ERITYISLIIKUNTA FORSSASSA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ERITYISLIIKUNTA FORSSASSA"

Transkriptio

1 ERITYISLIIKUNTA FORSSASSA PERUSKARTOITUS ERITYISLIIKUNTATOIMINNASTA 2007

2 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO 3 2. TAUSTAA Erityisliikunnan käsite Erityisliikuntaa kuntiin kehittämisprojekti 5 3. PROJEKTIN TAVOITTEET JA TARKOITUS 6 4. ERITYISRYHMIIN KUULUVA VÄESTÖ FORSSASSA 7 5. FORSSAN LIIKUNTATILAT JA NIIDEN SOVELTUVUUS Ulkoliikuntatilat Sisäliikuntatilat Muut tilat FORSSAN NYKYISET ERITYISLIIKUNTARYHMÄT KOULUTUS JA OHJAAJARESURSSIT ERITYISRYHMIEN LIIKUNTATOIMINNAN KEHITTÄMISEHDOTUKSET ESTEITÄ LIIKUNTATOIMINNAN JÄRJESTÄMISESTÄ FORSSASSA JOHTOPÄÄTÖKSET JA TOIMENPIDE-ESITYKSET LIITTEET 18 Liite 1. Liikuntatoimen erityisliikuntakysely Liite 2. Yhdistysten ja järjestöjen yhteystiedot 2

3 1. JOHDANTO Forssan kaupunki on mukana valtakunnallisessa erityisliikuntaa kuntiin kehittämis- ja konsultointiprojektissa (ERIKU). Pääorganisoijana toimii Liikuntatieteellinen Seura tukenaan projektin ohjausryhmä, jossa on edustajat opetusministeriöstä, sosiaali- ja terveysministeriöstä sekä Suomen kuntaliitosta. Forssan kaupungissa ERIKU projektille perustettiin työryhmä, joka koostuu eri hallinnonalojen työntekijöistä ja toimijoista. Työryhmään kuuluu: vs. liikuntasihteeri Tiia Lyytikäinen Vapaan sivistystyön lautakunnasta Paavo Avila Forssan seudun terveydenhuollon kuntayhtymästä (FSTKY) Raija Vähätalo Vammaisneuvostosta Ritva Aho Aikuisopistosta Marja-Leena Kangasniemi-Saari Invalidit ry:stä Liisa Jalasjoki Eläkeläiset ry:stä Veikko Mäntylä Eläkeliiton Forssan yhdistyksestä Pentti Jolanki Jokioisten vapaa-aikasihteeri Jari Menna Tammelan liikuntasihteeri Rauli Ranta Työryhmän tehtäväksi tuli selvittää erityisliikunnan nykytilanne Forssassa. Tämän selvityksen pohjalta työryhmä päätti tehdä erityisliikunnan peruskartoituksen. Kartoitusta varten laadittiin kaksi kyselylomaketta sekä yhdistyksille että fysioterapioille. Kyselylomakkeet liitteenä (liite 1). Peruskartoitus sisältää raportin kyselylomakkeen toteuttamisesta, vastauksien analysoinnista sekä johtopäätöksistä. Peruskartoituksen alussa käsitellään yleisesti erityisliikunnan käsitettä, Erityisliikuntaa kuntiin kehittämis- ja konsultointiprojektia valtakunnallisesti sekä Forssan kaupungin tasolla. 3

4 2. TAUSTAA Erityisryhmien liikunnalla tarkoitetaan niiden väestöryhmien liikuntaa, joilla on vamman, sairauden tai muun toimintakyvyn heikentymisen tai sosiaalisen tilanteen vuoksi vaikea osallistua yleisesti tarjolla olevaan liikuntaan, ja joiden liikunta vaatii soveltamista ja erityisosaamista. (Komiteamietintö 1996:15) Erityisliikunta tai soveltava liikunta on suurelta osin terveyttä ja toimintakykyä edistävää liikuntaa, jonka avulla voidaan luoda edellytyksiä mahdollisimman itsenäiselle arjessa selviytymiselle. 2.1 Erityisliikunnan merkitys Liikunnan myönteisistä terveysvaikutuksista on kiistatonta tutkimusnäyttöä (Reinikka & Anttila 1997). Liikuntaa lisäämällä voidaan väestön toimintakykyä, terveyttä ja hyvinvointia merkittävästi parantaa sekä säästää kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon kustannuksia. Erityisryhmiin kuuluvat henkilöt hyötyvät säännöllisestä liikunnan harjoittamisesta - kukin vähän eri tavalla. Liikunnalla on lapsen fyysiselle, psyykkiselle ja sosiaaliselle kehittymiselle sekä aikuisen yleiselle terveydelle, kunnolle ja liikuntakykyisyydelle, vapaa-ajan harrastamiselle, työkykyisyydelle sekä elämän laadulle yleensä tärkeä merkitys. Liikunnan ennaltaehkäisevän merkityksen lisäksi vammainen, iäkäs tai pitkäaikaissairas henkilö voi hyödyntää liikuntaa kuntoutuksensa eri vaiheissa. Liikunta liittyy kaikkiin kuntoutuksen, sosiaalisuuden ja kasvatuksen- alueisiin. Kuntoutuksen kohde ei välttämättä tiedä tai tiedosta liikunnan merkitystä kuntoutusmuotona eikä ehkä osaa hakea tukea oikeista paikoista. Kuntoutuksen ja liikuntatoimen ammattilaisille jää näin ollen suuri vastuu arvioida, opastaa ja motivoida vammaista, iäkästä tai pitkäaikaissairasta henkilöä hänen liikunnan tarpeensa määrittämisessä sekä hänen mahdollisuuksiensa ja rajoitustensa tiedostamisessa. ( Mälkiä, Esko Rintala, Pauli; 2002). Uusi Erityisliikunta - Liikunnan sovellukset erityisryhmille. Tammer-Paino Oy, Tampere) 4

5 2.2. Erityisliikuntaa kuntiin kehittämisprojekti Valtakunnallinen opetusministeriön, sosiaali- ja terveysministeriön, Suomen Kuntaliiton, Liikuntatieteellisen seuran ja 9 kunnan yhteishanke Erityisliikuntaa kuntiin kehittämis- ja konsultointiprojekti käynnistyi vuoden 2007 huhtikuussa. Valtion liikuntaneuvoston erityisliikunnan jaosto kutsui projektiin 9 hieman yli asukkaan kuntaa, joissa erityisliikunta vaatii kokonaisuudessaan kehittämistä. Projektikunnat ovat Kempele, Kiiminki, Nurmo, Nivala, Mustasaari, Forssa, Akaa, Parainen ja Liperi. Kolmivuotisen projektin tavoitteena on kuntien erityisliikuntatoiminnan kokonaisvaltainen kehittäminen ja toimivan mallin luominen. Kuntia kannustetaan seudulliseen- sekä eri hallintokuntien väliseen yhteistyöhön. Muita tavoitteita on mm. erityisliikunnanohjauksen laadun varmistaminen. Projekti tukee kuntia välittämällä tietoa erityisliikunnan kehittämisen yksityiskohdista, opastamalla erityisliikuntaohjelmien laatimisessa ja erityisliikunnanohjaajien toimien perustamiseen liittyvissä kysymyksissä sekä järjestämällä koulutusta aiheesta. Projektin tavoitteena on: luoda erityisryhmille nykyistä tasa-arvoisemmat liikuntaedellytykset ja vähentää erityisliikunnan alueellista eriarvoisuutta hankkia uusia ammattitaitoisia erityisliikuntaohjaajia varmistaa tuntiohjaajien laatu käynnistää uusia erityisliikuntaryhmiä lisätä ja kehittää erityisliikuntatoiminnan järjestäjien yhteistyötä selkiinnyttää työn- ja vastuunjakoa eri toimijoiden kesken luoda perusteita kuntien liikuntatoimen määrärahojen kohdentamiseksi erityisliikuntatoimintaan synnyttää uutta toimintaa, joka synnyttää pysyviä toimintakäytäntöjä tuottaa yhteistoimintamalli, jota voidaan käyttää mallina kokeilukuntien ulkopuolisissa kunnissa. 5

6 3. PROJEKTIN TAVOITTEET JA TARKOITUS Forssassa tärkeimmäksi tavoitteeksi asetettiin luonnollisen toimintatapajärjestelmän luominen kunnan ja yhdistysten välille. Projektin tausta-ajatuksena oli myös vähentää kuntalaisten eriarvoisuutta liikuntatoiminnassa luomalla nykyistä tasa-arvoisemmat liikuntaedellytykset erityisryhmille. Lisäksi tavoitteeksi tuli kouluttaa uusia vertaisohjaajia sekä vanhoja, jotta liikuntaryhmien toiminta pysyisi laadukkaana. Projektin ensimmäisenä asiana oli peruskartoituksen teko. Ensimmäisenä toimenpiteenä kartoitettiin Forssan kaupungin nykyinen tilanne erityisliikunnassa. Tarkoituksena oli selvittää, minkälaista liikuntatoimintaa erityisliikuntaan kuuluville löytyy, mitkä asiat tai tekijät estävät erityisliikunnan harrastamista sekä mahdolliset toiveet/ideat liikunnan kehittämisen suhteen. Forssan paikallistyöryhmä valtuutti vs. liikuntasihteeri Tiia Lyytikäisen kartoittamaan erityisliikunnan tilanteen Forssassa. Kyselylomakkeet lähetettiin Forssan ja seutukuntien (Tammela, Jokioinen) rekisteröidyille yhdistyksille ja järjestöille yhteensä 43 kpl sekä kunnan fysioterapian osastolle/yksityisille fysioterapioille yhteensä 18 kpl. Vastauksia määräpäivään mennessä ( ) tuli yhteensä 28 kpl. Yhdistyksiltä 21 kpl ja fysioterapioilta 7 kpl. 6

7 4. ERITYISRYHMIIN KUULUVA VÄESTÖ FORSSASSA Erityisryhmiin kuuluu vammaiset pitkäaikaissairaat ja iäkkäät. Valtakunnallisesti on arvioitu erityisryhmiin kuuluvien osuuden olevan 20-25% väestöstä. (Tiihonen 2005) Ikärakenne Alla nähdään Forssan ikärakenne: Asukkaita (v lopussa) Ikärakenne: Naisia 51,57 % Miehiä 48,43 % Lapsia 0-14 v. 14,6 % Työikäisiä v. 65,8 % Yli 65- v. 19,6 % KELA: n mukaan Forssassa on: Vanhuuseläkkeellä on 1915 (62-v. tai vanhempia) Työkyvyttömyyseläkkeellä 558 YHTEENSÄ: 2473 Vammaistuen piiriin kuuluu 39 henkeä Eläkkeensaajan hoitotuen piiriin kuuluu 733 Lasten hoitotuen piiriin 110 YHTEENSÄ: 882 KAIKKI YHTEENSÄ: 3355 Forssassa on tällä hetkellä väestöä noin , joista erityisryhmiin KELA: n rekisterin mukaan kuuluu 3355 henkilöä (18, 7%). Pitkäaikaissairaiden tarkkaa määrää on vaikea arvioida, mutta voidaan olettaa Forssan erityisryhmiin kuuluvien määrän olevan valtakunnallisella tasolla. 7

8 5. FORSSAN LIIKUNTATILAT JA NIIDEN SOVELTUVUUS Yhdistysten käytössä olevia tiloja ovat: 5.1 Ulkoliikuntatilat: Urheilukenttä Ei erikseen merkittyjä invapaikkoja, parkkipaikalta pääsee rullaamaan kentän viereen, pukeutumis- ja pesutiloihin korkeat kynnykset, inva wc löytyy kentän vierestä. Jäähalli Pyörätuolilla ei pääse jäähalliin, liikkuminen sisällä hallissa on myös vaikeaa. Harjoitusjäähalli Jäälle pääsee ulko-ovesta (liuska), mutta pukutiloihin ei pääse pyörätuolilla. Jalkapallokentät (6 kpl) Kenttien viereen pääsee autolla, ei erillisiä puku- ja pesutiloja (paitsi urheilukentän vieressä olevalla kentällä). Tenniskentät (2 kpl) Pesäpallokentät (2 kpl) Kentän viereen pääsee autolla, ei erillisiä puku- ja pesutiloja. Beach kentät (4 kpl) Autolla pääsee kentän viereen, ei erillisiä puku- ja pesutiloja. Vieremän kuulan/moukarin heittopaikka Kuntoradat + kiintorastiverkosto: Kaikula, Paavola Uimarannat: Linikkalanlammi + lastenallas, Mäkilammi, Kaukjärven ranta, Raitoonlammi, Matkunjärvi, Valijärvi Rannan viereen pääsee autolla, ainoastaan Linikkalanlammilla ja Mäkilammilla pukeutumis- ja pesutilat. 8

9 5.2 Sisäliikuntatilat: Urheilutalo Feeniks Päivisin urheilutalo koulun käytössä, ei erikseen merkittyjä invapaikkoja, Autolla pääsee hyvin oven viereen, puku- ja pesutiloissa matalat kynnykset sekä rakennuksesta löytyy erillinen inva wc, pohjakerroksessa pääsee kelaamaan hyvin, mutta ylätasanteelle ja budosaliin ei pyörätuolin kanssa pääse. Viihdeuimala Vesihelmi + kuntosali & liikuntasali Kuntouinti-, terapia-, sekä monitoimiallas. Parkkipaikalla 2 invapaikkaa, ulko-ovelta pääsee hyvin kelaamaan pukuhuoneisiin asti, naisten sekä miesten puolilla inva wc:t, pukuhuoneiden ja suihkujen ovet ovat heiluriovia, käytävät ovat tarpeeksi leveitä pyörätuolille, suihkutuolilla pääsee saunaan, terapia-altaassa on allasnostin, monitoimi- ja kuntouintialtaaseen pääsee helposti rampin kautta. Kutomon liikuntakeskus Parkkipaikalla 2 kpl invapaikkoja, hissillä pääsee liikuntakeskukseen, pukuhuoneet ovat tilavia pyörätuolille, inva wc löytyy. Kuntosali Kuntohaka Kuntosalia ei ole suunniteltu liikuntarajoitteiselle, laitteilla liian ahtaat välit pyörätuolilla kulkemiseen. Balettisali, teatteritalo Ei pääse pyörätuolin kanssa. Biljardisali Keilahallin yhteydessä, oven viereen pääsee autolla, ramppi ulko-ovella, tilat helppokulkuisia. Keilahalli Oven viereen pääsee autolla, löytyy inva wc, helppokulkuiset tilat liikkua. Salibandyhalli Pääsee liikkumaan pyörätuolilla, esteetön eteneminen hallissa. Squash Pääsee liikkumaan pyörätuolilla, Budosali Pyörätuolilla ei budosaliin pääse, koska se on urheilutalon 2 kerroksessa eikä käytössä ole hissiä. 9

10 Koulujen liikuntasalit (8 kpl): Suurimmalla osalla ala-asteista liikkuminen helppoa, koulu on yhdessä tasossa, inva wc löytyy sekä käytävät ovat leveitä, ulko-ovet ovat yleensä jäykkiä (ei automaattisia). Linikkalan ala-aste + yläaste (ei hissiä käytössä, kulkeminen vaikeaa) Talsoilan ala-aste Heikan ala-aste Tölön ala-aste Matkun ala-aste (osiin tiloista pääsee pyörätuolilla, ei hissiä käytössä) Koijärven ala-aste (ei hissiä käytössä, kulkeminen vaikeaa) Kuhalan ala-aste + yläaste (käyttävät urheilutalo Feeniksin liikuntatiloja) Forssan yhteislyseo (ei hissiä käytössä kulkeminen vaikeaa) Ammattikoulun liikuntasali ja kuntosali (pääsee pyörätuolilla saliin, inva wc löytyy) 5.3 Muut tilat: Työväentalo Kulku takaoven kautta (ramppi), melko hyvä liikkua, ovet ovat jäykkiä, kynnyksiäkin löytyy. Tehtaankoulu Rampin kautta pääsee sisälle, leveät tilat liikkua. TK/fysioterapia Ryhmäliikuntatila on 91 m2 jaettavissa kahteen osaan. Mahtuu noin 10 henkeä kunnolla. Välineinä on mattoja, tuoleja, jumppakeppejä, tasapainolautoja, flexibar-tankoja, vetoharj.laite, kuntopyöriä, soutulaite 1-2, jumppapalloja jne. Allas on 8x 4 m ja 130 cm syvä. 2 pukuhuonetta, molemmat 11,5 m2 ja 2 pesuhuonetta kummatkin 6,5 m2, pesuhuoneissa suihkujakkarat. Tila on maan tasalla, sisällä ei kynnyksiä, ulko-ovessa pieni kynnys. Ovet aukeavat roikkuvista naruista vetämällä. Kaksi invaparkkiruutua sijaitsee lähellä ulko-ovea. Seurakuntatalo kulku etuoven kautta (ramppi), hyvät tilat liikkua, hissin avulla pääsee 2. kerrokseen, inva-wc löytyy. Forssan ratsutalli Mikroautorata Jousiammuntarata 10

11 6. FORSSAN NYKYISET ERITYISLIIKUNTARYHMÄT Forssan liikuntatoimi: ryhmissä n kävijää, ilmoittautuminen puhelimitse vuodenvaihteessa sekä syksyllä elokuussa, ohjaajina Vanhan Kutomon fysioterapian ohjaajat (ostopalveluna). o Kuntojumppa (1 krt./vko) o Kuntosali/vesijumppa TI (vuoroviikoin kuntosalilla ja vesijumpassa) o Kuntosali/vesijumppa TO (- -) o Vesijumppa (torstaisin) o Vesijumppa (perjantaisin) o Allergia- ja astmalasten vesiliikunta (parillisten viikkojen tiistaisin) o Erityislasten vesiliikunta (parittomien viikkojen tiistaisin) o Kehitysvammaisten vesiliikunta (parillisten viikkojen torstaisin/2ryhmää) Aikuisopisto: ryhmissä osallistujaa o Kevyt jumppa: keski-ikä 47 v. (jumppaa ilman hyppyjä) o Varttuneiden liikunta A: keski-ikä 70 v. (toimintakyvyn ylläpito) o Varttuneiden liikunta B: keski-ikä 72 v. (- -) o Ohjaajat: Ulla Skogberg, Tarja Lindqvist, Anni Kantonen TK/sairaalan fysioterapia: ryhmät kooltaan 5-8 henkeä, lääkärin lähetteellä, ohjaajina fysioterapeutit. o Neurologinen: keski-ikä 65 v. o Tasapainoryhmä: keski-ikä 70 v. o Parkinson ryhmä: 70 v. o TULES ryhmä: keski-ikä v. o Allasryhmät: keski-ikä 60 v. Vuosia lisää kotona hanke: ryhmät kooltaan 5-15 henkeä, hankeasiakkaille, ohjaajana Sirpa Polo (kuntohoitaja). o Tyykihovi: keski-ikä v. o Matku: keski-ikä v. o Koijärvi: keski-ikä v. o Peräjoki: keski-ikä v. o Korkeavaha: keski-ikä v. o Allasjumppa: keski-ikä v. 11

12 Forssan Reumayhdistys ry./ vain jäsenille o Vesivoimistelu (3 krt./vko) o Ohjaaja: Miia Torkkel (liikuntaneuvoja) o Jäsenmäärä: n. 850 Forssan Seudun Mielenterveysseura ry./ avoin o Sähly (1 krt./vko) o Ohjaajat: Suvi Mäkinen (sosionomi), Janne Varvikko (koripallovalmentaja) o Jäsenmäärä: 120 Forssan Seudun Sydänyhdistys ry./ avoin/jäsenille o Sydänystävä-jumppa (1krt./vko) o Ohjaaja: Eevi Luoto (käynyt ohjaajakoulutuksia) o Jäsenmäärä: 430 Forssan Seudun Kehitysvammaisten Tuki ry./avoin o Kuntojumppa (3 krt./vko) o Ohjaajat: Anni Kantonen (lähihoitaja), Merja Kauppinen (hammashoitaja) o Jäsenmäärä: 153 Forssan Seudun Invalidit ry./ vain jäsenille o Allasjumppa (1krt./vko) o Boccia (1 krt./vko) o Ohjaajat: Aarre Syrjälä, Vanhan kutomon fysioterapian ohjaajat o Jäsenmäärä: 559 Forssan Eläkkeensaajat ry./ vain jäsenille o Jumppa (venyttelyä) (2 krt./vko) o Ohjaajat: Toini Haapasaari, Kirsti Vehmanen o Jäsenmäärä: 207 Forssan Eläkeläiset ry./ vain jäsenille o Jumppa (1krt./vko) o Tanhu (1krt./vko) o Ohjaajat: Antti Paunila, Elmi Huusela (käyneet ohjauskursseja) o Jäsenmäärä: 100 Eläkeliitto Forssan Yhdistys ry./ vain jäsenille o Kuntojumppa (1 krt./vko) o Ohjaajat: Eeva Timonen, Maiju Nurminen o Jäsenmäärä:

13 Forssan Ukkokerho/ vain jäsenille/avoin o Lentopallo (2 krt./vko) o Jumppa (1 krt./vko) o Kuntosali/uinti (2 krt./vko) o Petanki (2 krt./vko) o Ohjaajat: Pertti Jokinen, Toivo Tarri, Ville Vogjolen o Jäsenmäärä: n. 400 Sotainvalidien Veljesliiton Tammelan osasto ry./ vain jäsenille o Boccia (1krt./vko) o Ohjaaja: Hilkka Ruukala o Jäsenmäärä: 51 Eläkeliiton Tammelan yhdistys ry./ vain jäsenille o Liikuntaa (1krt./vko) o Ohjaaja: Päivi Uusimäki o Jäsenmäärä: 311 Tammelan Eläkkeensaajat ry./ vain jäsenille o Boccia (1krt./vko) o Ohjaaja: Raimo Laajalehto o Jäsenmäärä: n KOULUTUS JA OHJAAJARESURSSIT Forssan kaupungin palveluksessa on tällä hetkellä kaksi tuntiohjaajaa, jotka ohjaavat liikuntatoimen järjestämää liikuntaa sekä liikuntasihteeri, joka organisoi ryhmien toimintaa. Forssan terveydenhuollon kuntayhtymässä työskentelee 9 fysioterapeuttia, kuntohoitaja sekä toimintaterapeutti. Yksityisiä fysioterapioita Forssasta löytyy 10. Aikuisopiston jumppiin on palkattu kolme tuntiohjaajaa. Vertaisohjaajia taas on eniten erilaisissa yhdistyksissä. Kyselyssä kysyttiin yhdistyksien ja järjestöjen mielipidettä ohjaajakoulutuksen järjestämisestä asiasta kiinnostuneille jäsenille. Yhdistyksissä oltiin asiasta kahta mieltä; erityisesti vammaisjärjestöt olivat kiinnostuneita, kun taas eläkeläisjärjestöt eivät. Eläkeläisjärjestöissä ei koettu tarvetta lisäkoulutukseen, koska yhdistystyö järjestetään vapaaehtoisvoimin ja ohjaajia oli heidän mielestään jo riittävästi. Vammaisjärjestöissä taas oli selvästi pulaa pätevistä ohjaajista. 13

14 Fysioterapian puolella lähinnä yksityiset yrittäjät olisivat halunneet lisäkoulutusta kehitysvammaisten liikunnasta, kun taas terveyskeskuksen henkilökunta ei kokenut tarvetta lisäkoulutukselle. 8. ERITYISRYHMIEN LIIKUNTATOIMINNAN KEHITTÄMISEHDOTUKSET Yhdistyksille lähetetyssä kyselyssä tiedusteltiin parannusehdotuksia ryhmien osalta sekä mielipiteitä minkä erityisryhmän liikuntamahdollisuuksia tulisi parantaa pikimmiten. Erityisesti näkö- ja liikuntavammaisille tulisi suunnata ryhmiä, koska niitä ei ole vielä kaupungin puolesta ollut. Mielenterveysongelmista kärsiviä, kehitys- ja vaikeavammaisia tulisi myös ottaa huomioon enemmän. Yhdistyksissä toivottiin erilaisia liikuntaryhmiä kuten; tuolijumppaa, venyttelyä, tanssia (myös kehitysvammaisille), näkövammaisille vesijumppaa, lentopalloa, sauvakävelyä sekä kehitysvammaisille lapsille suunnattuja pelailu-ryhmiä. TK/fysioterapian puolella toivottiin ikäihmisille suunnattua kuntosalia Forssaan (ei ole vielä olemassa). Fysioterapian puoli haluaisi tulevaisuudessa myös tehdä enemmän yhteistyötä liikuntatoimen kanssa. Tällöin voitaisiin miettiä millaisille ryhmille olisi tarvetta, jolloin fysioterapiasta voitaisiin ohjata asiakkaita suoraan liikuntatoimen ryhmiin jatkamaan liikuntaa. Vuosia lisää kotona hankkeen vetäjä oli sitä mieltä, että toimintakyvyiltään heikentyneille pitäisi suunnata ryhmä, jolloin he pystyisivät elämään pitempään kotona (vrt. laitoshoitoon). Ryhmissä käyville tulisi myös järjestää kuljetus, koska välimatkat ovat pitkiä ja ikäihmisille vaikeita toteuttaa. Eniten liikuntamahdollisuuksien parannusta tarvitsisivat jo edellä mainitut toimintakyvyiltään heikentyneet ikäihmiset. Hankkeen vetäjän mielestä liikuntatoimi voisi tehdä yhteistyötä tiedottamisessa sekä kuljetuspalvelun järjestämisessä. Yhdistyksien vastauksissa tuli esiin se, että tiedottamisessa on myös parannettavaa. Yhdistykset pääsääntöisesti tiedottavat toimintaansa vain paikallislehdissä ja omissa kokouksissaan. Liikuntatoimi hoitaa tiedotuksen omista ryhmistään sähköpostin kautta yhdistyksille, lehti-ilmoituksilla sekä ympäri kaupunkia ilmoitustauluilla. Kyselyn mukaan jokaiselle kuntalaiselle jaettava tiedote, joka koskisi soveltavaa liikuntaa, olisi tarpeellinen tulevaisuudessa. Esitteen muodossa oleva koko Forssaa koskeva liikuntatarjontakalenteri, olisi myös kätevä jakaa asukkaille. 14

15 9. ESTEITÄ ERITYISLIIKUNTATOIMINNAN JÄRJESTÄMISESTÄ FORSSASSA Alla olevista taulukoista nähdään, mitkä seikat estävät erityisliikunnan järjestämistä yhdistys- ja fysioterapian puolella. Tekijät, jotka voivat olla esteenä erityisliikunnan toteutuksessa. Kaavio 1 YHDISTYKSET A B C D E F G H A: Sopivia tiloja ei ole B: Ohjaajapula C: Rahoitusongelmat D: Kuljetusongelmat E: Avustajapula F: Huono tiedotus ryhmistä G: Liikuntaesteet H: Muut ongelmat Yhdistyksillä suurimmiksi ongelmiksi nousivat ¹) rahoitusongelmat, ²) ohjaajapula sekä ³) kuljetus- & muut ongelmat. Kaaviosta voi hyvin vetää johtopäätöksen, että yhdistysten omat resurssit eivät riitä järjestämään uutta liikuntatoimintaa vaikka sille olisi tarvetta. Erityisesti vammaisjärjestöillä ongelmaksi nousi löytää ohjaajia ryhmiin, kun taas eläkeläisryhmissä ohjaaja löytyi yhdistyksen sisältä. Lähes kaikki yhdistykset ja järjestöt olivat kyselyn mukaan sitä mieltä että parannettavaa on myös kuljetuksissa liikuntapaikoille. Erityisryhmien liikunnan ongelmat. Kaavio 2 15

16 FYSIOTERAPIAT A B C D E F G H I A: Sopivien tilojen puute B: Ohjaajapula C: Liikuntaryhmiä liian vähän D: Suppea lajivalikoima E: Avustajien puute F: Kuljetukset liik. paik G: Harrastaminen kallista H: Tiedotus ryhmistä huonoa I: Liikuntavälineiden puute Numeroi:(suurin ongelma = 1, toiseksi suurin = 2, jne. vähäisin ongelma = 9) Fysioterapian kyselystä nousivat suurimmiksi ongelmiksi ¹) kuljetukset liikuntapaikoille, ²) ohjaajapula sekä ³) liikuntaryhmien vähäinen määrä. Kyselyn vastauksissa oli kyllä toivomisen varaa, koska kaikki eivät numeroineet lukuja 9:n asti, vaan vain tärkeimmät (1-3) kohdat. Kaavion mukaan erityisesti kuljetuksiin liikuntapaikoille tulisi löytää ratkaisu, koska kauempana taajamasta asuvat liikuntakyvyiltään heikentyneet henkilöt jäävät nykyisen palvelun ulkopuolelle. Toisena lueteltu ohjaajapula on myös tiiviisti sidoksissa kolmanteen ongelmaan, eli liikuntaryhmien vähäiseen määrään. Saamalla uusia ohjaajia erityisliikunnan pariin myös ryhmiä voitaisiin lisätä. 10. JOHTOPÄÄTÖKSET JA TOIMENPIDE-ESITYKSET 16

17 Yhdistyksillä suurimmiksi ongelmiksi nousivat ¹) rahoitusongelmat, ²) ohjaajapula sekä ³) kuljetus- & muut ongelmat. Yhdistyksien kanssa tulee projektin myötä pohtia heidän mahdollisuuksiinsa yhteistyöhön toistensa kanssa, koska joidenkin haluamaa toimintaa saatetaan järjestää jo toisessa yhdistyksessä. Fysioterapian kyselystä nousivat suurimmiksi ongelmiksi ¹) kuljetukset liikuntapaikoille, ²) ohjaajapula sekä ³) liikuntaryhmien vähäinen määrä. ERIKU - projektin myötä ongelmien ratkaisemiseksi yhteistyötä tulee parantaa eri toimijoiden kesken. Kuljetuspalveluja tulee myös kehittää sekä pyrkiä siihen, että Forssaan saataisiin oma erityisliikunnanohjaaja. Työryhmä toteaa suunnitteilla olevan erityisliikunnan kehittämissuunnitelman tarpeellisuuden. Tulevassa työssä tullaan käsiteltyjä ongelmia pohtimaan tarkemmin. LÄHTEET Mälkiä, Esko Rintala, Pauli; Uusi Erityisliikunta - Liikunnan sovellukset erityisryhmille. Tammer-Paino Oy, Tampere Erityisryhmien liikunta 2000-toimikunnan mietintö (1996). Komitean mietintö 1996:15. Opetusministeriö. Helsinki 11. LIITTEET 17

18 Liite 1. Yhdistyksen nimi: Jäsenmäärä: Yhdistyksen puheenjohtaja: Osoite: Puh: Liikuntavastaava: Osoite: Puh: GSM: GSM: Yhdistyksenne omat liikuntaryhmät: on omia ryhmiä ei ole Kuinka monta ihmistä keskimäärin osallistuu ryhmiin/kerta?: n. henkeä Laji: Paikka, päivä ja kellonaika: Vetäjä: Vetäjän koulutustausta: Tarkoitettu vain jäsenille myös muille kuntalaisille myös ulkopaikkakuntalaisille Paljonko maksaa yhdistyksen jäsenelle: muille: Laji: Paikka, päivä ja kellonaika: Vetäjä: Vetäjän koulutustausta: Tarkoitettu vain jäsenille myös muille kuntalaisille myös ulkopaikkakuntalaisille Paljonko maksaa yhdistyksen jäsenelle: muille: Laji: Paikka, päivä ja kellonaika: Vetäjä: Vetäjän koulutustausta: Tarkoitettu vain jäsenille myös muille kuntalaisille myös ulkopaikkakuntalaisille Paljonko maksaa yhdistyksen jäsenelle: muille: Laji: Paikka, päivä ja kellonaika: Vetäjä: Vetäjän koulutustausta: 18

19 Tarkoitettu vain jäsenille myös muille kuntalaisille myös ulkopaikkakuntalaisille Paljonko maksaa yhdistyksen jäsenelle: muille: (jos enemmän niin jatka toiselle puolelle ->) Yhdistyksenne muu liikuntatoiminta: Mitkä tekijät ovat/voivat olla esteenä erityisryhmien liikuntatoiminnan toteutuksessa?(rastita): Sopivia tiloja ei ole Ohjaajapula Rahoitusongelmat(vuokrat, palkat yms.) Kuljetusongelmat Avustajapula Liikuntaryhmiä määrällisesti liian vähän Suppea lajivalikoima Liikuntaesteet (esim. kynnykset) Harrastaminen liian kallista Huono tiedotus ryhmistä Muut ongelmat, mitkä? Mitä mieltä olette Forssan seudun kuntien järjestämistä erityisliikuntaryhmistä? (esim. kellonaika, ohjaus, ryhmäkoko)? Kuntojumppa to klo 11: Kuntosali/vesijumppa ti klo 15: Kuntosali/vesijumppa to klo 17: Vesijumppa to klo 10.15: Vesijumppa pe klo 13: Allergia/astmalasten vesiliikunta ti 19: Erityislasten vesiliikunta ti klo 19: Kehitysvammaisten vesiliikunta to klo 17: Kehitysvammaisten vesiliikunta (lähikunnat) to klo 13: Keilausvuoro to klo 16: Ovatko yhdistyksenne jäsenet osallistuneet liikuntaryhmiin? kyllä n. hlöä ei en osaa sanoa Ovatko ryhmät teidän mielestänne: sopivan hintaisia liian kalliita en osaa sanoa Liikunnan erityisryhmiin kuuluvien osallistumismahdollisuudet ohjattuun liikuntaan ovat muihin liikunnan harrastajiin verrattuna Forssan seudulla? (ympyröi) 1. Erittäin hyvät 2. Melko hyvät 19

20 3. Melko huonot 4. Erittäin huonot Mitä ryhmiä ehdottaisitte kokeiltavaksi? Oletteko mainostaneet liikuntatoimen erityisliikuntaryhmiä? omissa yhdistystiedotteissanne tapahtumissanne, yhdistyspalstalla (FL, Seutu-Sanomat, Viikkouutiset yms.) emme ole Haluaisitteko ohjaajakoulutusta järjestettävän yhdistyksille? kyllä ei en osaa sanoa Montako ohjaajaa teillä on yhdistyksessä? Omia jäseniä: Ostopalveluna: Haluaisiko joku heistä vetää myös liikuntatoimen erityisliikuntaryhmiä? kyllä ei en osaa sanoa Onko yhdistyksenne kiinnostunut käynnistämään uutta, erityisryhmille suunnattua liikuntatoimintaa? Kyllä ei, miksi? Minkä liikunnan erityisryhmän liikuntamahdollisuuksien parantamisen näkisitte kiireellisimpänä? Perustelkaa miksi. Muita ajatuksiasi voit kirjoittaa paperin toiselle puolelle! Kyselyn palautus viimeistään pe mennessä! Kiitos vaivannäöstä! Liite 2. YHDISTYSTEN JA JÄRJESTÖJEN YHTEYSTIEDOT Yhdistykset, joilla omaa liikuntatoimintaa: 20

21 Liikuntatoimen yhdyshenkilö: vs. liikuntasihteeri Tiia Lyytikäinen puh , TK/fysioterapian johtaja Anitta Vainio, Vuosia lisää kotona hankkeen vetäjä; Sirpa Polo, Aikuisopisto; Marja-Leena Kangasniemi-Saari, Forssan Seudun Invalidit ry; Raili Virtaranta puh , Forssan Reumayhdistys; Ritva Aho puh , Forssan Seudun Mielenterveysseura ry; Marja-Liisa Heikkilä puh , Forssan Seudun Sydänyhdistys ry; Jukka Okslahti puh , Forssan Seudun Kehitysvammaisten Tuki ry; Taina Saarinen puh Tammelan Eläkkeensaajat ry; Raimo Laajalehto puh Eläkeliiton Tammelan yhdistys ry; Heikki Vihervaara puh Sotainvalidien Veljesliiton Tammelan osasto ry; Kosti Kaislasalo puh Forssan Eläkkeensaajat ry; Anneli Mäkelä puh Forssan Eläkeläiset ry; Unto Lundell puh , Eläkeliitto Forssan yhdistys ry; Pentti Jolanki puh , Forssan Ukkokerho; Toivo Tarri puh

22 Yhdistykset, joilla ei ole liikuntatoimintaa: Forssan Seudun Hengitysyhdistys ry; Sirkka-Liisa Ilvonen puh , Forssan Seudun Näkövammaiset ry; Leila Miettinen puh Forssan Seudun Diabeetikot ry; Keijo Karlsson puh , Etelä-Hämeen Lihastautiyhdistys; Jaakko Hulmi puh , Forssan Seudun Muisti ry; Anne Saarinen puh , Forssan Aivohalvaus ja Afasiakerho; Tuula Rintala Jokioisten Seudun Eläkeläiset; Antti Friman Sotainvalien Veljesliiton Koijärven osasto ry; Arvo Vähä-Pietilä ph

Mänttä-Vilppulan erityisliikunnan kehittämissuunnitelma 2014 2015

Mänttä-Vilppulan erityisliikunnan kehittämissuunnitelma 2014 2015 Mänttä-Vilppulan erityisliikunnan kehittämissuunnitelma 2014 2015 Mänttä-Vilppulan liikuntapalvelut, Mänttä-Vilppulan vammaisneuvosto ja Erityisliikuntaa kuntiin 2013 2015 -hanke 1. ERITYISLIIKUNTA JA

Lisätiedot

ERITYISLIIKUNTA KEMPELEESSÄ PERUSKARTOITUS ERITYISLIIKUNTATOIMINNASTA KEVÄÄLLÄ 2007-

ERITYISLIIKUNTA KEMPELEESSÄ PERUSKARTOITUS ERITYISLIIKUNTATOIMINNASTA KEVÄÄLLÄ 2007- ERITYISLIIKUNTA KEMPELEESSÄ PERUSKARTOITUS ERITYISLIIKUNTATOIMINNASTA KEVÄÄLLÄ 2007- Suvi Hänninen 2007 Sisällysluettelo JOHDANTO... 3 ERITYISLIIKUNNAN KÄSITE JA MERKITYS... 4 LAINSÄÄDÄNTÖ... 5 ERITYISLIIKUNTAA

Lisätiedot

ERITYISLIIKUNTAA KUNTIIN HANKKEEN TULOKSET. Loppuseminaari Saku Rikala

ERITYISLIIKUNTAA KUNTIIN HANKKEEN TULOKSET. Loppuseminaari Saku Rikala ERITYISLIIKUNTAA KUNTIIN 2013-2015 -HANKKEEN TULOKSET Loppuseminaari 3.12.2015 Saku Rikala Esityksen sisältö 1. Hankkeen perustiedot, tavoitteet ja toteutus kunnissa 2. Hankkeen tulokset ja päätöstoimenpiteet

Lisätiedot

Alkukartoitus vuodelta 2011: Yleisosio (lomake 1)

Alkukartoitus vuodelta 2011: Yleisosio (lomake 1) 5% valmiina Alkukartoitus vuodelta 2011: Yleisosio (lomake 1) Tervetuloa täyttämään Voimaa vanhuuteen -ohjelman alkukartoituskyselyn yleisosiota. Tämä lomake koostuu seuraavista osioista: 1. Taustatiedot

Lisätiedot

Ostopalveluna toiminimi Aquasa:lta, opettajana toimii Sari Saarinen.

Ostopalveluna toiminimi Aquasa:lta, opettajana toimii Sari Saarinen. VUOSISUUNNITELMA 2005 LIIKUNTATOIMEN JÄRJESTÄMÄSTÄ OHJATUSTA TOIMINNASTA 1. UIMAKOULUT 1. Uimakoulut uimahalleissa Liikuntatoimi järjestään vuoden aikana Lauritsalan uimahallissa lasten alkeis-, jatko-

Lisätiedot

VOIMAA VANHUUTEEN -KEHITTÄMISSUUNNITELMA

VOIMAA VANHUUTEEN -KEHITTÄMISSUUNNITELMA VOIMAA VANHUUTEEN -KEHITTÄMISSUUNNITELMA KUNTA: Leppävirta PVM: 12.1.2017 LUONNOS YHTEISTYÖRYHMÄN JÄSENET Satu Portimo, personal trainer Terho Happonen, Leppävirran Viri Riitta Räisänen, Varkauden seudun

Lisätiedot

SoveLin jäsenjärjestöjen yhdistykset ja kerhot liikunnan palveluketjussa. Virpi Pennanen soveltavan liikunnan asiantuntija

SoveLin jäsenjärjestöjen yhdistykset ja kerhot liikunnan palveluketjussa. Virpi Pennanen soveltavan liikunnan asiantuntija SoveLin jäsenjärjestöjen yhdistykset ja kerhot liikunnan palveluketjussa Virpi Pennanen soveltavan liikunnan asiantuntija Sisältö Esittely SoveLin kansanterveys- ja vammaisjäsenjärjestöt ja järjestöjenliikunnasta

Lisätiedot

Kansanterveys- ja vammaisjärjestöt liikuntatoimijoina 2016

Kansanterveys- ja vammaisjärjestöt liikuntatoimijoina 2016 Kansanterveys- ja vammaisjärjestöt liikuntatoimijoina 2016 Aivoliitto ry Allergia- ja astmaliitto ry Epilepsialiitto ry Hengitysliitto ry Lihastautiliitto ry Mielenterveyden keskusliitto ry Munuais- ja

Lisätiedot

IKÄÄNTYNEET. Liikkuuko Pieksämäki projektin väliraportin tiivistelmä

IKÄÄNTYNEET. Liikkuuko Pieksämäki projektin väliraportin tiivistelmä IKÄÄNTYNEET Liikkuuko Pieksämäki projektin väliraportin tiivistelmä MIHIN TIEDOT PERUSTUVAT? Seniorikyselyyn vastasi 89 yli 65-vuotiasta pieksämäkeläistä. Vastaajiksi on valikoitunut liikunnallisesti erittäin

Lisätiedot

Toimintakykyisenä ikääntyminen KASTEhanke, Salon kuntapilotti 2010 2012

Toimintakykyisenä ikääntyminen KASTEhanke, Salon kuntapilotti 2010 2012 Toimintakykyisenä ikääntyminen KASTEhanke, Salon kuntapilotti 2010 2012 TERVEYTTÄ JA HYVINVOINTIA -seminaari, projektikoordinaattori, th TtM Salon kaupungin vanhuspalvelut Vanhuspalveluiden palvelurakenteen

Lisätiedot

Vakiovaraukset JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI LIIKUNTAPALVELUT. Sivu 1 / 8 03.08.2015-26.06.2016

Vakiovaraukset JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI LIIKUNTAPALVELUT. Sivu 1 / 8 03.08.2015-26.06.2016 Sivu 1 / 8 WELLAMO RYHMÄ 2 17:30-19:00 Laturi / omatoiminen uintivuoro 31.08.2015-25.04.2016 Sivu 2 / 8 WESIHIISI LASTENALLAS LASTENALLAS 17:30-18:00 Erityislasten uintikurssi 14.09.2015-09.05.2016 LASTENALLAS

Lisätiedot

Erityisen hyvää liikuntaa

Erityisen hyvää liikuntaa Erityisen hyvää liikuntaa Saku Rikala KKI-Päivät 16.-17.3.2016 Soveltava Liikunta SoveLi ry Valtakunnallinen liikuntajärjestö Tavoitteena parantaa pitkäaikaissairaiden ja vammaisten mahdollisuuksia liikuntaan

Lisätiedot

Asukasluvultaan pienten kuntien erityisliikunta 2013 Saku Rikala Erityisliikunnan päivät

Asukasluvultaan pienten kuntien erityisliikunta 2013 Saku Rikala Erityisliikunnan päivät Asukasluvultaan pienten kuntien erityisliikunta 2013 Saku Rikala Erityisliikunnan päivät 26. 27.8.2014 Kyselyn kohderyhmän kunnat Erityisliikunnan verkoston ulkopuoliset 207 Manner- Suomen kuntaa: Reilu

Lisätiedot

Huittisten erityisliikunnan kehittämissuunnitelma HUITTISTEN ERITYISLIIKUNNAN KEHITTÄMISTYÖRYHMÄ

Huittisten erityisliikunnan kehittämissuunnitelma HUITTISTEN ERITYISLIIKUNNAN KEHITTÄMISTYÖRYHMÄ Huittisten erityisliikunnan kehittämissuunnitelma HUITTISTEN ERITYISLIIKUNNAN KEHITTÄMISTYÖRYHMÄ Huittisten kaupungin liikuntapalvelut I Kesä 2014 Sisällys 1. JOHDANTO... 2 1.1. Taustaa... 2 1.2. Erityisliikuntapalvelut

Lisätiedot

Ryhmät alkavat tiistaina 7.1 ja päättyvät viikolla 16-17. Kertoja on 15.

Ryhmät alkavat tiistaina 7.1 ja päättyvät viikolla 16-17. Kertoja on 15. KUNTOKEIDAS SANDELS Kalliolan Senioripalvelusäätiö Kuntokeidas Sandels Välskärinkatu 4 B, 00260 Helsinki Puh. (09) 4368 8070 Sisäänkäynti: katutaso, B-ovi, hissi/portaat pohjakerrokseen Kevätkauden 2014

Lisätiedot

KKI-hanketuki seurojen näkökulmasta. Lisätietoa

KKI-hanketuki seurojen näkökulmasta. Lisätietoa KKI-hanketuki seurojen näkökulmasta Lisätietoa http://www.kkiohjelma.fi/hanketuki KKI-hanketuki Taloudellinen tuki paikallisille toimijoille työikäisten liikuttamiseksi Tahoille, jotka järjestävät aloittelijoille

Lisätiedot

SOVELTAVA LIIKUNTA LIIKUNTAKALENTERI ERITYISRYHMILLE JA IKÄIHMISILLE KEVÄT 2016

SOVELTAVA LIIKUNTA LIIKUNTAKALENTERI ERITYISRYHMILLE JA IKÄIHMISILLE KEVÄT 2016 SOVELTAVA LIIKUNTA LIIKUNTAKALENTERI ERITYISRYHMILLE JA IKÄIHMISILLE KEVÄT 2016 Sisältö Tervetuloa liikkumaan. 3 Kalenterin käyttö ja tarkoitus 3 Kuntokaudet. 3 Erityisliikuntaryhmät. 5 Vesijumpat 5 Allasryhmien

Lisätiedot

ERITYISLIIKUNTAKALENTERI syksy 2015 kevät 2016

ERITYISLIIKUNTAKALENTERI syksy 2015 kevät 2016 ERITYISLIIKUNTAKALENTERI syksy 2015 kevät 2016 Kalajoen erityisliikuntakalenterista löydät alueella toimivat eri toimijoiden järjestämät erityisliikuntaryhmät. Kalenteriin listatut ryhmät soveltuvat pitkäaikaissairaiden,

Lisätiedot

ERITYISLIIKUNTAA KERAVALLA

ERITYISLIIKUNTAA KERAVALLA ERITYISLIIKUNTAA KERAVALLA Tiedustelut ja ilmoittautumiset Keravan liikuntapalvelut 040 318 2489 HINNAT: erityisryhmät, ohjattu 3,50e vapaa vuoro 2,35e ohjattu 10x kortti 30,40e vapaa vuoro 10x kortti

Lisätiedot

RAISION KAUPUNGIN LIIKUNTAPALVELUT

RAISION KAUPUNGIN LIIKUNTAPALVELUT RAISION KAUPUNGIN LIIKUNTAPALVELUT 2016 RAISION KAUPUNGIN LIIKUNTAPALVELUIDEN TERVEYS- JA SOVELTAVAN LIIKUNNAN RYHMÄT 2016 Raision kaupungin liikuntapalveluiden kevätkausi alkaa pääsääntöisesti viikolla

Lisätiedot

Tämä on Uudenkaupungin liikuntapalveluiden kokoama opas. Oppaasta löydät tietoa liikuntapalveluiden, Vakka-Opiston sekä eri seurojen ja yhdistysten tarjoamista liikuntapalveluista. Toivottavasti löydät

Lisätiedot

HAPPILIIKKUJA-RYHMIEN PAIKKAKUNNAT KEVÄT 2016

HAPPILIIKKUJA-RYHMIEN PAIKKAKUNNAT KEVÄT 2016 12.4.2016 HAPPILIIKKUJA-RYHMIEN PAIKKAKUNNAT KEVÄT 2016 AKAA Paikka: Seurantalo Sampola, Sampolantie 3, Toijala Aika: Kevään 2016 kokoontumiset maanantaisin 25.1., 29.2, 21.3, 25.4 ja 23.5. kello 14.15-15.15.

Lisätiedot

OHJEET KUNTOSALIN KÄYTTÄJILLE!

OHJEET KUNTOSALIN KÄYTTÄJILLE! OHJEET KUNTOSALIN KÄYTTÄJILLE! 8.2.2016 Kuntosali sijaitsee Monitoimitalolla, os. Kristiinantie 17 A, 64900 Isojoki Kuntosalille päästäksesi tarvitset oman poletin Kuntosalin käyttövuorot ovat luettavissa

Lisätiedot

SAAVUTETTAVUUSOHJELMA 2014 2016

SAAVUTETTAVUUSOHJELMA 2014 2016 SAAVUTETTAVUUSOHJELMA 2014 2016 Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä, Yhteinen kirkkoneuvosto 28.11.2013 1 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO.2 1. SAAVUTETTAVA SEURAKUNTA.2 2. FYYSINEN SAAVUTETTAVUUS ELI ESTEETÖN

Lisätiedot

ERITYISLIIKUNTAA KUNTIIN

ERITYISLIIKUNTAA KUNTIIN ERITYISLIIKUNTAA KUNTIIN KEHITTÄMIS- JA KONSULTOINTIPROJEKTI 2007-2009 AKAAN KAUPUNKI PERUSKARTOITUS Haaga-Helia AMK Vierumäen yksikkö Liikunnan- ja vapaa-ajan koulutusohjelma Harri Heiskanen Akaan kaupungin

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/ (5) Liikuntalautakunta LAOS/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/ (5) Liikuntalautakunta LAOS/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2012 1 (5) 153 Kaupunginhallitukselle annettava lausunto kuntalaisaloitteesta, joka koskee maksuttoman sporttikortin myöntämistä yli 68-vuotiaille HEL 2012-008118 T 12 03

Lisätiedot

Katsaus Pieksämäen Voimaa vanhuuteen -kehittämistyöhön 2012-2015

Katsaus Pieksämäen Voimaa vanhuuteen -kehittämistyöhön 2012-2015 Katsaus Pieksämäen Voimaa vanhuuteen -kehittämistyöhön 2012-2015 Annele Urtamo ja Mika Simonen Kesäkuu 2015 Voimaa vanhuuteen -kehittämistyö Voimaa vanhuuteen -ohjelman päämääränä on edistää toimintakyvyltään

Lisätiedot

ERITYISLIIKUNTAKALENTERI

ERITYISLIIKUNTAKALENTERI ERITYISLIIKUNTAKALENTERI Syksy 2015-kevät 2016 Erityisliikuntakalenterista löydät Loviisan eri toimijoiden järjestämät liikuntaryhmät, jotka soveltuvat pitkäaikaissairaiden, eri vammaisryhmien ja toimintakyvyltään

Lisätiedot

Valtuutettu Leena Haanpään ym. valtuustoaloite erityisryhmien ja ikäihmisten liikuntamahdollisuuksien parantamisesta

Valtuutettu Leena Haanpään ym. valtuustoaloite erityisryhmien ja ikäihmisten liikuntamahdollisuuksien parantamisesta Sosiaali- ja terveyslautakunta 46 20.08.2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 50 17.09.2015 Valtuutettu Leena Haanpään ym. valtuustoaloite erityisryhmien ja ikäihmisten liikuntamahdollisuuksien parantamisesta

Lisätiedot

Syksyn hehku on lupaus tulevasta. Auringon kulta syksyn lehdissä kantaa talven yli kevääseen.

Syksyn hehku on lupaus tulevasta. Auringon kulta syksyn lehdissä kantaa talven yli kevääseen. Mikkelin seudun Kehitysvammaisten Tuki ry Jäsentiedote 2/2014 www.mikkelinkvtuki.fi Mikkelin seudun Kehitysvammaisten Tuki ry Jäsentiedote 2/2015 www.mikkelinkvtuki.fi Syksyn hehku on lupaus tulevasta.

Lisätiedot

esteettömyysselvitys s. 1 / 7 ESTEETTÖMYYSSELVITYS Hankkeen nimi: Kuopion Musiikkikeskus, Kuopionlahdenkatu 23 C

esteettömyysselvitys s. 1 / 7 ESTEETTÖMYYSSELVITYS Hankkeen nimi: Kuopion Musiikkikeskus, Kuopionlahdenkatu 23 C esteettömyysselvitys s. 1 / 7 ESTEETTÖMYYSSELVITYS Hankkeen nimi: Kuopion Musiikkikeskus, Kuopionlahdenkatu 23 C Kunta: Kuopio Päivämäärä: 4.1.2017 esteettömyysselvitys s. 2 / 7 KOHTEEN YHTEYSTIEDOT Rakennuskohteen

Lisätiedot

Katsaus Lemin Voimaa vanhuuteen -kehittämistyöhön 2012-2015

Katsaus Lemin Voimaa vanhuuteen -kehittämistyöhön 2012-2015 Katsaus Lemin Voimaa vanhuuteen -kehittämistyöhön 2012-2015 Minna Säpyskä-Nordberg ja Mika Simonen Kesäkuu 2015 Voimaa vanhuuteen -kehittämistyö Voimaa vanhuuteen -ohjelman päämääränä on edistää toimintakyvyltään

Lisätiedot

Ikäinnovaatio hanke

Ikäinnovaatio hanke Ikäinnovaatio 2012-2014 hanke http://www.uef.fi/ikainnovaatio 22.5.2013 Paronen, Elsa Ropponen, Katja Ahonen, Tommi Hämäläinen, Susanne Tutkimustulokset -esityksen eteneminen 1)Tutkimus asetelma 2) Kyselyyn

Lisätiedot

Ikäinnovaatio 2012 2014 -hankkeen Ylä-Savon seututapaaminen 7.5.2012 Iisalmessa

Ikäinnovaatio 2012 2014 -hankkeen Ylä-Savon seututapaaminen 7.5.2012 Iisalmessa Ikäinnovaatio 2012 2014 -hankkeen Ylä-Savon seututapaaminen 7.5.2012 Iisalmessa Tilaisuuden aluksi Elsa Paronen (Ikäinnovaatio hankkeen projektipäällikkö) esitteli Ikäinnovaatio 2012-2014 hanketta ja sen

Lisätiedot

KEURUU MULTIA PETÄJÄVESI ERITYISLIIKUNNAN KALENTERI

KEURUU MULTIA PETÄJÄVESI ERITYISLIIKUNNAN KALENTERI KEURUU MULTIA PETÄJÄVESI ERITYISLIIKUNNAN KALENTERI VUODELLE 2016-2017 KEURUULLA LIIKUNTATOIMI MA klo 9.00-11.00 Kehitysvammaisten liikunta, uimahalli klo 14.00-15.00 Amputaatioryhmä, uimahalli (60 ) klo

Lisätiedot

Voimaa vanhuuteen iäkkäiden terveysliikuntaohjelma 18.10.2011

Voimaa vanhuuteen iäkkäiden terveysliikuntaohjelma 18.10.2011 Voimaa vanhuuteen iäkkäiden terveysliikuntaohjelma 18.10.2011 KEHITTÄMIS- JA JUURRUTUSSUUNNITELMA Kehittämis- ja juurrutussuunnitelman pohjana ovat kunnan yhteistyöryhmän tekemä alkukartoitus iäkkäiden

Lisätiedot

Miten liikunta- ja mielenterveysalan kehittämislinjauksia viedään eteenpäin? 28.8.2015 Satu Turhala (SMS) ja Teijo Pyykkönen (LTS)

Miten liikunta- ja mielenterveysalan kehittämislinjauksia viedään eteenpäin? 28.8.2015 Satu Turhala (SMS) ja Teijo Pyykkönen (LTS) Miten liikunta- ja mielenterveysalan kehittämislinjauksia viedään eteenpäin? 28.8.2015 Satu Turhala (SMS) ja Teijo Pyykkönen (LTS) Kehittämislinjaukset 2/15 27.8.2015 3 Helsingin rautatieasemalla oli meneillään

Lisätiedot

SYYSKAUDEN OHJELMA 2013 Ryhmät alkavat maanantaina 2.9 ja päättyvät viikolla 50/51. Kertoja on 15

SYYSKAUDEN OHJELMA 2013 Ryhmät alkavat maanantaina 2.9 ja päättyvät viikolla 50/51. Kertoja on 15 KUNTOKEIDAS SANDELS Kalliolan Senioripalvelusäätiö Kuntokeidas Sandels Välskärinkatu 4 B, 00260 Helsinki Puh. (09) 4368 8070 Sisäänkäynti: katutaso, B-ovi, hissi/portaat pohjakerrokseen SYYSKAUDEN OHJELMA

Lisätiedot

Vammaisneuvoston sihteeri Päivi Aaltonen Kotikuja VIRRAT puh

Vammaisneuvoston sihteeri Päivi Aaltonen Kotikuja VIRRAT puh Virtain kaupunki VAMMAISNEUVOSTO 17.1.2017 ALUEELLA TOIMIVIEN ELÄKELÄIS- JA VAMMAISJÄRJESTÖJEN yms. + VIRTAIN VAMMAIS- JA VANHUSNEUVOSTON YHTEYSTIEDOT Muistathan ilmoittaa järjestönne yhteystiedoissa tapahtuvista

Lisätiedot

RINVA. Riihimäen Seudun Invalidit ry. www.rinva.fi - www.helppoliikkua.fi - www.invalidiliitto.fi

RINVA. Riihimäen Seudun Invalidit ry. www.rinva.fi - www.helppoliikkua.fi - www.invalidiliitto.fi RINVA Riihimäen Seudun Invalidit ry 2016 www.rinva.fi - www.helppoliikkua.fi - www.invalidiliitto.fi RINVA Riihimäen Seudun Invalidit ry. Invalidiliiton paikallisyhdistyksenä RINVA-Riihimäen Seudun Invalidit

Lisätiedot

ERITYISLIIKUNTAKALENTERI syksy 2015 kevät 2016

ERITYISLIIKUNTAKALENTERI syksy 2015 kevät 2016 ERITYISLIIKUNTAKALENTERI syksy 2015 kevät 2016 Kalajoen erityisliikuntakalenterista löydät alueella toimivat eri toimijoiden järjestämät erityisliikuntaryhmät. Kalenteriin listatut ryhmät soveltuvat pitkäaikaissairaiden,

Lisätiedot

LIIKUNTATOIMEN ROOLI TULEVAISUUDEN KUNNASSA ITÄSUOMALAISTEN LIIKUNTAVIRANHALTIJOIDEN TYÖKOKOUS LEPPÄVIRTA

LIIKUNTATOIMEN ROOLI TULEVAISUUDEN KUNNASSA ITÄSUOMALAISTEN LIIKUNTAVIRANHALTIJOIDEN TYÖKOKOUS LEPPÄVIRTA LIIKUNTATOIMEN ROOLI TULEVAISUUDEN KUNNASSA ITÄSUOMALAISTEN LIIKUNTAVIRANHALTIJOIDEN TYÖKOKOUS LEPPÄVIRTA 12.10.2016 Kuntalaisten mielipiteiden huomiointi Kiteen kuntakysely: Mitkä seikat vaikuttavat liikunnan

Lisätiedot

Valttien palaute. Väliraportti AKSELI MAKKONEN

Valttien palaute. Väliraportti AKSELI MAKKONEN Valttien palaute Väliraportti 26.11.2016 AKSELI MAKKONEN 146 vastausta 23.11.2016 mennessä Suurin osa opiskelijoita Millä alalla toimit tai opiskelet? Muu kasvatusala Hoitoala Muu, mikä? Liikunta ja vapaa-aika

Lisätiedot

Voimaa vanhuuteen iäkkäiden terveysliikuntaohjelma

Voimaa vanhuuteen iäkkäiden terveysliikuntaohjelma Voimaa vanhuuteen iäkkäiden terveysliikuntaohjelma 18.10.2011 KEHITTÄMIS- JA JUURRUTUSSUUNNITELMA Kehittämis- ja juurrutussuunnitelman pohjana ovat kunnan yhteistyöryhmän tekemä alkukartoitus iäkkäiden

Lisätiedot

Kohti toimintakykyä edistäviä toimintatapoja

Kohti toimintakykyä edistäviä toimintatapoja Kohti toimintakykyä edistäviä toimintatapoja Miksi Voimaa vanhuuteen -ohjelma? Tiedetään, että Liikkumiskyvyn ongelmat, muistisairaudet, alakulo ja yksinäisyys jouduttavat koti- tai laitoshoitoon siirtymistä

Lisätiedot

Vammaisneuvoston toimintasäännön muuttaminen ja vammaisneuvoston 2013-2016 nimeäminen

Vammaisneuvoston toimintasäännön muuttaminen ja vammaisneuvoston 2013-2016 nimeäminen Vammaisneuvosto 4 31.01.2013 Kaupunginhallitus 90 11.02.2013 Kaupunginvaltuusto 34 18.02.2013 Vammaisneuvoston toimintasäännön muuttaminen ja vammaisneuvoston 2013-2016 nimeäminen 202/00.00.01.06/2013

Lisätiedot

Liikunta ja osallisuus -hanke, Mikkelin työpaja I, 1.12.2015

Liikunta ja osallisuus -hanke, Mikkelin työpaja I, 1.12.2015 1 Liikunta ja osallisuus -hanke, Mikkelin työpaja I, 1.12.2015 Tehtävä 1: Miten Mikkelin liikunta- ja vapaa-ajan toimijoiden verkostoitumista ja yhteistyötä voitaisiin edistää? Mitä haluaisitte tehdä yhdessä?

Lisätiedot

Oman toiminnan esittely Eläkeliiton Joutsan yhdistys ry. Kumppanuuspöytä Maija Salonen

Oman toiminnan esittely Eläkeliiton Joutsan yhdistys ry. Kumppanuuspöytä Maija Salonen Oman toiminnan esittely Eläkeliiton Joutsan yhdistys ry Kumppanuuspöytä 08.11.2016 Maija Salonen Eläkeliitto numeroina Kattojärjestö Eläkeliitto - jäsenmäärä 130000 jäsentä - 20 piiriä - 403 paikallisyhdistystä

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA. Aika: 25.01.2016 klo 9-10.50. Kartanokoti, Haverintie 27, 21900 Yläne. Paikka:

PÖYTYÄN KUNTA. Aika: 25.01.2016 klo 9-10.50. Kartanokoti, Haverintie 27, 21900 Yläne. Paikka: 25.01.2016 1. Aika: 25.01.2016 klo 9-10.50 Paikka: Kartanokoti, Haverintie 27, 21900 Yläne Paikalla: Veikko Rantala, Auranmaan kansalliset seniorit Seppo Eskola, Pöytyän sotaveteraanit Jaakko Mäkelä, Eläkeliiton

Lisätiedot

VoiTas-projekti Nurmijärvellä

VoiTas-projekti Nurmijärvellä VoiTas-projekti 2003-2006 Nurmijärvellä Liikuntapalvelut oma tulosalue sosiaali- ja terveystoimen toimialalla asukkaita: vuonna 2003 36 000 vuonna 2011 40 000 kolme isoa päätaajamaa: Kirkonkylä Klaukkala

Lisätiedot

Palveluja ikäihmisille Vanhuspalvelulaki ja uudet mahdollisuudet?

Palveluja ikäihmisille Vanhuspalvelulaki ja uudet mahdollisuudet? Palveluja ikäihmisille Vanhuspalvelulaki ja uudet mahdollisuudet? Kotona kokonainen elämä, Hyvinkää6.9.2013 Sirpa Andersson, erikoistutkija VTT, THL, ikäihmisten palvelut -yksikkö 1 Esittelen: vanhuspalvelulakia

Lisätiedot

Asialista. Aika 13.8.2014 klo 11:35-13:00. Paikka Jokioisten kunnantalo. 1. Pj. avasi kokouksen klo 11.35.

Asialista. Aika 13.8.2014 klo 11:35-13:00. Paikka Jokioisten kunnantalo. 1. Pj. avasi kokouksen klo 11.35. 1 2 Sivistyspalvelut- työryhmä Kokous 2/2014 Aika 13.8.2014 klo 11:35-13:00 Paikka Jokioisten kunnantalo Läsnä: Jokelainen Martti, Tammelan kunta, puheenjohtaja, martti.jokelainen@tammela.fi Keskitalo

Lisätiedot

Henkilökohtaisen avun hakeminen. Työpaja

Henkilökohtaisen avun hakeminen. Työpaja Henkilökohtaisen avun hakeminen Työpaja 10.10.2013 Vammaispalvelulaki - Henkilökohtainen apu liittyy vammaispalvelulakiin. - Vammaispalvelulaki uudistui 1.9.2009. - Vammaispalvelulakia muutettiin, jotta

Lisätiedot

EVIJÄRVEN KUNNAN VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2005-2008

EVIJÄRVEN KUNNAN VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2005-2008 1 EVIJÄRVEN KUNNAN VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2005-2008 Johdanto Vammaispoliittisen ohjelman on laatinut Evijärvellä järjestöjen edustajista ja viranhaltijoista koostunut työryhmä. Vammaispoliittinen

Lisätiedot

Kohti yhteistä liikuntaa. Soveltava liikunta SoveLin strategia

Kohti yhteistä liikuntaa. Soveltava liikunta SoveLin strategia Kohti yhteistä liikuntaa Soveltava liikunta SoveLin strategia Kohti yhteistä liikuntaa SoveLin strategia 2009 2012 Soveltava Liikunta SoveLi ry Työryhmä Heidi Hölsömäki (toim.) leena Jokinen Sari Kivimäki

Lisätiedot

KESKUSTA - NUOTTASAAREN SUURALUEIDEN IKÄIHMISTEN LIIKUNTAMAHDOLLISUUDET KEVÄT 2015

KESKUSTA - NUOTTASAAREN SUURALUEIDEN IKÄIHMISTEN LIIKUNTAMAHDOLLISUUDET KEVÄT 2015 Oulun kaupunki /Hyvinvointipalvelut/Ikäihmisten hyvinvointi KESKUSTA - NUOTTASAAREN SUURALUEIDEN IKÄIHMISTEN LIIKUNTAMAHDOLLISUUDET KEVÄT 2015 Ohjattuihin liikuntaryhmiin pitää ilmoittautua, ellei erikseen

Lisätiedot

Miten se meitä liikuttaa? Suomalaisten liikunta- ja urheiluharrastukset Päivi Berg

Miten se meitä liikuttaa? Suomalaisten liikunta- ja urheiluharrastukset Päivi Berg Miten se meitä liikuttaa? Suomalaisten liikunta- ja urheiluharrastukset 1981 2002 Päivi Berg Vuonna 2002 talvella vähintään kerran viikossa liikkui 87 %, kesällä 88 % väestöstä Nuorten kokonaan liikuntaa

Lisätiedot

Ikäinnovaatio hanke

Ikäinnovaatio hanke Ikäinnovaatio 2012-2014 hanke http://www.uef.fi/ikainnovaatio 30.5.2013 Paronen, Elsa Ropponen, Katja Ahonen, Tommi Hämäläinen, Susanne Tutkimustulokset -esityksen eteneminen 1)Tutkimus asetelma 2) Kyselyyn

Lisätiedot

Tulos vertailulukujärjestyksessä

Tulos vertailulukujärjestyksessä 1 / 5 I Vaalipiiri 1 Viitasalo Mikko 10 Kokoomus 975 5197,00 valittu 2 Leppiniemi Raili 12 Sitoutumattomat 1674 3262,00 valittu 3 Rautava Risto 8 Kokoomus 737 2598,50 valittu 4 Heinäluoma Eero 16 SDP 1299

Lisätiedot

KUNTO-TAMMEN KUNTOSALI INFO

KUNTO-TAMMEN KUNTOSALI INFO KUNTO-TAMMEN KUNTOSALI INFO KUNTO-TAMMEN KUNTOSALI (kuusitie 4 Tammela) Tarkoitettu yli 60 vuotiaille henkilöille. Yleisillä vuoroilla kaikki yli 18v. naiset saavat käyttää salia. Avataan maanantaina 12.9.2016

Lisätiedot

KARKKILAN LIIKUNTA- JA NUORISOTOIMEN HINNASTO

KARKKILAN LIIKUNTA- JA NUORISOTOIMEN HINNASTO KARKKILAN LIIKUNTA- JA NUORISOTOIMEN HINNASTO 1.1.2016 KARKKILAN VAPAA-AIKALAUTAKUNTA HINTOJEN MÄÄRÄYTYMINEN Karkkilalaiset liikunta- ja nuorisoyhdistykset - hinnat koskevat rekisteröityneitä Karkkilalaisia

Lisätiedot

Salvan kuntoutus FYSIOTERAPIA JA TOIMINTATERAPIA. Anne Lehtinen. Ilolankatu SALO Vastaava fysioterapeutti

Salvan kuntoutus FYSIOTERAPIA JA TOIMINTATERAPIA. Anne Lehtinen. Ilolankatu SALO  Vastaava fysioterapeutti Salvan kuntoutus FYSIOTERAPIA JA TOIMINTATERAPIA Anne Lehtinen Vastaava fysioterapeutti 044 7213 358 Ilolankatu 6 24240 SALO www.salva.fi s SALVAN FYSIOTERAPIA ILOLANSALOSSA Tarjoamme ajanmukaiset tilat

Lisätiedot

Ikäinnovaatio hanke

Ikäinnovaatio hanke Ikäinnovaatio 2012-2014 hanke http://www.uef.fi/ikainnovaatio 29.5.2013 Paronen, Elsa Ropponen, Katja Ahonen, Tommi Hämäläinen, Susanne Tutkimustulokset -esityksen eteneminen 1)Tutkimus asetelma 2) Kyselyyn

Lisätiedot

Katsaus Juvan Voimaa vanhuuteen -kehittämistyöhön 2010-2013

Katsaus Juvan Voimaa vanhuuteen -kehittämistyöhön 2010-2013 Katsaus Juvan Voimaa vanhuuteen -kehittämistyöhön 2010-2013 Kesäkuu 2014 Voimaa vanhuuteen -kehittämistyö Voimaa vanhuuteen -ohjelman päämääränä on edistää toimintakyvyltään heikentyneiden ikäihmisten

Lisätiedot

Lisää liikettä Liikunta Parempia tuloksia - Urheilu

Lisää liikettä Liikunta Parempia tuloksia - Urheilu Lisää liikettä Liikunta Parempia tuloksia - Urheilu Alueellinen terveysliikuntasuunnitelma Suunnitelma tehtiin yhdessä: Sairaanhoitopiiri - Normiohjaus - Osaaminen UKK-Instituutti - Informaatio-ohjaus

Lisätiedot

LIIKU OMIN VOIMIN - TERVEYSLIIKUNTAHANKE

LIIKU OMIN VOIMIN - TERVEYSLIIKUNTAHANKE LIIKU OMIN VOIMIN - TERVEYSLIIKUNTAHANKE Hanke esittely vuodelle 2016 Liikunta on lääkettä! Liikunta missä muodossa tahansa on kaikkein tärkeintä. Sinä itse päätät miten sinä liikut, mitä sinä syöt, mitä

Lisätiedot

1 KÄYTTÖTALOUSOSA. Tuloslaskelma 7.5.2015 Tammikuu-Huhtikuu 2015 400 Liikuntalautakunta

1 KÄYTTÖTALOUSOSA. Tuloslaskelma 7.5.2015 Tammikuu-Huhtikuu 2015 400 Liikuntalautakunta 1 KÄYTTÖTALOUSOSA Liikuntalautakunta Tuloslaskelma 7.5.2015 Tammikuu-Huhtikuu 2015 400 Liikuntalautakunta muutosten jälk. TOT2015 TOT-% TOT2014 TP2014 Toimintatuotot 745150 745150 288515 38,7 284441 845490

Lisätiedot

Toimintakeskus Kreivinaika, Brahenkatu 12-14, 92100 Raahe. Paldanius, Jari Toivola, Marjatta Lumijärvi, Liisa kh:n edustaja poissa

Toimintakeskus Kreivinaika, Brahenkatu 12-14, 92100 Raahe. Paldanius, Jari Toivola, Marjatta Lumijärvi, Liisa kh:n edustaja poissa RAAHEN VAMMAISNEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 2 / 2015 Aika: 4.5.2015, klo 17.30 18.55 Paikka: Toimintakeskus Kreivinaika, Brahenkatu 12-14, 92100 Raahe Sorjamaa, Eija puheenjohtaja Pelkonen, Eino varapuheenjohtaja

Lisätiedot

HYVINVOINTI JA LIIKUNTA

HYVINVOINTI JA LIIKUNTA HYVINVOINTI JA LIIKUNTA 20.5.2016 liikuntavastaava Antti Anttonen 1.Yleistä UKK-instituutti tuottaa tutkittuja ja vaikuttavia käytäntöjä liikkumattomuuden vähentämiseen ja terveysliikunnan edistämiseen.

Lisätiedot

SOVELTAVA LIIKUNTA EURASSA MYÖS IKÄIHMISTEN LIIKUNTARYHMÄT SYKSY / KEVÄT 2016. Euran liikuntapalvelut kevätpainos

SOVELTAVA LIIKUNTA EURASSA MYÖS IKÄIHMISTEN LIIKUNTARYHMÄT SYKSY / KEVÄT 2016. Euran liikuntapalvelut kevätpainos SOVELTAVA LIIKUNTA EURASSA MYÖS IKÄIHMISTEN LIIKUNTARYHMÄT SYKSY / KEVÄT 2016 Euran liikuntapalvelut kevätpainos Tästä kalenterista löydät Euran alueella toimivat eri toimijoiden järjestämät soveltavan

Lisätiedot

TYÖIKÄISET. Liikkuuko Pieksämäki? projektin väliraportin tiivistelmä

TYÖIKÄISET. Liikkuuko Pieksämäki? projektin väliraportin tiivistelmä TYÖIKÄISET Liikkuuko Pieksämäki? projektin väliraportin tiivistelmä MIHIN TIEDOT PERUSTUVAT? Sähköiseen kyselyyn vastasi 321 täysi-ikäistä pieksämäkeläistä, joista 67 prosenttia oli naisia ja 33 prosenttia

Lisätiedot

ELOKUUN EXTRAT VIIKOT SYYSKAUDEN 2016 OHJELMA Ryhmät alkavat maanantaina ja päättyvät viikolla 49 Kertoja on 15.

ELOKUUN EXTRAT VIIKOT SYYSKAUDEN 2016 OHJELMA Ryhmät alkavat maanantaina ja päättyvät viikolla 49 Kertoja on 15. KUNTOKEIDAS SANDELS Kalliolan Senioripalvelusäätiö Kuntokeidas Sandels Välskärinkatu 4 B, 00260 Helsinki Puh. 045 7731 13 44 Sisäänkäynti: katutaso, B-ovi, hissi/portaat pohjakerrokseen ELOKUUN EXTRAT

Lisätiedot

esteettömyysselvitys s. 1 / 7 ESTEETTÖMYYSSELVITYS Hankkeen nimi: Savonia-ammattikorkeakoulu Oy, Opiskelijankatu 3

esteettömyysselvitys s. 1 / 7 ESTEETTÖMYYSSELVITYS Hankkeen nimi: Savonia-ammattikorkeakoulu Oy, Opiskelijankatu 3 esteettömyysselvitys s. 1 / 7 ESTEETTÖMYYSSELVITYS Hankkeen nimi: Savonia-ammattikorkeakoulu Oy, Opiskelijankatu 3 Kunta: Varkaus Päivämäärä: 13.12.2016 esteettömyysselvitys s. 2 / 7 KOHTEEN YHTEYSTIEDOT

Lisätiedot

Oman toiminnan esittely Eläkeliiton Joutsan yhdistys ry. Kumppanuuspöytä Maija Salonen

Oman toiminnan esittely Eläkeliiton Joutsan yhdistys ry. Kumppanuuspöytä Maija Salonen Oman toiminnan esittely Eläkeliiton Joutsan yhdistys ry Kumppanuuspöytä 08.11.2016 Maija Salonen Eläkeliitto numeroina Kattojärjestö Eläkeliitto - jäsenmäärä 130000 jäsentä - 20 piiriä - 403 paikallisyhdistystä

Lisätiedot

Kehitysvammaisten asumispalveluiden suunnitelma Säkylän kunta

Kehitysvammaisten asumispalveluiden suunnitelma Säkylän kunta Kehitysvammaisten asumispalveluiden suunnitelma 2016 Säkylän kunta Sisällysluettelo 1. Johdanto... 2 2. Asumispalveluiden laatusuositus... 2 3. Asumispalveluiden nykytilanne Säkylässä... 2 4. Suunnitelmissa/rakenteilla

Lisätiedot

Katsaus Savitaipaleen Voimaa vanhuuteen -kehittämistyöhön

Katsaus Savitaipaleen Voimaa vanhuuteen -kehittämistyöhön Katsaus Savitaipaleen Voimaa vanhuuteen -kehittämistyöhön 2012 2015 Heli Starck ja Mika Simonen Toukokuu 2015 Voimaa vanhuuteen -kehittämistyö Voimaa vanhuuteen -ohjelman päämääränä on edistää toimintakyvyltään

Lisätiedot

Lisätietoja: Berit Tamminen, puh

Lisätietoja: Berit Tamminen, puh Halli Lisätietoja: Berit Tamminen, puh. 040 752 1138 Palvelupäivä 1.2.2017 Hallin Palvelutalo Palvelupäivän sauna, jumppa, lehtienluku ja iltapäivän viriketuokio Hallin Palvelutalo Palvelupäivässä kävijöille

Lisätiedot

Tampereen kaupungin avustustoiminnan uudistaminen

Tampereen kaupungin avustustoiminnan uudistaminen Tampereen kaupungin avustustoiminnan uudistaminen Toiminta-avustuskokonaisuuksien kriteerit vuonna 2015 (Lasten ja nuorten palvelujen sekä ikäihmisten palvelujen lautakunta) 1 Lautakunnat päättävät tarkemmista

Lisätiedot

Vuosiseuranta 2011: Yleisosio (lomake 1)

Vuosiseuranta 2011: Yleisosio (lomake 1) 5% valmiina Tulosta Vuosiseuranta 2011: Yleisosio (lomake 1) 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tämä lomake koostuu seuraavista osioista: Taustatiedot Yleiset kuntaa koskevat kysymykset Iäkkäiden terveysliikunnan toteuttaminen

Lisätiedot

Katsaus Luumäen Voimaa vanhuuteen -kehittämistyöhön 2012 2015

Katsaus Luumäen Voimaa vanhuuteen -kehittämistyöhön 2012 2015 Katsaus Luumäen Voimaa vanhuuteen -kehittämistyöhön 2012 2015 Heli Starck ja Mika Simonen Toukokuu 2015 Voimaa vanhuuteen -kehittämistyö Voimaa vanhuuteen -ohjelman päämääränä on edistää toimintakyvyltään

Lisätiedot

Miten Kehas-ohjelma vaikutti ja miten tästä eteenpäin?

Miten Kehas-ohjelma vaikutti ja miten tästä eteenpäin? Miten Kehas-ohjelma vaikutti ja miten tästä eteenpäin? Susanna Hintsala, Kehitysvammaliitto Kuntaseminaari Eskoossa 28.10.2016 1 11/8/2016 YK-sopimus ja asuminen 9 art. Varmistetaan vammaisten henkilöiden

Lisätiedot

Sote valmistelu Kanta-Hämeessä

Sote valmistelu Kanta-Hämeessä Sote valmistelu Kanta-Hämeessä Marjo Lindgren 14.9.2015 Hämeen parasta kehittämistä! Mikä Sote III- hanke? Jatkoa edellisten valtakunnallisten sotekierrosten valmistelulle Kanta-Hämeen yhteinen tavoite

Lisätiedot

SELVITYS Esteetön Espoo -tunnus yrityksille ja palveluille

SELVITYS Esteetön Espoo -tunnus yrityksille ja palveluille SELVITYS Esteetön Espoo -tunnus yrityksille ja palveluille 1 (5) VASTAUSOHJE Täytetty lomake pyydetään palauttamaan sähköpostin liitteenä osoitteeseen: esteeton.espoo@espoo.fi Tämän lomakkeen tarkoituksena

Lisätiedot

OHJEET KUNTOSALIN KÄYTTÄJILLE!

OHJEET KUNTOSALIN KÄYTTÄJILLE! OHJEET KUNTOSALIN KÄYTTÄJILLE! 18.10.2016 Kuntosali sijaitsee Monitoimitalolla, os. Kristiinantie 17 A, 64900 Isojoki Kuntosalille päästäksesi tarvitset oman poletin Kuntosalin käyttövuorot ovat luettavissa

Lisätiedot

VAPAA-AIKATOIMEN HINNASTO 2015 voimassa 1.2. alkaen. sis. alv. Jäähalli. Kaupungin koulut ja päiväkodit. 26,50 /h. Muut koulut.

VAPAA-AIKATOIMEN HINNASTO 2015 voimassa 1.2. alkaen. sis. alv. Jäähalli. Kaupungin koulut ja päiväkodit. 26,50 /h. Muut koulut. VAPAA-AIKATOIMEN HINNASTO 2015 voimassa 1.2. alkaen Jäähalli Kaupungin koulut ja päiväkodit Muut koulut sis. alv 26,50 /h 60,00 /h Jääurheilua harrastavat seurat (1.9. - 31.3.) 45,50 /h Juniorit (alle

Lisätiedot

KESKUSTA - NUOTTASAAREN SUURALUEIDEN

KESKUSTA - NUOTTASAAREN SUURALUEIDEN KESKUSTA - NUOTTASAAREN SUURALUEIDEN IKÄIHMISTEN LIIKUNTAMAHDOLLISUUDET KEVÄT 2017 Ohjattuihin liikuntaryhmiin on ilmoittautuminen, ellei erikseen muuta mainita. Oulun uimahallin vesivoimisteluun ja KunnonLähteen>65

Lisätiedot

2. Kehittämistyön onnistuminen ja yhteistyöryhmien toiminta

2. Kehittämistyön onnistuminen ja yhteistyöryhmien toiminta 18.5.2012 VuosiSeurannan 2011 tuloksia, kuntaryhmä 1 Voimaa vanhuuteen -ohjelman ensimmäisenä valittu kuntaryhmä (Hämeenlinna, Iitti, Jalasjärvi-Ilmajoki-Kurikka (JIK-peruspalveluliike-laitoskuntayhtymä),

Lisätiedot

JYRÄNGÖN KOULU HEINOLA

JYRÄNGÖN KOULU HEINOLA JYRÄNGÖN KOULU HEINOLA -LIIKUTTAVAN HYVÄ KOULU- www.liikkuvakoulu.fi JYRÄNGÖN KOULU 1,5 sarjainen alakoulu Oppilaita noin 200 Opettajia ja avustajia n. 15 henkilöä Koulussa panostettu koululiikunnan kehittämistoimintaan

Lisätiedot

Vanhusneuvostokysely 2012

Vanhusneuvostokysely 2012 Vanhusneuvostokysely 2012 Kysely numero 4/83/2012 Marraskuu 2012 Kunta Tässä kyselyssä vanhusneuvostolla tarkoitetaan vanhusneuvostoja, vastaavia muulla nimellä toimivia yhteistyöelimiä (esimerkiksi ikäihmisten

Lisätiedot

Esitykset vammaisneuvoston nimeämiseksi toimikaudelle

Esitykset vammaisneuvoston nimeämiseksi toimikaudelle Vammaisneuvosto 62 07.12.2010 Kaupunginhallitus, julkinen 12 17.01.2011 Esitykset vammaisneuvoston nimeämiseksi toimikaudelle 2011-2012 VAMMNEUV 62 Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista

Lisätiedot

VANH 22 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 23 VANH 23 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 23

VANH 22 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 23 VANH 23 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 23 4/2012 17.9.2012 Asiat VANH 22 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 23 VANH 23 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 23 VANH 24 VANHUSTENVIIKON 7.-14.10.2012 SUUNNITTELUA 24 VANH 25 FINNENTIEN LIIKENNEJÄRJESTELYT

Lisätiedot

Lounais-Suomen alueen hyvinvointikertomus 2015 Satakunta ja Varsinais-Suomi -

Lounais-Suomen alueen hyvinvointikertomus 2015 Satakunta ja Varsinais-Suomi - Lounais-Suomen alueen hyvinvointikertomus 2015 Satakunta ja Varsinais-Suomi - Lisää viraston nimi, tekijän nimi ja osasto 20.4.2015 1 Terveydenhuoltolaki 12 Kunnan on seurattava asukkaittensa terveyttä

Lisätiedot

Kelan järjestämä vaativa lääkinnällinen kuntoutus 1.1.2016 alkaen

Kelan järjestämä vaativa lääkinnällinen kuntoutus 1.1.2016 alkaen Kelan järjestämä vaativa lääkinnällinen kuntoutus 1.1.2016 alkaen Minna Rantanen, Kela Läntinen vakuutuspiiri TYKS 17.5.2016 Saajat Vaikeavammaisten lääkinnällisen kuntoutuksen / vaativan lääkinnällisen

Lisätiedot

LIIKUNTAKYSELY RAPORTTI

LIIKUNTAKYSELY RAPORTTI 2013 LIIKUNTAKYSELY RAPORTTI RAUTALAMMIN KUNTA LIIKUNTATOIMI Liikuntakysely Rautalammin kunnan työikäisille (16-64v.) toteutettiin tammi-helmikuussa 2013. Liikuntakyselyn tavoitteena oli kartoittaa työikäisten

Lisätiedot

Päivitetty liikuntakalenteri kevät 2014

Päivitetty liikuntakalenteri kevät 2014 Päivitetty liikuntakalenteri kevät 2014 Kaikissa ryhmissä tilaa! Maanantai Klo 9.00 10.00 Vertaisohjattu kuntopiiri 65+, 13.1. 26.5.2014 Ilmoittautumiset ja lisätietoja ma-pe klo 9 10 Liperin terveystoimi

Lisätiedot

Kehittämis- ja juurrutussuunnitelma Voimaa vanhuuteen -ohjelman kunnille 1

Kehittämis- ja juurrutussuunnitelma Voimaa vanhuuteen -ohjelman kunnille 1 Kehittämis- ja juurrutussuunnitelma Voimaa vanhuuteen -ohjelman kunnille 1 Paikallinen Voimaa vanhuuteen -hanke Kehittämistyön päämäärä kunnassa Iäkkäiden liikkumiskyky ja kotikuntoisuus säilyy, kun toimintakykyä

Lisätiedot

PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Vammaisneuvosto LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Vammaisneuvosto LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 9 Vammaisneuvosto 30.09.2015 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Sivu 7 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN 11 8 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 12 9 TUTUSTUMINEN HÄMEENKYRÖN

Lisätiedot

PERUSTURVAN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT

PERUSTURVAN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT PERUSTURVAN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT Kriittiset menestystekijät: Asiat, joissa on onnistuttava, jotta tavoitteet toteutuisivat. Kriittiset menestystekijät ovat tärkeitä ja sellaisia joihin organisaatio

Lisätiedot

Valtakunnallisen liikuntapolitiikan tavoitteet Seminaari liikuntapaikkarakentamisesta

Valtakunnallisen liikuntapolitiikan tavoitteet Seminaari liikuntapaikkarakentamisesta Valtakunnallisen liikuntapolitiikan tavoitteet Seminaari liikuntapaikkarakentamisesta 14.5.2012 Johtaja Harri Syväsalmi Opetus- ja kulttuuriministeriö/liikuntayksikkö Hallitusohjelma - liikuntapolitiikka

Lisätiedot