LIITE 8 TARKISTAMISEKSI. Annettu julkipanon jälkeen ASIA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LIITE 8 TARKISTAMISEKSI. Annettu julkipanon jälkeen 10.7.2015 ASIA"

Transkriptio

1 ORIMATTILAN KAUPUNKI Ympäristölautakunta YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS TOISTAISEKSI VOIMASSA OLEVAN YMPÄRISTÖLUVAN TARKISTAMISEKSI Annettu julkipanon jälkeen ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 71 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Salon Korjaamo Oy:n kolariautojen ulkovälivarastointia koskevan toistaiseksi voimassa olevan ympäristöluvan lupaehtojen tarkistamista LUVAN HAKIJA Salon Korjaamo Oy Käkelänraitti 2A, ORIMATTILA Ly-tunnus: Yhteyshenkilö: Timo Salo, puh Sähköposti: LAITOS JA SEN SIJAINTI Salon Korjaamon keskisuuri kolariautojen ulkovälivarastointi on perustettu nykyisen korjaamorakennuksen välittömään läheisyyteen. Tilapäinen varastointi tapahtuu omalla kiinteistöllä Hallikulman tilalla, kiinteistörekisteritunnus , osoitteessa Käkelänraitti 2 A, Viljamaa, Orimattila. Lähimmät asuinrakennukset sijaitsevat noin metrin etäisyydellä. Kiinteistö ei sijaitse tärkeäksi luokitellulla pohjavesialueella. Kolariautoja ei esikäsitellä, vaan ne välivarastoidaan yhteistyökumppanin Suomen Autovahinkokeskus Oy:n kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti aidatulla alueella, lukittavan käyntiportin takana, sovitun ajan. Kiinteistön maapohjan, rakennusten omistuksessa tai hallinnassa ei ole tapahtunut muutoksia. LUVAN HAKEMISEN PERUSTE Kyseessä on jätteen (romun) vastaanottopaikka, jossa on mahdollista varastoida jätettä pitkäaikaisesti (hakemuksen mukaan viikosta kolmeen vuoteen) oikeuskäsittelystä riippuen. Ympäristönsuojelulaki 27 kohdat 2-3 Ympäristönsuojelulaki 71 LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojelusta 713/ :n 1 momentin kohdan 12c) romuajoneuvojen

2 varastointipaikan varastointikapasiteetti enintään 50 tonnia perusteella lupaviranomaisena on kunnan ympäristönsuojeluviranomainen, jona Orimattilan kaupungissa toimii Orimattilan ympäristölautakunta. HAKEMUKSEN VIREILLETULOAIKA Hakemus on tullut vireille ALUEEN KAAVOITUSTILANNE JA VOIMASSA OLEVAT LUVAT Hakemuksen mukaan alueen kaavoituksessa ja maankäytössä ei ole tapahtunut muutoksia voimassa olevan ympäristöluvan tietoihin. Voimassa oleva kaavamerkintä on TY-1. Poikkeamislupa Toiminnalla on Orimattilan ympäristölautakunnan myöntämä ympäristölupa Ympäristölupapäätöksen lupamääräyksien 4 ja 9 edellyttämät toimenpiteet (tarkennettu jätevesisuunnitelma ja vastaavan hoitajan nimeäminen) on hyväksytty ympäristölautakunnassa Lupamääräyksen 17 mukaan kolariautovarastointialueen öljynerottimelta avo-ojaan johdettavasta vedestä on kerran vuodessa analysoitava kokonaishiilivedyt ja öljypitoisuus. Korjaamohallista öljynerottimelta Orimattilan Vesi Oy:n viemäriin johdettavasta vedestä on kerran kolmessa vuodessa analysoitava öljypitoisuus. Tarvittaessa lupaviranomainen voi tehdä tarkkailuohjelmaan tarpeelliseksi ja tarkoituksenmukaiseksi katsomansa muutokset ja lisäykset. Myös pohjavesien tarkkailu voidaan tarpeen vaatiessa lisätä tarkkailuohjelmaan. Näytteiden ottajan tulee olla puolueeton, ammattitaitoinen henkilö. Analyysitulokset on välittömästi toimitettava lupaviranomaiselle Hämeen ELY-keskuksen ympäristö- ja luonnonvarat - vastuualueen ympäristönsuojeluyksikön päätös Salon Korjaamo Oy:n hyväksymisestä jätehuoltorekisteriin jätteen (romuajoneuvot) ammattimaisena kuljettajana Dnro HAMELY/693/07.00/2010 YSO/599/2013. LAITOKSEN SIJAINTIPAIKKA JA SEN YMPÄRISTÖ Hakemuksen mukaan laitoksen sijainnissa ja sen ympäristössä ei ole tapahtunut olennaisia muutoksia. HAKIJAN KUVAUS LAITOKSEN TOIMINNAN MUUTOKSISTA JA YMPÄRISTÖVAIKUTUKSISTA Hakemuksen mukaan toiminnassa ei myöskään ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Kiinteistölle on hankittu ilmalämpöpumppu energian säästämiseksi. Muuten ympäristövaikutuksissa ei ole olennaisia muutoksia. HAKEMUKSEEN EDELLYTETYT SELVITYKSET Voimassa olevan ympäristöluvan mukaan toiminnanharjoittajan tuli tehdä mennessä uusi hakemus lupamääräysten tarkistamiseksi. Hakiessaan lupamääräysten tarkistamista luvan haltijan on liitettävä hakemukseen muutoin vaadittavien selvitysten ohella riittävää asiantuntemusta käyttäen laadittu selvitys parhaan käyttökelpoisen tekniikan toteutumisesta toiminnassa ja mahdollisuuksista tehostaa toiminnasta aiheutuvien ympäristöhaittojen ehkäisemistä ja vähentämistä.

3 ASIAN KÄSITTELY Kuuluttaminen Salon Korjaamo Oy:n ympäristölupahakemuksesta on tiedotettu YSL 44 :n mukaisesti kuuluttamalla Orimattilan kaupungin ilmoitustaululla os. Erkontie 9, Orimattila sekä kaupungin nettisivulla ajalla Luvan vireilläolosta on kuulutettu Orimattilan Aluelehdessä ja Orimattilan Sanomissa. Rajanaapureille ja muille tiedossa oleville asianosaisille on erillisellä kirjeellä varattu tilaisuus muistutusten tekemiseen kuulutusaikana. Lausunnot Hakemuksesta on pyydetty lausunto Orimattilan kaupungin terveydensuojeluviranomaiselta ja Päijät-Hämeen pelastuslaitokselta. Ympäristölautakunnalle on toimitettu kaksi lausuntoa. Terveydensuojeluviranomaisen päivätyn lausunnon mukaan lupamääräykset tulee säilyttää nykyisellään, koska toiminnan aikana ei ole tullut esille erityisiä tarpeita lupaehtojen tiukentamiselle eikä väljentämiselle. Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen päivätyssä lausunnossa puolletaan toistaiseksi voimassa olevaa ympäristölupaa. Muistutukset ja mielipiteet Määräaikaan mennessä ei jätetty yhtään muistutusta. Tarkastukset Hakemuksen johdosta on käyty maastossa Hakijan kuuleminen ja vastine Hakijalle on päivätyssä kirjeessä varattu mahdollisuus vastineen antamiseen terveysviranomaisen lausunnosta. Lisäksi hakijalle on päivätyssä sähköpostissa varattu mahdollisuus vastineen antamiseen lautakunnalle esitettävien määräysmuutosten johdosta. Hakija ei antanut vastinetta määräaikaan mennessä. VIRANOMAISEN RATKAISU JA LUPAMÄÄRÄYKSET Orimattilan ympäristölautakunta on tarkastanut Salon Korjaamo Oy:n hakemuksen ympäristöluvan lupamääräysten tarkistamiseksi koskien kolariautojen ulkovälivarastointia kiinteistöllä (os. Käkelänraitti 2A, Orimattila). Orimattilan ympäristölautakunta päättää muuttaa lupamääräystä 3 ja lisätä uuden lupamääräyksen 20.

4 Tehdyt muutokset on perusteltu yksityiskohtaisesti lupamääräysten perusteluosiossa. Muilta osin ympäristölupa (Orimattilan ympäristölautakunta ) jää voimaan muuttamattomana. Muutetut/lisätyt lupamääräykset: Lupamääräys 3 Kolariautot, joissa on nesteitä, on varastoitava nestetiiviillä asfaltoidulla alustalla. Alue on rakennettava allasmaiseksi ja viemäröitävä hiekanerottimelle. Hiekanerottimesta vedet tulee johtaa edelleen öljynerottimen ja hälyttimellä varustetun näytteenottokaivon kautta avo-ojaan. Näytteenottokaivo tulee varustaa sulkuventtiilillä, joka voidaan sulkea kaivoon menemättä. Lisäksi romuajoneuvojen esikäsittelyä edeltävässä varastointipaikassa, väliaikainen varastointi mukaan lukien, on vältettävä nesteitä sisältävien osien, hyödynnettävien osien ja varaosien vaurioituminen. (Valtioneuvoston asetus 123/2015 romuajoneuvoista sekä vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta ajoneuvoissa kohta liite 2) Lupamääräys 20 Salon Korjaamo Oy:n on asetettava kahdentuhannen (2000) euron suuruinen vakuus pankkitalletuksena asianmukaisen jätehuollon varmistamiseksi ja toimitettava vakuuskirjat Orimattilan ympäristölautakunnalle viimeistään tämän tarkistetun ympäristöluvan saadessa lain voiman. Ympäristölautakunta voi tarvittaessa tarkistaa vakuuden määrän. Vakuuden on oltava voimassa vielä 6 kk toiminnan päättymisen jälkeen vakuuden kattamien toimien loppuun saattamiseksi.(ympäristönsuojelulaki 527/ ) PERUSTELUT Salon Korjaamo Oy:n ympäristölupapäätöksessä on määrätty, että toiminnanharjoittajan on toimitettava lupaviranomaiselle mennessä uusi hakemus lupamääräysten tarkistamiseksi. Orimattilan ympäristölautakunnan päätöstä on luettava rinnan tämän päätöksen kanssa. Ympäristönsuojelulain (527/2014) 71 :n mukaan lupamääräysten tarkistamista koskevaan hakemukseen sovelletaan, mitä 39 :ssä säädetään lupahakemuksesta. Asian käsittelyssä noudatetaan, mitä 96 :ssä säädetään. Ympäristönsuojeluasetuksen (713/2014) 21 :n mukaan, jos aiemmin myönnettyä lupaa tai lupamääräyksiä on tarkistettava ympäristönsuojelulain 71 tai 81 :n mukaisesti, lupapäätöksestä on käytävä ilmi tarpeellisin osin :ssä säädetyt seikat (lupapäätöksen kertoelmaosan ja ratkaisuosan sisältö) luvan myöntämisen edellytyksiä koskevaa harkintaa lukuun ottamatta. Päätöksestä on käytävä ilmi hakemukseen liittyvien selvitysten sisältö sekä perusteltu ratkaisu siitä, miltä osin lupamääräyksiä muutetaan, sekä uudet lupamääräykset perusteluineen. Lupahakemuksen mukaan toiminnassa ei ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Kolariautoja on välivarastoitu alkuperäisen ympäristöluvan lupaehtojen mukaisesti. Toimintaan liittyvä romuajoneuvokuljetus on hyväksytty jätehuoltorekisteriin. Tarkistettujen lupamääräysten perustelut Ympäristöluvassa on annettava ympäristönsuojelulain 52 :n mukaan tarpeelliset määräykset: 1) päästöistä, päästöarvoista, päästöjen ehkäisemisestä ja rajoittamisesta sekä päästöpaikan sijainnista;

5 2) maaperän ja pohjavesien pilaantumisen ehkäisemisestä; 3) jäteistä sekä niiden määrän ja haitallisuuden vähentämisestä; 4) toimista häiriö- ja muissa poikkeuksellisissa tilanteissa; 5) toiminnan lopettamisen jälkeisestä alueen kunnostamisesta ja päästöjen ehkäisemisestä sekä muista toiminnan lopettamisen jälkeisistä toimista; 6) muista toimista, joilla ehkäistään tai vähennetään ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa. Lupamääräyksiä annettaessa on otettava huomioon toiminnan luonne, sen alueen ominaisuudet, jolla toiminnan vaikutus ilmenee, toiminnan vaikutus ympäristöön kokonaisuutena, ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi tarkoitettujen toimien merkitys ympäristön kokonaisuuden kannalta sekä tekniset ja taloudelliset mahdollisuudet toteuttaa nämä toimet. Päästöraja-arvoa sekä päästöjen ehkäisemistä ja rajoittamista koskevien lupamääräysten tulee perustua parhaaseen käyttökelpoiseen tekniikkaan. Lupamääräyksissä ei kuitenkaan saa velvoittaa käyttämään vain tiettyä tekniikkaa. Lisäksi on tarpeen mukaan otettava huomioon energian ja materiaalien käytön tehokkuus sekä varautuminen onnettomuuksien ehkäisemiseen ja niiden seurausten rajoittamiseen. Lupamääräystä 3 on tarvetta muuttaa siten, että se ottaa selkeämmin huomioon valtioneuvoston asetuksen 123/2015 liitteessä 2 säädetyt tekniset vähimmäisvaatimukset romuajoneuvojen varastoinnille. Lupamääräys 20 on lisättävä toiminnan asianmukaisen jätehuollon, seurannan, tarkkailun ja toiminnan lopettamisessa tai sen jälkeen tarvittavien toimien varmistamiseksi (YSL 59 ). Ympäristönsuojelulain 60 : n mukaan vakuuden on oltava riittävä 59 :ssä tarkoitettujen toimien hoitamiseksi ottaen huomioon toiminnan laajuus, luonne ja toimintaa varten annettavat määräykset. Ympäristönsuojelulain 61 :n mukaan ympäristöluvassa on annettava tarpeelliset määräykset 59 :ssä säädetystä vakuudesta ja sen asettamisesta. Vakuudeksi hyväksytään takaus, vakuutus tai pantattu talletus. Vakuuden antajan on oltava luotto-, vakuutus- tai muu ammattimainen rahoituslaitos, jolla on kotipaikka Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa. Vakuus on asetettava ympäristöluvassa osoitetun valvontaviranomaisen eduksi ennen toiminnan aloittamista. LUVAN VOIMASSAOLO Tämä päätös on voimassa toistaiseksi. Ympäristöluvan saaneen toiminnan päästöjä tai niiden vaikutuksia lisäävän tai muuhun toiminnan olennaiseen muuttamiseen on oltava lupa (YSL 29 ). ASETUKSEN NOUDATTAMINEN Jos asetuksella annetaan ympäristönsuojelulain tai jätelain nojalla tämän luvan määräyksiä ankarampia säännöksiä tai luvasta poikkeavia säännöksiä luvan voimassaolosta ja tarkistamisesta, on asetusta luvan estämättä noudatettava. (YSL 70, YSA 15 ) PÄÄTÖKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO Tämä päätös on lainvoimainen , jos päätökseen ei haeta muutosta. SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET Ympäristönsuojelulaki (527/2014)

6 Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojelusta (713/2014) Jätelaki (646/2011) Valtioneuvoston asetus jätteistä (179/2012) Valtioneuvoston asetus 123/2015 romuajoneuvoista sekä vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta ajoneuvoissa Laki eräistä naapuruussuhteista (26/1920) 17 Orimattilan kaupungin hallintosääntö Orimattilan ympäristönsuojeluviranomaisen taksa; tullut voimaan KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN Ympäristölupamaksu määräytyy ympäristönsuojeluviranomaisen taksan 3 :n sekä taksan liitteenä olevan maksutaulukon kohdan Jätteiden ammattimainen tai laitosmainen hyödyntäminen tai käsittely mukaan 1530 euroa. Taksan 5 :n mukaan lupapäätöksen tarkistamista koskevan hakemuksen käsittelymaksu voidaan määrätä/päättää enintään 50 prosenttia 3 :n mukaista maksua pienemmäksi. Lupamaksu on siten suuruudeltaan 765 euroa. LUPAPÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN Päätös annetaan julkipanon jälkeen , jolloin sen katsotaan tulleen asianosaisten tietoon. Päätösote/ Asiaote/ Salon Korjaamo Oy Hämeen ELY-keskus, kirjaamo Lausunnon tai muistutuksen jättäneet Tieto päätöksestä/ Rajanaapurit ja muut tiedossa olevat asianosaiset Orimattilan Sanomat ja Orimattilan Aluelehti Ilmoittaminen kaupungin ilmoitustaululla ja lehdissä Päätöksestä kuulutetaan Orimattilan kaupungin ilmoitustaululla ajalla ja ilmoitus päätöksestä julkaistaan Orimattilan Sanomissa ja Orimattilan Aluelehdessä. MUUTOKSENHAKU Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. Asian käsittelystä perittävästä maksusta valitetaan samassa järjestyksessä kuin päätösasiasta. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä. Viimeinen valituspäivä on

TUUSULAN KUNTA Kokouspvm. Sivu Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta 14.5.2013 228

TUUSULAN KUNTA Kokouspvm. Sivu Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta 14.5.2013 228 Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta 14.5.2013 228 Dno KYK:658 /2012 56 SNELLMANIN KOKKIKARTANO OY:N HAKEMUS KOSKIEN TOISTAISEKSI VOIMASSA OLEVAN YMPÄRISTÖLUVAN LUPAEHTOJEN TARKISTAMISTA KU-YK 56/14.5.2013

Lisätiedot

UUDENMAAN LAATUMETALLI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS

UUDENMAAN LAATUMETALLI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS UUDENMAAN LAATUMETALLI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KU-YK 11/14.1.2014 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 20.1.2014 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Uudenmaan Laatumetalli

Lisätiedot

KRATINKALLION TIENHOITOKUNNAN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN ASFALTTIJÄTTEEN HYÖTYKÄYTTÖÄ

KRATINKALLION TIENHOITOKUNNAN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN ASFALTTIJÄTTEEN HYÖTYKÄYTTÖÄ KRATINKALLION TIENHOITOKUNNAN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN ASFALTTIJÄTTEEN HYÖTYKÄYTTÖÄ KU-YK 144/14.10.2014 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 20.10.2014 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta

Lisätiedot

RAKENNUSTÄYTTÖ TORNIMÄKI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN MAANKAATOPAIKKAA KLAUKKALAN KYLÄSSÄ NURMIJÄRVEN KUNNASSA

RAKENNUSTÄYTTÖ TORNIMÄKI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN MAANKAATOPAIKKAA KLAUKKALAN KYLÄSSÄ NURMIJÄRVEN KUNNASSA RAKENNUSTÄYTTÖ TORNIMÄKI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN MAANKAATOPAIKKAA KLAUKKALAN KYLÄSSÄ NURMIJÄRVEN KUNNASSA KU-YK 44/11.3.2014 Ympäristölupapäätös annetaan julkipanon jälkeen 17.3.2014 ASIA Päätös

Lisätiedot

Kyseessä on YSL 55 :n mukainen hakemus toistaiseksi voimassa olevan ympäristöluvan lupamääräysten

Kyseessä on YSL 55 :n mukainen hakemus toistaiseksi voimassa olevan ympäristöluvan lupamääräysten Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 109/10/1 Dnro ISAVI/124/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 9.11.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain 55 :n mukainen lupamääräysten tarkistaminen, Tmi Taito Heikkilän

Lisätiedot

Valmistelijat vs. ympäristötarkastaja Anu Onjukka ja ympäristönsuojelusihteeri Kai Virtanen:

Valmistelijat vs. ympäristötarkastaja Anu Onjukka ja ympäristönsuojelusihteeri Kai Virtanen: MERI-LAPIN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Suensaarenkatu 4 95400 Tornio YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS 1/2014 Annetaan julkipanon jälkeen 1.4.2014 Dnro: 268/11.01.06/2014 MELAYMP 25.3.2014 x TAALOVAARA GROUP OY:N YMPÄRISTÖLUPA

Lisätiedot

HEINOLAN KAUPUNKI PÄÄTÖS 111-2015-1

HEINOLAN KAUPUNKI PÄÄTÖS 111-2015-1 HEINOLAN KAUPUNKI PÄÄTÖS 111-2015-1 Ympäristö- ja rakennuslautakunta Ympäristönsuojelulain Rauhankatu 3 27 :n mukaisessa 18100 HEINOLA ympäristölupa-asiassa Päätös on annettu julkipanon jälkeen 27. 5.

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lohjan kaupungin ympäristölautakunta Ympäristölautakunta 5.2.2009 9 Dnro 416/67/679/2008 Annettu julkipanon jälkeen 11.2.

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lohjan kaupungin ympäristölautakunta Ympäristölautakunta 5.2.2009 9 Dnro 416/67/679/2008 Annettu julkipanon jälkeen 11.2. YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lohjan kaupungin ympäristölautakunta Ympäristölautakunta 5.2.2009 9 Dnro 416/67/679/2008 Annettu julkipanon jälkeen 11.2.2009 Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / Gigantti Oy Ab

Ympäristölupahakemus / Gigantti Oy Ab TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 250 21.03.2006 3 Ymp 17808-2005 (235) Ympäristölupahakemus / Gigantti Oy Ab Ympkaalk 250 Tiivistelmä: - Ympäristönsuojelutoimisto 14.3.2006/Fredrik

Lisätiedot

32 HOK-ELANTO LIIKETOIMINTA OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS POLTTONESTEIDEN JAKELUASEMALLE JA HAKEMUS ALOITTAA TOIMINTA MUUTOKSENHAUSTA HUOLIMATTA

32 HOK-ELANTO LIIKETOIMINTA OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS POLTTONESTEIDEN JAKELUASEMALLE JA HAKEMUS ALOITTAA TOIMINTA MUUTOKSENHAUSTA HUOLIMATTA Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta 13.4.2010 12 Dno KYK:648 /2009 32 HOK-ELANTO LIIKETOIMINTA OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS POLTTONESTEIDEN JAKELUASEMALLE JA HAKEMUS ALOITTAA TOIMINTA MUUTOKSENHAUSTA HUOLIMATTA

Lisätiedot

71 MUSAKKA SARIN JA ARIN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN ELÄINSUOJAN TOIMINTAA TUUSULAN KUNNAN RITASJÄRVEN KYLÄSSÄ

71 MUSAKKA SARIN JA ARIN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN ELÄINSUOJAN TOIMINTAA TUUSULAN KUNNAN RITASJÄRVEN KYLÄSSÄ Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta 11.6.2013 390 Dno KYK:130 /2013 71 MUSAKKA SARIN JA ARIN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN ELÄINSUOJAN TOIMINTAA TUUSULAN KUNNAN RITASJÄRVEN KYLÄSSÄ KU-YK 71/11.6.2013 Ympäristölupapäätös

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / TST-Kestävän Kehityksen yhdistys ry

Ympäristölupahakemus / TST-Kestävän Kehityksen yhdistys ry TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 635 26.09.2006 1 Ymp 8775-2006 (235) Ympäristölupahakemus / TST-Kestävän Kehityksen yhdistys ry Ympkaalk 635 Tiivistelmä: - Ympäristönsuojelutoimisto

Lisätiedot

KU-YK 12/14.1.2014 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 20.1.2014

KU-YK 12/14.1.2014 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 20.1.2014 SARJALAITE OY, YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KU-YK 12/14.1.2014 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 20.1.2014 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Sarjalaite Oy:n konepajan

Lisätiedot

Päätös Nro 59/2010/1 Dnro ESAVI/506/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 8.12.2010

Päätös Nro 59/2010/1 Dnro ESAVI/506/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 8.12.2010 Etelä-Suomi Päätös Nro 59/2010/1 Dnro ESAVI/506/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 8.12.2010 ASIA Tapiolan jäähdytyslaitoksen ja CPS-järjestelmän varavoimakoneiden toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Nro 115/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.11.2010

Nro 115/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.11.2010 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 115/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.11.2010 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee kemianteollisuuden

Lisätiedot

Lupajaosto Annettu julkipanon jälkeen 75531 NURMES 2.6.2009

Lupajaosto Annettu julkipanon jälkeen 75531 NURMES 2.6.2009 75531 Nurmes NURMEKSEN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lupajaosto PL 12 Annettu julkipanon jälkeen 75531 NURMES 2.6.2009 Nro 51/2009 LUPAJ 26.5.2009, 19 ASIA Ympäristönsuojelulain (86/2000) ja -asetuk sen

Lisätiedot

Päätös. Rakennusvirasto PL 1515 00099 Helsingin kaupunki

Päätös. Rakennusvirasto PL 1515 00099 Helsingin kaupunki Päätös Etelä-Suomi Nro 90/2010/2 Dnro ESAVI/609/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.12.2010 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 58 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Etelä-Suomen aluehallintoviraston

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 43/10/1 Dnro PSAVI/73/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.6.2010

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 43/10/1 Dnro PSAVI/73/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.6.2010 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 43/10/1 Dnro PSAVI/73/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.6.2010 ASIA LUVAN HAKIJA Kuusamon Autohajottamo T. Bergbackan ympäristölupapäätösten muuttaminen, Kuusamo Kuusamon Autohajottamo

Lisätiedot

Luvan hakemisen perusteena on ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti ja ympäristönsuojeluasetuksen

Luvan hakemisen perusteena on ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti ja ympäristönsuojeluasetuksen 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Rakennus- ja ympäristölautakunta PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 14.08.2007 Kokouspvm 17.08.2007 Diaarinro

Lisätiedot

80100 JOENSUU Päivämäärä Diaarinumero Puh. (013) 267 7111 23.5.2014 3142/11.01.00/2014

80100 JOENSUU Päivämäärä Diaarinumero Puh. (013) 267 7111 23.5.2014 3142/11.01.00/2014 JOENSUUN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Rakennus- ja ympäristölautakunta 21.5.2014 60 Muuntamontie 6 Annettu julkipanon jälkeen 80100 JOENSUU Päivämäärä Diaarinumero Puh. (013) 267 7111 23.5.2014 3142/11.01.00/2014

Lisätiedot

Koskenheimo Ky, Louhijantie 10, 48220 KOTKA

Koskenheimo Ky, Louhijantie 10, 48220 KOTKA 1(6) YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Dnro KAS-2005-Y-305-111 Annettu julkipanon jälkeen 25.10.2005 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta. LUVAN HAKIJA Koskenheimo Ky,

Lisätiedot

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Annettu julkipanon jälkeen Antopäivä 12.6.2009 Diaarinro Karp 557/2009

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Annettu julkipanon jälkeen Antopäivä 12.6.2009 Diaarinro Karp 557/2009 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI PÄÄTÖS RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Annettu julkipanon jälkeen Antopäivä 12.6.2009 Diaarinro Karp 557/2009 ASIA HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta,

Lisätiedot

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Juvanmalmin siirtokuormausaseman

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Juvanmalmin siirtokuormausaseman Etelä-Suomi Päätös Nro 59/2011/1 Dnro ESAVI/19/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 28.7.2011 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Juvanmalmin siirtokuormausaseman toiminnan muuttamista,

Lisätiedot

Päätös ympäristönsuojelulain 55 :n mukaisesta hakemuksesta koskien polttonesteiden jakeluaseman ympäristöluvan lupamääräysten tarkistamista.

Päätös ympäristönsuojelulain 55 :n mukaisesta hakemuksesta koskien polttonesteiden jakeluaseman ympäristöluvan lupamääräysten tarkistamista. Lohjan kaupungin ympäristölautakunta YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS 22.4.2010 76 Dnro 65/67/678/2008 Annettu julkipanon jälkeen 29.4.2010 1 Päätös ympäristönsuojelulain 55 :n mukaisesta hakemuksesta koskien polttonesteiden

Lisätiedot

Päätös Nro 147/2011/1 Dnro ESAVI/215/04.08/2011

Päätös Nro 147/2011/1 Dnro ESAVI/215/04.08/2011 Etelä-Suomi Päätös Nro 147/2011/1 Dnro ESAVI/215/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 30.11.2011 ASIA Päätös Suomen Hyötykeskus Oy:n ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta,

Lisätiedot

TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA. Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta

TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA. Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta Ympäristölupa tarvitaan: Kun tuotantokapasiteetti on vähintään 5 tonnia ruhoja päivässä. Toimintaan, josta

Lisätiedot

Ympäristöluvat dataa. huomaa aluehallintouudistus

Ympäristöluvat dataa. huomaa aluehallintouudistus Ympäristölupa Tärkein ympäristönsuojelulainsäädännön ennakkovalvontainstrumentti kuuluu hallinnollisiin ohjauskeinoihin on yksilöllinen hallintopäätös korostaa mm. ennalta varautumisen periaatetta Ympäristöluvat

Lisätiedot

Laitos on lupavelvollinen ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentin kohdan 4 ja ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 3 momentin perusteella.

Laitos on lupavelvollinen ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentin kohdan 4 ja ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 3 momentin perusteella. TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 866 18.12.2007 5 Ymp Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 4 08.01.2008 1 Ymp 14129-2007 (235) Ympäristölupahakemus / SITA Finland Oy Ab, Rieskalähteentie

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 129/12/1 Dnro PSAVI/75/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 10.12.2012

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 129/12/1 Dnro PSAVI/75/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 10.12.2012 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 129/12/1 Dnro PSAVI/75/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 10.12.2012 ASIA LUVAN HAKIJA Romuajoneuvojen vastaanottoa ja varastointia koskevan ympäristöluvan muuttaminen, Kiiminki Päätös

Lisätiedot

PL 62 Antopäivä Kokouspäivä 30101 FORSSA ja pykälä puh. 03-41411 27.9.2011 20.9.2011 70

PL 62 Antopäivä Kokouspäivä 30101 FORSSA ja pykälä puh. 03-41411 27.9.2011 20.9.2011 70 1(17) FORSSAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Ympäristölautakunta annettu julkipanon jälkeen PL 62 Antopäivä Kokouspäivä 30101 FORSSA ja pykälä puh. 03-41411 27.9.2011 20.9.2011 70 ASIA HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot