Sähköisten oppimateriaalien ja sisältöjen hankinta, vuoropuhelu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sähköisten oppimateriaalien ja sisältöjen hankinta, vuoropuhelu"

Transkriptio

1 Saate 1(6) Sähköisten oppimateriaalien ja sisältöjen hankinta, vuoropuhelu 1. YLEISTÄ VUOROPUHELUSTA Kuntien Tiera Oy:n järjestää tarjouspyynnön julkaisua edeltävän vuoropuhelun toimittajien kanssa. Vuoropuheluun osallistuminen tai siitä poisjääminen ei vaikuta toimittajan mahdollisuuteen jättää tarjous varsinaisessa tarjousmenettelyssä. Vuoropuhelu sisältää seuraavat osiot: Toimittajille esitettävät kirjalliset kysymykset (alla kohta 3) Toimittajien kanssa järjestettävät haastattelutilaisuudet viikoilla 40 ja 41. Kyseessä EI OLE tarjousmenettely eikä vuoropuhelun perusteella tulla tekemään hankintapäätöstä tai -sopimusta. Kuntien Tiera Oy hyödyntää toimittajilta saatuja vastauksia tulevan kilpailutuksen hankinnan kohteen tarkentavassa määrittelyssä. Tulevan tarjousmenettelyn hankinnan kohde ei siten välttämättä vastaa tässä tai muussa dokumentaatiossa esitettyä. Kysymyksiin vastaaminen ja mahdolliseen haastattelutilaisuuteen osallistuminen on vapaaehtoista. Vastauksia käsitellään luottamuksellisina, eikä niitä hyödynnetä muuhun tarkoitukseen kuin tarjouspyynnön täsmentämiseen. Myöskään vuoropuheluun osallistuneita tahoja ei yksilöidä. Lisäksi Tiera pilotoi jakelukanavan käyttöä pilottikouluissa syksyllä Sisällöntuottajat voivat tarjota sisältöjään käytettäväksi pilotoinnissa. Samalla sisällöntuottajilla on mahdollisuus varmistua jakelukanavan käytön vaatimien teknisten muutosten toimivuudesta. Toimittajan kannattaa ilmoittaa kohdan 4 yhteydenottonsa yhteydessä kiinnostuksensa pilottiin osallistumisesta. Pilotoinnin käytännönjärjestelyistä sovitaan toimittajakohtaisesti erikseen. 2. VUOROPUHELUN KOHDE Hankinnasta on tehty ennakkoilmoitus julkisten hankintojen ilmoituskanavassa HILMAssa Tämä ilmoitus ei muuta aiemmin julkaistun ilmoituksen hankinnan kohdetta. Vuoropuhelun kohteena on esi-, perus- ja lukio-opetukseen tarkoitettu sähköinen oppimateriaali ja sisällöt (esim. oppikirjasta riippumaton materiaali, oppikirjat ja muut oppimista tukevat sovellukset), joka toimii valitun sähköisen jakelukanavapalvelun kautta 2. Jakelukanava on kuvattu tarkemmin liitteessä. Tarjouspyyntö julkaistaan syksyllä Tavoitteena on, että sopimuskausi alkaa 2015 vuoden alusta ja kaikkien sopimustoimittajien sisällöt olisivat hyödynnettävissä viimeistään syyslukukaudeksi Tiera jakelukanavapalvelussa on yhtymäkohtia Opetus- ja kulttuuriministeriön käynnistämän EduCloud hankkeen tavoittelemien lopputulosten kanssa. Tieran jakelukanavapalvelu on tuotantokäytössä oleva toteutus mallista, jonka referenssitoteutusta EduCloudhankkeessa suunnitellaan. Sisältöjen kilpailutuksen 1 2

2 Saate 2(6) myötä Tieran ja KL-kuntahankintojen jakelukanavasta tulee myös toimiva kauppapaikka Suomen koulutussektorille. EduCloud-konsortion ja Tieran jakelukanavapalvelun yhtymäkohdista johtuen Tiera käy aktiivista vuoropuhelua EduCloud-hankkeen kanssa. Tavoitteena on molempia osapuolia hyödyttävä yhteistyö, joka edistää parhaalla mahdollisella tavalla oppimateriaalien jakelua koskevien toimintamallien ja standardien syntymistä Suomessa. Seuraava tarkentava kuvaus on vielä alustavaa ja voi muuttua tarjouspyynnön julkaisemiseen mennessä: Hankinnan kohde tullaan jakamaan osa-alueisiin, jotka pääsääntöisesti jakaantuvat oppiaine- ja luokkatasokohtaisiin koreihin. Kuhunkin koriin valitaan yksi tai useampi toimittaja. Valitulta toimittajalta voidaan sopimuskauden aikana hankkia muutakin koriin soveltuvaa materiaalia kuin tarjouksessa tarjottua. Kuva 1 Mahdollinen osa-alue- ja korirakenne (korit harmaalla pohjalla) Hinnoittelu perustuu oppilasmääriin. Hinnoittelu koostuu lukukauden kattavasta perusmaksusta (oppilasta/ lukukausi tai lukuvuosi) sekä mahdollisesti käytönmukaisesta maksusta (materiaalia aikavälillä käyttänyttä oppilasta). Käytönmukainen maksu on sovittu prosenttiosuus kokonaiskustannuksista 3. Perusmaksu rakentuu kaikkien asiakkaiden kokonaisvolyymiin perustuvista hintaportaista (yksikköhinta laskee volyymin kasvaessa). Kokonaisvolyymi arvioidaan lukukausitasolla materiaalin käyttöönottaneiden koulujen oppilasmääristä. Hankinnan kohde jakaantuu seuraaviin osa-alueisiin: Osa-alue A: Oppiainesidonnaiset materiaalit jakaantuen osa-alueisiin A1-A3 3 Tällä hetkellä käyttöön perustuvan maksun suuruudeksi on kaavailtu 30%:ia kokonaiskustannuksesta.

3 Saate 3(6) Opetussuunnitelman 4 mukaista interaktiivista harjoitusmateriaalia ei esimerkiksi staattisia karttoja. Täydentää oppikirjaa ja voidaan hyödyntää oppikirjan lisänä. Ei ole sidottu tiettyyn kirjasarjaan. Kaikki A1-A3 sisällöt tarjottava vähintään oppiaine- ja koulumuotokohtaisesti ryhmiteltynä siten, että opettajalla on jakelukanavasta suoraan pääsy oppiaineen, esimerkiksi alakoulun englanninkielen, sisältöihin. Hinnoittelu rakentuu lukukausikohtaisesta perusmaksusta sekä oppilaskäyttäjämäärään pohjautuvasta käytönmukaisesta maksusta A1 laajat kokonaisuudet Opetussuunnitelman mukaiset useiden oppiaineiden sisältökokonaisuudet, kustantajien paketoimat laajat sisällöt Tarjottu sisältökokonaisuus kattaa vähintään kuudessa (6) oppiaineessa enemmistön oppiainekohtaisesta lukuvuoden luokkatasoa vastaavan opetussuunnitelman mukaisista aihealueista. Tarkoitus on, että tähän osa-alueelle tarjotaan laajempia kokonaisuuksia kuin yhden oppitunnin tai harjoitetyypin materiaalia. Lisäksi tarkoitus, että materiaalia on lähes kaikille vuosiluokille Tiukahkot referenssivaatimukset Yksi kori, johon valitaan 3-5 toimittajaa. A2 Oppiainekohtaiset sisällöt Opetussuunnitelman mukaiset oppiainekohtaiset interaktiiviset sisällöt Tarjottu materiaali kattaa enemmistön oppiainekohtaisesta lukuvuoden luokkatasoa vastaavan opetussuunnitelman mukaisista aihealueista. Tarkoitus on, että tähän osa-alueelle tarjotaan laajempia kokonaisuuksia kuin yhden oppitunnin tai harjoitetyypin materiaalia. koriin kelpuutettavan sisällöntuottajan on voitava tarjota materiaalia tarjoamassaan oppiaineessa vähintään kahdelle perusopetuksen luokkaasteelle. A1 koria kevyemmät referenssivaatimukset Korit oppiaineen ja koulumuodon (esiopetus-alakoulu-yläkoulu) mukaan. Kuhunkin koriin valitaan 3-7 toimittajaa. A3 Pistemäiset oppiainekohtaiset sisällöt Pistemäiset oppiainekohtaiset sisällöt, oppimispelit ja oppimista tukevat sovellukset Korit oppiaineen ja koulumuodon mukaan (esiopetus-alakoulu-yläkoulu) 4 Opetussuunnitelmalla tarkoitetaan tässä Suomen perusopetuksen opetussuunnitelmaa. Ks. esim. petus

4 Saate 4(6) Hintakatto 5 Tarkoitus on, että tässä osa-alueessa tarjotaan yhdelle oppitunnille tai harjoitusalueelle soveltuvaa pistemäistä materiaalia, esimerkiksi musiikin sävellysohjelma, luonnontiedon kasvisto tai matematiikan kertolaskupeli. Sisällöt, oppimispelit ja sovellukset on käytettävissä selaimella ilman, että päätelaitteelle on tehtävä erikseen asennuksia Mahdollisesti ei referenssivaatimuksia tai varsin kevyet referenssivaatimukset Todennäköisesti valitaan yli 10 toimittajaa Osa-alue B: Muut sähköiset oppimateriaalit: (pistemäinen tai laajempi) Eheyttävä, oppiainerajat ylittävät sisällöt (ei rajoitettu yhden oppiaineen sisälle), oppimispelit ja oppimista tukevat sovellukset Materiaali voi olla yhdelle oppitunnille tarkoitettua tai laajempaa. Hintakatto 6 OPS:n mukaiset aihekokonaisuudet ja Ilmiöpohjainen oppimateriaali, joka ei ole rajoitettu yhden oppiaineen sisälle Sisällöt, oppimispelit ja sovellukset on käytettävissä selaimella ilman, että päätelaitteelle on tehtävä erikseen asennuksia Yksi kori, johon valitaan 3-5 toimittajaa. Osa-alue C: Sähköiset oppikirjat Oppiaine- ja luokkatasokohtaiset korit Opetussuunnitelman mukainen sisältö, jota voidaan hyödyntää itsenäisesti painetun oppikirjan sijaan Tarjottu materiaali kattaa vähintään koko vuosiluokan tai kurssin opetussuunnitelman Hinnoittelu rakentuu lukukausikohtaisesta perusmaksusta (ei käytönmukaista hinnoittelua) Kuhunkin koriin valitaan 3-5 toimittajaa. Esimerkkejä koreista, joihin toimittaja voi tarjota: Sähköiset, interaktiiviset harjoitukset yläkoulun luonnontieteisiin (osa-alue A1) Sähköiset interaktiiviset harjoitukset alakoulun englanninkieleen (osa-alue A2, alakoulu, englanti) Selainpohjainen rajattu aihekohtainen sisältö matemaattisiin aineisiin (osaalue A3, toimittaja tarjoaa esimerkiksi kertotaulun harjoitteluun soveltuvaa oppimispeliä) Kestävää kehitystä koskeva aihekokonaisuus tai yksittäinen peli (osa-alue B) Toimittaja voi jättää tarjouksen yhteen tai useampaan koriin, ts. toimittaja voi tarjota samoja materiaaleja sekä koriin A1 (kokonaishinnoiteltuna) että koriin A2 (yksittäisenä oppiaineena). Tavoitteena on, että opettajalle A1 ja A2 korien sisällöt näkyvät samalla tavalla (opettajan hakiessa esimerkiksi alakoulun englannin harjoituksia, hän näkee soveltuvan tarjoaman sekä A1 että A2 korin toimittajilta). 5 Tällä hetkellä hintakatoksi on kaavailtu 1e/oppilas/lukukausi. 6 Tällä hetkellä hintakatoksi on kaavailtu 1e/oppilas/lukukausi.

5 Saate 5(6) 3. KIRJALLISET KYSYMYKSET Pyydämme toimittajia vastaamaan vapaamuotoisesti seuraaviin kysymyksiin. Lisäksi toimittaja saa esittää omia kysymyksiä, kommentteja sekä huomioita edellä esitetystä: 1. Onko jakelukanava käyttöön otettavissa ja sisältönne tarjottavissa jakelukanavan kautta tämän hankinnan määräajassa (täyspainoisesti syksyllä 2015)? 2. Tarjottavan sisällön osa-aluekohtaiseen jakoon liittyvät kysymykset: 2.1. Miten osa-aluekohtainen jako soveltuu tarjoamanne materiaalin suhteen? 2.2. Entä osa-alueiden sisällä oppiaine ja luokkatasokohtainen jako? 2.3. Onko jako riittävän selkeä? 2.4. Voitteko kuvata korkealla tasolla (tuotteita ei tarvitse yksilöidä) mihin osaalueisiin tarjoamanne tuotteet tällä jaolla kuuluisivat? 2.5. Jääkö jotain materiaalianne osa-aluejaon ulkopuolelle? 3. Onko teillä suomenkielisen opetuksen lisäksi tarjontaa ruotsinkieliselle opetukselle? Jos on, onko tarjonta yhtä kattavaa kuin edellisessä kohdassa kuvaamanne tarjonta? 4. Onko osa-alueille tarjottavalle materiaalille asetetut vaatimukset oikealla tasolla? Miten täsmentäisitte vaatimuksia? 5. Ovatko hinnoitteluperusteet mielestänne käyttökelpoiset? Onko perusmaksun ja käytönmukaisen maksun suhde sopiva? 6. Tarjottavan sisällön referensseihin liittyvät kysymykset: 6.1. Minkälaisia referenssejä (käyttäjä- ja koulumääriä) teillä on tarjoamalleen materiaalille? 6.2. Kuinka monelle eri oppiaineelle sisältöjä keskimäärin myydään koulua tai koulutuksenjärjestäjää kohden? 6.3. Onko teillä asiakkaita, jotka ovat ostaneet koko tarjonnan? 7. Voiko saman korin materiaalia mielestänne vertailla muuten kuin hinnan ja sisällön systemaattisen arvioinnin perusteella? Mikä muu vertailuperuste (hinnan lisäksi) olisi mielestänne soveltuva? 8. Onko tässä kuvauksessa esitetty asioita/ vaatimuksia, jotka todennäköisesti estävät teitä jättämästä tarjouksen? Pyydämme toimittajia vastaamaan kysymyksiin sähköpostitse osoitteeseen ennen sovittua haastatteluajankohtaa, kuitenkin viimeistään maanantaina klo 08:00. Toivomme viestin otsikoksi Sisältöjen kilpailutus: RFI. 4. MAHDOLLINEN HAASTATTELUTILAISUUS Kuntien Tiera Oy tarjoaa toimittajille mahdollisuuden kommentoida edellä esitettyä kuvausta myös suullisesti. Tarkoitus ei ole tutustua toimittajien tarjontaan, vaan kuulla, miten heidän tarjontansa suhteutuu edellä esitettyyn hankinnan kohteen rajauksiin. Tilaisuuden kesto (30-60 min halukkaiden määrästä riippuen) ja sisältö on sama kaikille toimittajille. Kullekin toimittajalla järjestetään kuitenkin oma haastattelutilaisuutensa. Haastattelut pidetään viikkojen 40 ja 41 aikana ensisijaisesti etänä (Lync-kokous) tai toissijaisesti Helsingissä Kuntien Tiera Oy:n toimipisteessä Ruoholahdessa. Tarkemmasta haastattelun ajankohdasta sovitaan erikseen.

6 Saate 6(6) Pyydämme toimittajia ilmoittamaan halukkuutensa osallistua haastatteluun sähköpostitse osoitteeseen viimeistään keskiviikkona klo 08:00. Toivomme viestin otsikoksi Sisältöjen kilpailutus: haastatteluaika. Samalla toimittaja voi esittää vapaita aikoja em. viikoille. 5. ALLEKIRJOITUKSET Helsingissä Juhani Haavisto Hankintapäällikkö Kuntien Tiera Oy LIITTEET 1. RFI-liite Dikaios

Peruskysymys on se riittääkö kaksi referenssiä, vai tarvitaanko neljä? Tulkitsemme, että kaksi riittää.

Peruskysymys on se riittääkö kaksi referenssiä, vai tarvitaanko neljä? Tulkitsemme, että kaksi riittää. Kysymys 1. Peruskysymys on se riittääkö kaksi referenssiä, vai tarvitaanko neljä? Tulkitsemme, että kaksi riittää. Vastaus: Tarvitaan 4 referenssiä. On oltava kaksi referenssiä, joille on tuotettu kuvattua

Lisätiedot

SÄHKÖISEN ASIOINNIN JA ASIANHALLINNAN JÄRJESTELMÄ KULUTTAJARIITALAUTAKUNNAN KÄYTTÖÖN, TARJOUSKILPAILUUN LIITTYVÄT KYSYMYKSET JA VASTAUKSET

SÄHKÖISEN ASIOINNIN JA ASIANHALLINNAN JÄRJESTELMÄ KULUTTAJARIITALAUTAKUNNAN KÄYTTÖÖN, TARJOUSKILPAILUUN LIITTYVÄT KYSYMYKSET JA VASTAUKSET 1 (13) SÄHKÖISEN ASIOINNIN JA ASIANHALLINNAN JÄRJESTELMÄ KULUTTAJARIITALAUTAKUNNAN KÄYTTÖÖN, TARJOUSKILPAILUUN LIITTYVÄT KYSYMYKSET JA VASTAUKSET Tarjouspyynnön kohdan 4.2 mukaisia tarjouskilpailuun liittyviä

Lisätiedot

ESCO. Hankinnat. Säästöt. Energiatehokkuus. ESCO-hankinta Ohjeita julkisten ESCO-hankintojen tilaajille

ESCO. Hankinnat. Säästöt. Energiatehokkuus. ESCO-hankinta Ohjeita julkisten ESCO-hankintojen tilaajille ESCO Hankinnat Säästöt Energiatehokkuus ESCO-hankinta Ohjeita julkisten ESCO-hankintojen tilaajille 11/2012 Esipuhe Tässä raportissa käsitellään ESCO-hankinnan erityispiirteitä laajoissa, useita rakennuskohteita

Lisätiedot

Eduskunnan kanslian hankintakäsikirja

Eduskunnan kanslian hankintakäsikirja Eduskunnan kanslian hankintakäsikirja eduskunnan kanslian julkaisu 5/2008 Eduskunnan kanslian hankintakäsikirja eduskunnan kanslian julkaisu 5/2008 ISBN 978-951-53-3147-2 (nid.) ISBN 978-951-53-3148-9

Lisätiedot

Julkiset hankinnat -opas yrityksille. 2. painos

Julkiset hankinnat -opas yrityksille. 2. painos Julkiset hankinnat -opas yrityksille 2. painos Sisältö 1. Mikä on julkinen hankinta?... 2 2. Miten yritys voi valmistautua tuleviin kilpailutuksiin?... 2 3. Suunnitelmasta hankintaan hankintaprosessin

Lisätiedot

Kansaneläkelaitos Etelä-Suomen aluekeskus

Kansaneläkelaitos Etelä-Suomen aluekeskus Kansaneläkelaitos Etelä-Suomen aluekeskus 31.3.2010 PALVELUNTUOTTAJIEN KYSYMYKSET JA VASTAUKSET: Kysymykset ja vastaukset on ryhmitelty sisällön mukaan seuraavasti: 1. Kelpoisuusehdot 2. Lomakkeet 3. Toimitila

Lisätiedot

Dokumentointityö on siis osa palvelua ja palvelun hinta tulee ilmoittaa tarjouspyynnön liitteen 5 mukaisesti.

Dokumentointityö on siis osa palvelua ja palvelun hinta tulee ilmoittaa tarjouspyynnön liitteen 5 mukaisesti. 1 (7) Vastauksia kysymyksiin koskien tarjouspyyntöä johdon raportointipalvelusta KYSYMYS: Sivu 1 YTHS haluaa ostaa palveluna johdon raportointipalvelun määrittelemänsä tasapainotetun tuloskortin pohjalta,

Lisätiedot

Tarjoajan opas Opas Vaasan kaupungin hankintoihin

Tarjoajan opas Opas Vaasan kaupungin hankintoihin Tarjoajan opas Opas Vaasan kaupungin hankintoihin 1. ALKUSANAT 2. PROSESSIKUVAUS 1. Alkusanat Tämän oppaan tarkoitus on avata paikallisille, ja muillekin, yrityksille Vaasan kaupungin hankintojen periaatteita

Lisätiedot

2. Hankintamenettely, hankinnasta ilmoittaminen ja asiakirjajulkisuus

2. Hankintamenettely, hankinnasta ilmoittaminen ja asiakirjajulkisuus 12.3.2015 1(6) TARJOUSPYYNTÖ LVI-TARVIKKEISTA Nurmijärven kunnan hankintapalvelut pyytää tarjoustanne rakentamis- ja kunnossapitotyömailla käytettävistä LVI-tarvikkeista sopimuskaudelle 1.5.2015-30.4.2016

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ HANKINTAKÄSIKIRJA

POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ HANKINTAKÄSIKIRJA liite 4, yh 27.10.2010 asia 13 167 1 (35) POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Liittyen 1.6.2010 voimaan tulleisiin muutoksiin hankintalaissa (30.3.2007/348) Hyväksytty kuntayhtymän hallituksessa 27.10.2010

Lisätiedot

Järjestöjen kouluvierailuopas kansainvälisyyskasvatukseen

Järjestöjen kouluvierailuopas kansainvälisyyskasvatukseen Kylässä koulussa Järjestöjen kouluvierailuopas kansainvälisyyskasvatukseen Kylässä koulussa -oppaan työstämiseen osallistuneet järjestöt: Suomen YK-liitto Kepa ry Plan Suomi Säätiö Amnesty International

Lisätiedot

TEKNLTK 259/2011. 1 Hankinnan kohde ja kuvaus

TEKNLTK 259/2011. 1 Hankinnan kohde ja kuvaus 1/8 TARJOUSPYYNTÖ/SIIVOUS- JA PUHDISTUSAINEIDEN, KEITTIÖN PUHDISTUSAINEIDEN, SIIVOUSTARVIKKEIDEN, ROSKAPUSSIEN JA JÄTESÄKKIEN SEKÄ PEHMOPAPEREIDEN HANKINTA 1 Hankinnan kohde ja kuvaus Tällä tarjouspyynnöllä

Lisätiedot

1. Hankintayksiköt. Hankintayksiköinä ovat Oy Helsingin Asuntohankinta Ab ja Kiinteistö Oy Auroranlinna.

1. Hankintayksiköt. Hankintayksiköinä ovat Oy Helsingin Asuntohankinta Ab ja Kiinteistö Oy Auroranlinna. OSALLISTUMISPYYNTÖ: OY HELSINGIN ASUNTOHANKINTA AB:N JA KIINTEISTÖ OY AURORANLINNAN HUONEISTOREMONTIT, KEITTIÖIDEN UUSIMISTYÖT SEKÄ KYLPYHUONEREMONTIT PUITEJÄRJESTELYNÄ Tämä osallistumispyyntö koskee Oy

Lisätiedot

Onnistunut julkinen ICT-hankinta

Onnistunut julkinen ICT-hankinta TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA Onnistunut julkinen ICT-hankinta 1 ILKKA SIHVOLA 2 Julkaisija: TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry Salomonkatu 17 A, 00100 Helsinki Puh.

Lisätiedot

LOGO. Tarjouspyyntö Diaarinumero pp.kk.vvvv HANKINNAN NIMI

LOGO. Tarjouspyyntö Diaarinumero pp.kk.vvvv HANKINNAN NIMI LOGO Tarjouspyyntö Diaarinumero pp.kk.vvvv HANKINNAN NIMI Jäljempänä mainitut hankintayksiköt (jäljempänä tilaaja tai hankintayksikkö ) pyytävät tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa 17.7.2014 julkaistun hankintailmoituksen

Lisätiedot

TIETOPYYNTÖ: MIKKELIN JA PIEKSÄMÄEN SEUTUJEN ALUEVERKKO

TIETOPYYNTÖ: MIKKELIN JA PIEKSÄMÄEN SEUTUJEN ALUEVERKKO TIETOPYYNTÖ: MIKKELIN JA PIEKSÄMÄEN SEUTUJEN ALUEVERKKO Mikkelin ja Pieksämäen seudun kunnat ja kuntayhtymät toteuttivat vuonna 2009 alueellisen tietoverkon palvelemaan omia ja yhteisiä tietoliikennetarpeitaan.

Lisätiedot

Tilaaminen ja tuottaminen sosiaali- ja terveyspalveluissa. Kilpailutus sosiaali- ja terveyspalveluissa

Tilaaminen ja tuottaminen sosiaali- ja terveyspalveluissa. Kilpailutus sosiaali- ja terveyspalveluissa Kilpailutus sosiaali- ja terveyspalveluissa Kirjoittajat ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Toimitus: Sini Linteri Graafinen suunnittelu: Tiina Kuoppala ISBN 978-952-245-723-3 (painettu) ISBN 978-952-245-724-0

Lisätiedot

LAUSUNTO LUONNONKIVITOIMIALAN HANKINTAMENETTELYN ONGELMISTA. I Tapahtumatiedot ja kysymyksenasettelu. 1. Esille tuodut ongelmat

LAUSUNTO LUONNONKIVITOIMIALAN HANKINTAMENETTELYN ONGELMISTA. I Tapahtumatiedot ja kysymyksenasettelu. 1. Esille tuodut ongelmat LAUSUNTO LUONNONKIVITOIMIALAN HANKINTAMENETTELYN ONGELMISTA I Tapahtumatiedot ja kysymyksenasettelu 1. Esille tuodut ongelmat Käydyissä keskusteluissa ja toimitetun materiaalin perusteella kivitoimialalla

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI Dnro: 174/02.08.00/2015 Päiväys: 22.6.2015 TARJOUSPYYNTÖ KALAJOEN KAUPUNGIN VERKKOSIVUJEN TOTEUTTAMISESTA

KALAJOEN KAUPUNKI Dnro: 174/02.08.00/2015 Päiväys: 22.6.2015 TARJOUSPYYNTÖ KALAJOEN KAUPUNGIN VERKKOSIVUJEN TOTEUTTAMISESTA 1 KALAJOEN KAUPUNKI Dnro: 174/02.08.00/2015 Päiväys: 22.6.2015 TARJOUSPYYNTÖ TARJOUSPYYNTÖ KALAJOEN KAUPUNGIN VERKKOSIVUJEN TOTEUTTAMISESTA Kalajoen kaupunki uudistaa kunnan verkkosivut. Kunta pyytää nyt

Lisätiedot

Ilkka Sihvola. Onnistunut julkinen ICT-hankintaprosessi

Ilkka Sihvola. Onnistunut julkinen ICT-hankintaprosessi Ilkka Sihvola Onnistunut julkinen ICT-hankintaprosessi Sisällys Esipuhe 3 Johdanto 4 1. Julkisista ICT-hankinnoista tehdyt valitukset vuosina 2000 2005 5 1.1 Markkinaoikeudessa käsitellyt tapaukset ja

Lisätiedot

Loviisan kaupunki pyytää tarjoustanne oppilaskuljetusten hoitamisesta lukuvuotena 1.8.2012-31.7.2013

Loviisan kaupunki pyytää tarjoustanne oppilaskuljetusten hoitamisesta lukuvuotena 1.8.2012-31.7.2013 TARJOUSPYYNTÖ LOVIISAN KAUPUNGIN OPPILASKULJETUKSISTA pyytää tarjoustanne oppilaskuljetusten hoitamisesta lukuvuotena 1.8.2012-31.7.2013 Kyseessä on esiopetus- ja koulukuljetukset johon kuuluu myös vammaisoppilaiden

Lisätiedot

Tarjouspyyntö Hennan kaupunginosan verkkoportaalin ja virtuaalimallin laadinnasta

Tarjouspyyntö Hennan kaupunginosan verkkoportaalin ja virtuaalimallin laadinnasta Tarjouspyyntö Hennan kaupunginosan verkkoportaalin ja virtuaalimallin laadinnasta Hankinta on avoimen hankintamenettelyn mukainen. Kaikki halukkaat voivat jättää tarjouksen. Kansallinen hankintailmoitus

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista

TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista 1) Hankinnan kohde Siuntion kunta (jäljempänä tilaaja ) pyytää tarjousta tämän tarjouspyynnön ja

Lisätiedot

JHS 171 ICT-palvelujen kehittäminen: Kehittämiskohteiden tunnistaminen

JHS 171 ICT-palvelujen kehittäminen: Kehittämiskohteiden tunnistaminen JHS 171 ICT-palvelujen kehittäminen: Kehittämiskohteiden tunnistaminen Versio: 1.2 5.10.2012 Julkaistu: 11.9.2009 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Soveltamisala... 4 3 Termit ja

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta TARJOUSPYYNTÖ 1 (14) Konsernihallinto Nro 894/02.08.00/2011 10.10.2011

Kirkkonummen kunta TARJOUSPYYNTÖ 1 (14) Konsernihallinto Nro 894/02.08.00/2011 10.10.2011 Kirkkonummen kunta TARJOUSPYYNTÖ 1 (14) KIRKKONUMMEN UUDEN KUNNANTALON RAVINTOLAPALVELUT Hankintayksikkö Kirkkonummen kunta PL 20 (Vanha Sairaalantie 5) 02401 Kirkkonummi 1 Yleistä Kirkkonummen kunta (myöhemmin

Lisätiedot

Tukea tarvitsevan oppilaan arviointi

Tukea tarvitsevan oppilaan arviointi Tukea tarvitsevan oppilaan arviointi 1 8.1 Arviointi opintojen aikana Tukea tarvitsevan oppilaan arviointi Oppimisvaikeudet tulee ottaa huomioon oppilaan arvioinnissa. Tämä koskee myös oppilaita, joiden

Lisätiedot

Sosiaalisen median strategia

Sosiaalisen median strategia Sosiaalisen median strategia Fiksu toiminta somessa tukee työtämme Mediakasvatus- ja kuvaohjelmakeskus Sisällysluettelo Sosiaalisen median strategia 1. Sosiaalisen median opas 1.1. MEKU sosiaalisessa mediassa

Lisätiedot

Espoonlahden koulu Otteita Espoonlahden koulun opetussuunnitelmasta

Espoonlahden koulu Otteita Espoonlahden koulun opetussuunnitelmasta Espoonlahden koulu Otteita Espoonlahden koulun opetussuunnitelmasta Opetussuunnitelma kokonaisuudessaan osoitteessa: www.peda.net/veraja/espoo/espoonlahdenkoulu/opetussuunnitelma 1 OTTEITA ESPOONLAHDEN

Lisätiedot

Vantaan tieto- ja viestintätekniikan. suunnitelma 2013 2016. Sivistystoimi

Vantaan tieto- ja viestintätekniikan. suunnitelma 2013 2016. Sivistystoimi Vantaan tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelma 2013 2016 Sivistystoimi Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Vantaan tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön visio... 4 3 Teknisen oppimisympäristön

Lisätiedot

JHS 183 Julkisen hallinnon palvelujen tietomalli ja ryhmittely verkkopalveluissa

JHS 183 Julkisen hallinnon palvelujen tietomalli ja ryhmittely verkkopalveluissa JHS 183 Julkisen hallinnon palvelujen tietomalli ja ryhmittely verkkopalveluissa Versio: 28.2.2013 Julkaistu: 28.2.2013 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Soveltamisala... 5 3 Termit

Lisätiedot