ongelmitta, eli kauppakeskukselle näyttää simulointien perusteella riittävän kaksi sekä sisään- että ulosajon mahdollistavaa yhteyttä katuverkolle (yksi Viirin- ja yksi Luhtajoentielle). Herkkyystarkastelujen perusteella verkko kestää vuoden 2040 ennusteliikennemäärien kasvattamisen tasaisesti noin 20 prosentilla - tämä tosin edellyttää nykyisen Seurantien liittymän kohdalla liikennevaloja tai muuta keinoa, jolla maankäytöltä Klaukkalantielle liittymistä helpotetaan. Liikenteen kasvaessa toimivuusongelmia alkaa kuitenkin muodostua vain Klaukkalantien liittymissä, sen sijaan Luhtajoentiellä ja Viirintiellä kasvunvaraa on huomattavasti enemmän.

Länsirannan asemakaavan muutos

Länsirannan asemakaavan muutos Länsirannan asemakaavan muutos Liikennetuotos ja liikennejärjestelyjen toimivuus 30.1.2014 Ympäristösi parhaat tekijät Liikennetuotokset illan huipputunnilla 2 Liikennetuotoksen arvioissa on käytetty kulkutapana

Lisätiedot

VIIRINLAAKSON MATKA- JA KAUPPAKESKUS, KLAUKKALA

VIIRINLAAKSON MATKA- JA KAUPPAKESKUS, KLAUKKALA VIIRINLAAKSON MATKA- JA KAUPPAKESKUS, KLAUKKALA TOIMIVUUSTARKASTELUT LIITE: LIIKENTEEN TOIMIVUUSTARKASTELUT NYKYTILANTEESSA Sami Iikkanen, Jukka Räsänen 20.5.2014 LISÄTARKASTELUJEN TARKOITUS Lisätarkastelut

Lisätiedot

Aulangontie 1, Hämeenlinna

Aulangontie 1, Hämeenlinna Aulangontie 1, Hämeenlinna Liikenteen toimivuustarkastelut Sito Parhaan ympäristön tekijät Simulointimallit: nyky- ja vertailuverkko NYKYVERKKO VERTAILUVERKKO Kääntyvien kaista, johon mahtuu 2 henkilöautoa

Lisätiedot

HARVIALAN ALUEEN LIIKENNE RAKENNUSKESKUS CENTRA 30.9.2011

HARVIALAN ALUEEN LIIKENNE RAKENNUSKESKUS CENTRA 30.9.2011 HARVIALAN ALUEEN LIIKENNE RAKENNUSKESKUS CENTRA 30.9.2011 1 AIKAISEMMAT SUUNNITELMAT Vuonna 2010 tehtiin Harvialan alueen liikenneselvitys Selvityksessä tutkittiin v. 2030 ennustetilannetta, jossa alueelle

Lisätiedot

Niiralan asemakaavamuutos, liikenneennuste ja toimivuustarkastelut

Niiralan asemakaavamuutos, liikenneennuste ja toimivuustarkastelut Niiralan asemakaavamuutos, liikenneennuste ja toimivuustarkastelut Ennakkoaineisto 13.1.2015 Sito Oy Ympäristösi parhaat tekijät 2 Liikenneselvityksen sisältö Työssä on tarkasteltu Niiralan asemakaava-alueelle

Lisätiedot

Mustolan asemakaavan liikenneselvitys Liikenteellinen toimivuustarkastelu

Mustolan asemakaavan liikenneselvitys Liikenteellinen toimivuustarkastelu Mustolan asemakaavan liikenneselvitys Liikenteellinen toimivuustarkastelu Tarkastelussa Lappeenrannan Mustolan asemakaava-alueen liikenteellinen toimivuus ja liiketilan kasvun vaikutukset nykyisen ja vuoden

Lisätiedot

Palomiehentien liikenteen toimivuustarkastelut

Palomiehentien liikenteen toimivuustarkastelut Palomiehentien liikenteen toimivuustarkastelut Tarkastelumenetelmä ja tarkasteltavat vaihtoehdot Simuloimalla tutkittiin Espoon Sepänkylään toteutettavan erikoistavarakaupan vaikutuksia lähiympäristön

Lisätiedot

SANTALAHDEN ASEMAKAAVA RANTAVÄYLÄN TOIMIVUUS

SANTALAHDEN ASEMAKAAVA RANTAVÄYLÄN TOIMIVUUS SANTALAHDEN ASEMAKAAVA RANTAVÄYLÄN TOIMIVUUS 28.3.2013 TARKASTELUALUEEN NYKYISET VUOROKAUSILIIKENNEMÄÄRÄT KAAVA-ALUEEN LIIKENNE-ENNUSTE Rakentuneella kaavaalueella 2 800 asukasta (sis. nykyiset asukkaat)

Lisätiedot

18.12.2013 VAAHTERAMÄEN ASEMAKAAVAN JA KLAUKKALAN MONITOIMITALON LIIKENNESELVITYS

18.12.2013 VAAHTERAMÄEN ASEMAKAAVAN JA KLAUKKALAN MONITOIMITALON LIIKENNESELVITYS 18.12.2013 VAAHTERAMÄEN ASEMAKAAVAN JA KLAUKKALAN MONITOIMITALON LIIKENNESELVITYS LIIKENNESELVITYS Tarkastus 03 Päivämäärä 18/12/2013 Laatija Mari Kinttua Tarkastaja Jukka Räsänen Hyväksyjä Jukka-Pekka

Lisätiedot

Palomiehentien liikenteen toimivuustarkastelut

Palomiehentien liikenteen toimivuustarkastelut Raportti Palomiehentien liikenteen toimivuustarkastelut 20.11.2015 Sisältö Sisältö... 2 1. Suunnitelman yleiskuvaus... 3 2. Tarkastelumenetelmä ja liikenne-ennuste... 4 2.1. Tarkastelumenetelmä... 4 2.2.

Lisätiedot

Outlet-kylän asemakaava Valtatien 2 Lasitehtaantien ja Kauppatien liittymien toimivuustarkastelu

Outlet-kylän asemakaava Valtatien 2 Lasitehtaantien ja Kauppatien liittymien toimivuustarkastelu Outlet-kylän asemakaava Valtatien 2 Lasitehtaantien ja Kauppatien liittymien toimivuustarkastelu Humppilan kunta 12.2.2015 Page 1 Sisältö Työn lähtökohdat Tarkastelut Nykytilanne vuonna 2015 Outlet-kylä

Lisätiedot

Peuraniityn kunnallistekninen yleissuunnitelma, Liikenteen toimivuustarkastelut

Peuraniityn kunnallistekninen yleissuunnitelma, Liikenteen toimivuustarkastelut Raportti Peuraniityn kunnallistekninen yleissuunnitelma, Liikenteen toimivuustarkastelut 28.5.2015 Sisältö Sisältö... 2 1. Tarkastelumenetelmä ja liikenne-ennuste... 3 1.1. Tarkastelumenetelmä... 3 1.2.

Lisätiedot

Lappeenrannan Kisapuiston liikenteellinen toimivuustarkastelu

Lappeenrannan Kisapuiston liikenteellinen toimivuustarkastelu Mikko Yli-Kauhaluoma 9.8.2017 Mikko Jokinen Trafix Oy LIITE 10 Lappeenrannan Kisapuiston liikenteellinen toimivuustarkastelu Liikennemäärät Tarkastelussa Kisapuiston liikennemäärinä on käytetty Lappeenrannan

Lisätiedot

LIIKENNETARKASTELU KALEVANRINTEEN ENSIMMÄINEN RAKENNUSVAIHE

LIIKENNETARKASTELU KALEVANRINTEEN ENSIMMÄINEN RAKENNUSVAIHE LIIKENNETARKASTELU KALEVANRINTEEN ENSIMMÄINEN RAKENNUSVAIHE 14.11.2013 SISÄLTÖ Nykyliikennemäärät ja liikenteen toimivuus Liikenne-ennuste Yön yli tilanteen toimivuus Herkkyystarkastelut NYKYTILANNE LIIKENNELASKENNAT

Lisätiedot

Muistio. Valo-ohjaamattomien liittymien (Sääskensuontie ja Madekoskentie) toimivuustarkastelu. Sääskensuontien liittymä

Muistio. Valo-ohjaamattomien liittymien (Sääskensuontie ja Madekoskentie) toimivuustarkastelu. Sääskensuontien liittymä Muistio Tiehallinto, Oulun tiepiiri Oulun kaupunki Vt 22 kehittämisselvitys välillä valtatie 4 kaupungin raja, Oulu Valo-ohjaamattomien liittymien (Sääskensuontie ja Madekoskentie) toimivuustarkastelu

Lisätiedot

Himoksen Uskolan ja kylpylän asemakaavojen alueen liikenteen toimivuustarkastelu

Himoksen Uskolan ja kylpylän asemakaavojen alueen liikenteen toimivuustarkastelu Himoksen Uskolan ja kylpylän asemakaavojen alueen liikenteen toimivuustarkastelu Jämsän kaupunki 9.5.2016 Page 1 Sisältö Työn lähtökohdat Tarkastelut Johtopäätökset Paikkatietoikkuna 2016 9.5.2016 Page

Lisätiedot

Pohjoisväylän - Helsingintien liittymän toimivuustarkastelu

Pohjoisväylän - Helsingintien liittymän toimivuustarkastelu Pohjoisväylän - Helsingintien liittymän toimivuustarkastelu Tarkasteluperiaatteet Tarkastelussa arvioidaan Terholan liikekiinteistön rakentamisen vaikutuksia Pohjoisväylän ja Hesingintien liittymän toimivuuteen.

Lisätiedot

Lavolankadun liikenneselvitys: liikenteellinen toimivuustarkastelu

Lavolankadun liikenneselvitys: liikenteellinen toimivuustarkastelu Mikko Jokinen Trafix Oy 14.12.2017 : liikenteellinen toimivuustarkastelu Trafix Oy 1 : liikenteellinen toimivuustarkastelu Tarkastelukohde Tarkastelun kohteena on Lappeenrannan Lavolankadun liikenteellinen

Lisätiedot

Lappeenrannan Kisapuiston liikenteellinen toimivuustarkastelu

Lappeenrannan Kisapuiston liikenteellinen toimivuustarkastelu Mikko Yli-Kauhaluoma Mikko Jokinen Trafix Oy 9.8.2017 LIITE 10 n liikenteellinen toimivuustarkastelu Liikennemäärät Tarkastelussa Kisapuiston liikennemäärinä on käytetty Lappeenrannan kaupungin arviota,

Lisätiedot

Härmälän liikennejärjestelyjen esiselvitys Herkkyystarkastelu, Härmäläntanta II asukasmäärä / Antti Soisalo

Härmälän liikennejärjestelyjen esiselvitys Herkkyystarkastelu, Härmäläntanta II asukasmäärä / Antti Soisalo Härmälän liikennejärjestelyjen esiselvitys Herkkyystarkastelu, Härmäläntanta II asukasmäärä 14.6.2012 / Antti Soisalo Huipputunnin liikennetuotokset korjattu ja simulointitulokset päivitetty 4.10.2012

Lisätiedot

Liittymän toiminta nelihaaraisena valo-ohjaamattomana liittymänä Ristikkoavaimentien rakentamisen jälkeen.

Liittymän toiminta nelihaaraisena valo-ohjaamattomana liittymänä Ristikkoavaimentien rakentamisen jälkeen. Porvoon kaupunki 7224 Loviisantien yritysalue Toimivuustarkastelu Tämä toimivuustarkastelu on laadittu Porvoon kaupungin toimeksiannosta. Tarkastelun kohteena on liikenteellinen toimivuus Loviisantie Porvoon

Lisätiedot

Turvesuonkadun hypermarketin liittymän toimivuustarkastelut 17.10.2007. WSP Finland Oy

Turvesuonkadun hypermarketin liittymän toimivuustarkastelut 17.10.2007. WSP Finland Oy Turvesuonkadun hypermarketin liittymän toimivuustarkastelut 17.10.2007 WSP Finland Oy 1. TARKASTELUN LÄHTÖKOHDAT Työn tarkoituksena oli tutkia eri liittymäratkaisujen liikenteellistä toimivuutta Turvesuonkadun

Lisätiedot

Rasinkylän asemakaavan liikennetarkastelu. Strafica Oy

Rasinkylän asemakaavan liikennetarkastelu. Strafica Oy Rasinkylän asemakaavan liikennetarkastelu Strafica Oy 15.4.2015 Tarkastelun sisältö Rasinkylän asemakaava-alue sijoittuu Kotkan Sutelan kaupunginosaan, Sutelantien, Pernoontien ja Mussalontien risteysalueen

Lisätiedot

HAMINAN MERIKADUN LIIKENNEJÄRJESTELYT JA TOIMIVUUSTARKASTELUT

HAMINAN MERIKADUN LIIKENNEJÄRJESTELYT JA TOIMIVUUSTARKASTELUT Ramboll Finland Oy PL 3, Piispanmäentie 5 02241 ESPOO Puh. 020 755 611 Fax 020 755 6202 www.ramboll.fi HAMINAN MERIKADUN LIIKENNEJÄRJESTELYT JA TOIMIVUUSTARKASTELUT Päivämäärä 21.4.2011 SISÄLTÖ 2 LIITTEET...

Lisätiedot

Rykmentinpuiston keskustan asemakaava-alueen keskeisten katuliittymien toimivuustarkastelut Katarina Wallin ja Olli Haveri

Rykmentinpuiston keskustan asemakaava-alueen keskeisten katuliittymien toimivuustarkastelut Katarina Wallin ja Olli Haveri Rykmentinpuiston keskustan asemakaava-alueen keskeisten katuliittymien toimivuustarkastelut Katarina Wallin ja Olli Haveri Tarkastelumenetelmä Simuloimalla tutkittiin Tuusulan Rykmentinpuiston keskustan

Lisätiedot

Kotkan Kantasataman liikenneselvitys Toimivuustarkastelut. Strafica Oy

Kotkan Kantasataman liikenneselvitys Toimivuustarkastelut. Strafica Oy Kotkan Kantasataman liikenneselvitys Toimivuustarkastelut Strafica Oy 20.12.2014 Kantasataman lopputilanne 6.11.2014 2 Liikenne-ennuste Keväällä 2014 laadittua liikenne-ennustetta päivitettiin 6.11.2014

Lisätiedot

NOKIAN KESKUSTAN LIIKENNESUUNNITELMA LIIKENTEELLISET TOI- MIVUUSTARKASTELUT

NOKIAN KESKUSTAN LIIKENNESUUNNITELMA LIIKENTEELLISET TOI- MIVUUSTARKASTELUT Vastaanottaja Tommi Jalkanen, Nokian kaupunki Asiakirjatyyppi Muistio Päivämäärä 5.5.2011 NOKIAN KESKUSTAN LIIKENNESUUNNITELMA LIIKENTEELLISET TOI- MIVUUSTARKASTELUT NOKIAN KESKUSTAN LIIKENNESUUNNITELMA

Lisätiedot

Multimäki II, kunnallistekniikan YS

Multimäki II, kunnallistekniikan YS 1 / 7 Liikenteelliset tarkastelut Tero Rahkonen L1 28.5.2014 2 / 7 2 (7) 28.5.2014 SISÄLTÖ 1 LIIKENNEMÄÄRÄT... 3 1.1 Nykyliikenne... 3 1.2 Ennusteliikenne... 3 2 LIIKENTEEN TOIMIVUUS... 4 2.1 Toimivuustarkastelut...

Lisätiedot

Genimap Oy, lupa L4377. Liittymän toimivuustarkastelu Valtatie 4, Shellin liittymä, Ii. Mika Räsänen

Genimap Oy, lupa L4377. Liittymän toimivuustarkastelu Valtatie 4, Shellin liittymä, Ii. Mika Räsänen Genimap Oy, lupa L4377 Liittymän toimivuustarkastelu Valtatie 4, Shellin liittymä, Ii Mika Räsänen Valtatie 4, Shellin liittymä, Ii 1 1 LÄHTÖKOHDAT Tehtävä Tehtävänä on tarkastella liittymän toimivuutta

Lisätiedot

MUISTIO J. Rinta-Piirto 4.6.2008 Seinäjoen Itikanmäki Liikenne-ennuste ja arvioita toimivuuksista Lähtökohtia Seinäjoen Itikanmäen alueelle on suunnitteilla uutta maankäyttöä. Tavoitteena on muuttaa joen

Lisätiedot

Kotkan Kantasataman liikenneselvitys Toimivuustarkastelut. Strafica Oy 27.11.2014

Kotkan Kantasataman liikenneselvitys Toimivuustarkastelut. Strafica Oy 27.11.2014 LIITE 6 Kotkan Kantasataman liikenneselvitys Toimivuustarkastelut Strafica Oy 27.11.2014 Kantasataman lopputilanne 6.11.2014 2 Liikenne-ennuste Keväällä 2014 laadittua liikenne-ennustetta päivitettiin

Lisätiedot

RAJALINNAN TYÖPAIKKA-ALUE II, 3449, LIIKENNESELVITYS

RAJALINNAN TYÖPAIKKA-ALUE II, 3449, LIIKENNESELVITYS 1/5 Kaavoitus RAJALINNAN TYÖPAIKKA-ALUE II, 3449, LIIKENNESELVITYS Tehtävä Tehtävänä oli tarkastella asemakaava-alueen liikennejärjestelyjä, asemakaavan vaikutusta liikenneverkkoon sekä uuden maankäytön

Lisätiedot

Sipoon Söderkullan liikenteellinen selvitys

Sipoon Söderkullan liikenteellinen selvitys 16.01.2014 LPo, MTu, TLe Raportti 16.1.2014 16.1.2014 1 (15) SISÄLTÖ 1 TYÖN LÄHTÖKOHDAT... 2 1.1 Työn tausta... 2 1.2 Söderkullan alueen tie- ja katuverkko... 2 1.3 Alueen kehittyminen ja suunnitelmat...

Lisätiedot

FOCUS-ALUEEN LIIKENNETARKASTELUT

FOCUS-ALUEEN LIIKENNETARKASTELUT FOCUS-ALUEEN LIIKENNETARKASTELUT Lähtökohdat ja oletukset Liikenteellinen toimivuustarkastelu on laadittu Paramics-mikrosimulointiohjelmalla. Tarkastelualue on esitetty kuvassa 1. Toimivuustarkasteluissa

Lisätiedot

ELOVAINION KOHDAN LIIKENTEELLINEN SELVITYS

ELOVAINION KOHDAN LIIKENTEELLINEN SELVITYS ELOVAINION KOHDAN LIIKENTEELLINEN SELVITYS LIIKENNE-ENNUSTE LÄHTÖKOHDAT Liikenteellisiä tarkasteluita varten laadittiin liikenne-ennuste Ylöjärven keskustan alueelta. Ennusteessa on otettu huomioon Ylöjärven

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: 26725. Tampere 20.1.2014

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: 26725. Tampere 20.1.2014 NOUSIAISTEN KUNTA Kaitaraisten yritysalueen asemakaavan liikenneselvitys Työ: 26725 Tampere 20.1.2014 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 Tampere Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001 Y-tunnus: 0564810-5

Lisätiedot

Salo, Rannikon OYK. Liikenteelliset vaikutukset. Liikennemäärät ja liikenne-ennuste v.2030

Salo, Rannikon OYK. Liikenteelliset vaikutukset. Liikennemäärät ja liikenne-ennuste v.2030 LIITE 4 Salo, Rannikon OYK Liikenteelliset vaikutukset Liikennemäärät ja liikenne-ennuste v.2030 Osayleiskaava-alueella kulkee kaksi lounais-koillis-suuntaista tietä: Merikulmantie (mt 1824) ja Hämeenkyläntie

Lisätiedot

Lentokonetehtaan liikenteelliset vaikutukset. Aineisto / Sitowise

Lentokonetehtaan liikenteelliset vaikutukset. Aineisto / Sitowise Lentokonetehtaan liikenteelliset vaikutukset Aineisto / Sitowise 2 Härmälänrannan alueen kehittyminen Nykytila Asunnoista valmiina noin 40% (Pääosa Valmetinkadun itäpuolella) Työmaaliikenne Useita asuintaloja

Lisätiedot

Toimivuustarkastelut. Talman osayleiskaavan liikenneselvityksen päivitys, When infrastructure counts.

Toimivuustarkastelut. Talman osayleiskaavan liikenneselvityksen päivitys, When infrastructure counts. Toimivuustarkastelut Talman osayleiskaavan liikenneselvityksen päivitys, When infrastructure counts. 2 Toimivuustarkastelut, liikennemäärät Tarkasteltuina on mt148 ja mt140 kriittiset liittymäalueet Keravan

Lisätiedot

LIDL LINNAINMAA LIIKENTEEN TOIMIVUUSTARKASTELUT

LIDL LINNAINMAA LIIKENTEEN TOIMIVUUSTARKASTELUT LIDL LINNAINMAA LIIKENTEEN TOIMIVUUSTARKASTELUT MML karttapaikka 2018 21.5.2018 PERUSTEET Toimivuustarkastelut tehtiin Synchro/SimTraffic ohjelmalla. Tarkastelussa tutkittiin Lidlin tuottaman liikenteen

Lisätiedot

Eskoon Tyrnäväntien liittymien toimivuustarkastelut

Eskoon Tyrnäväntien liittymien toimivuustarkastelut Eskoon Tyrnäväntien liittymien toimivuustarkastelut Jussi Lassila 16.3.2016 Sito Parhaan ympäristön tekijät Tarkastellut vaihtoehdot Toimivuustarkastelut on tehty kahdelle tilanteelle Perusennuste 2030-2040

Lisätiedot

MIKKELÄN TAKOMON LIIKENNESELVITYS

MIKKELÄN TAKOMON LIIKENNESELVITYS MIKKELÄN TAKOMON LIIKENNESELVITYS 31.10.2017 LÄHTÖKOHDAT Työssä tarkasteltiin Espoontien ja Teirinsyrjän liittymään tarvittavia liikennejärjestelyjä - hankkeen toteutuessa. Nykyisessä asemakaavassa päivittäistavarakaupan

Lisätiedot

OJALA-LAMMINRAHKA PÄÄKADUN YS LIIKENNETARKASTELUT

OJALA-LAMMINRAHKA PÄÄKADUN YS LIIKENNETARKASTELUT OJALA-LAMMINRAHKA PÄÄKADUN YS LIIKENNETARKASTELUT 14.3.2017 LÄHTÖKOHDAT Tutkittiin Ojalan ja Lamminrahkan kaupunginosien rakentamisten vaikutusta liittymien toimivuuteen Aitolahdentiellä sekä Ojalan uudella

Lisätiedot

LIDL LIIKENTEELLISET TARKASTELUT -VANTAANLAAKSO

LIDL LIIKENTEELLISET TARKASTELUT -VANTAANLAAKSO LIDL LIIKENTEELLISET TARKASTELUT -VANTAANLAAKSO SISÄLTÖ Ajouratarkastelut Liikenteelliset toimivuustarkastelut Yhteenveto AJOURATARKASTELUT VANTAANLAAKSO Suunnitelman mukainen järjestely mahdollistaa toimivan

Lisätiedot

Naantalin Aurinkotie/Nuhjalantie liittymäalueen liikennelaskennat ja toimivuustarkastelut

Naantalin Aurinkotie/Nuhjalantie liittymäalueen liikennelaskennat ja toimivuustarkastelut Naantalin Aurinkotie/Nuhjalantie liittymäalueen liikennelaskennat ja toimivuustarkastelut 11.4.2019 Liikennelaskennat AAMUN HUIPPUTUNTI Liikennelaskennat suoritettiin torstaina 28.3.2019 Aurinkotien ja

Lisätiedot

Suupohjantien ja Kantatie 67:n liittymän n toimivuustarkastelut 18.6.2010.2010

Suupohjantien ja Kantatie 67:n liittymän n toimivuustarkastelut 18.6.2010.2010 Suupohjantien ja Kantatie 67:n liittymän n toimivuustarkastelut 18.6.2010.2010 Yleistä tarkasteluista Toimivuustarkastelut pohjautuvat nykytilanteen liikennelaskentaan tarkasteltavasta liittymästä sekä

Lisätiedot

Jaakko Tuominen 14.1.2013 1 (8)

Jaakko Tuominen 14.1.2013 1 (8) Jaakko Tuominen 14.1.2013 1 (8) 1 Yleistä Tarkastelualue sijaitsee Tuusulassa Vantaan rajalla. Kuva 1: tarkastelualueen sijainti (www.tuusula.fi) Kelatien alue on pienteollisuusaluetta ja alueen toteutunut

Lisätiedot

Valtateiden 2 ja 9 risteysalueen liikenneselvitys. Humppila

Valtateiden 2 ja 9 risteysalueen liikenneselvitys. Humppila Valtateiden 2 ja 9 risteysalueen liikenneselvitys Humppila 12.1.2011 Työn tavoitteet Työn tavoitteena on tutkia valtateiden 2 ja 9 risteysalueelle ja sen läheisyyteen kaavaillun uuden maankäytön synnyttämän

Lisätiedot

Poikkitien palvelualueen liikenneselvityksen päivitys, 2016

Poikkitien palvelualueen liikenneselvityksen päivitys, 2016 Poikkitien palvelualueen liikenneselvityksen päivitys, 2016 Liikenteelliset vaikutukset PKi, TRa 1.4.2016 Poikkitien palvelualueen liikenneselvityksen päivitys, 2016 2 (14) 1.4.2016 SISÄLTÖ 1 MAANKÄYTTÖ...

Lisätiedot

Trafix Oy Kuva 1. Tarkastelussa käytetyt liikennejärjestelyt; yksikaistainen kiertoliittymä (VE1).

Trafix Oy Kuva 1. Tarkastelussa käytetyt liikennejärjestelyt; yksikaistainen kiertoliittymä (VE1). Mutkakadun kiertoliittymän toimivuustarkastelu Toimivuustarkastelussa tutkittiin Mutkakadun ja Snellmaninkadun liittymän muuttamista kiertoliittymäksi ennusteen 2014 ja vuoden 2025 iltahuipputunnin liikennemäärillä.

Lisätiedot

MIILUKORPI II, ASEMAKAAVA TOIMIVUUSTARKASTELU. 1. Työn tausta: 1.1 Suunnitelma

MIILUKORPI II, ASEMAKAAVA TOIMIVUUSTARKASTELU. 1. Työn tausta: 1.1 Suunnitelma MIILUKORPI II, 631900 ASEMAKAAVA TOIMIVUUSTARKASTELU 1. Työn tausta: 1.1 Suunnitelma Työssä tutkittiin Miilukorpi II-asemakaavan vaikutukset liikenteen toimivuuteen ympäröivällä katuverkolla (Nupurintie

Lisätiedot

Liittymän toimivuustarkastelu Valtatie 20, Yrityskylän liittymä, Kiiminki

Liittymän toimivuustarkastelu Valtatie 20, Yrityskylän liittymä, Kiiminki Liittymän toimivuustarkastelu Valtatie 20, Yrityskylän liittymä, Kiiminki Mika Räsänen Valtatie 20, Yrityspuiston liittymä 1 1 LÄHTÖKOHDAT Tehtävä Tehtävänä on tarkastella liittymän toimivuutta nykyisin

Lisätiedot

Pirkkalan keskustakorttelin asemakaavan muutoksen liikenneselvitys

Pirkkalan keskustakorttelin asemakaavan muutoksen liikenneselvitys Pirkkalan keskustakorttelin asemakaavan muutoksen liikenneselvitys Lisätarkastelu muuttuneiden maankäyttösuunnitelmien perusteella Maiju Lintusaari Sito Parhaan ympäristön tekijät Lähtötiedot Asumisen

Lisätiedot

Amurin yleissuunnitelman liikenneselvitys

Amurin yleissuunnitelman liikenneselvitys Amurin yleissuunnitelman liikenneselvitys Perustuu H&K laatimaan maankäytön yleissuunnitelmaan. Työssä tehtiin - liikenne-ennuste - toimivuustarkastelut simuloimalla - tarvittavien toimenpiteiden määrittelyn

Lisätiedot

Lappeenrannan sairaalan liittymien liikenteellinen toimivuustarkastelu

Lappeenrannan sairaalan liittymien liikenteellinen toimivuustarkastelu Lappeenrannan sairaalan liittymien liikenteellinen toimivuustarkastelu Mikko Yli-Kauhaluoma Trafix Oy 28.4.2015 Johdanto Työssä on tarkasteltu Lappeenrannan sairaalan ympäristön uusien liittymäjärjestelyiden

Lisätiedot

Vt2 toimivuustarkastelut Ruskilantien ja Tervasmäentien liittymissä

Vt2 toimivuustarkastelut Ruskilantien ja Tervasmäentien liittymissä Vt2 toimivuustarkastelut Ruskilantien ja Tervasmäentien liittymissä Nakkilan kunta 26.11.2015 Page 1 Sisältö Työn lähtökohdat Tarkastelut ja tulokset Johtopäätökset 26.11.2015 Page 2 Työn lähtökohdat FCG

Lisätiedot

Lappeenrannan monitoimihalli

Lappeenrannan monitoimihalli LIITE 9 Lappeenrannan monitoimihalli Liikenteellinen toimivuustarkastelu Mikko Yli-Kauhaluoma Trafix Oy 24.5.2018 Tarkastelualue Ve1 Lappeenrantaan suunnitellun monitoimihallin sijainti Lappeenkadun katetulla

Lisätiedot

Myyrmäen katuverkon toimivuustarkastelu

Myyrmäen katuverkon toimivuustarkastelu Myyrmäen katuverkon toimivuustarkastelu 3.1.2018 Tarkastelumenetelmä ja liikenneverkko Simuloimalla tutkittiin Myyrmäen keskusta-alueen katuverkon liikenteen toimivuutta vuoden 2040 iltahuipputunnin ennustetilanteissa,

Lisätiedot

NURMIJÄRVI OJAKKALANTIEN JA HELSINGINTIEN LIITTYMÄN LIIKENNEVALORATKAISU

NURMIJÄRVI OJAKKALANTIEN JA HELSINGINTIEN LIITTYMÄN LIIKENNEVALORATKAISU NURMIJÄRVI OJAKKALANTIEN JA HELSINGINTIEN LIITTYMÄN LIIKENNEVALORATKAISU MUISTIO 30.11.2010 1-1 Päivämäärä 30/11/2010 Laatija Čapek Karel, Nyberg Johanna Tarkastaja Hyväksyjä SISÄLTÖ 1. TYÖN LÄHTÖKOHDAT

Lisätiedot

PAINOKANKAAN-KARANOJAN LIIKENNESELVITYS

PAINOKANKAAN-KARANOJAN LIIKENNESELVITYS 1(10) 15.11.2010 MUISTIO PAINOKANKAAN-KARANOJAN LIIKENNESELVITYS 1. Yleistä Painokankaan-Karanojan osayleiskaava-alue (kuva 1) sijaitsee valtatien 10, Orsitien ja valtatien 3 eteläpuolella. Alueen toteutuneen

Lisätiedot

TUUSULAN KUNTA KUNTAKEHITYS / KAAVOITUS

TUUSULAN KUNTA KUNTAKEHITYS / KAAVOITUS 16X161127 27.3.2014 TUUSULAN KUNTA KUNTAKEHITYS / KAAVOITUS LAHELANPELTO II ASEMAKAAVAN TOIMIVUUSTARKASTELU Esipuhe Tämä toimivuustarkastelu on tehty Tuusulan kunnan toimeksiannosta. Selvitys käsittää

Lisätiedot

Kauppajoupin liikenneselvitys. toimivuustarkastelut

Kauppajoupin liikenneselvitys. toimivuustarkastelut Kauppajoupin liikenneselvitys Liikenne-ennusteet ennusteet ja toimivuustarkastelut 06.05.2010 Yleistä liikenne-ennusteista ennusteista Liikenne-ennusteet laadittiin Seinäjoen liikennemallin tuloksia hyödyntäen

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KESKUSTAN LÄNSIOSA LIIKENTEEN TOIMIVUUSTARKASTELUT MUISTIO

LAPPEENRANNAN KESKUSTAN LÄNSIOSA LIIKENTEEN TOIMIVUUSTARKASTELUT MUISTIO LAPPEENRANNAN KESKUSTAN LÄNSIOSA LIIKENTEEN TOIMIVUUSTARKASTELUT MUISTIO 23.2.2015 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO 1 1 TARKASTELUN LÄHTÖKOHDAT 2 2 LIIKENNEMÄÄRÄTIEDOT 3 3 LIIKENTEEN TOIMIVUUS 4 3.1 Nykytilanne...

Lisätiedot

Talman TM2-asemakaavaalueen kiertoliittymien (2 kpl) suunnittelu ensivaiheen tasoliittymäratkaisuina

Talman TM2-asemakaavaalueen kiertoliittymien (2 kpl) suunnittelu ensivaiheen tasoliittymäratkaisuina Talman TM2-asemakaavaalueen kiertoliittymien (2 kpl) suunnittelu ensivaiheen tasoliittymäratkaisuina Liikenteen toimivuustarkastelut ja liittymäsuunnitelmat Työn lähtökohdat ja sisältö 2 Työssä tutkittiin

Lisätiedot

NURMON ABC-MYYMÄLÄN ASEMAKAAVAN LIIKENTEELLINEN SELVITYS

NURMON ABC-MYYMÄLÄN ASEMAKAAVAN LIIKENTEELLINEN SELVITYS FCG Finnish Consulting Group Oy Etelä-Pohjanmaan osuuskauppa NURMON ABC-MYYMÄLÄN ASEMAKAAVAN LIIKENTEELLINEN SELVITYS Raportti, luonnos 3773-P11136 ABC-myymälä 26.2.2010 FCG Finnish Consulting Group Oy

Lisätiedot

HATSINANPUISTO LIIKENNETARKASTELUJEN PÄIVITYS

HATSINANPUISTO LIIKENNETARKASTELUJEN PÄIVITYS HATSINANPUISTO LIIKENNETARKASTELUJEN PÄIVITYS 11.4.2018 LÄHTÖKOHDAT Liikenteen toimivuustarkastelut laadittiin alun perin asemakaavamuutoksen 2017 yhteydessä, ja ne on kuvattu tarkemmin raportissa Perkkaan

Lisätiedot

Takumäentie Takumäenkuja Pälkäneentie (Kt 57) Tölkkimäentie Vt 3. Wartiamäentie (mt 130)

Takumäentie Takumäenkuja Pälkäneentie (Kt 57) Tölkkimäentie Vt 3. Wartiamäentie (mt 130) Takumäenkuja asemakaavamuutos 2523, Pullerinmäki, liikennetarkastelu 30.12.2015 Liikennetarkastelu on tehty Takumäenkujan asemakaavan muutosta varten (kohteen sijainti liitteessä 1). Kaavan tarkoituksena

Lisätiedot

Vanhan Rauman katujärjestelyjen muutoksen liikenteellinen toimivuus

Vanhan Rauman katujärjestelyjen muutoksen liikenteellinen toimivuus 6.9.2013 1 (8) Vanhan Rauman katujärjestelyjen muutoksen liikenteellinen toimivuus Lähtökohdat Työssä on tarkasteltu Kuninkaankadun ja Kauppakadun katujärjestelyjen muutosten vaikutuksia Vanhan Rauman

Lisätiedot

ERIKSNÄSIN OYK-ALUEEN LIIKENNE- ENNUSTE JA LIIKENTEEN TOIMIVUUSTARKASTELUT

ERIKSNÄSIN OYK-ALUEEN LIIKENNE- ENNUSTE JA LIIKENTEEN TOIMIVUUSTARKASTELUT Ramboll Finland Oy Espoo, pääkonttori PL 25, Säterinkatu 6 FI-02601 Espoo ERIKSNÄSIN OYK-ALUEEN LIIKENNE- ENNUSTE JA LIIKENTEEN TOIMIVUUSTARKASTELUT Puh. 020 755 611 Fax 020 755 6202 www.ramboll.fi Päivämäärä

Lisätiedot

VIITASAAREN VÄHIT- TÄISKAUPAN SUURYK- SIKÖN LIIKENNESELVITYS

VIITASAAREN VÄHIT- TÄISKAUPAN SUURYK- SIKÖN LIIKENNESELVITYS Vastaanottaja Viitasaaren kaupunki Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä Syyskuu 2014 VIITASAAREN VÄHIT- TÄISKAUPAN SUURYK- SIKÖN LIIKENNESELVITYS Liikenneselvitys 1 SISÄLTÖ 1. Lähtökohdat 2 1.1 Liikennöintiselvityksen

Lisätiedot

VOIMALANTIE 5-6 VANTAA Asemakaavan muutos nro LIIKENNE SUUNNITTELUALUE

VOIMALANTIE 5-6 VANTAA Asemakaavan muutos nro LIIKENNE SUUNNITTELUALUE SUUNNITTELUALUE MAANKÄYTTÖSUUNNITELMAT 1.VAIHE Murata Electronics Oy:n laajennus noin 8500 kem2 Voimalantie 6:n alueelle Muratan työntekijöiden pysäköinti, noin 500 autopaikkaa. Nykyisin autopaikkoja on

Lisätiedot

KIVISTÖN KAUPUNKIKESKUS, LIIKENNE 9.10.2014

KIVISTÖN KAUPUNKIKESKUS, LIIKENNE 9.10.2014 KIVISTÖN KAUPUNKIKESKUS, LIIKENNE 9.10.2014 LIIKENNE-ENNUSTEET ja LIIKENTEEN TOIMIVUUSTARKASTELUT Kivistön kaupunkikeskuksen suunnittelun yhteydessä on laadittu HSL:n tuoreimpia liikennemalleja hyödyntäen

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KESKUSTAN KEHÄN TOIMIVUUSTARKASTELU

JÄRVENPÄÄN KESKUSTAN KEHÄN TOIMIVUUSTARKASTELU JÄRVENPÄÄN KESKUSTAN KEHÄN TOIMIVUUSTARKASTELU LUONNOS 5.1.2012 1(8) 1 LÄHTÖKOHDAT Työn tarkoituksena on tutkia Järvenpäässä Helsingintielle rautatien länsipuolelle tehtävien katuverkon uudistamistoimenpiteiden

Lisätiedot

MUISTIO. Kyllösen asemakaava Limingassa liikenneselvitys

MUISTIO. Kyllösen asemakaava Limingassa liikenneselvitys MUISTIO Projekti Asiakas Limingan maankäytön kehittäminen vaikutukset valtatien Sweco Ympäristö Päivämäärä 30.9.2014 Laatija Tuomo Vesajoki, Jouko Hintsala, Vesa-Pekka Saunakangas Kyllösen asemakaava Limingassa

Lisätiedot

Lappeenranta (Skinnarila) Sammonlahden koulukeskuksen liikenteen toimivuustarkastelu. Mikko Yli-Kauhaluoma

Lappeenranta (Skinnarila) Sammonlahden koulukeskuksen liikenteen toimivuustarkastelu. Mikko Yli-Kauhaluoma Lappeenranta (Skinnarila) Sammonlahden koulukeskuksen liikenteen toimivuustarkastelu Mikko Yli-Kauhaluoma 14.9.2016 Tarkastelualue Tarkastelussa pääpaino keskittyi suunnitellun uuden koulukeskuksen ympäristön

Lisätiedot

LIIKENTEEN TOIMIVUUS NUOTTASAARENTIE 5 TOIMENPITEET 2016/04/19

LIIKENTEEN TOIMIVUUS NUOTTASAARENTIE 5 TOIMENPITEET 2016/04/19 LIIKENTEEN TOIMIVUUS NUOTTASAARENTIE 5 TOIMENPITEET TARKASTELUN LÄHTÖKOHDAT TARKASTELUALUE JA LIIKENNEMÄÄRÄT UUSI MAANKÄYTTÖ; NUOTTASAARENTIE 5 VE 0, NYKYTILA MAANKÄYTTÖ LIIKENNE VE 0+, NYKYTILA + MAANKÄYTTÖMUUTOKSET

Lisätiedot

LIITE 5 BASTUKÄRRIN LOGISTIIKKA-ALUEEN LIIKENNESELVITYS

LIITE 5 BASTUKÄRRIN LOGISTIIKKA-ALUEEN LIIKENNESELVITYS LIITE 5 BASTUKÄRRIN LOGISTIIKKA-ALUEEN LIIKENNESELVITYS MUISTIO 16.10.2007 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO 1 1 TARKASTELUALUE 2 1.1 Tarkastelukohde ja liikennemäärät... 2 1.2 Liittymäjärjestelyt... 3

Lisätiedot

VANTAAN AKSELIN ALUEEN LIIKENNE- ENNUSTE JA TOIMIVUUSTARKASTELUT

VANTAAN AKSELIN ALUEEN LIIKENNE- ENNUSTE JA TOIMIVUUSTARKASTELUT Ramboll Finland Oy PL 3, Piispanmäentie 5 02241 ESPOO Puh. 020 755 611 Fax 020 755 6202 www.ramboll.fi VANTAAN AKSELIN ALUEEN LIIKENNE- ENNUSTE JA TOIMIVUUSTARKASTELUT Päivämäärä 23.2.2011 SISÄLTÖ 2 1

Lisätiedot

Kivenlahden Metrokeskus

Kivenlahden Metrokeskus Kivenlahden Metrokeskus Liikenteellinen toimivuustarkastelu Mikko Yli-Kauhaluoma Trafix Oy 8.5.2018 Työn lähtökohdat Tässä työssä on tutkittu Kivenlahteen rakennettavan Metrokeskuksen liikenteellistä toimivuutta

Lisätiedot

Oulun tiepiiri VT 20:N JA MT 848:N LIITTYMÄN TOIMIVUUS: SIMULOINTITARKASTELU JA LIIKENNEVALO-OHJAUKSEN TARVE

Oulun tiepiiri VT 20:N JA MT 848:N LIITTYMÄN TOIMIVUUS: SIMULOINTITARKASTELU JA LIIKENNEVALO-OHJAUKSEN TARVE Oulun tiepiiri VT 20:N JA MT 848:N LIITTYMÄN TOIMIVUUS: SIMULOINTITARKASTELU JA LIIKENNEVALO-OHJAUKSEN TARVE MUISTIO 22.2.2005 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO 1 1 TARKASTELUALUE JA MENETELMÄT 2 2 TOIMIVUUS

Lisätiedot

KAUPIN KAMPUKSEN LIIKENNEJÄRJESTELYT

KAUPIN KAMPUKSEN LIIKENNEJÄRJESTELYT KAUPIN KAMPUKSEN LIIKENNEJÄRJESTELYT 22.10.2013 SELVITYKSEN SISÄLTÖ Nykyliikenteen liikennemäärät Liikenne-ennuste 10v ja 20v päähän Liikenteen toimivuustarkastelut Pääoven edustan liikennejärjestelyt

Lisätiedot

LÄHTÖKOHDAT. Tehtävä. Taustaa. Kohteen tiedot

LÄHTÖKOHDAT. Tehtävä. Taustaa. Kohteen tiedot Valtatien 4 ja Sorosentien (pt 18756) liittymän toimivuustarkastelu Valo-ohjauksen tarveselvitys VALTATIEN 4 JA SOROSENTIEN (PT 18756) TARKASTELU 2 Tehtävä Tämän selvityksen tavoitteena on tarkastella

Lisätiedot

Luhtajoentien-Havumäentien asemakaava

Luhtajoentien-Havumäentien asemakaava Luhtajoentien-Havumäentien asemakaava Liikenne-ennuste ja toimivuustarkastelut Luonnos 26.6.2018 Tarkennettu 10.10.2018 Tarkennukset 26.2.2019 Tarkennettu 24.4.2019 Liikenne-ennuste Liikenne-ennuste on

Lisätiedot

K-Supermarket, Kalkkipellontie Liikenteellinen jatkotarkastelu

K-Supermarket, Kalkkipellontie Liikenteellinen jatkotarkastelu K-Supermarket, Kalkkipellontie Liikenteellinen jatkotarkastelu Mikko Yli-Kauhaluoma Trafix Oy 4.5.2018 LS-03-02 Johdanto Tässä raportissa käsitellään Espoon Mäkkylään sijoitettavan K-Supermarket (KSM)

Lisätiedot

JANKAN JA RISTINARKUN LIIKENTEELLINEN TARKASTELU

JANKAN JA RISTINARKUN LIIKENTEELLINEN TARKASTELU JANKAN JA RISTINARKUN LIIKENTEELLINEN TARKASTELU 10.6.2015 SISÄLTÖ 1) Lähtökohdat 2) Tarkastelualueen nykytilanne 3) Maankäytön kehittämisen vaikutus liikenteen toimivuuteen LÄHTÖKOHDAT Tässä liikenneselvityksessä

Lisätiedot

Karnaisten alueen maankäytön kehittäminen Liikenne

Karnaisten alueen maankäytön kehittäminen Liikenne Suunnittelualue Suunnittelualueena on valtatien 1 ja Karnaistentien sekä Hossanmäentien rajaama alue sekä Hossantien varsi Ruotiontien liittymästä valtatien ramppiliittymiin. Alueella sijaitsee nykyisin

Lisätiedot

16UTS0003 31.3.2011 OY SUNNY-TRADING LTD HÄMEENLINNAN KAUPUNKI SUNNY CAR CENTER ALUEELLINEN LIIKENNESELVITYS

16UTS0003 31.3.2011 OY SUNNY-TRADING LTD HÄMEENLINNAN KAUPUNKI SUNNY CAR CENTER ALUEELLINEN LIIKENNESELVITYS 16UTS0003 31.3.2011 OY SUNNY-TRADING LTD HÄMEENLINNAN KAUPUNKI SUNNY CAR CENTER ALUEELLINEN LIIKENNESELVITYS 1 Esipuhe Tämä liikenneselvitystyö on laadittu Oy Sunny-Trading Ltd :n toimeksiannosta. Se käsittää

Lisätiedot

TYÖN SISÄLTÖ VE 1, ABESSINIANPUISTO

TYÖN SISÄLTÖ VE 1, ABESSINIANPUISTO TYÖN SISÄLTÖ Tässä työssä on tutkittu Lappeenrantaan suunnitellun uuden paloaseman liikenteellistä toimivuutta neljän eri sijaintivaihtoehdon välillä. Ve 1: Abessinianpuisto kaupungin keskustan itäpuolella,

Lisätiedot

PORIN ASEMASEUDUN LIIKENTEEN TOIMIVUUSTARKASTELU

PORIN ASEMASEUDUN LIIKENTEEN TOIMIVUUSTARKASTELU PORIN SEMSEUDUN LIIKENTEEN TOIMIVUUSTRKSTELU 10.1.2017 LÄHTÖKOHDT LÄHTÖKOHDT Laajennetaan 3/2015 päivättyä Porin matkakeskuksen ja kampuksen liikenteen toimivuustarkastelua, jossa todettiin: sema-aukiolta

Lisätiedot

SULAN ALUEEN LIITTYMÄSELVITYS

SULAN ALUEEN LIITTYMÄSELVITYS Vastaanottaja Tuusulan kunta Asiakirjatyyppi PROJEKTIMUISTIO Päivämäärä 27.03.2014 SULAN ALUEEN LIITTYMÄSELVITYS SULAN ALUEEN LIITTYMÄSELVITYS Tarkastus 02 Päivämäärä 27/3/2014 Laatija Tarkastajat Riku

Lisätiedot

HATANPÄÄN SAIRAALA, KARTANOALUE JA ARBORETUM ASEMAKAAVA NRO 8578 TOIMIVUUSTARKASTELUT

HATANPÄÄN SAIRAALA, KARTANOALUE JA ARBORETUM ASEMAKAAVA NRO 8578 TOIMIVUUSTARKASTELUT HATANPÄÄN SAIRAALA, KARTANOALUE JA ARBORETUM ASEMAKAAVA NRO 8578 TOIMIVUUSTARKASTELUT TYÖN TARKOITUS Työ liittyy Tampereen kaupungin asemakaavaan nro 8578 Hatanpään sairaala, kartanoalue ja arboretum.

Lisätiedot

Tammelan puistokatu 21 ja Kullervonkatu 19 asemakaavojen liikenteen toimivuustarkastelu

Tammelan puistokatu 21 ja Kullervonkatu 19 asemakaavojen liikenteen toimivuustarkastelu MUISTIO Projekti Tammelan puistokatu 21 ja Kullervonkatu 19 asemakaavojen liikenteen toimivuustarkastelu Asiakas Pohjola Kiinteistösijoitus Oy, Kiinteistö Oy Tampereen Pinkola Päivämäärä 25.9.2017 Tampereen

Lisätiedot

LIIKENTEELLISET TARKASTELUT HENNA, ORIMATTILA

LIIKENTEELLISET TARKASTELUT HENNA, ORIMATTILA Intended for Jouko Kunnas Document type Muistio Date Kesäkuu 2014 LIIKENTEELLISET TARKASTELUT HENNA, ORIMATTILA LIIKENTEELLISET TARKASTELUT HENNA, ORIMATTILA Date 2014/05/30 J. Nyberg, J. Räsänen Made

Lisätiedot

KEINUSAAREN ALUEEN LIIKENNETARKASTELU

KEINUSAAREN ALUEEN LIIKENNETARKASTELU 12.3.2010 MUISTIO Hannu Sainio 1(7) KEINUSAAREN ALUEEN LIIKENNETARKASTELU 1. Lähtökohtia Keinusaaren alue rajautuu Viipurintien, Keinusaarentien, Vanajantien, Kutalanjoen ja rautatien väliin. Keinusaari

Lisätiedot

MÄSKÄLÄN KAAVARUNKOALUEEN LIIKENTEELLINEN SELVITYS

MÄSKÄLÄN KAAVARUNKOALUEEN LIIKENTEELLINEN SELVITYS 1(7) 19.9.2014 MUISTIO MÄSKÄLÄN KAAVARUNKOALUEEN LIIKENTEELLINEN SELVITYS 1. Yleistä Tässä Mäskälän kaavarunkoalueen liikenteellisessä selvityksessä tarkastellaan kaavakaavarunkoalueen synnyttämän liikenteen

Lisätiedot

Lausunto julkisivujen ääneneristämisvaatimuksista

Lausunto julkisivujen ääneneristämisvaatimuksista Lausunto julkisivujen ääneneristämisvaatimuksista 12.11.2013 Toimeksianto Tuusulaan Rykmentinpuiston alueelle suunnitellaan rakennettavaksi uutta asuinaluetta. Erityisesti alueen pohjoisosassa, Kuullontien

Lisätiedot

NURMON KAUPAN HANKKEEN LIIKENTEESEEN KOHDISTUVIEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI

NURMON KAUPAN HANKKEEN LIIKENTEESEEN KOHDISTUVIEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI FCG Finnish Consulting Group Oy Ruokakesko Oy / Pohjanmaa NURMON KAUPAN HANKKEEN LIIKENTEESEEN KOHDISTUVIEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Raportti Nurmon kaupan alue 19.4.2012 FCG Finnish Consulting Group Oy Raportti

Lisätiedot

Vaalimaan asemakaava-alueen toimivuustarkastelut

Vaalimaan asemakaava-alueen toimivuustarkastelut Vaalimaan asemakaava-alueen toimivuustarkastelut Virolahden kunta 11.2.2016 Page 1 Sisältö Työn lähtökohdat Tarkastelut ja tulokset Johtopäätökset Suositellut toimenpiteet 11.2.2016 Page 2 Työn lähtökohdat

Lisätiedot

Vuohkallion liikenneselvitys

Vuohkallion liikenneselvitys Vuohkallion liikenneselvitys Heinola LIIKENNE-ENNUSTE JA TOIMIVUUSTARKASTELU maps.goog le.fi maps.google.fi Helmikuu 2011 MUISTIO 1 (10) Piritta Laitakari, puh. 0207 911 544 Juha Vehmas, puh. 0207 911

Lisätiedot

Kirstula Mäkelä Tiiriö alueen liikenne

Kirstula Mäkelä Tiiriö alueen liikenne Kirstula Mäkelä Tiiriö alueen liikenne Erityiskohteen liikenteellinen tarkastelu osana liikenneselvitystä Sito Parhaan ympäristön tekijät 33 [Esityksen nimi] Kirstula Mäkelä Tiiriö alueen liikenne Alueen

Lisätiedot