#% & ' # ( )! " #! $%! #% ) *+' % +)! """ # $

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "#% & ' # ( )! " #! $%! #% ) *+' % +)! """ # $"

Transkriptio

1

2 #%& '# ()! "#!$%! #%) *+'%+)! """#$

3 ,((,,-./(0,..1.2(00,--34.5(6(10/ &' (! ) +=' )' +%>? + %'%&'&!!! **(+!!!(, / -+%+ % ( % - *%!(.!(!(/* / ''+# =&>)#' %&+%+ %&& > %&%& %&& > %&%& ' >>? 4& %&?+'&&)& 5)>=? 5&%# ' +%>& +% 9) ( ( %' ###%& + % ')A3B%% A(.CB2-+%+ A9B+%+ 3 3)%&'#% %+=)A3B%% A(.CB2-+%+ A9B+%+ 3 3)%&'#% % ')A3B%% A(.CB2-+%+ A9B+%+ 3 3)%&'#%2*#)% %+=)A3B%% A(.CB2-+%+ A9B+%+ 3 3)%&'#%2*#)% % ')A3B%% A(.CB2& 3 > %&%& %+=)A3B%% A(.CB2& > %&%& % ')A3B%% A(.CB2& 8> 3 %&%& && %+=)A3B%% A(.CB2& 8> %&3 %& && ( % ')A3B%% A(.CB2& 8> 3 %&%& &&2*#)% %+=)A3B%% A(.CB2& 8> 3 %&%& &&2*#)% % ')A3B%% A(.CB2-+%+ A9B %+=)A3B%% A(.CB2-+%+ A9B % ')A3B%% A(.CB2& %+=)A3B%% A(.CB2& % ')A3B%% A(.CB2& 3 &&)& 8> %&%& &&25(664.6,*7 % ')A3B%% A(.CB2& 3 &&)& 8> %&%& &&25(664.6,*4. %+=)A3B%% A(.CB2& 3 &&)& 8> %&%& &&25(664.6,*7 % ')A3B%% A(.CB2& 3 &&)& 8> %&%& &&25(664.6,*7.5((!0-(.-7/8,0.0,,.8/ (1, 00.-5:-08(826*(0-8!.; 2<<<.5((!0

4 ,((,,-./(0,..1.2(00,--34.5(6(10/.5((!0-(.-7/8,0.0,,.8/ (1, 00.-5:-08(826*(0-8!.; 2<<<.5((!0

5 ,((,,-./(0,..1.2(00,--34.5(6(10/ & *0 /$!!+!(/*$1! +=' &,%%+ %'3&%'%+='' %3&+=#%%% # #% '&#%& %# +%+ 3 )&'&&? %>?# && ' >>?&% >>8),%%> %&%& &&&%' >>8)> %&%& #3 % ( % '&&#%' && #% ' %&3) '#3 % + 8) > + %' &%+=++' % %>? 3 &&#%&#&&& %3& %'&?%% # #% '&#%& 3 %# &?& > >& && %#' >,%%+ %'3&#' +=)&3))&' %&' +8)% %* % (> %#?8* % (> # 8>) '+81>' 8,&& 8,%% 8,& & 8( ) % '#%%' >>? 3 % > %&%& 5&#%&)>)? & &%#' ' & &&3 )' &&?%>?5& && +% + %> 8 &# %8) #' %?++ ) % # %#%& *(!/ /,%%+ %'& ) &&&%&,%%) % 3 # &&&%%&&& &&#) &&>) ( >) &>? >8- +%& >)-&& >%& 4#'3 %&&D )5%&#) > && && 3 9%,' # &#% )&&&& &)%+=#&3 % + %',%%)) +#= '>)3&&& %+ # #% &% %&& ) % ( % %3 '#%%8% >&#' '#%)' #% +& 6& & & &>) ( ) '##8) &,#%3 >#)&&)1>' '### +?+#%&&*#3 )4#'%'3& +'%&&?&4#'%&&D #3 )*% >), >#)&& 6&?+= %%3&) &'+%+ &?+>+) 8>) '+),%%> %&%& +> ++,%%%& %%& ) 1>' '##+? %%&,& '& '#&+=) += %%3&> ++?+ %''3 #&?&&%& '&) %%&%%& )&%, #3 ' > )1>' ++%+ % )% % % &3 %# 4&% '&)%% +,&& '##.5((!0-(.-7/8,0.0,,.8/ (1, 00.-5:-08(826*(0-8!.; 2<<<.5((!0

6 ,((,,-./(0,..1.2(00,--34.5(6(10/,%%)%% & #)'5 4#'3 +>+8 A1>' B) && A,%% B),&& %&+>+? &?+>+( %#'+ '' %' &&# 1>' > #% # )&%A,1(B %)&''&#%&?3 %%&%>?),&& +& )&''&#%&? A,%% B) &9)&''&#%&? ( %# %'&?%= && +> 4#'3*+' %A3* B+>+*+' %%+=) )4#'3 3*+' %+>+?%> '#% ' % %&%' %#%'&5%+=%' ( %'#%+ %'&%&&&#% &&8),%%> %&%& A4#'3 3* 9' *#)% -&& B&?)> ' +>+?,%% (>?# 4#'>> %&%&'#&%'3 #&?&>? 4#' *+' %+>+?+=>%> 3 +> %&%& )>) '+. & +,& & + &> %&%& #% +=%&%&%& %,&& 1>' >) '+3# '>),&& &&&&+%+ '3 % % %%)'+% 6&?& & +'+%+ 8) % #3 '%&'#%%&)%%&,#% & > 3 &&& %%)%&8)%)> % && > %&%&.5((!0-(.-7/8,0.0,,.8/ (1, 00.-5:-08(826*(0-8!.; 2<<<.5((!0

7 ,((,,-./(0,..1.2(00,--34.5(6(10/ 2 (! +=#%&%% # #% '&#%& %A,.1(B+%+ )&3 '&( %) &>+3'&%(>=%>%++ > 6&? %)#)&& &3& %'#%%' +%3 %'#%%) %%++'&' &' +%%#% '#%% >+,%%+ %'3&%>?8 %+==& 3 +)&?&)&?%&#% &'&& &3 %+=.%&# &' +% % #%&&%&'&+>+=3 =&#%&'# %'#%%)%++# A+%+ )B >+ ) + %'3&))%+= )#&,++3&)%%# + 3&)&% &%3)+=3 %%&'& + **( (!! 6&?&)#%'+ %'3&+==&( %%++3 # >+%)%%++ ) & %'#%) %#% 3 # &) %% %%&%A,%% ' -&& ),#% 81> ',&& +> =A3)>) & B%,& & ' 1> ' ),%% B %#'&+%+ &&&%&% %%1>' 8, #' > ),&& +3 &3) #&&>%A9B( +%&% % %+++= '? +%+ % ) &&% 1&9#%&&&%% )+= %%),&'3 ++%+ &% #?& %##%&& %3.5((!0-(.-7/8,0.0,,.8/ (1, 00.-5:-08(826*(0-8!.; 2<<<.5((!0

8 ,((,,-./(0,..1.2(00,--34.5(6(10/ Kuva 2-1. Kellokosken nykyliikenne (KAVL). -!!- 1&? %%++%&#%# %+ %'3& %3 &)# %& %&%' %+ %'3&'&? 3 %%++%& &?%+=&&#&%+ %3 &%+%+ &%3)+= %%%> %&&'&?)+%+ 3 %3&#&%&&# %> %%'&%# % %'3&& & 1&? %3&%&+%+ % 3 #?& %3&>)&# %'&%# %+#%&& &&&&' %)' #% & 8%&%% &?&& 8 % # &%E&%E'#%) 8&%E+= %%E'#% #3& 3 %#%&#%+% + %> ( %3&? &+ %'&% + # %+=53 %+= )&%#%&&'&&%% 9)+= %%) #%&>+%>?# '#%%' >>?8) +%+'#%% 3 %'#%%) +,%%> %&%& '&?99 && &% 3 ( %'#%%%#?) &&% +%&' 38383)3.5((!0-(.-7/8,0.0,,.8/ (1, 00.-5:-08(826*(0-8!.; 2<<<.5((!0

9 ,((,,-./(0,..1.2(00,--34.5(6(10/ 9 Kuva 2-2. Kellokosken liikenne 2030 (KAVL), ei ohikulkutietä. Kuva 2-3 Kellokosken keskustan liikenne 2030 (KAVL), ei ohikulkutietä..5((!0-(.-7/8,0.0,,.8/ (1, 00.-5:-08(826*(0-8!.; 2<<<.5((!0

10 ,((,,-./(0,..1.2(00,--34.5(6(10/,&'3. Kellokosken liikenne 2030 (KAVL), ohikulkutie toteutettu.,&'3. Kellokosken keskustan liikenne 2030 (KAVL), ohikulkutie toteutettu..5((!0-(.-7/8,0.0,,.8/ (1, 00.-5:-08(826*(0-8!.; 2<<<.5((!0

11 ,((,,-./(0,..1.2(00,--34.5(6(10/. 3##!!(*%!(+/! ( + '&&#%&)'#& >& && %%++( +3 %> %'##& && 553>) + *& && % ' F#% '&#%&? %))&& &&)%& #' &>?+ +%>)&&>%&&+ F %% %%3 &% %) % %)%&&# && %%*& && 3 % %'## ## + )' ## +G>#3>).5((!0-(.-7/8,0.0,,.8/ (1, 00.-5:-08(826*(0-8!.; 2<<<.5((!0

12 ,((,,-./(0,..1.2(00,--34.5(6(10/ - &2 ( + +% + %> #%&&' &) + '&& & +G>#3'&%, # + '&&?#%&> # G3>)8%3 %'& +G>## ++ + #%& > #%& %++ %' ##%&'& + ( + &)&'&&#% &3 #' & 8 > %&%& 8 >& && & 8%&> %&%& &&8 >& && +G># + '&&#%&#&&&%+' %# '&&#%3 &> # %%&% '#%%' >>?) +,++ %# >)&&'3 ) & > ) +%> >& && &&)%& )>& &3 & &&% %# H > %&%& H'#%%,%%+%+ '#%% && &&&%&&1> &&%>+ + % )#)+ > '# &' &&? %# H> %&%& &&H'#%%#&&&,%%> %&%& >+ > && 3 5& '#%%#&&&#&%# &% %'#%% - *%!(-(% $(! Synchrolla tehtyjen tarkastelujen pohjalta määritetyt liittymäkohtaiset palvelutasot on esitetty taulukossa 3-2. Tarkastelut on tehty viidessä eri liittymässä. Liittymäkohtainen palvelutaso vaihtelee A:sta (ruuhkaton) H:hon (pitkäaikaisia ruuhkia ja jonoja). Liittymien toimivuutta kuvaavat palvelutasoluokat ja niiden ominaisuudet on kuvattu taulukossa 3-1. Taulukko 3-1. Liittymien toimivuustarkasteluissa käytetyn Synchro -ohjelmiston käyttämät palvelutasoluokat ja niiden lyhyet kuvaukset. Palvelutaso Kuvaus Toimivuus Käyttöaste A Ruuhkaton Hyvä 0-55 % B Ruuhkaton Hyvä > % C Ruuhkaton Hyvä > % D Ruuhkaton Hyvä > % E Satunnaisia ruuhkia Tyydyttävä > % F lyhytaikaisia ruuhkia ja jonoja Välttävä > % G lyhytaikaisia ruuhkia ja jonoja Välttävä > % H pitkäaikaisia ruuhkia ja jonoja Huono > 109 % Simulointitulokset osoittavat useimpien liittymien toimivan ongelmitta. Tämä koskee erityisesti liittymiä: Koulutie Vanha valtatie -liittymä, Kaunisnummentie Kellokoskentie -liittymä, Vanha valtatie Pohjoisväylä Rajalinnantie -liittymä ja Nummimetsäntie Nuohoojantie Pohjoisväylä -liittymä. Liittymät on esitetty kuvassa 3-1 yleisellä tasolla ja kuvissa on merkitty jonopituudet suunnittain. Liittymien liikennevirrat on kuvattu liitteessä ((!0-(.-7/8,0.0,,.8/ (1, 00.-5:-08(826*(0-8!.; 2<<<.5((!0

13 ,((,,-./(0,..1.2(00,--34.5(6(10/ Kuva 3-1. Kuvaukset liittymistä, joissa ei ole toiminnallisia ongelmia simulointitulosten mukaan. Kuviin on merkitty jonopituudet. Pohjoisväylän ja Vanhan valtatien liittymän toimivuudessa on odotettavissa ongelmia, mikäli liikennemäärät Pohjoisväylän rampilla ylittävät liikenne-ennusteessa esitetyt liikennemääräarviot. Pienikin kasvu näissä liikennevirroissa, etenkin Vanhalta valtatieltä vasemmalle kääntyvien (Pohjoisväylälle etelään) ajoneuvojen määrässä, voi aiheuttaa jonoutumista rampilla (kuvat 3-2 ja 3-3). Näistä syistä liittymän kaistajärjestelyt on mallissa määritelty seuraavasti: erillinen 80 metriä kääntymiskaista vasemmalle kääntyville, Pohjoisväylältä Vanhalle valtatielle kääntyville vähintään 15 metriä pitkä oikealle kääntyvien kaista rampilla Vanhalta valtatieltä pohjoiseen Pohjoisväylälle,&'3Vanha valtatie Pohjoisväylä -ramppi (Tuusula Kellokoski raja), viivytykset vuoden 2030 iltahuipun ennustetilanteessa..5((!0-(.-7/8,0.0,,.8/ (1, 00.-5:-08(826*(0-8!.; 2<<<.5((!0

14 ,((,,-./(0,..1.2(00,--34.5(6(10/,&'3Vanha valtatie Pohjoisväylä -ramppi (Tuusula Kellokoski raja), jonopituudet vuoden 2030 iltahuipun ennustetilanteessa. - % )#)+ '? '> > + 1> ' >) '+D + '&&?& >& +)3 %&& & &&%%3( + '&'&#&%# Liittymä Palvelutaso Koulutie - Vanha Valtatie B Kaunisnummentie - Kellokoskentie A Vanha Valtatie - Pohjoisväylä - Rajalinnantie A Nummimetsäntien - Nuohoojantien - Pohjoisväylän kiertroliittymä B Pohjoisväylän ja Vanhan valtatien liittymä (Tuusulan ja Järvenpään rajalla) A Pohjoisväylän ja Vanhan valtatien liittymä, rampin pää Pohjoisväylällä C - *%!(-4$(!$!! %# H> %&%& &&H+G>##%&) + '& + &&%3%# > '&&#%&%>?%# +6 + ' #% ')&& ' '++% &#' + '&&3? #%& 1>', #' > 3 + ( ) ( 3 + ( ) 1>' 3 + 1>' I-+ I 3 +) -& I-&>) I>) '+3 + ( + +%&'3+ )%&' #% +) &&?&& ( + %'##%&'&.5((!0-(.-7/8,0.0,,.8/ (1, 00.-5:-08(826*(0-8!.; 2<<<.5((!0

15 ,((,,-./(0,..1.2(00,--34.5(6(10/ Kuva 3-4. Kuvaukset liittymistä, joissa ei ole toiminnallisia ongelmia simulointitulosten mukaan. Kuviin on merkitty jonopituudet. > %&%& ),%% +?' )&& )+ %& ' 3 '++% >&&&# +,%% '%+' %8)% ' > %&%& % & & +%&' 3)3 > %&%& ),& & + )?' #% ' ' '++% )&3 & Kuva 3-5. Ohikulkutie Kellokoskentie liittymä, viivytykset vuoden 2030 iltahuipun ennustetilanteessa..5((!0-(.-7/8,0.0,,.8/ (1, 00.-5:-08(826*(0-8!.; 2<<<.5((!0

16 ,((,,-./(0,..1.2(00,--34.5(6(10/ Kuva 3-6. Ohikulkutie Kellokoskentie liittymä, jonopituudet vuoden 2030 iltahuipun ennustetilanteessa. ( + '?# % ) Ohikulkutie Kellokoskentie liittymä, viivytykset vuoden 2030 iltahuipun ennustetilanteessa kun lisäkaistat on lisätty..5((!0-(.-7/8,0.0,,.8/ (1, 00.-5:-08(826*(0-8!.; 2<<<.5((!0

17 ,((,,-./(0,..1.2(00,--34.5(6(10/ 3-8. Ohikulkutie Kellokoskentie liittymä, jonopituudet vuoden 2030 iltahuipun ennustetilanteessa kun lisäkaistat on lisätty. 1>& )> %&%& +' #& +#% ' ' '++% ))' '%')# & % # + > +&#'+>? 3 %+' ' > %&%& '1>& %+' %&&# #A%%3 &B+>? +> %&%& &#'%% &&&' A&%%%B %&&##1%+' %' ) )&'& )'&' %)&'& 1>& '> %&%& %+' %( %# & >&&&#% '' '++ #%&%% +D#% &8)> + % ' %+' '#%> %&%& 1>& 1 >> +%&'39 1>& '%+' % ( % > %&%& '3 %+' %% ' >>?'&& & &% +%&' 39)31>& )> %&%& + 8&'3 %+' %&) % % ' '++% ( +)#)+>+'#3 %&& &+>+? >? 8 +%>&# % # 3 &&% ( %' '? %&#' &&##& >?.5((!0-(.-7/8,0.0,,.8/ (1, 00.-5:-08(826*(0-8!.; 2<<<.5((!0

18 ,((,,-./(0,..1.2(00,--34.5(6(10/ Kuva 3-9. Vähänummentie ohikulkutie -liittymä (Järvenpäässä), viivytykset vuoden 2030 iltahuipun ennustetilanteessa. Kuva Vähänummentie ohikulkutie -liittymä (Järvenpäässä), jonopituudet vuoden 2030 iltahuipun ennustetilanteessa. > %&%& )>) '+ +#&&>%&&&&& %# 8 % &3 +% % % # +#%& ) &&?)' '++% +%&' 3)3( +' )%#%&) '#% &=+ % 5>? #% & '&&D ' # % # +8&#% # + '3>)&.5((!0-(.-7/8,0.0,,.8/ (1, 00.-5:-08(826*(0-8!.; 2<<<.5((!0

19 ,((,,-./(0,..1.2(00,--34.5(6(10/ 9 Kuva Ohikulkutie Pohjoisväylä viivytykset vuoden 2030 iltahuipun ennustetilanteessa.. Kuva Ohikulkutie Pohjoisväylä jonopituudet vuoden 2030 iltahuipun ennustetilanteessa. ( +& &# +'>' % D ( + >+' & +'A%&'3B( #%&>+# GI >)8 # G'&&+G>## ++ + &.5((!0-(.-7/8,0.0,,.8/ (1, 00.-5:-08(826*(0-8!.; 2<<<.5((!0

20 ,((,,-./(0,..1.2(00,--34.5(6(10/ Kuva Ohikulkutie Pohjoisväylä turbokiertoliittymänä. #& +>+' '>' '++% A%&'3B) '&&'?' #+% + %> && &'& Kuva Ohikulkutie Pohjoisväylä, turbo, viivytykset (sininen 0 sek. punainen 60 sek.) vuoden 2030 iltahuipun ennustetilanteessa. #& +>' ' )&& &&)) &&' 3?'> &&& )% A%&'3B.5((!0-(.-7/8,0.0,,.8/ (1, 00.-5:-08(826*(0-8!.; 2<<<.5((!0

21 ,((,,-./(0,..1.2(00,--34.5(6(10/ Kuva Ohikulkutie Pohjoisväylä, turbo -kierto, maksimijonot vuoden 2030 iltahuipun ennustetilanteessa. &&%%3( + '&> %&%& ' >>? Liittymä Palvelutaso Ohikulkutien Kellokoskentien Kaunisnummentien liittymä ** E, B Koulutien Vanhan valtatien Kirvesmiehentien liittymä A Ohikulkutie Pohjoisväylä liittymä (Rajalinna) peruskiertoliittymä H Ohikulkutie Pohjoisväylä liittymä (Rajalinna) turboliittymä A Linjatien Leppäsillantien liittymä A Linjatien Vanhan valtatien Toimelantie liittymä A Vanhan valtatien Nystenintien liittymä B Nummimetsäntien Nuohoojantien Pohjoisväylän liittymä C Vähänummentien - Ohikulkutien liittymä (Järvenpäässä) D 55#&&8 % #&.5((!0-(.-7/8,0.0,,.8/ (1, 00.-5:-08(826*(0-8!.; 2<<<.5((!0

22 ,((,,-./(0,..1.2(00,--34.5(6(10/.. (! + %'3&? +=% ' +)&3) % >&3 &' +> &#' -+%+ & > %&%& & 8%&> %&%& &&A' %&B (%&)&)#&#' + %'3&& &?I# + && &?3)&?&> # +' %>?& +# =&>)#3 ')%,> 8) >)#'& '+ +8 &' #' ' &&)& >)#')'& %. $/!(!/*%#0%!( $+!/$ /# =&%&' %++ %% (.CA%' ' B8)3 >% ' %%&&?' >& &)# %#%& & %#'>#%%++'''A.3 &B5&#)&% +& 1 &'=A99E9B8) ++ &>)#'%' ' 3 >)#'#% &%+'% >+'% %' 8#% )'+3 && & Taulukko 4-1. Valtioneuvoston päätöksen 993/92 mukaiset melutason ohjearvot. Melun A-painotettu keskiäänitaso (ekvivalenttitaso), LAeq, enintään Päivällä klo 7-22 Yöllä klo 22-7 ULKONA Asumiseen käytettävät alueet, virkistysalueet taajamissa ja niiden välittömässä läheisyydessä sekä hoitotai oppilaitoksia palvelevat alueet 1) 2) 55 db 45/50 db Loma-asumiseen käytettävät alueet, leirintäalueet, virkistysalueet taajamien ulkopuolella ja luonnonsuojelu- 3) 45 db 40 db alueet 4) SISÄLLÄ Asuin-, potilas- ja majoitushuoneet 35 db 30 db Opetus- ja kokoontumistilat 35 db - Liike- ja toimistohuoneet 45 db - 1) Uusilla alueilla melutason yöohjearvo on 45 db. 2) Oppilaitoksia palvelevilla alueilla ei sovelleta yöohjearvoa. 3) Yöohjearvoa ei sovelleta sellaisilla luonnonsuojelualueilla, joita ei yleisesti käytetä oleskeluun tai luonnon havainnointiin yöllä. 4) Loma-asumiseen käytettävillä alueilla taajamassa voidaan soveltaa asumiseen käytettävien alueiden ohjearvoja.5((!0-(.-7/8,0.0,,.8/ (1, 00.-5:-08(826*(0-8!.; 2<<<.5((!0

23 ,((,,-./(0,..1.2(00,--34.5(6(10/ -&& & +=)>)#'A?B> %& +%+ & & A?B)?> %& ')>)#'A?B8)%%&& 8'> &3 6& & +=)%% &+#'% & #' 6& &?+=)>)#' %%&& &?>'#% +& 6&?& #% /# = # =&% &%J'> %# %% 8 #3 %&J ' +%&& % &% '& & +>?%&' # %+ %'#% + H6& &&&' & H&% +?+#% & % )' && % & % 4&#% +&%# 3.-!!!(%+(0!1$ ' +%>& %# %? &' #&?3 %+>) 3)#? %&%)5&%> &?(.- +# =&%>) 5&%> + %+= &% %#%&? 5 &&??&&3 #?3 5 &?>) 8%#%&%+# ))#) + ' ' 8% % #%&%8%& %' )&& '%&'%) %&> >& * % 3(> # 8>) '+81>' 8,&& 8,%% 8,& & 8( ) % & '#%%' >3 >?+=&'> %&%& > %&%& D# 8+= &8? &&& A99 B&%? %# %+ ' +% &&)+%+3)& %% #% '&#%& %# A%>B% %3 &&?#' '> %&%& F8& F ')A3B&&? #' '% % 9F'&#%& %.)&')&% %+ %&'3 +)+%+ &#) &&% #')> %&%& &&3 %E>8 >) '+),%% + > ++? %E>)>3 ) '+% # +%E>5# &#) &%E> Kuva 4-2: Nykyiset nopeusrajoitukset. %#?+%+3)& %%+ %& += ' +8#? & #%&AB)3&'#)& %#%3 &&% %# 63' +%A9B8&%&)4& &? &&3 # %&?&% *#)+>+' ))& &%&&4 3 % %? &?'> 8&?&3 %&'&&%> ' &%.5((!0-(.-7/8,0.0,,.8/ (1, 00.-5:-08(826*(0-8!.; 2<<<.5((!0

24 ,((,,-./(0,..1.2(00,--34.5(6(10/ Taulukko 4-3. Käytetyt junaliikennetiedot. Nyky 2009 Ennuste 2030 Junatyyppi Lkm Lkm Keskipit Nopeus Lkm Lkm Keskipit Nopeus Pendolino 7-183*) IC IC Venäjä/pikajuna Venäjä/Nopea Z-juna/Sm **) **) Z-juna/veturi Tavarajunat *) yhdessä junassa 2 yksikköä a' 160 m **) Pys. Haarajoki * % 3(> # )I %#?&?D# 3) ) &%& %%#3 - %& '+ && 3 53 # ) %#?'##&&)&?? +=&& 3 &&&)?%#%&?'# 9>?+3 %# &%5&)?%#%&?#% +&%# > Kuva 4-4: Moottoritien meluesteitä Haarajoella.5((!0-(.-7/8,0.0,,.8/ (1, 00.-5:-08(826*(0-8!.; 2<<<.5((!0

25 , ((,,-./( 0,..1.2 (00, (6 (10 / Kuva 4-5: Oikoradan meluesteitä Haarajoella..!( Kuva 4-6. Melukarttojen väriselitteet. ' +% & % + ' &% # A B,# ' A? B + ++ % ' # '+=>+%% % 6& &? += >) ' ' ># ' # '+=>+%% % -+%+ & & += ) >) ' ># ' # '+=>+%% % A? B 5 &% # > += #% %+ #% & >) #' + ++ ) )? + & &,# ' % * # ) + += #% % 5 & & ) & #% +% %.)!( / * $!! %!( (!(!.)!%!( ( % #, % & # ) &% % 8) ' >) ' +, % % ) ' % ' > % %? 3 ' ) % % && 6& & ' &&? A B8 % % += ) % & &) > 3 & * # ) & & ) &.5 00 ((!0-(.-7 /8,.-5: ( 8 ** ( 0.0,,. %!!! % & +=? % E > I &&? ' %% % = A & & &% 8) +%+, % 6& &? % # & & # %& & = # 8 / * (0- ' ) >) #3 #'? + ++ #' + ++ & 3 + % >? 8 ) ) & % # 3 = ' & 8 & &&% % > 8 ' ' >, %% ) & % > > & % =) ' ## ' )? &'+=>+% & && B8 &? % &% 3 % & & ' & /= ) % %? > %& &? += >) #' & && ' >) #' 3 % ' ##,&& ), #% 3 > += >) #'? %& % + + ' > 5 & >) #' ' + + += % > # +' % > & & &? >) (1 8!.; +%+ & ) % 8) & ', 2 <<<.5 ((!0 && >) #' + & ++ & 5 3 8

26 ,((,,-./(0,..1.2(00,--34.5(6(10/ )%& %+=#% &>&&?%'+=A B.&' 3 '&&%'&% &% +%+ % & &% 8) #'&& &?> +=>)#'A?B8 %+ + '>)#')& A B %#?)# ' &3)>) ) % % =) >+' ' %%&&,& '&&?%'&%& & 8 ) ' +% &&&)&#'.)!(!!%!(!!(!!(% $(! 1&?? & %3&'#%%' >>? > %&%& %3 # %'&+%+ >?)?%,%%&?#% 3 '1>' E,& & I +>+? %#%' > %&%& % %# % 8) &%'? '##& % =) > # '?%& % %?' >)#'? '&&A B1>' &&?,& & -& )( ) 1>'3 & &&? %#)3%# &&8) &%'? -?? %#)& )'%& %? > % 8 '>3 )#'+ +& % = 5&?? %#%'' 8%# % 8) & ++'?8 '%>)#'+ +& % = 8 '+=%&& &?> +=>)#'A B > %&%& %+=' %&&*#)& *#)& & % +&#'&'&.)-!(!!%!(!!(!!$(!/$!1$( > %&%& '' %&&,%%&& > %&%& && '&? %#A,1(B' &&# %& +%+?& '#%%' >>? ( % )&'%+' + %> &%&& %E>&8 %&&# %& & && %+'&? ') >)#'?+ '&&&&I ++? A B)&& &? +=)>)#' ++?A B.& & >)#'+ + &3 #' )#% + +?+#% 3E+%+ & &>) '+ &4#'#) +?+#% 3E+%+ & &> %&%& &1>' %&3 &%>?,& & +%+ )+?+'& &> %&%& &1>'3 >) & 6&?& &> %&%& % &,&& ),#% ' &&? - ' %>?&% &&&?% &% ) + ++&& &?+=>)#'?,>?3+ +++%+ E&& &? ')>)#'?5& 3 '&>)#'+ +' +&> %&%& ' >>?% 5# && 8?&&# %& +%+ 5&>)#'+ ++ +%+ ) &,#')>) &' & & A3 &&)&%>?#B.). (!!%!( %#?)& % # + ' %)&' #) *#)&3 +=% %%&%%&&& )& %&&&# )&3 &% >& + >)#')*#)& & A IB.6 1!(*!/%!($+$%! #!! /# =&>)#'&&',%%& &&)& +%+3 %'&?& '#%%' >>? > %&%&.& #%&% %>? &'&)% % ' >>? > % 8 &&%.5((!0-(.-7/8,0.0,,.8/ (1, 00.-5:-08(826*(0-8!.; 2<<<.5((!0

27 ,((,,-./(0,..1.2(00,--34.5(6(10/ 3 )&>)#')'& % ## + #%&3 # '++' &% 8' )>)#''&+%+ %+' # 3 #% > %&%& ' >>?& %& %? &))%>3 &&#' '&&)& &%3%&&?&) % -+ ' #% &) &'?+=%#'+> #%&)&3 )&?&&)&% #% &) '&&& %& % '# && &% %' &' >>)#')+ +%' 8)&??++%#%&? '&&# *#)&& # &&)&# &,#')>3 ) &)+%+ 5&&)&#% &)?&% & '3 += %A%>?8&& & 3 &B%&'& I5&&)& #?+&#' 3 %>,> 3&&)&?+'> %&%& ' >>?& 3,>>)#'+ +')+%+ +?+#% 3E+%+ & &>) '+ &4#'#) ')>)#'+ ++>>) '+'&A B 5&&)& >>?%#%&' I 8 && 5& >)#' &'%%>A B +?+#% 3E+%+ & &> %&%& &1>' %&3 &%>? ')>)#'+ ++>> %&%& '&A B 5&&)& >>?%#%&' I ) %&&%>? 8&%?8+> && 5&? >)#' &'%%>A B,& & +%+ )+?+'& &> %&%& &1>'3 >) & ')>)#'+ ++>> %&%& '&A B 5&&)& 8&%?8 &&9 1 >> >? A &%&%%%>?%#B?& #% & >>?8%#%'' & &' 5& >)#' &'%%>A B 6&?& &> %&%& % &,&& ),#% ' &&? 6& &?+=)>)#'+ ++>> %&%& '&A B8 >) + +++= ')>)#'A B 5&&)& >>?%#%&' I?8 &&? ) 5&? >)#' &'%%>A B.& &*#)# &,#')>) & 5&>)#'+ +'&%+%+3& 8) + ++ '>)#'A )9B 5&&)& +%+,#')>) &'&' & )3 %)%# &% 6&?' && )%#%& > >? >)#''&>%%& &+? 3 &&)&?+ % +%+,#')%>?'&% %#.5((!0-(.-7/8,0.0,,.8/ (1, 00.-5:-08(826*(0-8!.; 2<<<.5((!0

28 ...\2031E_kaavakartta_liikenne-ennusteeseen.dgn :18:19

29 KELLOKOSKEN OSAYLEISKAAVA LIIKENTEEN NYKYTILA- JA ENNUSTETARKASTELU LÄHTÖTIETOJA Ennuste 2030 ALUE ASUKKAAT TYÖPAIKAT ASUKKAAT TYÖPAIKAT hautausmaa Sairaala

30 Koulujen, kirjaston, palvelutalon h vuonna (vuoden 2005 työpaikoissa mukana maanviljelijät, perhepäivähoitajat tavoite

31 Liite 3.1 Koulutie Vanha valtatie Kellokoskentie Kirvesmiehentie Koulutie Vanha valtatie Kellokoskentie Kaunisnummentie Kaunisnummentie Kellokoskentie

32 Nummimetsäntie Vanha valtatie Pohjoisväylä Nummimetsäntie Vanha valtatie Pohjoisväylä Pohjoisväylä Vanha valtatie

33 Ohikulkutie Kellokoskentie Kaunisnummentie Ohikulkutie Kellokoskentie Kaunisnummentie Koulutie Vanha valtatie Kellokoskentie Koulutie Vanha valtatie

34 Ohikulkutie Ohikulkutie Pohjoisväylä Linjatie Leppäsillantie

35 Linjatie Vanha valtatie Vanha valtatie Nystenintie

36 Nummimetsäntie Nuohojantie Pohjoisväylä ohikulkutie Vähänummentie ohikulkutie

37 Aita mp + 4 m Aita mp + 4 m 5 5 Nykyinen asuinalue/ täydennysrakentamiskohde Uusi tai oleellisesti muuttuva alue Nykyinen melueste, korkeus tiehen/rataan nähden (mp = korkeus maanpinnasta) Uutta melusuojausta edellyttävä kohde (kohdenro) Valli 3-4 m Valli 4 mkaide 1,5 m Aita 3 m Valli 2 m Kellokosken osayleiskaava Liikenne- ja meluselvitys db 65 < 60 < <= < <= < <= < <= 50 <= 45 1:20000 Liite 4.1: Tieliikenteen päiväajan (7-22) keskiäänitaso (LAeq) Nykytilanne (2009) nykyisellä tie- ja katuverkolla Melutilanne 2 m korkeudella maanpinnasta YLEISKARTTA PÄIVÄAJAN OHJEARVO YLITTYY KELTAISESTA OML VÄRIVYÖHYKKEESTÄ ALKAEN m

38 Aita mp + 4 m Aita mp + 4 m 5 5 Nykyinen asuinalue/ täydennysrakentamiskohde Uusi tai oleellisesti muuttuva alue Nykyinen melueste, korkeus tiehen/rataan nähden (mp = korkeus maanpinnasta) Uutta melusuojausta edellyttävä kohde (kohdenro) Valli 3-4 m Valli 4 mkaide 1,5 m Aita 3 m Valli 2 m Kellokosken osayleiskaava Liikenne- ja meluselvitys db 65 < 60 < <= < <= < <= < <= 50 <= 45 1:20000 Liite 4.2: Tieliikenteen yöajan (22-7) keskiäänitaso (LAeq) Nykytilanne (2009) nykyisellä tie- ja katuverkolla Melutilanne 2 m korkeudella maanpinnasta YLEISKARTTA UUSIEN ALUEIDEN YÖAJAN OHJEARVO YLITTYY OML VAALEANVIHREÄSTÄ VÄRI- VYÖHYKKEESTÄ ALKAEN m

39 Aita mp + 4 m 5 Nykyinen asuinalue/ täydennysrakentamiskohde Uusi tai oleellisesti muuttuva alue Nykyinen melueste, korkeus tiehen/rataan nähden (mp = korkeus maanpinnasta) Uutta melusuojausta edellyttävä kohde (kohdenro) Aita mp + 4 m 5 Valli 2 m Aita 3 m Kaide 1,5 m Valli 4 m Kellokosken osayleiskaava Liikenne- ja meluselvitys db 65 < 60 < <= < <= < <= < <= 50 <= 45 1:7500 Liite 4.3: Tieliikenteen päiväajan (7-22) keskiäänitaso (LAeq) Nykytilanne (2009) nykyisellä tie- ja katuverkolla Melutilanne 2 m korkeudella maanpinnasta HAARAJOKI PÄIVÄAJAN OHJEARVO YLITTYY KELTAISESTA OML VÄRIVYÖHYKKEESTÄ ALKAEN m

40 Aita mp + 4 m 5 Nykyinen asuinalue/ täydennysrakentamiskohde Uusi tai oleellisesti muuttuva alue Nykyinen melueste, korkeus tiehen/rataan nähden (mp = korkeus maanpinnasta) Uutta melusuojausta edellyttävä kohde (kohdenro) Aita mp + 4 m 5 Valli 2 m Aita 3 m Kaide 1,5 m Valli 4 m Kellokosken osayleiskaava Liikenne- ja meluselvitys db 65 < 60 < <= < <= < <= < <= 50 <= 45 1:7500 Liite 4.4: Tieliikenteen yöajan (22-7) keskiäänitaso (LAeq) Nykytilanne (2009) nykyisellä tie- ja katuverkolla Melutilanne 2 m korkeudella maanpinnasta HAARAJOKI UUSIEN ALUEIDEN YÖAJAN OHJEARVO YLITTYY OML VAALEANVIHREÄSTÄ VÄRI- VYÖHYKKEESTÄ ALKAEN m

41 Aita mp + 4 m Aita mp + 4 m 5 5 Nykyinen asuinalue/ täydennysrakentamiskohde Uusi tai oleellisesti muuttuva alue Nykyinen melueste, korkeus tiehen/rataan nähden (mp = korkeus maanpinnasta) Uutta melusuojausta edellyttävä kohde (kohdenro) Valli 3-4 m Valli 4 mkaide 1,5 m Aita 3 m Valli 2 m Kellokosken osayleiskaava Liikenne- ja meluselvitys db 65 < 60 < <= < <= < <= < <= 50 <= 45 1:20000 Liite 4.5: Tieliikenteen päiväajan (7-22) keskiäänitaso (LAeq) Ennustetilanne 2030 ilman ohikulkutietä Melutilanne 2 m korkeudella maanpinnasta YLEISKARTTA PÄIVÄAJAN OHJEARVO YLITTYY KELTAISESTA OML VÄRIVYÖHYKKEESTÄ ALKAEN m

42 Aita mp + 4 m Aita mp + 4 m 5 5 Nykyinen asuinalue/ täydennysrakentamiskohde Uusi tai oleellisesti muuttuva alue Nykyinen melueste, korkeus tiehen/rataan nähden (mp = korkeus maanpinnasta) Uutta melusuojausta edellyttävä kohde (kohdenro) Valli 3-4 m Valli 4 mkaide 1,5 m Aita 3 m Valli 2 m Kellokosken osayleiskaava Liikenne- ja meluselvitys db 65 < 60 < <= < <= < <= < <= 50 <= 45 1:20000 Liite 4.6: Tieliikenteen yöajan (22-7) keskiäänitaso (LAeq) Ennustetilanne 2030 ilman ohikulkutietä Melutilanne 2 m korkeudella maanpinnasta YLEISKARTTA UUSIEN ALUEIDEN YÖAJAN OHJEARVO YLITTYY OML VAALEANVIHREÄSTÄ VÄRI- VYÖHYKKEESTÄ ALKAEN m

43 Aita mp + 4 m Aita mp + 4 m 5 5 Nykyinen asuinalue/ täydennysrakentamiskohde Uusi tai oleellisesti muuttuva alue Nykyinen melueste, korkeus tiehen/rataan nähden (mp = korkeus maanpinnasta) Uutta melusuojausta edellyttävä kohde (kohdenro) Valli 3-4 m Valli 4 mkaide 1,5 m Aita 3 m Valli 2 m Kellokosken osayleiskaava Liikenne- ja meluselvitys db 65 < 60 < <= < <= < <= < <= 50 <= 45 Liite 4.7: Tieliikenteen päiväajan (7-22) keskiäänitaso (LAeq) Ennustetilanne 2030, ohikulkutie toteutettu Melutilanne 2 m korkeudella maanpinnasta YLEISKARTTA PÄIVÄAJAN OHJEARVO YLITTYY KELTAISESTA OML VÄRIVYÖHYKKEESTÄ ALKAEN 1: m

44 4 2 Aita mp + 4 m Aita mp + 4 m 5 5 Nykyinen asuinalue/ täydennysrakentamiskohde Uusi tai oleellisesti muuttuva alue Nykyinen melueste, korkeus tiehen/rataan nähden (mp = korkeus maanpinnasta) Uutta melusuojausta edellyttävä kohde (kohdenro) Valli 3-4 m Valli 4 mkaide 1,5 m Aita 3 m Valli 2 m Kellokosken osayleiskaava Liikenne- ja meluselvitys db 65 < 60 < <= < <= < <= < <= 50 <= 45 Liite 4.8: Tieliikenteen yöajan (22-7) keskiäänitaso (LAeq) Ennustetilanne 2030, ohikulkutie toteutettu Melutilanne 2 m korkeudella maanpinnasta YLEISKARTTA UUSIEN ALUEIDEN YÖAJAN OHJEARVO YLITTYY OML VAALEANVIHREÄSTÄ VÄRI- VYÖHYKKEESTÄ ALKAEN 1: m

45 Aita mp + 4 m 5 Nykyinen asuinalue/ täydennysrakentamiskohde Uusi tai oleellisesti muuttuva alue Nykyinen melueste, korkeus tiehen/rataan nähden (mp = korkeus maanpinnasta) Uutta melusuojausta edellyttävä kohde (kohdenro) Aita mp + 4 m 5 Valli 2 m Aita 3 m Kaide 1,5 m Valli 4 m Kellokosken osayleiskaava Liikenne- ja meluselvitys db 65 < 60 < <= < <= < <= < <= 50 <= 45 Liite 4.9: Tieliikenteen päiväajan (7-22) keskiäänitaso (LAeq) Ennustetilanne 2030, ohikulkutie toteutettu Melutilanne 2 m korkeudella maanpinnasta HAARAJOKI PÄIVÄAJAN OHJEARVO YLITTYY KELTAISESTA OML VÄRIVYÖHYKKEESTÄ ALKAEN 1: m

46 Aita mp + 4 m 5 Nykyinen asuinalue/ täydennysrakentamiskohde Uusi tai oleellisesti muuttuva alue Nykyinen melueste, korkeus tiehen/rataan nähden (mp = korkeus maanpinnasta) Uutta melusuojausta edellyttävä kohde (kohdenro) Aita mp + 4 m 5 Valli 2 m Aita 3 m Kaide 1,5 m Valli 4 m Kellokosken osayleiskaava Liikenne- ja meluselvitys db 65 < 60 < <= < <= < <= < <= 50 <= 45 Liite 4.10: Tieliikenteen yöajan (22-7) keskiäänitaso (LAeq) Ennustetilanne 2030, ohikulkutie toteutettu Melutilanne 2 m korkeudella maanpinnasta HAARAJOKI UUSIEN ALUEIDEN YÖAJAN OHJEARVO YLITTYY OML VAALEANVIHREÄSTÄ VÄRI- VYÖHYKKEESTÄ ALKAEN 1: m

47 Aita mp + 4 m 5 Nykyinen asuinalue/ täydennysrakentamiskohde Uusi tai oleellisesti muuttuva alue Nykyinen melueste, korkeus tiehen/rataan nähden (mp = korkeus maanpinnasta) Uutta melusuojausta edellyttävä kohde (kohdenro) Aita mp + 4 m Valli 2 m Aita 3 m Kaide 1,5 m Valli 4 m Kellokosken osayleiskaava Liikenne- ja meluselvitys db 65 < 60 < <= < <= < <= < <= 50 <= 45 1:20000 Liite 4.11: Junaliikenteen päiväajan (7-22) keskiäänitaso (LAeq) Nykytilanne (2009) Melutilanne 2 m korkeudella maanpinnasta HAARAJOKI PÄIVÄAJAN OHJEARVO YLITTYY KELTAISESTA OML VÄRIVYÖHYKKEESTÄ ALKAEN m

48 Aita mp + 4 m 5 Nykyinen asuinalue/ täydennysrakentamiskohde Uusi tai oleellisesti muuttuva alue Nykyinen melueste, korkeus tiehen/rataan nähden (mp = korkeus maanpinnasta) Uutta melusuojausta edellyttävä kohde (kohdenro) Aita mp + 4 m Valli 2 m Aita 3 m Kaide 1,5 m Valli 4 m Kellokosken osayleiskaava Liikenne- ja meluselvitys db 65 < 60 < <= < <= < <= < <= 50 <= 45 1:20000 Liite 4.12: Junaliikenteen yöajan (22-7) keskiäänitaso (LAeq) Nykytilanne (2009) Melutilanne 2 m korkeudella maanpinnasta HAARAJOKI UUSIEN ALUEIDEN YÖAJAN OHJEARVO YLITTYY OML VAALEANVIHREÄSTÄ VÄRI- VYÖHYKKEESTÄ ALKAEN m

49 Aita mp + 4 m 5 Nykyinen asuinalue/ täydennysrakentamiskohde Uusi tai oleellisesti muuttuva alue Nykyinen melueste, korkeus tiehen/rataan nähden (mp = korkeus maanpinnasta) Uutta melusuojausta edellyttävä kohde (kohdenro) Aita mp + 4 m Valli 2 m Aita 3 m Kaide 1,5 m Valli 4 m Kellokosken osayleiskaava Liikenne- ja meluselvitys db 65 < 60 < <= < <= < <= < <= 50 <= 45 1:20000 Liite 4.13: Junaliikenteen päiväajan (7-22) keskiäänitaso (LAeq) Ennustetilanne 2030 Melutilanne 2 m korkeudella maanpinnasta HAARAJOKI PÄIVÄAJAN OHJEARVO YLITTYY KELTAISESTA OML VÄRIVYÖHYKKEESTÄ ALKAEN m

50 Aita mp + 4 m 5 Nykyinen asuinalue/ täydennysrakentamiskohde Uusi tai oleellisesti muuttuva alue Nykyinen melueste, korkeus tiehen/rataan nähden (mp = korkeus maanpinnasta) Uutta melusuojausta edellyttävä kohde (kohdenro) Aita mp + 4 m Valli 2 m Aita 3 m Kaide 1,5 m Valli 4 m Kellokosken osayleiskaava Liikenne- ja meluselvitys db 65 < 60 < <= < <= < <= < <= 50 <= 45 1:20000 Liite 4.14: Junaliikenteen yöajan (22-7) keskiäänitaso (LAeq) Ennustetilanne 2030 Melutilanne 2 m korkeudella maanpinnasta HAARAJOKI UUSIEN ALUEIDEN YÖAJAN OHJEARVO YLITTYY OML VAALEANVIHREÄSTÄ VÄRI- VYÖHYKKEESTÄ ALKAEN m

51 Nykyinen asuinalue/ täydennysrakentamiskohde Uusi tai oleellisesti muuttuva alue Nykyinen melueste, korkeus tiehen/rataan nähden (mp = korkeus maanpinnasta) Uusi melueste Meluvalli tai -aita tie + 2 m Kellokosken osayleiskaava Liikenne- ja meluselvitys db 65 < 60 < <= < <= < <= < <= 50 <= 45 1:5000 Liite 4.15: Tieliikenteen päiväajan (7-22) keskiäänitaso (LAeq) Ennustetilanne 2030 melusuojaustoimenpitein, ohikulkutie toteutettu Melutilanne 2 m korkeudella maanpinnasta MELUSUOJAUSKOHDE 1 PÄIVÄAJAN OHJEARVO YLITTYY KELTAISESTA OML VÄRIVYÖHYKKEESTÄ ALKAEN m

52 Nykyinen asuinalue/ täydennysrakentamiskohde Uusi tai oleellisesti muuttuva alue Nykyinen melueste, korkeus tiehen/rataan nähden (mp = korkeus maanpinnasta) Uusi melueste Meluvalli tai -aita tie + 2 m, Meluvalli tai -aita tie + 2 m, sillalla melukaide 1,2 m Melukaide 1,2 m Kellokosken osayleiskaava Liikenne- ja meluselvitys db 65 < 60 < <= < <= < <= < <= 50 <= 45 1:5000 Liite 4.16: Tieliikenteen päiväajan (7-22) keskiäänitaso (LAeq) Ennustetilanne 2030 melusuojaustoimenpitein, ohikulkutie toteutettu Melutilanne 2 m korkeudella maanpinnasta MELUSUOJAUSKOHTEET 2-3 PÄIVÄAJAN OHJEARVO YLITTYY KELTAISESTA OML VÄRIVYÖHYKKEESTÄ ALKAEN m

53 Nykyinen asuinalue/ täydennysrakentamiskohde Uusi tai oleellisesti muuttuva alue Nykyinen melueste, korkeus tiehen/rataan nähden (mp = korkeus maanpinnasta) Uusi melueste Meluvalli tai -aita tie + 2 m, Meluvalli tai -aita tie + 2 m, Kellokosken osayleiskaava Liikenne- ja meluselvitys db 65 < 60 < <= < <= < <= < <= 50 <= 45 1:5000 Liite 4.17: Tieliikenteen yöajan (22-7) keskiäänitaso (LAeq) Ennustetilanne 2030 melusuojaustoimenpitein, ohikulkutie toteutettu Melutilanne 2 m korkeudella maanpinnasta MELUSUOJAUSKOHDE 4 UUSIEN ALUEIDEN YÖAJAN OHJEARVO YLITTYY OML VAALEANVIHREÄSTÄ VÄRI- VYÖHYKKEESTÄ ALKAEN m

54 Aita mp + 4 m Nykyinen asuinalue/ täydennysrakentamiskohde Uusi tai oleellisesti muuttuva alue Nykyinen melueste, korkeus tiehen/rataan nähden (mp = korkeus maanpinnasta) Uusi melueste Aita mp + 4 m Uusi meluvalli 4 m Aita 3 m Kaide 1,5 m Kellokosken osayleiskaava Liikenne- ja meluselvitys A db 65 < 60 < <= < <= < <= < <= 50 <= 45 1:5000 Liite 4.18: Tieliikenteen päiväajan (7-22) keskiäänitaso (LAeq) Ennustetilanne 2030 melusuojaustoimenpitein, ohikulkutie toteutettu Melutilanne 2 m korkeudella maanpinnasta MELUSUOJAUSKOHDE 5 PÄIVÄAJAN OHJEARVO YLITTYY KELTAISESTA OML VÄRIVYÖHYKKEESTÄ ALKAEN m

Melumallinnus Kauramäki / Etelä-Keljo

Melumallinnus Kauramäki / Etelä-Keljo Melumallinnus Kauramäki / Etelä-Keljo JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAAVOITUS 2012 (9.3.2012) 1 TYÖN TARKOITUS Tässä melumallinnuksessa on tarkasteltu Ysitien(Vt 9) tieliikenteen aiheuttamaa melutasoa Etelä-Keljon

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA MELUSELVITYS

MÄNTSÄLÄN KUNTA MELUSELVITYS Vastaanottaja Mäntsälän kunta Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 04/2013 MÄNTSÄLÄN KUNTA MELUSELVITYS MÄNTSÄLÄN KUNTA MELUSELVITYS Päivämäärä 23/04/2013 Laatija Timo Korkee Tarkastaja Jussi Kurikka-Oja

Lisätiedot

Vastaanottaja Lapuan kaupunki. Asiakirjatyyppi Raportti. Päivämäärä 3.4.2013 LAPUAN KAUPUNKI POUTUNLEHDON ASEMAKAAVAN MELUSELVITYS

Vastaanottaja Lapuan kaupunki. Asiakirjatyyppi Raportti. Päivämäärä 3.4.2013 LAPUAN KAUPUNKI POUTUNLEHDON ASEMAKAAVAN MELUSELVITYS Vastaanottaja Lapuan kaupunki Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 3.4.2013 LAPUAN KAUPUNKI POUTUNLEHDON ASEMAKAAVAN MELUSELVITYS LAPUAN KAUPUNKI POUTUNLEHDON ASEMAKAAVAN MELUSELVITYS Päivämäärä 03/04/2013

Lisätiedot

MELUSELVITYS JOKIKYLÄ, HAUKIPUDAS

MELUSELVITYS JOKIKYLÄ, HAUKIPUDAS Vastaanottaja Haukiputaan kunta Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 30.8.2011 MELUSELVITYS JOKIKYLÄ, HAUKIPUDAS JOKIKYLÄ, HAUKIPUDAS 1 Päivämäärä 30.8.2011 Laatija Marja Pussinen Tarkastaja Sanna Kaikkonen

Lisätiedot

Vastaanottaja Trafix Oy. Asiakirjatyyppi Meluselvitys. Päivämäärä YLÖJÄRVEN LIIKENNEJÄRJESTELMÄ- SUUNNITELMA MELUSELVITYS

Vastaanottaja Trafix Oy. Asiakirjatyyppi Meluselvitys. Päivämäärä YLÖJÄRVEN LIIKENNEJÄRJESTELMÄ- SUUNNITELMA MELUSELVITYS Vastaanottaja Trafix Oy Asiakirjatyyppi Meluselvitys Päivämäärä 18.11.013 YLÖJÄRVEN LIIKENNEJÄRJESTELMÄ- SUUNNITELMA YLÖJÄRVEN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA Päivämäärä 18.11.013 Laatija Jari Hosiokangas

Lisätiedot

Hangon Krogarsin meluselvitys

Hangon Krogarsin meluselvitys S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A LANTMÄTARE AB ÖHMAN Hangon Krogarsin meluselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Raportti 1 (5) Matti Manninen Sisällysluettelo 1 Taustaa... 1 2 Ympäristömelun

Lisätiedot

Korkinmäki tilat r:no 2:45 ja 2:60

Korkinmäki tilat r:no 2:45 ja 2:60 Rambøll Finland Oy Tampereen kaupunki Korkinmäki tilat r:no 2:45 ja 2:60 Ympäristömeluselvitys 25.11.2008 Korkinmäki tilat r:no 2:45 ja 2:60 Tampereen kaupunki Meluselvitys 25.11.2008 Viite 82109415 Versio

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA EPAALA - PÄLKÄNEVEDENTIE, MELUSELVITYS

PÄLKÄNEEN KUNTA EPAALA - PÄLKÄNEVEDENTIE, MELUSELVITYS Kaavaselostus, liite 2: Epaala-Pälkänevedentie, meluselvitys Vastaanottaja Pälkäneen kunta Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 5.8.2011 PÄLKÄNEEN KUNTA EPAALA - PÄLKÄNEVEDENTIE, MELUSELVITYS PÄLKÄNEEN

Lisätiedot

Melumallinnus Pellonreuna

Melumallinnus Pellonreuna Melumallinnus Pellonreuna JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAAVOITUS 2017 (28.4.2017) 1 TYÖN TARKOITUS Tässä melumallinnuksessa on tarkasteltu Kuokkalan Tikanväylän ja Pohjanlahdentien liikenteen aiheuttaman melun

Lisätiedot

RAHOLAN KARTANON ALUEEN ASEMAKAAVA NRO 8304 MELUSELVITYKSEN PÄIVITYS

RAHOLAN KARTANON ALUEEN ASEMAKAAVA NRO 8304 MELUSELVITYKSEN PÄIVITYS Vastaanottaja Tampereen Tilakeskus Asiakirjatyyppi Meluselvitys ID 1 196 308 Päivämäärä 25.8.2014 RAHOLAN KARTANON ALUEEN ASEMAKAAVA NRO 8304 MELUSELVITYKSEN PÄIVITYS RAHOLAN KARTANON ALUEEN ASEMAKAAVA

Lisätiedot

KASURILA 3 (OLKINUORA) ASEMAKAAVA, SIILINJÄRVI MELUSELVITYS

KASURILA 3 (OLKINUORA) ASEMAKAAVA, SIILINJÄRVI MELUSELVITYS Vastaanottaja Siilinjärven kunta Asiakirjatyyppi Meluselvitys Päivämäärä 11.2.2011 KASURILA 3 (OLKINUORA) ASEMAKAAVA, KASURILA 3 (OLKINUORA) ASEMAKAAVA, Päivämäärä 11.2.2011 Laatija Tarkastaja Jari Hosiokangas

Lisätiedot

Nurmon keskustan OYK:n tarkistuksen meluselvitys

Nurmon keskustan OYK:n tarkistuksen meluselvitys S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A SEINÄJOEN KAUPUNKI Nurmon keskustan OYK:n tarkistuksen meluselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 14.9.2015 P25797P001 Raportti i P25797P001 Matti Manninen

Lisätiedot

S. Jokinen 13.8.2012 2 (5) LIITE 2. Rautatieliikenteen aiheuttamat yömelualueet (klo 22-7) Siuntion aseman pohjoispuolella

S. Jokinen 13.8.2012 2 (5) LIITE 2. Rautatieliikenteen aiheuttamat yömelualueet (klo 22-7) Siuntion aseman pohjoispuolella Siuntion aseman pohjoispuolen meluselvitys päivitetty 13.8.2012 S. Jokinen 13.8.2012 2 (5) SISÄLLYSLUETTELO 1 Esipuhe... 3 2 Menetelmät ja lähtötiedot... 3 3 Ohjearvot... 3 4 Raideliikennemelun leviäminen...

Lisätiedot

KORTTELIN 374 MELUSELVITYS, RAUMA RAUMAN KAUPUNKI

KORTTELIN 374 MELUSELVITYS, RAUMA RAUMAN KAUPUNKI Vastaanottaja Rauman kaupunki Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 23.6.2014 KORTTELIN 374 MELUSELVITYS, RAUMA RAUMAN KAUPUNKI KORTTELIN 374 MELUSELVITYS, RAUMA RAUMAN KAUPUNKI Päivämäärä 23.6.2014 Laatija

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNGIN MELUSELVITYS

KANKAANPÄÄN KAUPUNGIN MELUSELVITYS KANKAANPÄÄN KAUPUNGIN MELUSELVITYS 15.4.2011 Laura Gröhn MUISTIO 15.4.2011 Sivu 2 / 8 Sisällysluettelo 1. Työn tarkoitus... 3 2. Menetelmät ja lähtötiedot... 3 2.1 Maastomalli... 3 2.2 Liikennemäärät...

Lisätiedot

Meijeritien asemakaavan meluselvitys

Meijeritien asemakaavan meluselvitys SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA PAIMION KAUPUNKI Meijeritien asemakaavan meluselvitys Raportti LUONNOS FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 18.6.2015 Raportti 1 (5) Matti Manninen 18.6.2015 Sisällysluettelo 1 Taustaa...

Lisätiedot

Vt 4 välillä Alakorkalo-Rovaniemi

Vt 4 välillä Alakorkalo-Rovaniemi Ramboll Finland Oy Rovaniemen kaupunki Vt 4 välillä Alakorkalo-Rovaniemi Meluselvitys Lokakuu 006 Vt 4 välillä Alakorkalo- Rovaniemi Lokakuu 006 Viite Versio Pvm 7.11.006 Hyväksynyt Tarkistanut Kirjoittanut

Lisätiedot

LEHMON OSAYLEISKAAVA-ALUEEN MELUSELVITYS

LEHMON OSAYLEISKAAVA-ALUEEN MELUSELVITYS FCG Finnish Consulting Group Oy Kontiolahden kunta LEHMON OSAYLEISKAAVA-ALUEEN MELUSELVITYS Raportti 433-P11702 10.1.2011 FCG Finnish Consulting Group Oy Raportti I 10.1.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1 Taustaa...

Lisätiedot

Keskusta-asemanseudun osayleiskaavan meluselvitys

Keskusta-asemanseudun osayleiskaavan meluselvitys S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A LIITE 30 MYNÄMÄEN KUNTA Keskusta-asemanseudun osayleiskaavan meluselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 10.6.2013 Raportti 1 (5) Matti Manninen 10.6.2013

Lisätiedot

Eritasoliittymän suunnittelu kantatielle 67 Joupin alueelle, Seinäjoki MELUSELVITYS 20.8.2009. Seinäjoen kaupunki

Eritasoliittymän suunnittelu kantatielle 67 Joupin alueelle, Seinäjoki MELUSELVITYS 20.8.2009. Seinäjoen kaupunki Eritasoliittymän suunnittelu kantatielle 67 Joupin alueelle, Seinäjoki 20.8.2009 Seinäjoen kaupunki Eritasoliittymän suunnittelu kantatielle 67 Joupin alueelle 2 (5) SISÄLLYSLUETTELO 1 TYÖN TAUSTA JA LÄHTÖKOHDAT...

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA, MAANKÄYTTÖPALVELUT MÄNNIKÖN JATKE, ASEMAKAAVAN YMPÄRISTÖMELUSELVITYS

MÄNTSÄLÄN KUNTA, MAANKÄYTTÖPALVELUT MÄNNIKÖN JATKE, ASEMAKAAVAN YMPÄRISTÖMELUSELVITYS Vastaanottaja Mäntsälän kunta, Maankäyttöpalvelut Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 23.3.2015 MÄNTSÄLÄN KUNTA, MAANKÄYTTÖPALVELUT MÄNNIKÖN JATKE, ASEMAKAAVAN YMPÄRISTÖMELUSELVITYS MÄNTSÄLÄN KUNTA, MAANKÄYTTÖPALVELUT

Lisätiedot

Ylöjärven Kolmenkulman teollisuusalueen meluselvitys

Ylöjärven Kolmenkulman teollisuusalueen meluselvitys Ylöjärven Kolmenkulman teollisuusalueen meluselvitys Ylöjärven kaupunki Anne Määttä Siru Parviainen 7.11.2013 1 Taustatiedot Tässä meluselvityksessä on tarkasteltu Ylöjärven kaupungin Kolmenkulman alueelle

Lisätiedot

Kaavan 8231 meluselvitys

Kaavan 8231 meluselvitys Kaavan 8231 meluselvitys Hanke: Pvm: 11.7.2008 Laatinut: Petri Jokinen Tausta Tampereen kaupunki tekee asemakaavan muutosta Pohtolan kaupunginosassa, korttelissa 2582. Tätä tarkoitusta varten Mittaus-

Lisätiedot

Hiidenmäen meluselvitys

Hiidenmäen meluselvitys Hiidenmäen meluselvitys Hanke: Pvm: 15.6.2009 Laatinut: Petri Jokinen Tausta Tampereen kaupunki tekee asemakaavaa (8111 ja 8255) Ruskon kaupunginosassa. Tätä tarkoitusta varten on valmistanut melumallin

Lisätiedot

Meluselvitys, Ylikylä - Vennivaara, Rovaniemi

Meluselvitys, Ylikylä - Vennivaara, Rovaniemi Meluselvitys, Ylikylä - Vennivaara, Rovaniemi Tammikuu 2008 Viite Versio 1 Pvm 7.2.2008 Hyväksynyt Tarkistanut Kirjoittanut DI Marja Pussinen Ramboll Kiviharjuntie 11 90220 Oulu Finland Puhelin: 020 755

Lisätiedot

Kaavan 8159 meluselvitys

Kaavan 8159 meluselvitys Tampereen kaupunki Suunnittelupalvelut Mittaus- ja Geotekniikkayksikkö Kaavan 8159 meluselvitys Hanke: 4010025 Pvm: 29.5.2008 Laatinut: Petri Jokinen SUUNNITTELUPALVELUT MITTAUS- JA GEOTEKNIIKKAYKSIKKÖ

Lisätiedot

FCG Planeko Oy. Pöytyän kunta KYRÖN MELUSELVITYS. Raportti 589-D4110

FCG Planeko Oy. Pöytyän kunta KYRÖN MELUSELVITYS. Raportti 589-D4110 FCG Planeko Oy Pöytyän kunta KYRÖN MELUSELVITYS Raportti 589-D4110 16.10.2009 FCG Planeko Oy Raportti I 16.10.2009 SISÄLLYSLUETTELO 1 Taustaa... 1 2 Ympäristömelun ohjearvot... 1 3 Lähtötiedot... 2 3.1

Lisätiedot

Vt 6 parantaminen Kärjen kylän kohdalla ja rinnakkaistiejärjestelyt, Lappeenranta

Vt 6 parantaminen Kärjen kylän kohdalla ja rinnakkaistiejärjestelyt, Lappeenranta Rambøll Finland Oy Tiehallinto/ Kaakkois-Suomen tiepiiri Vt 6 parantaminen Kärjen kylän kohdalla ja rinnakkaistiejärjestelyt, Lappeenranta Tiesuunnitelma Ympäristömeluselvitys 10.7.2009 Vt 6 parantaminen

Lisätiedot

Niskaperän osayleiskaavan meluselvitys

Niskaperän osayleiskaavan meluselvitys ROVANIEMEN KAUPUNKI Niskaperän osayleiskaavan meluselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 31.5.2016 P26781P002 Raportti 1 (5) Manninen Matti 31.5.2016 Sisällysluettelo 1 Taustaa... 1 2 Ympäristömelun

Lisätiedot

Siuntion aseman pohjoispuolen meluselvitys 17.3.2008

Siuntion aseman pohjoispuolen meluselvitys 17.3.2008 Siuntion aseman pohjoispuolen meluselvitys 17.3.2008 S. Jokinen 17.3.2008 2 (5) SISÄLLYSLUETTELO 1 Esipuhe...3 2 Menetelmät ja lähtötiedot...3 3 Ohjearvot...3 4 Raideliikennemelun leviäminen...4 5 Johtopäätökset...4

Lisätiedot

Valtatie Pyhäjoen keskustan pääliittymän kohdalla (vt8 Virastotie Annalantie), Pyhäjoki Melutarkastelu

Valtatie Pyhäjoen keskustan pääliittymän kohdalla (vt8 Virastotie Annalantie), Pyhäjoki Melutarkastelu V8 Valtatie Pyhäjoen keskustan pääliittymän kohdalla (vt8 Virastotie Annalantie), Pyhäjoki Melutarkastelu 19.11.2012 Projektinumero: 304316 2 (6) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Lähtötiedot ja menetelmät...

Lisätiedot

Immersbyn osayleiskaavan meluselvitys

Immersbyn osayleiskaavan meluselvitys S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A SIPOON KUNTA, KEHITYS- JA KAAVOITUSKESKUS, KAAVOITUSYKSIKKÖ Immersbyn osayleiskaavan meluselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P16134 Raportti 1 (5) Manninen

Lisätiedot

Mänttä-Vilppulan keskustaajaman OYK:n meluselvitys

Mänttä-Vilppulan keskustaajaman OYK:n meluselvitys S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI Mänttä-Vilppulan keskustaajaman OYK:n meluselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 18.11.2015 P23846P002 Raportti i P23846P002

Lisätiedot

Keskustan osayleiskaavan meluselvitys

Keskustan osayleiskaavan meluselvitys SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA EURAN KUNTA Keskustan osayleiskaavan meluselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Raportti 1 (10) Matti Manninen Sisällysluettelo 1 Taustaa... 1 2 Ympäristömelun ohjearvot...

Lisätiedot

Kaavan 8335 meluselvitys

Kaavan 8335 meluselvitys Kaavan 8335 meluselvitys Hanke: 4022878 Pvm: 10.12.2010, korjattu 21.12.2010 Laatinut: Petri Jokinen Tausta Tampereen kaupunki tekee asemakaavamuutosta kiinteistölle VI -93-38. Tässä selvityksessä tarkastellaan

Lisätiedot

16T-4 Valtatien 6 parantaminen välillä Hevossuo Nappa, Kouvola Tiesuunnitelman meluselvitys

16T-4 Valtatien 6 parantaminen välillä Hevossuo Nappa, Kouvola Tiesuunnitelman meluselvitys 16T-4 Valtatien 6 parantaminen välillä Hevossuo Nappa, Kouvola Tiesuunnitelman meluselvitys Siru Parviainen 16T-4 Valtatien 6 parantaminen välillä Hevossuo Nappa, Kouvola 2 (3) 1 Taustatiedot ja nykytilanne

Lisätiedot

Leppävirran taajaman ja sen ympäristön osayleiskaava

Leppävirran taajaman ja sen ympäristön osayleiskaava Leppävirran taajaman ja sen ympäristön osayleiskaava Meluselvitys 17.3.2014 ALKUSANAT Meluselvitys on laadittu Leppävirran taajaman ja sen ympäristön osayleiskaavaa varten. Osayleiskaavan tavoitteina ovat

Lisätiedot

HUHTIMON ALUE, RIIHIMÄKI LIIKENNEMELUSELVITYS

HUHTIMON ALUE, RIIHIMÄKI LIIKENNEMELUSELVITYS Vastaanottaja Riihimäen kaupunki Asiakirjatyyppi Meluselvitys Päivämäärä 17.12.2015 HUHTIMON ALUE, RIIHIMÄKI LIIKENNEMELUSELVITYS HUHTIMON LIIKENNEMELUSELVITYS Päivämäärä 17.12.2015 Laatija Tarkastaja

Lisätiedot

Meijeritien asemakaavan meluselvitys

Meijeritien asemakaavan meluselvitys SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA PAIMION KAUPUNKI Meijeritien asemakaavan meluselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 22.12.2015 Raportti 1 (5) Matti Manninen 22.12.2015 Sisällysluettelo 1 Taustaa...

Lisätiedot

SAMMONKATU ASEMAKAAVAN MUUTOS, TAMPERE MELUSELVITYS

SAMMONKATU ASEMAKAAVAN MUUTOS, TAMPERE MELUSELVITYS Vastaanottaja NCC Rakennus Oy/Asuminen Asiakirjatyyppi Meluselvitys Päivämäärä 08/2011 SAMMONKATU 52-54 ASEMAKAAVAN MUUTOS, TAMPERE MELUSELVITYS SAMMONKATU 52-54 ASEMAKAAVAN MUUTOS, TAMPERE MELUSELVITYS

Lisätiedot

PETSAMO, XXI KAUPUNGINOSA, KAAVA NRO. 8083, ASEMAKAAVAN MUUTOS, TAMPERE MELUSELVITYS

PETSAMO, XXI KAUPUNGINOSA, KAAVA NRO. 8083, ASEMAKAAVAN MUUTOS, TAMPERE MELUSELVITYS Vastaanottaja Tampereen kaupunki Kaupunkiympäristön kehittäminen Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 23.8.2010 PETSAMO, XXI KAUPUNGINOSA, KAAVA NRO. 8083, ASEMAKAAVAN MUUTOS, TAMPERE MELUSELVITYS PETSAMO,

Lisätiedot

Taalojärven rinteen asemakaavan melutarkastelu

Taalojärven rinteen asemakaavan melutarkastelu Taalojärven rinteen asemakaavan melutarkastelu Kittilä Tiina Kumpula 21.3.2016 Taalojärven rinteen asemakaavan melutarkastelu 21.3.2016 2 (4) 1 Taustatiedot Kittilän kunnassa Taalojärven alueella on käynnissä

Lisätiedot

Vatialantien jatkeen meluselvitys, Kangasala MELUSELVITYS. Kangasalan kunta

Vatialantien jatkeen meluselvitys, Kangasala MELUSELVITYS. Kangasalan kunta Vatialantien jatkeen meluselvitys, Kangasala 2010 Kangasalan kunta 2 (5) SISÄLLYSLUETTELO 1 TYÖN TAUSTA JA LÄHTÖKOHDAT... 3 2 MELUN OHJEARVOT...3 3 MELULASKENTA... 4 3.1 MENETELMÄ... 4 3.2 LÄHTÖTIEDOT...

Lisätiedot

Lahelanpelto II asemakaava ja asemakaavan muutos, Tuusula

Lahelanpelto II asemakaava ja asemakaavan muutos, Tuusula Ramboll Finland Oy Tuusulan kunta Lahelanpelto II asemakaava ja asemakaavan muutos, Tuusula Meluselvitys 27.3.2014 Lahelanpelto II asemakaava ja asemakaavan muutos, Tuusula Tuusulan kunta Meluselvitys

Lisätiedot

OLMALAN 1. VAIHEEN ASEMA KAAVOITUKSEN VALMISTELU, YLIVIESKA MELUSELVITYS

OLMALAN 1. VAIHEEN ASEMA KAAVOITUKSEN VALMISTELU, YLIVIESKA MELUSELVITYS Liite 5 Vastaanottaja Asiakirjatyyppi Meluselvitys Päivämäärä 14.12.2012 Viite 1510000008 OLMALAN 1. VAIHEEN ASEMA KAAVOITUKSEN VALMISTELU, YLIVIESKA MELUSELVITYS RAMB LL OLMALAN 1. VAIHEEN ASEMAKAAVOITUKSEN

Lisätiedot

HIRVASKANKAAN (VT 4/UURAISTENTIE) MELUSELVITYS

HIRVASKANKAAN (VT 4/UURAISTENTIE) MELUSELVITYS repo002.dot 2013-09-20 HIRVASKANKAAN (VT 4/UURAISTENTIE) MELUSELVITYS E26192 SWECO YMPÄRISTÖ OY repo002.dot 2013-09-20 Muutoslista Hannele Kemppi Hannele Kemppi Elisa Huotari VALMIS MUUTOS PÄIVÄYS HYVÄKSYNYT

Lisätiedot

Valtatien 25 pohjaveden suojaus Lohjanharjun pohjavesialueella, Lohja

Valtatien 25 pohjaveden suojaus Lohjanharjun pohjavesialueella, Lohja Valtatien 25 pohjaveden suojaus Lohjanharjun pohjavesialueella, Lohja Tie- ja rakennussuunnitelma Uudenmaan ELY-keskus Kesäkuu 2012 2 (6) SISÄLLYSLUETTELO 1 Työn tausta ja lähtökohdat... 3 2 Melun ohjearvot...

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MELUSELVITYS, VIHOLANKATU, NOKIA VRP-RAKENNUSPALVELU OY

ASEMAKAAVAN MELUSELVITYS, VIHOLANKATU, NOKIA VRP-RAKENNUSPALVELU OY Vastaanottaja VRP- Rakennuspalvelu Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 17.7.2015 ASEMAKAAVAN MELUSELVITYS, VIHOLANKATU, NOKIA VRP-RAKENNUSPALVELU OY ASEMAKAAVAN MELUSELVITYS, VIHOLANKATU, NOKIA VRP-RAKENNUSPALVELU

Lisätiedot

Lehmonsuon AK:n laajennuksen meluselvitys

Lehmonsuon AK:n laajennuksen meluselvitys KONTIOLAHDEN KUNTA Lehmonsuon AK:n laajennuksen meluselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 6.10.2014 P25141 Raportti Puustinen Tomi 6.10.2014 Sisällysluettelo 1 Taustaa... 1 2 Ympäristömelun

Lisätiedot

St 178 Valkontie välillä Petaksentie - Solvikintie, Loviisa MELUSELVITYS. Lokakuu 2009. Loviisan kaupunki

St 178 Valkontie välillä Petaksentie - Solvikintie, Loviisa MELUSELVITYS. Lokakuu 2009. Loviisan kaupunki St 178 Valkontie välillä Petaksentie - Solvikintie, Lokakuu 2009 n kaupunki St 178 Valkontie välillä Petaksentie - Solvikintie, 2 (6) SISÄLLYSLUETTELO 1 TYÖN TAUSTA JA LÄHTÖKOHDAT... 3 2 MELUN OHJEARVOT...

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KUNTA AHMON ASEMAKAAVAN MUUTOS, MELUSELVITYS

SIILINJÄRVEN KUNTA AHMON ASEMAKAAVAN MUUTOS, MELUSELVITYS Vastaanottaja Siilinjärven kunta Asiakirjatyyppi Meluselvitys Päivämäärä 21.6.2017 SIILINJÄRVEN KUNTA AHMON ASEMAKAAVAN MUUTOS, MELUSELVITYS AHMON ASEMAKAAVAN MUUTOS SIILINJÄRVEN KUNTA Päivämäärä 21.6.2017

Lisätiedot

Vt 10 ja st 284, Ojalanmäen ja Parkkiaron meluselvitys, Forssa

Vt 10 ja st 284, Ojalanmäen ja Parkkiaron meluselvitys, Forssa Vt 10 ja st 284, Ojalanmäen ja Parkkiaron meluselvitys, Forssa MELUSELVITYS Forssan kaupunki Helmikuu 2013 2 (6) Alkusanat Tämä liikennemeluselvitys on tehty palvelemaan vireillä olevia Ojalanmäen ja Parkkiaron

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KUNTA PYÖREÄLAHDEN ASEMAKAAVA, MELUSELVITYS

SIILINJÄRVEN KUNTA PYÖREÄLAHDEN ASEMAKAAVA, MELUSELVITYS Vastaanottaja Siilinjärven kunta Asiakirjatyyppi Meluselvitys Päivääärä 13.10.2014 SIILINJÄRV KUNTA PYÖREÄLAHD ASEMAKAAVA, RISUHARJUN ASEMAKAAVA SIILINJÄRV KUNTA Päivääärä 13.10.2014 Laatija Jari Hosiokangas

Lisätiedot

Meluselvitys vt 4 Alakorkalo- Niskanperä

Meluselvitys vt 4 Alakorkalo- Niskanperä Ramboll Finland Oy Rovaniemen kaupunki eluselvitys vt 4 lakorkalo- Niskanperä eluselvitys Helmikuu 2007 eluselvitys vt 4 lakorkalo-niskanperä Helmikuu 2007 iite ersio 1 Pvm 20.2.2007 Hyväksynyt Tarkistanut

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI KESKUSTAN ASEMAKAAVOITUS, MELUSELVITYS

LOIMAAN KAUPUNKI KESKUSTAN ASEMAKAAVOITUS, MELUSELVITYS Vastaanottaja Loimaan kaupunki Asiakirjatyyppi Meluselvitys Päivämäärä 30.5.2014 LOIMAAN KAUPUNKI KESKUSTAN ASEMAKAAVOITUS, MELUSELVITYS KESKUSTAN ASEMAKAAVOITUS, MELUSELVITYS LOIMAAN KAUPUNKI Päivämäärä

Lisätiedot

Hervantajärven osayleiskaavan meluselvitys

Hervantajärven osayleiskaavan meluselvitys Hervantajärven osayleiskaavan meluselvitys Hanke: M1460_020005 Pvm: 1.10.2008 Laatinut: Petri Jokinen Tausta Tampereen kaupunki tekee osayleiskaavaa Hervantajärven ja Ruskontien väliselle alueelle. Tätä

Lisätiedot

RAKENNUSKESKUS CENTRA, HÄMEENLINNA

RAKENNUSKESKUS CENTRA, HÄMEENLINNA Vastaanottaja Rakennustoimisto Pohjola Oy Asiakirjatyyppi Raporttiluonnos Päivämäärä 30.12.2011 RAKENNUSKESKUS CENTRA, HÄMEENLINNA ASEMAKAAVAN MELUSELVITYS RAKENNUSKESKUS CENTRA, HÄMEENLINNA ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

KESKUSTAN OYK MELUSELVITYS HAAPAJÄRVEN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 2035. LIITE 8a. Vastaanottaja Haapajärven kaupunki, tekniset palvelut

KESKUSTAN OYK MELUSELVITYS HAAPAJÄRVEN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 2035. LIITE 8a. Vastaanottaja Haapajärven kaupunki, tekniset palvelut HAAPAJÄRVEN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 2035 LIITE 8a Vastaanottaja Haapajärven kaupunki, tekniset palvelut Asiakirjatyyppi Meluselvitys Päivämäärä 15.6.2012 KESKUSTAN OYK MELUSELVITYS KESKUSTAN OYK MELUSELVITYS

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI MELUSELVITYS, TARKASTAMONKATU 3, SAVONLINNA

SAVONLINNAN KAUPUNKI MELUSELVITYS, TARKASTAMONKATU 3, SAVONLINNA Vastaanottaja Savonlinnan kaupunki Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 4.7.2014 SAVONLINNAN KAUPUNKI MELUSELVITYS, TARKASTAMONKATU 3, SAVONLINNA SAVONLINNAN KAUPUNKI MELUSELVITYS, TARKASTAMONKATU 3, SAVONLINNA

Lisätiedot

Meluselvitys asemakaavamuutosta varten kiinteistöllä IKAALISTEN MYLLY OY

Meluselvitys asemakaavamuutosta varten kiinteistöllä IKAALISTEN MYLLY OY Meluselvitys asemakaavamuutosta varten kiinteistöllä 143-413-7-2 IKAALISTEN MYLLY OY Destia Oy Infrasuunnittelu Vantaa 20.2.2018 SISÄLLYS 1 SUUNNITTELUKOHDE 1 2 MENETELMÄT JA LÄHTÖTIEDOT 2 2.1 Melutasojen

Lisätiedot

MELUSELVITYS TYÖNUMERO: MIKKELIN KAUPUNKI VT15 MELUSELVITYS SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU

MELUSELVITYS TYÖNUMERO: MIKKELIN KAUPUNKI VT15 MELUSELVITYS SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU MELUSELVITYS TYÖNUMERO: 20601512 MIKKELIN KAUPUNKI VT15 MELUSELVITYS 22.11.2017 SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU Muutoslista 22.11.2017 FIMIKM FIMIKM FILAHD VALMIS 15.11.2017 FIMIKM FIMIKM FILAHD LUONNOS MUUTOS

Lisätiedot

ALAVIESKA KESKUSTAN OSAYLEISKAAVAN MELUSELVITYS. Työ: E Tampere,

ALAVIESKA KESKUSTAN OSAYLEISKAAVAN MELUSELVITYS. Työ: E Tampere, ALAVIESKA KESKUSTAN OSAYLEISKAAVAN MELUSELVITYS Työ: E26215 Tampere, 17.4.2013 PL 453 33101 TAMPERE Puhelin 010 241 4000 Telefax 010 241 4001 Toimistot: Turku, Tampere, Helsinki ja Oulu 17.4.2013 Alavieskan

Lisätiedot

1-1. Vastaanottaja Muhoksen kunta. Asiakirjatyyppi Raportti. Päivämäärä MELUSELVITYS MUHOS. Virhe. Viitteen lähdettä ei löytynyt.

1-1. Vastaanottaja Muhoksen kunta. Asiakirjatyyppi Raportti. Päivämäärä MELUSELVITYS MUHOS. Virhe. Viitteen lähdettä ei löytynyt. 1-1 Vastaanottaja Muhoksen kunta Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 14.7.2015 MELUSELVITYS MUHOS Virhe. Viitteen lähdettä ei löytynyt. 1-2 1. JOHDANTO Tämä tarkastelu tehtiin Muhoksen kirkonkylän osayleiskaavan

Lisätiedot

TAMPEREEN ETELÄPUISTON MELUSELVITYS Projektinumero307322

TAMPEREEN ETELÄPUISTON MELUSELVITYS Projektinumero307322 TAMPEREEN ETELÄPUISTON MELUSELVITYS 1.3.2016 Projektinumero Sisältö Sisältö... 2 1. Ympäristömelun ohjearvot... 3 2. Tulokset... 4 Liitteet: 1. VE 0 LAeq 7-22 2. VE 0 LAeq 22-7 3. VE A LAeq 7-22 4. VE

Lisätiedot

Hangon Krogarsin meluselvitys

Hangon Krogarsin meluselvitys SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA LANTMÄTARE AB ÖHMAN Hangon Krogarsin meluselvitys Raportti REVISIO A, 26.2.2016, lisätty junaliikenne FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Raportti 1 (6) Matti Manninen Sisällysluettelo

Lisätiedot

Meijerin asemakaavan muutoksen meluselvitys

Meijerin asemakaavan muutoksen meluselvitys S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A NIVALAN KAUPUNKI Meijerin asemakaavan muutoksen meluselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Raportti 1 (7) Matti Manninen Sisällysluettelo 1 Taustaa... 1

Lisätiedot

Vastaanottaja Akaan kaupunki / Lasse Majuri. Asiakirjatyyppi Raportti. Päivämäärä AKAAN KAUPUNKI YRITYSKONHON ASEMAKAAVAN ME- LUSELVITYS

Vastaanottaja Akaan kaupunki / Lasse Majuri. Asiakirjatyyppi Raportti. Päivämäärä AKAAN KAUPUNKI YRITYSKONHON ASEMAKAAVAN ME- LUSELVITYS Vastaanottaja Akaan kaupunki / Lasse Majuri Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 18.4.2011 AKAAN KAUPUNKI YRITYSKONHON ASEMAKAAVAN ME- LUSELVITYS AKAAN KAUPUNKI Tarkastus Tiina Kumpula Päivämäärä 18.4.2011

Lisätiedot

Vastaanottaja Ylöjärven kaupunki. Asiakirjatyyppi Meluselvitys. Päivämäärä 6.6.2014 YLÖJÄRVEN KAUPUNKI HEINIKON YRITYSALUEEN LAAJENNUS, MELUSELVITYS

Vastaanottaja Ylöjärven kaupunki. Asiakirjatyyppi Meluselvitys. Päivämäärä 6.6.2014 YLÖJÄRVEN KAUPUNKI HEINIKON YRITYSALUEEN LAAJENNUS, MELUSELVITYS Vastaanottaja Ylöjärven kaupunki Asiakirjatyyppi Meluselvitys Päivämäärä 6.6.2014 YLÖJÄRVEN KAUPUNKI HEINIKON YRITYSALUEEN LAAJENNUS, MELUSELVITYS 1 Päivämäärä 6.6.2014 Laatija Aura Salmela Tarkastaja

Lisätiedot

ERIKSNÄSIN ALUE, SIPOO MELUSELVITYS

ERIKSNÄSIN ALUE, SIPOO MELUSELVITYS ERIKSNÄSIN ALUE, SIPOO MELUSELVITYS Huhtikuu 2013 ERIKSNÄSIN ALUE, SIPOO MELUSELVITYS Päivämäärä 2.4.2013 Laatija Olli-Matti Luhtinen Ramboll Säterinkatu 6 P.O.Box 25 02601 ESPOO T +358 20 755 611 F +358

Lisätiedot

PIRKANMAAN ELY-KESKUS VT 3 TAMPERE-VAASA YHTEYSVÄLIN PARAN- TAMINEN VÄLILLÄ KOSTULA KYRÖSKOSKI RAKENTAMALLA KYRÖSKOSKEN ERI-

PIRKANMAAN ELY-KESKUS VT 3 TAMPERE-VAASA YHTEYSVÄLIN PARAN- TAMINEN VÄLILLÄ KOSTULA KYRÖSKOSKI RAKENTAMALLA KYRÖSKOSKEN ERI- Vastaanottaja Pirkanmaan ELY-keskus Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 8.3.2017 PIRKANMAAN ELY-KESKUS VT 3 TAMPERE-VAASA YHTEYSVÄLIN PARAN- TAMINEN VÄLILLÄ KOSTULA KYRÖSKOSKI RAKENTAMALLA KYRÖSKOSKEN

Lisätiedot

52691 MELUSELVITYS SÄRKIJÄRVEN ERITASOLIITTYMÄN VT3 TAMPERE

52691 MELUSELVITYS SÄRKIJÄRVEN ERITASOLIITTYMÄN VT3 TAMPERE 52691 MELUSELVITYS SÄRKIJÄRVEN ERITASOLIITTYMÄN VT3 TAMPERE 2/7 SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ 4 2 MENETELMÄT JA LÄHTÖTIEDOT 4 2.1 Meluohjearvot 4 2.2 Laskentaohjelma 4 2.3 Lähtötiedot 5 3 TULOKSET 5 3.1 Tulosten tarkastelu

Lisätiedot

Miilukorpi II Asemakaavan osa-alueen meluselvitys

Miilukorpi II Asemakaavan osa-alueen meluselvitys Miilukorpi Asemakaavan osa-alueen meluselvitys 12.2.2018 SISÄLLYS 1 Suunnittelukohde 1 2 Menetelmät ja lähtötiedot 3 2.1 Melutasojen ohjearvot 3 2.2 Melulaskennat 3 2.3 Melulaskennan maastomalli 4 2.4

Lisätiedot

Meluselvitys, Pöykkölä,Rovaniemi

Meluselvitys, Pöykkölä,Rovaniemi Meluselvitys, Pöykkölä,Rovaniemi Tammikuu 2008 Viite Versio 1 Pvm 31.1.2008 Hyväksynyt Tarkistanut Kirjoittanut DI Marja Pussinen Ramboll Kiviharjuntie 11 90220 Oulu Finland Puhelin: 020 755 7070 www.ramboll.fi

Lisätiedot

Nurmi-Sorilan osayleiskaavan meluselvitys

Nurmi-Sorilan osayleiskaavan meluselvitys Tampereen kaupunki Suunnittelupalvelut Mittaus- ja Geotekniikkayksikkö Nurmi-Sorilan osayleiskaavan meluselvitys Pvm: 5.3.2009 Laatinut: Petri Jokinen SUUNNITTELUPALVELUT MITTAUS- JA GEOTEKNIIKKAYKSIKKÖ

Lisätiedot

VT 4 JYVÄSKYLÄ - OULU RAKENTAMINEN MOOTTORITIEKSI VÄLILLÄ KIRRI - TIKKAKOSKI, JYVÄSKYLÄ JA LAUKAA. 16T-1 Meluselvitys

VT 4 JYVÄSKYLÄ - OULU RAKENTAMINEN MOOTTORITIEKSI VÄLILLÄ KIRRI - TIKKAKOSKI, JYVÄSKYLÄ JA LAUKAA. 16T-1 Meluselvitys VT 4 JYVÄSKYLÄ - OULU RAKENTAMINEN MOOTTORITIEKSI VÄLILLÄ KIRRI - 19.4.2014 ALKUSANAT Suunnittelukohteena on valtatie 4 välillä Kirri - Tikkakoski. Suunnittelualue alkaa Jyväskylän keskustan pohjoispuolelta

Lisätiedot

Valtatien 4 parantaminen välillä Joutsa-Toivakka, Joutsa Meluselvitys

Valtatien 4 parantaminen välillä Joutsa-Toivakka, Joutsa Meluselvitys 16T-1 Valtatien 4 parantaminen välillä Joutsa-Toivakka, Joutsa Meluselvitys Tiina Kumpula 21.6.2017 Tarkistanut: Martti Kokoi 29.6.2017 2 (6) 21.6.2017 Valtatien 4 parantaminen välillä Joutsa- Toivakka,

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki. Satamalahden meluselvitys. Jarno Kokkonen Olli Kontkanen Matti Romppanen

Mikkelin kaupunki. Satamalahden meluselvitys. Jarno Kokkonen Olli Kontkanen Matti Romppanen Mikkelin kaupunki Satamalahden Jarno Kokkonen Olli Kontkanen Matti Romppanen 8.12.2010 1 SISÄLTÖ LÄHTÖKOHDAT 1 1 MENETELMÄT JA LÄHTÖTIEDOT 2 1.1 Melulaskenta 2 1.2 Liikennetiedot 2 2 TULOKSET 2 LIITTEET

Lisätiedot

Rambøll Finland Oy. Nokian kaupunki. Lehtimäen asemakaava. Ympäristömeluselvitys

Rambøll Finland Oy. Nokian kaupunki. Lehtimäen asemakaava. Ympäristömeluselvitys Rambøll Finland Oy Nokian kaupunki Lehtimäen asemakaava Ympäristömeluselvitys 13.9.2005 Rambøll PL 718 33101 Tampere Finland Puhelin+45 020 755 6800 www.ramboll.fi Nokian kaupunki Lehtimäen asemakaava

Lisätiedot

Finnoon altaan linnustoalueeseen. meluhaitat Meluselvitysraportti Sito Oy FINNOON OSAYLEISKAAVA

Finnoon altaan linnustoalueeseen. meluhaitat Meluselvitysraportti Sito Oy FINNOON OSAYLEISKAAVA FINNOON OSAYLEISKAAVA Finnoon altaan linnustoalueeseen kohdistuvat meluhaitat raportti 12.4.2011 Sito Oy suunnittelukeskuksen julkaisuja 6/2011 FINNOON ALTAAN LINNUSTOALUEESEEN KOHDISTUVAT MELUHAITAT 12.4.2011

Lisätiedot

Kortteli Takahuhti, Tampere

Kortteli Takahuhti, Tampere Rambøll Finland Oy Yksityinen asiakas Kortteli 4950-1 Takahuhti, Tampere Meluselvitys 28.8.2006 Yksityinen asiakas Kortteli 4950-1 Takahuhti, Tampere Meluselvitys 28.8.2006 Viite 82113653 Versio 2 Pvm

Lisätiedot

Meluselvitys Iso-Iivarintielle välillä Vt 1 St 110

Meluselvitys Iso-Iivarintielle välillä Vt 1 St 110 PAIMION KAUPUNKI Meluselvitys Iso-Iivarintielle välillä Vt 1 St 110 Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P32583 Raportti 1 (7) Eskelinen Erja Sisällysluettelo 1 Taustaa... 1 2 Ympäristömelun ohjearvot...

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAMUUTOKSEN 8470 (TONTTI ) MELUSELVITYS, MES- SUKYLÄ

TAMPEREEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAMUUTOKSEN 8470 (TONTTI ) MELUSELVITYS, MES- SUKYLÄ Vastaanottaja Tampereen kaupunki Asiakirjatyyppi Meluselvitys Päivämäärä 5.12.2012 TAMPEREEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAMUUTOKSEN 8470 (TONTTI 5100-4) MELUSELVITYS, MES- SUKYLÄ ASEMAKAAVAMUUTOKSEN 8470 (TONTTI

Lisätiedot

Tytyrin kalkkitehdas, meluselvityksen täydennys

Tytyrin kalkkitehdas, meluselvityksen täydennys Lohjan kaupunki Jarno Kokkonen 2.5.2013 2.5.2013 1 (5) SISÄLTÖ 1 LÄHTÖKOHDAT... 2 1.1 Melunohjearvot... 2 2 MELUNLASKENTATULOKSET... 2 2.1 Tutkitut melutilanteet... 2 2.2 Melun leviäminen ennustetilanteessa

Lisätiedot

Raideliikennemeluselvitys korttelille 55042

Raideliikennemeluselvitys korttelille 55042 Jarno Kokkonen Siru Parviainen 18.10.2013 1 Taustatiedot Tässä meluselvityksessä on tarkasteltu Espoon kaupungin Koivuhovinlaakson asemakaava-alueen kortteliin (kuva 1) raideliikenteen aiheuttamia melutasoja.

Lisätiedot

Pyynikin sosiaali- ja terveysaseman tontin asemakaavoitustyöhön liittyvä MELUSELVITYS. Tampere. Tammikuu Tampereen kaupunki, Tilakeskus

Pyynikin sosiaali- ja terveysaseman tontin asemakaavoitustyöhön liittyvä MELUSELVITYS. Tampere. Tammikuu Tampereen kaupunki, Tilakeskus Pyynikin sosiaali- ja terveysaseman tontin asemakaavoitustyöhön liittyvä Tampere Tammikuu 2007 Tampereen kaupunki, Tilakeskus Pyynikin sosiaali- ja terveysaseman tontin asemakaavoitustyöhön liittyvä 2

Lisätiedot

Sako II, asemakaavamuutos

Sako II, asemakaavamuutos Sako II, asemakaavamuutos 4111579.3.7 Muutokset: A 4.10.2016 Muutettiin pohjaa B 5.10.2016 Muutettiin taas pohjaa 4111579.3.7 2 (6) Sako II, asemakaavamuutos SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 3 1.1 Tilaaja...

Lisätiedot

Nivalan yleiskaavan meluselvitys

Nivalan yleiskaavan meluselvitys SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA NIVALAN KAUPUNKI Nivalan yleiskaavan meluselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Raportti 1 (11) Matti Manninen Sisällysluettelo 1 Taustaa... 1 2 Ympäristömelun ohjearvot...

Lisätiedot

Ristinarkku , ja 8 Tampere

Ristinarkku , ja 8 Tampere Rambøll Finland Oy Arkta Rakennuttajat Oy Ristinarkku 4923-10, 4745-2 ja 8 Tampere Ympäristömeluselvitys 22.5.2007 Ristinarkku 4932-10, 4745-2 ja 8, Tampere Arkta Rakennuttajat Oy Meluselvitys 22.5.2007

Lisätiedot

PAINOKANKAAN-KARANOJAN LIIKENNESELVITYS

PAINOKANKAAN-KARANOJAN LIIKENNESELVITYS 1(10) 15.11.2010 MUISTIO PAINOKANKAAN-KARANOJAN LIIKENNESELVITYS 1. Yleistä Painokankaan-Karanojan osayleiskaava-alue (kuva 1) sijaitsee valtatien 10, Orsitien ja valtatien 3 eteläpuolella. Alueen toteutuneen

Lisätiedot

Kairankulman asemakaavan ja asemakaavan muutoksen meluselvitys

Kairankulman asemakaavan ja asemakaavan muutoksen meluselvitys SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA PAIMION KAUPUNKI Kairankulman asemakaavan ja asemakaavan muutoksen meluselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Raportti 1 (9) Matti Manninen Sisällysluettelo 1 Taustaa...

Lisätiedot

TERVASMÄKI III -ALUE, ALAVUS ASEMAKAAVAN MELUSELVITYS

TERVASMÄKI III -ALUE, ALAVUS ASEMAKAAVAN MELUSELVITYS Vastaanottaja Alavuden kaupunki Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 31.5.2010 TERVASMÄKI III -ALUE, ALAVUS TERVASMÄKI III -ALUE, ALAVUS Tarkastus Päivämäärä 31.5.2010 Laatija Arttu Ruhanen Tarkastaja Jari

Lisätiedot

Kotkan Rasinkylän asemakaavan meluselvitys

Kotkan Rasinkylän asemakaavan meluselvitys Kotkan kaupunki Siru Parviainen Jarno Kokkonen Projekti YMP31215 19.12.2014 1 Taustatiedot Tässä meluselvityksessä on tarkasteltu Kotkan Rasinkylän asemakaava-alueelle suunnitellun asuinalueen melutasoja.

Lisätiedot

Hatanpään Puistokuja 23, Tampere

Hatanpään Puistokuja 23, Tampere Rambøll Finland Oy YH-Länsi Oy Hatanpään Puistokuja 23, Tampere Meluselvitys 8.2.2012 Hatanpään Puistokuja 23, Tampere YH-Länsi Oy Meluselvitys 8.2.2012 Viite 82128678 Versio Pvm 8.2.2012 Hyväksynyt Tarkistanut

Lisätiedot

Pohjolankatu 25, Tampere MELUSELVITYS. Toukokuu 2010. Tampereen kaupunki, Tilakeskus

Pohjolankatu 25, Tampere MELUSELVITYS. Toukokuu 2010. Tampereen kaupunki, Tilakeskus Pohjolankatu 25, Tampere Toukokuu 2010 Joulukuu 2010 täydennetty Tampereen kaupunki, Tilakeskus Pohjolankatu 25, Tampere 2 (5) SISÄLLYSLUETTELO 1 TYÖN TAUSTA JA LÄHTÖKOHDAT... 3 2 MELUN OHJEARVOT... 3

Lisätiedot

VII-122-1,88 ja 91 (Pyynikin sairaala), Tampere

VII-122-1,88 ja 91 (Pyynikin sairaala), Tampere Pirkanmaan YH - Rakennuttajaosuuskunta VII-122-1,88 ja 91 (Pyynikin sairaala), Tampere Meluselvitys 19.1.2006 (LUONNOS) Viite 82112160 Versio Pvm 19.1.2006 Hyväksynyt Tarkistanut Kirjoittanut TKl Ramboll

Lisätiedot

KOSKI Tl KESKUSTAN JA KOIVUKYLÄN OSA- YLEISKAAVOJEN MELUSELVITYS. Työ: E26478. Tampere, 4.12.2013

KOSKI Tl KESKUSTAN JA KOIVUKYLÄN OSA- YLEISKAAVOJEN MELUSELVITYS. Työ: E26478. Tampere, 4.12.2013 KOSKI Tl KESKUSTAN JA KOIVUKYLÄN OSA- YLEISKAAVOJEN MELUSELVITYS Työ: E26478 Tampere, 4.12.2013 PL 453 33101 TAMPERE Puhelin 010 241 4000 Telefax 010 241 4001 Y-tunnus 0564810-5 Toimistot: Turku, Tampere,

Lisätiedot

SWECO YMPÄRISTÖ OY t o.d o p re

SWECO YMPÄRISTÖ OY t o.d o p re 26992 SWECO YMPÄRISTÖ OY repo002.dot 2013-09-20 Sisältö 1 SUUNNITTELUKOHDE 1 2 YLEISTÄ TIETOA MELUSTA 1 3 MELUMALLINNUS JA MELUKARTTOJEN TULKINTA 1 3.1 Laskennan perusteet 1 3.2 Laskentaohjelma 2 3.3 Melukarttojen

Lisätiedot

Salonpään koulu. A s e m a k a a v a n l i i k e n n e m e l u s e l v i t y s

Salonpään koulu. A s e m a k a a v a n l i i k e n n e m e l u s e l v i t y s Salonpään koulu A s e m a k a a v a n l i i k e n n e m e l u s e l v i t y s 1615787.1 2 (7) TIIVISTELMÄ Tässä selvityksessä tutkitaan tieliikenteen aiheuttamia äänitasoja Salonpään koulun asemakaavan

Lisätiedot

Vastaanottaja Miesmäki Oy. Asiakirjatyyppi Meluselvitys. Päivämäärä MIESMÄEN AK, POHTOLA, TAMPERE ASEMAKAAVAMUUTOKSEN (8498) MELUSEL- VITYS

Vastaanottaja Miesmäki Oy. Asiakirjatyyppi Meluselvitys. Päivämäärä MIESMÄEN AK, POHTOLA, TAMPERE ASEMAKAAVAMUUTOKSEN (8498) MELUSEL- VITYS Vastaanottaja Miesmäki Oy Asiakirjatyyppi Meluselvitys Päivämäärä 14.11.2017 MIESMÄEN AK, POHTOLA, TAMPERE ASEMAKAAVAMUUTOKSEN (8498) MELUSEL- VITYS MIESMÄEN AK, POHTOLA, TAMPERE, ASEMAKAAVAMUUTOKSEN (8498)

Lisätiedot

VALTATIEN 2 MELUNTORJUNNAN SUUNNITTELU 11.4.2012 2 (7)

VALTATIEN 2 MELUNTORJUNNAN SUUNNITTELU 11.4.2012 2 (7) VALTATIEN 2 MELUNTORJUNNAN Porin Laanin ja Ruutukuoppa eritasoliittymien välinen tieosuus Sito-Yhtiöt Anne Määttä, Juha Korhonen 11.4.2012 11.4.2012 2 (7) SISÄLTÖ 1 LÄHTÖKOHDAT... 3 2 MELUTASOJEN OHJEARVOT...

Lisätiedot