SELVITYS KANSAINVÄLISTEN PÄÄOMANLIIKKEIDEN VAKAUTTA EDISTÄVISTÄ TOIMISTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SELVITYS KANSAINVÄLISTEN PÄÄOMANLIIKKEIDEN VAKAUTTA EDISTÄVISTÄ TOIMISTA"

Transkriptio

1 TUTKIMUKSET JA SELVITYKSET RESEARCH REPORTS 1/2001 ISSN ISBN SELVITYS KANSAINVÄLISTEN PÄÄOMANLIIKKEIDEN VAKAUTTA EDISTÄVISTÄ TOIMISTA VALTIOVARAINMINISTERIÖ HELSINKI 2001

2 ESIPUHE Valtiovarainministeriö päätti tilata selvityksen niistä toimenpiteistä, jotka edistävät kansainvälisten pääomanliikkeiden vakautta ja häiriötöntä toimintaa. Selvitys pyydettiin asiantuntijaryhmältä, johon kutsuttiin puheenjohtajaksi valtiotieteen tohtori Antti Suvanto Suomen Pankista sekä jäseniksi professori Tom Berglund Svenska Handelshögskolanista, Ph.D. Anne Mikkola Helsingin yliopistosta ja akatemiaprofessori Seppo Honkapohja Helsingin yliopistosta. Työryhmää pyydettiin arvioimaan eri toimenpiteisiin liittyviä hyötyjä ja haittoja sekä niiden käyttöönottoon liittyviä ongelmia. Näitä toivottiin pohdittavan sekä yksittäisten maiden että Euroopan unionin ja erityisesti euroalueen kannalta. Lisäksi työryhmää pyydettiin työssään ottamaan huomioon pääomanliikkeistä viime vuosina käyty kansainvälinen keskustelu, keskeisten kansainvälisten järjestöjen näkemykset sekä kokemukset vakautta lisäävien toimenpiteiden käytöstä. Selvitys pyydettiin tekemään mennessä. Työryhmä on tarkastellut aihetta taloustieteen näkökulmasta arvioimalla pääomanliikkeiden merkitystä ja laajuutta sekä analysoimalla pääomanliikkeiden, valuuttakurssiepävarmuuden ja eri tyyppisten kriisien välisiä yhteyksiä. Työryhmä on perehtynyt pääomanliikkeiden rajoittamista koskevaan keskusteluun ja eri maiden kokemuksiin pääomanliikkeiden rajoittamisesta 1990-luvulla. Lisäksi työryhmä on analysoinut erityisen huolellisesti ehdotusta, että lyhytaikaisia pääomanliikkeitä rajoitettaisiin valuuttatransaktioista perittävän siirtoveron avulla. Työryhmä on rajannut tarkastelunsa ulkopuolelle sen keskustelun, jota viime aikoina on käyty uudesta kansainvälisestä finanssiarkkitehtuurista, pankkivalvonnan tehostamisesta ja yksityisen sektorin osallistumisesta rahoituskriisien ehkäisyyn ja hoitoon. Työryhmä on kokoontunut 14 kertaa. Ulkopuolisina asiantuntijoina työryhmä on kuullut professori Pertti Haaparantaa Helsingin Kauppakorkeakoulusta, valtiotieteen lisensiaatti Lauri Kajanojaa Suomen Pankista, Kansainvälisen valuuttarahaston johtokunnan jäsentä Olli-Pekka Lehmussaarta, tohtori Mansoob Murshedia WIDER-instituutista, tohtori Heikki Patomäkeä Nottinghamin yliopistosta sekä Kehitysyhteistyön palvelukeskuksen kehityspoliittista sihteeriä Max von Bonsdorffia. Lisäksi työryhmän jäsenet ovat hyötyneet kahdenvälisistä keskusteluista lukuisten koti- ja ulkomaisten asiantuntijoiden kanssa. Työryhmä kiittää filosofian maisteri Riitta Hyväristä ansiokkaasta suomen kielen tarkistuksesta. Raportissa esitetyt kannanotot heijastavat työryhmän yhteisiä näkemyksiä. Ne eivät välttämättä vastaa työryhmän jäsenten taustayhteisöjen kantoja.

3 Työryhmä luovuttaa kunnioittaen selvityksensä valtiovarainministeriön käyttöön. Helsingissä, 30. päivänä marraskuuta 2000 Antti Suvanto Tom Berglund Seppo Honkapohja Anne Mikkola

4 YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET Kansainvälisillä pääomanliikkeillä on positiivinen merkitys taloudellisen toiminnan tehokkuudelle ja taloudelliselle kehitykselle. Toisaalta pääomanliikkeiden määrän kasvun on väitetty aiheuttavan lukuisia ongelmia, kuten vähentävän kansallisen talouspolitiikan liikkumavaraa, lisäävän valuuttakurssien vaihteluita ja altistavan maita valuutta-, rahoitus- ja pankkikriiseille. Vaatimukset pääomanliikkeiden rajoittamiseksi perustuvat näihin huolenaiheisiin. Pääomanliikkeet eivät kuitenkaan ole mainittujen ongelmien syy. Ulkomaankauppa, pääomanliikkeet ja rajat ylittävä omistaminen rajoittavat joiltakin osin talouspolitiikan itsenäisyyttä, mutta samalla ne tuovat merkittäviä etuja. Valuuttakurssiepävarmuus on tosiasia niin kauan, kun kansallisia valuuttoja on olemassa. Kurssiepävarmuuden luonne riippuu valuuttakurssijärjestelmästä. Kelluviin kursseihin kuuluu tietty volatiilisuus, kuten kaikkiin omaisuushintoihin. Kiinteiden kurssien järjestelmä vähentää kurssivaihteluita, mutta sellainen järjestelmä on sen sijaan altis valuuttakriiseille. Valuuttakriisit ovat tavallisesti syntyneet siitä, että talouspolitiikka on ollut ristiriidassa valuuttakurssitavoitteen kanssa. Globalisaatio on saattanut edistää kriisien leviämistä maasta toiseen. Näissä tartuntatapauksissakin vaikutukset ovat olleet pienimmät maissa, joilla vahvojen perustekijöiden lisäksi on tehokkaasti valvottu pankkijärjestelmä. Pääomanliikeiden rajoittaminen ei anna varmaa suojaa tällaisia kriisejä vastaan. Kriiseistä saadut kokemukset osoittavat, että suurimmat riskit liittyvät pankkijärjestelmän kautta kulkeviin lyhytaikaisiin pääomanliikkeisiin. Kun valuuttakriisiin liittyy myös rahoitus- ja pankkikriisi, kriisin reaalitaloudelliset seuraukset ovat vakavia, sillä monet alkujaan maksukykyiset velallinen saattavat ajautua maksukyvyttömiksi valuuttaluottojen kotimaisen arvon noustessa tai pankkien irtisanoessa luottojaan. Pääomanliikkeiden rajoituksista 1990-luvulla saadut kokemukset eivät anna tukea sille, että toimenpiteet olisivat tehokkaita pitkällä aikavälillä. Niillä on saattanut tilapäisesti olla tavoiteltuja vaikutuksia. Pitkään jatkuneita rajoituksia yleensä opitaan kiertämään. Monien maiden kokemukset viittaavat siihen, että

5 pääomanliikkeiden vapauttaminen ilman, että pankkijärjestelmää ja sen valvontaa on vahvistettu, tekee maan erityisen haavoittuvaksi valuuttakriisin lisäksi myös rahoitus- ja pankkikriiseille. On myös esitetty, että pääomanliikeet voimistavat ei-toivottua verokilpailua eri maiden välillä. Vaikka eri maiden verojärjestelmissä esiintyvät erot aiheuttavatkin pääomanliikeitä, ratkaisua verokilpailun aiheuttamiin ongelmiin on haettava kansainvälisestä koordinaatiosta eikä pääomanliikkeiden rajoittamisesta. Valuuttatransaktioista perittävää siirtoveroa eli Tobin-veroa on esitetty ratkaisuna kaikkiin niihin ongelmiin, joihin liiallisten lyhytaikaisten pääomanliikkeiden on katsottu olleen syypää. Veron ajatuksena on periä kaikista valuuttakaupoista pieni vero, joka nostaisi lyhytaikaisten pääomanliikkeiden kustannukset korkeiksi, mutta ei merkittävästi vaikuttaisi pitkäaikaisten pääomanliikkeiden kustannuksiin. Näin vero tekisi lyhytaikaisen spekulaation kalliiksi, antaisi kotimaiselle korkopolitiikalle liikkumavaraa ja vakauttaisi kurssivaihteluita. Vero on herättänyt kiinnostusta myös, koska siinä on havaittu käyttämätön veropohja, jota verottamalla on ajateltu kerättävän varoja globaalisesti tärkeisiin hankkeisiin. Nämä tavoitteet tuskin ovat saavutettavissa valuutansiirtoveron avulla. Vero voi ehkäistä lyhytaikaiset spekulatiiviset pääomanliikkeet tilanteessa, jossa niiden todennäköisyys on pieni eli uskottavasti kiinteiden valuuttakurssien oloissa. Samalla se tekee kalliiksi tarpeellisetkin lyhytaikaiset pääomanliikkeet, kuten ulkomaankaupan rahoitusliiketoimet. Jos valuuttakurssitavoite ei ole uskottava, vero ei tee spekulatiivisia liikkeitä kannattamattomiksi. Veron antaman korkopoliittisen liikkumavaran hyöty on kyseenalainen, sillä lyhyet korot eivät juurikaan vaikuta kulutukseen tai investointeihin. Keskuspankki ei myöskään voi valita omaa inflaatiotavoitettaan. Jos valuuttakurssitavoitteen uskottavuus katoaa, korkopoliittista liikkumavaraa joudutaan käyttämään kurssin puolustamiseen, mikä merkitsee korkojen nostamista. Siirtoveron on arvioitu supistavan veropohjan melko pieneksi, koska valuuttakaupan transaktiokustannukset nousisivat paljon nykyisiin transaktiokustannuksiin verrattuna. Varsinkin valuutan tukkumarkkinaosapuolten, pankkien, suurten sijoittajien ja monikansallisten yritysten valuuttatransaktiot vähenisivät murtoosaan nykyisestä. Näin veron tuotto jäisi pieneksi, ja veron kohtaanto osuisi pääasiassa niille, joiden valuutanvaihtokustannukset ovat alkujaankin suurimmat, kuten ulkomaankauppaa käyville ei-kansainvälisille yrityksille ja kuluttajille.

6 Valuutansiirtoveron käyttämistä globaalisten ongelmien ratkaisemisessa tulisi tarkastella monipuolisesti vertaamalla sitä muihin verotusmuotoihin. Vertailussa tulee muistaa, että kaikilla veroilla on maksajansa ja että ne vaikuttavat taloudellisten toimijoiden käyttäytymiseen. Vaihtoehtona kansainvälisille veroille on kansallisten panostusten lisääminen näihin tarkoituksiin. Mikään yleisesti sovellettava pääomanliikkeitä rajoittava toimenpide ei suojele talouksia kriiseiltä. Tämä ei sulje pois sitä, etteikö rajoitusten käyttöönotto joissakin tilanteissa kriisin aikana tai osana sen jälkihoitoa voisi olla perusteltu. Näitä tilanteita on arvioitava tapauskohtaisesti. Finanssikriiseiltä ja niihin liittyviltä mahdollisesti liiallisilta pääomanliikkeiltä voidaan parhaiten suojautua kestävällä talouspolitiikalla, vahvistamalla rahoitusjärjestelmää ja pankkien riskinoton ja vakavaraisuuden valvontaa sekä pitämällä huolta siitä, että valittu valuuttakurssijärjestelmä on yhteensopiva vapaiden pääomanliikkeiden kanssa. Kriisien välttämisen kannalta olisi tärkeää kehittää rahoitusjärjestelmää siten, että ne, jotka ottavat riskejä, joutuvat kantamaan niiden seuraukset kriisitilanteissa. Tästä syystä erityisen tärkeää on osakemarkkinoiden kehittäminen kehittyvissä maissa. Se vähentää maiden haavoittuvuutta, koska yritykset voivat korvata velkarahoitusta oman pääoman ehtoisella rahoituksella ja täten vähentää riippuvuutta lyhytaikaisesta ulkomaisesta pääomantuonnista. Euroopan unionille tai sen jäsenmaille kysymys pääomanliikkeiden rajoittamisesta ei ole ajankohtainen. Euroopan maiden kehitysstrategia on Rooman sopimuksesta lähtien perustunut pääomanliikkeiden vapaudelle. EU:n perustamisasiakirja kieltää kaikki pääomanliikkeiden rajoitukset sekä jäsenmaiden välillä että suhteessa kolmansiin maihin. Näistä periaatteista ei voida poiketa muuten kuin EU:n perustamissopimusta muuttamalla. Rajoitusten asemesta yhteisön ja sen jäsenmaiden tulee pitää huolta siitä, että rahoitusjärjestelmän vakaus Euroopassa säilyy nopean teknologisen kehityksen ja rakennemuutoksen oloissa. Valvontaelinten on syytä seurata eurooppalaisten pankkien riskinottoa kehittyvissä maissa. Yhteisön toimielinten ja jäsenmaiden etujen mukaista on osallistua aktiivisesti niihin prosesseihin, joilla pyritään vahvistamaan kansainvälisen rahoitusjärjestelmän vakautta ja ennalta ehkäisemään kriisejä. EU:n toimielinten ja jäsenmaiden on erityisesti syytä tukea hakijamaiden pankkijärjestelmän ja rahoitusmarkkinoiden modernisoimista ja vahvistamista, jotta laajeneminen voisi toteutua alueen rahataloudellista vakautta vaarantamatta.

7 SISÄLLYS 1 MITÄ OVAT PÄÄOMANLIIKKEET? Pääomanliikkeiden tyypit Lyhyt historia Pääomanliikkeiden merkitys PÄÄOMANLIIKKEIDEN LAAJUUS Varsinaiset pääomanliikkeet Valuuttakaupan volyymi HINTAEPÄVARMUUS JA KRIISIT Hintaepävarmuus Valuuttakriisit Rahoitus- ja pankkikriisit Kehitysmaiden velkakriisi Kriisien leviäminen Pääomanliikkeiden rooli kriiseissä PÄÄOMANLIIKKEIDEN RAJOITTAMINEN Mitä perusteluja pääomanliikkeiden rajoittamiselle on esitetty? Kokemuksia rajoitusten tehokkuudesta VALUUTTATRANSAKTIOIHIN KOHDISTETTU SIIRTOVERO Tausta Valuutansiirtovero ja lyhytaikaiset pääomanliikkeet Vero ja rahapolitiikan itsenäisyys Vero ja valuuttakurssien epävakaus Veron tuotto Valuutansiirtoveron realistisuus JOHTOPÄÄTÖKSET...51 LIITE...54 Laskuesimerkkejä valuutansiirtoveron vaikutuksista...54

8 1 MITÄ OVAT PÄÄOMANLIIKKEET? 1.1 Pääomanliikkeiden tyypit Kansainvälisillä pääomanliikkeillä tarkoitetaan maasta toiseen tapahtuvia sijoituksia ja rahoitusliiketoimia. Maksutasetilastoissa pääomanliikkeet jaetaan suoriin sijoituksiin, portfoliosijoituksiin ja muihin pääomanliikkeisiin. Aikaisemmin tilastoissa erotettiin pitkä- ja lyhytaikaiset pääomanliikkeet. Nyt jakoa ei enää tehdä, koska tällainen erottelu on mielivaltainen. Suorat sijoitukset koostuvat yritysten toisiin maihin tekemistä reaaliinvestoinneista, yritysostoista sekä konsernista riippuvien yritysten välisistä lainoista. Portfoliosijoitukset muodostuvat rajat ylittävistä sijoituksista osakkeisiin tai muihin arvopapereihin. Muilla pääomanliikkeillä tarkoitetaan rajojen yli tapahtuvaa lainanantoa ja sijoituksia esimerkiksi pankkitalletuksiin. Huomattava osa tästä on peräisin ulkomaankaupan rahoitukseen liittyvistä liiketoimista. Pääomanliikkeistä on syytä erikseen mainita valtioiden ottamat luotot (sovereign debt). Luotonantajia voivat olla kehittyneiden maiden hallitusten ja monenkeskisten kansainvälisten rahoituslaitosten ohella myös yksityiset pankit. Kehittyvien maiden kohdalla kansainvälisten järjestöjen osallistuminen on monasti ollut edellytyksenä sille, että näihin maihin on saatu myös yksityistä rahoitusta. Suorat sijoitukset edustavat määritelmän mukaan pitkäaikaisia pääomanliikkeitä siltä osin, kun kysymys on oman pääoman sijoituksista. Tilastoissa suoriin sijoituksiin luetut yritysten keskinäiset lainat sitä vastoin yleensä ovat lyhytaikaisia. Näiden määrä on viime vuosina merkittävästi kasvanut. Samoin investointi- ja kehitysluotot ovat yleensä pitkäaikaisia. Portfoliosijoituksista sijoitukset osakkeisiin ja obligaatioihin ovat pitkäaikaisia pääomanliikkeitä periaatteessa. Käytännössä näin ei aina ole, koska likvideillä markkinoilla tällaiset sijoitukset voidaan milloin tahansa myydä pois. Lyhytaikaiset pääomanliikkeet ovat olleet keskeisessä asemassa, kun on puhuttu pääomanliikkeiden epävakaudesta. Syy siihen on se, että lyhytaikaiset sijoitusvirrat voivat nopeasti kääntää suuntaa, mikä saattaa aiheuttaa suuria jännitteitä raha- ja valuuttamarkkinoilla ja saada aikaan valuutta-, rahoitus- ja pankkikriisejä. Lyhytaikaisia pääomanliikkeitä edustavat muun muassa ne rahoitusliiketoimet, jotka liittyvät ulkomaankaupan rahoitukseen ja siihen liittyvään riskinhallintaan. Myös pitkäaikaisten pääomanliikkeiden rahoitus synnyttää lyhytaikaisia pääomanliikkeitä. Pankkien ulkomaiset saamiset ja velat ovat pääosin lyhytaikaisia vaateita, joten muutokset niissä heijastavat lyhytaikaisia pääomanliikkeitä.

9 Portfoliosijoitukset toisen maan lyhytaikaisin rahamarkkinavaateisiin edustavat määritelmän mukaan lyhytaikaisia pääomanliikkeitä. Valuuttakurssijärjestelmä ja pääomanliikkeet liittyvät monin tavoin toisiinsa. Kun valuuttakurssi kelluu vapaasti, vaikuttaa pääomanliikkeiden suuntautuminen maahan tai maasta pois suoraan kurssiin. Kun valuuttakurssi sen sijaan on kiinteä tai sen arvoa muulla tavoin pyritään ohjaamaan, joutuu keskuspankki omilla operaatioillaan neutralisoimaan yhdensuuntaisten pääomanliikkeiden vaikutuksen. Maksutaseessa keskuspankin operaatiot näkyvät valuuttavarannon muutoksina. Epäluottamus keskuspankin kykyyn ylläpitää tavoitekurssia voi helposti houkutella spekulatiivisia pääomanliikkeitä ja valuuttapakoa. Varsin usein valuuttakauppa samaistetaan pääomanliikkeisiin tai ainakin nähdään niiden osana. Tällainen samaistus on virheellinen. Vaikka kansainväliset pääomanliikkeet yleensä jossain vaiheessa saavat aikaan valuuttatransaktioita, suuri osa valuuttakaupasta koostuu sellaisista transaktioista, jotka eivät millään tavalla kirjaudu pääomanliikkeinä maksutaseeseen. Koska valuuttakaupan suuri määrä on saanut osakseen kovin paljon huomiota ns. Tobin-veroa koskevassa keskustelussa, tarkastelemme tässä raportissa jonkin verran myös valuuttakauppaa. Pääomanliikkeiden kannalta keskeisimpiä toimijoita ovat kansainvälistä kauppaa harjoittavat yritykset, kansainvälistä sijoitustoimintaa harjoittavat institutionaaliset sijoittajat, pankkien yritysrahoituksesta ja ulkomaisesta rahoituksesta vastaavat osastot, pankkien valuuttakauppiaat, monenkeskiset kansainväliset rahoituslaitokset, keskuspankit sekä ulkomaiseen velkaan turvautuneet hallitukset. 1.2 Lyhyt historia 1800-luvun alkupuolelta aina ensimmäiseen maailmansotaan saakka kasvoi maailmankauppa nopeammin kuin maailman bruttokansantuote. Pääomanliikkeet olivat suureksi osaksi suoria sijoituksia teollistuneista maista kehittyviin maihin, jotka tuolloin useimmiten tarkoittivat siirtomaita. Pitkäaikaisella obligaatiorahoituksella kustannettiin runsaasti erityisesti suuria infrastruktuurihankkeita. Lyhytaikaiset pääomanliikkeet liittyivät kasvavan ulkomaankaupan rahoittamiseen. Maailmansotien välisenä aikana maailmankaupan ja pääomanliikkeiden kasvu oli yleisesti ottaen hidasta, joskin USA:n sijoitukset ulkomaille kasvoivat varsin runsaasti aina 1920-luvun lopulle asti. Kansainväliset valuuttaolot olivat verraten epävakaat, ja valuuttakursseissa esiintyi suuria vaihteluja. Rahoitus- ja pankkikriisit olivat aikakaudelle tyypillisiä. Tuolloin saatiin kokemusta itsenäisten valtioiden maksukyvyttömyydestä, jonka seurauksena ulkomaiset velkojat kärsivät 10

10 tappioita. Myös säännöstellyllä 1950-luvulla sekä maailmankauppa että pääomanliikkeet kasvoivat hitaasti. Valuuttojen vaihdettavuus alkoi toteutua uudelleen vasta 1950-luvun lopulla, jolloin pääomanliikkeitä ryhdyttiin asteittain vapauttamaan. Maailmankauppa ja sen vanavedessä pääomanliikkeet kääntyivät seuraavalla vuosikymmenellä nopeaan kasvuun. Tuolloin syntyivät myös niin sanotut eurodollarimarkkinat, mihin vaikuttivat USA:n vaihtotasealijäämien ohella myös pyrkimykset kiertää USA:n harjoittamaa korkosäännöstelyä luvulla pääomanliikkeiden määrää nostivat suojautumistarpeet, jotka johtuivat lisääntyneestä valuuttakurssiepävarmuudesta, sekä ensimmäisen öljykriisin aikaansaama öljyntuottajamaiden vaihtotaseylijäämien kierrätys, jolla rahoitettiin öljyntuojamaiden alijäämiä. Pankeista tuli tuolloin tärkeitä pääomanliikkeiden välittäjiä. Öljy-ylijäämien kierrätys johti kehitysmaiden nopeaan velkaantumiseen, minkä seurauksena useiden itsenäisten valtioiden maksukyky loppui, ja niiden velkoja jouduttiin yhteisin toimenpitein järjestämään uudelleen luku oli pääomanliikkeiden yleisen vapautumisen aikaa. Vapautumista edistivät nopea teknologinen kehitys ja rahoitusinnovaatioiden esiinmarssi, minkä seurauksena jäljellä olevien säännöstelytoimien kiertäminen tuli koko ajan aiempaa helpommaksi. Rahoitusinnovaatioiden nopea leviäminen jatkui koko 1990-luvun ajan. Pääomanliikkeiden määrä ja rakenne ovat ajan myötä muuttuneet merkittävästi. Kaikista pääomanliikkeistä nopeimmin on kasvanut portfoliosijoitusten määrä. Kehittyviin maihin suuntautuvien pääomanliikkeiden merkittävin rakennemuutos on, että pääomanliikkeiden vastaanottajat ovat nyt huomattavasti useammin yksityisiä pankkeja ja yrityksiä kuin aiempina vuosikymmeninä. Tällöin julkinen sektori oli joko pääomavirtojen merkittävin vastaanottaja tai toimi takaajana yksityiselle sektorille menneille luotoille. Esimerkiksi vielä 1980-luvun vaihteessa yksityisistä nettopääomavirroista yli 60 prosenttia meni julkiselle sektorille, kun 1990-luvun ensimmäisellä puoliskolla kehittyneiden maiden nettopääomanviennistä kehittyviin maihin lähes 70 prosenttia meni yksityiselle sektorille. Suomessa pääomanliikkeet olivat säädeltyjä toisen maailmansodan syttymisestä aina 1980-luvun loppupuolelle saakka. Säätelyä kuitenkin purettiin asteittain. Valuutta tuli vaihdettavaksi kaupallisia transaktioita varten 1950-luvun lopulla. Sen jälkeen ulkomaankauppaan liittyvät rahoitustoimet olivat tilapäisiä poikkeamia lukuun ottamatta vapaita, mutta muiden pääomanliikkeiden määrää säädeltiin hallinnollisesti pitkälle 1980-luvulle saakka. Pääomantuonnin säännöstelyä käytettiin maksutasetavoitteiden ohella myös investointien ohjailuun. Myös pääomanvienti oli luvanvaraista. Suomen Pankin poistuminen valuutan ter- 11

11 miinimarkkinoilta 1980-luvun alussa toi uuden merkittävän väylän lyhytaikaisille pääomanliikkeille luku antoi kokemusta siitä, miten pääomanliikkeille asetettuja rajoituksia opittiin nopeasti kiertämään. Samanlaisia kokemuksia oli myös muilla mailla luvun puoliväliin mennessä säännöstelyjärjestelmä oli jo pitkälti menettänyt tehonsa rahapoliittisen itsenäisyyden takaajana kiinteiden valuuttakurssien oloissa, vaikka monia rajoituksia edelleen pidettiin voimassa. Suomen kokemus antaa myös esimerkin siitä, miten kotimaisten rahoitusmarkkinoiden, erityisesti pankkitoiminnan ja pääomanliikkeiden säännöstely kulkivat käsi kädessä. Eurooppalaisesta näkökulmasta on syytä korostaa sitä, että pääomanliikkeiden vapauttaminen määriteltiin Euroopan talousyhteisön tavoitteeksi jo Rooman sopimusta laadittaessa. Suuri askel otettiin, kun valuutan vaihdettavuus palautettiin 1950-luvun lopulla. Viimeiset pääomanliikkeitä koskevat rajoitukset poistettiin 1990-luvun alussa. EU:n perustamisasiakirja kieltää tällaiset rajoitukset sekä jäsenmaiden välillä että suhteessa kolmansiin maihin. Näistä periaatteista ei voida poiketa muuten kuin EU:n perustamissopimusta muuttamalla. 1.3 Pääomanliikkeiden merkitys Kansainvälinen kauppa ja pääomanliikkeet kuuluvat yhteen. Yksistään ulkomaankaupan rahoitusliiketoimet sekä niihin liittyvien riskien hallinta synnyttävät huomattavan määrän pääomanliikkeitä ja samalla suuren valuuttakaupan volyymin. Säästämisen ja investointien välinen tasapaino vaihtelee eri maissa, mikä näkyy vaihtotaseen yli- ja alijääminä sekä näiden vaihteluina. Alijäämien rahoitus tai ylijäämien sijoitus merkitsee aina kansainvälisiä pääomanliikkeitä eri maiden välillä. Mikäli ei olisi mahdollisuutta rahoittaa alijäämiä pääomanliikkeillä, joutuisivat maat sopeutumaan esimerkiksi vientikysynnän laskuun tai tuontihintojen nousuun supistamalla kotimaista kysyntää. Pääomanliikkeillä on ollut ja niillä tulisi edelleenkin olla suuri merkitys kehittyvien maiden kehitysstrategiassa. Periaatteessa pääomanliikkeiden tulisi suuntautua rikkaista ja väestöltään ikääntyvistä maista, kuten EU-maista ja Japanista, köyhempiin maihin, joiden väestön ikärakenne on nuorempi. Perusteluna tälle on se, että köyhissä maissa taloudellinen kasvu voi olla nopeampaa kuin rikkaissa maissa: köyhät maat voivat investoinneilla ottaa käyttöön jo olemassa olevaa teknologiaa ja näin lisätä tuottavuuttaan ja ottaa kiinni rikkaampien maiden elintasoa. Kasvupotentiaali on köyhissä maissa suurempi myös siksi, että työvoiman tarjonta lisääntyy väestönkasvun seurauksena toisin kuin monissa rikkaissa maissa, joissa ilman muuttoliikettä väestö ei enää kasva ja työvoiman tarjonta ikääntymisen seurauksena kääntyy laskuun. 12

12 Pääomien tulisi hakeutua rikkaista köyhiin maihin juuri köyhien maiden nopeamman kasvumahdollisuuden takia. Käytännössä näin ei aina tapahdu. Monien kehitysmaiden ja siirtymätalouksien kasvun rajoitteena on kotimaisen säästämisen rajallisuuden ohella se, että niiden ulkopuoliset rahoitussuhteet rajoittuvat kehitysapuun ja monenkeskisten kansainvälisten rahoituslaitosten myöntämiin luottoihin. Kun suoria sijoituksia ei tule ja kun maat eivät juurikaan saa rahoitusta kansainvälisiltä pääomamarkkinoilta, niiden investoinnit jäävät investointien tuottavuudesta riippumatta pieniksi, jolloin henkeä kohden laskettu bruttokansantuote ei juurikaan kasva. Tästä näkökulmasta maailmassa on pääomanliikkeitä pikemmin liian vähän kuin liian paljon. Sijoitukset hakeutuvat kohteisiinsa samalla tavoin sekä yksittäisen maan sisällä että globaalisesti. Suosittuja ovat kotimaan ulkopuolellakin kohteet, joiden lupaama odotettu tuotto on mahdollisimman suuri, samalla kun sijoitukseen liittyvä riski pysyy kohtuullisena. Odotetun tuoton ja riskin ohella valintaan vaikuttaa myös sijoituksen likvidisyys eli se, miten varmasti ja halvalla sijoitus on peruutettavissa eli muutettavissa rahaksi. Mahdollisuus sijoittaa kotimaan ulkopuolisiin kohteisiin parantaa mahdollisuuksia hajauttaa riskit, koska potentiaalisten sijoituskohteiden lukumäärä moninkertaistuu. Vaikka rajojen yli tapahtuva sijoitustoiminta ja riskien hajauttaminen ovatkin yleistyneet, edelleen sekä yksityiset että institutionaaliset sijoittajat sijoittavat suuremman osan sijoitussalkustaan kotimaisiin osakkeisiin ja muihin kotimaisiin kohteisiin kuin odotetun tuoton ja siihen liittyvän riskin näkökulmasta voitaisiin pitää optimaalisena. Kotimaisten sijoitussuhteiden suosimiselle voi olla monia syitä, kuten epäsymmetrinen informaatio. Näiden syiden väistyessä pääomanliikkeiden merkityksen voi odottaa edelleen kasvavan. Pääomanliikkeet ovat tärkeitä myös pääoman ja kansainvälisten riskien hinnoittelun näkökulmasta. Hyvin toimivilla markkinoilla tulevaisuutta koskevat odotukset vaikuttavat siihen hintaan, joka sijoituskohteesta ollaan valmiita maksamaan. Tämä pätee kaikkiin sijoitusmuotoihin, mutta konkreettisimmillaan se näkyy arvopaperisijoituksissa. Puhtaasti taloudellisessa mielessä arvopaperista maksettu hinta kuvastaa niitä rahallisia tuottoja, joita arvopaperin omistaja tulevaisuudessa voi odottaa saavansa. Toisin sanoen rahoitusvaateesta maksettu hinta riippuu kyseiseen vaateeseen kohdistuvista sijoittajien tuotto-odotuksista. Suorilla sijoituksilla ja portfoliosijoituksilla on todettu olevan merkittäviä positiivisia ulkoisvaikutuksia. Niiden kautta ei siirry ainoastaan rahoitus- ja tuotantopääomaa vaan myös teknologista ja yritysjohdollista osaamista. Tällainen pääoma ei näy maksutasetilastoissa, mutta sen merkitys talouden pidemmän ajan kasvulle voi olla ratkaiseva. Pääomanliikkeet voivat myös panna vauhtia kotimaisten rahoitusmarkkinoiden kehitykselle tavalla, joka edistää kotimaista sääs- 13

13 tämistä ja niiden mobilisoimista investointien rahoittamiseksi. Tällöin ulkomaista rahoitusta tarvitaan vähemmän. Ei nimittäin ole harvinaista, että kehitysmaiden kansalaisten vähäiset säästöt sijoitetaan kultaan ja jalokiviin tai säilytetään laiskana patjan alla. Pääomanliikkeiden vaikutusta taloudellisen toiminnan tehokkuuden ja kehityksen kannalta ei voida kiistää. Tämä ei tarkoita, etteikö niihin myös liittyisi monia ongelmia. Pääomanliikkeiden määrän kasvun lisääntymisen on väitetty aiheuttavan ainakin seuraavia ongelmia: talouspolitiikan itsenäisyys vähenee sitä mukaa, kun maat tulevat keskenään toisistaan yhä riippuvammiksi ulkomaankaupan, pääomanliikkeiden ja rajat ylittävän omistamisen merkityksen kasvaessa verokilpailu lisääntyy yritys- ja pääomaverotuksessa, minkä seurauksena veropohja mahdollisesti heikentyy korkojen, valuuttakurssien ja muiden omaisuushintojen muutokset siirtyvät maasta toiseen maat altistuvat valuutta- ja rahoituskriiseille, ja kriisien siirtyminen maasta toiseen helpottuu. Vaikka epävakaus on aito huolenaihe, yllä esitetyt väitteet eivät välttämättä pidä paikkaansa. On nimittäin vaikea osoittaa, että juuri pääomanliikkeet aiheuttaisivat nämä ongelmat. Silloin yksityisten pääomanliikkeiden rajoittaminen ei myöskään niitä poistaisi. Monissa tapauksissa pääomanliikkeet ovat kuitenkin välittäneet ja joskus myös kärjistäneet ongelmia. Siksi mainittuihin vaikeuksiin on tarpeen kiinnittää huomiota sulkematta myöskään pääomanliikkeiden rajoituksia kokonaan keinovalikoiman ulkopuolelle. Ongelmien vastapainoksi on kuitenkin asetettava pääomanliikkeiden vapaudesta syntyvät edut. Esimerkiksi verokilpailua arvioitaessa on usein luontevinta vertailla talouden sulkemisen aiheuttamia vaikutuksia sellaiseen vaihtoehtoon, joka muodostuu toisaalta vapaan kaupan ja pääomanliikkeiden antamien etujen ja toisaalta verokilpailun vaikutuksista. Ratkaisua verokilpailun aiheuttamiin ongelmiin onkin haettava kansainvälisestä koordinaatiosta eikä pääomanliikkeiden rajoittamisesta. 14

14 2 PÄÄOMANLIIKKEIDEN LAAJUUS 2.1 Varsinaiset pääomanliikkeet Vuonna 2000 tavaroiden ja palvelusten kaupan arvo koko maailmassa on noin miljardia dollaria. Summa vastaa suurin piirtein USA:n tai EU-maiden bruttokansantuotteen vuotuista arvoa. Kun tavaroiden ja palvelusten kaupan lisäksi otetaan huomioon myös rajojen yli maksetut korot ja osingot sekä tulonsiirrot, päädytään noin miljardin dollarin summaan. Nämä liiketoimet muodostavat ns. vaihtotaseen transaktiot. Näihin summiin verrattuna OECDmaiden virallinen kehitysapu, runsaat 50 miljardia dollaria vuonna 1998, vaikuttaa pieneltä luvulta. Koska ulkomaankaupassa myönnetään maksuaikoja ja kauppaa rahoitetaan eri keinoin, suureen osaan vaihtotaseen transaktioista liittyy myös pääomanliikkeitä. Tämän lisäksi rajojen yli tapahtuu huomattava määrä rahoitus- ja sijoitusliiketoimia, jotka eivät millään tavalla liity vaihtotaseen transaktioihin. Pitkäaikaiset pääomanliikkeet määritellään tavallisesti brutto-nettoperiaatteen mukaisesti, jolloin esimerkiksi ulkomaisten velkojen muutos tarkoittaa velkojen nettomääräistä lisäystä siten, että velkojen nostoista on vähennetty velkojen kuoletukset. Portfoliosijoituksissa ja lyhytaikaisissa muissa sijoituksissa pääomanliikkeeksi kirjataan saamisten (tai velkojen) kannan muutos tietyn periodin, esimerkiksi vuoden aikana. Bruttomääräisesti pääomanliikkeitä on tapahtunut hyvin paljon enemmän, koska esimerkiksi vuoden aikana lyhytaikaista velkaa on luottoa uusittaessa voitu nostaa ja maksaa takaisin monta kertaa tai portfoliosijoitusten kohteena olevia arvopapereita on voitu ostaa ja myydä rajan yli moneen kertaan. Vaikka tilastoja pääomanliikkeiden bruttomääristä ei olekaan olemassa, voidaan lähteä siitä, että bruttonäkökulmasta kysymyksessä on vaihtotaseen transaktioiden määrään verrattuna moninkertainen summa. Pääomanliikkeiden määrä on kuitenkin pieni, kun sitä verrataan valuuttakaupan vuosittaiseen bruttovolyymiin, jota käsittelemme jäljempänä. Pääomanliikkeiden bruttovolyymien määrittely ei olekaan tarpeellista, mikäli halutaan kiinnittää huomiota vain siihen, kuinka suuria ovat pääomanliikkeet (brutto-netto) eri maaryhmien välillä ja miten suuria ja mitä tyyppiä ovat pääoman nettovirrat kehittyneistä maista kehittyviin talouksiin. Näin tilastoitujen pääomanliikkeiden suuruusluokat käyvät ilmi Taulukosta 1. Siinä ei ole erotettu virallisia pääomanliikkeitä yksityisistä. 15

15 Taulukko 1 Pääomanliikkeet 1990-luvulla Teollisuusmaat Suorat sijoitukset - Ulkomaille - Ulkomailta - Netto Portfoliosijoitukset - Saamiset - Velat - Netto Muut sijoitukset - Saamiset - Velat - Netto Kehittyvät maat Suorat sijoitukset - Ulkomaille - Ulkomailta - Netto Portfoliosijoitukset - Saamiset - Velat - Netto Muut sijoitukset - Saamiset - Velat - netto miljardia dollaria Miinusmerkki kuvaa pääomanvientiä ja plus-merkki pääomantuontia. Lähde: IMF, Balance of Payments Statistics Yearbook 1999 Taulukosta nähdään, että suurin osa pääomanliikkeistä tapahtuu kehittyneiden maiden välillä. Tämä koskee kaikkia pääomanliikkeiden tyyppejä. Kymmenen viime vuoden aikana suorat sijoitukset ovat kasvaneet tasaisen nopeasti. Sekä portfoliosijoituksia että muita sijoituksia on keskimäärin enemmän kuin suoria sijoituksia, mutta niiden määrä on vaihdellut suoriin sijoituksiin verrattuna huomattavan paljon. 16

16 Kehittyvien maiden pääomanliikkeet ovat liikkeiden suunnasta riippumatta pieniä verrattuna kehittyneen maailman maiden keskinäisiin pääomanliikkeisiin. Kehittyvät maat ovat ottaneet vastaan tasaisesti kasvavan suorien sijoitusten virran kehittyneistä maista. Myös portfoliosijoitukset kehittyneistä maista kehittyviin maihin ovat nettomääräisesti olleet varsin suuria. Muiden pääomanliikkeiden kohdalla huomiota kiinnittää nettopääomantuonnin kääntyminen nettovienniksi vuonna 1994 ja uudelleen vuosina 1998/1999. Tämä heijastaa erityisesti pankkien kautta tapahtuneen pääomantuonnin loppumista Latinalaisen Amerikan ja Kaakkois-Aasian kriisimaissa. Vuonna 1994 kriisi koski erityisesti Meksikoa ja vuonna 1997 Kaakkois-Aasiaa. Vuonna 1998 oli Venäjän ja seuraavana vuonna taas Brasilian vuoro. Taulukko 2 antaa vieläkin yksityiskohtaisempia tietoja kehittyvien maiden luvulla vastaanottamista yksityisistä nettopääomavirroista, jotka on jaoteltu pääomanliikkeen tyypin ja maaryhmän mukaan. Suurimmat vaihtelut ovat tapahtuneet muissa kuin suorissa sijoituksissa ja portfolisijoituksissa. Aasian kriisimaiden kehitys on tässä suhteessa kuvaava. Vuoden 1997 kriisiä oli edeltänyt voimakas, lähinnä pankkien kautta tapahtuva pääomantuonti. Kriisin synnytti pääomapako, joka tapahtui samaa kanavaa pitkin. Sen jälkeen pääomaa virtasi ulos pankkien kautta useiden vuosien ajan. Taulukko antaa viitteitä myös niin sanotusta tartuntavaikutuksesta. Esimerkiksi Aasiassa pääomapako siirtyi myös sellaisiin maihin, jotka eivät päätyneet rahoituskriisiin ja jotka aikaisemmin eivät olleet kokeneet voimakasta pääomantuontia. Taulukosta nähdään myös, että suorien sijoitusten virta jatkui tasaisena Aasian kriisimaihin niinäkin vuosina, jolloin pankkien kautta tapahtuva lyhytaikainen pääomantuonti kääntyi pääomapaoksi. Portfoliosijoituksissa pääomanliikkeet vaihtoivat suuntaa ainoastaan vuonna Taulukon alaosassa esitetyt yhteenvetoluvut kertovat, että viime vuosikymmenellä, aina Aasian kriisiin saakka, kehittyvien maiden nettopääomantuonti vastasi keskimäärin noin kolmea prosenttia niiden bruttokansantuotteesta. Aasian kriisimaissa pääomantuonti oli tähän verrattuna suurimmillaan yli kaksinkertainen. Kehittyvien maiden vaihtotaseen alijäämä oli vuoteen 1998 saakka keskimäärin reilun yhden prosentin tasolla, mutta Aasian kriisimaissa luku ylsi suurimmillaan noin viiteen prosenttiin. Aasian kriisin jälkeen kehittyvien maiden pääomantuonti aleni yhteen prosenttiin suhteessa bruttokansantuotteeseen. Aasian kriisimaat siirtyivät nopeasti pääoman nettoviejiksi samalla, kun vaihtotase alkoi osoittaa suurta ylijäämää valuutan heikkenemisen ja ankaran sisäisen sopeutumisen seurauksena. 17

17 Taulukko 2. Yksityiset nettopääomanliikkeet kehittyviin maihin miljardia dollaria Aasian kriisimaat 1 - suorat sijoitukset portfoliosijoitukset pankkiluotot ja muut Muut Aasian maat - suorat sijoitukset portfoliosijoitukset pankkiluotot ja muut Latinalainen Amerikka - suorat sijoitukset portfoliosijoitukset pankkiluotot ja muut Venäjä - suorat sijoitukset portfoliosijoitukset pankkiluotot ja muut Muu Eurooppa 2 - suorat sijoitukset portfoliosijoitukset pankkiluotot ja muut Lähi-Itä - suorat sijoitukset portfoliosijoitukset pankkiluotot ja muut Afrikka - suorat sijoitukset portfoliosijoitukset pankkiluotot ja muut Kehittyvät maat yhteensä, % bkt:sta - suorat sijoitukset portfoliosijoitukset pankkiluotot ja muut vaihtotase Etelä-Korea, Filippiinit, Indonesia, Malesia ja Thaimaa 2 Keski- ja Itä-Euroopan maat ja IVY-maat ilman Venäjää Lähde: Mathieson and Schinasi, International Capital Markets: Developments, Prospects, and Key Policy Issues, International Monetary Fund, September

18 Eurooppalaisesta näkökulmasta on huomattava, että euroalueen maiden pääomanliikkeistä valtaosa tapahtuu alueen sisällä ja toiseksi eniten muiden kehittyneiden maiden kanssa (Taulukko 3). Tässä suhteessa euroalue ei poikkea muista kehittyneistä maista. Sama havainto pätee pääomanliikkeiden eri tyyppeihin. Parin viime vuoden aikana silmiinpistävin piirre on ollut sekä suorien sijoitusten että portfoliosijoitusten nettovirta euroalueelta Yhdysvaltoihin. Taulukko 3. Euroalueen pääomanliikkeet 1999, miljardia euroa Euroalueelta - suorat sijoitukset portfoliosijoitukset muut sijoitukset Euroalueelle - suorat sijoitukset portfoliosijoitukset muut sijoitukset Netto - suorat sijoitukset portfoliosijoitukset muut sijoitukset Lähde: EKP, Kuukausikatsaus, Lokakuu 2000, Taulut 8.1,8.4,8.5,8.6. (saamisen kasvu -) 2.2 Valuuttakaupan volyymi Kansainvälinen järjestelypankki (BIS) on vuodesta 1989 lähtien koonnut tietoja valuuttakaupan volyymista. Tiedot on koottu kolmen vuoden välein (1989, 1992, 1995 ja 1998) pyytämällä pankeilta yksityiskohtaiset raportit valuuttakaupoista, jotka ne ovat tehneet huhtikuussa. Tiedot on koottu kauppaosapuolista, valuuttakaupan kohteena olevista valuutoista sekä valuuttaliiketoimien tyypistä (avistakaupat, termiinikaupat ja valuuttaswapit). Kysely on myöhemmin laajennettu kattamaan myös kaupankäynnin valuutta- ja korkojohdannaisilla. Valuuttajohdannaisilla käytävän kaupan määrästä on saatavissa myös tuoreempia tietoja. Niitä kerää myös BIS, ja tiedot julkaistaan sen neljännesvuosijulkaisussa. BIS:n tilastot kattavat vain pankkien käymän valuuttakaupan. Sen lisäksi valuuttaoptioilla ja -futuureilla käydään kauppaa myös pörsseissä. BIS:n viimeisimmän laskennan mukaan perinteisen valuuttakaupan päivittäinen volyymi huhtikuussa 1998 oli miljardia dollaria (Taulukko 4 ). Tässä luvussa valuuttakauppiaiden keskinäiset kaupat on otettu huomioon vain kertaal- 19

19 leen. Tästä määrästä 600 miljardia dollaria koostuu ns. valuutan avistakaupasta (spot). Avistakaupassa valuutat vaihdetaan kahden pankkipäivän kuluttua tänään sovittuun hintaan. Loput 900 miljardia dollaria koostuu valuutan termiinikaupoista. Suorissa termiinitransaktioissa valuutta vaihdetaan tulevaisuudessa (yli kahden päivän päässä) tänään sovittuun hintaan. Valuuttaswapeissa yhdistyvät valuutan siirto avistana ja samanaikaisesti sovittu vastakkainen siirto jonakin tulevana päivänä tänään sovittuun hintaan. Näissä on suuri joukko erilaisia variaatioita. Näiden lisäksi pankit käyvät OTC-kauppaa muillakin valuuttajohdannaisilla, kuten valuuttaswapeilla, joihin liittyy myös koronvaihtosopimus, sekä valuuttaoptioilla. BIS:n laskennan mukaan tällaisten sopimusten päivittäinen transaktiovolyymi huhtikuussa 1998 oli vajaa 100 miljardia dollaria. Taulukko 4. Päivittäisen valuuttakaupan määrä, osapuolet ja maturiteetti huhtikuussa 1998 USD mrd % Avistakauppa toiset dealerit muut rahoituslaitokset muut asiakkaat Termiinikauppa toiset dealerit muut rahoituslaitokset muut asiakkaat Yhteensä avista ja alle 7 pv yli 7 pv 1 vuosi yli 1 vuosi 14 1 Lähde: BIS, Central Bank Survey of Foreign Exchange and Derivatives Market Activity 1998,Basel, May 1999 Vuosien 1989 ja 1998 välillä perinteisen valuuttakaupan volyymi on kasvanut prosenttia vuodessa. Täsmällinen määrittely riippuu siitä, minkä vuoden valuuttakurssia käytetään muuttamaan ei-dollarimääräiset kaupat dollareiksi. Tätä kasvuvauhtia soveltamalla saataisiin vuonna 2000 valuuttakaupan volyymiksi noin miljardia dollaria päivässä. Hyvin suuri osa, yli 60 prosenttia, kaikesta valuuttakaupasta tapahtuu valuuttadiilereiden kesken. Muut rahoituslaitokset ovat vastapuolina noin 20 prosentissa 20

20 transaktioita. Muihin rahoituslaitoksiin kuuluvat myös keskuspankit, mutta niiden valuuttatransaktiot, valuuttainterventiot, muodostavat vain hyvin vähäisen osan valuuttakaupan volyymista. Rahoitussektorin ulkopuoliset kaupalliset asiakkaat, lähinnä yritykset, ovat valuuttakauppiaiden vastapuolina vain alle 20 prosentissa koko kaupan määrästä. Huomattava osa valuuttakaupasta, vuoden 1998 huhtikuun lukujen perusteella prosenttia, tapahtuu samassa finanssikeskuksessa toimivien osapuolten kesken. Tällöin ei välttämättä ole kysymys pääomanliikkeistä lainkaan. Näin on, jos kaksi samassa keskuksessa toimivaa pankkia vaihtavat ulkomaanvaluuttoja keskenään. Jos taas kaupallinen asiakas on ostamassa pankin diileriltä valuuttaa, kysymys on usein liiketoimesta, jolla rahoitetaan ulkomaankauppaa tai suojataan siihen liittyviä saamisia tai velkoja. Näistä yleensä seuraa pääomanliike, joka rekisteröidään maksutaseen transaktiona. Valuuttakaupan transaktiot ovat 80-prosenttisesti maturiteetiltaan lyhyitä. Avistatransaktioiden maturiteetti on määritelmällisesti lyhyt, kaksi pankkipäivää kaupanteosta katteensiirtoon. Termiinitransaktioistakin suurin osa, lähes 70 prosenttia, on maturiteetiltaan alle viikon mittaisia sopimuksia. Näihin kuuluvat myös avistasopimuksia lyhyemmät transaktiot, kuten yhden päivän kauppa, joka kestää huomisesta ylihuomiseen (tomorrow/next). Tällaisia sopimuksia tehdään joka päivä suuria määriä pääasiassa riskienhallinnan ja pankkien maksuvalmiuden hallinnan toteuttamiseksi. Pitempiaikaisten termiinisopimusten taustalla on useimmiten asiakkaan pyrkimys suojata valuuttamääräinen saamisensa tai velkansa valuuttakurssiriskiltä. Tästä yleensä syntyy myös lyhytaikainen pääomanliike, kun pankki kattaa oman valuuttakurssiriskinsä lisäämällä valuuttamääräisiä velkojaan tai saamisiaan asiakkaan transaktion suunnasta riippuen. Diilereiden välisen kaupankäynnin suuri määrä selittyy pääosin sillä, että pankit eivät halua ottaa suuria avoimia valuuttapositioita niihin liittyvän valuuttakurssiriskin vuoksi. Markkinatakaajina diilerit ovat valmiita käymään kauppaa molempiin suuntiin ja siksi ovat sitoutuneet noteeraamaan sekä osto- että myyntikurssit. Heidän valuuttapositionsa muuttuu päivän aikana jatkuvasti tavalla, jota ei voi ennustaa eikä kontrolloida muuten kuin menemällä itse markkinoille joko ostamaan tai myymään toisen diilerin antamalla hinnalla. Tällä tavoin liiallisista avoimista positioista päästään eroon. Kun yksi kateoperaatio muuttaa toisen välittäjän positiota ja tämä jakaa riskiä myymällä positionsa yhdelle tai useammalle välittäjälle, transaktioiden määrä kasvaa. Transaktiokustannusten alhaisuus on edellytyksenä laajalle diilereiden väliselle kaupankäynnille. Transaktiokustannuksia voidaan mitata valuutan osto- ja myyntikurssin välisellä erolla. Varsinkin valuutan tukkumarkkinoilla eli diilereiden välisillä markkinoilla kurssiero on normaaleina päivinä hyvin pieni luku, vain joitakin prosenttiyksikön sadasosia. 21

Lähde: Reuters. Lähde: Venäjän keskuspankki

Lähde: Reuters. Lähde: Venäjän keskuspankki BOFIT - BLOGI Venäjän keskuspankki ilmoitti jo vuonna 2010 virallisesti vähentävänsä asteittain ruplan kurssin ohjausta, ja vuonna 2012 keskuspankki ilmoitti, että täyden kellutuksen edellyttämät valmistelut

Lisätiedot

KUINKA KESKUSPANKIT TOIMIVAT RAHOITUSMARKKINOILLA? MIKSI KESKUSPANKEILLA ON VALUUTTAVARANTO?

KUINKA KESKUSPANKIT TOIMIVAT RAHOITUSMARKKINOILLA? MIKSI KESKUSPANKEILLA ON VALUUTTAVARANTO? KUINKA KESKUSPANKIT TOIMIVAT RAHOITUSMARKKINOILLA? MIKSI KESKUSPANKEILLA ON VALUUTTAVARANTO? Pentti Pikkarainen Pankkitoimintaosasto 12.4.2005 PANKKITOIMINTAOSASTO Pankkitoimintaosasto vastaa seuraavista

Lisätiedot

Antti Suvanto Valuuttakauppa, pääomanlikkeet ja Tobinin vero. Kansantaloudellinen yhdistys

Antti Suvanto Valuuttakauppa, pääomanlikkeet ja Tobinin vero. Kansantaloudellinen yhdistys Antti Suvanto Valuuttakauppa, pääomanlikkeet ja Tobinin vero Kansantaloudellinen yhdistys 6.9.2001 1990-luvun perintö ERM-järjestelmän kriisi Kaakkois-Aasian valuutta- ja rahoituskriisit Reaktiot: - suhtautuminen

Lisätiedot

Valtion pääomantuonti ja kansainväliset rahoitusmarkkinat. Suomen Pankin historiaseminaari 16.8.2011 Turku Mika Arola/Valtiokonttori

Valtion pääomantuonti ja kansainväliset rahoitusmarkkinat. Suomen Pankin historiaseminaari 16.8.2011 Turku Mika Arola/Valtiokonttori Valtion pääomantuonti ja kansainväliset rahoitusmarkkinat Suomen Pankin historiaseminaari 16.8.2011 Turku Mika Arola/Valtiokonttori Valtionvelka (%/BKT) 80 70 60 50 40 30 20 10 0 1860 1863 1866 1869 1872

Lisätiedot

KANSANTALOUSTIETEEN PÄÄSYKOE : Mallivastaukset

KANSANTALOUSTIETEEN PÄÄSYKOE : Mallivastaukset KANSANTALOUSTIETEEN PÄÄSYKOE.6.016: Mallivastaukset Sivunumerot mallivastauksissa viittaavat pääsykoekirjan [Matti Pohjola, Taloustieteen oppikirja, 014] sivuihin. (1) (a) Julkisten menojen kerroin (suljetun

Lisätiedot

Kappale 9: Raha ja rahapolitiikka KT34 Makroteoria I. Juha Tervala

Kappale 9: Raha ja rahapolitiikka KT34 Makroteoria I. Juha Tervala Kappale 9: Raha ja rahapolitiikka KT34 Makroteoria I Juha Tervala Raha Raha on varallisuusesine, joka on yleisesti hyväksytty maksuväline 1. Hyödykeraha Luonnollinen arvo Esim.: kulta, oravanahkat, savukkeet

Lisätiedot

Globaaleja kasvukipuja

Globaaleja kasvukipuja Samu Kurri Kansainvälisen ja rahatalouden toimisto, Suomen Pankki Globaaleja kasvukipuja Euro & talous 1/2016 Rahapolitiikka ja kansainvälinen talous 22.3.2016 Julkinen 1 Esityksen teemat Maailmantalouden

Lisätiedot

Inflaatio, deflaatio, valuuttakurssit ja korot Rahatalouden perusasioita I

Inflaatio, deflaatio, valuuttakurssit ja korot Rahatalouden perusasioita I Inflaatio, deflaatio, valuuttakurssit ja korot Rahatalouden perusasioita I 26.10.2010 Hanna Freystätter, VTL Rahapolitiikka- ja tutkimusosasto Suomen Pankki 1 Inflaatio = Yleisen hintatason nousu. Deflaatio

Lisätiedot

Stagflaatio venäläinen kirosana. Sanna Kurronen Maaliskuu 2014

Stagflaatio venäläinen kirosana. Sanna Kurronen Maaliskuu 2014 Stagflaatio venäläinen kirosana Sanna Kurronen Maaliskuu 2014 Putin ei välitä talouden alamäestä Ukrainan kriisi ajaa Venäjän talouden ahtaalle, mutta se ei Putinin menoa hidasta Venäjän talous on painumassa

Lisätiedot

Talouden ja rahoitusmarkkinoiden näkymiä

Talouden ja rahoitusmarkkinoiden näkymiä Talouden ja rahoitusmarkkinoiden näkymiä Ylä-Savon kauppakamariosasto 16.5.2011 Pentti Hakkarainen Johtokunnan varapuheenjohtaja Suomen Pankki Maailmantaloudessa piristymisen merkkejä 60 Teollisuuden ostopäällikköindeksi,

Lisätiedot

Rahapolitiikka ja ajankohtainen taloustilanne

Rahapolitiikka ja ajankohtainen taloustilanne Seppo Honkapohja Johtokunnan jäsen, Suomen Pankki Rahapolitiikka ja ajankohtainen taloustilanne Oulu 13.9.2016 Julkinen 1 Esityksen teemat Kansainvälinen kauppa kasvaa hitaammin kuin maailman bkt Öljymarkkinat

Lisätiedot

Talouden mahdollisuudet 2009

Talouden mahdollisuudet 2009 Talouden mahdollisuudet 2009 Seppo Honkapohja Suomen Pankki Talous 2009 seminaari 23.10.2008 1 Esityksen rakenne Rahoitusmarkkinoiden häiriötilat Suomen ja muiden pohjoismaiden rahoituskriisi 1990-luvulla

Lisätiedot

Makrokatsaus. Huhtikuu 2016

Makrokatsaus. Huhtikuu 2016 Makrokatsaus Huhtikuu 2016 Positiiviset markkinat huhtikuussa Huhtikuu oli heikosti positiivinen kuukausi kansainvälisillä rahoitusmarkkinoilla. Euroopassa ja USA:ssa pörssit olivat tasaisesti plussan

Lisätiedot

FI LIITE XIII MAKSUVALMIUTTA KOSKEVA RAPORTOINTI (OSA 1(5): LIKVIDIT VARAT)

FI LIITE XIII MAKSUVALMIUTTA KOSKEVA RAPORTOINTI (OSA 1(5): LIKVIDIT VARAT) 1. Likvidit varat 1.1. Yleiset huomautukset FI LIITE XIII MAKSUVALMIUTTA KOSKEVA RAPORTOINTI (OSA 1(5): LIKVIDIT VARAT) 1. Tämä on yhteenvetotaulukko, johon kootaan asetuksen (EU) N:o 575/2013 412 artiklan

Lisätiedot

Talouden näkymät INVESTOINTIEN KASVU ON PYSÄHTYNYT TALOUSKASVU NIUKKAA VUOSINA 2012 JA 2013

Talouden näkymät INVESTOINTIEN KASVU ON PYSÄHTYNYT TALOUSKASVU NIUKKAA VUOSINA 2012 JA 2013 5 2012 Talouden näkymät TALOUSKASVU NIUKKAA VUOSINA 2012 JA 2013 Suomen kokonaistuotannon kasvu on hidastunut voimakkaasti vuoden 2012 aikana. Suomen Pankki ennustaa vuoden 2012 kokonaistuotannon kasvun

Lisätiedot

Euroalueen talousnäkymät 2016 tilannekuva

Euroalueen talousnäkymät 2016 tilannekuva Euroalueen talousnäkymät 2016 tilannekuva 9.2.2016 Lähde: komission ennuste Euroalueen vakausyksikkö Maailmantalouden kasvunäkymät heikentyneet - Kehittyneiden maiden kasvu alle keskiarvon - Kiinan tilanne

Lisätiedot

Erkki Liikanen Suomen Pankki. Talouden näkymistä. Budjettiriihi 9.9.2015

Erkki Liikanen Suomen Pankki. Talouden näkymistä. Budjettiriihi 9.9.2015 Suomen Pankki Talouden näkymistä Budjettiriihi 1 Kansainvälisen talouden ja rahoitusmarkkinoiden kehityksestä 2 Kiinan pörssiromahdus heilutellut maailman pörssejä 2.4 2.2 2.0 1.8 1.6 1.4 1.2 1.0 0.8 MSCI

Lisätiedot

Talouden näkymiä Reijo Heiskanen

Talouden näkymiä Reijo Heiskanen Talouden näkymiä Reijo Heiskanen 24.9.2015 Twitter: @Reiskanen @OP_Ekonomistit 2 Maailmankauppa ei ota elpyäkseen 3 Palveluiden suhdanne ei onnu teollisuuden lailla 4 Maailmantalouden hidastuminen pitkäaikaista

Lisätiedot

Paniikki osin aiheellista ja osin ylilyöntiä. Pasi Kuoppamäki. Imatra

Paniikki osin aiheellista ja osin ylilyöntiä. Pasi Kuoppamäki. Imatra Maailmantalouden kasvu hiipuu Paniikki osin aiheellista ja osin ylilyöntiä Pasi Kuoppamäki Pääekonomisti Imatra 23.8.2011 2 Markkinalevottomuuden syitä ja seurauksia Länsimaiden heikko suhdannekuva löi

Lisätiedot

Onko velkakriisi todellakin loppunut? Meelis Atonen. konsernin kultapuolen johtaja

Onko velkakriisi todellakin loppunut? Meelis Atonen. konsernin kultapuolen johtaja Himmeneekö kullan kiilto? Onko velkakriisi todellakin loppunut? Meelis Atonen TAVEX OY konsernin kultapuolen johtaja Mikä on nykyinen maailmantalouden terveys? Lopulta taivaalta sataa euroja EKP on luvannut

Lisätiedot

Venäjän kehitys. Pekka Sutela Pellervon Päivä 2016 Helsinki

Venäjän kehitys. Pekka Sutela Pellervon Päivä 2016 Helsinki Venäjän kehitys Pekka Sutela Pellervon Päivä 2016 Helsinki 7.4.2016 Pekka Sutela 1 Talous: Ennustajat ovat yksimielisiä lähivuosista Kansantulon supistuminen jatkuu vielä tänä vuonna Supistuminen vähäisempää

Lisätiedot

Talousnäkymät. Reijo Heiskanen Ekonomisti, Chief Analyst Nordean taloudellinen tutkimus

Talousnäkymät. Reijo Heiskanen Ekonomisti, Chief Analyst Nordean taloudellinen tutkimus Talousnäkymät Reijo Heiskanen Ekonomisti, Chief Analyst Nordean taloudellinen tutkimus 1 2 Maailma elpymässä kehittyvien maiden vetoavulla 140 Indeksi, 2005=100 Teollisuustuotanto Indeksi 2005=100 140

Lisätiedot

Suhdanne 1/2016. Tutkimusjohtaja Markku Kotilainen ETLA 22.03.2016 ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS, ETLA THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY

Suhdanne 1/2016. Tutkimusjohtaja Markku Kotilainen ETLA 22.03.2016 ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS, ETLA THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY Suhdanne 1/2016 Tutkimusjohtaja Markku Kotilainen ETLA 22.03.2016 ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS, ETLA THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY Ennusteen lähtökohdat ja oletukset - Kiinan äkkijarrutus

Lisätiedot

Talouskasvun edellytykset

Talouskasvun edellytykset Pentti Hakkarainen Suomen Pankki Talouskasvun edellytykset Martti Ahtisaari Instituutin talousfoorumi 16.5.2016 16.5.2016 Julkinen 1 Talouden supistuminen päättynyt, mutta kasvun versot hentoja Bruttokansantuotteen

Lisätiedot

Kevään 2015 talousennuste: Talouskasvua tukevat tekijät edistävät elpymistä

Kevään 2015 talousennuste: Talouskasvua tukevat tekijät edistävät elpymistä Euroopan komissio - lehdistötiedote Kevään 2015 talousennuste: Talouskasvua tukevat tekijät edistävät elpymistä Bryssel, 05 toukokuu 2015 Euroopan unionin talouskasvu hyötyy tänä vuonna suotuisista talouden

Lisätiedot

Onko sijoittajalla oikeutta hyötyä ruuan hinnan noususta?

Onko sijoittajalla oikeutta hyötyä ruuan hinnan noususta? Onko sijoittajalla oikeutta hyötyä ruuan hinnan noususta? Finsifin seminaari 20.9.2011 Hanna Hiidenpalo 19.9.2011 1 Miksi elintarvikkeet ja ruuan tuotanto kiinnostavat myös sijoittajia? 35 % maailman työväestöstä

Lisätiedot

Velkakriisi-illuusio. Jussi Ahokas. Oulun sosiaalifoorumissa 10.9. ja Rovaniemellä 15.9.2011

Velkakriisi-illuusio. Jussi Ahokas. Oulun sosiaalifoorumissa 10.9. ja Rovaniemellä 15.9.2011 Velkakriisi-illuusio Jussi Ahokas Oulun sosiaalifoorumissa 10.9. ja Rovaniemellä 15.9.2011 Velkakriisin syövereissä Julkisen sektorin velkaantuminen nopeutunut kaikissa länsimaissa Julkinen velkaantuminen

Lisätiedot

Mallivastaukset KA5-kurssin laskareihin, kevät 2009

Mallivastaukset KA5-kurssin laskareihin, kevät 2009 Mallivastaukset KA5-kurssin laskareihin, kevät 2009 Harjoitukset 7 (viikko 13) Tehtävä 1 a) Tapahtuu siirtymä pisteestä A pisteeseen B. Jos TR-käyrä on vaakasuora, niin IS-käyrän siirtyminen oikealle ei

Lisätiedot

Finanssipolitiikkaa harjoitetaan sekä koko maan tasolla että paikallistasolla kunnissa. Mitä perusteita tällaiselle kahden tason politiikalle on?

Finanssipolitiikkaa harjoitetaan sekä koko maan tasolla että paikallistasolla kunnissa. Mitä perusteita tällaiselle kahden tason politiikalle on? !" # $ Tehtävä 1 %&'(&)*+,)**, -./&,*0. &1 23435 6/&*.10)1 78&99,,: +800, (&)**,9)1 +8)**, 7;1*)+,)**, (&6,,77. )0; '?@0?(; (, ',)00&(, &1 9&/9.,*0, (, 0&)*,,70, +,0,7,*0, -./&,*0..*0,A

Lisätiedot

Talouden näkymät

Talouden näkymät Juha Kilponen Suomen Pankki Talouden näkymät 2015-2017 Euro & talous Julkinen 1 Suomen talouden tilanne edelleen hankala Suomen talouden kasvu jää ennustejaksolla euroalueen heikoimpien joukkoon Suomen

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Helmikuu 2016

Markkinakatsaus. Helmikuu 2016 Markkinakatsaus Helmikuu 2016 Talouskehitys Kansainvälinen valuuttarahasto (IMF) alensi maailmantalouden kasvuennustetta kuluvalle vuodelle 0,2 prosenttiyksiköllä tasolle 3,4 prosenttia Euroalueen tammikuun

Lisätiedot

Asiaa eurosta. Tiedotusohjelma eurokansalaisille

Asiaa eurosta. Tiedotusohjelma eurokansalaisille Asiaa eurosta Tiedotusohjelma eurokansalaisille Suuri määrä muuta tietoa Euroopan unionista on käytettävissä internetissä Europa-palvelimen kautta (http://europa.eu.int). Luxemburg: Euroopan yhteisöjen

Lisätiedot

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen.

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. -sijoitusrahaston säännöt Rahaston säännöt muodostuvat näistä rahastokohtaisista

Lisätiedot

Kasvua poikkeuksellisten riskien varjossa

Kasvua poikkeuksellisten riskien varjossa Samu Kurri Suomen Pankki Kasvua poikkeuksellisten riskien varjossa Rahapolitiikka ja kansainvälinen talous Euro & talous 4/216 29.9.216 Julkinen 1 Esityksen teemat Muutokset maailmantalouden kasvuennusteessa

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Maaliskuu 2016

Markkinakatsaus. Maaliskuu 2016 Markkinakatsaus Maaliskuu 2016 Talouskehitys Maailmantalouden kasvunäkymät heikentyneet, IMF varoitti kasvaneista riskeistä Suomen BKT kasvoi viime vuonna ennakkotietojen mukaan 0,4 prosenttia Euroalue

Lisätiedot

SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA

SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA Sisältö Fintech-yritykset tuovat markkinoille uudenlaisia rahoituspalveluita 3 BLOGI Fintech-yritykset tuovat markkinoille uudenlaisia rahoituspalveluita

Lisätiedot

Globaalit näkymät vuonna 2008

Globaalit näkymät vuonna 2008 Globaalit näkymät vuonna 2008 TALOUS 2008 -seminaari Finlandia-talo 25.10.2007 Pentti Hakkarainen Johtokunnan jäsen Suomen Pankki SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK BANK OF FINLAND 1 Globaalit näkymät vuonna

Lisätiedot

19 Avotalouden makroteoriaa

19 Avotalouden makroteoriaa 19 Avotalouden makroteoriaa 1. Peruskäsitteitä 2. Valuuttakurssit pitkällä aikavälillä 3. Valuuttakurssit lyhyellä aikavälillä 4. Avotalouden makromalli 5. Politiikkaa Mankiw & Taylor, 2 nd ed., chs 31-32

Lisätiedot

Talouden näkymät. Edessä hitaan kasvun vuosia. Investointien kasvu maltillista

Talouden näkymät. Edessä hitaan kasvun vuosia. Investointien kasvu maltillista 3 2012 Edessä hitaan kasvun vuosia Vuonna 2011 Suomen kokonaistuotanto elpyi edelleen taantumasta ja bruttokansantuote kasvoi 2,9 %. Suomen Pankki ennustaa kasvun hidastuvan 1,5 prosenttiin vuonna 2012,

Lisätiedot

Kappale 6: Raha, hinnat ja valuuttakurssit pitkällä ajalla. KT34 Makroteoria I. Juha Tervala

Kappale 6: Raha, hinnat ja valuuttakurssit pitkällä ajalla. KT34 Makroteoria I. Juha Tervala Kappale 6: Raha, hinnat ja valuuttakurssit pitkällä ajalla KT34 Makroteoria I Juha Tervala Raha Raha on varallisuusesine, joka on yleisesti hyväksytty maksuväline Rahan yksi tehtävä on olla vaihdon väline

Lisätiedot

Eurojärjestelmän rahapolitiikka Tavoite, välineet ja tase

Eurojärjestelmän rahapolitiikka Tavoite, välineet ja tase Samu Kurri Kansainvälisen ja rahatalouden toimisto, Suomen Pankki Eurojärjestelmän rahapolitiikka Tavoite, välineet ja tase Elvyttävä kansalaisosinko tilaisuus 6.2.2016 Esitetyt näkemykset ovat omiani.

Lisätiedot

Suomi kyllä, mutta entäs muu maailma?

Suomi kyllä, mutta entäs muu maailma? Suomi kyllä, mutta entäs muu maailma? 18.5.2016 Sijoitusten jakaminen eri kohteisiin Korot? Osakkeet? Tämä on tärkein päätös! Tilanne nyt Perustilanne Perustilanne Tilanne nyt KOROT neutraalipaino OSAKKEET

Lisätiedot

SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA

SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA Sisältö Rakenneuudistuksissa ja kustannuskilpailukyvyssä tavoitteet korkealle 3 PÄÄKIRJOITUS Rakenneuudistuksissa ja kustannuskilpailukyvyssä tavoitteet

Lisätiedot

Makrokatsaus. Elokuu 2016

Makrokatsaus. Elokuu 2016 Makrokatsaus Elokuu 2016 Osakkeet nousussa elokuussa Osakemarkkinat ovat palautuneet entiselle tasolleen Brexit-päätöksen jälkeen. Elokuussa pörssin tuotto oli vaisua tai positiivisella puolella useimmilla

Lisätiedot

Maailmantalouden trendit

Maailmantalouden trendit Maailmantalouden trendit Maailmantalouden kehitystrendit lyhyellä ja pitkällä aikavälillä ja niiden vaikutukset suomalaiseen metsäteollisuuteen. Christer Lindholm Maailmantalouden trendit 25.05.2011 1

Lisätiedot

RAHA, RAHOITUSMARKKINAT JA RAHAPOLITIIKKA. Rahoitusmarkkinat välittävät rahoitusta

RAHA, RAHOITUSMARKKINAT JA RAHAPOLITIIKKA. Rahoitusmarkkinat välittävät rahoitusta RAHA, RAHOITUSMARKKINAT JA RAHAPOLITIIKKA Rahoitusmarkkinat välittävät rahoitusta välittää säästöjä luotoiksi (pankit) tarjoaa säästöille sijoituskohteita lisäksi pankit hoitavat maksuliikenteen Rahan

Lisätiedot

Rahapolitiikka ja kansainvälinen talous

Rahapolitiikka ja kansainvälinen talous 4 2014 Rahapolitiikka ja kansainvälinen talous PÄÄTTÄVÄISTEN TOIMIEN AIKA Finanssikriisi kärjistyi maailmanlaajuiseksi talouskriisiksi syyskuussa kuusi vuotta sitten. Näiden vuosien aikana kehittyneiden

Lisätiedot

Erkki Liikanen Suomen Pankki. Euro & talous 4/2015. Rahapolitiikasta syyskuussa 2015 24.9.2015. Julkinen

Erkki Liikanen Suomen Pankki. Euro & talous 4/2015. Rahapolitiikasta syyskuussa 2015 24.9.2015. Julkinen Erkki Liikanen Suomen Pankki Euro & talous 4/2015 Rahapolitiikasta syyskuussa 2015 24.9.2015 1 EKP:n neuvosto seuraa taloustilannetta ja on valmis toimimaan 2 Inflaatio hintavakaustavoitetta hitaampaa

Lisätiedot

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE HINNOITTELULIITE. liittyen 400.000 kappaleeseen Suomessa liikkeeseen laskettavia ostowarrantteja, joiden kohde-etuutena on

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE HINNOITTELULIITE. liittyen 400.000 kappaleeseen Suomessa liikkeeseen laskettavia ostowarrantteja, joiden kohde-etuutena on SOCIÉTÉ GÉNÉRALE HINNOITTELULIITE liittyen 400.000 kappaleeseen Suomessa liikkeeseen laskettavia ostowarrantteja, joiden kohde-etuutena on BRENT BLEND CRUDE OIL futuuri Päättymispäivänä automaattisesti

Lisätiedot

Euroopan ja Yhdysvaltain taloudet vahvistuneet, Suomen näkymät heikot

Euroopan ja Yhdysvaltain taloudet vahvistuneet, Suomen näkymät heikot Suomen Pankki Euroopan ja Yhdysvaltain taloudet vahvistuneet, Suomen näkymät heikot Säästöpankki Optia 1 Esityksen teemat Kansainvälien talouden kehitys epäyhtenäistä Euroopan ja Yhdysvaltain taloudet

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Marraskuu 2015

Markkinakatsaus. Marraskuu 2015 Markkinakatsaus Marraskuu 2015 Talouskehitys EK:n suhdannebarometrin mukaan Suomessa teollisuuden tilauksiin odotetaan hienoista piristymistä loppuvuonna Saksan talouden luottamusta kuvaava IFO-indeksi

Lisätiedot

Suhdanne 2/2016. Tutkimusjohtaja Markku Kotilainen ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS, ETLA THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY

Suhdanne 2/2016. Tutkimusjohtaja Markku Kotilainen ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS, ETLA THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY Suhdanne 2/2016 Tutkimusjohtaja Markku Kotilainen ETLA 27.09.2016 ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS, ETLA THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY Ennusteen lähtökohdat ja oletukset - Ison-Britannian

Lisätiedot

Korko ja inflaatio. Makrotaloustiede 31C00200 Kevät 2016

Korko ja inflaatio. Makrotaloustiede 31C00200 Kevät 2016 Korko ja inflaatio Makrotaloustiede 31C00200 Kevät 2016 Sisältö Nimellis ja reaalikorot, Fisher yhtälö Lyhyt ja pitkä korko Rahapolitiikka ja korot Korko ja inflaatio Nimellinen korko i: 1 tänä vuonna

Lisätiedot

Pankkitalletukset ja rahamarkkinasijoitukset. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry

Pankkitalletukset ja rahamarkkinasijoitukset. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Pankkitalletukset ja rahamarkkinasijoitukset Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Korkosijoitukset Korkosijoituksiin luokitellaan mm. pankkitalletukset, rahamarkkinasijoitukset,

Lisätiedot

Julkisyhteisöjen EMU-velka 2008, 4. vuosineljännes

Julkisyhteisöjen EMU-velka 2008, 4. vuosineljännes Julkinen talous 2009 Julkisyhteisöjen EMU-velka 2008, 4. vuosineljännes Julkisyhteisöjen EMU-velka nousi vuoden 2008 viimeisellä neljänneksellä Julkisyhteisöjen nimellishintainen EMU-velka kasvoi vuoden

Lisätiedot

Kääntyykö Venäjä itään?

Kääntyykö Venäjä itään? Heli Simola Suomen Pankki Kääntyykö Venäjä itään? BOFIT Venäjä-tietoisku 5.6.2015 5.6.2015 1 Venäjän ulkomaankaupan kehitystavoitteita Viennin monipuolistaminen Muun kuin energian osuus viennissä 30 %

Lisätiedot

Miten globaalit finanssikriisit estetään tulevaisuudessa?

Miten globaalit finanssikriisit estetään tulevaisuudessa? Miten globaalit finanssikriisit estetään tulevaisuudessa? Suomen sosiaalifoorumi Helsinki 26.4.2014 Heikki Taimio Erikoistutkija Hiukan historiaa Finanssikriiseillä on vuosisatojen pituinen historia Ne

Lisätiedot

Osakekaupankäynti 2, jatkokurssi

Osakekaupankäynti 2, jatkokurssi Osakekaupankäynti 2, jatkokurssi Tervetuloa webinaariin! Webinaarissa käydään läpi käsitteitä kuten osakeanti, lisäosinko sekä perehdytään tunnuslukuihin. Lisäksi käsittelemme verotusta ja tutustumme Nordnetin

Lisätiedot

Viennin rahoitusjärjestelyt /Team Finland - Valuuttasaatavien turvaaminen 14.4.2016

Viennin rahoitusjärjestelyt /Team Finland - Valuuttasaatavien turvaaminen 14.4.2016 Viennin rahoitusjärjestelyt /Team Finland - Valuuttasaatavien turvaaminen 14.4.2016 OP Markets Johdannais- ja valuuttamyynti Jukka Rajavaara 040 526 6342 Jukka.rajavaara@op.fi Markets Agenda 1. Asiakkaiden

Lisätiedot

KIRA-klusteri osaamis- ja innovaatiojärjestelmän haaste tai ongelma?

KIRA-klusteri osaamis- ja innovaatiojärjestelmän haaste tai ongelma? KIRA-klusteri osaamis- ja innovaatiojärjestelmän haaste tai ongelma? Tutkimus-, kehittämis-, ja innovaatiotoiminnan (TKI) ja osaamisen hallinto kiinteistö- ja rakennusalalla VTV:n työpaja, Helsinki, 11.4.2013

Lisätiedot

Valtion velanhallinnasta

Valtion velanhallinnasta Valtiokonttori 1 (6) Valtion velanhallinnasta Aika klo 10.00 Paikka Eduskunta, Verojaosto 1 Yleistä Valtiokonttori vastaa valtion velanhallintaan liittyvistä käytännön toimista. Valtiovarainministeriö

Lisätiedot

Miten rahapolitiikan uutisia luetaan?

Miten rahapolitiikan uutisia luetaan? Miten rahapolitiikan uutisia luetaan? Viestintä rahapolitiikan välineenä Studia Monetaria Rahamuseo 9.2.2010 Mika Pösö Viestintäpäällikkö Yllätyksellisyydestä ennustettavuuteen Keskuspankkien läpinäkyvyyden

Lisätiedot

Rahapolitiikasta ja talouden näkymistä

Rahapolitiikasta ja talouden näkymistä Suomen Pankki Rahapolitiikasta ja talouden näkymistä Euro ja talous 1 Euroalueen talousnäkymistä ja EKP:n neuvoston rahapoliittisista päätöksistä viime torstaina 2 Euroalueen kasvunäkymät Euroalueen kasvun

Lisätiedot

Valuuttapalvelut Venäjän-kaupan tukena. Matti Honkanen 6.3.2014

Valuuttapalvelut Venäjän-kaupan tukena. Matti Honkanen 6.3.2014 Valuuttapalvelut Venäjän-kaupan tukena Matti Honkanen 6.3.2014 Valuuttapalvelut Venäjä-kaupan tukena Mitä ruplalle kuuluu? Kilpailuetua oikealla valuutan valinnalla Tunne ja hallitse valuuttariskisi 2

Lisätiedot

Tiivistelmä esityksestä seminaarissa Itämeren piirin finanssi-integraatio Turussa 16.8.2011

Tiivistelmä esityksestä seminaarissa Itämeren piirin finanssi-integraatio Turussa 16.8.2011 1 Antti Kuusterä Juha Tarkka SUOMEN PANKKI JA SUOMEN TALOUDEN KANSAINVÄLISTYMINEN Tiivistelmä esityksestä seminaarissa Itämeren piirin finanssi-integraatio Turussa 16.8.2011 Suomen Pankin historian alkuvuosikymmenet

Lisätiedot

Komission ilmoitus. annettu 16.12.2014, Komission ohjeet asetuksen (EU) N:o 833/2014 tiettyjen säännösten soveltamisesta

Komission ilmoitus. annettu 16.12.2014, Komission ohjeet asetuksen (EU) N:o 833/2014 tiettyjen säännösten soveltamisesta EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg 16.12.2014 C(2014) 9950 final Komission ilmoitus annettu 16.12.2014, Komission ohjeet asetuksen (EU) N:o 833/2014 tiettyjen säännösten soveltamisesta FI FI Komission ohjeet

Lisätiedot

Makrotaloustiede 31C00200 Kevät 2016 Rahamäärä, hintataso ja valuuttakurssit

Makrotaloustiede 31C00200 Kevät 2016 Rahamäärä, hintataso ja valuuttakurssit Makrotaloustiede 31C00200 Kevät 2016 Rahamäärä, hintataso ja valuuttakurssit Monisteen sisältö Rahamäärän ja inflaation yhteys pitkällä aikavälillä Nimelliset ja reaaliset valuuttakurssit Ostovoimapariteetti

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Toukokuu 2016

Markkinakatsaus. Toukokuu 2016 Markkinakatsaus Toukokuu 2016 Talouskehitys Maailmantalouden kasvunäkymät edelleen heikkoja, IMF laski ennusteensa maailmantalouden vuoden 2016 ja 2017 kasvulle Euroalueen ensimmäisen neljänneksen BKT:n

Lisätiedot

Osa 17 Säästäminen, investoinnit ja rahoitusjärjestelmä (Mankiw & Taylor, Chs 26 & 31)

Osa 17 Säästäminen, investoinnit ja rahoitusjärjestelmä (Mankiw & Taylor, Chs 26 & 31) Osa 17 Säästäminen, investoinnit ja rahoitusjärjestelmä (Mankiw & Taylor, Chs 26 & 31) 1. Säästäminen ja investoinnit suljetussa taloudessa 2. Säästäminen ja investoinnit avoimessa taloudessa 3. Sektorien

Lisätiedot

HE 279/2014 vp laiksi eläkelaitoksen vakavaraisuusrajan laskemisesta ja sijoitusten hajauttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

HE 279/2014 vp laiksi eläkelaitoksen vakavaraisuusrajan laskemisesta ja sijoitusten hajauttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Lausunto 1 (5) Eduskunta/ Talousvaliokunta HE 279/2014 vp laiksi eläkelaitoksen vakavaraisuusrajan laskemisesta ja sijoitusten hajauttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Työeläkevakuuttajat

Lisätiedot

Finanssimarkkinoiden toimintamallit uusiksi

Finanssimarkkinoiden toimintamallit uusiksi Finanssimarkkinoiden toimintamallit uusiksi Pentti Hakkarainen Johtokunnan varapuheenjohtaja Suomen Pankki RATKAISU 09 15.1.2009 1 Sisältö 1. Rahoitusmarkkinoiden tilanne 2. Maailmantalouden käänne 3.

Lisätiedot

Suomen talous muuttuvassa Euroopassa

Suomen talous muuttuvassa Euroopassa Suomen talous muuttuvassa Euroopassa Pellervon Päivä 2016 Signe Jauhiainen Vuodet vierivät 2008 Finanssikriisi 2009 Taantuma 2010 Toipumisesta velkakriisiin 2011 Euro horjuu 2012 Euroalue taantumassa 2013

Lisätiedot

Pankkibarometri I/2012 14.3.2012

Pankkibarometri I/2012 14.3.2012 Pankkibarometri I/2012 1 Sisältö Sivu Kotitaloudet 2 Yritykset 6 Finanssialan Keskusliitto kysyy Pankkibarometrin avulla pankinjohtajien käsityksiä ja odotuksia luotonkysynnän ja eri sijoitusmuotojen kehityksestä.

Lisätiedot

Venäjä: Kuka muistaisi kuluttajaa? Sanna Kurronen Joulukuu 2014

Venäjä: Kuka muistaisi kuluttajaa? Sanna Kurronen Joulukuu 2014 Venäjä: Kuka muistaisi kuluttajaa? Sanna Kurronen Joulukuu 2014 Siperian talvi jatkuu koko vuoden 2015 Sanktiot eivät poistu vuoden 2015 aikana ja öljyn hinta jää 70-80 dollariin, minkä seurauksena: Venäjän

Lisätiedot

TAULUKOIDEN TÄYTTÖOHJEET

TAULUKOIDEN TÄYTTÖOHJEET TAULUKOIDEN TÄYTTÖOHJEET Yleistä 1 (7) Maariskitiedonkeruussa (N-taulukot) analysoidaan raportoivan luottolaitoksen ilman ulkomaisia sivukonttoreita, luottolaitoksen ulkomaisten sivukonttoreiden, luottolaitoksen

Lisätiedot

Vuoden 2016 sijoitusteemat sijoitusmarkkinoiden suhdanteet kypsymässä. Varallisuudenhoito Sijoitustoiminta

Vuoden 2016 sijoitusteemat sijoitusmarkkinoiden suhdanteet kypsymässä. Varallisuudenhoito Sijoitustoiminta Vuoden 2016 sijoitusteemat sijoitusmarkkinoiden suhdanteet kypsymässä OP Varallisuudenhoito Sijoitustoiminta OP Vuosi 2016 sijoitusmarkkinoiden suhdanteet kypsymässä 2 Maailmantalouden kasvu on hidasta

Lisätiedot

Taloudellinen katsaus. Tiivistelmä, kevät 2016

Taloudellinen katsaus. Tiivistelmä, kevät 2016 Taloudellinen katsaus Tiivistelmä, kevät 2016 Sisällysluettelo Lukijalle......................................... 3 Tiivistelmä........................................ 4 Kotimaa.........................................

Lisätiedot

Julkisyhteisöjen velka neljännesvuosittain

Julkisyhteisöjen velka neljännesvuosittain Julkinen talous 2016 Julkisyhteisöjen velka neljännesvuosittain 2016, 1. vuosineljännes Julkisyhteisöjen velka kasvoi 2,8 miljardia euroa vuoden 2016 ensimmäisellä neljänneksellä Julkisyhteisöjen EDP-velka

Lisätiedot

Suomen talouden haasteet ja yritysten rahoitusolot Seppo Honkapohja Johtokunnan jäsen / Suomen Pankki

Suomen talouden haasteet ja yritysten rahoitusolot Seppo Honkapohja Johtokunnan jäsen / Suomen Pankki Suomen talouden haasteet ja yritysten rahoitusolot Seppo Honkapohja Johtokunnan jäsen / Suomen Pankki 2.11.214 Julkinen Esityksen sisältö I. Suomen talouden haasteet II. Yritysten rahoitusolot 2.11.214

Lisätiedot

Eduskunnan talousvaliokunta 5.2.2016 Hallitusneuvos Kari Parkkonen

Eduskunnan talousvaliokunta 5.2.2016 Hallitusneuvos Kari Parkkonen HE 144/2015 vp laeiksi julkisesti tuetuista vienti- ja alusluotoista sekä korontasauksesta annetun lain, valtion erityisrahoitusyhtiöstä annetun lain 8 a :n sekä valtion vientitakuista annetun lain 10

Lisätiedot

Talouden näkymät

Talouden näkymät Juha Kilponen Ennustepäällikkö, Suomen Pankki Talouden näkymät 2016 2018 9.6.2016 Kansainvälisen talouden lähtökohtien vertailua Vuotuinen prosenttimuutos Kesäkuu 2016 Joulukuu 2015 2015 2016 2017 2018

Lisätiedot

Tulikivi Oyj OSAVUOSIKATSAUS 01-09/2012. Heikki Vauhkonen

Tulikivi Oyj OSAVUOSIKATSAUS 01-09/2012. Heikki Vauhkonen Tulikivi Oyj OSAVUOSIKATSAUS 01-09/2012 26.10.2012 Osavuosikatsaus 01-09/2012 Tulikivi-konsernin liikevaihto kolmannella vuosineljänneksellä oli 13,1 Me (15,1 Me 07-09/2011 ), liiketulos 0,4 (0,5) Me ja

Lisätiedot

ZA4979. Flash Eurobarometer 216 (Public attitudes and perceptions in the euro area) Country Specific Questionnaire Finland

ZA4979. Flash Eurobarometer 216 (Public attitudes and perceptions in the euro area) Country Specific Questionnaire Finland ZA4979 Flash Eurobarometer 216 (Public attitudes and perceptions in the euro area) Country Specific Questionnaire Finland Revised questionnaire for euro survey in euro area Q1. Yleisesti ottaen, onko Suomen

Lisätiedot

Velkakriisi ei ole ohi. Miten suojautua kriisin edessä?

Velkakriisi ei ole ohi. Miten suojautua kriisin edessä? Velkakriisi ei ole ohi. Miten suojautua kriisin edessä? Meelis Atonen TAVEX OY konsernin kultapuolen johtaja . Ranskan edellinen presidentti Nicolas Sarkozy on julistanut eurokriisin voitetuksi jo 2012

Lisätiedot

SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA

SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA Sisältö Ennustetaulukot vuosille 2017-2019 3 ENNUSTETAULUKOT Ennuste vuosille 2017 2019 TÄNÄÄN 11:00 EURO & TALOUS 5/2016 TALOUDEN NÄKYMÄT Joulukuu 2016

Lisätiedot

KIRJANPITO 22C00100. Ulkomaan rahan määräiset erät kirjanpidossa

KIRJANPITO 22C00100. Ulkomaan rahan määräiset erät kirjanpidossa KIRJANPITO 22C00100 Luento 7b: Ulkomaan rahan määräiset erät kirjanpidossa ULKOMAAN RAHAN MÄÄRÄISET ERÄT KIRJANPIDOSSA Kirjanpidossa käytettävä valuutta: KPL:ssa ei ole erityisiä säännöksiä käytettävästä

Lisätiedot

Suomen talouden näkymät

Suomen talouden näkymät Suomen talouden näkymät Kirjakauppaliiton Toimialapäivä Heurekassa 24.5.2016 Evli Pankki Oyj Varainhoidon markkinastrategi Hildebrandt Tomas Suomen talouden näkymät Maailmantalouden näkymät Suomen talouden

Lisätiedot

Markkinakatsaus. joulukuu 2016

Markkinakatsaus. joulukuu 2016 Markkinakatsaus joulukuu 2016 Talouskehitys Maailman BKT kasvun odotetaan olevan 3,1 prosenttia 2016, vuosille 2017-2018 kasvun odotetaan olevan vähän kovempi. Taloudellisiin ennusteisiin liittyy kuitenkin

Lisätiedot

Nordnetin luottowebinaari

Nordnetin luottowebinaari Nordnetin luottowebinaari Tervetuloa webinaariin! Webinaarissa opit käyttämään luottoa kaupankäynnissä. Lisää ostovoimaa luotolla, käytä salkkuasi luoton vakuutena ja paranna tuottomahdollisuuksia. Webinaarissa

Lisätiedot

Vakuutusyhtiöiden sijoitustoiminta 2008

Vakuutusyhtiöiden sijoitustoiminta 2008 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund Sisällys sijoitustoimintaympäristö... 3 sijoitukset 31.12.2008 (käyvin arvoin)... 4 uudet sijoitukset 2008... 6 Sijoitustoiminnan tuottojen

Lisätiedot

Maailmantalouden tasapainottomuudet ja haasteet Eurooppa, Aasia, Amerikka

Maailmantalouden tasapainottomuudet ja haasteet Eurooppa, Aasia, Amerikka Maailmantalouden tasapainottomuudet ja haasteet Eurooppa, Aasia, Amerikka Talousvaliokunnan seminaari 20.4.2005 Pääjohtaja Erkki Liikanen 1 Piirteitä maailmantalouden kehityksestä Globaalinen osakekurssien

Lisätiedot

Taloudellinen katsaus Syyskuu 2016

Taloudellinen katsaus Syyskuu 2016 Taloudellinen katsaus Syyskuu 2016 15.9.2016 Mikko Spolander Talousnäkymät Keskeiset taloutta kuvaavat indikaattorit lähivuosina ja keskipitkällä aikavälillä 2013 2014 2015 2016 e 2017 e 2018 e 2019 e

Lisätiedot

Näkymät suhdanteissa ja rahoitusmarkkinoilla 14.4.2011 Lauri Uotila Johtava neuvonantaja Sampo Pankki

Näkymät suhdanteissa ja rahoitusmarkkinoilla 14.4.2011 Lauri Uotila Johtava neuvonantaja Sampo Pankki Näkymät suhdanteissa ja rahoitusmarkkinoilla 14.4.211 Lauri Uotila Johtava neuvonantaja Sampo Pankki 13 12 11 1 9 8 7 6 4 3 2 1-1 -2-3 -4 - -6-7 -8-9 -1-11 Maailma: Bkt ja maailmankauppa %, volyymin vuosikasvu

Lisätiedot

16 Säästäminen, investoinnit ja rahoitusjärjestelmä (Mankiw & Taylor, 2 nd ed., chs 26 & 31)

16 Säästäminen, investoinnit ja rahoitusjärjestelmä (Mankiw & Taylor, 2 nd ed., chs 26 & 31) 16 Säästäminen, investoinnit ja rahoitusjärjestelmä (Mankiw & Taylor, 2 nd ed., chs 26 & 31) 1. Säästäminen ja investoinnit suljetussa taloudessa 2. Säästäminen ja investoinnit avoimessa taloudessa 3.

Lisätiedot

JOM Silkkitie & Komodo -rahastot

JOM Silkkitie & Komodo -rahastot JOM Silkkitie & Komodo -rahastot JOM Rahastoyhtiö JOM Rahastoyhtiö Oy on Suomeen rekisteröity Aasian osakemarkkinoihin erikoistunut rahastoyhtiö. Hallinnoimme kahta aktiivisesti suoraan osakemarkkinoille

Lisätiedot

Suomen mahdollisuudet innovaatiovetoisessa kasvussa

Suomen mahdollisuudet innovaatiovetoisessa kasvussa Suomen mahdollisuudet innovaatiovetoisessa kasvussa 1. Mitkä ovat kasvun tyylilajit yleensä? 2. Globalisaatio haastaa rikkaat maat; olemme siis hyvässä seurassa 3. Kasvu tulee tuottavuudesta; mistä tuottavuus

Lisätiedot

Talouden näkymistä tulevalle vuosikymmenelle

Talouden näkymistä tulevalle vuosikymmenelle Suomen Pankki Talouden näkymistä tulevalle vuosikymmenelle Vanhus- ja lähimmäispalvelun liiton edustajakokous 1 Euroalue koki kaksoistaantuman, nyt talouden elpyminen laaja-alaista BKT Euroalue KLL* GIIPS*

Lisätiedot

Talouden ajankohtaiskatsaus ja kehitysnäkymät

Talouden ajankohtaiskatsaus ja kehitysnäkymät Suomen Pankki Talouden ajankohtaiskatsaus ja kehitysnäkymät MuoviSki 1 Pörssikurssit laskeneet 160 Euroalue Yhdysvallat Japani Kiina Indeksi, 1.1.2008 = 100 140 120 100 80 60 40 20 2008 2009 2010 2011

Lisätiedot

Kohden pääomamarkkinaunionia - lausunto eduskunnan talousvaliokunnalle 8.12.2015. Professori Vesa Kanniainen (taloustieteet) Helsingin yliopisto

Kohden pääomamarkkinaunionia - lausunto eduskunnan talousvaliokunnalle 8.12.2015. Professori Vesa Kanniainen (taloustieteet) Helsingin yliopisto Kohden pääomamarkkinaunionia - lausunto eduskunnan talousvaliokunnalle 8.12.2015 Professori Vesa Kanniainen (taloustieteet) Helsingin yliopisto Toimivat pääomamarkkinat hyvinvoinnin ehto Hyvin toimivat

Lisätiedot

Fortum Oyj Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu

Fortum Oyj Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu Fortum Oyj Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu 2011 20.10.2011 Päätapahtumia kolmannella vuosineljänneksellä Tulos viime vuoden tasolla Vesi- ja ydinvoimatuotannon volyymit kasvoivat Venäjän investointiohjelma

Lisätiedot