Espoon kaupunki Pöytäkirja 88. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Espoon kaupunki Pöytäkirja 88. Ympäristölautakunta 19.09.2013 Sivu 1 / 1"

Transkriptio

1 Ympäristölautakunta Sivu 1 / / / Vaasan hallinto-oikeuden päätös koskien Finavia Oyj:n Helsinki-Vantaan lentoaseman ympäristöluvasta tehtyjä valituksia Valmistelijat / lisätiedot: Kari Kavasto, puh. (09) Päätösehdotus Ympäristönsuojelupäällikkö Tuula Hämäläinen-Tyynilä Ympäristölautakunta päättää merkitä tiedoksi Vaasan hallinto-oikeuden antaman päätöksen nro 13/0230/1 (dno 00403/12/5129) koskien Helsinki-Vantaan lentoaseman ympäristöluvasta tehtyjä valituksia. Käsittely Päätös Selostus Ylimääräinen asia, jonka ympäristölautakunta päätti yksimielisesti ottaa käsiteltäväksi. Ympäristölautakunta: Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Vaasan hallinto-oikeus on antanut Helsinki-Vantaan lentoaseman ympäristölupaa koskevassa asiassa päätöksen Lupapäätös on pysytetty, mutta siihen on tehty eräitä muutoksia ja lisäyksiä. Hallinto-oikeus on määrännyt Finavia Oyj:n teettämään selvityksen lentoliikennetoiminnan melusta mahdollisesti aiheutuvista terveyshaitoista, selvityksen lentoliikenteen kehittymisestä alkuyön ja varhaisaamun tunteina sekä suunnitelman lentoaseman alueen hulevesien käsittelystä. Hallinto-oikeus on osittain hyväksynyt Espoon ympäristölautakunnan vaatimuksen melumittaustietojen tarkemmasta tilastoinnista ja raportoinnista. Tuntitasolla tapahtuvaa raportointia ei kuitenkaan ole vaadittu, vaan määräykseen on lisätty raportointivelvollisuus enimmäisäänitason L ASmax > 75 db tapahtumista 5 db:n välein jaoteltuna aikajaksoihin , ja Vaasan hallinto-oikeuden päätös on lähetetty etukäteen sähköpostitse lautakunnalle tiedoksi. Lentoaseman toiminnan kuvaus Helsingin lentoaseman rakentaminen aloitettiin keväällä Kiitotie (2 000 m) valmistui ja otettiin käyttöön vuonna Vuonna 1955 lentoasemalla oli noin matkustajaa. Lentoaseman sivukiitotie (1 800 m) valmistui Säännöllinen suihkulentoliikenne alkoi 1950-luvun lopussa. Vuonna 1962 lentoasemalla oli yli matkustajaa luvulla lentoliikenne kasvoi tasaisesti ja voimakkaasti. Vuonna 1971

2 Ympäristölautakunta Sivu 2 / 2 matkustajia oli 1,9 miljoonaa luvun puolivälissä lentoliikenne notkahti, mutta 1980-luvulla tultaessa kasvoi jälleen voimakkaasti. Vuonna 1982 Helsinki-Vantaan lentoasemalla oli noin 3,7 miljoonaa matkustajaa ja vuonna ,9 miljoonaa. Uusi kolmas kiitotie (3 000 m) otettiin käyttöön vuonna Helsinki-Vantaan lentoasema on tärkeä Suomen elinkeinoelämän kannalta. Kansainväliset lentoyhteydet ovat keskittyneet 90 %:sesti Helsinki-Vantaan lentoasemalle. Helsinki-Vantaa yhdistää Suomen kaikki lentoasemat ja niiden talousalueet osaksi kansainvälistä lentoyhteysverkostoa. Lentoliikenne eroaa muista liikennemuodoista siinä, että sen infrastruktuurin rahoitus perustuu liiketoiminnasta saatuihin tuottoihin. Helsinki-Vantaan lentoaseman tuotoilla voidaan kattaa Finavia Oyj:n kannattamattomien lentoasemien vajeet edellyttäen, että lentoasemaverkosto kokonaisuudessaan on liiketaloudellisesti kannattava. Helsinki-Vantaan lentoasemalla on merkittävät taloudelliset vaikutukset sijaintialueellaan, mutta myös koko kansantalouden kannalta. Helsinki- Vantaan lentoaseman taloudellinen vaikutus Suomen bruttokansantuotteesta vuonna 2006 oli 3,2 %. Lentoasemaan ja sen toimintoihin liittyy suoraan noin työpaikkaa. Kerrannaisten työpaikkojen määräksi on arvioitu yhteensä Helsinki-Vantaan lentoasemalla on kolme kiitotietä. Kiitotien 04R 22L ( kiitotie 1 ) pituus on metriä, kiitotien 04L 22R ( kiitotie 3") pituus on metriä ja kiitotien ( kiitotie 2 ) pituus on metriä. Kaikkien kiitoteiden asfaltoitujen alueiden leveys on 60 metriä. Kunkin kiitotien suuntaiset rullaustiet ovat vastaavasti rullaustie Z kiitotien 1 kaakkoispuolella, rullaustie Y kiitotien 2 lounaispuolella ja rullaustie W kiitotien 3 kaakkoispuolella. Espoossa koettavan lentomelun kannalta olennaisia ovat kiitotieltä 22R Pohjois-Espooseen suuntautuvat lentoonlähdöt sekä laskeutumiset lounaasta kiitoteille 04L ja 04R. Kiitoteiden nimeäminen on esitetty oheisessa kuvassa.

3 Ympäristölautakunta Sivu 3 / 3 (kuva Finavia Oyj) Kiitoteiden käyttöperiaatteet Tärkein kriteeri käytettävän kiitotien valinnassa on lentoturvallisuuden huomioiminen. Le j a l (kuva Finavia Oyj) Kiitoteiden käyttöperiaatteet Tärkein kriteeri käytettävän kiitotien valinnassa on lentoturvallisuuden huomioiminen. Lentokoneet pyrkivät nousemaan ja laskeutumaan vastatuuleen. Lentoon lähtevä ja laskeutuva liikenne ei saa joutua tilanteeseen, että kiitotietä jouduttaisiin käyttämään vastakkaisiin suuntiin tai että lentoon lähtevän ja laskeutuvan liikenteen käyttämä kiitotie risteää niin, että siitä aiheutuu vaaraa. Erityisesti huonon näkyvyyden aikana on tärkeää, että hallitaan rullaavien koneiden aktiivisen kiitotien ylitykset. Laskeutuvalla lentokoneella täytyy olla mahdollisuus keskeytettyyn lähestymiseen, jolloin kiitotiesuunnassa tulee olla riittävästi vapaata ilmatilaa ns. ylösvedon varalta. Nykyisessä kolmen kiitotien järjestelmässä on määritelty noin 20 erilaista kiitoteiden käyttöperiaatetta. Lähtökohtaisesti pyritään toimimaan niin, että vähintään kaksi kiitotietä kolmesta on jatkuvasti käytettävissä liikenteelle. Ympäristölupa asettaa Helsinki-Vantaan lentoaseman toiminnalle mm. seuraavat määräykset: - klo välisenä aikana laskeutumiseen on käytettävä ensisijaisesti kiitotietä 15 - klo välisenä aikana laskeutuminen kiitotielle 33 ja lentoonlähtö kiitotieltä 15 on kielletty (pois lukien potkurikoneet klo ja 22 23) - klo ensisijainen lentoonlähtökiitotie on 22R. Helsinki-Vantaan lentoasemalla on käytössä ns. ensisijainen kiitotiejärjestelmä. Lentoonlähtökiitotie valitaan ensisijaisuusjärjestyksessä

4 Ympäristölautakunta Sivu 4 / 4 22R, 22L, 04R, 33, 04L, 15. Laskeutumisissa ensisijaisuusjärjestys on 15, 22L, 04L, 04R, 22R, 33. Ensisijainen kiitoteiden käyttöperiaate on kaakkois-lounaistuulien vallitessa vilkkaan liikenteen aikana ns. "Open V", jossa lentoonlähdöissä käytetään kiitotiesuuntia 22 ja laskuissa kiitotietä 15. Toissijaisena kiitoteiden käyttöperiaatteena on etelä-länsituulten vallitessa ns."parallel RWY 22", jossa lentoonlähdöissä käytetään kiitotiesuuntia 22 ja laskuissa joko kiitotietä 22L tai sekä kiitotietä 22L että 22R, mikäli laskeutuvaa liikennettä on paljon. Huonon näkyvyyden aikaan käytetään ns. "Open A" -periaatetta, jossa laskeutumiskiitotienä on 04L ja lentoonlähdöissä kiitotie 15. Käytettävä kiitotie pyritään turvallisuuden, kapasiteetin ja joustavuuden puitteissa valitsemaan niin, että lentokoneet suuntautuisivat harvaan asutuille alueille. Ensisijaisesti pyritään minimoimaan lentokoneiden aiheuttamaa melua lähellä lentoasemaa, missä melu on suurimmillaan, koska käytettävä moottoriteho on suuri ja etäisyys maahan pieni. Lupakäsittely Ilmailulaitos Finavia jätti Helsinki-Vantaan lentoaseman toimintaa koskevan ympäristölupahakemuksen Länsi-Suomen ympäristölupavirastolle. Hakemuksesta annettiin noin 15 lausuntoa sekä jätettiin yhteensä 243 mielipidettä tai muistutusta. Ympäristölautakunta antoi hakemuksesta lausunnon Lausunnossa lautakunta toi esille lupaharkinnassa huomioon otettaviksi mm. - välilähestymiskorkeuden noston ja jatkuvan liu un käyttöönoton laskeutumisissa - ilta- ja yöaikaisten laskeutumisten lopettamisen kiitoteille 04L ja 04R - yöaikaisten nousujen lopettamisen 3. kiitotieltä (22R) - RNAV (aluesuunnistus) reittien käyttöönoton lentoonlähdöissä - hiljaisten, uusien konetyyppien mahdollisimman aikaista käyttöönottoa - valvonnan tehostamista ja sanktioiden käyttöönottoa Etelä-Suomen aluehallintovirasto myönsi Finavia Oyj:lle ympäristöluvan Helsinki-Vantaan lentoaseman toimintaan. Lupa käsittää kaikkiaan 61 lupamääräystä, joista meluun ja lentoreitteihin kohdistuvia on 27. Muut määräykset käsittelevät mm. päästöjä vesiin, viemäriin ja maaperään, jätteiden käsittelyä, polttoaineita ja niiden varastointia sekä häiriötilanteita. Lupamääräysten tarkistaminen on tehtävä mennessä. Lupamääräyksissä lautakunnan lausunto ( ) huomioitiin osittain. Luvassa määrättiin mm. jatkuvatoimisen lentomelun mittausaseman perustamisesta Espoon Laaksolahteen. Ympäristöluvasta tehtiin kaikkiaan 39 valitusta. Ympäristölautakunta valitti lupapäätöksestä vaatien voimakkaampia meluntorjuntatoimenpiteitä sekä melun vähentämisen

5 Ympäristölautakunta Sivu 5 / 5 toimenpiteiden perustamista viime vuosina merkittävästi 04- laskeutumissuunnalla (lounas-koillinen) lisääntyneen liikenteen jatkuvatoimiseen melumittaustietoon myös Espoon puolella. Lisäksi lautakunta vaati melumittaustietojen tilastoimista ja raportoimista vuosikeskiarvojen ohella myös tuntitasolla. Valitusten johdosta antamassaan vastineessa lautakunta toisti vaatimuksensa voimakkaammista meluntorjunnan toimenpiteistä 04- laskeutumissuunnalla. Vastaselityksessään hallinto-oikeudelle ympäristökeskus toisti em. vaatimuksen. Vaasan hallinto-oikeuden päätös Vaasan hallinto-oikeus antoi päätöksensä Päätöksessään hallinto-oikeus muutti tai täydensi kaikkiaan kahdeksaa lupamääräystä ja lisäsi kaksi uutta määräystä. Lisäksi hallinto-oikeus muutti lupamääräysten tarkistamista koskevaa määräystä. Useimmat muutokset koskevat vesi- ja kemikaaliasioiden hallintaa itse lentoasema-alueella. Espoon ympäristölautakunnan valituksesta hallinto-oikeus muutti lupamääräystä Muutosten jälkeen määräys kuuluu seuraavasti (muutokset kursiivilla): Jatkuvatoimisten melumittausten tulokset tulee raportoida päivittäisinä L Aeq klo , L Aeq ja L den -äänitasoina neljännesvuosittain. Lisäksi on esitettävä lentokonemelutapahtumien vuorokausittainen lukumäärä kuukausikeskiarvona enimmäisäänitason L ASmax > 75 db tapahtumista 5 db:n välein jaoteltuna aikajaksoihin , ja Tulokset tulee toimittaa Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle sekä Vantaan, Espoon, Kauniaisten, Keravan ja Helsingin kaupunkien sekä Tuusulan, Nurmijärven ja Sipoon kuntien ympäristönsuojeluviranomaisille. Lentomelua koskien hallinto-oikeus lisäsi kokonaan uuden määräyksen 30.A.: 30.A. Finavia Oyj:n on teetettävä ulkopuolisella asiantuntijalla selvitys Helsinki-Vantaan lentoaseman lentoliikennetoiminnan melusta mahdollisesti aiheutuvista terveyshaitoista. Suunnitelma selvityksen teettämisestä on toimitettava Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen hyväksyttäväksi mennessä. Suunnitelmasta on kuultava ainakin ympäristönsuojelu- ja terveydensuojeluviranomaisia. Hallinto-oikeus muutti lupamääräysten tarkistamista koskevaa määräystä. Muutosten jälkeen määräys kuuluu seuraavasti (muutokset kursiivilla): Luvan haltijan on tehtävä hakemus toimivaltaiselle ympäristölupaviranomaiselle lupamääräysten tarkistamiseksi mennessä. Hakemukseen on liitettävä soveltuvin osin samat tiedot kuin lupaa haettaessa. Hakemukseen on lisäksi liitettävä seuraavaa: - Selvitys lentoliikenteen kehittymisestä alkuyön klo ja varhaisaamun tunteina tunneittain ja kiitoteittäin. Selvityksen

6 Ympäristölautakunta Sivu 6 / 6 tulee kattaa tilanne vuosilta ja arvio ainakin tilanteesta vuosina 2020 ja Suunnitelma kiitoteiden 1 ja 2 pinta- ja pohjavesikuormituksen vähentämisestä. Tiedoksi

7 Ympäristölautakunta Sivu 7 / 7

Ilmailulaitos Finavian ympäristönsuojelulain mukainen Helsinki-Vantaan lentoaseman toimintaa koskeva ympäristölupahakemus, Vantaa

Ilmailulaitos Finavian ympäristönsuojelulain mukainen Helsinki-Vantaan lentoaseman toimintaa koskeva ympäristölupahakemus, Vantaa Etelä-Suomi Päätös Nro 49/2011/1 Dnro ESAV/75/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 4.8.2011 ASIA Ilmailulaitos Finavian ympäristönsuojelulain mukainen Helsinki-Vantaan lentoaseman toimintaa koskeva ympäristölupahakemus,

Lisätiedot

HELSINKI-VANTAAN LENTOASEMAN LENTOKONEMELUN HALLINTASUUNNITELMA. Finavia Oyj 24.5.2013

HELSINKI-VANTAAN LENTOASEMAN LENTOKONEMELUN HALLINTASUUNNITELMA. Finavia Oyj 24.5.2013 HELSINKI-VANTAAN LENTOASEMAN LENTOKONEMELUN HALLINTASUUNNITELMA Finavia Oyj 24.5.2013 4 (39) Helsinki-Vantaan lentoaseman lentokonemelun hallintasuunnitelma SISÄLTÖ 1 MELUNHALLINTASUUNNITELMAN TAUSTAA...

Lisätiedot

Utin lentoaseman ympäristöluvan nro 129/05/1 melua koskeva selvitys ja melunhallintasuunnitelmat

Utin lentoaseman ympäristöluvan nro 129/05/1 melua koskeva selvitys ja melunhallintasuunnitelmat Etelä-Suomi Päätös Nro 60/2010/1 Dnro ESAVI/316/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 14.12.2010 ASIA Utin lentoaseman ympäristöluvan nro 129/05/1 melua koskeva selvitys ja melunhallintasuunnitelmat HAKIJAT

Lisätiedot

SELVITYS HAKEMUKSEEN MELUUN LIITTYVISTÄ TOIMINTARAJOITUKSISTA HELSINKI-VANTAAN LENTOASEMALLA

SELVITYS HAKEMUKSEEN MELUUN LIITTYVISTÄ TOIMINTARAJOITUKSISTA HELSINKI-VANTAAN LENTOASEMALLA SELVITYS HAKEMUKSEEN MELUUN LIITTYVISTÄ TOIMINTARAJOITUKSISTA HELSINKI-VANTAAN LENTOASEMALLA Finavia Oyj v2.0, 21.6.2012 Kansilehden kuvat: Finavia Selvitys hakemukseen meluun liittyvistä toimintarajoituksista

Lisätiedot

Finavia OYJ ympäristöraportti 2011

Finavia OYJ ympäristöraportti 2011 Finavia OYJ ympäristöraportti 2011 Sisällysluettelo 02 Mukana yhteisissä talkoissa 03 Lentoasemien ympäristövaikutukset 04 Finavian yritysvastuu lyhyesti 06 Finavian ympäristötyön tapahtumia 2011 10 Järkevää

Lisätiedot

LISÄSELVITYS HAKEMUKSEEN MELUUN LIITTYVISTÄ TOIMINTARAJOITUKSISTA HELSINKI-VANTAAN LENTOASEMALLA

LISÄSELVITYS HAKEMUKSEEN MELUUN LIITTYVISTÄ TOIMINTARAJOITUKSISTA HELSINKI-VANTAAN LENTOASEMALLA LISÄSELVITYS HAKEMUKSEEN MELUUN LIITTYVISTÄ TOIMINTARAJOITUKSISTA HELSINKI-VANTAAN LENTOASEMALLA Finavia Oyj 12.12.2014 Kansilehden kuvat: Finavia Lisäselvitys hakemukseen meluun liittyvistä toimintarajoituksista

Lisätiedot

Lausunto Trafille Finavia Oyj:n lisäselvitykseen meluun liittyvistä toimintarajoituksista Helsinki-Vantaan lentoasemalla

Lausunto Trafille Finavia Oyj:n lisäselvitykseen meluun liittyvistä toimintarajoituksista Helsinki-Vantaan lentoasemalla Maakuntahallitus 119 15.10.2012 Maakuntahallitus 67 02.06.2014 Maakuntahallitus 84 13.04.2015 Lausunto Trafille Finavia Oyj:n lisäselvitykseen meluun liittyvistä toimintarajoituksista Helsinki-Vantaan

Lisätiedot

Helsinki-Vantaan lentoasema LENTOKONEMELUKATSAUS. Heinä-syyskuu 2007

Helsinki-Vantaan lentoasema LENTOKONEMELUKATSAUS. Heinä-syyskuu 2007 Helsinki-Vantaan lentoasema LENTOKONEMELUKATSAUS Heinä-syyskuu 27 Ilmailulaitos Finavia A5/27, Vol 3 Vantaa 3.1.27 Lentokonemelukatsaus 3/7 1 FINAVIA, HELSINKI-VANTAAN LENTOASEMA LENTOKONEMELUKATSAUS HEINÄ-SYYSKUU

Lisätiedot

Järkevää joukkoliikennettä

Järkevää joukkoliikennettä Y M P Ä R I S T Ö R A P O R T T I Järkevää joukkoliikennettä Lentämistä pidetään energiatehottomana liikennemuotona. Sitä se onkin pahimmassa tapauksessa lennettäessä tyhjillä suihkukoneilla lyhyitä matkoja.

Lisätiedot

VAASAN HALLINTO-OIKEUS PÄÄTÖS Korsholmanpuistikko 43 Antopäivä Numero PL 204 30.9.2009 09/0300/1 65101 VAASA

VAASAN HALLINTO-OIKEUS PÄÄTÖS Korsholmanpuistikko 43 Antopäivä Numero PL 204 30.9.2009 09/0300/1 65101 VAASA VAASAN HALLINTO-OIKEUS PÄÄTÖS Korsholmanpuistikko 43 Antopäivä Numero PL 204 30.9.2009 09/0300/1 65101 VAASA puh 0100 86360 Diaarinumero faksi 010 36 42760 01760/08/5129 s-posti vaasa.hao@oikeus.fi ASIA

Lisätiedot

Päätös Nro 59/2010/1 Dnro ESAVI/506/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 8.12.2010

Päätös Nro 59/2010/1 Dnro ESAVI/506/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 8.12.2010 Etelä-Suomi Päätös Nro 59/2010/1 Dnro ESAVI/506/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 8.12.2010 ASIA Tapiolan jäähdytyslaitoksen ja CPS-järjestelmän varavoimakoneiden toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Lupahakemuksen laatiminen

Lupahakemuksen laatiminen Luvan tarve Lentoaseman toiminnassa tai ympäristövaikutuksissa ei ole tapahtumassa hyppäyksellisiä muutoksia. Lupatarve johtuu vesienjohtamisluvan määräaikaisuudesta sekä ympäristösuojelulain voimaantulosta

Lisätiedot

BERENDSEN TEXTIL SERVICE AB:N HAKEMUS KOSKIEN TOISTAISEKSI VOIMASSA OLEVAN YMPÄRISTÖLUVAN LUPAEHTOJEN TARKISTAMISTA

BERENDSEN TEXTIL SERVICE AB:N HAKEMUS KOSKIEN TOISTAISEKSI VOIMASSA OLEVAN YMPÄRISTÖLUVAN LUPAEHTOJEN TARKISTAMISTA BERENDSEN TEXTIL SERVICE AB:N HAKEMUS KOSKIEN TOISTAISEKSI VOIMASSA OLEVAN YMPÄRISTÖLUVAN LUPAEHTOJEN TARKISTAMISTA KU-YK 45/11.3.2014 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 17.3.2014 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Ympäristölupapäätös. Nro 40/2010/2 Dnro ESAVI/262/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 6.9.2010

Ympäristölupapäätös. Nro 40/2010/2 Dnro ESAVI/262/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 6.9.2010 Etelä-Suomi Ympäristölupapäätös Nro 40/2010/2 Dnro ESAVI/262/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.9.2010 ASIA Päätös Tramel Oy:n ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta, joka

Lisätiedot

Helsinki-Vantaan lentoasema Ympäristölupahakemus 2007. Versio 2.0 6.5.2008

Helsinki-Vantaan lentoasema Ympäristölupahakemus 2007. Versio 2.0 6.5.2008 Helsinki-Vantaan lentoasema Ympäristölupahakemus 27 Versio 2. 6.5.28 Helsinki-Vantaan lentoasema Ympäristölupahakemus 27 Versio 2. 6.5.28 Sisältö 1 TIIVISTELMÄ... 3 2 YLEISTIEDOT... 5 2.1 Luvan hakija

Lisätiedot

Päätös Nro 72/2013/1 Dnro ESAVI/119/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 3.4.2013 ASIA

Päätös Nro 72/2013/1 Dnro ESAVI/119/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 3.4.2013 ASIA Etelä-Suomi Päätös Nro 72/2013/1 Dnro ESAVI/119/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 3.4.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Ahlstrom Tampere Oy:n Kauttuan paperitehtaan ympäristölupapäätöksen

Lisätiedot

Internetjulkaisu Maanmittauslaitos lupa nro 527/MYY/07 Pohjakartta Maanmittauslaitos lupa nro 813/MYY/06

Internetjulkaisu Maanmittauslaitos lupa nro 527/MYY/07 Pohjakartta Maanmittauslaitos lupa nro 813/MYY/06 2 Internetjulkaisu Maanmittauslaitos lupa nro 527/MYY/07 Pohjakartta Maanmittauslaitos lupa nro 813/MYY/06 Pohjakartta AffectoGenimap Finland Oy, Lupa L7051/07 3 TIIVISTELMÄ Helsingin seudun lentokenttäselvitys

Lisätiedot

RAKENNUSTÄYTTÖ TORNIMÄKI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN MAANKAATOPAIKKAA KLAUKKALAN KYLÄSSÄ NURMIJÄRVEN KUNNASSA

RAKENNUSTÄYTTÖ TORNIMÄKI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN MAANKAATOPAIKKAA KLAUKKALAN KYLÄSSÄ NURMIJÄRVEN KUNNASSA RAKENNUSTÄYTTÖ TORNIMÄKI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN MAANKAATOPAIKKAA KLAUKKALAN KYLÄSSÄ NURMIJÄRVEN KUNNASSA KU-YK 44/11.3.2014 Ympäristölupapäätös annetaan julkipanon jälkeen 17.3.2014 ASIA Päätös

Lisätiedot

Kittilän lentoasema. Lentokonemelualueet vuonna 2007 ja 2025 yleistason tarkastelu

Kittilän lentoasema. Lentokonemelualueet vuonna 2007 ja 2025 yleistason tarkastelu Kittilän lentoasema Lentokonemelualueet vuonna 2007 ja 2025 yleistason tarkastelu Ilmailulaitos Finavia A6/2008 12.2.2009 Kittilän lentoasema, Lentokonemelualueet vuonna 2007 ja 2025, yleistason tarkastelu

Lisätiedot

Päätös. Finnkoritus Oy:n ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee käytettyjen asetyleenipullojen purkutoimintaa, Espoo

Päätös. Finnkoritus Oy:n ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee käytettyjen asetyleenipullojen purkutoimintaa, Espoo Etelä-Suomi Päätös Nro 134/2011/1 Dnro ESAVI/128/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 7.11.2011 ASIA Finnkoritus Oy:n ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee käytettyjen asetyleenipullojen

Lisätiedot

Valmistelija: ympäristötarkastaja Elina Seppälä. Luvan hakemisen peruste Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 27 :n 1 momentti

Valmistelija: ympäristötarkastaja Elina Seppälä. Luvan hakemisen peruste Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 27 :n 1 momentti Ympäristö- ja terveyslautakunta 16 25.03.2015 Siikaisten kunnan maankaatopaikan ympäristölupa Ympäristö- ja terveyslautakunta 16 Valmistelija: ympäristötarkastaja Elina Seppälä Asia Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Finavia Oyj 12.7.2012 korjaus 15.8.2012. Oulun lentoasema Lentokonemeluselvitys Tilanne 2010 ja ennuste 2020 30

Finavia Oyj 12.7.2012 korjaus 15.8.2012. Oulun lentoasema Lentokonemeluselvitys Tilanne 2010 ja ennuste 2020 30 Finavia Oyj 12.7.2012 korjaus 15.8.2012 Oulun lentoasema Lentokonemeluselvitys Tilanne 2010 ja ennuste 2020 30 Oulun lentoasema, Lentokonemeluselvitys, Tilanne 2010 ja ennuste 2020-30 0 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Surehand Oy:n ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee rakennusjätteen lajittelulaitoksen toimintaa, Helsinki

Surehand Oy:n ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee rakennusjätteen lajittelulaitoksen toimintaa, Helsinki Etelä-Suomi Päätös Nro 75/2012/1 Dnro ESAVI/209/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 26.4.2012 ASIA Surehand Oy:n ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee rakennusjätteen lajittelulaitoksen

Lisätiedot

Kyseessä on YSL 55 :n mukainen hakemus toistaiseksi voimassa olevan ympäristöluvan lupamääräysten

Kyseessä on YSL 55 :n mukainen hakemus toistaiseksi voimassa olevan ympäristöluvan lupamääräysten Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 109/10/1 Dnro ISAVI/124/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 9.11.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain 55 :n mukainen lupamääräysten tarkistaminen, Tmi Taito Heikkilän

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJAT. LUPAPÄÄTÖS Nro 59/10/1 Dnro PSAVI/15/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.7.2010

ASIA LUVAN HAKIJAT. LUPAPÄÄTÖS Nro 59/10/1 Dnro PSAVI/15/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.7.2010 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 59/10/1 Dnro PSAVI/15/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.7.2010 ASIA LUVAN HAKIJAT Tulppion helikopterin lasku- ja tankkauspaikan ympäristölupa, Savukoski Rajavartiolaitos Lapin Rajavartiosto

Lisätiedot

ASIAN VIREILLETULO, LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAINEN

ASIAN VIREILLETULO, LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAINEN Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 42/2012/1 Dnro ISAVI/150/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 8.6.2012 ASIA HAKIJA Autopurkamon ympäristölupa, Savonlinna Autoliike Itäosa Oy TOIMINTA JA SIJAINTI Yritys ottaa vastaan

Lisätiedot

LISÄSELVITYS HAKEMUKSEEN MELUUN LIITTYVISTÄ TOIMINTARAJOITUKSISTA HELSINKI-VANTAAN LENTOASEMALLA

LISÄSELVITYS HAKEMUKSEEN MELUUN LIITTYVISTÄ TOIMINTARAJOITUKSISTA HELSINKI-VANTAAN LENTOASEMALLA Lisäselvitys hakemukseen meluun liittyvistä toimintarajoituksista 3 LISÄSELVITYS HAKEMUKSEEN MELUUN LIITTYVISTÄ TOIMINTARAJOITUKSISTA HELSINKI-VANTAAN LENTOASEMALLA Finavia Oyj, v1.0, Vantaa 12.12.2014,

Lisätiedot

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Juvanmalmin siirtokuormausaseman

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Juvanmalmin siirtokuormausaseman Etelä-Suomi Päätös Nro 59/2011/1 Dnro ESAVI/19/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 28.7.2011 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Juvanmalmin siirtokuormausaseman toiminnan muuttamista,

Lisätiedot

Päätös Nro 173/2011/1 Dnro ESAVI/478/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 28.12.2011

Päätös Nro 173/2011/1 Dnro ESAVI/478/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 28.12.2011 Etelä-Suomi Päätös Nro 173/2011/1 Dnro ESAVI/478/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 28.12.2011 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, joka koskee Plastilon Oy:n

Lisätiedot

KRATINKALLION TIENHOITOKUNNAN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN ASFALTTIJÄTTEEN HYÖTYKÄYTTÖÄ

KRATINKALLION TIENHOITOKUNNAN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN ASFALTTIJÄTTEEN HYÖTYKÄYTTÖÄ KRATINKALLION TIENHOITOKUNNAN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN ASFALTTIJÄTTEEN HYÖTYKÄYTTÖÄ KU-YK 144/14.10.2014 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 20.10.2014 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta

Lisätiedot