Rakennusfoorumi Kuntien toimitilat

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Rakennusfoorumi 2.6.2015 Kuntien toimitilat"

Transkriptio

1 Rakennusfoorumi Kuntien toimitilat Toimitilojen omistajuus ja omistajaohjauksen kehittäminen Alaotsikko Trade Gothic light 30pt Mauri Koistinen, Lahden Tilakeskus

2 Lähiaikojen tapahtumia Lahdessa LAHTI NASTOLA KUNTALIITOS TORIPARKKI AVATTIIN TORIN AVAJAISET PIDETTIIN KÄVELYKESKUSTA MUOTOUTUU (TORIYMPÄRISTÖ & ALEKSANTERINKATU) Kaupungin strategiassa esitetään, että alueen yhdyskuntarakennetta ja liikennejärjestelmää kehitetään kevyen ja julkisen liikenteen ehdoilla sekä edistäen asukkaiden viihtyisyyttä, terveyttä ja hyvinvointia. Kaupallista keskustaa vahvistetaan ja ympäristön laatua kohennetaan. MATKAKESKUS VALMISTUU SYKSYLLÄ 2015 Seutu ja kaukoliikenneterminaali rautatieaseman naapuriksi, myös lähiliikenteen solmukohta POHJOISMAISTEN HIIHTOLAJIEN MM KISAT KEVÄT 2017

3 Pidemmällä aikajanalla ETELÄISEN KEHÄTIEN SUUNNITTELU KÄYNNISSÄ Mannerheiminkatu (nyk. vt12) osaksi katuverkkoa RADANVARREN ALUEITA KEHITETÄÄN Radanvarren alueesta tulee Lahden ydinkeskustaan kiinnittyvä tiivis ja urbaani kaupunginosa. Alueella yhdistyvät liike elämän ja asumisen toiminnot sekä kattavat yksityiset ja julkiset palvelut. YKSITYISTÄ RAKENTAMISTA JA UUSISTA HOTELLIHANKKEISTA ALUSTAVIA SUUNNITELMIA Satama, Mukkula, Teivaanrinne, Ranta Kartano, Radanvarsi, ydinkeskusta PALVELUVERKOISSA TAPAHTUU LAMK Kampus Niemeen , Koulu ja päiväkotiverkkoa uudistetaan, Soten pääterveysasema ja lähiklinikat sekä avopalvelut, sähköinen asiointi lisääntyy, yhteispalvelupisteet

4 KIINTEISTÖNOMISTUSTEN HALLINTA LAHDESSA Julkisen palvelu Tuotannon tilat Asuminen Toimitilayhtiöt Infra tilat Konsernin muu tilaomaisuus Kuntayhtymät (PHKK & PHSOTEY) LahdenTalot konserni Lahden Tilakeskus Oppilastalot Oy Vanhusten asuntosäätiö Lahden Tilatalot Oy Lahden Hallit Oy Osaamiskiinteistöt Oy Lahden Pysäköinti Oy Hansaparkki Oy Koy Siltavouti Lahden Sairaalaparkki Oy Konserniyhtiöt ja yhteisöt Osakkuusyhtiöt

5 TOIMITILAKYSELY HUHTI TOUKOKUUSSA 2015 PHSOTEY Päijät-Hämeen koulutuskonserni kuntayhtymä Nastolan kunta Nastolan Yrityspalvelu Oy Nastolan Virastotalo KOy Kiint Oy Lahden Sammonkatu 8 Kiint Oy Lahden Siltavouti Lahden Hallit Oy Lahden Jäähalli Oy Lahden Pysäköinti Oy Lahden Rudolf Steiner-koulun Talo Oy Lahden Sairaalaparkki Oy Lahden kaupunki / Tilakeskus Lahti Aqua Oy (alakonserni) Lahti Energia Oy (alakonserni) Valma Oy Lahden Terveystalo Oy Lahden Tilatalot Oy Osaamiskiinteistöt Oy Radio- ja tv-museosäätiö

6 TOIMITILAOMISTUS UUDESSA LAHTI KONSERNISSA Rakennukset, lkm 600 lkm Lahti Nastola Lahden yhtiöt 15 Nastolan yhtiöt 478 Yhteensä Tilanne 05/2015 Lisäksi tuotantolaitostiloja yli m 2, Lahti Energia (88 %) ja Lahti Aqua (12 %) sekä sairaalatilat m 2 (PHSOTEY) Toimitilat, m Panostaminen rakennuskannan tuottokyvyltään arvokkaampaan osaan tuottaa omistajalleen enemmän! toimitilat m Lahti Nastola Lahden yhtiöt Nastolan yhtiöt Yhteensä

7 TEKN. VAJAAKÄYTTÖ TOIMITILOISSA (05/2015) Toimitilaomistusten vajaakäyttö, hum 2 ja % pinta alasta Yhteensä 6% Nastolan yhtiöt 10% Lahden yhtiöt 5% Nastola Lahti 5% 8% Osa vajaakäyttöisestä tilakannasta odottamassa purkamista tai realisointia Tiloja tyhjillään, hum 2

8 VUOKRAUSTOIMINTA (ulosvuokraus 05/2015) Ulosvuokratut tilat, hum 2 ja % omistetusta tilakannasta % Toimitilaa, hum % % % % Lahti Nastola Lahden yhtiöt Nastolan yhtiöt Yhteensä

9 VUOKRAUSTOIMINTA (sisään vuokraaminen 05/2015) Vuokralle ottaminen, m Lahti Nastola Lahden yhtiöt Nastolan yhtiöt Yhteensä Vuokralle otetut tilat kaupunkikonsernin muista yksiköistä Vuokralle otetut tilat toimitilamarkkinoilta Vuokralle otettujen tilojen yhteenlaskettu huoneistoala

10 Kuntaomistajan erityiskysymyksiä PULLONKAULAT: Kiinteistöjen merkityksen ymmärtäminen päätöksenteossa (omaisuuden hoito, palvelutuotanto) Päätöksenteon lyhyt aikajänne ja pirstaleisuus Omistusten hajaantuminen kunnan sisällä (suorat omistukset, yhtiöt ja muut yhteisöt, vuokratilat, tilakannan monimuotoisuus) Palveluverkon muutospaineet ja kyky joustaa haluttuun suuntaan Korjausvelan kasvun ja käyttötalousvaikutusten hillitseminen Kunnan kasvuhakuisuus vai taantuminen?

11 Kuntaomistajan erityiskysymyksiä MAHDOLLISUUKSIA: Strategialähtöisyys Kaupungin taloudenhallinnan luomat muutostarpeet tilakannassa Palveluverkkoa ja palvelukonseptia koskevat kehittämishankkeet Haastavat energiatehokkuustavoitteet Tilakysynnän ja tarjonnan tasapainottaminen vastaaminen väestörakenteen muutoksiin rakennuttamisen elinkaaret, tilojen muuntojoustavuus, korjaustoiminnan oikea aikaisuus Valmistelun ja päätöksenteon vuorovaikutus, raportointi Rakennuskannan jatkuva rationalisointi Oman osaamisen ja palveluiden ulkoistamisen tasapaino

12 TILAKANNAN JA PALVELUVERKON VASTAAVUUS (vahva pelkistys)

13 TILAKANNAN LUOKITTELU

14 KIINTEISTÖNPIDON MONIALAISUUS

15 TILAKANNAN KEHITTÄMISEN VAIKUTUKSIA TOIMINTOJA JA TILOJA KESKITETÄÄN KIINTEISTÖJEN KÄYTTÖÄ MONIPUOLISTETAAN TOIMITILOJEN MUUNNELTAVUUTTA TEHOSTETAAN RAKENNUSKANNAN YMPÄRISTÖTEHOKK UUTTA PARANNETAAN TILAKANNAN PINTA- ALAA VÄHENNETÄÄN - TILATEHOKKUUTTA PARANNETAAN TILOJEN LAATUA JA KÄYTETTÄVYYTTÄ KOHENNETAAN MUUTOKSET PAL- VELUIDEN SAAVU- TETTAVUUDESSA PÄIVÄKÄYTTÖ & ILTAKÄYTTÖ & VAIHTUVA KÄYTTÖ KIINTEISTÄ TYÖPISTEISTÄ LUOPUMISET ENERGIATEHOKKUU S & JÄTEKUORMAN HALLINTA KUSTANNUS -HALLINTA TEHOSTUU TYÖTEHOKKUU S VIIHTYISYYS, TYHY MUUTOS- VASTARINTA KUSTANNUK- SET KASVAA (INV+YP) TYÖYHTEISÖ- VAIKUTUKSET TIIMITILOJEN OSUUS KASVAA OSAAMISTAR- VE KASVAA JA MAKSAA OPPIMINEN TIIMITILOIHIN MUUTOSJOUS- TAVUUDEN TARVE KUSTANNUS - TEHOKKUUS ONNISTUU VAIN TOIMINTOJEN EHDOILLA INVESTOINTIEN TAKAISINMAK- SUAIKA VAIHTUVAT TYÖPISTEET JA ETÄTYÖ TARJONNAN TASAPUOLI- SUUDEN VIIVEET "SIETÄMIS- KYNNYKSEN" SÄÄTÄMINEN YMPÄRISTÖ- TEHOKKUUS IMAGON VAHVISTU- MINEN MUUTOS- VASTARINTA MUUTOSTYÖ -TARPEET VÄHENEVÄT VAIKUTUS REKRY- TOINTIMAHDOL- LISUUKSIIN YHTEISTYÖN MERKITYS KOROSTUU YHTEISKÄYTÖN MAHDOLLI- SUUDET AJOITTUU PITKÄLLE AIKAVÄLILLE TEKNISET VAATIMUKSET KASVAVAT TONTTIEN VAPAU- TUMINEN MUUHUN KÄYTTÖÖN IMAGON VAHVISTU- MINEN LIIKKUMIS- TARVE VÄHENEE KÄYTÖN YHTEEN- SOVITTAMIS- TARVE INVESTOIN- TIEN TARVE TIEDONKULK U TEHOSTUU TOIMINTOJEN JÄRJESTÄMISEEN JOUSTOJA KÄYTÖN RAJAAMIS- TARPEET TEKNIIKKA MONIMUT- KAISTUU MUUTOSTILAN- TEIDEN JOUSTON- VARA KAPENEE YHTEISPALVE- LUT MAHDOL- LISTUVAT JOHTAMIS- TARVE KASVAA LÖYDETÄÄN UUSIA TOIMIN- TATAPOJA KUSTANNUS - MUUTOSTEN HALLINTA TILARATKAI- SUJA VUOKRA- MARKKINOILTA KUSTANNUK -SET VS. HYÖDYT T A L O U D E L L I N E N K Ä Y T T Ö A S T E TILOJA OTETAAN UUTEEN KÄYTTÖÖN MUUTOS - JA KORJAUSTARPEET ENNAKOIDAAN TOIMINTOJA LOPETETAAN, UUSIA AVATAAN MUUTOSVALMIUS / TOIMINNALLISET JA TALOUSVAATIMUKSET TOIMINTOJA SIIRRELLÄÄN MUUTOSTYÖ- KUSTANNUKSET PÄÄLLEKKÄIS- KUSTANNUKSET ELIMINOIDAAN RAK. ELINKAARI JAKSOTTUU OMAISUUDESTA JA OLOSUHTEISTA HUOLEHDITAAN VANHAN TILAKANNAN HYÖDYNTÄMINEN TOIMINNALLISET/ TALOUDELLISET SYNERGIAT TOIMINNALLISET PARANNUKSET K O H O A A TOIMINNALLINEN JA TALOUDELLINEN KEHITTÄMINEN ==> TALOUSARVIOPROSESSI OHJAA

16 MUUTOSVAIKUTUKSIA TOIMITILAHALLINNOSSA OMISTAJAOHJAUKSEN ROOLI KAUPUNKIKONSERNISSA KASVAA Mm. konserni ja tilajaosto sekä elinvoima ja työllisyysjaosto, jotka käyttävät päätösvaltaa ohjaamissaan ja valvomissaan asioissa UUSIEN YHTEISTYÖMUOTOJEN TARVETTA JA SISÄÄNAJOA Valmistelu Toimielimet (raportointi & päätökset) Toteutus Toimialojen ja vastuualueiden välinen yhteistoiminta Palveluiden tarkoituksenmukainen keskittäminen TILAKANNAN HALTUUNOTTO KAUPUNKIKONSERNISSA Kuntaliitoksen vaikutus, kaupungin ja konserniyhteisöjen tilatiedot, palveluverkot, salkutus Tilakannan rakenteen kehittämistoimenpiteet palvelutarpeet edellä Yhtiömuotoiset omistukset ja yhtiöiden roolit TARVE POHTIA RESURSSIEN RIITTÄVYYTTÄ JA SUUNTAAMISTA

17 HARKO PROJEKTI SUOMEN KUNTALIITON KOORDINOIMA YHTEISHANKE Kuntaliitto on käynnistänyt HARKOprojektikokonaisuuden, jossa on tarkoitus kehittää keinoja ja työkaluja kuntakonsernin teknisen toimen tehtäviin liittyvän omistajaohjauksen terävöittämiseen. Tarkastelussa toimitilat, infra, vesihuolto, jätehuolto.

18 Pohdittavia asioita Mitkä ovat mielestäsi tärkeimmät omistajaohjauksen tarpeet ja vaikutukset toimitilahallinnolle? Kuinka karkeatasoinen tai yksityiskohtainen omistajaohjeen tulisi olla? Millainen ohjeen tulisi olla sisällöltään, jotta se palvelisi tilahallintoa parhaalla tavalla? Kiinteistö ja toimitilaohjelma

Hämeenlinnan kaupungin omistajapoliittinen ohjelma/ omistajapoliittiset linjaukset

Hämeenlinnan kaupungin omistajapoliittinen ohjelma/ omistajapoliittiset linjaukset 1 Hämeenlinnan kaupungin omistajapoliittinen ohjelma/ omistajapoliittiset linjaukset 2014 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMEKSIANTO JA SEN TOTEUTUS... 5 2. YLEISTÄ KAUPUNGIN OMISTAJAPOLITIIKASTA JA PALVELUHANKINNASTA...

Lisätiedot

Yhdistymisen hyödyt ja haitat pitkällä tähtäimellä. Teknisten ja ympäristöpalveluiden toimikunta kotitehtävä 9.3.2010

Yhdistymisen hyödyt ja haitat pitkällä tähtäimellä. Teknisten ja ympäristöpalveluiden toimikunta kotitehtävä 9.3.2010 Yhdistymisen hyödyt ja haitat pitkällä tähtäimellä Teknisten ja ympäristöpalveluiden toimikunta kotitehtävä 9.3.2010 Tehtävä: Arvioi nykyisen kuntasi kannalta yhdistymisen tuottamat hyödyt ja haitat palvelujen

Lisätiedot

Lahden keskustan radanvarren kehittäminen. Lahden keskustan radanvarren kehittäminen. Kehitysklinikan tulosraportti. Kehitysklinikan tulosraportti

Lahden keskustan radanvarren kehittäminen. Lahden keskustan radanvarren kehittäminen. Kehitysklinikan tulosraportti. Kehitysklinikan tulosraportti Lahden keskustan radanvarren kehittäminen Kehitysklinikan tulosraportti Lahden keskustan radanvarren kehittäminen Kehitysklinikan tulosraportti Esipuhe Lahden keskustan radanvarren kehittämiseen liittyy

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI kv 17.10.2005 Omistajapoliittinen ohjelmatyöryhmä/ph JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN OMISTAJAPOLIITTISET LINJAUKSET

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI kv 17.10.2005 Omistajapoliittinen ohjelmatyöryhmä/ph JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN OMISTAJAPOLIITTISET LINJAUKSET JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI kv 17.10.2005 Omistajapoliittinen ohjelmatyöryhmä/ph JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN OMISTAJAPOLIITTISET LINJAUKSET SISÄLLYSLUETTELO sivu 1. JOHDANTO 1 2. Omistajapolitiikan perusteet 1 2.1. Miksi

Lisätiedot

Sisäinen vuokra kunnassa ja kuntayhtymässä

Sisäinen vuokra kunnassa ja kuntayhtymässä Sisäinen vuokra kunnassa ja kuntayhtymässä TEKIJÄ Harri Isoniemi ISBN 978-952-293-203-7 (pdf) ISBN 978-952-213-086-0 (nid.) Suomen Kuntaliitto Helsinki 2009 Suomen Kuntaliitto Toinen linja 14 PL 200 00101

Lisätiedot

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2012 ja 2013

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2012 ja 2013 Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2012 ja 2013 Valtuusto 16.11.2010 KV 11.11.2009 152 KH 04.11.2009 380 NURMIJÄRVEN KUNTA KUNTASTRATEGIA 2010-2020 2 JOHDANTO Kunnan toimintaympäristö

Lisätiedot

RAUMA-EURAN KUNTARAKENNESELVITYS

RAUMA-EURAN KUNTARAKENNESELVITYS RAUMA-EURAN KUNTARAKENNESELVITYS FCG KONSULTOINTI OY Mikko Kenni, Anna Laiho, Jussi Kukkonen LUONNOS Työvaliokunnan elinvoima-tarkastelu Kuntien elinvoima voidaan nähdä kattavan laajemmin eri elementtejä

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNGIN Toiminnan kehittämisohjelma 2015-2017. Valtuustoseminaari 7.5.2015 Kaupunginhallitus 9.6.2015 Valtuusto 16.6.

PUDASJÄRVEN KAUPUNGIN Toiminnan kehittämisohjelma 2015-2017. Valtuustoseminaari 7.5.2015 Kaupunginhallitus 9.6.2015 Valtuusto 16.6. Pudasjärvi sininen ajatus vihreä elämys PUDASJÄRVEN KAUPUNGIN Toiminnan kehittämisohjelma 2015-2017 Valtuustoseminaari 7.5.2015 Kaupunginhallitus 9.6.2015 Valtuusto 16.6.2015 Pudasjärven kaupungin toiminnan

Lisätiedot

STRATEGISET OHJELMAT

STRATEGISET OHJELMAT STRATEGISET OHJELMAT 1 Johdanto... 3 1.1 Toimintaympäristö... 3 1.2 Strategiahierarkia... 3 1.3 Strategia kaupungin johtamisen työvälineenä... 4 1.4 Strategian toimeenpanon keskeiset osa-alueet... 6 1.5

Lisätiedot

28.2.2014 YRITYSTAITO KURIKKA - JALASJÄRVI

28.2.2014 YRITYSTAITO KURIKKA - JALASJÄRVI 28.2.2014 YRITYSTAITO OY KURIKKA - JALASJÄRVI YHDISTYMISSELVITYS 2014 Sisältö Yhteenveto ja loppupäätelmät..4 1. Johdanto..6 1.1. Kuntien yhdistymisen lähtökohdat.7 1.2. Kuntarakennemuutosta ohjaava lainsäädäntö...8

Lisätiedot

LAHDEN KESKUSTAN PYSÄKÖINTIPOLITIIKKA 2014 LAHDEN KAUPUNKI TEKNINEN JA YMPÄRISTÖTOIMIALA

LAHDEN KESKUSTAN PYSÄKÖINTIPOLITIIKKA 2014 LAHDEN KAUPUNKI TEKNINEN JA YMPÄRISTÖTOIMIALA LAHDEN KESKUSTAN PYSÄKÖINTIPOLITIIKKA 2014 LAHDEN KAUPUNKI TEKNINEN JA YMPÄRISTÖTOIMIALA LAHDEN KESKUSTAN PYSÄKÖINTIPOLITIIKKA 2014 2 Hyväksytty Tekninen lautakunta 9.12.2014 Kaupunginhallitus 12.1.2015

Lisätiedot

Talousarvion 2012 ja suunnitelman 2013-2014 suunni teluohje. Uuden Oulun taloustyöryhmä

Talousarvion 2012 ja suunnitelman 2013-2014 suunni teluohje. Uuden Oulun taloustyöryhmä Talousarvion 2012 ja suunnitelman 2013-2014 suunni teluohje Uuden Oulun taloustyöryhmä Sisältö Johdanto...3 Yhdistymisprosessi ja yhdistymissopimuksen toteuttaminen...3 Johtamisjärjestelmä...4 Yleinen

Lisätiedot

Kapiteeli Oy Asiakaspalvelukeskus

Kapiteeli Oy Asiakaspalvelukeskus VUOSIKERTOMUS 2003 KIINTEISTÖSIJOITUSYHTIÖ KAPITEELI OY VUOKRAA, KEHITTÄÄ JA MYY KIINTEISTÖJÄ JA TOIMITILAA. YHTIÖN KIINTEISTÖOMAISUUDEN TASEARVO VUODEN 2003 LOPUSSA OLI 1,2 MILJARDIA EUROA. YHTIÖN OMISTAA

Lisätiedot

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017 Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017 Kaupunginvaltuuston hyväksymä 8.12.2014 Nokian kaupunki Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017 Kannen kuvat: Lähtö Nokian kympille v. 2014, vapaa aikakeskuksen

Lisätiedot

1. PALVELUSTRATEGIAN TARKOITUS JA LÄHTÖKOHDAT... 1

1. PALVELUSTRATEGIAN TARKOITUS JA LÄHTÖKOHDAT... 1 Kh 26.5.2008 Val 9.6.2008 SISÄLTÖ 1. PALVELUSTRATEGIAN TARKOITUS JA LÄHTÖKOHDAT... 1 2. PALVELUSTRATEGIAN SISÄLTÖ... 2 2.1 Kuntastrategia... 2 2.2 Paras-hanke... 3 2.2.1 Kunnan toimeenpanosuunnitelma/palvelutarveanalyysi...

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Omistajapoliittiset linjaukset 11.8.2014

Kuopion kaupunki Omistajapoliittiset linjaukset 11.8.2014 1 (15) Kuopion kaupunkikonsernin omistajapolitiikka 1 Johdanto Kuopion kaupunginvaltuuston 28.6.2010 hyväksymässä strategiassa vuoteen 2020 todetaan omistajaohjauksesta seuraavaa: Kuopion kaupunki on konserni,

Lisätiedot

Äänekosken kaupunkistrategia

Äänekosken kaupunkistrategia Äänekosken kaupunkistrategia 2014 2017 www.aanekoski.fi Maailman parhaat traktorit syntyvät Äänekoskella. Ja urheilussakin on ylletty aivan kärkipaikoille. Sisältö 1. Toimintaympäristön arviointia (syksy

Lisätiedot

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015-2019

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015-2019 Valtuusto Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015-2019 Asukkaita 38 565 Toimintamenot 246 milj. euroa Velkaa 1 541 euroa/asukas SISÄLTÖ TUUSULAN KUNTASTRATEGIA Kuntastrategia 2013-2017... 1 Kuntastrategian

Lisätiedot

Kuopion kaupungin palvelu- ja hankintalinjaukset 2013 2020

Kuopion kaupungin palvelu- ja hankintalinjaukset 2013 2020 PALVELU- JA HANKINTAOHJELMA Kuopion kaupungin palvelu- ja hankintalinjaukset 2013 2020 Palvelu- ja hankintaohjelma 1 (50) Kuopion kaupunki Tavoite- ja kehittämissuunnitelmat TA 2013:1 ISSN 0785-0352 PALVELU-

Lisätiedot

RAPORTTI OMISTAJASTRATE- GIASELVITYKSESTÄ LUONNOS 22.9.2009

RAPORTTI OMISTAJASTRATE- GIASELVITYKSESTÄ LUONNOS 22.9.2009 RAPORTTI OMISTAJASTRATE- GIASELVITYKSESTÄ LUONNOS 22.9.2009 Selvityshenkilö, TtL Kirsti Ylitalo 2 Sisältö TIIVISTELMÄ... 4 1. ESITYS OMISTAOHJAUKSEN LINJAUKSISTA JA TOIMENPITEISTÄ... 5 1.1 Perusterveydenhuollon

Lisätiedot

ESPOON KESKUKSEN KAUPUNKIUUDISTUKSEN TOIMENPIDEOHJELMA 2011 2020

ESPOON KESKUKSEN KAUPUNKIUUDISTUKSEN TOIMENPIDEOHJELMA 2011 2020 TOIMENPIDEOHJELMA 2011-2020 1(16) Tyt / projektit / T.Hokkanen 27.2.2011 ESPOON KESKUKSEN KAUPUNKIUUDISTUKSEN TOIMENPIDEOHJELMA 2011 2020 ESPOON KAUPUNKI ESPOON KESKUKSEN KEHITTÄMISPROJEKTI PL 49 02070

Lisätiedot

AKAAN KAUPUNGIN STRATEGIA 2016

AKAAN KAUPUNGIN STRATEGIA 2016 AKAAN KAUPUNGIN STRATEGIA 2016 Kaupunginhallitus 18.6.2013 Valtuusto 19.6.2013 2 Aktiivinen Akaa hyvien yhteyksien ja viihtyisän asumisen kaupunki Kasvava Akaan kaupunki sijaitsee pääväylien varrella Etelä-Pirkanmaalla.

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN ILMASTO- JA ENERGIAOHJELMA

PÄIJÄT-HÄMEEN ILMASTO- JA ENERGIAOHJELMA PÄIJÄT-HÄMEEN ILMASTO- JA ENERGIAOHJELMA Taustaraportti, luonnos 12.12.2011 LUONTO LIIKENNE ENERGIA TEOLLISUUS TUULIVOIMA PÄÄTÖS SUUNNITELMA KASVU TAHTO KAASU OHJELMA ILMASTO LÄMPÖ LUONNONVARAT AURINKO

Lisätiedot

Talousarvio 2011. Taloussuunnitelma 2011-2013

Talousarvio 2011. Taloussuunnitelma 2011-2013 Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma 2011-2013 Kaupunginvaltuuston hyväksymä 29.11.2010 2 SISÄLLYSLUETTELO 2 YLEISPERUSTELUT 5 1 Toimintaympäristö ja ajankohtaiset hankkeet 6 1.1 Väestörakenne ja palvelutarpeet

Lisätiedot

Avainluvut. Konsernin liikevaihto...276 M. Tulos ennen veroja...9,8 M. Omavaraisuusaste...26,5 % pääomalaina mukaanlukien

Avainluvut. Konsernin liikevaihto...276 M. Tulos ennen veroja...9,8 M. Omavaraisuusaste...26,5 % pääomalaina mukaanlukien vuosikatsaus 2003 Avainluvut Konsernin liikevaihto...276 M Tulos ennen veroja...9,8 M Omavaraisuusaste...26,5 % pääomalaina mukaanlukien Sijoitetun pääoman tuottoaste...24,6 % Oman pääoman tuottoaste...29,2

Lisätiedot

Kotka Haminan seudun kuntarakenneselvitys Tulosten esittely Seutufoorumi 11.11.2014 Jarkko Majava

Kotka Haminan seudun kuntarakenneselvitys Tulosten esittely Seutufoorumi 11.11.2014 Jarkko Majava Miehikkälä Hamina Pyhtää Kotka Virolahti MML, 2012 Kotka Haminan seudun kuntarakenneselvitys Tulosten esittely Seutufoorumi 11.11.2014 Jarkko Majava Sisältö 1. Selvitysprosessin kuvaus 2. Selvityksen tulosten

Lisätiedot

1 KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS

1 KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS 1 KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS Suomen kansantalouden ja julkisen talouden kehityksen asettamat lähtökohdat kaupungin vuoden 2015 talousarvion ja vuosien 2015 2018 taloussuunnitelman laatimiselle ja toimeenpanolle

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI. Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014

ORIMATTILAN KAUPUNKI. Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 Kaupunginhallitus 28.11.2011 Kaupunginvaltuusto 19.12.2011 Sisällysluettelo Kaupunginjohtajan katsaus 3 Taloudenhoidon keskeiset periaatteet

Lisätiedot

YHTEISTYÖLLÄ TURVATTUUN TULEVAISUUTEEN

YHTEISTYÖLLÄ TURVATTUUN TULEVAISUUTEEN KAUHAVAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 YHTEISTYÖLLÄ TURVATTUUN TULEVAISUUTEEN KAUHAVAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 SISÄLTÖ STRATEGIAN TARKOITUS JA NÄKÖKULMA 5 TAUSTALLA TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS 7 KAUHAVA-KONSERNIN

Lisätiedot

Tilausbudjetti 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016. Hämeenlinnan kaupungin. Hyvä arki asuu Hämeenlinnassa. Kaupunginvaltuusto 11.11.

Tilausbudjetti 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016. Hämeenlinnan kaupungin. Hyvä arki asuu Hämeenlinnassa. Kaupunginvaltuusto 11.11. Valokuva: Pekka Hovi Hämeenlinna 375 vuotta vuonna 2014 Hämeenlinnan kaupungin Tilausbudjetti 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016 Kaupunginvaltuusto 11.11.2013 Hyvä arki asuu Hämeenlinnassa www.hämeenlinna.fi

Lisätiedot