OSAAMISEN JOHTAMINEN ASIANTUNTIJAORGANISAATIOSSA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OSAAMISEN JOHTAMINEN ASIANTUNTIJAORGANISAATIOSSA"

Transkriptio

1 OSAAMISEN JOHTAMINEN ASIANTUNTIJAORGANISAATIOSSA Risto Säntti

2 KESKEISIÄ RATKAISTAVIA KYSYMYKSIÄ Mitä on osaamisen johtamisen kokonaisuus? Mitä on osaamisen johtaminen asiantuntijaorganisaatiossa? Miksi osaamisen johtaminen on tärkeää? Miten voidaan muodostaa osaamisen tilannekartta ja ennakoida tulevaisuuden tarpeet? Mitkä ovat osaamisen johtamisen sudenkuopat? Miten niitä voisi välttää? Risto Säntti 2010

3 ESITYKSEN RAKENNE 1. Osaamisen johtaminen 2. Strategia ja osaaminen 3. Osaamisen johtamisen vuosikello 4. Esimiehen rooli osaamisen kehittämisessä 5. Osaamisen kehittämisen keinot 6. Osaaminen ja tietojärjestelmäratkaisut 7. Osaamisen mittaaminen 8. Osaamisen johtamisen organisointi Risto Säntti 2010

4 OSAAMISEN KEHITTÄMISEN HAASTEET JA TAVOITTEET HANKKEEN ORGANISAATIOISSA Henkilöstöjohtamisen ja henkilöstön kehittämisen käytäntöjen haltuunotto Yksittäisten yksiköiden henkilöstösuunnittelun koordinointi ja veto yhteen organisaatiotasolla HR-tietojärjestelmäselvitykset ja käyttöönotto Henkilöstökoulutusten ja muun kehittämisen koordinointi ja järjestelmällisyys Tavoite Työkalu osaamistarpeiden kartoitukseen, osaamisen tilannekuva Osaamisen kehittämisen prosessikuvaus ja karvalakkimalli Toimivat osaamisen kehittämisen käytännöt Osaamisen hyödyntäminen talon sisällä Organisaation sisäisen ja verkostossa olevan tiedon siirtäminen oikeaan paikkaan Risto Säntti 2010

5 POHDINTA Risto Säntti 2010 Mikä on osaamisen johtamisen merkitys? Mitä osaamisen johtamisella voidaan saada aikaan?

6 MITEN OLENNAISTA OSAAMINEN ON ORGANISAATION TOIMINNALLE? Oikea osaaminen on ratkaisevan tärkeää strategian toteuttamisessa Oikea osaaminen ei synny sattumalta tai se ei ainakaan säily muutoksessa itsestään Osaamisen tasolla ja oppimisen nopeudella luodaan kilpailuetua Osaaminen on aktiivisen johtamisen kohde Risto Säntti 2010

7 MINKÄLAINEN ILMIÖ OSAAMINEN ON? Osaamisen strateginen merkitys Ydinosaaminen, strateginen osaaminen Muut tarvittavat osaamiset Merkitys ja vaikutus strategian toteutumiseen ja tavoitteiden saavuttamiseen Risto Säntti 2010

8 1. OSAAMISEN JOHTAMINEN Osaaminen on noussut strategiapuheisiin keskeiseksi kilpailutekijäksi Osaamisesta tullut pullonkaula strategian toteuttamiselle Osaamisen tasolla ja oppimisen nopeudella saadaan irtiottoa kilpailijoista Osaaminen on väistämättä yhä enemmän tarkoituksellisen johtamisen kohde ja yhä vähemmän itsestäänselvyys Investointien painopiste siirtyy tietointensiivistymisen myötä osaamiseen Riitta Viitala 2006

9 OSAAMISEN JOHTAMINEN Osaamisen johtaminen sisältää kaiken tarkoituksellisen toiminnan, jonka avulla yrityksen strategian edellyttämää osaamista vaalitaan, kehitetään, uudistetaan ja hankitaan. Olennaisinta osaamisen johtamisessa on yrityksessä toimivien ihmisten osaamisen tason nostaminen ja vaaliminen sekä tehokas hyödyntäminen. Osaamisen johtamisen tulokset näkyvät kehittyneempinä toimintatapoina, tuotteina ja palveluina, innovaatioina ja parantuneena taloudellisena tuloksena. Riitta Viitala Henkilöstöjohtaminen. Strateginen kilpailutekijä.

10 MITEN OLENNAISTA OSAAMINEN ON ORGANISAATION TOIMINNALLE? Erilaisia työelämätaitoja on rajattomasti : asiakaspalvelu, viestintä, tekniset taidot, johtaminen, tiimin rakentaminen, itsekuri, peräänantamattomuus, empatia Tarvittavissa taidoissa on vaihtelua toimialoittain, yrityksittäin, tehtävittäin Näitä asioita joudutaan pohtimaan Mitä työssä tarvitsee osata, mitkä osaamiset ovat erityisen tärkeitä ja miksi? Miten tämän päivän ja tulevaisuuden osaamistarpeet ovat suhteessa toisiinsa? Miten olennainen asia osaaminen ja osaamisen johtaminen on organisaation toiminnassa? Risto Säntti 2010

11 1. OSAAMISEN JOHTAMINEN Tarpeeton / uudistettava osaaminen Määriteltävä tarvittava osaaminen esim. 3-6 vuoden jänteellä liiketoiminta-alueittain toiminnoittain /prosesseittain ryhmittäin yksilöittäin Olemassa oleva käyttökelpoinen osaaminen Kehitettävä osaaminen Ulkoa hankittava osaaminen Riitta Viitala Henkilöstöjohtaminen. Strateginen kilpailutekijä. esim. 10% koulutuksella, 20% mallioppimisella, 70% työssä esim. yritysostot, rekrytoinnit, ulkoistaminen

12 1. OSAAMISEN JOHTAMINEN Osaamisen johtaminen on haasteellista Yrityksen osaamisen uudistaminen noudattaa erilaista logiikkaa kuin muiden resurssien uudistaminen Osaamisen uudistaminen on inhimillistä toimintaa ja noudattaa ihmisten toiminnan psykologisia ja sosiaalisia reunaehtoja Kaikki muutokset organisaatiossa tuottavat ihmisille haasteita ajatella ja toimia uudella tavalla Osaamisen johtamista jäsentäviä kysymyksiä Minkälainen puute osaamisessa on mahdollisesti strategisten ongelmien taustalla? Mitkä ovat osaamattomuuden riskit ja kustannukset? Mikä osaaminen varmistaa strategian toteutumisen? Minkälainen on strateginen osaamiskartta? Minkälainen johtamisjärjestelmä tukee osaamisen hyödyntämistä ja kehittämistä? Minkälainen esimiestoiminta parhaiten edistää ja varmistaa yrityksen inhimillistä pääomaa? Risto Säntti 2010

13 OSAAMISEN JOHTAMISEN TYYPILLISIÄ ONGELMIA Strateginen kytkentä puuttuu Osaamisen näkökulmat eivät saa puheaikaa johtoryhmien keskustelupöydissä asia jää henkilöstöammattilaisten huoleksi Osaamisen johtaminen muodostuu irrallisista ja erillisistä toimenpiteistä Esimiehet eivät tiedosta rooliaan osaamisen vaalijoina, kehittäjinä ja hyödyntäjinä Yksilöosaamisten tarkastelu on keskiössä Tarkastelu on pelkästään ongelmalähtöistä Selvät tavoitteet, vastuutukset, mittarit ja palkitseminen puuttuvat Risto Säntti 2010 Riitta Viitala Henkilöstöjohtaminen. Strateginen kilpailutekijä.

14 1. OSAAMISEN JOHTAMINEN Osaamisen johtamisen tavoite on vaikuttaa organisaatiossa työskentelevien ihmisten osaamiseen. Yksilöt oppivat osaamisen johtamisen ytimessä on yksilön oppimisen ja osaamisen ymmärtäminen. Organisaation kannattaa rakentaa sen omiin tarpeisiin sopiva malli osaamisen johtamisen kokonaisuudeksi. Risto Säntti 2010 (Viitala, R Johda osaamista)

15 OSAAMISEN JOHTAMISEN KOKONAISKUVA OSAAMISTARPEIDEN ENNAKOINTI ~ Osaamisella varmistetaan liiketoiminnan tavoitteiden saavuttaminen ja jatkuva uudistuminen OSAAMISEN HALLINTA JA KEHITTÄMINEN ~ Tarvittavan osaamisen ylläpitäminen & oppimisen suuntaaminen organisaation tavoitteiden saavuttamiseksi Organisaation visio, strategia ja arvot VALMENTAVA ESIMIESTYÖ ~ Esimiehen rooli oppimisen/kehittymisen ohjaajana, suuntaajana ja uudistajana OSAAMISKULTTUU- RIN LUOMINEN JA JOHTAMINEN ~ Tavoitteena systemaattinen osaaminen johtaminen

16 ERI TYYPPISET OSAAMISET 1. Ydinosaaminen Käänteentekevät osaamiset, jotka toimivat kilpailukyvyn lähteenä ja joiden avulla erottaudutaan kilpailussa. 2. Tehtävässä (tai roolissa) tarvittava osaaminen Keskeinen osaaminen, jota kyseisen tehtävän tuloksellinen hoitaminen edellyttää. 3. Muu osaaminen Erilaiset muut työssä tarvittavat osaamiset

17 OSAAMISMALLI Ydinosaaminen (Strateginen osaaminen) Käänteentekevät osaamiset, jotka toimivat kilpailukyvyn lähteenä ja niiden avulla erottaudutaan kilpailussa. Rooliosaaminen Kilpailuedun kannalta keskeinen osaaminen, jota roolin tuloksellinen hoitaminen edellyttää. OSAAMINEN Kivijalkaosaaminen On yleistä työssä tarvittavaa osaamista, joka ei ole riippuvaista työyksikön tehtävistä.

18 ROOLIT JA KOMPETENSSIT 8 roolia 5 ydinkompetenssia per rooli 5 ydinkompetenssia per rooli 5 ydinkompetenssia per rooli 5 ydinkompetenssia per rooli 5 ydinkompetenssia per rooli 5 ydinkompetenssia per rooli 5 ydinkompetenssia per rooli 5 ydinkompetenssia per rooli Montako kompetenssia on tarpeen valita? Yhteensä max. 40 ydinkompetenssia

19 KOMPETENSSIEN TUNNISTAMISEN JA VALINNAN LÄHTÖKOHTIA 1. Perustetaan valinta tietoon ja kokemukseen 2. Käytetään luovuutta ja innovatiivisuutta 3. Ymmärretään, että kaikkia tärkeitä kompetensseja ei ole mahdollista määritellä kaikkea olennaista ei voi tietää 4. Ei kirjata latteuksia ja yleispätevyyksiä pyritään postilaiseen ilmaisuun 5. Sovitetaan konsernin strategiaan ja kehitysasteeseen etsitään key drivereitä joilla vahva vaikutus toimintaan

20 2. STRATEGIA JA OSAAMINEN Onko osaaminen strateginen vai operatiivinen asia Johdon linjaus osaamisen strategisesta merkityksestä organisaatiossa Osaamisen johtamisen kytkeytyminen strategiaan Strategian toteuttamisen edellyttämän ydinosaamisen tunnistaminen Strategian konkretisointi osaamisen johtamisen toimintaohjelmaksi Toimet ydinosaamisen kehittämiseksi aloitetaan oikeaaikaisesti (= usein mahdollisimman varhaisessa vaiheessa) Strategiasta johdettu osaamisstrategia Risto Säntti 2010

21 KEUDAN STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA AVAINTAVOITTEET Ennakoimme aktiivisesti kansainvälistyvän toimintaympäristön muutoksia ja toimimme verkottuneena elinkeinoelämän, muiden koulutuksen järjestäjien ja julkishallinnon kanssa. Toimimme Keudan opetussuunnitelman yhteisen osan pedagogisten linjausten sekä koulutusalakohtaisten opetussuunnitelmien ja henkilökohtaistamisen periaatteiden pohjalta. Vahvistamme Keudan brändiä esimerkillisellä toiminnalla ja aktiivisella markkinoinnilla. Takaamme opiskelijoille ammattitaidon ja tuemme heidän sijoittumistaan nopeasti työelämään tai jatko-opintoihin. Vahvistamme aikuiskoulutuksen yhtenäistä näkyvyyttä, vaikuttavuutta ja tehokkuutta sekä palvelemme ja kehitämme työelämää. Kannamme yhdessä vastuun työyhteisömme osaamisesta, tehokkuudesta ja motivoivasta työilmapiiristä. Henkilöstöstrategian laatiminen Sisäisen tiedottamisen organisointi ja vastuuttaminen Opettajien työelämäosaamisen kehittäminen Hyvien käytänteiden levittämisen menettelytapojen luominen Keudan ympäristövastaavien nimeäminen Pidämme taloutemme kunnossa ja meillä on toiminnan tarpeisiin mitoitetut ja kohdennetut resurssit.

22 KEUDAN HENKILÖSTÖSTRATEGIA Alkusanat Keudan henkilöstöstrategia linjaa toimenpiteet, joiden avulla osaamisemme ja työssä jaksamisemme turvataan. Sen tavoitteena on sovittaa yhteen koulutuspalvelujemme kehittäminen ja työhyvinvointi. Keudan arvot luovat lujan taustan sille miten sitoutuneesti ja osaavasti meistä kukin työssään toimii ja sille miten työnantajamme tukee meitä työssämme ja panostaa meihin. Lähtökohdat Henkilöstöstrategia on työyhteisömme tahdonilmaus arvojemme mukaisesta henkilöstöpolitiikasta, jota noudatamme saavuttaaksemme asetetut strategiset tavoitteet. Siinä määritellään ne yhtenäiset toimintaperiaatteet joiden mukaisesti henkilöstön työehdot määräytyvät, miten henkilöstön rekrytoinnissa toimitaan, henkilöstön osaamista kehitetään ja hyödynnetään koko Keudassa, sekä miten työhyvinvointia ylläpidetään. Arvostamme ammattitaitoa: Henkilöstö on sitoutunutta, työhönsä monipuolisesti kykenevää, ammatillisesti kilpailukykyistä ja osaaminen on työyhteisössä jatkuvan kehittämisen kohteena. Sitoudumme asiakaslähtöisyyteen: Asiallisen, ystävällisen, yhteistyökykyisen sekä asiakasnäkökulman huomioon ottavan henkilöstön ammattitaito on hyvää ja toiminta selkeää. Toimimme vastuullisesti: Toiminta on avointa, oikeudenmukaista, vastuullista, johdonmukaista ja eettisesti kestävää. Työyhteisö on turvallinen ja muutoksia johdetaan hallitusti. Uudistumme yhteistyössä: Tuloksellinen yhteistyö edellyttää toimivaa luottamusmiesjärjestelmää, yhteistoimintamenettelyä sekä Työyhteisön hyvinvointia ja osaamista vahvistavia toimenpiteitä kehitetään yhteistyössätyösuojeluorganisaatiota..

23 KEUDAN HENKILÖSTÖSTRATEGIA Osaamisen kehittäminen Tavoitteet Henkilöstön osaamisen kehittämisen tavoitteena on turvata koulutusjärjestelmän, oppimisympäristöjen sekä organisaation osaamisen kehittyminen niin, että Keuda on alueensa tunnetuin ja halutuin koulutuksen asiantuntija, yhteistyökumppani ja vahva työelämän kehittäjä. Tärkeä menestystekijä on osaava, motivoitunut ja hyvinvoiva henkilöstö. Toimenpiteet Osaamisen kehittämisen lähtökohtana on organisaation perustehtävän vaatima osaaminen. Osaamisen kehittämisessä huomioidaan myös yksilön tarpeet. Henkilöstön osaamisen turvaamiseksi Keudassa toimii suunnitelmallinen, joustava ja tarpeeseen perustuva koko henkilöstön täydennyskoulutusjärjestelmä. Oppimistavoitteiden ja -menetelmien suunnittelu on osa kehityskeskustelukäytäntöä. Vuosittaisissa kehityskeskusteluissa henkilöstö käy läpi esimiehensä kanssa tulevan kauden tavoitteet ja tulevaisuuden osaamistarpeet. Tarvittaessa tätä osaamiskartoitusta täydennetään muilla toimenpiteillä. Osaamistarpeiden perusteella suunnitellaan lukuvuosittainen Keudan täydennyskoulutustarjonta. Täydennyskoulutuksessa huomioidaan erilaiset oppimisen menetelmät; koulutukset, työssä oppiminen, yhteisöllinen oppiminen ja tiimityöskentely. Täydennyskoulutuksen tueksi tarjotaan ohjausta ja varmistetaan resurssit täydennyskoulutukseen (aikaresurssi). Henkilöstön ohjauksella tuetaan oppimistavoitteiden määrittelyä ja oppimismenetelmien valintaa.

24 OMNIA Arvot Ammattitaidon arvostaminen Asiakaslähtöisyys Vastuullisuus Yhteisöllisyys Henkilöstön ammattitaidon ylläpito Omniassa pidetään huolta kaikkien työntekijäryhmien ammattiosaamisen vahvistamisesta. Meillä kannustetaan hankkimaan opettajan pedagoginen kelpoisuus, jos sellainen opettajalta puuttuu. Omniassa on kehittämisyksikkö, jossa on mahdollisuus osallistua laajaan projektitoimintaan niin koti- kuin ulkomaillakin.

25 LUKSIA Arvot Asiakaslähtöisyys Asiakkaitamme ovat opiskelijat, yritykset ja yhteisöt sekä yhteistyökumppanit. Osallistumme vastuullisesti asiakkaidemme ammatillisen osaamisen kehittämiseen. Ammattitaitoisuus Toimintamme on perustehtävässä vaikuttavaa. Sitoudumme asetettuihin tavoitteisiin ja toimintaperiaatteisiin sekä osaamisemme kehittämiseen. Toimintamme kehittämiseksi ennakoimme työelämän muutoksia ja kansainvälistymistä. Avoimuus Työskentelemme vuorovaikutteisesti, jaamme osaamistamme ja arvostamme toisiamme. Yhdistämme voimamme sisäisten ja ulkoisten kumppaneiden kanssa.

26 VARIA / VANTAA Vantaan kaupungin sivistystoimessa on laadittu uusi Kasvatus- ja koulutuspoliittinen ohjelma vuosiksi Ohjelman laatimista ohjaavat Vantaan kaupungin visiot, arvot ja strategiat sekä valtakunnalliset kasvatus- ja koulutuspoliittiset linjaukset. Vantaalla on ymmärretty monipuolisten opiskelumahdollisuuksien arvo. Oppilaitoksemme auttavat kaupunkilaisia kehittymään yksilöinä, avaavat ovia ammatteihin ja tekevät syrjäytymistä ehkäisevää työtä. Kiinnitämme erityisesti huomiota tietoyhteiskunnan vaatimuksiin ja elinikäiseen oppimiseen. Nykyaikaisissa oppilaitoksissamme painotetaan kansainvälistymistä, koulujen verkostoyhteistyötä sekä yhteistoimintaa elinkeino-, työ- ja kulttuurielämän kanssa. Osaamisvaatimuksissa korostuvat mm. tiedonhallintataidot, sosiaaliset taidot, monikulttuurisuusosaaminen, tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusosaaminen, verkostoituminen, työelämäosaaminen sekä tieto- ja viestintätekniikan hyödyntäminen. Kasvattajien ja opettajien tulee olla tietoisia siitä, millaista osaamista tulevaisuudessa tarvitaan sekä miten lapsia ja nuoria valmistetaan tulevia opintoja ja työelämää varten.

27 POHDINTA Mikä on oman organisaationi strategian ja osaamisen välinen yhteys? Miten osaaminen kytkeytyy strategiaan? Miten strategian edellyttämä osaaminen jalkautetaan käytännön toimintaan? Risto Säntti 2010

28 JOHDON TYÖKALU YDINOSAAMISTEN TUNNISTAMISEEN ORGANISAATION YDINOSAAMISET 1. Vahvaa osaamista: tätä olennaista osaamista vaalimme 2. Vahvistettavaa osaamista: tätä niukkaa tai puuttuvaa osaamista vahvistamme tai luomme 3. Vähennettävää osaamista: tätä osaamista emme tarvitse tai sitä on meillä jo liikaa

29 JOHDON TYÖKALU YDINOSAAMISTEN TUNNISTAMISEEN TARVITTAVAN YDINOSAAMISEN VARMISTAMINEN Osaamisen kuvaus Parhaat osaajat Potentiaaliset kehittyjät Tarvittavat toimenpiteet 1. Vahvat osaamiset Osaaminen x Henkilö a 2. Vahvistettavat osaamiset Osaaminen y Henkilö b 3. Vähennettävät osaamiset Toiminta z

30 YDINOSAAMISEN OMISTAJAN TYÖKALU Ydinosaaminen Osaamisen nykytaso Osaamisen tavoitetaso Toimenpiteet, joilla tavoitetaso saavutetaan Osaamisen kohderyhmä Osaamisen mittarit Osaamisen omistaja Osaamisen hallinnan seuranta

31 3. OSAAMISEN JOHTAMISEN VUOSIKELLO Osaamisen johtamisen kalenterointi vuosikelloon jäsentää osaamisaktiviteetteja ja kytkee ne organisaation suunnittelutoimintaan Tekemisten kytkeytyminen muuhun toimintaan olennaista Miten strategia heijastuu osaamiseen? Miten osaamistarpeet huomioidaan strategiassa? Miten yksilölliset osaamiset tunnistetaan? Miten erilaiset osaamista kehittävät aktiviteetit toteutetaan? Miten toimenpiteitä seurataan? Miten kaikki tämä tehdään sujuvan helposti, keveästi ja niin että osapuolet kokevat ja näkevät hyödyn? Risto Säntti 2010

32 OSAAMISEN JOHTAMISEN VUOSIKELLO TAVOITE- KESKUSTELU arviot Tiimipalaute Asiakaspalaute Tilikausi käynnistyy, toimintasuunnitelmien toteutus käynnistyy Henkilöstökysely Yhteisten osaamistarpeiden kokoaminen ja toteutussuunnitelma KEHITYS- KESKUSTELU YHTIÖN YDINOSAAMISTEN ARVIOINTI

33 Risto Säntti 2010

34 4. ESIMIEHEN ROOLI OSAAMISEN KEHITTÄMISESSÄ Osaamistarpeiden kartoittaminen: Minkälaisia osaamisriskejä toimintaan liittyy eri vastuualueilla? Päävastuussa yksiköiden esimiehet Hyvä periaate on osallistaa henkilöstön mahdollisimman laajasti (kukin tuntee parhaiten oman työnsä) Laaditaan yksinkertaiset työkalut (esim. osana vuosisuunnittelulomakkeistoa) Istutetaan yksikön normaaliin vuosisuunnittelurytmiin (toimintaa suunniteltaessa käydään läpi mahdolliset riskit ja laaditaan kehittämissuunnitelmat) Osaamisriskit kootaan yhteen ylemmällä tasolla, käydään lävitse, valitaan kehittämiskohteet ja sovitaan toimenpiteistä Risto Säntti 2010

35 4. ESIMIEHEN ROOLI OSAAMISEN KEHITTÄMISESSÄ Esimiesten tukena yksikön strategia ja toimintasuunnitelma Toimintasuunnitelmien laatimisen yhteydessä esimiehet vetävät ryhmäkeskustelut alaisilleen Minkälaista osaamista tarvitaan? Minkälaisia osaamisriskejä vastuualueelta nousee esiin (huomioiden myös strategia)? Osaamistarpeet/riskit priorisoidaan (vaikuttavuus toimintaan, ajankohtaisuus, todennäköisyys) ja valitaan tärkeimmät kehittämisen kohteeksi. Yksilöllisissä kehityskeskusteluissa osaamisten kehittämistoimenpiteistä sovitaan henkilötasolla. Risto Säntti 2010

36 4. ESIMIEHEN ROOLI OSAAMISEN KEHITTÄMISESSÄ Kehityskeskusteluprosessi Käydään osaamiskeskustelu ryhmässä toiminnan suunnittelun yhteydessä arvioidaan yksikön/ryhmän perustehtävää, tavoitteita, tuloksia ja toimintatapaa ja tarkastellaan ryhmän roolia organisaation tavoitteiden saavuttamisessa. Käydään yksilökeskustelu Tehdään yksikkö/ryhmäkohtainen yhteenveto osaamisesta Mitä osaamista meillä on? Mitä osaamista meiltä puuttuu? Mitä osaamista kehitämme ja millaisin toimenpitein? Miten osaamisen kehittymistä mitataan? Risto Säntti 2010

37 TYÖKALU 1: Osaamisen riittävyyden arviointi Mitä vahvaa osaamista meillä on? Voisiko osaamisen hyödyntämistä tehostaa ja laajentaa? Mikä osaaminen meillä on puutteellista? Osaaminen puuttuu kokonaan Osaamista on poistunut esim. ulkoistamisen tai eläköitymisen myötä Osaaminen ei ole riittävän kehittynyttä Osaaminen on liian henkilöriippuvaista eli hallussa vain harvoilla henkilöillä Mitä osaamista meillä vähenee tai poistuu? Mitä meidän on tulevaisuudessa huomioitava?

38 TYÖKALU 3: Osaamisten priorisointiesimerkki Osaamisriski Vaikutus toimintaan 1 = Vähäinen 2 = Pieni 3 = Merkittävä 4 = Suuri 5 = Erittäin suuri Ajankohtaisuus 1 = 2- vuoden sisällä 2 = 0-2 vuoden sisällä 3 = Välitön Todennäköisyys 1 = Epätodennäköinen 2 = Mahdollinen 3 = Todennäköinen Osaamisriski Osaamisriski Osaamisriski

39 TYÖKALU 4: ESIMERKKI OSAAMISEN KEHITTÄMISSUUNNITELMASTA Nimi Kehitettävä osaaminen Kehittämisen keinot /tuki Aikataulu ja tarkistuspisteet Muuta Osaaminen, jonka hyödyntämistä tehostetaan Kehittämisen keinot /tuki Aikataulu ja tarkistuspisteet Muuta 39

40 4. ESIMIEHEN ROOLI OSAAMISEN KEHITTÄMISESSÄ Kehityskeskustelut ovat hyödyllisiä kaikille Erityisesti tehtävässä lyhyen aikaa (alle 3 vuotta) olleille henkilöille Erityisesti suurissa yksiköissä (yli 20 alaista) Onnistuvat hyvin yksilöllisen kehityksen tukemisessa, mutta tuki ryhmätasoiselle kehitykselle rajallista Osaamisen johtamisen haaste on rakentaa foorumeja, joilla edistetään Yhteistä ymmärrystä tulevaisuuden haasteista Yhteistä näkemystä tarvittavasta osaamisesta Oppimista tukevan ilmapiirin muodostumistä Yhteistä näkemystä osaamisen kehittämisen parhaista keinoista Risto Säntti 2010 Viitala, R. & Säntti, R Boosting knowledge management with the help of development discussions

41 OSAAMISEN KEHITTÄMISEN KEINOJA Tilannelähtöinen, epämuodollinen Työyhteisötaso Yksilötaso Itseopiskelu Esimerkistä oppiminen Roolimallit Verkkokeskustelut Erityistehtävät Mentorointi (spontaani) Sijaisuudet Työkierto Coaching Työnohjaus Valmentaminen Perehdyttämisohjelmat Benchmarking, hyvät käytännöt Verkko-opiskelu Palaute Koulutustilaisuudet Koulutus- ja kehittämisohjelmat Virheet Ongelmanratkaisutilanteet Ryhmäreflektio Kokoukset Vierailut Kokeilut Simulaatiot Kehittämisprojektit Palaute Risto Säntti 2010 Standardoitu, muodollinen

42 OSAAMISEN KEHITTÄMINEN / VANTAA Osaaminen tukee tuloksellisuutta, työn hallintaa, työkykyä ja työhyvinvointia. Esimiehen tehtävänä on tarjota mahdollisuuksia ja yleistä suuntaa osaamisen kehittämiselle. Jokaisella työntekijällä on vastuullaan oma kehittymisensä. Osaamisen kehittymistä voidaan tarkastella yksilön ja työyhteisön oppimisena. Yksittäisten työntekijöiden osaaminen perustuu taidoille, tiedoille ja asenteille. Osaaminen voi kehittyä tekemällä tavallista haasteellisempia työtehtäviä, työnohjauksessa, mentoroinnilla, perehdyttämällä, osallistumalla työkiertoon, kouluttautumalla tai osallistumalla kehittämishankkeisiin ja projekteihin. Työssä oppiminen on eräs tärkeimmistä ja yleisimmistä oppimistavoista. Kokemuksista oppiminen voi olla tietoista kokemusten analysointia. Toisilta oppiminen edellyttää mahdollisuutta vuorovaikutukseen. Tavallisen arjen hahmottaminen osaamisen kehittämisen foorumiksi edellyttää, että nostetaan myös tavallinen työpäivä tietoisen tarkastelun kohteeksi. Perehdyttäminen ja työnopastus ovat tärkeä osa henkilöstön kehittämistä. Risto Säntti 2010

43 OSAAMISEN KEHITTÄMINEN / VANTAA Sivistystoimessa panostetaan seuraaviin osaamisen kehittämistä tukeviin toimenpiteisiin: osaamisen kehittämistä tarkastellaan paitsi yksilön myös työyhteisön kannalta osaamisen kehittämisessä, jakamisessa ja kokemustiedon siirrossa käytetään uusia ja innovatiivisia keinoja sekä luodaan uudenlaisia rakenteita, jotka tukevat osaamisen jakamista sisäisellä ja ulkoisella verkottumisella ja hyvien käytäntöjen levittämisellä edistetään oppimista ja hyvien käytäntöjen siirtoa perehdyttämiskäytäntöjä vahvistetaan ja laaditaan perehdytysohjeistukset jokaiselle työyhteisölle täydennyskoulutus perustuu kaupungin ja toimialan tavoitteisiin, tulevaisuuden osaamistarpeisiin ja työyksiköiden osaamiskartoituksiin täydennyskoulutuksen avulla tuetaan erityis- ja erityisluokanopettajaksi pätevöitymistä eri kieli- ja kulttuuritaustaisten työntekijöiden pätevöitymistä ja ammatillista kehittymistä tuetaan ammattiopistossa opettajien ammatillista osaamista päivitetään toteuttamalla työelämäjaksoja ja kohdennettua koulutusta esimiesten ja henkilöstön osaamisen kehittämisessä panostetaan erityisesti seuraaviin osaamisalueisiin: kansainvälisyys- ja monikulttuurisuustaidot, tiedonhallintataidot, erilaisten oppijoiden tukeminen, työelämäosaaminen, kestävän kehityksen edistäminen, tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusosaaminen sekä toimintaympäristössä, lainsäädännössä ja opetussuunnitelmissa tapahtuvien muutosten tuntemus Risto Säntti 2010

44 6. OSAAMINEN JA TIETOJÄRJESTELMÄRATKAISUT Suureen monikansalliseen organisaatioon kohdistuva tutkimus Osaamista koskevaa tietoa tarvitaan jäsennetyssä muodossa On aiheellista pohtia tarvitaanko tietojärjestelmää ja mihin sitä tullaan käyttämään Käyttäjätarve olennainen = esimiehet, johto, asiantuntijat (HR) Useimmat käyttäjät olivat sitä mieltä, että yksilölliset kompetenssit hallittavissa ilman teknistä apuvälinettä Monet pitivät jonkinlaisen osaamistiedon kokoavaa järjestelmää tarpeellisena Urakehitys, urakierto, talent Erityisosaamiset Kohtanen, J., Säntti, R. & Viitala, R. (2010). Perspectives on building IT-based competence management system. Risto Säntti 2010

45 6. OSAAMINEN JA TIETOJÄRJESTELMÄRATKAISUT Pelättiin, että työkalu lisää merkittävästi esimiesten työkuormaa Järjestelmään syötettävän tiedon suuri määrä aika pois alaisten kasvokkaisista kohtaamisista Aikaisempia tämän suuntaisia kokemuksia Monia erilaisia käyttötarpeita Järjestelmän pääkäyttäjien (esimiehet, työntekijät) tarpeet samankaltaiset läpi organisaation eikä erityistä järjestelmän tarvetta koettu IT-suunnittelijoiden ja joidenkin HR-käyttäjien tarpeet taas huomattavasti erilaiset tämä jälkimmäinen ryhmä myös piti järjestelmää tarpeellisena Vakava huoli siitä, kykeneekö järjestelmä hallitsemaan sekä käytännön organisaatiotyön osaamistarpeet että huomattavasti monisäikeisemmät organisaation osaamisen johtamisen haasteet Kohtanen, J., Säntti, R. & Viitala, R. (2010). Perspectives on building IT-based competence management system. Risto Säntti 2010

46 VARIETY OF INTERESTS CONCERNING THE COMPETENCE MANAGEMENT IT TOOL. SUBJECT OBJECT RESULT RESULT SPECIFICATIONS Manager Supervisor HR-specialist IT-specialist Strategically relevant competence information Work flow related practical information Summary information HR-IT system technical functionalities Ability to proactively ensure capabilities needed for strategy realization Ability to plan work, to ensure adequate competences, to plan individual and unit level competence development Ability to produce relevant information for management and organization use System functionalities in line with targets set Flexibility, dynamic properties, real time applicability, ability to handle broad strategy and role based competence areas, ability to summarize Easy to learn to use, easy to use, easy to feed in information by supervisors and by employees Flexibility, support for defining and developing strategic, role based and other competencies System simplicity in line with demands set by a higher level system (i.e. demands set by the system get prioritized ahead of user needs)

47 6. OSAAMINEN JA TIETOJÄRJESTELMÄRATKAISUT Mitä tietoa käyttäjät tarvitsevat? Esimiehet Henkilöstö HR, johto (tämä tarve ei saisi dominoida) Mitkä prosessit ja käytännöt parhaiten tukevat osaamisen johtamista esimiestyössä? Mitä työkaluja esimiehet aidosti tarvitsevat organisaation eri tasoilla? Miten paljon järjestelmä vähentää ja miten paljon se lisää esimiesten (henkilöstön) työkuormaa? Mitä hyötyjä työkalulta odotetaan? Onko mahdollista rakentaa IT-työkalu, joka vastaa kaikkien osaamistiedon käyttäjien tarpeisiin? Minkälaiset suorat ja epäsuorat kustannukset ovat hyväksyttävissä työkalun käyttöönotossa ja käytössä? Risto Säntti 2010

48 6. OSAAMINEN JA TIETOJÄRJESTELMÄRATKAISUT Tutkimuksen kohdeorganisaatiossa osaamisen johtamisen IT-työkalun odotettiin vastaavan hyvin monenlaisiin tarpeisiin Strategisten osaamisten hallinnasta käytännön työvuorojen suunnitteluun Strategisia kyvykkyyksiä pidetään ilmiönä, jonka hallinnassa kyky joustavaan ennakointiin, muunneltavuuteen ja toimintokohtaisten erojen huomiointiin korostuu Tämä oli ristiriidassa järjestelmään sisäänrakennetun jäykkyyden, standardoinnin ja yhtenäistämisen vaatimusten kanssa Risto Säntti 2010

49 MITÄ ON SYYTÄ HUOMIOIDA OSAAMISEN JA TIETOJÄRJESTELMÄN KOHDATESSA? Mihin huomio kohdistetaan kaikkiin osaamisiin? riskinä tukehtuminen dataan ja sen koodaamiseen olennaisiin osaamisiin? Minkälaista yrityksen kannalta olennainen osaaminen on strategian näkökulmasta? esimiehen, työn ja työntekijän näkökulmasta? Risto Säntti

50 MITÄ ON SYYTÄ HUOMIOIDA OSAAMISEN JA TIETOJÄRJESTELMÄN KOHDATESSA? Miten ratkaistaan ristiriita osaamisen osittaisen mittaamattomuuden ja tietojärjestelmien (sekä niistä johtuvan ajattelun) mittaamissuuntautuneisuuden välillä? ei-näkyvät, mutta olennaiset osaamiset Risto Säntti

51 MITÄ ON SYYTÄ HUOMIOIDA OSAAMISEN JA TIETOJÄRJESTELMÄN KOHDATESSA? Kuinka vaivalloista HR- ICT järjestelmän käyttöönotto saa olla? Kauanko aikaa osaamisen käsittely toiminnallisuuden omaksuminen saa viedä esimiehiltä: 1 x päivää? työntekijöiltä: 1 x tuntia? HR-ammattilaisilta: 1 x päivää? Mitä käytettävyydeltä odotetaan datan syöttö Risto Säntti

52 OSAAMISEN KEHITTÄMISEN VAIKUTTAVUUS 1. Osaamisen kehittämissuunnitelman arviointi Organisaation strategia, liiketoiminnan tarpeet ja tavoitteet (BSC) suuntaavat kehittämisen ja kehittymissuunnitelmien painopisteitä Ulkoinen asiakasnäkökulma on esillä kehittämisen suunnittelussa Osaamisen kehittämisen periaatteet on selkeästi sovittu ja ne ovat kaikkien tiedossa Yksilön ja yksikön kehittämis- ja kehittymistarpeet kartoitetaan kehityskeskusteluissa Oppimisprosessin suunnittelussa huomioidaan oppijan tarpeet ja saatu palaute Kehittämismuodot ovat monipuolisia ja niiden käytössä huomioidaan erilaiset oppimistyylit ja oppimismallit 2. Osaamisen kehittämisen toteutuksen arviointi Oppija ottaa vastuun omasta oppimisestaan Oppimisprosessia seurataan ja arvioidaan Oppimistilanteen tavoitteet ja sisältö vastaavat hyvin toisiaan Osaamisen kehittämisessä hyödynnettävät materiaalit (ml. verkkoratkaisut) ovat selkeitä ja johdonmukaisia Oppimistuloksia verrataan tavoitteisiin Risto Säntti 2010

53 OSAAMISEN KEHITTÄMISEN VAIKUTTAVUUS 3. Opitun käytäntöön soveltamisen arviointi Esimiehet kannustavat opitun soveltamiseen omaan työhön sekä jatkuvaan omaehtoiseen opiskeluun ja kehittymiseen Työympäristö antaa edellytykset opittujen tietojen ja taitojen käyttöönottoon Esimies ja oppija seuraavat oppien hyödyntämistä ja viemistä käytäntöön 4. Osaamisen kehittämisen (liike)toiminnallisten vaikutusten arviointi Kehittämistoimenpiteiden vaikutusta (liike)toiminnan tulokseen arvioidaan Osaamisen kehittämisen kannattavuutta arvioidaan Risto Säntti 2010

54 8. OSAAMISEN JOHTAMISEN ORGANISOINTI Organisaation rakenne vaikuttaa oppimiseen Osaamisten yhdistelmät Hiljaisen tiedon muuttuminen näkyväksi Osaamisen välittyminen Organisaation kulttuuri vaikuttaa oppimiseen Esim. käsitykset siitä mitä tulee osata, miten opitaan Kulttuuriin vaikuttaa se, miten johto toimii Organisoitumisen lähtökohdaksi voidaan ottaa oppiminen Osaamiskeskukset Uudet roolit, vastuut ja ihmissuhteet ovat tehokkain tapa muuttaa käyttäytymistä Osaamisen johtamisen toimintamalleja ja systematiikkoja Systemaattinen strategian edellyttämän osaamisen määrittely Olemassa olevien osaamisten arviointi Osaamisen riskianalyysien laatiminen Osaamisen kehittämistarpeiden määrittely Osaamisen hankintasuunnitelmien tekeminen Kehityskeskustelukäytännöt Risto Säntti 2010 (Viitala, R. 2005)

Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa malli

Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa malli Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa 70-20-10 malli Johdon ja henkilöstöjohtamisen kehittämispäivä AMKE 28.10.2015 Jarmo Kröger, kehittämispäällikkö Koulutuskeskus Salpaus Ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Osaamisen johtaminen on merkittävä julkishallinnon johtajien osaamisen sisältöalue.

Osaamisen johtaminen on merkittävä julkishallinnon johtajien osaamisen sisältöalue. Osaamisen strateginen johtaminen on noussut esille eri tutkimuksissa 1990- luvulla Osaamisen johtaminen on merkittävä julkishallinnon johtajien osaamisen sisältöalue. 1 1. Koulutus- ja kehittämistoiminta

Lisätiedot

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

OSAAMISEN JOHTAMINEN OSAAMISEN JOHTAMINEN. organisaation toimintakyvyn vahvistamista ja varmistamista osaamispohjan avulla

OSAAMISEN JOHTAMINEN OSAAMISEN JOHTAMINEN. organisaation toimintakyvyn vahvistamista ja varmistamista osaamispohjan avulla OSAAMISEN JOHTAMINEN OSAAMISEN JOHTAMINEN Anita Keskinen 4.2.2008 organisaation toimintakyvyn vahvistamista ja varmistamista osaamispohjan avulla sisältää kaiken sellaisen tarkoituksellisen toiminnan,

Lisätiedot

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, 10.12.2013 Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri 1 Johtamisverkosto selvittää, kokoaa, kehittää ja jakaa johtamisen ja esimiestyön hyviä käytäntöjä

Lisätiedot

AMKEn luovat verkostot -seminaari 15.5.2012, Aulanko. Ennakointitiedon lähteitä henkilöstösuunnitteluun. Lena Siikaniemi henkilöstöjohtaja

AMKEn luovat verkostot -seminaari 15.5.2012, Aulanko. Ennakointitiedon lähteitä henkilöstösuunnitteluun. Lena Siikaniemi henkilöstöjohtaja AMKEn luovat verkostot -seminaari 15.5.2012, Aulanko Ennakointitiedon lähteitä henkilöstösuunnitteluun Lena Siikaniemi henkilöstöjohtaja PHKKn visio 2017 Olemme oppimisen ja kestävän uudistamisen kansainvälinen

Lisätiedot

SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI

SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI Käsittely: YH 10.11.2016 108 YV 25.11.2016 18 Versio 1.1 Sivu 2 / 8 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Strategiset lähtökohdat... 4 3 Strategiset tavoitteet... 5 4 Kriittiset

Lisätiedot

Kansainvälinen liiketoiminta Digitalisaatio ja digitaaliset oppimisympäristöt. Pepe Vilpas

Kansainvälinen liiketoiminta Digitalisaatio ja digitaaliset oppimisympäristöt. Pepe Vilpas Kansainvälinen liiketoiminta Digitalisaatio ja digitaaliset oppimisympäristöt Pepe Vilpas Digitalisaatiolla tarkoitetaan laajasti toimintatapojen uudistamista ja prosessien ja palveluiden sähköistämistä

Lisätiedot

LARK alkutilannekartoitus

LARK alkutilannekartoitus 1 LARK alkutilannekartoitus 1 Toimintojen tarkastelu kokonaisuutena Suunnittelu Koulutuksen järjestäjällä on dokumentoitu toimintajärjestelmä, jonka avulla se suunnittelee ja ohjaa toimintaansa kokonaisvaltaisesti

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen laatutyöryhmä työskentelee

Ammatillisen koulutuksen laatutyöryhmä työskentelee Ammatillisen koulutuksen laatutyöryhmä työskentelee Laatuverkoston tapaaminen 31.10.2013 Opetusneuvos Tarja Riihimäki Laatutyöryhmä työskentelee Ehdotus koulutuksen järjestäjien laadunhallintajärjestelmien

Lisätiedot

Löydämme tiet huomiseen

Löydämme tiet huomiseen Saimaan amk 1(5) Saimaan ammattikorkeakoulun strategia 2016-2020 Löydämme tiet huomiseen Osakeyhtiön hallitus hyväksynyt 9.2.2016 Saimaan amk 2(5) Saimaan ammattikorkeakoulun visio 2025 Vuonna 2025 Saimaan

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Työterveyslaitos www.ttl.fi Ihmisten innostava johtaminen Jalmari Heikkonen, johtava asiantuntija 3.6.2014 Jalmari Heikkonen Työterveyslaitos www.ttl.fi Oikeudenmukaisuus Jaon oikeudenmukaisuus

Lisätiedot

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista 1 (4) HOITO- JA HOIVATYÖN TOIMINTAOHJELMA 2015-2016 Väestön ikääntyminen, palvelu- ja kuntarakenteen muutos, palveluiden uudistamistarve, väestön tarpeisiin vastaavuus, kilpailu osaavasta työvoimasta ja

Lisätiedot

OSAAMISEN JOHTAMINEN JA KEHITTÄMINEN LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN ENSIHOITOPALVELUSSA

OSAAMISEN JOHTAMINEN JA KEHITTÄMINEN LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN ENSIHOITOPALVELUSSA OSAAMISEN JOHTAMINEN JA KEHITTÄMINEN LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN ENSIHOITOPALVELUSSA OPINNÄYTETYÖN TEKIJÄT TERO LUOKKANEN JA SINI OTTELIN OPINNÄYTETYÖN OHJAAJAT: LEHTORI, TUTKINTOVASTAAVA RAIJA RAJALA,

Lisätiedot

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaus Opiskelijan ohjaus Työpaikkaohjaaja (arviointikriteerit OPH 2012): varmistaa yhdessä koulutuksen tai tutkinnon järjestäjän edustajan ja

Lisätiedot

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaus Oulun TOPPI Opiskelijan ohjaus Työpaikkaohjaaja (arviointikriteerit OPH 2012): varmistaa yhdessä koulutuksen tai tutkinnon järjestäjän edustajan

Lisätiedot

Osaamisen hallinta ja kehittäminen. Turvallinen Pirkanmaa

Osaamisen hallinta ja kehittäminen. Turvallinen Pirkanmaa Osaamisen hallinta ja kehittäminen tiedot kokemus kontaktit taidot henkinen ja fyysinen energia motivaatio henkilökohtaiset taidot arvot ja asenteet Yksilön osaaminen Lähde. Otala 2002 Osaaminen Tieto

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO VERSIONHALLINTA

SISÄLLYSLUETTELO VERSIONHALLINTA 1 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Kansainvälisen toiminnan arvot ja visio... 3 3. Kansainvälisen toiminnan Strategiset tavoitteet... 3 4. Kansainvälinen toiminta... 5 4.1 Kansainvälisen toiminnan

Lisätiedot

HYVVÄÄ MET PRUUVAAMA TEHÄ, MUTTA RIIMAA PUKKAA TULEHMAAN

HYVVÄÄ MET PRUUVAAMA TEHÄ, MUTTA RIIMAA PUKKAA TULEHMAAN HYVVÄÄ MET PRUUVAAMA TEHÄ, MUTTA RIIMAA PUKKAA TULEHMAAN Kriittinen menestystekijä: Suunnitelmallinen henkilöstöpolitiikka Arviointikriteeri; henkilöstöstrategia ohjaa kunnan työnantajatoimintaa Tavoitteet

Lisätiedot

Opetushallituksen tuki paikallisen kehittämissuunnitelman tekemiselle - KuntaKesu

Opetushallituksen tuki paikallisen kehittämissuunnitelman tekemiselle - KuntaKesu Opetushallituksen tuki paikallisen kehittämissuunnitelman tekemiselle - KuntaKesu Sivistystoimen johdon foorumi 11.3.2014 Tampere Anneli Rautiainen Opetusneuvos, esi- ja perusopetuksen yksikön päällikkö

Lisätiedot

RAISION KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2014 2017. Raisio KASVUN PAIKKA

RAISION KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2014 2017. Raisio KASVUN PAIKKA RAISION KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2014 2017 Raisio KASVUN PAIKKA TULEVIEN VUOSIEN HENKILÖSTÖHALLINNOLLISIA HAASTEITA Niukat taloudelliset resurssit Henkilöstön eläköityminen Henkilöstön saatavuus ja

Lisätiedot

Työelämän kehittämis- ja palvelutehtävä. Asko Jaakkola Sivistystoimentarkastaja. Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 30.3.

Työelämän kehittämis- ja palvelutehtävä. Asko Jaakkola Sivistystoimentarkastaja. Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 30.3. Työelämän kehittämis- ja palvelutehtävä Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksessa Asko Jaakkola Sivistystoimentarkastaja Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 30.3.2010

Lisätiedot

Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu

Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu Oheinen lomake on Hyvän johtamisen kriteereihin perustuva Arvioinnin tueksi työkalu. Voit arvioida sen avulla johtamista omassa organisaatiossasi/työpaikassasi.

Lisätiedot

OSAAMMEKO KAIKEN TÄMÄN?

OSAAMMEKO KAIKEN TÄMÄN? 1 OSAAMMEKO KAIKEN TÄMÄN? MITÄ UUTTA OSAAMISTA TARVITSEMME? MITEN TEEMME OSAAMISEN KEHITTÄMISESTÄ OSAN ARKEA? TEEMA: OSAAMISEN JOHTAMINEN 2 3 ERITYYPPISET OSAAMISET KYNNYSOSAAMISET - Perusosaamiset - yhteisiä

Lisätiedot

KOKKOLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖOHJELMA

KOKKOLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖOHJELMA KOKKOLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖOHJELMA Hyväksytty kaupunginhallituksessa 18.5. 1 JOHDANTO Henkilöstöohjelmalla tuetaan Kokkolan kaupunkistrategian toteuttamista. Henkilöstöohjelmalla tuodaan näkyväksi kaupunkistrategian

Lisätiedot

Eturivin taitajia Strategia Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto

Eturivin taitajia Strategia Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto Eturivin taitajia Strategia 2015-2017 Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto Eturivin taitajia Opiskelijan parhaaksi Työelämän parhaaksi Laadukasta koulutusta, joustavasti ja uudistuen Osaava,

Lisätiedot

Toimiva laadunhallintaa ja laadun jatkuvaa parantamista tukeva järjestelmä

Toimiva laadunhallintaa ja laadun jatkuvaa parantamista tukeva järjestelmä Toimiva laadunhallintaa ja laadun jatkuvaa parantamista tukeva järjestelmä Pilotoinnin perehdyttämispäivä 17.12.2013 Opetusneuvos Tarja Riihimäki Ammatillisen koulutuksen vastuualue Koulutuspolitiikan

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (luonnos )

LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (luonnos ) 1 LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (luonnos 27.10.2011) 1. LOVIISAN KAUPUNGIN VISIO 2020 Loviisa on kehityskäytävää E18 hyödyntävä merenranta- ja maaseutukaupunki, jossa korostuu hyvä elämänlaatu ja oma

Lisätiedot

Kuopion lukiotoimen kehittämissuunnitelma. Tiivistelmä

Kuopion lukiotoimen kehittämissuunnitelma. Tiivistelmä Kuopion lukiotoimen kehittämissuunnitelma 2013-2020 Tiivistelmä JOHDANTO Tämä dokumentti on Kuopion lukiotoimen kehittämissuunnitelman tiivistelmä ja koskee kautta 2013-2020. Kuopion lukiotoimen kehittämissuunnitelman

Lisätiedot

Työkaluja esimiestyön tehostamiseen

Työkaluja esimiestyön tehostamiseen Työkaluja esimiestyön tehostamiseen 7.5.2009 Anna-Maija Sorvoja, HR Management Consultant Aditro Ohjelma 1. Esimiestyön haasteita 2. Työkaluja haasteiden kohtaamiseen, 3. Yhteenveto case-esimerkkejä 2

Lisätiedot

TULEVAISUUDEN ASIANTUNTIJATYÖN TUKEMINEN

TULEVAISUUDEN ASIANTUNTIJATYÖN TUKEMINEN www.gotowebinar.com TULEVAISUUDEN ASIANTUNTIJATYÖN TUKEMINEN Webinaari 31.1.2017 Corporate Spirit Oy, Annukka Väisänen ja Esko Piekkari ENGAGING PEOPLE FOR SUCCESS MIKSI TÄMÄ TEEMA? Perinteisesti organisaatioissa

Lisätiedot

Osaamisen kehittäminen - strateginen osaamisen johtaminen

Osaamisen kehittäminen - strateginen osaamisen johtaminen Kopsu hankkeen seminaari 27.3.2012 Kuopio Arttu Puhakka / koulutus- ja kehittämispalvelu Aducate Osaamisen kehittäminen - strateginen osaamisen johtaminen Muutama sana osaamisen kehittämisestä Osaamisen

Lisätiedot

Monikulttuurisuus näyttötutkinnoissa

Monikulttuurisuus näyttötutkinnoissa Monikulttuurisuus näyttötutkinnoissa KT 1.9.2016 Taustaa Valtioneuvoston asetus ammatilliseen aikuiskoulutukseen liittyvästä henkilökohtaistamisesta 1.8.2015 Näyttötutkinto-opas 2015 Näyttötutkinto-oppaan

Lisätiedot

Yhdessä eteenpäin! - Elinikäisen ohjauksen TNO-palveluja kehittämässä

Yhdessä eteenpäin! - Elinikäisen ohjauksen TNO-palveluja kehittämässä Yhdessä eteenpäin! - Elinikäisen ohjauksen TNO-palveluja kehittämässä Opin ovi klinikka 8.4.2014, Helsinki, Lintsi Ulla-Jill Karlsson, OKM neuvotteleva virkamies Ari-Pekka Leminen, TEM neuvotteleva virkamies

Lisätiedot

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen EuroSkills2016-koulutuspäivä 9.6.2016 Eija Alhojärvi 1. Skills-toiminnan haasteet - strategiset painopistealueet 2. Kilpailu- ja valmennustoiminnan

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3)

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3) Hämeen Ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3) code name 1 2 3 sum YAKJA15APROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 90 YAKJA15AYKJ01-1000 Toimintaympäristön muutos

Lisätiedot

Keskustelu ja kuulemistilaisuus:

Keskustelu ja kuulemistilaisuus: Keskustelu ja kuulemistilaisuus: Ammatillisen koulutuksen järjestäjien laadunhallintajärjestelmien kriteerit Johtaja Mika Tammilehto Lähtökohtia Ammatillisen koulutuksen tasalaatuisuuden varmistaminen

Lisätiedot

Veijo Nivala Varhaiskasvatuksen johtajuusfoorumi/ Osaamisen johtaminen

Veijo Nivala Varhaiskasvatuksen johtajuusfoorumi/ Osaamisen johtaminen Veijo Nivala Varhaiskasvatuksen johtajuusfoorumi/ 18.4.2013 Osaamisen johtaminen Lähtökohtia Organisaation toiminnan perusta on sille hyväksytyssä strategiassa. Osaamisen johtaminen pyrkii strategisena

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (ehdotus )

LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (ehdotus ) 1 LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (ehdotus 1.12.2011) 1. LOVIISAN KAUPUNGIN VISIO 2020 Loviisa pieni kaupunki, suuria elämyksiä Loviisa on kehityskäytävää E18 hyödyntävä merenranta- ja maaseutukaupunki,

Lisätiedot

Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus

Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus Myötätuulessa-laivaseminaari, 20.3.2012 Mika Saarinen, yksikön päällikkö, Ammatillinen koulutus, CIMO Ammatillisen koulutuksen kansainvälisyys uudessa KESUssa

Lisätiedot

Pedagoginen johtaminen

Pedagoginen johtaminen Pedagoginen johtaminen Pedagogisten johtajien koulutus 30.10.2006 Pedagoginen johtaminen Opetustoiminnan tukeminen Yhteisöllisyyden muodostumisen tukeminen Tavoite I Tavoite II Oppimisen edistäminen Laadukas

Lisätiedot

Tekemisen laatu ratkaisee Koulutusorganisaation laadun parantamisen prosessit Laatua laivalla -seminaari

Tekemisen laatu ratkaisee Koulutusorganisaation laadun parantamisen prosessit Laatua laivalla -seminaari Tekemisen laatu ratkaisee Koulutusorganisaation laadun parantamisen prosessit Laatua laivalla -seminaari 26.8.2013 Jatta Herranen kehitysjohtaja jatta.herranen@pkky.fi 2 21.8.2013 Mitkä asiat ovat olennaisia?

Lisätiedot

Osaamisen johtaminen NCC:ssä Henkilöstöjohtaja Kristiina Kero. NCC Rakennus Oy Kristiina Kero

Osaamisen johtaminen NCC:ssä Henkilöstöjohtaja Kristiina Kero. NCC Rakennus Oy Kristiina Kero Osaamisen johtaminen NCC:ssä Henkilöstöjohtaja 28.1.2011 1 NCC-konserni Kotimarkkina-aluetta ovat Pohjoismaat. Toimintaa on myös Saksassa, Baltiassa ja Pietarissa. NCC-konserni Liikevaihto 4,9 Mrd Henkilöstö

Lisätiedot

Orimattilan varhaiskasvatuksen pedagogisten työtapojen kehittäminen varhaiskasvatussuunnitelman näkökulmasta. hanke

Orimattilan varhaiskasvatuksen pedagogisten työtapojen kehittäminen varhaiskasvatussuunnitelman näkökulmasta. hanke Orimattilan varhaiskasvatuksen pedagogisten työtapojen kehittäminen varhaiskasvatussuunnitelman näkökulmasta hanke 2016-2017 Hankkeen esittely 2.9.2016 Hanketyöryhmä Hanke pähkinänkuoressa Hankkeella tavoitellaan

Lisätiedot

Nuorten tieto- ja neuvontatyön osaamiskartta Pirjo Kovalainen

Nuorten tieto- ja neuvontatyön osaamiskartta Pirjo Kovalainen Nuorten tieto- ja neuvontatyön osaamiskartta Pirjo Kovalainen 19.5.2016 Nuorten tieto- ja neuvontatyön osaamiskartta Osaamiskartan laatiminen aloitettiin osana laajempaa laadun arviointityökalujen kehittämisen

Lisätiedot

Koulutuksen järjestäjän paikallinen kehittämissuunnitelma vuosille Hyväksytty sivistyslautakunnassa

Koulutuksen järjestäjän paikallinen kehittämissuunnitelma vuosille Hyväksytty sivistyslautakunnassa Koulutuksen järjestäjän paikallinen kehittämissuunnitelma vuosille 2015-2020 Hyväksytty sivistyslautakunnassa 23.9.2015 Kaarinan strategia Visio Maailma muuttuu Kaarina toimii! Toiminta-ajatus Järjestämme

Lisätiedot

E-OPPIMINEN/ VIRTUAALISUUS LIIKETOIMINTA- STRATEGIASSA

E-OPPIMINEN/ VIRTUAALISUUS LIIKETOIMINTA- STRATEGIASSA E-OPPIMINEN/ VIRTUAALISUUS LIIKETOIMINTA- STRATEGIASSA Oppiminen ja oppimisympäristöt 8.3.2004 Merja Eskola, Senior Executive Consultant, 16.3.2004 1 Talent Partners Oy Sisältö Liiketoimintastrategia Kilpailukyky

Lisätiedot

Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin viestintäohjelma

Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin viestintäohjelma Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin viestintäohjelma 2014-2018 Valtorin mielikuva Innovatiivisuus on toiminnan jatkuvaa kehittämistä sekä ideoiden ja innovaatioiden synnyn mahdollistamista.

Lisätiedot

Uudistuva esiopetus ja. näkökulmia paikallisen ops työn aloittamiseen

Uudistuva esiopetus ja. näkökulmia paikallisen ops työn aloittamiseen Uudistuva esiopetus ja näkökulmia paikallisen ops työn aloittamiseen Opetusneuvos Arja-Sisko Holappa OPETUSHALLITUS 25.9.2013 1 Kirjoittamaan voi oppia sitten kun hampaat putoaa Esiopetus uudistuu Esiopetuksen

Lisätiedot

Johtamalla muutokseen Opetusalan johtamisen foorumi 5.6.2014. Pääjohtaja Aulis Pitkälä Opetushallitus

Johtamalla muutokseen Opetusalan johtamisen foorumi 5.6.2014. Pääjohtaja Aulis Pitkälä Opetushallitus Johtamalla muutokseen Opetusalan johtamisen foorumi 5.6.2014 Pääjohtaja Aulis Pitkälä Opetushallitus Johtamisen haasteita Oppimistulosten heikkeneminen Valtion talouden tasapainottaminen, julkisten menojen

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti

Lisätiedot

STRATEGIA Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle

STRATEGIA Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle STRATEGIA 2016-2018 Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle 19.11.2015 1 STRATEGISET TAVOITTEET 2016-2018 VISIO 2020 MISSIO ARVOT RIL on arvostetuin rakennetun ympäristön ammattilaisten verkosto.

Lisätiedot

Erilaisia Osaava verkostoja - Lapin hankkeiden Learning café

Erilaisia Osaava verkostoja - Lapin hankkeiden Learning café Erilaisia Osaava verkostoja - Lapin hankkeiden Learning café Aika 27.11.11.2013 klo 9.45 10.30 Kouluttaja: Koulutus- ja kehitysjohtaja Miten hankkeen toimintaa voidaan motivoida, keinoja viedä hanketta

Lisätiedot

HENKILÖSTÖSTRATEGIA. Rovaniemen koulutuskuntayhtymä

HENKILÖSTÖSTRATEGIA. Rovaniemen koulutuskuntayhtymä Hallitus 1.3.2011 LIITE 8 HENKILÖSTÖSTRATEGIA Rovaniemen koulutuskuntayhtymä Hallitus XXXXXX 1 (9) Sisällysluettelo Alkusanat 1 Henkilöstöpoliittiset periaatteet... 3 2 Johtaminen ja esimiestyö... 3 4

Lisätiedot

Torstai Mikkeli

Torstai Mikkeli Torstai 14.2.2013 Mikkeli OSUVA (2012 2014) - Osallistuva innovaatiotoiminta ja sen johtamista edistävät tekijät sosiaali- ja terveydenhuollossa. hanke tutkii minkälaisilla innovaatiojohtamisen toimintatavoilla

Lisätiedot

Sivistystoimen Talouspäälliköiden Kesäpäivät Merja Narvo-Akkola

Sivistystoimen Talouspäälliköiden Kesäpäivät Merja Narvo-Akkola Sivistystoimen Talouspäälliköiden Kesäpäivät 6.6.2013 Merja Narvo-Akkola Suomi OPH, Hallitus Kunta Sivistys- ja opetustoimi Koulu Rehtori ja opettajat Opetussuunnitelma-uudistus Johtamisen laatukriteerit

Lisätiedot

Lite SVOL 1/ , 3 Dno 22/ /2016. Kirkkonummen sivistystoimen tieto- ja viestintätekniikkastrategia

Lite SVOL 1/ , 3 Dno 22/ /2016. Kirkkonummen sivistystoimen tieto- ja viestintätekniikkastrategia Lite SVOL 1/2.3.2016, 3 Dno 22/07.00.00/2016 Kirkkonummen sivistystoimen tieto- ja viestintätekniikkastrategia 2016 2019 Johdanto Tieto- ja viestintätekniikalla (TVT / ICT) tarkoitetaan kaikkea teknologiaa,

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen

Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS LUMA-seminaari 15.1.2013 1 Opetussuunnitelmatyön kokonaisuus 2 Yleissivistävän koulutuksen uudistaminen

Lisätiedot

TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Huippuosaajana toimiminen 15 osp Tavoitteet:

TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Huippuosaajana toimiminen 15 osp Tavoitteet: TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Huippuosaajana toimiminen 15 osp Tavoitteet: alan vaativissa tehtävissä. Hän hallitsee alan työt ja työtehtäväkokonaisuudet sekä laajan materiaalivalikoiman.

Lisätiedot

Kyselyn tarkoitus. Rita Koivisto

Kyselyn tarkoitus. Rita Koivisto Kyselyn tarkoitus Kyselyn tavoitteena oli kartoittaa Lapin ammattiopiston aikuiskoulutuksen opettajien näkemyksiä Työräätäli -toimintamallin kehittämiseksi opettajien ja opiskelijoiden hyödyksi. Työräätäli

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen reformi tuumasta toimeen. Ylijohtaja Mika Tammilehto

Ammatillisen koulutuksen reformi tuumasta toimeen. Ylijohtaja Mika Tammilehto Ammatillisen koulutuksen reformi tuumasta toimeen Ylijohtaja Mika Tammilehto 1.11.2016 Reformin toimeenpanon lähtökohdat toimintaympäristö ja sen osaamisvaatimukset muuttuvat asiakaskunnan (yksilöt ja

Lisätiedot

Ajankohtaista ammatillisesta koulutuksesta ammatillisen koulutuksen reformi. Ylijohtaja Mika Tammilehto Ammatillisen koulutuksen osasto

Ajankohtaista ammatillisesta koulutuksesta ammatillisen koulutuksen reformi. Ylijohtaja Mika Tammilehto Ammatillisen koulutuksen osasto Ajankohtaista ammatillisesta koulutuksesta ammatillisen koulutuksen reformi Ylijohtaja Mika Tammilehto Ammatillisen koulutuksen osasto Koulutuksen ja osaamisen kärkihankkeet 1. Uudet oppimisympäristöt

Lisätiedot

Päivi Karttunen, TtT vararehtori Tampereen ammattikorkeakoulu 4/19/201 6

Päivi Karttunen, TtT vararehtori Tampereen ammattikorkeakoulu 4/19/201 6 Päivi Karttunen, TtT vararehtori Tampereen ammattikorkeakoulu 1 4/19/201 6 Mihin meitä korkeakoulusektorilla ja koulutuksessa yleisesti haastetaan? Hallituksen yksi strateginen painopiste: Osaaminen ja

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta Kuvaus Hyvin järjestetty aamu- ja iltapäivätoiminta tukee koulun perustehtävää

Lisätiedot

Saarijärven elinkeinostrategia.

Saarijärven elinkeinostrategia. Saarijärven elinkeinostrategia www.ssypkehitys.fi Sisällys 1. Strategian iso kuva 2. Visio 3. Asiakkaat 4. Toiminnan tärkeimmät fokukset 5. Toimintatapa 6. Isot strategiset muutokset 7. Strategian sisällölliset

Lisätiedot

KuntaKesu 2020: Osaava Espoolainen- Oppiva Espoo

KuntaKesu 2020: Osaava Espoolainen- Oppiva Espoo KuntaKesu 2020: Osaava Espoolainen- Oppiva Espoo Espoo on osaavien ihmisten kunta, joka tunnetaan oikeudenmukaisena, asukas- ja asiakaslähtöisenä sekä vastuullisena edelläkävijänä nyt ja tulevaisuudessa.

Lisätiedot

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus SEURAKUNTAOPISTO LAPSI-JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden

Lisätiedot

MAAHANMUUTTOVIRASTON. Strateg a

MAAHANMUUTTOVIRASTON. Strateg a MAAHANMUUTTOVIRASTON Strateg a 2013 2017 VISIO 2017 Maahanmuutosta kansalaisuuteen johtava asiantuntija, yhteistyökumppani ja palveluosaaja. Maahanmuuttovirasto on johtava toimija oleskeluluvan käsittelystä

Lisätiedot

Yhtenäisempi henkilöstöhallinto, tehokkaat toimintatavat. Valtion henkilöstöjohtamisen iso kuva 2020

Yhtenäisempi henkilöstöhallinto, tehokkaat toimintatavat. Valtion henkilöstöjohtamisen iso kuva 2020 Yhtenäisempi henkilöstöhallinto, tehokkaat toimintatavat Valtion henkilöstöjohtamisen iso kuva 2020 Miksi tämä työ tehtiin? Henkilöstöhallinto on osa henkilöstöjohtamisen kokonaisuutta. Valtion henkilöstöjohtamisessa

Lisätiedot

SAKU-strategia

SAKU-strategia 1 (6) SAKU-strategia 2012 2016 Sisältö: 1. TOIMINTA-AJATUS 2. TOIMINTAPERIAATTEET 3. VISIO 3.1 Visio 2016 3.2 Vision mukaiset päämäärät 3.3 Tavoitteet ja menestystekijät 1. TOIMINTA-AJATUS SAKU ry edistää

Lisätiedot

Hyvässä ohjauksessa opiskelija:

Hyvässä ohjauksessa opiskelija: Tuula Ritvanen 2013 Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Osaamisen arviointi Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja osaa suunnittella millaisia työtehtäviä tekemällä opiskelija voi näyttää keskeisen osaamisensa

Lisätiedot

Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov

Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Tuula Ritvanen 2012 Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Arviointi Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja osaa suunnittella millaisia työtehtäviä tekemällä opiskelija voi näyttää keskeisen osaamisensa ja osaa

Lisätiedot

Pedagogisen johtamisen selvittelyhanke KJY:ssä 2010

Pedagogisen johtamisen selvittelyhanke KJY:ssä 2010 Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry. Pedagogisen johtamisen selvittelyhanke KJY:ssä 2010 Selvittelyhankkeen tavoitteet vuodelle 2010 käynnistää pedagogisen johtamisen kehittäminen kollegiaalisena

Lisätiedot

Itsearvioinnin toteutus pilotoinnissa

Itsearvioinnin toteutus pilotoinnissa Itsearvioinnin toteutus pilotoinnissa Valmisteluvaihe ja tausta Tiedotus Osallistaminen Pilotointiprosessin toteutus Itsearviointi-istunnot Tietojen koonti ja syöttö Mitä maksoi? Hyödyt: Organisaatiolle

Lisätiedot

Hyväntuulinen Raahe kehittyvä käupunki

Hyväntuulinen Raahe kehittyvä käupunki Hyväntuulinen Raahe kehittyvä käupunki TAIKAKUUn valokuvakilpailu Katse tulevaisuuteen Annika Oksa, Raahen lukio OPETUSTOIMEN STRATEGIA VUOSILLE 2016-2020 OPLA 20.1.2016 7 SISA LTO 1. OPETUSTOIMEN KESKEISET

Lisätiedot

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Digitaalisen nuorisotyön strategisessa kehittämisessä tavoitteena on, että organisaatioissa digitaalisen median ja teknologian tarjoamia

Lisätiedot

SASKIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2013 2016. 1. Tausta

SASKIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2013 2016. 1. Tausta SASKIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2013 2016 1. Tausta SASKin historian ensimmäinen henkilöstöstrategia oli laadittu vuosiksi 2009 2011. Henkilöstöön liittyviä asioita oli linjattu aikaisemminkin erilaisissa dokumenteissa

Lisätiedot

Työkaari kantaa - teknologiateollisuuden tulevaisuushanke

Työkaari kantaa - teknologiateollisuuden tulevaisuushanke Työkaari kantaa - teknologiateollisuuden tulevaisuushanke Työkaarikeskustelu ja Pomotsekki työhyvinvoinnin tukena Työkaarikeskustelu Työhyvinvointi rakennetaan yhdessä Eri-ikäisten työkykyä ja työssä onnistumista

Lisätiedot

Henkilöstöstrategian toimenpidesuunnitelma Henkilöstöstrategian toteuttaminen, seuranta ja arviointi

Henkilöstöstrategian toimenpidesuunnitelma Henkilöstöstrategian toteuttaminen, seuranta ja arviointi NAANTALIN KAUPUNKI Henkilöstöstrategian toimenpidesuunnitelma 2016-2019 Henkilöstöstrategian toteuttaminen, seuranta ja arviointi Johtoryhmä 3.11.2015 Yhteistyötoimikunta 12.11.2015 Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

Esimiestyö muutoksessa - oppimisverkosto

Esimiestyö muutoksessa - oppimisverkosto Esimiestyö Kevan Kaari-työpaja & Kunteko2020 14.4.2016 Helsinki, Paasitorni Oppimisverkosto Open space työskentelyn tulokset Kokemuksia verkostoista: olen ollut Hyödyllisissä verkostoissa Hyödyttömissä

Lisätiedot

ALUESEMINAARI Tampere https://drive.google.com/file/d/0bxdgmsxgd KXZeDJNcmZMMGswLXc/view

ALUESEMINAARI Tampere https://drive.google.com/file/d/0bxdgmsxgd KXZeDJNcmZMMGswLXc/view ALUESEMINAARI Tampere 26.3.2015 https://drive.google.com/file/d/0bxdgmsxgd KXZeDJNcmZMMGswLXc/view Olipa kerran Tarina, tulevaisuus, unelmat Jouni Kangasniemi * kehittämispäällikkö * opetus- ja kulttuuriministeriö

Lisätiedot

Esimiehen opas kehityskeskusteluihin. Irma Meretniemi

Esimiehen opas kehityskeskusteluihin. Irma Meretniemi Esimiehen opas kehityskeskusteluihin Irma Meretniemi Talentum Helsinki 2012 Copyright 2012 Talentum Media Oy ja Irma Meretniemi Kustantaja: Talentum Media Oy Kansi: Lapine Oy Taitto: Anni Palotie ISBN

Lisätiedot

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet t OPH:n infotilaisuus 23.11.2009 Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja

Lisätiedot

Tulevaisuuden johtajan osaamisprofiili Pohdintaa erityisesti strategisen johtamisen näkökulmasta

Tulevaisuuden johtajan osaamisprofiili Pohdintaa erityisesti strategisen johtamisen näkökulmasta Tulevaisuuden johtajan osaamisprofiili Pohdintaa erityisesti strategisen johtamisen näkökulmasta Suomalaista sotea rakentamassa Lapin sairaanhoitopiiri Rovaniemi KTT, dos. Mikko Luoma 19.5.2016 Kuka? Mikko

Lisätiedot

Avoimuus ja strateginen hankintatoimi. BRIIF: Yhteistyöllä ja uskalluksella innovaatioita julkisessa hankinnassa Sari Laari-Salmela

Avoimuus ja strateginen hankintatoimi. BRIIF: Yhteistyöllä ja uskalluksella innovaatioita julkisessa hankinnassa Sari Laari-Salmela Avoimuus ja strateginen hankintatoimi BRIIF: Yhteistyöllä ja uskalluksella innovaatioita julkisessa hankinnassa 27.9.2016 Sari Laari-Salmela Hankintamenettelyt strategisina käytäntöinä Millaisia hankintamenettelyjen/-

Lisätiedot

Turvallisuuskulttuurikysely

Turvallisuuskulttuurikysely Turvallisuuskulttuurikysely Kuntayhtymähallitus 21.1.2014 Maijaterttu Tiainen Ylihoitaja, potilasturvallisuuskoordinaattori Turvallisuuskulttuuri On organisaation kykyä ja tahtoa ymmärtää: Millaista turvallinen

Lisätiedot

Mitä talous- ja henkilöstöhallintostrategiat 2020 edellyttävät asiantuntijoiden osaamiselta? asiantuntijan ammattiroolin muutos

Mitä talous- ja henkilöstöhallintostrategiat 2020 edellyttävät asiantuntijoiden osaamiselta? asiantuntijan ammattiroolin muutos Mitä talous- ja henkilöstöhallintostrategiat 2020 edellyttävät asiantuntijoiden osaamiselta? asiantuntijan ammattiroolin muutos Kieku käyttäjäfoorumi 6.5.2015 Maileena Tervaportti ja Mari Näätsaari Taustaa

Lisätiedot

FUTUREX Future Experts

FUTUREX Future Experts FUTUREX Future Experts 2010-2013 Työnantajahaastattelujen satoa miksi laajoja osaamiskokonaisuuksia tarvitaan, millaista osaamista tarvitaan? Sirke Pekkilä, Sibelius-Akatemia, Taideyliopisto Miksi laajoja

Lisätiedot

Lasten ja nuorten palvelut

Lasten ja nuorten palvelut Lasten ja nuorten palvelut 1.1.2014 Varhaiskasvatuksen johtamismallin muutos 1 Marja-Liisa Akselin 3.4.2014 Muutoksen tavoitteet (Kh 18.2.2013) Valmistelun keskeisenä tavoitteena on kehittää uudelle palvelualueelle

Lisätiedot

6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku Infotilaisuus 13.2, Helsinki

6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku Infotilaisuus 13.2, Helsinki 6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku 15.2.-12.4.17 Infotilaisuus 13.2, Helsinki Ohjelma 6Aika-strategian esittely ja kuutoskaupunkien odotukset ESRpilottihankkeille Asko Räsänen, Vantaan kaupunki

Lisätiedot

Itsearviointi ja laadunhallinta

Itsearviointi ja laadunhallinta Itsearviointi ja laadunhallinta Case yliopiston koulu Joensuun normaalikoulu Johtava rehtori, KT UEF Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen itsearviointi- ja laadunhallintakäytänteet Kuopio 7.2.2017 Koulun

Lisätiedot

KOULUTUSSUUNNITELMA 2016

KOULUTUSSUUNNITELMA 2016 KOULUTUSSUUNNITELMA 2016 1 (5) KOULUTUSSUUNNITELMA 2016 Osaamisen kehittäminen on laaja-alaista ja monipuolisia käytännön toimenpiteitä osaamisen varmistamiseksi. Kehittämistoimet suunnataan Jämsän kaupungissa

Lisätiedot

Uusi opetussuunnitelma oppiva yhteisö Etelä- Suomen aluehallintovirasto Karkkila. Ulla Rasimus PRO koulutus ja konsultointi

Uusi opetussuunnitelma oppiva yhteisö Etelä- Suomen aluehallintovirasto Karkkila. Ulla Rasimus PRO koulutus ja konsultointi Uusi opetussuunnitelma oppiva yhteisö Etelä- Suomen aluehallintovirasto 14.- 15.9.2015 Karkkila Ulla Rasimus PRO koulutus ja konsultointi Koulua ympäröivä maailma muuttuu Teknologia Ilmastonmuutos, luonto

Lisätiedot

KEVÄÄLLÄ 2016 HAUSSA!

KEVÄÄLLÄ 2016 HAUSSA! KEVÄÄLLÄ 2016 HAUSSA! SUJUVAT SIIRTYMÄT ALOITUSSEMINAARI 16.2.2016 Elise Virnes 1 Etunimi Sukunimi Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan valtakunnalliset toimenpidekokonaisuudet 2014-2020 Erityistavoite

Lisätiedot

Henkilöstökustannukset kuriin hyvällä henkilöstöjohtamisella henkilöstösuunnittelu työterveys osaamisen kehittäminen, monta hyvää alkua

Henkilöstökustannukset kuriin hyvällä henkilöstöjohtamisella henkilöstösuunnittelu työterveys osaamisen kehittäminen, monta hyvää alkua Henkilöstökustannukset kuriin hyvällä henkilöstöjohtamisella henkilöstösuunnittelu työterveys osaamisen kehittäminen, monta hyvää alkua Elisa Vahteristo Länsirannikon koulutus Oy WinNova AMKE 28.10.2015

Lisätiedot

Punaisella merkityt kohdat ovat koulutyöskentelyn kysymyksiä, joihin toivomme teidän ottavan kantaa.

Punaisella merkityt kohdat ovat koulutyöskentelyn kysymyksiä, joihin toivomme teidän ottavan kantaa. Punaisella merkityt kohdat ovat koulutyöskentelyn kysymyksiä, joihin toivomme teidän ottavan kantaa. LUKU 4 YHTENÄISEN PERUSOPETUKSEN TOIMINTAKULTTUURI 4.5 Paikallisesti päätettävät asiat Toimintakulttuuri

Lisätiedot

Työelämässä hankitun osaamisen tunnustaminen Itä-Suomen korkeakouluissa

Työelämässä hankitun osaamisen tunnustaminen Itä-Suomen korkeakouluissa Työelämässä hankitun osaamisen tunnustaminen Itä-Suomen korkeakouluissa Työelämäyhteistyö aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamisessa ja tunnustamisessa 1 Esityksen sisältö AHOT-prosessi MAMKissa AHOTin

Lisätiedot

Uudistamme rohkeasti. Toimimme vastuullisesti. Vaikutamme verkostoissa

Uudistamme rohkeasti. Toimimme vastuullisesti. Vaikutamme verkostoissa Uudistamme rohkeasti Uudistaminen on sitä, että reagoimme muuttuvaan toimintaympäristöön aiempaa herkemmin. Kehitämme ammattitaitoamme, kokeilemme rohkeasti uusia toimintatapoja ja opimme yhdessä luottaen

Lisätiedot