Tullin antamat ennakkoratkaisut jäteverosta v (helmikuu)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tullin antamat ennakkoratkaisut jäteverosta v. 2002-2015 (helmikuu)"

Transkriptio

1 Tullin antamat ennakkoratkaisut jäteverosta v (helmikuu) Ennakkoratkaisut 2015 Välivarastointiin käytettävän alueen erottaminen kaatopaikasta Jätettä välivarastoidaan alueella, joka sijaitsee tavanomaisen kaatopaikan täyttämättömällä pohjan osalla. Kysymys siitä, onko välivarastointiin käytettävä alue erotettu jäteverolain 3 :n 2 momentin 1 kohdan mukaisesti selkeällä tavalla loppusijoitukseen käytettävästä alueesta. Jäteverolakia koskevan hallituksen esityksen mukaan alueiden selkeä erottelu voidaan toteuttaa esim. aidan, tien tai maisemoinnin avulla. Kyseessä olevan välivarastointialueen ja loppusijoitusalueen väliin jää liikennöintitila. ELY-keskuksen lausunnon mukaan edellä tarkoitetuilla alueilla olevat jätteet eivät voi sekaantua keskenään. Kyseessä olevat alueet on erotettu selkeästi toisistaan. Ennakkoratkaisut 2014 Voimalaitoksessa syntyvän tuhkan jäteverottomuus hyödyntämisen perusteella X voimalaitoksessa syntyvää tuhkaa hyödynnetään jätteenkäsittelykeskuksen loppusijoitusalueiden päivittäispeittoon sekä palokatkomateriaalina. Kyseessä olevan jätteen hyödyntämiskohteet tiedetään jo sitä kaatopaikalle toimitettaessa. Kyseessä oleva jäte soveltuu hyödynnettäväksi edellä mainittuihin tarkoituksiin. ELY-keskuksen mukaan jätettä voidaan käyttää kyseisiin tarkoituksiin. Ennakkoratkaisut 2013 Tulli ei antanut vuonna 2013 ennakkoratkaisuja Ennakkoratkaisut 2012 Rakennusjätteen käsittelylaitoksen seula-alitteen jäteverottomuus hyödyntämisen perusteella X Oy:n jätteenkäsittelylaitoksella valmistetaan rakennusjätteestä kierrätyspolttoainetta. Valmistuksen yhteydessä syntyy lajittelulinjalta seulan alitetta, jota hyödynnetään jätteenkäsittelykeskusten loppusijoitusalueiden päivittäispeittomateriaalina.

2 Kyseessä olevan jätteen hyödyntämiskohteet tiedetään jo sitä kaatopaikalle toimitettaessa. Jäte soveltuu ominaisuuksiensa puolesta hyödynnettäväksi päivittäispeittomateriaalina. ELY-keskuksen mukaan jätettä voidaan käyttää kaatopaikan päivittäispeittomateriaalina. Kyseinen jäte on hyödynnettävissä jäteverolain 6 :n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla verottomasti, jos sitä käytetään loppusijoitusalueiden päivittäispeittomateriaalina ELY-keskuksen hyväksymällä tavalla. Ennakkoratkaisut 2011 Kierrätyslaitokselta muodostuvan rakennus- ja kaupanjätteen rejektin, seulaalitteen, jäteverottomuus suljettavan kaatopaikan rakenteissa hyödyntämisen perusteella X Oy:n kierrätyslaitokselta muodostuvaa rakennus- ja kaupanjätteen rejektiä, seula-alitetta, hyödynnetään suljettavan kaatopaikan rakenteissa pinnan muotoilussa ja esipeittorakenteissa. Kaatopaikkaa valvovan ELY-keskuksen lausunnossa oli todettu, että seula-alite on hyödynnettävissä ko. kaatopaikan esipeittomateriaalina. Kyseessä olevan jätteen hyödyntämiskohde tiedetään jo sitä kaatopaikalle toimitettaessa. ELYkeskuksen mukaan seula-alitetta voidaan hyödyntää kaatopaikan esipeittomateriaalina. Kyseessä oleva jäte soveltuu ominaisuuksiensa puolesta esipeittomateriaaliksi. Seula-alite on jäteverolain 6 :n 1 momentissa tarkoitettua verotta hyödynnettävissä olevaa jätettä. Jätteiden lajitteluasemalle vastaanotettavan jätteen verottomuus Jätteiden lajitteluasemalle vastaanotetaan jätekuormia. Suurin osa alueelle vastaanotettavasta jätteestä toimitetaan myöhemmin eteenpäin muualla hyödynnettäväksi. Loput vastaanotetusta jätteestä toimitetaan lajitteluasemalta veronalaiselle kaatopaikalle. Kysymys siitä, onko jätteiden lajitteluasemalle vastaanotetusta jätteestä suoritettava jäteveroa. Jäteverolain 1 :n 1 momentin nojalla jäteveroa suoritetaan vain kaatopaikalle toimitetuista loppusijoitettavista jätteistä. Kyseessä olevalle alueelle vastaanotetut jätteet toimitetaan eteenpäin joko hyötykäyttöön tai muualla sijaitsevalle kaatopaikalle. Lajitteluasemaa ei ole pidettävä jäteverolaissa tarkoitettuna verollisena kaatopaikkana. Mikäli lajitteluasemalla kuitenkin säilytetään jätettä väliaikaisesti kolme vuotta tai sitä pidempään, voidaan vero määrätä kaikista kyseisellä kaatopaikaksi katsottavalla alueella olevista jätteistä. Ennakkoratkaisut 2010 Onko loppusijoitusaluetta pidettävä jäteverolain mukaisena verollisena kaatopaikkana tai lain soveltamisalan ulkopuolisena yksityisenä kaatopaikkana Jätteenkäsittelyalueella on useita loppusijoitusalueita. Kysymys siitä, arvioidaanko loppusijoitusalueita erillisinä alueina, kun otetaan kantaa siihen, onko ko. alueita pidettävä jäteverolain piiriin kuuluvina yleisinä (tai lain piiriin tuolloin kuulumattomina yksityisinä) kaatopaikkoina.

3 Jätteenkäsittelykeskuksen alueella sijaitsevia loppusijoitusalueita arvioidaan erillisinä alueina, kun ratkaistaan, onko niitä pidettävä verolain piiriin kuuluvina kaatopaikkoina (jos alueet erotetaan toisistaan ympäristöluvan mukaisilla rakenteilla ja jos jokaisella alueella on oma punnituksiin perustuva kirjanpitonsa ja jos varmistetaan, etteivät eri alueilla olevat jätteet sekoitu keskenään). Jäteverolain (tuolloin voimassa olleen) 2 :n 1 momentin 4 b kohdan mukaan kaatopaikalla tarkoitetaan jätteen käsittelypaikkaa, jonne jätettä sijoitetaan maan päälle tai maahan ja jota pidetään pääasiassa toisten tuottamien jätteiden sijoittamista varten; ei kuitenkaan milloin kyse samaan konserniin kuuluvan yrityksen tuottamasta jätteestä. Kyseessä oleva lainkohta ei sisällä kannanottoa, jonka mukaan samalla jätteenkäsittelyalueella sijaitsevia loppusijoitusalueita olisi arvioitava yhtenä mahdollisena verollisena kaatopaikkana. Hakijan ongelmajätteiden käsittelylaitoksessa syntyvää raskasmetallipintaista kiinteää sakkajätettä toimitetaan hakijan muualla sijaitsevalle loppusijoitusalueelle. Kysymys siitä, pidetäänkö jätettä hakijan tuottamana kun ratkaistaan, onko ko. loppusijoitusaluetta pidettävä verollisena kaatopaikkana (tai lain piiriin tuolloin kuulumattomana yksityisenä kaatopaikkana) Kyseessä olevaa jätettä pidetään hakijan tuottamana. Jätelain mukaan jätteen tuottajalla tarkoitetaan sitä luonnollista tai oikeushenkilöä, jonka toiminnassa syntyy jätettä. Jätteenkäsittelykeskukseen vastaanotetaan alun perin muiden kuin ennakkoratkaisun hakijan toiminnasta peräisin olevia jätteitä tai pilaantuneita maita, joita ei voida loppusijoittaa ilman käsittelyä (stabilointia, kiinteytystä, erottelua ja lajittelua, nesteen poistoa). Useimmiten jätteitä käsitellään samalla kertaa 2-3 em. käsittelymenetelmistä, ennen loppusijoitusta. Kysymys siitä, pidetäänkö kyseessä olevia jätteitä hakijan (jätteenkäsittelykeskuksen) omasta toiminnasta syntyvinä kun niitä toimitetaan loppusijoitusalueelle ja kun ratkaistaan onko kyseessä olevaa loppusijoitusaluetta pidettävä verollisena kaatopaikkana (tai lain piiriin tuolloin kuulumattomana yksityisenä kaatopaikkana) Kyseisiä jätteitä ei pidetä hakijan omasta toiminnasta syntyvinä. Jätelain 3 :n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettuna jätteen tuottajana ei pidetä kyseessä olevien esikäsittelytoimenpiteiden suorittajaa. Kyseessä olevia jätteitä ei luokitella jäteluettelon pääluokan 19 mukaisiksi jätehuoltolaitoksissa syntyviksi jätteiksi. Teollisuuden tuotantojätteiden, yhdyskunnissa syntyvien hiekkapohjaisten jätteiden, tuhkien sekä rakennusjätteen murskaus- ja seulonta-alitteiden (rejektien) hyödyntämisen verottomuus esipeitto- ja tasausmaakerroksena jätekeskuksen kaatopaikalla Yllä todettuja jätteitä hyödynnetään jätekeskuksen käytöstä poistetulla sekä käytössä olevalla kaatopaikalla. Kysymys kaatopaikan rakenteissa hyödynnettävien jätteiden verollisuudesta. Kyseessä olevia jätteitä voi hyödyntää jäteverotta esipeitto- ja tasausmaakerroksena jätekeskuksen kaatopaikalla. Verottoman hyödyntämisen on oltava suunnitelmallista, jätteen on oltava

4 tarkoitukseensa sopivaa, hyödyntämiskohde on tiedettävä jo kaatopaikalle toimitettaessa, kyseinen jäte on lajiltaan ja laadultaan sellaista että sitä voidaan hyödyntää kaatopaikan rakenteissa. Kaatopaikkaa valvova ympäristöviranomainen on hyväksynyt kyseessä olevan hyödyntämisen. Ennakkoratkaisut 2009 Jätteiden käsittelylaitoksella syntyvän seula-alitteen jäteverottomuus kaatopaikkarakenteissa tapahtuvan hyödyntämisen perusteella X Oy:n jätteiden lajittelulaitoksella syntyvää seula-alitetta, joka sisältää pääosin rakennusjätteistä peräisin olevaa hiekkaa, soraa, betoni- ja tiilimurskaa, keramiikkaa sekä humusta, hyödynnetään Y kaatopaikalla jätteiden päivittäisessä peittämisessä sekä täyttöpenkereen esipeittokerroksessa. Kyseessä olevan jätteen hyödyntämiskohteet tiedetään jo sitä kaatopaikalle toimitettaessa. Kyseessä oleva jäte on lajiltaan ja laadultaan sellaista, että sitä voidaan käyttää kaatopaikan rakenteissa. Ympäristökeskuksen mukaan seula-alitetta voidaan käyttää kaatopaikan yllä tarkoitetuissa rakenteissa. Seula-alite on jäteverolain 5 :n 1 momentin 4 kohdassa tarkoitettua verotonta jätettä. Jäteveroverolain soveltamisalueen ulkopuolinen betoni-, asfaltti- ja tiilijätteen hyödyntämispaikka X kunnostaa saha-alueen pilaantunutta maa-aluetta ympäristölupapäätöksen ja muutospäätöksen mukaisesti. Myös viereinen alue, jonne sahatoiminnasta syntynyttä jätettä on toimitettu kunnostetaan ympäristölupapäätöksen ja muutospäätöksen mukaisesti. Betoni-, tiili- ja asfalttijätettä hyödynnetään kyseessä olevan maisemointialueen rakenteissa stabiliteetin turvaamiseksi. Ympäristökeskuksen lausunnon mukaan kyseessä olevat jätteet soveltuvat sekä ympäristökelpoisuutensa että rakennusteknisten ominaisuuksiensa puolesta korvaamaan luonnon maa- ja kiviainesta alueen maisemointikohteessa stabiliteetin lisäämiseksi ja alueen muotoilemiseksi. Hallituksen esityksen (159/1998) mukaan jätteen hyödyntäminen muualla kuin varsinaisella kaatopaikalla on rajattu jäteverolain soveltamisalueen ulkopuolelle. Tulkittaessa sitä, onko jäte hyödynnetty, nojaudutaan kohteen ympäristölupaan. Jos jätteen hyödyntämiselle on lupa tietyssä kohteessa, jätteen sijoittaminen katsotaan verolain soveltamisalueen ulkopuolelle jääväksi jätteen hyödyntämiseksi. Kyseessä oleva jäte on lajiltaan ja laadultaan sellaista, että sitä voidaan kyseessä olevassa kohteessa hyödyntää. Hyödyntäminen on luonteeltaan sellaista, että sillä korvataan neitseellisiä raaka-aineita. Kyseessä olevaa paikkaa on pidettävä jäteverolain 2 3 momentissa tarkoitettuna verolain soveltamisalueen ulkopuolisena hyödyntämispaikkana. Betonimurskeen jäteverottomuus kaatopaikkarakenteissa hyödyntämisen perusteella Liikerakennuksen purkamisen yhteydessä syntynyttä betonimursketta hyödynnetään kaatopaikan päälle rakennettavien tie/kulkuväylien pohjarakenteissa kalliomurskeen sijasta. Ympäristökeskuksen lausunnon mukaan betonimurskeen käyttö on hyväksytty aluetta koskevassa ympäristölupapäätöksessä. Ympäristökeskuksen mukaan betonimurskeen hyödyntäminen kyseessä

5 olevan loppusijoitusalueen päälle rakennetussa tierakenteessa on tehty suunnitelmallisesti ja asianmukaisesti. Kyseessä olevan jätteen hyödyntämiskohde tiedetään jo sitä kaatopaikalle toimitettaessa. Jäte on lajiltaan ja laadultaan sellaista, että sitä voidaan kyseessä olevassa kohteessa hyödyntää. Kaatopaikkaa valvova ympäristöviranomainen on hyväksynyt kyseessä olevan hyödyntämisen. Betonimurske on jäteverolain 5 1 momentin 4 kohdassa tarkoitettua verotonta jätettä. Ennakkoratkaisut 2008 Rumpurejekti keräyspaperin puhdistuksessa syntyvää siistausjätettä X Oyj:ssä keräyspaperin siistausprosessin yhteydessä syntyy karkeaa jätejaetta (rumpurejektiä). Keräyspaperi annostellaan syöttökuljettimelle kuidutusrummun kuidutusosaan, johon annostellaan myös hajotuksessa kulloinkin käytettävät kemikaalit. Hajoamaton aines poistuu rummun päästä rumpurejektin käsittelyyn. Kyseinen jäte vastaa koostumukseltaan huomattavassa määrin yhdyskuntajätettä. Jätejae sisältää pääasiassa monilaatuista muovia ja niittejä sekä vähäisiä määriä kuitua ja savea. Verottomana pidetään siistausjätettä, joka syntyy keräyspaperin painovärin ja mahdollisten epäpuhtauksien poistamisessa. Kyseessä oleva jäte syntyy poistettaessa keräyspaperin epäpuhtauksia. Kyseessä oleva jäte luokitellaan yleisimpien jätteiden ja ongelmajätteiden luettelossa annetussa ympäristöministeriön asetuksessa (1129/2001) luokkaan (keräyspaperin ja kartongin pulpperoinnissa syntyvät mekaanisesti erotetut jätteet), johon osa siistausjätteistä luokitellaan. Kyseessä olevaa jätettä on pidettävä jäteverolaissa tarkoitettuna verottomana keräyspaperin puhdistuksessa syntyvänä siistausjätteenä. Rakennusjätteen käsittelylaitoksen seula-alitteen jäteverottomuus hyödyntämisen perusteella X oy:n rakennusjätteen käsittelylaitoksen seula-alitetta toimitetaan yleiselle kaatopaikalle, jossa sitä käytetään täyttöalueella päivittäispeittoaineena ja maisemoinnin esitäytön yhteydessä tiivistyskerroksen alapuolisissa kerroksissa. Hyödyntämisen yhteydessä kyseisille kaatopaikkarakenteille asetetut toiminnalliset edellytykset täyttyvät. Kyseessä olevan jätteen hyödyntämiskohteet tiedetään jo sitä kaatopaikalle toimitettaessa. Jäte on lajiltaan ja laadultaan sellaista, että sitä voidaan hyödyntää kaatopaikan rakenteissa. Kaatopaikkaa valvovan ympäristöviranomaisen mukaan jätettä voidaan käyttää kyseessä oleviin tarkoituksiin. Kyseinen seula-alite on jäteverolain 5 1 momentin 4 kohdassa tarkoitettua verotonta jätettä. Ennakkoratkaisut 2007 Ylijäämähiekan jäteverottomuus hyödyntämisen perusteella X Oy on pyytänyt ennakkoratkaisua valimolla syntyvän ylijäämähiekan verokohtelusta suunnitelmallisen hyötykäytön perusteella. Ylijäämähiekka on tarkoitus toimittaa jäteverolaissa tarkoitetulle verolliselle kaatopaikalle hyödynnettäväksi kaatopaikan välttämättömissä rakenteissa.

6 Ympäristökeskus on lausunnossaan todennut, että X Oy:n ylijäämähiekka soveltuu toimitettavaksi tavanomaisen jätteen kaatopaikalle ja on raekokonsa vuoksi hyvää materiaalia kaatopaikkarakenteissa. Ympäristökeskuksen lausunnon mukaan ylijäämähiekalla voidaan korvata luonnon materiaaleja kaatopaikan välttämättömissä rakenteissa. X Oy:n tuotantoprosessin yhteydessä syntyvä ylijäämähiekka on verotonta, kun sitä jäteverolain 5 :n 1 momentin 4 kohdan mukaisesti hyödynnetään Y Oy:n jätekeskuksen välttämättömissä rakenteissa. (vastaavanlainen ratkaisu annettu myös vuonna 2005) Ennakkoratkaisut 2006 Jätteenkäsittelylaitokselta yksityiselle kaatopaikalle toimitettu jäte X-yhtiön jätteenkäsittelylaitokselta saman yhtiön yksityiselle kaatopaikalle toimitettava hyödyntämiskelvoton rejekti ei ole jäteveronalaista (vastaava ratkaisu annettu myös vuosina 2002, 2003 ja 2005). Rakennuspurkujätteen seula-alitteen hyödyntäminen esitäytössä Yleiselle kaatopaikalle toimitetaan X Oy:n jätteenkäsittelylaitokselta peräisin olevaa rakennuspurkujätteen seula-alitetta, jota on tarkoitus hyödyntää kaatopaikan esitäytössä. Seulaalitetta hyödynnetään esipeittokerroksessa saven ja hiesumoreenin sijasta, koska hakijan mukaan seula-alitteen päällä työkoneella ja ajoneuvolla liikkuminen on paremmin mahdollista. Tehdyn kaatopaikkaselvityksen nojalla seula-alite on ympäristökeskuksen mukaan soveltuvaa tavanomaisen jätteen kaatopaikalle ja se soveltuu rajoitetusti hyödynnettäväksi kaatopaikan rakenteissa. Ympäristöluvassa on annettu hyödyntämistä koskevia määräyksiä. Muusta jätteestä erotellun rakennuspurkujätteen seula-alitteen hyödyntäminen kaatopaikan esitäytössä on jäteverolain 5 :n 1 momentin 4 kohdassa tarkoitettua jätteen verotonta hyödyntämistä, jos hyödyntäminen tapahtuu kyseistä kaatopaikkaa valvovan ympäristöviranomaisen hyväksymällä tavalla. Vähennyksen tekeminen hyödynnetyn kaatopaikkakaasun nojalla Veronalaisella kaatopaikalla tuotetaan kaatopaikkakaasua, joka toimitetaan kaatopaikalta muualle hyödynnettäväksi lämpöenergiana. Hakijan mukaan kaatopaikalla syntyneen kaasun seurantamittaustulosten nojalla olisi laskettavissa sitä vastaavan jätteen määrä (hakija esitti asiaa koskevan laskelman), joten kaasun kaatopaikalta muualle tapahtuneen toimituksen nojalla pitäisi olla oikeus tehdä jäteverolain 7 :n 1 momentissa tarkoitettu vähennys suoritettavasta verosta. Kaatopaikalla tuotetun kaatopaikkakaasun kaatopaikalta muualle lämpöenergiana hyödynnettäväksi toimittamisen nojalla ei ole tehtävissä jäteverolaissa tarkoitettua vähennystä. Kaatopaikkakaasu on jätteen loppusijoittamisen jälkeen syntynyttä kaasua, joka ei ole jäteverolain 7 :n 1 momentissa tarkoitettua jätettä. Jäteverolain soveltamisalueen ulkopuolinen yksityinen kaatopaikka

7 Teollisuusjätteen käsittelykeskusta koskevassa ympäristöluvassa hakijalle on myönnetty oikeus muun muassateollisuusjätteiden käsittelyyn, hyödyntämiseen ja loppusijoitukseen Käsittelykeskuksessa hakijan kanssa samaan konserniin kuulumattomien teollisuuslaitosten alunperin tuottamaa jätettä erotellaan ja lajitellaan siten, että hyödynnettävät jakeet poistetaan jätteestä. Esikäsitellyt jätteet, joille ei voida osoittaa hyötykäyttöä tai kierrätyskohdetta, loppusijoitetaan ympäristöluvassa tarkoitetulle hakijan kanssa samaan konserniin kuuluvien käytössä olevalle hakijayhtiön omalle kaatopaikalle. Kaatopaikalle toimitettavan jätteen jakauma konsernin omaan ja muiden tuottamaan jätteeseen voi vaihdella; kysymys siitä, onko kaatopaikka katsottava toisinaan verolliseksi ja toisinaan verottomaksi. Ennakkoratkaisuna annettiin seuraavat ratkaisut: Oma ja toisten tuottama jäte - Tehtäessä jätejakaumaa koskevaa vertailua otetaan huomioon tarkasteluajankohtana kaatopaikalla oleva sinne sijoitetun jätteen jakauma. Jäteverolain 2 :n 1 momentin 4 b kohdassa ei ole mainintaa siitä, että kyseessä oleva vertailu tapahtuisi muulta kuin yksittäiseltä tarkasteluajankohdalta. - Jäteverolain tarkoittamat verottomat jätteet otetaan huomioon, kun ratkaistaan, onko kaatopaikka jäteverolaissa tarkoitettu kaatopaikka, jota pidetään pääasiassa toisten tuottamien jätteiden sijoittamista varten. Jäteverolain 2 :n 1 momentin 4 b kohdassa ei mitään jätteitä ole rajattu kyseisen lainkohdan edellyttämän vertailun ulkopuolelle. - Kysymys siitä, onko konserniin kuulumattoman toiminnasta alunperin syntynyt jäte hakijan tuottamaa, jos a) jätettä on eroteltu ja lajiteltu hakijan jätteenkäsittelykeskuksessa siten, että jätteestä on poistettu hyödynnettävät jakeet ja jos kyseinen hyödyntämiskelvoton jäte esikäsittelyn jälkeen on toimitettu hakijan omalle kaatopaikalle b) käsittelykeskuksessa on - erottelun ja lajittelun sijasta - jäte-erästä poistettu nestettä c) toisten alunperin tuottama jäte, kuten maamassat ja teollisuusjätteet - edellä a ja b -kohdissa todetun käsittelyn sijasta - stabiloidaan eli tehdään sideaineilla niukkaliukoisiksi: Edellä tarkoitetulla tavoin käsiteltyjen jätteiden, jotka on toimitettu hakijayhtiön omalle kaatopaikalle, on katsottava syntyneen hakijayhtiön omassa toiminnassa. Jätelain mukaan jätteen tuottajalla tarkoitetaan sitä luonnollista tai oikeushenkilöä, jonka toiminnassa syntyy jätettä. Yleisimpien jätteiden ja ongelmajätteiden luettelosta annetun ympäristöministeriön asetuksen mukaan luettelon pääluokkaan 19 luetaan jätehuoltolaitoksissa syntyvät jätteet. Tällaisia jätteitä ovat stabiloidut ja kiinteytetyt jätteet, kiinteiden jätteiden aerobisessä käsittelyssä syntyvät jätteet, jäteveden puhdistamisessa syntyvät jätteet, jätteiden mekaanisessa käsittelyssä, kuten lajittelussa, murskaamisessa, paalauksessa ja pelletoinnissa syntyvät jätteet, joita ei ole mainittu muualla ja maaperän ja pohjaveden kunnostamisessa syntyvät jätteet. Kaatopaikan verotuksellisen aseman muuttuminen - Kaatopaikka voi toisinaan olla jäteverollinen kaatopaikka ja toisinaan lain soveltamisalueen ulkopuolinen kaatopaikka sen johdosta, että eri ajanjaksoina kaatopaikalle sijoitetun toisten

8 tuottaman jätteen määrä vaihtelee. Silloin kun jäteverolain 2 :n 1 momentin 4 b kohdassa todetut verollisen kaatopaikan ehdot täyttyvät, on kyseessä olevaa jätteen käsittelypaikkaa pidettävä verollisena. Silloin kun kyseiset ehdot eivät täyty, on kyseinen jätteen käsittelypaikka kuitenkin katsottava jäteverolain soveltamisalueen ulkopuoliseksi alueeksi. - Jäteverolain soveltamisalueen ulkopuolinen kaatopaikka voidaan katsoa verolliseksi kaatopaikaksi siitä alkaen, kun jäteverolain 2 :n 1 momentin 4 b kohdassa tarkoitetut verollisen kaatopaikan ehdot ovat täyttyneet. Tästä alkaen kaatopaikalle sijoitetusta jätteestä voidaan siten myös taannehtivasti määrätä jäteveroa suoritettavaksi. Samalla kiinteistöllä verollinen ja veroton kaatopaikka - Samalla kiinteistöllä voi sijaita verollinen kaatopaikka ja jäteverolain soveltamisalueen ulkopuolinen kaatopaikka, jos ne ovat selvästi rakenteellisesti toisistaan erotetut. Jäteverolain 2 :n 1 momentin 4 b kohdassa ei ole rajoitettu samalla kiinteistöllä sijaitsevien jätteen käsittelypaikkojen lukumäärää. Jätteen punninta-ajankohta - Kysymys siitä, määräytyykö jäteveron perusteena oleva jätteen paino sen mukaan, mitä jäte painaa sitä jätealueelle tuotaessa, vai määräytyykö kyseinen paino sen mukaan, mitä jäte painaa sitä loppusijoitusalueelle toimitettaessa, jos jätettä on vastaanoton jälkeen jätealueella käsitelty siten, että se vaikuttaa loppusijoitettavan jätteen painoon: Jäteveron perusteena oleva paino määräytyy sen mukaan, mitä jäte painaa sitä loppusijoitusalueelle toimitettaessa. Jäteverolain 2 :n 1 momentin 4 kohdassa kaatopaikalla tarkoitetaan jätteen käsittelypaikkaa, jonne jätettä sijoitetaan maan päälle tai maahan ja jäteverolain 4 :n mukaan vero määräytyy kaatopaikalle toimitettavan jätteen painon nojalla. Kyseessä olevien lainkohtien nojalla jäteveron perusteena oleva paino määräytyy siten sen mukaan, mitä jäte painaa silloin, kun se toimitetaan jätteen loppusijoitusalueelle. Ennakkoratkaisut 2005 Kunnan aikanaan ylläpitämältä ympäristölle vaaralliseksi todetulta suljetun kaatopaikan alueelta käytössä olevalle toiselle kunnan ylläpitämälle kaatopaikalle siirrettävästä jätteestä on suoritettava jäteveroa. Veronalaiselle kaatopaikalle toimitettavasta massasta, joka koostuu jätteistä ja niihin sekoittuneista maamassoista, on suoritettava jäteveroa koko kyseisen massan osalta. Valimolla tuotantoprosessin yhteydessä syntynyt ylijäämähiekka on jäteverosta vapaata, kun sitä toimitetaan kaatopaikalle hyödynnettäväksi kaatopaikan käytön kannalta välttämättömissä rakenteissa. X-yhtiön jätteenkäsittelylaitokselta saman yhtiön yksityiselle kaatopaikalle toimitettava hyödyntämiskelvoton rejekti ei ole jäteveronalaista (vastaava ratkaisu annettu myös vuosina 2002 ja 2003). X-yhtiön jätteenkäsittelylaitoksen yksityiselle kaatopaikalle toimitettava saman yhtiön rengasterminaalin tulipalon yhteydessä syntynyt ja laitoksessa käsitelty rengasmaamassa (hyödyntämiskelvoton rejekti) ei ole veronalaista.

9 Huoltoasemien pikapesuhalleissa henkilöautoja pestäessä kertyvä ns. pesuhiekka ei ole jäteverolaissa tarkoitettua verotonta saastunutta maa-ainesta (-> verollista jätettä). Maan ja kallioperän ainesten sijoitusalueen rakenteissa voidaan hyödyntää stabilointitekniikalla kiinteytettyjä pehmeitä maa-aineksia, kuten savea siten, että kyseessä olevan alueen(täyttömäen) katsotaan säilyttävän luonteensa jäteverolain tarkoittamana maan ja kallioperän ainesten sijoitusalueena (-> alue ei muutu ko. hyödyntämisen johdosta verolliseksi kaatopaikaksi). Yhtiö A:n loppusijoitusalue on jäteveron alainen kaatopaikka, jonne toimitetun jätteen osalta verovelvollinen on kuitenkin toimintaan liittyvän, koko jätekeskusta koskevan, ympäristöluvan haltija yhtiö B. (huom! päätös ei ole lainvoimainen, siitä on valitettu) Pilaantunut maa-aines, jonka joukossa on noin 3-5 % keramiikkaa ei ole jäteverolaissa tarkoitettua verotonta saastunutta maa-ainesta (-> verollista jätettä). Pilaantunutta maa-ainesta, jonka joukossa on pieniä määriä muuta ainesta, esimerkiksi tiiliä, ei voida sijoittaa jäteverotta kaatopaikalle (-> verollista jätettä). Jätteestä on suorittettava veroa loppusijoitusalueelle toimitettaessa voimassa olevan jäteverolain mukaisesti (->ei siis jätehuoltoalueen välivarastointialueelle aikaisemmin toimitettaessa voimassa olleen jäteverolain mukaisesti). Pilaantuneen maa-aineksen seulonnassa syntyvä ylite, joka muodostuu pääasiassa isoista kivistä, on hyödynnettävissä verotta ongelmajätteen loppusijoitusalueella, jos hyödyntäminen tapahtuu ympäristöluvan mukaisesti kaatopaikan välttämättömissä rakenteissa. Ennakkoratkaisut 2004 Perunan lajittelu- ja varastointijätteen hyödyntäminen ympäristöluvan mukaisesti käytöstä poistetun kaatopaikan pintaverhoiluun oli jäteverolain 5 :n 1 momentin 4 kohdassa tarkoitettua verotonta hyödyntämistä kaatopaikan käytöstä poistamisen kannalta välttämättömissä rakenteissa. Valimossa syntyneet, kaavauksen ja jälkikäsittelyn suodatinpöly sekä tuorehiekka, eivät ole jäteverolaissa tarkoitettua verotonta saastunutta maa-ainesta, joka voidaan sijoittaa veronalaiselle kaatopaikalle Valimossa syntynyttä tuorehiekkaa voidaan hyödyntää jäteverotta tiiviiden kerrosten välisissä kaatopaikkarakenteissa Välivarastointialueille vastaanotettavien jätteiden, kantojen juurakkoineen, säilyttäminen on jäteverolain 2 :n 2 momentissa tarkoitettua jäteverotonta välivarastointia, jos alueille vastaanotetut ja varastoinnin aikana haihtumattomat jätteet toimitetaan niiltä pois kolmea vuotta lyhyemmässä ajassa Yksinomaan maan ja kallioperän aineksia sisältävien täyttömäkien peittämiseen käytettäväksi ehdotettu eloperäinen piha- ja puutarhajäte ei ole maan ja kallioperän ainesta, jota voitaisiin hyödyntää kyseisten täyttömäkien rakenteissa jäteverolain 2 :n 3 momentin mukaisesti. Jos yllämainittu jäte hyödynnetään ko. alueella, alue ei ole enää jäteverolain soveltamisalueen ulkopuolelle jäävä yksinomaan puhtaan maan ja kallioperän aineksien sijoitusalue.

10 Ennakkoratkaisut 2003 X-yhtiön jätteenkäsittelylaitokselta saman yhtiön yksityiselle kaatopaikalle toimitettava rejekti ei ole jäteveronalaista (vastaava ratkaisu annettu vuonna 2002) Kaatopaikalle sijoitettava hyvin maatunut yhdyskuntajäte ei ole jäteverolaissa tarkoitettua saastunutta maa-ainesta, joka voidaan sijoittaa verotta kyseiselle kaatopaikalle Ennakkoratkaisut 2002 Öljy-yhdisteillä saastunut maa-aines, joka toimitetaan kompostoitavaksi erityisjätteen käsittelypaikalla sijaitsevalle kompostointialueelle, ei ole jäteveronalaista jätettä. Öljy-yhdisteillä saastuneen maa-aineksen joukossa erityisjätteen käsittelypaikalle toimitettavat halkaisijaltaan yli 100 mm kivet, jotka välpätään muusta maa-aineksesta, eivät ole jäteveronalaista jätettä. Öljy-yhdisteillä saastunut maa-aines, joka sisältää halkaisijaltaan yli 100 mm kiviä ja joka toimitetaan erityisjätteen käsittelypaikalla sijaitsevalle kompostointialueelle kompostoitavaksi, ei ole jäteveronalaista jätettä. Muista jätteistä eroteltuna erityisjätteiden käsittelypaikalle toimitettava saastunut maa-aines, joka sijoitetaan loppusijoitusaltaaseen, ei ole jäteveronalaista jätettä. Saastunut maa-aines, jonka seassa on muuta saastunutta materiaalia kuten puutavaraa, betonilohkareita ja kiviä, asfalttia, metallisia tai lasisia myrkkyastioita ja paperia ja pahvia ja joka sijoitetaan erityisjätteiden käsittelypaikalla sijaitsevaan loppusijoitusaltaaseen, on jäteveronalaista jätettä. Erityisjätteen käsittelypaikalla sijaitsevaan loppusijoitusaltaaseen sijoitettua verotonta jätettä ei katsota jäteveronalaiseksi, jos altaaseen sijoitetaan myös jäteveronalaista jätettä. X yhtiön jätteenkäsittelylaitokselta saman yhtiön kaatopaikalle toimitettava rejekti ei ole jäteveronalaista.

Kaivetut maa-ainekset - jäteluonne ja käsittely

Kaivetut maa-ainekset - jäteluonne ja käsittely Kaivetut maa-ainekset - jäteluonne ja käsittely Lähde: Ympäristöministeriön muistio 3.7.2015 14.11.2016 Maa-ainesten jäteluonteen arvioinnin yleiset periaatteet Kaivetun maa-aineksen jäteluonnetta arvioitaessa

Lisätiedot

Kaatopaikat ja veronalaiset jätteet

Kaatopaikat ja veronalaiset jätteet Jäteveropohjan laajeneminen TIIVISTELMÄ Ylitarkastaja Ari Seppänen ympäristöministeriö 25. Valtakunnalliset jätehuoltopäivät Scandic Hotel Rosendahl, Tampere 5.-6.10.2011 5.10.2011 1 Kaatopaikat ja veronalaiset

Lisätiedot

KOKOEKO seminaari, Kuopio, 11.2.2014. Palvelun tuottajan näkökulma Jaakko Soini, Ekokem

KOKOEKO seminaari, Kuopio, 11.2.2014. Palvelun tuottajan näkökulma Jaakko Soini, Ekokem KOKOEKO seminaari, Kuopio, 11.2.2014 Palvelun tuottajan näkökulma Jaakko Soini, Ekokem Säästämme luonnonvaroja Säästämme luonnonvaroja parantamalla asiakkaiden materiaali- ja energiatehokkuutta. 2 Liikevaihto

Lisätiedot

KOONINKEITAAN JÄTEASEMA JÄTTEENKÄSITTELYN SEURANTA- JA TARKKAILUSUUNNITELMA

KOONINKEITAAN JÄTEASEMA JÄTTEENKÄSITTELYN SEURANTA- JA TARKKAILUSUUNNITELMA Pohjois-Satakunnan Jätteidenkäsittely Oy Kooninkeitaan jäteasema Ruusilantie 79 38700 Kankaanpää KOONINKEITAAN JÄTEASEMA JÄTTEENKÄSITTELYN SEURANTA- JA TARKKAILUSUUNNITELMA 15.12.2014 Kooninkeidas 1/5

Lisätiedot

212 Kaatopaikkajäte, sopimushinta * 80,00-130,00 99,20-161,20. 707 Loppujäte kaatopaikalle 78,00 96,72

212 Kaatopaikkajäte, sopimushinta * 80,00-130,00 99,20-161,20. 707 Loppujäte kaatopaikalle 78,00 96,72 JÄTTEENKÄSITTELYMAKSUJEN TAKSATAULUKKO HINTA 2014 koodi KAATOPAIKALLE SIJOITETTAVAT JÄTTEET (sis. jäteveroa 50 /t) tonni alv 0 % tonni alv 24% 211 Kaatopaikkajäte 100,00 124,00 212 Kaatopaikkajäte, sopimushinta

Lisätiedot

KUKKUROINMÄEN JÄTEKESKUS JÄTTEENKÄSITTELYHINNASTO. Hinnasto on voimassa 1.1.2014 alkaen

KUKKUROINMÄEN JÄTEKESKUS JÄTTEENKÄSITTELYHINNASTO. Hinnasto on voimassa 1.1.2014 alkaen 1/5 KUKKUROINMÄEN JÄTEKESKUS JÄTTEENKÄSITTELYHINNASTO Hinnasto on voimassa 1.1.2014 alkaen Aukioloajat ma pe klo 7 20 Vastaanotto puh. 010 841 1813 Asiakaspalvelu puh. 010 841 1818 Fax vastaanotto 05 413

Lisätiedot

Pilaantuneiden maa-ainesten määrä ja käsittely. Satu Jaakkonen Suomen ympäristökeskus

Pilaantuneiden maa-ainesten määrä ja käsittely. Satu Jaakkonen Suomen ympäristökeskus Pilaantuneiden maa-ainesten määrä ja käsittely Lamminpäivät 2.10.2008 Satu Jaakkonen Suomen ympäristökeskus Taustaa 1/2 Suomessa kunnostetaan vuosittain kolmisensataa pilaantunutta maa-aluetta Yhteensä

Lisätiedot

Porin seudun jätetaksa jätteenkäsittelymaksut Hangassuon jätekeskuksessa ja Porin kierrätyskeskuksessa alkaen

Porin seudun jätetaksa jätteenkäsittelymaksut Hangassuon jätekeskuksessa ja Porin kierrätyskeskuksessa alkaen Porin seudun jätetaksa jätteenkäsittelymaksut Hangassuon jätekeskuksessa ja Porin kierrätyskeskuksessa 1.5.2017 alkaen 1 PORIN KIERRÄTYSKESKUKSEN JÄTEMAKSUT: Jätemaksu sis. alv 24 % Keräysmetalli maksutta

Lisätiedot

Haasteet orgaanisen jätteen kaatopaikkakiellon toteuttamisessa. KokoEko-seminaari, Kuopio, 10.2.2015

Haasteet orgaanisen jätteen kaatopaikkakiellon toteuttamisessa. KokoEko-seminaari, Kuopio, 10.2.2015 Haasteet orgaanisen jätteen kaatopaikkakiellon toteuttamisessa KokoEko-seminaari, Kuopio, 10.2.2015 Ossi Tukiainen, Pohjois-Savon ELY-keskus 17.2.2015 1 Tavanomaisen jätteen kaatopaikka VNA kaatopaikoista

Lisätiedot

Turun Seudun Jätehuolto Oy - Vastaanotettavat jätejakeet ja hyödyntäjätahot

Turun Seudun Jätehuolto Oy - Vastaanotettavat jätejakeet ja hyödyntäjätahot Turun Seudun Jätehuolto Oy - Vastaanotettavat jätejakeet ja hyödyntäjätahot 19.8.2014 Patrik Jalonen 1 TSJ Kuntien omistama osakeyhtiö - hoitaa kuntien puolesta lakisääteiset jätehuollon suunnittelu- ja

Lisätiedot

Vinsanvuoren jätteenkäsittelykeskus

Vinsanvuoren jätteenkäsittelykeskus Vinsanvuoren jätteenkäsittelykeskus Taustaa Tamperelainen jätteenkäsittelytoimintaan sekä purku urakointiin erikoistunut Toivonen Yhtiöt Oy suunnittelee jätteenkäsittelykeskusta Ruoveden Vinsanvuoreen

Lisätiedot

KELTAKANKAAN JÄTEKESKUKSEN. Jätetaksa 2014

KELTAKANKAAN JÄTEKESKUKSEN. Jätetaksa 2014 KELTAKANKAAN JÄTEKESKUKSEN Jätetaksa 2014 Maksaminen ja maksuvälineet Laskutus Keltakankaan jätekeskuksessa maksun voi suorittaa käteisellä, pankkikortilla tai jätteet laskutetaan. Käsittelymaksu peritään

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNGIN SÄÄDÖSKOKOELMA

KANKAANPÄÄN KAUPUNGIN SÄÄDÖSKOKOELMA KANKAANPÄÄN KAUPUNGIN SÄÄDÖSKOKOELMA 2012 Nro 7 KANKAANPÄÄN KAUPUNGIN JÄTEMAKSUTAKSA jonka tekninen lautakunta on hyväksynyt 5.11.2012 Voimaantulopäivä 1.1.2013 1 Kankaanpään kaupungin jätehuolto on järjestetty

Lisätiedot

Tampereen kaupungissa kiinteistörekisteritunnus H

Tampereen kaupungissa kiinteistörekisteritunnus H HAKIJA As. Oy Kyläsepänkatu 9 Kyläsepänkatu 9 33270 TAMPERE KIINTEISTÖ Tampereen kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 837-207-1124-12-H VIREILLETULOPERUSTE Ympäristönsuojelulaki 78 VIREILLETULOAIKA 10.5.2010

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 4. Ympäristölautakunta 17.01.2013 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 4. Ympäristölautakunta 17.01.2013 Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 17.01.2013 Sivu 1 / 1 4010/11.01.00/2011 4 Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös, joka koskee Ämmässuon jätteidenkäsittelykeskuksen toimintojen ympäristölupaa Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 128/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi jäteverolain 4 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan jäteverolakia muutettavaksi siten, että kaatopaikoille toimitettavasta jätteestä valtiolle kannettavan

Lisätiedot

Punkalaitumen kunnassa osoitteessa Lauttakyläntie 6, PUNKA- LAIDUN kiinteistörekisteritunnus

Punkalaitumen kunnassa osoitteessa Lauttakyläntie 6, PUNKA- LAIDUN kiinteistörekisteritunnus HAKIJA Oy Teboil Ab PL 102 00121 HELSINKI KIINTEISTÖT Punkalaitumen kunnassa osoitteessa Lauttakyläntie 6, 31900 PUNKA- LAIDUN kiinteistörekisteritunnus 619-425-2-17 Kiinteistön omistaa Oy Teboil Ab. VIREILLETULOPERUSTE

Lisätiedot

KELTAKANKAAN JÄTEKESKUKSEN JÄTETAKSA 2013

KELTAKANKAAN JÄTEKESKUKSEN JÄTETAKSA 2013 KELTAKANKAAN JÄTEKESKUKSEN JÄTETAKSA 2013 Maksaminen ja maksuvälineet Keltakankaan jätekeskuksessa maksun voi suorittaa käteisellä, tai jätteet laskutetaan. Laskutus Käsittelymaksu peritään joko jätteen

Lisätiedot

JÄTEMAKSUHINNASTO. 1.1.2012 alkaen

JÄTEMAKSUHINNASTO. 1.1.2012 alkaen JÄTEMAKSUHINNASTO 1.1.2012 alkaen Yleistä Vestia Oy perii jätemaksua tämän hinnaston mukaisesti Ylivieskan jätekeskuksessa. Jätteen tuojan on maksettava jätemaksu jätettä jätekeskukseen tuotaessa. Vakituiset

Lisätiedot

212 Kaatopaikkajäte, sopimushinta * 80,00-130,00 99,20-161,20. 213 Eristevillat 100,00 124,00

212 Kaatopaikkajäte, sopimushinta * 80,00-130,00 99,20-161,20. 213 Eristevillat 100,00 124,00 JÄTTEENKÄSITTELYMAKSUJEN TAKSATAULUKKO HINTA 2015 Hinta 2015 LIITE 7 koodi KAATOPAIKALLE SIJOITETTAVAT JÄTTEET (sis. jäteveroa 55,00 /t) / tonni alv 0% /tonni alv 24 % 211 Kaatopaikkajäte 120,00 148,80

Lisätiedot

PUITESOPIMUSKILPAILUTUS PILAANTUNEEN MAAN YM. MATERIAALIN VASTAANOTOSTA JA LOPPUSIJOITUKSESTA

PUITESOPIMUSKILPAILUTUS PILAANTUNEEN MAAN YM. MATERIAALIN VASTAANOTOSTA JA LOPPUSIJOITUKSESTA PUITESOPIMUSKILPAILUTUS PILAANTUNEEN MAAN YM. MATERIAALIN VASTAANOTOSTA JA LOPPUSIJOITUKSESTA Koonti tarjouspyynnön mukaisista osatarjouksista Taulukko 1. Vaakamaksu Vaakamaksu Yksikköhinta ( /kuorma)

Lisätiedot

Jätetaksa 1.2.2016 alkaen

Jätetaksa 1.2.2016 alkaen Sivu 1 / 9 Jätetaksa 1.2.2016 alkaen Hyväksynyt Ylä-Savon jätehuoltolautakunta xx.xx.2016 Iisalmi Kiuruvesi Keitele Lapinlahti Pielavesi Sonkajärvi Vieremä Sivu 2 / 9 1 Yleistä jätetaksasta Ylä-Savon Jätehuolto

Lisätiedot

Kari Pyötsiä LAMMIN PÄIVÄT 2005 P I R K A N M A A N Y M P Ä R I S T Ö K E S K U S

Kari Pyötsiä LAMMIN PÄIVÄT 2005 P I R K A N M A A N Y M P Ä R I S T Ö K E S K U S Kari Pyötsiä 4.10.2005 Pilaantuneet maa-alueet LAMMIN PÄIVÄT 2005 P I R K A N M A A N Y M P Ä R I S T Ö K E S K U S Pilaantuneet maa-alueet SAMASE-projekti alkoi 1980-90 luvun taitteessa. Projektissa saastuneeksi

Lisätiedot

Uuma-rakentaminen Oulun seudulla. Pohjois-Suomen UUMA2 alueseminaari 15.8.2013 Markku Illikainen, Oulun Jätehuolto

Uuma-rakentaminen Oulun seudulla. Pohjois-Suomen UUMA2 alueseminaari 15.8.2013 Markku Illikainen, Oulun Jätehuolto Uuma-rakentaminen Oulun seudulla Pohjois-Suomen UUMA2 alueseminaari 15.8.2013 Markku Illikainen, Oulun Jätehuolto Oulun Jätehuolto Alansa edelläkävijä, joka tarjoaa monipuolista täyden palvelun jätteenkäsittelyä

Lisätiedot

JÄTTEENKÄSITTELYLAITOKSET Kuntien ympäristönsuojelun neuvottelupäivä Jyri Nummela, Lassila&Tikanoja Oyj

JÄTTEENKÄSITTELYLAITOKSET Kuntien ympäristönsuojelun neuvottelupäivä Jyri Nummela, Lassila&Tikanoja Oyj JÄTTEENKÄSITTELYLAITOKSET Kuntien ympäristönsuojelun neuvottelupäivä 4.9.2013 Jyri Nummela, Lassila&Tikanoja Oyj Lassila & Tikanoja Oyj Lassila & Tikanoja Oyj KULUTUSYHTEISKUNNASTA KIERRÄTYSYHTEISKUNNAKSI

Lisätiedot

POSION KUNNAN JÄTEMAKSUN SÄÄNNÖT, MAKSUPERUSTEET JA JÄTEMAKSUT

POSION KUNNAN JÄTEMAKSUN SÄÄNNÖT, MAKSUPERUSTEET JA JÄTEMAKSUT POSION KUNNAN JÄTEMAKSUN SÄÄNNÖT, MAKSUPERUSTEET JA JÄTEMAKSUT Posion kunta, Toimintaympäristöpalvelut 01.03.2016 1 Kunta perii järjestämästään jätehuollosta ja siihen liittyvistä kustannuksista jäljempänä

Lisätiedot

Tyhjennysmaksut säännöllisessä toissijaisen velvollisuuden palvelussa, Joensuu

Tyhjennysmaksut säännöllisessä toissijaisen velvollisuuden palvelussa, Joensuu t säännöllisessä toissijaisen velvollisuuden palvelussa, Joensuu määräytyy todellisen painon ja jätekeskushinnaston mukaan. Kuljetus- ja käsittelymaksuun lisätään punnitusmaksu 9,68 (alv 0 %). Kuljetus

Lisätiedot

Kaatopaikka-asetuksen vaikutukset ja valvonta. KokoEko-seminaari, Kuopio, 11.2.2014

Kaatopaikka-asetuksen vaikutukset ja valvonta. KokoEko-seminaari, Kuopio, 11.2.2014 Kaatopaikka-asetuksen vaikutukset ja valvonta KokoEko-seminaari, Kuopio, 11.2.2014 Ossi Tukiainen, Pohjois-Savon ELY-keskus 12.2.2014 1 Valtioneuvoston asetus kaatopaikoista 331/2013 Voimassa 1.6.2013

Lisätiedot

Syntypaikkalajittelu Siirtoasiakirjat. Keräysvälineet

Syntypaikkalajittelu Siirtoasiakirjat. Keräysvälineet Syntypaikkalajittelu Siirtoasiakirjat Keräysvälineet Valtioneuvoston asetus jätteistä 179/2012 Rakennus- ja purkujätteen määrän ja haitallisuuden vähentäminen Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava

Lisätiedot

Haasteet orgaanisen jätteen kaatopaikkakiellon toteuttamisessa

Haasteet orgaanisen jätteen kaatopaikkakiellon toteuttamisessa Haasteet orgaanisen jätteen kaatopaikkakiellon toteuttamisessa Valtakunnalliset jätehuoltopäivät, Tampere, 7.10.2015 Ossi Tukiainen, Pohjois-Savon ELY-keskus 7.10.2015 1 Tavanomaisen jätteen kaatopaikka

Lisätiedot

KUKKUROINMÄEN ALUEJÄTEKESKUS JÄTTEENKÄSITTELYHINNASTO. Hinnasto on voimassa 1.1.2011 alkaen

KUKKUROINMÄEN ALUEJÄTEKESKUS JÄTTEENKÄSITTELYHINNASTO. Hinnasto on voimassa 1.1.2011 alkaen 1/6 KUKKUROINMÄEN ALUEJÄTEKESKUS JÄTTEENKÄSITTELYHINNASTO Hinnasto on voimassa 1.1.2011 alkaen Aukioloajat ma pe 7.00 20.00 Vastaanotto puh. 010 841 1813 Laskutus puh. 010 841 1804 Jäteneuvonta puh. 010

Lisätiedot

Kaivannaisjätesuunnitelma

Kaivannaisjätesuunnitelma Kaivannaisjätesuunnitelma NCC:n Kiviainestoimipiste Pornaisten PORNAINEN NCC Roads Oy Mannerheimintie 103a PL 13, 00281 Helsinki Puh. 010 507 6800 nccroads@ncc.fi www.ncc.fi Sisällys 1 Perustiedot... 3

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNGIN SÄÄDÖSKOKOELMA

KANKAANPÄÄN KAUPUNGIN SÄÄDÖSKOKOELMA KANKAANPÄÄN KAUPUNGIN SÄÄDÖSKOKOELMA KANKAANPÄÄN KAUPUNGIN JÄTEMAKSUTAKSA jonka tekninen lautakunta on hyväksynyt 9.3.2015 Voimaantulopäivä 1.1.2015 1 Kankaanpään kaupungin jätehuolto on järjestetty jätelain

Lisätiedot

KELTAKANKAAN JÄTEKESKUKSEN. Jätetaksa 2015

KELTAKANKAAN JÄTEKESKUKSEN. Jätetaksa 2015 KELTAKANKAAN JÄTEKESKUKSEN Jätetaksa 2015 Maksaminen ja maksuvälineet Laskutus Käsittelymaksu peritään joko jätteen toimittajalta tai erikseen ilmoitettaessa suoraan jätteen tuottajalta/haltijalta. Käsittelymaksut

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus kaatopaikoista ja biohajoavan jätteen kaatopaikkakielto

Valtioneuvoston asetus kaatopaikoista ja biohajoavan jätteen kaatopaikkakielto Valtioneuvoston asetus kaatopaikoista ja biohajoavan jätteen kaatopaikkakielto Kuntien ympäristösuojelun neuvottelupäivä 4.9.2013 Tommi Kaartinen, VTT 2 Taustaa Valtioneuvoston asetus kaatopaikoista voimaan

Lisätiedot

HINNASTO YRITYKSILLE 5/2010 4.11.2010

HINNASTO YRITYKSILLE 5/2010 4.11.2010 HINNASTO YRITYKSILLE 5/2010 4.11.2010 SISÄLLYSLUETTELO 1. JÄTTEIDEN VASTAANOTTO TOIMINTAOHJEET 3 2. DOMARGÅRDIN JÄTEASEMAN VASTAANOTTOHINNAT 4 3. PIENJÄTEASEMIEN VASTAANOTTOHINNAT 6 4. JÄTEASTIOIDEN TYHJENNYSMAKSUT

Lisätiedot

Jätteen kaatopaikkakelpoisuus ja kuormien tarkastus Munkkaalla. Jäteklubi 27.5.2008 Saara Sipilä

Jätteen kaatopaikkakelpoisuus ja kuormien tarkastus Munkkaalla. Jäteklubi 27.5.2008 Saara Sipilä Jätteen kaatopaikkakelpoisuus ja kuormien tarkastus Munkkaalla Jäteklubi 27.5.2008 Saara Sipilä Kaatopaikkakelpoisuus Jätelainsäädäntö VNa 202/2006: mm. prosessinkulku, raja-arvot suolojen liukoisuuksille..

Lisätiedot

1 ASIA 2 HANKKEESTA VASTAAVA 3 HANKKEEN KUVAUS 4 AIEMMAT SELVITYKSET. PÄÄTÖS Dnro PSA 2007 R

1 ASIA 2 HANKKEESTA VASTAAVA 3 HANKKEEN KUVAUS 4 AIEMMAT SELVITYKSET. PÄÄTÖS Dnro PSA 2007 R PÄÄTÖS Dnro PSA 2007 R 5 531 31.5.2007 1 ASIA Päätös ympäristövaikutusten arvioinnin soveltamisesta Jätekukko Oy:n kyllästetyn puun vastaanotto ja käsittelyhankkeesta 2 HANKKEESTA VASTAAVA Jätekukko Oy

Lisätiedot

02 01 maataloudessa, puutarhataloudessa, vesiviljelyssä, metsätaloudessa, metsästyksessä ja kalastuksessa syntyvät jätteet

02 01 maataloudessa, puutarhataloudessa, vesiviljelyssä, metsätaloudessa, metsästyksessä ja kalastuksessa syntyvät jätteet VEROTAULUKKO Jäteryhmä >2 Maataloudessa, puutarhataloudessa, vesiviljelyssä, metsätaloudessa, metsästyksessä, kalastuksessa sekä elintarvikkeiden valmistuksessa ja jalostuksessa syntyvistä jätteistä: 02

Lisätiedot

ROMUNKÄSITTELYLAITOS. Raahen Romu Oy SEURANTA- JA TARKKAILUSUUNNITELMA

ROMUNKÄSITTELYLAITOS. Raahen Romu Oy SEURANTA- JA TARKKAILUSUUNNITELMA ROMUNKÄSITTELYLAITOS Raahen Romu Oy SEURANTA- JA TARKKAILUSUUNNITELMA 28.4.2015 Raahen Romu Oy / Seuranta ja tarkkailusuunnitelma 28.4.2014 1/4 1. Laitokselle käsiteltäviksi hyväksyttävät materiaalit Raahen

Lisätiedot

Jätteiden kaatopaikkakelpoisuus

Jätteiden kaatopaikkakelpoisuus Jätteiden kaatopaikkakelpoisuus Jätelaki 1072/ 1993 VNP (861/1997) muutettu VNA:lla (202/2006) 1 Jätehuollon järjestämistä koskevat yleiset huolehtimisvelvollisuudet, Jätelaki 6 Jäte on hyödynnettävä,

Lisätiedot

Jäteveropohjan laajeneminen

Jäteveropohjan laajeneminen Jäteveropohjan laajeneminen Ylitarkastaja Ari Seppänen ympäristöministeriö 25. Valtakunnalliset jätehuoltopäivät Scandic Hotel Rosendahl, Tampere 5.-6.10.2011 5.10.2011 1 Jätevero jätehuollon ohjauskeinona

Lisätiedot

Ekomaksut 01.01.2015. Yhteisen keräyspisteen väärinkäyttö. Vapaa-ajan asuntojen lukolliset jäteastiat Pienikokoinen poltettava jäte 01.01.

Ekomaksut 01.01.2015. Yhteisen keräyspisteen väärinkäyttö. Vapaa-ajan asuntojen lukolliset jäteastiat Pienikokoinen poltettava jäte 01.01. Ekomaksut Jätemaksutaulukko nro 1 /vuosi /vuosi Asunnot, joissa asuu 1 henkilö 20,00 24,8 Asunnot, joissa asuu 2 henkilöä 33,00 40,92 Asunnot, joissa asuu 3 henkilöä tai enemmän 38,00 47,12 Rivi- ja kerrostalot/asunto

Lisätiedot

Tampereen kaupungissa kiinteistörekisteritunnus osoitteessa Lempääläntie 10

Tampereen kaupungissa kiinteistörekisteritunnus osoitteessa Lempääläntie 10 HAKIJA VR-Yhtymä Oy Länsi-Suomen kiinteistöalue Rautatienkatu 25 33100 TAMPERE KIINTEISTÖ Tampereen kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 837-122-648-1 osoitteessa Lempääläntie 10 VIREILLETULOPERUSTE Ympäristönsuojelulaki

Lisätiedot

Ekopistejätteen jätemaksu sisältää sekä käsittely- että kuljetusmaksun.

Ekopistejätteen jätemaksu sisältää sekä käsittely- että kuljetusmaksun. KITEEN KAUPUNGIN JÄTEMAKSUTAKSA 1.1.2013 1 (5) KITEEN KAUPUNGIN JÄTEMAKSUTAKSA Hyväksytty Tekninen lautakunta 18.12.2012 15 Voimaantulo 1.1.2013 1 Jätteiden käsittelystä kaupunki perii jätelaissa tarkoitettua

Lisätiedot

Ekomaksut 01.01.2015. Yhteisen keräyspisteen väärinkäyttö. Vapaa-ajan asuntojen lukolliset jäteastiat Pienikokoinen poltettava jäte 01.01.

Ekomaksut 01.01.2015. Yhteisen keräyspisteen väärinkäyttö. Vapaa-ajan asuntojen lukolliset jäteastiat Pienikokoinen poltettava jäte 01.01. Ekomaksut Jätemaksutaulukko nro 1 /vuosi /vuosi Asunnot, joissa asuu 1 henkilö 20,00 24,8 Asunnot, joissa asuu 2 henkilöä 33,00 40,92 Asunnot, joissa asuu 3 henkilöä tai enemmän 38,00 47,12 Rivi- ja kerrostalot/asunto

Lisätiedot

Luonnos uudeksi MARAasetukseksi. Else Peuranen, ympäristöministeriö MARA-MASA -neuvottelupäivä, , SYKE

Luonnos uudeksi MARAasetukseksi. Else Peuranen, ympäristöministeriö MARA-MASA -neuvottelupäivä, , SYKE Luonnos uudeksi MARAasetukseksi Else Peuranen, ympäristöministeriö MARA-MASA -neuvottelupäivä, 22.11.2016, SYKE Esityksen sisältö Soveltamisala Määritelmät Jätteen hyödyntämisen ja siihen liittyvän välivarastoinnin

Lisätiedot

HSY:n jätehuollon vuositilasto 2014

HSY:n jätehuollon vuositilasto 2014 HSY:n jätehuollon vuositilasto 214 Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster Helsinki Region Environmental Services Authority Helsingin seudun ympäristöpalvelut

Lisätiedot

PÄÄTÖS 1 (5) Helsinki No YS 660. Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 61 :n mukaisen koeluonteista toimintaa koskevasta ilmoituksesta.

PÄÄTÖS 1 (5) Helsinki No YS 660. Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 61 :n mukaisen koeluonteista toimintaa koskevasta ilmoituksesta. PÄÄTÖS 1 (5) Helsinki 13.5.2005 Annettu julkipanon jälkeen Dnro 0199Y0187 114 No YS 660 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 61 :n mukaisen koeluonteista toimintaa koskevasta ilmoituksesta. ILMOITUKSEN

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 48. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 48. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 21.05.2015 Sivu 1 / 1 1802/11.01.00/2015 48 Lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle ympäristöluvan muutoshakemuksesta, Delete Finland Oy:n siirtokuormausasema, Juvanmalmintie 18

Lisätiedot

LIITE A: Jätemaksut kotitalouksille, julkisyhteisöille sekä sosiaali-, terveys- ja koulutuspalveluille

LIITE A: Jätemaksut kotitalouksille, julkisyhteisöille sekä sosiaali-, terveys- ja koulutuspalveluille Hyväksynyt Joensuun alueellinen jätelautakunta 8.12.2016 57. Taulukko 1. Perusmaksu. Vakinainen asunto Vapaa-ajan asunto Ilomantsi, Joensuu, Polvijärvi 19,27 23,89 9,64 11,95 Kontiolahti * 23,28 28,87

Lisätiedot

Uusiomateriaalien ympäristökelpoisuus ja lainsäädäntö

Uusiomateriaalien ympäristökelpoisuus ja lainsäädäntö Uusiomateriaalien ympäristökelpoisuus ja lainsäädäntö Jätteen hyödyntäminen Keskeistä lainsäädäntöä ja viranomaisohjetta Ympäristölupa vai ilmoitus Ympäristölupahakemuksesta Annetut päätökset LSSAVIssa

Lisätiedot

NRB. Y-tunnus. Asiakkaan viite. VÄHENNYSTEN PERUSTEET Jäteverolaki Selite Koodi

NRB. Y-tunnus. Asiakkaan viite. VÄHENNYSTEN PERUSTEET Jäteverolaki Selite Koodi VEROILMOITUS 1 (5) Verovelvollisen nimi Päätöksen ja lisätietopyyntöjen postitusosoite Verokausi Y-tunnus Valmisteverotustunnus tai yhteisilmoitustunnus Asiakkaan viite Kaatopaikan osoite ei ilmoitettavaa

Lisätiedot

Porin seudun jätetaksa jätteenkäsittelymaksut Hangassuon jätekeskuksessa ja Porin kierrätyskeskuksessa 1.5.2016 alkaen

Porin seudun jätetaksa jätteenkäsittelymaksut Hangassuon jätekeskuksessa ja Porin kierrätyskeskuksessa 1.5.2016 alkaen Porin seudun jätetaksa jätteenkäsittelymaksut Hangassuon jätekeskuksessa ja Porin kierrätyskeskuksessa 1.5.2016 alkaen PORIN KIERRÄTYSKESKUKSEN JÄTEMAKSUT: Jätemaksu sis. alv 24 % Keräysmetalli maksutta

Lisätiedot

Lietteitä ei vastaanoteta jätteenkäsittelypaikalle.

Lietteitä ei vastaanoteta jätteenkäsittelypaikalle. KITEEN KAUPUNGIN JÄTEMAKSUTAKSA 1.1.2017 1 (6) KITEEN KAUPUNGIN JÄTEMAKSUTAKSA Hyväksytty Tekninen lautakunta 7.12.2016 94 Voimaantulo 1.1.2017 1 2 Jätteiden käsittelystä kaupunki perii jätelaissa tarkoitettua

Lisätiedot

Mahdolliset lisämaksut veloitetaan taksan 9 :n Kiinteistöittäisen jätteenkuljetuksen lisämaksut perusteiden ja hinnoittelun mukaisesti.

Mahdolliset lisämaksut veloitetaan taksan 9 :n Kiinteistöittäisen jätteenkuljetuksen lisämaksut perusteiden ja hinnoittelun mukaisesti. Tyhjennyshinnat Joensuu (toissijaisen velvollisuuden palvelut). lisätään punnitusmaksu 9,68. irtojäte /m3 4,20 40,95 45,15 55,99 jätesäkki max. 200 l 2,19 2,37 4,56 5,65 astia 140 l 2,24 1,67 3,91 4,85

Lisätiedot

Pirkkalan kunnassa kiinteistörekisteritunnus osoitteessa Killonvainiontie

Pirkkalan kunnassa kiinteistörekisteritunnus osoitteessa Killonvainiontie HAKIJA Asianajotoimisto Krogerus Rautatienkatu 21 A 33100 TAMPERE KIINTEISTÖ Pirkkalan kunnassa kiinteistörekisteritunnus 604-402-1-634 osoitteessa Killonvainiontie 1 33960 PIRKKALA VIREILLETULOPERUSTE

Lisätiedot

HE 35/2015 vp. Jäteveron tasoa korotettaisiin 55 eurosta 70 euroon tonnilta jätettä, joka toimitetaan kaatopaikalle.

HE 35/2015 vp. Jäteveron tasoa korotettaisiin 55 eurosta 70 euroon tonnilta jätettä, joka toimitetaan kaatopaikalle. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi jäteverolain 5 ja 6 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi jäteverolakia. Jäteveron tasoa korotettaisiin 55 eurosta

Lisätiedot

Pirkanmaan Jätehuolto Oy

Pirkanmaan Jätehuolto Oy Pirkanmaan Jätehuolto Oy Pirkanmaan Jätehuolto Oy 17 osakaskuntaa omistavat yhtiön asukaslukujensa mukaisessa suhteessa yhtiö toimii omakustannusperiaatteella n. 60 työntekijää Jätehuollon työnjako Pirkanmaan

Lisätiedot

Turvetuhkien hyödyntäminen Seinäjoen seudulla Pienten laitosten tuhkien hyötykäyttömahdollisuudet Seinäjoen seudun teollisuudessa ja lämpölaitoksissa

Turvetuhkien hyödyntäminen Seinäjoen seudulla Pienten laitosten tuhkien hyötykäyttömahdollisuudet Seinäjoen seudun teollisuudessa ja lämpölaitoksissa Turvetuhkien hyödyntäminen Seinäjoen seudulla Pienten laitosten tuhkien hyötykäyttömahdollisuudet Seinäjoen seudun teollisuudessa ja lämpölaitoksissa Johdanto Tämä raportti liittyy Thermopolis Oy:n ja

Lisätiedot

Biohajoavien (Orgaanisten) jätteiden tuleva kaatopaikkakielto ja sen vaikutukset

Biohajoavien (Orgaanisten) jätteiden tuleva kaatopaikkakielto ja sen vaikutukset Biohajoavien (Orgaanisten) jätteiden tuleva kaatopaikkakielto ja sen vaikutukset Orgaanisen jätteen hyödyntämisen vaihtoehdot materiana ja energiana, Jokioinen 16.11.2010, Biolaitosyhdistys Risto Saarinen,

Lisätiedot

Taulukko 1. Tyhjennysmaksut säännöllisessä toissijaisen velvollisuuden palvelussa, Ilomantsi

Taulukko 1. Tyhjennysmaksut säännöllisessä toissijaisen velvollisuuden palvelussa, Ilomantsi Hyväksynyt Joensuun alueellinen jätelautakunta 8.12.2016 57. Taulukko 1. t säännöllisessä toissijaisen velvollisuuden palvelussa, Ilomantsi punnitusmaksu 9,97 (alv 0 %). Mahdolliset tyhjennyksen lisämaksut

Lisätiedot

/tyhjennys. /tyhjennys

/tyhjennys. /tyhjennys VIII JÄTEMAKSUTAULUKKO 17 Maksut 1.5.2012 alkaen Jätemaksutaksassa vahvistetaan arvonlisäveroton maksu. Arvonlisäsarakkeen maksu on kahdelle desimaalille pyöristetty likiarvo. 18 SEKAJÄTTEEN KERÄYS (Maksu

Lisätiedot

Pirkanmaan Osuuskauppa Åkerlundinkatu 11 A TAMPERE

Pirkanmaan Osuuskauppa Åkerlundinkatu 11 A TAMPERE HAKIJA Pirkanmaan Osuuskauppa Åkerlundinkatu 11 A 33100 TAMPERE KIINTEISTÖ Lempäälän kunnassa kiinteistörekisteritunnus 418-425-17-6 osoitteessa Pirkkalantie 1, 37550 LEMPÄÄLÄ. Kiinteistön omistaa Kiinteistö

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 19/2011 1 (6) Teknisen palvelun lautakunta Stara/5 15.12.2011

Helsingin kaupunki Esityslista 19/2011 1 (6) Teknisen palvelun lautakunta Stara/5 15.12.2011 Helsingin kaupunki Esityslista 19/2011 1 (6) 5 Pilaantuneiden maiden sekä muiden materiaalien vastaanotto ja loppusijoitus vuonna 2012, puitesopimus HEL 2011-003643 T 02 08 02 00 Päätösehdotus päättänee

Lisätiedot

LIITE A: Jätemaksut kotitalouksille, julkisyhteisöille sekä sosiaali-, terveys- ja koulutuspalveluille

LIITE A: Jätemaksut kotitalouksille, julkisyhteisöille sekä sosiaali-, terveys- ja koulutuspalveluille Taulukko 1. Perusmaksu. Vakituinen asunto Vapaa-ajan asunto Ilomantsi, Joensuu, Polvijärvi 19,45 24,12 9,73 12,06 Kontiolahti * 23,56 29,22 11,79 14,62 Liperi ** 22,51 27,92 11,26 13,96 Kaikkien kuntien

Lisätiedot

Jäteverotus. Elokuu 2015

Jäteverotus. Elokuu 2015 Valmisteverotuksen ohje 11 Jäteverotus www.tulli.fi Elokuu 2015 Jäteverotus Jäteverolain soveltamisala Kaatopaikoille toimitetuista jätteistä on suoritettava jäteveroa. Veroa kannetaan jäteverolain (1126/2010)

Lisätiedot

Tampereen kaupungissa kiinteistörekisteritunnus osoitteessa Kuninkaankatu 25-27

Tampereen kaupungissa kiinteistörekisteritunnus osoitteessa Kuninkaankatu 25-27 HAKIJA Pirkanmaan Osuuskauppa / Kari Mäkelä Åkerlundinkatu 11A 33101 TAMPERE KIINTEISTÖ Tampereen kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 837-103-9901-0 osoitteessa Kuninkaankatu 25-27 VIREILLETULOPERUSTE

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNGIN SÄÄDÖSKOKOELMA

KANKAANPÄÄN KAUPUNGIN SÄÄDÖSKOKOELMA KANKAANPÄÄN KAUPUNGIN SÄÄDÖSKOKOELMA KANKAANPÄÄN KAUPUNGIN JÄTEMAKSUTAKSA jonka tekninen lautakunta on hyväksynyt 30.11.2015 Voimaantulopäivä 1.1.2016 1 Kankaanpään kaupungin jätehuolto on järjestetty

Lisätiedot

Kaivetut PIMAt mitä, missä ja miten

Kaivetut PIMAt mitä, missä ja miten Kaivetut PIMAt mitä, missä ja miten Satu Jaakkonen, SYKE MUTKU-päivät 11.-12.3.2009 Hämeenlinna Taustaa Suomessa kunnostetaan nykyisin vuosittain kolmisensataa pilaantunutta maa-aluetta Yhteensä pilaantuneita

Lisätiedot

Mahdolliset lisämaksut veloitetaan taksan 9 :n Kiinteistöittäisen jätteenkuljetuksen lisämaksut perusteiden ja hinnoittelun mukaisesti.

Mahdolliset lisämaksut veloitetaan taksan 9 :n Kiinteistöittäisen jätteenkuljetuksen lisämaksut perusteiden ja hinnoittelun mukaisesti. Tyhjennyshinnat Joensuu (toissijaisen velvollisuuden palvelut). lisätään punnitusmaksu 9,68. irtojäte /m3 4,20 40,95 45,15 55,99 jätesäkki max. 200 l 2,19 2,37 4,56 5,65 astia 140 l 2,24 1,67 3,91 4,85

Lisätiedot

MARA- asetuksen muutokset ja tilannekatsaus. Else Peuranen, ympäristöministeriö , Rakennusteollisuus RT, Helsinki

MARA- asetuksen muutokset ja tilannekatsaus. Else Peuranen, ympäristöministeriö , Rakennusteollisuus RT, Helsinki MARA- asetuksen muutokset ja tilannekatsaus Else Peuranen, ympäristöministeriö 25.9.2017, Rakennusteollisuus RT, Helsinki Esityksen sisältö MARA-sisältöä Jätteen ympäristökelpoisuus ja laadunhallinta MARAn

Lisätiedot

Ekomaksut Yhteisen keräyspisteen väärinkäyttö. Vapaa-ajan asuntojen lukolliset jäteastiat Pienikokoinen poltettava jäte 1.1.

Ekomaksut Yhteisen keräyspisteen väärinkäyttö. Vapaa-ajan asuntojen lukolliset jäteastiat Pienikokoinen poltettava jäte 1.1. Ekomaksut LIITE 2 / 22 Suupohjan jätelautakunta 2.11.2016 Jätetaksa Oy Botniarosk Ab:n toimialueella Jätemaksutaulukko nro 1 /vuosi /vuosi Asunnot, joissa asuu 1 henkilö 20,00 24,8 Asunnot, joissa asuu

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 229/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/123/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 229/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/123/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 229/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/123/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 19.12.2013 ASIA HAKIJA Hämeen Hyötymateriaalit Oy:n Vaivian jätteenkäsittelylaitoksen jätelain 120 :n mukainen

Lisätiedot

Porin seudun jätetaksa

Porin seudun jätetaksa Porin seudun jätetaksa 1.1.2015 alkaen Porin seudun jätelautakunta Eurajoki, Harjavalta, Kokemäki, Merikarvia, Nakkila, Pori, Siikainen ja Ulvila 1. YLEISTÄ 1 Yleistä jätetaksasta Porin seudun jätelautakunta

Lisätiedot

RAKENNUSJÄTTEIDEN KIERRÄTYS JA HYÖTYKÄYTTÖ

RAKENNUSJÄTTEIDEN KIERRÄTYS JA HYÖTYKÄYTTÖ RAKENNUSJÄTTEIDEN KIERRÄTYS JA HYÖTYKÄYTTÖ KOKOEKO-seminaari Kuopio, 18.2.2016 Janne Hannula, Lassila & Tikanoja Oyj 1Lassila & Tikanoja Oyj JÄTE EI OLE ENÄÄ UHKA VAAN MAHDOLLISUUS Kaatopaikat Hygieniauhan

Lisätiedot

Kiertotie Oy

Kiertotie Oy 1 Jätteen käsittelyn seuranta- ja tarkkailusuunnitelma Sisällysluettelo: 1 Tarkoitus, laajuus ja määritelmät... 1 2 Vastaanotettavat jätteet... 2 3 Toimet vastaanotettavien jätteiden laadun tarkastamiseksi...

Lisätiedot

Mänttä-Vilppulan kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 508-405-9-472 osoitteessa Uittosalmentie Mänttä-Vilppula

Mänttä-Vilppulan kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 508-405-9-472 osoitteessa Uittosalmentie Mänttä-Vilppula HAKIJA Metsä Board Oyj PL 20 02020 METSÄ KIINTEISTÖ Mänttä-Vilppulan kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 508-405-9-472 osoitteessa Uittosalmentie Mänttä-Vilppula VIREILLETULOPERUSTE Ympäristönsuojelulaki

Lisätiedot

1(5) Purso Oy/Olavi Pajarinen Alumiinitie 1 37200 SIURO

1(5) Purso Oy/Olavi Pajarinen Alumiinitie 1 37200 SIURO 1(5) P I R K A N M A A N PÄÄTÖS Y M P Ä R I S T Ö K E S K U S pilaantuneen alueen puhdistamisesta... Annetaan julkipanon jälkeen Ympäristönsuojeluosasto Päivämäärä Diaarinumero 27.8.2008 PIR-2008-Y-269-114

Lisätiedot

Metsäteollisuuden sivuvirrat

Metsäteollisuuden sivuvirrat Metsäteollisuuden sivuvirrat Kaakkois-Suomen UUMA2-alueseminaari Hanna Eklund, UPM 2 Sisältö Metsäteollisuus Suomi ja Kaakkois-Suomi Hyödynnettävissä olevat sivuvirrat - Potentiaali Hyötykäyttötilanne

Lisätiedot

Maankaatopaikkojen valvonta ja ylijäämämaat Saku Nurminen Ympäristötarkastaja

Maankaatopaikkojen valvonta ja ylijäämämaat Saku Nurminen Ympäristötarkastaja Maankaatopaikkojen valvonta ja ylijäämämaat 5.10.2017 Saku Nurminen Ympäristötarkastaja Keski-Uudenmaan ympäristökeskus ympäristövalvonta Sopijakunnat: Järvenpää, Kerava, Mäntsälä, Nurmijärvi ja Tuusula

Lisätiedot

Pohjanmaan UUMA2. Tienrakentamisen mahdollisuuksia. Ari Perttu

Pohjanmaan UUMA2. Tienrakentamisen mahdollisuuksia. Ari Perttu Pohjanmaan UUMA2 Tienrakentamisen mahdollisuuksia 24.4.2013 Perustienpito E-P ELYssä 47 M 50 45 40 35 30 25 Ylläpito Hoito 20 15 10 5 0 2012 2013 2014 2015 Kuva kaavio: Anders Östergård 2 Päällystysohjelman

Lisätiedot

UUSIOMATERIAALIEN HYÖTYKÄYTTÖ SAVO- KARJALAN KIERTOTALOUDESSA

UUSIOMATERIAALIEN HYÖTYKÄYTTÖ SAVO- KARJALAN KIERTOTALOUDESSA UUSIOMATERIAALIEN HYÖTYKÄYTTÖ SAVO- KARJALAN KIERTOTALOUDESSA Jani Bergström 26.5.2016 Uusiomateriaalien hyötykäyttö Savo-Karjalan kiertotaloudessa projekti (11.1.2016-31.12.2017) Projektin tuloksena Itä-Suomen

Lisätiedot

Kaatopaikalle sijoittaminen

Kaatopaikalle sijoittaminen Ekokemin ohje 2/06 Kaatopaikalle sijoittaminen Harkitusti, turvallisesti, pysyvästi Hyvä jätehuolto on terveellisen ja viihtyisän ympäristön edellytys. Jätteiden hyötykäyttö aineena ja energiana sekä turvallinen

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus PCB-laitteistojen käytön rajoittamisesta ja PCB-jätteen käsittelystä

Valtioneuvoston asetus PCB-laitteistojen käytön rajoittamisesta ja PCB-jätteen käsittelystä 1 30.8.2016 1. PCB-laitteistojen käytön rajoittamisesta ja PCB-jätteen käsittelystä Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään jätelain (646/2011) nojalla: 1 Määritelmät Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 112/2009/2 Dnro LSY-2009-Y-315 Annettu julkipanon jälkeen

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 112/2009/2 Dnro LSY-2009-Y-315 Annettu julkipanon jälkeen LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 112/2009/2 Dnro LSY-2009-Y-315 Annettu julkipanon jälkeen 23.12.2009 ASIA Hakemus Neste Oil Oyj:n Naantalin öljynjalostamon toimintaa koskevan ympäristöluvan

Lisätiedot

MAAKUNTAKAAVAN MATERIAALIKESKUKSET

MAAKUNTAKAAVAN MATERIAALIKESKUKSET MAAKUNTAKAAVAN TARKISTUS, TAUSTAMUISTIO 14.10.2015/JKos MAAKUNTAKAAVAN MATERIAALIKESKUKSET Sisällys 1. Tausta... 2 2. Maakuntakaavan tarkistuksen yleisiä perusteita... 2 3. Keski-Suomen kuntien jätehuollon

Lisätiedot

UUMA2 Vuosiseminaari 10.9.2015. Maija Heikkinen Metsäteollisuus ry

UUMA2 Vuosiseminaari 10.9.2015. Maija Heikkinen Metsäteollisuus ry UUMA2 Vuosiseminaari 10.9.2015 Maija Heikkinen Metsäteollisuus ry 2 Esityksen sisältö 1. Metsäteollisuuden potentiaaliset sivuvirrat maarakentamisessa Syntypaikat Hyötykäyttömäärät 2. Haasteet sivuvirtojen

Lisätiedot

JÄTTEIDEN KAATOPAIKKAKELPOISUUDEN OSOITTAMINEN. Jutta Laine Ylijoki ja Margareta Wahlström VTT

JÄTTEIDEN KAATOPAIKKAKELPOISUUDEN OSOITTAMINEN. Jutta Laine Ylijoki ja Margareta Wahlström VTT JÄTTEIDEN KAATOPAIKKAKELPOISUUDEN OSOITTAMINEN Jutta Laine Ylijoki ja Margareta Wahlström VTT KOKOEKO Jätteiden kaatopaikkakelpoisuus, Kuopio 03.10.2007 ESITYKSEN SISÄLTÖ Lainsäädännöllistä taustaa Kelpoisuuden

Lisätiedot

KIINTEISTÖ Mänttä-Vilppulan kaupunki, kiinteistörekisteritunnukset 508-401-3-259, 508-401-3-305, 508-401-3-337, osoitteessa Sahatie, 35700 Vilppula

KIINTEISTÖ Mänttä-Vilppulan kaupunki, kiinteistörekisteritunnukset 508-401-3-259, 508-401-3-305, 508-401-3-337, osoitteessa Sahatie, 35700 Vilppula HAKIJA Metsäliitto Osuuskunta Metsä Wood Vilppulan saha Sahatie 35700 Vilppula KIINTEISTÖ Mänttä-Vilppulan kaupunki, kiinteistörekisteritunnukset 508-401-3-259, 508-401-3-305, 508-401-3-337, osoitteessa

Lisätiedot

Rekisteröinti ja ilmoitusmenettelyt. Ympäristönsuojelulaki uudistuu Syksyn 2014 koulutukset Hallitussihteeri Jaana Junnila Ympäristöministeriö

Rekisteröinti ja ilmoitusmenettelyt. Ympäristönsuojelulaki uudistuu Syksyn 2014 koulutukset Hallitussihteeri Jaana Junnila Ympäristöministeriö Rekisteröinti ja ilmoitusmenettelyt Ympäristönsuojelulaki uudistuu Syksyn 2014 koulutukset Hallitussihteeri Jaana Junnila Ympäristöministeriö Viitekehys YSL Ympäristön tilatavoitteet ja - vaatimukset Asetukset

Lisätiedot

PIMA-OHJEEN JÄTELUKUJEN PÄIVITTÄMINEN KÄYNNISSÄ

PIMA-OHJEEN JÄTELUKUJEN PÄIVITTÄMINEN KÄYNNISSÄ PIMA-ohjeen uusiminen MAA-AINESJÄTTEET Anna-Maija Pajukallio 28.3.2012 MUTKU-päivät MUTKUN kannanotto + muut MUTKUN:n hyötykäyttö koskeva kannanotto 1.7.2011 Hyötykäyttökriteerien ja menettelytapojen laatiminen

Lisätiedot

Päätös Nro 25/2014/1 Dnro ESAVI/127/04.08/2013. Annettu julkipanon jälkeen

Päätös Nro 25/2014/1 Dnro ESAVI/127/04.08/2013. Annettu julkipanon jälkeen Etelä-Suomi Päätös Nro 25/2014/1 Dnro ESAVI/127/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 5.2.2014 ASIA Kymenlaakson Jäte Oy:n jätelain 120 :n mukainen suunnitelma, joka koskee Keltakankaan jätekeskuksen jätteiden

Lisätiedot

Jätteillä energiatehokkaaksi kunnaksi - luovia ratkaisuja ilmastonmuutoksen

Jätteillä energiatehokkaaksi kunnaksi - luovia ratkaisuja ilmastonmuutoksen Jätteillä energiatehokkaaksi kunnaksi - luovia ratkaisuja ilmastonmuutoksen hillintään Jätteistä bioenergiaa ja ravinnetuotteita - mädätyksen monet mahdollisuudet Tuuli Myllymaa, Suomen ympäristökeskus

Lisätiedot

Pälkäneen Metsästyseura ry Ampumaradantie PÄLKÄNE

Pälkäneen Metsästyseura ry Ampumaradantie PÄLKÄNE HAKIJA Pälkäneen Metsästyseura ry Ampumaradantie 5 36600 PÄLKÄNE KIINTEISTÖ Pälkäneen kunnassa Kuulialan kylässä kiinteistörekisteritunnus 635-415-1-78 (Kankaanlukon ampumarata) osoitteessa Ampumaradantie

Lisätiedot

HINNASTO 1/2009. 1.1.2009 alkaen

HINNASTO 1/2009. 1.1.2009 alkaen HINNASTO 1/2009 1.1.2009 alkaen YHTEYSTIEDOT: DOMARGÅRDIN JÄTEASEMA Ritamäentie 20, 06200 PORVOO AVOINNA: ma-pe 7.00-19.00 Puh 020 637 7080, fax 020 637 7050 la 9.00-14.00 PIENJÄTEASEMAT MÖMOSSENIN PIENJÄTEASEMA

Lisätiedot

Jätteiden käsittelyyn liittyvien toimintojen kuvaus

Jätteiden käsittelyyn liittyvien toimintojen kuvaus LIITTEET LIITE 1 1/6 Ekokem-Palvelu Oy Peräkorven teollisuusjätteen käsittelykeskus Jätteiden käsittelyyn liittyvien toimintojen kuvaus Seuraavassa jätteenkäsittelykeskuksen toiminnot on kuvattu niiden

Lisätiedot

YMPÄRISTÖHALLINTO PVM KAIVANNAISJÄTTEEN JÄTEHUOLTOSUUNNITELMA MAA-AINESTEN OTTAMISTOIMINNALLE (MAL 5a, 16b, YSL 103a ).

YMPÄRISTÖHALLINTO PVM KAIVANNAISJÄTTEEN JÄTEHUOLTOSUUNNITELMA MAA-AINESTEN OTTAMISTOIMINNALLE (MAL 5a, 16b, YSL 103a ). YMPÄRISTÖHALLINTO PVM KAIVANNAISJÄTTEEN JÄTEHUOLTOSUUNNITELMA MAA-AINESTEN OTTAMISTOIMINNALLE (MAL 5a, 16b, YSL 103a ). Suunnitelma liittyy maa-ainesten ottamislupaan X Suunnitelma liittyy ympäristölupaan

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 71. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 71. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 18.08.2016 Sivu 1 / 1 187/2016 11.01.00 71 Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös, joka koskee HSY:n esittämää poikkeamishakemusta biohajoavan jätteen sijoittamiseksi Ämmässuon kaatopaikalle

Lisätiedot

Yhdyskuntajätteisiin liittyvät tilastot vuodelta 2016 Savo-Pielisen jätelautakunnan toimialueella

Yhdyskuntajätteisiin liittyvät tilastot vuodelta 2016 Savo-Pielisen jätelautakunnan toimialueella Yhdyskuntajätteisiin liittyvät tilastot vuodelta 216 Savo-Pielisen jätelautakunnan toimialueella Kerätyn jätteen määrä ja hyödyntäminen Vuonna 216 sekajätettä kerättiin koko toimialueella 44 37 tonnia.

Lisätiedot