JHTT-TILINTARKASTAJIEN LAADUNVARMISTUSJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMISPROJEKTI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JHTT-TILINTARKASTAJIEN LAADUNVARMISTUSJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMISPROJEKTI"

Transkriptio

1 JHTT-TILINTARKASTAJIEN LAADUNVARMISTUSJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMISPROJEKTI 4/2003

2 JHTT-TILINTARKASTAJIEN LAADUNVARMISTUS- JÄRJESTELMÄN KEHITTÄMISPROJEKTI Loppuraportti 4/2003 VALTIOVARAINMINISTERIÖ BUDJETTIOSASTO TUTKIMUKSIA JA SELVITYKSIÄ

3 VALTIOVARAINMINISTERIÖ Snellmaninkatu 1 A PL VALTIONEUVOSTO Puhelin (09) Telefaksi (09) Internet Julkaisun tilaukset Puh. (09) Taitto Edita Prima Oy ISSN ISBN Edita Prima Oy HELSINKI 2003

4 Kuvailulehti Julkaisija ja julkaisuaika Valtiovarainministeriö, lokakuu 2003 Tekijät Hallintotieteiden maisteri Tarja Vilmunen Julkaisun nimi Julkaisun osat/ muut tuotetut versiot Asiasanat JHTT-tilintarkastajien laadunvarmistusjärjestelmän kehittämisprojekti Julkaisu on saatavissa myös Internetistä osoitteessa kohdassa julkaisut/julkaisusarjat/tutkimukset ja selvitykset Tilintarkastaja, JHTT, laadunvarmistus, laaduntarkastus Julkaisusarjan nimi ja numero Julkaisun tunnistetiedot Julkaisun myynti/jakaja Julkaisun kustantaja Painopaikka ja -aika Tiivistelmä Tutkimukset ja selvitykset, 4/2003 ISSN Sivuja 66 ISBN Kieli Suomi Valtiovarainministeriön budjettiosasto, p. (09) Valtiovarainministeriö Edita Prima Oy, Helsinki 2003 Hinta 10 + alv Projektin päätavoitteena oli sellaisen JHTT-tilintarkastajien laadunvarmistusjärjestelmän suunnittelu ja rakentaminen, joka täyttää EU:n komission lakisääteisille tilintarkastajille suosittelemat laadunvarmistuksen minimivaatimukset (2001/256/EY). Projektin puitteissa on annettu laadun tukihenkilöille koulutusta laaduntarkastustehtäviin. Projektin aikana on myös laadittu luonnokset tarvittaviksi lomakkeiksi. Loppuraportissa ehdotetaan kaksi vaihtoehtoista tapaa JHTT-laadunvarmistusjärjestelmän organisoimiseksi. Toisessa vaihtoehdossa laadunvarmistusjärjestelmä olisi JHTT-yhdistyksen toimintaa ja toisessa vaihtoehdossa JHTT-lautakunnan toimintaa. Erityisesti viimeksi mainitun vaihtoehdon valitseminen edellyttää useiden julkishallinnon ja -talouden tilintarkastajista annetun lain säännösten tarkistamista. Loppuraportissa on tehty myös useita muita toimenpide-ehdotuksia laadunvarmistusjärjestelmän kehittämiseksi.

5 Presentationsblad Utgivare och datum Finansministeriet, oktober 2003 Författare Magister i förvaltningsvetenskap Tarja Vilmunen Publikationens titel Publikationens andra versioner Nyckelord Projektet för att utveckla kvalitetsgarantisystemet för OFR-revisorer Publikationen finns tillgänglig på Internet på webbadressen under linken julkaisut/julkaisusarjat/tutkimukset ja selvitykset Revisor, OFR, kvalitetssäkring, kvalitetskontroll Publikationsserie och nummer Publikationens kännetecknen Beställningar/ distribution Förläggare Tryckeri/ tryckningsort och -år Sammandrag Studier och utredningar, 4/2003 ISSN ISBN Sidor Språk Pris 66 Finska 10 + moms Finansministeriets budgetavdelning, tfn (09) Finansministeriet Edita Prima Ab, Helsingfors 2003 Projektets huvudmål var att planera och skapa ett sådant kvalitetssäkringssystem för OFR-revisorer som uppfyller EU-kommissionens rekommendation om kvalitetssäkring av lagstadgad revision i Europeiska unionen: minimikrav (2001/256/EG). Inom projektets ram har man gett stödpersoner utbildning för kvalitetskontrolluppgifter och gjort utkast till behövliga blanketter. I slutrapporten föreslås två alternativa system för att organisera OFRkvalitetssäkringssystemet. Enligt det ena alternativet skulle detta system skötas av OFR-föreningen och enligt det andra alternativet av OFRnämnden. Om det senare alternativet väljs förutsätts speciellt en revidering av flera bestämmelser i lagen om revisorer inom den offentliga förvaltningen och ekonomin. I slutrapporten ingår dessutom flera andra åtgärdsförslag för att utveckla kvalitetssäkringssystemet.

6 Documentation page Publisher and date Ministry of Finance, October 2003 Author Ms. Tarja Vilmunen, Master of Science of Administration Title of publication Parts of publication/ other publications Keywords Project for developing the quality assurance system of CPFAauditors The publication can be found on Internet at the web-site under the link julkaisut/julkaisusarjat/tutkimukset ja selvitykset Auditor, Chartered Public Finance Auditor (CPFA), quality assurance, quality control Publications series and number Identifications For sale at/ distributor Financier of publication Printing place and year Summary Research and studies, 4/2003 ISSN ISBN No. of pages Language Price 66 Finnish 10 + VAT Ministry of Finance, Budget Department, p. (09) Ministry of Finance Edita Prima Plc, Helsinki 2003 The main objective of the project was to plan and to create a quality assurance system for CPFA-auditors, which fulfils the EU-Commission Recommendation on quality assurance for the statutory audit in the European Union: minimum requirements (2001/256/EC). Within the framework of the project support persons have been given training for quality control tasks and drafts of the required forms have been made. The project proposed two alternative ways of organizing the CPFA-quality assurance system. According to one alternative that system would be under the auspices of the CPFA-association and according to the other alternative it would be under the auspices of the CPFA-board. If the latter alternative is chosen, a revision of several provisions of the Act on Chartered Public Finance Auditors would be required. The final report also contains several other proposals for measures to be taken in order to develop the quality assurance system.

7 SISÄLLYS SISÄLLYS KÄSITTEET JOHDANTO PROJEKTIN TAVOITTEET JA TOTEUTUS Käynnistys ja suunnittelu Suunnitelma laadunvarmistusjärjestelmäksi ja tukihenkilöiden koulutus Pilotointi ja järjestelmän kehittäminen LAADUNTARKASTUKSET Yleistä Laaduntarkastusten tulokset Palautteet laaduntarkastuksista Johtopäätöksiä LAADUNVARMISTUKSEN ORGANISOINTI Laadunvarmistus JHTT-yhdistyksen toimintana Laadunvarmistus JHTT-lautakunnan toimintana TOIMENPIDE-EHDOTUKSIA LAADUNVARMISTUSJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMISEKSI LIITTEET 1 Kartoituslomake Tiedote laaduntarkastuskäynnistä Salassapitosopimus Vertailu komission suosituksen ja JHTT-laadunvarmistusjärjestelmän välillä

8 10

9 KÄSITTEET Tässä raportissa G ja suunnitelmassa JHTT-tilintarkastajien laadunvarmistusjärjestelmässä käytettyjä keskeisiä käsitteitä Lakisääteinen tilintarkastus Lakisääteisestä tilintarkastuksesta on kyse silloin, jos yhteisöä koskevassa lainsäädännössä edellytetään yhteisön tilintarkastajaksi julkishallinnon ja talouden tilintarkastuslautakunnan hyväksymä henkilö tai yhteisö. Laadunvarmistus (quality assurance) Yleiskäsite, joka pitää sisällään laadunvalvonnan ja laaduntarkastuksen. Laadunvarmistus tarkoittaa tässä siis järjestelmää kokonaisuutena. Laadunvalvonta (quality control) Tilintarkastajan/tilintarkastusyhteisön omia laadunvalvonta-menetelmiä. Laaduntarkastus Ulkopuolisen riippumattoman tarkastajan suorittama tarkastus. JHTT-tilintarkastajien laaduntarkastuksesta huolehtivat toiset JHTT-tilintarkastajat (nk. quality reviewtarkastus). Projektin aikana toteutettiin koulutuksellisia laaduntarkastuksia, joiden yhtenä vahvana elementtinä oli järjestelmän jatkokehittäminen. 11

10 12

11 JOHDANTO 1. JOHDANTO Julkishallinnon ja talouden tilintarkastajat ry:n (JHTT-yhdistys) hallitus päätti kesäkuussa 2000 asettaa työryhmän, jonka tehtävänä oli laatia alustava ehdotus JHTTtilintarkastajien laadunvarmistuksen toimintasuunnitelmaksi mukaan lukien keskeiset toimenpidekokonaisuudet, jotka JHTT-yhdistyksen jäsenten laadunvarmistuksen järjestämiseksi tulee ottaa huomioon. Tämän valmistelutyöryhmän esitys valmistui JHTT-yhdistyksen selvitystyöstä pyydettiin lausunnot keskeisiltä sidosryhmiltä, muun muassa kaikilta JHTT-yhteisöiltä. Lähes kaikissa annetuissa lausunnoissa JHTT-tilintarkastajien laadunvarmistusjärjestelmää pidettiin tarpeellisena. Aiemman selvitystyön ja saatujen lausuntojen pohjalta JHTT-yhdistys esitti kesäkuussa 2002 valtiovarainministeriölle, että JHTT-laadunvarmistusjärjestelmän käynnistämiseksi ja läpiviemiseksi ministeriön varoista myönnettäisiin JHTT-laadunvarmistus-projektille rahoitusta. Valtiovarainministeriö ilmoitti, että suhtautuu JHTT-yhdistyksen hakemukseen myönteisesti. Projektin käynnistämisestä tehtiin valtiovarainministeriön ja HTM Tarja Vilmusen kanssa toimeksiantosopimus. Projektin päätavoitteeksi asetettiin sellaisen JHTT-tilintarkastajien laadunvarmistusjärjestelmän suunnittelu ja rakentaminen, joka täyttää EU:n komission (2001/256/ EY) lakisääteisille tilintarkastajille suosittelemat laadunvarmistuksen minimivaatimukset. Projektin osatavoitteiksi ja tulokseksi asetettiin laadun tukihenkilön koulutus laaduntarkastustehtäviin, laadunvarmistusjärjestelmän pilotointi ja valmistautuminen laadunvarmistusjärjestelmän käyttöönoton toteutukseen. Projektin aikataulua jatkettiin alkuperäisestä suunnitelmasta kolmella kuukaudella koulutuksellisten laaduntarkastusten toteutusaikataulujen vuoksi syyskuun loppuun Projektia ohjasi projektisopimuksen mukaisesti projektin johtoryhmä. Johtoryhmän kuului valtiovarainministeriön edustajana neuvotteleva virkamies Petri Syrjänen ja JHTT-yhdistyksen hallitus: kaupunginreviisori Pirjo Hakanpää pj, ylitarkastaja Juha Pekka Niemi vpj, ylitarkastaja Klaus Krokfors, JHTT-tilitarkastaja Juha Tuohimäki, tarkastuslautakunnan sihteeri Oiva Virta, JHTT-tilintarkastaja Eero Prepula ja toimitusjohtaja Raija Porokka-Maunuksela. Yhdistyksen vuosikokous pidettiin Helsingissä. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin tuolloin Klaus Krokfors, varapu- 13

12 JOHDANTO heenjohtajaksi Raija Porokka-Maunuksela ja muiksi hallituksen jäseniksi: tarkastusjohtaja Pirjo Hakanpää, partner Aatos Hallipelto, kamreeri Pentti Katavisto, kehityspäällikkö Oiva Myllyntaus sekä JHTT-tilintarkastaja, kehityspäällikkö Juha Tuohimäki. Projektin johtoryhmä kokoontui kaikkiaan kuusi kertaa. Johtoryhmän sihteerinä toimi projektipäällikkö Tarja Vilmunen. Projektin käytännön tehtävien tukemiseksi asetettiin johtoryhmän jäsenistä pienempi kolmen hengen työryhmä, johon kuuluivat johtoryhmästä Raija Porokka-Maunuksela, Juha Tuohimäki ja Oiva Virta. Projektin työryhmä kokoontui projektin aikana neljä kertaa. Projektista on valmistunut kaksi osaraporttia. 1. osaraportin liitteenä on luonnos JHTTtilintarkastajien laadunvarmistusjärjestelmästä. Luonnos lähetettiin tammikuussa 2003 lausuntokierrokselle muun muassa JHTT-yhteisöihin. Luonnosta muokattiin saatujen palautteiden pohjalta ja suunnitelma JHTT-tilintarkastajien laadunvarmistusjärjestelmästä on projektin 2. osaraportin liitteenä. Tämän JHTT-tilintarkastajien laadunvarmistusjärjestelmän kehittämisprojektin loppuraportissa kerrataan lyhyesti projektin tavoitteet ja toimenpiteet sekä kuvataan toteutettuja koulutuksellisia laaduntarkastuksia, niiden tuloksia, tarkastuksista saatuja palautteita ja johtopäätöksiä. Luvussa viisi esitetään toimenpide-ehdotuksia JHTT-tilintarkastajien laadunvarmistusjärjestelmän kehittämisestä. 14

13 PROJEKTIN TAVOITTEET JA TOTEUTUS 2. PROJEKTIN TAVOITTEET JA TOTEUTUS Projektin päätavoitteena oli suunnitella ja rakentaa JHTT-tilintarkastajien laadunvarmistusjärjestelmä, joka täyttää EU:n komission lakisääteisille tilintarkastajille suosittelemat laadunvarmistuksen minimivaatimukset (Euroopan yhteisöjen komission suositus 2001/256/EY). Suosituksen käyttöönottoa ja soveltamista käytännössä EU:n jäsenmaissa seurataan ja mikäli laadunvarmistusta ei ole toteutettu tyydyttävästi vuoden 2003 loppuun mennessä, komissio harkitsee direktiivin tai asetuksen antamista. Komissio antaa suosituksia muun muassa laadunvarmistusjärjestelmän soveltamisalasta, menetelmistä, tarkastuksen kattavuudesta ja tarkastettavien valinnasta, laaduntarkastuksen laajuudesta, järjestelmän julkisesta valvonnasta ja raportoinnista, kurinpidollisista toimista, salassapitovelvollisuudesta, laaduntarkastajien pätevyydestä, riippumattomuudesta ja objektiivisuudesta. Projektin 2. osaraportin liitteessä olevaan laadunvarmistusjärjestelmän suunnitelmaan on liitetty vertailu komission suosituksesta ja JHTT-tilintarkastajien laadunvarmistusjärjestelmän suunnitelmasta. Suunnitelman mukaisesti toteutettu laadunvarmistusjärjestelmä ei kaikilta yksityiskohdiltaan vielä täytä EU:n komission suositusta. Järjestelmän jatkokehittämisessä tulee huomioida myös komission mahdollisesti myöhemmin antaman direktiivin tai asetuksen vaatimat muutokset. Lakisääteinen tilintarkastus on se tilintarkastuksen osa-alue, josta säädetään laissa. On kuitenkin huomattava, että lakisääteisellä tilintarkastuksella tarkoitetaan EU-yhteyksissä ja JHTT-tilintarkastajia koskevassa lainsäädännössä eri asioita. JHTT-tilintarkastajien osalta komission suositukset tulevat sovellettavaksi vain tilintarkastuslain 14 :n mukaisissa tapauksissa eli silloin, kun JHTT-tilintarkastaja on valittu kuntaenemmistöisen osakeyhtiön tilintarkastajaksi HTM-tilintarkastajan sijasta. Projektin lähtökohtana on kuitenkin ollut rakentaa koko JHTT-kenttää palveleva laadunvarmistusjärjestelmä, joka täyttäisi ennakoivasti EU komission suosituksen keskeiset kohdat. Laadunvarmistusjärjestelmä koostuu laadun tukihenkilöiden laaduntarkastuskäynneistä ja laatukoulutuksesta. JHTT-laadunvarmistusjärjestelmän organisaatioon kuuluu järjestelmästä vastaava toimielin ja laadun tukihenkilöt. 15

14 PROJEKTIN TAVOITTEET JA TOTEUTUS Projekti oli jaettu toiminnallisesti projektisuunnitelmassa kolmeen vaiheeseen, jotka olivat: 1. vaihe: Käynnistys ja suunnittelu 2. vaihe: Laadunvarmistusjärjestelmän toteutus ja laadun tukihenkilöiden koulutus 3. vaihe: Pilotointi ja järjestelmän kehitys 2.1. Käynnistys ja suunnittelu Projektin ensimmäiseen vaiheeseen kuului hyväksytyn projektin tehtäväsuunnitelman mukaisesti luonnoksen laatiminen JHTT-tilintarkastajien laadunvarmistusjärjestelmän toteutussuunnitelmasta. Suunnittelujaksoon sisältyi myös laadun tukihenkilöiden valinta. Projektipäällikkö lähetti JHTT-yhteisöiden toimitusjohtajille päivätyn tiedotekirjeen, jossa tiedusteltiin ko. yhteisön ehdotusta laadun tukihenkilöksi/tukihenkilöiksi. Valittavien tukihenkilöiden kriteereiksi asetettiin: JHTT-yhdistyksen jäsenyys 3-5 vuoden kokemus toimimisesta JHTT-tilintarkastajana riittävä käytännön tarkastuskokemus kiinnostusta ja halua osallistua laadun tukihenkilöiden koulutukseen ja laadunvarmistusjärjestelmän kehittämiseen hyvät yhteistyötaidot Laadun tukihenkilöiksi ehdotettiin tai ilmoittautui yhteensä 13 JHTT-tilintarkastajaa. Projektin johtoryhmä valitsi projektipäällikön ehdotuksesta kokouksessaan seuraavat JHTT-tilintarkastajat laadun tukihenkilöiksi: JHTT-tilintarkastaja Erkki Eskola (JHTT, HTM) Leena Flinck (JHTT) Elina Hämäläinen (JHTT, HTM, KHT) Pentti Kananoja (JHTT, KHT) Kaj Kiljander (JHTT, KHT) Ilkka Koutaniemi (JHTT) Esko Säilä (JHTT) Sirpa Toriseva (JHTT, HTM) Urpo Vainionpää (JHTT) toimipaikka Tampereen kaupunki Oy Audiator Ab SVH Julkistarkastus Oy KPMG Kunta Oy Suomen Kuntatarkastus Oy Oulun kaupunki KPMG Kunta Oy Oy Audiator Ab Helsingin kaupunki 16

15 PROJEKTIN TAVOITTEET JA TOTEUTUS Heidän lisäkseen projektin johtoryhmä valitsi Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuspäällikkö Erkki Pitkäsen laadun tukihenkilöksi, jotta laadunvarmistusjärjestelmään saataisiin myös valtion hallinnossa toimivista JHTT-tilintarkastajista edustaja. Valituista laadun tukihenkilöistä Urpo Vainionpää perui koulutuspäiville osallistumisensa, eikä sen vuoksi voinut osallistua koulutuksellisten laaduntarkastusten suorittamiseen. Projektin ensimmäisestä vaiheesta on valmistunut 1. osaraportti. Raportti hyväksyttiin johtoryhmän kokouksessa ja lähetettiin valtiovarainministeriöön Suunnitelma laadunvarmistusjärjestelmäksi ja tukihenkilöiden koulutus Projektin toisen vaiheen tehtäväkokonaisuuteen kuuluivat laadunvarmistussuunnitelman käsittely sidospiireissä ja suunnitelman muutosten käsittely, yleinen koulutustilaisuus, laaduntarkastuksen lomakkeiden suunnittelu, laatuohjeistus ja tukihenkilöiden koulutus. Projektin johtoryhmä hyväksyi kokouksessa suunnitelmaluonnoksen JHTT-tilintarkastajien laadunvarmistusjärjestelmäksi. Luonnos lähetettiin kommentoitavaksi keskeisille sidosryhmille. Luonnoksesta ovat antaneet kommentteja Helsingin kaupungin tarkastusvirasto, Julkishallinnon ja -talouden tilintarkastuslautakunta (JHTT-lautakunta), JHTT-tilintarkastaja Jarmo Lohi, Tampereen kaupungin tarkastustoimi, Oy Audiator Ab, Suomen Kuntaliitto, SVH Julkistarkastus Oy, Valtiontilintarkastajain kanslia ja valtiovarainministeriö. Lähes kaikki kommentinantajat pitivät JHTT-tilintarkastajien laadunvarmistusjärjestelmän kehittämistä erittäin tärkeänä. Luonnoksen yksityiskohtiin tehtiin useita muutosehdotuksia. Saaduista kommenteista projektipäällikkö laati yhteenvedon joka sisältää myös projektipäällikön muutosehdotukset suunnitelmaluonnokseen. Yhteenveto ja muutosehdotukset on käsitelty johtoryhmän kokouksessa Johtoryhmä hyväksyi suunnitelman JHTT-laadunvarmistusjärjestelmän periaatteista. Projektin tavoitteena oli järjestää yhteistyössä JHTT-yhdistyksen kanssa laadunvarmistusjärjestelmään liittyvä yleinen koulutustilaisuus JHTT-yhdistyksen ylimääräisen kokouksen yhteyteen helmikuussa Koulutustilaisuuden järjestämisestä luovuttiin aikapulan vuoksi. Laadun tukihenkilöille pidettiin koulutuspäivät Helsingissä. Projektin johtoryhmä valitsi tarjousten perusteella kouluttajaksi Oy Inreviso Ab:n. Kouluttajana toimi johtava konsultti Eila Koivu, CIA, CCSA, CFE, CISA. Koulutuspäivillä käytiin läpi suunnitelma JHTT-tilintarkastajien laadunvarmistusjärjestelmästä, laaduntarkas- 17

16 PROJEKTIN TAVOITTEET JA TOTEUTUS tuksen työlomakkeet ja käytännön ryhmätyöharjoitukset. Koulutuspäivien lisäksi tukihenkilöiden koulutukseen kuului harjoituslaaduntarkastuskäynti. Harjoituskäyntikohteina olivat ne laadun tukihenkilöt, joilla oli tässä raportissa tarkoitettuja lakisääteisiä tilintarkastuksia. Tällaisia tukihenkilöitä oli yhteensä viisi. Laaduntarkastukseen liittyvän ohjeistuksen kehitystyö on aloitettu kehittämällä laaduntarkastuksen työlomakkeet. Projektipäällikkö laati yksittäisen JHTT-tilintarkastajan toimeksiantokohtaiseen laaduntarkastukseen liittyvät työlomakkeet. Työlomakkeiden pohjana on ollut tilintarkastuslaki, kuntalaki, JHTT-lautakunnan ohjeet ja tilintarkastusalan suositukset, erityisesti JHTT-yhdistyksen julkaisema Hyvä tilintarkastustapa julkishallinnossa. Projektipäällikkö tutustui myös HTM-tilintarkastajien laadun tuki- ja varmennusjärjestelmän työlomakkeisiin. Työlomakkeiden sisältöä on työstetty projektin työryhmässä. Kommentteja lomakkeiden sisällöstä on saatu myös Tampereen yliopiston yliassistentti Jarmo Vakkurilta. Työlomakkeita työstettiin edelleen laadun tukihenkilöiden koulutuspäivillä. Projektin aikana käytettävät työlomakkeet liitteenä 1. Koulutuspäivillä käytiin läpi myös luonnos laadun tukihenkilön salassapitosopimuksesta. Luonnoksen pohjana on sisäisten tarkastajien laadunvarmistusjärjestelmässä käyttämä salassapitosopimus. Työlomakkeet koostuvat seuraavista lomakkeista: 1) Kartoituslomake Kartoituslomakkeen avulla laadun tukihenkilö saa taustatietoja tarkastettavasta ja lomakkeella pyritään myös selvittämään tarkastettavan työn nykyisen laadun valvonnan taso. Kartoituslomake lähetetään tarkastettavalle noin kaksi viikkoa ennen tarkastusta ja tarkastettava palauttaa lomakkeen laadun tukihenkilölle noin viikkoa ennen sovittua tarkastusajankohtaa. Kartoituslomakkeessa tai sen liitteenä on luettelo tarkastettavan kolmen edellisvuoden tarkastuskohteista ja niiden %-osuudet tarkastettavan työajasta. Näistä laadun tukihenkilö voi tehdä valinnan laadun tarkastuskohteeksi. Tarkastettava voi esittää lomakkeella myös toivomuksensa laadun tukihenkilölle aiheista, joita toivoisi käsiteltävän laaduntarkastuksen yhteydessä. 2) Toimeksiantokohtainen lomake Toimeksiantokohtaisen lomakkeen kysymysten kautta käydään tarkastuksen yhteydessä läpi tarkastusprosessin vaiheet. Toimeksiantokohtainen lomake on projektin aikana työstetty kunnan ulkoisia tarkastuksia silmälläpitäen. Osiot käydään läpi kysymysten vastausjaottelulla kyllä/ei/ei sovellu toimeksiantoon. Lisäksi kunkin kysymyksen jälkeen tukihenkilö voi kirjata lisätietoja ja perusteluja johtopäätöksestään. 18

17 PROJEKTIN TAVOITTEET JA TOTEUTUS 3) Raporttilomake Laadun tukihenkilö kokoaa kartoituslomakkeella ja toimeksiantokohtaisella lomakkeella sekä keskusteluissa saamansa tiedot johtopäätöksinään raporttilomakkeelle. Raporttilomakkeen yleinen osio kartoittaa JHTT-tilintarkastajan nykyisen (esim. JHTTyhteisön sisäistä) laadunvalvonnan tasoa ja toimeksiantokohtainen osio käsittelee tarkastuksen kohteena olleen yksittäisen toimeksiannon tarkastusprosessin laatua. Lomakkeella kerätään myös tarkastettavien palautetta laadunvarmistusjärjestelmän jatkokehitykseen. Raporttilomakkeella on tukihenkilön ehdotus laaduntarkastuksen päätöksestä. Jatkossa raporttilomake lähetetään yksilötiedot poistettuna päätösvaltaiselle toimielimelle. Raporttilomakkeessa laaduntarkastuksen tulos jaotellaan välttävä/hyvä/erinomainen -jaottelulla. Lisäksi kunkin laadun osion kohdalla tukihenkilö voi antaa kehittämis- ja toimenpide-ehdotuksia. Projektin toisen vaiheen jälkeen valmistui 2. osaraportti. Johtoryhmä päätti , että 2.osaraportti lähetetään johtoryhmän jäsenille kommentoitavaksi sähköpostin välityksellä. Projektipäällikkö lähetti osaraportin johtoryhmän jäsenille. Osaraportin tekstiin tehtiin muutamia teknisiä korjausehdotuksia, jotka projektipäällikkö toteutti. 2. osaraportti lähetettiin valtiovarainministeriöön Pilotointi ja järjestelmän kehittäminen Projektin kolmannen vaiheen tehtävinä olivat laaduntarkastusten pilotoinnin organisointi ja toteutus sekä yhteenvedon tekeminen pilottikokemusten pohjalta, järjestelmän kehittämisehdotukset ja loppuraportin laadinta. Seuraavaksi tarkastellaan toteutettuja laaduntarkastuksia, tuloksia ja palautteita sekä järjestelmän kehittämisehdotuksia. 19

18 20

19 LAADUNTARKASTUKSET 3. LAADUNTARKASTUKSET 3.1. Yleistä Projektin johtoryhmä päätti kokouksessaan, että projektin aikana tehdään vain koulutuksellisia käyntejä, jotka jakautuvat 1) laadun tukihenkilöiden koulutukseen liittyviin tukihenkilöiden kesken tehtäviin käynteihin ja 2) tukihenkilöiden suorittamiin käynteihin vapaaehtoisesti laadunvarmistukseen ilmoittautuneiden JHTT-tilintarkastajien luona. Näistä laadun tarkastuksista ei annettu erillistä päätöstä, mutta osallistuminen järjestelmän kehittämistyöhön otetaan luonnollisesti huomioon kun varsinaiset laadun tarkastukset aloitetaan. Laadun tukihenkilöiden keskinäiset tarkastuskäynnit liittyvät heidän koulutukseensa, eikä niistä maksettu tarkastusmaksuja eikä tukihenkilöille korvausta. Projektin johtoryhmä päätti , projektipäällikön esityksestä, pyytää JHTT-yhdistyksen hallitusta ottamaan huomioon tarvittavan rahoituksen yhdistyksen talousarviossa laadun tukihenkilöiden kustannusten kattamiseksi vapaaehtoisesti ilmoittautuneiden tilintarkastajien koulutuksellisten käyntien osalta. JHTT-yhdistyksen hallitus hyväksyi hakemuksen. Järjestelmäluonnoksessa esitetty ristiintarkastamisen mahdollisuus, eli käytäntö, jossa kilpailevan JHTT-yhteisön palveluksessa oleva, laadun tukihenkilönä toimiva JHTTtilintarkastaja, suorittaisi laaduntarkastuksen kilpailevan yhteisön tilintarkastajan luona, nähtiin jo luonnoksesta tulleissa kommenteissa erittäin ongelmalliseksi toteuttaa. Laadun tukihenkilöitä valitessa tämä seikka ei ollut tullut merkittävästi esille. Laaduntarkastusten pilottiluonteen ja järjestelmän testaustarpeiden vuoksi päädyttiin siihen, että tukihenkilöiden väliset ja varsinaiset pilottilaaduntarkastukset suorittaisivat ne tukihenkilöt, jotka eivät ole tällä hetkellä JHTT-yhteisön palveluksessa. Laadun tukihenkilöinä toimivat päätöksen mukaisesti Tampereen kaupungin kaupunginreviisori Erkki Eskola, Oulun kaupungin tarkastuspäällikkö Ilkka Koutaniemi ja Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuspäällikkö Erkki Pitkänen. Poikkeuksena yleislinjauksesta tilintarkastaja Leena Flinck suoritti yhden laadun tukihenkilön laaduntarkastuksen. 21

20 LAADUNTARKASTUKSET Projektisuunnitelman mukaisesti projektin aikana suoritetut vapaaehtoiset laaduntarkastukset kohdistuivat lakisääteistä tarkastusta suorittaviin yksittäisiin JHTT-tilintarkastajiin tarkastusprosesseihin. JHTT-yhteisöjen laadunvarmistuksia ei projektin aikana suoritettu. Projektin aikana saadut kokemukset ja palautteet ovat siis tulleet kuntien, kuntayhtymien ja seurakuntien ulkoisesta tarkastuksesta. Projektin aikana suoritettiin 5 laadun tukihenkilöiden koulutukseen liittyvää tarkastusta ja 10 pilottilaaduntarkastusta laaduntarkastukseen vapaaehtoisesti ilmoittautuneiden JHTT-tilintarkastajien luona. Laaduntukihenkilöiden tarkastusparit sovittiin tukihenkilöiden kesken. Tarkastuksiin vapaaehtoisesti ilmoittautuneet JHTT-tilintarkastajat saivat valita edellä mainituista kolmesta laadun tukihenkilöstä oman tarkastajansa. Suurin osa ilmoittautuneista ilmoittivat toiveensa tietystä tarkastajasta. Kaksi tilintarkastajaa ei ilmoittanut toivettaan ja kaksi ilmoitti, että heille käy kuka tahansa tukihenkilöistä. Näiden tarkastusten osalta laadun tukihenkilövalinnan suoritti projektipäällikkö. Taulukko 1: Suoritetut laaduntarkastukset Laadun tukihenkilö Erkki Eskola Ilkka Koutaniemi Erkki Pitkänen Leena Flinck Tukihenkilöiden koulutuksellisia laaduntarkastuksia (kpl) JHTT-tilintarkastajien pilottilaaduntarkastuksia (kpl) Kaikki vapaaehtoiset tarkastettavat ja tarkastetut laadun tukihenkilöt olivat jonkin JHTT-yhteisön palveluksessa. Tarkastettavia oli viidestä eri JHTT-yhteisöstä. Maantieteellisesti tarkastukset jakaantuivat eri puolelle Suomea. Tarkastettavista kolmella oli myös KHT-tutkinto ja kahdella HTM tutkinto. Yhdellä tarkastetuista oli JHTT, HTM ja KHT-auktorisoinnit. Tarkastettavista kaikki olivat päätoimisia tilintarkastajia. Yksi tarkastetuista toimi sivutoimenaan ulkoisena tarkastajana. Toimeksiantokohtaiset tarkastukset kohdistuivat yhtä lukuun ottamatta toimeksiantoihin, joissa tarkastettava oli vastuullisena tilintarkastajana. Laaduntarkastukset suoritettiin aikavälillä Projektin aikana toteutettavien kaikkien laaduntarkastusten sisältönä oli vuorovaikutteinen ja keskusteleva linja, jotta tarkastuksista saataisiin mahdollisimman paljon materiaalia järjestelmän jatkokehittämistyöhön. Laaduntarkastuksissa keskityttiin arvioimaan JHTT-tilintarkastajan tarkastusprosessin audit trailia. Tarkastusprosessia lähestyttiin sen suunnitelmallisuuden, olennaisuuden ja tarkastettavuuden näkökulmasta. 22

21 LAADUNTARKASTUKSET Laaduntarkastusten laatukriteereiksi sovittiin tarkastuksen suorittavien laadun tukihenkilöiden kanssa, että substanssikysymyksiin ei käynneillä mennä, päälinjoina on oleellisuus- ja tarkoituksenmukaisuusnäkökulmat. Uusintatarkastus -suositus sovittiin annettavaksi järjestelmän kokeiluaste huomioiden vain niissä tapauksissa, joissa asiapapereita ei löydy. Projektipäällikkö lähetti tarkastettaville kesäkuun alussa tiedon laadun tukihenkilöstä ja hänen yhteystietonsa sekä taustatietoa tulevasta laaduntarkastuksesta. Tarkastettaville lähtenyt tiedote liitteenä 2. Tiedotteen mukana lähetettiin kaikki laaduntarkastukseen liittyvät lomakkeet tarkastettavalle tutustumista varten. Lomakkeiden tarkoituksesta ja tavoitteista löytyi myös tietoa tiedotteesta. Tukihenkilö ja tarkastettava sopivat tarkastusajankohdan. Tarkastukset kestivät keskimäärin viisi tuntia. Tarkastusten kestoon vaikutti osaltaan yhteinen aikatavoite (noin neljä tuntia/tarkastus). Tarkastuksissa käytiin keskimäärin kaksi tarkastuskohdetta läpi. Joissakin tapauksissa valittu tarkastuskohde oli niin suuri, että muita tarkastuskohteita ei aikarajauksen vuoksi voitu ottaa mukaan tai tarkastettavalla ei ollut kuin yksi lakisääteinen JHTT-tilintarkastuskohde. Tarkastuksissa oli mukana myös kolmen tilintarkastuskohteen tarkastuksia. Yleensä näissä oli mukana vähintään yksi pienempi toimeksianto (2-4 tarkastuspäivää/vuosi.) Tarkastuksen jälkeen laadun tukihenkilöt lähettivät täytetyt tarkastuslomakkeet projektipäällikölle. Lomakkeet oli mahdollista palauttaa myös sähköpostilla. Osa tarkastettavien palautteista oli liitettynä tarkastuslomakkeisiin, osa tarkastettavista palautti palautelomakkeen tarkastuksen jälkeen suoraan projektipäällikölle sähköpostin välityksellä. Laadun tukihenkilölle ei jäänyt tarkastuksesta mitään asiapapereita. Lomakkeet lähetettiin projektipäällikölle ja kopiot lomakkeista jätettiin tarkastettavalle, tarkastettavan niin halutessa. Tarkastettavalle jäi myös laadun tukihenkilön ennen laaduntarkastustapahtumaa allekirjoittama salassapitosopimus. Projektin aikana toteutettujen laaduntarkastusten vaiheet: ENNAKKOINFORMAATIO, VAPAAEHTOISET TARKASTETTAVAT Projektipäällikkö lähetti ennakkoinformaatiota JHTT-tilintarkastajille laaduntarkastuksista. Vapaaehtoisten tarkastettavien ilmoittautuminen. TUKIHENKILÖIDEN VALINTA Laaduntarkastukseen ilmoittautuneet valitsivat laadun tukihenkilön. Valinnasta ilmoitettiin projektipäällikölle. Projektipäällikkö ilmoitti laadun tukihenkilöille tarkastuskohteet. 23

22 LAADUNTARKASTUKSET LAADUNTARKASTUKSEEN LIITTYVÄ INFORMAATIO Projektipäällikkö lähetti tarkastettavalla tarkastuksessa käytettävät lomakkeet ja keskeiset laatukriteerit tiedoksi. TARKASTUSAIKA JA -PAIKKA Tarkastettava ja laadun tukihenkilö sopivat keskenään tarkastuksen ajankohdan ja paikan. LAADUNTARKASTUS Laadun tukihenkilö allekirjoitti salassapitosopimuksen ennen tarkastuksen aloittamista. Tarkastus suoritettiin käyttäen laaduntarkastukseen tehtyjä työlomakkeita. LAADUN TUKIHENKILÖN RAPORTTI Tukihenkilö lähetti tarkastuslomakkeet projektipäällikölle. Projektipäällikkö teki yhteenvedon tarkastuksista. HAASTATTELUT Projektipäällikkö haastatteli laadun tukihenkilöt ja kahdeksan tarkastetuista. Palautteista koottiin yhteenveto loppuraporttiin. LASKUTUS Tukihenkilöt laskuttivat tarkastuspalkkion ym. JHTT-yhdistyksen hallituksen päätökseen perustuen JHTT-yhdistykseltä. Lasku lähetettiin projektipäällikölle, joka suoritti asiatarkastuksen ja lähetti laskun edelleen JHTT-yhdistyksen rahastonhoitajalle. MERKINTÄ LAADUNTARKASTUSLUETTELOON Laaduntarkastuksista ei annettu virallista päätöstä laadunvalvontatoimielimen puuttuessa. Tarkastukset kirjattiin erilliseen luetteloon. 24

HTM-TILINTARKASTAJAT RY:N LAADUNVARMISTUSJÄRJESTELMÄN TOIMINTAKERTOMUS 1.4.2005 31.3.2006

HTM-TILINTARKASTAJAT RY:N LAADUNVARMISTUSJÄRJESTELMÄN TOIMINTAKERTOMUS 1.4.2005 31.3.2006 1 (6) Keskuskauppakamarin Tilintarkastuslautakunnalle 4.9.2006 HTM-TILINTARKASTAJAT RY:N LAADUNVARMISTUSJÄRJESTELMÄN TOIMINTAKERTOMUS 1.4.2005 31.3.2006 1. Yleistä Laadunvalvonta on yksi erittäin tärkeä

Lisätiedot

FINANSSIVALVONNAN MÄÄRÄYS- JA OHJEKOKOELMAN UUDISTAMINEN

FINANSSIVALVONNAN MÄÄRÄYS- JA OHJEKOKOELMAN UUDISTAMINEN 11.11.2011 1 (6) Finanssivalvonnalle Lausuntopyyntö 7.10.2011, Dnro 10/2011 FINANSSIVALVONNAN MÄÄRÄYS- JA OHJEKOKOELMAN UUDISTAMINEN Finanssivalvonta (FIVA) on pyytänyt lausuntoa Finanssialan Keskusliitolta

Lisätiedot

hyväksymä HTM-tilintarkastaja tai julkishallinnon ja - talouden tilintarkastuslautakunnan hyväksymä JHTT -tilintarkastaja. Tilintarkastusyhteisön

hyväksymä HTM-tilintarkastaja tai julkishallinnon ja - talouden tilintarkastuslautakunnan hyväksymä JHTT -tilintarkastaja. Tilintarkastusyhteisön 630/2015 163 Tilintarkastusyhteisön valinta yhteisen kirkkovaltuuston toimikaudeksi vuosille 2015-2018 Päätösehdotus Hallintojohtaja Jussi Muhonen Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle,

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 2/2016

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 2/2016 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Perjantai 8.4.2016 kello 16.00 17.45 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymän toimisto 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka

Lisätiedot

Tarjouspyyntö Inarin kunnan hallinnon ja talouden tarkastuksesta sekä kuntakonsernin yhtiöiden tilintarkastuksesta.

Tarjouspyyntö Inarin kunnan hallinnon ja talouden tarkastuksesta sekä kuntakonsernin yhtiöiden tilintarkastuksesta. Tarjouspyyntö 1 (5) Tarjouspyyntö Inarin kunnan hallinnon ja talouden tarkastuksesta sekä kuntakonsernin yhtiöiden tilintarkastuksesta. vuosina 2013-2016 1. Tarkastuspalvelujen ostaja Tarjous pyydetään

Lisätiedot

Tarkastusta koskevat säännökset uudessa kuntalaissa

Tarkastusta koskevat säännökset uudessa kuntalaissa Tarkastusta koskevat säännökset uudessa kuntalaissa Kuntamarkkinat 9.-10.9.2015 Sari Korento kehittämispäällikkö Uusi kuntalaki (410/2015) Voimaan 1.5.2015» Taloussäännöksiä sovelletaan vuodesta 2015»

Lisätiedot

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Sporticus ry. Yhdistyksen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja valvoa jäsentensä opiskelumahdollisuuksia ja ammatillisia

Lisätiedot

Oulunkaaren kuntayhtymä 10.4.2013. PwC Julkistarkastus KPMG Oy Ab 1.Tarjoajien kelpoisuuden tarkistaminen Merkitty kaupparekisteriin 1 1 1

Oulunkaaren kuntayhtymä 10.4.2013. PwC Julkistarkastus KPMG Oy Ab 1.Tarjoajien kelpoisuuden tarkistaminen Merkitty kaupparekisteriin 1 1 1 Oulunkaaren kuntayhtymä 10.4.2013 Tilintarkastuspalvelut 100 % TARJOAJIEN KELPOISUUS BDO Audiator Oy PwC Julkistarkastus Oy KPMG Oy Ab 1.Tarjoajien kelpoisuuden tarkistaminen Merkitty kaupparekisteriin

Lisätiedot

Ruokolahden kunnan tilintarkastus

Ruokolahden kunnan tilintarkastus Ruokolahden kunnan tilintarkastus 18.6.2015 Ulla-Maija Tuomela, JHTT, KHT BDO Audiator Oy Tilintarkastuksen sisältö Lakisääteisen tilintarkastuksen laajuus on 8 tilintarkastuspäivää vuodessa tarkastuksessa

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 6/2007 1

HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 6/2007 1 HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 6/2007 1 77 HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSSÄÄNNÖN MUUTTAMINEN Khs 2006-1644 Esityslistan asia Kj/6 Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti

Lisätiedot

Päiväys 58200 KERIMÄKI 3.2.2009 1. Viite: KUNNAN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUT

Päiväys 58200 KERIMÄKI 3.2.2009 1. Viite: KUNNAN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUT 58200 KERIMÄKI 3.2.2009 1. Viite: KUNNAN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUT Asia: TARJOUSPYYNTÖ KUNNAN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUS- PALVELUISTA Tarjous pyydetään kuntalain 72 :n mukaisesta hallinnon

Lisätiedot

Liite. Nykytilan kuvaus. Tilintarkastajat ja tilintarkastusyhteisöt

Liite. Nykytilan kuvaus. Tilintarkastajat ja tilintarkastusyhteisöt Liite Nykytilan kuvaus Tilintarkastajat ja tilintarkastusyhteisöt Suomessa on kolmenlaisia hyväksyttyjä tilintarkastajia HTM-tilintarkastajia, KHTtilintarkastajia ja JHTT-tilintarkastajia. Näistä HTM-

Lisätiedot

Läpinäkyvyysraportti. Idman Vilèn Grant Thornton Oy

Läpinäkyvyysraportti. Idman Vilèn Grant Thornton Oy Läpinäkyvyysraportti Idman Vilèn Grant Thornton Oy Header 2 1 Oikeudellinen muoto ja omistussuhteet Idman Vilén Grant Thornton Oy on suomalainen osakeyhtiö. Yhtiön omistavat henkilöinä sen palveluksessa

Lisätiedot

SIUN SOTE TARJOUS TILINTARKASTUSPALVELUISTA TILIKAUDELLE 2016

SIUN SOTE TARJOUS TILINTARKASTUSPALVELUISTA TILIKAUDELLE 2016 SIUN SOTE TARJOUS TILINTARKASTUSPALVELUISTA TILIKAUDELLE 2016 BDO Audiator Oy 22.4.2016 Siun SOTE kuntayhtymä taina.aspelund@jns.fi TARJOUS SIUN SOTE KUNTAYHTYMÄN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUISTA

Lisätiedot

LAADUNVALVONTAJÄRJESTELMÄ- JA TOIMEKSIANTOLOMAKE

LAADUNVALVONTAJÄRJESTELMÄ- JA TOIMEKSIANTOLOMAKE LAADUNVALVONTAJÄRJESTELMÄ- JA TOIMEKSIANTOLOMAKE Pyydämme palauttamaan täytetyn lomakkeen osoitteeseen laatu@chamber.fi. Tarkastettava tilintarkastaja Laaduntarkastaja Laadunvalvontajärjestelmän kartoitus

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSSÄÄNTÖ

KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSSÄÄNTÖ KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 20.1.2009 Muutos 5 :ään, kv 12.12.2012 85 VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Kaupungin hallinnon ja talouden valvonta

Lisätiedot

Valvontajärjestelmä. Tarkastuslautakunta

Valvontajärjestelmä. Tarkastuslautakunta 1 Keski-Pohjanmaan liiton hallintosääntö 1.1.2011 30 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Ulkoinen valvonta järjestetään toimivasta johdosta riippumattomaksi. Ulkoisesta valvonnasta vastaavat tarkastuslautakunta

Lisätiedot

Maanantai klo

Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 18.02.2013 klo 9.00 11.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) Viestitie 2 87700 KAJAANI Tarkastuslautakunta 2.3.2010 nro 1/2010

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) Viestitie 2 87700 KAJAANI Tarkastuslautakunta 2.3.2010 nro 1/2010 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) KOKOUSAIKA Tiistai 2.3.2010 kello 9.00 13.00 KOKOUSPAIKKA Kuhmon kaupungintalo Kaupunginhallituksen kokoushuone, Joki 88900 KUHMO SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

2 (5) Tarkastussääntö Hyväksytty: yhtymäkokous xx.xx.xxxx xx 17.9.2014. 2.2 Tilintarkastajan tehtävät

2 (5) Tarkastussääntö Hyväksytty: yhtymäkokous xx.xx.xxxx xx 17.9.2014. 2.2 Tilintarkastajan tehtävät 2 (5) 2.2 Tilintarkastajan tehtävät 2.3 Tilintarkastuskertomus Kuntalain 73 75 säädetään tilintarkastajan tehtävistä. Tilintarkastajan on tarkastettava hyvän tilintarkastustavan mukaisesti kunkin tilikauden

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLLON KY. Tarkastuslautakunta 10.4.2014

TERVEYDENHUOLLON KY. Tarkastuslautakunta 10.4.2014 1 Kokousaika To 10.4.2014 klo 15.00 16.15 Paikka Muonion terveyskeskus, ruokasali Jäsenet: Läsnä Keimiöniemi Anne-Mari, pj. Malila Kari Eira Birgitta Kurkela Outi, vj. Poissa Pettissalo Petri Muut saapuvilla

Lisätiedot

OHJE. Kumoaa 24.5.2004 annetun sisäisen tarkastuksen ohjesäännön O/8/2004 TM.

OHJE. Kumoaa 24.5.2004 annetun sisäisen tarkastuksen ohjesäännön O/8/2004 TM. OHJE Päivämäärä Nro 7.3.2005 O/7/2005 TM Jakelu: Työministeriön henkilöstö Ohjeen nimi: Työministeriön sisäisen tarkastuksen ohjesääntö Voimassaoloaika 15.3.2005 alkaen toistaiseksi Kumoaa/muuttaa ohjeen

Lisätiedot

Päivitetty 29.11.2011. TILAn työsuunnitelma vuodelle

Päivitetty 29.11.2011. TILAn työsuunnitelma vuodelle Päivitetty 29.11.2011 TILAn työsuunnitelma vuodelle 2012 TILAn tehtävät (1) KHT-tilintarkastajien t t ja KHT-yhteisöjen hyväksyminen (TilintL 30 ja 33 ) KHT- ja HTM-tutkintojen tki t järjestäminen j (TilintL

Lisätiedot

Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ulkoinen ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän.

Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ulkoinen ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän. TAIVALKOSKEN KUNTA TARKASTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty valtuustossa 15.11.1996 57 Voimaantulo 1.1.1997 1 luku Valvontajärjestelmä 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään

Lisätiedot

UPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TARKASTUSVALIOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS

UPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TARKASTUSVALIOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS UPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TARKASTUSVALIOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS UPM-KYMMENE OYJ TARKASTUSVALIOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS UPM-Kymmene Oyj:n (jäljempänä yhtiö) hallitus on hyväksynyt tämän tarkastusvaliokunnan työjärjestyksen

Lisätiedot

LAUSUNTO SELVITYSMIEHEN RAPORTISTA TILINTARKASTAJIEN VALVONNAN YHTE- NÄISTÄMISESTÄ

LAUSUNTO SELVITYSMIEHEN RAPORTISTA TILINTARKASTAJIEN VALVONNAN YHTE- NÄISTÄMISESTÄ 1 (6) 230 / 31/ 2011 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Lausuntopyyntö TEM/1280/00.06.02/2011 22.6.2011 LAUSUNTO SELVITYSMIEHEN RAPORTISTA TILINTARKASTAJIEN VALVONNAN YHTE- NÄISTÄMISESTÄ Työ- ja elinkeinoministeriö

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ ROVANIEMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUISTA VUOSILLE 2013 2016

TARJOUSPYYNTÖ ROVANIEMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUISTA VUOSILLE 2013 2016 1 (6) LUONNOS TARJOUSPYYNTÖ xx.12.2012 TARJOUSPYYNTÖ ROVANIEMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUISTA VUOSILLE 2013 2016 1. Hankintayksikkö Tarjous pyydetään kuntalain 72 :n mukaisesta

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 23.05.2014

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 23.05.2014 Tarkastuslautakunta PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 3/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30 Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO Jäsen

Lisätiedot

1. Luku VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1. 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta 1. 2. Luku TARKASTUSLAUTAKUNTA 1

1. Luku VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1. 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta 1. 2. Luku TARKASTUSLAUTAKUNTA 1 Tarkastussääntö 1 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Luku VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta 1 2. Luku TARKASTUSLAUTAKUNTA 1 2 Lautakunnan kokoonpano 1 3 Lautakunnan kokoukset 1 4 Lautakunnan tehtävät

Lisätiedot

Idman Vilén Grant Thornton Oy, Läpinäkyvyyskertomus

Idman Vilén Grant Thornton Oy, Läpinäkyvyyskertomus Idman Vilén Grant Thornton Oy, Läpinäkyvyyskertomus Kesäkuu 2015 1 Oikeudellinen muoto ja omistussuhteet Idman Vilén Grant Thornton Oy on vuonna 1927 perustettu osakeyhtiömuotoinen KHT-yhteisö. Yhtiön

Lisätiedot

KANNANOTTOJA TILINTARKASTUSTA KOSKEVAN EU-SÄÄNTELYN JÄSENVALTIO- OPTIOIHIN

KANNANOTTOJA TILINTARKASTUSTA KOSKEVAN EU-SÄÄNTELYN JÄSENVALTIO- OPTIOIHIN KANNANOTTOJA TILINTARKASTUSTA KOSKEVAN EU-SÄÄNTELYN JÄSENVALTIO- OPTIOIHIN 2.3.2015 Taustaa Uudistetun tilintarkastusdirektiivin vaatimukset tulee saattaa osaksi Suomen lainsäädäntöä 17.6.2016 mennessä.

Lisätiedot

17.12.2015 PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ 1.1.2013 LUKIEN

17.12.2015 PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ 1.1.2013 LUKIEN 1 (5) PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ 1.1.2013 LUKIEN VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Kuntayhtymän hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että

Lisätiedot

Laillisuus ja Kokous todettiin laillisesti koollekutsu tuksi ja päätösvaltaiseksi. Valittiin pöytäkirjan tarkastajaksi Liisa Halotie-Flink

Laillisuus ja Kokous todettiin laillisesti koollekutsu tuksi ja päätösvaltaiseksi. Valittiin pöytäkirjan tarkastajaksi Liisa Halotie-Flink PÖYTÄKIRJA 8/2009 1 Aika 31.03.2009 klo 16:00-17:10 Paikka Kunnanvirasto / kh 2 Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Pitkälä Juhani 16:00-17:10 puheenjohtaja Haaparanta Helena 16:00-17:10 jäsen Halotie-Flink

Lisätiedot

Sodankyläntie 1 A Kauppakuja 2 A 1 98500 PELKOSENNIEMI 98800 Savukoski

Sodankyläntie 1 A Kauppakuja 2 A 1 98500 PELKOSENNIEMI 98800 Savukoski 1 Pelkosenniemi 26.2.2009 Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymä TARJOUSPYYNTÖ HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUISTA Pelkosenniemen ja Savukosken kunnat sekä ko. kuntien perusterveydenhuollon

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 126/2011 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tilintarkastuslain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tilintarkastuslain siirtymäsäännöstä siltä

Lisätiedot

Julkishallinnon ja -talouden tilintarkastajat ry Revisorer inom den offentliga förvaltningen och ekonomin rf

Julkishallinnon ja -talouden tilintarkastajat ry Revisorer inom den offentliga förvaltningen och ekonomin rf Julkishallinnon ja -talouden tilintarkastajat ry Revisorer inom den offentliga förvaltningen och ekonomin rf 1 (1) SAATE Kuntalain mukaan kunnan tilintarkastajan on osana tilintarkastusta tarkastettava,

Lisätiedot

RATAHALLINTOKESKUKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2006

RATAHALLINTOKESKUKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2006 186/53/06 Liikenne- ja viestintäministeriö Ratahallintokeskus 14.5.2007 RATAHALLINTOKESKUKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2006 Valtiontalouden tarkastusvirasto antaa Ratahallintokeskuksen tilintarkastuksesta

Lisätiedot

JULKISHALLINNON JA -TALOUDEN TILINTARKASTUSLAUTAKUNTA JHTT-TILINTARKASTAJAN HYVÄKSYMIS- JA VALVONTAOHJEET

JULKISHALLINNON JA -TALOUDEN TILINTARKASTUSLAUTAKUNTA JHTT-TILINTARKASTAJAN HYVÄKSYMIS- JA VALVONTAOHJEET 1 JULKISHALLINNON JA -TALOUDEN TILINTARKASTUSLAUTAKUNTA JHTT-TILINTARKASTAJAN HYVÄKSYMIS- JA VALVONTAOHJEET Hyväksytty JHTT-lautakunnan kokouksessa 28.1.2009, 10. Muutokset on hyväksytty JHTT-lautakunnan

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto Nro 10 / 2010 sivu 1

Kirkkoneuvosto Nro 10 / 2010 sivu 1 LOPEN SEURAKUNTA ASIALISTA/KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto Nro 10 / 2010 sivu 1 Kokousaika: Ti 21.12.2010 Klo 18.30-19.56 Kokouspaikka: Virastotalon neuvotteluhuone, Pilpalantie 3 Asialuettelo 128 Kokouksen

Lisätiedot

Uusi Oulu Oulun kaupungin ulkoinen valvonta. Kaupunginvaltuutettujen koulutus Kaupunginreviisori Annikki Parhankangas

Uusi Oulu Oulun kaupungin ulkoinen valvonta. Kaupunginvaltuutettujen koulutus Kaupunginreviisori Annikki Parhankangas Oulun kaupungin ulkoinen valvonta Kaupunginvaltuutettujen koulutus 15.11.2012 Kaupunginreviisori Annikki Parhankangas Uusi Oulu 1.1.2013 Kunnan valvontajärjestelmä Muu ulkoinen valvonta - valtion valvonta:

Lisätiedot

Eteva kuntayhtymän tarkastussääntö

Eteva kuntayhtymän tarkastussääntö Eteva kuntayhtymän tarkastussääntö Eteva kuntayhtymä Tarkastuslautakunta 7.4.2016 13 liite 5 Yhtymähallitus 21.4.2016 32 liite 9 Yhtymäkokous 19.5.2016 14 liite 14 Sisältö 1 Valvontajärjestelmä... 3 1

Lisätiedot

MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry:n SÄÄNNÖT. Nimi ja kotipaikka 1

MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry:n SÄÄNNÖT. Nimi ja kotipaikka 1 MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry:n SÄÄNNÖT Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry, jota näissä

Lisätiedot

Tarjouspyyntö Perusturvakuntayhtymä Karviaisen hallinnon ja talouden tarkastuspalveluista sekä tytäryhteisöjen tilintarkastuksesta

Tarjouspyyntö Perusturvakuntayhtymä Karviaisen hallinnon ja talouden tarkastuspalveluista sekä tytäryhteisöjen tilintarkastuksesta 1 (5) Tarjouspyyntö Perusturvakuntayhtymä Karviaisen hallinnon ja talouden tarkastuspalveluista sekä tytäryhteisöjen tilintarkastuksesta Tarjous pyydetään kuntalain 72 :n mukaisesta hallinnon ja talouden

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 26

RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 26 RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 26 Tarkastuslautakunta 05.11.2014 AIKA 05.11.2014 klo 12:00-16:30 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 21 Vastuullisen tilintarkastajan

Lisätiedot

Pudasjärven kaupunki 25.1.2014. KPMG Oy Ab BDO Audiator Oy 1.Tarjoajien kelpoisuuden tarkistaminen Merkitty kaupparekisteriin 1 1

Pudasjärven kaupunki 25.1.2014. KPMG Oy Ab BDO Audiator Oy 1.Tarjoajien kelpoisuuden tarkistaminen Merkitty kaupparekisteriin 1 1 Pudasjärven kaupunki 25.1.2014 Tilintarkastuspalvelut 100 % TARJOAJIEN KELPOISUUS 1.Tarjoajien kelpoisuuden tarkistaminen Merkitty kaupparekisteriin 1 1 Merkitty ennakkoperintälain mukaiseen ennakkoperintärekisteriin

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta 07.05.2012 Sivu 1 / 7

Tarkastuslautakunta 07.05.2012 Sivu 1 / 7 Espoon kaupunki Kokouskutsu Tarkastuslautakunta 07.05.2012 Sivu 1 / 7 Kokoustiedot Aika 07.05.2012 maanantai klo 17:30 Paikka Teknisen lautakunnan kokoushuone, Virastopiha 2 C, 02770 Espoo, 1. kerros Lisätietoja

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 Tarkastuslautakunta 2009 2012

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 Tarkastuslautakunta 2009 2012 NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 Tarkastuslautakunta 2009 2012 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Perjantai 24.5.2013 klo 10.00 12.15 Kaupunginhallituksen kokoushuone, Harjukatu 23, 2. kerros OSALLISTUJAT Kalevi

Lisätiedot

Tarkastussääntö. Yhtymähallitus 15.11.2011 131 Yhtymävaltuusto 29.11.2011 28

Tarkastussääntö. Yhtymähallitus 15.11.2011 131 Yhtymävaltuusto 29.11.2011 28 Tarkastussääntö Yhtymähallitus 15.11.2011 131 Yhtymävaltuusto 29.11.2011 28 Sisällysluettelo Valvontajärjestelmä... 1 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta... 1 Tarkastuslautakunta... 1 2 Lautakunnan kokoonpano...

Lisätiedot

HTM-TILINTARKASTAJAT RY:N SÄÄNNÖT. ylimääräinen yhdistyskokous 1.2.2008, rekisteröity 21.5.2008. Sisällysluettelo

HTM-TILINTARKASTAJAT RY:N SÄÄNNÖT. ylimääräinen yhdistyskokous 1.2.2008, rekisteröity 21.5.2008. Sisällysluettelo HTM-TILINTARKASTAJAT RY:N SÄÄNNÖT ylimääräinen yhdistyskokous 1.2.2008, rekisteröity 21.5.2008 Sisällysluettelo Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue 1 Tarkoitus ja sen toteuttaminen 2 Jäsenyyttä koskevat

Lisätiedot

Pirkkalan kunta Tarkastussääntö 1

Pirkkalan kunta Tarkastussääntö 1 Pirkkalan kunta Tarkastussääntö 1 Sisällysluettelo 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta... 2 2 Lautakunnan kokoonpano... 2 3 Lautakunnan kokoukset... 2 4 Lautakunnan tehtävät... 2 5 Tilintarkastajan valinta...

Lisätiedot

2015 Tilintarkastusalan markkinaseurantaraportti

2015 Tilintarkastusalan markkinaseurantaraportti 2015 Tilintarkastusalan 2015 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Tilintarkastusalan... 2 1. Tilintarkastusalan markkinarakenne Suomessa 2015... 3 1.1. Tilintarkastajien lukumäärä... 3 1.2. Tilintarkastusten lukumäärät...

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kososten sukuseura ry. ja sen kotipaikkana on Savonlinnan kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Kososten sukuseura ry. ja sen kotipaikkana on Savonlinnan kaupunki. Kososten Sukuseura ry:n SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi on Kososten sukuseura ry. ja sen kotipaikkana on Savonlinnan kaupunki. 2. Yhdistyksen tarkoituksena on: 1) ylläpitää yhteyttä Kososten suvun jäsenten

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie 2 87700 KAJAANI Tarkastuslautakunta 8.4.2013 nro 2/2013

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie 2 87700 KAJAANI Tarkastuslautakunta 8.4.2013 nro 2/2013 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Maanantai 8.4.2013 kello 9.00 10.45 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymä, ruokalan vieressä 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

Dnro:375/ /2013 Ehdotus kunanhallitukselle

Dnro:375/ /2013 Ehdotus kunanhallitukselle Dnro:375/02.02.01/2013 Ehdotus kunanhallitukselle 27.6.2016 Perusturvan sisäisen valvonnan suunnitelma vuodelle 2016 Sisällys 1. JOHDANTO 2 1.1. Sisäisen valvonnan, ulkoisen valvonnan ja riskienhallinnan

Lisätiedot

Johtosääntö. Suomen Akvaarioliitto ry

Johtosääntö. Suomen Akvaarioliitto ry Johtosääntö Suomen Akvaarioliitto ry Päivitetty: 18.2.2008 Edellinen päivitys: 9.2.2008 Suomen Akvaarioliitto ry 2(6) Johdanto Suomen Akvaarioliitto ry:n (SAL) johtosääntö on suunniteltu helpottamaan liiton

Lisätiedot

Kunnallinen Asetuskokoelma

Kunnallinen Asetuskokoelma N:o 490/2012 Pietarsaaren kaupungin Kunnallinen Asetuskokoelma TALOUS JA TILINTARKASTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä 16.12.1996 9 muutettu kaupunginvaltuuston kokouksessa 30.1.2001 12 muutettu kaupunginvaltuuston

Lisätiedot

Aika: Vuosikokous tiistaina 25.2.2014 klo 17:30-19:13 Paikka: Allianssi-talo, Aktia-sali, Asemapäällikönkatu 1, 00520 Helsinki

Aika: Vuosikokous tiistaina 25.2.2014 klo 17:30-19:13 Paikka: Allianssi-talo, Aktia-sali, Asemapäällikönkatu 1, 00520 Helsinki Anarkistimartat ry Anarkistmarthorna rf rek.nro 198.144 Aika: Vuosikokous tiistaina 25.2.2014 klo 17:30-19:13 Paikka: Allianssi-talo, Aktia-sali, Asemapäällikönkatu 1, 00520 Helsinki VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI TARKASTUSSÄÄNTÖ. Hyväksytty 21.10.1996

ORIVEDEN KAUPUNKI TARKASTUSSÄÄNTÖ. Hyväksytty 21.10.1996 TARKASTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty 21.10.1996 Voimaantulo 1.1.1997 Sisällysluettelo: ORIVEDEN KAUPUNGIN TARKASTUSSÄÄNTÖ...5 1. VALVONTAJÄRJESTELMÄ... 5 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta... 5 2. TARKASTUSLAUTAKUNTA...

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 139/53/01 30.5.2001 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 139/53/01 30.5.2001 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 139/53/01 30.5.2001 Liikenne- ja viestintäministeriö LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt

Lisätiedot

JOKILATVOJEN TILAPALVELUIDEN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ

JOKILATVOJEN TILAPALVELUIDEN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ JOKILATVOJEN TILAPALVELUIDEN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ SISÄLLYSLUETTELO VALVONTAJÄRJESTELMÄ...5 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta...5 TARKASTUSLAUTAKUNTA...5 2 Lautakunnan kokoonpano...5 3 Lautakunnan

Lisätiedot

HALLITUKSEN ESITYS (70/2016 vp) TILINTARKASTUSLAIN JA ERÄIDEN MUIDEN LAKIEN MUUTTAMISESTA

HALLITUKSEN ESITYS (70/2016 vp) TILINTARKASTUSLAIN JA ERÄIDEN MUIDEN LAKIEN MUUTTAMISESTA LAUSUNTO 1 (5) Talousvaliokunta Suomen Tilintarkastajat ry on tilintarkastajia edustava edunvalvontajärjestö. Jäsenemme ovat tilintarkastuslain mukaisesti hyväksyttyjä tilintarkastajia sekä tilintarkastusalan

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 68. Valtuusto 29.04.2013 Sivu 1 / 1. 68 Tilivuosien 2013-2016 julkisen hallinnon ja talouden tarkastuspalvelun hankinta

Espoon kaupunki Pöytäkirja 68. Valtuusto 29.04.2013 Sivu 1 / 1. 68 Tilivuosien 2013-2016 julkisen hallinnon ja talouden tarkastuspalvelun hankinta Valtuusto 29.04.2013 Sivu 1 / 1 3921/02.08.00/2012 Tarkastuslautakunta 9 21.3.2013 68 Tilivuosien 2013-2016 julkisen hallinnon ja talouden tarkastuspalvelun hankinta Valmistelijat / lisätiedot: Virpi Ala-aho,

Lisätiedot

Varman sisäinen tarkastus. Sisäiset tarkastajat ry:n kk-kokous Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma Jukka Ruuth, tarkastusjohtaja

Varman sisäinen tarkastus. Sisäiset tarkastajat ry:n kk-kokous Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma Jukka Ruuth, tarkastusjohtaja Varman sisäinen tarkastus Sisäiset tarkastajat ry:n kk-kokous 19.5.2014 Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma Jukka Ruuth, tarkastusjohtaja Toiminnan säännösperusta Finanssivalvonnan ohje: Mikäli valvottavan

Lisätiedot

Tarkastuspäivät. (toteuma) (suun.)

Tarkastuspäivät. (toteuma) (suun.) Työohjelma 205 ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN TYÖOHJELMA VUODELLE 205. Yleistä Työohjelma tarkastussuunnitelman pohjalta. Tarkastussuunnitelmassa on selostettu tarkastuksen päämääriä, tarkastustarpeen

Lisätiedot

Lapuan kaupungin tarkastussäännön 5 : Tilintarkastajan valinta

Lapuan kaupungin tarkastussäännön 5 : Tilintarkastajan valinta Tarkastuslautakunta 3 05.03.2013 Kaupunginhallitus 3 18.03.2013 Kaupunginvaltuusto 4 25.03.2013 Tarkastuslautakunta 22 18.04.2016 Tilintarkastajan valinta vuosille 2013-2016 / option käyttäminen vuosille

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) Viestitie 2 87700 KAJAANI Tarkastuslautakunta 17.9.2010 nro 6/2010

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) Viestitie 2 87700 KAJAANI Tarkastuslautakunta 17.9.2010 nro 6/2010 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) KOKOUSAIKA Perjantai 17.9.2010 kello 9.00 12.50 KOKOUSPAIKKA Hiihtokeskus Ukkohalla Ukkohallantie 20 89400 HYRYNSALMI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka

Lisätiedot

Ritva Lill-Smeds, jäsen

Ritva Lill-Smeds, jäsen Tarkastuslautakunta 2009-2012 18.05.2010 1 KOKOUSAIKA Tiistaina 18.05.2010 klo 15.00 19.35 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET Kunnanvirasto Yhteispalvelupisteen kokoustila Lapinjärvi Mats Antas, puheenjohtaja

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 37/53/03 10.6.2003 OPETUSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2002

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 37/53/03 10.6.2003 OPETUSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2002 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 37/53/03 9.4A 10.6.2003 Opetusministeriö OPETUSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2002 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa opetusministeriön

Lisätiedot

Sen lisäksi, mitä laissa on erikseen säädetty, lautakunnan tehtävänä on

Sen lisäksi, mitä laissa on erikseen säädetty, lautakunnan tehtävänä on 1 (5) VANTAAN KAUPUNGIN T A R K A S T U S S Ä Ä N T Ö Kaupunginvaltuuston 28.1.2008 hyväksymä. Voimassa 1.3.2008 alkaen. 1 Tehtäväalue Ulkoinen tarkastus vastaa kaupungin hallinnon ja talouden ulkoisen

Lisätiedot

Tilintarkastuksen EU-sääntely: Katsaus työryhmän ehdotuksiin. Marja Hanski 10.12.2015 EK ja ST, Scandic Park

Tilintarkastuksen EU-sääntely: Katsaus työryhmän ehdotuksiin. Marja Hanski 10.12.2015 EK ja ST, Scandic Park Tilintarkastuksen EU-sääntely: Katsaus työryhmän ehdotuksiin Marja Hanski 10.12.2015 EK ja ST, Scandic Park Työryhmä ja sen tehtävä Työryhmä asetettiin 15.10.2014 Mietintö valmistui 18.11.2015 Lausuntokierros

Lisätiedot

Julkisten toimijoiden tilintarkastus. Johtava asiantuntija Marita Virtanen KHT, JHTT, CIA, CCSA, CFE, CISA Piia-Tuulia Rauhala

Julkisten toimijoiden tilintarkastus. Johtava asiantuntija Marita Virtanen KHT, JHTT, CIA, CCSA, CFE, CISA Piia-Tuulia Rauhala Julkisten toimijoiden tilintarkastus Johtava asiantuntija Marita Virtanen KHT, JHTT, CIA, CCSA, CFE, CISA Piia-Tuulia Lausuntomallien taustaa Yliopistouudistus vuonna 2010 Tekesin aikaisempi tilintarkastusmallipohja

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015 TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ke 29.4.2015 klo 14.00 16.54 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

Audlaton-yhtiöt. TILINTARKASTUSKERTOMUS 2011 Lieksan kaupunginvaltuustolle. Tarkastuksen tulokset

Audlaton-yhtiöt. TILINTARKASTUSKERTOMUS 2011 Lieksan kaupunginvaltuustolle. Tarkastuksen tulokset Audlaton-yhtiöt TILINTARKASTUSKERTOMUS 2011 Lieksan kaupunginvaltuustolle Olemme tarkastaneet Lieksan kaupungin hallinnon, kirjanpidon ja tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.-31.12.2011. Tilinpäätös sisältää

Lisätiedot

Tampereen Seudun Mobilistit ry

Tampereen Seudun Mobilistit ry YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA 2 TARKOITUS JA TOIMINTA 3 JÄSENET Tampereen Seudun Mobilistit ry Yhdistyksen nimi on Tampereen Seudun Mobilistit Ry. Yhdistyksen kotipaikka on Tampere. Yhdistyksestä

Lisätiedot

Luumäen kunta Loppuraportti 2013

Luumäen kunta Loppuraportti 2013 Luumäen kunta Loppuraportti 2013 Tarkastuslautakunta 10.4.2014 BDO Audiator Oy JHTT, KHT Ulla-Maija Tuomela Hallinnon tarkastus Valtuuston ja hallituksen pöytäkirjat 2013 Tarkastuksessa on käyty läpi pöytäkirjat

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLLON KY. Tarkastuslautakunta 27.5.2014

TERVEYDENHUOLLON KY. Tarkastuslautakunta 27.5.2014 1 Kokousaika Ti 27.5.2014 klo 14.00 15:45 Paikka Muonion terveyskeskus, ruokasali Jäsenet: Läsnä Keimiöniemi Anne-Mari Malila Kari Kurkela Outi, vj. Poissa Eira Birgitta Pettissalo Petri Muut saapuvilla

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 1 Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 1 Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 1 Kokoustiedot Aika: 10.4.2014 klo 10.00 13.23 Paikka: Kuntatalo Kommunernas hus Toinen linja 14, Helsinki Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot

SISÄLTÖ Tilintarkastajien tutkinnot ja valvonta -työryhmä aloitti... Uusi valvontatietoilmoituslomake ja -ohje KHT- ja HTM-tilintarkastajille...

SISÄLTÖ Tilintarkastajien tutkinnot ja valvonta -työryhmä aloitti... Uusi valvontatietoilmoituslomake ja -ohje KHT- ja HTM-tilintarkastajille... TILINTARKASTUS 1/2011 28.3.2011 SISÄLTÖ Tilintarkastajien tutkinnot ja valvonta -työryhmä aloitti... 1 Uusi valvontatietoilmoituslomake ja -ohje KHT- ja HTM-tilintarkastajille... 2 KHT-yhteisöjen laaduntarkastukset

Lisätiedot

Parkojan Koulu, Alkutaival 16, Pornainen. Läsnä Kokouksessa oli läsnä 40 osuuskunnan jäsentä, liite 1.

Parkojan Koulu, Alkutaival 16, Pornainen. Läsnä Kokouksessa oli läsnä 40 osuuskunnan jäsentä, liite 1. PÖYTÄKIRJA 1(6) VARSINAINEN KOKOUS V. 2011 Aika 24.5.2011 klo 18.30 19.40 Paikka Parkojan Koulu, Alkutaival 16, Pornainen Läsnä Kokouksessa oli läsnä 40 osuuskunnan jäsentä, liite 1. 1. Kokouksen avaus

Lisätiedot

Ulkoisen tarkastuksen tulosalue toimii tarkastuslautakunnan alaisuudessa. Kaupungin ulkoista tarkastusta johtaa kaupunginreviisori.

Ulkoisen tarkastuksen tulosalue toimii tarkastuslautakunnan alaisuudessa. Kaupungin ulkoista tarkastusta johtaa kaupunginreviisori. 1(5) VANTAAN KAUPUNGIN T A R K A S T U S S Ä Ä N T Ö Kaupunginvaltuuston 24.8.2015 7 hyväksymä. Voimassa 1.9.2015 alkaen. 1 Tehtäväalue Ulkoinen tarkastus vastaa kaupungin hallinnon ja talouden ulkoisen

Lisätiedot

HALLINNOINTIKOODI (CORPORATE GOVERNANCE)

HALLINNOINTIKOODI (CORPORATE GOVERNANCE) HALLINNOINTIKOODI (CORPORATE GOVERNANCE) 20.5.2010 1 / 5 Suomen Yliopistokiinteistöt Oy Finlands Universitetsfastigheter Ab:n (jäljempänä yhtiö ) päätöksenteossa ja hallinnossa noudatetaan osakeyhtiölakia

Lisätiedot

Hämeenlinnan Kameraseura ry säännöt.

Hämeenlinnan Kameraseura ry säännöt. Hämeenlinnan Kameraseura ry säännöt. 1. Yhdistyksen nimi on Hämeenlinnan Kameraseura ry, ja sen kotipaikka on Hämeenlinnan kaupunki. Seura toimii Hämeenlinnassa. 2. Seuran tarkoituksena on edistää ja kohottaa

Lisätiedot

Nastolan kunta Pöytäkirja 9/2012. Tarkastuslautakunta 2009-2012. Aika 1.11.2012 klo 14.00 16.20. Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Nastolan kunta Pöytäkirja 9/2012. Tarkastuslautakunta 2009-2012. Aika 1.11.2012 klo 14.00 16.20. Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone 9/2012 Aika 1.11.2012 klo 14.00 16.20 Paikka Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 43 ntarkastajien valinta 44 Elinkeinoyhteistyö klo 14.00 45 Talousennusteet ja näkymät 2013

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 23 päivänä syyskuuta 2015. 1142/2015 Laki. julkishallinnon ja -talouden tilintarkastuksesta

Julkaistu Helsingissä 23 päivänä syyskuuta 2015. 1142/2015 Laki. julkishallinnon ja -talouden tilintarkastuksesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 23 päivänä syyskuuta 2015 1142/2015 Laki julkishallinnon ja -talouden tilintarkastuksesta Annettu Helsingissä 18 päivänä syyskuuta 2015 Eduskunnan päätöksen

Lisätiedot

273 Tarkastustoimi (sisäinen tarkastus) Helsingin seurakuntayhtymässä

273 Tarkastustoimi (sisäinen tarkastus) Helsingin seurakuntayhtymässä 438/2014 273 Tarkastustoimi (sisäinen tarkastus) Helsingin seurakuntayhtymässä 2015-2017 Päätösehdotus Tarkastuspäällikkö Kari Liinakoski 1) hyväksyy tarkastustoimen kehittämisen ja resursoinnin lähtökohdaksi

Lisätiedot

TILINTARKASTUS VAI TOIMINNANTARKASTUS. Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki

TILINTARKASTUS VAI TOIMINNANTARKASTUS. Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki TILINTARKASTUS VAI TOIMINNANTARKASTUS Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki Yhdistyslain muutos 1.9.2010 Yhdistyslain (678/2010) muutos tullut voimaan 1.9.2010 Keskeisimmät muutokset Toiminnantarkastus Tämän lain

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 122/53/02

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 122/53/02 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 122/53/02 21.05.2002 Opetusministeriö Taideteollinen korkeakoulu TAIDETEOLLISEN KORKEAKOULUN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2001 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään

Lisätiedot

AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA TARKASTUSSÄÄNTÖ

AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA TARKASTUSSÄÄNTÖ AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA TARKASTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 15.11.2006 SISÄLLYSLUETTELO VALVONTAJÄRJESTELMÄ...3 1 ULKOINEN JA SISÄINEN VALVONTA...3 TARKASTUSLAUTAKUNTA...3 2 TARKASTUSLAUTAKUNNAN

Lisätiedot

1 Yleistä. 2 Kokouspalkkiot LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

1 Yleistä. 2 Kokouspalkkiot LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 1 Yleistä 2 Kokouspalkkiot Luottamushenkilöille suoritetaan tämän säännön mukaisesti palkkiota luottamustoimen hoitamisesta, korvausta ansionmenetyksestä ja kustannuksista,

Lisätiedot

Henkilönsuojainten markkinavalvontahankkeen 2013 loppuraportti

Henkilönsuojainten markkinavalvontahankkeen 2013 loppuraportti Henkilönsuojainten markkinavalvontahankkeen 2013 loppuraportti Kuva: Unto Kärkkäinen Työsuojelunäyttely Sivu 2 / 7 Sisällys Tiivistelmä. 3 1 Hankkeen tausta ja tavoite.3 1.1 Hankkeen taustaa 3 1.2 Hankkeen

Lisätiedot

Tarjouspyyntö Pälkäneen kunnan hallinnon ja talouden tarkastamisesta

Tarjouspyyntö Pälkäneen kunnan hallinnon ja talouden tarkastamisesta Tarjouspyyntö 1(5) Tarjouspyyntö Pälkäneen kunnan hallinnon ja talouden tarkastamisesta Pyydämme tarjousta kuntalain 72 :n mukaisesta kunnan hallinnon ja talouden tarkastuksesta sekä kunnan tytäryhteisöjen

Lisätiedot

Paperi-insinöörit ry:n uudet säännöt Sääntöjen alla on lista sääntöihin tehdyistä muutoksista

Paperi-insinöörit ry:n uudet säännöt Sääntöjen alla on lista sääntöihin tehdyistä muutoksista Paperi-insinöörit ry:n uudet säännöt Sääntöjen alla on lista sääntöihin tehdyistä muutoksista Uudet säännöt hyväksytetään jäsenillä Vuosikokouksessa 15.4.2016 ja syyskokouksessa 2016 Uudet Säännöt 2016

Lisätiedot

Sorvari Vuokko jäsen 9:53-13:05. Mäntyharju Kari sihteeri

Sorvari Vuokko jäsen 9:53-13:05. Mäntyharju Kari sihteeri PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 30.04.2015 AIKA 30.04.2015 klo 09:42-13:05 PAIKKA Halstarin kabinett OSALLISTUJAT LÄSNÄ Packalen Paul pj Parnetti Alfonso jäsen Peippo Jukka varapj Sorvari Vuokko

Lisätiedot

Kunnanhallitus salainen 31 11.06.2013 Kunnanhallitus 195 18.06.2013. Tilintarkastuskertomus 2012

Kunnanhallitus salainen 31 11.06.2013 Kunnanhallitus 195 18.06.2013. Tilintarkastuskertomus 2012 salainen 31 11.06.2013 195 18.06.2013 Tilintarkastuskertomus 2012 Khsal 31 Tarkastuslautakunta 42 5.6.2013 ja kunnanjohtaja ovat laatineet vuoden 2012 tilinpäätöksen, joka sisältää toimintakertomuksen,

Lisätiedot

Asko Torssonen jäsen. Hannu Leskinen sairaanhoitopiirin johtaja 50. Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja

Asko Torssonen jäsen. Hannu Leskinen sairaanhoitopiirin johtaja 50. Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja PÖYTÄKIRJA 8/2009 Kokousaika klo 11.00 12.30, 13.00 14.20 Kokouspaikka Bagh koulutuskeskus A6 Osallistujat Muut osallistujat Unto Valpas esittelijä, puheenjohtaja sihteeri 53 Henrik Hämäläinen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

LAUSUNTO OSUUSKUNTA PPO:N KOKOUKSELLE

LAUSUNTO OSUUSKUNTA PPO:N KOKOUKSELLE LAUSUNTO OSUUSKUNTA PPO:N KOKOUKSELLE Pohjois-Suomen aluehallintoviraston määräys 27.3.2014 1. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on päätöksellään 27.3.2014 määrännyt osuuskuntalain (1488/2001) 7 luvun

Lisätiedot

Aika Tiistai 31.3.2015 klo 18: Toimitupa Murtsikka, Murtomäentie 1003 B

Aika Tiistai 31.3.2015 klo 18: Toimitupa Murtsikka, Murtomäentie 1003 B ETELÄ KAJAANIN KYLÄT RY PÖYTÄKIRJA 1(5) VUOSIKOKOUS 31.3.2015 Aika Tiistai 31.3.2015 klo 18: Paikka Toimitupa Murtsikka, Murtomäentie 1003 B Osallistujat Fordell Pertti Juntunen Raija Kauppinen Esko Kallio

Lisätiedot

79 22.11.2011. Hankinnan kuvaus

79 22.11.2011. Hankinnan kuvaus Tarkastuslautakunta 1.1.2009-30.6.2013 79 22.11.2011 ERITYISTARKASTUSPALVELUN HANKINTA TARLAU 79 Hankinnan kuvaus Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 26.9.2011 antanut tarkastuslautakunnan tehtäväksi vihreiden

Lisätiedot

Haukiputaan kunta. Konserniohjeet

Haukiputaan kunta. Konserniohjeet Haukiputaan kunta Konserniohjeet 17.1.2011 2 Sisältö 1 Kuntakonserni... 3 2 Konserniohjeiden soveltamisala... 3 3 Kunnan ohjausvallan käyttäminen... 3 3.1. Hallinnon järjestäminen... 4 3.2. Toiminnan suunnittelu...

Lisätiedot