Käppärä Musa -asemakaavan liikenteellinen tarkastelu, Pori Raportti

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Käppärä Musa -asemakaavan liikenteellinen tarkastelu, Pori Raportti"

Transkriptio

1 Käppärä Musa -asemakaavan liikenteellinen tarkastelu, Pori Raportti TRa, TAa, ARä / Sito

2 (37) SISÄLTÖ 1 TYÖN TAUSTA JA TAVOITTEET SUUNNITTELUALUE JA LIIKENTEELLISET LÄHTÖKOHDAT Sijainti ja nykytila Liikennemäärät Maankäyttö Liikenne-ennuste Huomioitavat verkkomuutokset TARKASTELLUT VAIHTOEHDOT TOIMIVUUSTARKASTELUT Menetelmät Nykytilanne VE VE 1; eteläisempi ramppiliittymä kiertoliittymä, pohjoinen valo-ohjaamaton VE 2; ramppiliittymät valo-ohjatuin liittymin VE 3; hajautetut rampit pohjoisessa ramppiliittymässä Lisätarkastelut VE 0+; vain rinnakkaiskatu toteutettuna Maantiekadun kiertoliittymän lisäkaistat Valtatiekäytävän ramppivälit TOIMIVUUSTARKASTELUJEN YHTEENVETO KEHITTÄMISPOLKU Toimenpiteet Toteutuksen vaiheistus LIITTEET LIITE 1: PORIN PYÖRÄILY-YHTEYDET KÄPPÄRÄ-MUSA -ALUEELLA LIITE 2: TOIMIVUUSTARKASTELUJEN MITTARIEN MÄÄRITELMÄT LIITE 3: LIITTYMÄMITOITUS... 36

3 (37) 1 Työn tausta ja tavoitteet Porin kaupunki laatii parhaillaan asemakaavaa Käppärä Musa väliselle alueelle. Asemakaavan tarkoituksena on mahdollistaa valtatien 2 (8) uuden rinnakkaisyhteyden toteutus Maantiekadun ja Tommilantien väliselle osuudelle. Rinnakkaisyhteyden toteutuksen tavoitteena on vähentää läpikulkuliikennettä Käppärän ja Musan asuinalueiden katuverkolta sekä parantaa Länsi-Porin nykytilanteessa puutteellisia yhteyksiä valtatieverkolle. Kuvassa 1.1 on esitetty ehdotusvaiheen asemakaava-alue. Kuva 1.1. Asemakaava-alueen rajaus. Asemakaavan liikenneselvityksen tavoitteena on selvittää kaavan liikenteelliset vaikutukset lähialueen liikenneväylien liikennemääriin ja liikenteen sujuvuuteen. Erityisesti työssä tutkitaan valtatien nykyisten ja suunniteltujen ramppiliittymien liikenteellistä toimivuutta. Työn ohjausryhmään ovat kuuluneet Porin kaupungin ja Varsinais-Suomen ELYkeskuksen edustajat.

4 (37) 2 Suunnittelualue ja liikenteelliset lähtökohdat 2.1 Sijainti ja nykytila Suunnittelualue sijaitsee Porin keskustan länsipuolella Musan ja Käppärän kaupunginosissa. Valtatie 2 (8) kulkee suunnittelualueen halki. Valtatie rajautuu molemmin puolin kapeahkoon puistovyöhykkeeseen, jonka jälkeen alkaa Käppärän ja Musan asuinalueet. Työssä tarkasteltu liikenteellinen vaikutusalue on esitetty kuvassa Liikennemäärät Kuva 2.1. Liikenteellinen tarkastelualue. Tarkastelualueen tärkeimmät kokoojakadut ovat Maantiekatu alueen pohjoisreunassa ja Tommilantie ja Eteläväylä alueen eteläreunassa. Molemmat ovat myös Länsi-Porin suunnan bussiliikenteen reittejä. Kevyen liikenteen yhteydet mukailevat katuverkkoa molemmin puolin valtatietä. Tarkastelualueella on kolme valtatien alikulkua: Maantiekadulla, Eteläväylällä ja alueen puolivälissä Rajatien ja Kielokadun välissä. Kartta alueen tärkeimmistä pyöräily-yhteyksistä on esitetty liitteessä 1. Nykyisen tie- ja katuverkon liikennemäärien selvittämiseksi alueella suoritettiin liikennelaskennat keväällä Liikennelaskentojen (poikkileikkaus- ja liittymälaskennat) tulosten perusteella muodostettiin liikenteen nykytilan kuvaus. Poikkileikkauslaskentapisteitä oli yhteensä 10 kpl, ja huipputuntien liittymälaskentoja toteutettiin 6 kpl. Suunnittelualueen läpi kulkee valtatie 2 (valtatie 8), jonka keskiarkivuorokausiliikennemäärä (KAVL) suunnittelualueella on nykytilanteessa ajon./vrk. Katuverkolla suurimmat liikennemäärät ovat suunnittelualueen pohjoisreunalla kulkevilla Maantiekadulla ( ajon./vrk) ja Vähäraumantiellä ( ajon./vrk) sekä suunnittelualueen eteläreunalla kulkevalla Tommilantiellä ( ajon./vrk).

5 (37) 2.3 Maankäyttö Kuva 2.2 Nykytilanteen keskiarkivuorokausiliikennemäärät Muista suunnittelualueen kaduista liikennemääriltään merkittävimpiä ovat Eteläväylä (KAVL ajon./vrk), Rauhanpuisto ( ajon./vrk), Korpraalintie (5000 ajon./vrk) sekä Kalevanpuisto (4000 ajon./vrk). Suunnittelualueen nykytilanteen keskiarkivuorokausiliikennemäärät on esitetty kuvassa 2.2. Kuvassa 2.3 on esitetty Porin väestön sijoittuminen vuonna Kuvasta nähdään, että suunnittelualueen länsiosassa väestöntiheys on n as./km 2 ja itäosassa n as./km 2. Porin keskustan tiheämmin asuttu alue on suunnittelualueen itäpuolella.

6 Käppärä Musa -asemakaavan liikenteellinen tarkastelu, Pori (37) Kuva 2.3 Porin väestön sijoittuminen Asukasmäärä Keskusta Pohjois Pori Itä Pori Länsi Pori Vuosi Kuva 2.4 Porin asukasmäärän kehittyminen osa-alueittain Kuvassa 2.4. on esitetty Porin väestön kasvu vuosina osa-alueittain. Suurinta väestön kasvu on Länsi-Porissa, johon ennusteen mukaan tulee n uutta asukasta (+ 18 %). Myös Porin keskustan asukasluku kasvaa n uuden asukkaan verran (+ 7 %). Näiden alueiden maankäytön kasvu vaikuttaa suoraan suunnittelualueen liikennemääriin.

7 (37) 2.4 Liikenne-ennuste Vuoden 2035 ennustetilanteessa oletetaan liikennemäärien kasvavan suunnittelualueella noin 24 % nykytilanteeseen nähden. Liikenne-ennuste on laadittu nykytilan liikennemäärien ja maankäytön kasvuennusteen perusteella. Kuvassa 2.5 on esitetty vuoden 2035 ennustetilanteen keskiarkivuorokausiliikennemäärät vaihtoehdossa 0, eli jos rinnakkaiskatuyhteyttä ei toteuteta (nykyinen liikenneverkko). Liikennemäärät nousevat tulevaisuudessa lähelle tie- ja katujaksojen maksimivälityskykyä erityisesti Eteläväylän ja Rauhanpuiston liittymässä sekä Luvianpuistokadun sekä valtatien 2 liittymässä. Kuva 2.5 Vuoden 2035 ennustetilanteen keskivuorokausiliikennemäärät (KAVL) vaihtoehdossa 0. Kuvassa 2.6 on esitetty vuoden 2035 ennustetilanteen keskiarkivuorokausiliikennemäärät vaihtoehdoissa 1 ja 2, eli jos rinnakkaiskatu on toteutettu. Ennusteliikennemäärät ovat eteläisessä osassa verkkoa selvästi 0-vaihtoehtoa alhaisemmat, mutta tarkastelualueen pohjoisosassa (Maantiekatu) liikennemäärät ovat samalla tasolla 0- vaihtoehtoon verrattuna. Ympäröivien asuinalueiden kokoojakatujen (mm. Kalevanpuisto, Musantie) liikennemäärät laskevat noin % 0-vaihtoehtoon verrattuna.

8 (37) Kuva 2.6 Vuoden 2035 ennustetilanteen keskivuorokausiliikennemäärät (KAVL) vaihtoehdoissa 1 ja 2. Kuvassa 3.1 on esitetty valtatien 2 uuden rinnakkaiskatuyhteyden avaamisesta johtuvat liikennemäärien muutokset yön yli -tilanteessa. Uusi katuyhteys tarjoaa suoremman ajoyhteyden Eteläväylältä Vähäraumantielle ja vähentää näin kuormitusta Musatiellä, Rauhanpuistossa ja Kalevanpuistossa. Uudelle kadulle siirtyisi eteläpäässä noin 6000 ajon/vrk ja pohjoispäässä noin 3000 ajon./vrk. Katuyhteyden rakentaminen keventäisi kuormitusta erityisesti Tommilantiellä Eteläväylän ja Rauhanpuiston välillä ( 6000 ajon./vrk). Myös valtateiden 2 ja 8 eritasoliittymän ramppien liikennemäärät pienenevät selvästi. Arvioiden mukaan uusi rinnakkaisyhteys siirtää tehokkaasti ajoneuvoliikennettä sekä ympäröivältä katuverkolta että valtatien eritasoliittymien välillä. Muutoksen vaikutuksesta liikenne jakautuu tasaisemmin eri katuosille ja liikenneverkon kuormitus laskee muutoksen johdosta erityisesti tarkastelualueen eteläpäässä.

9 (37) Kuva 2.7 Uuden valtatien rinnakkaisväylän rakentamisesta seuraavat liikennemäärien muutokset. Kuvissa 2.8 ja 2.9 on esitetty vuoden 2035 ennustetilanteen iltahuipputunnin liikennemäärät (vaihtoehdoissa 1 ja 2). Iltahuipputunnin liikennemäärä vastaa myös ennustetilanteessa mitoittavaa liikennemäärää, ja liikennemäärää on käytetty lähtökohtana toimivuustarkasteluissa ja liikenneverkon simuloinneissa.

10 (37) Kuva 2.8. Vuoden 2035 ennustetilanteen iltahuipputunnin liikennemäärät alueen pohjoisosassa. Kuva 2.9. Vuoden 2035 ennustetilanteen iltahuipputunnin liikennemäärät alueen eteläosassa.

11 (37) 2.5 Huomioitavat verkkomuutokset Suunnittelut ja osin jo toteutuksessa olevat liikenneverkon parannustoimenpiteet Länsi-Porissa tulevat vaikuttamaan liikennevirtoihin myös Musan ja Käppärän välisellä alueella. Vaikutuksiltaan tärkeimmät tulevat olemaan valtatien 8 liittymämuutokset (Isomäentien ja Yläruukintien liittymien katkaisut) sekä läntisen kehäyhteyden avaaminen (kuva 2.10). Nämä hankkeet toteutuvat tavoitteiden mukaan jo lähivuosina. Uusi kehätie vähentää asuinalueiden mm. Musan läpi kulkevan liikenteen määrää, mutta toisaalta samaan aikaan valtatien liittymäjärjestelyjen johdosta osalla kulkureitit pitenevät ja osa autoilijoista käyttänee Eteläväylää aiempaa enemmän keskustaan ja valtatielle pohjoiseen suuntautuvilla matkoilla. Mahdollinen valtatien 11 jatkaminen valtatielle 8 saakka vaikuttaa myös liikenteen suuntautumiseen koko eteläisen Porin alueella. Alustavan arvion mukaan hanke kuitenkin mieluummin keventää valtatien 2 liikennemääriä, kuin kasvattaa niitä. Hankkeiden lopullinen vaikutus liikenteen suuntautumiseen ja reittien muutoksiin riippuu monista tekijöistä. Tarkemmin verkkomuutosten vaikutuksia olisi mahdollista tutkia laajemmalla koko kaupunkiseudun liikennemallilla. Tässä työssä em. kehityshankkeiden vaikutus liikennemääriin Musan/Käppärän alueella on huomioitu tehdyillä herkkyystarkasteluilla, minkä voidaan olettaa kattavan ainakin osan liikenteen siirtymien vaikutuksista. Kuva Porin läntinen kehätieyhteys Alaruukintien jatkeena.

12 (37) 3 Tarkastellut vaihtoehdot Tässä työssä tutkittiin kolme erilaista ramppijärjestelyvaihtoehtoa uudeksi eritasoliittymäksi valtatielle 2. Uusi rinnakkaisyhteys yhdistää ramppiliittymät toisiinsa valtatien alikulun kautta. Tutkitut vaihtoehdot olivat: ve1: rinnakkaistien ramppiliittymät valo-ohjaamattomia ve2: rinnakkaistien valo-ohjatut ramppiliittymät ve3: hajautetut rampit Verkollisesti tarkasteltuna vaihtoehdot eroavat toisistaan vain vähän, mutta liikenteellisen toimivuuden näkökulmasta eroja syntyy. Kaksi ensimmäistä vaihtoehtoa perustuvat kaavaehdotuksen mukaiseen ratkaisuun (havainnekuva, kuva 3.1), jossa molemmin puolin valtatietä on ns. lohenpyrstö- eli suuntaisliittymä. Vaihtoehdossa 1 uuden rinnakkaistien ramppiliittymät olivat valo-ohjaamattomia (kiertoliittymä ja kolmihaara) ja vaihtoehdossa 2 ramppiliittymät olivat valo-ohjattuja kolmihaaraliittymiä kaistaratkaisuin. Kuvassa 3.2 on esitetty vaihtoehdon 1 kehitetty versio siten, että erkanemisjärjestelyä valtatien etelän tulosuunnassa on parannettu erkanemiskaistaa pidentämällä. Samoin Maantiekadun kiertoliittymään on lisätty vapaat oikeat lännen ja etelän tulosuunnille. Kuva 3.1. Havainnekuva, vaihtoehto 1 (Porin kaupunki).

13 (37) Vaihtoehdossa 3 (kuva 3.3) on valtatieltä etelästä saapuva ajosuunta eriytetty ajosuuntien osalta kahdeksi rampiksi niin, että vasemmalle kääntymistä ei tapahdu rampeilla lainkaan. Kuva 3.2. Vaihtoehto 1 jatkokehitettynä.

14 (37) Kuva 3.3. Vaihtoehto 3.

15 (37) 4 Toimivuustarkastelut 4.1 Menetelmät 4.2 Nykytilanne Liikenteelliset toimivuustarkastelut on tehty hyödyntämällä Synchro/Simtraffic mikrosimulointiohjelmaa liikennejärjestelyjen mallinnuksessa. Toimivuustarkastelujen liikenteellisten tunnuslukujen määritelmät löytyvät liitteestä 2. Toimivuustarkastelut on suoritettu nykytilanteen ja vuoden 2035 ennustetilanteen iltahuipputunnin liikennemäärillä. Tuloksissa esitetyt palvelutasot on määritetty kolmen kolmenkymmenen minuutin mittaisen simulaation tulosten keskiarvon perusteella. Valo-ohjatuissa liittymissä liikennevalojen vaihekaaviot on optimoitu siten, että ne tuottavat mahdollisimman hyvät tulokset nykytilanteessa. Ennustetilanteissa on käytetty samoja vaihekaavioita. Tarkastelualueen liikenne on jo nykyisin (2015) huipputunteina vilkasta, mutta kokonaisuutena tie- ja katuverkon palvelutaso on vähintään tyydyttävä. Nykytilanteen simulointien kalibrointi on tehty silmämääräisesti vastaamaan mahdollisimman hyvin maastossa havaittua liikennetilannetta. Liikenteen huipputunteina kuormittuvat lähinnä Maantiekadun ja Eteläväylän liittymät, sekä valtatien 2 ja 8 eritasoliittymän rampit. Nykytilanteessa iltahuipputunnin aikana tarkastelluista liittymistä kuormittunein on Maantiekadun ja Tikkulantien kiertoliittymä (65 %). Liittymän kuormitus on tällöin tyydyttävä. Suurimmat viiveet nykytilanteen tarkastelussa muodostuvat Kalevanpuiston ja Maantiekadun liittymässä Kalevanpuistosta vasemmalle kääntyvälle liikenteelle, keskimäärin n. 35 sekuntia. Ajosuunnan palvelutaso on tällöin välttävän ja huonon rajalla. Muuten suunnittelualueen liikenne on nykytilanteen tarkasteluissa sujuvaa, palvelutason ollessa kaikilla ajosuunnilla vähintään hyvä. Koko tarkastelualueella liikennevaloohjattuja liittymiä on vain kaksi: Vähäraumantien ja Musantien liittymä, sekä Luvianpuistokadun ja vt 2:n ramppiliittymä. Kuva 4.1 Kuormitusasteet ja palvelutasot nykytilanteessa iltahuipputunnin aikana suunnittelualueen pohjoisosassa

16 (37) 4.3 VE 0 Kuva 4.2 Kuormitusasteet ja palvelutasot nykytilanteessa iltahuipputunnin aikana suunnittelualueen eteläosassa Suunnittelualueen eteläpuolella olevan Raumantien (vt 8) ja Rauhanpuiston liittymässä etelästä valtatien 2 rampilta vasemmalle kääntyvän ja Luvianpuistokadulta suoraan jatkavan ja vasemmalle kääntyvän liikenteen palvelutaso on välttävä (D). Raumantien eteläisen ramppiliittymän valtatien 2 pohjoishaaralta tulevan vasemmalle kääntyvän liikenteen palvelutaso on nykytilanteessa huono (E). Kuvissa 4.3 ja 4.4 on esitetty liittymien kuormitusasteet ja palvelutasot vuoden 2035 ennustetilanteessa nykyverkolla iltahuipputunnin aikana. Tarkastelluista liittymistä neljässä ainakin yhden ajosuunnan palvelutaso on huono (E) tai erittäin huono (F). Suunnittelualueen eteläosassa Rauhanpuiston ja Luvianpuistokadun liittymässä itähaaran suoraan menevän liikenteen kaista on ylikuormittunut (103 %) ja ajosuunnan palvelutaso on erittäin huono. Vasemmalle kääntyvän liikenteen palvelutaso on välttävä liittymän länsi-, etelä- ja itähaaralla. Etelänhaaran vasemmalle kääntyvän kaistan kuormitusaste on 97 %. Raumantien (vt 8) ja valtatien 2 luoteesta tulevan liikenteen rampin liittymässä rampilta tulevan liikenteen palvelutaso on huono oikealle kääntyvän liikenteen kaistan ollessa ylikuormittunut (108 %). Rampilta vasemmalle kääntyvän kaistan toimivuus on huono kuormituksen ollessa 85 %. Pääsuunnan liikenteen palvelutaso on erittäin hyvä kuormituksen ollessa hyvä tai tyydyttävä. Tarkastelualueen pohjoisosassa Maantiekadun ja Kalevanpuiston liittymässä Kalevanpuiston liittymähaara on pahasti ylikuormittunut (154 %) ja liittymähaaran palvelutaso on erittäin huono. Maantiekadun itähaaralta vasemmalle kääntyvän liikenteen palvelutaso on tyydyttävä pääsuunnan suoraan menevän liikenteen ollessa sujuvaa. Vähäraumantien ja Musantien liittymässä Korpraalintien liittymähaaran vasemmalle kääntyvän liikenteen palvelutaso on huono (keksimääräinen odotusaika noin 60 sekuntia) ja suoraan menevän sekä oikealle kääntyvän liikenteen palvelutaso välttävä (keskimääräinen odotusaika noin 45 sekuntia). Muilla ajosuunnilla palvelutaso on hyvä tai tyydyttävä (alle 35 sekunnin keskimääräinen odotusaika). Liittymän kuormitus on tyydyttävä.

17 (37) Kuva 4.3 Kuormitusasteet ja palvelutasot vuoden 2035 ennustetilanteessa iltahuipputunnin aikana vaihtoehdossa 0 suunnittelualueen pohjoisosassa. Kuva 4.4 Kuormitusasteet ja palvelutasot vuoden 2035 ennustetilanteessa iltahuipputunnin aikana vaihtoehdossa 0 suunnittelualueen eteläosassa. Muissa tarkastelluissa liittymissä kaikkien ajosuuntien palvelutaso on vähintään tyydyttävä. Korkein kuormitus on Maantiekadun ja Tikkulantien kiertoliittymässä (74 %), jonka toimivuus on välttävä. Keskimääräiset odotusajat liittymässä ovat kuitenkin kaikilla liittymähaaroilla alle 25 sekuntia. Myös molemmissa Tommilantien kiertoliittymissä toimivuus on välttävä liittymien kuormituksen ollessa %. Vähäraumantien ja Kraftmanintien sekä Tommilantien ja Rajatien liittymien toimivuus on hyvä. 4.4 VE 1; eteläisempi ramppiliittymä kiertoliittymä, pohjoinen valo-ohjaamaton Kuvissa 4.5 ja 4.8 on esitetty liittymien kuormitusasteet ja palvelutasot vuoden 2035 ennustetilanteessa vaihtoehdossa 1 iltahuipputunnin aikana. Vaihtoehdossa 1 kuormitus lisääntyy vaihtoehtoon 0 nähden Maantiekadun ja Tikkulantien kiertoliittymässä sekä Tommilantien ja Eteläväylän kieroliittymässä. Kuormitus

18 (37) vähenee Maantiekadun ja Kalevanpuiston, Tommilantien ja Rauhanpuiston, Rauhanpuiston ja Luvianpuistokadun sekä Raumantien ja valtatien 2 ramppien liittymissä. Muissa tarkastelluissa liittymissä ei tapahdu muutoksia vaihtoehtoon 0 nähden. Maantiekadun ja Tikkulantien kiertoliittymän kuormitus on 77 % ja liittymän toimivuus on välttävä. Keskimääräinen odotusaika on pisin liittymän pohjoishaaralla, noin 25 sekuntia, jolloin liittymähaaran palvelutaso on välttävä. Muiden liittymähaarojen palvelutaso on tyydyttävä. Maantiekadun ja Kalevanpuiston liittymän kuormitus on 61 %. Kalevanpuistosta vasemmalle kääntyvän liikenteen keskimääräinen odotusaika on noin 65 sekuntia ja ajosuunnan palvelutaso on erittäin huono. Kalevanpuistosta oikealle kääntyvän liikenteen keskimääräinen odotusaika on noin 30 sekuntia ja ajosuunnan palvelutaso on välttävä. Pääsuunnan liikenne on sujuvaa. Kuva 4.5 Kuormitusasteet ja palvelutasot vuoden 2035 ennustetilanteessa iltahuipputunnin aikana vaihtoehdossa 1 suunnittelualueen pohjoisosassa Molempien uuden katuyhteyden ramppiliittymien toimivuus on hyvä ja kaikkien ajosuuntien palvelutaso on erittäin hyvä. Jonot eivät ulotu liittymistä valtatielle asti (kuva 4.6). Valtatielle 2 liittyminen on molempiin suuntiin sujuvaa.

19 (37) Kuva 4.6. Jonopituudet vuoden 2035 ennustetilanteessa iltahuipputunnin aikana vaihtoehdossa 1 Kuva 4.7. Kuormitusasteet ja palvelutasot vuoden 2035 ennustetilanteessa iltahuipputunnin aikana vaihtoehdoissa 1 ja 2 suunnittelualueen eteläosassa Eteläväylän ja Tommilantien kiertoliittymän kuormitus on 68 % ja liittymän toimivuus on tyydyttävä. Eteläväylän liittymähaaran palvelutaso on tyydyttävä keskimääräisen odotusajan ollessa noin 15 sekuntia. Muiden liittymähaarojen palvelutaso on erittäin hyvä. Tommilantien ja Rauhanpuiston kiertoliittymän kuormitus on 53 % ja liittymän toimivuus on tyydyttävä. Kaikkien ajosuuntien keskimääräinen odotusaika on alle 10 sekuntia. Rauhanpuiston ja Luvianpuistokadun liittymän kuormitus on 69 % ja liittymän toimivuus on tyydyttävä. Liittymän itähaaran suoraan menevän liikenteen kaistan kuormi-

20 (37) tus on 104 % ja keskimääräinen odotusaika noin 80 sekuntia ajosuunnan palvelutaso on erittäin huono. Luvianpustokadulta ja Raumantieltä vasemmalle kääntyvän liikenteen palvelutaso on välttävä. Muiden ajosuuntien palvelutaso ja toimivuus ovat vähintään tyydyttäviä. Raumantien ja valtatien 2 ramppien liittymän kuormitus on 65 % ja liittymän toimivuus on tyydyttävä. Luoteesta tulevan rampin oikealle kääntyvän kaistan kuormitus on 82 % jolloin toimivuus ja palvelutaso ovat välttäviä. Vasemmalle kääntyvän kaistan palvelutaso on tyydyttävä. Pääsuunnan palvelutaso on erittäin hyvä. 4.5 VE 2; ramppiliittymät valo-ohjatuin liittymin Kuvissa 4.8 ja 4.11 on esitetty liittymien kuormitusasteet ja palvelutasot vuoden 2035 ennustetilanteessa vaihtoehdossa 2 iltahuipputunnin aikana. Vaihtoehdossa 2 kuormitus lisääntyy vaihtoehtoon 0 nähden Maantiekadun ja Tikkulantien kiertoliittymässä sekä Tommilantien ja Eteläväylän kieroliittymässä. Kuormitus vähenee Maantiekadun ja Kalevanpuiston, Tommilantien ja Rauhanpuiston, Rauhanpuiston ja Luvianpuistokadun sekä Raumantien ja valtatien 2 ramppien liittymissä. Muissa tarkastelluissa liittymissä ei tapahdu muutoksia vaihtoehtoon 0 nähden. Maantiekadun ja Tikkulantien kiertoliittymän kuormitus on 77 % ja liittymän toimivuus on välttävä. Keskimääräinen odotusaika on pisin liittymän pohjoishaaralla, noin 25 sekuntia, jolloin liittymähaaran palvelutaso on välttävä. Muiden liittymähaarojen palvelutaso on tyydyttävä. Maantiekadun ja Kalevanpuiston liittymän kuormitus on 61 %. Kalevanpuistosta vasemmalle kääntyvän liikenteen keskimääräinen odotusaika on noin 65 sekuntia ja ajosuunnan palvelutaso on erittäin huono (F). Kalevanpuistosta oikealle kääntyvän liikenteen keskimääräinen odotusaika on noin 30 sekuntia ja ajosuunnan palvelutaso on välttävä. Pääsuunnan liikenne on sujuvaa.

21 (37) Kuva 4.8 Kuormitusasteet ja palvelutasot vuoden 2035 ennustetilanteessa iltahuipputunnin aikana vaihtoehdossa 2 suunnittelualueen pohjoisosassa Molempien uuden katuyhteyden ramppiliittymien toimivuus on hyvä ja kaikkien ajosuuntien palvelutaso on hyvä tai erittäin hyvä. Pohjoisemmassa liittymässä jono ylettää valtatielle asti iltahuipputunnin aikana noin 5 % ajasta, kuitenkin vain lyhyelti kääntymiskaistalle (kuva 4.9). Valtatielle 2 liittyminen on molempiin suuntiin sujuvaa.

22 (37) Kuva 4.9 Jonopituudet vuoden 2035 ennustetilanteessa iltahuipputunnin aikana vaihtoehdossa 2. Eteläväylän ja Tommilantien kiertoliittymän kuormitus on 68 % ja liittymän toimivuus on tyydyttävä. Eteläväylän liittymähaaran palvelutaso on tyydyttävä keskimääräisen odotusajan ollessa noin 15 sekuntia. Muiden liittymähaarojen palvelutaso on erittäin hyvä. Tommilantien ja Rauhanpuiston kiertoliittymän kuormitus on 53 % ja liittymän toimivuus on tyydyttävä. Kaikkien ajosuuntien keskimääräinen odotusaika on alle 10 sekuntia. Kuva 4.10 Kuormitusasteet ja palvelutasot vuoden 2035 ennustetilanteessa iltahuipputunnin aikana vaihtoehdossa 2 (= ve 1) suunnittelualueen eteläosassa.

23 (37) Rauhanpuiston ja Luvianpuistokadun liittymän kuormitus on 69 % ja liittymän toimivuus on tyydyttävä. Liittymän itähaaran suoraan menevän liikenteen kaistan kuormitus on 104 % ja keskimääräinen odotusaika noin 80 sekuntia ajosuunnan palvelutaso on erittäin huono (F). Luvianpuistokadulta ja Raumantieltä vasemmalle kääntyvän liikenteen palvelutaso on välttävä (D). Muiden ajosuuntien palvelutaso ja toimivuus ovat vähintään tyydyttäviä. Raumantien ja valtatien 2 ramppien liittymän kuormitus on 65 % ja liittymän toimivuus on tyydyttävä. Luoteesta tulevan rampin oikealle kääntyvän kaistan kuormitus on 82 % jolloin toimivuus ja palvelutaso ovat välttäviä. Vasemmalle kääntyvän kaistan palvelutaso on tyydyttävä. Pääsuunnan palvelutaso on erittäin hyvä. 4.6 VE 3; hajautetut rampit pohjoisessa ramppiliittymässä Kuvissa 4.11 ja 4.13 on esitetty liittymien kuormitusasteet ja palvelutasot vuoden 2035 ennustetilanteessa vaihtoehdossa 3 iltahuipputunnin aikana. Vaihtoehdossa 3 kuormitus lisääntyy vaihtoehtoon 0 nähden Maantiekadun ja Tikkulantien kiertoliittymässä sekä Tommilantien ja Eteläväylän kieroliittymässä. Kuormitus vähenee Maantiekadun ja Kalevanpuiston, Tommilantien ja Rauhanpuiston, Rauhanpuiston ja Luvianpuistokadun sekä Raumantien ja valtatien 2 ramppien liittymissä. Muissa tarkastelluissa liittymissä ei tapahdu muutoksia vaihtoehtoon 0 nähden. Maantiekadun ja Tikkulantien kiertoliittymän kuormitus on 77 % ja liittymän toimivuus on välttävä. Keskimääräinen odotusaika on pisin liittymän pohjoishaaralla, noin 25 sekuntia, jolloin liittymähaaran palvelutaso on välttävä. Muiden liittymähaarojen palvelutaso on tyydyttävä. Maantiekadun ja Kalevanpuiston liittymän kuormitus on 61 %. Kalevanpuistosta vasemmalle kääntyvän liikenteen keskimääräinen odotusaika on noin 65 sekuntia ja ajosuunnan palvelutaso on erittäin huono. Kalevanpuistosta oikealle kääntyvän liikenteen keskimääräinen odotusaika on noin 30 sekuntia ja ajosuunnan palvelutaso on välttävä. Pääsuunnan liikenne on sujuvaa.

24 (37) Kuva Kuormitusasteet ja palvelutasot vuoden 2035 ennustetilanteessa iltahuipputunnin aikana vaihtoehdossa 3 suunnittelualueen pohjoisosassa Molempien uuden katuyhteyden ramppiliittymien toimivuus on hyvä ja kaikkien ajosuuntien palvelutaso on erittäin hyvä. Jonot eivät veny liittymistä valtatielle asti (kuva 4.12). Valtatielle 2 liittyminen on molempiin suuntiin sujuvaa. Kuva Jonopituudet vuoden 2035 ennustetilanteessa iltahuipputunnin aikana vaihtoehdossa 3.

25 (37) 4.7 Lisätarkastelut Kuva Kuormitusasteet ja palvelutasot vuoden 2035 ennustetilanteessa iltahuipputunnin aikana vaihtoehdossa3 suunnittelualueen eteläosassa Eteläväylän ja Tommilantien kiertoliittymän kuormitus on 68 % ja liittymän toimivuus on tyydyttävä. Eteläväylän liittymähaaran palvelutaso on tyydyttävä keskimääräisen odotusajan ollessa noin 15 sekuntia. Muiden liittymähaarojen palvelutaso on erittäin hyvä. Tommilantien ja Rauhanpuiston kiertoliittymän kuormitus on 53 % ja liittymän toimivuus on tyydyttävä. Kaikkien ajosuuntien keskimääräinen odotusaika on alle 10 sekuntia. Rauhanpuiston ja Luvianpuistokadun liittymän kuormitus on 69 % ja liittymän toimivuus on tyydyttävä. Liittymän itähaaran suoraan menevän liikenteen kaistan kuormitus on 104 % ja keskimääräinen odotusaika noin 80 sekuntia ajosuunnan palvelutaso on erittäin huono. Luvianpuistokadulta ja Raumantieltä vasemmalle kääntyvän liikenteen palvelutaso on välttävä. Muiden ajosuuntien palvelutaso ja toimivuus ovat vähintään tyydyttäviä. Raumantien ja valtatien 2 ramppien liittymän kuormitus on 65 % ja liittymän toimivuus on tyydyttävä. Luoteesta tulevan rampin oikealle kääntyvän kaistan kuormitus on 82 % jolloin toimivuus ja palvelutaso ovat välttäviä. Vasemmalle kääntyvän kaistan palvelutaso on tyydyttävä. Pääsuunnan palvelutaso on erittäin hyvä VE 0+; vain rinnakkaiskatu toteutettuna Työssä tutkittiin myös Ve 0+, jossa oletetaan toteutetuksi valtatien rinnakkaisyhteys ilman ramppiliittymiä valtatielle 2 (kuva 4.14). Tässä vaihtoehdossa uuden rinnakkaisyhteyden liikennemäärä jää alle puoleen (noin KAVL) verrattuna ramppiliittymälliseen (ve1, ve2 tai ve3) verkkovaihtoehtoon. Rinnakkaiskatu vähentää Musan ja Käppärän alueiden sisäistä läpikulkuliikennettä hieman, mutta siltäkin osin vaikutus jää muita vaihtoehtoja pienemmäksi. Valtatien eritasoliittymien kuormitukset eivät merkittävästi muutu 0-vaihtoehtoon verrattuna, mutta vt 2 / Luvianpuistokadun valo-ohjattu ramppiliittymä kuormittuu lisää ja viivytykset kasvavat entisestäänkin heikosti toimivassa liittymässä. Liikennevalo-

26 (37) ohjattu liittymä tarvitsee lisäkaistoja useammalle tulosuunnalle, jotta palvelutaso saadaan vähintään tyydyttäväksi. Kuva Vaihtoehto 0+ liikenne-ennuste Maantiekadun kiertoliittymän lisäkaistat Tarkasteluun liitettiin myös selvitys Maantiekadun/Tikkulantien kiertoliittymän vapaiden oikeiden vaikutuksesta kiertoliittymän välityskykyyn. Kiertoliittymään voidaan toteuttaa vapaat oikeat lännen ja etelän tulosuunnista, ilman että nykyistä katualuetta tarvitsee laajentaa. Kuvassa 4.15 on esitetty jonopituudet iltahuipputunnin 2035 simuloinnissa, kun vapaat oikeat on toteutettu ja pohjoinen ramppiliittymä on valo-ohjaamaton (ve1). Jonopituus tippuu merkittävästi läntisellä tulosuunnalla (Vähäraumantie) ja vapaa oikea tehostaa merkittävästi tulosuunnan toimivuutta. Kaikilla muilla tulosuunnilla jonopituudet pysyvät lähellä tilannetta, jossa vapaita oikeita ei ole. Etelän tulosuunta (vt2 suunta) jonopituus pysyy ennallaan, vaikka vapaa oikea Maantiekadun suuntaan on toteutettu. Etelästä oikealle kääntyvien ajoneuvojen määrä on verrattain pieni, eikä lisäkapasiteetti vaikuta vasemman kaistan jonopituuteen mainittavasti.

27 (37) Kuva Jonopituudet vuoden 2035 iltahuipputunnin aikana, kun Maantiekadun kiertoliittymään on lisätty vapaat oikeat Valtatiekäytävän ramppivälit Työssä tehtiin myös tarkastelu koskien valtatie 2 (8) ramppivälejä Porin keskustan kohdalla. Ramppien nokkavälit ja kiihdytys- ja erkanemiskaistojen väliset minimietäisyydet on määritelty kullekin tietyypille ja nopeusrajoitusalueelleen erikseen. Tarkastelu perustuu Liikenneviraston Perusverkon eritasoliittymät suunnitteluohjeessa esitettyihin mitoitusarvoihin. Tarkastelujen perusteella laadittiin koontikuvat liittymien mitoituksista nykytilanteessa (2015) ja ennustetilanteessa (2035) jossa uusi rinnakkaisyhteys on toteutettu valtatielle. Kuvat on esitetty liitteessä 3. Lisäksi kuvissa 4.16 ja 4.17 on esitetty tiivistetysti puutteelliset kaistapituudet ramppiliittymissä nyky- ja ennustetilanteessa. Tarkastelujen tuloksena voidaan todeta, että Musa Käppärä -rinnakkaistien rakentaminen ei muuta oleellisesti valtatien 2 (8) liittymäväli-tilannetta. Valtateillä on nykyisin useita kiihdytys- ja erkanemiskaistoja, jotka ovat mitoitusarvoja lyhyempiä. Rinnakkaistien liittymäjärjestelyt eivät huononna nykytilannetta.

28 (37) Kuva Nykytilanteen kaistapituudet liittymissä. Kuva Ennustetilanteen 2035 kaistapituudet liittymissä.

29 (37) 5 Toimivuustarkastelujen yhteenveto Nykytilanteessa liikenneverkko on Käppärän ja Musan alueella kuormittunut Maantiekadun ja Eteläväylän liittymissä. Valtatien ramppiliittymät jonoutuvat ruuhkatunteina Raumantien (vt 8) ja Luvianpuistokadun liittymissä. Liittymäkohtainen palvelutaso on heikoimmillaan tyydyttävän ja välttävän rajalla (Luvianpuistokadun ja vt 2 rampin liittymä). Liikennemäärien kasvuksi vuoteen 2035 mennessä on oletettu keskimäärin 24 % tarkastelualueen tie- ja katuverkolla. Uuden katuyhteyden liikennemäärä vuonna 2035 on ennusteessa (KAVL). Tämä liikennemäärä poistuu lähialueen katuverkolta, erityisesti Eteläväylältä, Rauhanpuistosta, Kalevanpuistosta ja Musantieltä. Samalla vt2/vt8 eritasoliittymän kuormitus tippuu liikenteen siirtyessä käyttämään uutta rinnakkaisyhteyttä ja sen ramppiliittymiä. Ramppiliittymien toimivuus tutkittiin kaikilla vaihtoehtoratkaisuilla erikseen. Seuraavassa on lyhyesti tiivistetty eri vaihtoehtojen toimivuus. Ve 1: (kiertoliittymä + valo-ohjaamaton) toimivuus on hyvä molemmissa ramppiliittymässä, eikä jonoja juuri synny. Kääntymiskaistat tulee olla kaikissa tulosuunnissa (valo-ohjaamaton). Maksimijonopituus on noin 30 m pohjoisessa ramppiliittymässä (rampin tulosuunnalla). Eteläisessä ramppiliittymässä kaikilla tulosuunnilla on alle 25m jonopituudet. Ve 2: (valo-ohjatut ramppiliittymät) toimivuus on hyvä molemmissa ramppiliittymissä, mutta ajoneuvokohtaiset viivytykset kasvavat hieman ve1 verrattuna. Valo-ohjattunakin liittymien palvelutaso on hyvä. Kääntymiskaistat tulee olla kaikissa tulosuunnissa. Liikennevaloihin on mahdollista liittää jonotunnistimet rampeille. Maksimijonopituus liikennevaloin on 40 m pohjoisessa ramppiliittymässä (rampin tulosuunta). Ve 3: (hajautettu pohjoinen ramppiliittymä) toimivuus on hyvä kaikissa ajosuunnissa. Ei tarvetta ramppiliittymien valo-ohjaukselle. Tutkitut vertailuvaihtoehdot (0 ja 0+ -vaihtoehdot) osoittavat, että uusi rinnakkaisyhteys ja siihen liittyvä täydellinen ramppiliittymä vähentävät Käppärä-Musa alueiden läpi kulkevia liikennevirtoja ja vähentävät samalla liikenteellistä painetta erityisesti Eteläväylältä ja Raumantien (vt8) ramppiliittymissä. Vertailuvaihtoehdoissa (0 ja 0+) Raumantien ja Luvianpuistokadun ramppiliittymät toimivat heikosti, ja liikenne jonoutuu selvästi. Vt2/ vt8 eritasoliittymä tarvitsee lisäkapasiteettia jo selvästi ennen ennustevuotta Jonopituudet ylittävät kaistapituudet ja uhkaavat pääsuunnan sujuvuutta ja turvallisuutta ruuhkan pitkittyessä.

30 (37) 6 Kehittämispolku 6.1 Toimenpiteet Uusi rinnakkaiskatu ja siihen liittyvät valtatien ramppiliittymät voidaan toteuttaa työssä esitetyllä tavalla vaarantamatta valtatien pääsuunnan sujuvuutta. Työn tulosten perusteella on annettu esitys rinnakkaiskadun ramppiliittymien kehittämistoimenpiteiksi: Eteläisempi ramppiliittymä voidaan toteuttaa heti kiertoliittymäksi, toimivuus hyvä vähintään 2035 asti (+ 20 % liikennemäärillä edelleen hyvä toimivuus). Kiertoliittymä soveltuu valo-ohjattua liittymää paremmin sujuvuuden ja katugeometrian näkökulmasta. Kiertoliittymän tilavaraus vastaa keskeisiltä osin kääntymiskaistoin toteutetun valoliittymän tilavarausta. Pohjoinen ramppiliittymä voidaan toteuttaa heti valo-ohjaamattomana kolmihaaraliittymänä, niin että kaikissa tulosuunnissa toteutetaan kääntymiskaistat. Samalla toteutetaan ramppiliittymään varaus liikennevaloja varten. Toimivuus on hyvä 2025 asti ja valo-ohjattuna 2035 asti. Vuoden 2035 jälkeen tarvitaan pohjoisen ramppiliittymän välityskyvyn parantamiseksi etelän tulosuunnasta uusi suora ramppi (vaihe 3), jonka jälkeen ramppiliittymän välityskyky on riittävä edelleen vähintään vuotta. Vt2 / Vt8 osalta annetut muut toimenpidesuositukset: Kiihdytyskaistan rakentaminen heti pohjoiseen lähtevälle rampille. Varautuminen kiihdytys- ja erkanemiskaistojen pidentämiseen ja yhdistämiseen valtatien eritasoliittymien välisellä osuudella (välillä Maantiekatu Raumantie). Vt 2 / vt 8 nelikaistaistaminen viimeistään 2030 mennessä. Suositus perustuu valtatien pääsuunnan liikennemäärien kasvuun ja liikenteen vähimmäispalvelutasoon. Työssä ennustettu (KAVL) liikennemäärä ei voi toteutua täysimääräisenä 1+1 kaistaisella valtatieosuudella. Kaikki työssä esitetyt suunnitelmaratkaisut soveltuvat myös nelikaistaiselle valtatieosuudelle. 6.2 Toteutuksen vaiheistus Valtatien rinnakkaisyhteyden toteutuksen vaiheistukseksi esitetään seuraavat vaiheet (kuvat ). Suluissa on esitetty liikenteen välityskyvyn näkökulmasta suositeltu toteutusajankohta. Kuvissa on esitetty myös viitteellinen melusuojauksen (meluaita/seinä, kuvissa musta paksumpi viiva) tarve valtatien itäreunalla ramppijärjestelyjen kohdalla. Melueste tulee sijoittaa osittain puistoalueen puolelle, mutta tarkempi sijainti määritellään jatkosuunnittelussa. - vaihe 1 ( ): molempien ramppiliittymien toteutus, eteläinen kiertoliittymä, pohjoinen kolmihaaraliittymä - vaihe 2 ( ): Maantiekadun kiertoliittymän välityskyvyn parantaminen - vaihe 3 ( ): pohjoisen ramppiliittymän välityskyvyn parantaminen

31 (37) Kuva 6.1. Toteutusvaihe 1.

32 (37) Kuva 6.2. Toteutusvaihe 2.

33 (37) Kuva 6.3. Toteutusvaihe 3.

34 (37) 7 Liitteet LIITE 1: Porin pyöräily-yhteydet Käppärä-Musa -alueella LIITE 2: Toimivuustarkastelujen tunnuslukujen määritelmät LIITE 3: Valtatien liittymämitoitukset

35 (37) LIITE 1: Porin pyöräily-yhteydet Käppärä-Musa -alueella

36 (37) LIITE 2: Toimivuustarkastelujen mittarien määritelmät Liittymien toimivuutta on tarkasteltu seuraavilla tunnusluvuilla: o Kuormitusaste ilmaisee, kuinka suuri osuus liittymän maksimivälityskyvystä on käytössä o Palvelutasolla kuvataan yhden ajoneuvon keskimääräistä odotusaikaa o Mitoitusjonopituus kertoo jonopituuden, jota pidempi jono esiintyy alle 5 % ajasta Kuormitusasteen, toimivuuden, laatutason ja ruuhkautumisen välinen suhde on esitetty alla olevissa taulukoissa. Taulukko 1: Liittymän palvelutason selitys ja suhde odotusaikoihin (HCM 2000) Palvelutaso Kuvaus Valo-ohjatun liittymän keskimääräinen odotusaika / ajoneuvo (s) Valo-ohjaamattoman liittymän keskimääräinen odotusaika / ajoneuvo (s) A erittäin hyvä B hyvä >10 ja 20 >10 ja 15 C tyydyttävä > 20 ja 35 > 15 ja 25 D välttävä > 35 ja 55 > 25 ja 35 E huono > 55 ja 80 > 35 ja 50 F erittäin huono > 80 > 50 Taulukko 2: Valo-ohjatun liittymän kuormitusasteen suhde toimivuuteen, laatuun ja ruuhkaisuuteen Kuormitusaste Toimivuus Laatutaso Ruuhkautuminen < 0,64 hyvä 0,64 0,85 0,85 0,95 0,95 1,05 > 1,05 tyydyttävä välttävä huono erittäin huono Hyvä Tyydyttävä Matala Heikko, ei hyväksyttävä Heikko, ei hyväksyttävä Hyvä palvelutaso, ei ruuhkia. Liittymä kestää 30 % liikenteen kasvun. Vain pientä ruuhkautumista. Kestää 10 % 20 % kasvun joka suunnalle. Satunnaisia ruuhkia. Lyhytaikaisia ruuhkia ja ajoittain pitkiä jonoja. Pitkäaikaisia ruuhkia ja jatkuvia pitkiä jonoja. Taulukko 3: Valo-ohjaamattoman liittymän kuormitusasteen suhde toimivuuteen, laatuun ja ruuhkaisuuteen Kuormitusaste Toimivuus Ruuhkautuminen < 0,5 hyvä Ei ruuhkia 0,5 0,7 tyydyttävä Satunaisia ruuhkia (harkittava valo-ohjausta) 0,7 0,85 välttävä Lyhytaikaisia ruuhkia ja ajoittaisia pitkiä jonoja (valo-ohjauksen tarve) 0,85 1,0 huono Pitkäaikaisia ruuhkia ja jatkuvia pitkiä jonoja (valo-ohjauksen tarve) > 1,0 erittäin huono Ylikuormittunut, pahoja ruuhkia

37 (37) LIITE 3: Liittymämitoitus Nykytilanteen (2015) liittymävälit ja kaistapituudet:

38 (37) Ennustetilanteen (2035) liittymävälit ja kaistapituudet

Eskoon Tyrnäväntien liittymien toimivuustarkastelut

Eskoon Tyrnäväntien liittymien toimivuustarkastelut Eskoon Tyrnäväntien liittymien toimivuustarkastelut Jussi Lassila 16.3.2016 Sito Parhaan ympäristön tekijät Tarkastellut vaihtoehdot Toimivuustarkastelut on tehty kahdelle tilanteelle Perusennuste 2030-2040

Lisätiedot

Toimivuustarkastelut. Talman osayleiskaavan liikenneselvityksen päivitys, When infrastructure counts.

Toimivuustarkastelut. Talman osayleiskaavan liikenneselvityksen päivitys, When infrastructure counts. Toimivuustarkastelut Talman osayleiskaavan liikenneselvityksen päivitys, When infrastructure counts. 2 Toimivuustarkastelut, liikennemäärät Tarkasteltuina on mt148 ja mt140 kriittiset liittymäalueet Keravan

Lisätiedot

PAINOKANKAAN-KARANOJAN LIIKENNESELVITYS

PAINOKANKAAN-KARANOJAN LIIKENNESELVITYS 1(10) 15.11.2010 MUISTIO PAINOKANKAAN-KARANOJAN LIIKENNESELVITYS 1. Yleistä Painokankaan-Karanojan osayleiskaava-alue (kuva 1) sijaitsee valtatien 10, Orsitien ja valtatien 3 eteläpuolella. Alueen toteutuneen

Lisätiedot

Multimäki II, kunnallistekniikan YS

Multimäki II, kunnallistekniikan YS 1 / 7 Liikenteelliset tarkastelut Tero Rahkonen L1 28.5.2014 2 / 7 2 (7) 28.5.2014 SISÄLTÖ 1 LIIKENNEMÄÄRÄT... 3 1.1 Nykyliikenne... 3 1.2 Ennusteliikenne... 3 2 LIIKENTEEN TOIMIVUUS... 4 2.1 Toimivuustarkastelut...

Lisätiedot

Niiralan asemakaavamuutos, liikenneennuste ja toimivuustarkastelut

Niiralan asemakaavamuutos, liikenneennuste ja toimivuustarkastelut Niiralan asemakaavamuutos, liikenneennuste ja toimivuustarkastelut Ennakkoaineisto 13.1.2015 Sito Oy Ympäristösi parhaat tekijät 2 Liikenneselvityksen sisältö Työssä on tarkasteltu Niiralan asemakaava-alueelle

Lisätiedot

Poikkitien palvelualueen liikenneselvityksen päivitys, 2016

Poikkitien palvelualueen liikenneselvityksen päivitys, 2016 Poikkitien palvelualueen liikenneselvityksen päivitys, 2016 Liikenteelliset vaikutukset PKi, TRa 1.4.2016 Poikkitien palvelualueen liikenneselvityksen päivitys, 2016 2 (14) 1.4.2016 SISÄLTÖ 1 MAANKÄYTTÖ...

Lisätiedot

Pohjoisväylän - Helsingintien liittymän toimivuustarkastelu

Pohjoisväylän - Helsingintien liittymän toimivuustarkastelu Pohjoisväylän - Helsingintien liittymän toimivuustarkastelu Tarkasteluperiaatteet Tarkastelussa arvioidaan Terholan liikekiinteistön rakentamisen vaikutuksia Pohjoisväylän ja Hesingintien liittymän toimivuuteen.

Lisätiedot

Himoslehtelän asemakaavan liikenneselvitys

Himoslehtelän asemakaavan liikenneselvitys Himoslehtelän asemakaavan liikenneselvitys Laura Mansikkamäki Antti Räikkönen Sito Parhaan ympäristön tekijät Taustaa ja nykytilanne Himoslehtelän asemakaavassa tarkoitus on muuttaa Himoslehtelän ja Honkarannan

Lisätiedot

Turvesuonkadun hypermarketin liittymän toimivuustarkastelut 17.10.2007. WSP Finland Oy

Turvesuonkadun hypermarketin liittymän toimivuustarkastelut 17.10.2007. WSP Finland Oy Turvesuonkadun hypermarketin liittymän toimivuustarkastelut 17.10.2007 WSP Finland Oy 1. TARKASTELUN LÄHTÖKOHDAT Työn tarkoituksena oli tutkia eri liittymäratkaisujen liikenteellistä toimivuutta Turvesuonkadun

Lisätiedot

Outlet-kylän asemakaava Valtatien 2 Lasitehtaantien ja Kauppatien liittymien toimivuustarkastelu

Outlet-kylän asemakaava Valtatien 2 Lasitehtaantien ja Kauppatien liittymien toimivuustarkastelu Outlet-kylän asemakaava Valtatien 2 Lasitehtaantien ja Kauppatien liittymien toimivuustarkastelu Humppilan kunta 12.2.2015 Page 1 Sisältö Työn lähtökohdat Tarkastelut Nykytilanne vuonna 2015 Outlet-kylä

Lisätiedot

Liittymän toiminta nelihaaraisena valo-ohjaamattomana liittymänä Ristikkoavaimentien rakentamisen jälkeen.

Liittymän toiminta nelihaaraisena valo-ohjaamattomana liittymänä Ristikkoavaimentien rakentamisen jälkeen. Porvoon kaupunki 7224 Loviisantien yritysalue Toimivuustarkastelu Tämä toimivuustarkastelu on laadittu Porvoon kaupungin toimeksiannosta. Tarkastelun kohteena on liikenteellinen toimivuus Loviisantie Porvoon

Lisätiedot

HARVIALAN ALUEEN LIIKENNE RAKENNUSKESKUS CENTRA 30.9.2011

HARVIALAN ALUEEN LIIKENNE RAKENNUSKESKUS CENTRA 30.9.2011 HARVIALAN ALUEEN LIIKENNE RAKENNUSKESKUS CENTRA 30.9.2011 1 AIKAISEMMAT SUUNNITELMAT Vuonna 2010 tehtiin Harvialan alueen liikenneselvitys Selvityksessä tutkittiin v. 2030 ennustetilannetta, jossa alueelle

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: 26725. Tampere 20.1.2014

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: 26725. Tampere 20.1.2014 NOUSIAISTEN KUNTA Kaitaraisten yritysalueen asemakaavan liikenneselvitys Työ: 26725 Tampere 20.1.2014 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 Tampere Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001 Y-tunnus: 0564810-5

Lisätiedot

OJALA-LAMMINRAHKA PÄÄKADUN YS LIIKENNETARKASTELUT

OJALA-LAMMINRAHKA PÄÄKADUN YS LIIKENNETARKASTELUT OJALA-LAMMINRAHKA PÄÄKADUN YS LIIKENNETARKASTELUT 14.3.2017 LÄHTÖKOHDAT Tutkittiin Ojalan ja Lamminrahkan kaupunginosien rakentamisten vaikutusta liittymien toimivuuteen Aitolahdentiellä sekä Ojalan uudella

Lisätiedot

LIIKENTEELLISET TARKASTELUT HENNA, ORIMATTILA

LIIKENTEELLISET TARKASTELUT HENNA, ORIMATTILA Intended for Jouko Kunnas Document type Muistio Date Kesäkuu 2014 LIIKENTEELLISET TARKASTELUT HENNA, ORIMATTILA LIIKENTEELLISET TARKASTELUT HENNA, ORIMATTILA Date 2014/05/30 J. Nyberg, J. Räsänen Made

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KESKUSTAN TOIMIVUUSTARKASTELU

SIILINJÄRVEN KESKUSTAN TOIMIVUUSTARKASTELU 1 (21) SISÄLTÖ 1 LÄHTÖKOHDAT... 2 2 LIIKENNEMÄÄRÄT... 3 2.1 Nykyliikenne... 3 2.2 Liikenne-ennuste 2015... 7 2.3 Liikenne-ennuste 2030... 7 3 LIITTYMIEN TOIMIVUUS... 8 3.1 Nykytilanteen toimivuus... 9

Lisätiedot

MUISTIO J. Rinta-Piirto 4.6.2008 Seinäjoen Itikanmäki Liikenne-ennuste ja arvioita toimivuuksista Lähtökohtia Seinäjoen Itikanmäen alueelle on suunnitteilla uutta maankäyttöä. Tavoitteena on muuttaa joen

Lisätiedot

VOIMALANTIE 5-6 VANTAA Asemakaavan muutos nro LIIKENNE SUUNNITTELUALUE

VOIMALANTIE 5-6 VANTAA Asemakaavan muutos nro LIIKENNE SUUNNITTELUALUE SUUNNITTELUALUE MAANKÄYTTÖSUUNNITELMAT 1.VAIHE Murata Electronics Oy:n laajennus noin 8500 kem2 Voimalantie 6:n alueelle Muratan työntekijöiden pysäköinti, noin 500 autopaikkaa. Nykyisin autopaikkoja on

Lisätiedot

Vapaudentien jatkeen liikennetarkastelu 10.11.2015

Vapaudentien jatkeen liikennetarkastelu 10.11.2015 Vapaudentien jatkeen liikennetarkastelu 10.11.2015 Liikenne-ennusteen päivittäminen Liikenne-ennuste pohjautuu Keski-Nurmon osayleiskaavatyön yhteydessä laadittuun ennusteeseen vuodelle 2040 Ennusteen

Lisätiedot

ELOVAINION KOHDAN LIIKENTEELLINEN SELVITYS

ELOVAINION KOHDAN LIIKENTEELLINEN SELVITYS ELOVAINION KOHDAN LIIKENTEELLINEN SELVITYS LIIKENNE-ENNUSTE LÄHTÖKOHDAT Liikenteellisiä tarkasteluita varten laadittiin liikenne-ennuste Ylöjärven keskustan alueelta. Ennusteessa on otettu huomioon Ylöjärven

Lisätiedot

FOCUS-ALUEEN LIIKENNETARKASTELUT

FOCUS-ALUEEN LIIKENNETARKASTELUT FOCUS-ALUEEN LIIKENNETARKASTELUT Lähtökohdat ja oletukset Liikenteellinen toimivuustarkastelu on laadittu Paramics-mikrosimulointiohjelmalla. Tarkastelualue on esitetty kuvassa 1. Toimivuustarkasteluissa

Lisätiedot

Genimap Oy, lupa L4377. Liittymän toimivuustarkastelu Valtatie 4, Shellin liittymä, Ii. Mika Räsänen

Genimap Oy, lupa L4377. Liittymän toimivuustarkastelu Valtatie 4, Shellin liittymä, Ii. Mika Räsänen Genimap Oy, lupa L4377 Liittymän toimivuustarkastelu Valtatie 4, Shellin liittymä, Ii Mika Räsänen Valtatie 4, Shellin liittymä, Ii 1 1 LÄHTÖKOHDAT Tehtävä Tehtävänä on tarkastella liittymän toimivuutta

Lisätiedot

Länsirannan asemakaavan muutos

Länsirannan asemakaavan muutos Länsirannan asemakaavan muutos Liikennetuotos ja liikennejärjestelyjen toimivuus 30.1.2014 Ympäristösi parhaat tekijät Liikennetuotokset illan huipputunnilla 2 Liikennetuotoksen arvioissa on käytetty kulkutapana

Lisätiedot

Jaakko Tuominen 14.1.2013 1 (8)

Jaakko Tuominen 14.1.2013 1 (8) Jaakko Tuominen 14.1.2013 1 (8) 1 Yleistä Tarkastelualue sijaitsee Tuusulassa Vantaan rajalla. Kuva 1: tarkastelualueen sijainti (www.tuusula.fi) Kelatien alue on pienteollisuusaluetta ja alueen toteutunut

Lisätiedot

Valtateiden 2 ja 9 risteysalueen liikenneselvitys. Humppila

Valtateiden 2 ja 9 risteysalueen liikenneselvitys. Humppila Valtateiden 2 ja 9 risteysalueen liikenneselvitys Humppila 12.1.2011 Työn tavoitteet Työn tavoitteena on tutkia valtateiden 2 ja 9 risteysalueelle ja sen läheisyyteen kaavaillun uuden maankäytön synnyttämän

Lisätiedot

SANTALAHDEN ASEMAKAAVA RANTAVÄYLÄN TOIMIVUUS

SANTALAHDEN ASEMAKAAVA RANTAVÄYLÄN TOIMIVUUS SANTALAHDEN ASEMAKAAVA RANTAVÄYLÄN TOIMIVUUS 28.3.2013 TARKASTELUALUEEN NYKYISET VUOROKAUSILIIKENNEMÄÄRÄT KAAVA-ALUEEN LIIKENNE-ENNUSTE Rakentuneella kaavaalueella 2 800 asukasta (sis. nykyiset asukkaat)

Lisätiedot

Suupohjantien ja Kantatie 67:n liittymän n toimivuustarkastelut 18.6.2010.2010

Suupohjantien ja Kantatie 67:n liittymän n toimivuustarkastelut 18.6.2010.2010 Suupohjantien ja Kantatie 67:n liittymän n toimivuustarkastelut 18.6.2010.2010 Yleistä tarkasteluista Toimivuustarkastelut pohjautuvat nykytilanteen liikennelaskentaan tarkasteltavasta liittymästä sekä

Lisätiedot

NURMON ABC-MYYMÄLÄN ASEMAKAAVAN LIIKENTEELLINEN SELVITYS

NURMON ABC-MYYMÄLÄN ASEMAKAAVAN LIIKENTEELLINEN SELVITYS FCG Finnish Consulting Group Oy Etelä-Pohjanmaan osuuskauppa NURMON ABC-MYYMÄLÄN ASEMAKAAVAN LIIKENTEELLINEN SELVITYS Raportti, luonnos 3773-P11136 ABC-myymälä 26.2.2010 FCG Finnish Consulting Group Oy

Lisätiedot

Lappeenranta (Skinnarila) Sammonlahden koulukeskuksen liikenteen toimivuustarkastelu. Mikko Yli-Kauhaluoma

Lappeenranta (Skinnarila) Sammonlahden koulukeskuksen liikenteen toimivuustarkastelu. Mikko Yli-Kauhaluoma Lappeenranta (Skinnarila) Sammonlahden koulukeskuksen liikenteen toimivuustarkastelu Mikko Yli-Kauhaluoma 14.9.2016 Tarkastelualue Tarkastelussa pääpaino keskittyi suunnitellun uuden koulukeskuksen ympäristön

Lisätiedot

MÄSKÄLÄN KAAVARUNKOALUEEN LIIKENTEELLINEN SELVITYS

MÄSKÄLÄN KAAVARUNKOALUEEN LIIKENTEELLINEN SELVITYS 1(7) 19.9.2014 MUISTIO MÄSKÄLÄN KAAVARUNKOALUEEN LIIKENTEELLINEN SELVITYS 1. Yleistä Tässä Mäskälän kaavarunkoalueen liikenteellisessä selvityksessä tarkastellaan kaavakaavarunkoalueen synnyttämän liikenteen

Lisätiedot

Rykmentinpuiston keskustan asemakaava-alueen keskeisten katuliittymien toimivuustarkastelut Katarina Wallin ja Olli Haveri

Rykmentinpuiston keskustan asemakaava-alueen keskeisten katuliittymien toimivuustarkastelut Katarina Wallin ja Olli Haveri Rykmentinpuiston keskustan asemakaava-alueen keskeisten katuliittymien toimivuustarkastelut Katarina Wallin ja Olli Haveri Tarkastelumenetelmä Simuloimalla tutkittiin Tuusulan Rykmentinpuiston keskustan

Lisätiedot

Lappeenrannan sairaalan liittymien liikenteellinen toimivuustarkastelu

Lappeenrannan sairaalan liittymien liikenteellinen toimivuustarkastelu Lappeenrannan sairaalan liittymien liikenteellinen toimivuustarkastelu Mikko Yli-Kauhaluoma Trafix Oy 28.4.2015 Johdanto Työssä on tarkasteltu Lappeenrannan sairaalan ympäristön uusien liittymäjärjestelyiden

Lisätiedot

LIIKENNETARKASTELU KALEVANRINTEEN ENSIMMÄINEN RAKENNUSVAIHE

LIIKENNETARKASTELU KALEVANRINTEEN ENSIMMÄINEN RAKENNUSVAIHE LIIKENNETARKASTELU KALEVANRINTEEN ENSIMMÄINEN RAKENNUSVAIHE 14.11.2013 SISÄLTÖ Nykyliikennemäärät ja liikenteen toimivuus Liikenne-ennuste Yön yli tilanteen toimivuus Herkkyystarkastelut NYKYTILANNE LIIKENNELASKENNAT

Lisätiedot

TUUSULAN KUNTA KUNTAKEHITYS / KAAVOITUS

TUUSULAN KUNTA KUNTAKEHITYS / KAAVOITUS 16X161127 27.3.2014 TUUSULAN KUNTA KUNTAKEHITYS / KAAVOITUS LAHELANPELTO II ASEMAKAAVAN TOIMIVUUSTARKASTELU Esipuhe Tämä toimivuustarkastelu on tehty Tuusulan kunnan toimeksiannosta. Selvitys käsittää

Lisätiedot

MIILUKORPI II, ASEMAKAAVA TOIMIVUUSTARKASTELU. 1. Työn tausta: 1.1 Suunnitelma

MIILUKORPI II, ASEMAKAAVA TOIMIVUUSTARKASTELU. 1. Työn tausta: 1.1 Suunnitelma MIILUKORPI II, 631900 ASEMAKAAVA TOIMIVUUSTARKASTELU 1. Työn tausta: 1.1 Suunnitelma Työssä tutkittiin Miilukorpi II-asemakaavan vaikutukset liikenteen toimivuuteen ympäröivällä katuverkolla (Nupurintie

Lisätiedot

Trafix Oy Kuva 1. Tarkastelussa käytetyt liikennejärjestelyt; yksikaistainen kiertoliittymä (VE1).

Trafix Oy Kuva 1. Tarkastelussa käytetyt liikennejärjestelyt; yksikaistainen kiertoliittymä (VE1). Mutkakadun kiertoliittymän toimivuustarkastelu Toimivuustarkastelussa tutkittiin Mutkakadun ja Snellmaninkadun liittymän muuttamista kiertoliittymäksi ennusteen 2014 ja vuoden 2025 iltahuipputunnin liikennemäärillä.

Lisätiedot

Karnaisten alueen maankäytön kehittäminen Liikenne

Karnaisten alueen maankäytön kehittäminen Liikenne Suunnittelualue Suunnittelualueena on valtatien 1 ja Karnaistentien sekä Hossanmäentien rajaama alue sekä Hossantien varsi Ruotiontien liittymästä valtatien ramppiliittymiin. Alueella sijaitsee nykyisin

Lisätiedot

Kotkan Kantasataman liikenneselvitys Toimivuustarkastelut. Strafica Oy 27.11.2014

Kotkan Kantasataman liikenneselvitys Toimivuustarkastelut. Strafica Oy 27.11.2014 LIITE 6 Kotkan Kantasataman liikenneselvitys Toimivuustarkastelut Strafica Oy 27.11.2014 Kantasataman lopputilanne 6.11.2014 2 Liikenne-ennuste Keväällä 2014 laadittua liikenne-ennustetta päivitettiin

Lisätiedot

Himoksen Uskolan ja kylpylän asemakaavojen alueen liikenteen toimivuustarkastelu

Himoksen Uskolan ja kylpylän asemakaavojen alueen liikenteen toimivuustarkastelu Himoksen Uskolan ja kylpylän asemakaavojen alueen liikenteen toimivuustarkastelu Jämsän kaupunki 9.5.2016 Page 1 Sisältö Työn lähtökohdat Tarkastelut Johtopäätökset Paikkatietoikkuna 2016 9.5.2016 Page

Lisätiedot

HÄRMÄLÄN LIIKENNEJÄRJESTELYJEN KEHITTÄMINEN. Yhteenveto tehdyistä liikennetarkasteluista

HÄRMÄLÄN LIIKENNEJÄRJESTELYJEN KEHITTÄMINEN. Yhteenveto tehdyistä liikennetarkasteluista HÄRMÄLÄN LIIKENNEJÄRJESTELYJEN KEHITTÄMINEN Yhteenveto tehdyistä liikennetarkasteluista 12.12.2012 HÄRMÄLÄN LIIKENNEJÄRJESTELYJEN KEHITTÄMINEN YHTEENVETO TEHDYISTÄ LIIKENNETARKASTELUISTA Destia Oy Infrasuunnittelu

Lisätiedot

HAMINAN MERIKADUN LIIKENNEJÄRJESTELYT JA TOIMIVUUSTARKASTELUT

HAMINAN MERIKADUN LIIKENNEJÄRJESTELYT JA TOIMIVUUSTARKASTELUT Ramboll Finland Oy PL 3, Piispanmäentie 5 02241 ESPOO Puh. 020 755 611 Fax 020 755 6202 www.ramboll.fi HAMINAN MERIKADUN LIIKENNEJÄRJESTELYT JA TOIMIVUUSTARKASTELUT Päivämäärä 21.4.2011 SISÄLTÖ 2 LIITTEET...

Lisätiedot

LIIKENTEELLISET TARKASTELUT HENNA, ORIMATTILA

LIIKENTEELLISET TARKASTELUT HENNA, ORIMATTILA Intended for Jouko Kunnas Document type Muistio Date Lokakuu 2014 LIIKENTEELLISET TARKASTELUT HENNA, ORIMATTILA LIIKENTEELLISET TARKASTELUT HENNA, ORIMATTILA Date 2014/10/27 J. Nyberg, J. Räsänen Made

Lisätiedot

Härmälän liikennejärjestelyjen esiselvitys Herkkyystarkastelu, Härmäläntanta II asukasmäärä / Antti Soisalo

Härmälän liikennejärjestelyjen esiselvitys Herkkyystarkastelu, Härmäläntanta II asukasmäärä / Antti Soisalo Härmälän liikennejärjestelyjen esiselvitys Herkkyystarkastelu, Härmäläntanta II asukasmäärä 14.6.2012 / Antti Soisalo Huipputunnin liikennetuotokset korjattu ja simulointitulokset päivitetty 4.10.2012

Lisätiedot

Sipoon Söderkullan liikenteellinen selvitys

Sipoon Söderkullan liikenteellinen selvitys 16.01.2014 LPo, MTu, TLe Raportti 16.1.2014 16.1.2014 1 (15) SISÄLTÖ 1 TYÖN LÄHTÖKOHDAT... 2 1.1 Työn tausta... 2 1.2 Söderkullan alueen tie- ja katuverkko... 2 1.3 Alueen kehittyminen ja suunnitelmat...

Lisätiedot

Oulun tiepiiri VT 20:N JA MT 848:N LIITTYMÄN TOIMIVUUS: SIMULOINTITARKASTELU JA LIIKENNEVALO-OHJAUKSEN TARVE

Oulun tiepiiri VT 20:N JA MT 848:N LIITTYMÄN TOIMIVUUS: SIMULOINTITARKASTELU JA LIIKENNEVALO-OHJAUKSEN TARVE Oulun tiepiiri VT 20:N JA MT 848:N LIITTYMÄN TOIMIVUUS: SIMULOINTITARKASTELU JA LIIKENNEVALO-OHJAUKSEN TARVE MUISTIO 22.2.2005 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO 1 1 TARKASTELUALUE JA MENETELMÄT 2 2 TOIMIVUUS

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KESKUSTAN LÄNSIOSA LIIKENTEEN TOIMIVUUSTARKASTELUT MUISTIO

LAPPEENRANNAN KESKUSTAN LÄNSIOSA LIIKENTEEN TOIMIVUUSTARKASTELUT MUISTIO LAPPEENRANNAN KESKUSTAN LÄNSIOSA LIIKENTEEN TOIMIVUUSTARKASTELUT MUISTIO 23.2.2015 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO 1 1 TARKASTELUN LÄHTÖKOHDAT 2 2 LIIKENNEMÄÄRÄTIEDOT 3 3 LIIKENTEEN TOIMIVUUS 4 3.1 Nykytilanne...

Lisätiedot

16UTS0003 31.3.2011 OY SUNNY-TRADING LTD HÄMEENLINNAN KAUPUNKI SUNNY CAR CENTER ALUEELLINEN LIIKENNESELVITYS

16UTS0003 31.3.2011 OY SUNNY-TRADING LTD HÄMEENLINNAN KAUPUNKI SUNNY CAR CENTER ALUEELLINEN LIIKENNESELVITYS 16UTS0003 31.3.2011 OY SUNNY-TRADING LTD HÄMEENLINNAN KAUPUNKI SUNNY CAR CENTER ALUEELLINEN LIIKENNESELVITYS 1 Esipuhe Tämä liikenneselvitystyö on laadittu Oy Sunny-Trading Ltd :n toimeksiannosta. Se käsittää

Lisätiedot

Eteläportin osayleiskaavan liikenteelliset vaikutukset, Jyväskylä

Eteläportin osayleiskaavan liikenteelliset vaikutukset, Jyväskylä Ramboll Knowledge taking people further --- Jyväskylän kaupunki Eteläportin osayleiskaavan liikenteelliset vaikutukset, Jyväskylä Lokakuu 2008 Sisällys Tiivistelmä 1 1. Johdanto 5 2. Osayleiskaava-alue

Lisätiedot

VALTATIEN 9 ITÄISEN KEHÄTIEN ERITASOLIITTYMÄTARKASTELU, TAMPERE

VALTATIEN 9 ITÄISEN KEHÄTIEN ERITASOLIITTYMÄTARKASTELU, TAMPERE VALTATIEN 9 ITÄISEN KEHÄTIEN ERITASOLIITTYMÄTARKASTELU, TAMPERE 27.1.2017 JOHDANTO Selvityksessä on tutkittu uuden eritasoliittymän toteuttamista Tampereen itäiselle kehätielle valtatielle 9 Hallilan eritasoliittymän

Lisätiedot

LIITE 5 BASTUKÄRRIN LOGISTIIKKA-ALUEEN LIIKENNESELVITYS

LIITE 5 BASTUKÄRRIN LOGISTIIKKA-ALUEEN LIIKENNESELVITYS LIITE 5 BASTUKÄRRIN LOGISTIIKKA-ALUEEN LIIKENNESELVITYS MUISTIO 16.10.2007 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO 1 1 TARKASTELUALUE 2 1.1 Tarkastelukohde ja liikennemäärät... 2 1.2 Liittymäjärjestelyt... 3

Lisätiedot

KORVENKYLÄN LIIKENNE- ENNUSTE STRATEGINEN MALLI (EMME4) JA MIKROSIMULOINTIMALLI (VISSIM)

KORVENKYLÄN LIIKENNE- ENNUSTE STRATEGINEN MALLI (EMME4) JA MIKROSIMULOINTIMALLI (VISSIM) KORVENKYLÄN LIIKENNE- ENNUSTE STRATEGINEN MALLI (EMME4) JA MIKROSIMULOINTIMALLI (VISSIM) STRATEGINEN MALLI Nykytilan 2014 ennuste laadittiin ruutuaineistosta (250m) saatujen asukas- ja työpaikkatietojen

Lisätiedot

Aulangontie 1, Hämeenlinna

Aulangontie 1, Hämeenlinna Aulangontie 1, Hämeenlinna Liikenteen toimivuustarkastelut Sito Parhaan ympäristön tekijät Simulointimallit: nyky- ja vertailuverkko NYKYVERKKO VERTAILUVERKKO Kääntyvien kaista, johon mahtuu 2 henkilöautoa

Lisätiedot

Salo, Rannikon OYK. Liikenteelliset vaikutukset. Liikennemäärät ja liikenne-ennuste v.2030

Salo, Rannikon OYK. Liikenteelliset vaikutukset. Liikennemäärät ja liikenne-ennuste v.2030 LIITE 4 Salo, Rannikon OYK Liikenteelliset vaikutukset Liikennemäärät ja liikenne-ennuste v.2030 Osayleiskaava-alueella kulkee kaksi lounais-koillis-suuntaista tietä: Merikulmantie (mt 1824) ja Hämeenkyläntie

Lisätiedot

Kotkan Kantasataman liikenneselvitys Toimivuustarkastelut. Strafica Oy

Kotkan Kantasataman liikenneselvitys Toimivuustarkastelut. Strafica Oy Kotkan Kantasataman liikenneselvitys Toimivuustarkastelut Strafica Oy 20.12.2014 Kantasataman lopputilanne 6.11.2014 2 Liikenne-ennuste Keväällä 2014 laadittua liikenne-ennustetta päivitettiin 6.11.2014

Lisätiedot

Vt2 toimivuustarkastelut Ruskilantien ja Tervasmäentien liittymissä

Vt2 toimivuustarkastelut Ruskilantien ja Tervasmäentien liittymissä Vt2 toimivuustarkastelut Ruskilantien ja Tervasmäentien liittymissä Nakkilan kunta 26.11.2015 Page 1 Sisältö Työn lähtökohdat Tarkastelut ja tulokset Johtopäätökset 26.11.2015 Page 2 Työn lähtökohdat FCG

Lisätiedot

MUISTIO. Kyllösen asemakaava Limingassa liikenneselvitys

MUISTIO. Kyllösen asemakaava Limingassa liikenneselvitys MUISTIO Projekti Asiakas Limingan maankäytön kehittäminen vaikutukset valtatien Sweco Ympäristö Päivämäärä 30.9.2014 Laatija Tuomo Vesajoki, Jouko Hintsala, Vesa-Pekka Saunakangas Kyllösen asemakaava Limingassa

Lisätiedot

SIIRIN ALUEEN LIIKENTEELLINEN SELVITYS II

SIIRIN ALUEEN LIIKENTEELLINEN SELVITYS II 1(5) 2.2.2012 MUISTIO SIIRIN ALUEEN LIIKENTEELLINEN SELVITYS II 1. Yleistä Tämä Siirin alueen toinen liikenteellinen selvitys liittyy Siiri II alueen asemakaavan laadintaan, jossa Iso-Harvoilantieltä alkavaa

Lisätiedot

NURMIJÄRVI OJAKKALANTIEN JA HELSINGINTIEN LIITTYMÄN LIIKENNEVALORATKAISU

NURMIJÄRVI OJAKKALANTIEN JA HELSINGINTIEN LIITTYMÄN LIIKENNEVALORATKAISU NURMIJÄRVI OJAKKALANTIEN JA HELSINGINTIEN LIITTYMÄN LIIKENNEVALORATKAISU MUISTIO 30.11.2010 1-1 Päivämäärä 30/11/2010 Laatija Čapek Karel, Nyberg Johanna Tarkastaja Hyväksyjä SISÄLTÖ 1. TYÖN LÄHTÖKOHDAT

Lisätiedot

HATANPÄÄN SAIRAALA, KARTANOALUE JA ARBORETUM ASEMAKAAVA NRO 8578 TOIMIVUUSTARKASTELUT

HATANPÄÄN SAIRAALA, KARTANOALUE JA ARBORETUM ASEMAKAAVA NRO 8578 TOIMIVUUSTARKASTELUT HATANPÄÄN SAIRAALA, KARTANOALUE JA ARBORETUM ASEMAKAAVA NRO 8578 TOIMIVUUSTARKASTELUT TYÖN TARKOITUS Työ liittyy Tampereen kaupungin asemakaavaan nro 8578 Hatanpään sairaala, kartanoalue ja arboretum.

Lisätiedot

Kauppajoupin liikenneselvitys. toimivuustarkastelut

Kauppajoupin liikenneselvitys. toimivuustarkastelut Kauppajoupin liikenneselvitys Liikenne-ennusteet ennusteet ja toimivuustarkastelut 06.05.2010 Yleistä liikenne-ennusteista ennusteista Liikenne-ennusteet laadittiin Seinäjoen liikennemallin tuloksia hyödyntäen

Lisätiedot

VIIRINLAAKSON MATKA- JA KAUPPAKESKUS, KLAUKKALA

VIIRINLAAKSON MATKA- JA KAUPPAKESKUS, KLAUKKALA VIIRINLAAKSON MATKA- JA KAUPPAKESKUS, KLAUKKALA TOIMIVUUSTARKASTELUT LIITE: LIIKENTEEN TOIMIVUUSTARKASTELUT NYKYTILANTEESSA Sami Iikkanen, Jukka Räsänen 20.5.2014 LISÄTARKASTELUJEN TARKOITUS Lisätarkastelut

Lisätiedot

RAJALINNAN TYÖPAIKKA-ALUE II, 3449, LIIKENNESELVITYS

RAJALINNAN TYÖPAIKKA-ALUE II, 3449, LIIKENNESELVITYS 1/5 Kaavoitus RAJALINNAN TYÖPAIKKA-ALUE II, 3449, LIIKENNESELVITYS Tehtävä Tehtävänä oli tarkastella asemakaava-alueen liikennejärjestelyjä, asemakaavan vaikutusta liikenneverkkoon sekä uuden maankäytön

Lisätiedot

NOKIAN KESKUSTAN LIIKENNESUUNNITELMA LIIKENTEELLISET TOI- MIVUUSTARKASTELUT

NOKIAN KESKUSTAN LIIKENNESUUNNITELMA LIIKENTEELLISET TOI- MIVUUSTARKASTELUT Vastaanottaja Tommi Jalkanen, Nokian kaupunki Asiakirjatyyppi Muistio Päivämäärä 5.5.2011 NOKIAN KESKUSTAN LIIKENNESUUNNITELMA LIIKENTEELLISET TOI- MIVUUSTARKASTELUT NOKIAN KESKUSTAN LIIKENNESUUNNITELMA

Lisätiedot

Vapaudentien jatkeen alustava yleissuunnitelma Seinäjoki

Vapaudentien jatkeen alustava yleissuunnitelma Seinäjoki Vapaudentien jatkeen alustava yleissuunnitelma Seinäjoki Liikenteelliset tarkastelut välillä Ruukintie-Törnäväntie-Itäväylä 31.8.2016 Juha Mäkinen Sito Oy Sito Parhaan ympäristön tekijät Työn sisältö Työssä

Lisätiedot

SULAN ALUEEN LIITTYMÄSELVITYS

SULAN ALUEEN LIITTYMÄSELVITYS Vastaanottaja Tuusulan kunta Asiakirjatyyppi PROJEKTIMUISTIO Päivämäärä 27.03.2014 SULAN ALUEEN LIITTYMÄSELVITYS SULAN ALUEEN LIITTYMÄSELVITYS Tarkastus 02 Päivämäärä 27/3/2014 Laatija Tarkastajat Riku

Lisätiedot

Takumäentie Takumäenkuja Pälkäneentie (Kt 57) Tölkkimäentie Vt 3. Wartiamäentie (mt 130)

Takumäentie Takumäenkuja Pälkäneentie (Kt 57) Tölkkimäentie Vt 3. Wartiamäentie (mt 130) Takumäenkuja asemakaavamuutos 2523, Pullerinmäki, liikennetarkastelu 30.12.2015 Liikennetarkastelu on tehty Takumäenkujan asemakaavan muutosta varten (kohteen sijainti liitteessä 1). Kaavan tarkoituksena

Lisätiedot

KIVISTÖN KAUPUNKIKESKUS, LIIKENNE 9.10.2014

KIVISTÖN KAUPUNKIKESKUS, LIIKENNE 9.10.2014 KIVISTÖN KAUPUNKIKESKUS, LIIKENNE 9.10.2014 LIIKENNE-ENNUSTEET ja LIIKENTEEN TOIMIVUUSTARKASTELUT Kivistön kaupunkikeskuksen suunnittelun yhteydessä on laadittu HSL:n tuoreimpia liikennemalleja hyödyntäen

Lisätiedot

Ruskontien toimivuustarkastelut välillä Ahvenisjärventie-Rusko

Ruskontien toimivuustarkastelut välillä Ahvenisjärventie-Rusko 8.5.2008 Ruskontien toimivuustarkastelut välillä Ahvenisjärventie-Rusko Tampereen kaupunki Infrasuunnittelu, Länsi-Suomi PL 40 (Åkerlundinkatu 11 A) 101 TAMPERE Puhelin 020 444 11 Faksi 020 444 4201 2

Lisätiedot

Järvenpään keskustan osayleiskaavan liikenneselvitys

Järvenpään keskustan osayleiskaavan liikenneselvitys Liikenne-ennusteen päivitys ja toimivuustarkastelut MTu / TRa / TSä v.2.0 31.12.2013 2 (31) 31.12.2013 SISÄLTÖ 1 LÄHTÖKOHDAT... 3 1.1 Järvenpään osayleiskaavatyö... 3 1.2 Maankäytön muutokset... 3 1.3

Lisätiedot

LÄHTÖKOHDAT. Tehtävä. Taustaa. Kohteen tiedot

LÄHTÖKOHDAT. Tehtävä. Taustaa. Kohteen tiedot Valtatien 4 ja Sorosentien (pt 18756) liittymän toimivuustarkastelu Valo-ohjauksen tarveselvitys VALTATIEN 4 JA SOROSENTIEN (PT 18756) TARKASTELU 2 Tehtävä Tämän selvityksen tavoitteena on tarkastella

Lisätiedot

Poikkitien yritys- ja palvelualueen kaavarunkosuunnitelma

Poikkitien yritys- ja palvelualueen kaavarunkosuunnitelma Liikenne-ennuste ja toimivuustarkastelut MTu / TRa / TSä 31.12.2013 2 (17) 31.12.2013 SISÄLTÖ 1 LÄHTÖKOHDAT... 3 1.1 Poikkitien yritys- ja palvelualueen kaavarunkotyö... 3 1.2 Tuleva maankäyttö... 3 1.3

Lisätiedot

Kirstula Mäkelä Tiiriö alueen liikenne

Kirstula Mäkelä Tiiriö alueen liikenne Kirstula Mäkelä Tiiriö alueen liikenne Erityiskohteen liikenteellinen tarkastelu osana liikenneselvitystä Sito Parhaan ympäristön tekijät 33 [Esityksen nimi] Kirstula Mäkelä Tiiriö alueen liikenne Alueen

Lisätiedot

Lumijoentien (st 813) ja vt 8:n liittymän toimivuus. Oikealle kääntymiskaistan tarveselvitys

Lumijoentien (st 813) ja vt 8:n liittymän toimivuus. Oikealle kääntymiskaistan tarveselvitys Lumijoentien (st 813) ja vt 8:n liittymän toimivuus Oikealle kääntymiskaistan tarveselvitys Tiehallinto Oulun Tiepiiri 2005 Lähtökohdat ja tavoitteet... 2 Lähtökohdat... 4 Tarkastelu... 10 Johtopäätökset...

Lisätiedot

Vaitinaron liikenne- ja liittymäselvitys, yhteenveto. Johdanto. Liikenneselvitys. Vaitinaron liikenne- ja liittymäselvitys Yhteenveto 4.5.

Vaitinaron liikenne- ja liittymäselvitys, yhteenveto. Johdanto. Liikenneselvitys. Vaitinaron liikenne- ja liittymäselvitys Yhteenveto 4.5. 4.5.2016 1 (5) Vaitinaron liikenne- ja liittymäselvitys, yhteenveto Johdanto Tampereen kaupunki kehittää uutta Hiedanrannan asuin- ja työpaikka-aluetta kaupungin länsiosaan nykyisen Lielahden kaupan alueen

Lisätiedot

#% & ' # ( )! " #! $%! #% ) *+' % +)! """ # $

#% & ' # ( )!  #! $%! #% ) *+' % +)!  # $ #%& '# ()! "#!$%! #%) *+'%+)! """#$ ,((,,-./(0,..1.2(00,--34.5(6(10/ &' (! ) +=' )' +%>? + %'%&'&!!! **(+!!!(, / -+%+ % ( % - *%!(.!(!(/* / ''+# =&>)#' %&+%+ %&& > %&%& %&& > %&%& ' >>? 4& %&?+'&&)& 5)>=?

Lisätiedot

VANTAAN AKSELIN ALUEEN LIIKENNE- ENNUSTE JA TOIMIVUUSTARKASTELUT

VANTAAN AKSELIN ALUEEN LIIKENNE- ENNUSTE JA TOIMIVUUSTARKASTELUT Ramboll Finland Oy PL 3, Piispanmäentie 5 02241 ESPOO Puh. 020 755 611 Fax 020 755 6202 www.ramboll.fi VANTAAN AKSELIN ALUEEN LIIKENNE- ENNUSTE JA TOIMIVUUSTARKASTELUT Päivämäärä 23.2.2011 SISÄLTÖ 2 1

Lisätiedot

Liittymän toimivuustarkastelu Valtatie 20, Yrityskylän liittymä, Kiiminki

Liittymän toimivuustarkastelu Valtatie 20, Yrityskylän liittymä, Kiiminki Liittymän toimivuustarkastelu Valtatie 20, Yrityskylän liittymä, Kiiminki Mika Räsänen Valtatie 20, Yrityspuiston liittymä 1 1 LÄHTÖKOHDAT Tehtävä Tehtävänä on tarkastella liittymän toimivuutta nykyisin

Lisätiedot

Järvenpään keskustan osayleiskaavan liikenneselvitys, ajoneuvoliikenteen jatkotarkastelut

Järvenpään keskustan osayleiskaavan liikenneselvitys, ajoneuvoliikenteen jatkotarkastelut liikenneselvitys, ajoneuvoliikenteen Katuverkon liikenteellinen toimivuus ja kehittämistoimenpiteet JJä / TRa v.3.0 31.12.2014 2 (35) 31.12.2014 SISÄLTÖ 1 TAUSTA JA LÄHTÖKOHDAT... 3 1.1 Liikennetarkastelujen

Lisätiedot

p:\projektit_06\6103_tokmannin_kaavamuutos_jalasjärvi\tekstit\koskitie-liikenteen ys_ doc

p:\projektit_06\6103_tokmannin_kaavamuutos_jalasjärvi\tekstit\koskitie-liikenteen ys_ doc Jalasjärven kunta Asemakaavan muutos Liikenteen yleissuunnitelma Koulukeskus Rajalanmäki Vt3 Vt3 Rajalantie H-as, Oikotie 27.02.2006 Juha Raappana p:\projektit_06\6103_tokmannin_kaavamuutos_jalasjärvi\tekstit\koskitie-liikenteen

Lisätiedot

Pirkkalan keskustakorttelin asemakaavan muutoksen liikenneselvitys

Pirkkalan keskustakorttelin asemakaavan muutoksen liikenneselvitys Pirkkalan keskustakorttelin asemakaavan muutoksen liikenneselvitys Lisätarkastelu muuttuneiden maankäyttösuunnitelmien perusteella Maiju Lintusaari Sito Parhaan ympäristön tekijät Lähtötiedot Asumisen

Lisätiedot

Aamuruuhkan analysointi Asematie Tunnelitie - Kauniaistentie

Aamuruuhkan analysointi Asematie Tunnelitie - Kauniaistentie Aamuruuhkan analysointi Asematie Tunnelitie - Kauniaistentie Kauniaisten kaupunki Yhdyskuntatoimi Page 1 Sisältö Työn lähtökohdat Nykytilanneanalyysi Toimenpiteet; 1 - Bussikaistan pidentäminen ja avaaminen

Lisätiedot

KEINUSAAREN ALUEEN LIIKENNETARKASTELU

KEINUSAAREN ALUEEN LIIKENNETARKASTELU 12.3.2010 MUISTIO Hannu Sainio 1(7) KEINUSAAREN ALUEEN LIIKENNETARKASTELU 1. Lähtökohtia Keinusaaren alue rajautuu Viipurintien, Keinusaarentien, Vanajantien, Kutalanjoen ja rautatien väliin. Keinusaari

Lisätiedot

Vuohkallion liikenneselvitys

Vuohkallion liikenneselvitys Vuohkallion liikenneselvitys Heinola LIIKENNE-ENNUSTE JA TOIMIVUUSTARKASTELU maps.goog le.fi maps.google.fi Helmikuu 2011 MUISTIO 1 (10) Piritta Laitakari, puh. 0207 911 544 Juha Vehmas, puh. 0207 911

Lisätiedot

Härmälän liikennejärjestelyjen esiselvitys

Härmälän liikennejärjestelyjen esiselvitys Härmälän liikennejärjestelyjen esiselvitys 12.12.2011 / Soisalo, Rintamäki Härmälänrannan ja Pereen alueen huipputunnin liikennetuotos korjattu ja simulointitulokset päivitetty 4.10.2012 / Soisalo Työn

Lisätiedot

VIITASAAREN VÄHIT- TÄISKAUPAN SUURYK- SIKÖN LIIKENNESELVITYS

VIITASAAREN VÄHIT- TÄISKAUPAN SUURYK- SIKÖN LIIKENNESELVITYS Vastaanottaja Viitasaaren kaupunki Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä Syyskuu 2014 VIITASAAREN VÄHIT- TÄISKAUPAN SUURYK- SIKÖN LIIKENNESELVITYS Liikenneselvitys 1 SISÄLTÖ 1. Lähtökohdat 2 1.1 Liikennöintiselvityksen

Lisätiedot

Vapaudentien jatkeen alustava yleissuunnitelma Seinäjoki

Vapaudentien jatkeen alustava yleissuunnitelma Seinäjoki Vapaudentien jatkeen alustava yleissuunnitelma Seinäjoki Liikenteelliset tarkastelut välillä Ruukintie-Törnäväntie-Itäväylä 31.8.2016 Juha Mäkinen Sito Oy Sito Parhaan ympäristön tekijät Työn sisältö Työssä

Lisätiedot

VIIRINLAAKSON MATKA- JA KAUPPAKESKUS TOIMIVUUSTARKASTELUT

VIIRINLAAKSON MATKA- JA KAUPPAKESKUS TOIMIVUUSTARKASTELUT Asiakirjatyyppi Muistio Päivämäärä Kesäkuu 2013 VIIRINLAAKSON MATKA- JA KAUPPAKESKUS TOIMIVUUSTARKASTELUT TOIMIVUUSTARKASTELUT Päivämäärä 17/06/2013 Laatija Tarkastaja Kimmo Heikkilä Riikka Salli Viite

Lisätiedot

Lohjan torialue Pysäköintilaitoksen liikenteen toimivuustarkastelut Trafix Oy, LOHJAN TORIPARKKI, LIIKENTEEN TOIMIVUUSTARKASTELUT

Lohjan torialue Pysäköintilaitoksen liikenteen toimivuustarkastelut Trafix Oy, LOHJAN TORIPARKKI, LIIKENTEEN TOIMIVUUSTARKASTELUT LOHJAN TORIPARKKI, LIIKENTEEN TOIMIVUUSTARKASTELUT 1 1 LÄHTÖKOHDAT Tarkastelussa on arvioitu Lohjan torin alle suunnitellun pysäköintilaitoksen ajojärjestelyjen toimivuutta. Tarkastelut on tehty käyttäen

Lisätiedot

Rasinkylän asemakaavan liikennetarkastelu. Strafica Oy

Rasinkylän asemakaavan liikennetarkastelu. Strafica Oy Rasinkylän asemakaavan liikennetarkastelu Strafica Oy 15.4.2015 Tarkastelun sisältö Rasinkylän asemakaava-alue sijoittuu Kotkan Sutelan kaupunginosaan, Sutelantien, Pernoontien ja Mussalontien risteysalueen

Lisätiedot

LIIKENTEEN TOIMIVUUS NUOTTASAARENTIE 5 TOIMENPITEET 2016/04/19

LIIKENTEEN TOIMIVUUS NUOTTASAARENTIE 5 TOIMENPITEET 2016/04/19 LIIKENTEEN TOIMIVUUS NUOTTASAARENTIE 5 TOIMENPITEET TARKASTELUN LÄHTÖKOHDAT TARKASTELUALUE JA LIIKENNEMÄÄRÄT UUSI MAANKÄYTTÖ; NUOTTASAARENTIE 5 VE 0, NYKYTILA MAANKÄYTTÖ LIIKENNE VE 0+, NYKYTILA + MAANKÄYTTÖMUUTOKSET

Lisätiedot

Kunnanhallitus liite 2. Kantatien 62 ja maantien liittymän liikenteellinen toimenpideselvitys, Puumala

Kunnanhallitus liite 2. Kantatien 62 ja maantien liittymän liikenteellinen toimenpideselvitys, Puumala Kunnanhallitus 18.4.2017 72 liite 2 Kantatien 62 ja maantien 15139 liittymän liikenteellinen toimenpideselvitys, Puumala Projektin sisältö ja tekijät Työssä selvitettiin kantatien 62 ja maantien 15139

Lisätiedot

16.0T-1 1 (5) VT 6 TAAVETTI LAPPEENRANTA, TIESUUNNITELMA LIIKENNE-ENNUSTE. 16.0T-1_Liikenne-ennuste.doc

16.0T-1 1 (5) VT 6 TAAVETTI LAPPEENRANTA, TIESUUNNITELMA LIIKENNE-ENNUSTE. 16.0T-1_Liikenne-ennuste.doc 16.0T-1 1 (5) VT 6 TAAVETTI LAPPEENRANTA, TIESUUNNITELMA LIIKENNE-ENNUSTE 16.0T-1_Liikenne-ennuste.doc 2 (5) VT 6 TAAVETTI - LAPPEENRANTA TIESUUNNITELMA LIIKENNE-ENNUSTE Yleistä Tiesuunnitelman liikenne-ennuste

Lisätiedot

Niemenharjun asemakaavan muutoksen ja laajennuksen liikenteellisten vaikutusten arviointi Pihtiputaan kunta

Niemenharjun asemakaavan muutoksen ja laajennuksen liikenteellisten vaikutusten arviointi Pihtiputaan kunta LIITE 9 Niemenharjun asemakaavan muutoksen ja laajennuksen liikenteellisten vaikutusten arviointi Pihtiputaan kunta Luonnos 13.5.2015 SISÄLTÖ 1 LÄHTÖKOHDAT... 4 2 NYKYTILA... 4 2.1 Liikenneverkko... 4

Lisätiedot

Armonlaaksontien-Rymättyläntien (kt 40 - mt 189) ja Tuulensuunkadun- Käsityöläiskadun liikenteellinen toimivuustarkastelu kesäliikenteellä, Naantali

Armonlaaksontien-Rymättyläntien (kt 40 - mt 189) ja Tuulensuunkadun- Käsityöläiskadun liikenteellinen toimivuustarkastelu kesäliikenteellä, Naantali Ramboll Knowledge taking people further --- Naantalin kaupunki Armonlaaksontien-Rymättyläntien (kt 40 - mt 189) ja Tuulensuunkadun- Käsityöläiskadun liikenteellinen toimivuustarkastelu kesäliikenteellä,

Lisätiedot

Ojalan ja Lamminrahkan alueen yleiskaava

Ojalan ja Lamminrahkan alueen yleiskaava Ojalan ja Lamminrahkan alueen yleiskaava Liikenne-ennuste 1 1. Johdanto Tässä työraportissa esitellyt liikennemallitarkastelut liittyvät Ojalan ja Lamminrahkan alueen yleiskaavan vaikutusten arviointiin.

Lisätiedot

KAUPIN KAMPUKSEN LIIKENNEJÄRJESTELYT

KAUPIN KAMPUKSEN LIIKENNEJÄRJESTELYT KAUPIN KAMPUKSEN LIIKENNEJÄRJESTELYT 22.10.2013 SELVITYKSEN SISÄLTÖ Nykyliikenteen liikennemäärät Liikenne-ennuste 10v ja 20v päähän Liikenteen toimivuustarkastelut Pääoven edustan liikennejärjestelyt

Lisätiedot

PORMESTARIN KORTTELIN LIIKENNESUUNNITTELU Toimivuustarkastelut

PORMESTARIN KORTTELIN LIIKENNESUUNNITTELU Toimivuustarkastelut PORMESTARIN KORTTELIN LIIKENNESUUNNITTELU Toimivuustarkastelut MUISTIO 14.6.2012 Lähtökohdat SISÄLLYSLUETTELO 1 LÄHTÖKOHDAT 2 2 LIIKENTEEN TOIMIVUUS 5 2.1 VE0: Pormestarin P-laitos ja nykyinen katuverkko...

Lisätiedot

VT 12 Hollola-Lahti valtatiestä kaduksi vaikutukset maankäyttöön

VT 12 Hollola-Lahti valtatiestä kaduksi vaikutukset maankäyttöön VT 12 Hollola-Lahti valtatiestä kaduksi vaikutukset maankäyttöön Liikenne ja maankäyttö 7.10.2015 Juha Mäkinen Sito Oy Sito Parhaan ympäristön tekijät Esityksen sisältö Kohdealue ja nykytilan kuvaus Suunniteltu

Lisätiedot

Vt 2/Mt 2140 Peipohjan asemakaava, Kokemäki. Tilavaraussuunnitelma asemakaavamuutokseen liittyen TILAVARAUSSUUNNITELMAN MUISTIO

Vt 2/Mt 2140 Peipohjan asemakaava, Kokemäki. Tilavaraussuunnitelma asemakaavamuutokseen liittyen TILAVARAUSSUUNNITELMAN MUISTIO Vt 2/Mt 2140 Peipohjan asemakaava, Tilavaraussuunnitelma asemakaavamuutokseen liittyen TILAVARAUSSUUNNITELMAN MUISTIO Vt 2/Mt 2140 Peipohjan asemakaava, Sisältö 1 LÄHTÖKOHDAT JA NYKYTILA 1 1.1 Tieverkon

Lisätiedot

Vt 2/Mt 2140 Peipohjan asemakaava, Kokemäki. Tilavaraussuunnitelma asemakaavamuutokseen liittyen TILAVARAUSSUUNNITELMAN MUISTIO

Vt 2/Mt 2140 Peipohjan asemakaava, Kokemäki. Tilavaraussuunnitelma asemakaavamuutokseen liittyen TILAVARAUSSUUNNITELMAN MUISTIO Vt 2/Mt 2140 Peipohjan asemakaava, Tilavaraussuunnitelma asemakaavamuutokseen liittyen TILAVARAUSSUUNNITELMAN MUISTIO Vt 2/Mt 2140 Peipohjan asemakaava, Sisältö 1 LÄHTÖKOHDAT JA NYKYTILA 1 1.1 Tieverkon

Lisätiedot