Tietojenkäsittely- ja informaatiotieteet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tietojenkäsittely- ja informaatiotieteet"

Transkriptio

1 Tietojenkäsittely- ja informaatiotieteet Työryhmän osallistujat Erkki Oja, Aalto-yliopisto (puheenjohtaja) Ralph-Johan Back, Åbo Akademi Petteri Kaski, Aalto-yliopisto Samuel Kaski, Aalto-yliopisto/Helsingin yliopisto Ville Kyrki, Lappeenrannan teknillinen yliopisto Harri Oinas-Kukkonen, Oulun yliopisto Roope Raisamo, Tampereen yliopisto Kari Smolander, Lappeenrannan teknillinen yliopisto Antero Taivalsaari, Nokia Research Center Sasu Tarkoma, Helsingin yliopisto Esko Ukkonen, Helsingin yliopisto Petri Vuorimaa, Aalto-Yliopisto Greger Lindén, Aalto-yliopisto (asiantuntijasihteeri) Tutkimus-, kehitys-, ja innovaatiotoiminnan (TKI) toimintaympäristö Suomella menee taloudellisesti suhteellisen hyvin. Maailmantalous on kuitenkin heikentynyt ja Suomessakin valtio sekä yritykset tukevat tutkimusta yhä vähemmän. Vaarana on perustutkimuksen roolin kapeneminen. Samalla tietojenkäsittely- ja informaatiotieteiden alan rakennemuutos on kuitenkin tuonut Suomeen uusia alan yrityksiä, erityisesti pk-yrityksiä. Koska suomalainen riskirahoitus ei kuitenkaan ole verrattavissa esim. USA:n yksityisten sijoittajien vastaavaan rahoitukseen, kehityksen tukemiseen pitäisi löytyä lisäkeinoja. Suomalainen innovaatiojärjestelmä on myös aikaisemmin toiminut hyvin isojen yritysten kanssa, nyt pitäisi muuttua ja oppia toimimaan myös pk-yritysten kanssa. Kilpailu TKI-toimintaympäristön alueella on kasvanut koko maailmassa, minkä seurauksena sekä tutkimus että tuotekehitys siirtyvät nopeasti Aasiaan ja BRIC-maihin. Erityisesti tieteen alueella on kilpailu nyt kovempaa, koska kilpailijoita on huomattavasti aikaisempaa enemmän. Maailmassa on paljon lahjakkaita ihmisiä, joita yritetään houkutella myös Suomeen. Tämä on kuitenkin haastava tehtävä, iso kulttuurimuutos, mutta jos onnistumme siinä, sen merkitys Suomen tutkimukselle tulee olemaan huomattava. Erityisenä haasteena tietojenkäsittelytieteissä on alan houkuttelevuuden väheneminen, ainakin kansallisella tasolla, johtuen käynnissä olevan rakennemuutoksen aiheuttamista negatiivisista mielleyhtymistä, vaikka näillä mielleyhtymillä ei erityisesti näytä olevan pohjaa alan työllisyyden ollessa varsin hyvä. EU-rahoitus ja uudet strategisen huippuosaamisen keskittymät (SHOKit) ovat olleet jossain mielessä pettymys. EU-rahoitus on lähinnä luotu kehittämään yhteistyötä yli rajojen. Rahoituksen hankkiminen on byrokraattista ja loppujen lopuksi projekteihin voi sisältyä vähän tutkimusta. Tässä on tosin suuria eroja eri alojen välillä. Trendinä ovat nyt suuret top-down-tyyppiset ohjelmat kuten Flagshipit; jos Suomen tutkijat eivät ole alusta asti mukana vaikuttamassa aiheiden valintaan, on vaarana että putoamme kokonaan pois. Uusi ERC-rahoitus osittain paikkaa tätä puutetta, ja se voisi laajentua vieläkin kattavammaksi rahoitusinstrumentiksi. EIT ICT Labs tuo uusia mahdollisuuksia mukaan, vaikkakin kyse on enemmän katalyyttirahoituksesta mm. yhteisiin 1

2 maisteri- ja tohtoriohjelmiin ja muuhun verkostoitumiseen. SHOKeissa sen sijaan rahoitus ei ole pitkäjänteistä, projektit ovat liian yritysvetoisia ja liian soveltavia, ja SHOKeista saadusta lisäarvosta ei ole varmuutta. Perustutkimus unohdetaan, kun keskitytään soveltavaan tai tilaustutkimukseen. Toisaalta SHOKien kautta on syntynyt paljon yhteistyötä yliopistojen ja yritysten välille. SHOKit saattavat olla entisiä Tekes-hankkeita parempi instrumentti teollisuusvetoiseen tutkimukseen. Niille ei saa kuitenkaan antaa liian suurta roolia ja resursseja, koska silloin ne näivettävät perustutkimuksen samaan tapaan kuin perinteinen Tekes-rahoitus on jo vaikuttanut epäedullisesti Suomen teknillisten yliopistojen tasoon. Yliopistojen meneillään oleva profilointi vaikuttaa vahvasti alan tutkimukseen. Tavoitteena on pyrkiä välttämään päällekkäisyyttä ja samojen asioiden tutkimista ja opettamista eri yliopistoissa. Liiallinen profilointi johtaa kuitenkin ongelmiin; jotta korkeatasoista perusopetusta voisi tarjota, tarvitaan myös tutkimusta ja päällekkäisyyksien esiintymistä ei voida välttää. Jotta kriittistä massaa syntyisi ja jotta liikkuvuutta eri yliopistojen välillä voisi olla myös Suomessa, pitää tiettyä päällekkäisyyttä sallia. Ylhäältä määrätty top-down profilointi nähdään erityisen vaarallisena, koska se saattaa haitata merkittävästi uusien nousevien alojen syntyä ja kehitystä. Opetusta sen sijaan saattaa olla helpompi profiloida; tosin kokonaisuutta pitää seurata niin, että kaikilta tarvittavilta alueilta löytyy professori ja tutkimusta. Yliopistojen hallinnon rakenteen muutos on ollut iso prosessi, joka on vaikuttanut myös tutkimukseen, sekä hyvään että huonoon suuntaan. Joillakin alueilla hallinto on vieläkin byrokraattista ja joustamatonta. Tohtorikoulutuksen muutokset isoine tohtorikouluineen ja tohtoriohjelmineen vaikuttavat menevän oikeaan suuntaan. Huolenaiheena tässä on kuitenkin, miten käy alan kannalta keskeisille verkostotohtoriohjelmille. Yliopistojen innovaatiojärjestelmät toimivat tehottomasti ja ne pitäisi uusia. Prosessi ei houkuttele tutkijoita kaupallistamaan tuotteitaan ja yliopistot taas eivät osaa käyttää ja kehittää pakkolunastettuja keksintöjään. Startup-yritysten tukeminen olisi tärkeintä. Tieteenalan kehitys Vaarana on, että suomalainen tietojenkäsittely- ja informaatiotieteiden tutkimus ei ole enää maailman kärkeä. Bibliometriikka-analyysin mukaan Suomessa ollaan edelleen esim. Ruotsin rinnalla, mutta hävitään Sveitsille, joka on aikaisemmin ollut rinnastettavissa Suomeen. Alan huippuyksiköitä ja akatemiaprofessoreita on nyt vähemmän, sukupolvenvaihdos on ilmeisesti meneillään. Myös avoimia akateemisia positioita on nyt tarjolla enemmän. Eräs syistä tutkimuksen tason laskemiseen lienee sisäisen rahoituksen riittämättömyys ja ulkoisen rahoituksen lyhytjänteisyys ja pirstaleisuus. Perustutkimusta ei suosita. Senioritutkijat joutuvat keskittymään hakemusten kirjoittamiseen ja soveltavaan tutkimukseen, jolloin itse tutkimukseen ei jää riittävästi aikaa ja liian iso osa tutkimuksesta jää perus- ja jatko-opiskelijoiden vastuulle. Tieteenalalla on paineita muodostaa isoja tutkimusryhmiä, joiden hallinta vie liikaa resursseja senioritutkijoilta. Joihinkin Suomen yliopistoihin nyt luotu professoreiden urajärjestelmä (tenure track) saattaa ratkaista osan näistä ongelmista. Tenure track -professoreille varataan lähtökohtaisesti enemmän resursseja ja aikaa tutkimuksen tekoon. Käsitteenä tenure track on myös tunnettu maailmalla ja luo sekä näkyvyyttä suomalaiselle tutkimukselle että kiinnostusta hakea Suomesta professuureja; äskettäisissä tenure track -hauissa Aalto-yliopistossa kolmea tietojenkäsittelytieteen tenure track - paikkaa haki 161 hakijaa, joista 75 % ulkomaalaisia, ja Helsingin yliopiston yhtä 2

3 tietojenkäsittelytieteen paikkaa haki 77 hakijaa, joista 78 % ulkomaalaisia. Voisi olla jopa suositeltavaa, että tenure track -urajärjestelmä laajenisi kaikkiin suomalaisiin yliopistoihin. Myös perusteilla olevat professoreiden sapattivuosijärjestelmät ovat erittäin tervetulleita. Lähtökohtaisesti alalla on hyvät kansainväliset yhteydet, mutta siitä huolimatta kansainvälisyysaste ei ole parantunut 10 vuoteen. Erityisesti post doc -tutkijoiden ja senioritutkijoiden rekrytointia Suomeen on pidetty vaikeana. Tätä ei ole helpottanut Suomen ulkomaalaispolitiikka ja kankea byrokratiaa, erityisesti oleskelulupahakemusten ja jatkohakemusten pitkät käsittelyajat, ei myöskään vaikeana pidetty kieli. Käytännössä Suomen kielen osaamattomuus ei ole kuitenkaan ollut ongelma. Erilaiset kansainväliset maisteriohjelmat tekevät jo nyt Suomea tunnetuksi ulkomaalaiselle opiskelijalle jo varhaisessa vaiheessa, jolloin muuttaminen Suomeen myöhemmin uralla voi olla helpompaa. Mahdollisesti alalle voisi perustaa jopa kansainvälisiä bachelor-ohjelmia. Suurempi ongelma on löytää ja rekrytoida parhaat ja sopivimmat henkilöt. Urajärjestelmien yhdenmukaisuus (ks. yllä tenure track) voisi olla tapa yksinkertaistaa rekrytointia. Muista tieteenaloista poiketen tietojenkäsittely- ja informaatiotieteet julkaisevat paljon konferensseissa. Tekeillä oleva kansallinen julkaisujen rankkaus kuitenkin näyttää sijoittavan tärkeimpiin julkaisufoorumeihin (3. tasolle) ainoastaan lehtiä, vaikkakin joitakin tärkeimpiä konferensseja on sijoitettu korkealle (2. tasolle). On tärkeää että kaikki alan tutkijat ymmärtävät entistä paremmin julkaisufoorumin merkityksen huonoilla foorumeilla ei kannata julkaista ollenkaan. Lehtiartikkelin julkaiseminen on kuitenkin edelleen aika hidasta niin nopeasti muuttuvalla alalla kuin tietojenkäsittely- ja informaatiotieteissä. On kuitenkin todennäköistä, että julkaisukäytäntö muuttuu tulevaisuudessa radikaalisti. Yhä tärkeämpänä foorumina pidetään digitaalisia Open access -arkistoja, joissa ei välttämättä ole edes kustantajaa ja joissa aikajänne julkaisun jättämisestä verkkojulkaisuun on lyhyt. Myös lehdet ovat ottaneet tavakseen julkaista verkossa raakaversioita artikkeleista etukäteen ennen paperiversion ilmestymistä, nopeuttaen näin julkaisemista. Todennäköisesti lehdet tulevatkin olemaan yhä tärkeämpi julkaisufoorumi alalla. Myös www tulee mullistamaan alaa entisestään mm. ohjelmistokehityksessä, mutta myös muilla alueilla. Uusien alojen tunnistaminen voi olla vaikeata. Riskinottoon pitäisi kannustaa entistäkin enemmän ja uusille kyvyille antaa tarvittavat resurssit. Toivottavaa olisi, että hakemuksia käsiteltäisiin nopealla syklillä ja että samalla hakemuksella voisi hakea tukea usealta rahoittajalta. ERC-hakuihin pitää kannustaa. Myös poikkitieteelliset hakemukset pitäisi ottaa paremmin huomioon. Uusia mahdollisia avauksia autonomiset systeemit, ml. sosiaalinen robotiikka ohjelmistokehityksen uudet mahdollisuudet www-teknologioiden kautta verkkokoulutus ja halvat laitteet systeemibiologia, synteettinen biologia suurten datojen ja suurten systeemien analytiikka rinnakkaisuus, rinnakkaisuusparadigmat, algoritmiikka, eksponentiaali- ja polynomiaikainen laskenta monitieteiset (laskennalliset) tieteet, mm. biotieteet, digitaaliset humanistiset tieteet, laskennallinen talous, dataintensiivinen laskenta fysiikassa 3

4 suostuttelevat ja vakuuttavat tietojärjestelmät (sosiaalinen www) www:n rakenne ja toiminta, energiatehokkuus suuret ei kokonaisuudessaan hallittavat järjestelmät (kuten www) mobiilikäyttöliittymät, lukuisien henkilökohtaisten mobiili- ja muiden laitteiden synkronointi tietoturva, yksityisyys, identiteetti Tutkijanura ja tohtorikoulutus Tuoreen tutkimuksen mukaan (Tohtoritarve 2020-luvulla) tietojenkäsittely- ja informaatiotieteiden tohtoreita koulutetaan jopa liikaa, kun taas tietoliikenteen ja tietotekniikan tohtoreita on liian vähän. Tutkimus ei kuitenkaan ottanut huomioon tki-tohtoreiden sijoittumista monelle muulle alalle eikä tki-tohtorien tarvetta ulkomailla. Tietojenkäsittely- ja informaatiotieteiden tohtorit sijoittuvat mm. muiden tieteenalojen laskennallisiin tehtäviin. Kysyntä teollisuudessa on myös ollut runsasta eikä kaikilla alan alueilla ole läheskään pystytty täyttämään akateemista tarvetta. Kyse voi siis olla enemmän siitä, että pitäisi kouluttaa oikeanlaisia tohtoreita. Työttömiä tietojenkäsittely- ja informaatiotieteiden tohtoreita on erittäin vähän. Alan tohtorikoulutus Suomessa on hyvätasoista. Moni valmistunut tohtori on sijoittunut alan suuyrityksiin mm. Googleen, Yahoo!:hon ja Microsoftiin. Teollisuuteen taas on ollut helppo sijoittua mm. yhteisissä Tekes-projekteissa luotujen hyvien yhteistyösuhteiden perusteella. Joissakin tapauksissa, varsinkin jatko-opiskelijoiden kohdalla, on nähtävissä pelkoa valmistua, koska jatkourasta ei ole tietoa. Myös vaatimukset tutkinnon monipuolisuudesta viivästyttävät valmistumista. Olisi tärkeää, että tohtorikoulutuksen aikana panostetaan riittävästi myös urasuunnitteluun, jolloin jatko-opiskelijalle selviää jo varhaisessa vaiheessa, minne hän voisi parhaiten asettua. Tenure track -järjestelmästä voi tässäkin olla apua: nopea päätös tenure track - haussa selkeyttää omat mahdollisuudet akateemisessa maailmassa, ja näin hakijalla on vielä nk. kenttäkelpoisuus muualle. Tohtorikoulutuksen rahoituksen muuttuessa on vaarana, että nykyinen osittain erittäin hyvä tilanne heikentyy. Vaaravyöhykkeessä ovat mm. hyvin menestyneet verkostotohtoriohjelmat. Myös Bolognan suositus kolmen vuoden tohtoriopinnoista täytyy ottaa huomioon. Onko suomalainen tohtorintutkinto liian raskas, kun sen suorittamiseen kuluu usein paljon enemmän aikaa kuin muualla? Liikkuvuus ja verkostot Liikkuvuus Suomeen paranee mm. uusien kansainvälisten maisteriohjelmien kautta. Myös hyviä ulkomaalaisia jatko-opiskelijoita saadaan jo nyt Suomeen niiden kautta. Lyhyehköihin (1-2 v.) post doc -tehtäviin liittyen yllä mainittu pitkä oleskelulupaprosessi vaikeuttaa merkittävästi rekrytointia EU:n ulkopuolelta. Suomalaisten liikkuvuus voisi olla korkeampi. Erityisesti pitäisi kannustaa valmistuneita tohtoreita post doc -kauteen ulkomailla. Siihen on olemassa myös hyvät rahoitusmahdollisuudet, mutta väittelijöiden kansainvälisellä mittapuulla keskimäärin korkeasta iästä johtuvat perhesyyt voivat 4

5 olla esteenä. Moneen akateemiseen tehtävään Suomessa on jo nyt vaatimuksena ulkomailla tai muussa tehtävässä vietetty tutkimuskausi. Yksi tapa kannustaa liikkuvuuteen voisi olla liittää ulkomaankausi jatko-opiskelijan/post docin urasuunnitelmaan. Bolognan mallia vähän muuntaen opiskelun malliaikataulu olisi vuotta kuvaten kandidaatti-, maisteri- ja tohtori-tutkintoon menevää aikaa sekä vuoden oleskelua ulkomailla. Liikkuvuus sektoreiden välillä on toiminut hyvin, mutta vaikeutunut nyttemmin Akatemian uusista rahoitusinstrumenteista johtuen. Myös kallis kokonaisuuskustannusmalli on vakava este liikkuvuudelle. Tietojenkäsittely- ja informaatiotieteiden alan tieteenalojen väliset verkostot sekä verkostot teollisuuteen ovat poikkeuksellisen hyvät. Kansainvälinen verkostoituminen on korkeatasoista, mutta erityisesti senioritutkijoiden liikkuvuudessa on parannettavaa, jos sitä verrataan läheisiin tieteenaloihin kuten matematiikkaan ja fysiikkaan. Alan senioritutkijat ovat usein hyvin sidottuja Suomeen mm. lyhytjänteisten soveltavien projektiensa takia. Tutkimuksen infrastruktuurit Alan tutkimuksen infrastruktuurien tilanne on kohtalaisen hyvä. On kuitenkin ilmennyt kaksi ongelmaa: keskisuurten infrastruktuurien rahoitus ja ylläpito, sekä infrastruktuurikäsitteen laajentaminen koskemaan myös aputyövoimaa. Keskisuuret hankinnat ovat usein väliinputoajia; liian pieniä kansallisiin infrastruktuurihakuihin, mutta liian suuria tutkimusryhmän normaaleista toimintamenoista rahoitettaviksi. Tietojenkäsittelytieteen eräiden osa-alueiden, kuten käyttöliittymätutkimuksen ja autonomisten järjestelmien tutkimuksen, ei usein ymmärretä olevan olennaisesti riippuvaisia tutkimuslaitteistosta, joka vanhenee melko nopeasti tekniikan kehittyessä ja jonka ylläpito siten vaatii rahoitusta. Viimeisin teknologia myös lisää suomalaisten toimijoiden kiinnostavuutta yhteistyökumppanina, koska parhailla välineillä on mahdollista tuottaa tarkempaa tietoa tutkittavista ilmiöistä ja kehittää uudenlaisia ratkaisuja tutkittaviin kysymyksiin. Toinen infrastruktuuritarve olisi pystyttää ohjelmointilaboratorioita tukemaan tutkimuksen ohjelmistokehitystä. Laboratorio muodostaisi yhteisen poolin tietyn laitoksen tutkimusryhmille; vertailuna vastaavat laboratoriot ja laboratoriohenkilökunta muilla tieteenaloilla, esim. biotieteissä. Tällä hetkellä tietojenkäsittely- ja informaatiotieteiden tutkimuksen ohjelmistototeutukset nojaavat liian paljon opiskelijaprojekteihin ja graduntekijöihin. Tutkimusryhmät hyötyisivät merkittävästi ammattimaisesta ohjelmistokehityksestä, jossa käytetään systemaattista metodologiaa. Tutkimuksen kansainvälinen näkyvyys kasvaa, kun ryhmä voi tarjota robustia softaa käytettäväksi Open Source -lisenssillä. Tämä lisää myös kansainvälistä yhteistyötä. Tämän pitäisi ottaa huomioon tulevissa kansallisissa infrastruktuurihauissa niin, että rahoituksella voisi myös palkata henkilötyövoimaa. Sekä laitteiden uusimisessa että laboratorioiden perustamisessa yliopistot voisivat tehdä yhteistyötä. 5

Fysiikka. Työryhmän osallistujat

Fysiikka. Työryhmän osallistujat Fysiikka Työryhmän osallistujat Juha Äystö, Jyväskylän yliopisto (puheenjohtaja) Kari Enqvist, Helsingin yliopisto Keijo Hämäläinen, Helsingin yliopisto Martti Kauranen, Tampereen teknillinen yliopisto

Lisätiedot

Matematiikka ja tilastotiede

Matematiikka ja tilastotiede Matematiikka ja tilastotiede Työryhmän osallistujat Mikael Lindström, Oulun yliopisto (puheenjohtaja) Jukka Corander, Helsingin yliopisto Sirkka-Liisa Eriksson, Tampereen teknillinen yliopisto Heikki Haario,

Lisätiedot

Taloustieteet. Työryhmän osallistujat

Taloustieteet. Työryhmän osallistujat Taloustieteet Työryhmän osallistujat Erkki K. Laitinen, Vaasan yliopisto (puheenjohtaja) Barbro Back, Åbo Akademi Jarna Heinonen, Turun kauppakorkeakoulu Ari Hyytinen, Jyväskylän kauppakorkeakoulu Juha-Pekka

Lisätiedot

SUOMEN TUTKIMUKSEN RAHOITUS - TARPEET JA SUUNTAUS

SUOMEN TUTKIMUKSEN RAHOITUS - TARPEET JA SUUNTAUS JULKAISUJA 1/2000 SUOMEN TUTKIMUKSEN RAHOITUS - TARPEET JA SUUNTAUS Toimittanut Ulrica Gabrielsson Tutkijoiden ja kansanedustajien seura - TUTKAS - järjesti 9.2.2000 keskustelutilaisuuden aiheesta "Suomen

Lisätiedot

A. Tutkimus-, kehitys-, ja innovaatiotoiminnan toimintaympäristön muutosten merkitys tieteenalalle

A. Tutkimus-, kehitys-, ja innovaatiotoiminnan toimintaympäristön muutosten merkitys tieteenalalle Kasvatustieteet Työryhmän osallistujat Leena Syrjälä, Oulun yliopisto (puheenjohtaja) Anneli Eteläpelto, Jyväskylän yliopisto Päivi Häkkinen, Jyväskylän yliopisto Jarkko Hautamäki, Helsingin yliopisto

Lisätiedot

Palveluyritys ja yliopisto yhteistyössä. Pontta liiketoimintaan, lisäarvoa tutkimukseen

Palveluyritys ja yliopisto yhteistyössä. Pontta liiketoimintaan, lisäarvoa tutkimukseen Palveluyritys ja yliopisto yhteistyössä Pontta liiketoimintaan, lisäarvoa tutkimukseen Palveluyritys ja yliopisto yhteistyössä Pontta liiketoimintaan, lisäarvoa tutkimukseen Elinkeinoelämän keskusliitto

Lisätiedot

INNOVAATIOIDEN PERUSTA MURENEE

INNOVAATIOIDEN PERUSTA MURENEE PIENI VAALI- SARJA Arto Mustajoki Tuula Teeri INNOVAATIOIDEN PERUSTA MURENEE Yhdeksän ehdotusta yliopistojärjestelmän korjaamiseksi YHTEENVETO Suomen tieteen ja tutkimuksen taso on 2010-luvulla rapautunut.

Lisätiedot

Töissä tiedeyhteisössä

Töissä tiedeyhteisössä Töissä tiedeyhteisössä (Mikko Salo, FT, akatemiatutkija, Helsingin yliopisto, matematiikan ja tilastotieteen laitos) Tutkijanura mitä väitöksen jälkeen? Vuosien työ on vihdoin päätöksessä: väitös on takana.

Lisätiedot

Kiitos kannustuksesta. Sillä oli merkitystä! Tekniikan edistämissäätiön apurahatoiminnan vaikutuksia. Sampsa Kaataja

Kiitos kannustuksesta. Sillä oli merkitystä! Tekniikan edistämissäätiön apurahatoiminnan vaikutuksia. Sampsa Kaataja Kiitos kannustuksesta. Sillä oli merkitystä! Tekniikan edistämissäätiön apurahatoiminnan vaikutuksia Sampsa Kaataja Tekniikan edistämissäätiön tarkoituksena on edistää tekniikan kehitystä Suomessa tukemalla

Lisätiedot

SUOMEN AKATEMIAN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2009 2012

SUOMEN AKATEMIAN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2009 2012 SUOMEN AKATEMIAN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2009 2012 Hyväksytty 2.10.2007 SISÄLLYS YHTEENVETO 1. JOHDANTO 3 2. HAASTEELLINEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ 4 3. YHTEISKUNNALLINEN VAIKUTTAVUUS 8 4. TOIMINNALLINEN

Lisätiedot

YLIOPISTOVERTAILU. Yritysnäkökulma SELVITYS

YLIOPISTOVERTAILU. Yritysnäkökulma SELVITYS YLIOPISTOVERTAILU Yritysnäkökulma SELVITYS Keskuskauppakamari Aleksanterinkatu 17, PL 1000, 00101 Helsinki Puh. (09) 4242 6200, faksi (09) 650 303 www.chamber.fi Kansi: Minna Ruusinen, Miks ei! Oy ISBN

Lisätiedot

STRATEGIA- JA VAIKUTTAVUUSHANKE: Vieraiden kielten ja kulttuurien koulutuksen ja tutkimuksen rakenteellinen kehittäminen ja profilointi LOPPURAPORTTI

STRATEGIA- JA VAIKUTTAVUUSHANKE: Vieraiden kielten ja kulttuurien koulutuksen ja tutkimuksen rakenteellinen kehittäminen ja profilointi LOPPURAPORTTI STRATEGIA- JA VAIKUTTAVUUSHANKE: Vieraiden kielten ja kulttuurien koulutuksen ja tutkimuksen rakenteellinen kehittäminen ja profilointi LOPPURAPORTTI 24.3.2015 2 SISÄLTÖ 1. Työryhmän toimeksianto ja työskentely

Lisätiedot

Kirjeitä nuorelle tutkijalle. kannanottoja tutkijan arjesta. Mirjami Paso (toim.)

Kirjeitä nuorelle tutkijalle. kannanottoja tutkijan arjesta. Mirjami Paso (toim.) Kirjeitä nuorelle tutkijalle kannanottoja tutkijan arjesta Mirjami Paso (toim.) SUOMALAISEN TIEDEAKATEMIAN KANNANOTTOJA 3 2011 13.12.2011 Suomalaisen Tiedeakatemian kannanottoja -sarja Suomalainen Tiedeakatemia

Lisätiedot

Kauppatieteellisen alan koulutuksen ja tutkimuksen rakenteellinen kehittäminen ja profilointi. Loppuraportti (tarkistettu 27/3/2015)

Kauppatieteellisen alan koulutuksen ja tutkimuksen rakenteellinen kehittäminen ja profilointi. Loppuraportti (tarkistettu 27/3/2015) Kauppatieteellisen alan koulutuksen ja tutkimuksen rakenteellinen kehittäminen ja profilointi Loppuraportti (tarkistettu 27/3/2015) Sisällysluettelo Toimeksianto... 2 Tiivistelmä... 4 Kauppatieteellistä

Lisätiedot

Pääkirjoitus. Uskon, että tämän vuoden 2012 edimensio on vähintään yhtä hyvä tieto- ja ideapankki kuin edeltäjänsä.

Pääkirjoitus. Uskon, että tämän vuoden 2012 edimensio on vähintään yhtä hyvä tieto- ja ideapankki kuin edeltäjänsä. Pääkirjoitus edimensio on MAOLin verkkolehti - Mitä se tarkoittaa? Dimensio on paperinen jäsenlehtemme, joka julkaistaan myös näköisversiona kotisivuillamme paperisen version jo ilmestyttyä. Mutta mitä

Lisätiedot

A. Tutkimus-, kehitys-, ja innovaatiotoiminnan toimintaympäristön muutosten merkitys tieteenalalle

A. Tutkimus-, kehitys-, ja innovaatiotoiminnan toimintaympäristön muutosten merkitys tieteenalalle Eläinlääketiede Työryhmän osallistujat Antti Sukura, Helsingin yliopisto (puheenjohtaja) Hannu Korkeala, Helsingin yliopisto Olli Peltoniemi, Helsingin yliopisto Outi Vainio, Helsingin yliopisto Outi Hälli,

Lisätiedot

VIESTEJÄ OULUN YLIOPISTOSTA 3/2006. Älykästä radiotekniikkaa tulevaisuuden tietoliikenteeseen s. 12. Alumnille aukeni ura Brysselissä s.

VIESTEJÄ OULUN YLIOPISTOSTA 3/2006. Älykästä radiotekniikkaa tulevaisuuden tietoliikenteeseen s. 12. Alumnille aukeni ura Brysselissä s. VIESTEJÄ OULUN YLIOPISTOSTA 3/2006 Sähköä johtava muste tulostuu k ank a alle ja paperille Älykästä radiotekniikkaa tulevaisuuden tietoliikenteeseen s. 12 Alumnille aukeni ura Brysselissä s. 20 Näkymätön

Lisätiedot

Kirjallisuuden vaihto hankintatapana

Kirjallisuuden vaihto hankintatapana Tieteellisen kirjallisuuden vaihtokeskus - Georg Strien Kirjallisuuden vaihto hankintatapana Tieteellisen kirjallisuuden vaihdolla on pitkä perinne, vanhimmat viitteet löytyvät vuodesta 1694 Ranskasta.

Lisätiedot

Fulbright Center MUISTIO 8.1.2010 Terhi Mölsä SUOMEN HOUKUTTELEVUUS ULKOMAISTEN TUTKIJOIDEN JA OSAAJIEN NÄKÖKULMASTA

Fulbright Center MUISTIO 8.1.2010 Terhi Mölsä SUOMEN HOUKUTTELEVUUS ULKOMAISTEN TUTKIJOIDEN JA OSAAJIEN NÄKÖKULMASTA Fulbright Center MUISTIO 8.1.2010 Terhi Mölsä Selvitys tutkimus- ja innovaationeuvostolle SUOMEN HOUKUTTELEVUUS ULKOMAISTEN TUTKIJOIDEN JA OSAAJIEN NÄKÖKULMASTA Tässä muistiossa on lueteltu tekijöitä,

Lisätiedot

Kemian osaamisen kartoitus

Kemian osaamisen kartoitus Tekesin katsaus 266/2010 Kemian osaamisen kartoitus Uusia tuotteita Hilkka Knuuttila koneenrakennusalalle Hilkka Knuuttila Kemian osaamisen kartoitus Tekesin katsaus 266/2010 Helsinki 2010 3 Tekes rahoitusta

Lisätiedot

Tässä numerossa AKTUUMI 1

Tässä numerossa AKTUUMI 1 Tässä numerossa Yliopistot ovat alueidensa kehityksen vetureita. Alueellisuus ei voi kuitenkaan olla pelkkä itseisarvo, vaan toiminnalla pitää olla tuhdisti annettavaa alueen kehitykselle. Just in case

Lisätiedot

TEK- paneeli: TEKin tavoitteet tasavallan seuraavan hallituksen hallitusohjelmassa

TEK- paneeli: TEKin tavoitteet tasavallan seuraavan hallituksen hallitusohjelmassa TEK- paneeli: TEKin tavoitteet tasavallan seuraavan hallituksen hallitusohjelmassa Rastita ne tulevaan hallitusohjelmaan liittyvät teemat, joihin TEKin pitäisi mielestäsi pyrkiä vaikuttamaan, sekä kerro

Lisätiedot

Marko Ahvenainen TIEDE, TUTKIMUS JA TULEVAISUUDET

Marko Ahvenainen TIEDE, TUTKIMUS JA TULEVAISUUDET Marko Ahvenainen TIEDE, TUTKIMUS JA TULEVAISUUDET TULEVAISUUDEN TUTKIMUSKESKUS Tutu e-julkaisuja 13/2014 1 Marko Ahvenainen Projektipäällikkö, FM Tulevaisuuden tutkimuskeskus marko.ahvenainen(a)utu.fi

Lisätiedot

Tietojenkäsittelyalan osaamistarveselvitys. Selvitystyön loppuraportti Opetushallitukselle. Jari Järvinen, Ilkka Vataja ja Tommi Tuominen 05/2012

Tietojenkäsittelyalan osaamistarveselvitys. Selvitystyön loppuraportti Opetushallitukselle. Jari Järvinen, Ilkka Vataja ja Tommi Tuominen 05/2012 Foredata Oy Tietojenkäsittelyalan osaamistarveselvitys Selvitystyön loppuraportti Opetushallitukselle Jari Järvinen, Ilkka Vataja ja Tommi Tuominen 05/2012 Foredata Oy Sisällys Johdanto... 2 Kehittämishankkeet

Lisätiedot

Strategisen huippuosaamisen keskittymät CLEEN, FIMECC, Metsäklusteri ja TIVIT yritysnäkökulmasta

Strategisen huippuosaamisen keskittymät CLEEN, FIMECC, Metsäklusteri ja TIVIT yritysnäkökulmasta Strategisen huippuosaamisen keskittymät CLEEN, FIMECC, Metsäklusteri ja TIVIT yritysnäkökulmasta Tämän teoksen osittainenkin kopiointi ja saattaminen yleisön saataviin on tekijänoikeuslain (404/61, siihen

Lisätiedot

SUOMALAISEN OPPIMISEN TUTKIMUKSEN TUOTTEISTAMINEN JA KAUPALLISTAMINEN. CICERO-KAUPPI -hankkeen verkkokyselyn tulosraportti

SUOMALAISEN OPPIMISEN TUTKIMUKSEN TUOTTEISTAMINEN JA KAUPALLISTAMINEN. CICERO-KAUPPI -hankkeen verkkokyselyn tulosraportti SUOMALAISEN OPPIMISEN TUTKIMUKSEN TUOTTEISTAMINEN JA KAUPALLISTAMINEN CICERO-KAUPPI -hankkeen verkkokyselyn tulosraportti Tiivistelmä Tämä raportti käsittelee suomalaisen oppimisen tutkimuksen tuotteistamista

Lisätiedot

KANSAINVÄLISTYVÄ TEKNILLINEN KORKEAKOULU

KANSAINVÄLISTYVÄ TEKNILLINEN KORKEAKOULU Helsinki University of Technology Department of Communications and Networking Teknillinen korkeakoulu Tietoliikenne- ja tietoverkkotekniikan laitos Espoo 2008 Report 1/2008 KANSAINVÄLISTYVÄ TEKNILLINEN

Lisätiedot

Kauppatieteiden yhteistyöverkostojen arviointi

Kauppatieteiden yhteistyöverkostojen arviointi Kauppatieteiden yhteistyöverkostojen arviointi Opetusministeriön asettamien selvitysmiesten Itä- ja Pohjois-Suomen kauppatieteiden yhteistyöverkostoja koskevan arviointi- ja selvitystyön loppuraportti

Lisätiedot

HEALTH CAPITAL. Esiselvitys

HEALTH CAPITAL. Esiselvitys HEALTH CAPITAL Esiselvitys Life Science -alojen tutkimus, innovaatio- ja yrityskeskittymän kehittäminen Helsingissä ja Helsingin yliopistossa yhteistyössä keskeisten kumppaneiden kanssa Mikko Alkio 30.1.2015

Lisätiedot

Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan suunta 2015 2020

Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan suunta 2015 2020 TUTKIMUS- JA INNOVAATIONEUVOSTO Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan suunta 2015 2020 Tutkimus- ja innovaationeuvoston 5.11.2014 hyväksymä asiakirja Esipuhe Tiivistelmä 1. Globaalin toimintaympäristön

Lisätiedot