? + %'%&'&!!! **(+!!!(, / -+%+ % ( % - *%!(.!(!(/* / ''+# =&>)#' %&+%+ %&& > %&%& %&& > %&%& ' >>? 4& %&?+'&&)& 5)>=?" name="description"> ? + %'%&'&!!! **(+!!!(, / -+%+ % ( % - *%!(.!(!(/* / ''+# =&>)#' %&+%+ %&& > %&%& %&& > %&%& ' >>? 4& %&?+'&&)& 5)>=?">

#% & ' # ( )! " #! $%! #% ) *+' % +)! """ # $

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "#% & ' # ( )! " #! $%! #% ) *+' % +)! """ # $"

Transkriptio

1

2 #%& '# ()! "#!$%! #%) *+'%+)! """#$

3 ,((,,-./(0,..1.2(00,--34.5(6(10/ &' (! ) +=' )' +%>? + %'%&'&!!! **(+!!!(, / -+%+ % ( % - *%!(.!(!(/* / ''+# =&>)#' %&+%+ %&& > %&%& %&& > %&%& ' >>? 4& %&?+'&&)& 5)>=? 5&%# ' +%>& +% 9) ( ( %' ###%& + % ')A3B%% A(.CB2-+%+ A9B+%+ 3 3)%&'#% %+=)A3B%% A(.CB2-+%+ A9B+%+ 3 3)%&'#% % ')A3B%% A(.CB2-+%+ A9B+%+ 3 3)%&'#%2*#)% %+=)A3B%% A(.CB2-+%+ A9B+%+ 3 3)%&'#%2*#)% % ')A3B%% A(.CB2& 3 > %&%& %+=)A3B%% A(.CB2& > %&%& % ')A3B%% A(.CB2& 8> 3 %&%& && %+=)A3B%% A(.CB2& 8> %&3 %& && ( % ')A3B%% A(.CB2& 8> 3 %&%& &&2*#)% %+=)A3B%% A(.CB2& 8> 3 %&%& &&2*#)% % ')A3B%% A(.CB2-+%+ A9B %+=)A3B%% A(.CB2-+%+ A9B % ')A3B%% A(.CB2& %+=)A3B%% A(.CB2& % ')A3B%% A(.CB2& 3 &&)& 8> %&%& &&25(664.6,*7 % ')A3B%% A(.CB2& 3 &&)& 8> %&%& &&25(664.6,*4. %+=)A3B%% A(.CB2& 3 &&)& 8> %&%& &&25(664.6,*7 % ')A3B%% A(.CB2& 3 &&)& 8> %&%& &&25(664.6,*7.5((!0-(.-7/8,0.0,,.8/ (1, 00.-5:-08(826*(0-8!.; 2<<<.5((!0

4 ,((,,-./(0,..1.2(00,--34.5(6(10/.5((!0-(.-7/8,0.0,,.8/ (1, 00.-5:-08(826*(0-8!.; 2<<<.5((!0

5 ,((,,-./(0,..1.2(00,--34.5(6(10/ & *0 /$!!+!(/*$1! +=' &,%%+ %'3&%'%+='' %3&+=#%%% # #% '&#%& %# +%+ 3 )&'&&? %>?# && ' >>?&% >>8),%%> %&%& &&&%' >>8)> %&%& #3 % ( % '&&#%' && #% ' %&3) '#3 % + 8) > + %' &%+=++' % %>? 3 &&#%&#&&& %3& %'&?%% # #% '&#%& 3 %# &?& > >& && %#' >,%%+ %'3&#' +=)&3))&' %&' +8)% %* % (> %#?8* % (> # 8>) '+81>' 8,&& 8,%% 8,& & 8( ) % '#%%' >>? 3 % > %&%& 5&#%&)>)? & &%#' ' & &&3 )' &&?%>?5& && +% + %> 8 &# %8) #' %?++ ) % # %#%& *(!/ /,%%+ %'& ) &&&%&,%%) % 3 # &&&%%&&& &&#) &&>) ( >) &>? >8- +%& >)-&& >%& 4#'3 %&&D )5%&#) > && && 3 9%,' # &#% )&&&& &)%+=#&3 % + %',%%)) +#= '>)3&&& %+ # #% &% %&& ) % ( % %3 '#%%8% >&#' '#%)' #% +& 6& & & &>) ( ) '##8) &,#%3 >#)&&)1>' '### +?+#%&&*#3 )4#'%'3& +'%&&?&4#'%&&D #3 )*% >), >#)&& 6&?+= %%3&) &'+%+ &?+>+) 8>) '+),%%> %&%& +> ++,%%%& %%& ) 1>' '##+? %%&,& '& '#&+=) += %%3&> ++?+ %''3 #&?&&%& '&) %%&%%& )&%, #3 ' > )1>' ++%+ % )% % % &3 %# 4&% '&)%% +,&& '##.5((!0-(.-7/8,0.0,,.8/ (1, 00.-5:-08(826*(0-8!.; 2<<<.5((!0

6 ,((,,-./(0,..1.2(00,--34.5(6(10/,%%)%% & #)'5 4#'3 +>+8 A1>' B) && A,%% B),&& %&+>+? &?+>+( %#'+ '' %' &&# 1>' > #% # )&%A,1(B %)&''&#%&?3 %%&%>?),&& +& )&''&#%&? A,%% B) &9)&''&#%&? ( %# %'&?%= && +> 4#'3*+' %A3* B+>+*+' %%+=) )4#'3 3*+' %+>+?%> '#% ' % %&%' %#%'&5%+=%' ( %'#%+ %'&%&&&#% &&8),%%> %&%& A4#'3 3* 9' *#)% -&& B&?)> ' +>+?,%% (>?# 4#'>> %&%&'#&%'3 #&?&>? 4#' *+' %+>+?+=>%> 3 +> %&%& )>) '+. & +,& & + &> %&%& #% +=%&%&%& %,&& 1>' >) '+3# '>),&& &&&&+%+ '3 % % %%)'+% 6&?& & +'+%+ 8) % #3 '%&'#%%&)%%&,#% & > 3 &&& %%)%&8)%)> % && > %&%&.5((!0-(.-7/8,0.0,,.8/ (1, 00.-5:-08(826*(0-8!.; 2<<<.5((!0

7 ,((,,-./(0,..1.2(00,--34.5(6(10/ 2 (! +=#%&%% # #% '&#%& %A,.1(B+%+ )&3 '&( %) &>+3'&%(>=%>%++ > 6&? %)#)&& &3& %'#%%' +%3 %'#%%) %%++'&' &' +%%#% '#%% >+,%%+ %'3&%>?8 %+==& 3 +)&?&)&?%&#% &'&& &3 %+=.%&# &' +% % #%&&%&'&+>+=3 =&#%&'# %'#%%)%++# A+%+ )B >+ ) + %'3&))%+= )#&,++3&)%%# + 3&)&% &%3)+=3 %%&'& + **( (!! 6&?&)#%'+ %'3&+==&( %%++3 # >+%)%%++ ) & %'#%) %#% 3 # &) %% %%&%A,%% ' -&& ),#% 81> ',&& +> =A3)>) & B%,& & ' 1> ' ),%% B %#'&+%+ &&&%&% %%1>' 8, #' > ),&& +3 &3) #&&>%A9B( +%&% % %+++= '? +%+ % ) &&% 1&9#%&&&%% )+= %%),&'3 ++%+ &% #?& %##%&& %3.5((!0-(.-7/8,0.0,,.8/ (1, 00.-5:-08(826*(0-8!.; 2<<<.5((!0

8 ,((,,-./(0,..1.2(00,--34.5(6(10/ Kuva 2-1. Kellokosken nykyliikenne (KAVL). -!!- 1&? %%++%&#%# %+ %'3& %3 &)# %& %&%' %+ %'3&'&? 3 %%++%& &?%+=&&#&%+ %3 &%+%+ &%3)+= %%%> %&&'&?)+%+ 3 %3&#&%&&# %> %%'&%# % %'3&& & 1&? %3&%&+%+ % 3 #?& %3&>)&# %'&%# %+#%&& &&&&' %)' #% & 8%&%% &?&& 8 % # &%E&%E'#%) 8&%E+= %%E'#% #3& 3 %#%&#%+% + %> ( %3&? &+ %'&% + # %+=53 %+= )&%#%&&'&&%% 9)+= %%) #%&>+%>?# '#%%' >>?8) +%+'#%% 3 %'#%%) +,%%> %&%& '&?99 && &% 3 ( %'#%%%#?) &&% +%&' 38383)3.5((!0-(.-7/8,0.0,,.8/ (1, 00.-5:-08(826*(0-8!.; 2<<<.5((!0

9 ,((,,-./(0,..1.2(00,--34.5(6(10/ 9 Kuva 2-2. Kellokosken liikenne 2030 (KAVL), ei ohikulkutietä. Kuva 2-3 Kellokosken keskustan liikenne 2030 (KAVL), ei ohikulkutietä..5((!0-(.-7/8,0.0,,.8/ (1, 00.-5:-08(826*(0-8!.; 2<<<.5((!0

10 ,((,,-./(0,..1.2(00,--34.5(6(10/,&'3. Kellokosken liikenne 2030 (KAVL), ohikulkutie toteutettu.,&'3. Kellokosken keskustan liikenne 2030 (KAVL), ohikulkutie toteutettu..5((!0-(.-7/8,0.0,,.8/ (1, 00.-5:-08(826*(0-8!.; 2<<<.5((!0

11 ,((,,-./(0,..1.2(00,--34.5(6(10/. 3##!!(*%!(+/! ( + '&&#%&)'#& >& && %%++( +3 %> %'##& && 553>) + *& && % ' F#% '&#%&? %))&& &&)%& #' &>?+ +%>)&&>%&&+ F %% %%3 &% %) % %)%&&# && %%*& && 3 % %'## ## + )' ## +G>#3>).5((!0-(.-7/8,0.0,,.8/ (1, 00.-5:-08(826*(0-8!.; 2<<<.5((!0

12 ,((,,-./(0,..1.2(00,--34.5(6(10/ - &2 ( + +% + %> #%&&' &) + '&& & +G>#3'&%, # + '&&?#%&> # G3>)8%3 %'& +G>## ++ + #%& > #%& %++ %' ##%&'& + ( + &)&'&&#% &3 #' & 8 > %&%& 8 >& && & 8%&> %&%& &&8 >& && +G># + '&&#%&#&&&%+' %# '&&#%3 &> # %%&% '#%%' >>?) +,++ %# >)&&'3 ) & > ) +%> >& && &&)%& )>& &3 & &&% %# H > %&%& H'#%%,%%+%+ '#%% && &&&%&&1> &&%>+ + % )#)+ > '# &' &&? %# H> %&%& &&H'#%%#&&&,%%> %&%& >+ > && 3 5& '#%%#&&&#&%# &% %'#%% - *%!(-(% $(! Synchrolla tehtyjen tarkastelujen pohjalta määritetyt liittymäkohtaiset palvelutasot on esitetty taulukossa 3-2. Tarkastelut on tehty viidessä eri liittymässä. Liittymäkohtainen palvelutaso vaihtelee A:sta (ruuhkaton) H:hon (pitkäaikaisia ruuhkia ja jonoja). Liittymien toimivuutta kuvaavat palvelutasoluokat ja niiden ominaisuudet on kuvattu taulukossa 3-1. Taulukko 3-1. Liittymien toimivuustarkasteluissa käytetyn Synchro -ohjelmiston käyttämät palvelutasoluokat ja niiden lyhyet kuvaukset. Palvelutaso Kuvaus Toimivuus Käyttöaste A Ruuhkaton Hyvä 0-55 % B Ruuhkaton Hyvä > % C Ruuhkaton Hyvä > % D Ruuhkaton Hyvä > % E Satunnaisia ruuhkia Tyydyttävä > % F lyhytaikaisia ruuhkia ja jonoja Välttävä > % G lyhytaikaisia ruuhkia ja jonoja Välttävä > % H pitkäaikaisia ruuhkia ja jonoja Huono > 109 % Simulointitulokset osoittavat useimpien liittymien toimivan ongelmitta. Tämä koskee erityisesti liittymiä: Koulutie Vanha valtatie -liittymä, Kaunisnummentie Kellokoskentie -liittymä, Vanha valtatie Pohjoisväylä Rajalinnantie -liittymä ja Nummimetsäntie Nuohoojantie Pohjoisväylä -liittymä. Liittymät on esitetty kuvassa 3-1 yleisellä tasolla ja kuvissa on merkitty jonopituudet suunnittain. Liittymien liikennevirrat on kuvattu liitteessä ((!0-(.-7/8,0.0,,.8/ (1, 00.-5:-08(826*(0-8!.; 2<<<.5((!0

13 ,((,,-./(0,..1.2(00,--34.5(6(10/ Kuva 3-1. Kuvaukset liittymistä, joissa ei ole toiminnallisia ongelmia simulointitulosten mukaan. Kuviin on merkitty jonopituudet. Pohjoisväylän ja Vanhan valtatien liittymän toimivuudessa on odotettavissa ongelmia, mikäli liikennemäärät Pohjoisväylän rampilla ylittävät liikenne-ennusteessa esitetyt liikennemääräarviot. Pienikin kasvu näissä liikennevirroissa, etenkin Vanhalta valtatieltä vasemmalle kääntyvien (Pohjoisväylälle etelään) ajoneuvojen määrässä, voi aiheuttaa jonoutumista rampilla (kuvat 3-2 ja 3-3). Näistä syistä liittymän kaistajärjestelyt on mallissa määritelty seuraavasti: erillinen 80 metriä kääntymiskaista vasemmalle kääntyville, Pohjoisväylältä Vanhalle valtatielle kääntyville vähintään 15 metriä pitkä oikealle kääntyvien kaista rampilla Vanhalta valtatieltä pohjoiseen Pohjoisväylälle,&'3Vanha valtatie Pohjoisväylä -ramppi (Tuusula Kellokoski raja), viivytykset vuoden 2030 iltahuipun ennustetilanteessa..5((!0-(.-7/8,0.0,,.8/ (1, 00.-5:-08(826*(0-8!.; 2<<<.5((!0

14 ,((,,-./(0,..1.2(00,--34.5(6(10/,&'3Vanha valtatie Pohjoisväylä -ramppi (Tuusula Kellokoski raja), jonopituudet vuoden 2030 iltahuipun ennustetilanteessa. - % )#)+ '? '> > + 1> ' >) '+D + '&&?& >& +)3 %&& & &&%%3( + '&'&#&%# Liittymä Palvelutaso Koulutie - Vanha Valtatie B Kaunisnummentie - Kellokoskentie A Vanha Valtatie - Pohjoisväylä - Rajalinnantie A Nummimetsäntien - Nuohoojantien - Pohjoisväylän kiertroliittymä B Pohjoisväylän ja Vanhan valtatien liittymä (Tuusulan ja Järvenpään rajalla) A Pohjoisväylän ja Vanhan valtatien liittymä, rampin pää Pohjoisväylällä C - *%!(-4$(!$!! %# H> %&%& &&H+G>##%&) + '& + &&%3%# > '&&#%&%>?%# +6 + ' #% ')&& ' '++% &#' + '&&3? #%& 1>', #' > 3 + ( ) ( 3 + ( ) 1>' 3 + 1>' I-+ I 3 +) -& I-&>) I>) '+3 + ( + +%&'3+ )%&' #% +) &&?&& ( + %'##%&'&.5((!0-(.-7/8,0.0,,.8/ (1, 00.-5:-08(826*(0-8!.; 2<<<.5((!0

15 ,((,,-./(0,..1.2(00,--34.5(6(10/ Kuva 3-4. Kuvaukset liittymistä, joissa ei ole toiminnallisia ongelmia simulointitulosten mukaan. Kuviin on merkitty jonopituudet. > %&%& ),%% +?' )&& )+ %& ' 3 '++% >&&&# +,%% '%+' %8)% ' > %&%& % & & +%&' 3)3 > %&%& ),& & + )?' #% ' ' '++% )&3 & Kuva 3-5. Ohikulkutie Kellokoskentie liittymä, viivytykset vuoden 2030 iltahuipun ennustetilanteessa..5((!0-(.-7/8,0.0,,.8/ (1, 00.-5:-08(826*(0-8!.; 2<<<.5((!0

16 ,((,,-./(0,..1.2(00,--34.5(6(10/ Kuva 3-6. Ohikulkutie Kellokoskentie liittymä, jonopituudet vuoden 2030 iltahuipun ennustetilanteessa. ( + '?# % ) Ohikulkutie Kellokoskentie liittymä, viivytykset vuoden 2030 iltahuipun ennustetilanteessa kun lisäkaistat on lisätty..5((!0-(.-7/8,0.0,,.8/ (1, 00.-5:-08(826*(0-8!.; 2<<<.5((!0

17 ,((,,-./(0,..1.2(00,--34.5(6(10/ 3-8. Ohikulkutie Kellokoskentie liittymä, jonopituudet vuoden 2030 iltahuipun ennustetilanteessa kun lisäkaistat on lisätty. 1>& )> %&%& +' #& +#% ' ' '++% ))' '%')# & % # + > +&#'+>? 3 %+' ' > %&%& '1>& %+' %&&# #A%%3 &B+>? +> %&%& &#'%% &&&' A&%%%B %&&##1%+' %' ) )&'& )'&' %)&'& 1>& '> %&%& %+' %( %# & >&&&#% '' '++ #%&%% +D#% &8)> + % ' %+' '#%> %&%& 1>& 1 >> +%&'39 1>& '%+' % ( % > %&%& '3 %+' %% ' >>?'&& & &% +%&' 39)31>& )> %&%& + 8&'3 %+' %&) % % ' '++% ( +)#)+>+'#3 %&& &+>+? >? 8 +%>&# % # 3 &&% ( %' '? %&#' &&##& >?.5((!0-(.-7/8,0.0,,.8/ (1, 00.-5:-08(826*(0-8!.; 2<<<.5((!0

18 ,((,,-./(0,..1.2(00,--34.5(6(10/ Kuva 3-9. Vähänummentie ohikulkutie -liittymä (Järvenpäässä), viivytykset vuoden 2030 iltahuipun ennustetilanteessa. Kuva Vähänummentie ohikulkutie -liittymä (Järvenpäässä), jonopituudet vuoden 2030 iltahuipun ennustetilanteessa. > %&%& )>) '+ +#&&>%&&&&& %# 8 % &3 +% % % # +#%& ) &&?)' '++% +%&' 3)3( +' )%#%&) '#% &=+ % 5>? #% & '&&D ' # % # +8&#% # + '3>)&.5((!0-(.-7/8,0.0,,.8/ (1, 00.-5:-08(826*(0-8!.; 2<<<.5((!0

19 ,((,,-./(0,..1.2(00,--34.5(6(10/ 9 Kuva Ohikulkutie Pohjoisväylä viivytykset vuoden 2030 iltahuipun ennustetilanteessa.. Kuva Ohikulkutie Pohjoisväylä jonopituudet vuoden 2030 iltahuipun ennustetilanteessa. ( +& &# +'>' % D ( + >+' & +'A%&'3B( #%&>+# GI >)8 # G'&&+G>## ++ + &.5((!0-(.-7/8,0.0,,.8/ (1, 00.-5:-08(826*(0-8!.; 2<<<.5((!0

20 ,((,,-./(0,..1.2(00,--34.5(6(10/ Kuva Ohikulkutie Pohjoisväylä turbokiertoliittymänä. #& +>+' '>' '++% A%&'3B) '&&'?' #+% + %> && &'& Kuva Ohikulkutie Pohjoisväylä, turbo, viivytykset (sininen 0 sek. punainen 60 sek.) vuoden 2030 iltahuipun ennustetilanteessa. #& +>' ' )&& &&)) &&' 3?'> &&& )% A%&'3B.5((!0-(.-7/8,0.0,,.8/ (1, 00.-5:-08(826*(0-8!.; 2<<<.5((!0

21 ,((,,-./(0,..1.2(00,--34.5(6(10/ Kuva Ohikulkutie Pohjoisväylä, turbo -kierto, maksimijonot vuoden 2030 iltahuipun ennustetilanteessa. &&%%3( + '&> %&%& ' >>? Liittymä Palvelutaso Ohikulkutien Kellokoskentien Kaunisnummentien liittymä ** E, B Koulutien Vanhan valtatien Kirvesmiehentien liittymä A Ohikulkutie Pohjoisväylä liittymä (Rajalinna) peruskiertoliittymä H Ohikulkutie Pohjoisväylä liittymä (Rajalinna) turboliittymä A Linjatien Leppäsillantien liittymä A Linjatien Vanhan valtatien Toimelantie liittymä A Vanhan valtatien Nystenintien liittymä B Nummimetsäntien Nuohoojantien Pohjoisväylän liittymä C Vähänummentien - Ohikulkutien liittymä (Järvenpäässä) D 55#&&8 % #&.5((!0-(.-7/8,0.0,,.8/ (1, 00.-5:-08(826*(0-8!.; 2<<<.5((!0

22 ,((,,-./(0,..1.2(00,--34.5(6(10/.. (! + %'3&? +=% ' +)&3) % >&3 &' +> &#' -+%+ & > %&%& & 8%&> %&%& &&A' %&B (%&)&)#&#' + %'3&& &?I# + && &?3)&?&> # +' %>?& +# =&>)#3 ')%,> 8) >)#'& '+ +8 &' #' ' &&)& >)#')'& %. $/!(!/*%#0%!( $+!/$ /# =&%&' %++ %% (.CA%' ' B8)3 >% ' %%&&?' >& &)# %#%& & %#'>#%%++'''A.3 &B5&#)&% +& 1 &'=A99E9B8) ++ &>)#'%' ' 3 >)#'#% &%+'% >+'% %' 8#% )'+3 && & Taulukko 4-1. Valtioneuvoston päätöksen 993/92 mukaiset melutason ohjearvot. Melun A-painotettu keskiäänitaso (ekvivalenttitaso), LAeq, enintään Päivällä klo 7-22 Yöllä klo 22-7 ULKONA Asumiseen käytettävät alueet, virkistysalueet taajamissa ja niiden välittömässä läheisyydessä sekä hoitotai oppilaitoksia palvelevat alueet 1) 2) 55 db 45/50 db Loma-asumiseen käytettävät alueet, leirintäalueet, virkistysalueet taajamien ulkopuolella ja luonnonsuojelu- 3) 45 db 40 db alueet 4) SISÄLLÄ Asuin-, potilas- ja majoitushuoneet 35 db 30 db Opetus- ja kokoontumistilat 35 db - Liike- ja toimistohuoneet 45 db - 1) Uusilla alueilla melutason yöohjearvo on 45 db. 2) Oppilaitoksia palvelevilla alueilla ei sovelleta yöohjearvoa. 3) Yöohjearvoa ei sovelleta sellaisilla luonnonsuojelualueilla, joita ei yleisesti käytetä oleskeluun tai luonnon havainnointiin yöllä. 4) Loma-asumiseen käytettävillä alueilla taajamassa voidaan soveltaa asumiseen käytettävien alueiden ohjearvoja.5((!0-(.-7/8,0.0,,.8/ (1, 00.-5:-08(826*(0-8!.; 2<<<.5((!0

23 ,((,,-./(0,..1.2(00,--34.5(6(10/ -&& & +=)>)#'A?B> %& +%+ & & A?B)?> %& ')>)#'A?B8)%%&& 8'> &3 6& & +=)%% &+#'% & #' 6& &?+=)>)#' %%&& &?>'#% +& 6&?& #% /# = # =&% &%J'> %# %% 8 #3 %&J ' +%&& % &% '& & +>?%&' # %+ %'#% + H6& &&&' & H&% +?+#% & % )' && % & % 4&#% +&%# 3.-!!!(%+(0!1$ ' +%>& %# %? &' #&?3 %+>) 3)#? %&%)5&%> &?(.- +# =&%>) 5&%> + %+= &% %#%&? 5 &&??&&3 #?3 5 &?>) 8%#%&%+# ))#) + ' ' 8% % #%&%8%& %' )&& '%&'%) %&> >& * % 3(> # 8>) '+81>' 8,&& 8,%% 8,& & 8( ) % & '#%%' >3 >?+=&'> %&%& > %&%& D# 8+= &8? &&& A99 B&%? %# %+ ' +% &&)+%+3)& %% #% '&#%& %# A%>B% %3 &&?#' '> %&%& F8& F ')A3B&&? #' '% % 9F'&#%& %.)&')&% %+ %&'3 +)+%+ &#) &&% #')> %&%& &&3 %E>8 >) '+),%% + > ++? %E>)>3 ) '+% # +%E>5# &#) &%E> Kuva 4-2: Nykyiset nopeusrajoitukset. %#?+%+3)& %%+ %& += ' +8#? & #%&AB)3&'#)& %#%3 &&% %# 63' +%A9B8&%&)4& &? &&3 # %&?&% *#)+>+' ))& &%&&4 3 % %? &?'> 8&?&3 %&'&&%> ' &%.5((!0-(.-7/8,0.0,,.8/ (1, 00.-5:-08(826*(0-8!.; 2<<<.5((!0

24 ,((,,-./(0,..1.2(00,--34.5(6(10/ Taulukko 4-3. Käytetyt junaliikennetiedot. Nyky 2009 Ennuste 2030 Junatyyppi Lkm Lkm Keskipit Nopeus Lkm Lkm Keskipit Nopeus Pendolino 7-183*) IC IC Venäjä/pikajuna Venäjä/Nopea Z-juna/Sm **) **) Z-juna/veturi Tavarajunat *) yhdessä junassa 2 yksikköä a' 160 m **) Pys. Haarajoki * % 3(> # )I %#?&?D# 3) ) &%& %%#3 - %& '+ && 3 53 # ) %#?'##&&)&?? +=&& 3 &&&)?%#%&?'# 9>?+3 %# &%5&)?%#%&?#% +&%# > Kuva 4-4: Moottoritien meluesteitä Haarajoella.5((!0-(.-7/8,0.0,,.8/ (1, 00.-5:-08(826*(0-8!.; 2<<<.5((!0

25 , ((,,-./( 0,..1.2 (00, (6 (10 / Kuva 4-5: Oikoradan meluesteitä Haarajoella..!( Kuva 4-6. Melukarttojen väriselitteet. ' +% & % + ' &% # A B,# ' A? B + ++ % ' # '+=>+%% % 6& &? += >) ' ' ># ' # '+=>+%% % -+%+ & & += ) >) ' ># ' # '+=>+%% % A? B 5 &% # > += #% %+ #% & >) #' + ++ ) )? + & &,# ' % * # ) + += #% % 5 & & ) & #% +% %.)!( / * $!! %!( (!(!.)!%!( ( % #, % & # ) &% % 8) ' >) ' +, % % ) ' % ' > % %? 3 ' ) % % && 6& & ' &&? A B8 % % += ) % & &) > 3 & * # ) & & ) &.5 00 ((!0-(.-7 /8,.-5: ( 8 ** ( 0.0,,. %!!! % & +=? % E > I &&? ' %% % = A & & &% 8) +%+, % 6& &? % # & & # %& & = # 8 / * (0- ' ) >) #3 #'? + ++ #' + ++ & 3 + % >? 8 ) ) & % # 3 = ' & 8 & &&% % > 8 ' ' >, %% ) & % > > & % =) ' ## ' )? &'+=>+% & && B8 &? % &% 3 % & & ' & /= ) % %? > %& &? += >) #' & && ' >) #' 3 % ' ##,&& ), #% 3 > += >) #'? %& % + + ' > 5 & >) #' ' + + += % > # +' % > & & &? >) (1 8!.; +%+ & ) % 8) & ', 2 <<<.5 ((!0 && >) #' + & ++ & 5 3 8

26 ,((,,-./(0,..1.2(00,--34.5(6(10/ )%& %+=#% &>&&?%'+=A B.&' 3 '&&%'&% &% +%+ % & &% 8) #'&& &?> +=>)#'A?B8 %+ + '>)#')& A B %#?)# ' &3)>) ) % % =) >+' ' %%&&,& '&&?%'&%& & 8 ) ' +% &&&)&#'.)!(!!%!(!!(!!(% $(! 1&?? & %3&'#%%' >>? > %&%& %3 # %'&+%+ >?)?%,%%&?#% 3 '1>' E,& & I +>+? %#%' > %&%& % %# % 8) &%'? '##& % =) > # '?%& % %?' >)#'? '&&A B1>' &&?,& & -& )( ) 1>'3 & &&? %#)3%# &&8) &%'? -?? %#)& )'%& %? > % 8 '>3 )#'+ +& % = 5&?? %#%'' 8%# % 8) & ++'?8 '%>)#'+ +& % = 8 '+=%&& &?> +=>)#'A B > %&%& %+=' %&&*#)& *#)& & % +&#'&'&.)-!(!!%!(!!(!!$(!/$!1$( > %&%& '' %&&,%%&& > %&%& && '&? %#A,1(B' &&# %& +%+?& '#%%' >>? ( % )&'%+' + %> &%&& %E>&8 %&&# %& & && %+'&? ') >)#'?+ '&&&&I ++? A B)&& &? +=)>)#' ++?A B.& & >)#'+ + &3 #' )#% + +?+#% 3E+%+ & &>) '+ &4#'#) +?+#% 3E+%+ & &> %&%& &1>' %&3 &%>?,& & +%+ )+?+'& &> %&%& &1>'3 >) & 6&?& &> %&%& % &,&& ),#% ' &&? - ' %>?&% &&&?% &% ) + ++&& &?+=>)#'?,>?3+ +++%+ E&& &? ')>)#'?5& 3 '&>)#'+ +' +&> %&%& ' >>?% 5# && 8?&&# %& +%+ 5&>)#'+ ++ +%+ ) &,#')>) &' & & A3 &&)&%>?#B.). (!!%!( %#?)& % # + ' %)&' #) *#)&3 +=% %%&%%&&& )& %&&&# )&3 &% >& + >)#')*#)& & A IB.6 1!(*!/%!($+$%! #!! /# =&>)#'&&',%%& &&)& +%+3 %'&?& '#%%' >>? > %&%&.& #%&% %>? &'&)% % ' >>? > % 8 &&%.5((!0-(.-7/8,0.0,,.8/ (1, 00.-5:-08(826*(0-8!.; 2<<<.5((!0

27 ,((,,-./(0,..1.2(00,--34.5(6(10/ 3 )&>)#')'& % ## + #%&3 # '++' &% 8' )>)#''&+%+ %+' # 3 #% > %&%& ' >>?& %& %? &))%>3 &&#' '&&)& &%3%&&?&) % -+ ' #% &) &'?+=%#'+> #%&)&3 )&?&&)&% #% &) '&&& %& % '# && &% %' &' >>)#')+ +%' 8)&??++%#%&? '&&# *#)&& # &&)&# &,#')>3 ) &)+%+ 5&&)&#% &)?&% & '3 += %A%>?8&& & 3 &B%&'& I5&&)& #?+&#' 3 %>,> 3&&)&?+'> %&%& ' >>?& 3,>>)#'+ +')+%+ +?+#% 3E+%+ & &>) '+ &4#'#) ')>)#'+ ++>>) '+'&A B 5&&)& >>?%#%&' I 8 && 5& >)#' &'%%>A B +?+#% 3E+%+ & &> %&%& &1>' %&3 &%>? ')>)#'+ ++>> %&%& '&A B 5&&)& >>?%#%&' I ) %&&%>? 8&%?8+> && 5&? >)#' &'%%>A B,& & +%+ )+?+'& &> %&%& &1>'3 >) & ')>)#'+ ++>> %&%& '&A B 5&&)& 8&%?8 &&9 1 >> >? A &%&%%%>?%#B?& #% & >>?8%#%'' & &' 5& >)#' &'%%>A B 6&?& &> %&%& % &,&& ),#% ' &&? 6& &?+=)>)#'+ ++>> %&%& '&A B8 >) + +++= ')>)#'A B 5&&)& >>?%#%&' I?8 &&? ) 5&? >)#' &'%%>A B.& &*#)# &,#')>) & 5&>)#'+ +'&%+%+3& 8) + ++ '>)#'A )9B 5&&)& +%+,#')>) &'&' & )3 %)%# &% 6&?' && )%#%& > >? >)#''&>%%& &+? 3 &&)&?+ % +%+,#')%>?'&% %#.5((!0-(.-7/8,0.0,,.8/ (1, 00.-5:-08(826*(0-8!.; 2<<<.5((!0

28 ...\2031E_kaavakartta_liikenne-ennusteeseen.dgn :18:19

29 KELLOKOSKEN OSAYLEISKAAVA LIIKENTEEN NYKYTILA- JA ENNUSTETARKASTELU LÄHTÖTIETOJA Ennuste 2030 ALUE ASUKKAAT TYÖPAIKAT ASUKKAAT TYÖPAIKAT hautausmaa Sairaala

30 Koulujen, kirjaston, palvelutalon h vuonna (vuoden 2005 työpaikoissa mukana maanviljelijät, perhepäivähoitajat tavoite

31 Liite 3.1 Koulutie Vanha valtatie Kellokoskentie Kirvesmiehentie Koulutie Vanha valtatie Kellokoskentie Kaunisnummentie Kaunisnummentie Kellokoskentie

32 Nummimetsäntie Vanha valtatie Pohjoisväylä Nummimetsäntie Vanha valtatie Pohjoisväylä Pohjoisväylä Vanha valtatie

33 Ohikulkutie Kellokoskentie Kaunisnummentie Ohikulkutie Kellokoskentie Kaunisnummentie Koulutie Vanha valtatie Kellokoskentie Koulutie Vanha valtatie

34 Ohikulkutie Ohikulkutie Pohjoisväylä Linjatie Leppäsillantie

35 Linjatie Vanha valtatie Vanha valtatie Nystenintie

36 Nummimetsäntie Nuohojantie Pohjoisväylä ohikulkutie Vähänummentie ohikulkutie

37 Aita mp + 4 m Aita mp + 4 m 5 5 Nykyinen asuinalue/ täydennysrakentamiskohde Uusi tai oleellisesti muuttuva alue Nykyinen melueste, korkeus tiehen/rataan nähden (mp = korkeus maanpinnasta) Uutta melusuojausta edellyttävä kohde (kohdenro) Valli 3-4 m Valli 4 mkaide 1,5 m Aita 3 m Valli 2 m Kellokosken osayleiskaava Liikenne- ja meluselvitys db 65 < 60 < <= < <= < <= < <= 50 <= 45 1:20000 Liite 4.1: Tieliikenteen päiväajan (7-22) keskiäänitaso (LAeq) Nykytilanne (2009) nykyisellä tie- ja katuverkolla Melutilanne 2 m korkeudella maanpinnasta YLEISKARTTA PÄIVÄAJAN OHJEARVO YLITTYY KELTAISESTA OML VÄRIVYÖHYKKEESTÄ ALKAEN m

38 Aita mp + 4 m Aita mp + 4 m 5 5 Nykyinen asuinalue/ täydennysrakentamiskohde Uusi tai oleellisesti muuttuva alue Nykyinen melueste, korkeus tiehen/rataan nähden (mp = korkeus maanpinnasta) Uutta melusuojausta edellyttävä kohde (kohdenro) Valli 3-4 m Valli 4 mkaide 1,5 m Aita 3 m Valli 2 m Kellokosken osayleiskaava Liikenne- ja meluselvitys db 65 < 60 < <= < <= < <= < <= 50 <= 45 1:20000 Liite 4.2: Tieliikenteen yöajan (22-7) keskiäänitaso (LAeq) Nykytilanne (2009) nykyisellä tie- ja katuverkolla Melutilanne 2 m korkeudella maanpinnasta YLEISKARTTA UUSIEN ALUEIDEN YÖAJAN OHJEARVO YLITTYY OML VAALEANVIHREÄSTÄ VÄRI- VYÖHYKKEESTÄ ALKAEN m

39 Aita mp + 4 m 5 Nykyinen asuinalue/ täydennysrakentamiskohde Uusi tai oleellisesti muuttuva alue Nykyinen melueste, korkeus tiehen/rataan nähden (mp = korkeus maanpinnasta) Uutta melusuojausta edellyttävä kohde (kohdenro) Aita mp + 4 m 5 Valli 2 m Aita 3 m Kaide 1,5 m Valli 4 m Kellokosken osayleiskaava Liikenne- ja meluselvitys db 65 < 60 < <= < <= < <= < <= 50 <= 45 1:7500 Liite 4.3: Tieliikenteen päiväajan (7-22) keskiäänitaso (LAeq) Nykytilanne (2009) nykyisellä tie- ja katuverkolla Melutilanne 2 m korkeudella maanpinnasta HAARAJOKI PÄIVÄAJAN OHJEARVO YLITTYY KELTAISESTA OML VÄRIVYÖHYKKEESTÄ ALKAEN m

40 Aita mp + 4 m 5 Nykyinen asuinalue/ täydennysrakentamiskohde Uusi tai oleellisesti muuttuva alue Nykyinen melueste, korkeus tiehen/rataan nähden (mp = korkeus maanpinnasta) Uutta melusuojausta edellyttävä kohde (kohdenro) Aita mp + 4 m 5 Valli 2 m Aita 3 m Kaide 1,5 m Valli 4 m Kellokosken osayleiskaava Liikenne- ja meluselvitys db 65 < 60 < <= < <= < <= < <= 50 <= 45 1:7500 Liite 4.4: Tieliikenteen yöajan (22-7) keskiäänitaso (LAeq) Nykytilanne (2009) nykyisellä tie- ja katuverkolla Melutilanne 2 m korkeudella maanpinnasta HAARAJOKI UUSIEN ALUEIDEN YÖAJAN OHJEARVO YLITTYY OML VAALEANVIHREÄSTÄ VÄRI- VYÖHYKKEESTÄ ALKAEN m

41 Aita mp + 4 m Aita mp + 4 m 5 5 Nykyinen asuinalue/ täydennysrakentamiskohde Uusi tai oleellisesti muuttuva alue Nykyinen melueste, korkeus tiehen/rataan nähden (mp = korkeus maanpinnasta) Uutta melusuojausta edellyttävä kohde (kohdenro) Valli 3-4 m Valli 4 mkaide 1,5 m Aita 3 m Valli 2 m Kellokosken osayleiskaava Liikenne- ja meluselvitys db 65 < 60 < <= < <= < <= < <= 50 <= 45 1:20000 Liite 4.5: Tieliikenteen päiväajan (7-22) keskiäänitaso (LAeq) Ennustetilanne 2030 ilman ohikulkutietä Melutilanne 2 m korkeudella maanpinnasta YLEISKARTTA PÄIVÄAJAN OHJEARVO YLITTYY KELTAISESTA OML VÄRIVYÖHYKKEESTÄ ALKAEN m

42 Aita mp + 4 m Aita mp + 4 m 5 5 Nykyinen asuinalue/ täydennysrakentamiskohde Uusi tai oleellisesti muuttuva alue Nykyinen melueste, korkeus tiehen/rataan nähden (mp = korkeus maanpinnasta) Uutta melusuojausta edellyttävä kohde (kohdenro) Valli 3-4 m Valli 4 mkaide 1,5 m Aita 3 m Valli 2 m Kellokosken osayleiskaava Liikenne- ja meluselvitys db 65 < 60 < <= < <= < <= < <= 50 <= 45 1:20000 Liite 4.6: Tieliikenteen yöajan (22-7) keskiäänitaso (LAeq) Ennustetilanne 2030 ilman ohikulkutietä Melutilanne 2 m korkeudella maanpinnasta YLEISKARTTA UUSIEN ALUEIDEN YÖAJAN OHJEARVO YLITTYY OML VAALEANVIHREÄSTÄ VÄRI- VYÖHYKKEESTÄ ALKAEN m

43 Aita mp + 4 m Aita mp + 4 m 5 5 Nykyinen asuinalue/ täydennysrakentamiskohde Uusi tai oleellisesti muuttuva alue Nykyinen melueste, korkeus tiehen/rataan nähden (mp = korkeus maanpinnasta) Uutta melusuojausta edellyttävä kohde (kohdenro) Valli 3-4 m Valli 4 mkaide 1,5 m Aita 3 m Valli 2 m Kellokosken osayleiskaava Liikenne- ja meluselvitys db 65 < 60 < <= < <= < <= < <= 50 <= 45 Liite 4.7: Tieliikenteen päiväajan (7-22) keskiäänitaso (LAeq) Ennustetilanne 2030, ohikulkutie toteutettu Melutilanne 2 m korkeudella maanpinnasta YLEISKARTTA PÄIVÄAJAN OHJEARVO YLITTYY KELTAISESTA OML VÄRIVYÖHYKKEESTÄ ALKAEN 1: m

44 4 2 Aita mp + 4 m Aita mp + 4 m 5 5 Nykyinen asuinalue/ täydennysrakentamiskohde Uusi tai oleellisesti muuttuva alue Nykyinen melueste, korkeus tiehen/rataan nähden (mp = korkeus maanpinnasta) Uutta melusuojausta edellyttävä kohde (kohdenro) Valli 3-4 m Valli 4 mkaide 1,5 m Aita 3 m Valli 2 m Kellokosken osayleiskaava Liikenne- ja meluselvitys db 65 < 60 < <= < <= < <= < <= 50 <= 45 Liite 4.8: Tieliikenteen yöajan (22-7) keskiäänitaso (LAeq) Ennustetilanne 2030, ohikulkutie toteutettu Melutilanne 2 m korkeudella maanpinnasta YLEISKARTTA UUSIEN ALUEIDEN YÖAJAN OHJEARVO YLITTYY OML VAALEANVIHREÄSTÄ VÄRI- VYÖHYKKEESTÄ ALKAEN 1: m

45 Aita mp + 4 m 5 Nykyinen asuinalue/ täydennysrakentamiskohde Uusi tai oleellisesti muuttuva alue Nykyinen melueste, korkeus tiehen/rataan nähden (mp = korkeus maanpinnasta) Uutta melusuojausta edellyttävä kohde (kohdenro) Aita mp + 4 m 5 Valli 2 m Aita 3 m Kaide 1,5 m Valli 4 m Kellokosken osayleiskaava Liikenne- ja meluselvitys db 65 < 60 < <= < <= < <= < <= 50 <= 45 Liite 4.9: Tieliikenteen päiväajan (7-22) keskiäänitaso (LAeq) Ennustetilanne 2030, ohikulkutie toteutettu Melutilanne 2 m korkeudella maanpinnasta HAARAJOKI PÄIVÄAJAN OHJEARVO YLITTYY KELTAISESTA OML VÄRIVYÖHYKKEESTÄ ALKAEN 1: m

46 Aita mp + 4 m 5 Nykyinen asuinalue/ täydennysrakentamiskohde Uusi tai oleellisesti muuttuva alue Nykyinen melueste, korkeus tiehen/rataan nähden (mp = korkeus maanpinnasta) Uutta melusuojausta edellyttävä kohde (kohdenro) Aita mp + 4 m 5 Valli 2 m Aita 3 m Kaide 1,5 m Valli 4 m Kellokosken osayleiskaava Liikenne- ja meluselvitys db 65 < 60 < <= < <= < <= < <= 50 <= 45 Liite 4.10: Tieliikenteen yöajan (22-7) keskiäänitaso (LAeq) Ennustetilanne 2030, ohikulkutie toteutettu Melutilanne 2 m korkeudella maanpinnasta HAARAJOKI UUSIEN ALUEIDEN YÖAJAN OHJEARVO YLITTYY OML VAALEANVIHREÄSTÄ VÄRI- VYÖHYKKEESTÄ ALKAEN 1: m

47 Aita mp + 4 m 5 Nykyinen asuinalue/ täydennysrakentamiskohde Uusi tai oleellisesti muuttuva alue Nykyinen melueste, korkeus tiehen/rataan nähden (mp = korkeus maanpinnasta) Uutta melusuojausta edellyttävä kohde (kohdenro) Aita mp + 4 m Valli 2 m Aita 3 m Kaide 1,5 m Valli 4 m Kellokosken osayleiskaava Liikenne- ja meluselvitys db 65 < 60 < <= < <= < <= < <= 50 <= 45 1:20000 Liite 4.11: Junaliikenteen päiväajan (7-22) keskiäänitaso (LAeq) Nykytilanne (2009) Melutilanne 2 m korkeudella maanpinnasta HAARAJOKI PÄIVÄAJAN OHJEARVO YLITTYY KELTAISESTA OML VÄRIVYÖHYKKEESTÄ ALKAEN m

48 Aita mp + 4 m 5 Nykyinen asuinalue/ täydennysrakentamiskohde Uusi tai oleellisesti muuttuva alue Nykyinen melueste, korkeus tiehen/rataan nähden (mp = korkeus maanpinnasta) Uutta melusuojausta edellyttävä kohde (kohdenro) Aita mp + 4 m Valli 2 m Aita 3 m Kaide 1,5 m Valli 4 m Kellokosken osayleiskaava Liikenne- ja meluselvitys db 65 < 60 < <= < <= < <= < <= 50 <= 45 1:20000 Liite 4.12: Junaliikenteen yöajan (22-7) keskiäänitaso (LAeq) Nykytilanne (2009) Melutilanne 2 m korkeudella maanpinnasta HAARAJOKI UUSIEN ALUEIDEN YÖAJAN OHJEARVO YLITTYY OML VAALEANVIHREÄSTÄ VÄRI- VYÖHYKKEESTÄ ALKAEN m

49 Aita mp + 4 m 5 Nykyinen asuinalue/ täydennysrakentamiskohde Uusi tai oleellisesti muuttuva alue Nykyinen melueste, korkeus tiehen/rataan nähden (mp = korkeus maanpinnasta) Uutta melusuojausta edellyttävä kohde (kohdenro) Aita mp + 4 m Valli 2 m Aita 3 m Kaide 1,5 m Valli 4 m Kellokosken osayleiskaava Liikenne- ja meluselvitys db 65 < 60 < <= < <= < <= < <= 50 <= 45 1:20000 Liite 4.13: Junaliikenteen päiväajan (7-22) keskiäänitaso (LAeq) Ennustetilanne 2030 Melutilanne 2 m korkeudella maanpinnasta HAARAJOKI PÄIVÄAJAN OHJEARVO YLITTYY KELTAISESTA OML VÄRIVYÖHYKKEESTÄ ALKAEN m

50 Aita mp + 4 m 5 Nykyinen asuinalue/ täydennysrakentamiskohde Uusi tai oleellisesti muuttuva alue Nykyinen melueste, korkeus tiehen/rataan nähden (mp = korkeus maanpinnasta) Uutta melusuojausta edellyttävä kohde (kohdenro) Aita mp + 4 m Valli 2 m Aita 3 m Kaide 1,5 m Valli 4 m Kellokosken osayleiskaava Liikenne- ja meluselvitys db 65 < 60 < <= < <= < <= < <= 50 <= 45 1:20000 Liite 4.14: Junaliikenteen yöajan (22-7) keskiäänitaso (LAeq) Ennustetilanne 2030 Melutilanne 2 m korkeudella maanpinnasta HAARAJOKI UUSIEN ALUEIDEN YÖAJAN OHJEARVO YLITTYY OML VAALEANVIHREÄSTÄ VÄRI- VYÖHYKKEESTÄ ALKAEN m

51 Nykyinen asuinalue/ täydennysrakentamiskohde Uusi tai oleellisesti muuttuva alue Nykyinen melueste, korkeus tiehen/rataan nähden (mp = korkeus maanpinnasta) Uusi melueste Meluvalli tai -aita tie + 2 m Kellokosken osayleiskaava Liikenne- ja meluselvitys db 65 < 60 < <= < <= < <= < <= 50 <= 45 1:5000 Liite 4.15: Tieliikenteen päiväajan (7-22) keskiäänitaso (LAeq) Ennustetilanne 2030 melusuojaustoimenpitein, ohikulkutie toteutettu Melutilanne 2 m korkeudella maanpinnasta MELUSUOJAUSKOHDE 1 PÄIVÄAJAN OHJEARVO YLITTYY KELTAISESTA OML VÄRIVYÖHYKKEESTÄ ALKAEN m

52 Nykyinen asuinalue/ täydennysrakentamiskohde Uusi tai oleellisesti muuttuva alue Nykyinen melueste, korkeus tiehen/rataan nähden (mp = korkeus maanpinnasta) Uusi melueste Meluvalli tai -aita tie + 2 m, Meluvalli tai -aita tie + 2 m, sillalla melukaide 1,2 m Melukaide 1,2 m Kellokosken osayleiskaava Liikenne- ja meluselvitys db 65 < 60 < <= < <= < <= < <= 50 <= 45 1:5000 Liite 4.16: Tieliikenteen päiväajan (7-22) keskiäänitaso (LAeq) Ennustetilanne 2030 melusuojaustoimenpitein, ohikulkutie toteutettu Melutilanne 2 m korkeudella maanpinnasta MELUSUOJAUSKOHTEET 2-3 PÄIVÄAJAN OHJEARVO YLITTYY KELTAISESTA OML VÄRIVYÖHYKKEESTÄ ALKAEN m

53 Nykyinen asuinalue/ täydennysrakentamiskohde Uusi tai oleellisesti muuttuva alue Nykyinen melueste, korkeus tiehen/rataan nähden (mp = korkeus maanpinnasta) Uusi melueste Meluvalli tai -aita tie + 2 m, Meluvalli tai -aita tie + 2 m, Kellokosken osayleiskaava Liikenne- ja meluselvitys db 65 < 60 < <= < <= < <= < <= 50 <= 45 1:5000 Liite 4.17: Tieliikenteen yöajan (22-7) keskiäänitaso (LAeq) Ennustetilanne 2030 melusuojaustoimenpitein, ohikulkutie toteutettu Melutilanne 2 m korkeudella maanpinnasta MELUSUOJAUSKOHDE 4 UUSIEN ALUEIDEN YÖAJAN OHJEARVO YLITTYY OML VAALEANVIHREÄSTÄ VÄRI- VYÖHYKKEESTÄ ALKAEN m

54 Aita mp + 4 m Nykyinen asuinalue/ täydennysrakentamiskohde Uusi tai oleellisesti muuttuva alue Nykyinen melueste, korkeus tiehen/rataan nähden (mp = korkeus maanpinnasta) Uusi melueste Aita mp + 4 m Uusi meluvalli 4 m Aita 3 m Kaide 1,5 m Kellokosken osayleiskaava Liikenne- ja meluselvitys A db 65 < 60 < <= < <= < <= < <= 50 <= 45 1:5000 Liite 4.18: Tieliikenteen päiväajan (7-22) keskiäänitaso (LAeq) Ennustetilanne 2030 melusuojaustoimenpitein, ohikulkutie toteutettu Melutilanne 2 m korkeudella maanpinnasta MELUSUOJAUSKOHDE 5 PÄIVÄAJAN OHJEARVO YLITTYY KELTAISESTA OML VÄRIVYÖHYKKEESTÄ ALKAEN m

Melumallinnus Kauramäki / Etelä-Keljo

Melumallinnus Kauramäki / Etelä-Keljo Melumallinnus Kauramäki / Etelä-Keljo JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAAVOITUS 2012 (9.3.2012) 1 TYÖN TARKOITUS Tässä melumallinnuksessa on tarkasteltu Ysitien(Vt 9) tieliikenteen aiheuttamaa melutasoa Etelä-Keljon

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA MELUSELVITYS

MÄNTSÄLÄN KUNTA MELUSELVITYS Vastaanottaja Mäntsälän kunta Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 04/2013 MÄNTSÄLÄN KUNTA MELUSELVITYS MÄNTSÄLÄN KUNTA MELUSELVITYS Päivämäärä 23/04/2013 Laatija Timo Korkee Tarkastaja Jussi Kurikka-Oja

Lisätiedot

Vastaanottaja Lapuan kaupunki. Asiakirjatyyppi Raportti. Päivämäärä 3.4.2013 LAPUAN KAUPUNKI POUTUNLEHDON ASEMAKAAVAN MELUSELVITYS

Vastaanottaja Lapuan kaupunki. Asiakirjatyyppi Raportti. Päivämäärä 3.4.2013 LAPUAN KAUPUNKI POUTUNLEHDON ASEMAKAAVAN MELUSELVITYS Vastaanottaja Lapuan kaupunki Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 3.4.2013 LAPUAN KAUPUNKI POUTUNLEHDON ASEMAKAAVAN MELUSELVITYS LAPUAN KAUPUNKI POUTUNLEHDON ASEMAKAAVAN MELUSELVITYS Päivämäärä 03/04/2013

Lisätiedot

MELUSELVITYS JOKIKYLÄ, HAUKIPUDAS

MELUSELVITYS JOKIKYLÄ, HAUKIPUDAS Vastaanottaja Haukiputaan kunta Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 30.8.2011 MELUSELVITYS JOKIKYLÄ, HAUKIPUDAS JOKIKYLÄ, HAUKIPUDAS 1 Päivämäärä 30.8.2011 Laatija Marja Pussinen Tarkastaja Sanna Kaikkonen

Lisätiedot

Vastaanottaja Trafix Oy. Asiakirjatyyppi Meluselvitys. Päivämäärä YLÖJÄRVEN LIIKENNEJÄRJESTELMÄ- SUUNNITELMA MELUSELVITYS

Vastaanottaja Trafix Oy. Asiakirjatyyppi Meluselvitys. Päivämäärä YLÖJÄRVEN LIIKENNEJÄRJESTELMÄ- SUUNNITELMA MELUSELVITYS Vastaanottaja Trafix Oy Asiakirjatyyppi Meluselvitys Päivämäärä 18.11.013 YLÖJÄRVEN LIIKENNEJÄRJESTELMÄ- SUUNNITELMA YLÖJÄRVEN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA Päivämäärä 18.11.013 Laatija Jari Hosiokangas

Lisätiedot

Hangon Krogarsin meluselvitys

Hangon Krogarsin meluselvitys S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A LANTMÄTARE AB ÖHMAN Hangon Krogarsin meluselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Raportti 1 (5) Matti Manninen Sisällysluettelo 1 Taustaa... 1 2 Ympäristömelun

Lisätiedot

Korkinmäki tilat r:no 2:45 ja 2:60

Korkinmäki tilat r:no 2:45 ja 2:60 Rambøll Finland Oy Tampereen kaupunki Korkinmäki tilat r:no 2:45 ja 2:60 Ympäristömeluselvitys 25.11.2008 Korkinmäki tilat r:no 2:45 ja 2:60 Tampereen kaupunki Meluselvitys 25.11.2008 Viite 82109415 Versio

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA EPAALA - PÄLKÄNEVEDENTIE, MELUSELVITYS

PÄLKÄNEEN KUNTA EPAALA - PÄLKÄNEVEDENTIE, MELUSELVITYS Kaavaselostus, liite 2: Epaala-Pälkänevedentie, meluselvitys Vastaanottaja Pälkäneen kunta Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 5.8.2011 PÄLKÄNEEN KUNTA EPAALA - PÄLKÄNEVEDENTIE, MELUSELVITYS PÄLKÄNEEN

Lisätiedot

KASURILA 3 (OLKINUORA) ASEMAKAAVA, SIILINJÄRVI MELUSELVITYS

KASURILA 3 (OLKINUORA) ASEMAKAAVA, SIILINJÄRVI MELUSELVITYS Vastaanottaja Siilinjärven kunta Asiakirjatyyppi Meluselvitys Päivämäärä 11.2.2011 KASURILA 3 (OLKINUORA) ASEMAKAAVA, KASURILA 3 (OLKINUORA) ASEMAKAAVA, Päivämäärä 11.2.2011 Laatija Tarkastaja Jari Hosiokangas

Lisätiedot

Nurmon keskustan OYK:n tarkistuksen meluselvitys

Nurmon keskustan OYK:n tarkistuksen meluselvitys S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A SEINÄJOEN KAUPUNKI Nurmon keskustan OYK:n tarkistuksen meluselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 14.9.2015 P25797P001 Raportti i P25797P001 Matti Manninen

Lisätiedot

S. Jokinen 13.8.2012 2 (5) LIITE 2. Rautatieliikenteen aiheuttamat yömelualueet (klo 22-7) Siuntion aseman pohjoispuolella

S. Jokinen 13.8.2012 2 (5) LIITE 2. Rautatieliikenteen aiheuttamat yömelualueet (klo 22-7) Siuntion aseman pohjoispuolella Siuntion aseman pohjoispuolen meluselvitys päivitetty 13.8.2012 S. Jokinen 13.8.2012 2 (5) SISÄLLYSLUETTELO 1 Esipuhe... 3 2 Menetelmät ja lähtötiedot... 3 3 Ohjearvot... 3 4 Raideliikennemelun leviäminen...

Lisätiedot

KORTTELIN 374 MELUSELVITYS, RAUMA RAUMAN KAUPUNKI

KORTTELIN 374 MELUSELVITYS, RAUMA RAUMAN KAUPUNKI Vastaanottaja Rauman kaupunki Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 23.6.2014 KORTTELIN 374 MELUSELVITYS, RAUMA RAUMAN KAUPUNKI KORTTELIN 374 MELUSELVITYS, RAUMA RAUMAN KAUPUNKI Päivämäärä 23.6.2014 Laatija

Lisätiedot

Meijeritien asemakaavan meluselvitys

Meijeritien asemakaavan meluselvitys SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA PAIMION KAUPUNKI Meijeritien asemakaavan meluselvitys Raportti LUONNOS FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 18.6.2015 Raportti 1 (5) Matti Manninen 18.6.2015 Sisällysluettelo 1 Taustaa...

Lisätiedot

Keskusta-asemanseudun osayleiskaavan meluselvitys

Keskusta-asemanseudun osayleiskaavan meluselvitys S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A LIITE 30 MYNÄMÄEN KUNTA Keskusta-asemanseudun osayleiskaavan meluselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 10.6.2013 Raportti 1 (5) Matti Manninen 10.6.2013

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA, MAANKÄYTTÖPALVELUT MÄNNIKÖN JATKE, ASEMAKAAVAN YMPÄRISTÖMELUSELVITYS

MÄNTSÄLÄN KUNTA, MAANKÄYTTÖPALVELUT MÄNNIKÖN JATKE, ASEMAKAAVAN YMPÄRISTÖMELUSELVITYS Vastaanottaja Mäntsälän kunta, Maankäyttöpalvelut Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 23.3.2015 MÄNTSÄLÄN KUNTA, MAANKÄYTTÖPALVELUT MÄNNIKÖN JATKE, ASEMAKAAVAN YMPÄRISTÖMELUSELVITYS MÄNTSÄLÄN KUNTA, MAANKÄYTTÖPALVELUT

Lisätiedot

Eritasoliittymän suunnittelu kantatielle 67 Joupin alueelle, Seinäjoki MELUSELVITYS 20.8.2009. Seinäjoen kaupunki

Eritasoliittymän suunnittelu kantatielle 67 Joupin alueelle, Seinäjoki MELUSELVITYS 20.8.2009. Seinäjoen kaupunki Eritasoliittymän suunnittelu kantatielle 67 Joupin alueelle, Seinäjoki 20.8.2009 Seinäjoen kaupunki Eritasoliittymän suunnittelu kantatielle 67 Joupin alueelle 2 (5) SISÄLLYSLUETTELO 1 TYÖN TAUSTA JA LÄHTÖKOHDAT...

Lisätiedot

Kaavan 8231 meluselvitys

Kaavan 8231 meluselvitys Kaavan 8231 meluselvitys Hanke: Pvm: 11.7.2008 Laatinut: Petri Jokinen Tausta Tampereen kaupunki tekee asemakaavan muutosta Pohtolan kaupunginosassa, korttelissa 2582. Tätä tarkoitusta varten Mittaus-

Lisätiedot

Ylöjärven Kolmenkulman teollisuusalueen meluselvitys

Ylöjärven Kolmenkulman teollisuusalueen meluselvitys Ylöjärven Kolmenkulman teollisuusalueen meluselvitys Ylöjärven kaupunki Anne Määttä Siru Parviainen 7.11.2013 1 Taustatiedot Tässä meluselvityksessä on tarkasteltu Ylöjärven kaupungin Kolmenkulman alueelle

Lisätiedot

Meluselvitys, Ylikylä - Vennivaara, Rovaniemi

Meluselvitys, Ylikylä - Vennivaara, Rovaniemi Meluselvitys, Ylikylä - Vennivaara, Rovaniemi Tammikuu 2008 Viite Versio 1 Pvm 7.2.2008 Hyväksynyt Tarkistanut Kirjoittanut DI Marja Pussinen Ramboll Kiviharjuntie 11 90220 Oulu Finland Puhelin: 020 755

Lisätiedot

Hiidenmäen meluselvitys

Hiidenmäen meluselvitys Hiidenmäen meluselvitys Hanke: Pvm: 15.6.2009 Laatinut: Petri Jokinen Tausta Tampereen kaupunki tekee asemakaavaa (8111 ja 8255) Ruskon kaupunginosassa. Tätä tarkoitusta varten on valmistanut melumallin

Lisätiedot

Kaavan 8159 meluselvitys

Kaavan 8159 meluselvitys Tampereen kaupunki Suunnittelupalvelut Mittaus- ja Geotekniikkayksikkö Kaavan 8159 meluselvitys Hanke: 4010025 Pvm: 29.5.2008 Laatinut: Petri Jokinen SUUNNITTELUPALVELUT MITTAUS- JA GEOTEKNIIKKAYKSIKKÖ

Lisätiedot

Niskaperän osayleiskaavan meluselvitys

Niskaperän osayleiskaavan meluselvitys ROVANIEMEN KAUPUNKI Niskaperän osayleiskaavan meluselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 31.5.2016 P26781P002 Raportti 1 (5) Manninen Matti 31.5.2016 Sisällysluettelo 1 Taustaa... 1 2 Ympäristömelun

Lisätiedot

Siuntion aseman pohjoispuolen meluselvitys 17.3.2008

Siuntion aseman pohjoispuolen meluselvitys 17.3.2008 Siuntion aseman pohjoispuolen meluselvitys 17.3.2008 S. Jokinen 17.3.2008 2 (5) SISÄLLYSLUETTELO 1 Esipuhe...3 2 Menetelmät ja lähtötiedot...3 3 Ohjearvot...3 4 Raideliikennemelun leviäminen...4 5 Johtopäätökset...4

Lisätiedot

Immersbyn osayleiskaavan meluselvitys

Immersbyn osayleiskaavan meluselvitys S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A SIPOON KUNTA, KEHITYS- JA KAAVOITUSKESKUS, KAAVOITUSYKSIKKÖ Immersbyn osayleiskaavan meluselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P16134 Raportti 1 (5) Manninen

Lisätiedot

Meijeritien asemakaavan meluselvitys

Meijeritien asemakaavan meluselvitys SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA PAIMION KAUPUNKI Meijeritien asemakaavan meluselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 22.12.2015 Raportti 1 (5) Matti Manninen 22.12.2015 Sisällysluettelo 1 Taustaa...

Lisätiedot

Mänttä-Vilppulan keskustaajaman OYK:n meluselvitys

Mänttä-Vilppulan keskustaajaman OYK:n meluselvitys S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI Mänttä-Vilppulan keskustaajaman OYK:n meluselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 18.11.2015 P23846P002 Raportti i P23846P002

Lisätiedot

Vatialantien jatkeen meluselvitys, Kangasala MELUSELVITYS. Kangasalan kunta

Vatialantien jatkeen meluselvitys, Kangasala MELUSELVITYS. Kangasalan kunta Vatialantien jatkeen meluselvitys, Kangasala 2010 Kangasalan kunta 2 (5) SISÄLLYSLUETTELO 1 TYÖN TAUSTA JA LÄHTÖKOHDAT... 3 2 MELUN OHJEARVOT...3 3 MELULASKENTA... 4 3.1 MENETELMÄ... 4 3.2 LÄHTÖTIEDOT...

Lisätiedot

Vt 10 ja st 284, Ojalanmäen ja Parkkiaron meluselvitys, Forssa

Vt 10 ja st 284, Ojalanmäen ja Parkkiaron meluselvitys, Forssa Vt 10 ja st 284, Ojalanmäen ja Parkkiaron meluselvitys, Forssa MELUSELVITYS Forssan kaupunki Helmikuu 2013 2 (6) Alkusanat Tämä liikennemeluselvitys on tehty palvelemaan vireillä olevia Ojalanmäen ja Parkkiaron

Lisätiedot

Lahelanpelto II asemakaava ja asemakaavan muutos, Tuusula

Lahelanpelto II asemakaava ja asemakaavan muutos, Tuusula Ramboll Finland Oy Tuusulan kunta Lahelanpelto II asemakaava ja asemakaavan muutos, Tuusula Meluselvitys 27.3.2014 Lahelanpelto II asemakaava ja asemakaavan muutos, Tuusula Tuusulan kunta Meluselvitys

Lisätiedot

OLMALAN 1. VAIHEEN ASEMA KAAVOITUKSEN VALMISTELU, YLIVIESKA MELUSELVITYS

OLMALAN 1. VAIHEEN ASEMA KAAVOITUKSEN VALMISTELU, YLIVIESKA MELUSELVITYS Liite 5 Vastaanottaja Asiakirjatyyppi Meluselvitys Päivämäärä 14.12.2012 Viite 1510000008 OLMALAN 1. VAIHEEN ASEMA KAAVOITUKSEN VALMISTELU, YLIVIESKA MELUSELVITYS RAMB LL OLMALAN 1. VAIHEEN ASEMAKAAVOITUKSEN

Lisätiedot

HIRVASKANKAAN (VT 4/UURAISTENTIE) MELUSELVITYS

HIRVASKANKAAN (VT 4/UURAISTENTIE) MELUSELVITYS repo002.dot 2013-09-20 HIRVASKANKAAN (VT 4/UURAISTENTIE) MELUSELVITYS E26192 SWECO YMPÄRISTÖ OY repo002.dot 2013-09-20 Muutoslista Hannele Kemppi Hannele Kemppi Elisa Huotari VALMIS MUUTOS PÄIVÄYS HYVÄKSYNYT

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MELUSELVITYS, VIHOLANKATU, NOKIA VRP-RAKENNUSPALVELU OY

ASEMAKAAVAN MELUSELVITYS, VIHOLANKATU, NOKIA VRP-RAKENNUSPALVELU OY Vastaanottaja VRP- Rakennuspalvelu Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 17.7.2015 ASEMAKAAVAN MELUSELVITYS, VIHOLANKATU, NOKIA VRP-RAKENNUSPALVELU OY ASEMAKAAVAN MELUSELVITYS, VIHOLANKATU, NOKIA VRP-RAKENNUSPALVELU

Lisätiedot

St 178 Valkontie välillä Petaksentie - Solvikintie, Loviisa MELUSELVITYS. Lokakuu 2009. Loviisan kaupunki

St 178 Valkontie välillä Petaksentie - Solvikintie, Loviisa MELUSELVITYS. Lokakuu 2009. Loviisan kaupunki St 178 Valkontie välillä Petaksentie - Solvikintie, Lokakuu 2009 n kaupunki St 178 Valkontie välillä Petaksentie - Solvikintie, 2 (6) SISÄLLYSLUETTELO 1 TYÖN TAUSTA JA LÄHTÖKOHDAT... 3 2 MELUN OHJEARVOT...

Lisätiedot

Lehmonsuon AK:n laajennuksen meluselvitys

Lehmonsuon AK:n laajennuksen meluselvitys KONTIOLAHDEN KUNTA Lehmonsuon AK:n laajennuksen meluselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 6.10.2014 P25141 Raportti Puustinen Tomi 6.10.2014 Sisällysluettelo 1 Taustaa... 1 2 Ympäristömelun

Lisätiedot

Valtatien 25 pohjaveden suojaus Lohjanharjun pohjavesialueella, Lohja

Valtatien 25 pohjaveden suojaus Lohjanharjun pohjavesialueella, Lohja Valtatien 25 pohjaveden suojaus Lohjanharjun pohjavesialueella, Lohja Tie- ja rakennussuunnitelma Uudenmaan ELY-keskus Kesäkuu 2012 2 (6) SISÄLLYSLUETTELO 1 Työn tausta ja lähtökohdat... 3 2 Melun ohjearvot...

Lisätiedot

Taalojärven rinteen asemakaavan melutarkastelu

Taalojärven rinteen asemakaavan melutarkastelu Taalojärven rinteen asemakaavan melutarkastelu Kittilä Tiina Kumpula 21.3.2016 Taalojärven rinteen asemakaavan melutarkastelu 21.3.2016 2 (4) 1 Taustatiedot Kittilän kunnassa Taalojärven alueella on käynnissä

Lisätiedot

RAKENNUSKESKUS CENTRA, HÄMEENLINNA

RAKENNUSKESKUS CENTRA, HÄMEENLINNA Vastaanottaja Rakennustoimisto Pohjola Oy Asiakirjatyyppi Raporttiluonnos Päivämäärä 30.12.2011 RAKENNUSKESKUS CENTRA, HÄMEENLINNA ASEMAKAAVAN MELUSELVITYS RAKENNUSKESKUS CENTRA, HÄMEENLINNA ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI KESKUSTAN ASEMAKAAVOITUS, MELUSELVITYS

LOIMAAN KAUPUNKI KESKUSTAN ASEMAKAAVOITUS, MELUSELVITYS Vastaanottaja Loimaan kaupunki Asiakirjatyyppi Meluselvitys Päivämäärä 30.5.2014 LOIMAAN KAUPUNKI KESKUSTAN ASEMAKAAVOITUS, MELUSELVITYS KESKUSTAN ASEMAKAAVOITUS, MELUSELVITYS LOIMAAN KAUPUNKI Päivämäärä

Lisätiedot

Vastaanottaja Ylöjärven kaupunki. Asiakirjatyyppi Meluselvitys. Päivämäärä 6.6.2014 YLÖJÄRVEN KAUPUNKI HEINIKON YRITYSALUEEN LAAJENNUS, MELUSELVITYS

Vastaanottaja Ylöjärven kaupunki. Asiakirjatyyppi Meluselvitys. Päivämäärä 6.6.2014 YLÖJÄRVEN KAUPUNKI HEINIKON YRITYSALUEEN LAAJENNUS, MELUSELVITYS Vastaanottaja Ylöjärven kaupunki Asiakirjatyyppi Meluselvitys Päivämäärä 6.6.2014 YLÖJÄRVEN KAUPUNKI HEINIKON YRITYSALUEEN LAAJENNUS, MELUSELVITYS 1 Päivämäärä 6.6.2014 Laatija Aura Salmela Tarkastaja

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KUNTA PYÖREÄLAHDEN ASEMAKAAVA, MELUSELVITYS

SIILINJÄRVEN KUNTA PYÖREÄLAHDEN ASEMAKAAVA, MELUSELVITYS Vastaanottaja Siilinjärven kunta Asiakirjatyyppi Meluselvitys Päivääärä 13.10.2014 SIILINJÄRV KUNTA PYÖREÄLAHD ASEMAKAAVA, RISUHARJUN ASEMAKAAVA SIILINJÄRV KUNTA Päivääärä 13.10.2014 Laatija Jari Hosiokangas

Lisätiedot

Meluselvitys vt 4 Alakorkalo- Niskanperä

Meluselvitys vt 4 Alakorkalo- Niskanperä Ramboll Finland Oy Rovaniemen kaupunki eluselvitys vt 4 lakorkalo- Niskanperä eluselvitys Helmikuu 2007 eluselvitys vt 4 lakorkalo-niskanperä Helmikuu 2007 iite ersio 1 Pvm 20.2.2007 Hyväksynyt Tarkistanut

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI MELUSELVITYS, TARKASTAMONKATU 3, SAVONLINNA

SAVONLINNAN KAUPUNKI MELUSELVITYS, TARKASTAMONKATU 3, SAVONLINNA Vastaanottaja Savonlinnan kaupunki Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 4.7.2014 SAVONLINNAN KAUPUNKI MELUSELVITYS, TARKASTAMONKATU 3, SAVONLINNA SAVONLINNAN KAUPUNKI MELUSELVITYS, TARKASTAMONKATU 3, SAVONLINNA

Lisätiedot

1-1. Vastaanottaja Muhoksen kunta. Asiakirjatyyppi Raportti. Päivämäärä MELUSELVITYS MUHOS. Virhe. Viitteen lähdettä ei löytynyt.

1-1. Vastaanottaja Muhoksen kunta. Asiakirjatyyppi Raportti. Päivämäärä MELUSELVITYS MUHOS. Virhe. Viitteen lähdettä ei löytynyt. 1-1 Vastaanottaja Muhoksen kunta Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 14.7.2015 MELUSELVITYS MUHOS Virhe. Viitteen lähdettä ei löytynyt. 1-2 1. JOHDANTO Tämä tarkastelu tehtiin Muhoksen kirkonkylän osayleiskaavan

Lisätiedot

Hangon Krogarsin meluselvitys

Hangon Krogarsin meluselvitys SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA LANTMÄTARE AB ÖHMAN Hangon Krogarsin meluselvitys Raportti REVISIO A, 26.2.2016, lisätty junaliikenne FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Raportti 1 (6) Matti Manninen Sisällysluettelo

Lisätiedot

Hervantajärven osayleiskaavan meluselvitys

Hervantajärven osayleiskaavan meluselvitys Hervantajärven osayleiskaavan meluselvitys Hanke: M1460_020005 Pvm: 1.10.2008 Laatinut: Petri Jokinen Tausta Tampereen kaupunki tekee osayleiskaavaa Hervantajärven ja Ruskontien väliselle alueelle. Tätä

Lisätiedot

Vastaanottaja Akaan kaupunki / Lasse Majuri. Asiakirjatyyppi Raportti. Päivämäärä AKAAN KAUPUNKI YRITYSKONHON ASEMAKAAVAN ME- LUSELVITYS

Vastaanottaja Akaan kaupunki / Lasse Majuri. Asiakirjatyyppi Raportti. Päivämäärä AKAAN KAUPUNKI YRITYSKONHON ASEMAKAAVAN ME- LUSELVITYS Vastaanottaja Akaan kaupunki / Lasse Majuri Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 18.4.2011 AKAAN KAUPUNKI YRITYSKONHON ASEMAKAAVAN ME- LUSELVITYS AKAAN KAUPUNKI Tarkastus Tiina Kumpula Päivämäärä 18.4.2011

Lisätiedot

Meijerin asemakaavan muutoksen meluselvitys

Meijerin asemakaavan muutoksen meluselvitys S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A NIVALAN KAUPUNKI Meijerin asemakaavan muutoksen meluselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Raportti 1 (7) Matti Manninen Sisällysluettelo 1 Taustaa... 1

Lisätiedot

ERIKSNÄSIN ALUE, SIPOO MELUSELVITYS

ERIKSNÄSIN ALUE, SIPOO MELUSELVITYS ERIKSNÄSIN ALUE, SIPOO MELUSELVITYS Huhtikuu 2013 ERIKSNÄSIN ALUE, SIPOO MELUSELVITYS Päivämäärä 2.4.2013 Laatija Olli-Matti Luhtinen Ramboll Säterinkatu 6 P.O.Box 25 02601 ESPOO T +358 20 755 611 F +358

Lisätiedot

KESKUSTAN OYK MELUSELVITYS HAAPAJÄRVEN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 2035. LIITE 8a. Vastaanottaja Haapajärven kaupunki, tekniset palvelut

KESKUSTAN OYK MELUSELVITYS HAAPAJÄRVEN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 2035. LIITE 8a. Vastaanottaja Haapajärven kaupunki, tekniset palvelut HAAPAJÄRVEN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 2035 LIITE 8a Vastaanottaja Haapajärven kaupunki, tekniset palvelut Asiakirjatyyppi Meluselvitys Päivämäärä 15.6.2012 KESKUSTAN OYK MELUSELVITYS KESKUSTAN OYK MELUSELVITYS

Lisätiedot

PIRKANMAAN ELY-KESKUS VT 3 TAMPERE-VAASA YHTEYSVÄLIN PARAN- TAMINEN VÄLILLÄ KOSTULA KYRÖSKOSKI RAKENTAMALLA KYRÖSKOSKEN ERI-

PIRKANMAAN ELY-KESKUS VT 3 TAMPERE-VAASA YHTEYSVÄLIN PARAN- TAMINEN VÄLILLÄ KOSTULA KYRÖSKOSKI RAKENTAMALLA KYRÖSKOSKEN ERI- Vastaanottaja Pirkanmaan ELY-keskus Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 8.3.2017 PIRKANMAAN ELY-KESKUS VT 3 TAMPERE-VAASA YHTEYSVÄLIN PARAN- TAMINEN VÄLILLÄ KOSTULA KYRÖSKOSKI RAKENTAMALLA KYRÖSKOSKEN

Lisätiedot

VT 4 JYVÄSKYLÄ - OULU RAKENTAMINEN MOOTTORITIEKSI VÄLILLÄ KIRRI - TIKKAKOSKI, JYVÄSKYLÄ JA LAUKAA. 16T-1 Meluselvitys

VT 4 JYVÄSKYLÄ - OULU RAKENTAMINEN MOOTTORITIEKSI VÄLILLÄ KIRRI - TIKKAKOSKI, JYVÄSKYLÄ JA LAUKAA. 16T-1 Meluselvitys VT 4 JYVÄSKYLÄ - OULU RAKENTAMINEN MOOTTORITIEKSI VÄLILLÄ KIRRI - 19.4.2014 ALKUSANAT Suunnittelukohteena on valtatie 4 välillä Kirri - Tikkakoski. Suunnittelualue alkaa Jyväskylän keskustan pohjoispuolelta

Lisätiedot

Kortteli Takahuhti, Tampere

Kortteli Takahuhti, Tampere Rambøll Finland Oy Yksityinen asiakas Kortteli 4950-1 Takahuhti, Tampere Meluselvitys 28.8.2006 Yksityinen asiakas Kortteli 4950-1 Takahuhti, Tampere Meluselvitys 28.8.2006 Viite 82113653 Versio 2 Pvm

Lisätiedot

ALAVIESKA KESKUSTAN OSAYLEISKAAVAN MELUSELVITYS. Työ: E Tampere,

ALAVIESKA KESKUSTAN OSAYLEISKAAVAN MELUSELVITYS. Työ: E Tampere, ALAVIESKA KESKUSTAN OSAYLEISKAAVAN MELUSELVITYS Työ: E26215 Tampere, 17.4.2013 PL 453 33101 TAMPERE Puhelin 010 241 4000 Telefax 010 241 4001 Toimistot: Turku, Tampere, Helsinki ja Oulu 17.4.2013 Alavieskan

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAMUUTOKSEN 8470 (TONTTI ) MELUSELVITYS, MES- SUKYLÄ

TAMPEREEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAMUUTOKSEN 8470 (TONTTI ) MELUSELVITYS, MES- SUKYLÄ Vastaanottaja Tampereen kaupunki Asiakirjatyyppi Meluselvitys Päivämäärä 5.12.2012 TAMPEREEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAMUUTOKSEN 8470 (TONTTI 5100-4) MELUSELVITYS, MES- SUKYLÄ ASEMAKAAVAMUUTOKSEN 8470 (TONTTI

Lisätiedot

Nivalan yleiskaavan meluselvitys

Nivalan yleiskaavan meluselvitys SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA NIVALAN KAUPUNKI Nivalan yleiskaavan meluselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Raportti 1 (11) Matti Manninen Sisällysluettelo 1 Taustaa... 1 2 Ympäristömelun ohjearvot...

Lisätiedot

Kotkan Rasinkylän asemakaavan meluselvitys

Kotkan Rasinkylän asemakaavan meluselvitys Kotkan kaupunki Siru Parviainen Jarno Kokkonen Projekti YMP31215 19.12.2014 1 Taustatiedot Tässä meluselvityksessä on tarkasteltu Kotkan Rasinkylän asemakaava-alueelle suunnitellun asuinalueen melutasoja.

Lisätiedot

PAINOKANKAAN-KARANOJAN LIIKENNESELVITYS

PAINOKANKAAN-KARANOJAN LIIKENNESELVITYS 1(10) 15.11.2010 MUISTIO PAINOKANKAAN-KARANOJAN LIIKENNESELVITYS 1. Yleistä Painokankaan-Karanojan osayleiskaava-alue (kuva 1) sijaitsee valtatien 10, Orsitien ja valtatien 3 eteläpuolella. Alueen toteutuneen

Lisätiedot

Pohjolankatu 25, Tampere MELUSELVITYS. Toukokuu 2010. Tampereen kaupunki, Tilakeskus

Pohjolankatu 25, Tampere MELUSELVITYS. Toukokuu 2010. Tampereen kaupunki, Tilakeskus Pohjolankatu 25, Tampere Toukokuu 2010 Joulukuu 2010 täydennetty Tampereen kaupunki, Tilakeskus Pohjolankatu 25, Tampere 2 (5) SISÄLLYSLUETTELO 1 TYÖN TAUSTA JA LÄHTÖKOHDAT... 3 2 MELUN OHJEARVOT... 3

Lisätiedot

VALTATIEN 2 MELUNTORJUNNAN SUUNNITTELU 11.4.2012 2 (7)

VALTATIEN 2 MELUNTORJUNNAN SUUNNITTELU 11.4.2012 2 (7) VALTATIEN 2 MELUNTORJUNNAN Porin Laanin ja Ruutukuoppa eritasoliittymien välinen tieosuus Sito-Yhtiöt Anne Määttä, Juha Korhonen 11.4.2012 11.4.2012 2 (7) SISÄLTÖ 1 LÄHTÖKOHDAT... 3 2 MELUTASOJEN OHJEARVOT...

Lisätiedot

LUUVANIEMENTIE 2-6, HELSINKI MELUSELVITYS

LUUVANIEMENTIE 2-6, HELSINKI MELUSELVITYS LUUVANIEMENTIE 2-6, HELSINKI MELUSELVITYS 23.02.2015 MELUSELVITYS LUUVANIEMENTIE 2-6, HELSINKI 2 Päivämäärä 23.02.2015 Laatija Tarkastaja Pasi Myyryläinen Jari Hosiokangas Sisältää Maanmittauslaitoksen

Lisätiedot

HATTISENRANNAN KAAVA- ALUEEN ESISELVITYS MELUSELVITYS

HATTISENRANNAN KAAVA- ALUEEN ESISELVITYS MELUSELVITYS Vastaanottaja Nastolan kunta Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 27.6.2014 Viite 1510007986 HATTISENRANNAN KAAVA- ALUEEN ESISELVITYS MELUSELVITYS HATTISENRANNAN KAAVA-ALUEEN ESISELVITYS MELUSELVITYS Päivämäärä

Lisätiedot

KOSKI Tl KESKUSTAN JA KOIVUKYLÄN OSA- YLEISKAAVOJEN MELUSELVITYS. Työ: E26478. Tampere, 4.12.2013

KOSKI Tl KESKUSTAN JA KOIVUKYLÄN OSA- YLEISKAAVOJEN MELUSELVITYS. Työ: E26478. Tampere, 4.12.2013 KOSKI Tl KESKUSTAN JA KOIVUKYLÄN OSA- YLEISKAAVOJEN MELUSELVITYS Työ: E26478 Tampere, 4.12.2013 PL 453 33101 TAMPERE Puhelin 010 241 4000 Telefax 010 241 4001 Y-tunnus 0564810-5 Toimistot: Turku, Tampere,

Lisätiedot

Vastaanottaja NCC Rakennus Oy. Asiakirjatyyppi Raportti. Päivämäärä 09/2010 NCC RAKENNUS OY KAAVA 8361 ASEMAKAAVAN MUUTOS, MELUSELVITYS, TAMPERE

Vastaanottaja NCC Rakennus Oy. Asiakirjatyyppi Raportti. Päivämäärä 09/2010 NCC RAKENNUS OY KAAVA 8361 ASEMAKAAVAN MUUTOS, MELUSELVITYS, TAMPERE Vastaanottaja NCC Rakennus Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 09/2010 NCC RAKENNUS OY KAAVA 8361 ASEMAKAAVAN MUUTOS, MELUSELVITYS, TAMPERE NCC RAKENNUS OY KAAVA 8361 ASEMAKAAVAN MUUTOS, MELUSELVITYS,

Lisätiedot

Sörnäistenrannan-Hermanninrannan osayleiskaavaehdotus, vaikutusten arvioinnit. Selvitys liikennemelusta osayleiskaava-alueella 16

Sörnäistenrannan-Hermanninrannan osayleiskaavaehdotus, vaikutusten arvioinnit. Selvitys liikennemelusta osayleiskaava-alueella 16 Sörnäistenrannan-Hermanninrannan osayleiskaavaehdotus, vaikutusten arvioinnit Selvitys liikennemelusta osayleiskaava-alueella 16 KSV/L HHä 21.8.2007 SÖRNÄISTENRANTA-HERMANNINRANTA OSAYLEISKAAVAEHDOTUS

Lisätiedot

Kaava 8058 (Pirkkahallin laajennukset)

Kaava 8058 (Pirkkahallin laajennukset) Ramboll Finland Oy Tampereen kaupunki Kaava 8058 (Pirkkahallin laajennukset) Ympäristömeluselvitys 12.11.2007 Tampereen kaupunki Kaava 8058 (Pirkkahallin laajennukset) Meluselvitys 12.11.2007 Viite 82117377

Lisätiedot

SOUNDPLAN C Jalasjärven meluselvitys 1.9.2004

SOUNDPLAN C Jalasjärven meluselvitys 1.9.2004 SOUNDPLAN C Jalasjärven meluselvitys 1.9.2004 Jalasjärven meluselvitys SISÄLLYSLUETTELO 3 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...5 2 LÄHTÖTIEDOT...5 2.1 Liikenne...5 2.2 Maastoaineisto...5 3 SOVELLETTAVAT OHJEARVOT...5

Lisätiedot

Leinelän asemakaava Vantaa

Leinelän asemakaava Vantaa Ramboll Finland Oy Vantaan kaupunki Leinelän asemakaava Vantaa Ympäristömeluselvitys 10.3.2008 Vantaan kaupunki Leinelän asemakaava Vantaa Meluselvitys 10.3.2008 Viite 82120185 Versio 1 Pvm 10.3.2008 Hyväksynyt

Lisätiedot

HONKIMÄEN ERITASOLIITTYMÄN PARANTAMINEN LAPUA Tiesuunnitelma

HONKIMÄEN ERITASOLIITTYMÄN PARANTAMINEN LAPUA Tiesuunnitelma HONKIMÄEN ERITASOLIITTYMÄN PARANTAMINEN LAPUA 16T 30.9.2016 Honkimäen eritasoliittymän parantaminen 16T Destia Oy Infrasuunnittelu Tampere 30.9.2016 ESIPUHE Tämä meluselvitys on tehty osana Destian laatimaa

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNKI SUOMEN TÄRPÄTTI OY, TISLAAMOHANKE, RAUMA MELUARVIO

RAUMAN KAUPUNKI SUOMEN TÄRPÄTTI OY, TISLAAMOHANKE, RAUMA MELUARVIO Vastaanottaja Rauman kaupunki Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 15.1.2016 Viite 1510024178 RAUMAN KAUPUNKI SUOMEN TÄRPÄTTI OY, TISLAAMOHANKE, RAUMA MELUARVIO RAUMAN KAUPUNKI MELUARVIO Päivämäärä 15.1.2016

Lisätiedot

Vt 12 Teiskontie MELUSELVITYS. Tampere. Helmikuu Tiehallinto. Tampereen kaupunki

Vt 12 Teiskontie MELUSELVITYS. Tampere. Helmikuu Tiehallinto. Tampereen kaupunki Vt 12 Teiskontie MELUSELVITYS Tampere Helmikuu 2008 Tiehallinto Tampereen kaupunki Vt 12 Teiskontie, Tampere 2 (7) MELUSELVITYS SISÄLLYSLUETTELO 1 TYÖN TAUSTA JA LÄHTÖKOHDAT... 3 2 MELUN OHJEARVOT... 3

Lisätiedot

SIUNTION KESKUSTAN KAAVOITUS MELUSELVITYS

SIUNTION KESKUSTAN KAAVOITUS MELUSELVITYS SIUNTION KESKUSTAN KAAVOITUS MELUSELVITYS 1.10.2007 1.10.2007 2 (10) SISÄLLYSLUETTELO 1 Esipuhe...3 2 Selvityksen tavoitteet...3 3 Menetelmät ja lähtötiedot...4 3.1 Alueen kuvaus...3 3.2 Menetelmät ja

Lisätiedot

Kaukajärvi 5849-1, 5849-2 ja 6115-1, Tampere

Kaukajärvi 5849-1, 5849-2 ja 6115-1, Tampere Ramboll Finland Oy Rakennustoimisto Palmberg Oy Kaukajärvi 5849-1, 5849-2 ja 6115-1, Tampere Ympäristömeluselvitys 10.6.2009 Rakennustoimisto Palmberg Oy Kaukajärvi 5849-1, 5849-2 ja 6115-1, Tampere Ympäristömeluselvitys

Lisätiedot

POLIISITALON ASEMAKAAVAMUUTOS, KAAVA NRO 8430, TAMPERE

POLIISITALON ASEMAKAAVAMUUTOS, KAAVA NRO 8430, TAMPERE POLIISITALON ASEMAKAAVAMUUTOS, KAAVA NRO 8430, Meluselvitys 2.4.2014, ID 866 701 SISÄLLYS 1 SUUNNITTELUKOHDE 1 2 MENETELMÄT JA LÄHTÖTIEDOT 2 2.1 Melutason ohjearvot 2 2.2 Melulaskennat 2 2.3 Maastomalli

Lisätiedot

LIITE 10 SELVITYS TIELIIKENTEEN AIHEUTTAMASTA MELUSTA SASTA- MALAN STORMIN ALUEELLA. 11.5.2012 Projektinumero: 301022 / 21.

LIITE 10 SELVITYS TIELIIKENTEEN AIHEUTTAMASTA MELUSTA SASTA- MALAN STORMIN ALUEELLA. 11.5.2012 Projektinumero: 301022 / 21. LIITE 10 SELVITYS TIELIIKENTEEN AIHEUTTAMASTA MELUSTA SASTA- MALAN STORMIN ALUEELLA 11.5.2012 Projektinumero: 301022 / 21 2 (7) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Lähtötiedot ja menetelmät... 3 2.1 Toiminnan

Lisätiedot

Kehä III, meluntorjunta Espoonkartanon kohdalla, Tiesuunnitelman laatiminen 16T-2.N

Kehä III, meluntorjunta Espoonkartanon kohdalla, Tiesuunnitelman laatiminen 16T-2.N Päiväajan keskiäänitaso LAeq, 7-22 > 45 db > 55 db (ohjearvo ylittyy) Päiväajan melu Vuoden 2015 liikenne (KAVL) Nykytilanteen liikenneverkko Päiväajan keskiäänitaso LAeq, 7-22 > 45 db > 55 db (ohjearvo

Lisätiedot

MAANKAATOPAIKAN TOIMINTA, KIRKKONUMMI MELUMALLINNUS

MAANKAATOPAIKAN TOIMINTA, KIRKKONUMMI MELUMALLINNUS Vastaanottaja West Express Oy Asiakirjatyyppi Meluselvitys Päivämäärä 17.8.2015 MAANKAATOPAIKAN TOIMINTA, KIRKKONUMMI MELUMALLINNUS Päivämäärä 17.8.2015 Laatija Tarkastaja Ville Virtanen Arttu Ruhanen

Lisätiedot

Tuusulan kunta PAIJALANTIEN MELUSELVITYS ANTTILANRANNAN ALUEELLA LUONNOS

Tuusulan kunta PAIJALANTIEN MELUSELVITYS ANTTILANRANNAN ALUEELLA LUONNOS Tuusulan kunta PAIJALANTIEN MELUSELVITYS ANTTILANRANNAN ALUEELLA 31.8.2005 LUONNOS L. Liikonen/M.Alanko 31.8.2005 2 (18) SISÄLLYSLUETTELO 1 Työn tarkoitus...3 2 Menetelmät ja lähtötiedot...3 3 Ohjearvot...5

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KYLÄNPÄÄN ASEMAKAAVAN MELUSELVITYS

NURMIJÄRVEN KYLÄNPÄÄN ASEMAKAAVAN MELUSELVITYS repo002.dot 2013-09-20 NURMIJÄRVEN KYLÄNPÄÄN ASEMAKAAVAN MELUSELVITYS E26275 SWECO YMPÄRISTÖ OY repo002.dot 2013-09-20 Muutoslista Kaavarajat vaihdettu ja raportti päivitetty 5.1.2015 Hannele Kemppi Hannele

Lisätiedot

Valtatie 12 Huutijärvi-Laitikkala Tiesuunnitelman melutarkastelut

Valtatie 12 Huutijärvi-Laitikkala Tiesuunnitelman melutarkastelut Rambøll Finland Oy Hämeen tiepiiri Valtatie 12 Huutijärvi-Laitikkala Tiesuunnitelman melutarkastelut Ympäristömeluselvitys 14.10.2009 Valtatie 12 Huutijärvi-Laitikkala Tiesuunnitelman melutarkastelut Hämeen

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KUNTA PÄIVÄRINTEEN ASEMAKAAVA, MELUSELVITYS

SIILINJÄRVEN KUNTA PÄIVÄRINTEEN ASEMAKAAVA, MELUSELVITYS Vastaanottaja Siilinjärven kunta Asiakirjatyyppi Meluselvitys Päivämäärä 6.3.2012 SIILINJÄRVEN KUNTA PÄÄRINTEEN ASEMAKAAVA, MELUSELVITYS PÄÄRINTEEN ASEMAKAAVA SIILINJÄRVEN KUNTA Päivämäärä 6.3.2012 Laatija

Lisätiedot

KIRKONVARKAUDEN ASEMAKAAVA LIITE 9

KIRKONVARKAUDEN ASEMAKAAVA LIITE 9 KIRKONVARKAUDEN ASEMAKAAVA LIITE 9 TENGBOM ERIKSSON ARKKITEHDIT OY Mikkeli Moisio-Kyyhkylän osayleiskaavan meluselvitys 2(10) MELUSELVITYS MOISIO-KYYHKYLÄN OYK 1. JOHDANTO 1.1 SELVITYSALUE Mikkelin keskusta-alueen

Lisätiedot

Katisen kaava-alue, Hämeenlinna

Katisen kaava-alue, Hämeenlinna Raboll Finland Oy Senaatti Kiinteistöt Katisen kaava-alue, Häeenlinna Meluselvitys Syyskuu 2008 Katisen kaava-alue, Häeenlinna Meluselvitys 4.9.2008 Senaatti Kiinteistöt Raboll Finland Oy Tekijä: Marja

Lisätiedot

RANTAVÄYLÄN JA KANKAAN ALUE MELUSELVITYS

RANTAVÄYLÄN JA KANKAAN ALUE MELUSELVITYS Vastaanottaja Jyväskylän Kaupunki / Timo Vuoriainen Asiakirjatyyppi Meluselvitys Päivämäärä 23.6.2011 LUONNOS RANTAVÄYLÄN JA KANKAAN ALUE MELUSELVITYS RANTAVÄYLÄN JA KANKAAN ALUE MELUSELVITYS Tarkastus

Lisätiedot

Ylöjärven Siltatien ja Ojapuiston meluselvitys

Ylöjärven Siltatien ja Ojapuiston meluselvitys eluselvitys Ylöjärven kaupunki Siru Parviainen Jarno Kokkonen 19.5.2014 1 Taustatiedot Tässä eluselvityksessä on tarkasteltu Ylöjärven kaupungin Ojapuiston aseakaavauutosalueen ja Siltatien aseakaava-alueen

Lisätiedot

LIITE 4. Hankekortit

LIITE 4. Hankekortit LIITE 4 Hankekortit Hankekortti, kohde 1 Rajatorpantie välillä Viisaritie-Köysikuja 5.3.2013 Nykytilanne Melulähde KVL 2012 Nopeus km/h Katuluokka Huom. KAVL 2030 Rajatorpantie 12 880 50 2 18 900 Vihdintie

Lisätiedot

Ruskontien (Mt 309) jatkeen tie- ja rakennussuunnitelmat

Ruskontien (Mt 309) jatkeen tie- ja rakennussuunnitelmat Ruskontien (Mt 309) jatkeen tie- ja rakennussuunnitelmat Ruskontien (Mt 309) jatkeen tie- ja rakennussuunnitelmat Destia Oy Infrasuunnittelu Vantaa 20.1.2012 ALKUSANAT Ruskontien (Mt 309) jatkeen tie-

Lisätiedot

Ramboll Finland Oy. Tuusulan kunta. Koskenmäki, Tuusula MELUSELVITYS

Ramboll Finland Oy. Tuusulan kunta. Koskenmäki, Tuusula MELUSELVITYS Ramboll Finland Oy Tuusulan kunta MELUSELVITYS 10.4.2008 Meluselvitys Viite 82120535 Versio Pvm 10.4.2008 Hyväksynyt Tarkistanut Kirjoittanut TKk Ramboll PL 718, Pakkahuoneenaukio 2 33101 Tampere Finland

Lisätiedot

RUUNALAN ASEMAKAAVA-ALUEEN MELUSELVITYS

RUUNALAN ASEMAKAAVA-ALUEEN MELUSELVITYS repo002.dot 2013-09-20 RUUNALAN ASEMAKAAVA-ALUEEN MELUSELVITYS E27852 SWECO YMPÄRISTÖ OY repo002.dot 2013-09-20 Muutoslista Oona-Lina Alila Elisa Huotari Elisa Huotari VALMIS MUUTOS PÄIVÄYS HYVÄKSYNYT

Lisätiedot

Raportti. Kiinteistö Oy Kalevan Airut 8479 asemakaavatyön meluselvitys. Projektinumero: 307797 Donna ID 1 612 072

Raportti. Kiinteistö Oy Kalevan Airut 8479 asemakaavatyön meluselvitys. Projektinumero: 307797 Donna ID 1 612 072 ! Raportti Kiinteistö Oy Kalevan Airut 8479 asemakaavatyön meluselvitys 27.5.2016 Projektinumero: 307797 Donna ID 1 612 072 Sisältö 1. Johdanto... 1 2. Laskentamalli... 1 2.1. Lähtötiedot... 1 2.1.1. Suunnittelualue...

Lisätiedot

SIUKUNKATU, SEINÄJOKI ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN MELUSELVITYS

SIUKUNKATU, SEINÄJOKI ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN MELUSELVITYS Vastaanottaja Peab Seinäjoki / Ilkka Koskinen Asiakirjatyyppi Meluselvitys Päivämäärä 17.9.2010 SIUKUNKATU, SEINÄJOKI ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN MELUSELVITYS SIUKUNKATU, SEINÄJOKI ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN MELUSELVITYS

Lisätiedot

Vastaanottaja Tampereen kaupunki. Asiakirjatyyppi Meluselvitys. Päivämäärä 3.12.2014 ISOKUUSI II (KAAVA NRO 8349), TAMPERE MELUSELVITYS

Vastaanottaja Tampereen kaupunki. Asiakirjatyyppi Meluselvitys. Päivämäärä 3.12.2014 ISOKUUSI II (KAAVA NRO 8349), TAMPERE MELUSELVITYS Vastaanottaja Tampereen kaupunki Asiakirjatyyppi Meluselvitys Päivämäärä 3.12.2014 ISOKUUSI II (KAAVA NRO 8349), TAMPERE MELUSELVITYS ISOKUUSI II, TAMPERE MELUSELVITYS Päivämäärä 3.12.2014 Laatija Hans

Lisätiedot

Niittyholman liikenteen ja ympäristön yleissuunnitelma, meluselvitys, Haukipudas, Oulu. Oulun kaupunki. Ins. (AMK) Tiina Kumpula

Niittyholman liikenteen ja ympäristön yleissuunnitelma, meluselvitys, Haukipudas, Oulu. Oulun kaupunki. Ins. (AMK) Tiina Kumpula Niittyholman liikenteen ja ympäristön yleissuunnitelma, meluselvitys, Oulun kaupunki Ins. (AMK) Tiina Kumpula 12.8.2014 Niittyholman liikenteen ja ympäristön yleissuunnitelma, meluselvitys, 12.8.2014 2

Lisätiedot

LOKIRINNE 1 ASEMAKAAVA- ALUEEN MUUTOS, ESPOO MELUSELVITYS

LOKIRINNE 1 ASEMAKAAVA- ALUEEN MUUTOS, ESPOO MELUSELVITYS Vastaanottaja Espoon Asunnot Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 11.4.2016 Viite 1510025539-003 LOKIRINNE 1 ASEMAKAAVA- ALUEEN MUUTOS, ESPOO MELUSELVITYS LOKIRINNE 1 ASEMAKAAVA-ALUEEN MUUTOS, ESPOOMELUSELVITYS

Lisätiedot

Vastaanottaja Hattulan kunta, Janne Teeriaho. Asiakirjatyyppi Meluselvitys. Päivämäärä 27.10.2010 HATTULAN OYK KAAVAKOHTEIDEN MELUSELVITYKSET

Vastaanottaja Hattulan kunta, Janne Teeriaho. Asiakirjatyyppi Meluselvitys. Päivämäärä 27.10.2010 HATTULAN OYK KAAVAKOHTEIDEN MELUSELVITYKSET Vastaanottaja Hattulan kunta, Janne Teeriaho Asiakirjatyyppi Meluselvitys Päivämäärä 27.10.2010 HATTULAN OYK KAAVAKOHTEIDEN MELUSELVITYKSET HATTULAN OYK KAAVAKOHTEIDEN MELUSELVITYKSET Tarkastus Päivämäärä

Lisätiedot

Hylliniitynkatu 13. L i i k e n n e m e l u s e l v i t y s, a s e m a k a a v a n r o B

Hylliniitynkatu 13. L i i k e n n e m e l u s e l v i t y s, a s e m a k a a v a n r o B Hylliniitynkatu 13 L i i k e n n e m e l u s e l v i t y s, a s e m a k a a v a n r o 8 6 3 2 1611723.1B D-numero: 1632252 1611723.1B 2 (10) Hylliniitynkatu 13 SSÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 3 1.1 Tilaaja...

Lisätiedot

Tietäjäntie 4, asemakaava-alueen meluselvitys

Tietäjäntie 4, asemakaava-alueen meluselvitys Arkkitehtitoimisto CJN Oy Tiina Kumpula, Jarno Kokkonen YKK62364 15.12.2016 15.12.2016 2 (8) 1 Taustatiedot Tässä työssä on selvitetty Arkkitehtitoimisto CJN Oy:n toimeksiannosta Espoon Pohjois-Tapiolassa

Lisätiedot

TIE JA RAIDELIIKENTEEN MELUSELVITYS

TIE JA RAIDELIIKENTEEN MELUSELVITYS Ympäristömelu Raportti PR3519 Y01 Sivu 1 (7) Ruoholahden Tarken Oy Jesse Rauhala Turku 26.5.2015 TIE JA RAIDELIIKENTEEN MELUSELVITYS Kortteli 738 Raportin vakuudeksi Jani Kankare Toimitusjohtaja, FM HELSINKI

Lisätiedot

Toimivuustarkastelut. Talman osayleiskaavan liikenneselvityksen päivitys, When infrastructure counts.

Toimivuustarkastelut. Talman osayleiskaavan liikenneselvityksen päivitys, When infrastructure counts. Toimivuustarkastelut Talman osayleiskaavan liikenneselvityksen päivitys, When infrastructure counts. 2 Toimivuustarkastelut, liikennemäärät Tarkasteltuina on mt148 ja mt140 kriittiset liittymäalueet Keravan

Lisätiedot

ÄHTÄRIN KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN KORTTELI 6 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN MELUSELVITYS. Vastaanottaja Ähtärin kaupunki. Asiakirjatyyppi Meluselvitys

ÄHTÄRIN KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN KORTTELI 6 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN MELUSELVITYS. Vastaanottaja Ähtärin kaupunki. Asiakirjatyyppi Meluselvitys Vastaanottaja Ähtärin kauunki Asiakirjatyyi Meluselvitys Päivämäärä 5.12.2016 ÄHTÄRIN KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN KORTTELI 6 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN MELUSELVITYS ÄHTÄRIN KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN KORTTELI

Lisätiedot

PIEKSÄMÄEN PUUTERMINAALIN RAIDEYHTEYKSIEN SUUNNITTELU

PIEKSÄMÄEN PUUTERMINAALIN RAIDEYHTEYKSIEN SUUNNITTELU RAIDEYHTEYKSIEN SUUNNITTELU ESISELVITYS MELUSELVITYS 24.4.2012 LUONNOS Suunn. Tark./Hyv. Pvm. 24.4.2012 Pauli Ruokanen Pvm. 24.4.2012 Arkisto Tsu I-S 3???/72 LUONNOS \\Re1hki20\rrs\Projektit\Raakapuuterminaaliselvitykset\3850

Lisätiedot