Espoon kaupunki Pöytäkirja 4. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Espoon kaupunki Pöytäkirja 4. Ympäristölautakunta 17.01.2013 Sivu 1 / 1"

Transkriptio

1 Ympäristölautakunta Sivu 1 / / / Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös, joka koskee Ämmässuon jätteidenkäsittelykeskuksen toimintojen ympäristölupaa Valmistelijat / lisätiedot: Anttila Harri, puh. (09) Päätösehdotus Ympäristönsuojelupäällikkö Tuula Hämäläinen-Tyynilä Ympäristölautakunta merkitsee tiedokseen yhteenvedon, joka koskee Etelä-Suomen aluehallintoviraston antamaa päätöstä Ämmässuon jätteidenkäsittelykeskuksen tarkistetusta ympäristölupahakemuksesta. Päätös Ympäristölautakunta: Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Selostus Taustaa HSY:llä on ollut Ämmässuolla yhdeksän erillistä ympäristölupaa tai niiden muutosta eri toiminnoille. Lupamääräyksissä toiminnan harjoittajalta on edellytetty hakemusta voimassa olevien lupien lupamääräysten tarkistamiseksi. HSY on esittänyt tarkistamista koskevan hakemuksen, jolla viiden erillisen luvan toiminnot on yhdistetty yhdeksi luvaksi. Erilliset luvat jäivät vielä alueella toimivalle kaasuvoimalalle, kivenmurskaamolle ja biojätteiden käsittelylaitokselle. Ympäristölautakunta antoi lausuntonsa hakemuksesta AVI:n päätös uudesta ympäristöluvasta on annettu Muutoksenhakuaika päätökseen päättyi Lupapäätöksessä on 222 sivua. Päätös on luettavissa ympäristöhallinnon verkkosivulla --> ympäristö- ja vesitalousluvat --> ympäristöluvat --> ympäristölupapäätökset Aluehallintoviraston ympäristölupapäätöksestä HSY haki voimassa oleviin lupiinsa jatkoa tai muutosta seuraavasti: Lupamääräysten tarkistamista ilman toiminnan muutosta haettiin seuraaville voimassa olevan luvan mukaisille toiminnoille: - sekajätteen loppusijoitus kaatopaikalle, t/a; - sekajätteen ja rakennusjätteen käsittelylaitosten rejektien loppusijoitus kaatopaikalle, t/a;

2 Ympäristölautakunta Sivu 2 / 2 - asbesti- ja erityisjätteiden loppusijoitus kaatopaikalle, t/a; - jätteinä tulleiden maa- ainesten sekä murskatun kivi-, asfaltti-, betoni- ja tiilijätteiden hyödyntäminen peitemaina tai rakenteissa sekä loppusijoitus, t/a; - jätepolttoaineen välivarastointi, t/a; - käytöstä poistettujen renkaiden paloittelu t/a ja hyödyntäminen alueella t/a; - puhtaan maa- ja kiviaineksen murskaus-, paloittelu- ja seulontatoiminta sekä materiaalin käyttö kaatopaikkarakenteissa, t/a; - Sortti -aseman (jätteiden pienerien vastaanotto) toiminta, seka- ja hyötyjätteiden pienerät sekä SE -romu yhteensä t/a, vaarallisten jätteiden pienerät t/a. Olennaisina muutoksina voimassa oleviin ympäristölupiin haettiin: - tavanomaisiksi jätteiksi luokiteltavien tuhkien ja kuonien hyödyntäminen kaatopaikkarakenteissa tai loppusijoittaminen, määrän kasvattaminen t/a --> t/a; - asfaltti-, betoni- ja tiilijätteen murskaus- ja paloittelutoiminta sekä materiaalin käyttö kaatopaikkarakenteissa, määrän kasvattaminen t/a --> t/a; - pilaantuneiden maa-ainesten käsittely ja välivarastointi sekä lopputuotteen käyttö kaatopaikan muotoilussa. Käsittelypaikan siirto kompostointilaitoksen pohjoispuoliselta kentältä eteläpuolella olevalle kentälle. Käsiteltävän massamäärän kasvattaminen t/a --> t/a. Uusina toimintoina haettiin: - biojätteen loppusijoitus kaatopaikalle mädätys- ja kompostointilaitosten seisokkien aikana, määrää ei ole ilmoitettu. Aiemmin tästä on tehty YSL 62 mukainen, poikkeuksellista tilannetta koskeva ilmoitus ELY -keskukselle; - energiajätteen murskaus ja paalaus t/a sekä välivarastointi enintään t. Energiajäte käytetään polttoaineena pääasiassa Vantaan jätevoimalassa; - rakennusjätteen murskaus, paalaus ja välivarastointi sekä seulontamateriaalin käyttö kaatopaikan välipeittona ja jäterejektin loppusijoitus, t/a; - jätemateriaaleja sisältävän maa- ja kiviaineksen murskaus ja seulonta sekä hyödyntäminen peitemaana ja kaatopaikkarakenteissa, t/a; - puujätteen haketus- ja välivarastointi sekä käyttö kompostin tukiaineena ja polttoaineena muualla, t/a - kyllästetyn puujätteen vastaanotto ja välivarastointi, t/a. Puujäte toimitetaan hävitettäväksi käsittelylaitokseen; - mullan valmistus biojätekompostista ja maa-aineksista sekä mullan välivarastointi, t/a - puutarha- ja puistojätteiden kompostointi aumassa sekä kompostoinnin tukiaineiden haketus ja välivarastointi, t/a; - metsäteollisuuden jätevesien käsittelyssä muodostuvien kuitulietteiden kompostointi aumassa, t/a. Lisäksi Ämmässuon kaatopaikan vanhan osan muotoiluun haettiin lupaa käyttää stabiileja jätejakeita lakiosan muotoilussa ja peitossa.

3 Ympäristölautakunta Sivu 3 / 3 Uusi ympäristölupa on myönnetty haetuille toiminnoille ja jätemäärille. Lisäksi kaatopaikan vanhan osan muotoilussa saa käyttää asfaltti-, betoni- ja tiilijätettä t/a, rakennusjätteen käsittelyrejektejä t/a, puhtaita maa- ja kiviaineksia t/a, lievästi pilaantuneita maa- ja kiviainesjätteitä, joiden haitallisten aineiden pitoisuudet jäävät alle pima asetuksen (214/2007) ylempien ohjearvojen t/a, pilaantuneiden maiden käsittelytoiminnoissa syntyneitä puhdistettuja maamassoja, joiden haitallisten aineiden pitoisuudet jäävät alle pima asetuksen ylempien ohjearvojen t/a sekä tavanomaiseksi jätteeksi luokiteltavaa voimalaitosten ja jätteenpolton kuonaa t/a. Vanhan osan täyttömäärä näillä massoilla tulee olemaan m 3 ja lakikorkeus +107 m. Täyttö on tehtävä vuoden 2020 loppuun mennessä. Lupamääräyksistä Päätöksessä on 162 lupamääräystä, jotka koskevat mm. alueen hoitoa ja järjestystä, vesien hallintaa ja käsittelyä, seurantaa ja tarkkailua, häiriötilanteita, sekä yksityiskohtaisia määräyksiä jätteiden loppusijoittamisesta, kaatopaikkakaasun keräilystä, pilaantuneiden maaainesten käsittelystä, jätteiden hyödyntämisestä kaatopaikkarakenteissa ja muotoilussa, kenttäalueilla tapahtuvista esikäsittely- ja muista toiminnoista, jätevoimalaan tarkoitettujen jätteiden välivarastoinnista ja paalauksesta, voimalasta tuotavien tuhkien sijoituspaikan toiminnoista sekä toiminnan lopettamisen jälkeisistä toimista. Lisäksi toiminnan harjoittajan on esitettävä ELY keskukselle ja tiedoksi Espoon ympäristökeskukselle suunnitelmia ja selvityksiä lukuisista seikoista: - päivitetyt poikkeustilannesuunnitelmat häiriötilanteiden yms. varalle - suunnitelma toiminnan lopettamisen jälkeisistä toimista pilaantumisen ehkäisemiseksi, kuten alueen kunnostamisesta ja päästöjen ehkäisemisestä toteutusaikatauluineen silloin, kun jokin toiminto lopetetaan - jätteenkäsittelykeskuksen ja sen toimintojen ja niiden ympäristövaikutusten seurannan ja tarkkailun tarkistettu suunnitelma - pilaantuneiden maiden käsittelyhallien ilmaan kohdistuvien päästöjen seurantasuunnitelma - jätteenkäsittelykeskuksen kaatopaikka- ja muissa likaisissa vesissä esiintyvistä ympäristölle vaarallisista ja haitallisista aineista on laadittava erillisselvitys. Selvityksen laatimisesta on esitettävä suunnitelma - kaatopaikan jälkivalvontaa ja tarkkailua koskeva suunnitelma, toimitettava puoli vuotta ennen kaatopaikan sulkemista - suunnitelmat kaatopaikan vanhan osan pintarakenteiden toteuttamisesta sen jälkeen, kun muotoilutäyttö on valmistunut - käsittelyyn otettujen pilaantuneiden maamassojen kohdalla erilaatuisille massoille on tehtävä erilliset käsittelysuunnitelmat, joista käyvät ilmi massojen yksityiskohtaiset käsittelyohjeet ja käsittelyn käytännön toteutus - pilaantuneiden maa-ainesten käsittelyhallin poistovesien seurantaa varten on laadittava suunnitelma, jossa esitetään seurattavat kohteet ja haitta-aineet ja muut ominaisuudet sekä käytettävät mittausmenetelmät ja pisteet

4 Ympäristölautakunta Sivu 4 / 4 Tiedoksi - kaatopaikan laajennusalueelle rakennettaville uusille läjitysalueille sijoitettavan jätteen laadusta on tehtävä selvitys. Selvityksen perusteella on tehtävä esitys ylimääräisen tiivistyskerroksen ja tarkkailukerroksen tarpeellisuudesta rakennettavissa kaatopaikan pohjarakenteissa ja niiden kustannuksista - kaatopaikan laajennusalueen pohja- ja pintarakenteiden sekä alueen muiden eristysrakenteiden, kuten tasausaltaiden, laskeutus- ja suodatusaltaiden, kenttärakenteiden sekä polttonesteiden varastointi- ja jakelualueen rakenteiden, yksityiskohtaiset toteutussuunnitelmat mitoituksineen ja rakenteineen sekä käytettävine materiaaleineen on toimitettava hyväksyttäviksi - täydennetty täyttösuunnitelma jätteiden loppusijoittamisesta toimitettava tiedoksi - tiedot kaatopaikkakaasun talteenottojärjestelmästä on toimitettava jatkotoimenpiteiden harkintaa varten - esilajitellun, paalaamattoman poltettavan jätteen välivarastointitoiminnasta kaatopaikan laajennusalueella on esitettävä yksityiskohtainen suunnitelma sisältäen jätteen välivarastoinnin, poiskaivuun ja jatkokäsittelyn sekä haittojen torjunnan ja niiden seurannan - käsittelyyn vastaanotettavan jätteenpolton pohjakuonan sekä ikäännytetyn kuonan laatua ja ominaisuuksia on seurattava pistokokein sekä kerättävin kokoomanäyttein. Seurannan järjestämisestä on esitettävä suunnitelma. Toiminnan harjoittajan on pidettävä kirjaa ja tehtävä seurantaa noin 50 nimetystä toiminnosta. Kirjanpidon perusteella on laadittava raportti, joka tulee toimittaa vuosittain helmikuun loppuun mennessä valvontaviranomaisille. Toiminnan harjoittajan tulee asettaa Uudenmaan ELY keskukselle euron suuruinen vakuus asianmukaisen jätehuollon, tarkkailun ja toiminnan lopettamisessa tai sen jälkeen tarvittavien toimien järjestämiseksi. Vakuuden tulee kattaa jälkihoidosta koituvat kustannukset vähintään 30 vuoden ajalta.

5 Ympäristölautakunta Sivu 5 / 5

RAKENNUSTÄYTTÖ TORNIMÄKI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN MAANKAATOPAIKKAA KLAUKKALAN KYLÄSSÄ NURMIJÄRVEN KUNNASSA

RAKENNUSTÄYTTÖ TORNIMÄKI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN MAANKAATOPAIKKAA KLAUKKALAN KYLÄSSÄ NURMIJÄRVEN KUNNASSA RAKENNUSTÄYTTÖ TORNIMÄKI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN MAANKAATOPAIKKAA KLAUKKALAN KYLÄSSÄ NURMIJÄRVEN KUNNASSA KU-YK 44/11.3.2014 Ympäristölupapäätös annetaan julkipanon jälkeen 17.3.2014 ASIA Päätös

Lisätiedot

ja Kiinteistö Oy Vantaan Maco (Varpukalliontie 9).

ja Kiinteistö Oy Vantaan Maco (Varpukalliontie 9). Etelä-Suomi Päätös Nro 151/2013/1 Dnro ESAVI/308/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 1.8.2013 ASIA HAKIJA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee betoni- ja tiilijätteen sekä puuhakkeen murskaustoimintaa

Lisätiedot

Yhteyshenkilö: Veikko Tissari puhelin: (014) 411 5911 sähköposti: veikko.tissari@mustankorkea.fi

Yhteyshenkilö: Veikko Tissari puhelin: (014) 411 5911 sähköposti: veikko.tissari@mustankorkea.fi PÄÄTÖS PL 110, Ailakinkatu 17 Pvm 10.6.2005 40101 JYVÄSKYLÄ Annettu julkipanon jälkeen Puh. (014) 697 211 Dnro KSU-2003-Y -243/121 Telefaksi (014) 614 273 ASIA YMPÄRISTÖLUPA LUVAN HAKIJA Mustankorkea Oy

Lisätiedot

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Juvanmalmin siirtokuormausaseman

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Juvanmalmin siirtokuormausaseman Etelä-Suomi Päätös Nro 59/2011/1 Dnro ESAVI/19/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 28.7.2011 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Juvanmalmin siirtokuormausaseman toiminnan muuttamista,

Lisätiedot

LAUSUNTO YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUKSESTA, ONGELMAJÄTTEI- DEN POLTTO VANTAAN ENERGIAN JÄTEVOIMALASSA, VANTAA. ELY-keskukseen 27.5.2011.

LAUSUNTO YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUKSESTA, ONGELMAJÄTTEI- DEN POLTTO VANTAAN ENERGIAN JÄTEVOIMALASSA, VANTAA. ELY-keskukseen 27.5.2011. LAUSUNTO UUDELY/59/07.04/2010 26.10.2011 Vantaan Energia Oy PL 95 01301 Vantaa LAUSUNTO YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUKSESTA, ONGELMAJÄTTEI- DEN POLTTO VANTAAN ENERGIAN JÄTEVOIMALASSA, VANTAA 1.

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN MAALAISKUNTA Ympäristölautakunta Puistokatu 35 Annettu julkipanon jälkeen 17.9.2008 40200 Jyväskylä Puh. (014) 3365211 Dnro: KARA 59/2007

JYVÄSKYLÄN MAALAISKUNTA Ympäristölautakunta Puistokatu 35 Annettu julkipanon jälkeen 17.9.2008 40200 Jyväskylä Puh. (014) 3365211 Dnro: KARA 59/2007 1 JYVÄSKYLÄN MAALAISKUNTA PÄÄTÖS Ympäristölautakunta Puistokatu 35 Annettu julkipanon jälkeen 17.9.2008 40200 Jyväskylä Puh. (014) 3365211 Dnro: KARA 59/2007 ASIA HAKIJA PURKUTYÖT LEHTI OY:N YMPÄRISTÖLUPA

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 43/10/1 Dnro PSAVI/73/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.6.2010

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 43/10/1 Dnro PSAVI/73/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.6.2010 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 43/10/1 Dnro PSAVI/73/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.6.2010 ASIA LUVAN HAKIJA Kuusamon Autohajottamo T. Bergbackan ympäristölupapäätösten muuttaminen, Kuusamo Kuusamon Autohajottamo

Lisätiedot

UUDENMAAN LAATUMETALLI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS

UUDENMAAN LAATUMETALLI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS UUDENMAAN LAATUMETALLI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KU-YK 11/14.1.2014 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 20.1.2014 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Uudenmaan Laatumetalli

Lisätiedot

Surehand Oy:n ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee rakennusjätteen lajittelulaitoksen toimintaa, Helsinki

Surehand Oy:n ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee rakennusjätteen lajittelulaitoksen toimintaa, Helsinki Etelä-Suomi Päätös Nro 75/2012/1 Dnro ESAVI/209/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 26.4.2012 ASIA Surehand Oy:n ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee rakennusjätteen lajittelulaitoksen

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / Gigantti Oy Ab

Ympäristölupahakemus / Gigantti Oy Ab TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 250 21.03.2006 3 Ymp 17808-2005 (235) Ympäristölupahakemus / Gigantti Oy Ab Ympkaalk 250 Tiivistelmä: - Ympäristönsuojelutoimisto 14.3.2006/Fredrik

Lisätiedot

Jätelain eräiden säännösten tulkintalinjauksia

Jätelain eräiden säännösten tulkintalinjauksia Ympäristöministeriö MUISTIO Ympäristönsuojeluosasto 19.12.2014 Jätelain eräiden säännösten tulkintalinjauksia SISÄLTÖ 1. JOHDANTO... 4 2. SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET... 4 2.1 LAKIEN VOIMAANTULLESSA VIREILLÄ OLEVIEN

Lisätiedot

Päätös Nro 59/2010/1 Dnro ESAVI/506/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 8.12.2010

Päätös Nro 59/2010/1 Dnro ESAVI/506/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 8.12.2010 Etelä-Suomi Päätös Nro 59/2010/1 Dnro ESAVI/506/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 8.12.2010 ASIA Tapiolan jäähdytyslaitoksen ja CPS-järjestelmän varavoimakoneiden toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 129/12/1 Dnro PSAVI/75/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 10.12.2012

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 129/12/1 Dnro PSAVI/75/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 10.12.2012 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 129/12/1 Dnro PSAVI/75/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 10.12.2012 ASIA LUVAN HAKIJA Romuajoneuvojen vastaanottoa ja varastointia koskevan ympäristöluvan muuttaminen, Kiiminki Päätös

Lisätiedot

Päätös Nro 147/2011/1 Dnro ESAVI/215/04.08/2011

Päätös Nro 147/2011/1 Dnro ESAVI/215/04.08/2011 Etelä-Suomi Päätös Nro 147/2011/1 Dnro ESAVI/215/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 30.11.2011 ASIA Päätös Suomen Hyötykeskus Oy:n ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta,

Lisätiedot

Päätös Nro 72/2011/1 Dnro ESAVI/121/04.08/2011. Annettu julkipanon jälkeen 24.8.2011

Päätös Nro 72/2011/1 Dnro ESAVI/121/04.08/2011. Annettu julkipanon jälkeen 24.8.2011 Etelä-Suomi Päätös Nro 72/2011/1 Dnro ESAVI/121/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 24.8.2011 ASIA Päätös Vantaan kaupungin ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta, joka koskee

Lisätiedot

w w w . h i n k u Lassila & Tikanoja Oyj UUDENKAUPUNGIN MATERIAALINKÄSITTELYKESKUS f o o r u m f i Ympäristövaikutusten arviointiselostus

w w w . h i n k u Lassila & Tikanoja Oyj UUDENKAUPUNGIN MATERIAALINKÄSITTELYKESKUS f o o r u m f i Ympäristövaikutusten arviointiselostus Lassila & Tikanoja Oyj UUDENKAUPUNGIN MATERIAALINKÄSITTELYKESKUS w w w f i. i r u m. h i n k u f o o - Ympäristövaikutusten arviointiselostus Lassila & Tikanoja Oyj UUDENKAUPUNGIN MATERIAALIN- KÄSITTELYKESKUS

Lisätiedot

RISUJEN JA HARAVOINTITÄHTEIDEN VASTAANOTTOALUEEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS. Ohessa otsikon mukainen ympäristölupahakemus liitteineen käsittelyynne.

RISUJEN JA HARAVOINTITÄHTEIDEN VASTAANOTTOALUEEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS. Ohessa otsikon mukainen ympäristölupahakemus liitteineen käsittelyynne. liite 2 14.01.2015 1 Kajaanin ympäristölupaviranomainen Pohjolankatu 13 87100 Kajaani RISUJEN JA HARAVOINTITÄHTEIDEN VASTAANOTTOALUEEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS Ohessa otsikon mukainen ympäristölupahakemus

Lisätiedot

2. Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri ry, Helsinki. Vantaan Energia Oy, Vantaa. Uudenmaan ympäristökeskus 30.12.

2. Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri ry, Helsinki. Vantaan Energia Oy, Vantaa. Uudenmaan ympäristökeskus 30.12. VAASAN HALLINTO-OIKEUS PÄÄTÖS Nro 11/0369/1 Korsholmanpuistikko 43 Antopäivä PL 204, 65101 VAASA Puhelin 029 56 42611 Faksi 029 56 42760 Sähköposti vaasa.hao@oikeus.fi 30.12.2011 00162/10/5107 00212/10/5107

Lisätiedot

Päätös. Osoite: Kivikonkierto 15, 05460 Hyvinkää Kiinteistön omistaja: Korkopert Oy Yritys- ja yhteisötunnus: 1519242-0 Toimialatunnus: 38310

Päätös. Osoite: Kivikonkierto 15, 05460 Hyvinkää Kiinteistön omistaja: Korkopert Oy Yritys- ja yhteisötunnus: 1519242-0 Toimialatunnus: 38310 Päätös Etelä-Suomi Nro 53/2013/1 Dnro ESAVI/180/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 12.3.2013 ASIA Päätös Työ & Toiminta ry:n ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta, joka koskee

Lisätiedot

Luvan hakemisen perusteena on ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti ja ympäristönsuojeluasetuksen

Luvan hakemisen perusteena on ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti ja ympäristönsuojeluasetuksen 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Rakennus- ja ympäristölautakunta PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 14.08.2007 Kokouspvm 17.08.2007 Diaarinro

Lisätiedot

TUUSULAN KUNTA Kokouspvm. Sivu Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta 14.5.2013 228

TUUSULAN KUNTA Kokouspvm. Sivu Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta 14.5.2013 228 Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta 14.5.2013 228 Dno KYK:658 /2012 56 SNELLMANIN KOKKIKARTANO OY:N HAKEMUS KOSKIEN TOISTAISEKSI VOIMASSA OLEVAN YMPÄRISTÖLUVAN LUPAEHTOJEN TARKISTAMISTA KU-YK 56/14.5.2013

Lisätiedot

Nro 115/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.11.2010

Nro 115/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.11.2010 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 115/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.11.2010 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee kemianteollisuuden

Lisätiedot

Hankkeen yva-menettelyn tarve

Hankkeen yva-menettelyn tarve Helsinki Helsingfors Dnro Dnr 21.3.2006 UUS-2005-R-7-53 YTV Jätehuoltolaitos Opastinsilta 6 00520 Helsinki Viite / Hänvisning Arviointiselostus 9.11.2005 Asia / Ärende Lausunto ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta,

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 97/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/303/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 23.9.2010

PÄÄTÖS. Nro 97/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/303/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 23.9.2010 PÄÄTÖS Nro 97/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/303/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 23.9.2010 ASIA Ympäristölupapäätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta betonin ja tiilen

Lisätiedot

Ylä Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 8/2014 1 (72)

Ylä Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 8/2014 1 (72) Ylä Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 8/2014 1 (72) Ympäristölautakunta Aika 11.09.2014 klo 09:46 11:26 Paikka Kokoushuone, Riistakatu 5 B, Iisalmi Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 85 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Länsi- ja Sisä-Suomi Nro 15/2010/1 Dnro LSSAVI/8/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 19.2.2010

PÄÄTÖS. Länsi- ja Sisä-Suomi Nro 15/2010/1 Dnro LSSAVI/8/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 19.2.2010 PÄÄTÖS Länsi- ja Sisä-Suomi Nro 15/2010/1 Dnro LSSAVI/8/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 19.2.2010 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 55 :n mukaisesta voimassa olevan ympäristöluvan tarkistamista koskevasta

Lisätiedot

South West Karting FIN ry Detmarinkuja 3 D 21 20610 Turku. Kartingradan toiminta ja sijainti

South West Karting FIN ry Detmarinkuja 3 D 21 20610 Turku. Kartingradan toiminta ja sijainti YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS: SOUTH WEST KARTING FIN RY. YMPLTK 44 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 39 :n mukaisesta South West Karting FIN ry:n ympäristölupahakemuksesta, joka koskee moottoriurheiluradalle myönnetyn

Lisätiedot

Purku- ja raivausmateriaalien käsittely ja uusiokäytön luvanvaraisuus tienrakentamisessa

Purku- ja raivausmateriaalien käsittely ja uusiokäytön luvanvaraisuus tienrakentamisessa Hanna Kauppila Purku- ja raivausmateriaalien käsittely ja uusiokäytön luvanvaraisuus Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 51/2007 Hanna Kauppila Purku- ja raivausmateriaalien käsittely ja uusiokäytön luvanvaraisuus

Lisätiedot

1.3.2 Polttoaineet ja muut raaka-aineet Biolämpökeskuksella poltetaan kotimaisia polttoaineita seuraavasti: LÄMPÖARVO (MJ/kg)

1.3.2 Polttoaineet ja muut raaka-aineet Biolämpökeskuksella poltetaan kotimaisia polttoaineita seuraavasti: LÄMPÖARVO (MJ/kg) sivu 1 1 HAKEMUS 1.1 Luvan hakija Savon Voima Lämpö Oy, Y-tunnus 1740587-2 PL 1024 70101 KUOPIO Hakijan yhteyshenkilö: Eero Kuusela, puhelin 0290 223 502, eero.kuusela@savonvoima.fi Laitoksen yhteyshenkilö:

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 96/12/1 Dnro PSAVI/158/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 14.9.2011

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 96/12/1 Dnro PSAVI/158/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 14.9.2011 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 96/12/1 Dnro PSAVI/158/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 14.9.2011 ASIA LUVAN HAKIJA Turkistarhan toimintaa koskeva ympäristölupa, Kalajoki Jylhä Turkis Oy Kärkisjoentie 61 85150 Typpö

Lisätiedot