OSAAMISEN JOHTAMINEN ASIANTUNTIJAORGANISAATIOSSA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OSAAMISEN JOHTAMINEN ASIANTUNTIJAORGANISAATIOSSA"

Transkriptio

1 OSAAMISEN JOHTAMINEN ASIANTUNTIJAORGANISAATIOSSA Risto Säntti

2 KESKEISIÄ RATKAISTAVIA KYSYMYKSIÄ Mitä on osaamisen johtamisen kokonaisuus? Mitä on osaamisen johtaminen asiantuntijaorganisaatiossa? Miksi osaamisen johtaminen on tärkeää? Miten voidaan muodostaa osaamisen tilannekartta ja ennakoida tulevaisuuden tarpeet? Mitkä ovat osaamisen johtamisen sudenkuopat? Miten niitä voisi välttää? Risto Säntti 2010

3 ESITYKSEN RAKENNE 1. Osaamisen johtaminen 2. Strategia ja osaaminen 3. Osaamisen johtamisen vuosikello 4. Esimiehen rooli osaamisen kehittämisessä 5. Osaamisen kehittämisen keinot 6. Osaaminen ja tietojärjestelmäratkaisut 7. Osaamisen mittaaminen 8. Osaamisen johtamisen organisointi Risto Säntti 2010

4 OSAAMISEN KEHITTÄMISEN HAASTEET JA TAVOITTEET HANKKEEN ORGANISAATIOISSA Henkilöstöjohtamisen ja henkilöstön kehittämisen käytäntöjen haltuunotto Yksittäisten yksiköiden henkilöstösuunnittelun koordinointi ja veto yhteen organisaatiotasolla HR-tietojärjestelmäselvitykset ja käyttöönotto Henkilöstökoulutusten ja muun kehittämisen koordinointi ja järjestelmällisyys Tavoite Työkalu osaamistarpeiden kartoitukseen, osaamisen tilannekuva Osaamisen kehittämisen prosessikuvaus ja karvalakkimalli Toimivat osaamisen kehittämisen käytännöt Osaamisen hyödyntäminen talon sisällä Organisaation sisäisen ja verkostossa olevan tiedon siirtäminen oikeaan paikkaan Risto Säntti 2010

5 POHDINTA Risto Säntti 2010 Mikä on osaamisen johtamisen merkitys? Mitä osaamisen johtamisella voidaan saada aikaan?

6 MITEN OLENNAISTA OSAAMINEN ON ORGANISAATION TOIMINNALLE? Oikea osaaminen on ratkaisevan tärkeää strategian toteuttamisessa Oikea osaaminen ei synny sattumalta tai se ei ainakaan säily muutoksessa itsestään Osaamisen tasolla ja oppimisen nopeudella luodaan kilpailuetua Osaaminen on aktiivisen johtamisen kohde Risto Säntti 2010

7 MINKÄLAINEN ILMIÖ OSAAMINEN ON? Osaamisen strateginen merkitys Ydinosaaminen, strateginen osaaminen Muut tarvittavat osaamiset Merkitys ja vaikutus strategian toteutumiseen ja tavoitteiden saavuttamiseen Risto Säntti 2010

8 1. OSAAMISEN JOHTAMINEN Osaaminen on noussut strategiapuheisiin keskeiseksi kilpailutekijäksi Osaamisesta tullut pullonkaula strategian toteuttamiselle Osaamisen tasolla ja oppimisen nopeudella saadaan irtiottoa kilpailijoista Osaaminen on väistämättä yhä enemmän tarkoituksellisen johtamisen kohde ja yhä vähemmän itsestäänselvyys Investointien painopiste siirtyy tietointensiivistymisen myötä osaamiseen Riitta Viitala 2006

9 OSAAMISEN JOHTAMINEN Osaamisen johtaminen sisältää kaiken tarkoituksellisen toiminnan, jonka avulla yrityksen strategian edellyttämää osaamista vaalitaan, kehitetään, uudistetaan ja hankitaan. Olennaisinta osaamisen johtamisessa on yrityksessä toimivien ihmisten osaamisen tason nostaminen ja vaaliminen sekä tehokas hyödyntäminen. Osaamisen johtamisen tulokset näkyvät kehittyneempinä toimintatapoina, tuotteina ja palveluina, innovaatioina ja parantuneena taloudellisena tuloksena. Riitta Viitala Henkilöstöjohtaminen. Strateginen kilpailutekijä.

10 MITEN OLENNAISTA OSAAMINEN ON ORGANISAATION TOIMINNALLE? Erilaisia työelämätaitoja on rajattomasti : asiakaspalvelu, viestintä, tekniset taidot, johtaminen, tiimin rakentaminen, itsekuri, peräänantamattomuus, empatia Tarvittavissa taidoissa on vaihtelua toimialoittain, yrityksittäin, tehtävittäin Näitä asioita joudutaan pohtimaan Mitä työssä tarvitsee osata, mitkä osaamiset ovat erityisen tärkeitä ja miksi? Miten tämän päivän ja tulevaisuuden osaamistarpeet ovat suhteessa toisiinsa? Miten olennainen asia osaaminen ja osaamisen johtaminen on organisaation toiminnassa? Risto Säntti 2010

11 1. OSAAMISEN JOHTAMINEN Tarpeeton / uudistettava osaaminen Määriteltävä tarvittava osaaminen esim. 3-6 vuoden jänteellä liiketoiminta-alueittain toiminnoittain /prosesseittain ryhmittäin yksilöittäin Olemassa oleva käyttökelpoinen osaaminen Kehitettävä osaaminen Ulkoa hankittava osaaminen Riitta Viitala Henkilöstöjohtaminen. Strateginen kilpailutekijä. esim. 10% koulutuksella, 20% mallioppimisella, 70% työssä esim. yritysostot, rekrytoinnit, ulkoistaminen

12 1. OSAAMISEN JOHTAMINEN Osaamisen johtaminen on haasteellista Yrityksen osaamisen uudistaminen noudattaa erilaista logiikkaa kuin muiden resurssien uudistaminen Osaamisen uudistaminen on inhimillistä toimintaa ja noudattaa ihmisten toiminnan psykologisia ja sosiaalisia reunaehtoja Kaikki muutokset organisaatiossa tuottavat ihmisille haasteita ajatella ja toimia uudella tavalla Osaamisen johtamista jäsentäviä kysymyksiä Minkälainen puute osaamisessa on mahdollisesti strategisten ongelmien taustalla? Mitkä ovat osaamattomuuden riskit ja kustannukset? Mikä osaaminen varmistaa strategian toteutumisen? Minkälainen on strateginen osaamiskartta? Minkälainen johtamisjärjestelmä tukee osaamisen hyödyntämistä ja kehittämistä? Minkälainen esimiestoiminta parhaiten edistää ja varmistaa yrityksen inhimillistä pääomaa? Risto Säntti 2010

13 OSAAMISEN JOHTAMISEN TYYPILLISIÄ ONGELMIA Strateginen kytkentä puuttuu Osaamisen näkökulmat eivät saa puheaikaa johtoryhmien keskustelupöydissä asia jää henkilöstöammattilaisten huoleksi Osaamisen johtaminen muodostuu irrallisista ja erillisistä toimenpiteistä Esimiehet eivät tiedosta rooliaan osaamisen vaalijoina, kehittäjinä ja hyödyntäjinä Yksilöosaamisten tarkastelu on keskiössä Tarkastelu on pelkästään ongelmalähtöistä Selvät tavoitteet, vastuutukset, mittarit ja palkitseminen puuttuvat Risto Säntti 2010 Riitta Viitala Henkilöstöjohtaminen. Strateginen kilpailutekijä.

14 1. OSAAMISEN JOHTAMINEN Osaamisen johtamisen tavoite on vaikuttaa organisaatiossa työskentelevien ihmisten osaamiseen. Yksilöt oppivat osaamisen johtamisen ytimessä on yksilön oppimisen ja osaamisen ymmärtäminen. Organisaation kannattaa rakentaa sen omiin tarpeisiin sopiva malli osaamisen johtamisen kokonaisuudeksi. Risto Säntti 2010 (Viitala, R Johda osaamista)

15 OSAAMISEN JOHTAMISEN KOKONAISKUVA OSAAMISTARPEIDEN ENNAKOINTI ~ Osaamisella varmistetaan liiketoiminnan tavoitteiden saavuttaminen ja jatkuva uudistuminen OSAAMISEN HALLINTA JA KEHITTÄMINEN ~ Tarvittavan osaamisen ylläpitäminen & oppimisen suuntaaminen organisaation tavoitteiden saavuttamiseksi Organisaation visio, strategia ja arvot VALMENTAVA ESIMIESTYÖ ~ Esimiehen rooli oppimisen/kehittymisen ohjaajana, suuntaajana ja uudistajana OSAAMISKULTTUU- RIN LUOMINEN JA JOHTAMINEN ~ Tavoitteena systemaattinen osaaminen johtaminen

16 ERI TYYPPISET OSAAMISET 1. Ydinosaaminen Käänteentekevät osaamiset, jotka toimivat kilpailukyvyn lähteenä ja joiden avulla erottaudutaan kilpailussa. 2. Tehtävässä (tai roolissa) tarvittava osaaminen Keskeinen osaaminen, jota kyseisen tehtävän tuloksellinen hoitaminen edellyttää. 3. Muu osaaminen Erilaiset muut työssä tarvittavat osaamiset

17 OSAAMISMALLI Ydinosaaminen (Strateginen osaaminen) Käänteentekevät osaamiset, jotka toimivat kilpailukyvyn lähteenä ja niiden avulla erottaudutaan kilpailussa. Rooliosaaminen Kilpailuedun kannalta keskeinen osaaminen, jota roolin tuloksellinen hoitaminen edellyttää. OSAAMINEN Kivijalkaosaaminen On yleistä työssä tarvittavaa osaamista, joka ei ole riippuvaista työyksikön tehtävistä.

18 ROOLIT JA KOMPETENSSIT 8 roolia 5 ydinkompetenssia per rooli 5 ydinkompetenssia per rooli 5 ydinkompetenssia per rooli 5 ydinkompetenssia per rooli 5 ydinkompetenssia per rooli 5 ydinkompetenssia per rooli 5 ydinkompetenssia per rooli 5 ydinkompetenssia per rooli Montako kompetenssia on tarpeen valita? Yhteensä max. 40 ydinkompetenssia

19 KOMPETENSSIEN TUNNISTAMISEN JA VALINNAN LÄHTÖKOHTIA 1. Perustetaan valinta tietoon ja kokemukseen 2. Käytetään luovuutta ja innovatiivisuutta 3. Ymmärretään, että kaikkia tärkeitä kompetensseja ei ole mahdollista määritellä kaikkea olennaista ei voi tietää 4. Ei kirjata latteuksia ja yleispätevyyksiä pyritään postilaiseen ilmaisuun 5. Sovitetaan konsernin strategiaan ja kehitysasteeseen etsitään key drivereitä joilla vahva vaikutus toimintaan

20 2. STRATEGIA JA OSAAMINEN Onko osaaminen strateginen vai operatiivinen asia Johdon linjaus osaamisen strategisesta merkityksestä organisaatiossa Osaamisen johtamisen kytkeytyminen strategiaan Strategian toteuttamisen edellyttämän ydinosaamisen tunnistaminen Strategian konkretisointi osaamisen johtamisen toimintaohjelmaksi Toimet ydinosaamisen kehittämiseksi aloitetaan oikeaaikaisesti (= usein mahdollisimman varhaisessa vaiheessa) Strategiasta johdettu osaamisstrategia Risto Säntti 2010

21 KEUDAN STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA AVAINTAVOITTEET Ennakoimme aktiivisesti kansainvälistyvän toimintaympäristön muutoksia ja toimimme verkottuneena elinkeinoelämän, muiden koulutuksen järjestäjien ja julkishallinnon kanssa. Toimimme Keudan opetussuunnitelman yhteisen osan pedagogisten linjausten sekä koulutusalakohtaisten opetussuunnitelmien ja henkilökohtaistamisen periaatteiden pohjalta. Vahvistamme Keudan brändiä esimerkillisellä toiminnalla ja aktiivisella markkinoinnilla. Takaamme opiskelijoille ammattitaidon ja tuemme heidän sijoittumistaan nopeasti työelämään tai jatko-opintoihin. Vahvistamme aikuiskoulutuksen yhtenäistä näkyvyyttä, vaikuttavuutta ja tehokkuutta sekä palvelemme ja kehitämme työelämää. Kannamme yhdessä vastuun työyhteisömme osaamisesta, tehokkuudesta ja motivoivasta työilmapiiristä. Henkilöstöstrategian laatiminen Sisäisen tiedottamisen organisointi ja vastuuttaminen Opettajien työelämäosaamisen kehittäminen Hyvien käytänteiden levittämisen menettelytapojen luominen Keudan ympäristövastaavien nimeäminen Pidämme taloutemme kunnossa ja meillä on toiminnan tarpeisiin mitoitetut ja kohdennetut resurssit.

22 KEUDAN HENKILÖSTÖSTRATEGIA Alkusanat Keudan henkilöstöstrategia linjaa toimenpiteet, joiden avulla osaamisemme ja työssä jaksamisemme turvataan. Sen tavoitteena on sovittaa yhteen koulutuspalvelujemme kehittäminen ja työhyvinvointi. Keudan arvot luovat lujan taustan sille miten sitoutuneesti ja osaavasti meistä kukin työssään toimii ja sille miten työnantajamme tukee meitä työssämme ja panostaa meihin. Lähtökohdat Henkilöstöstrategia on työyhteisömme tahdonilmaus arvojemme mukaisesta henkilöstöpolitiikasta, jota noudatamme saavuttaaksemme asetetut strategiset tavoitteet. Siinä määritellään ne yhtenäiset toimintaperiaatteet joiden mukaisesti henkilöstön työehdot määräytyvät, miten henkilöstön rekrytoinnissa toimitaan, henkilöstön osaamista kehitetään ja hyödynnetään koko Keudassa, sekä miten työhyvinvointia ylläpidetään. Arvostamme ammattitaitoa: Henkilöstö on sitoutunutta, työhönsä monipuolisesti kykenevää, ammatillisesti kilpailukykyistä ja osaaminen on työyhteisössä jatkuvan kehittämisen kohteena. Sitoudumme asiakaslähtöisyyteen: Asiallisen, ystävällisen, yhteistyökykyisen sekä asiakasnäkökulman huomioon ottavan henkilöstön ammattitaito on hyvää ja toiminta selkeää. Toimimme vastuullisesti: Toiminta on avointa, oikeudenmukaista, vastuullista, johdonmukaista ja eettisesti kestävää. Työyhteisö on turvallinen ja muutoksia johdetaan hallitusti. Uudistumme yhteistyössä: Tuloksellinen yhteistyö edellyttää toimivaa luottamusmiesjärjestelmää, yhteistoimintamenettelyä sekä Työyhteisön hyvinvointia ja osaamista vahvistavia toimenpiteitä kehitetään yhteistyössätyösuojeluorganisaatiota..

23 KEUDAN HENKILÖSTÖSTRATEGIA Osaamisen kehittäminen Tavoitteet Henkilöstön osaamisen kehittämisen tavoitteena on turvata koulutusjärjestelmän, oppimisympäristöjen sekä organisaation osaamisen kehittyminen niin, että Keuda on alueensa tunnetuin ja halutuin koulutuksen asiantuntija, yhteistyökumppani ja vahva työelämän kehittäjä. Tärkeä menestystekijä on osaava, motivoitunut ja hyvinvoiva henkilöstö. Toimenpiteet Osaamisen kehittämisen lähtökohtana on organisaation perustehtävän vaatima osaaminen. Osaamisen kehittämisessä huomioidaan myös yksilön tarpeet. Henkilöstön osaamisen turvaamiseksi Keudassa toimii suunnitelmallinen, joustava ja tarpeeseen perustuva koko henkilöstön täydennyskoulutusjärjestelmä. Oppimistavoitteiden ja -menetelmien suunnittelu on osa kehityskeskustelukäytäntöä. Vuosittaisissa kehityskeskusteluissa henkilöstö käy läpi esimiehensä kanssa tulevan kauden tavoitteet ja tulevaisuuden osaamistarpeet. Tarvittaessa tätä osaamiskartoitusta täydennetään muilla toimenpiteillä. Osaamistarpeiden perusteella suunnitellaan lukuvuosittainen Keudan täydennyskoulutustarjonta. Täydennyskoulutuksessa huomioidaan erilaiset oppimisen menetelmät; koulutukset, työssä oppiminen, yhteisöllinen oppiminen ja tiimityöskentely. Täydennyskoulutuksen tueksi tarjotaan ohjausta ja varmistetaan resurssit täydennyskoulutukseen (aikaresurssi). Henkilöstön ohjauksella tuetaan oppimistavoitteiden määrittelyä ja oppimismenetelmien valintaa.

24 OMNIA Arvot Ammattitaidon arvostaminen Asiakaslähtöisyys Vastuullisuus Yhteisöllisyys Henkilöstön ammattitaidon ylläpito Omniassa pidetään huolta kaikkien työntekijäryhmien ammattiosaamisen vahvistamisesta. Meillä kannustetaan hankkimaan opettajan pedagoginen kelpoisuus, jos sellainen opettajalta puuttuu. Omniassa on kehittämisyksikkö, jossa on mahdollisuus osallistua laajaan projektitoimintaan niin koti- kuin ulkomaillakin.

25 LUKSIA Arvot Asiakaslähtöisyys Asiakkaitamme ovat opiskelijat, yritykset ja yhteisöt sekä yhteistyökumppanit. Osallistumme vastuullisesti asiakkaidemme ammatillisen osaamisen kehittämiseen. Ammattitaitoisuus Toimintamme on perustehtävässä vaikuttavaa. Sitoudumme asetettuihin tavoitteisiin ja toimintaperiaatteisiin sekä osaamisemme kehittämiseen. Toimintamme kehittämiseksi ennakoimme työelämän muutoksia ja kansainvälistymistä. Avoimuus Työskentelemme vuorovaikutteisesti, jaamme osaamistamme ja arvostamme toisiamme. Yhdistämme voimamme sisäisten ja ulkoisten kumppaneiden kanssa.

26 VARIA / VANTAA Vantaan kaupungin sivistystoimessa on laadittu uusi Kasvatus- ja koulutuspoliittinen ohjelma vuosiksi Ohjelman laatimista ohjaavat Vantaan kaupungin visiot, arvot ja strategiat sekä valtakunnalliset kasvatus- ja koulutuspoliittiset linjaukset. Vantaalla on ymmärretty monipuolisten opiskelumahdollisuuksien arvo. Oppilaitoksemme auttavat kaupunkilaisia kehittymään yksilöinä, avaavat ovia ammatteihin ja tekevät syrjäytymistä ehkäisevää työtä. Kiinnitämme erityisesti huomiota tietoyhteiskunnan vaatimuksiin ja elinikäiseen oppimiseen. Nykyaikaisissa oppilaitoksissamme painotetaan kansainvälistymistä, koulujen verkostoyhteistyötä sekä yhteistoimintaa elinkeino-, työ- ja kulttuurielämän kanssa. Osaamisvaatimuksissa korostuvat mm. tiedonhallintataidot, sosiaaliset taidot, monikulttuurisuusosaaminen, tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusosaaminen, verkostoituminen, työelämäosaaminen sekä tieto- ja viestintätekniikan hyödyntäminen. Kasvattajien ja opettajien tulee olla tietoisia siitä, millaista osaamista tulevaisuudessa tarvitaan sekä miten lapsia ja nuoria valmistetaan tulevia opintoja ja työelämää varten.

27 POHDINTA Mikä on oman organisaationi strategian ja osaamisen välinen yhteys? Miten osaaminen kytkeytyy strategiaan? Miten strategian edellyttämä osaaminen jalkautetaan käytännön toimintaan? Risto Säntti 2010

28 JOHDON TYÖKALU YDINOSAAMISTEN TUNNISTAMISEEN ORGANISAATION YDINOSAAMISET 1. Vahvaa osaamista: tätä olennaista osaamista vaalimme 2. Vahvistettavaa osaamista: tätä niukkaa tai puuttuvaa osaamista vahvistamme tai luomme 3. Vähennettävää osaamista: tätä osaamista emme tarvitse tai sitä on meillä jo liikaa

29 JOHDON TYÖKALU YDINOSAAMISTEN TUNNISTAMISEEN TARVITTAVAN YDINOSAAMISEN VARMISTAMINEN Osaamisen kuvaus Parhaat osaajat Potentiaaliset kehittyjät Tarvittavat toimenpiteet 1. Vahvat osaamiset Osaaminen x Henkilö a 2. Vahvistettavat osaamiset Osaaminen y Henkilö b 3. Vähennettävät osaamiset Toiminta z

30 YDINOSAAMISEN OMISTAJAN TYÖKALU Ydinosaaminen Osaamisen nykytaso Osaamisen tavoitetaso Toimenpiteet, joilla tavoitetaso saavutetaan Osaamisen kohderyhmä Osaamisen mittarit Osaamisen omistaja Osaamisen hallinnan seuranta

31 3. OSAAMISEN JOHTAMISEN VUOSIKELLO Osaamisen johtamisen kalenterointi vuosikelloon jäsentää osaamisaktiviteetteja ja kytkee ne organisaation suunnittelutoimintaan Tekemisten kytkeytyminen muuhun toimintaan olennaista Miten strategia heijastuu osaamiseen? Miten osaamistarpeet huomioidaan strategiassa? Miten yksilölliset osaamiset tunnistetaan? Miten erilaiset osaamista kehittävät aktiviteetit toteutetaan? Miten toimenpiteitä seurataan? Miten kaikki tämä tehdään sujuvan helposti, keveästi ja niin että osapuolet kokevat ja näkevät hyödyn? Risto Säntti 2010

32 OSAAMISEN JOHTAMISEN VUOSIKELLO TAVOITE- KESKUSTELU arviot Tiimipalaute Asiakaspalaute Tilikausi käynnistyy, toimintasuunnitelmien toteutus käynnistyy Henkilöstökysely Yhteisten osaamistarpeiden kokoaminen ja toteutussuunnitelma KEHITYS- KESKUSTELU YHTIÖN YDINOSAAMISTEN ARVIOINTI

33 Risto Säntti 2010

34 4. ESIMIEHEN ROOLI OSAAMISEN KEHITTÄMISESSÄ Osaamistarpeiden kartoittaminen: Minkälaisia osaamisriskejä toimintaan liittyy eri vastuualueilla? Päävastuussa yksiköiden esimiehet Hyvä periaate on osallistaa henkilöstön mahdollisimman laajasti (kukin tuntee parhaiten oman työnsä) Laaditaan yksinkertaiset työkalut (esim. osana vuosisuunnittelulomakkeistoa) Istutetaan yksikön normaaliin vuosisuunnittelurytmiin (toimintaa suunniteltaessa käydään läpi mahdolliset riskit ja laaditaan kehittämissuunnitelmat) Osaamisriskit kootaan yhteen ylemmällä tasolla, käydään lävitse, valitaan kehittämiskohteet ja sovitaan toimenpiteistä Risto Säntti 2010

35 4. ESIMIEHEN ROOLI OSAAMISEN KEHITTÄMISESSÄ Esimiesten tukena yksikön strategia ja toimintasuunnitelma Toimintasuunnitelmien laatimisen yhteydessä esimiehet vetävät ryhmäkeskustelut alaisilleen Minkälaista osaamista tarvitaan? Minkälaisia osaamisriskejä vastuualueelta nousee esiin (huomioiden myös strategia)? Osaamistarpeet/riskit priorisoidaan (vaikuttavuus toimintaan, ajankohtaisuus, todennäköisyys) ja valitaan tärkeimmät kehittämisen kohteeksi. Yksilöllisissä kehityskeskusteluissa osaamisten kehittämistoimenpiteistä sovitaan henkilötasolla. Risto Säntti 2010

36 4. ESIMIEHEN ROOLI OSAAMISEN KEHITTÄMISESSÄ Kehityskeskusteluprosessi Käydään osaamiskeskustelu ryhmässä toiminnan suunnittelun yhteydessä arvioidaan yksikön/ryhmän perustehtävää, tavoitteita, tuloksia ja toimintatapaa ja tarkastellaan ryhmän roolia organisaation tavoitteiden saavuttamisessa. Käydään yksilökeskustelu Tehdään yksikkö/ryhmäkohtainen yhteenveto osaamisesta Mitä osaamista meillä on? Mitä osaamista meiltä puuttuu? Mitä osaamista kehitämme ja millaisin toimenpitein? Miten osaamisen kehittymistä mitataan? Risto Säntti 2010

37 TYÖKALU 1: Osaamisen riittävyyden arviointi Mitä vahvaa osaamista meillä on? Voisiko osaamisen hyödyntämistä tehostaa ja laajentaa? Mikä osaaminen meillä on puutteellista? Osaaminen puuttuu kokonaan Osaamista on poistunut esim. ulkoistamisen tai eläköitymisen myötä Osaaminen ei ole riittävän kehittynyttä Osaaminen on liian henkilöriippuvaista eli hallussa vain harvoilla henkilöillä Mitä osaamista meillä vähenee tai poistuu? Mitä meidän on tulevaisuudessa huomioitava?

38 TYÖKALU 3: Osaamisten priorisointiesimerkki Osaamisriski Vaikutus toimintaan 1 = Vähäinen 2 = Pieni 3 = Merkittävä 4 = Suuri 5 = Erittäin suuri Ajankohtaisuus 1 = 2- vuoden sisällä 2 = 0-2 vuoden sisällä 3 = Välitön Todennäköisyys 1 = Epätodennäköinen 2 = Mahdollinen 3 = Todennäköinen Osaamisriski Osaamisriski Osaamisriski

39 TYÖKALU 4: ESIMERKKI OSAAMISEN KEHITTÄMISSUUNNITELMASTA Nimi Kehitettävä osaaminen Kehittämisen keinot /tuki Aikataulu ja tarkistuspisteet Muuta Osaaminen, jonka hyödyntämistä tehostetaan Kehittämisen keinot /tuki Aikataulu ja tarkistuspisteet Muuta 39

40 4. ESIMIEHEN ROOLI OSAAMISEN KEHITTÄMISESSÄ Kehityskeskustelut ovat hyödyllisiä kaikille Erityisesti tehtävässä lyhyen aikaa (alle 3 vuotta) olleille henkilöille Erityisesti suurissa yksiköissä (yli 20 alaista) Onnistuvat hyvin yksilöllisen kehityksen tukemisessa, mutta tuki ryhmätasoiselle kehitykselle rajallista Osaamisen johtamisen haaste on rakentaa foorumeja, joilla edistetään Yhteistä ymmärrystä tulevaisuuden haasteista Yhteistä näkemystä tarvittavasta osaamisesta Oppimista tukevan ilmapiirin muodostumistä Yhteistä näkemystä osaamisen kehittämisen parhaista keinoista Risto Säntti 2010 Viitala, R. & Säntti, R Boosting knowledge management with the help of development discussions

41 OSAAMISEN KEHITTÄMISEN KEINOJA Tilannelähtöinen, epämuodollinen Työyhteisötaso Yksilötaso Itseopiskelu Esimerkistä oppiminen Roolimallit Verkkokeskustelut Erityistehtävät Mentorointi (spontaani) Sijaisuudet Työkierto Coaching Työnohjaus Valmentaminen Perehdyttämisohjelmat Benchmarking, hyvät käytännöt Verkko-opiskelu Palaute Koulutustilaisuudet Koulutus- ja kehittämisohjelmat Virheet Ongelmanratkaisutilanteet Ryhmäreflektio Kokoukset Vierailut Kokeilut Simulaatiot Kehittämisprojektit Palaute Risto Säntti 2010 Standardoitu, muodollinen

42 OSAAMISEN KEHITTÄMINEN / VANTAA Osaaminen tukee tuloksellisuutta, työn hallintaa, työkykyä ja työhyvinvointia. Esimiehen tehtävänä on tarjota mahdollisuuksia ja yleistä suuntaa osaamisen kehittämiselle. Jokaisella työntekijällä on vastuullaan oma kehittymisensä. Osaamisen kehittymistä voidaan tarkastella yksilön ja työyhteisön oppimisena. Yksittäisten työntekijöiden osaaminen perustuu taidoille, tiedoille ja asenteille. Osaaminen voi kehittyä tekemällä tavallista haasteellisempia työtehtäviä, työnohjauksessa, mentoroinnilla, perehdyttämällä, osallistumalla työkiertoon, kouluttautumalla tai osallistumalla kehittämishankkeisiin ja projekteihin. Työssä oppiminen on eräs tärkeimmistä ja yleisimmistä oppimistavoista. Kokemuksista oppiminen voi olla tietoista kokemusten analysointia. Toisilta oppiminen edellyttää mahdollisuutta vuorovaikutukseen. Tavallisen arjen hahmottaminen osaamisen kehittämisen foorumiksi edellyttää, että nostetaan myös tavallinen työpäivä tietoisen tarkastelun kohteeksi. Perehdyttäminen ja työnopastus ovat tärkeä osa henkilöstön kehittämistä. Risto Säntti 2010

43 OSAAMISEN KEHITTÄMINEN / VANTAA Sivistystoimessa panostetaan seuraaviin osaamisen kehittämistä tukeviin toimenpiteisiin: osaamisen kehittämistä tarkastellaan paitsi yksilön myös työyhteisön kannalta osaamisen kehittämisessä, jakamisessa ja kokemustiedon siirrossa käytetään uusia ja innovatiivisia keinoja sekä luodaan uudenlaisia rakenteita, jotka tukevat osaamisen jakamista sisäisellä ja ulkoisella verkottumisella ja hyvien käytäntöjen levittämisellä edistetään oppimista ja hyvien käytäntöjen siirtoa perehdyttämiskäytäntöjä vahvistetaan ja laaditaan perehdytysohjeistukset jokaiselle työyhteisölle täydennyskoulutus perustuu kaupungin ja toimialan tavoitteisiin, tulevaisuuden osaamistarpeisiin ja työyksiköiden osaamiskartoituksiin täydennyskoulutuksen avulla tuetaan erityis- ja erityisluokanopettajaksi pätevöitymistä eri kieli- ja kulttuuritaustaisten työntekijöiden pätevöitymistä ja ammatillista kehittymistä tuetaan ammattiopistossa opettajien ammatillista osaamista päivitetään toteuttamalla työelämäjaksoja ja kohdennettua koulutusta esimiesten ja henkilöstön osaamisen kehittämisessä panostetaan erityisesti seuraaviin osaamisalueisiin: kansainvälisyys- ja monikulttuurisuustaidot, tiedonhallintataidot, erilaisten oppijoiden tukeminen, työelämäosaaminen, kestävän kehityksen edistäminen, tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusosaaminen sekä toimintaympäristössä, lainsäädännössä ja opetussuunnitelmissa tapahtuvien muutosten tuntemus Risto Säntti 2010

44 6. OSAAMINEN JA TIETOJÄRJESTELMÄRATKAISUT Suureen monikansalliseen organisaatioon kohdistuva tutkimus Osaamista koskevaa tietoa tarvitaan jäsennetyssä muodossa On aiheellista pohtia tarvitaanko tietojärjestelmää ja mihin sitä tullaan käyttämään Käyttäjätarve olennainen = esimiehet, johto, asiantuntijat (HR) Useimmat käyttäjät olivat sitä mieltä, että yksilölliset kompetenssit hallittavissa ilman teknistä apuvälinettä Monet pitivät jonkinlaisen osaamistiedon kokoavaa järjestelmää tarpeellisena Urakehitys, urakierto, talent Erityisosaamiset Kohtanen, J., Säntti, R. & Viitala, R. (2010). Perspectives on building IT-based competence management system. Risto Säntti 2010

45 6. OSAAMINEN JA TIETOJÄRJESTELMÄRATKAISUT Pelättiin, että työkalu lisää merkittävästi esimiesten työkuormaa Järjestelmään syötettävän tiedon suuri määrä aika pois alaisten kasvokkaisista kohtaamisista Aikaisempia tämän suuntaisia kokemuksia Monia erilaisia käyttötarpeita Järjestelmän pääkäyttäjien (esimiehet, työntekijät) tarpeet samankaltaiset läpi organisaation eikä erityistä järjestelmän tarvetta koettu IT-suunnittelijoiden ja joidenkin HR-käyttäjien tarpeet taas huomattavasti erilaiset tämä jälkimmäinen ryhmä myös piti järjestelmää tarpeellisena Vakava huoli siitä, kykeneekö järjestelmä hallitsemaan sekä käytännön organisaatiotyön osaamistarpeet että huomattavasti monisäikeisemmät organisaation osaamisen johtamisen haasteet Kohtanen, J., Säntti, R. & Viitala, R. (2010). Perspectives on building IT-based competence management system. Risto Säntti 2010

46 VARIETY OF INTERESTS CONCERNING THE COMPETENCE MANAGEMENT IT TOOL. SUBJECT OBJECT RESULT RESULT SPECIFICATIONS Manager Supervisor HR-specialist IT-specialist Strategically relevant competence information Work flow related practical information Summary information HR-IT system technical functionalities Ability to proactively ensure capabilities needed for strategy realization Ability to plan work, to ensure adequate competences, to plan individual and unit level competence development Ability to produce relevant information for management and organization use System functionalities in line with targets set Flexibility, dynamic properties, real time applicability, ability to handle broad strategy and role based competence areas, ability to summarize Easy to learn to use, easy to use, easy to feed in information by supervisors and by employees Flexibility, support for defining and developing strategic, role based and other competencies System simplicity in line with demands set by a higher level system (i.e. demands set by the system get prioritized ahead of user needs)

47 6. OSAAMINEN JA TIETOJÄRJESTELMÄRATKAISUT Mitä tietoa käyttäjät tarvitsevat? Esimiehet Henkilöstö HR, johto (tämä tarve ei saisi dominoida) Mitkä prosessit ja käytännöt parhaiten tukevat osaamisen johtamista esimiestyössä? Mitä työkaluja esimiehet aidosti tarvitsevat organisaation eri tasoilla? Miten paljon järjestelmä vähentää ja miten paljon se lisää esimiesten (henkilöstön) työkuormaa? Mitä hyötyjä työkalulta odotetaan? Onko mahdollista rakentaa IT-työkalu, joka vastaa kaikkien osaamistiedon käyttäjien tarpeisiin? Minkälaiset suorat ja epäsuorat kustannukset ovat hyväksyttävissä työkalun käyttöönotossa ja käytössä? Risto Säntti 2010

48 6. OSAAMINEN JA TIETOJÄRJESTELMÄRATKAISUT Tutkimuksen kohdeorganisaatiossa osaamisen johtamisen IT-työkalun odotettiin vastaavan hyvin monenlaisiin tarpeisiin Strategisten osaamisten hallinnasta käytännön työvuorojen suunnitteluun Strategisia kyvykkyyksiä pidetään ilmiönä, jonka hallinnassa kyky joustavaan ennakointiin, muunneltavuuteen ja toimintokohtaisten erojen huomiointiin korostuu Tämä oli ristiriidassa järjestelmään sisäänrakennetun jäykkyyden, standardoinnin ja yhtenäistämisen vaatimusten kanssa Risto Säntti 2010

49 MITÄ ON SYYTÄ HUOMIOIDA OSAAMISEN JA TIETOJÄRJESTELMÄN KOHDATESSA? Mihin huomio kohdistetaan kaikkiin osaamisiin? riskinä tukehtuminen dataan ja sen koodaamiseen olennaisiin osaamisiin? Minkälaista yrityksen kannalta olennainen osaaminen on strategian näkökulmasta? esimiehen, työn ja työntekijän näkökulmasta? Risto Säntti

50 MITÄ ON SYYTÄ HUOMIOIDA OSAAMISEN JA TIETOJÄRJESTELMÄN KOHDATESSA? Miten ratkaistaan ristiriita osaamisen osittaisen mittaamattomuuden ja tietojärjestelmien (sekä niistä johtuvan ajattelun) mittaamissuuntautuneisuuden välillä? ei-näkyvät, mutta olennaiset osaamiset Risto Säntti

51 MITÄ ON SYYTÄ HUOMIOIDA OSAAMISEN JA TIETOJÄRJESTELMÄN KOHDATESSA? Kuinka vaivalloista HR- ICT järjestelmän käyttöönotto saa olla? Kauanko aikaa osaamisen käsittely toiminnallisuuden omaksuminen saa viedä esimiehiltä: 1 x päivää? työntekijöiltä: 1 x tuntia? HR-ammattilaisilta: 1 x päivää? Mitä käytettävyydeltä odotetaan datan syöttö Risto Säntti

52 OSAAMISEN KEHITTÄMISEN VAIKUTTAVUUS 1. Osaamisen kehittämissuunnitelman arviointi Organisaation strategia, liiketoiminnan tarpeet ja tavoitteet (BSC) suuntaavat kehittämisen ja kehittymissuunnitelmien painopisteitä Ulkoinen asiakasnäkökulma on esillä kehittämisen suunnittelussa Osaamisen kehittämisen periaatteet on selkeästi sovittu ja ne ovat kaikkien tiedossa Yksilön ja yksikön kehittämis- ja kehittymistarpeet kartoitetaan kehityskeskusteluissa Oppimisprosessin suunnittelussa huomioidaan oppijan tarpeet ja saatu palaute Kehittämismuodot ovat monipuolisia ja niiden käytössä huomioidaan erilaiset oppimistyylit ja oppimismallit 2. Osaamisen kehittämisen toteutuksen arviointi Oppija ottaa vastuun omasta oppimisestaan Oppimisprosessia seurataan ja arvioidaan Oppimistilanteen tavoitteet ja sisältö vastaavat hyvin toisiaan Osaamisen kehittämisessä hyödynnettävät materiaalit (ml. verkkoratkaisut) ovat selkeitä ja johdonmukaisia Oppimistuloksia verrataan tavoitteisiin Risto Säntti 2010

53 OSAAMISEN KEHITTÄMISEN VAIKUTTAVUUS 3. Opitun käytäntöön soveltamisen arviointi Esimiehet kannustavat opitun soveltamiseen omaan työhön sekä jatkuvaan omaehtoiseen opiskeluun ja kehittymiseen Työympäristö antaa edellytykset opittujen tietojen ja taitojen käyttöönottoon Esimies ja oppija seuraavat oppien hyödyntämistä ja viemistä käytäntöön 4. Osaamisen kehittämisen (liike)toiminnallisten vaikutusten arviointi Kehittämistoimenpiteiden vaikutusta (liike)toiminnan tulokseen arvioidaan Osaamisen kehittämisen kannattavuutta arvioidaan Risto Säntti 2010

54 8. OSAAMISEN JOHTAMISEN ORGANISOINTI Organisaation rakenne vaikuttaa oppimiseen Osaamisten yhdistelmät Hiljaisen tiedon muuttuminen näkyväksi Osaamisen välittyminen Organisaation kulttuuri vaikuttaa oppimiseen Esim. käsitykset siitä mitä tulee osata, miten opitaan Kulttuuriin vaikuttaa se, miten johto toimii Organisoitumisen lähtökohdaksi voidaan ottaa oppiminen Osaamiskeskukset Uudet roolit, vastuut ja ihmissuhteet ovat tehokkain tapa muuttaa käyttäytymistä Osaamisen johtamisen toimintamalleja ja systematiikkoja Systemaattinen strategian edellyttämän osaamisen määrittely Olemassa olevien osaamisten arviointi Osaamisen riskianalyysien laatiminen Osaamisen kehittämistarpeiden määrittely Osaamisen hankintasuunnitelmien tekeminen Kehityskeskustelukäytännöt Risto Säntti 2010 (Viitala, R. 2005)

Osaamisen strateginen johtaminen on noussut esille eri tutkimuksissa 1990- luvulla

Osaamisen strateginen johtaminen on noussut esille eri tutkimuksissa 1990- luvulla Osaamisen strateginen johtaminen on noussut esille eri tutkimuksissa 1990- luvulla Käsitteellisesti osaamisen johtaminen määritellään organisaation strategiaan perustuvaksi osaamisen kehittämiseksi, joka

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5:

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5: Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5: Henkilöstöohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto HENKILÖSTÖOHJELMA 1 Henkilöstöohjelman lähtökohdat Johtamisvisio Linjakas johtajuus ja yhteinen sävel.

Lisätiedot

HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2012-2015

HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2012-2015 HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2012-2015 Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän henkilöstöstrategia on johtamisen ja koko henkilöstön työväline, jonka avulla henkilöstöjohtamista ja työyhteisön toimintaa suunnataan

Lisätiedot

Henkilöstöstrategia 2014-2018

Henkilöstöstrategia 2014-2018 Henkilöstöstrategia 2014-2018 Liite 2: Tausta-aineisto Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Sisältö 1. Perustehtävämme ja arvoperustamme 3 2. Henkilöstövisiomme 2018 ja strategiset tavoitteemme 4 3.

Lisätiedot

KuntaKesusta Kehittämiskouluverkostoon 12.9.2014. Aulis Pitkälä pääjohtaja Opetushallitus

KuntaKesusta Kehittämiskouluverkostoon 12.9.2014. Aulis Pitkälä pääjohtaja Opetushallitus KuntaKesusta Kehittämiskouluverkostoon 12.9.2014 Aulis Pitkälä pääjohtaja Opetushallitus Opettajuuden tulevaisuuden taitoja Sisältö- ja pedagoginen tietous: aineenhallinta, monipuoliset opetusmenetelmät

Lisätiedot

HOLLOLA ON HALUTTU Henkilöstöstrategia 2025 Henkilöstöpolitiikan ja henkilöstötyön linjaukset

HOLLOLA ON HALUTTU Henkilöstöstrategia 2025 Henkilöstöpolitiikan ja henkilöstötyön linjaukset HOLLOLA ON HALUTTU Henkilöstöstrategia 2025 Visiomme 2025 Olemme osana Lahden aluetta tulevaisuutta innovatiivisesti rakentava, vetovoimainen ja ammattilaisiaan arvostava työpaikka Strateginen päämäärämme

Lisätiedot

POLIISIAMMATTIKORKEAKOULUN PEDAGOGISET LINJAUKSET 2017

POLIISIAMMATTIKORKEAKOULUN PEDAGOGISET LINJAUKSET 2017 POLIISIAMMATTIKORKEAKOULUN PEDAGOGISET LINJAUKSET 07 Poliisiammattikorkeakoulun (Polamk) pedagogisten linjausten tavoitteena on varmistaa yhteinen käsitys opetuksesta ja oppimisesta, laadukas opetustoiminta

Lisätiedot

Osaamisen kehittäminen edistää työssä jatkamista. Tietoisku 10.1.2014

Osaamisen kehittäminen edistää työssä jatkamista. Tietoisku 10.1.2014 Osaamisen kehittäminen edistää työssä jatkamista Tietoisku 10.1.2014 Osaamisen uudistaminen ja työn vaatimukset Koulutuksella ja osaamisella on työkykyä ylläpitävä ja rakentava vaikutus, joka osaltaan

Lisätiedot

POLIISIN OSAAMISEN KEHITTÄMISEN STRATEGIA

POLIISIN OSAAMISEN KEHITTÄMISEN STRATEGIA POLIISIN OSAAMISEN KEHITTÄMISEN STRATEGIA TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOSTEKIJÄT Keskeisiä muutostekijöitä poliisin toimintaympäristössä ja niiden vaikutuksia osaamistarpeisiin ovat: niukkenevat toiminnalliset

Lisätiedot

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa malli

Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa malli Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa 70-20-10 malli Johdon ja henkilöstöjohtamisen kehittämispäivä AMKE 28.10.2015 Jarmo Kröger, kehittämispäällikkö Koulutuskeskus Salpaus Ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot

OSAAMISEN JOHTAMINEN OSAAMISEN JOHTAMINEN. organisaation toimintakyvyn vahvistamista ja varmistamista osaamispohjan avulla

OSAAMISEN JOHTAMINEN OSAAMISEN JOHTAMINEN. organisaation toimintakyvyn vahvistamista ja varmistamista osaamispohjan avulla OSAAMISEN JOHTAMINEN OSAAMISEN JOHTAMINEN Anita Keskinen 4.2.2008 organisaation toimintakyvyn vahvistamista ja varmistamista osaamispohjan avulla sisältää kaiken sellaisen tarkoituksellisen toiminnan,

Lisätiedot

ESIMIES10 YHTEENVETOA TULOKSISTA: VAHVUUDET SEKÄ KEHITTÄMISKOHTEET

ESIMIES10 YHTEENVETOA TULOKSISTA: VAHVUUDET SEKÄ KEHITTÄMISKOHTEET ESIMIES10 YHTEENVETOA TULOKSISTA: VAHVUUDET SEKÄ KEHITTÄMISKOHTEET Oulun kaupungin tavoitteet ja arvot 1. Olemme työyhteisössämme käyneet Oulun kaupunkistrategian läpi ja yhdessä pohtineet sitä, miten

Lisätiedot

*Uusi Osaaja HR tiimi

*Uusi Osaaja HR tiimi *Uusi Osaaja HR tiimi Keuda, Luksia, Omnia,Varia 14.9.2010 *Tiimin toiminnan tavoite Luoda systemaattinen malli (menetelmä + materiaalia) osaamisen kehittämiseen ammatillisen koulutuksen kontekstissa niin,

Lisätiedot

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Miten kirjastossa oleva tieto saadaan asiakkaiden käyttöön? Mihin kirjastossa tarvitaan osaamista?

Miten kirjastossa oleva tieto saadaan asiakkaiden käyttöön? Mihin kirjastossa tarvitaan osaamista? Miten kirjastossa oleva tieto saadaan asiakkaiden käyttöön? Mihin kirjastossa tarvitaan osaamista? Kirjaston tehtävä Sivistys Innoitus Kirjaston tavoitteet Palvelu, jolla on merkitystä ja jota käytetään

Lisätiedot

Henkilöstön kehittämisteemat 2017 Hallituksen seminaari

Henkilöstön kehittämisteemat 2017 Hallituksen seminaari Henkilöstön kehittämisteemat 2017 Hallituksen seminaari 28.2.-1.3.2017 28.2.2017 1 Strateginen henkilöstöjohtaminen =strategiaa toteuttava johtaminen Strategisella henkilöstöjohtamisella mahdollistetaan

Lisätiedot

Opistojohtaminen muutoksessa hanke. Kansanopiston kehittämissuunnitelma. Tiivistelmä kehittämissuunnitelman laatimisen tukiaineistoista

Opistojohtaminen muutoksessa hanke. Kansanopiston kehittämissuunnitelma. Tiivistelmä kehittämissuunnitelman laatimisen tukiaineistoista Opistojohtaminen muutoksessa hanke Kansanopiston kehittämissuunnitelma Tiivistelmä kehittämissuunnitelman laatimisen tukiaineistoista Opistojohtaminen muutoksessa hankkeessa ryhmä kansanopistoja laati

Lisätiedot

AMKEn luovat verkostot -seminaari 15.5.2012, Aulanko. Ennakointitiedon lähteitä henkilöstösuunnitteluun. Lena Siikaniemi henkilöstöjohtaja

AMKEn luovat verkostot -seminaari 15.5.2012, Aulanko. Ennakointitiedon lähteitä henkilöstösuunnitteluun. Lena Siikaniemi henkilöstöjohtaja AMKEn luovat verkostot -seminaari 15.5.2012, Aulanko Ennakointitiedon lähteitä henkilöstösuunnitteluun Lena Siikaniemi henkilöstöjohtaja PHKKn visio 2017 Olemme oppimisen ja kestävän uudistamisen kansainvälinen

Lisätiedot

Työ tukee terveyttä. sivu 1

Työ tukee terveyttä. sivu 1 UUDENKAUPUNGIN HENKILÖSTÖ- STRATEGIA 2010- Työ tukee terveyttä sivu 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Mikä henkilöstöstrategia on? 3 2. Mihin henkilöstöstrategia perustuu? 4 3. Miten toteutamme kaupungin strategiaa?

Lisätiedot

Pääteemat osaamisalueen pohjalta - Onko olemassa olevaa valmista aineistoa - Mikäli on, onko se hyödynnettävissä sellaisenaan

Pääteemat osaamisalueen pohjalta - Onko olemassa olevaa valmista aineistoa - Mikäli on, onko se hyödynnettävissä sellaisenaan Aineistokartoitustehtävä 1 - Työelämäpedagoginen osaamiskartta, osaava työelämäpedagogi ammatillisessa koulutuksessa, 6 op - Valmiina käytettävissä oleva aineistojen sekä puuttuvan aineiston valmistaminen

Lisätiedot

Hyvän johtamisen kriteerit julkiselle sektorille: Hyvällä johtamisella hyvään työelämään

Hyvän johtamisen kriteerit julkiselle sektorille: Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Hyvän johtamisen kriteerit julkiselle sektorille: Hyvällä johtamisella hyvään työelämään 8.5.2014 MARJUKKA LAINE, TYÖTERVEYSLAITOS 0 Verkoston lähtökohta ja tehtävät Hallitusohjelma 2011: Perustetaan Työterveyslaitoksen

Lisätiedot

Mustasaaren kunnan henkilöstöstrategia 2014 2017

Mustasaaren kunnan henkilöstöstrategia 2014 2017 Mustasaaren kunnan henkilöstöstrategia 2014 2017 Yhteistyötoimikunta 14.4.2014 Henkilöstöjaosto 12.5.2014 Kunnanhallitus 16.6.2014 Kunnanvaltuusto 22.9.2014 Mustasaaren kunnassa rima on korkealla. Haluamme

Lisätiedot

Hiljaisen tietämyksen johtaminen

Hiljaisen tietämyksen johtaminen Hiljaisen tietämyksen johtaminen Uudista ja uudistu 2009 Hiljainen tietämys on osa osaamista Hiljainen ja näkyvä tieto Hiljainen tieto Tiedämme enemmän kuin kykenemme ilmaisemaan *) kokemusperäistä, alitajuista

Lisätiedot

Osaamisen johtaminen on merkittävä julkishallinnon johtajien osaamisen sisältöalue.

Osaamisen johtaminen on merkittävä julkishallinnon johtajien osaamisen sisältöalue. Osaamisen strateginen johtaminen on noussut esille eri tutkimuksissa 1990- luvulla Osaamisen johtaminen on merkittävä julkishallinnon johtajien osaamisen sisältöalue. 1 1. Koulutus- ja kehittämistoiminta

Lisätiedot

HOLLOLA ON HALUTTU Henkilöstöohjelma 2013-2016 Henkilöstöpolitiikan ja henkilöstötyön linjaukset

HOLLOLA ON HALUTTU Henkilöstöohjelma 2013-2016 Henkilöstöpolitiikan ja henkilöstötyön linjaukset HOLLOLA ON HALUTTU Henkilöstöohjelma 2013-2016 Henkilöstöohjelma Henkilöstöohjelmassa esitetään henkilöstövoimavarojen johtamisen strategiset linjaukset ja keskeiset toimenpiteet. Henkilöstöohjelman lähtökohtana

Lisätiedot

Työelämäpedagogi. Mitä työelämäpedagogiikka on?

Työelämäpedagogi. Mitä työelämäpedagogiikka on? Työelämäpedagogi Mitä työelämäpedagogiikka on? millaisilla menetelmillä ja ratkaisuilla päästään siihen tavoitteeseen joka on asetettu ja tai olemassa toimitaan yhteistyössä koulutuksen järjestäjän ja

Lisätiedot

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, 10.12.2013 Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri 1 Johtamisverkosto selvittää, kokoaa, kehittää ja jakaa johtamisen ja esimiestyön hyviä käytäntöjä

Lisätiedot

Osa 1: Osaamiskartoituksen yleiset periaatteet

Osa 1: Osaamiskartoituksen yleiset periaatteet Luonnos 29.9.2011 Osaamiskartoitukset Oulunkaaren kuntayhtymässä Materiaali: Osa 1: Osaamiskartoituksen yleiset periaatteet Osa 2: Osaamiskartoitusten toteutus Oulunkaarella Anu Vuorinen, kehitysjohtaja

Lisätiedot

Henkilöstön kehittämisen kokonaissuunnitelma Osaamisen kehittäminen

Henkilöstön kehittämisen kokonaissuunnitelma Osaamisen kehittäminen Henkilöstön kehittämisen kokonaissuunnitelma Osaamisen kehittäminen Sihteerifoorumi 5.6.2012 Sanna-Marja Heinimo 6.6.2012 1 Työssä tarvittava osaaminen Mitä osaamista tarvitset työssäsi? -Asiaosaaminen

Lisätiedot

Osaamisen kehittäminen kuntaalan siirtymissä. Workshop Suuret siirtymät konferenssissa 12.9.2014 Terttu Pakarinen, kehittämispäällikkö, KT

Osaamisen kehittäminen kuntaalan siirtymissä. Workshop Suuret siirtymät konferenssissa 12.9.2014 Terttu Pakarinen, kehittämispäällikkö, KT Osaamisen kehittäminen kuntaalan siirtymissä Workshop Suuret siirtymät konferenssissa 12.9.2014 Terttu Pakarinen, kehittämispäällikkö, KT Workshopin tarkoitus Työpajan tarkoituksena on käsitellä osaamista

Lisätiedot

Kansainvälinen liiketoiminta Digitalisaatio ja digitaaliset oppimisympäristöt. Pepe Vilpas

Kansainvälinen liiketoiminta Digitalisaatio ja digitaaliset oppimisympäristöt. Pepe Vilpas Kansainvälinen liiketoiminta Digitalisaatio ja digitaaliset oppimisympäristöt Pepe Vilpas Digitalisaatiolla tarkoitetaan laajasti toimintatapojen uudistamista ja prosessien ja palveluiden sähköistämistä

Lisätiedot

Osaamispääoman johtaminen

Osaamispääoman johtaminen johtaminen Leenamaija Otala, ProCompetence Oy, Inc Leenamaija Otala DIGITAL COMPETENCE AND LEARNING DCL-KONFERENSSI. 3. 4.11.2009 Hämeenlinna Esityksen sisältö Osaamisesta osaamispääomaa hallinta, kehittäminen

Lisätiedot

SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI

SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI Käsittely: YH 10.11.2016 108 YV 25.11.2016 18 Versio 1.1 Sivu 2 / 8 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Strategiset lähtökohdat... 4 3 Strategiset tavoitteet... 5 4 Kriittiset

Lisätiedot

Jyväskylä sopimuksen avainkohdat - Henkilöstötoimikunta 8.10.2007 - Pertti Malkki Henkilöstöjohtaja

Jyväskylä sopimuksen avainkohdat - Henkilöstötoimikunta 8.10.2007 - Pertti Malkki Henkilöstöjohtaja Jyväskylä sopimuksen avainkohdat - Henkilöstötoimikunta 8.10.2007 - Pertti Malkki Henkilöstöjohtaja Sisältö 1. Miksi Jyväskylä -sopimus? 2. Yhteistoiminta 3. Henkilöstösuunnittelu ja rekrytointi 4. Henkilöstön

Lisätiedot

Osaamisen kehittymisen arviointi. Leena Nuuttila, henkilöstön kehittämispäällikkö Helsingin Energia ESR-Futurex hankkeen seminaari 6.6.

Osaamisen kehittymisen arviointi. Leena Nuuttila, henkilöstön kehittämispäällikkö Helsingin Energia ESR-Futurex hankkeen seminaari 6.6. Osaamisen kehittymisen arviointi Leena Nuuttila, henkilöstön kehittämispäällikkö Helsingin Energia ESR-Futurex hankkeen seminaari 6.6.2012 Helsinki Helsingin Energia Yksi Suomen suurimmista energiayrityksistä.

Lisätiedot

LARK alkutilannekartoitus

LARK alkutilannekartoitus 1 LARK alkutilannekartoitus 1 Toimintojen tarkastelu kokonaisuutena Suunnittelu Koulutuksen järjestäjällä on dokumentoitu toimintajärjestelmä, jonka avulla se suunnittelee ja ohjaa toimintaansa kokonaisvaltaisesti

Lisätiedot

ERI-IKÄISTEN JOHTAMINEN JA TYÖKAARITYÖKALU MITÄ UUTTA? Jarna Savolainen, TTK jarna.savolainen@ttk.fi P. 040 561 2022

ERI-IKÄISTEN JOHTAMINEN JA TYÖKAARITYÖKALU MITÄ UUTTA? Jarna Savolainen, TTK jarna.savolainen@ttk.fi P. 040 561 2022 ERI-IKÄISTEN JOHTAMINEN JA TYÖKAARITYÖKALU MITÄ UUTTA? Jarna Savolainen, TTK jarna.savolainen@ttk.fi P. 040 561 2022 Työpaja: Eri-ikäisten johtaminen ja työkaarityökalu mitä uutta? Työpajan tavoitteet:

Lisätiedot

Koulutuksen järjestäjän kehittämissuunnitelma. Aija Rinkinen Opetushallitus

Koulutuksen järjestäjän kehittämissuunnitelma. Aija Rinkinen Opetushallitus Koulutuksen järjestäjän kehittämissuunnitelma Aija Rinkinen Opetushallitus For Osaamisen learning ja and sivistyksen competence parhaaksi Suomi maailman osaavimmaksi kansaksi 2020 Koulutukseen on panostettava

Lisätiedot

TOIMIVAN LAADUNHALLINTAA JA LAADUN JATKUVAA PARANTAMISTA TUKEVAN JÄRJESTELMÄN KRITEERISTÖ

TOIMIVAN LAADUNHALLINTAA JA LAADUN JATKUVAA PARANTAMISTA TUKEVAN JÄRJESTELMÄN KRITEERISTÖ TOIMIVAN LAADUNHALLINTAA JA LAADUN JATKUVAA PARANTAMISTA TUKEVAN JÄRJESTELMÄN KRITEERISTÖ Paasitorni 17.12.2013 Opetusneuvos Anu Räisänen AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAATUTYÖRYHMÄ 2012 (1) 1 Koulutuksen järjestäjien

Lisätiedot

Strategiset tavoitteet laadukkaaksi toiminnaksi pedagogisen toiminnan johtaminen

Strategiset tavoitteet laadukkaaksi toiminnaksi pedagogisen toiminnan johtaminen Ammattiosaamisen kehittämisyhtiö AMKE Oy Strategiset tavoitteet laadukkaaksi toiminnaksi pedagogisen toiminnan johtaminen Pedagogisen johtamisen hankkeen johtoryhmän jäsen Ritva Ylitervo ja AMKEn kehittämispäällikkö

Lisätiedot

Osaava henkilöstö asiakaslähtöinen, tuloksekas toiminta ja vaikuttava palvelu. Henkilöstöstrategia vuosille

Osaava henkilöstö asiakaslähtöinen, tuloksekas toiminta ja vaikuttava palvelu. Henkilöstöstrategia vuosille Osaava henkilöstö asiakaslähtöinen, tuloksekas toiminta ja vaikuttava palvelu Henkilöstöstrategia vuosille 2016 2018 1 2 Sisältö 1. Henkilöstöstrategiamme tarkoitus... 4 2. Henkilöstöstrategiamme päämäärä,

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen laatutyöryhmä työskentelee

Ammatillisen koulutuksen laatutyöryhmä työskentelee Ammatillisen koulutuksen laatutyöryhmä työskentelee Laatuverkoston tapaaminen 31.10.2013 Opetusneuvos Tarja Riihimäki Laatutyöryhmä työskentelee Ehdotus koulutuksen järjestäjien laadunhallintajärjestelmien

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Työterveyslaitos www.ttl.fi Ihmisten innostava johtaminen Jalmari Heikkonen, johtava asiantuntija 3.6.2014 Jalmari Heikkonen Työterveyslaitos www.ttl.fi Oikeudenmukaisuus Jaon oikeudenmukaisuus

Lisätiedot

Tunnista tulevaisuuden johtamisen osaamistarpeet jo tänään

Tunnista tulevaisuuden johtamisen osaamistarpeet jo tänään Tunnista tulevaisuuden johtamisen osaamistarpeet jo tänään Enemmän kuin irrallinen 360 -arviointi Agenssi360 HRM on ainutlaatuinen yhdistelmä johtamisen tavoitetilan määrittelyä, 360 -arviointia ja kasvokkaista

Lisätiedot

Yhteistyöllä osaamista

Yhteistyöllä osaamista Yhteistyöllä osaamista Opas työpaikalla tapahtuvan oppimisen suunnitteluun Yhteistyöllä osaamista Opas työpaikalla tapahtuvan oppimisen suunnitteluun Työpaikalla tapahtuva oppiminen* on osa työyhteisöjen

Lisätiedot

HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2010-2017 ja sen toimintaohjelma 2010-2013

HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2010-2017 ja sen toimintaohjelma 2010-2013 HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2010-2017 ja sen toimintaohjelma 2010-2013 Henkilöstövoimavarojen johtamisen ja kehittämisen strategiset päämäärät ja tavoitteet vuoteen 2017 sekä toimenpiteet vuoteen 2013 HENKILÖSTÖJOHTAMISEN

Lisätiedot

Miten tuetaan opettajan osaamisen kehittymistä ja työssä jaksamista Vantaalla

Miten tuetaan opettajan osaamisen kehittymistä ja työssä jaksamista Vantaalla Miten tuetaan opettajan osaamisen kehittymistä ja työssä jaksamista Vantaalla Elinikäisen oppimisen neuvoston ja Opetusalan Ammattijärjestö OAJ:n yhteinen teemaseminaari Paula Ylöstalo-Kuronen Opettajan

Lisätiedot

TIEDÄTKÖ TUKEEKO HR YRITYKSESI LIIKETOIMINTAA? mittaamalla oikea suunta johtamiseen

TIEDÄTKÖ TUKEEKO HR YRITYKSESI LIIKETOIMINTAA? mittaamalla oikea suunta johtamiseen TIEDÄTKÖ TUKEEKO HR YRITYKSESI LIIKETOIMINTAA? mittaamalla oikea suunta johtamiseen Uudista ja Uudistu 28.9.2011 Sirpa Ontronen ja Jori Silfverberg MARTELA OYJ SISÄLTÖ Mittaamalla oikea suunta johtamiseen

Lisätiedot

ARVO. Järvenpää 2.12.2008 Ryhmätyö: osaamisen vaatimukset tulevaisuudessa, aikaperspektiivi 3 vuotta

ARVO. Järvenpää 2.12.2008 Ryhmätyö: osaamisen vaatimukset tulevaisuudessa, aikaperspektiivi 3 vuotta ARVO Järvenpää 2.12.2008 Ryhmätyö: osaamisen vaatimukset tulevaisuudessa, aikaperspektiivi 3 vuotta Asiakas/ kumppanuus ja toimintaympäristö Ryhmä 1 ja 5 (opponoi) Kasvatuskumppanuuden toteutuminen vauvasta

Lisätiedot

Henkilöstötuottavuuden johtaminen ja työelämän laadun merkitys organisaation tuottavuudessa Tauno Hepola 11.2.2010

Henkilöstötuottavuuden johtaminen ja työelämän laadun merkitys organisaation tuottavuudessa Tauno Hepola 11.2.2010 Henkilöstötuottavuuden johtaminen ja työelämän laadun merkitys organisaation tuottavuudessa Tauno Hepola 11.2.2010 Organisaatioiden haasteita Työelämän laadun rakentuminen Työhyvinvointi, tuottavuus ja

Lisätiedot

Työhyvinvoinnin yhteistyökumppanuus Savonlinnan kaupunki

Työhyvinvoinnin yhteistyökumppanuus Savonlinnan kaupunki Työhyvinvoinnin yhteistyökumppanuus Savonlinnan kaupunki Työstä terveyttä ja elinvoimaa! -seminaari 23.4.2015 Kruunupuisto Henkilöstösihteeri Susanna Laine Sisältö Strategia Henkilöstö Työhyvinvointiohjelma

Lisätiedot

OSAAMISEN JOHTAMINEN JA KEHITTÄMINEN LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN ENSIHOITOPALVELUSSA

OSAAMISEN JOHTAMINEN JA KEHITTÄMINEN LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN ENSIHOITOPALVELUSSA OSAAMISEN JOHTAMINEN JA KEHITTÄMINEN LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN ENSIHOITOPALVELUSSA OPINNÄYTETYÖN TEKIJÄT TERO LUOKKANEN JA SINI OTTELIN OPINNÄYTETYÖN OHJAAJAT: LEHTORI, TUTKINTOVASTAAVA RAIJA RAJALA,

Lisätiedot

Henkilöstösuunnittelu: mitä, miksi, miten

Henkilöstösuunnittelu: mitä, miksi, miten Henkilöstösuunnittelu: mitä, miksi, miten Henkilöstösuunnittelu tulevaisuuden toiminnan suuntaajana - teema-aamupäivä Juha Eskelinen, KTT Melkior Oy 23.9.2015 Viestit 2 Haasteina kiristynyt talous, teknologiamurros,

Lisätiedot

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista 1 (4) HOITO- JA HOIVATYÖN TOIMINTAOHJELMA 2015-2016 Väestön ikääntyminen, palvelu- ja kuntarakenteen muutos, palveluiden uudistamistarve, väestön tarpeisiin vastaavuus, kilpailu osaavasta työvoimasta ja

Lisätiedot

Löydämme tiet huomiseen

Löydämme tiet huomiseen Saimaan amk 1(5) Saimaan ammattikorkeakoulun strategia 2016-2020 Löydämme tiet huomiseen Osakeyhtiön hallitus hyväksynyt 9.2.2016 Saimaan amk 2(5) Saimaan ammattikorkeakoulun visio 2025 Vuonna 2025 Saimaan

Lisätiedot

Ajatuksia opetustoimen henkilöstön osaamisien kehittämisestä. Pääjohtaja Aulis Pitkälä Opetushallitus Osaava-hankkeiden sidosryhmäpäivä

Ajatuksia opetustoimen henkilöstön osaamisien kehittämisestä. Pääjohtaja Aulis Pitkälä Opetushallitus Osaava-hankkeiden sidosryhmäpäivä Ajatuksia opetustoimen henkilöstön osaamisien kehittämisestä Pääjohtaja Aulis Pitkälä Opetushallitus 15.3.2016 Osaava-hankkeiden sidosryhmäpäivä Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Koulutuksen tavoite 2025

Lisätiedot

Merellinen Raahe ELÄVÄ KAUPUNKI

Merellinen Raahe ELÄVÄ KAUPUNKI Merellinen Raahe ELÄVÄ KAUPUNKI suvaitsevaisuus rohkeus oikeudenmukaisuus vastuullisuus MAAILMANKANSALAINEN aktiivisuus terve itsetunto avoimuus muutosvalmius RAAHEN OPETUSTOIMI Kansainvälisyysstrategia

Lisätiedot

JOHTAJUUDEN LAADUN ARVIOINTI

JOHTAJUUDEN LAADUN ARVIOINTI JOHTAJUUDEN LAADUN ARVIOINTI Copyright Mentorit Oy, 2006. www.mentorit.fi Mittarin käyttöoikeus vain tunnukset lunastaneella. Osittainenkin kopiointi tai muokkaus vain tekijän luvalla. Kyselyn perustana

Lisätiedot

Henkilöstöjohtamisen rooli reformin

Henkilöstöjohtamisen rooli reformin Henkilöstöjohtamisen rooli reformin toteuttamisessa Johtaminen, säästöt ja henkilöstö Johdon ja henkilöstöjohtamisen kehittämispäivä 28.10.2015 Riikka-Maria Yli-Suomu, puheenjohtaja, AMKE:n HRMD-verkosto

Lisätiedot

Osaamisen hallinta ja kehittäminen. Turvallinen Pirkanmaa

Osaamisen hallinta ja kehittäminen. Turvallinen Pirkanmaa Osaamisen hallinta ja kehittäminen tiedot kokemus kontaktit taidot henkinen ja fyysinen energia motivaatio henkilökohtaiset taidot arvot ja asenteet Yksilön osaaminen Lähde. Otala 2002 Osaaminen Tieto

Lisätiedot

vastuullisuuslupaukset konkretisoituvat

vastuullisuuslupaukset konkretisoituvat Kuinka Tapiolan vastuullisuuslupaukset konkretisoituvat henkilöstöjohtamisessa? ht i Henry Foorumi Veera Lammi 9.11.2010 9.11.2010 1 Agenda Miksi vastuullinen johtaminen on tärkeää? Miten vastuullista

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Työhyvinvoinnin tilannekuva - Työnantajan nykyiset tiedot ja taidot toimintaan Rauno Pääkkönen Elina Ravantti Selvityksen tarkoitus ja toteutus Muodostaa käsitys mitä työhyvinvoinnilla

Lisätiedot

6.10.2015. Esimiestyö on pääsääntöisesti vaativampaa kuin esimiehen johtaman tiimin/ryhmän toimihenkilöiden tekemä työ.

6.10.2015. Esimiestyö on pääsääntöisesti vaativampaa kuin esimiehen johtaman tiimin/ryhmän toimihenkilöiden tekemä työ. Henkilöstöosasto 6.10.2015 ESIMIESTYÖN VAATIVUUSLUOKITUS Yleistä Esimiestyön vaativuuden arviointi perustuu vahvistettuun toimenkuvaukseen. Esimies toimii usein myös itse asiantuntijana, jolloin toimenkuvaukseen

Lisätiedot

TEHTÄVIEN VAATIVUUS OSAAMISPROFIILI JOHTAVAT VIRANHALTIJAT

TEHTÄVIEN VAATIVUUS OSAAMISPROFIILI JOHTAVAT VIRANHALTIJAT TEHTÄVIEN VAATIVUUS OSAAMISPROFIILI JOHTAVAT VIRANHALTIJAT Vakanssi: Palvelualuejohtaja Perustehtävä: Johtaa ja kehittää palvelualuettaan/palvelualueitaan kokonaisvaltaisesti ja strategian mukaisesti koko

Lisätiedot

Osaaminen ja tutkinnon suorittaminen opiskelijalähtöisesti

Osaaminen ja tutkinnon suorittaminen opiskelijalähtöisesti Osaaminen ja tutkinnon suorittaminen opiskelijalähtöisesti LIIKETALOUDEN KOULUTUKSEN KEHITTÄMISPÄIVÄ 2.2.2016 Heljä Hätönen / Educa-Projektit Oy Osaaminen koostuu yksilön luontaisista kyvyistä, ominaisuuksista,

Lisätiedot

OSAAMMEKO KAIKEN TÄMÄN?

OSAAMMEKO KAIKEN TÄMÄN? 1 OSAAMMEKO KAIKEN TÄMÄN? MITÄ UUTTA OSAAMISTA TARVITSEMME? MITEN TEEMME OSAAMISEN KEHITTÄMISESTÄ OSAN ARKEA? TEEMA: OSAAMISEN JOHTAMINEN 2 3 ERITYYPPISET OSAAMISET KYNNYSOSAAMISET - Perusosaamiset - yhteisiä

Lisätiedot

Koulutus työyhteisön kehittämistyökaluna

Koulutus työyhteisön kehittämistyökaluna Koulutus työyhteisön kehittämistyökaluna SOSIAALI-JA TERVEYSTOIMIALA Fysioterapian osasto Osaamisen kehittäminen osana henkilöstösuunnittelua Varkauden kaupunki 2012 Suunnittelu ja tarpeiden kartoitus/

Lisätiedot

Osaamiskartoituksen yhteenveto: Oulunkaaren lähiesimiehet

Osaamiskartoituksen yhteenveto: Oulunkaaren lähiesimiehet 7..0 / Anu Vuorinen Osaamiskartoituksen yhteenveto: Oulunkaaren lähiesimiehet Kartoituksen osa-alueet:. Yleiset taidot esimiestyössä. Henkilöstöosaaminen. Talousosaaminen. Asiakaslähtöisyys. Kehittämisosaaminen

Lisätiedot

Opetushallituksen tuki paikallisen kehittämissuunnitelman tekemiselle - KuntaKesu

Opetushallituksen tuki paikallisen kehittämissuunnitelman tekemiselle - KuntaKesu Opetushallituksen tuki paikallisen kehittämissuunnitelman tekemiselle - KuntaKesu Sivistystoimen johdon foorumi 11.3.2014 Tampere Anneli Rautiainen Opetusneuvos, esi- ja perusopetuksen yksikön päällikkö

Lisätiedot

KOKKOLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖOHJELMA

KOKKOLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖOHJELMA KOKKOLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖOHJELMA Hyväksytty kaupunginhallituksessa 18.5. 1 JOHDANTO Henkilöstöohjelmalla tuetaan Kokkolan kaupunkistrategian toteuttamista. Henkilöstöohjelmalla tuodaan näkyväksi kaupunkistrategian

Lisätiedot

HENKILÖSTÖ- KOULUTUKSEN ABC

HENKILÖSTÖ- KOULUTUKSEN ABC HENKILÖSTÖ- KOULUTUKSEN ABC OSAAMISEN KEHITTÄMINEN TÄMINEN HENKILÖSTÖN TYÖHYVINVOINTI ABC Osaamisen kehittämisen muodot Perehdyttäminen Ammatillinen henkilöstökoulutus Työkierto ja työn vaihto Täydennyskoulutus

Lisätiedot

Palkitseminen osaamisen johtamisen tukena

Palkitseminen osaamisen johtamisen tukena Palkitseminen osaamisen johtamisen tukena Elina Moisio 11.12.2003 KOPA-projekti Kohti osaamisen palkitsemista Käynnistyi syksyllä 2002 Mukana Niilo Hakonen, Elina Moisio ja Aino Salimäki Palkitsemisjärjestelmän

Lisätiedot

HYVVÄÄ MET PRUUVAAMA TEHÄ, MUTTA RIIMAA PUKKAA TULEHMAAN

HYVVÄÄ MET PRUUVAAMA TEHÄ, MUTTA RIIMAA PUKKAA TULEHMAAN HYVVÄÄ MET PRUUVAAMA TEHÄ, MUTTA RIIMAA PUKKAA TULEHMAAN Kriittinen menestystekijä: Suunnitelmallinen henkilöstöpolitiikka Arviointikriteeri; henkilöstöstrategia ohjaa kunnan työnantajatoimintaa Tavoitteet

Lisätiedot

Toimivan laadunhallintaa ja laadun jatkuvaa kehittämistä tukevan järjestelmän kriteerit ja arviointi

Toimivan laadunhallintaa ja laadun jatkuvaa kehittämistä tukevan järjestelmän kriteerit ja arviointi Ajankohtaista laadunhallinnasta Toimivan laadunhallintaa ja laadun jatkuvaa kehittämistä tukevan järjestelmän kriteerit ja arviointi Johtaja Mika Tammilehto Lähtökohtia Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma

Lisätiedot

Muutoksessa elämisen taidot

Muutoksessa elämisen taidot Muutoksessa elämisen taidot Päivi Rauramo, asiantuntija TtM Työturvallisuuskeskus TTK paivi.rauramo@ttk.fi Työelämän muutosvirtoja Teknologian kehitys Tietotekniikan ja siihen liittyvien sovellusten kehitys

Lisätiedot

Työelämän kehittämis- ja palvelutehtävä. Asko Jaakkola Sivistystoimentarkastaja. Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 30.3.

Työelämän kehittämis- ja palvelutehtävä. Asko Jaakkola Sivistystoimentarkastaja. Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 30.3. Työelämän kehittämis- ja palvelutehtävä Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksessa Asko Jaakkola Sivistystoimentarkastaja Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 30.3.2010

Lisätiedot

Työhyvinvointia ja työkykyä rakentamassa Helsingissä

Työhyvinvointia ja työkykyä rakentamassa Helsingissä Työhyvinvointia ja työkykyä rakentamassa Helsingissä Titi Heikkilä Työhyvinvointipäällikkö Helsinki Suomi 100 johtamisseminaari 24.11.2017 Esityksen sisältö Lyhyt esittely Helsinki Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin

Lisätiedot

Toimiva laadunhallintaa ja laadun jatkuvaa parantamista tukeva järjestelmä

Toimiva laadunhallintaa ja laadun jatkuvaa parantamista tukeva järjestelmä Toimiva laadunhallintaa ja laadun jatkuvaa parantamista tukeva järjestelmä Pilotoinnin perehdyttämispäivä 17.12.2013 Opetusneuvos Tarja Riihimäki Ammatillisen koulutuksen vastuualue Koulutuspolitiikan

Lisätiedot

Osaamisen kehittäminen - strateginen osaamisen johtaminen

Osaamisen kehittäminen - strateginen osaamisen johtaminen Kopsu hankkeen seminaari 27.3.2012 Kuopio Arttu Puhakka / koulutus- ja kehittämispalvelu Aducate Osaamisen kehittäminen - strateginen osaamisen johtaminen Muutama sana osaamisen kehittämisestä Osaamisen

Lisätiedot

Opinnot antavat sinulle valmiuksia toimia erilaisissa yritysten, julkishallinnon tai kolmannen sektorin asiantuntija- ja esimiestehtävissä.

Opinnot antavat sinulle valmiuksia toimia erilaisissa yritysten, julkishallinnon tai kolmannen sektorin asiantuntija- ja esimiestehtävissä. OPETUSSUUNNITELMA, johtaminen ja liiketoimintaosaaminen Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto antaa sinulle vankan kehittämisosaamisen. Syvennät johtamisen ja liiketoiminnan eri osa-alueiden

Lisätiedot

Oppijan polku - kohti eoppijaa. Mika Tammilehto

Oppijan polku - kohti eoppijaa. Mika Tammilehto Oppijan polku - kohti eoppijaa Mika Tammilehto Julkisen hallinnon asiakkuusstrategia Yhteistyössä palvelu pelaa määritellään julkisen hallinnon asiakaspalvelujen visio ja tavoitetila vuoteen 2020 Asiakaspalvelun

Lisätiedot

YHTEISTYÖ YRITYSTEN JA KOULUTUSTEN JÄRJESTÄJIEN VÄLILLÄ TYÖELÄMÄPEDAGOGI KOULUTUS 6 OP

YHTEISTYÖ YRITYSTEN JA KOULUTUSTEN JÄRJESTÄJIEN VÄLILLÄ TYÖELÄMÄPEDAGOGI KOULUTUS 6 OP YHTEISTYÖ YRITYSTEN JA KOULUTUSTEN JÄRJESTÄJIEN VÄLILLÄ TYÖELÄMÄPEDAGOGI KOULUTUS 6 OP Pertti Lepola YRITYS-OPPILAITOSYHTEISTYÖ Oppilaitososaaminen ja Työelämäosaaminen Työyhteisöosaaminen, oppiva organisaatioosaaminen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3)

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3) Hämeen Ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3) code name 1 2 3 sum YAKJA15APROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 90 YAKJA15AYKJ01-1000 Toimintaympäristön muutos

Lisätiedot

Tulevaisuuteen tähtäävä poliisikoulutus

Tulevaisuuteen tähtäävä poliisikoulutus Päätös ID-17153509 1 (5) 20.07.2017 POL-2017-13405 Poliisiammattikorkeakoulun pedagogiset linjaukset 2017- Poliisiammattikorkeakoulun (Polamk) pedagogisten linjausten tavoitteena on varmistaa yhteinen

Lisätiedot

Henkilöstöjohdon rooli ja organisaation tiedonhallinta

Henkilöstöjohdon rooli ja organisaation tiedonhallinta Henkilöstöjohdon rooli ja organisaation tiedonhallinta Strateginen työhyvinvointijohtaminen kunta-alalla Pauli Forma Henkilöstöjohtamisen seminaari 9.4.2013 Perustuu Kevan julkaisuun 1/2013 (Pauli Forma,

Lisätiedot

ENNAKOIVAA JA VAIKUTTAVAA ARVIOINTIA 2020 KANSALLISEN KOULUTUKSEN ARVIOINTIKESKUKSEN STRATEGIA

ENNAKOIVAA JA VAIKUTTAVAA ARVIOINTIA 2020 KANSALLISEN KOULUTUKSEN ARVIOINTIKESKUKSEN STRATEGIA ENNAKOIVAA JA VAIKUTTAVAA ARVIOINTIA 2020 KANSALLISEN KOULUTUKSEN ARVIOINTIKESKUKSEN STRATEGIA 02 04 05 06 08 09 12 Visio, tehtävä ja toiminta-ajatus Palvelulupaukset Strategiset tavoitteet Karvin tuloskortti

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO VERSIONHALLINTA

SISÄLLYSLUETTELO VERSIONHALLINTA 1 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Kansainvälisen toiminnan arvot ja visio... 3 3. Kansainvälisen toiminnan Strategiset tavoitteet... 3 4. Kansainvälinen toiminta... 5 4.1 Kansainvälisen toiminnan

Lisätiedot

Osekk 2020 OULUN SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN STRATEGIA. Yhtymähallitus 19.5.2014 52 Yhtymäkokous 10.6.2014 6

Osekk 2020 OULUN SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN STRATEGIA. Yhtymähallitus 19.5.2014 52 Yhtymäkokous 10.6.2014 6 Osekk 2020 OULUN SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN STRATEGIA Yhtymähallitus 19.5.2014 52 Yhtymäkokous 10.6.2014 6 Yhteistyön strategia Oulun seudun koulutuskuntayhtymän (Osekk) strategia on päivitetty vastaamaan

Lisätiedot

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaus Opiskelijan ohjaus Työpaikkaohjaaja (arviointikriteerit OPH 2012): varmistaa yhdessä koulutuksen tai tutkinnon järjestäjän edustajan ja

Lisätiedot

KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2020

KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2020 KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2020 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on

Lisätiedot

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaus Oulun TOPPI Opiskelijan ohjaus Työpaikkaohjaaja (arviointikriteerit OPH 2012): varmistaa yhdessä koulutuksen tai tutkinnon järjestäjän edustajan

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (luonnos )

LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (luonnos ) 1 LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (luonnos 27.10.2011) 1. LOVIISAN KAUPUNGIN VISIO 2020 Loviisa on kehityskäytävää E18 hyödyntävä merenranta- ja maaseutukaupunki, jossa korostuu hyvä elämänlaatu ja oma

Lisätiedot

Havaintoja henkilöstöammattilaisten haastatteluista. www.inno-vointi.fi

Havaintoja henkilöstöammattilaisten haastatteluista. www.inno-vointi.fi Havaintoja henkilöstöammattilaisten haastatteluista 1 Aineisto 7 organisaatiosta henkilöstöjohtaja 4 * henkilöstöpäällikkö henkilöstöosaston päällikkö henkilöstönkehittämispäällikkö koulutussuunnittelija

Lisätiedot

Työkaluja esimiestyön tehostamiseen

Työkaluja esimiestyön tehostamiseen Työkaluja esimiestyön tehostamiseen 7.5.2009 Anna-Maija Sorvoja, HR Management Consultant Aditro Ohjelma 1. Esimiestyön haasteita 2. Työkaluja haasteiden kohtaamiseen, 3. Yhteenveto case-esimerkkejä 2

Lisätiedot

JOHTAMISEN JA ESIMIESTYÖN KEHITTÄMINEN Hr-toimintana Vaasa

JOHTAMISEN JA ESIMIESTYÖN KEHITTÄMINEN Hr-toimintana Vaasa JOHTAMISEN JA ESIMIESTYÖN KEHITTÄMINEN Hr-toimintana Vaasa Hr-verkoston ideatyöpaja 2/2013 Kuntatyönantajat Helsinki Leena Kaunisto henkilöstöjohtaja, Ktm Työhyvinvointiohjelma 2009-2012: Tuottavuusohjelma

Lisätiedot

RAISION KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2014 2017. Raisio KASVUN PAIKKA

RAISION KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2014 2017. Raisio KASVUN PAIKKA RAISION KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2014 2017 Raisio KASVUN PAIKKA TULEVIEN VUOSIEN HENKILÖSTÖHALLINNOLLISIA HAASTEITA Niukat taloudelliset resurssit Henkilöstön eläköityminen Henkilöstön saatavuus ja

Lisätiedot

Osaamisen johtamisen toimintamalli TE-toimistoissa

Osaamisen johtamisen toimintamalli TE-toimistoissa Osaamisen johtamisen toimintamalli TE-toimistoissa (käyttöönotto osana hyvinvointiohjelmaa) TE-johdon ajakohtaisfoorumi 20.8.2014 Matti Hermunen Sisältö Mitä tapahtuu toimistoissa syksyllä 2014 => Miksi

Lisätiedot

Eturivin taitajia Strategia Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto

Eturivin taitajia Strategia Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto Eturivin taitajia Strategia 2015-2017 Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto Eturivin taitajia Opiskelijan parhaaksi Työelämän parhaaksi Laadukasta koulutusta, joustavasti ja uudistuen Osaava,

Lisätiedot

Tulevaisuuden oppiminen - ajatuksia muutoksesta. Ahola, Anttonen ja Paavola

Tulevaisuuden oppiminen - ajatuksia muutoksesta. Ahola, Anttonen ja Paavola Tulevaisuuden oppiminen - ajatuksia muutoksesta Ahola, Anttonen ja Paavola Työelämän tulevaisuudesta 2 miljardia katoaa vuoteen 2030 mennessä (tehdastyö, kaivostyö, viljely, koulutus jne.) Suomessa oleva

Lisätiedot