KANKAAN YHTEISJÄRJESTELYMALLI vaikutusten arviointi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "4.2.2014. 02.02.2014 KANKAAN YHTEISJÄRJESTELYMALLI vaikutusten arviointi"

Transkriptio

1 KANKAAN YHTEISJÄRJESTELYMALLI vaikutusten arviointi

2 Johdon tiivistelmä 1 Toimeksianto Kangas on Jyväskylän merkittävin aluekehityshanke, jossa kunnianhimoinen kaupunkisuunnittelu, älykäs kaupunkiympäristö ja uusin yhdyskuntatekniikka luovat ainutlaatuisen keskustan laajenemisalueen. Kankaan alue on kokonaisuudessaan noin 50 hehtaarin laajuinen, ja kaupunki omistaa maa-alasta noin 30 hehtaaria. Koko kaupunginosaan voi toteutua rakentamista noin 5000 asukkaalle ja 2000 työpaikalle. KYTKIN-hankkeessa luodaan hallintomalli asumisen ja työskentelyn tukipalveluiden toteutukseen, jonka osa-alueita ovat: yhteispihat, jätehuolto, tietoliikenneverkko, alueellinen palveluyhtiö, pysäköinti, väestönsuoja ja energiaratkaisu. Nämä osa-alueet jäsennettiin tässä vaikutusarvioinnissa uudelleen kolmeen laajempaan kokonaisuuteen, jotka ovat palveluyhtiö, pysäköintiratkaisu ja energiaratkaisu. Palveluyhtiön vastuulla on jätteenkeräys, ICT-ratkaisut ja yhteispihat. Pysäköintiratkaisun pääajatuksena on keskitetty ja hallittu pysäköinti, joka yhdistää pysäköinnin ja väestönsuojien rakenteelliset ja hallinnolliset ratkaisut. Energiaratkaisussa kehitetään paikallisista olosuhteista lähtevä kokonaisuus, jolla toteutetaan ja ylläpidetään rakennuksiin integroitavat aurinkopaneelit ja alueellinen sähköverkko. Hallintomalli ja siihen liittyvät rakenteelliset ratkaisut on kuvattu erikseen jokaista mallin osa-aluetta käsittelevässä luvussa. Konsultin toimeksiantona oli arvioida KYTKIN-hankkeessa syntyvän hallintomallin taloudellisia, juridisia ja verotuksellisia vaikutuksia sekä ympäristövaikutuksia, sosiaalisia ja terveyteen ja turvallisuuteen kohdistuvia vaikutuksia. Konsulttina toimivat KPMG oy AB ja WSP. Raporttia on päivitetty kaupungin toimesta ,

3 Johdon tiivistelmä 2 Työvaiheet ja menetelmät Työ on laadittu monialaisena asiantuntija-arviona, jossa yhdistyy kokemus taloudellisista verotuksellisista sekä juridisista vaikutusarvioinnista sekä kaavoituksesta, kestävän yhdyskunnan suunnittelusta, rakentamistaloudesta sekä liikennesuunnittelusta ja jätehuollosta. Työ on tehty pääosin kirjallisen aineiston pohjalta ja aineistoa on täydennetty paikallisten asiantuntijoiden (Jyväskylän kaupungin, pysäköintiyhtiön sekä Jyväskylän Energian edustajien) haastatteluilla. Työtä ovat ohjanneet Jyväskylän kaupungilta Tanja Oksa ja Anne Sandelin. Arvioinnin tueksi järjestettiin yhteistyössä Jyväskylän kaupungin kanssa kaksi työpajaa, joihin osallistui noin 20 Kankaan aluekehityshankkeen sidosryhmien edustajaa. Ensimmäisessä työpajassa käytiin läpi hallintomallia kokonaisuutena sekä sille asetettuja tavoitteita. Toisessa työpajassa käytiin läpi konsultin laatimaa loppuraporttiluonnosta sekä hallintomallin juridista rakennetta ja siihen liittyviä taloudellisia ja verotuksellisia kysymyksiä. Erityisesti jälkimmäinen puolen työpäivän mittainen työpaja oli ympäristö-, sosiaalisten-, terveydellisten ja turvallisuuden vaikutusarvioinnin kannalta tärkeä. Lisäksi konsultti mallensi palveluyhtiön ja Mustaverkko Oy:n tuloksen, taseen- ja kassavirrat. Lähtöaineisto ja haastattelut Toimeksiannon lähtötietoina konsultti tutustui seuraaviin selvityksiin: Kankaan tulevaisuuden pysäköintiratkaisujen esiselvitys Kankaan alueen pysäköinnin tarkastelu Kankaan alueen pysäköintiratkaisujen edistäminen Kankaan alueen aurinkokaavaselvitys luonnos Alueen rakentamisen, energiankäytön ja liikenteen kasvihuonekaasupäästöjen laskenta vuoteen Kuituinfran toteutusmalli luonnos Kankaan alueen jätehuoltovaihtoehtojen vertailu Kankaan alueen väestönsuojaselvitys Toimeksiannon aikana konsultti haastatteli Jyväs-Parkki Oy Seppo Muhonen ja Hannu Leskinen Jyväskylän Energia: Janne Pirttimäki ja Kari Kautto Helsingin Energia: Atte Kallio Arabian Palvelu Oy: Jarmo Malkakorpi Skanska Rakennus Oy, YIT Rakennus Oy, SRV Rakennus Oy ja NCC Rakennus Oy

4 Johdon tiivistelmä 3 Palveluyhtiö Kankaan alueen palveluyhtiö hallinnoi ja ylläpitää alueen yhteispiha-alueita sekä jätehuoltojärjestelmää. Lisäksi palveluyhtiö hallinnoi alueen tietoliikenneverkkoa ja huolehtii siihen liittyvästä maksuliikenteestä tietoliikenneverkon omistajan Mustaverkko Oy:n lukuun. Palveluyhtiö vuokraa pihaalueet Jyväskylän kaupungilta, mutta omistaa jätteenkeräysjärjestelmät ja yhteispihoille rakennettavat tai sijoitettavat laitteistot ja kalusteet Taloudellisen mallinnuksen perustella näyttäisi siltä, että keskitetyllä piha- ja jätehuoltoratkaisulla päästään kohtuullisen alhaisiin käyttömaksuihin ja viime kädessä asukkaille edulliseen tilanteeseen, jossa hoitovastike jää alueellista keskitasoa alemmas. Mustaverkko Oy:n kassavirtalaskelmien mukaan tietoliikenneverkon investoinneilla päästään Kankaan alueen rakentumisen aikana melko hyviin tuottoihin. Mustaverkko Oy:n kannattavuus ja tulevaisuuden osingonmaksukyky huomioiden Jyväskylän kaupungin tulisi pohtia, mikä on kaupungin näkökulmasta tehokkain tapa tulouttaa tietoliikenneverkosta saatavat tuotot ja millä periaatteella Jyväskylän yliopisto ja ammattikorkeakoulu tulevat yhtiön osakkaiksi Mustaverkko Oy:n osakkailla on tarkoituksena seurata tietoliikenneverkon toimintaa sekä kerätä tietoja joita voidaan hyödyntää tutkimus- ja kehitystoiminnassa. Yleisesti voidaan sanoa, että Mustaverkko Oy:n tutkimus- ja tuotekehitys tarkoituksessa keräämä tieto ei muodosta henkilörekisteriä, silloin kun tieto on alueellista tai taloyhtiökohtaista. Jos kuitenkin tietoa halutaan kerätä yksittäisten kotitalouksien tarkkuudella Henkilötietolaki tulee mitä todennäköisemmin sovellettavaksi. Mustaverkko Oy:n osakkaiden tulisi kuitenkin vielä erikseen tarkistaa Henkilötietolain soveltuvuus ja sen asettamat vaatimukset, kun on selvillä tarkka tieto siitä, mitä tietoja ja missä laajuudessa niitä on alueella tarkoitus kerätä Lähtökohtaisesti palveluyhtiö katsotaan ainakin osasta toiminnastaan arvonlisäverovelvolliseksi. On suositeltavaa, että palveluyhtiön arvonlisäverovelvollisuuden laajuudesta haettaisiin verohallinnolta ennen toiminnan aloittamista kirjallinen ennakkokannanotto, jossa linjataan mitkä toiminnat katsotaan yhtiön verolliseksi liiketoiminnaksi

5 Johdon tiivistelmä 4 YHTEISPIHAT ympäristö- ja ilmastovaikutukset Hyvää Huonoa Riskit ja haasteet Kävelyä ja pyöräilyä suosiva vaikutus Hulevesien hallinnan helpottuminen Parempi mikroilmasto, jos pihoilla paljon vehreyttä ja puita Kiinteistöjen eriävien intressien hallinta? Investointiaikana riski ei- kenellekään kuuluvasta huolenpidosta? Toteutus-kustannusten ositus vaiheittain? turvallisuus ja toiminnallisuus Paljon mahdollisuuksia suunnitteluun eri käyttäjäryhmille Pihojen yhtenäinen laatutaso Toisaalta pihojen tasapäisyys? Kiinteistöjen eriävien tavoitteiden yhteensovittaminen Mahdollisesti näköyhteyden puute asunnoista leikkipaikkoihin sosiaaliset vaikutukset Laajemmat harrastusalueet, suuremmat kokonaisuudet Mahdollisuus eri käyttäjäryhmien tarpeiden huomiointiin Asukkaiden vähäinen vaikutusmahdollisuus pihoihin? Ristiriitaiset ja eriaikaiset intressit eri yhteispihoilla vaikutukset rakentamistalouteen Isompien kokonaisuuksien rakentaminen edullisempaa (säästöpotentiaali n. 10 % perinteiseen verrattuna) Kevyemmät rakenteet (säästöpotentiaali n. 3 % perinteiseen verrattuna) Toteuttaminen edellyttää vaiheittaisia investointeja, jotka on vaikea osittaa eri osapuolille ( riskipotentiaali n. 5 %)

6 Johdon tiivistelmä 5 JÄTTEENKERÄYS ympäristö- ja ilmastovaikutukset Hyvää Huonoa Riskit ja haasteet Mahdollisuus useamman jätejakeen keräämiseen Jätehuoltoliikenteen vähentyminen vähentää päästöjä Jätteiden tehokkaampi hyödyntäminen ilman välivarastointia Väärin lajitellut jätteet pilaavat suhteessa perinteiseen malliin isompien jäte-erien hyödyntämisen? Estävätkö määräykset asumisen ja yritysten jätehuollon yhteensovittamisen? Väärin lajitellut jätteet? Jätehuollon oikeuden-mukainen kustannusten jako? turvallisuus ja toiminnallisuus Tehokkaampi maankäyttö ja mahdollisuudet uusille toiminnoille Jätehuoltoliikenteen vähentyminen parantaa turvallisuutta Asumisen ja yritysten jätehuollon yhteensovittaminen? sosiaaliset vaikutukset Piha-alueilta vapautuva tila voidaan käyttää asukas- ja harrastustoimintaan Jäteautojen harveneminen vähentää melu-, haju- ja päästöhaittoja Etäisyydet jätepisteille haasteellisia ikääntyneille ja liikuntarajoitteisille vaikutukset rakentamistalouteen Piha-alueen kevyempi mitoitus mahdollistuu ja rakentaminen tulee edullisemmaksi (säästöpotentiaali n. 5 % perinteiseen verrattuna) Kuilujen tms. rakentaminen lisää investointikustannuksia (riskipotentiaali n. 10 %) Erillisen jätevaraston rakentaminen lisää investointikustannuksia hieman (riskipotentiaali n. 10 %)

7 Johdon tiivistelmä 6 ICT-RATKAISU ympäristö- ja ilmastovaikutukset Hyvää Huonoa Riskit ja haasteet Resurssien säästyminen yhteisellä infralla Mahdollisuus tietoverkkoa hyödyntäville innovatiivisille palveluille Mahdollisuus etätöihin ja virtuaalikokouksiin Rinnakkaisten järjestelmien aiheuttama sekavuus käyttäjille? turvallisuus ja toiminnallisuus Mahdollisuudet monipuolisiin toiminnallisuuksiin ja palveluihin Parempi turvallisuus katutöiden vähentyessä WLAN-verkon puute? Verkon riittävän kapasiteetin varmistaminen myös tulevaisuuden tarpeita varten sosiaaliset vaikutukset Mahdollisuus kilpailuttaa operaattoreita Potentiaali monipuolisille innovatiivisille palveluille Positiivinen imago kehitysalustana ja edelläkävijänä Mahdolliset vikatilanteet ja asiakaspalvelun puute vaikutukset rakentamistalouteen Operaattorikilpailutus mahdollistuu paremmin (säästöpotentiaali n. 10 %) Kulutuksen ja tarpeen mukainen hinnoittelu mahdollistuu (säästöpotentiaali n. 5 %) Reaaliaikaisen tiedon hyödyntämismahdollisuus jo rakennusaikana (säästöpotentiaali n. 2 %) Investoinnit maksavat hieman, mutta takaisinmaksuaika on lyhyt (riskipotentiaali n. 2 %)

8 Johdon tiivistelmä 7 Pysäköintiratkaisu Jyväs-Parkki Oy investoi ja rakennuttaa parkkilaitokset sisältäen väestönsuojatilat. Lisäksi Jyväs-Parkki Oy huoltaa, ylläpitää ja operoi pysäköintilaitoksia niin, että pysäköintihallit ovat mahdollisimman tehokkaassa käytössä.kun pysäköintiratkaisu järjestetään keskitetysti, voidaan sopia noudatettavaksi eri velvoitepaikkanormia kuin hajautetussa ratkaisussa. Tämä pienentää alueella tarvittavien pysäköintipaikkojen kokonaismäärää ja lisää rakentamisen kerrosneliömetrimääriä. Alueelle rakennettavien kiinteistöjen tonttikauppojen ja/tai kaavoituksen ehtona on, että perustettavat asunto-osakeyhtiöt ja kiinteistöyhtiöt ostavat itsensä vapaaksi velvoitepaikkavelvoitteesta ostamalla velvoitepaikkansa Jyväs-Parkki Oy:ltä. Asukkaiden ja tietyin edellytyksin myös yritysten on mahdollista lunastaa itselleen pysäköintioikeus, joka ei kuitenkaan oikeuta pysäköimään nimettyyn paikkaan. Asukkaiden ja alueen yritysten voivat myös vuokrata kuukausittaista pysäköintioikeutta, joka toimii samalla periaatteella, mutta on hinnaltaan korkeampi. Vierailijat voivat pysäköidä mikäli pysäköintilaitoksissa on vapaata tilaa ja joutuvat maksamaan normaalia aikaan sidottua maksua Tämän hetkisen tiedon valossa pysäköintioikeuden voidaan olettaa käyvän lainan vakuutena, siinä määrin kun se on siirrettävissä ja myytävissä eteenpäin, ottaen lisäksi huomioon Jyväs-Parkin velvollisuuden lunastaa myymättömät pysäköintioikeudet. Pysäköintioikeutta koskevan Jyväs-Parkin antaman sitoumuksen sisältö ja sen vakuuskelpoisuus tulisi kuitenkin tarkistaa pankkien kanssa, siinä vaiheessa kun lopulliset päätökset pysäköintioikeuden siirtokelpoisuuden sekä Jyväs-Parkin takaisinostovelvollisuuden juridisista periaatteista on tehty. Haastattelemamme rakennusliikkeet suhtautuivat kriittisesti pysäköintioikeuksien myymiseen asuntomyynnin yhteydessä. Erityisesti rakennusliikkeiden suhtautuivat skeptisesti pysäköintioikeuden ja vuoropysäköinnin toimivuuteen sekä Jyväs-Parkki Oy:n rooliin monopoliasemassa toimivana operaattorina. Lisäksi laitospaikoitusta pidettiin kalliina ratkaisuna, joka väistämättä näkyy asuntojen hinno9issa korottavana tekijänä. Keskitetyn pysäköintiratkaisun onnistumisen takaamiseksi olisi hyvä tarkistaa pysäköintioikeuksien kaupallinen kysyntä esimerkiksi markkinavuoropuhelun tai tutkimuksen kautta. Lisäksi pysäköintioikeuden kapalliset perusteet tulisi selvittää ja sopia asuntorakennuttajien kanssa edeltä käsin, jotta pysäköintioikeuksien markkinointi ja myynti olisi mahdollisimman tehokasta ja asuntojen ja pysäköintioikeuksien hinnat selvästi erotettu toisistaan. Lyhytaikainen paikoitus ja liiketilojen paikoitus ( alv-velvolliset ja muut alv-hakeutumiseen oikeuttavat käyttäjät ) on saatavissa verolliseksi ja arvonlisäveron vähennykseen oikeuttavaksi toiminnaksi. Sitä vastoin asuntorakentamiseen liittyvien paikoituslaitoksien asuinpaikoituksen arvonlisäverollisuuteen on viimeaikaisessa julkaistussa oikeuskäytännössä ja tiedossamme olevassa verotuskäytännössä suhtauduttu kriittisesti, erityisesti silloin kun kyseessä on kaupallinen operaattori, joka harjoittaa pysäköintitoimintaa myös kyseisen pysäköintilaitoksen ulkopuolella. Kankaan alueen paikoituslaitosten alv-kohtelu on taloudellisesti merkittävä kysymys. Riskinä on, että pysäköinti-investointeihin sisältyvää arvonlisäveroa ei voida vähentää ainakaan asukaspysäköinnin osalta. Toisaalta viimeaikainen lopputulokseltaan negatiivinen julkaistu oikeus- ja verotuskäytäntö ei koske olosuhteiltaan täysin verrattavaa tilannetta. Jatkosuunnittelu on suositeltavaa. Verokohtelun varmistaminen Verohallinnolta haettavalla ennakkokannanotolla lienee välttämätöntä, jos arvonlisäverotukselliset riskit halutaan sulkea pois kokonaan ja saavuttaa etukäteen oikeusvarmuus vähennysoikeuden laajuudesta

9 Johdon tiivistelmä 8 PYSÄKÖINTI ympäristö- ja ilmastovaikutukset turvallisuus ja toiminnallisuus Hyvää Huonoa Riskit ja haasteet Vähemmän ilmansaasteita Isompi kevyen liikenteen osuus Tehokkaampi maankäyttö Turvalliset ja viihtyisät katutilat kaikille Mahdollisuus laajentaa viherympäristöä Viihtyisämpi ja turvallisempi jalankulkuympäristö Katujen monipuolisemmat käyttömahdollisuudet Rakennusten pihojen uudet mahdollisuudet Etäisyys ja vaihtuva auton sijainti voi vaikeuttaa arjen toimintoja Rakenteellinen pysäköinti vaatii resursseja Yhteiskäyttöautojen tarjonta alueella Pysäköintijärjestelmän ymmärrettävyys ja parkkikuri sisältävät viestinnällisiä haasteita Vuoropysäköinnin mitoituksen toimivuus sosiaaliset vaikutukset Edullisemmat asunnot ei-autonomistajille Parempi tietoisuus pysäköinnin ja autoilun kustannuksista Hyötyliikunnan määrän lisääntyminen Mahdollisesti kallis autoa tarvitseville pienituloisille vaikutukset rakentamistalouteen Investointikustannukset pienenevät keskitetyn pysäköintiratkaisun ja vuoropysäköinnin ansiosta (säästöpotentiaali n. 35 %) Kulut kohdistuvat tarpeen mukaan (säästöpotentiaali n. 2 %) Rakenteellinen pysäköinti vaatii etupainotteisesti investointeja (riskipotentiaali n. 2 %)

10 Johdon tiivistelmä 9 VÄESTÖNSUOJAT ympäristö- ja ilmastovaikutukset turvallisuus ja toiminnallisuus Hyvää Huonoa Riskit ja haasteet Tehostaa hieman maankäyttöä Vapauttaa rakennusten pohjakerroksen tiloja muihin käyttötarkoituksiin Suunnittelussa vähemmän rajoittavia elementtejä Turvallisuusriskit pienenevät: keskitetty väestönsuoja on todennäköisesti paremmassa käyttövalmiudessa kriisitilanteen alkaessa Väestönsuojat on rakennettava etupainotteisesti pysäköintilaitosten yhteydessä sosiaaliset vaikutukset Maantasokerroksen julkisivu on mahdollista suunnitella elävämmäksi ja avoimemmaksi vaikutukset rakentamistalouteen Investointikustannukset pienenevät väestönsuojan ja pysäköinnin yhdistämisellä Väestönsuojatilat tulevat aktiiviseen käyttöön

11 Hallintomalli

12 Hallintomallin viitekehys Kankaan hallintomalli Kankaan hallintomallilla tarkoitetaan Kankaan alueen aluerakentamishankkeen hallintomallia Kankaan hallintomalli KYTKIN-hankkeen tavoitteena on luoda yhtenäinen ratkaisu alueen pysäköintipaikoille, väestönsuojille, pihoille, jätteenkeräyspisteille, tietoliikenneverkoille sekä uusiutuvan energian tuotantolaitoksille niin, että viranomaismääräysten asettamat velvoitteet täytetään tehokkaasti ja asuinpinta-ala alueella voidaan optimoida Pysäköinti- ja väestönsuojaratkaisut tulevat muodostamaan oman itsenäisen kokonaisuutensa, jossa toteutus- ja ylläpitovastuu tulee olemaan Jyväskylän kaupungin omistamalla parkkiyhtiöllä, Jyväs-Parkki Oy:llä Energiaratkaisun toteuttaminen tulee olemaan alueen asuntorakennuttajien, kiinteistökehittäjien sekä Jyväskylän Energia Oy:n vastuulla, jolla on myös ylläpitovastuu laitteistosta Pysäköintiratkaisu Keskitetty pysäköintilaitos Väestönsuoja Palveluyhtiö Yhteispihat Jätteenkeräysratkaisu Energiaratkaisu Aurinkoenergian tuotanto Yhteispihat ja jätteenkeräysjärjestelmät toteuttavat asuntorakennuttajat ja kiinteistökehittäjät. Palveluyhtiö tulee puolestaan järjestämää yhteispihojen, jätteenkeräyksen sekä tietoliikenneverkon huollon ja ylläpidon ICT-ratkaisu

13 Hallintomallin tavoitteet Jyväskylän kaupunki on tehnyt useita Kankaan alueen kehittämiseen liittyviä selvityksiä, joista tälle sivulle on koottu hallintomallin osa-alueille asetetut tavoitteet. Tavoitteita on täydennetty toimeksiantoon sisältyneessä ensimmäisessä työpajassa. Pysäköinti Operoija ja ylläpitäjä on kokenut toimija Pysäköinti on keskitetty ratkaisu, joka hyödyntää työpaikkojen, palveluiden ja asuntojen vuoropysäköintiä ja nimeämättömiä paikkoja, jolloin piha-alueilta vapautuu tilaa muille toiminnoille Asumisen ja pysäköinnin kustannukset on erotettu toisistaan Käyttökustannukset on kohdistettu käyttäjille Väestönsuojat Väestösuojat on keskitetty pysäköinnin yhteyteen Osaava taho suunnittelee ja rakentaa väestönsuojat sekä hallinnoi ja vastaa niiden käytöstä ja ylläpidosta Väestönsuojat on mitoitettu perustuen todelliseen käyttöön Jätteenkeräys Ratkaisu on toiminnallinen Jätehuoltoliikenne alueella on minimoitu Asumisen ja yritysten jätehuolto on yhteensovitettu Ratkaisu on teknisesti toimiva alustavasti syväkeräysjärjestelmä täydennettynä soveltuvin osin Ratkaisu on juridisesti kestävä ICT-ratkaisut Tietoliikenneoperaattoreilla on yhdenmukainen mahdollisuus ostaa tietoliikenneverkon siirtokapasiteettiä Kankaan alueella Yhteistyö teleoperaattorien ja palveluyhtiön välillä on toimiva Alueelle tuodaan älypalveluita, joiden palvelusisällöillä on vahva kytkentä alueen työpaikkatavoitteeseen sekä alueen yrittäjyyden edistämiseen Ratkaisu on taloudellisesti kannattava kaikille osapuolille Investoinnit ja käyttökustannukset katetaan tietoliikenneverkon siirtokapasiteetin myynnillä Yhteispihat Ratkaisu on toiminnallinen Ratkaisu on hybridirakenne, joka muodostaa alueelle kokoontumispaikkoja huomioiden käyttäjien synergiaedut (asuminen/palvelut/työpaikat) Maapohja säilyy kaupungin omistuksessa joka vuokraa sen ylläpidosta ja kustannuksista vastaavalle palveluyhtiölle Kiinteistöhuollossa saavutetaan mittakaavaedut - tehokkuus, laatu ja edullisuus asukkaalle Energiaratkaisut Lämmön, sähkön ja veden käyttö on tehokasta Alueella on toimivat älykkäät verkkoratkaisut, joilla voidaan mitata energian ja veden kulutusta Energiaratkaisu muodostaa taloudellisen yhtälön, joka hyödyttää kaikkia ja tarjoaa Kankaan asukkaille puhdasta lähienergiaa Kiinteistökohtaiset energiantuotantolaitteet ovat alan osaajan omistuksessa Alueella on energiatehokas kaukojäähdytys, jota hyödynnetään talokohtaisesti

14 Palveluyhtiö

15 Palveluyhtiön kuvaus Palveluyhtiö Jätteenkeräysjärjestelmä Yhteispihat ICT-ratkaisu Investointi Asuntorakennuttajat ja kiinteistökehittäjät rahoittavat investoinnin järjestelmään kerrosneliömetrien suhteessa Palveluyhtiö rakennuttaa jätteenkeräysjärjestelmän Omistus Syväkeräysjärjestelmä jää valmistuttuaan palveluyhtiön omistukseen Asuntorakennuttajat ja kiinteistökehittäjät rahoittavat investoinnit yhteispihojen infraan kerrosneliömetrien suhteessa Palveluyhtiö rakennuttaa yhteispihat ja hankkii niille sijoitettavat järjestelmät, laitteistot ja kalusteet Yhteispihojen maa-alueet ovat pysyvästi Jyväskylän kaupungin omistuksessa Jyväskylän kaupunki vuokraa maapohjan palveluyhtiölle pitkäaikaisella maanvuokrasopimuksella Yhteispihoille rakennettavat tai sijoitettavat järjestelmät, laitteistot ja kalusteet ovat palveluyhtiön omistuksessa Kaupunki rahoittaa tietoliikenneverkkoinvestoinnin Kaupunki rakentaa tietoliikenneverkon vesijohto-, viemäri-, tieliikenne-, ja vastaavan infran rakentamisen yhteydessä Valokuitukaapeli siirretään Mustaverkko Oy:n omistukseen sen valmistuessa Mustaverkko Oy:n osakkaat ovat Jyväskylän kaupungin lisäksi Jyväskylän yliopisto ja Jyväskylän ammattikorkeakoulu (JAMK) Jyväskylän yliopisto ja JAMK ostavat osuutensa Jyväskylän kaupungilta erikseen sovittavalla summalla Palvelut Palveluyhtiö huoltaa ja ylläpitää jätteenkeräysjärjestelmää Palveluyhtiö huoltaa ja ylläpitää yhteispihoja Mustaverkko Oy myy tietoliikenneverkon siirtokapasiteettia operaattoreille, jotka tarjoavat laajakaistapalveluita suoraan asukkaille ja yrityksille Palveluyhtiö hoitaa ICT:hen liittyvän hallinnoinnin ja maksuliikenteen Mustaverkko Oy:n lukuun Loppukäyttäjät ja maksajat Asukkaat ja yritykset rahoittavat jätejärjestelmäinvestoinnit asuntojen ja kiinteistöjen hinnassa Asukkaat ja yritykset maksavat hoitovastiketta asuntoosakeyhtiölle ja kiinteistöyhtiöille, jotka maksavat vastikkeet yhteispihojen ylläpidon osalta käyttömaksuna edelleen palveluyhtiölle Asukkaat ja yritykset maksavat hoitovastiketta asunto-osakeyhtiölle ja kiinteistöyhtiöille, jotka maksavat vastikkeet yhteispihojen ylläpidon osalta käyttömaksuna edelleen palveluyhtiölle Asukkaat solmivat sopimuksen tietoliikennepalveluista valitsemansa operaattorin kanssa Mustaverkko Oy kerää Kankaan alueesta tietoa tutkimus- ja tuotekehityksen tarpeisiin ( Living Lab )

16 Palveluyhtiön kuvaus Omistus Palveluyhtiön rooli Palvelut Jyväskylän kaupunki, JAMK, Jyväskylän yliopisto Omistus Mustaverkko Oy ICT-Ratkaisu Palvelusopimus verkon hallinnoinnista sekä laskutuksen järjestämisestä Asuntorakennuttajat /kiinteistökehittäjät Palveluyhtiö Omapääoma ja hoitovastike Palvelusopimus Palveluyhtiö hallinnoi ja ylläpitää Kankaan alueen Yhteispiha-alueita sekä Syväkeräysjärjestelmää Lisäksi palveluyhtiö hallinnoi tietoliikenneverkkoa ja huolehtii siihen liittyvästä maksuliikenteestä Mustaverkko Oy:n lukuun, sisältävät: Operaattorien laskutuksen siirtokapasiteetin käyttämisestä Valokuituverkon huollon ja ylläpidon Alueellisen peruspalvelun kilpailuttamisen Maksu siirto-kapasiteetin käyttämisestä Palvelusopimus Operaattorit Kiinteistöhuolto Jätteenkeräys Käyttäjät Yhteispihat Jätekuilu Internet-lasku Hoitovastike Asiakkaat Asukkaat

17 Jätteenkeräys Kankaan alueella on tavoitteena toteuttaa jätteenkeräys käyttäjänäkökulmat, alueen viihtyisyys ja turvallisuus huomioiden siten, että jätehuoltoliikenne alueelle on mahdollisimman vähäistä. Lähtökohtana on alueellinen, keskitetty syväkeräysjärjestelmä täydennettynä soveltuvin osin puristin- tms. ratkaisulla. Talokohtaisen jätehuollon sijaan pyritään kohti suurempia yksiköitä. Näin piha-alueita vapautuu jätekatosten ja niiden huoltoväylien poistuessa ja jäteautoliikenne erityisesti piha- ja ydinalueella vähenee. Palveluyhtiö tekee investoinnit ja perii kustannukset asunto- ja kiinteistöyhtiöiltä. Palveluyhtiö huoltaa, ylläpitää ja hankkii palvelut. Uudenlaisen jätehuoltomallin haasteita ovat mm. ovat asumisen ja yritysten jätehuollon yhteensovittamiseen liiittyvä lainsäädäntö ja sen soveltamisesta aiheutuvat tulkintaepäselvyydet. Lainsäädännössä lähtökohtana on yritysten ja asumisen jätehuollon eriyttäminen, jonka taustalla on kustannusten jakautuminen tuottajaperiaatteella

18 Jätteenkeräys Yleiskuvaus Palveluyhtiö vuokraa maa-alueet kaupungilta pitkäaikaisella maanvuokrasopimuksella. Palveluyhtiö omistaa syväkeräysjärjestelmän, jonka se tilaa urakkasopimuksella rakentajalta/toimittajalta. Asuntorakennuttajat/kiinteistökehittäjät rahoittavat jätteenkeräyksen investoinnit toteutuneiden kerrosneliömetrien suhteessa. Palveluyhtiön käyttökustannukset katetaan asunto- /kiinteistöyhtiöiden kuukausittain suorittamilla käyttömaksuilla, jonka perustana on kustannusten jakaminen toteutuneiden kerrosneliömetrien mukaisessa suhteessa. Käyttömaksun vahvistaa palveluyhtiön yhtiökokous, osakkaiden välillä solmitun osakassopimuksen mukaisesti. Palveluyhtiö solmii palvelusopimuksen jätteenkeräyksestä jäteyhtiön kanssa sekä syväkeräysjärjestelmän huollosta ja ylläpidosta huoltoyhtiön kanssa. Esitetty toteutusmalli Jyväskylän kaupunki Maanvuokrasopimus Omistus Palveluyhtiö Syväkeräysjärjestelmä Asuntorakennuttajat /kiinteistökehittäjät Rahoitus- ja huoltovastike / vuokra Asukkaat / yritykset Palvelusopimus jätteenkeräyksestä Urakkasopimus, huolto ja ylläpito Jäteyhtiö Rakentaja

19 Jätteenkeräys Vaikutukset ympäristöön ja ilmastonmuutokseen (1/2) Perinteisesti kiinteistöt ovat järjestäneet itse jätteenkeräyksen, jolloin kullakin kiinteistöllä on erilliset jätteenkeräyspisteet ja keräysastiat eri jätejakeille. Myös jätteenkuljetukseen on varattava riittävät tilat. Mikäli jätteenkeräys toteutetaan Kankaalle ehdotetun mallin mukaisesti hyödyntämällä syväkeräysjärjestelmää ja keskittämällä jätteenkeräystä pisteitä, vapautuu piha-alueita muuhun käyttöön. Keskitetyn keräyksen etuna on myös, että jäteauton pysähdyksiä voidaan vähentää ja näin rajoittaa jäteautoliikenteestä aiheutuvia päästöjä ja muuta haittaa. Syväkeräysjärjestelmä mahdollistaa myös suurempien erien keräämisen yhteen, mikä mahdollistaa esimerkiksi tehokkaamman kierron jätteen syntypaikalta hyödynnettäväksi tai loppukäsittelyyn ilman erillistä koontia ja varastointia, vähentäen myös tätä kautta jätteen kuljetuksesta syntyviä päästöjä. Syväkeräysjärjestelmä edellyttää kuitenkin edelleen keräysastioiden tyhjentämistä, eli jäteautoliikennettä tulee olemaan jonkin verran alueella. Keräyspisteiden sijoittumista tulisi optimoida siten, että asukkaat kokevat niiden sijaitsevan riittävän lähellä, ja toisaalta ne sijoittuvat kohtiin, joissa jäteauton on helppoa pysähtyä ja suorittaa tyhjennys. Alustavassa jätehuoltovaihtoehtojen vertailussa syväkeräysjärjestelmällä kerättäviä jakeita ovat kuivajäte, biojäte, keräyskartonki ja paperi. Lasin ja metallin keräys sekä suurikokoisen pahvin ja kuivajätteen keräys on esitetty toteutettavaksi sijoittamalla alueelle neljä näille varattua keräyspistettä. Uusia jätehuoltoon liittyviä vaatimuksia tulevat olemaan Jyväskylän alueelle suunniteltu energiajätteen erilliskeräyksen järjestäminen viimeistään vuoteen 2015 mennessä, sekä muovin keräyksen siirtyminen tuottajavastuun piiriin. Näillä on erilliskeräyksen järjestämisen lisäksi myös sekajätteen määrää vähentävä vaikutus. Myös näiden jakeiden keräykseen tulisi varautua järjestelmän suunnittelussa. Kerättävien jakeiden osalta näyttää siltä, että alustavassa jätehuoltovaihtoehtojen vertailussa on lähdetty liikkeelle erityisesti putkikeräyksen vaatimuksista, koska kerättävien jakeiden määrä on rajattu neljään jakeeseen. Jätteiden keskitetty syväkeräys mahdollistaa myös useamman kuin neljän jätejakeen keräämisen yhdessä pisteessä. Jyväskylän jätehuoltomääräysten mukaan 10 huoneiston ja sitä isompien kiinteistöjen tulee järjestää biojätteen, kuivajätteen, keräyslasin, keräysmetallin ja keräyskartongin keräys. Muiden kuin asuinkiinteistöjen osalta tulee järjestää edellä mainittujen jakeiden ja lisäksi muiden hyödyntämiskelpoisten jakeiden keräys. Alustavassa jätehuoltovaihtoehtojen vertailussa esitetyn mallin sijaan lasin ja metallin keräyksen sijoittamista keskitettyjen keräyspisteiden yhteyteen tulisi miettiä, jotta asukkaat voivat toimittaa kaikki kerättävät jakeet yhdellä vientikerralla. Näin vältytään erilliseen hyötyjätepisteeseen suuntautuvilta kuljetuksilta ja kierrätys tehdään asukkaille helpoksi. Hyötyjätteiden kerääminen samassa pisteessä muun kotitalousjätteen kanssa myös vähentää sekajätteen määrää ja edistää materiaalien hyödyntämistä ja kierrätystä

20 Jätteenkeräys Vaikutukset ympäristöön ja ilmastonmuutokseen (2/2) Keskitetyn jätteenkeräyksen haasteena on kuitenkin alueen pysyminen siistinä, kun useampi kiinteistö käyttää samaa jätepistettä, jolloin mahdollisia väärinkäytöksiä on vaikeampi kohdistaa. Asianmukaisen käytön edistämiseksi tulisi myös miettiä, miten varmistetaan että keräysastioita käyttävät vain käyttöön oikeutetut käyttäjät. Säiliöiden tyhjennyksestä tulee sopia yhteisesti, huomioiden riittävän tiheä tyhjennysväli säiliöiden mitoituksen suhteen. Asukkaille tulee myös tarjota riittävästi ohjeistusta siitä, mitä jakeita mihinkin säiliöön kerätään, sillä vääriin säiliöihin sijoitetut materiaalit saattavat pilata koko jäte-erän hyödyntämismahdollisuudet. Lisäksi on huolehdittava, että jätteidenkeräyspisteet ovat helposti saavutettavissa kaikista alueen kiinteistöistä. Asumisen ja yritysten jätehuollon yhteensovittaminen toisaalta tukee mahdollisuuksia kerätä useampia hyötykäyttöön kerättäviä jakeita, mutta järjestelmän osalta tulisi tarkkaan miettiä, miten kustannukset kohdennetaan käyttäjille. Erityisesti kalleimman eli kaatopaikalle vietävän jätteen määrän osalta olisi tärkeää määritellä tarkkaan kustannusten jakautuminen, jotta sekä kotitalouksilla että yrityksillä olisi motivaatio vähentää kaatopaikalle päätyvää jätettä. Mikäli kierrätysmahdollisuuksia lisäämällä voidaan vähentää jätteen määrää, tulisi sen myös näkyä alhaisempina jätehuollon kustannuksina. Asumisen ja yritysten jätehuollon yhteensovittaminen pitäisi määräyksistä riippumatta saada onnistumaan ainakin toimistojätteen osalta, sillä jäte on hyvin samantyyppistä kuin kotitalousjäte. Alueelle mahdollisesti sijoitettavan tuotannon jätteet ja ravintoloiden ym. elintarvikejätteet voivat sen sijaan tuottaa vaikeuksia. Esimerkiksi ravintoloiden tuottama rasvajäte tai pienleipomoiden taikinajäte eivät sovellu suoranaisesti biojätteeseen, vaan ne vaativat oman lajittelun ja erikoiskäsittelynsä. Usein myös yritysten sisältämät jätteet ovat laadultaan puhtaampia ja näin ollen helpommin kierrätettäviä tai käytettävissä uudelleen raaka-aineena. Lähitulevaisuudessa nähtävissä tarve kerätä kaikkiaan seitsemää - kahdeksaa eri jätejaetta. Jätejakeet voisivat olla sekajätteen ja biojätteen lisäksi kartonki, paperi, lasi, metalli, tekstiili ja energiajäte. Lähellä sijaitseva energiajätteen erilliskeräyspiste voi vähentää kuluttajapakkausten keräyspisteisiin menevää osuutta ja samalla lisää keskitetyn mallin jätehuoltokustannuksia. Keskitetyn jätehuollon etuna voisi olla myös oma kuluttajapakkauksien kierrätyspiste energiajätteen erilliskeräyksen lisäksi. Etuna tässä on se, että kuluttajapakkauksien kierrätyspiste olisi periaatteessa maksuton toisin kuin energiajätteen erilliskeräyspiste. Palveluyhtiö voi tarjota asuntoalueen rakennusvaiheessa myös mahdollisuuden rakennusjätteiden optimaaliseen lajitteluun. Myös puutarhajäte voitaisiin ohjata pois biojätevirrasta ja järjestää kyseiselle jakeelle erillinen keräyspiste. Jatkossa on syytä selvittää, soveltuuko syväkeräysjärjestelmä näiden keräämiseen asuinalueilla

Kytkin-projekti. 12.11.2013 esittely kaupunkirakennelautakunnan iltakoulussa. Anne Sandelin

Kytkin-projekti. 12.11.2013 esittely kaupunkirakennelautakunnan iltakoulussa. Anne Sandelin Kytkin-projekti 12.11.2013 esittely kaupunkirakennelautakunnan iltakoulussa Anne Sandelin Kankaan mahdollisuudet Alueellinen elinkaariajattelu Rakentamisen pullonkaulojen poistaminen Pinttyneiden mallien

Lisätiedot

LASSILA & TIKANOJA OY Suomalaisten kierrätysasenteet ja jätteiden lajitteluhalukkuus 2012

LASSILA & TIKANOJA OY Suomalaisten kierrätysasenteet ja jätteiden lajitteluhalukkuus 2012 LASSILA & TIKANOJA OY Suomalaisten kierrätysasenteet ja jätteiden lajitteluhalukkuus 2012 I N N O L I N K R E S E A R C H O Y T A M P E L L A N E S P L A N A D I 2, 4. k r s, 3 3 1 0 0 T A M P E R E F

Lisätiedot

Jätehuollon kevätpäivä 2014 Keskitetty jätehuoltoratkaisu Hiukkavaara. Antero Kiljunen suunnitteluinsinööri, Oulun Jätehuolto

Jätehuollon kevätpäivä 2014 Keskitetty jätehuoltoratkaisu Hiukkavaara. Antero Kiljunen suunnitteluinsinööri, Oulun Jätehuolto Jätehuollon kevätpäivä 2014 Keskitetty jätehuoltoratkaisu Hiukkavaara Antero Kiljunen suunnitteluinsinööri, Oulun Jätehuolto Oulun Jätehuolto Oulun kaupungin liikelaitos Maan viidenneksi suurin jätelaitos

Lisätiedot

ALUEELLISTEN ENERGIARATKAISUJEN KONSEPTIT. Pöyry Management Consulting Oy 29.3.2012 Perttu Lahtinen

ALUEELLISTEN ENERGIARATKAISUJEN KONSEPTIT. Pöyry Management Consulting Oy 29.3.2012 Perttu Lahtinen ALUEELLISTEN ENERGIARATKAISUJEN KONSEPTIT Pöyry Management Consulting Oy Perttu Lahtinen PÖYRYN VIISI TOIMIALUETTA» Kaupunkisuunnittelu» Projekti- ja kiinteistökehitys» Rakennuttaminen» Rakennussuunnittelu»

Lisätiedot

Lähienergiasta liiketoimintaa - tulevaisuuden palveluosaamisen haasteet. Harri Kemppi One1

Lähienergiasta liiketoimintaa - tulevaisuuden palveluosaamisen haasteet. Harri Kemppi One1 Lähienergiasta liiketoimintaa - tulevaisuuden palveluosaamisen haasteet Harri Kemppi One1 Sisältö Energia-alan murros yrityksen perustana One1 Oy Case Lappeenranta Energiaratkaisut yhteistyössä kunta-asiakkaan

Lisätiedot

Uudenlaisen asumisen alue!

Uudenlaisen asumisen alue! Uudenlaisen asumisen alue! Sydän täynnä elämää Jyväskylän Kangas mullistaa käsityksesi siitä, mitä kaikkea tulevaisuuden kaupunginosa voi olla. Ja Kankaan tulevaisuus on ihan nurkan takana, raikkaana ja

Lisätiedot

KORTTELI- TAI KORTTELIRYHMÄKOHTAINEN JÄTEHUOLTO 27. VALTAKUNNALLISET JÄTEHUOLTOPÄIVÄT 9.-10.10.2013, TAMPERE

KORTTELI- TAI KORTTELIRYHMÄKOHTAINEN JÄTEHUOLTO 27. VALTAKUNNALLISET JÄTEHUOLTOPÄIVÄT 9.-10.10.2013, TAMPERE KORTTELI- TAI KORTTELIRYHMÄKOHTAINEN JÄTEHUOLTO 27. VALTAKUNNALLISET JÄTEHUOLTOPÄIVÄT 9.-, TAMPERE 01 05 02 03 04 Esimerkkikohteet 01 Norja, Trondheim, putkikuljetus ja puristimet 02 Tanska, Frederiksberg,

Lisätiedot

Pakkausten kuluttajakeräyksen järjestäminen Harri Patana Pakkausalan Ympäristörekisteri PYR Oy

Pakkausten kuluttajakeräyksen järjestäminen Harri Patana Pakkausalan Ympäristörekisteri PYR Oy Pakkausten kuluttajakeräyksen järjestäminen Harri Patana Pakkausalan Ympäristörekisteri PYR Oy Pakkausalan Ympäristörekisteri PYR Oy 17.11.2014 www.pyr.fi 1 PYR OY Kaupan ja teollisuuden omistama palveluyhtiö:

Lisätiedot

LIITE 2: Jyväskylän Kankaan alueen palveluiden hallinta- ja toimintamallit

LIITE 2: Jyväskylän Kankaan alueen palveluiden hallinta- ja toimintamallit 1/7 LIITE 2: Jyväskylän Kankaan alueen palveluiden hallinta- ja toimintamallit 2/7 Sisällysluettelo Palveluiden hallinta- ja toimintamallit Aluepalveluyhtiö Jatkuva elinkaaren hallinta ja kehittäminen

Lisätiedot

Osakas A-osakkeet B-osakkeet

Osakas A-osakkeet B-osakkeet 1 (5) LISÄSOPIMUS 28.2.2013 PÄIVÄTTYYN TAPIOLAN KESKUSPYSÄKÖINTI OY:N OSAKASSOPIMUKSEEN A-lisäosakkeet / VSS-tila 1. OSAPUOLET Osakas A-osakkeet B-osakkeet Finprop Tapiola Oy (Y-tunnus: 1749679-4) 460

Lisätiedot

Puztec Oy Modernia jäteteknologiaa

Puztec Oy Modernia jäteteknologiaa Modernia jäteteknologiaa tj Pekka Nurmi :n juuret: PUZER: 1990 Kotitalous-keskusimuri PUZAIR: 1991 1992 1995 1996 Keskusimuri suuriin rakennuksiin ammattikäyttöön Teollisuusjärjestelmät Paperisilppureiden

Lisätiedot

Vapaa-ajan asuntojen jätehuolto Ekopassin kriteerit Anne Korhonen, TTS tutkimus

Vapaa-ajan asuntojen jätehuolto Ekopassin kriteerit Anne Korhonen, TTS tutkimus Vapaa-ajan asuntojen jätehuolto Ekopassin kriteerit Anne Korhonen, TTS tutkimus TTS:N ORGANISAATIO TIIMIT KOULUTUSPÄÄLLIKÖT ESKO NOUSIAINEN rehtori/koulutusjohtaja TUKIPALVELUT HALLINTOPALVELUT (Talous

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 17/2015 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 210 02.12.2015. 210 Asianro 8005/02.05.00.00/2015

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 17/2015 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 210 02.12.2015. 210 Asianro 8005/02.05.00.00/2015 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 17/2015 1 (1) 210 Asianro 8005/02.05.00.00/2015 Pysäköinnin taksatarkistukset 2016 alkaen Kaupungininsinööri Ismo Heikkinen Rakentamisen ja kunnossapidon tukipalvelut Pysäköintitaksojen

Lisätiedot

MAAKUNTALÄHIÖN TÄYDENNYS- JA LISÄRAKENTAMISEN TALOUDELLISHALLINNOLLISET EDELLYTYKSET

MAAKUNTALÄHIÖN TÄYDENNYS- JA LISÄRAKENTAMISEN TALOUDELLISHALLINNOLLISET EDELLYTYKSET 1 MAAKUNTALÄHIÖN TÄYDENNYS- JA LISÄRAKENTAMISEN TALOUDELLISHALLINNOLLISET EDELLYTYKSET Eheyttämisen edellytykset (EHED) Oulun yliopisto, Arkkitehtuurin tiedekunta Tutkijatohtori Sari Hirvonen-Kantola sari.hirvonen-kantola@oulu.fi

Lisätiedot

Yhdyskuntajätteen kierrätyksen ja hyötykäytön lisääminen

Yhdyskuntajätteen kierrätyksen ja hyötykäytön lisääminen Yhdyskuntajätteen kierrätyksen ja hyötykäytön lisääminen Tulevaisuuden haasteet jätehuollossa, Joensuun tiedepuisto 24.10.2013 Yhdyskuntajäte Yhdyskuntajäte: vakinaisessa asunnossa, vapaa-ajan asunnossa,

Lisätiedot

Uusiutuvan (lähi)energian säädösympäristö

Uusiutuvan (lähi)energian säädösympäristö Uusiutuvan (lähi)energian säädösympäristö Erja Werdi, hallitussihteeri Ympäristöministeriö/RYMO/Elinympäristö Alueelliset energiaratkaisut -klinikan tulosseminaari, Design Factory 29.3.2012 Uusiutuvan

Lisätiedot

Kouvolan ja Iitin uudet jätteenkuljetusurakat alkavat 1.1.2014

Kouvolan ja Iitin uudet jätteenkuljetusurakat alkavat 1.1.2014 Sivu 1 / 5 TIEDOTE KOUVOLAN JA IITIN ISÄNNÖITSIJÖILLE 20.11.2013 Kouvolan ja Iitin uudet jätteenkuljetusurakat alkavat 1.1.2014 myös entiset Kuusankoski ja Anjalankoski yhtenäisen jätteenkuljetuksen ja

Lisätiedot

HELSINKI HIGH-RISE SUUNNITTELUOHJELMA. Arkkitehtuuri- ja toteutuskilpailu. (Beta) www.helsinkihighrise.fi

HELSINKI HIGH-RISE SUUNNITTELUOHJELMA. Arkkitehtuuri- ja toteutuskilpailu. (Beta) www.helsinkihighrise.fi 1 HELSINKI HIGH-RISE Arkkitehtuuri- ja toteutuskilpailu www.helsinkihighrise.fi (Beta) SUUNNITTELUOHJELMA 2 SUUNNITTELUOHJELMA Luonnos 1.12.2014 Suunnitteluvaatimukset ja -ohjeet Suunnitelmalle on alla

Lisätiedot

Ote 29.1.2014 allekirjoitetusta Keski-Pasilan keskuksen toteutussopimuksesta.

Ote 29.1.2014 allekirjoitetusta Keski-Pasilan keskuksen toteutussopimuksesta. Ote 29.1.2014 allekirjoitetusta Keski-Pasilan keskuksen toteutussopimuksesta. Käytetyt termit: Hankintayksikkö = Helsingin kaupunki ja Suomen valtio/senaatti-kiinteistöt Yritys = YIT Rakennus Oy 4.2.10

Lisätiedot

Tuiskun Pysäköinti Oy (Y-tunnus 2697477-8) jäljempänä pysäköintiyhtiö

Tuiskun Pysäköinti Oy (Y-tunnus 2697477-8) jäljempänä pysäköintiyhtiö LUONNOS 4.9.2015 OSAKASSOPIMUS 1. Sopijapuolet 1.1. Pysäköintiyhtiö Tuiskun Pysäköinti Oy (Y-tunnus 2697477-8) jäljempänä pysäköintiyhtiö 1.2. Osakkaat - Asunto Oy Tampereen Härmälänrannan Turva, (y-tunnus

Lisätiedot

Harjoituksia 2013 oikeat vastaukset. Jätteiden lajittelu & jätteiden hyödyntäminen

Harjoituksia 2013 oikeat vastaukset. Jätteiden lajittelu & jätteiden hyödyntäminen Harjoituksia 2013 oikeat vastaukset Jätteiden lajittelu & jätteiden hyödyntäminen Ristikko Täytä ristikon vaakarivit annettujen vihjeiden avulla. Selvitä pystyriville muodostuva sana. 1. -keräykseen kuuluvat

Lisätiedot

Jätehuoltomääräykset 2015. 21.5.2015 Esittäjän nimi 1

Jätehuoltomääräykset 2015. 21.5.2015 Esittäjän nimi 1 Jätehuoltomääräykset 2015 21.5.2015 Esittäjän nimi 1 Jätehuoltomääräykset Jätelain (646/2011) 91 :n mukaisesti kunta voi antaa lain täytäntöön panemiseksi tarpeellisia paikallisista oloista johtuvia, kuntaa

Lisätiedot

Ote ja tiivistelmä Lohjan keskustan pysäköintiselvityksestä 2006. Lohjan keskustan pysäköintiselvitys

Ote ja tiivistelmä Lohjan keskustan pysäköintiselvityksestä 2006. Lohjan keskustan pysäköintiselvitys Ote ja tiivistelmä Lohjan keskustan pysäköintiselvityksestä 2006 Lohjan keskustan pysäköintiselvitys Syyskuu 2006 14 Kuva 2. Maksimikäyttöasteet. Lohjan keskustan pysäköintiselvitys Lohjan keskustan pysäköintiselvitys

Lisätiedot

Julkisen ja yksityisen yhteistyö maankäytössä. Rakennuttajan kokemuksia

Julkisen ja yksityisen yhteistyö maankäytössä. Rakennuttajan kokemuksia Julkisen ja yksityisen yhteistyö maankäytössä Rakennuttajan kokemuksia ASUNTOSÄÄTIÖ - Perustettiin vuonna 1951 rakennuttamaan Tapiola Perustajajärjestöt Väestöliitto Mannerheimin Lastensuojeluliitto SAK

Lisätiedot

AURINKOLÄMMÖN LIIKETOIMINTAMAHDOLLISUUDET KAUKOLÄMMÖN YHTEYDESSÄ SUOMESSA

AURINKOLÄMMÖN LIIKETOIMINTAMAHDOLLISUUDET KAUKOLÄMMÖN YHTEYDESSÄ SUOMESSA AURINKOLÄMMÖN LIIKETOIMINTAMAHDOLLISUUDET KAUKOLÄMMÖN YHTEYDESSÄ SUOMESSA KAUKOLÄMPÖPÄIVÄT 28-29.8.2013 KUOPIO PERTTU LAHTINEN AURINKOLÄMMÖN LIIKETOIMINTAMAHDOLLISUUDET SUOMESSA SELVITYS (10/2012-05/2013)

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 124. Kaupunginhallitus 30.03.2015 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 124. Kaupunginhallitus 30.03.2015 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 30.03.2015 Sivu 1 / 1 2712/02.07.00/2014 124 Niittykummun metrokeskuksen pysäköintiyhtiön perustaminen Valmistelijat / lisätiedot: Eva Elston-Hämäläinen, puh. 043 825 6073 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Kartanonranta Energia- ja ympäristöselvitykset

Kartanonranta Energia- ja ympäristöselvitykset Kartanonranta Energia- ja ympäristöselvitykset Ympäristölautakunta 17.4.2012 Tero Karislahti YIT 1 Internal Tausta Rakennusten osuus Suomen kokonaisenergiankulutuksesta on 40 prosenttia. Rakennukset suunnitellaan

Lisätiedot

PAKKAUSJÄTTEEN TUOTTAJAVASTUUN TILANNEKATSAUS

PAKKAUSJÄTTEEN TUOTTAJAVASTUUN TILANNEKATSAUS PAKKAUSJÄTTEEN TUOTTAJAVASTUUN TILANNEKATSAUS 29. Valtakunnalliset jätehuoltopäivät, 6.-7.10.2015, Tampere Juha-Heikki Tanskanen Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy www.rinkiin.fi SUOMEN PAKKAUSKIERRÄTYS

Lisätiedot

www.asli.fi Tampere University of Technology Construction Management and Economics Korkeakoulunkatu 5 P.O. Box 600 FI-33101 Tampere Finland

www.asli.fi Tampere University of Technology Construction Management and Economics Korkeakoulunkatu 5 P.O. Box 600 FI-33101 Tampere Finland www.asli.fi Tampere University of Technology Construction Management and Economics Korkeakoulunkatu 5 P.O. Box 600 FI-33101 Tampere Finland Asumisen liiketoiminnan tutkimusryhmä ASLI Ensimmäinen asumisen

Lisätiedot

ILMASTOSTRATEGIA JA SEN TAVOITTEET. Hannu Koponen 21.9.2011

ILMASTOSTRATEGIA JA SEN TAVOITTEET. Hannu Koponen 21.9.2011 ILMASTOSTRATEGIA JA SEN TAVOITTEET Hannu Koponen 21.9.2011 Sektorikohtaiset tavoitteet vuoteen 2020 Vertailuvuosi 2004-2006 Liikenne -30% Lämmitys -30% Sähkönkulutus -20% Teollisuus ja työkoneet -15% Maatalous

Lisätiedot

MAAILMAN PARASTA KAUPUNKIENERGIAA. Nuorten konsulttien verkostoitumistapahtuma Atte Kallio,

MAAILMAN PARASTA KAUPUNKIENERGIAA. Nuorten konsulttien verkostoitumistapahtuma Atte Kallio, MAAILMAN PARASTA KAUPUNKIENERGIAA Nuorten konsulttien verkostoitumistapahtuma Atte Kallio, 12.5.2016 ESITYKSEN SISÄLTÖ Helen lyhyesti Kalasataman älykkäät energiajärjestelmät Suvilahden aurinkovoimala

Lisätiedot

Plusenergia klinikka Tavoitteena hyvä energiatulevaisuus Suomelle Erkki Aalto

Plusenergia klinikka Tavoitteena hyvä energiatulevaisuus Suomelle Erkki Aalto & Plusenergia klinikka Tavoitteena hyvä energiatulevaisuus Suomelle Erkki Aalto Plusenergia klinikka 1. RAKLIn klinikat 2. Plusenergia klinikka RAKLIn klinikka Kokoaa parhaat toimijat, tiedot, ideat ja

Lisätiedot

Euran, Huittisten, Köyliön ja Säkylän jätteenkuljetusjärjestelmästä päättäminen. Tausta-aineisto

Euran, Huittisten, Köyliön ja Säkylän jätteenkuljetusjärjestelmästä päättäminen. Tausta-aineisto Euran, Huittisten, Köyliön ja Säkylän jätteenkuljetusjärjestelmästä päättäminen Tausta-aineisto 2 SISÄLTÖ MÄÄRITELMÄT... 3 1 TAUSTATIEDOT... 4 2 KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS... 5 3 KIINTEISTÖN HALTIJAN

Lisätiedot

NAKKILAN KUNTA TILAHANKKEIDEN JA TOIMINNALLISTEN HANKKEIDEN YLEISSUUNNITTELUOHJE

NAKKILAN KUNTA TILAHANKKEIDEN JA TOIMINNALLISTEN HANKKEIDEN YLEISSUUNNITTELUOHJE NAKKILAN KUNTA TILAHANKKEIDEN JA TOIMINNALLISTEN HANKKEIDEN YLEISSUUNNITTELUOHJE Hyväksytty kunnanhallituksessa 20.10.1997/496 Voimaantulo 6.11.1997 Tarkistettu kunnanhallituksessa 16.8.1999/271 Voimaantulo

Lisätiedot

Mihin Ylä-Savo panostaa tulevaisuudessa?

Mihin Ylä-Savo panostaa tulevaisuudessa? Mihin Ylä-Savo panostaa tulevaisuudessa? 1. Jätehuolto, kierrätys ja ongelmajätteet 16.8.2007 16.8.2007 Page 1 of 13 Sisältö 1.1 REF... 3 1.2 Läheisyysperiaate... 4 1.3 Metalli+ympäristö... 5 1.4 kaikki

Lisätiedot

Tuottajien ekopisteverkoston täydentäminen ja täydentävän verkoston palvelutaso

Tuottajien ekopisteverkoston täydentäminen ja täydentävän verkoston palvelutaso Savo-Pielisen jätelautakunta Pöytäkirja 4/2015 1 (1) 24 Asianro 6856/14.06.00.00/2015 Tuottajien ekopisteverkoston täydentäminen ja täydentävän verkoston palvelutaso Palvelupäällikkö Saija Pöntinen Alueelliset

Lisätiedot

Jätteen energiahyötykäyttö -käytännön vaikutukset. KOKOEKO 16.2.2012 Eila Kainulainen Keski-Savon ympäristötoimi

Jätteen energiahyötykäyttö -käytännön vaikutukset. KOKOEKO 16.2.2012 Eila Kainulainen Keski-Savon ympäristötoimi Jätteen energiahyötykäyttö -käytännön vaikutukset KOKOEKO 16.2.2012 Eila Kainulainen Keski-Savon ympäristötoimi Aiempia kokemuksia energiahyötykäytöstä Keski- Savossa Poltettavaa muovijätettä kerättiin

Lisätiedot

Jäteselviytyjät 2013. Tietokilpailu. Koulun nimi. Paikkakunta. Luokka. Joukkue (jokaisen osallistujan etu- ja sukunimi) pisteet yhteensä / 90 pistettä

Jäteselviytyjät 2013. Tietokilpailu. Koulun nimi. Paikkakunta. Luokka. Joukkue (jokaisen osallistujan etu- ja sukunimi) pisteet yhteensä / 90 pistettä Jäteselviytyjät 2013 Tietokilpailu Koulun nimi Paikkakunta Luokka Joukkue (jokaisen osallistujan etu- ja sukunimi) 1. 2. 3. pisteet yhteensä / 90 pistettä 1. Ympyröi YKSI oikea vaihtoehto. 1. Miksi jätteitä

Lisätiedot

Käytännön ratkaisuja jätehuollon ilmastovaikutusten vähentämiseksi

Käytännön ratkaisuja jätehuollon ilmastovaikutusten vähentämiseksi 11.10.2012 Käytännön ratkaisuja jätehuollon ilmastovaikutusten vähentämiseksi Juha-Heikki Tanskanen Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy Jätehuolto ja ilmastonmuutos (vuosi 2010, lähde Tilastokeskus) Suomen khk-päästöt:

Lisätiedot

Innovatiiviset maankäytön keinot

Innovatiiviset maankäytön keinot Innovatiiviset maankäytön keinot KUPERA-workshop Lempäälä 14.10.2011 Pekka Vaara Aluekehittämisen malleja, eräitä esimerkkejä Tapiola Suurpelto Jätkäsaari Marja-Vantaa VicUrban Älvstranden Kuninkaankolmio

Lisätiedot

Fiksu kaupunki /2013 Virpi Mikkonen / Timo Taskinen

Fiksu kaupunki /2013 Virpi Mikkonen / Timo Taskinen Fiksu kaupunki 2013-2017 5/2013 Virpi Mikkonen / Timo Taskinen Fiksu kaupunki Suomi on edelläkävijä älykkäissä ympäristöissä. Fiksun kaupungin sujuva arki syntyy käyttäjätarpeiden sekä erilaisten osaamisten

Lisätiedot

Tariffit 2012 (versio 5.12.2011)

Tariffit 2012 (versio 5.12.2011) Tariffit 2012 (versio 5.12.2011) Tariffien merkitys Indeksitalovertailun perusteella on seuraavan piiraan mukainen: 1. Kaukolämpö Vattenfallin kaukolämmön kulutukseen perustuvat hinnat ovat vuonna 2012

Lisätiedot

PelloMMMRanuaMMMRovaniemi

PelloMMMRanuaMMMRovaniemi OpasMpienkiinteistöille JÄRJESTETTYMJÄTTEEKULJETUSM OMJOKAISEMOIKEUS,M MUTTAMMYÖSMVELVOLLISUUS Järjestetty jätteenkuljetus tarkoittaa sitä, että kiinteistöllämonm sopimusmjätehuollostamjätteenkuljetusyrityksenmkanssa.

Lisätiedot

Tiehallinto Parainen - Nauvo yhteysvälin kannattavuus eri vaihtoehdoilla. Raportti 10.12.2008

Tiehallinto Parainen - Nauvo yhteysvälin kannattavuus eri vaihtoehdoilla. Raportti 10.12.2008 Tiehallinto Parainen - Nauvo yhteysvälin kannattavuus eri vaihtoehdoilla Raportti 10.12.2008 Sisällysluettelo 1.Johdanto 2.Yhteenveto 3.Tunnelivaihtoehdon kuvaus 4.Siltavaihtoehdon kuvaus 5.Lauttavaihtoehdon

Lisätiedot

Myyrmäen keskusta Kasvihuonekaasupäästöjen mallinnus KEKO-ekolaskurilla

Myyrmäen keskusta Kasvihuonekaasupäästöjen mallinnus KEKO-ekolaskurilla Myyrmäen keskusta 001925 Kasvihuonekaasupäästöjen mallinnus KEKO-ekolaskurilla Vantaan kaupunki 23.9.2016 Vaikutukset ympäristöön ja ilmastoon Kaavaan esitettyjen uusien kortteleiden 15403, 15406 ja 15422,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 11. Valtuusto 26.01.2015 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 11. Valtuusto 26.01.2015 Sivu 1 / 1 Valtuusto 26.01.2015 Sivu 1 / 1 5119/02.05.06/2014 Kaupunginhallitus 347 15.12.2014 11 Kaupungin omavelkaisen takauksen myöntäminen Kiinteistö Oy Espoon Suviniityn pysäköinnin lainalle Valmistelijat /

Lisätiedot

TONTTIEN LUOVUTTAMINEN LÄNSIRANNALLA, ALEKSANTERINKAAREN SISÄKEHÄN KORTTELI 434 TONTIT 18-22

TONTTIEN LUOVUTTAMINEN LÄNSIRANNALLA, ALEKSANTERINKAAREN SISÄKEHÄN KORTTELI 434 TONTIT 18-22 Kaupunginhallitus 166 30.05.2016 TONTTIEN LUOVUTTAMINEN LÄNSIRANNALLA, ALEKSANTERINKAAREN SISÄKEHÄN KORTTELI 434 TONTIT 18-22 1123/53/2007 KH 30.05.2016 166 Valmistelu ja lisätiedot: kiinteistöpäällikkö

Lisätiedot

Tilakustannukset osana palvelun kustannusrakennetta

Tilakustannukset osana palvelun kustannusrakennetta Tilakustannukset osana palvelun kustannusrakennetta Investointien ja toiminnan muutosten vaikutukset palvelujen kustannuksiin Keskeiset periaatteet Kuntayhtymä vuokraa tilat pääsääntöisesti jäsenkunnilta

Lisätiedot

TURVALLINEN YMPÄRISTÖ

TURVALLINEN YMPÄRISTÖ TURVALLINEN YMPÄRISTÖ Turvallinen Lappeenranta Lappeenrannan strategian tavoite v. 2028 VIIHTYISÄ JA TURVALLINEN YMPÄRISTÖ Sujuva arki ja turvallinen kasvuympäristö, jossa on varaa valita mieleisiä harrastuksia

Lisätiedot

Ajankohtaista HSY:n jätehuollosta

Ajankohtaista HSY:n jätehuollosta Ajankohtaista HSY:n jätehuollosta Isännöitsijöiden koulutustilaisuus Kierrätys tehostuu, hyötykäyttö paranee, Lasi, Metalli ja Kartonki Lasin, metallin ja kartongin kierrätys tehostuu Uudet jätehuolto

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä Eko-Kymppi. KAINUUN YMPÄRISTÖOHJELMA 2020 Ympäristöseminaari 9.11.20121

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä Eko-Kymppi. KAINUUN YMPÄRISTÖOHJELMA 2020 Ympäristöseminaari 9.11.20121 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä KAINUUN YMPÄRISTÖOHJELMA 2020 Ympäristöseminaari 9.11.20121 Jätehuollon tulevaisuus Kainuussa 2012 Jukka Oikarinen puh. 08 636 611 fax. 08 636 614 www.eko-kymppi.fi info@eko-kymppi.fi

Lisätiedot

Realgreen on kiinteistöön integroitava aurinko- ja tuulivoimaa hyödyntävä monienergiaratkaisu

Realgreen on kiinteistöön integroitava aurinko- ja tuulivoimaa hyödyntävä monienergiaratkaisu Realgreen on kiinteistöön integroitava aurinko- ja tuulivoimaa hyödyntävä ENERGIARATKAISU KIINTEISTÖN KILPAILUKYVYN SÄILYTTÄMISEKSI Osaksi kiinteistöä integroitava Realgreen- tuottaa sähköä aurinko- ja

Lisätiedot

Turun Vaasanpuiston aluekehitys

Turun Vaasanpuiston aluekehitys Turun Vaasanpuiston aluekehitys 2 Hankkeen yleiskuvaus Entisen jätevedenpuhdistamon alueelle, Linnakaupungin ensimmäiseen rakennettavaan osaan Vaasanpuistoon on suunniteltu asuinkerrostaloja, liiketilaa

Lisätiedot

Lähienergia-alan koulutuksen ongelmakohtia

Lähienergia-alan koulutuksen ongelmakohtia Lähienergia-alan koulutuksen ongelmakohtia Biotalous ja hajautettu uusiutuva energia Työpaja 6.5.2015 @SYKLI Markku Tahkokorpi 6.5.2015 Suomen Lähienergialiitto ry. / Esityksen sisältöä Johdanto Lähienergian

Lisätiedot

HINNASTO KOTITALOUKSILLE 4/2010 4.11.2010

HINNASTO KOTITALOUKSILLE 4/2010 4.11.2010 HINNASTO KOTITALOUKSILLE 4/2010 4.11.2010 SISÄLLYSLUETTELO: 1. JÄTEASEMIEN VASTAANOTTOHINNAT 3 2. KIINTEISTÖN JÄTEMAKSUT 4-6 Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy Ankkurikatu 8, 06100 Porvoo Asiakaspalvelu, puh.

Lisätiedot

Ehdotus kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen jätetaksaksi 1.1.2015 alkaen

Ehdotus kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen jätetaksaksi 1.1.2015 alkaen Savo-Pielisen jätelautakunta Pöytäkirja 4/2014 1 (1) 24 Asianro 7006/02.05.00/2014 Ehdotus kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen jätetaksaksi 1.1.2015 alkaen Palvelupäällikkö Saija Pöntinen

Lisätiedot

Investointien rahoituksen vaihtoehdot ja valinta / PM

Investointien rahoituksen vaihtoehdot ja valinta / PM Investointien rahoituksen vaihtoehdot ja valinta / PM Kuntayhtymän talousarviossa ja suunnitelmassa investointien määrä on pyritty pitämään poistojen suuruusluokassa. Suuret rakennusinvestoinnit (esim.

Lisätiedot

Skaftkärr. Energiatehokkuus mahdollisuutena kaavoitusstrategiat uusiksi. Kaupunginjohtaja Jukka-Pekka Ujula Porvoo

Skaftkärr. Energiatehokkuus mahdollisuutena kaavoitusstrategiat uusiksi. Kaupunginjohtaja Jukka-Pekka Ujula Porvoo Skaftkärr Energiatehokkuus mahdollisuutena kaavoitusstrategiat uusiksi Kaupunginjohtaja Jukka-Pekka Ujula Porvoo Kehityshankkeen rakenne Hankkeen kesto 2008-2012 Alueen rakentuminen 2011-2020 Rahoittajat

Lisätiedot

Näkökulmia pysäköintitarpeeseen

Näkökulmia pysäköintitarpeeseen Näkökulmia pysäköintitarpeeseen Antti Pirhonen 24.9.2015 NCC-yhtiöt 1 Liikkuminen muuttuu radikaalisti lähivuosina Metro Espoonlahteen Arvot (hyötyliikunta, ekologisuus, jakamistalous) Uudet liikkumisvälineet

Lisätiedot

Kaavoitus ja jätehuolto

Kaavoitus ja jätehuolto 1 Kaavoitus ja jätehuolto Kaarina Rautio 21.4.2008 2 Maakunnan kehittämisen malli 2 3 Kaavajärjestelmä (MRL) Valtakunnalliset alueidenkäyttö- tavoitteet - Valtioneuvosto hyväksyy MAAKUNTAKAAVA Kuntien

Lisätiedot

Lähienergian Kokonaisratkaisuja. Villähteen energiaratkaisu. One1 Oy Mika Kallio

Lähienergian Kokonaisratkaisuja. Villähteen energiaratkaisu. One1 Oy Mika Kallio Lähienergian Kokonaisratkaisuja Villähteen energiaratkaisu One1 Oy Mika Kallio Esityksen sisältö One1 Oy Villähteen energiaratkaisu Muita alueellisia esimerkkejä Kaavoituksessa huomioitavaa energiaratkaisun

Lisätiedot

Haja-asutusalueiden jätehuolto tienpitäjän näkökulmasta Haja-asutusalueiden jätehuolto -seminaari 2.2.2005 Kuopio

Haja-asutusalueiden jätehuolto tienpitäjän näkökulmasta Haja-asutusalueiden jätehuolto -seminaari 2.2.2005 Kuopio 1 Haja-asutusalueiden jätehuolto tienpitäjän näkökulmasta Haja-asutusalueiden jätehuolto -seminaari 2.2.2005 Kuopio Ympäristövastaava Airi Muhonen / Tiehallinto, Savo-Karjalan tiepiiri 2 Levähdys- ja pysäköimisalueet

Lisätiedot

PORVOON ENERGIA LUONNOLLINEN VALINTA. Mikko Ruotsalainen

PORVOON ENERGIA LUONNOLLINEN VALINTA. Mikko Ruotsalainen PORVOON ENERGIA LUONNOLLINEN VALINTA Skaftkärr Skaftkärr hankkeen tavoitteena on rakentaa Porvooseen uusi energiatehokas 400 hehtaarin suuruinen, vähintään 6000 asukkaan asuinalue. Skaftkärr Koko projekti

Lisätiedot

Kierrätys ja kompostointi 21.11.2015

Kierrätys ja kompostointi 21.11.2015 Kierrätys ja kompostointi 21.11.2015 Anne Silver Jäteneuvoja Porin kaupungin ympäristövirasto Jätehuollon etusijajärjestys (kuluttajalle) Vähennä syntyvän jätteen määrää ja haitallisuutta Korjaa, tuunaa,

Lisätiedot

Taloyhtiöiden jätehuoltopäivä 27.11.2015

Taloyhtiöiden jätehuoltopäivä 27.11.2015 Taloyhtiöiden jätehuoltopäivä 27.11.2015 Ohjelma 27.11.2015 12.00 jäteautoon tutustuminen 12.30 aiheina mm. jätetaksa, jätteen energiahyödyntäminen sekä uusittavat jätehuoltomääräykset 13.35 keskustelua,

Lisätiedot

Jätelain täytäntöönpanosta kuntien kannalta. Leena Eränkö 13.9.2012

Jätelain täytäntöönpanosta kuntien kannalta. Leena Eränkö 13.9.2012 Jätelain täytäntöönpanosta kuntien kannalta Leena Eränkö 13.9.2012 23 Kunnan jätehuoltoviranomainen Kunnalle kuuluvista tämän lain mukaisista jätehuollon viranomaistehtävistä huolehtii kunnan määräämä

Lisätiedot

ENERGIAYHTIÖN NÄKÖKULMIA AURINKOENERGIASTA. AURINKOSÄHKÖN STANDARDOINTI, SESKO Atte Kallio,

ENERGIAYHTIÖN NÄKÖKULMIA AURINKOENERGIASTA. AURINKOSÄHKÖN STANDARDOINTI, SESKO Atte Kallio, ENERGIAYHTIÖN NÄKÖKULMIA AURINKOENERGIASTA AURINKOSÄHKÖN STANDARDOINTI, SESKO Atte Kallio, 20.9.2016 ESITYKSEN SISÄLTÖ Helen lyhyesti Suvilahden ja Kivikon aurinkovoimalat PPA-uutuus Muuta aurinkoenergiaan

Lisätiedot

Pysäköintiratkaisut kiinteistösijoittajan näkökulma. Veli-Pekka Tanhuanpää

Pysäköintiratkaisut kiinteistösijoittajan näkökulma. Veli-Pekka Tanhuanpää Pysäköintiratkaisut kiinteistösijoittajan näkökulma Veli-Pekka Tanhuanpää 08.10.2015 Spondan pysäköintitilat 16 pysäköintiyksikköä/laitosta, joista 9 kpl yli 200 ap Pysäköintiä 98 eri kohteessa Hallinnoituja

Lisätiedot

Kiinteistö Oy Jousenpuiston pysäköinti

Kiinteistö Oy Jousenpuiston pysäköinti LUONNOS 20.11.2014 Kiinteistö Oy Jousenpuiston pysäköinti TOIMINNANKUVAUS Keskitetty pysäköintiratkaisu Kiinteistö Oy Jousenpuiston pysäköinti on perustettu, jotta Jousenpuiston keskuksen lähiympäristö

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 73. 73 Kerrostalotontin määräosan myynti Tapiolasta VVO Kodit Oy:lle, korttelin 12220 tontti 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 73. 73 Kerrostalotontin määräosan myynti Tapiolasta VVO Kodit Oy:lle, korttelin 12220 tontti 1 31.08.2015 Sivu 1 / 1 2478/02.07.00/2015 73 Kerrostalotontin määräosan myynti Tapiolasta VVO Kodit Oy:lle, korttelin 12220 tontti 1 Valmistelijat / lisätiedot: Laura Schrey, puh. 040 536 1739 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Pirkanmaan Jätehuolto Oy

Pirkanmaan Jätehuolto Oy Pirkanmaan Jätehuolto Oy Pirkanmaan Jätehuolto Oy 17 osakaskuntaa omistavat yhtiön asukaslukujensa mukaisessa suhteessa yhtiö toimii omakustannusperiaatteella n. 60 työntekijää Jätehuollon työnjako Pirkanmaan

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 54

Espoon kaupunki Pöytäkirja 54 14.05.2012 Sivu 1 / 1 3449/02.07.00/2011 54 Tontin myyminen Laaksolahdesta Kiinteistö Oy Espoon Lähdekeskukselle liikerakennushankkeen rakentamista varten, kortteli 60022 tontti 1 Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

SIIRTYMINEN KESTÄVÄÄN RAKENTAMISEEN Aluerakentamisen näkökulma- Alueellinen ekotehokkuus

SIIRTYMINEN KESTÄVÄÄN RAKENTAMISEEN Aluerakentamisen näkökulma- Alueellinen ekotehokkuus SIIRTYMINEN KESTÄVÄÄN RAKENTAMISEEN Aluerakentamisen näkökulma- Alueellinen ekotehokkuus 50 kestävää ratkaisua Jätkäsaareen Sitra 23.11.2009 Aluerakentamispäällikkö Kyösti Oasmaa 1 Aluerakentamisen näkökulma

Lisätiedot

Pohjois-Savo. Pohjois-Savo on väestömäärältään Suomen kuudenneksi suurin maakunta; asukasluku on noin

Pohjois-Savo. Pohjois-Savo on väestömäärältään Suomen kuudenneksi suurin maakunta; asukasluku on noin Pohjois-Savo Pohjois-Savo on väestömäärältään Suomen kuudenneksi suurin maakunta; asukasluku on noin 248 000 Maakunnan 21 kunnasta seitsemän on kaupunkia Pohjois-Savossa on väljä ja luonnonläheinen asuinympäristö,

Lisätiedot

kilpailutus Tuija Klaus 2.12.2009

kilpailutus Tuija Klaus 2.12.2009 Jätekuljetusten suunnittelu ja kilpailutus Tuija Klaus 2.12.2009 PERUSTIETOJA Yhtiö on perustettu tt vuonna 2002. Omistajat: Porvoo (49,00 %), Sipoo (25,60 %), Loviisa (9,15 %), Askola (3,95 %), Pernaja

Lisätiedot

LÄHTÖTIETOJEN VAIKUTUS LISÄ- JA MUUTOSTÖIHIN SEKÄ TOTEUTUSKUSTANNUKSIIN KATU- JA VESIHUOLLON SANEERAUSKOHTEISSA TUOMAS HAAPANIEMI GEOTEKNIIKAN

LÄHTÖTIETOJEN VAIKUTUS LISÄ- JA MUUTOSTÖIHIN SEKÄ TOTEUTUSKUSTANNUKSIIN KATU- JA VESIHUOLLON SANEERAUSKOHTEISSA TUOMAS HAAPANIEMI GEOTEKNIIKAN LÄHTÖTIETOJEN VAIKUTUS LISÄ- JA MUUTOSTÖIHIN SEKÄ TOTEUTUSKUSTANNUKSIIN KATU- JA VESIHUOLLON SANEERAUSKOHTEISSA TUOMAS HAAPANIEMI GEOTEKNIIKAN KONFERENSSI 8.5.2015 TAUSTAA: Työn rahoittajat: Kangasalan

Lisätiedot

TALOUDEN- JA OMAISUUDENHOITOPOLITIIKKA 2010 ASUINKIINTEISTÖPOLITIIKKA

TALOUDEN- JA OMAISUUDENHOITOPOLITIIKKA 2010 ASUINKIINTEISTÖPOLITIIKKA AALTO-YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA 27.8.2010 hyväksyttäväksi 1 (8) TALOUDEN- JA OMAISUUDENHOITOPOLITIIKKA 2010 ASUINKIINTEISTÖPOLITIIKKA 1. KIINTEISTÖOMAISUUS 1.1. Asuinkiinteistökanta 1.1.2010 1.2. Asuinkiinteistöjen

Lisätiedot

SOPIMUS KÄYTTÖOIKEUKSISTA SEKÄ JOHDOISTA, LAITTEISTA JA RAKENNELMISTA

SOPIMUS KÄYTTÖOIKEUKSISTA SEKÄ JOHDOISTA, LAITTEISTA JA RAKENNELMISTA SOPIMUS KÄYTTÖOIKEUKSISTA SEKÄ JOHDOISTA, LAITTEISTA JA RAKENNELMISTA Sopijapuolet A. Asunto Oy Kauniaisten Klostret Grankulla Bostads Ab (2553398-9), jäljempänä A PL 52, 02701 Kauniainen B. Kauniaisten

Lisätiedot

Vuores Palvelu Oy. Jouni Honkanen 3.2.2015. Vuores-talo Rautiolanrinne 2

Vuores Palvelu Oy. Jouni Honkanen 3.2.2015. Vuores-talo Rautiolanrinne 2 Vuores Palvelu Oy Jouni Honkanen 3.2.2015 Vuores-talo Rautiolanrinne 2 Vuores Palvelu Oy Perustaja ja pääomistaja Tampereen kaupunki Kaupungin omistusosuus tällä hetkellä noin 60 % Omistus siirtyy vähitellen

Lisätiedot

V i r A p. Virtual Apartment s Service. e-business mahdollisuudet rakennusalalla

V i r A p. Virtual Apartment s Service. e-business mahdollisuudet rakennusalalla V i r A p Virtual Apartment s Service e-business @ VirAps Jarmo Suominen Arkkitehti SaFa / Projektipäällikkö UIAH e-business mahdollisuudet rakennusalalla VIRAPS on internetissä toimiva palvelu jonka avulla

Lisätiedot

Tekniset ratkaisut hulevesien hallinnassa

Tekniset ratkaisut hulevesien hallinnassa Tekniset ratkaisut hulevesien hallinnassa Kuntien 7. ilmastokonferenssi, 8.5.2014 Jaana Suur-Askola Uponor infra Oy Tuotehallintapäällikkö Hulevesien muodostuminen Hulevesi on erilaisilta pinnoilta valuvaa

Lisätiedot

Aurinkosähkön hyödyntäminen ja kannattavuus taloyhtiössä

Aurinkosähkön hyödyntäminen ja kannattavuus taloyhtiössä Aurinkosähkön hyödyntäminen ja kannattavuus taloyhtiössä Isännöitsijäseminaari 17.11.2015 Helsinki Energia-asiantuntija, tietokirjailija janne.kapylehto@gmail.com Aurinkosähkö Suomessa ei ole tulevaisuutta,

Lisätiedot

Vastuullisuusmallin tausta ja tavoitteet

Vastuullisuusmallin tausta ja tavoitteet Vastuullisuusmallin tausta ja tavoitteet Sanna Ström 3.4.2014 Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Turvallisuusjohtaminen liikennejärjestelmässä Turvallisuusjohtamisjärjestelmä Järjestelmällinen tapa

Lisätiedot

Ylitarkastaja Jukka Timperi Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Ylitarkastaja Jukka Timperi Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Ylitarkastaja Jukka Timperi Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 28.11.2013 1 Maankäyttö- ja rakennuslaki (MRL) Laki ympäristövaikutusten

Lisätiedot

Skaftkärr energiatehokasta kaupunkisuunnittelua Porvoossa. 12.1.2012 Jarek Kurnitski

Skaftkärr energiatehokasta kaupunkisuunnittelua Porvoossa. 12.1.2012 Jarek Kurnitski Skaftkärr energiatehokasta kaupunkisuunnittelua Porvoossa SIJAINTI 50 km SUUNNITTELUALUE ENERGIAMALLIT: KONSEPTIT Yhdyskunnan energiatehokkuuteen vaikuttaa usea eri tekijä. Mikään yksittäinen tekijä ei

Lisätiedot

KIINTEISTÖITTÄINEN JÄTTEENKULJETUS. Kunnan järjestämän kilpailutetun ja kiinteistön haltijan järjestämän. 19.3 30.4.2012_mr

KIINTEISTÖITTÄINEN JÄTTEENKULJETUS. Kunnan järjestämän kilpailutetun ja kiinteistön haltijan järjestämän. 19.3 30.4.2012_mr KIINTEISTÖITTÄINEN JÄTTEENKULJETUS Kunnan järjestämän kilpailutetun ja kiinteistön haltijan järjestämän (sopimusperusteisen) jätteenkuljetuksen erot Kiinteistönhaltijan järjestämä jätteenkuljetus (sopimusperusteinen)

Lisätiedot

Tulevaisuuden sairaala OYS 2030 ohjelmakokonaisuuden rahoitus

Tulevaisuuden sairaala OYS 2030 ohjelmakokonaisuuden rahoitus POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI Tulevaisuuden sairaala OYS 2030 ohjelmakokonaisuuden rahoitus talousjohtaja Jarkko Raatikainen Strategian mukainen toteutus- ja rahoitusmalli Tulevaisuuden sairaala

Lisätiedot

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue. 2.00 Yleisten rakennusten korttelialue.

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue. 2.00 Yleisten rakennusten korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue. 1.05 Asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Liike- ja toimistotilaa saa olla 10

Lisätiedot

Viihtyisä ja turvallinen koti ympäristö. Ulla-Kirsikka Ekman Arkkitehtikonttori Vainio & Ekman Oy

Viihtyisä ja turvallinen koti ympäristö. Ulla-Kirsikka Ekman Arkkitehtikonttori Vainio & Ekman Oy Viihtyisä ja turvallinen koti ympäristö Ulla-Kirsikka Ekman Arkkitehtikonttori Vainio & Ekman Oy 1 Rakennettu ympäristö luo pohjan asuinalueen hyvinvoinnille ja turvallisuudelle 2 Perustuu avoimen yhteiskunnan

Lisätiedot

Yhdyskuntarakenne ja infra kilpailukykytekijänä tulevaisuuden kunnassa - linjaukset

Yhdyskuntarakenne ja infra kilpailukykytekijänä tulevaisuuden kunnassa - linjaukset Yhdyskuntarakenne ja infra kilpailukykytekijänä tulevaisuuden kunnassa - linjaukset 28.4.2016 Muutostekijöitä on runsaasti Ilmastonmuutos Niukkeneva julkinen talous Väestön ikääntyminen Elinkeinoelämän

Lisätiedot

Turku Energia LIITTYMISHINNASTON SOVELTAMISOHJE 1.1.2013. Tässä soveltamisohjeessa tarkennetaan liittymishinnastossa esitettyjä liittymismenettelyjä.

Turku Energia LIITTYMISHINNASTON SOVELTAMISOHJE 1.1.2013. Tässä soveltamisohjeessa tarkennetaan liittymishinnastossa esitettyjä liittymismenettelyjä. LIITTYMISHINNASTON SOVELTAMISOHJE 1.1.2013 Tässä soveltamisohjeessa tarkennetaan liittymishinnastossa esitettyjä liittymismenettelyjä. LIITTYMISJOHTO PIENJÄNNITELIITTYMISSÄ Yleistä Liittymismaksulla katetaan

Lisätiedot

Investointien rahoituksen vaihtoehdot ja valinta / PM

Investointien rahoituksen vaihtoehdot ja valinta / PM 17.5.2011 1(6) Investointien rahoituksen vaihtoehdot ja valinta / PM Kuntayhtymän talousarviossa ja suunnitelmassa investointien määrä on pyritty pitämään poistojen suuruusluokassa. Suuret rakennusinvestoinnit

Lisätiedot

UUSIUTUVAN ENERGIAN YRITYSKESKUS toiminnan valmistelu ja käynnistäminen Oulunkaaressa

UUSIUTUVAN ENERGIAN YRITYSKESKUS toiminnan valmistelu ja käynnistäminen Oulunkaaressa UUSIUTUVAN ENERGIAN YRITYSKESKUS toiminnan valmistelu ja käynnistäminen Oulunkaaressa 1.3.2008 31.12.2010 Budjetti 917 000 eur Rahoitus: EAKR / Pohjois-Pohjanmaan liitto, Oulunkaaren kunnat, yritykset

Lisätiedot

Alueelliset energiaratkaisut -klinikan toteutus ja tulokset

Alueelliset energiaratkaisut -klinikan toteutus ja tulokset Alueelliset energiaratkaisut -klinikan toteutus ja tulokset 29.3.2012 Mikko Östring Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry Alueelliset energiaratkaisut -klinikan tavoitteet Klinikan tavoitteena

Lisätiedot

Kytkin-projektin LOPPURAPORTTI

Kytkin-projektin LOPPURAPORTTI Kytkin-projektin LOPPURAPORTTI Sisällysluettelo Kangas (lyhyet faktat ja visiota) 4 Kytkin (projektin tavoite, kesto ja keskeiset osalliset) 5 Pysäköinti 6 Väestönsuojat 8 Jätehuolto 10 ICT 12 Piha-alueet

Lisätiedot

Biomassan hyötykäytön lisääminen Suomessa. Mika Laine

Biomassan hyötykäytön lisääminen Suomessa. Mika Laine Biomassan hyötykäytön lisääminen Suomessa Mika Laine toimitusjohtaja, Suomen Vesiyhdistys, jätevesijaos Envor Group Oy Mädätyksen Rakenne- ja lietetekniikka 15.10.2013 Kokonaisvaltaista kierrätystä Käsittelymäärät

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN ILMASTOSTRATEGIA 2020

KESKI-SUOMEN ILMASTOSTRATEGIA 2020 KESKI-SUOMEN ILMASTOSTRATEGIA 2020 Kuvitus: Jarkko Vehniäinen Ulkoasu: Sami Saresma Harkitse, valitse oikein. Tule ajatelleeksi, muuta asennettasi. Ilmastonmuutoksen hillintä ja sopeutuminen on kaikkien

Lisätiedot

VILLA ROOSA Senioriasuntoja 28+1 kpl. VILLA VIOLA Vuokra-asuntoja 28 kpl

VILLA ROOSA Senioriasuntoja 28+1 kpl. VILLA VIOLA Vuokra-asuntoja 28 kpl VILLA ROOSA Senioriasuntoja 28+1 kpl VILLA VIOLA Vuokra-asuntoja 28 kpl A Villa Roosa "Senioriasuntoja 28 + 1 kpl" Mahdollinen vaihtoehtoinen maanalainen yhdyskäytävä palvelutaloon Pohjajärjestelyt muutetaan

Lisätiedot

Tariffit 2011 (versio 2/29.11.2010)

Tariffit 2011 (versio 2/29.11.2010) Tariffit 2011 (versio 2/29.11.2010) Arvoisat yhteistyökumppanit, Ensi vuoden tariffit ovat nyt selvillä. Tariffien merkitys Indeksitalovertailun perusteella on seuraavan piiraan mukainen: 1. Kaukolämpö

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(41) Viestitie 2 87700 KAJAANI Hallituksen kokous 28.1.2011 nro 2/2011

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(41) Viestitie 2 87700 KAJAANI Hallituksen kokous 28.1.2011 nro 2/2011 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(41) KOKOUSAIKA Perjantai 28.1.2011 kello 14.00 14.50 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi

Lisätiedot