JHTT-TILINTARKASTAJIEN LAADUNVARMISTUSJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMISPROJEKTI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JHTT-TILINTARKASTAJIEN LAADUNVARMISTUSJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMISPROJEKTI"

Transkriptio

1 JHTT-TILINTARKASTAJIEN LAADUNVARMISTUSJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMISPROJEKTI 4/2003

2 JHTT-TILINTARKASTAJIEN LAADUNVARMISTUS- JÄRJESTELMÄN KEHITTÄMISPROJEKTI Loppuraportti 4/2003 VALTIOVARAINMINISTERIÖ BUDJETTIOSASTO TUTKIMUKSIA JA SELVITYKSIÄ

3 VALTIOVARAINMINISTERIÖ Snellmaninkatu 1 A PL VALTIONEUVOSTO Puhelin (09) Telefaksi (09) Internet Julkaisun tilaukset Puh. (09) Taitto Edita Prima Oy ISSN ISBN Edita Prima Oy HELSINKI 2003

4 Kuvailulehti Julkaisija ja julkaisuaika Valtiovarainministeriö, lokakuu 2003 Tekijät Hallintotieteiden maisteri Tarja Vilmunen Julkaisun nimi Julkaisun osat/ muut tuotetut versiot Asiasanat JHTT-tilintarkastajien laadunvarmistusjärjestelmän kehittämisprojekti Julkaisu on saatavissa myös Internetistä osoitteessa kohdassa julkaisut/julkaisusarjat/tutkimukset ja selvitykset Tilintarkastaja, JHTT, laadunvarmistus, laaduntarkastus Julkaisusarjan nimi ja numero Julkaisun tunnistetiedot Julkaisun myynti/jakaja Julkaisun kustantaja Painopaikka ja -aika Tiivistelmä Tutkimukset ja selvitykset, 4/2003 ISSN Sivuja 66 ISBN Kieli Suomi Valtiovarainministeriön budjettiosasto, p. (09) Valtiovarainministeriö Edita Prima Oy, Helsinki 2003 Hinta 10 + alv Projektin päätavoitteena oli sellaisen JHTT-tilintarkastajien laadunvarmistusjärjestelmän suunnittelu ja rakentaminen, joka täyttää EU:n komission lakisääteisille tilintarkastajille suosittelemat laadunvarmistuksen minimivaatimukset (2001/256/EY). Projektin puitteissa on annettu laadun tukihenkilöille koulutusta laaduntarkastustehtäviin. Projektin aikana on myös laadittu luonnokset tarvittaviksi lomakkeiksi. Loppuraportissa ehdotetaan kaksi vaihtoehtoista tapaa JHTT-laadunvarmistusjärjestelmän organisoimiseksi. Toisessa vaihtoehdossa laadunvarmistusjärjestelmä olisi JHTT-yhdistyksen toimintaa ja toisessa vaihtoehdossa JHTT-lautakunnan toimintaa. Erityisesti viimeksi mainitun vaihtoehdon valitseminen edellyttää useiden julkishallinnon ja -talouden tilintarkastajista annetun lain säännösten tarkistamista. Loppuraportissa on tehty myös useita muita toimenpide-ehdotuksia laadunvarmistusjärjestelmän kehittämiseksi.

5 Presentationsblad Utgivare och datum Finansministeriet, oktober 2003 Författare Magister i förvaltningsvetenskap Tarja Vilmunen Publikationens titel Publikationens andra versioner Nyckelord Projektet för att utveckla kvalitetsgarantisystemet för OFR-revisorer Publikationen finns tillgänglig på Internet på webbadressen under linken julkaisut/julkaisusarjat/tutkimukset ja selvitykset Revisor, OFR, kvalitetssäkring, kvalitetskontroll Publikationsserie och nummer Publikationens kännetecknen Beställningar/ distribution Förläggare Tryckeri/ tryckningsort och -år Sammandrag Studier och utredningar, 4/2003 ISSN ISBN Sidor Språk Pris 66 Finska 10 + moms Finansministeriets budgetavdelning, tfn (09) Finansministeriet Edita Prima Ab, Helsingfors 2003 Projektets huvudmål var att planera och skapa ett sådant kvalitetssäkringssystem för OFR-revisorer som uppfyller EU-kommissionens rekommendation om kvalitetssäkring av lagstadgad revision i Europeiska unionen: minimikrav (2001/256/EG). Inom projektets ram har man gett stödpersoner utbildning för kvalitetskontrolluppgifter och gjort utkast till behövliga blanketter. I slutrapporten föreslås två alternativa system för att organisera OFRkvalitetssäkringssystemet. Enligt det ena alternativet skulle detta system skötas av OFR-föreningen och enligt det andra alternativet av OFRnämnden. Om det senare alternativet väljs förutsätts speciellt en revidering av flera bestämmelser i lagen om revisorer inom den offentliga förvaltningen och ekonomin. I slutrapporten ingår dessutom flera andra åtgärdsförslag för att utveckla kvalitetssäkringssystemet.

6 Documentation page Publisher and date Ministry of Finance, October 2003 Author Ms. Tarja Vilmunen, Master of Science of Administration Title of publication Parts of publication/ other publications Keywords Project for developing the quality assurance system of CPFAauditors The publication can be found on Internet at the web-site under the link julkaisut/julkaisusarjat/tutkimukset ja selvitykset Auditor, Chartered Public Finance Auditor (CPFA), quality assurance, quality control Publications series and number Identifications For sale at/ distributor Financier of publication Printing place and year Summary Research and studies, 4/2003 ISSN ISBN No. of pages Language Price 66 Finnish 10 + VAT Ministry of Finance, Budget Department, p. (09) Ministry of Finance Edita Prima Plc, Helsinki 2003 The main objective of the project was to plan and to create a quality assurance system for CPFA-auditors, which fulfils the EU-Commission Recommendation on quality assurance for the statutory audit in the European Union: minimum requirements (2001/256/EC). Within the framework of the project support persons have been given training for quality control tasks and drafts of the required forms have been made. The project proposed two alternative ways of organizing the CPFA-quality assurance system. According to one alternative that system would be under the auspices of the CPFA-association and according to the other alternative it would be under the auspices of the CPFA-board. If the latter alternative is chosen, a revision of several provisions of the Act on Chartered Public Finance Auditors would be required. The final report also contains several other proposals for measures to be taken in order to develop the quality assurance system.

7 SISÄLLYS SISÄLLYS KÄSITTEET JOHDANTO PROJEKTIN TAVOITTEET JA TOTEUTUS Käynnistys ja suunnittelu Suunnitelma laadunvarmistusjärjestelmäksi ja tukihenkilöiden koulutus Pilotointi ja järjestelmän kehittäminen LAADUNTARKASTUKSET Yleistä Laaduntarkastusten tulokset Palautteet laaduntarkastuksista Johtopäätöksiä LAADUNVARMISTUKSEN ORGANISOINTI Laadunvarmistus JHTT-yhdistyksen toimintana Laadunvarmistus JHTT-lautakunnan toimintana TOIMENPIDE-EHDOTUKSIA LAADUNVARMISTUSJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMISEKSI LIITTEET 1 Kartoituslomake Tiedote laaduntarkastuskäynnistä Salassapitosopimus Vertailu komission suosituksen ja JHTT-laadunvarmistusjärjestelmän välillä

8 10

9 KÄSITTEET Tässä raportissa G ja suunnitelmassa JHTT-tilintarkastajien laadunvarmistusjärjestelmässä käytettyjä keskeisiä käsitteitä Lakisääteinen tilintarkastus Lakisääteisestä tilintarkastuksesta on kyse silloin, jos yhteisöä koskevassa lainsäädännössä edellytetään yhteisön tilintarkastajaksi julkishallinnon ja talouden tilintarkastuslautakunnan hyväksymä henkilö tai yhteisö. Laadunvarmistus (quality assurance) Yleiskäsite, joka pitää sisällään laadunvalvonnan ja laaduntarkastuksen. Laadunvarmistus tarkoittaa tässä siis järjestelmää kokonaisuutena. Laadunvalvonta (quality control) Tilintarkastajan/tilintarkastusyhteisön omia laadunvalvonta-menetelmiä. Laaduntarkastus Ulkopuolisen riippumattoman tarkastajan suorittama tarkastus. JHTT-tilintarkastajien laaduntarkastuksesta huolehtivat toiset JHTT-tilintarkastajat (nk. quality reviewtarkastus). Projektin aikana toteutettiin koulutuksellisia laaduntarkastuksia, joiden yhtenä vahvana elementtinä oli järjestelmän jatkokehittäminen. 11

10 12

11 JOHDANTO 1. JOHDANTO Julkishallinnon ja talouden tilintarkastajat ry:n (JHTT-yhdistys) hallitus päätti kesäkuussa 2000 asettaa työryhmän, jonka tehtävänä oli laatia alustava ehdotus JHTTtilintarkastajien laadunvarmistuksen toimintasuunnitelmaksi mukaan lukien keskeiset toimenpidekokonaisuudet, jotka JHTT-yhdistyksen jäsenten laadunvarmistuksen järjestämiseksi tulee ottaa huomioon. Tämän valmistelutyöryhmän esitys valmistui JHTT-yhdistyksen selvitystyöstä pyydettiin lausunnot keskeisiltä sidosryhmiltä, muun muassa kaikilta JHTT-yhteisöiltä. Lähes kaikissa annetuissa lausunnoissa JHTT-tilintarkastajien laadunvarmistusjärjestelmää pidettiin tarpeellisena. Aiemman selvitystyön ja saatujen lausuntojen pohjalta JHTT-yhdistys esitti kesäkuussa 2002 valtiovarainministeriölle, että JHTT-laadunvarmistusjärjestelmän käynnistämiseksi ja läpiviemiseksi ministeriön varoista myönnettäisiin JHTT-laadunvarmistus-projektille rahoitusta. Valtiovarainministeriö ilmoitti, että suhtautuu JHTT-yhdistyksen hakemukseen myönteisesti. Projektin käynnistämisestä tehtiin valtiovarainministeriön ja HTM Tarja Vilmusen kanssa toimeksiantosopimus. Projektin päätavoitteeksi asetettiin sellaisen JHTT-tilintarkastajien laadunvarmistusjärjestelmän suunnittelu ja rakentaminen, joka täyttää EU:n komission (2001/256/ EY) lakisääteisille tilintarkastajille suosittelemat laadunvarmistuksen minimivaatimukset. Projektin osatavoitteiksi ja tulokseksi asetettiin laadun tukihenkilön koulutus laaduntarkastustehtäviin, laadunvarmistusjärjestelmän pilotointi ja valmistautuminen laadunvarmistusjärjestelmän käyttöönoton toteutukseen. Projektin aikataulua jatkettiin alkuperäisestä suunnitelmasta kolmella kuukaudella koulutuksellisten laaduntarkastusten toteutusaikataulujen vuoksi syyskuun loppuun Projektia ohjasi projektisopimuksen mukaisesti projektin johtoryhmä. Johtoryhmän kuului valtiovarainministeriön edustajana neuvotteleva virkamies Petri Syrjänen ja JHTT-yhdistyksen hallitus: kaupunginreviisori Pirjo Hakanpää pj, ylitarkastaja Juha Pekka Niemi vpj, ylitarkastaja Klaus Krokfors, JHTT-tilitarkastaja Juha Tuohimäki, tarkastuslautakunnan sihteeri Oiva Virta, JHTT-tilintarkastaja Eero Prepula ja toimitusjohtaja Raija Porokka-Maunuksela. Yhdistyksen vuosikokous pidettiin Helsingissä. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin tuolloin Klaus Krokfors, varapu- 13

12 JOHDANTO heenjohtajaksi Raija Porokka-Maunuksela ja muiksi hallituksen jäseniksi: tarkastusjohtaja Pirjo Hakanpää, partner Aatos Hallipelto, kamreeri Pentti Katavisto, kehityspäällikkö Oiva Myllyntaus sekä JHTT-tilintarkastaja, kehityspäällikkö Juha Tuohimäki. Projektin johtoryhmä kokoontui kaikkiaan kuusi kertaa. Johtoryhmän sihteerinä toimi projektipäällikkö Tarja Vilmunen. Projektin käytännön tehtävien tukemiseksi asetettiin johtoryhmän jäsenistä pienempi kolmen hengen työryhmä, johon kuuluivat johtoryhmästä Raija Porokka-Maunuksela, Juha Tuohimäki ja Oiva Virta. Projektin työryhmä kokoontui projektin aikana neljä kertaa. Projektista on valmistunut kaksi osaraporttia. 1. osaraportin liitteenä on luonnos JHTTtilintarkastajien laadunvarmistusjärjestelmästä. Luonnos lähetettiin tammikuussa 2003 lausuntokierrokselle muun muassa JHTT-yhteisöihin. Luonnosta muokattiin saatujen palautteiden pohjalta ja suunnitelma JHTT-tilintarkastajien laadunvarmistusjärjestelmästä on projektin 2. osaraportin liitteenä. Tämän JHTT-tilintarkastajien laadunvarmistusjärjestelmän kehittämisprojektin loppuraportissa kerrataan lyhyesti projektin tavoitteet ja toimenpiteet sekä kuvataan toteutettuja koulutuksellisia laaduntarkastuksia, niiden tuloksia, tarkastuksista saatuja palautteita ja johtopäätöksiä. Luvussa viisi esitetään toimenpide-ehdotuksia JHTT-tilintarkastajien laadunvarmistusjärjestelmän kehittämisestä. 14

13 PROJEKTIN TAVOITTEET JA TOTEUTUS 2. PROJEKTIN TAVOITTEET JA TOTEUTUS Projektin päätavoitteena oli suunnitella ja rakentaa JHTT-tilintarkastajien laadunvarmistusjärjestelmä, joka täyttää EU:n komission lakisääteisille tilintarkastajille suosittelemat laadunvarmistuksen minimivaatimukset (Euroopan yhteisöjen komission suositus 2001/256/EY). Suosituksen käyttöönottoa ja soveltamista käytännössä EU:n jäsenmaissa seurataan ja mikäli laadunvarmistusta ei ole toteutettu tyydyttävästi vuoden 2003 loppuun mennessä, komissio harkitsee direktiivin tai asetuksen antamista. Komissio antaa suosituksia muun muassa laadunvarmistusjärjestelmän soveltamisalasta, menetelmistä, tarkastuksen kattavuudesta ja tarkastettavien valinnasta, laaduntarkastuksen laajuudesta, järjestelmän julkisesta valvonnasta ja raportoinnista, kurinpidollisista toimista, salassapitovelvollisuudesta, laaduntarkastajien pätevyydestä, riippumattomuudesta ja objektiivisuudesta. Projektin 2. osaraportin liitteessä olevaan laadunvarmistusjärjestelmän suunnitelmaan on liitetty vertailu komission suosituksesta ja JHTT-tilintarkastajien laadunvarmistusjärjestelmän suunnitelmasta. Suunnitelman mukaisesti toteutettu laadunvarmistusjärjestelmä ei kaikilta yksityiskohdiltaan vielä täytä EU:n komission suositusta. Järjestelmän jatkokehittämisessä tulee huomioida myös komission mahdollisesti myöhemmin antaman direktiivin tai asetuksen vaatimat muutokset. Lakisääteinen tilintarkastus on se tilintarkastuksen osa-alue, josta säädetään laissa. On kuitenkin huomattava, että lakisääteisellä tilintarkastuksella tarkoitetaan EU-yhteyksissä ja JHTT-tilintarkastajia koskevassa lainsäädännössä eri asioita. JHTT-tilintarkastajien osalta komission suositukset tulevat sovellettavaksi vain tilintarkastuslain 14 :n mukaisissa tapauksissa eli silloin, kun JHTT-tilintarkastaja on valittu kuntaenemmistöisen osakeyhtiön tilintarkastajaksi HTM-tilintarkastajan sijasta. Projektin lähtökohtana on kuitenkin ollut rakentaa koko JHTT-kenttää palveleva laadunvarmistusjärjestelmä, joka täyttäisi ennakoivasti EU komission suosituksen keskeiset kohdat. Laadunvarmistusjärjestelmä koostuu laadun tukihenkilöiden laaduntarkastuskäynneistä ja laatukoulutuksesta. JHTT-laadunvarmistusjärjestelmän organisaatioon kuuluu järjestelmästä vastaava toimielin ja laadun tukihenkilöt. 15

14 PROJEKTIN TAVOITTEET JA TOTEUTUS Projekti oli jaettu toiminnallisesti projektisuunnitelmassa kolmeen vaiheeseen, jotka olivat: 1. vaihe: Käynnistys ja suunnittelu 2. vaihe: Laadunvarmistusjärjestelmän toteutus ja laadun tukihenkilöiden koulutus 3. vaihe: Pilotointi ja järjestelmän kehitys 2.1. Käynnistys ja suunnittelu Projektin ensimmäiseen vaiheeseen kuului hyväksytyn projektin tehtäväsuunnitelman mukaisesti luonnoksen laatiminen JHTT-tilintarkastajien laadunvarmistusjärjestelmän toteutussuunnitelmasta. Suunnittelujaksoon sisältyi myös laadun tukihenkilöiden valinta. Projektipäällikkö lähetti JHTT-yhteisöiden toimitusjohtajille päivätyn tiedotekirjeen, jossa tiedusteltiin ko. yhteisön ehdotusta laadun tukihenkilöksi/tukihenkilöiksi. Valittavien tukihenkilöiden kriteereiksi asetettiin: JHTT-yhdistyksen jäsenyys 3-5 vuoden kokemus toimimisesta JHTT-tilintarkastajana riittävä käytännön tarkastuskokemus kiinnostusta ja halua osallistua laadun tukihenkilöiden koulutukseen ja laadunvarmistusjärjestelmän kehittämiseen hyvät yhteistyötaidot Laadun tukihenkilöiksi ehdotettiin tai ilmoittautui yhteensä 13 JHTT-tilintarkastajaa. Projektin johtoryhmä valitsi projektipäällikön ehdotuksesta kokouksessaan seuraavat JHTT-tilintarkastajat laadun tukihenkilöiksi: JHTT-tilintarkastaja Erkki Eskola (JHTT, HTM) Leena Flinck (JHTT) Elina Hämäläinen (JHTT, HTM, KHT) Pentti Kananoja (JHTT, KHT) Kaj Kiljander (JHTT, KHT) Ilkka Koutaniemi (JHTT) Esko Säilä (JHTT) Sirpa Toriseva (JHTT, HTM) Urpo Vainionpää (JHTT) toimipaikka Tampereen kaupunki Oy Audiator Ab SVH Julkistarkastus Oy KPMG Kunta Oy Suomen Kuntatarkastus Oy Oulun kaupunki KPMG Kunta Oy Oy Audiator Ab Helsingin kaupunki 16

15 PROJEKTIN TAVOITTEET JA TOTEUTUS Heidän lisäkseen projektin johtoryhmä valitsi Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuspäällikkö Erkki Pitkäsen laadun tukihenkilöksi, jotta laadunvarmistusjärjestelmään saataisiin myös valtion hallinnossa toimivista JHTT-tilintarkastajista edustaja. Valituista laadun tukihenkilöistä Urpo Vainionpää perui koulutuspäiville osallistumisensa, eikä sen vuoksi voinut osallistua koulutuksellisten laaduntarkastusten suorittamiseen. Projektin ensimmäisestä vaiheesta on valmistunut 1. osaraportti. Raportti hyväksyttiin johtoryhmän kokouksessa ja lähetettiin valtiovarainministeriöön Suunnitelma laadunvarmistusjärjestelmäksi ja tukihenkilöiden koulutus Projektin toisen vaiheen tehtäväkokonaisuuteen kuuluivat laadunvarmistussuunnitelman käsittely sidospiireissä ja suunnitelman muutosten käsittely, yleinen koulutustilaisuus, laaduntarkastuksen lomakkeiden suunnittelu, laatuohjeistus ja tukihenkilöiden koulutus. Projektin johtoryhmä hyväksyi kokouksessa suunnitelmaluonnoksen JHTT-tilintarkastajien laadunvarmistusjärjestelmäksi. Luonnos lähetettiin kommentoitavaksi keskeisille sidosryhmille. Luonnoksesta ovat antaneet kommentteja Helsingin kaupungin tarkastusvirasto, Julkishallinnon ja -talouden tilintarkastuslautakunta (JHTT-lautakunta), JHTT-tilintarkastaja Jarmo Lohi, Tampereen kaupungin tarkastustoimi, Oy Audiator Ab, Suomen Kuntaliitto, SVH Julkistarkastus Oy, Valtiontilintarkastajain kanslia ja valtiovarainministeriö. Lähes kaikki kommentinantajat pitivät JHTT-tilintarkastajien laadunvarmistusjärjestelmän kehittämistä erittäin tärkeänä. Luonnoksen yksityiskohtiin tehtiin useita muutosehdotuksia. Saaduista kommenteista projektipäällikkö laati yhteenvedon joka sisältää myös projektipäällikön muutosehdotukset suunnitelmaluonnokseen. Yhteenveto ja muutosehdotukset on käsitelty johtoryhmän kokouksessa Johtoryhmä hyväksyi suunnitelman JHTT-laadunvarmistusjärjestelmän periaatteista. Projektin tavoitteena oli järjestää yhteistyössä JHTT-yhdistyksen kanssa laadunvarmistusjärjestelmään liittyvä yleinen koulutustilaisuus JHTT-yhdistyksen ylimääräisen kokouksen yhteyteen helmikuussa Koulutustilaisuuden järjestämisestä luovuttiin aikapulan vuoksi. Laadun tukihenkilöille pidettiin koulutuspäivät Helsingissä. Projektin johtoryhmä valitsi tarjousten perusteella kouluttajaksi Oy Inreviso Ab:n. Kouluttajana toimi johtava konsultti Eila Koivu, CIA, CCSA, CFE, CISA. Koulutuspäivillä käytiin läpi suunnitelma JHTT-tilintarkastajien laadunvarmistusjärjestelmästä, laaduntarkas- 17

16 PROJEKTIN TAVOITTEET JA TOTEUTUS tuksen työlomakkeet ja käytännön ryhmätyöharjoitukset. Koulutuspäivien lisäksi tukihenkilöiden koulutukseen kuului harjoituslaaduntarkastuskäynti. Harjoituskäyntikohteina olivat ne laadun tukihenkilöt, joilla oli tässä raportissa tarkoitettuja lakisääteisiä tilintarkastuksia. Tällaisia tukihenkilöitä oli yhteensä viisi. Laaduntarkastukseen liittyvän ohjeistuksen kehitystyö on aloitettu kehittämällä laaduntarkastuksen työlomakkeet. Projektipäällikkö laati yksittäisen JHTT-tilintarkastajan toimeksiantokohtaiseen laaduntarkastukseen liittyvät työlomakkeet. Työlomakkeiden pohjana on ollut tilintarkastuslaki, kuntalaki, JHTT-lautakunnan ohjeet ja tilintarkastusalan suositukset, erityisesti JHTT-yhdistyksen julkaisema Hyvä tilintarkastustapa julkishallinnossa. Projektipäällikkö tutustui myös HTM-tilintarkastajien laadun tuki- ja varmennusjärjestelmän työlomakkeisiin. Työlomakkeiden sisältöä on työstetty projektin työryhmässä. Kommentteja lomakkeiden sisällöstä on saatu myös Tampereen yliopiston yliassistentti Jarmo Vakkurilta. Työlomakkeita työstettiin edelleen laadun tukihenkilöiden koulutuspäivillä. Projektin aikana käytettävät työlomakkeet liitteenä 1. Koulutuspäivillä käytiin läpi myös luonnos laadun tukihenkilön salassapitosopimuksesta. Luonnoksen pohjana on sisäisten tarkastajien laadunvarmistusjärjestelmässä käyttämä salassapitosopimus. Työlomakkeet koostuvat seuraavista lomakkeista: 1) Kartoituslomake Kartoituslomakkeen avulla laadun tukihenkilö saa taustatietoja tarkastettavasta ja lomakkeella pyritään myös selvittämään tarkastettavan työn nykyisen laadun valvonnan taso. Kartoituslomake lähetetään tarkastettavalle noin kaksi viikkoa ennen tarkastusta ja tarkastettava palauttaa lomakkeen laadun tukihenkilölle noin viikkoa ennen sovittua tarkastusajankohtaa. Kartoituslomakkeessa tai sen liitteenä on luettelo tarkastettavan kolmen edellisvuoden tarkastuskohteista ja niiden %-osuudet tarkastettavan työajasta. Näistä laadun tukihenkilö voi tehdä valinnan laadun tarkastuskohteeksi. Tarkastettava voi esittää lomakkeella myös toivomuksensa laadun tukihenkilölle aiheista, joita toivoisi käsiteltävän laaduntarkastuksen yhteydessä. 2) Toimeksiantokohtainen lomake Toimeksiantokohtaisen lomakkeen kysymysten kautta käydään tarkastuksen yhteydessä läpi tarkastusprosessin vaiheet. Toimeksiantokohtainen lomake on projektin aikana työstetty kunnan ulkoisia tarkastuksia silmälläpitäen. Osiot käydään läpi kysymysten vastausjaottelulla kyllä/ei/ei sovellu toimeksiantoon. Lisäksi kunkin kysymyksen jälkeen tukihenkilö voi kirjata lisätietoja ja perusteluja johtopäätöksestään. 18

17 PROJEKTIN TAVOITTEET JA TOTEUTUS 3) Raporttilomake Laadun tukihenkilö kokoaa kartoituslomakkeella ja toimeksiantokohtaisella lomakkeella sekä keskusteluissa saamansa tiedot johtopäätöksinään raporttilomakkeelle. Raporttilomakkeen yleinen osio kartoittaa JHTT-tilintarkastajan nykyisen (esim. JHTTyhteisön sisäistä) laadunvalvonnan tasoa ja toimeksiantokohtainen osio käsittelee tarkastuksen kohteena olleen yksittäisen toimeksiannon tarkastusprosessin laatua. Lomakkeella kerätään myös tarkastettavien palautetta laadunvarmistusjärjestelmän jatkokehitykseen. Raporttilomakkeella on tukihenkilön ehdotus laaduntarkastuksen päätöksestä. Jatkossa raporttilomake lähetetään yksilötiedot poistettuna päätösvaltaiselle toimielimelle. Raporttilomakkeessa laaduntarkastuksen tulos jaotellaan välttävä/hyvä/erinomainen -jaottelulla. Lisäksi kunkin laadun osion kohdalla tukihenkilö voi antaa kehittämis- ja toimenpide-ehdotuksia. Projektin toisen vaiheen jälkeen valmistui 2. osaraportti. Johtoryhmä päätti , että 2.osaraportti lähetetään johtoryhmän jäsenille kommentoitavaksi sähköpostin välityksellä. Projektipäällikkö lähetti osaraportin johtoryhmän jäsenille. Osaraportin tekstiin tehtiin muutamia teknisiä korjausehdotuksia, jotka projektipäällikkö toteutti. 2. osaraportti lähetettiin valtiovarainministeriöön Pilotointi ja järjestelmän kehittäminen Projektin kolmannen vaiheen tehtävinä olivat laaduntarkastusten pilotoinnin organisointi ja toteutus sekä yhteenvedon tekeminen pilottikokemusten pohjalta, järjestelmän kehittämisehdotukset ja loppuraportin laadinta. Seuraavaksi tarkastellaan toteutettuja laaduntarkastuksia, tuloksia ja palautteita sekä järjestelmän kehittämisehdotuksia. 19

18 20

19 LAADUNTARKASTUKSET 3. LAADUNTARKASTUKSET 3.1. Yleistä Projektin johtoryhmä päätti kokouksessaan, että projektin aikana tehdään vain koulutuksellisia käyntejä, jotka jakautuvat 1) laadun tukihenkilöiden koulutukseen liittyviin tukihenkilöiden kesken tehtäviin käynteihin ja 2) tukihenkilöiden suorittamiin käynteihin vapaaehtoisesti laadunvarmistukseen ilmoittautuneiden JHTT-tilintarkastajien luona. Näistä laadun tarkastuksista ei annettu erillistä päätöstä, mutta osallistuminen järjestelmän kehittämistyöhön otetaan luonnollisesti huomioon kun varsinaiset laadun tarkastukset aloitetaan. Laadun tukihenkilöiden keskinäiset tarkastuskäynnit liittyvät heidän koulutukseensa, eikä niistä maksettu tarkastusmaksuja eikä tukihenkilöille korvausta. Projektin johtoryhmä päätti , projektipäällikön esityksestä, pyytää JHTT-yhdistyksen hallitusta ottamaan huomioon tarvittavan rahoituksen yhdistyksen talousarviossa laadun tukihenkilöiden kustannusten kattamiseksi vapaaehtoisesti ilmoittautuneiden tilintarkastajien koulutuksellisten käyntien osalta. JHTT-yhdistyksen hallitus hyväksyi hakemuksen. Järjestelmäluonnoksessa esitetty ristiintarkastamisen mahdollisuus, eli käytäntö, jossa kilpailevan JHTT-yhteisön palveluksessa oleva, laadun tukihenkilönä toimiva JHTTtilintarkastaja, suorittaisi laaduntarkastuksen kilpailevan yhteisön tilintarkastajan luona, nähtiin jo luonnoksesta tulleissa kommenteissa erittäin ongelmalliseksi toteuttaa. Laadun tukihenkilöitä valitessa tämä seikka ei ollut tullut merkittävästi esille. Laaduntarkastusten pilottiluonteen ja järjestelmän testaustarpeiden vuoksi päädyttiin siihen, että tukihenkilöiden väliset ja varsinaiset pilottilaaduntarkastukset suorittaisivat ne tukihenkilöt, jotka eivät ole tällä hetkellä JHTT-yhteisön palveluksessa. Laadun tukihenkilöinä toimivat päätöksen mukaisesti Tampereen kaupungin kaupunginreviisori Erkki Eskola, Oulun kaupungin tarkastuspäällikkö Ilkka Koutaniemi ja Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuspäällikkö Erkki Pitkänen. Poikkeuksena yleislinjauksesta tilintarkastaja Leena Flinck suoritti yhden laadun tukihenkilön laaduntarkastuksen. 21

20 LAADUNTARKASTUKSET Projektisuunnitelman mukaisesti projektin aikana suoritetut vapaaehtoiset laaduntarkastukset kohdistuivat lakisääteistä tarkastusta suorittaviin yksittäisiin JHTT-tilintarkastajiin tarkastusprosesseihin. JHTT-yhteisöjen laadunvarmistuksia ei projektin aikana suoritettu. Projektin aikana saadut kokemukset ja palautteet ovat siis tulleet kuntien, kuntayhtymien ja seurakuntien ulkoisesta tarkastuksesta. Projektin aikana suoritettiin 5 laadun tukihenkilöiden koulutukseen liittyvää tarkastusta ja 10 pilottilaaduntarkastusta laaduntarkastukseen vapaaehtoisesti ilmoittautuneiden JHTT-tilintarkastajien luona. Laaduntukihenkilöiden tarkastusparit sovittiin tukihenkilöiden kesken. Tarkastuksiin vapaaehtoisesti ilmoittautuneet JHTT-tilintarkastajat saivat valita edellä mainituista kolmesta laadun tukihenkilöstä oman tarkastajansa. Suurin osa ilmoittautuneista ilmoittivat toiveensa tietystä tarkastajasta. Kaksi tilintarkastajaa ei ilmoittanut toivettaan ja kaksi ilmoitti, että heille käy kuka tahansa tukihenkilöistä. Näiden tarkastusten osalta laadun tukihenkilövalinnan suoritti projektipäällikkö. Taulukko 1: Suoritetut laaduntarkastukset Laadun tukihenkilö Erkki Eskola Ilkka Koutaniemi Erkki Pitkänen Leena Flinck Tukihenkilöiden koulutuksellisia laaduntarkastuksia (kpl) JHTT-tilintarkastajien pilottilaaduntarkastuksia (kpl) Kaikki vapaaehtoiset tarkastettavat ja tarkastetut laadun tukihenkilöt olivat jonkin JHTT-yhteisön palveluksessa. Tarkastettavia oli viidestä eri JHTT-yhteisöstä. Maantieteellisesti tarkastukset jakaantuivat eri puolelle Suomea. Tarkastettavista kolmella oli myös KHT-tutkinto ja kahdella HTM tutkinto. Yhdellä tarkastetuista oli JHTT, HTM ja KHT-auktorisoinnit. Tarkastettavista kaikki olivat päätoimisia tilintarkastajia. Yksi tarkastetuista toimi sivutoimenaan ulkoisena tarkastajana. Toimeksiantokohtaiset tarkastukset kohdistuivat yhtä lukuun ottamatta toimeksiantoihin, joissa tarkastettava oli vastuullisena tilintarkastajana. Laaduntarkastukset suoritettiin aikavälillä Projektin aikana toteutettavien kaikkien laaduntarkastusten sisältönä oli vuorovaikutteinen ja keskusteleva linja, jotta tarkastuksista saataisiin mahdollisimman paljon materiaalia järjestelmän jatkokehittämistyöhön. Laaduntarkastuksissa keskityttiin arvioimaan JHTT-tilintarkastajan tarkastusprosessin audit trailia. Tarkastusprosessia lähestyttiin sen suunnitelmallisuuden, olennaisuuden ja tarkastettavuuden näkökulmasta. 22

21 LAADUNTARKASTUKSET Laaduntarkastusten laatukriteereiksi sovittiin tarkastuksen suorittavien laadun tukihenkilöiden kanssa, että substanssikysymyksiin ei käynneillä mennä, päälinjoina on oleellisuus- ja tarkoituksenmukaisuusnäkökulmat. Uusintatarkastus -suositus sovittiin annettavaksi järjestelmän kokeiluaste huomioiden vain niissä tapauksissa, joissa asiapapereita ei löydy. Projektipäällikkö lähetti tarkastettaville kesäkuun alussa tiedon laadun tukihenkilöstä ja hänen yhteystietonsa sekä taustatietoa tulevasta laaduntarkastuksesta. Tarkastettaville lähtenyt tiedote liitteenä 2. Tiedotteen mukana lähetettiin kaikki laaduntarkastukseen liittyvät lomakkeet tarkastettavalle tutustumista varten. Lomakkeiden tarkoituksesta ja tavoitteista löytyi myös tietoa tiedotteesta. Tukihenkilö ja tarkastettava sopivat tarkastusajankohdan. Tarkastukset kestivät keskimäärin viisi tuntia. Tarkastusten kestoon vaikutti osaltaan yhteinen aikatavoite (noin neljä tuntia/tarkastus). Tarkastuksissa käytiin keskimäärin kaksi tarkastuskohdetta läpi. Joissakin tapauksissa valittu tarkastuskohde oli niin suuri, että muita tarkastuskohteita ei aikarajauksen vuoksi voitu ottaa mukaan tai tarkastettavalla ei ollut kuin yksi lakisääteinen JHTT-tilintarkastuskohde. Tarkastuksissa oli mukana myös kolmen tilintarkastuskohteen tarkastuksia. Yleensä näissä oli mukana vähintään yksi pienempi toimeksianto (2-4 tarkastuspäivää/vuosi.) Tarkastuksen jälkeen laadun tukihenkilöt lähettivät täytetyt tarkastuslomakkeet projektipäällikölle. Lomakkeet oli mahdollista palauttaa myös sähköpostilla. Osa tarkastettavien palautteista oli liitettynä tarkastuslomakkeisiin, osa tarkastettavista palautti palautelomakkeen tarkastuksen jälkeen suoraan projektipäällikölle sähköpostin välityksellä. Laadun tukihenkilölle ei jäänyt tarkastuksesta mitään asiapapereita. Lomakkeet lähetettiin projektipäällikölle ja kopiot lomakkeista jätettiin tarkastettavalle, tarkastettavan niin halutessa. Tarkastettavalle jäi myös laadun tukihenkilön ennen laaduntarkastustapahtumaa allekirjoittama salassapitosopimus. Projektin aikana toteutettujen laaduntarkastusten vaiheet: ENNAKKOINFORMAATIO, VAPAAEHTOISET TARKASTETTAVAT Projektipäällikkö lähetti ennakkoinformaatiota JHTT-tilintarkastajille laaduntarkastuksista. Vapaaehtoisten tarkastettavien ilmoittautuminen. TUKIHENKILÖIDEN VALINTA Laaduntarkastukseen ilmoittautuneet valitsivat laadun tukihenkilön. Valinnasta ilmoitettiin projektipäällikölle. Projektipäällikkö ilmoitti laadun tukihenkilöille tarkastuskohteet. 23

22 LAADUNTARKASTUKSET LAADUNTARKASTUKSEEN LIITTYVÄ INFORMAATIO Projektipäällikkö lähetti tarkastettavalla tarkastuksessa käytettävät lomakkeet ja keskeiset laatukriteerit tiedoksi. TARKASTUSAIKA JA -PAIKKA Tarkastettava ja laadun tukihenkilö sopivat keskenään tarkastuksen ajankohdan ja paikan. LAADUNTARKASTUS Laadun tukihenkilö allekirjoitti salassapitosopimuksen ennen tarkastuksen aloittamista. Tarkastus suoritettiin käyttäen laaduntarkastukseen tehtyjä työlomakkeita. LAADUN TUKIHENKILÖN RAPORTTI Tukihenkilö lähetti tarkastuslomakkeet projektipäällikölle. Projektipäällikkö teki yhteenvedon tarkastuksista. HAASTATTELUT Projektipäällikkö haastatteli laadun tukihenkilöt ja kahdeksan tarkastetuista. Palautteista koottiin yhteenveto loppuraporttiin. LASKUTUS Tukihenkilöt laskuttivat tarkastuspalkkion ym. JHTT-yhdistyksen hallituksen päätökseen perustuen JHTT-yhdistykseltä. Lasku lähetettiin projektipäällikölle, joka suoritti asiatarkastuksen ja lähetti laskun edelleen JHTT-yhdistyksen rahastonhoitajalle. MERKINTÄ LAADUNTARKASTUSLUETTELOON Laaduntarkastuksista ei annettu virallista päätöstä laadunvalvontatoimielimen puuttuessa. Tarkastukset kirjattiin erilliseen luetteloon. 24

FINANSSIVALVONNAN MÄÄRÄYS- JA OHJEKOKOELMAN UUDISTAMINEN

FINANSSIVALVONNAN MÄÄRÄYS- JA OHJEKOKOELMAN UUDISTAMINEN 11.11.2011 1 (6) Finanssivalvonnalle Lausuntopyyntö 7.10.2011, Dnro 10/2011 FINANSSIVALVONNAN MÄÄRÄYS- JA OHJEKOKOELMAN UUDISTAMINEN Finanssivalvonta (FIVA) on pyytänyt lausuntoa Finanssialan Keskusliitolta

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 2/2016

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 2/2016 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Perjantai 8.4.2016 kello 16.00 17.45 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymän toimisto 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka

Lisätiedot

Tarjouspyyntö Inarin kunnan hallinnon ja talouden tarkastuksesta sekä kuntakonsernin yhtiöiden tilintarkastuksesta.

Tarjouspyyntö Inarin kunnan hallinnon ja talouden tarkastuksesta sekä kuntakonsernin yhtiöiden tilintarkastuksesta. Tarjouspyyntö 1 (5) Tarjouspyyntö Inarin kunnan hallinnon ja talouden tarkastuksesta sekä kuntakonsernin yhtiöiden tilintarkastuksesta. vuosina 2013-2016 1. Tarkastuspalvelujen ostaja Tarjous pyydetään

Lisätiedot

Oulunkaaren kuntayhtymä 10.4.2013. PwC Julkistarkastus KPMG Oy Ab 1.Tarjoajien kelpoisuuden tarkistaminen Merkitty kaupparekisteriin 1 1 1

Oulunkaaren kuntayhtymä 10.4.2013. PwC Julkistarkastus KPMG Oy Ab 1.Tarjoajien kelpoisuuden tarkistaminen Merkitty kaupparekisteriin 1 1 1 Oulunkaaren kuntayhtymä 10.4.2013 Tilintarkastuspalvelut 100 % TARJOAJIEN KELPOISUUS BDO Audiator Oy PwC Julkistarkastus Oy KPMG Oy Ab 1.Tarjoajien kelpoisuuden tarkistaminen Merkitty kaupparekisteriin

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 6/2007 1

HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 6/2007 1 HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 6/2007 1 77 HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSSÄÄNNÖN MUUTTAMINEN Khs 2006-1644 Esityslistan asia Kj/6 Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET. 2 luku Toimielinorganisaatio. 9 Tarkastuslautakunta

HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET. 2 luku Toimielinorganisaatio. 9 Tarkastuslautakunta HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET 2 luku Toimielinorganisaatio 9 Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunnassa on 7 (5?) jäsentä, joista kaupunginvaltuusto valitsee lautakunnan puheenjohtajan ja

Lisätiedot

2 (5) Tarkastussääntö Hyväksytty: yhtymäkokous xx.xx.xxxx xx 17.9.2014. 2.2 Tilintarkastajan tehtävät

2 (5) Tarkastussääntö Hyväksytty: yhtymäkokous xx.xx.xxxx xx 17.9.2014. 2.2 Tilintarkastajan tehtävät 2 (5) 2.2 Tilintarkastajan tehtävät 2.3 Tilintarkastuskertomus Kuntalain 73 75 säädetään tilintarkastajan tehtävistä. Tilintarkastajan on tarkastettava hyvän tilintarkastustavan mukaisesti kunkin tilikauden

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ TERVOLAN KUNNAN JA KUNNAN TYTÄRYHTEISÖJEN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUISTA

TARJOUSPYYNTÖ TERVOLAN KUNNAN JA KUNNAN TYTÄRYHTEISÖJEN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUISTA TERVOLAN KUNTA TARJOUSPYYNTÖ 19.12.2016 TARJOUSPYYNTÖ TERVOLAN KUNNAN JA KUNNAN TYTÄRYHTEISÖJEN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUISTA Tarjous pyydetään kuntalain 14. luvun mukaisesta hallinnon ja

Lisätiedot

LAADUNVALVONTAJÄRJESTELMÄ- JA TOIMEKSIANTOLOMAKE

LAADUNVALVONTAJÄRJESTELMÄ- JA TOIMEKSIANTOLOMAKE LAADUNVALVONTAJÄRJESTELMÄ- JA TOIMEKSIANTOLOMAKE Pyydämme palauttamaan täytetyn lomakkeen osoitteeseen laatu@chamber.fi. Tarkastettava tilintarkastaja Laaduntarkastaja Laadunvalvontajärjestelmän kartoitus

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 4/2010

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 4/2010 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Keskiviikko 14.4.2010 kello 8.00 10.15 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/ (5) Tarkastuslautakunta Tarkjoht/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/ (5) Tarkastuslautakunta Tarkjoht/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 (5) 62 Tarkastuslautakunnan ehdotus kaupunginvaltuustolle vuoden 2014 arviointikertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen käsittelystä sekä vastuuvapaudesta vuodelta

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ ROVANIEMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUISTA VUOSILLE 2013 2016

TARJOUSPYYNTÖ ROVANIEMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUISTA VUOSILLE 2013 2016 1 (6) LUONNOS TARJOUSPYYNTÖ xx.12.2012 TARJOUSPYYNTÖ ROVANIEMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUISTA VUOSILLE 2013 2016 1. Hankintayksikkö Tarjous pyydetään kuntalain 72 :n mukaisesta

Lisätiedot

Maanantai klo

Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 18.02.2013 klo 9.00 11.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

17.12.2015 PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ 1.1.2013 LUKIEN

17.12.2015 PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ 1.1.2013 LUKIEN 1 (5) PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ 1.1.2013 LUKIEN VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Kuntayhtymän hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että

Lisätiedot

Sastamalan kaupungin uusi hallintosääntö

Sastamalan kaupungin uusi hallintosääntö 1 Sastamalan kaupungin uusi hallintosääntö 2 luku Toimielinorganisaatio 9 Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunnassa on seitsemän jäsentä, joista valtuusto valitsee lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Lisätiedot

Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ulkoinen ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän.

Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ulkoinen ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän. TAIVALKOSKEN KUNTA TARKASTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty valtuustossa 15.11.1996 57 Voimaantulo 1.1.1997 1 luku Valvontajärjestelmä 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään

Lisätiedot

MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry:n SÄÄNNÖT. Nimi ja kotipaikka 1

MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry:n SÄÄNNÖT. Nimi ja kotipaikka 1 MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry:n SÄÄNNÖT Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry, jota näissä

Lisätiedot

SIUN SOTE TARJOUS TILINTARKASTUSPALVELUISTA TILIKAUDELLE 2016

SIUN SOTE TARJOUS TILINTARKASTUSPALVELUISTA TILIKAUDELLE 2016 SIUN SOTE TARJOUS TILINTARKASTUSPALVELUISTA TILIKAUDELLE 2016 BDO Audiator Oy 22.4.2016 Siun SOTE kuntayhtymä taina.aspelund@jns.fi TARJOUS SIUN SOTE KUNTAYHTYMÄN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUISTA

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 12.7.2016 COM(2016) 456 final 2016/0213 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista FI FI PERUSTELUT

Lisätiedot

UPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TARKASTUSVALIOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS

UPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TARKASTUSVALIOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS UPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TARKASTUSVALIOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS UPM-KYMMENE OYJ TARKASTUSVALIOKUNNANTYÖJÄRJESTYS UPM-Kymmene Oyj:n (jäljempänä yhtiö) hallitus on hyväksynyt tämän tarkastusvaliokunnan työjärjestyksen

Lisätiedot

Liite. Nykytilan kuvaus. Tilintarkastajat ja tilintarkastusyhteisöt

Liite. Nykytilan kuvaus. Tilintarkastajat ja tilintarkastusyhteisöt Liite Nykytilan kuvaus Tilintarkastajat ja tilintarkastusyhteisöt Suomessa on kolmenlaisia hyväksyttyjä tilintarkastajia HTM-tilintarkastajia, KHTtilintarkastajia ja JHTT-tilintarkastajia. Näistä HTM-

Lisätiedot

Julkishallinnon ja -talouden tilintarkastajat ry Revisorer inom den offentliga förvaltningen och ekonomin rf

Julkishallinnon ja -talouden tilintarkastajat ry Revisorer inom den offentliga förvaltningen och ekonomin rf Julkishallinnon ja -talouden tilintarkastajat ry Revisorer inom den offentliga förvaltningen och ekonomin rf 1 (1) SAATE Kuntalain mukaan kunnan tilintarkastajan on osana tilintarkastusta tarkastettava,

Lisätiedot

Merkittäviä muutoksia tilintarkastuskertomukseen

Merkittäviä muutoksia tilintarkastuskertomukseen TILINTARKASTUSKERTOMUS UUDISTUU 30.8.2016 Merkittäviä muutoksia tilintarkastuskertomukseen Tilintarkastuskertomus uudistuu sekä sisällöllisesti että rakenteellisesti lainsäädännön ja kansainvälisten tilintarkastusstandardien

Lisätiedot

Idman Vilén Grant Thornton Oy, Läpinäkyvyyskertomus

Idman Vilén Grant Thornton Oy, Läpinäkyvyyskertomus Idman Vilén Grant Thornton Oy, Läpinäkyvyyskertomus Kesäkuu 2015 1 Oikeudellinen muoto ja omistussuhteet Idman Vilén Grant Thornton Oy on vuonna 1927 perustettu osakeyhtiömuotoinen KHT-yhteisö. Yhtiön

Lisätiedot

Uusi Oulu Oulun kaupungin ulkoinen valvonta. Kaupunginvaltuutettujen koulutus Kaupunginreviisori Annikki Parhankangas

Uusi Oulu Oulun kaupungin ulkoinen valvonta. Kaupunginvaltuutettujen koulutus Kaupunginreviisori Annikki Parhankangas Oulun kaupungin ulkoinen valvonta Kaupunginvaltuutettujen koulutus 15.11.2012 Kaupunginreviisori Annikki Parhankangas Uusi Oulu 1.1.2013 Kunnan valvontajärjestelmä Muu ulkoinen valvonta - valtion valvonta:

Lisätiedot

LAUSUNTO SELVITYSMIEHEN RAPORTISTA TILINTARKASTAJIEN VALVONNAN YHTE- NÄISTÄMISESTÄ

LAUSUNTO SELVITYSMIEHEN RAPORTISTA TILINTARKASTAJIEN VALVONNAN YHTE- NÄISTÄMISESTÄ 1 (6) 230 / 31/ 2011 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Lausuntopyyntö TEM/1280/00.06.02/2011 22.6.2011 LAUSUNTO SELVITYSMIEHEN RAPORTISTA TILINTARKASTAJIEN VALVONNAN YHTE- NÄISTÄMISESTÄ Työ- ja elinkeinoministeriö

Lisätiedot

Dnro:375/ /2013 Ehdotus kunanhallitukselle

Dnro:375/ /2013 Ehdotus kunanhallitukselle Dnro:375/02.02.01/2013 Ehdotus kunanhallitukselle 27.6.2016 Perusturvan sisäisen valvonnan suunnitelma vuodelle 2016 Sisällys 1. JOHDANTO 2 1.1. Sisäisen valvonnan, ulkoisen valvonnan ja riskienhallinnan

Lisätiedot

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, kokoustila Puistikko, Toripuistikko 5-7 (3. krs.), Rovaniemi

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, kokoustila Puistikko, Toripuistikko 5-7 (3. krs.), Rovaniemi Aika Perjantai 5.4.2013 klo 10.00 11.45 Paikka Tarkastuslautakunta Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, kokoustila Puistikko, Toripuistikko 5-7 (3. krs.), 96200 Rovaniemi Jäsen Antti Paananen, puheenjohtaja

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 126/2011 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tilintarkastuslain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tilintarkastuslain siirtymäsäännöstä siltä

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 30.05.2016 klo 16:00 16:40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö. Voimaantulo

Oulun kaupunki. Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö. Voimaantulo Oulun kaupunki Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö Voimaantulo 1.1.2013 päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 110 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 10

Lisätiedot

Eteva kuntayhtymän tarkastussääntö

Eteva kuntayhtymän tarkastussääntö Eteva kuntayhtymän tarkastussääntö Eteva kuntayhtymä Tarkastuslautakunta 7.4.2016 13 liite 5 Yhtymähallitus 21.4.2016 32 liite 9 Yhtymäkokous 19.5.2016 14 liite 14 Sisältö 1 Valvontajärjestelmä... 3 1

Lisätiedot

NURMINEN LOGISTICS OYJ PÖYTÄKIRJA No 1/2014

NURMINEN LOGISTICS OYJ PÖYTÄKIRJA No 1/2014 NURMINEN LOGISTICS OYJ PÖYTÄKIRJA No 1/2014 VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: Paikka: Läsnä: Tiistaina 8.4.2014 klo 13.00 alkaen Satamakaari 24, 00980 Helsinki Pöytäkirjan liitteenä 1 olevan ääniluettelon

Lisätiedot

Tilintarkastuksen ja arvioinnin symposium 2015 kommenttipuheenvuoro. Tilintarkastajajärjestelmä ja valvonta

Tilintarkastuksen ja arvioinnin symposium 2015 kommenttipuheenvuoro. Tilintarkastajajärjestelmä ja valvonta Tilintarkastuksen ja arvioinnin symposium 2015 kommenttipuheenvuoro Tilintarkastajajärjestelmä ja valvonta 21.5.2015 Tapani Vuopala KHT, Toimitusjohtaja tapani.vuopala@dhsaudit.fi 5/26/2015 Kommenttipuheenvuoron

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) Viestitie 2 87700 KAJAANI Tarkastuslautakunta 17.9.2010 nro 6/2010

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) Viestitie 2 87700 KAJAANI Tarkastuslautakunta 17.9.2010 nro 6/2010 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) KOKOUSAIKA Perjantai 17.9.2010 kello 9.00 12.50 KOKOUSPAIKKA Hiihtokeskus Ukkohalla Ukkohallantie 20 89400 HYRYNSALMI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka

Lisätiedot

HTM-TILINTARKASTAJAT RY:N SÄÄNNÖT. ylimääräinen yhdistyskokous 1.2.2008, rekisteröity 21.5.2008. Sisällysluettelo

HTM-TILINTARKASTAJAT RY:N SÄÄNNÖT. ylimääräinen yhdistyskokous 1.2.2008, rekisteröity 21.5.2008. Sisällysluettelo HTM-TILINTARKASTAJAT RY:N SÄÄNNÖT ylimääräinen yhdistyskokous 1.2.2008, rekisteröity 21.5.2008 Sisällysluettelo Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue 1 Tarkoitus ja sen toteuttaminen 2 Jäsenyyttä koskevat

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 30.9.2015 COM(2015) 488 final 2015/0237 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Yhdistyneiden kansakuntien pakolaisasiain päävaltuutetun ohjelman toimeenpanevan komitean 66. istunnossa

Lisätiedot

Tiistai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Tuomainen Venla, puheenjohtaja Hätinen Raimo, jäsen Mustonen Annukka, jäsen

Tiistai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Tuomainen Venla, puheenjohtaja Hätinen Raimo, jäsen Mustonen Annukka, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Tiistai 8.05.2013 klo 12.35 13.47 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.4.2016 COM(2016) 215 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa

Lisätiedot

Pirkkalan kunta Tarkastussääntö 1

Pirkkalan kunta Tarkastussääntö 1 Pirkkalan kunta Tarkastussääntö 1 Sisällysluettelo 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta... 2 2 Lautakunnan kokoonpano... 2 3 Lautakunnan kokoukset... 2 4 Lautakunnan tehtävät... 2 5 Tilintarkastajan valinta...

Lisätiedot

Merkittäviä muutoksia tilintarkastuskertomukseen

Merkittäviä muutoksia tilintarkastuskertomukseen UUDISTUVA TILINTARKASTUSKERTOMUS Toukokuu 2016 Merkittäviä muutoksia tilintarkastuskertomukseen Tilintarkastuskertomus uudistuu sekä sisällöllisesti että rakenteellisesti lainsäädännön ja kansainvälisten

Lisätiedot

Varman sisäinen tarkastus. Sisäiset tarkastajat ry:n kk-kokous Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma Jukka Ruuth, tarkastusjohtaja

Varman sisäinen tarkastus. Sisäiset tarkastajat ry:n kk-kokous Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma Jukka Ruuth, tarkastusjohtaja Varman sisäinen tarkastus Sisäiset tarkastajat ry:n kk-kokous 19.5.2014 Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma Jukka Ruuth, tarkastusjohtaja Toiminnan säännösperusta Finanssivalvonnan ohje: Mikäli valvottavan

Lisätiedot

YDINENERGIA-ALAN TOIMITTAJIEN TOIMIALARYHMÄ SÄÄNNÖT 4.11.2009

YDINENERGIA-ALAN TOIMITTAJIEN TOIMIALARYHMÄ SÄÄNNÖT 4.11.2009 YDINENERGIA-ALAN TOIMITTAJIEN TOIMIALARYHMÄ SÄÄNNÖT 4.11.2009 1. Toimialaryhmän nimi ja tarkoitus Toimialaryhmän nimi on Ydinenergia-alan toimittajien toimialaryhmä, englanniksi Finnish Nuclear Suppliers

Lisätiedot

JOKILATVOJEN TILAPALVELUIDEN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ

JOKILATVOJEN TILAPALVELUIDEN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ JOKILATVOJEN TILAPALVELUIDEN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ SISÄLLYSLUETTELO VALVONTAJÄRJESTELMÄ...5 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta...5 TARKASTUSLAUTAKUNTA...5 2 Lautakunnan kokoonpano...5 3 Lautakunnan

Lisätiedot

Paperi-insinöörit ry:n uudet säännöt Sääntöjen alla on lista sääntöihin tehdyistä muutoksista

Paperi-insinöörit ry:n uudet säännöt Sääntöjen alla on lista sääntöihin tehdyistä muutoksista Paperi-insinöörit ry:n uudet säännöt Sääntöjen alla on lista sääntöihin tehdyistä muutoksista Uudet säännöt hyväksytetään jäsenillä Vuosikokouksessa 15.4.2016 ja syyskokouksessa 2016 Uudet Säännöt 2016

Lisätiedot

Audlaton-yhtiöt. TILINTARKASTUSKERTOMUS 2011 Lieksan kaupunginvaltuustolle. Tarkastuksen tulokset

Audlaton-yhtiöt. TILINTARKASTUSKERTOMUS 2011 Lieksan kaupunginvaltuustolle. Tarkastuksen tulokset Audlaton-yhtiöt TILINTARKASTUSKERTOMUS 2011 Lieksan kaupunginvaltuustolle Olemme tarkastaneet Lieksan kaupungin hallinnon, kirjanpidon ja tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.-31.12.2011. Tilinpäätös sisältää

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA

VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Viestintäneuvos 27.10.2015 Kreetta Simola LUONNOS VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA Taustaa Vuoden

Lisätiedot

Juupajoen kunta PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ. Hyväksytty

Juupajoen kunta PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ. Hyväksytty Juupajoen kunta PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty 29.10.2012 Voimaantulo 1.1.2013 Sisällysluettelo: 1 Soveltamisala... 3 2 Kokouspalkkiot... 3 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset... 4 4 Vuosipalkkiot...

Lisätiedot

I LUKU YHDISTYKSEN TOIMIALA

I LUKU YHDISTYKSEN TOIMIALA TYJ säännöt S. 1 (6) I LUKU YHDISTYKSEN TOIMIALA 1 Yhdistyksen nimi, kotipaikka, toiminta-alue ja tarkoitus II LUKU Yhdistyksen nimi on Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö ry, ruotsiksi Arbetslöshetskassornas

Lisätiedot

Tarjoukset saatiin Inspira Oy:ltä, FCG Oy:ltä ja KPMG Oy:ltä (oheismateriaalina).

Tarjoukset saatiin Inspira Oy:ltä, FCG Oy:ltä ja KPMG Oy:ltä (oheismateriaalina). Konserni- ja suunnittelujaosto 7 10.02.2015 Konserni- ja suunnittelujaosto 23 14.04.2015 Konserni- ja suunnittelujaosto 36 12.05.2015 Konserni- ja suunnittelujaosto 42 02.06.2015 Kaupunginhallitus 240

Lisätiedot

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 64 22.03.2005 VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖS 64/04/047/2005 KH 64 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

Turun kaupungin tilintarkastajan tilintarkastuskertomus, vuoden 2013 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen

Turun kaupungin tilintarkastajan tilintarkastuskertomus, vuoden 2013 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Åbo stad Sammanträdets datum Ärende nr 1 5045-2014 (045) Turun kaupungin tilintarkastajan tilintarkastuskertomus, vuoden 2013 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Sammandrag: Turun

Lisätiedot

ALMA MEDIA OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS NIMITYSTOIMIKUNNAN TARKOITUS JA TEHTÄVÄT

ALMA MEDIA OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS NIMITYSTOIMIKUNNAN TARKOITUS JA TEHTÄVÄT ALMA MEDIA OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS 1 NIMITYSTOIMIKUNNAN TARKOITUS JA TEHTÄVÄT 2 Alma Media Oyj:n ( Yhtiö ) osakkeenomistajien nimitystoimikunta ( Toimikunta ) on yhtiön

Lisätiedot

Osmo Pylkkö puheenjohtaja ja pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Lemillä

Osmo Pylkkö puheenjohtaja ja pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Lemillä Lemin kunta 1 Aika klo 16.00-16.30 Paikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnanvirasto Pylkkö Osmo Huttunen Matti Pesari Markku puheenjohtaja varapuheenjohtaja varajäsen Muut saapuvilla olleet - Laillisuus

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Torstai klo

Torstai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 7/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Torstai 13.06.2013 klo 9.00 15.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLLON KY. Tarkastuslautakunta 27.5.2014

TERVEYDENHUOLLON KY. Tarkastuslautakunta 27.5.2014 1 Kokousaika Ti 27.5.2014 klo 14.00 15:45 Paikka Muonion terveyskeskus, ruokasali Jäsenet: Läsnä Keimiöniemi Anne-Mari Malila Kari Kurkela Outi, vj. Poissa Eira Birgitta Pettissalo Petri Muut saapuvilla

Lisätiedot

273 Tarkastustoimi (sisäinen tarkastus) Helsingin seurakuntayhtymässä

273 Tarkastustoimi (sisäinen tarkastus) Helsingin seurakuntayhtymässä 438/2014 273 Tarkastustoimi (sisäinen tarkastus) Helsingin seurakuntayhtymässä 2015-2017 Päätösehdotus Tarkastuspäällikkö Kari Liinakoski 1) hyväksyy tarkastustoimen kehittämisen ja resursoinnin lähtökohdaksi

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Voimaan 1.6.2017 Viitasaaren kaupunginvaltuusto 30.1.2017 5 Sisällys 1... 3 SOVELTAMISALA... 3 2... 3 KOKOUSPALKKIOT... 3 3... 4 SAMANA PÄIVÄNÄ PIDETYT KOKOUKSET... 4

Lisätiedot

HALLITUKSEN ESITYS (70/2016 vp) TILINTARKASTUSLAIN JA ERÄIDEN MUIDEN LAKIEN MUUTTAMISESTA

HALLITUKSEN ESITYS (70/2016 vp) TILINTARKASTUSLAIN JA ERÄIDEN MUIDEN LAKIEN MUUTTAMISESTA LAUSUNTO 1 (5) Talousvaliokunta Suomen Tilintarkastajat ry on tilintarkastajia edustava edunvalvontajärjestö. Jäsenemme ovat tilintarkastuslain mukaisesti hyväksyttyjä tilintarkastajia sekä tilintarkastusalan

Lisätiedot

Tilintarkastuksen EU-sääntely: Katsaus työryhmän ehdotuksiin. Marja Hanski 10.12.2015 EK ja ST, Scandic Park

Tilintarkastuksen EU-sääntely: Katsaus työryhmän ehdotuksiin. Marja Hanski 10.12.2015 EK ja ST, Scandic Park Tilintarkastuksen EU-sääntely: Katsaus työryhmän ehdotuksiin Marja Hanski 10.12.2015 EK ja ST, Scandic Park Työryhmä ja sen tehtävä Työryhmä asetettiin 15.10.2014 Mietintö valmistui 18.11.2015 Lausuntokierros

Lisätiedot

TILINTARKASTUS VAI TOIMINNANTARKASTUS. Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki

TILINTARKASTUS VAI TOIMINNANTARKASTUS. Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki TILINTARKASTUS VAI TOIMINNANTARKASTUS Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki Yhdistyslain muutos 1.9.2010 Yhdistyslain (678/2010) muutos tullut voimaan 1.9.2010 Keskeisimmät muutokset Toiminnantarkastus Tämän lain

Lisätiedot

SUOMEN SULKAPALLOLIITTO RY:N TALOUSSÄÄNTÖ Hyväksytty SSuL:n hallituksen kokouksessa 6.5.2015

SUOMEN SULKAPALLOLIITTO RY:N TALOUSSÄÄNTÖ Hyväksytty SSuL:n hallituksen kokouksessa 6.5.2015 SUOMEN SULKAPALLOLIITTO RY:N TALOUSSÄÄNTÖ Hyväksytty SSuL:n hallituksen kokouksessa 6.5.2015 1. YLEISTÄ SSuL:n hallinnossa, varojen hoidossa, kirjanpidossa ja tilinpäätöksen laatimisessa noudatetaan yhdistyslain,

Lisätiedot

Vapaa-aikalautakunnan avustussääntö

Vapaa-aikalautakunnan avustussääntö Vapaa-aikalautakunnan avustussääntö Kurikan vapaa-aikalautakunnan 16.3.2016 hyväksymä Voimaantulo, kun vapaa-aikalautakunnan päätös on lainvoimainen. Vuoden 2016 haettavat avustukset käsitellään hyväksytyn

Lisätiedot

Henkilönsuojainten markkinavalvontahankkeen 2013 loppuraportti

Henkilönsuojainten markkinavalvontahankkeen 2013 loppuraportti Henkilönsuojainten markkinavalvontahankkeen 2013 loppuraportti Kuva: Unto Kärkkäinen Työsuojelunäyttely Sivu 2 / 7 Sisällys Tiivistelmä. 3 1 Hankkeen tausta ja tavoite.3 1.1 Hankkeen taustaa 3 1.2 Hankkeen

Lisätiedot

Lapuan kaupungin tarkastussäännön 5 : Tilintarkastajan valinta

Lapuan kaupungin tarkastussäännön 5 : Tilintarkastajan valinta Tarkastuslautakunta 3 05.03.2013 Kaupunginhallitus 3 18.03.2013 Kaupunginvaltuusto 4 25.03.2013 Tarkastuslautakunta 22 18.04.2016 Tilintarkastajan valinta vuosille 2013-2016 / option käyttäminen vuosille

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 5/2011 1

KAJAANIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 5/2011 1 KAJAANIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 5/2011 1 AIKA klo 16:30 PAIKKA Kokoushuone Karvonen KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Lisätiedot

Suomen Verhoilijamestarien Liitto ry SÄÄNNÖT

Suomen Verhoilijamestarien Liitto ry SÄÄNNÖT Suomen Verhoilijamestarien Liitto ry SÄÄNNÖT 2011 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Verhoilijamestarien Liitto ry (epävirallisesti lyhennettynä SVL), jota näissä säännöissä kutsutaan liitoksi,

Lisätiedot

Vielä kerran tervetuloa ja totean kokouksen avatuksi. (kop) Voitaneen todeta kokous päätösvaltaiseksi. Todetaan (kop)

Vielä kerran tervetuloa ja totean kokouksen avatuksi. (kop) Voitaneen todeta kokous päätösvaltaiseksi. Todetaan (kop) KÄSIKIRJOITUS Hyvinkään Venlan kaupunginosayhdistyksen vuosikokoukseen AIKA 11.06.2010, PAIKKA Hyvinkää, ASIALISTA: 1. Kokouksen avaus (kop, kop, kop) Hyvät ystävät. Tervetuloa Hyvinkään Venlan kaupunginosayhdistyksen

Lisätiedot

Sisäisen tarkastuksen ohje

Sisäisen tarkastuksen ohje Sisäisen tarkastuksen ohje Kuntayhtymähallitus 17.3.2009 SISÄLLYSLUETTELO 1 TARKOITUS JA PERIAATTEET 3 2 TEHTÄVÄT JA ARVIOINTIPERUSTEET 3 3 ASEMA, TOIMIVALTA JA TIETOJENSAANTIOIKEUS 3 4 AMMATILLINEN OSAAMINEN

Lisätiedot

HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS

HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS 17.2.2016 HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS :n (jäljempänä Yhtiö ) hallitus on hyväksynyt tämän työjärjestyksen osana konsernin hallinto- ja ohjausjärjestelmää. Työjärjestys ohjaa hallituksen työskentelyä ja täydentää

Lisätiedot

Suomen arktinen strategia

Suomen arktinen strategia Suomen arktinen strategia Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 7/2010 Suomen arktinen strategia Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 7/2010 Julkaisija VALTIONEUVOSTON KANSLIA Julkaisun laji Julkaisu

Lisätiedot

Suomen Kettuterrierit ry 1.10.1984 1(5)

Suomen Kettuterrierit ry 1.10.1984 1(5) 1(5) SUOMEN KETTUTERRIERIT RY:N SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Kettuterrierit ry ja sen kotipaikka on Kouvola. Yhdistys on Suomen Kennelliitto Finska Kennelklubben ry:n jäsen ja

Lisätiedot

Katse tulevaisuuteen. ASPA-pilotit puolenvälin krouvissa -seminaari Ylitarkastaja Jaana Salmi

Katse tulevaisuuteen. ASPA-pilotit puolenvälin krouvissa -seminaari Ylitarkastaja Jaana Salmi Katse tulevaisuuteen ASPA-pilotit puolenvälin krouvissa -seminaari 14.1. Ylitarkastaja Jaana Salmi Uusia toimijoita pilottipisteisiin Keskusteluja käyty tähän mennessä Tullin, Maanmittauslaitoksen, oikeusministeriön

Lisätiedot

Asko Torssonen jäsen. Hannu Leskinen sairaanhoitopiirin johtaja 50. Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja

Asko Torssonen jäsen. Hannu Leskinen sairaanhoitopiirin johtaja 50. Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja PÖYTÄKIRJA 8/2009 Kokousaika klo 11.00 12.30, 13.00 14.20 Kokouspaikka Bagh koulutuskeskus A6 Osallistujat Muut osallistujat Unto Valpas esittelijä, puheenjohtaja sihteeri 53 Henrik Hämäläinen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on Porin Paini-Miehet.

Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on Porin Paini-Miehet. TOIMINTASÄÄNNÖT 1(6) I Seuran nimi, kotipaikka ja tarkoitus Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on Porin Paini-Miehet. 1 2 Seuran kotipaikka on Porin kaupunki Länsi-Suomen läänissä

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.10.2016 COM(2016) 658 final 2016/0322 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusvälineeseen osana sisäisen turvallisuuden rahastoa liittyviä täydentäviä

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 6/ (12) SAIRAANHOITOPIIRI. Palvelukeskus, Stenbäckinkatu 9, kokoushuone Arvo

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 6/ (12) SAIRAANHOITOPIIRI. Palvelukeskus, Stenbäckinkatu 9, kokoushuone Arvo HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 6/2015 1 (12) TARKASTUSLAUTAKUNTA AIKA 20.04.2015 klo 13:03-15:27 PAIKKA Palvelukeskus, Stenbäckinkatu 9, kokoushuone Arvo KÄSITELLYT ASIAT Asia Otsikko Sivu 38 EDELLISEN

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta Eurocontrolin pysyvän komission päätöksiin keskitetyistä palveluista

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta Eurocontrolin pysyvän komission päätöksiin keskitetyistä palveluista EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 22.4.2016 COM(2016) 226 final 2016/0118 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta Eurocontrolin pysyvän komission päätöksiin keskitetyistä

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(8) Kirkkoneuvosto 5/2011 4.10.2011. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(8) Kirkkoneuvosto 5/2011 4.10.2011. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(8) KOKOUSTIEDOT Aika 4.10.2011 klo 17-18.30 Paikka Seurakuntakoti OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh. johtaja Muraja Asko kirkkoherra x Alaoja Raimo jäsen, vpj. x Haikonen

Lisätiedot

Salon kaupungin luottamushenkilöiden kokouspalkkiosääntö. Salon kaupunginvaltuusto,

Salon kaupungin luottamushenkilöiden kokouspalkkiosääntö. Salon kaupunginvaltuusto, Salon kaupungin luottamushenkilöiden kokouspalkkiosääntö Salon kaupunginvaltuusto, 20.5.2013 83 698/01.02.01/2013 2(6) Sisällysluettelo: 1 Soveltamisala 3 2 Kokouspalkkiot 3 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA sivu ELINKEINOLAUTAKUNTA 6/ Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN. Taipale Kari Witas Oy X

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA sivu ELINKEINOLAUTAKUNTA 6/ Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN. Taipale Kari Witas Oy X ELINKEINOLAUTAKUNTA 6/2013 39 KOKOUSAIKA Keskiviikko 11.9.2013 klo 10-10.50 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi puheenjohtajana Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN Kinnunen

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Apteekkien Työnantajaliitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Apteekkien Työnantajaliitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. APTEEKKIEN TYÖNANTAJALIITON SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Apteekkien Työnantajaliitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. 2

Lisätiedot

Kokoustyypit. Timo Reko

Kokoustyypit. Timo Reko Kokoustyypit Timo Reko timo.reko@msl.fi Kokoustyypit Sääntömääräiset kokoukset, joita on joko yksi tai kaksi vuodessa (syys- ja kevätkokous). Sääntömääräiset kokoukset käyttävät ylintä valtaa. Ylimääräiset

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.9.2013 COM(2013) 633 final 2013/0312 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Yhdistyneelle kuningaskunnalle jatkaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.1.2017 COM(2017) 2 final 2017/0006 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Ranskalle tehdä Sveitsin kanssa sopimus, joka sisältää direktiivin 2006/112/EY

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 22.9.2016 COM(2016) 621 final 2016/0301 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EU ICAO-sekakomiteassa omaksuttavasta Euroopan unionin kannasta, joka koskee päätöstä ilmaliikenteen hallintaa

Lisätiedot

Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä :t 17-21 JHTT, KHT, KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy, :t 15-17

Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä :t 17-21 JHTT, KHT, KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy, :t 15-17 Iitin kunta Pöytäkirja 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 27.04.2015 Aika Maanantai 27.04.2015 klo 18:00-20:00 Paikka Saapuvilla Kunnantalo, neuvotteluhuone (1. krs.) Yli-Kaitala Markku puheenjohtaja, esittelijä

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 6/2014

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 6/2014 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Maanantai 17.11.2014 kello 16.00 17.30 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymän toimisto 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä

Lisätiedot

2015 Tilintarkastusalan markkinaseurantaraportti

2015 Tilintarkastusalan markkinaseurantaraportti 2015 Tilintarkastusalan 2015 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Tilintarkastusalan... 2 1. Tilintarkastusalan markkinarakenne Suomessa 2015... 3 1.1. Tilintarkastajien lukumäärä... 3 1.2. Tilintarkastusten lukumäärät...

Lisätiedot

JHS-järjestelmä ja standardit. Pekka Niemi JHS-projektipäällikkö Valtiovarainministeriö, KuntaIT-yksikkö

JHS-järjestelmä ja standardit. Pekka Niemi JHS-projektipäällikkö Valtiovarainministeriö, KuntaIT-yksikkö JHS-järjestelmä ja standardit Pekka Niemi JHS-projektipäällikkö Valtiovarainministeriö, KuntaIT-yksikkö 9.6.2010 1 JHS-järjestelmän historiaa Valtioneuvosto päätti valtionhallinnon sisäisistä standardeista

Lisätiedot

Ulkomaalaisten jäsenten luku voi olla korkeintaan 1/5 yhdistyksen koko jäsenluvusta.

Ulkomaalaisten jäsenten luku voi olla korkeintaan 1/5 yhdistyksen koko jäsenluvusta. 1 (7) V9.12.2008 PRH:n hyväksymät FINPRO RY:N SÄÄNNÖT Sääntöjen muutos rekisteröity 18.9.2009. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Finpro ry. Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Lisätiedot

Kainuun Jätehuollon kuntayhtymä 1(6) Viestitie KAJAANI Hallituksen kokous nro 4/2008

Kainuun Jätehuollon kuntayhtymä 1(6) Viestitie KAJAANI Hallituksen kokous nro 4/2008 Kainuun Jätehuollon kuntayhtymä 1(6) KOKOUSAIKA Perjantai 29.8.2008 kello 13.00 15.00 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymän toimisto 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka

Lisätiedot

Suomen Metsäsertifiointi ry:n 26.5.2009 hyväksymät säännöt, jotka Patentti- ja rekisterihallitus on rekisteröinyt 8.1.2010.

Suomen Metsäsertifiointi ry:n 26.5.2009 hyväksymät säännöt, jotka Patentti- ja rekisterihallitus on rekisteröinyt 8.1.2010. Yhdistyksen säännöt Suomen Metsäsertifiointi ry:n 26.5.2009 hyväksymät säännöt, jotka Patentti- ja rekisterihallitus on rekisteröinyt 8.1.2010. 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Metsäsertifiointi

Lisätiedot

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto, Jänkätie 1 (peilisali B102), Rovaniemi

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto, Jänkätie 1 (peilisali B102), Rovaniemi Aika Maanantai 18.6.2012 klo 10.00 Paikka Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto, Jänkätie 1 (peilisali B102), 96300 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Varajäsen Jaakko Huttunen pj Mauri

Lisätiedot

Projektiyhdistys ry. SÄÄNNÖT 13.1.2016 Sivu 1 / 6 SÄÄNNÖT. 1 Nimi

Projektiyhdistys ry. SÄÄNNÖT 13.1.2016 Sivu 1 / 6 SÄÄNNÖT. 1 Nimi Sivu 1 / 6 Projektiyhdistys ry SÄÄNNÖT 1 Nimi Yhdistyksen nimi on Projektiyhdistys ry, ruotsiksi Projektföreningen rf, ja sen kotipaikka on Helsinki. Kansainvälisissä yhteyksissä yhdistys voi käyttää epävirallista

Lisätiedot

Länsi-Suomen Pelastusalan liitto ry Tuijussuontie 10 FI Raisio

Länsi-Suomen Pelastusalan liitto ry Tuijussuontie 10 FI Raisio 1/6 1 KOKOUKSEN AVAUS Länsi-Suomen Pelastusalan Liitto ry:n puheenjohtaja Kai Vainio avasi kokouksen. Vainio kertoi Suomen Pelastusalan Keskusjärjestössä meneillään olevasta luottamusjohdon valintaprosessista,

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Asia Sivu. Kirkkovaltuusto

KÄRSÄMÄEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Asia Sivu. Kirkkovaltuusto Kirkkovaltuusto 25.1.2017 1 3 1 KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS Kärsämäen seurakunnan kirkkovaltuuston työjärjestyksen mukaan kirkkovaltuuston kokouksen alussa pidetään alkuhartaus. Puheenjohtaja avaa kokouksen.

Lisätiedot

Tarkastuskomitean mandaatti

Tarkastuskomitean mandaatti EKP JULKINEN Tarkastuskomitean mandaatti Euroopan keskuspankin (EKP) neuvosto on perustanut EKP:n työjärjestyksen artiklan 9a nojalla korkean tason tarkastuskomitean. Se vahvistaa nykyisiä sisäisen ja

Lisätiedot