KANKAAN YHTEISJÄRJESTELYMALLI vaikutusten arviointi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "4.2.2014. 02.02.2014 KANKAAN YHTEISJÄRJESTELYMALLI vaikutusten arviointi"

Transkriptio

1 KANKAAN YHTEISJÄRJESTELYMALLI vaikutusten arviointi

2 Johdon tiivistelmä 1 Toimeksianto Kangas on Jyväskylän merkittävin aluekehityshanke, jossa kunnianhimoinen kaupunkisuunnittelu, älykäs kaupunkiympäristö ja uusin yhdyskuntatekniikka luovat ainutlaatuisen keskustan laajenemisalueen. Kankaan alue on kokonaisuudessaan noin 50 hehtaarin laajuinen, ja kaupunki omistaa maa-alasta noin 30 hehtaaria. Koko kaupunginosaan voi toteutua rakentamista noin 5000 asukkaalle ja 2000 työpaikalle. KYTKIN-hankkeessa luodaan hallintomalli asumisen ja työskentelyn tukipalveluiden toteutukseen, jonka osa-alueita ovat: yhteispihat, jätehuolto, tietoliikenneverkko, alueellinen palveluyhtiö, pysäköinti, väestönsuoja ja energiaratkaisu. Nämä osa-alueet jäsennettiin tässä vaikutusarvioinnissa uudelleen kolmeen laajempaan kokonaisuuteen, jotka ovat palveluyhtiö, pysäköintiratkaisu ja energiaratkaisu. Palveluyhtiön vastuulla on jätteenkeräys, ICT-ratkaisut ja yhteispihat. Pysäköintiratkaisun pääajatuksena on keskitetty ja hallittu pysäköinti, joka yhdistää pysäköinnin ja väestönsuojien rakenteelliset ja hallinnolliset ratkaisut. Energiaratkaisussa kehitetään paikallisista olosuhteista lähtevä kokonaisuus, jolla toteutetaan ja ylläpidetään rakennuksiin integroitavat aurinkopaneelit ja alueellinen sähköverkko. Hallintomalli ja siihen liittyvät rakenteelliset ratkaisut on kuvattu erikseen jokaista mallin osa-aluetta käsittelevässä luvussa. Konsultin toimeksiantona oli arvioida KYTKIN-hankkeessa syntyvän hallintomallin taloudellisia, juridisia ja verotuksellisia vaikutuksia sekä ympäristövaikutuksia, sosiaalisia ja terveyteen ja turvallisuuteen kohdistuvia vaikutuksia. Konsulttina toimivat KPMG oy AB ja WSP. Raporttia on päivitetty kaupungin toimesta ,

3 Johdon tiivistelmä 2 Työvaiheet ja menetelmät Työ on laadittu monialaisena asiantuntija-arviona, jossa yhdistyy kokemus taloudellisista verotuksellisista sekä juridisista vaikutusarvioinnista sekä kaavoituksesta, kestävän yhdyskunnan suunnittelusta, rakentamistaloudesta sekä liikennesuunnittelusta ja jätehuollosta. Työ on tehty pääosin kirjallisen aineiston pohjalta ja aineistoa on täydennetty paikallisten asiantuntijoiden (Jyväskylän kaupungin, pysäköintiyhtiön sekä Jyväskylän Energian edustajien) haastatteluilla. Työtä ovat ohjanneet Jyväskylän kaupungilta Tanja Oksa ja Anne Sandelin. Arvioinnin tueksi järjestettiin yhteistyössä Jyväskylän kaupungin kanssa kaksi työpajaa, joihin osallistui noin 20 Kankaan aluekehityshankkeen sidosryhmien edustajaa. Ensimmäisessä työpajassa käytiin läpi hallintomallia kokonaisuutena sekä sille asetettuja tavoitteita. Toisessa työpajassa käytiin läpi konsultin laatimaa loppuraporttiluonnosta sekä hallintomallin juridista rakennetta ja siihen liittyviä taloudellisia ja verotuksellisia kysymyksiä. Erityisesti jälkimmäinen puolen työpäivän mittainen työpaja oli ympäristö-, sosiaalisten-, terveydellisten ja turvallisuuden vaikutusarvioinnin kannalta tärkeä. Lisäksi konsultti mallensi palveluyhtiön ja Mustaverkko Oy:n tuloksen, taseen- ja kassavirrat. Lähtöaineisto ja haastattelut Toimeksiannon lähtötietoina konsultti tutustui seuraaviin selvityksiin: Kankaan tulevaisuuden pysäköintiratkaisujen esiselvitys Kankaan alueen pysäköinnin tarkastelu Kankaan alueen pysäköintiratkaisujen edistäminen Kankaan alueen aurinkokaavaselvitys luonnos Alueen rakentamisen, energiankäytön ja liikenteen kasvihuonekaasupäästöjen laskenta vuoteen Kuituinfran toteutusmalli luonnos Kankaan alueen jätehuoltovaihtoehtojen vertailu Kankaan alueen väestönsuojaselvitys Toimeksiannon aikana konsultti haastatteli Jyväs-Parkki Oy Seppo Muhonen ja Hannu Leskinen Jyväskylän Energia: Janne Pirttimäki ja Kari Kautto Helsingin Energia: Atte Kallio Arabian Palvelu Oy: Jarmo Malkakorpi Skanska Rakennus Oy, YIT Rakennus Oy, SRV Rakennus Oy ja NCC Rakennus Oy

4 Johdon tiivistelmä 3 Palveluyhtiö Kankaan alueen palveluyhtiö hallinnoi ja ylläpitää alueen yhteispiha-alueita sekä jätehuoltojärjestelmää. Lisäksi palveluyhtiö hallinnoi alueen tietoliikenneverkkoa ja huolehtii siihen liittyvästä maksuliikenteestä tietoliikenneverkon omistajan Mustaverkko Oy:n lukuun. Palveluyhtiö vuokraa pihaalueet Jyväskylän kaupungilta, mutta omistaa jätteenkeräysjärjestelmät ja yhteispihoille rakennettavat tai sijoitettavat laitteistot ja kalusteet Taloudellisen mallinnuksen perustella näyttäisi siltä, että keskitetyllä piha- ja jätehuoltoratkaisulla päästään kohtuullisen alhaisiin käyttömaksuihin ja viime kädessä asukkaille edulliseen tilanteeseen, jossa hoitovastike jää alueellista keskitasoa alemmas. Mustaverkko Oy:n kassavirtalaskelmien mukaan tietoliikenneverkon investoinneilla päästään Kankaan alueen rakentumisen aikana melko hyviin tuottoihin. Mustaverkko Oy:n kannattavuus ja tulevaisuuden osingonmaksukyky huomioiden Jyväskylän kaupungin tulisi pohtia, mikä on kaupungin näkökulmasta tehokkain tapa tulouttaa tietoliikenneverkosta saatavat tuotot ja millä periaatteella Jyväskylän yliopisto ja ammattikorkeakoulu tulevat yhtiön osakkaiksi Mustaverkko Oy:n osakkailla on tarkoituksena seurata tietoliikenneverkon toimintaa sekä kerätä tietoja joita voidaan hyödyntää tutkimus- ja kehitystoiminnassa. Yleisesti voidaan sanoa, että Mustaverkko Oy:n tutkimus- ja tuotekehitys tarkoituksessa keräämä tieto ei muodosta henkilörekisteriä, silloin kun tieto on alueellista tai taloyhtiökohtaista. Jos kuitenkin tietoa halutaan kerätä yksittäisten kotitalouksien tarkkuudella Henkilötietolaki tulee mitä todennäköisemmin sovellettavaksi. Mustaverkko Oy:n osakkaiden tulisi kuitenkin vielä erikseen tarkistaa Henkilötietolain soveltuvuus ja sen asettamat vaatimukset, kun on selvillä tarkka tieto siitä, mitä tietoja ja missä laajuudessa niitä on alueella tarkoitus kerätä Lähtökohtaisesti palveluyhtiö katsotaan ainakin osasta toiminnastaan arvonlisäverovelvolliseksi. On suositeltavaa, että palveluyhtiön arvonlisäverovelvollisuuden laajuudesta haettaisiin verohallinnolta ennen toiminnan aloittamista kirjallinen ennakkokannanotto, jossa linjataan mitkä toiminnat katsotaan yhtiön verolliseksi liiketoiminnaksi

5 Johdon tiivistelmä 4 YHTEISPIHAT ympäristö- ja ilmastovaikutukset Hyvää Huonoa Riskit ja haasteet Kävelyä ja pyöräilyä suosiva vaikutus Hulevesien hallinnan helpottuminen Parempi mikroilmasto, jos pihoilla paljon vehreyttä ja puita Kiinteistöjen eriävien intressien hallinta? Investointiaikana riski ei- kenellekään kuuluvasta huolenpidosta? Toteutus-kustannusten ositus vaiheittain? turvallisuus ja toiminnallisuus Paljon mahdollisuuksia suunnitteluun eri käyttäjäryhmille Pihojen yhtenäinen laatutaso Toisaalta pihojen tasapäisyys? Kiinteistöjen eriävien tavoitteiden yhteensovittaminen Mahdollisesti näköyhteyden puute asunnoista leikkipaikkoihin sosiaaliset vaikutukset Laajemmat harrastusalueet, suuremmat kokonaisuudet Mahdollisuus eri käyttäjäryhmien tarpeiden huomiointiin Asukkaiden vähäinen vaikutusmahdollisuus pihoihin? Ristiriitaiset ja eriaikaiset intressit eri yhteispihoilla vaikutukset rakentamistalouteen Isompien kokonaisuuksien rakentaminen edullisempaa (säästöpotentiaali n. 10 % perinteiseen verrattuna) Kevyemmät rakenteet (säästöpotentiaali n. 3 % perinteiseen verrattuna) Toteuttaminen edellyttää vaiheittaisia investointeja, jotka on vaikea osittaa eri osapuolille ( riskipotentiaali n. 5 %)

6 Johdon tiivistelmä 5 JÄTTEENKERÄYS ympäristö- ja ilmastovaikutukset Hyvää Huonoa Riskit ja haasteet Mahdollisuus useamman jätejakeen keräämiseen Jätehuoltoliikenteen vähentyminen vähentää päästöjä Jätteiden tehokkaampi hyödyntäminen ilman välivarastointia Väärin lajitellut jätteet pilaavat suhteessa perinteiseen malliin isompien jäte-erien hyödyntämisen? Estävätkö määräykset asumisen ja yritysten jätehuollon yhteensovittamisen? Väärin lajitellut jätteet? Jätehuollon oikeuden-mukainen kustannusten jako? turvallisuus ja toiminnallisuus Tehokkaampi maankäyttö ja mahdollisuudet uusille toiminnoille Jätehuoltoliikenteen vähentyminen parantaa turvallisuutta Asumisen ja yritysten jätehuollon yhteensovittaminen? sosiaaliset vaikutukset Piha-alueilta vapautuva tila voidaan käyttää asukas- ja harrastustoimintaan Jäteautojen harveneminen vähentää melu-, haju- ja päästöhaittoja Etäisyydet jätepisteille haasteellisia ikääntyneille ja liikuntarajoitteisille vaikutukset rakentamistalouteen Piha-alueen kevyempi mitoitus mahdollistuu ja rakentaminen tulee edullisemmaksi (säästöpotentiaali n. 5 % perinteiseen verrattuna) Kuilujen tms. rakentaminen lisää investointikustannuksia (riskipotentiaali n. 10 %) Erillisen jätevaraston rakentaminen lisää investointikustannuksia hieman (riskipotentiaali n. 10 %)

7 Johdon tiivistelmä 6 ICT-RATKAISU ympäristö- ja ilmastovaikutukset Hyvää Huonoa Riskit ja haasteet Resurssien säästyminen yhteisellä infralla Mahdollisuus tietoverkkoa hyödyntäville innovatiivisille palveluille Mahdollisuus etätöihin ja virtuaalikokouksiin Rinnakkaisten järjestelmien aiheuttama sekavuus käyttäjille? turvallisuus ja toiminnallisuus Mahdollisuudet monipuolisiin toiminnallisuuksiin ja palveluihin Parempi turvallisuus katutöiden vähentyessä WLAN-verkon puute? Verkon riittävän kapasiteetin varmistaminen myös tulevaisuuden tarpeita varten sosiaaliset vaikutukset Mahdollisuus kilpailuttaa operaattoreita Potentiaali monipuolisille innovatiivisille palveluille Positiivinen imago kehitysalustana ja edelläkävijänä Mahdolliset vikatilanteet ja asiakaspalvelun puute vaikutukset rakentamistalouteen Operaattorikilpailutus mahdollistuu paremmin (säästöpotentiaali n. 10 %) Kulutuksen ja tarpeen mukainen hinnoittelu mahdollistuu (säästöpotentiaali n. 5 %) Reaaliaikaisen tiedon hyödyntämismahdollisuus jo rakennusaikana (säästöpotentiaali n. 2 %) Investoinnit maksavat hieman, mutta takaisinmaksuaika on lyhyt (riskipotentiaali n. 2 %)

8 Johdon tiivistelmä 7 Pysäköintiratkaisu Jyväs-Parkki Oy investoi ja rakennuttaa parkkilaitokset sisältäen väestönsuojatilat. Lisäksi Jyväs-Parkki Oy huoltaa, ylläpitää ja operoi pysäköintilaitoksia niin, että pysäköintihallit ovat mahdollisimman tehokkaassa käytössä.kun pysäköintiratkaisu järjestetään keskitetysti, voidaan sopia noudatettavaksi eri velvoitepaikkanormia kuin hajautetussa ratkaisussa. Tämä pienentää alueella tarvittavien pysäköintipaikkojen kokonaismäärää ja lisää rakentamisen kerrosneliömetrimääriä. Alueelle rakennettavien kiinteistöjen tonttikauppojen ja/tai kaavoituksen ehtona on, että perustettavat asunto-osakeyhtiöt ja kiinteistöyhtiöt ostavat itsensä vapaaksi velvoitepaikkavelvoitteesta ostamalla velvoitepaikkansa Jyväs-Parkki Oy:ltä. Asukkaiden ja tietyin edellytyksin myös yritysten on mahdollista lunastaa itselleen pysäköintioikeus, joka ei kuitenkaan oikeuta pysäköimään nimettyyn paikkaan. Asukkaiden ja alueen yritysten voivat myös vuokrata kuukausittaista pysäköintioikeutta, joka toimii samalla periaatteella, mutta on hinnaltaan korkeampi. Vierailijat voivat pysäköidä mikäli pysäköintilaitoksissa on vapaata tilaa ja joutuvat maksamaan normaalia aikaan sidottua maksua Tämän hetkisen tiedon valossa pysäköintioikeuden voidaan olettaa käyvän lainan vakuutena, siinä määrin kun se on siirrettävissä ja myytävissä eteenpäin, ottaen lisäksi huomioon Jyväs-Parkin velvollisuuden lunastaa myymättömät pysäköintioikeudet. Pysäköintioikeutta koskevan Jyväs-Parkin antaman sitoumuksen sisältö ja sen vakuuskelpoisuus tulisi kuitenkin tarkistaa pankkien kanssa, siinä vaiheessa kun lopulliset päätökset pysäköintioikeuden siirtokelpoisuuden sekä Jyväs-Parkin takaisinostovelvollisuuden juridisista periaatteista on tehty. Haastattelemamme rakennusliikkeet suhtautuivat kriittisesti pysäköintioikeuksien myymiseen asuntomyynnin yhteydessä. Erityisesti rakennusliikkeiden suhtautuivat skeptisesti pysäköintioikeuden ja vuoropysäköinnin toimivuuteen sekä Jyväs-Parkki Oy:n rooliin monopoliasemassa toimivana operaattorina. Lisäksi laitospaikoitusta pidettiin kalliina ratkaisuna, joka väistämättä näkyy asuntojen hinno9issa korottavana tekijänä. Keskitetyn pysäköintiratkaisun onnistumisen takaamiseksi olisi hyvä tarkistaa pysäköintioikeuksien kaupallinen kysyntä esimerkiksi markkinavuoropuhelun tai tutkimuksen kautta. Lisäksi pysäköintioikeuden kapalliset perusteet tulisi selvittää ja sopia asuntorakennuttajien kanssa edeltä käsin, jotta pysäköintioikeuksien markkinointi ja myynti olisi mahdollisimman tehokasta ja asuntojen ja pysäköintioikeuksien hinnat selvästi erotettu toisistaan. Lyhytaikainen paikoitus ja liiketilojen paikoitus ( alv-velvolliset ja muut alv-hakeutumiseen oikeuttavat käyttäjät ) on saatavissa verolliseksi ja arvonlisäveron vähennykseen oikeuttavaksi toiminnaksi. Sitä vastoin asuntorakentamiseen liittyvien paikoituslaitoksien asuinpaikoituksen arvonlisäverollisuuteen on viimeaikaisessa julkaistussa oikeuskäytännössä ja tiedossamme olevassa verotuskäytännössä suhtauduttu kriittisesti, erityisesti silloin kun kyseessä on kaupallinen operaattori, joka harjoittaa pysäköintitoimintaa myös kyseisen pysäköintilaitoksen ulkopuolella. Kankaan alueen paikoituslaitosten alv-kohtelu on taloudellisesti merkittävä kysymys. Riskinä on, että pysäköinti-investointeihin sisältyvää arvonlisäveroa ei voida vähentää ainakaan asukaspysäköinnin osalta. Toisaalta viimeaikainen lopputulokseltaan negatiivinen julkaistu oikeus- ja verotuskäytäntö ei koske olosuhteiltaan täysin verrattavaa tilannetta. Jatkosuunnittelu on suositeltavaa. Verokohtelun varmistaminen Verohallinnolta haettavalla ennakkokannanotolla lienee välttämätöntä, jos arvonlisäverotukselliset riskit halutaan sulkea pois kokonaan ja saavuttaa etukäteen oikeusvarmuus vähennysoikeuden laajuudesta

9 Johdon tiivistelmä 8 PYSÄKÖINTI ympäristö- ja ilmastovaikutukset turvallisuus ja toiminnallisuus Hyvää Huonoa Riskit ja haasteet Vähemmän ilmansaasteita Isompi kevyen liikenteen osuus Tehokkaampi maankäyttö Turvalliset ja viihtyisät katutilat kaikille Mahdollisuus laajentaa viherympäristöä Viihtyisämpi ja turvallisempi jalankulkuympäristö Katujen monipuolisemmat käyttömahdollisuudet Rakennusten pihojen uudet mahdollisuudet Etäisyys ja vaihtuva auton sijainti voi vaikeuttaa arjen toimintoja Rakenteellinen pysäköinti vaatii resursseja Yhteiskäyttöautojen tarjonta alueella Pysäköintijärjestelmän ymmärrettävyys ja parkkikuri sisältävät viestinnällisiä haasteita Vuoropysäköinnin mitoituksen toimivuus sosiaaliset vaikutukset Edullisemmat asunnot ei-autonomistajille Parempi tietoisuus pysäköinnin ja autoilun kustannuksista Hyötyliikunnan määrän lisääntyminen Mahdollisesti kallis autoa tarvitseville pienituloisille vaikutukset rakentamistalouteen Investointikustannukset pienenevät keskitetyn pysäköintiratkaisun ja vuoropysäköinnin ansiosta (säästöpotentiaali n. 35 %) Kulut kohdistuvat tarpeen mukaan (säästöpotentiaali n. 2 %) Rakenteellinen pysäköinti vaatii etupainotteisesti investointeja (riskipotentiaali n. 2 %)

10 Johdon tiivistelmä 9 VÄESTÖNSUOJAT ympäristö- ja ilmastovaikutukset turvallisuus ja toiminnallisuus Hyvää Huonoa Riskit ja haasteet Tehostaa hieman maankäyttöä Vapauttaa rakennusten pohjakerroksen tiloja muihin käyttötarkoituksiin Suunnittelussa vähemmän rajoittavia elementtejä Turvallisuusriskit pienenevät: keskitetty väestönsuoja on todennäköisesti paremmassa käyttövalmiudessa kriisitilanteen alkaessa Väestönsuojat on rakennettava etupainotteisesti pysäköintilaitosten yhteydessä sosiaaliset vaikutukset Maantasokerroksen julkisivu on mahdollista suunnitella elävämmäksi ja avoimemmaksi vaikutukset rakentamistalouteen Investointikustannukset pienenevät väestönsuojan ja pysäköinnin yhdistämisellä Väestönsuojatilat tulevat aktiiviseen käyttöön

11 Hallintomalli

12 Hallintomallin viitekehys Kankaan hallintomalli Kankaan hallintomallilla tarkoitetaan Kankaan alueen aluerakentamishankkeen hallintomallia Kankaan hallintomalli KYTKIN-hankkeen tavoitteena on luoda yhtenäinen ratkaisu alueen pysäköintipaikoille, väestönsuojille, pihoille, jätteenkeräyspisteille, tietoliikenneverkoille sekä uusiutuvan energian tuotantolaitoksille niin, että viranomaismääräysten asettamat velvoitteet täytetään tehokkaasti ja asuinpinta-ala alueella voidaan optimoida Pysäköinti- ja väestönsuojaratkaisut tulevat muodostamaan oman itsenäisen kokonaisuutensa, jossa toteutus- ja ylläpitovastuu tulee olemaan Jyväskylän kaupungin omistamalla parkkiyhtiöllä, Jyväs-Parkki Oy:llä Energiaratkaisun toteuttaminen tulee olemaan alueen asuntorakennuttajien, kiinteistökehittäjien sekä Jyväskylän Energia Oy:n vastuulla, jolla on myös ylläpitovastuu laitteistosta Pysäköintiratkaisu Keskitetty pysäköintilaitos Väestönsuoja Palveluyhtiö Yhteispihat Jätteenkeräysratkaisu Energiaratkaisu Aurinkoenergian tuotanto Yhteispihat ja jätteenkeräysjärjestelmät toteuttavat asuntorakennuttajat ja kiinteistökehittäjät. Palveluyhtiö tulee puolestaan järjestämää yhteispihojen, jätteenkeräyksen sekä tietoliikenneverkon huollon ja ylläpidon ICT-ratkaisu

13 Hallintomallin tavoitteet Jyväskylän kaupunki on tehnyt useita Kankaan alueen kehittämiseen liittyviä selvityksiä, joista tälle sivulle on koottu hallintomallin osa-alueille asetetut tavoitteet. Tavoitteita on täydennetty toimeksiantoon sisältyneessä ensimmäisessä työpajassa. Pysäköinti Operoija ja ylläpitäjä on kokenut toimija Pysäköinti on keskitetty ratkaisu, joka hyödyntää työpaikkojen, palveluiden ja asuntojen vuoropysäköintiä ja nimeämättömiä paikkoja, jolloin piha-alueilta vapautuu tilaa muille toiminnoille Asumisen ja pysäköinnin kustannukset on erotettu toisistaan Käyttökustannukset on kohdistettu käyttäjille Väestönsuojat Väestösuojat on keskitetty pysäköinnin yhteyteen Osaava taho suunnittelee ja rakentaa väestönsuojat sekä hallinnoi ja vastaa niiden käytöstä ja ylläpidosta Väestönsuojat on mitoitettu perustuen todelliseen käyttöön Jätteenkeräys Ratkaisu on toiminnallinen Jätehuoltoliikenne alueella on minimoitu Asumisen ja yritysten jätehuolto on yhteensovitettu Ratkaisu on teknisesti toimiva alustavasti syväkeräysjärjestelmä täydennettynä soveltuvin osin Ratkaisu on juridisesti kestävä ICT-ratkaisut Tietoliikenneoperaattoreilla on yhdenmukainen mahdollisuus ostaa tietoliikenneverkon siirtokapasiteettiä Kankaan alueella Yhteistyö teleoperaattorien ja palveluyhtiön välillä on toimiva Alueelle tuodaan älypalveluita, joiden palvelusisällöillä on vahva kytkentä alueen työpaikkatavoitteeseen sekä alueen yrittäjyyden edistämiseen Ratkaisu on taloudellisesti kannattava kaikille osapuolille Investoinnit ja käyttökustannukset katetaan tietoliikenneverkon siirtokapasiteetin myynnillä Yhteispihat Ratkaisu on toiminnallinen Ratkaisu on hybridirakenne, joka muodostaa alueelle kokoontumispaikkoja huomioiden käyttäjien synergiaedut (asuminen/palvelut/työpaikat) Maapohja säilyy kaupungin omistuksessa joka vuokraa sen ylläpidosta ja kustannuksista vastaavalle palveluyhtiölle Kiinteistöhuollossa saavutetaan mittakaavaedut - tehokkuus, laatu ja edullisuus asukkaalle Energiaratkaisut Lämmön, sähkön ja veden käyttö on tehokasta Alueella on toimivat älykkäät verkkoratkaisut, joilla voidaan mitata energian ja veden kulutusta Energiaratkaisu muodostaa taloudellisen yhtälön, joka hyödyttää kaikkia ja tarjoaa Kankaan asukkaille puhdasta lähienergiaa Kiinteistökohtaiset energiantuotantolaitteet ovat alan osaajan omistuksessa Alueella on energiatehokas kaukojäähdytys, jota hyödynnetään talokohtaisesti

14 Palveluyhtiö

15 Palveluyhtiön kuvaus Palveluyhtiö Jätteenkeräysjärjestelmä Yhteispihat ICT-ratkaisu Investointi Asuntorakennuttajat ja kiinteistökehittäjät rahoittavat investoinnin järjestelmään kerrosneliömetrien suhteessa Palveluyhtiö rakennuttaa jätteenkeräysjärjestelmän Omistus Syväkeräysjärjestelmä jää valmistuttuaan palveluyhtiön omistukseen Asuntorakennuttajat ja kiinteistökehittäjät rahoittavat investoinnit yhteispihojen infraan kerrosneliömetrien suhteessa Palveluyhtiö rakennuttaa yhteispihat ja hankkii niille sijoitettavat järjestelmät, laitteistot ja kalusteet Yhteispihojen maa-alueet ovat pysyvästi Jyväskylän kaupungin omistuksessa Jyväskylän kaupunki vuokraa maapohjan palveluyhtiölle pitkäaikaisella maanvuokrasopimuksella Yhteispihoille rakennettavat tai sijoitettavat järjestelmät, laitteistot ja kalusteet ovat palveluyhtiön omistuksessa Kaupunki rahoittaa tietoliikenneverkkoinvestoinnin Kaupunki rakentaa tietoliikenneverkon vesijohto-, viemäri-, tieliikenne-, ja vastaavan infran rakentamisen yhteydessä Valokuitukaapeli siirretään Mustaverkko Oy:n omistukseen sen valmistuessa Mustaverkko Oy:n osakkaat ovat Jyväskylän kaupungin lisäksi Jyväskylän yliopisto ja Jyväskylän ammattikorkeakoulu (JAMK) Jyväskylän yliopisto ja JAMK ostavat osuutensa Jyväskylän kaupungilta erikseen sovittavalla summalla Palvelut Palveluyhtiö huoltaa ja ylläpitää jätteenkeräysjärjestelmää Palveluyhtiö huoltaa ja ylläpitää yhteispihoja Mustaverkko Oy myy tietoliikenneverkon siirtokapasiteettia operaattoreille, jotka tarjoavat laajakaistapalveluita suoraan asukkaille ja yrityksille Palveluyhtiö hoitaa ICT:hen liittyvän hallinnoinnin ja maksuliikenteen Mustaverkko Oy:n lukuun Loppukäyttäjät ja maksajat Asukkaat ja yritykset rahoittavat jätejärjestelmäinvestoinnit asuntojen ja kiinteistöjen hinnassa Asukkaat ja yritykset maksavat hoitovastiketta asuntoosakeyhtiölle ja kiinteistöyhtiöille, jotka maksavat vastikkeet yhteispihojen ylläpidon osalta käyttömaksuna edelleen palveluyhtiölle Asukkaat ja yritykset maksavat hoitovastiketta asunto-osakeyhtiölle ja kiinteistöyhtiöille, jotka maksavat vastikkeet yhteispihojen ylläpidon osalta käyttömaksuna edelleen palveluyhtiölle Asukkaat solmivat sopimuksen tietoliikennepalveluista valitsemansa operaattorin kanssa Mustaverkko Oy kerää Kankaan alueesta tietoa tutkimus- ja tuotekehityksen tarpeisiin ( Living Lab )

16 Palveluyhtiön kuvaus Omistus Palveluyhtiön rooli Palvelut Jyväskylän kaupunki, JAMK, Jyväskylän yliopisto Omistus Mustaverkko Oy ICT-Ratkaisu Palvelusopimus verkon hallinnoinnista sekä laskutuksen järjestämisestä Asuntorakennuttajat /kiinteistökehittäjät Palveluyhtiö Omapääoma ja hoitovastike Palvelusopimus Palveluyhtiö hallinnoi ja ylläpitää Kankaan alueen Yhteispiha-alueita sekä Syväkeräysjärjestelmää Lisäksi palveluyhtiö hallinnoi tietoliikenneverkkoa ja huolehtii siihen liittyvästä maksuliikenteestä Mustaverkko Oy:n lukuun, sisältävät: Operaattorien laskutuksen siirtokapasiteetin käyttämisestä Valokuituverkon huollon ja ylläpidon Alueellisen peruspalvelun kilpailuttamisen Maksu siirto-kapasiteetin käyttämisestä Palvelusopimus Operaattorit Kiinteistöhuolto Jätteenkeräys Käyttäjät Yhteispihat Jätekuilu Internet-lasku Hoitovastike Asiakkaat Asukkaat

17 Jätteenkeräys Kankaan alueella on tavoitteena toteuttaa jätteenkeräys käyttäjänäkökulmat, alueen viihtyisyys ja turvallisuus huomioiden siten, että jätehuoltoliikenne alueelle on mahdollisimman vähäistä. Lähtökohtana on alueellinen, keskitetty syväkeräysjärjestelmä täydennettynä soveltuvin osin puristin- tms. ratkaisulla. Talokohtaisen jätehuollon sijaan pyritään kohti suurempia yksiköitä. Näin piha-alueita vapautuu jätekatosten ja niiden huoltoväylien poistuessa ja jäteautoliikenne erityisesti piha- ja ydinalueella vähenee. Palveluyhtiö tekee investoinnit ja perii kustannukset asunto- ja kiinteistöyhtiöiltä. Palveluyhtiö huoltaa, ylläpitää ja hankkii palvelut. Uudenlaisen jätehuoltomallin haasteita ovat mm. ovat asumisen ja yritysten jätehuollon yhteensovittamiseen liiittyvä lainsäädäntö ja sen soveltamisesta aiheutuvat tulkintaepäselvyydet. Lainsäädännössä lähtökohtana on yritysten ja asumisen jätehuollon eriyttäminen, jonka taustalla on kustannusten jakautuminen tuottajaperiaatteella

18 Jätteenkeräys Yleiskuvaus Palveluyhtiö vuokraa maa-alueet kaupungilta pitkäaikaisella maanvuokrasopimuksella. Palveluyhtiö omistaa syväkeräysjärjestelmän, jonka se tilaa urakkasopimuksella rakentajalta/toimittajalta. Asuntorakennuttajat/kiinteistökehittäjät rahoittavat jätteenkeräyksen investoinnit toteutuneiden kerrosneliömetrien suhteessa. Palveluyhtiön käyttökustannukset katetaan asunto- /kiinteistöyhtiöiden kuukausittain suorittamilla käyttömaksuilla, jonka perustana on kustannusten jakaminen toteutuneiden kerrosneliömetrien mukaisessa suhteessa. Käyttömaksun vahvistaa palveluyhtiön yhtiökokous, osakkaiden välillä solmitun osakassopimuksen mukaisesti. Palveluyhtiö solmii palvelusopimuksen jätteenkeräyksestä jäteyhtiön kanssa sekä syväkeräysjärjestelmän huollosta ja ylläpidosta huoltoyhtiön kanssa. Esitetty toteutusmalli Jyväskylän kaupunki Maanvuokrasopimus Omistus Palveluyhtiö Syväkeräysjärjestelmä Asuntorakennuttajat /kiinteistökehittäjät Rahoitus- ja huoltovastike / vuokra Asukkaat / yritykset Palvelusopimus jätteenkeräyksestä Urakkasopimus, huolto ja ylläpito Jäteyhtiö Rakentaja

19 Jätteenkeräys Vaikutukset ympäristöön ja ilmastonmuutokseen (1/2) Perinteisesti kiinteistöt ovat järjestäneet itse jätteenkeräyksen, jolloin kullakin kiinteistöllä on erilliset jätteenkeräyspisteet ja keräysastiat eri jätejakeille. Myös jätteenkuljetukseen on varattava riittävät tilat. Mikäli jätteenkeräys toteutetaan Kankaalle ehdotetun mallin mukaisesti hyödyntämällä syväkeräysjärjestelmää ja keskittämällä jätteenkeräystä pisteitä, vapautuu piha-alueita muuhun käyttöön. Keskitetyn keräyksen etuna on myös, että jäteauton pysähdyksiä voidaan vähentää ja näin rajoittaa jäteautoliikenteestä aiheutuvia päästöjä ja muuta haittaa. Syväkeräysjärjestelmä mahdollistaa myös suurempien erien keräämisen yhteen, mikä mahdollistaa esimerkiksi tehokkaamman kierron jätteen syntypaikalta hyödynnettäväksi tai loppukäsittelyyn ilman erillistä koontia ja varastointia, vähentäen myös tätä kautta jätteen kuljetuksesta syntyviä päästöjä. Syväkeräysjärjestelmä edellyttää kuitenkin edelleen keräysastioiden tyhjentämistä, eli jäteautoliikennettä tulee olemaan jonkin verran alueella. Keräyspisteiden sijoittumista tulisi optimoida siten, että asukkaat kokevat niiden sijaitsevan riittävän lähellä, ja toisaalta ne sijoittuvat kohtiin, joissa jäteauton on helppoa pysähtyä ja suorittaa tyhjennys. Alustavassa jätehuoltovaihtoehtojen vertailussa syväkeräysjärjestelmällä kerättäviä jakeita ovat kuivajäte, biojäte, keräyskartonki ja paperi. Lasin ja metallin keräys sekä suurikokoisen pahvin ja kuivajätteen keräys on esitetty toteutettavaksi sijoittamalla alueelle neljä näille varattua keräyspistettä. Uusia jätehuoltoon liittyviä vaatimuksia tulevat olemaan Jyväskylän alueelle suunniteltu energiajätteen erilliskeräyksen järjestäminen viimeistään vuoteen 2015 mennessä, sekä muovin keräyksen siirtyminen tuottajavastuun piiriin. Näillä on erilliskeräyksen järjestämisen lisäksi myös sekajätteen määrää vähentävä vaikutus. Myös näiden jakeiden keräykseen tulisi varautua järjestelmän suunnittelussa. Kerättävien jakeiden osalta näyttää siltä, että alustavassa jätehuoltovaihtoehtojen vertailussa on lähdetty liikkeelle erityisesti putkikeräyksen vaatimuksista, koska kerättävien jakeiden määrä on rajattu neljään jakeeseen. Jätteiden keskitetty syväkeräys mahdollistaa myös useamman kuin neljän jätejakeen keräämisen yhdessä pisteessä. Jyväskylän jätehuoltomääräysten mukaan 10 huoneiston ja sitä isompien kiinteistöjen tulee järjestää biojätteen, kuivajätteen, keräyslasin, keräysmetallin ja keräyskartongin keräys. Muiden kuin asuinkiinteistöjen osalta tulee järjestää edellä mainittujen jakeiden ja lisäksi muiden hyödyntämiskelpoisten jakeiden keräys. Alustavassa jätehuoltovaihtoehtojen vertailussa esitetyn mallin sijaan lasin ja metallin keräyksen sijoittamista keskitettyjen keräyspisteiden yhteyteen tulisi miettiä, jotta asukkaat voivat toimittaa kaikki kerättävät jakeet yhdellä vientikerralla. Näin vältytään erilliseen hyötyjätepisteeseen suuntautuvilta kuljetuksilta ja kierrätys tehdään asukkaille helpoksi. Hyötyjätteiden kerääminen samassa pisteessä muun kotitalousjätteen kanssa myös vähentää sekajätteen määrää ja edistää materiaalien hyödyntämistä ja kierrätystä

20 Jätteenkeräys Vaikutukset ympäristöön ja ilmastonmuutokseen (2/2) Keskitetyn jätteenkeräyksen haasteena on kuitenkin alueen pysyminen siistinä, kun useampi kiinteistö käyttää samaa jätepistettä, jolloin mahdollisia väärinkäytöksiä on vaikeampi kohdistaa. Asianmukaisen käytön edistämiseksi tulisi myös miettiä, miten varmistetaan että keräysastioita käyttävät vain käyttöön oikeutetut käyttäjät. Säiliöiden tyhjennyksestä tulee sopia yhteisesti, huomioiden riittävän tiheä tyhjennysväli säiliöiden mitoituksen suhteen. Asukkaille tulee myös tarjota riittävästi ohjeistusta siitä, mitä jakeita mihinkin säiliöön kerätään, sillä vääriin säiliöihin sijoitetut materiaalit saattavat pilata koko jäte-erän hyödyntämismahdollisuudet. Lisäksi on huolehdittava, että jätteidenkeräyspisteet ovat helposti saavutettavissa kaikista alueen kiinteistöistä. Asumisen ja yritysten jätehuollon yhteensovittaminen toisaalta tukee mahdollisuuksia kerätä useampia hyötykäyttöön kerättäviä jakeita, mutta järjestelmän osalta tulisi tarkkaan miettiä, miten kustannukset kohdennetaan käyttäjille. Erityisesti kalleimman eli kaatopaikalle vietävän jätteen määrän osalta olisi tärkeää määritellä tarkkaan kustannusten jakautuminen, jotta sekä kotitalouksilla että yrityksillä olisi motivaatio vähentää kaatopaikalle päätyvää jätettä. Mikäli kierrätysmahdollisuuksia lisäämällä voidaan vähentää jätteen määrää, tulisi sen myös näkyä alhaisempina jätehuollon kustannuksina. Asumisen ja yritysten jätehuollon yhteensovittaminen pitäisi määräyksistä riippumatta saada onnistumaan ainakin toimistojätteen osalta, sillä jäte on hyvin samantyyppistä kuin kotitalousjäte. Alueelle mahdollisesti sijoitettavan tuotannon jätteet ja ravintoloiden ym. elintarvikejätteet voivat sen sijaan tuottaa vaikeuksia. Esimerkiksi ravintoloiden tuottama rasvajäte tai pienleipomoiden taikinajäte eivät sovellu suoranaisesti biojätteeseen, vaan ne vaativat oman lajittelun ja erikoiskäsittelynsä. Usein myös yritysten sisältämät jätteet ovat laadultaan puhtaampia ja näin ollen helpommin kierrätettäviä tai käytettävissä uudelleen raaka-aineena. Lähitulevaisuudessa nähtävissä tarve kerätä kaikkiaan seitsemää - kahdeksaa eri jätejaetta. Jätejakeet voisivat olla sekajätteen ja biojätteen lisäksi kartonki, paperi, lasi, metalli, tekstiili ja energiajäte. Lähellä sijaitseva energiajätteen erilliskeräyspiste voi vähentää kuluttajapakkausten keräyspisteisiin menevää osuutta ja samalla lisää keskitetyn mallin jätehuoltokustannuksia. Keskitetyn jätehuollon etuna voisi olla myös oma kuluttajapakkauksien kierrätyspiste energiajätteen erilliskeräyksen lisäksi. Etuna tässä on se, että kuluttajapakkauksien kierrätyspiste olisi periaatteessa maksuton toisin kuin energiajätteen erilliskeräyspiste. Palveluyhtiö voi tarjota asuntoalueen rakennusvaiheessa myös mahdollisuuden rakennusjätteiden optimaaliseen lajitteluun. Myös puutarhajäte voitaisiin ohjata pois biojätevirrasta ja järjestää kyseiselle jakeelle erillinen keräyspiste. Jatkossa on syytä selvittää, soveltuuko syväkeräysjärjestelmä näiden keräämiseen asuinalueilla

Uudenlaisen asumisen alue!

Uudenlaisen asumisen alue! Uudenlaisen asumisen alue! Sydän täynnä elämää Jyväskylän Kangas mullistaa käsityksesi siitä, mitä kaikkea tulevaisuuden kaupunginosa voi olla. Ja Kankaan tulevaisuus on ihan nurkan takana, raikkaana ja

Lisätiedot

Fiksu kaupunki /2013 Virpi Mikkonen / Timo Taskinen

Fiksu kaupunki /2013 Virpi Mikkonen / Timo Taskinen Fiksu kaupunki 2013-2017 5/2013 Virpi Mikkonen / Timo Taskinen Fiksu kaupunki Suomi on edelläkävijä älykkäissä ympäristöissä. Fiksun kaupungin sujuva arki syntyy käyttäjätarpeiden sekä erilaisten osaamisten

Lisätiedot

KEKO-TYÖKALUN ENSIMMÄISEN VERSION TUOTTAMINEN

KEKO-TYÖKALUN ENSIMMÄISEN VERSION TUOTTAMINEN KEKO-TYÖKALUN ENSIMMÄISEN VERSION TUOTTAMINEN KEKO B, 1. Työpaja 10.4.2013 Antti Rehunen, Jari Rantsi ja Ari Nissinen, SYKE HEKO-TYÖKALUSTA KEKO-TYÖKALUUN Ekotehokkuusvaikutusten elinkaariperusteinen arviointi

Lisätiedot

MAAILMAN PARASTA KAUPUNKIENERGIAA. Nuorten konsulttien verkostoitumistapahtuma Atte Kallio,

MAAILMAN PARASTA KAUPUNKIENERGIAA. Nuorten konsulttien verkostoitumistapahtuma Atte Kallio, MAAILMAN PARASTA KAUPUNKIENERGIAA Nuorten konsulttien verkostoitumistapahtuma Atte Kallio, 12.5.2016 ESITYKSEN SISÄLTÖ Helen lyhyesti Kalasataman älykkäät energiajärjestelmät Suvilahden aurinkovoimala

Lisätiedot

TONTTIEN LUOVUTTAMINEN LÄNSIRANNALLA, ALEKSANTERINKAAREN SISÄKEHÄN KORTTELI 434 TONTIT 18-22

TONTTIEN LUOVUTTAMINEN LÄNSIRANNALLA, ALEKSANTERINKAAREN SISÄKEHÄN KORTTELI 434 TONTIT 18-22 Kaupunginhallitus 166 30.05.2016 TONTTIEN LUOVUTTAMINEN LÄNSIRANNALLA, ALEKSANTERINKAAREN SISÄKEHÄN KORTTELI 434 TONTIT 18-22 1123/53/2007 KH 30.05.2016 166 Valmistelu ja lisätiedot: kiinteistöpäällikkö

Lisätiedot

Tiehallinto Parainen - Nauvo yhteysvälin kannattavuus eri vaihtoehdoilla. Raportti 10.12.2008

Tiehallinto Parainen - Nauvo yhteysvälin kannattavuus eri vaihtoehdoilla. Raportti 10.12.2008 Tiehallinto Parainen - Nauvo yhteysvälin kannattavuus eri vaihtoehdoilla Raportti 10.12.2008 Sisällysluettelo 1.Johdanto 2.Yhteenveto 3.Tunnelivaihtoehdon kuvaus 4.Siltavaihtoehdon kuvaus 5.Lauttavaihtoehdon

Lisätiedot

Jätehuollon varaukset kaavoituksessa

Jätehuollon varaukset kaavoituksessa Savo-Pielisen jätelautakunta Jätehuollon varaukset kaavoituksessa Alueen kuntien kaavoituksessa huomioon otettavaksi Huhtikuu 2015 Jätehuollon toimijoiden mukana olo kaavoitusprosessissa Savo-Pielisen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 54

Espoon kaupunki Pöytäkirja 54 14.05.2012 Sivu 1 / 1 3449/02.07.00/2011 54 Tontin myyminen Laaksolahdesta Kiinteistö Oy Espoon Lähdekeskukselle liikerakennushankkeen rakentamista varten, kortteli 60022 tontti 1 Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

Myyrmäen keskusta Kasvihuonekaasupäästöjen mallinnus KEKO-ekolaskurilla

Myyrmäen keskusta Kasvihuonekaasupäästöjen mallinnus KEKO-ekolaskurilla Myyrmäen keskusta 001925 Kasvihuonekaasupäästöjen mallinnus KEKO-ekolaskurilla Vantaan kaupunki 23.9.2016 Vaikutukset ympäristöön ja ilmastoon Kaavaan esitettyjen uusien kortteleiden 15403, 15406 ja 15422,

Lisätiedot

NURMON KESKUSTAN OYK TARKISTUS JA LAAJENNUS 2030

NURMON KESKUSTAN OYK TARKISTUS JA LAAJENNUS 2030 SEINÄJOEN KAUPUNKI NURMON KESKUSTAN OYK TARKISTUS JA LAAJENNUS 2030 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P25797 1 (7) Sisällysluettelo 1 Yleistä... 1 1.1 Työn lähtökohdat ja tavoitteet... 1 2.1 Tarkastelualueen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 73. 73 Kerrostalotontin määräosan myynti Tapiolasta VVO Kodit Oy:lle, korttelin 12220 tontti 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 73. 73 Kerrostalotontin määräosan myynti Tapiolasta VVO Kodit Oy:lle, korttelin 12220 tontti 1 31.08.2015 Sivu 1 / 1 2478/02.07.00/2015 73 Kerrostalotontin määräosan myynti Tapiolasta VVO Kodit Oy:lle, korttelin 12220 tontti 1 Valmistelijat / lisätiedot: Laura Schrey, puh. 040 536 1739 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

TURVALLINEN YMPÄRISTÖ

TURVALLINEN YMPÄRISTÖ TURVALLINEN YMPÄRISTÖ Turvallinen Lappeenranta Lappeenrannan strategian tavoite v. 2028 VIIHTYISÄ JA TURVALLINEN YMPÄRISTÖ Sujuva arki ja turvallinen kasvuympäristö, jossa on varaa valita mieleisiä harrastuksia

Lisätiedot

LIIKETOIMINTASUUNNITELMA

LIIKETOIMINTASUUNNITELMA Päivä: Sivu 2 / 5 1. Perustiedot yrityksestä Hämeenlinnan pysäköinti Oy perustettiin v. 2007. Yhtiön omistaa 100%:sti Hämeenlinnan kaupunki. Yhtiö perustettiin 2500 :n osakepääomalla. Yhtiön toimitusjohtajaksi

Lisätiedot

Näkökulmia pysäköintitarpeeseen

Näkökulmia pysäköintitarpeeseen Näkökulmia pysäköintitarpeeseen Antti Pirhonen 24.9.2015 NCC-yhtiöt 1 Liikkuminen muuttuu radikaalisti lähivuosina Metro Espoonlahteen Arvot (hyötyliikunta, ekologisuus, jakamistalous) Uudet liikkumisvälineet

Lisätiedot

Skaftkärr. Energiatehokkuus mahdollisuutena kaavoitusstrategiat uusiksi. Kaupunginjohtaja Jukka-Pekka Ujula Porvoo

Skaftkärr. Energiatehokkuus mahdollisuutena kaavoitusstrategiat uusiksi. Kaupunginjohtaja Jukka-Pekka Ujula Porvoo Skaftkärr Energiatehokkuus mahdollisuutena kaavoitusstrategiat uusiksi Kaupunginjohtaja Jukka-Pekka Ujula Porvoo Kehityshankkeen rakenne Hankkeen kesto 2008-2012 Alueen rakentuminen 2011-2020 Rahoittajat

Lisätiedot

Viihtyisä ja turvallinen koti ympäristö. Ulla-Kirsikka Ekman Arkkitehtikonttori Vainio & Ekman Oy

Viihtyisä ja turvallinen koti ympäristö. Ulla-Kirsikka Ekman Arkkitehtikonttori Vainio & Ekman Oy Viihtyisä ja turvallinen koti ympäristö Ulla-Kirsikka Ekman Arkkitehtikonttori Vainio & Ekman Oy 1 Rakennettu ympäristö luo pohjan asuinalueen hyvinvoinnille ja turvallisuudelle 2 Perustuu avoimen yhteiskunnan

Lisätiedot

Skaftkärr energiatehokasta kaupunkisuunnittelua Porvoossa. 12.1.2012 Jarek Kurnitski

Skaftkärr energiatehokasta kaupunkisuunnittelua Porvoossa. 12.1.2012 Jarek Kurnitski Skaftkärr energiatehokasta kaupunkisuunnittelua Porvoossa SIJAINTI 50 km SUUNNITTELUALUE ENERGIAMALLIT: KONSEPTIT Yhdyskunnan energiatehokkuuteen vaikuttaa usea eri tekijä. Mikään yksittäinen tekijä ei

Lisätiedot

ARAn Yhdyskuntien uudistaminen projekti tarjoaa mahdollisuutta tehdä yhteistyötä, kehittämisalustaa ja apua kunnille, vuokrataloyhtiöille ja muille

ARAn Yhdyskuntien uudistaminen projekti tarjoaa mahdollisuutta tehdä yhteistyötä, kehittämisalustaa ja apua kunnille, vuokrataloyhtiöille ja muille Tuusula pilotointialusta uusille energiaratkaisuille -tilaisuus Tekes 7.11.2016 ARA Yhdyskuntia uudistamassa Kehittämispäällikkö Marianne Matinlassi 7.11.201612.10.2007 Tekijän nimi ARAn Yhdyskuntien uudistaminen

Lisätiedot

LÄHTÖTIETOJEN VAIKUTUS LISÄ- JA MUUTOSTÖIHIN SEKÄ TOTEUTUSKUSTANNUKSIIN KATU- JA VESIHUOLLON SANEERAUSKOHTEISSA TUOMAS HAAPANIEMI GEOTEKNIIKAN

LÄHTÖTIETOJEN VAIKUTUS LISÄ- JA MUUTOSTÖIHIN SEKÄ TOTEUTUSKUSTANNUKSIIN KATU- JA VESIHUOLLON SANEERAUSKOHTEISSA TUOMAS HAAPANIEMI GEOTEKNIIKAN LÄHTÖTIETOJEN VAIKUTUS LISÄ- JA MUUTOSTÖIHIN SEKÄ TOTEUTUSKUSTANNUKSIIN KATU- JA VESIHUOLLON SANEERAUSKOHTEISSA TUOMAS HAAPANIEMI GEOTEKNIIKAN KONFERENSSI 8.5.2015 TAUSTAA: Työn rahoittajat: Kangasalan

Lisätiedot

Pohjois-Savo. Pohjois-Savo on väestömäärältään Suomen kuudenneksi suurin maakunta; asukasluku on noin

Pohjois-Savo. Pohjois-Savo on väestömäärältään Suomen kuudenneksi suurin maakunta; asukasluku on noin Pohjois-Savo Pohjois-Savo on väestömäärältään Suomen kuudenneksi suurin maakunta; asukasluku on noin 248 000 Maakunnan 21 kunnasta seitsemän on kaupunkia Pohjois-Savossa on väljä ja luonnonläheinen asuinympäristö,

Lisätiedot

ASUKKAAT - kehityksen jarru vai voimavara?

ASUKKAAT - kehityksen jarru vai voimavara? ASUKKAAT - kehityksen jarru vai voimavara? KIRA-foorumi 27.1.2010 Toimitusjohtaja Anja Mäkeläinen ASUNTOSÄÄTIÖ ASUKKAAT KESKIÖSSÄ ASUINALUEITA KEHITETTÄESSÄ Hyvä elinympäristö ei synny sattumalta eikä

Lisätiedot

Yhdyskuntarakenne ja infra kilpailukykytekijänä tulevaisuuden kunnassa - linjaukset

Yhdyskuntarakenne ja infra kilpailukykytekijänä tulevaisuuden kunnassa - linjaukset Yhdyskuntarakenne ja infra kilpailukykytekijänä tulevaisuuden kunnassa - linjaukset 28.4.2016 Muutostekijöitä on runsaasti Ilmastonmuutos Niukkeneva julkinen talous Väestön ikääntyminen Elinkeinoelämän

Lisätiedot

Jätehuoltomääräysten ajankohtaiset muutokset. Opastamme, autamme ja tiedotamme kaikissa jätehuoltoon liittyvissä asioissa.

Jätehuoltomääräysten ajankohtaiset muutokset. Opastamme, autamme ja tiedotamme kaikissa jätehuoltoon liittyvissä asioissa. Jätehuoltomääräysten ajankohtaiset muutokset Alueen kunnat perustivat 2013 Asukaspohja n. 56 000 1 viranhaltija, 8 henkilön lautakunta Talousarvio n. 100 000 Isäntäkuntana Iisalmi Hoitaa jätehuollon viranomaistehtävät

Lisätiedot

Turku Energia LIITTYMISHINNASTON SOVELTAMISOHJE 1.1.2013. Tässä soveltamisohjeessa tarkennetaan liittymishinnastossa esitettyjä liittymismenettelyjä.

Turku Energia LIITTYMISHINNASTON SOVELTAMISOHJE 1.1.2013. Tässä soveltamisohjeessa tarkennetaan liittymishinnastossa esitettyjä liittymismenettelyjä. LIITTYMISHINNASTON SOVELTAMISOHJE 1.1.2013 Tässä soveltamisohjeessa tarkennetaan liittymishinnastossa esitettyjä liittymismenettelyjä. LIITTYMISJOHTO PIENJÄNNITELIITTYMISSÄ Yleistä Liittymismaksulla katetaan

Lisätiedot

LIITE 4. Lisätietopyyntö Jätekonsultointi Sawa Oy Pekka Soini Angervontie Kerava. Hakemus 11030/ /2015

LIITE 4. Lisätietopyyntö Jätekonsultointi Sawa Oy Pekka Soini Angervontie Kerava. Hakemus 11030/ /2015 LIITE 4 1 Jätekonsultointi Sawa Oy Pekka Soini Angervontie 8 04260 Kerava Hakemus 11030/14.06.02/2015 Mehiläinen Oy:n sekä Mediverkko-yhtiöiden poikkeuslupahakemus Olemme vastaanottaneet edustamanne Mehiläinen

Lisätiedot

ENERGIAYHTIÖN NÄKÖKULMIA AURINKOENERGIASTA. AURINKOSÄHKÖN STANDARDOINTI, SESKO Atte Kallio,

ENERGIAYHTIÖN NÄKÖKULMIA AURINKOENERGIASTA. AURINKOSÄHKÖN STANDARDOINTI, SESKO Atte Kallio, ENERGIAYHTIÖN NÄKÖKULMIA AURINKOENERGIASTA AURINKOSÄHKÖN STANDARDOINTI, SESKO Atte Kallio, 20.9.2016 ESITYKSEN SISÄLTÖ Helen lyhyesti Suvilahden ja Kivikon aurinkovoimalat PPA-uutuus Muuta aurinkoenergiaan

Lisätiedot

Hitas on Helsingin kaupungin omistamille tonteille rakennettujen asuntojen hinta- ja laatutason sääntelyjärjestelmä.

Hitas on Helsingin kaupungin omistamille tonteille rakennettujen asuntojen hinta- ja laatutason sääntelyjärjestelmä. MIKÄ HITAS ON? Hitas on Helsingin kaupungin omistamille tonteille rakennettujen asuntojen hinta- ja laatutason sääntelyjärjestelmä. Hitasin tarkoituksena on tarjota asunnon ostajille kohtuuhintaisia omistusasuntoja

Lisätiedot

Pekka Makkonen Versokuja 4 D Kuopio

Pekka Makkonen Versokuja 4 D Kuopio SKVY Oy LAUSUNTO Pekka Makkonen Versokuja 4 D 70150 Kuopio 24.11.2015 Juuan kunta Ympäristölautakunta Poikolantie 1 83900 JUUKA Yleistä Juuan rengasvesiosuuskunta teki vuonna 2011 päätöksen vesihuoltosuunnitelman

Lisätiedot

Laajakaistayhteyden hankinta ja rahoittaminen asunto-osakeyhtiössä

Laajakaistayhteyden hankinta ja rahoittaminen asunto-osakeyhtiössä Laajakaistayhteyden hankinta ja rahoittaminen asunto-osakeyhtiössä Oulu 22.9.2015 Historiaa Päätöksenteko Laajakaistalle asettavat rajoitukset Hankinnan ja käytön rahoitus Laajakaistavastike Kiinteistöliitto

Lisätiedot

Fiksu kaupunki /2013 Virpi Mikkonen. Kokonaislaajuus 100 M, josta Tekesin osuus noin puolet

Fiksu kaupunki /2013 Virpi Mikkonen. Kokonaislaajuus 100 M, josta Tekesin osuus noin puolet Fiksu kaupunki 2013-2017 8/2013 Virpi Mikkonen Kokonaislaajuus 100 M, josta Tekesin osuus noin puolet Miksi ohjelma? Kaupungistuminen jatkuu globaalisti Kaupungit kasvavat, kutistuvat ja muuttuvat Älykkäiden

Lisätiedot

Selvitys biojätteen ja muiden hyötyjätteiden keräyksestä ravintoloissa sekä laitos- ja keskuskeittiöissä

Selvitys biojätteen ja muiden hyötyjätteiden keräyksestä ravintoloissa sekä laitos- ja keskuskeittiöissä Selvitys biojätteen ja muiden hyötyjätteiden keräyksestä ravintoloissa sekä laitos- ja keskuskeittiöissä Päivi Urrila Hämeenlinnan seudullisen ympäristötoimen monisteita 14 2008 Hämeenlinnan kaupunki Urrila,

Lisätiedot

Kiinteistö Oy Jousenpuiston pysäköinti

Kiinteistö Oy Jousenpuiston pysäköinti LUONNOS 20.11.2014 Kiinteistö Oy Jousenpuiston pysäköinti TOIMINNANKUVAUS Keskitetty pysäköintiratkaisu Kiinteistö Oy Jousenpuiston pysäköinti on perustettu, jotta Jousenpuiston keskuksen lähiympäristö

Lisätiedot

Pysäköintiratkaisut kiinteistösijoittajan näkökulma. Veli-Pekka Tanhuanpää

Pysäköintiratkaisut kiinteistösijoittajan näkökulma. Veli-Pekka Tanhuanpää Pysäköintiratkaisut kiinteistösijoittajan näkökulma Veli-Pekka Tanhuanpää 08.10.2015 Spondan pysäköintitilat 16 pysäköintiyksikköä/laitosta, joista 9 kpl yli 200 ap Pysäköintiä 98 eri kohteessa Hallinnoituja

Lisätiedot

UUSI SAIRAALA. Toiminta- ja rahoitusmallityöryhmä Investointilaskelmat. Matti Häyrynen 14.12.2012

UUSI SAIRAALA. Toiminta- ja rahoitusmallityöryhmä Investointilaskelmat. Matti Häyrynen 14.12.2012 UUSI SAIRAALA Toiminta- ja rahoitusmallityöryhmä Investointilaskelmat Matti Häyrynen 14.12.2012 Tehtäväksianto työryhmälle Ryhmä tarkastelee elinkaarimallin eri vaihtoehtoja ja niiden rahoituksen vaihtoehtoja

Lisätiedot

VALTSU:n painopistealueetsähkö- elektroniikkalaiteromu (SER)

VALTSU:n painopistealueetsähkö- elektroniikkalaiteromu (SER) VALTSU:n painopistealueetsähkö- ja elektroniikkalaiteromu (SER) Tarja-Riitta Blauberg /YM VALTSUn sidosryhmätilaisuus 23.9.2015 SYKEssä 1 VALTSUn painopistealueet Yhdyskuntajäte Biohajoava jäte Rakennusjäte

Lisätiedot

Hulevesiviemäröinnistä vastaava taho

Hulevesiviemäröinnistä vastaava taho 1 Hulevesikysely 2016 teki jäsenlaitoksilleen elokuussa 2015 kyselyn, jolla kartoitettiin hulevesien järjestämisen tilannetta kuntien ja vesihuoltolaitosten välillä. Koska syksyn 2015 aikana julkaistiin

Lisätiedot

Sähköautojen julkiset latauspisteet ohjeita ja suosituksia kunnille

Sähköautojen julkiset latauspisteet ohjeita ja suosituksia kunnille Sähköautojen julkiset latauspisteet ohjeita ja suosituksia kunnille Liikenne ja maankäyttö 2015 Laura Poskiparta 7.10.2015 Ympäristösi parhaat tekijät 2 Sähköautojen julkiset latauspisteet ohjeita ja suosituksia

Lisätiedot

LUONNOS 1. Huittisten kaupunki (Y-tunnus 0203762-4), jäljempänä Myyjä

LUONNOS 1. Huittisten kaupunki (Y-tunnus 0203762-4), jäljempänä Myyjä 1 / 6 LUONNOS 1 KAUPPAKIRJA (19.3.2012/UO) KAUPAN OSAPUOLET MYYJÄ Huittisten kaupunki (Y-tunnus 0203762-4), jäljempänä Myyjä Risto Rytin katu 36 32700 Huittinen OSTAJA (he- / Y-tunnus), jäljempänä Ostaja

Lisätiedot

OSAKASSOPIMUS Jykes Kiinteistöt Oy

OSAKASSOPIMUS Jykes Kiinteistöt Oy LUONNOS OSAKASSOPIMUS 5.10.2016 Jykes Kiinteistöt Oy 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Osapuolet... 3 2. Sopimuksen tausta ja tarkoitus... 3 3. Yleisvelvoite... 3 4. Yhtiön hallinto ja omistajaohjaus... 3 5. Osakkeiden

Lisätiedot

KY 2014 H3 ASEMAKAAVASELOSTUS

KY 2014 H3 ASEMAKAAVASELOSTUS KY 2014 H3 ASEMAKAAVASELOSTUS Ramsinkeskuksen asemakaava Olli Ojatalo 1. Perus ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot Ramsinniemi, Vuosaari Helsinki Ramsinkeskuksen asemakaava Olli Ojatalo, maisema-arkkitehtuurin

Lisätiedot

Kasvunäkymät väestönkasvua seutukuntansa keskus, palvelee noin asukasta

Kasvunäkymät väestönkasvua seutukuntansa keskus, palvelee noin asukasta Kasvunäkymät Hämeenlinnan seudulle ja kantakaupunkiin on arvioitu tulevaisuudessa suuntautuvan väestönkasvua Hämeenlinna on seutukuntansa keskus, palvelee noin 95 000 asukasta tulisi turvata palveluiden

Lisätiedot

Porvoon sote-kiinteistöjen yhtiöittäminen

Porvoon sote-kiinteistöjen yhtiöittäminen Porvoon sote-kiinteistöjen yhtiöittäminen Keskinäisten kiinteistöyhtiöiden taloudellinen mallinnus 2.3.2016 Johdanto Rahoituksen neuvontapalvelut Inspira Oy ( Inspira ) on tehnyt Porvoon kaupungin toimeksiannosta

Lisätiedot

Ap-normit. Toimikunnat

Ap-normit. Toimikunnat Ap-normit Toimikunnat 20.11.2014 Lausuntopyyntö toimikunnille Kuntakehitys ja kuntakehityslautakunta selvittävät mahdollisuuksia päivittää käytettäviä autopaikkanormeja Määritetään aluekohtaisesti kuinka

Lisätiedot

Energiaviisas Jyväskylä -toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Energiapäivä 17.2.2016

Energiaviisas Jyväskylä -toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Energiapäivä 17.2.2016 Energiaviisas Jyväskylä -toimintasuunnitelma Keski-Suomen Energiapäivä 17.2.2016 PLEEC -hanke PLEEC Planning for energy efficient cities Rahoitus EU:n tutkimuksen 7. puiteohjelma Kumppanit 18 partneria

Lisätiedot

YHTEINEN KUNNALLISTEKNINEN TYÖMAA ENEMMÄN KUIN SOPIMUS

YHTEINEN KUNNALLISTEKNINEN TYÖMAA ENEMMÄN KUIN SOPIMUS YHTEINEN KUNNALLISTEKNINEN TYÖMAA ENEMMÄN KUIN SOPIMUS VESIHUOLTO 2016 8.6.2016 HÄMEENLINNA 1 YHTEINEN TYÖMAA > Yhteisellä rakennustyömaalla tarkoitetaan työpaikkaa, jolla samanaikaisesti tai peräkkäin

Lisätiedot

Imatran ympäristöohjelma

Imatran ympäristöohjelma Imatran ympäristöohjelma Imatran kaupungin ympäristöohjelma on laadittu osana EAKRrahoitteista Etelä-Karjalan kuntien ympäristöohjelma -hanketta. Hankkeessa laadittiin ympäristöohjelmat jokaiselle Etelä-

Lisätiedot

Lausunto koskien Verohallinnon ohjetta Hallintoelimen jäsenen ja toimitusjohtajan palkkion verotus

Lausunto koskien Verohallinnon ohjetta Hallintoelimen jäsenen ja toimitusjohtajan palkkion verotus 1/5 Verohallinto Ylitarkastaja Janne Myllymäki PL 325 0052 VERO janne.myllymaki@vero.fi Lausunto koskien Verohallinnon ohjetta Hallintoelimen jäsenen ja toimitusjohtajan palkkion verotus Lausunnonantajasta

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 29

Espoon kaupunki Pöytäkirja 29 09.03.2015 Sivu 1 / 1 995/02.07.00/2015 29 Tontin määräosan myynti ja yleisen alueen vuokraus Tapiolasta Kiinteistö Oy Jousenpuiston Pysäköinti -yhtiölle pysäköintilaitoksen rakentamista varten, korttelin

Lisätiedot

Asemakaavoituksen kiperiä kysymyksiä ja näiden vastauksia

Asemakaavoituksen kiperiä kysymyksiä ja näiden vastauksia Asemakaavoituksen kiperiä kysymyksiä ja näiden vastauksia Kommenttipuheenvuoro DI Mikko Juvonen 30.10.2014 Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto Teknistaloudellinen toimisto Kaavan suunnitteluprosessi SUUNNIT-

Lisätiedot

Kilpailuehdotus The Soma

Kilpailuehdotus The Soma Kilpailuehdotus The Soma Kilpailuehdotuksen yleiskuvaus Kilpailuehdotus koskee elinkaarikorttelin palveluasumiselle varattua osaa tonttia 3. Esitetyn suunnitteluratkaisun pääasiallinen tarkoitus on tarjota

Lisätiedot

LIIKUNTAYHTEISÖN PERUSTAMINEN

LIIKUNTAYHTEISÖN PERUSTAMINEN LIIKUNTAYHTEISÖN PERUSTAMINEN Toiminnan siirtäminen Raahen Seudun Uimahallisäätiölle LOPPURAPORTTI Raahen kaupunki BDO Oy Alpo Ronkainen 13.6.2016 Page 1 TOIMEKSIANTO Tämä raportti perustuu Raahen kaupungin

Lisätiedot

Asiakkaalle tuotettu arvo

Asiakkaalle tuotettu arvo St1 Lähienergia Suunnittelee ja toteuttaa paikallisiin uusiutuviin energialähteisiin perustuvia lämpölaitoksia kokoluokaltaan 22 1000 kw energialaitosten toimitukset avaimet käteen -periaatteella, elinkaarimallilla

Lisätiedot

Sopimus Keski-Pohjanmaan runkoverkon omistuksesta

Sopimus Keski-Pohjanmaan runkoverkon omistuksesta Sopimus Keski-Pohjanmaan runkoverkon omistuksesta Tämän sopimuksen Keski-Pohjanmaan runkoverkon omistuksesta ovat sanotulla päivämäärällä tehneet a) Osuuskunta Keskikaista (jäljempänä Keskikaista ) Y-tunnus:

Lisätiedot

[Oulun rakennusteho Oy (jäljempänä Rakennusteho ) perustettavan yhtiön lukuun] Y-tunnus: Osoite: Krouvintie 5, OULU

[Oulun rakennusteho Oy (jäljempänä Rakennusteho ) perustettavan yhtiön lukuun] Y-tunnus: Osoite: Krouvintie 5, OULU 1 (7) KIINTEISTÖ OY SUVINIITYN PYSÄKÖINTI I O S A K A S S O P I M U S Allekirjoittaneet Kiinteistö Oy Suviniityn Pysäköinti I -nimisen yhtiön (jäljempänä Yhtiö ) osakkaat (jäljempänä Osakkaat ) ovat tänään

Lisätiedot

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita 19.1.2010 Johanna Kosonen-Karvo Tekes Miltä näyttää asuminen tulevaisuudessa? Käyttäjälähtöisyys ohjaa kaikkea tekemistä

Lisätiedot

Sopimus 1 (5) 20.1.2016

Sopimus 1 (5) 20.1.2016 Sopimus 1 (5) SOPIJAPUOLET FORTUM POWER AND HEAT OY (jäljempänä "Fortum") PL 100, 00048 FORTUM, ja MUHOKSEN KUNTA, PL 39, 91501 MUHOS UTAJÄRVEN KUNTA, PL 18,91601 UTAJÄRVI VAALAN KUNTA, PL 12, 91701 VAALA,

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 122 24.06.2015. 122 Asianro 8060/08.00.00/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 122 24.06.2015. 122 Asianro 8060/08.00.00/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/ 1 (1) 122 Asianro 8060/08.00.00/2013 Lehtoniemi ja Peikkometsän alue, vuoropysäköintikysely Suunnittelujohtaja Tapio Räsänen Kaupunkiympäristön suunnittelun tukipalvelut

Lisätiedot

Työpaikan toimiva jätehuolto

Työpaikan toimiva jätehuolto Työpaikan toimiva jätehuolto Ympäristökouluttaja Miia Jylhä Pienempi kuorma huomiselle. 1.9.2015 TSJ + Rouskis Lounais-Suomen Jätehuolto Oy Kuntien perustama ja omistama osakeyhtiö 17 osakaskuntaa (Turku

Lisätiedot

Lapin ammattikorkeakoulu Oy. Lisäselvitykset Luonnos 26.9.2012

Lapin ammattikorkeakoulu Oy. Lisäselvitykset Luonnos 26.9.2012 Lapin ammattikorkeakoulu Oy Lisäselvitykset Lapin ammattikorkeakoulujen yhtiöittäminen - lisäselvitykset Tämä lisäselvitys perustuu 29.6.2012 päivättyyn yhtiöittämisselvitys raporttiin. Omistajavalmisteluryhmä

Lisätiedot

Saimaan Kuitu Oy ja riskit. Toimitusjohtaja Tuomo Puhakainen

Saimaan Kuitu Oy ja riskit. Toimitusjohtaja Tuomo Puhakainen Saimaan Kuitu Oy ja riskit Toimitusjohtaja Tuomo Puhakainen 1. Liittymämäärän kehittyminen 2. Osamaksumaksajien suuri osuus 3. Rakentamisen kalleus suhteessa tuloihin 4. Onko teknologiariskejä? 5. Näkymä

Lisätiedot

http://sr512201/webmap/content/result.htm

http://sr512201/webmap/content/result.htm Määräysnumero Ulkoasu selitys 1.02 ASUINPIENTALOJEN KORTTELIALUE 1.04 ERILLISPIENTALOJEN KORTTELIALUE. 3.01 LIIKERAKENNUSTEN KORTTELIALUE, JOLLE SAADAAN RAKENTAA KASVIHUONERAKENNUKSIA SEKÄ TÄHÄN TARKOITUKSEEN

Lisätiedot

Yhteiskäyttöautot haasteita ja ratkaisuja

Yhteiskäyttöautot haasteita ja ratkaisuja YLEISTÄ monen toimijan vastuulla (LVM, YM, kaupungit ja sen organisaatiot, taloyhtiöt, vakuutusyhtiöt) kaavoituksen rooli on tärkeä poliittinen päätöksenteko voi kaataa hyvät suunnitelmat koordinoiva taho

Lisätiedot

TONTTIHAKEMUS. Tervamäki 4, Espoo (49-72-101-9)

TONTTIHAKEMUS. Tervamäki 4, Espoo (49-72-101-9) TONTTHAEMU Tervamäki 4, Espoo (49-7--9) TONTTHAEMU Tervamäki 4, Espoo ievitalo Oy esittää, että Espoon kaupunki vuokraa pitkäaikaisella vuokrasopimuksella perustettavalle asunto-osakeyhtiölle kiinteistön

Lisätiedot

Hiukkavaara Inurdeco-kehittämishanke Energia- ja ilmastotavoitteet asemakaavoituksessa - työpaja. kaavoitusarkkitehti Leena Kallioniemi

Hiukkavaara Inurdeco-kehittämishanke Energia- ja ilmastotavoitteet asemakaavoituksessa - työpaja. kaavoitusarkkitehti Leena Kallioniemi Hiukkavaara Inurdeco-kehittämishanke Energia- ja ilmastotavoitteet asemakaavoituksessa - työpaja kaavoitusarkkitehti Leena Kallioniemi Pohjois-Suomen suurin uusi kaupunginosa Hiukkavaara on Oulun kaupungin

Lisätiedot

1:1000 1596. 2443 m2. 2514 m2. 2678 m2 MITTAKAAVA ASEMAKAAVA MUODOSTUMINEN

1:1000 1596. 2443 m2. 2514 m2. 2678 m2 MITTAKAAVA ASEMAKAAVA MUODOSTUMINEN ntie Kettuvaa Tiluskaari Pihaportintie Lypsytarha Lohkotie Palstatie Ahorannantie Aholaidantie Pikkutilantie Saviahonkatu Peltotilkuntie AKR AKR W 7 8 9 0 as s as as as as as as as as e=0. e=0. TONTTIJAKOLASKELMA

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 215. Kaupunginhallitus 20.06.2016 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 215. Kaupunginhallitus 20.06.2016 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 0.06.06 Sivu / 68/06 0.05.05 Kaupunginhallituksen konsernijaosto 7 5..06 Kaupunginhallitus 59 8..06 5 Kiinteistö Oy Ankkurin osakkeiden myyntiä koskevan päätöksen tarkistaminen Valmistelijat

Lisätiedot

Mielipiteet, huomautukset ja muutosehdotukset Sydän-Suomen jätehuoltolautakunnan kuuluttamaan:

Mielipiteet, huomautukset ja muutosehdotukset Sydän-Suomen jätehuoltolautakunnan kuuluttamaan: Mielipiteet, huomautukset ja muutosehdotukset Sydän-Suomen jätehuoltolautakunnan kuuluttamaan: Sydän-Suomen jätelautakunta Yleiset jätehuoltomääräykset LUONNOS http://www.saarijarvi.fi/sites/saarijarvi.fi/files/atoms/files/ehdotus_kunnallisiksi_jatehuoltoma

Lisätiedot

TUHMALANNIEMEN ASEMAKAAVA

TUHMALANNIEMEN ASEMAKAAVA VIITASAAREN KAUPUNKI Maankäyttö 10.3.2010 TUHMALANNIEMEN ASEMAKAAVA KORTTELIT 270-274 SEKÄ NIIHIN LIITTYVÄT VIRKISTYS- JA KATUALUEET RAKENNUSTAPAOHJEET TUHMALANNIEMEN ASEMAKAAVAN RAKENNUSTAPAOHJEET 2 KORTTELI

Lisätiedot

KALASATAMAN PALVELU 2 OY:N YHTIÖJÄRJESTYS. 1 Yhtiön toiminimi ja kotipaikka

KALASATAMAN PALVELU 2 OY:N YHTIÖJÄRJESTYS. 1 Yhtiön toiminimi ja kotipaikka KALASATAMAN PALVELU 2 OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Yhtiön toiminimi ja kotipaikka 2 Yhtiön toimiala 3 Osakkeet Yhtiön toiminimi on Kalasataman Palvelu 2 Oy, ruotsiksi Fiskehamnens Service 2 Ab ja kotipaikka Helsinki.

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun neuvottelukunta 12.2.2008

Pääkaupunkiseudun neuvottelukunta 12.2.2008 Pääkaupunkiseudun neuvottelukunta 12.2.2008 Kaupunginjohtaja Juhani Paajanen Asuntoasiain työryhmän loppuraportti: Asuntoasiain organisointiselvitys Toimeksianto: Selvitetään, voidaanko pääkaupunkiseudulle

Lisätiedot

hot-r Houkutteleva ohjelmallinen täydennysrakentaminen

hot-r Houkutteleva ohjelmallinen täydennysrakentaminen hot-r Houkutteleva ohjelmallinen täydennysrakentaminen eheyttämispeli prototyyppi sovelluskonseptista asukkaan hyödyn/houkuttelevuuden näkökulmasta Tietokanta strategioiden ja sopimusten päästötavoitteista

Lisätiedot

Asuintonttien pysäköintipaikkamäärien laskentaohjeilla on seuraavat Helsingin pysäköintipolitiikasta johdetut tavoitteet:

Asuintonttien pysäköintipaikkamäärien laskentaohjeilla on seuraavat Helsingin pysäköintipolitiikasta johdetut tavoitteet: ASUINTONTTIEN PYSÄKÖINTIPAIKKAMÄÄRIEN LASKENTAOHJEET Laskentaohjeen tavoitteet Asuintonttien pysäköintipaikkamäärien laskentaohjeilla on seuraavat Helsingin pysäköintipolitiikasta johdetut tavoitteet:

Lisätiedot

ENGELINRANTA - IHANAN LÄHELLÄ!

ENGELINRANTA - IHANAN LÄHELLÄ! ENGELINRANTA - IHANAN LÄHELLÄ! Katunäkymä Näkymä asunnosta Järvinäkymä Kuva: Kaisa Paavilainen LINJA-AUTOASEMAN ALUE ENGELINRANTA 2016 HÄMEENLINNA FINLAND 27.05.2016 ENGELINRANTA - IHANAN LÄHELLÄ! Hämeenlinnan

Lisätiedot

Kunnan tehtävät ja vastuu vesihuollossa. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas

Kunnan tehtävät ja vastuu vesihuollossa. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas Kunnan tehtävät ja vastuu vesihuollossa Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas Esityksen sisältö Vesihuoltolain velvoitteet Vesihuollon kehittäminen Vesihuollon järjestäminen Toiminta-alueen

Lisätiedot

Lähiliikunta kaavoituksessa Timo Saarinen, ympäristöministeriö

Lähiliikunta kaavoituksessa Timo Saarinen, ympäristöministeriö Lähiliikunta kaavoituksessa 28.5.2015 Timo Saarinen, ympäristöministeriö Taustaa: lähiliikuntaa on monenlaista Lähiliikuntaa kävely- ja pyöräteillä kuntopoluilla, ulkoilupaikoilla pelikentillä, puistoissa,

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/2015 1 (8) Kiinteistölautakunta To/17 01.10.2015

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/2015 1 (8) Kiinteistölautakunta To/17 01.10.2015 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/2015 1 (8) 437 Kiinteistölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle kiinteistönkaupan esisopimuksen tekemiseksi Espoon Hannuksenpellossa sijaitsevista tonteista (Espoo,

Lisätiedot

Kestävää liikkumista Pirkanmaalla. Harri Vitikka, Pirkanmaan ELY-keskus, L-vastuualue

Kestävää liikkumista Pirkanmaalla. Harri Vitikka, Pirkanmaan ELY-keskus, L-vastuualue Kestävää liikkumista Pirkanmaalla Harri Vitikka, Pirkanmaan ELY-keskus, L-vastuualue PIRKANMAAN ELY-KESKUKSEN STRATEGISET PAINOTUKSET 2012 2015 1. Hyvän yhdyskuntarakenteen ja liikennejärjestelmän kehitys

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTASOPIMUS

YHTEISTOIMINTASOPIMUS 1 YHTEISTOIMINTASOPIMUS 1.Sopijapuolet 1.1. Rovaniemen kaupunki ( Kaupunki ) (Y tunnus 1978283 1) Osoite: Hallituskatu 7, 96100 Rovaniemi 1.2. YIT Rakennus Oy ( YIT ) (Y tunnus 1565583 5) Osoite Suosiolantie

Lisätiedot

NYKYAINEN SÄHKÖISTYS LISÄÄ HYVINVOINTIA MONIN TAVOIN Energiatehokkuus Sähköturvallisuus Asumismukavuus Turva ja huolettomuus Helppohoitoisuus

NYKYAINEN SÄHKÖISTYS LISÄÄ HYVINVOINTIA MONIN TAVOIN Energiatehokkuus Sähköturvallisuus Asumismukavuus Turva ja huolettomuus Helppohoitoisuus NYKYAINEN SÄHKÖISTYS LISÄÄ HYVINVOINTIA MONIN TAVOIN Energiatehokkuus Sähköturvallisuus Asumismukavuus Turva ja huolettomuus Helppohoitoisuus Tyylikkyys Arvon säilyminen Ajanmukaiset tietoliikenneverkot

Lisätiedot

Turun asukasluku

Turun asukasluku Nyt tuli tarjolle hyvätuottoinen viiden kerrostalokaksion kokonaisuus Turusta! Kyseessä on suuri 92 asunnon 1970-luvulla rakennettu taloyhtiö, joka sijaitsee n. 6,0km päässä Turun keskustasta Lausteen

Lisätiedot

Kaavoitus- ja mittaustoimi 9.5.2016. Ikaalisten kaupungin myytäviä YRITYSTONTTEJA

Kaavoitus- ja mittaustoimi 9.5.2016. Ikaalisten kaupungin myytäviä YRITYSTONTTEJA Kaavoitus- ja mittaustoimi 9.5.2016 Ikaalisten kaupungin myytäviä YRITYSTONTTEJA Arvoisa yritystontista kiinnostunut! Tässä esitteessä esittelemme Sinulle varattavissa ja myynnissä olevia Ikaalisten kaupungin

Lisätiedot

Loimi-Hämeen jätehuollon yhteistoiminta-alueen jätepoliittinen ohjelma 2015-2020. Jätehuolto -määräykset

Loimi-Hämeen jätehuollon yhteistoiminta-alueen jätepoliittinen ohjelma 2015-2020. Jätehuolto -määräykset Loimi-Hämeen jätehuollon yhteistoiminta-alueen jätepoliittinen ohjelma 2015-2020 Jätehuolto -määräykset Hannele Tiitto, jätehuoltosuunnittelija, Forssan kaupungin jätelautakunta Ohjelmatyön tekijät Jätelautakunta

Lisätiedot

NYT SAA LUUKUTTAA - ASUKASTIEDOTUSTILAISUUS

NYT SAA LUUKUTTAA - ASUKASTIEDOTUSTILAISUUS NYT SAA LUUKUTTAA - ASUKASTIEDOTUSTILAISUUS 25.1.2017 2 Taustaa Kaupunginvaltuusto päätti 2013, että Kruunuvuorenrannan uudelle asuinalueelle toteutetaan alueellinen jätteen putkikeräysjärjestelmä Kaupunginvaltuuston

Lisätiedot

Nykyisten tilojen muutos, oma toiminta. Kiikan vanhainkoti (+ Niittyvilla) saneerataan 30- paikkaiseksi asumispalveluyksiköksi vaiheittain.

Nykyisten tilojen muutos, oma toiminta. Kiikan vanhainkoti (+ Niittyvilla) saneerataan 30- paikkaiseksi asumispalveluyksiköksi vaiheittain. VAIKUTUSTEN ARVIOINTI / VAIHTOEHTOJEN VERTAILU: ARVIOINNIN KOHDE JA AIKA: Kiikan - Keikyän alueen asumispalvelut NÄKÖKULMA VAIKUTUSTEN ARVIOINNILLE MITTAREIDEN TIETOA VAIHTOEHTO 0 = NYKYTILA VAIHTOEHTO

Lisätiedot

Lähtökohdat ja tarpeet täydennysrakentamisen kehittämiselle. Ympäristöneuvos Antti Irjala Ympäristöministeriö Rakennetun ympäristön osasto

Lähtökohdat ja tarpeet täydennysrakentamisen kehittämiselle. Ympäristöneuvos Antti Irjala Ympäristöministeriö Rakennetun ympäristön osasto Lähtökohdat ja tarpeet täydennysrakentamisen kehittämiselle Ympäristöneuvos Antti Irjala Ympäristöministeriö Rakennetun ympäristön osasto Tarpeet täydennysrakentaminen kehittämiselle? Rakennetun ympäristön

Lisätiedot

1(5) MYLLYPURON YHTEISKERHOTILA OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 YHTIÖN TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA

1(5) MYLLYPURON YHTEISKERHOTILA OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 YHTIÖN TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA 1(5) MYLLYPURON YHTEISKERHOTILA OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 YHTIÖN TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA Yhtiön toiminimi on Kiinteistö Oy Myllypuron Yhteiskerhotila, ruotsiksi Fastighets AB Kvarnbäckens Klubbhus ja kotipaikka

Lisätiedot

Kymenlaakson energia- ja ilmastostrategiatyö alustava strategialuonnos

Kymenlaakson energia- ja ilmastostrategiatyö alustava strategialuonnos Kymenlaakson energia- ja ilmastostrategiatyö alustava strategialuonnos www.ekokymenlaakso.fi Pia Outinen 1 1 Tavoite ja tarkoitus Tehtävä Kymenlaaksolle Strategia sisältää Kymenlaakson vision, toiminnalliset

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 14/2013 1 (5) Kaupunginhallitus Kaj/2 8.4.2013

Helsingin kaupunki Esityslista 14/2013 1 (5) Kaupunginhallitus Kaj/2 8.4.2013 Helsingin kaupunki Esityslista 14/2013 1 (5) 2 Honkasuon Haapaperhosen alueen kolmen asuintontin ja niitä palvelevien autopaikkatonttien varaaminen Oulun Rakennusteho Oy:lle (Malminkartano, tontit 33350/1

Lisätiedot

Jätteiden kaatopaikkakelpoisuus

Jätteiden kaatopaikkakelpoisuus Jätteiden kaatopaikkakelpoisuus Jätelaki 1072/ 1993 VNP (861/1997) muutettu VNA:lla (202/2006) 1 Jätehuollon järjestämistä koskevat yleiset huolehtimisvelvollisuudet, Jätelaki 6 Jäte on hyödynnettävä,

Lisätiedot

Yhteenveto jätteiden energiahyötykäyttöä koskevasta gallupista

Yhteenveto jätteiden energiahyötykäyttöä koskevasta gallupista Yhteenveto jätteiden energiahyötykäyttöä koskevasta gallupista 22.9.2006 Käytännön toteuttaminen: Osoitettiin pääkaupunkiseudun 15 vuotta täyttäneelle väestölle Tutkimuksen teki TNS Gallup Aineisto kerättiin

Lisätiedot

JOENSUU: Pilkon selvittelyt. Juha-Pekka Vartiainen 4.12.2012 juha-pekka.vartiainen@jns.fi www.jns.fi, www.joensuunseutu.fi

JOENSUU: Pilkon selvittelyt. Juha-Pekka Vartiainen 4.12.2012 juha-pekka.vartiainen@jns.fi www.jns.fi, www.joensuunseutu.fi JOENSUU: Pilkon selvittelyt Juha-Pekka Vartiainen 4.12.2012 juha-pekka.vartiainen@jns.fi www.jns.fi, www.joensuunseutu.fi Joensuu seudun yleiskaava 2020:n alue YLEISKAAVA KOKO JOENSUUN ALUEELLA Joensuu

Lisätiedot

Aluekehityshankkeiden rahoitettavuus ja taloudellinen kannattavuus

Aluekehityshankkeiden rahoitettavuus ja taloudellinen kannattavuus Aluekehityshankkeiden rahoitettavuus ja taloudellinen kannattavuus Aluekehittämisen taloudellinen tarkastelu Lähtökohdat ja riskit KUNNAN RISKIT ALUEKEHITYSHANKKEISSA Kunnalla on yleensä merkittävä riski

Lisätiedot

1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue Asumista palveleva yhteiskäyttöinen korttelialue.

1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue Asumista palveleva yhteiskäyttöinen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue. 1.06 Asumista palveleva yhteiskäyttöinen

Lisätiedot

RATAPIHAKORTTELIT. Keski-Pasila Ratapihakorttelit. OAS- vaihe toukokuu 2012 Asukastilaisuus Pasilan kirjastossa

RATAPIHAKORTTELIT. Keski-Pasila Ratapihakorttelit. OAS- vaihe toukokuu 2012 Asukastilaisuus Pasilan kirjastossa Keski-Pasila Ratapihakorttelit RATAPIHAKORTTELIT OAS- vaihe toukokuu 2012 Asukastilaisuus Pasilan kirjastossa 30.5.2012 Asukastilaisuus Laiturilla 3.9.2013 Suunnitteluperiaatteet Kslk lokakuu 2013 Keski-Pasilan

Lisätiedot

Jätemaksun perusteista määrätään jätetaksassa. Yksittäisten kiinteistöjen jätemaksut määrätään taksan perusteella.

Jätemaksun perusteista määrätään jätetaksassa. Yksittäisten kiinteistöjen jätemaksut määrätään taksan perusteella. 1 Jyväskylän seudun jätelautakunta MUURAMEN KUNNAN JÄTETAKSA 2017 Hyväksytty jätelautakunnassa 8.12.2016 8 1 JÄTEMAKSUN PERUSTEET JA SOVELTAMISALUE Jätelain (646/2011) 78 :n mukaisesti kunnan on perittävä

Lisätiedot

SimLab prosessisimulointi

SimLab prosessisimulointi SimLab prosessisimulointi Visualisointi Visualisointi kokonaiskuva kokonaiskuva prosessista prosessista yli yli rajapintojen rajapintojen Perustana Perustana prosessin prosessin mallinnus mallinnus ja

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ. Esiselvitys Merimatin koulun ja Matinkylän uimahallin rakennus- ja rahoitusratkaisuista (Espoon kaupunki/inspira Oy

TIIVISTELMÄ. Esiselvitys Merimatin koulun ja Matinkylän uimahallin rakennus- ja rahoitusratkaisuista (Espoon kaupunki/inspira Oy TIIVISTELMÄ Esiselvitys Merimatin koulun ja Matinkylän uimahallin rakennus- ja rahoitusratkaisuista (Espoon kaupunki/inspira Oy Hankkeen tausta Matinkylän alueelle kauppakeskus Iso-Omenan läheisyyteen

Lisätiedot

Vanhan paperitehdaskiinteistön kehittäminen yhdessä yksityisten toimijoiden kanssa. Jyväskylän kaupunki Apulaiskaupunginjohtaja Timo Koivisto

Vanhan paperitehdaskiinteistön kehittäminen yhdessä yksityisten toimijoiden kanssa. Jyväskylän kaupunki Apulaiskaupunginjohtaja Timo Koivisto Vanhan paperitehdaskiinteistön kehittäminen yhdessä yksityisten toimijoiden kanssa Jyväskylän kaupunki Apulaiskaupunginjohtaja Timo Koivisto 09.01.2013 Kaupunki sai etuosto-oikeudella 1,5 vuotta sitten,

Lisätiedot

Itsenäinen vaan ei yksinäinen Senioriasumisen uusi suunta

Itsenäinen vaan ei yksinäinen Senioriasumisen uusi suunta Itsenäinen vaan ei yksinäinen Senioriasumisen uusi suunta Suomalaiset yksi maailman nopeimmin ikääntyvä kansakunta Taloudellinen kasvu pitkään rajallista Inhimillisiä ja taloudellisia paineita senioreiden

Lisätiedot

Liikkuminen ja jakamistalous. Sonja Heikkilä Hankejohtaja, Liikkumisen palvelut OP Ryhmä, Uudet liiketoiminnat

Liikkuminen ja jakamistalous. Sonja Heikkilä Hankejohtaja, Liikkumisen palvelut OP Ryhmä, Uudet liiketoiminnat Liikkuminen ja jakamistalous Sonja Heikkilä Hankejohtaja, Liikkumisen palvelut OP Ryhmä, Uudet liiketoiminnat Liikenteessä on paljon parannettavaa Omistusauto on suuri investointi ja sen arvo laskee Yksityisautot

Lisätiedot