SIILINJÄRVEN KESKUSTAN TOIMIVUUSTARKASTELU

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SIILINJÄRVEN KESKUSTAN TOIMIVUUSTARKASTELU"

Transkriptio

1

2 1 (21) SISÄLTÖ 1 LÄHTÖKOHDAT LIIKENNEMÄÄRÄT Nykyliikenne Liikenne-ennuste Liikenne-ennuste LIITTYMIEN TOIMIVUUS Nykytilanteen toimivuus Toimivuus vuonna Toimivuus vuonna JOHTOPÄÄTÖKSET LIITE 1: VUODEN 2015 ENNUSTELIIKENNEMÄÄRÄT (PE IHT) LIITE 2: VUODEN 2030 ENNUSTELIIKENNEMÄÄRÄT (PE IHT) LIITE 3: VUODEN 2011 KUORMITUSASTEET LIITE 4: VUODEN 2011 AJONEUVOKOHTAISET VIIVYTYKSET LIITE 5. VUODEN 2011 KESKIMÄÄRÄISET JA MAKSIMIJONOPITUUDET LIITE 6. VUODEN 2015 KUORMITUSASTEET LIITE 7. VUODEN 2015 AJONEUVOKOHTAISET VIIVYTYKSET LIITE 8. VUODEN 2015 KESKIMÄÄRÄISET JA MAKSIMIJONOPITUUDET LIITE 9. VUODEN 2030 KUORMITUSASTEET LIITE 10. VUODEN 2030 AJONEUVOKOHTAISET VIIVYTYKSET LIITE 11. VUODEN 2030 KESKIMÄÄRÄISET JA MAKSIMIJONOPITUUDET... 21

3 2 (21) 1 Lähtökohdat Siilinjärven keskusta sijaitsee valtatien 5 ja kantateiden 75 ja 777 liittymässä. Tarkaste- lualue rajautuu kantatiehen 75, Kasurilantiehen ja valtatien v 5 rinnakkaistiehen Viito- seen, jonka takaa alueeseen kuuluu vielä pääteidenn eritasoliittymän etelästä saapu- van rampin liikennevalo-ohjattuu liittymä. Tarkastelualueeseen kuuluu kantatien 75 ja Viitosenn perusverkon eritasoliittymä, jon- ka toisena ramppina toimii kantatien eteläpuolella osan matkaa Kuiluntie (katu). Kunta on kaavoittamassa keskustaan lisää tilaa päivittäistavarakaupalle ja j hotellille. Tämän työn tavoitteena on ollut selvittää liikenneverkon kehittämistarpeet tarkastelu- alueella sekä parhaillaan kaavoitettavanaa olevan maankäytön että pitkällä tähtäimellää arvioidun maankäytön tarpeitaa vastaavaksi. Kuva 1. Suunnittelukohteen sijainti. Toimivuustarkastelun on Siilinjärven kunnan toimeksiannosta laatinut Sito. Kunnassaa työstä on vastannut Timo Nenonen. Sitossa työstä on o vastannut Matti Romppanen ja toimivuustarkasteluista Tero Rahkonen.

4 2 Liikennemäärät 3 (21) Toimivuustarkastelua varten suoritettiin keskusta-alu ueen liikennelaskennatt syyskuus- sa Liikennemäärät laskettiin 11 liittymästä iltahuipputunti(iht-) laskentoina se- kä lisäksi viikon mittaiset poikkileikkauslaskennat KasurilantieK ellä ja Kuiluntiellä. Ku- vassa 2 on esitetty lasketut liittymät ja toimivuustarkastelualue. Kuva 2. Tarkastelualue ja syksyn 2011 liikennelaskennat. Toimivuustarkasteluissa käytetyt liikennemäärät perustuvat tehtyihin liikennelasken- toihin. Tarkasteluissa on käytetty IHT-liikennemääriä, sillä iltahuipputuntia pidetään tyypillisesti keskusta-alueen katuverkon mitoitustilanteena. Lasketut arkipäivien lii- kennemäärätulokset on muunnettu perjantai-iltapäivän huipputuntiliikenteeksi. 2.1 Nykyliikennee Kuvissa 3-6 on esitetty keskustan liikenneverkon arkipäivän (ei pe) IHT- liikennemäärät liittymittäin ja kääntymissuunnittain. Punaisella P merkinnällä on osoitet- tu liittymät, joiden liikennemäärä on laskettu, muiden liittymien liikennemäärät on ar- vioitu viereisten liittymien liikennevirtojen perusteella. Poikkileikkauslaskentojen tulokset Kasurilantien laskentapisteessä (Toritien ja Kuilun- tien liittymien välisellä osuudella) on esitetty kuvissa 7 ja 8. Jäljempänä esitetyissä toimivuustarkasteluissa on käytetty perjantain iltahuipputunninn liikennemääriä, jotka on saatu kasvattamalla arkiliikennettä 12 prosenttia.

5 4 (21) Kuva 3. Kt75 ja Kasurilantien ja Toritien liittymien IHT-liikennemäärä Kuva 4. Kt75 / Vt5 itäisen rampin,, Kuiluntien ja j Viitosen liittymien IHT- - liikennemäärät 2011.

6 5 (21) Kuva 5. Kasurilantien, Kuiluntien ja Sorakujan liittymien IHT-liikennemäärät Kuva 6. Viitosen ja Sorakujan liittymien IHT-liikennemäärät 2011.

7 6 (21) Kuva 7. Kasurilantienn liikennemäärien viikkojakauma (MA-LA) ajoneuvoryhmittäin (ajosuunta etelään). Kuva 8. Kasurilantienn liikennemäärien viikkojakauma (MA-LA) ajoneuvoryhmittäin (ajosuunta pohjoiseen).

8 7 (21) 2.2 Liikenne-ennuste 2015 Vuoden 2015 liikenneverkko on laadittu lisäämällä nykytilanteeseen marketin ja hotellin edellyttämän järjestelyt Kuiluntien ja Sorakujan välillä. Liikenne-ennusteessa vuodelle 2015 oletetaan uuden marketin ja hotellin ensimmäisen vaiheen lisäksi toteutuneen muun liiketilan kasvua yhteensä 700 k-m2. Lisäksi yleiseksi liikenteen kasvuksi oletettiin 1,5% vuosittain. Taulukossa 1 on esitetty uuden maankäytön määrä ja siitä johtuvat liikennetuotokset. Tuotosten arvioinnissa on käytetty Liikennetarpeen arviointi maankäytön suunnittelussa käsikirjan tuotoskertoimista. Vuoteen 2015 mennessä toteutuneen uuden maankäytön liikennetuotos on arvion mukaan noin ajon/vrk. Katuverkolla sijoitetut 2015 vuoden ennusteliikennemäärät (IHT) on esitetty liitteessä nro 1. Taulukko 1. Maankäytön kasvu ja liikennetuotokset 2015 mennessä. Hankkeen nimi koko [k-m2] liikennetuotos [ajon/vrk] market hotelli 1. vaihe muu liiketila yht Liikenne-ennuste 2030 Vuoden 2030 liikenneverkko on sama kuin vuoden 2015 tilanteessa. Yksittäisiin liittymiin kapasiteetin lisäämiseksi tutkittuja toimenpiteitä on kuvattu kappaleessa 3.3. Vuoden 2030 liikenne-ennuste laadittiin lisäämällä vuoden 2015 ennusteeseen taulukossa 2 kuvatusta arvioidusta maakäytön kasvusta aiheutuva lisätuotos. Lisäksi yleiseksi liikenteen kasvuksi oletettiin 1,0 % vuosittain. Vuoteen 2030 mennessä toteutuneen uuden maankäytön liikennetuotos on arvion mukaan noin 620 ajon/vrk. Liikenneverkolle sijoitetut 2030 vuoden ennusteliikennemäärät (IHT) on esitetty liitteessä nro 2. Taulukko 2. Maankäytön kasvu ja liikennetuotokset 2015 mennessä. Hankkeen nimi koko [k-m2] liikennetuotos [ajon/vrk] Reppumiehen laajentaminen hotelli 2. vaihe muu liiketila (tyhjä tontti) yht

9 8 (21) 3 Liittymien toimivuus Katuverkon toimivuustarkastelu on tehty Synchro/SimTraffic7 mikrosimulointiohjelmaa hyödyntäen. Liittymien toimivuutta on kuvattu seuraavilla tunnusluvuilla: Kuormitusaste ilmaisee, kuinka suuri osuus liittymän (tai tulosuunnan) maksimivälityskyvystä on käytössä. Palvelutasolla kuvataan liikennevalo-ohjatuissa liittymissä yhden ajoneuvon keskimääräistä odotusaikaa yhden liikennevalokierron aikana (tarkasteltavien valoohjattujen liittymien palvelutason pystyy arvioimaan odotusaikojen perusteella taulukon 4 avulla). Kuormitusasteen, toimivuuden, palvelutason ja ruuhkautumisen välinen suhde on esitetty alla olevissa taulukoissa 3-5. Taulukko 3. Valo-ohjatun liittymän kuormitusasteen suhde toimivuuteen, laatutasoon ja ruuhkaisuuteen. Kuormituaste Toimivuus Laatutaso Ruuhkautuminen < 0,85 Hyvä Hyvä ei ruuhkia 0,85 0,95 Tyydyttävä Tyydyttävä satunnaisia ruuhkia 0,95 1,05 Välttävä lyhytaikaisia ruuhkia ja ajoittaisia pitkiä jonoja > 1,05 Huono Matala pitkäaikaisia ruuhkia ja jatkuvia pitkiä jonoja Taulukko 4. Valo-ohjatun liittymän palvelutason suhde odotusaikoihin. Palvelutaso (2000 HCM) Kuvaus Liittymän keskimääräinen odotusaika/ajoneuvo (s) A erittäin hyvä 10 B hyvä > 10 ja 20 C tyydyttävä > 20 ja 35 D välttävä > 35 ja 55 E huono > 55 ja 80 F erittäin huono > 80 Valo-ohjaamattoman liittymän kuormitusasteen suhde toimivuuteen ja ruuhkai- Taulukko 5. suuteen. Kuormitusaste Toimivuus Ruuhkautuminen < 0,5 Hyvä ei ruuhkia 0,5 0,7 Tyydyttävä satunnaisia ruuhkia (harkittava valo-ohjausta) 0,7 0,85 Välttävä lyhytaikaisia ruuhkia ja ajoittaisia pitkiä jonoja, (valo-ohjauksen tarve) 0,85 1,0 Huono pitkäaikaisia ruuhkia ja jatkuvia pitkiä jonoja (valo-ohjauksen tarve) > 1,0 Erittäin huono ylikuormittunut, pahoja ruuhkia

10 9 (21) 3.1 Nykytilanteen toimivuus Nykytilanteen katuverkon toimivuutta perjantain iltahuipun aikana tutkittiin simulointimallin avulla. Nykytilan simuloinnin tulokset on esitetty liitteissä 3-5. Tulosten perusteella laskennallista ruuhkautumista keskustan katuverkolla ei juurikaan esiinny. Kuormittuneimmat liittymät ovat Kasurilantien ja Toritien valo-ohjaamaton liittymä sekä Kasurilantien ja Kt75:n valo-ohjattu liittymä. Lisäksi Toritien ja Kuiluntien välisen pysäköintialueen yhteyden Kuiluntien liittymän pohjoinen tulosuunta kuormittuu (0,90) melko pahoin, mutta liikennemäärän ollessa vielä kohtuullinen pitkiä viivytyksiä ei pääse syntymään. 3.2 Toimivuus vuonna 2015 Vuoden 2015 ennustetilanteen katuverkon toimivuutta kuvaavat simulointitulokset on esitetty liitteissä 6-8. Simulointitulosten perusteella katuverkko kuormittuu nykytilannetta enemmän ja liittymien välityskykyä tulee varautua parantamaan Kasurilantiellä ja Kuiluntiellä. Tulosuunnan kuormitusasteet nousevat korkeiksi Kasurilantien ja Toritien (0,95) sekä Toritien ja Kuiluntien välisen pysäköintialueen yhteyden Kuiluntien liittymän pohjoisessa tulosuunnassa (1,09). Lisäksi Kt 75:n ja Kasurilantien kuormitusasteet nousevat usealla tulosuunnalla yli 0,8:aan, vaikka liittymän valo-ohjelmaa muutettaisiin kasvaneita liikennemääriä vastaavaksi. Kasurilantien ja Toritien liittymän sivusuunnan viivytykset ja jonot kasvavat Kasurilantien liikennemäärän kasvaessa. Liittymä toimii vielä laskennallisesti, mutta valoohjauksen tarve on jo hyvin lähellä. Toritien ja Kuiluntien välisen pysäköintialueen yhteyden Kuiluntien liittymässä sivusuunta (pohjoinen tulosuunta) ja pääsuunta (läntinen tulosuunta, vasemmalle kääntyminen) kuormittuvat myös entistä enemmän, ja liittymässä tuleekin harkita kääntymiskaistajärjestelyjä. Kaistajärjestelyt sujuvoittaisivat liikennettä merkittävästi. Molempien edellä esitettyjen liittymien parantamistoimenpiteiden tarkemman ajoituksen voi arvioida, kun keskustan lähiajan maankäytön muutokset ovat toteutuneet. Viime kädessä kysymys on vielä taloudellisten intressien lisäksi paikkakunnan liikennekulttuurista millaista lyhytaikaista ruuhkautumista sallitaan. 3.3 Toimivuus vuonna 2030 Vuoden 2030 ennustetilanteen katuverkon toimivuutta kuvaavat simulointitulokset on esitetty liitteissä Tulosten perusteella osaan liittymistä joudutaan tekemään välityskykyä parantavia toimenpiteitä. Kasurilantien ja Toritien liittymä toimii enää valo-ohjattuna, mutta lisäkaistajärjestelyjä ei tarvita. Kt75:n ja Kasurilantien liittymässä tarvitaan kaistajärjestelyjä, jotta välityskyky voidaan taata. Simuloinnissa on oletettu, että kantatieltä vasemmalle Kasurilantielle kääntyville voidaan toteuttaa toinen kääntymiskaista ja lisäksi Kasurilantien tulosuunnan keskimmäinen kaista on muutettu sekakaistaksi. Näin kääntyvien virtojen vihreän vaiheen pituutta voidaan lyhentää ja pääsuunnan liikenteen vaiheita saadaan vastaavasti pidennettyä. Kasurilantien ja Kuiluntien liittymässä tulee harkita valo-ohjausta nykyisin kaistajärjestelyin.

11 10 (21) Kuiluntien liittymät Toritien ja Viitosen suuntaan vaativat myös kaistajärjestelyjä ja/tai valo-ohjausta. Kuiluntielle tarvitaan vähintään vasemmalle kääntymiskaista Toritien suuntaan. Kuiluntien ja Viitosen välisen ramppina toimivan yhdyskadun liittymät alka- vat ruuhkautumaan lähinnä yhdyskadun molemmistaa tulosuunnista. Liittymien paran- tamisen haasteenaa on lyhyet liittymävälitt sekä väylien suuret korkeuserot. Liittymien toimivuutta tulee seurata ja harkita tarvittaessa kapasiteetin parantamista esimerkiksii liikennevalo-ohjauksella. Laskennallisesti myös molempienn kolmihaaraliittymien muuttaminen kiertoliittymiksi riittäisi. Tärkeintä liittymissä on varmistaa, että ruuhkau- tuminen ei aiheuta jonojen yltämistä kantatielle tai Viitoselle V saakka ja siten aiheutaa liikenneturvallisuusriskiä. Myös Sorakujan ja Viitosen liittymässä tulee pitkällä tähtäimellää harkittavaksi Soraku- jan suunnasta erillisiä kääntymiskaistoja tai jopa liikennevaloja.. Sorakujan kuormittu- minen riippuu paljon Kuiluntien liikenteenn sujuvuudesta, sillä ne ovat osittain vaihto- ehtoisia reittejä. 4 Johtopäätökset Katuverkon toimivuus on pääosin hyvä vuoden ennustetilanteessa eikä keskus- tan uusi maankäyttö vaarannaa suuresti liikenteen sujuvuutta. Joidenkin liittymien ka- pasiteetin parantamistarvetta tulee kappaleessa 3..2 kuvatusti arvioida lähivuosien maankäytön hankkeiden toteuduttua tilanteessa katuverkko kuormittuu lisää pääosin liikenteen yleisestä kasvustaa johtuen. Pääosin liikenneverkko toimii edelleen hyvin, mutta kuormittuneimpien liitty- mien osalta tulee sivusuunna n välityskykyä parantaa. Kt 75:n ja Kasurilantien liitty- män välityskykyä tulee parantaa kaistajärjestelyjen avulla. Liikennevalot ovat toden- näköinen toimenpide myös Kuiluntien/Kasurilantien liittymään, sekä mahdollisestii myös Kuiluntien ja Viitosen yhdyskadun molempiin päihin. p Kuva 9. Vuoteen 2030 mennessää tarvittavat parantamisto imenpiteet.

12 LIITE Liite 1: Vuoden 2015 ennusteliikennemäärät (pe IHT)

13 LIITE Liite 2: Vuoden 2030 ennusteliikennemäärät (pe IHT)

14 LIITE Liite 3: Vuoden 2011 kuormitusasteet

15 LIITE Liite 4: Vuoden 2011 ajoneuvokohtaiset viivytykset

16 LIITE Liite 5. Vuoden 2011 keskimääräiset ja maksimijonopituudet

17 LIITE Liite 6. Vuoden 2015 kuormitusasteet

18 LIITE Liite 7. Vuoden 2015 ajoneuvokohtaiset viivytykset

19 LIITE Liite 8. Vuoden 2015 keskimääräiset ja maksimijonopituudet

20 LIITE Liite 9. Vuoden 2030 kuormitusasteet

21 LIITE Liite 10. Vuoden 2030 ajoneuvokohtaiset viivytykset

22 LIITE Liite 11. Vuoden 2030 keskimääräiset ja maksimijonopituudet

BASTUKÄRR III TYÖPAIKKA-ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN LIIKENNESELVITYS

BASTUKÄRR III TYÖPAIKKA-ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN LIIKENNESELVITYS BASTUKÄRR III TYÖPAIKKA-ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN LIIKENNESELVITYS 21.12.2012 3 2 LIIKENNE-ENNUSTEET 2.1 Maankäytön mitoitus Keski-Sipoon maankäyttö Maantie 148:n liikenneselvityksessä käytettyjä Nikkilän

Lisätiedot

Valtatien 12 parantaminen välillä Alasjärvi - Vatiala, Kangasala ja Tampere ALUEVARAUSSUUNNITELMA

Valtatien 12 parantaminen välillä Alasjärvi - Vatiala, Kangasala ja Tampere ALUEVARAUSSUUNNITELMA 2012 Valtatien 12 parantaminen välillä Alasjärvi - Vatiala, Kangasala ja Tampere ALUEVARAUSSUUNNITELMA Valtatien 12 parantaminen välillä Alasjärvi Vatiala, Kangasala ja Tampere ALUEVARAUSSUUNNITELMA Pirkanmaan

Lisätiedot

liikenneviraston suunnitelmia Valtatien 20 Oulu Korvenkylä-hankkeen jälkiarviointi

liikenneviraston suunnitelmia Valtatien 20 Oulu Korvenkylä-hankkeen jälkiarviointi 2 2014 liikenneviraston suunnitelmia Valtatien 20 Oulu Korvenkylä-hankkeen jälkiarviointi Valtatien 20 Oulu Korvenkylähankkeen jälkiarviointi Liikenneviraston suunnitelmia 2/2014 Liikennevirasto Helsinki

Lisätiedot

Outlet-kylän liikenneselvitys

Outlet-kylän liikenneselvitys SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA HUMPPILAN KUNTA Outlet-kylän FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 15.1.2014 P22086 1 (5) Miettinen Tuomas 15.1.2014 Sisällysluettelo 1 Kaava-alueen sijainti... 2 2 Lähtökohdat... 2

Lisätiedot

VALTATEIDEN 10 JA 2 MAANKÄYTTÖÄ PALVELEVA KEHITTÄMISSELVITYS

VALTATEIDEN 10 JA 2 MAANKÄYTTÖÄ PALVELEVA KEHITTÄMISSELVITYS VALTATEIDEN 10 JA 2 MAANKÄYTTÖÄ PALVELEVA KEHITTÄMISSELVITYS Pirkanmaan ELY-keskus Uudenmaan ELY-keskus Forssan kaupunki, Jokioisten kunta ja Tammelan kunta ALKUSANAT Työn tarkoituksena on ollut laatia

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen tiepiiri 2007. Valtatien 13 rekkajonoongelmien. välillä Lappeenranta Nuijamaa. Esiselvitys

Kaakkois-Suomen tiepiiri 2007. Valtatien 13 rekkajonoongelmien. välillä Lappeenranta Nuijamaa. Esiselvitys Kaakkois-Suomen tiepiiri 2007 Valtatien 13 rekkajonoongelmien lieventäminen välillä Lappeenranta Nuijamaa Esiselvitys Kaakkois-Suomen tiepiiri 2007 Valtatien 13 rekkajono-ongelman lieventämien välillä

Lisätiedot

Valtateiden 10 ja 12 yhteysvälin Hämeenlinna Lahti kehittämisvaihtoehdot ja niiden vaikutukset

Valtateiden 10 ja 12 yhteysvälin Hämeenlinna Lahti kehittämisvaihtoehdot ja niiden vaikutukset Hämeen tiepiiri, Hämeen liitto, Hämeenlinnan kaupunki, Janakkalan kunta 2007 Valtateiden 10 ja 12 yhteysvälin Hämeenlinna Lahti kehittämisvaihtoehdot ja niiden vaikutukset Selvitys Hämeen tiepiiri, Hämeen

Lisätiedot

Valtatie 13 Lappeenranta Nuijamaa, Ympäristövaikutusten arviointimenettely

Valtatie 13 Lappeenranta Nuijamaa, Ympäristövaikutusten arviointimenettely marraskuu 2013 Valtatie 13 Lappeenranta Nuijamaa, Ympäristövaikutusten arviointimenettely Ympäristövaikutusten arviointiohjelma Valtatie 13 Lappeenranta-Nuijamaa Ympäristövaikutusten arviointimenettely

Lisätiedot

VIITE Päijät Hämeen liiton lausuntopyyntö maakuntakaavan 2014 luonnosaineistosta

VIITE Päijät Hämeen liiton lausuntopyyntö maakuntakaavan 2014 luonnosaineistosta LAUSUNTO 2012 09 19 Tieokas Markku Sakari Meriluoto Onnenlaakso Puutarhatie 24 A 18 FIN 16100 UUSIKYLÄ m. 045 651 9808 markku.meriluoto@ti eokas.fi www.tieokas.fi Y tunnus 1516503 5 Alv.rek. VIITE Päijät

Lisätiedot

Varsinais-Suomen liitto Egentliga Finlands förbund Regional Council of Southwest Finland

Varsinais-Suomen liitto Egentliga Finlands förbund Regional Council of Southwest Finland Turku Lieto selvitys valtatien 10 linjausvaihtoehdoista liedossa Valtatie 10 toimii Turun seudulla pitkämatkaisen ja seudullisen liikenteen välittäjänä. Se on Varsinais- Suomen ja Hämeen keskusten välinen

Lisätiedot

SELVITYS VT 12 YHTEYSVÄLIN LAHTI KOUVOLA MERKITYKSESTÄ ELINKEINOELÄMÄLLE

SELVITYS VT 12 YHTEYSVÄLIN LAHTI KOUVOLA MERKITYKSESTÄ ELINKEINOELÄMÄLLE SELVITYS VT 12 YHTEYSVÄLIN LAHTI KOUVOLA MERKITYKSESTÄ ELINKEINOELÄMÄLLE Päijät-Hämeen liitto Kymenlaakson liitto Hollola Lahti Nastola Iitti Kouvola ESIPUHE Valtatien 12 kehittäminen Lahden ja Kouvolan

Lisätiedot

Vt 12 kehittäminen nykyisen linjauksen puitteissa Lahden kaupunkiseudulla

Vt 12 kehittäminen nykyisen linjauksen puitteissa Lahden kaupunkiseudulla Vt 12 kehittäminen nykyisen linjauksen puitteissa Lahden kaupunkiseudulla WSP LT-Konsultit Oy Päijät-Hämeen liitto Vt 12 kehittäminen nykyisen linjauksen puitteissa Lahden kaupunkiseudulla 2 SISÄLTÖ ESIPUHE

Lisätiedot

LIIKENNEVIRASTON OHJEITA. Tiehankkeiden arviointiohje

LIIKENNEVIRASTON OHJEITA. Tiehankkeiden arviointiohje 13 2013 LIIKENNEVIRASTON OHJEITA tä Liikenneviraston ohjeita 13/2013 Liikennevirasto Helsinki 2013 Kannen kuva: Markku Nummelin Verkkojulkaisu pdf (www.liikennevirasto.fi) ISSN-L 1798-663X ISSN 1798-6648

Lisätiedot

Itäväylän seuturaitin parantaminen

Itäväylän seuturaitin parantaminen Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston liikennesuunnitteluosaston selvityksiä 2004:1 Itäväylän seuturaitin parantaminen pyöräilyn pääväylän kehittäminen pienillä toimenpiteillä Esipuhe Tässä pilottisuunnitelmassa

Lisätiedot

Pisara-rata Yleissuunnitelman tiivistelmä

Pisara-rata Yleissuunnitelman tiivistelmä 20 Pasila alppila töölö hakaniemi keskusta Pisara-rata Yleissuunnitelman tiivistelmä Yleissuunnittelu ja ympäristövaikutusten arviointi Liikennevirasto Helsingin kaupunki Pisara-rata Yleissuunnitelman

Lisätiedot

Raskaan liikenteen määrän vaikutus kaksikaistaisten teiden liikenteen sujuvuuteen

Raskaan liikenteen määrän vaikutus kaksikaistaisten teiden liikenteen sujuvuuteen Sonja Lehtonen Raskaan liikenteen määrän vaikutus kaksikaistaisten teiden liikenteen Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 10/2009 Sonja Lehtonen Raskaan liikenteen määrän vaikutus kaksikaistaisten teiden

Lisätiedot

Jyväskylän kevyen liikenteen laatukäytävä ja sen palvelutason määrittäminen

Jyväskylän kevyen liikenteen laatukäytävä ja sen palvelutason määrittäminen Jyväskylän kevyen liikenteen laatukäytävä ja sen palvelutason määrittäminen Julkaisulupa:03042 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Tekninen palvelukeskus PL 233 40101 JYVÄSKYLÄ Puhelinvaihde (014) 624 211 Jyväskylän kevyen

Lisätiedot

Kaava N 173 Nummelan taajaman korttelin 32 ja ET-alueen asemakaavamuutos

Kaava N 173 Nummelan taajaman korttelin 32 ja ET-alueen asemakaavamuutos Kaava N 173 Nummelan taajaman korttelin 32 ja ET-alueen asemakaavamuutos Asemakaavan muutosehdotuksen selostus Kh 23.3.2015 kh liite Kate 18.3.2015 24 Kate om Ympa 13.9.2011 79 Ympa om Asia 45/10.02.03/2015

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KÄVELYN JA PYÖRÄILYN KEHITTÄMISOHJELMA 2030

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KÄVELYN JA PYÖRÄILYN KEHITTÄMISOHJELMA 2030 TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KÄVELYN JA PYÖRÄILYN KEHITTÄMISOHJELMA 2030 Liikennejärjestelmätyöryhmä 23.5.2012 Kuntajohtajakokous 8.6.2012 Seutuhallitus 27.6.2012 Maanmittauslaitos, lupa nro 293/MML/12 Pohjakartta

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseudun keskustojen seurantamittaristo (barometri) 2012 Kuntajohtajakokous 5.10.2012

Tampereen kaupunkiseudun keskustojen seurantamittaristo (barometri) 2012 Kuntajohtajakokous 5.10.2012 Tampereen kaupunkiseudun keskustojen seurantamittaristo (barometri) 2012 Kuntajohtajakokous 5.10.2012 Seutuhallitus 31.10.2012 2 3 TIIVISTELMÄ Tampereen kaupunkiseudun kuntien keskusta alueiden kehittäminen

Lisätiedot

PAJARILAN OSAYLEISKAAVA-ALUE LIIKENNESUUNNITELMA

PAJARILAN OSAYLEISKAAVA-ALUE LIIKENNESUUNNITELMA 9LT50021VL 10.5.2005 Lappeenrannan kaupunki Tekninen toimi Palvelutuotanto PAJARILAN OSAYLEISKAAVA-ALUE PAJARILAN OSAYLEISKAAVA-ALUE, 9LT50021VL Esipuhe Lappeenrannan Pajarilan aluetta kehitetään teollisuus-

Lisätiedot

Asuntorakentamisen pysäköintinormit TEKNINEN KESKUS

Asuntorakentamisen pysäköintinormit TEKNINEN KESKUS Asuntorakentamisen pysäköintinormit 2006 TEKNINEN KESKUS TEKNINEN KESKUS Oulun kaupunki Tekninen keskus Asuntorakentamisen pysäköintinormit Lokakuu 2006 Tekninen keskus www.ouka.fi/tekninen Postiosoite:

Lisätiedot

LAHELANPELTO II, ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOS

LAHELANPELTO II, ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOS LAHELANPELTO II, ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOS Erillinen liikenneosioiden vastaus: Tehtyjen liikenneselvitysten perusteella voidaan todeta, että Lahelanpellon liikenne pystytään järjestämään

Lisätiedot

Tienpidon uus- ja laajennusinvestointien kustannustehokkuus liikenneturvallisuuden näkökulmasta (LIIKUTUS)

Tienpidon uus- ja laajennusinvestointien kustannustehokkuus liikenneturvallisuuden näkökulmasta (LIIKUTUS) Tienpidon uus- ja laajennusinvestointien kustannustehokkuus liikenneturvallisuuden näkökulmasta (LIIKUTUS) Liikenneturvallisuuden pitkän aikavälin tutkimus- ja kehittämisohjelma LINTU-julkaisuja 4/2004

Lisätiedot

Kantatie 75 Lastukosken kohdan aluevaraussuunnitelma, Nilsiä. Pohjois-Savon elinkeino-, liikenneja ympäristökeskuksen julkaisuja

Kantatie 75 Lastukosken kohdan aluevaraussuunnitelma, Nilsiä. Pohjois-Savon elinkeino-, liikenneja ympäristökeskuksen julkaisuja Kantatie 75 Lastukosken kohdan aluevaraussuunnitelma, Nilsiä Pohjois-Savon elinkeino-, liikenneja ympäristökeskuksen julkaisuja 10/2011 Kantatie 75 Lastukosken kohdan aluevaraussuunnitelma Nilsiä 10/2011

Lisätiedot

nro Lausunto Sisältö Vastine Vaikutus toimintasuunnitelmaan

nro Lausunto Sisältö Vastine Vaikutus toimintasuunnitelmaan 10.7.2008 1 (14) VASTINEET MELUNTORJUNNAN TOIMINTASUUNNITELMAN KIRJALLISIIN PALAUTTEISIIN JA LAUSUNTOIHIN LAUSUNNOT nro Lausunto Sisältö Vastine Vaikutus toimintasuunnitelmaan 1. YTV Toimintasuunnitelmaan

Lisätiedot

FITS-julkaisuja 18/2003. Joukkoliikenteen häiriönhallinnan kehittäminen

FITS-julkaisuja 18/2003. Joukkoliikenteen häiriönhallinnan kehittäminen FITS-julkaisuja 18/2003 Joukkoliikenteen häiriönhallinnan kehittäminen FITS-julkaisuja 18/2003 Joukkoliikenteen häiriönhallinnan kehittäminen ISBN 951-723-779-0 FITS-julkaisuja Helsinki 2003 Julkaisija

Lisätiedot

Kylärakenneohjelma. Kaupunginvaltuusto 11.6.2014 37

Kylärakenneohjelma. Kaupunginvaltuusto 11.6.2014 37 Kylärakenneohjelma Kaupunginvaltuusto 11.6.2014 37 SISÄLTÖ 1. LÄHTÖKOHDAT... 1 KYLÄRAKENNEOHJELMAN TARKOITUS... 1 KYLÄRAKENNEOHJELMAN OVAT RAKENTANEET VALTUUTETUT JA KYLIEN ASUKKAAT... 1 TOIMINTAYMPÄRISTÖ

Lisätiedot

Joukkoliikenteen luotettavuuden kehittämisohjelma B-osa

Joukkoliikenteen luotettavuuden kehittämisohjelma B-osa Joukkoliikenteen luotettavuuden kehittämisohjelma B-osa SUY D: 14/2009 WS Ilmakuvat: Kaupunkimittausosasto, Helsinki 2009 Alkusanat Liikenteen tilaajan toimenpiteet joukkoliikenteen luotettavuuden kehittämiseksi

Lisätiedot

Peltoalueiden tilusrakenne ja sen parantamismahdollisuudet

Peltoalueiden tilusrakenne ja sen parantamismahdollisuudet MAANMITTAUSLAITOS Peltoalueiden tilusrakenne ja sen parantamismahdollisuudet Juhana Hiironen ja Saija Ettanen Maanmittauslaitoksen julkaisuja nro 113 MAANMITTAUSLAITOS KEHITTÄMISKESKUS Opastinsilta 12,

Lisätiedot