HALLINTO- JA KEHITTÄMISOSASTO

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HALLINTO- JA KEHITTÄMISOSASTO"

Transkriptio

1 HALLINTO- JA KEHITTÄMISOSASTO Hallinto- ja kehittämisosaston tehtävät koostuvat kunnanvaltuuston ja -hallituksen johtamis-, suunnittelu- sekä kehittämistehtävistä, seutuyhteistyöstä, kuntien välisestä ja alueellisesta yhteistyöstä, elinkeinojen ja maaseutuelinkeinojen kehittämisestä sekä hallinto- ja laskentapalveluista. Maankäytön suunnittelua ja kaavoitusta valmistelee kunnanhallituksen nimeämä kaavoitustoimikunta. Osaston toimintoihin kuuluvat myös vaalit ja tilintarkastus. Talousarvion toteutuminen kirjaustilanteessa Hallinto- ja kehittämisosasto Menot Tulot Nettomenot Tot Netto ,8 % Yleishallinto- ja elinkeinojen kehittäminen Tuki ja sähköiset palvelut VAALIT Kustannuspaikkaan kuuluu keskusvaalilautakunnan ja vaalilautakuntien toiminta. Kunta on jaettu kolmeen äänestysalueeseen: Kirkonkylä, Murto ja Temmes. Äänestysaluejakoon ei ole tarvetta tehdä muutoksia. Ennakkoäänestys järjestetään yhdessä paikassa, Tyrnävän kunnanvirastossa. Äänestysalue / Äänioikeutettujen määrä Kirkonkylä Murto Temmes Yhteensä Eduskuntavaalit toimitettiin Ennakkoäänestys järjestettiin kunnantalolla Eduskuntavaaleissa äänesti yhteensä 2815 henkilöä ja äänestysprosentti Tyrnävällä oli 67,4 % (ulkosuomalaiset mukaan lukien 69,1 %). Eduskuntavaaleissa äänesti ennakkoon 1202 henkilöä (29,6 %) ja vaalipäivänä 1607 henkilöä (39,5 %). Edellisiin eduskuntavaaleihin verrattuna äänestysvilkkaus putosi vajaalla prosentilla. Vuonna 2007 äänestysprosentti oli Tyrnävällä 68,1 % (ulkosuomalaiset mukaan lukien 69,9 %). Valtuustokauden loppuun mennessä tulee toimitettavaksi vielä presidentin kaksivaiheinen vaali tammi-helmikuussa 2012 ja kunnallisvaalit saman vuoden lokakuussa. Kansanedustajan vaalissa kunnanjohtaja Tapani Tölli tuli valituksi kolmannen kerran eduskunnan jäseneksi. Kunnanjohtajan sijaiseksi kunnanhallitus valitsi jo sijaisena toimineen FT Tuomas Lohen.

2 TILINTARKASTUS Tarkastuslautakunta valmistelee valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastamista koskevat asiat ja arvioi, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet. Kohdennettua tilintarkastusta tai muuta asiantuntemusta varsinaisen tarkastuksen (12 tarkastuspäivää) lisäksi ostetaan eri alueille tarpeen mukaan. Kriittiset menestystekijät Mittarit Tavoite 2011 Ulkoinen ja sisäinen valvonta muodostavat yhdessä kattavan valvontajärjestelmän Tarkastuspäiviä 15 kpl Kattava valvontajärjestelmä Vuonna 2011 tarkastuslautakunta kokoontui seitsemän kertaa. Alkuvuoden tarkastukset kohdistuivat vuoteen Yhteistoiminta-alue Lakeuden tarkastuslautakunnat kokoontuivat kahdesti (26.5. ja 30.8.) keskustelemaan yhteistoiminta-alueen arviointi- ja tarkastustoiminnasta. Tyrnävän tarkastuslautakunnan edustus oli kummassakin kokouksessa. Vuonna 2011 tarkastuslautakunta on kuullut teknisen osaston johtavia viranhaltijoita ja esimiehiä: Tanja Koski, Olli Valtanen, Marja Kuisma, Jari Häkkinen ja Matti Mannonen. YLEISHALLINTO JA ELINKEINOJEN KEHITTÄMINEN Toiminta-ajatus Hallinto- ja kehittämisosasto toteuttaa kunnan strategiaa ja johtaa kuntaa hallitusti nopeasti muuttuvassa ja kehittyvässä toimintaympäristössä yhteistyössä luottamushenkilöjohdon ja tulosalueiden ja -yksiköiden esimiesten kanssa. Tulosalueen kuvaus Tulosalueen yleishallinto- ja elinkeinojen kehittäminen kustannuspaikat ovat vaalit, tilintarkastus, kunnanvaltuusto, kunnanhallitus, verotus, yhteistoimintaosuudet, seutukunta, elinkeinopalvelut ja kehittäminen, seutulippu, palotoimi, eläinlääkintähuolto ja viranomaistoiminta sekä maaseututoimi. Kunnan strateginen johtaminen Talousarvion- ja taloussuunnitelman laadinnassa on hyväksytyn kuntastrategian lisäksi tavoitteita ohjaavina otettu huomioon mm. lastensuojelusuunnitelma ja turvallisuussuunnitelmat. Kuntastrategia hyväksyttiin valtuuston kokouksessa marraskuussa Strategiassa asetettu päämäärä 2012: Kuntakuva on hyvä Kunta on arvostettu asuinkunta, yritysten sijaintikunta ja työnantaja Asiakaslähtöisten tukipalvelujen järjestämistavat ovat joustavia ja niihin etsitään jatkuvasti uusia ratkaisumalleja. Yhteistyö palvelujen tuottamisessa ja järjestämisessä seudullisesti ja lähikuntien kanssa on toimivaa Asiakkaat käyttävät sähköisiä palveluja, jotka ovat helppokäyttöisiä ja joustavia

3 Internet on kunnan pääasiallinen tiedotuskanava Palvelutarjonta ja talous ovat tasapainossa. YHTEISTYÖ PALVELUJEN TUOTTAMISESSA Seutuyhteistyö Oulun seutukunnassa jatkuu vuoden 2012 loppuun (seutuyhteistyönkokeilulaki päättyy) vanhan toimintamallin pohjalta. Seudun toimintaa hoidetaan lähivuodet minimiresurssein keskittyen ensisijaisesti meneillään oleviin projekteihin. Tyrnävän kunta ei enää osallistu Osaamiskeskuksen kustannuksiin. Seutuvaltuuston ja hallituksen päätösluettelot annetaan kunnanhallitukselle tiedoksi esityslistan oheismateriaalissa. Keskustelu seudun tulevaisuuden toimintamuodosta jatkuu. Palo- ja pelastustoimi: Oulu-Koillismaan pelastusliikelaitos hoitaa palotoimen. Palotoimen kustannukset pelastuslaitokselle vuonna 2011 ovat euroa (ed. vuosi euroa, kasvu 27 %). Kustannukset kohdistetaan kuntiin asukaslukujen suhteessa. Kustannusperusteen muutos asukaslukupohjaiseksi on aiheuttanut Tyrnävän kunnalle huomattavan kustannustason nousun aikaisempaan omaan toimintaan nähden. Liian suurta kertakorotusta lievennettiin porrastamalla korotus kahteen erään. Ensimmäinen tasokorotus (noin ) oli vuonna Vuonna 2011 toteutuu toinen puolikas. Asukasluku kustannusperusteena rasittaa voimakkaimmin kasvavia kuntia. Palo- ja pelastustoimen kustannukset ovat toteutuneet talousarvion mukaisesti. Oulu-Koillismaan pelastusliikelaitoksen johtokunnan pöytäkirjojen päätösluettelot tullaan liittämään myös kunnanhallituksen oheismateriaaliin. Ympäristöterveydenhuollon, eläinlääkintähuollon ja ympäristönsuojelun palvelut tuotetaan seudullisesti. Viranomaistoiminnan laskutusperusteena on asukasluku 70 % ja kuntiin käytetty työaika seurantaan perustuen 30 %. Eläinlääkintähuollon kustannukset on suhteutettu eläinten määriin. Oulun seudun ympäristötoimi liikelaitoksen johtokunnan kokousten päätösluettelot annetaan kunnanhallitukselle tiedoksi esityslistojen oheismateriaalissa. Nouseva Rannikkoseutu ry Nouseva Rannikkoseutu ry on myöntänyt tukea vuonna 2011 seuraaville tyrnäväläisille hankkeille: Jareka Oy koneet ja laitteet; kokonaiskustannusarvio (tuki 25 %), Jareka Oy rakentaminen; kokonaiskustannusarvio (tuki 25 %) Jareka Oy kehittäminen; kokonaiskustannusarvio (tuki 50 %) Lisäksi Tyrnävän alueella on toteutettu seuraavia Nouseva Rannikkoseutu ry:n hallinnoimia hankkeita: Lähipuoti -esiselvityshanke, johon liittyi mm. opintomatka Ranskaan, osallistujia oli myös Tyrnävältä. Yhteisöhautomo (paikallisuuden aktivointi) hanke, johon sisältyy koulutuksia, opintoretkiä, "perinnepäivät", kyläiltoja (toiminnan aktivointia), kylien yhteisiä tapaamisia ja

4 kylä-kuntafoorumeita. Sosiaali- ja terveyspalvelut yhteistyössä Oulun eteläisten kuntien kanssa vuoden 2013 alusta lähtien Sosiaali- ja terveystoimen palvelut edustavat noin 50 prosenttia kunnan menoista ja noin 30 prosenttia henkilöstöstä. Valtuuston strategisen linjauksen mukaisesti Tyrnävä tulee kuulumaan Oulun eteläisten kuntien sosiaali- ja terveystoimen yhteistoiminta-alueeseen (työnimi Lakeus), joka muodostuu Hailuodon, Kempeleen, Limingan, Lumijoen, Muhoksen ja Tyrnävän kuntien kesken. Yhteistoiminta-alueella asuu noin asukasta. Hallintomalliksi on valittu isäntäkuntamalli/järjestäjäkuntamalli isäntäkuntana Kempele. Yhteistoiminta-alueen rakentamisessa päämääränä on, että peruspalvelut pysyvät Tyrnävällä palvelutaso on hyvä ja turvaa tulevaisuuden tarpeet palvelut tuotetaan kustannustehokkaasti kuntalaisten ja luottamushenkilöiden vaikutusmahdollisuudet säilytetään hyvät yhteistyösuhteet Ouluun, Oulun seutuun ja naapurikuntiin säilytetään. Toimivan yhteistoiminta-alueen aikaansaaminen vuoteen 2013 mennessä on ratkaisevassa asemassa sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelujen turvaamisessa alueen asukkaille. Alueen asukaspohja mahdollistaa myös palvelurakenteen kehittämisen niin, että kustannuksia voidaan hillitä esim. terveyspalveluissa joidenkin erikoissairaanhoidon palvelujen tuottamisella yhteistoiminta-alueella. Tavoitteet täyttävään lopputulokseen pääseminen edellyttää hyvää yhteistyötä kunnan sisällä, henkilöstöä edustavien tahojen sekä muiden yhteistoiminta-alueen kuntien kesken. Toteutuminen: Valtuuston linjaus Lakeuden hyvinvointialueesta (Oulun eteläisten kuntien sosiaali- ja terveystoimen yhteistoiminta-alue) sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottajana ei toteutunut. Oulun seudun eteläisten kuntien kesken ei kyetty valmistelemaan yhteistoiminta-alueen perussopimusta, joka olisi ollut kaikkien sopijapuolien hyväksyttävissä. Asiaa koskeva aiesopimus on kuntien valtuustojen päätöksin todettu purkautuneen. Kunnanvaltuuston päätöksessä kuitenkin todettiin, että tehtyjä selvityksiä ei hylätä, vaan kuntien välistä yhteistyötä ja palveluprosessien kehittämistä jatketaan niiden pohjalta. Tyrnävän palvelutuotannon kustannustehokas ja laadukas kehittäminen edellyttävät aktiivista yhteistyöasennetta ja -otetta sekä uuden Oulun että erityisesti Oulun eteläisten kuntien kesken. ELINKEINOJEN KEHITTÄMINEN Päämäärä 2012 Elinkeinojen kehittämisen päämääränä on aktiivisen ja kasvuun kannustavan yritysilmapiirin luominen niin että Tyrnävä tunnetaan myös yrityskuntana. Kunnan asukasmäärä kasvaa hallitusti, peruspalvelut ovat toimivia ja maankäytön- ja rakennussuunnittelu on hyvää. Elinkeinopoliittiset toimenpiteet 2011

5 Elinkeinoelämän tarpeet huomioidaan maankäytön suunnittelussa sekä toimitilojen ja tonttien saatavuudessa Kuntaan nimetään yhdyshenkilö, jonka puoleen yrittäjä voi kääntyä elinkeinopalveluita koskevissa asioissa Perustamisvaiheen (0-2 v.) yrittäjäpalveluista vastaavan Oulun seudun Uusyrityskeskuksen toimintaa tehdään tutuksi paikallisille yrittäjille Kunta toimii aktiivisesti yhteistyössä yrittäjien sekä yrittäjäjärjestön kanssa (mm. yrittäjätapaamiset ja -tilaisuudet) ja hyödyntää elinkeinoelämän kysymyksissä yrittäjäyhdistyksen osaamista ja verkostoja Valmistellaan käyttöön Suomen Yrittäjien kehittämä toimintamalli yritysvaikutusten arvioinnista kunnallisessa päätöksenteossa Hankinnoissa ja tarjouskilpailuissa huomioidaan myös paikalliset yritykset ja toimijat (mm. lähiruokaprojekti) Markkinoidaan kuntaa aktiivisesti niin, että Tyrnävä on haluttu myös yritysten sijaintikunta Tehostetaan toimia työllisyyden edistämiseksi yhteistyössä paikallisten yrittäjien kanssa Toteutuminen: Oulun seudun uusyrityskeskus tuottaa neuvontapalvelut asiakkaille yrityksen perustamiseen liittyvissä asioissa. Uusyrityskeskuksen palveluja on vuonna 2011 käytetty seuraavasti: asiakaskäyntejä 34 kpl starttirahalausuntoja annettu 3 kpl muita asioita 8 kpl Uusia yrityksiä on kaupparekisterin mukaan perustettu 24 kpl, edellisenä vuonna 28 kpl. Helmikuussa nimetty yrittäjyystoimikunta on aloittanut toimintansa ja se on kokoontunut kolme kertaa. Keskeiseksi asiaksi toimikunta on nostanut kouluissa annettavan yrittäjyyskasvatuksen, josta kertomassa on ollut aluepäällikkö Heikki Keränen Pohjois-Pohjanmaan YES -keskuksesta. (YES on yrittäjyyskasvatuksen resurssi opettajille, joka tarjoaa tukipalveluja yrittäjyyskasvatuksen koulutukseen, yrittäjyyden kehittämiseen koulussa sekä koulu-yritysyhteistyöhön.) Yrittäjyyskasvatusta kehitetään edelleen. Suunnitelmissa on yrittäjyystyöryhmän perustaminen Kuulammen koululle. Työryhmän jäseniksi pyydetään paikallisia yrittäjiä, opettajia ja työ- ja elinkeinosuunnittelija. Yrittäjyystoimikunta vieraili Valion Maikkulan meijerillä Oulussa ja tutustui laitoksen toimintaan. Työsuunnittelija FM Sanna Hoikkalan tehtäväkuvaa muutettiin siten, että puolet hänen työpanoksestaan on toimia yhdyshenkilönä, jonka puoleen yrittäjä voi kääntyä elinkeinopalveluita koskevissa asioissa. Tämä järjestely on voimassa vuoden 2012 loppuun. Vuonna 2011 työ- ja elinkeinosuunnittelija järjesti mm. Lakeuden alueen yrittäjille suunnatun Yrittäjyys ja onnistunut viestintä -koulutuksen. Kunnanjohtaja ja työ- ja elinkeinosuunnittelija ovat järjestäneet keskustelutilaisuuksia yrittäjien kanssa. Keskustelutilaisuuksissa kehittämisideoiksi nousivat yrityskummitoiminta, senioritoiminta (kokeneiden yrittäjien verkosto) sekä kiinnostus keskisuurten yritysten hallitustyöskentelyn koulutustilaisuudesta. Yhteistyötä yrittäjien kanssa ovat lisänneet myös kunnanjohtajan ja työ- ja elinkeinosuunnittelijan vierailut paikkakunnan

6 yrityksiin. Kunnan nettisivuille on perustettu toimitilapörssi, jossa kunnan omien vapaiden tilojen lisäksi on näkyvillä yksityisten vapaita vuokrattavissa tai myynnissä olevia tiloja. Yritysvaikutusten arviointiin käytettävä lomake valmisteltiin käyttöön otettavaksi päätöksenteossa (asioissa, jotka liittyvät yritystoimintaan). Tavoitteena on kehittää päätöksentekoa siten, että päätösten yritysvaikutuksia arvioitaisiin ennakkoon nykyistä systemaattisemmin. Vuoden 2012 lopussa, joka on yritysvaikutusten arvioinnin ensimmäinen toimintavuosi, arvioidaan menettelyn käytännön toimivuutta. Kunnan ja yrittäjien käyttöön tehtiin PowerPoint esitys Tyrnävän kunnasta. Esittelymateriaalissa tuotiin esille kunnan vahvuuksia mm. Tyrnävän yritysmyönteistä toimintatapaa, yrityksiä ja maataloutta, kuntapalveluja, kunnan vahvaa tahtoa vaalia kunnan omaleimaisuutta maankäytön ja rakennusten suunnittelussa ja rakentamisessa. Esityksestä tehtiin myös englanninkielinen versio. Kunta on ilmoittautunut mukaan yritysten ja kunnan yhteisesitehankkeeseen, joka toteutuu keväällä Hanketta vetää JS - Suomi yhtiö. Aloitettiin Meijerinalueen esitteen laadinta. Esitteessä kuvataan meijeritoiminnan synty ja kasvu merkittäväksi tuotantolaitokseksi, alueen rakentuminen sekä alkuperäisten toimintojen lakattua arvokkaan teollisuusympäristön ottaminen uuteen käyttöön kulttuuriperintö säilyttäen. Esite valmistuu keväällä Kansainvälinen peruna-alan tutkijakonferenssi pidettiin Oulussa heinäkuussa. Ohjelmaan sisältyi retkipäivä Tyrnävällä. Nipsingin teollisuusalueelta myytiin kaksi tonttia. Alue on kuitenkin vielä rakentumaton. Käynnistettiin asemakaavan valmistelu 4 -tien varren teollisuusalueelle Haurukyläntien varrella. Paavolankankaan teollisuusalueen asemakaava valmistuu keväällä Maaseutuelinkeinojen kehittäminen: Maaseututoimikunta yhteistyössä kunnanhallituksen kanssa edistää maaseudun, sen asukkaiden ja maaseudulla harjoitettavien elinkeinojen menestystä ja hyvinvointia. Toimikunta tekee esityksiä tärkeinä pitämistään asioista järjestää keskustelu- ja koulutustilaisuuksia välittää tietoa maaseutuelinkeinoista edistää maaseutuyrittäjien ja maaseudun asukkaiden yhteistyötä edesauttaa osaamisen verkostojen syntymistä. Tyrnävän kunnan maaseutuviranomaisina toimivat johtava maaseutuasiamies ja maaseutuasiamies (osa-aikainen). Tyrnävä tuottaa maaseutuhallinnon palvelut Kempeleen, Limingan ja Lumijoen kunnille. Hailuodon, Muhoksen, Oulunsalon ja Tyrnävän kuntien kesken on maaseutuhallinnon tehtävien eriyttämisen kattava yhteistyösopimus. Päämäärä 2012 Maaseutuhallinnon uudistuksen tullessa voimaan Tyrnävän kunta toimii hallinnoivana kuntana muodostettavalla maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueella, johon kuuluvat Hailuoto,

7 Kempele, Liminka, Lumijoki, Muhos ja Tyrnävä. Kriittiset menestystekijät Mittarit Tavoite 2011 Asiantuntevan maaseutupalvelun tuottaminen Osaava henkilökunta - Viranomaispalvelujen laatumittarit: päätösten virheettömyys Tunnustettu maaseutuhallintopalvelujen alueellinen toimija Tyrnävän kunta toimii hallinnoivana kuntana muodostettavalla maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueella, johon kuuluvat Hailuoto, Kempele, Liminka, Lumijoki, Muhos ja Tyrnävä Toteutuminen: Maaseututoimikunta Maaseututoimikunta on kokoontunut kaksi kertaa. Kokouksissa on keskusteltu monipuolisesti maaseudun ajankohtaisista asioista. Maaseutuhallintopalvelujen alueellinen toimija Maaseututoimi jatkaa kunnan tavoitteiden mukaisesti kehittymistä alueelliseksi toimijaksi maaseutuhallinnon alalla. Tyrnävän kunta on tehnyt kahdenväliset sopimukset Kempeleen, Lumijoen ja Limingan kuntien kanssa maaseutuhallinnon hoitamisesta ensimmäisenä Kempeleessä vuonna Tyrnävän ja edellä mainittujen kuntien alueella toimii lähes 500 tilaa, joilla on peltoa viljellyssä n ha. Hallintotehtävien lisääntyessä on perustettu toinen maaseutuasiamiehen virka, joka on osa-aikainen (60 %). Maaseututoimen toimipaikka on Tyrnävällä mutta maaseutuasiamies on käynyt viikoittain pitämässä vastaanottoa Limingassa (1/2 päivää) tiistaisin sekä Lumijoella keskiviikkoisin. Lumijoella on myös kanslisti, joka tekee maaseutuhallinnon tehtäviä osa-aikaisesti. Hailuodon, Muhoksen, Oulunsalon ja Tyrnävän kuntien kesken on voimassa yhteistyösopimus, jonka avulla eriytetään maaseutuviranomaisen luonnonhaittakorvausten ja ympäristötukisitoumusten käsittelyssä sitoumuksen allekirjoittaminen ja päätöksenteko eri henkilöille. Sopimuksella taataan luonnonhaittakorvausten ja ympäristötukisitoumusten lainmukainen käsittely. Tällä yhteistyöalueella toimii n. 740 tilaa. Maaseutuhallinnon uudistus edellyttää noin 800 tilan hallintoyksikköjä Maaseutuhallintoa ollaan uudistamassa siten, että tavoitteena on muodostaa n. 800 tilan hallintoyksikköjä, joissa toimisi vähintään viisi henkilöä. Tämän yhteistoiminta-alueen on aloitettava toimintansa viimeistään Marraskuussa 2010 Tyrnävän kunta haki ennakkotietoa poikkeukseen muodostaa maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alue Hailuodon, Kempeleen, Limingan, Lumijoen ja Muhoksen kuntien kanssa vaikka alueella ei täyty 800 tilan lukumäärävaatimus. Tyrnävän kunnalle tulisi hallinnon järjestämisvastuu alkaen. Alueen tilalukumäärä vuonna 2009 oli 713. Poikkeuksen perusteluina käytettiin vakiintuneita asiointisuuntia ja pitkäaikaista maaseutuhallinnon yhteistyötä alueella. Maa- ja metsätalousministeriö on (Dnro 30/42/2011) antanut hakemukseen myöntävän ennakkopäätöksen poikkeuksen hyväksymisestä. Kevään aikana kunnat ovat tehneet päätökset yhteistoiminta-alueeseen liittymisestä. Tyrnävän kunta on jättänyt ilmoituksen maaseutuhallinnon järjestämisestä yllä mainittujen kuntien muodostamalla yhteistoiminta-alueella. Vuoden 2012 aikana tehdään

8 kuntien kesken sopimus yhteistoiminta-alueen muodostamisesta. Lisäksi Tyrnävän kunta tekee vielä ns. Maksajavirastosopimuksen Maaseutuviraston kanssa. Tässä sopimuksessa määritellään kunnan maaseutuhallinnon toiminnan muodot ja vaatimukset kohtuullisen tarkkaan. Vuoden 2013 alussa maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alue aloittaa toimintansa. Tällöin maaseututoimen henkilöresurssit lisääntyvät, kun Hailuodon ja Muhoksen kuntien maaseutuasiamiehet siirtyvät Tyrnävän kunnan palvelukseen, mutta jatkavat työskentelyä omien kuntien toimipisteissä. Vuoden 2011 toimintaa ja tunnuslukuja Viime talven ajankohtaisena asiana hallinnossa on ollut sähköisen tukihaun mahdollisuudesta tiedottaminen ja kouluttaminen. Sähköisiä hakemuksia saatiin 154, mikä tarkoittaa n. 30 %:n osuutta kaikista hakemuksista. Kevättalven aikana on hoidettu vuoden 2010 tukien maksatuksia mm. eläinpalkkioiden sekä kansallisten peltotukien osalta Mavi:n ohjeistuksen mukaisesti. Kevään ajankohtainen asia on ollut ns. Jonotuslista lohkojen tukikelpoisuuden hakeminen ja niistä aiheutuva runsas selvittelytyö. Asiaan liittyy 88 hakemusta ja peltoalaa n. 850 ha. Pohjois-Pohjanmaan Ely -keskus on tehnyt maaseutuhallinnon kuntatarkastuksen koskien viljelijätukien hallinnointia Kempeleen kunnan osalta vuonna Tarkastuksen tulos oli, ettei hallinnoinnissa todettu olennaista huomautettavaa. Maaseutuasiamies on mukana järjestämässä alueellisia tukikoulutustilaisuuksia yhteistyössä MTK - Pohjois-Pohjanmaan, Proagria Oulun ja Pohjois-Pohjanmaan TE -keskuksen kanssa. Lähimmät viljelijöille tarkoitetut tilaisuudet olivat huhtikuussa Limingan Turvallisuusalan oppilaitoksessa, sekä Koivussa ja Tähdessä Muhoksella, joissa Tyrnävän maaseutuasiamies esitteli lomakkeiden täyttöä. Hallinnoinnin tunnuslukuja keväällä v. 2011: (suluissa vertailua vuoden 2010 kevään lukuihin) Tyrnävä: - asiakastiloja 199 kpl (+ 2 kpl) - peltoa n ha (-10 ha) - lomakkeita kpl (+ 34 kpl) - tukihakemuksia kpl (+ 14 kpl) sähköisiä hakemuksia 65 tilalta (+ 38) vuoden 2011 aikana maksettiin tukipalkkioita; yhteensä n. 7,8 milj. Kempele: - asiakastiloja 56 kpl (- 1 kpl) - peltoa n ha (+ 25 ha) - lomakkeita 324 kpl (+ 8 kpl) - tukihakemuksia 321 kpl (- 5 kpl) sähköisiä hakemuksia 18 tilalta (+ 10) vuoden 2011 aikana maksettiin tukipalkkioita; yhteensä n. 1,4 milj. Liminka: - asiakastiloja 145 kpl (- 5 kpl) - peltoa n ha (-38 ha) - lomakkeita 867 kpl (+ 10 kpl) - tukihakemuksia 905 kpl (+ 15 kpl)

9 sähköisiä hakemuksia 48 tilalta (+ 27) vuoden 2011 aikana maksettiin tukipalkkioita; yhteensä n. 5,6 milj. Lumijoki: - asiakastiloja 86 kpl (- 3) - peltoa n ha (+ 5 ha) - lomakkeita 581 kpl (- 7 kpl) - tukihakemuksia 536 kpl (-26 kpl) sähköisiä hakemuksia 23 tilalta (+ 12) vuoden 2011 aikana maksettiin tukipalkkioita; yhteensä n. 3,6 milj. Tunnuslukuja Tyrnävän maataloudesta v. 2011: (suluissa vertailun vuoksi v.2010 vastaavia lukuja) Tyrnävällä on 198 (197) aktiivitilaa. Niillä on peltoa viljelyksessä yhteensä n ha ( ha) joten näin tilojen peltoalaksi muodostuu n. 59,4 (59,6) ha/tila. Viljan viljelyala on n ha (6.935 ha) josta on ohraa n ha (4.669 ha) ja kauraa n ha (2.056 ha) Lisäksi viljellään kevätvehnää 206 (152) ha:n alalla, ja seos-/vihantaviljaa 63 (50) ha:n alalla. Kevät- ja syysrypsin viljelyala on n. 85 (107) ha. Syysruista viljellään n. 24 (9) ha alalla ja kuminaa 11 (11) ha. Hoidettua viljelemätöntä peltoa on yhteensä n ha (1.402 ha), josta luonnonhoitopeltoa on n. 630 ha (801 ha) ja kesantoa n. 484 ha (601 ha). Tilapäisesti viljelemätöntä n. 76 ha (54 ha). Perunan viljelyala on n ha (1.232 ha). Perunanviljelyyn rekisteröityneitä tiloja on 44 (45), joilla perunaa on viljelyksessä yhteensä n ha (1.231 ha). Siemenperunaa viljelee 28 (28) tilaa yhteensä n. 684 (711) ha:n alalla. Ruokaperunaa viljelee 18 (18) tilaa yhteensä n. 528 (481) ha:n) alalla. Ruokateollisuusperunaa on n. 33 (38) ha. Nurmiviljelyssä on n ha (1.576 ha). Edelliseen lukuun sisältyvät laidunnurmet, säilörehu-, tuorerehu- ja kuivaheinänurmet. Viherlannoitusnurmea oli n. 385 ha:n (330) alalla. Marjanviljelyä on hieman; mansikkaa 8 (9) ha, mustaherukkaa 2 (2) ha. Karjataloustiloja on yhteensä 37 (37). Lypsykarjatiloja on 31 (31). Lehmiä on n. 724 (755) kpl ja muita nautoja (yli 6 kk) n (800) kpl. Lihakarjaa on 6 (6) tilalla ja lampaita 1 tilalla. Hevosia on 10 tilalla yhteensä 75 kpl. TUKI- JA SÄHKÖISET PALVELUT Toiminta-ajatus Hallinto- ja kehittämisosasto järjestää asiakaslähtöisesti kehittyneet hallinto-, laskenta- ja informaatioteknologiapalvelut omalle organisaatiolle ja asiakas- ja neuvontapal-

10 velut ulkoisille asiakkaille. Tulosalueen kuvaus Tulosalueen tuki- ja sähköiset palvelut tulosyksiköt: toimisto- ja talouspalvelut, henkilöstöhallinto ja it -palvelut. Informaatioteknologiapalvelut varmistavat kunnan käyttämien tietojärjestelmien häiriöttömän toiminnan. Eri toiminnoissa hyödynnetään seudullisella yhteistyöllä saavutettuja etuja. Tietohallinto vastaa siitä, että tietojärjestelmien kehittäminen, ylläpito ja käyttö toteutetaan taloudellisesti järkevällä tavalla. Tiedon hallittavuutta ja saatavuutta parannetaan tietoarkkitehtuureita ja -järjestelmiä kehittämällä. Päämäärä 2012 Tuki- ja sähköiset palvelut tuotetaan kehittyneillä menetelmillä kilpailukykyiseen hintaan. Sähköiset palvelut ovat helppokäyttöisiä ja asiakasystävällisiä. Toimenpiteet 2011 Noudatetaan ATK - suunnitelmaa (oma toiminta). Kriittiset menestystekijät Mittarit Tavoite 2011 Sähköiset järjestelmät ovat helppokäyttöisiä ja asiakas-ystävällisiä. Hyvä tiedonkulku organisaatiossa - Käyttäjien määrä / vuosi -> käyttäjätilastot - Uudet järjestelmät kpl - Järjestelmien käyttäjien lukumäärä Palaute Sähköisten palvelujen lisääminen Sähköisen tiedottamisen lisääminen Tiedonkulun paraneminen Sähköisten palvelujen ja tietoverkkojen kehittämisessä toimitaan yhteistyössä Oulun seudun ja lähikuntien kanssa. Yhdenmukaisten työmenetelmien ja suunnitelmallisuuden kehittäminen. Avoin langaton WLAN verkko (panoulu) toimii Tyrnävällä. Hankkeet / kpl Mallinnetut palvelut/kpl Talousraportti hallitukselle kuukausittain Suunnitelman päivitys Satunnaisotanta käyttäjistä Verkon huoltokäytännöt järjestetty Toimivat yhteiset tietoverkot Toimintavarmat ja sujuvat työketjut Tehokkaat laskenta- ja raportointijärjestelmät Atk-suunnitelma Torin saaminen langattoman verkon piiriin. Tukiasemien lisääminen Atk -laitetilat ovat turval- Valvontajärjestelmän vies- Atk-laitetilojen reaaliaikai-

11 lisia ja nykyaikaisia. tit ja lokilistat nen valvonta. Toteutuminen: Tuki- ja sähköisten palvelujen henkilöstö vastasi eduskuntavaalien käytännön järjestelyistä. Erityisesti Atk-henkilöstöä työllisti ennakkoäänestyksen ja vaalipäivän äänestyksen reaaliaikaisen vaalitietojärjestelmän toimintavarmuudesta vastaaminen. Kuormitusta lisäsi samaan aikaan meneillään ollut puhelintoimintojen muutosprojekti. Puhelinpalveluissa vastuu siirrettiin tekniseltä osastolta tietohallinnolle ja lankanumeroista luovuttiin. Uuteen matkapuhelinjärjestelmään siirryttiin , jonka jälkeen puhelinvälityspalveluista on vastannut Elisa Oyj (aikaisemmin DNA). Puhelinkustannukset ovat alentuneet, mutta jonkin verran on koettu puhelinpalvelun laadun heikentyneen. Ongelmia on ollut kuuluvuudessa, puhelut ovat katkeilleet. Kesällä Elisa Oyj rakensi uuden tukiaseman kirkonkylän länsipuolelle korjaavan em. vikoja. Vaihde- ja välityspalvelut ostetaan Elisa Oyj:ltä, palvelu

12 tuotetaan Kemijärvellä. Sähköisten palveluiden ja tietoverkkojen kehittämisessä toimitaan yhteistyössä Oulun seudun ja lähikuntien kanssa, toteutuminen: sosiaali- ja terveystoimen yhteistoiminta-alueen suunnittelu + ICT -palveluiden järjestäminen seudulla yhteistoiminta-alue ei toteutunut KanTa-projekti/eReseptin käyttöönoton suunnittelu aloitettiin 11/ päiväkotia pilotoi päiväkotien mobiilikirjausjärjestelmää (DAISY) Yhdenmukaisten työmenetelmien ja suunnitelmallisuuden kehittäminen, toteutuminen: Pro Economica (taloushallinta -järjestelmän päivitys) on otettu käyttöön kokonaan. Tietohallinnon suunnitelman päivittäminen. Palvelinhankinnat, toteutuminen: Dynasty palvelin (asiakirjahallinto), Basware -palvelin (laskujen kierrätys), AD -palvelin (kunnanviraston toimialuepalvelin) ja hammasröntgenpalvelin. Kouluverkkoja yhdisteltiin Juuret -verkko, kaikki koulut samassa verkossa on otettu käyttöön. Tyrnävän kunta sai yhdessä Oulun seudun kuntien kanssa VUODEN VIRSU 2011 palkinnon tunnustuksena työstä julkisten palvelujen kentässä ja yhteistyöstä Suomi.fi portaalin kanssa. Sähköisten palvelujen toimivuudesta ja niiden kehittämisestä on valmisteilla pro gradu-työ. Opinnäytteeseen liittyy kuntalaisille suunnattu kysely, jossa kartoitetaan kuntalaisen näkemyksiä sähköisistä asiointipalveluista Tyrnävän kunnassa. Henkilöstöhallinto Toiminta-ajatus Hyvinvoiva henkilöstö tuottaa motivoituneesti tehokkaita palveluja. Tulosalueen kuvaus Tulosalue sisältää yhteistyötoimikunnan toiminnan ja työterveyshuollon. Työterveyspalvelut ostetaan AttendoMedone Oy:ltä Päämäärä 2012

13 Tyrnävän kunta on hyvä työnantaja. Henkilöstön ja työnantajan vuorovaikutus on avointa ja demokraattista. Henkilöstö on ammattitaitoista, työhönsä motivoitunutta ja voi hyvin. Henkilöstömitoitus eri yksiköissä on oikea. Henkilöstön fyysinen ja psyykkinen työkyky on hyvä. Kriittiset menestystekijät Mittarit Tavoite 2011 Kunta on hyvä työnantaja Hakijoiden määrä / avoin työpaikkmattitaitoinen Hyvin koulutettu - ja am- henkilökunta Kunta työnantajana toimii oikeudenmukaisesti Henkilöstö eri yksiköissä on oikein mitoitettu ja henkilöstöllä käytössä ajanmukaiset työvälineet ja työympäristö on viihtyisä Henkilöstön muutosvalmius on hyvä Henkilöstöraportti Sairaus- ja muut poissaolot Koulutuspäivät ja -menot % palkoista Tehtävävaihdokset / kpl Muutokset toimenkuvissa, lisäykset/poistot Sairauspoissaolojen väheneminen Dynaaminen työilmapiiri Toimenpiteet 2011 Kehityskeskustelut käydään vuosittain Henkilökunnan jaksamista ja työkykyä tuetaan TYKY -toiminnalla, jonka henkilökohtainen tuki on 17 euroa/henkilö/vuosi (veronalainen tulo). Em. tuen voi vaihtoehtoisesti käyttää kunnan liikuntatoimen järjestämään jumppa tai kuntosalivuoroon syys- ja kevätkauden Henkilöstön virkistystoimintaan on käytettävissä 34 euroa/henkilö/vuosi. Työaikaa virkistykseen voidaan käyttää kalenterivuoden aikana enintään yksi työpäivä (joko yhdessä tai useammassa erässä) Jatketaan työkykyä ylläpitävää kuntoutusta (TYK ja vastaavat) hyväksyttyjen periaatteiden ja laajuuden mukaan Henkilöstöä informoidaan seudullisista hankkeista Työnohjauskäytäntöä kehitetään Työilmapiiriä kehitetään kiinnittämällä huomiota sisäiseen tiedottamiseen, avoimuuteen ja henkilöstön yhdenmukaiseen kohteluun eri työpisteissä Vapaaehtoinen palkaton virka- ja työvapaakäytäntö jatkuu (Khall ). Toteutuminen:

14 Yhteistoimintaryhmä on pitänyt vuonna 2011 yhteensä kuusi kokousta. Tärkeimmät asiat ovat olleet em. sisäilmatyöryhmän perustaminen, työterveyssuunnitelman päivittäminen, lausuntojen antaminen Lakeuden yhteistoiminta-alueen asioissa, työsuojelun toimintaohjelman valmistelu ja lausunnon antaminen talousarviosta Työterveyspalvelut on ostettu Attendo MedOne Oy:ltä. Sopimuskausi Attendo MedOnen Oy:n kanssa päättyi vuoden 2011 loppuun. Päätettiin käyttää sopimukseen sisältyvistä optiovuosista ensimmäinen. Toisen optiovuoden (vuosi 2013) käyttäminen tulee päätöksentekoon viimeistään kesäkuussa Attendo MedOne Oy on muuttanut vuoden 2012 alusta nimensä Attendo Terveyspalvelut Oy:ksi. Työterveyshuollon kustannukset henkilöstöhallinnossa vuonna 2011 olivat ,27 euroa (edellisenä vuonna ,50 euroa), joiden kattamiseen saadaan Kelan korvausta noin 50 prosenttia. Kustannukset olivat talousarviossa arvioitua ( euroa) suuremmat. Ylitys on johtunut mm. työllistettyjen henkilöiden työterveystarkastuksista. Sairauspoissaolopäivät ovat vähentyneet edellisestä vuodesta 9,9 prosentilla. Sairauspoissaolopäiviä kalenteripäivinä ilmaistuna oli 5611 päivää (ed. vuosi 6230 päivää). Näistä omalla ilmoituksella poissaoloja oli 602 kalenteripäivää. Työpäivinä ilmaistuna sairauspoissaoloja oli 4360 päivää (ed. vuosi 4654 päivää). Omalla ilmoituksella poissaoloja työpäivinä kertyi 583 kpl. Työterveyshuollon toimintaraportin mukaan edelleen eninten työterveyshuollossa käyneiden sairauspoissaolot olivat aiheutuneet tuki- ja liikuntaelinsairauksista, mielenterveyshäiriöistä ja hengityselinsairauksista. Vastaanottokäynnit näissä sairauksissa ovat kasvaneet edellisestä vuodesta, mutta sairauspoissaolopäivät vähentyneet. Työterveyshuollon toimintaraportointi tulee täsmentymään vuonna 2012, jolloin siinä esitetään myös terveyskeskuksessa tai muualla lääkärissä käyneiden diagnoosit, sairauspoissaolot sekä omat ilmoitukset. Oma ilmoitus on mahdollinen silloin kun henkilö sairastuu flunssaan, suolistoinfektioon tai migreeniin. Kehityskeskustelut on ohjeistettu pidettäväksi alkuvuodesta. Kehityskeskustelussa tarkistetaan myös toimenkuvat ja tehdään tarvittavat muutokset. Työpaikkaruokailun tuki Kunnan maksama työpaikkaruokailun tuki paikkakunnan ruokapaikoissa aterioiville kunnan työntekijöille on ollut 0,80 euroa/pääateria vuonna Tukeen käytettiin 689,55 euroa, mistä voidaan johtaa tuettujen aterioiden määrä 861kpl, noin neljä viisi ruokailua työpäivittäin. Henkilökohtaista tyky -rahaa, joka on 17 euroa vuodessa, käytti 80 henkilöä. Henkilöstöraportti Henkilöstömuutoksen vuoksi henkilöstöraporttia ei tehdä vuodesta Vuonna 2012 valmistellaan henkilöstöraportin uusi esittämistapa. Keskeiset tiedot vuodelta 2011 henkilöstömääristä ja henkilöstömuutoksista osastoittain, sairauspoissaolot ja henkilöstökustannukset esitetään tasekirjassa. Investoinnit

15 Investointiosassa hallinto- ja kehittämisosastolle kohdistuvat seuraavat investoinnit: Maanhankintaan vuosittain euroa Atk laitteet euroa tarkemmat tiedot atk-suunnitelmassa. Toteutuminen: Talousarviossa 2011 oli varattu maanhankintaan euroa. Määräraha käytettiin alkuvuodesta kokonaan Kotihalmeen kaava-alueeseen rajoittuvan noin 20 hehtaarin maa-alueen hankintaan Muhokselle johtavan tien pohjoispuolelta. Valtuusto myönsi kunnanhallitukselle maanhankintaan euron lisämäärärahan, josta käytettiin euroa Kirkkomännikön koulua vastapäätä olevan ns. Siwan kiinteistön hankintaan.

Valmistelu: Sosiaali- ja terveysjohtaja Eliisa Tornberg, p. 050-3771 513

Valmistelu: Sosiaali- ja terveysjohtaja Eliisa Tornberg, p. 050-3771 513 Sosiaali- ja terveyslautakunta 41 23.04.2013 Kunnanhallitus 121 06.05.2013 Sosiaali- ja terveyslautakunta 68 27.08.2013 Kunnanhallitus 217 16.09.2013 Sosiaali- ja terveyslautakunta 60 26.08.2014 Kunnanhallitus

Lisätiedot

HALLINTO- JA KEHITTÄMISOSASTO (11.5.2013 EV)

HALLINTO- JA KEHITTÄMISOSASTO (11.5.2013 EV) HALLINTO- JA KEHITTÄMISOSASTO (11.5.2013 EV) Hallinto- ja kehittämisosasto koostuu kahdesta tulosalueesta: yleishallinto- ja elinkeinojen kehittäminen sekä tuki- ja sähköiset palvelut. Yhteenveto hallinto-

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuollon strategia

Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuollon strategia Luonnos Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuollon strategia Ympäristöterveyslautakunta Kokkolan kaupungin strategian rakenne (BSC) Toimivat palvelujen järjestämistavat Strategiset päämäärät Kriittiset

Lisätiedot

AKTIIVISEN AIKAISEN PUUTTUMISEN MALLI - VÄLINPITÄMÄTTÖMYYDESTÄ VÄLITTÄMISEEN KÄYTÄNNÖSSÄ-

AKTIIVISEN AIKAISEN PUUTTUMISEN MALLI - VÄLINPITÄMÄTTÖMYYDESTÄ VÄLITTÄMISEEN KÄYTÄNNÖSSÄ- AKTIIVISEN AIKAISEN PUUTTUMISEN MALLI - VÄLINPITÄMÄTTÖMYYDESTÄ VÄLITTÄMISEEN KÄYTÄNNÖSSÄ- Jaakko Joensuu henkilöstöpäällikkö Kempele on voimakkaasti kasvava 15 100 asukkaan nuorekas kunta. Kempele on huipputeknologiaa,

Lisätiedot

VUODEN 2008 TALOUSARVIO

VUODEN 2008 TALOUSARVIO VUODEN 2008 TALOUSARVIO Tyrnävän talousarvio 2008 2008 2007 Asukasluku 6280 6100 Tuloveroprosentti 19 19 Toimintamenot milj. 26,8 24,6 Investoinnit milj. 2,9 1,9 Vuosikate 1000 994 882 Lainat kunta /asukas

Lisätiedot

Kunnanhallitus 55 05.02.2013 Keskusvaalilautakunta 4 04.03.2013 Kunnanhallitus 101 12.03.2013 Kunnanvaltuusto 27 25.03.2013

Kunnanhallitus 55 05.02.2013 Keskusvaalilautakunta 4 04.03.2013 Kunnanhallitus 101 12.03.2013 Kunnanvaltuusto 27 25.03.2013 Kunnanhallitus 55 05.02.2013 4 04.03.2013 Kunnanhallitus 101 12.03.2013 Kunnanvaltuusto 27 25.03.2013 Äänestysaluejaon muuttaminen // KHALL 55 KESKV 54 sihteeri Seuraavat vaalit ovat Euroopan parlamentin

Lisätiedot

Nivala - Ylivieska - Oulainen - Sievi

Nivala - Ylivieska - Oulainen - Sievi NeliapilaNeliapila Maaseutuhallinto Nivala - Ylivieska - Oulainen - Sievi Kuntien hoitama maaseutuhallinto on muuttunut paikalliset kuntien maaseututoimistot säilyvät ennallaan Vuoden 2012 alusta Nivalan,

Lisätiedot

HALLINTO- JA KEHITTÄMISOSASTO

HALLINTO- JA KEHITTÄMISOSASTO HALLINTO- JA KEHITTÄMISOSASTO Hallinto- ja kehittämisosasto koostuu kahdesta tulosalueesta: yleishallinto- ja elinkeinojen kehittäminen sekä tuki- ja sähköiset palvelut. Yhteenveto hallinto- ja kehittämisosaston

Lisätiedot

uvut 1. Käyty / ei käyty 2. Talouden tasapainottamisohjelman toteutuma 3. Ohjeiden päivittäminen ja uusien toimintojen käyttöön 4.

uvut 1. Käyty / ei käyty 2. Talouden tasapainottamisohjelman toteutuma 3. Ohjeiden päivittäminen ja uusien toimintojen käyttöön 4. Hallintopalvelukeskuksen toiminnallisten tavoitteiden toteuma 1.1. 31.7.2015 Hallintolautakunta (=valtuustoon nähden sitovia) Sitovat tavoitteet Mittarit/Tunnusl uvut Mittarin tulos/ 7/2015 Henkilöstön

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTASTRATEGIA 2014 2020. Nurmijärvi elinvoimaa ja elämisen tilaa.

NURMIJÄRVEN KUNTASTRATEGIA 2014 2020. Nurmijärvi elinvoimaa ja elämisen tilaa. NURMIJÄRVEN KUNTASTRATEGIA 2014 2020 Nurmijärvi elinvoimaa ja elämisen tilaa. Vuonna 2020 Nurmijärvi on elinvoimainen ja kehittyvä kunta. Kunnan taloutta hoidetaan pitkäjänteisesti. Kunnalliset päättäjät

Lisätiedot

Strategiakortit 2016

Strategiakortit 2016 Kh 30.11.2015 325 Liite kh nro 2 Ptktark. UTAJÄRVEN KUNTA Strategiakortit 2016 LIITE Väritunnisteet: Etenee suunnitellusti Viivästynyt Ei etene/keskeytynyt TALOUS Päämäärä: Kuntatalous on vakaa Kriittiset

Lisätiedot

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 Tulosalue 100 Vaalit Strategiset tavoitteet Operatiiviset tavoitteet Mittarit Vaalien toimittaminen ohjeiden mukaisesti määräajassa virheettömästi Hankitaan asianmukaiset välineet, koneet ja laitteet sekä

Lisätiedot

Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016

Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016 Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016 Hyvinvointikertomus valtuustokaudelta 2009-2012 ja hyvinvointisuunnitelma valtuustokaudelle 2013-2016 Keskeneräinen Kertomuksen vastuutaho ja laatijat (viranhaltijat,

Lisätiedot

SEUTUVIESTINNÄN HYVÄ KÄYTÄNTÖ JÄSENKUNNASSA

SEUTUVIESTINNÄN HYVÄ KÄYTÄNTÖ JÄSENKUNNASSA 1 SEUTUVIESTINNÄN HYVÄ KÄYTÄNTÖ JÄSENKUNNASSA Seutuhallituksen hyväksymä 29.5.2008 YLEISTÄ...2 SEUTUYKSIKÖN TOIMENPITEET...2 JÄSENKUNTIEN TOIMENPITEET...3 Virka- ja toimihenkilöt...3 Luottamushenkilöt...4

Lisätiedot

Kunnanhallituksen tulosalue

Kunnanhallituksen tulosalue Kunnanhallitus Käyttösuunnitelma 2016 1 Kunnanhallituksen tulosalue Kunnanhallitukseen nähden sitovia ovat vastuualueiden toimintakatteet. Vastuualueet: 1000 Yleishallinto, 1001 Yhteistoiminta, 1002 Elinkeinojen

Lisätiedot

KUNTASTRATEGIA Kirjanen kunnan roolista hattulalaisten elämässä.

KUNTASTRATEGIA Kirjanen kunnan roolista hattulalaisten elämässä. KUNTASTRATEGIA 2030 Kirjanen kunnan roolista hattulalaisten elämässä. SISÄLLYSLUETTELO 1 Nykytilan kuvaus ja toimintaympäristö...3 - Väestöennuste 2011 2030...4 - Kokonaisverotulojen kehitys 2000 2012...5

Lisätiedot

TEKNINEN OSASTO TALOUSARVIO KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 TOHOLAMMIN KUNTA

TEKNINEN OSASTO TALOUSARVIO KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 TOHOLAMMIN KUNTA TEKNINEN OSASTO TALOUSARVIO KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 TOHOLAMMIN KUNTA Tekninen johtaja 11.2.2015 VASTUUALUE TEKNINEN OSASTO HALLINTO JA TOIMISTO ESEEN HALLINTO JA TOIMISTO KUULUVAT YKSIKÖT IT-YKSIKKÖ RUOKAHUOLTO

Lisätiedot

Kasvusopimuskäytäntö, Pohjois-Pohjanmaan liitto 16.10.13. Timo Mäkitalo, tutkimuspäällikkö Claes Krüger, kehittämispäällikkö

Kasvusopimuskäytäntö, Pohjois-Pohjanmaan liitto 16.10.13. Timo Mäkitalo, tutkimuspäällikkö Claes Krüger, kehittämispäällikkö käytäntö, Pohjois-Pohjanmaan liitto 16.10.13 Timo Mäkitalo, tutkimuspäällikkö Claes Krüger, kehittämispäällikkö Kuinka Oulu turvaa elinvoiman ja kasvun muutoksessa? Nuori ikärakenne luo perustan koulutuksen

Lisätiedot

Kuntarakenneselvitys Oulun seudulla

Kuntarakenneselvitys Oulun seudulla Kuntarakenneselvitys Oulun seudulla Elinvoimainen ja toimintakykyinen kunta Kuntarakennelaki: Kuntajaon kehittämisen tavoitteena on elinvoimainen, alueellisesti eheä ja yhdyskuntarakenteeltaan toimiva

Lisätiedot

Mäntsälän kunnan elinkeino-ohjelma 2014-2016

Mäntsälän kunnan elinkeino-ohjelma 2014-2016 Mäntsälän kunnan elinkeino-ohjelma 2014-2016 Sisällys 1. Valtuuston hyväksymä taloussuunnitelma 2014 2016... 4 2. Toimenpiteet (sitovat tavoitteet) kuntastrategian toteuttamiseksi suunnitelma-kaudella

Lisätiedot

Pirkkalan valtuustoryhmien HALLITUSOHJELMA

Pirkkalan valtuustoryhmien HALLITUSOHJELMA Pirkkalan valtuustoryhmien HALLITUSOHJELMA 1 2 Hallitusohjelman tarkoitus ja merkitys Pirkkalan pormestarimalliin kuuluu toimintatapa, jossa uusi pormestari ryhtyy heti valintansa jälkeen kokoamaan hallitusohjelmaa.

Lisätiedot

Elinkeinopoliittinen ohjelma

Elinkeinopoliittinen ohjelma Elinkeinopoliittinen ohjelma Kunnan visio vuodelle 2025 Marttila on elinvoimainen ja yhteisöllinen, maltillisesti kasvava kunta, joka järjestää asukkailleen laadukkaat ja edulliset palvelut sekä turvaa

Lisätiedot

KUNTA- JA PALVELURAKENNEMUUTOKSESTA ANNETUN LAIN MUUTOKSET JA KUNTIEN PÄÄTÖKSENTEKO

KUNTA- JA PALVELURAKENNEMUUTOKSESTA ANNETUN LAIN MUUTOKSET JA KUNTIEN PÄÄTÖKSENTEKO Kunnanhallitus 61 21.02.2011 Valtuusto 23 28.03.2011 Kunnanhallitus 167 06.06.2011 Valtuusto 42 20.06.2011 KUNTA- JA PALVELURAKENNEMUUTOKSESTA ANNETUN LAIN MUUTOKSET JA KUNTIEN PÄÄTÖKSENTEKO KHALL 61 Valmistelija:

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 1: Palveluohjelma 2010-2013

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 1: Palveluohjelma 2010-2013 Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 1: Palveluohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto Järvenpään kaupunki PALVELUOHJELMA 1 Palvelujen järjestäminen Kaupungin ydintoimintoja ovat palvelutarpeen

Lisätiedot

Toimintamallin uudistus, strategiat ja prosessit

Toimintamallin uudistus, strategiat ja prosessit Toimintamallin uudistus, strategiat ja prosessit Esi- ja perusopetuksen kehittämisverkoston päätösseminaari katse kohti tulevaisuutta 11.5.2006 Tampere Veli-Matti Kanerva, kehityspäällikkö Kasvatus- ja

Lisätiedot

STRATEGIAKARTTA. Multian kunnan ARVOT - VISIO - MISSIO MENESTYSTEKIJÄT - TAVOITTEET MITTARIT

STRATEGIAKARTTA. Multian kunnan ARVOT - VISIO - MISSIO MENESTYSTEKIJÄT - TAVOITTEET MITTARIT MULTIA 2020 STRATEGIAKARTTA Multian kunnan - - MENESTYSTEKIJÄT - TAVOITTEET MITTARIT Käytännön toimenpiteet on kirjoitettu toimialojen tuloskortteihin Kunnanvaltuusto 11/2011 MULTIA Kuntaparikunta Jyvässeudulla

Lisätiedot

KOSKEN TL KUNNANVALTUUSTO 21.3.2011 2/2011

KOSKEN TL KUNNANVALTUUSTO 21.3.2011 2/2011 6 KUNNANVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 2/2011 KUNNANVALTUUSTON KOKOUS Aika: Maanantaina 21. päivänä maaliskuuta 2011 kello 19.00-19.35 Paikka: Kosken Tl kunnantalo, kunnanvaltuuston istuntosali 7 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN

Lisätiedot

LIIKETOIMINNAN JOHTOKUNTA. Vastuuhenkilö: Teknisen keskuksen johtaja

LIIKETOIMINNAN JOHTOKUNTA. Vastuuhenkilö: Teknisen keskuksen johtaja LIIKETOIMINNAN JOHTOKUNTA Vastuuhenkilö: Teknisen keskuksen johtaja Teknisen keskuksen tavoitteena on tuottaa kaupungin sisäiset tuki- ja muut palvelut laadukkaasti, tehokkaasti ja kilpailukykyisesti.

Lisätiedot

Elinkeinolautakunta 8.12.2011. KOKOUSAIKA Perjantai 16.12.2011 klo 9.30. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Elinkeinolautakunta 8.12.2011. KOKOUSAIKA Perjantai 16.12.2011 klo 9.30. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT KOKOUSKUTSU Elinkeinolautakunta 8.12.2011 KOKOUSAIKA Perjantai 16.12.2011 klo 9.30 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 57 35 Osallistuminen Oppiva

Lisätiedot

Keskushallintouudistus kohti yhtenäistä valtioneuvostoa. Timo Lankinen 20.8.2012

Keskushallintouudistus kohti yhtenäistä valtioneuvostoa. Timo Lankinen 20.8.2012 Keskushallintouudistus kohti yhtenäistä valtioneuvostoa Valtioneuvostossa tehtävä politiikka-, lainsäädäntöja resurssiohjaus yhtenäiseksi Hallituksen strategisen näkemyksen nykyistä parempi toimeenpano

Lisätiedot

2014-2016. Henkilöstöstrategia. Kirkkonummen kunta henkilöstöpalvelut

2014-2016. Henkilöstöstrategia. Kirkkonummen kunta henkilöstöpalvelut Dnro:53/01.00.00/2014 t 2014-2016 Henkilöstöstrategia Kunnanvaltuuston hyväksymä 16.6.2014 Kirkkonummen kunta henkilöstöpalvelut 1 Henkilöstöstrategia 2014 2016 Kunnallisen työmarkkinalaitoksen mukaan

Lisätiedot

PIRKKALAN KUNTA. TOIMINTAMALLIEN JA PALVELUJÄRJESTELMIEN UUDISTAMINEN Strategiahanke-suunnitelma

PIRKKALAN KUNTA. TOIMINTAMALLIEN JA PALVELUJÄRJESTELMIEN UUDISTAMINEN Strategiahanke-suunnitelma PIRKKALAN KUNTA TOIMINTAMALLIEN JA PALVELUJÄRJESTELMIEN UUDISTAMINEN Strategiahanke-suunnitelma VALTUUSTON HYVÄKSYMÄ 20.2.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Kuntastrategiaa toteuttava hanke... 4

Lisätiedot

HALLINTO- JA KEHITTÄMISOSASTO (10.2.2014 EV)

HALLINTO- JA KEHITTÄMISOSASTO (10.2.2014 EV) HALLINTO- JA KEHITTÄMISOSASTO (10.2.2014 EV) Hallinto- ja kehittämisosasto koostuu kahdesta tulosalueesta: yleishallinto- ja elinkeinojen kehittäminen sekä tuki- ja sähköiset palvelut. Yhteenveto hallinto-

Lisätiedot

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia Liite 2 Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Strategia 2010-2015 MISSIO / TOIMINTA-AJATUS Hyvinvoiva ja toimintakykyinen kuntalainen Missio = organisaation toiminta-ajatus, sen olemassaolon syy. Kuvaa sitä, mitä

Lisätiedot

MAASEUTUELINKEINO- VIRANOMAISTEN TALVIPÄIVÄT 26.1.2011 12.1.2011 1

MAASEUTUELINKEINO- VIRANOMAISTEN TALVIPÄIVÄT 26.1.2011 12.1.2011 1 MAASEUTUELINKEINO- VIRANOMAISTEN TALVIPÄIVÄT 26.1.2011 12.1.2011 1 Maaseutuviraston asiakasstrategia MAVI:n asiakkaat ja muut sidosryhmät ASIAKKAAT (keitä varten) Viljelijät Maaseutuyritykset Maaseudun

Lisätiedot

Hattulan, Hämeenlinnan ja Janakkalan palvelurakenneselvitys

Hattulan, Hämeenlinnan ja Janakkalan palvelurakenneselvitys Hattulan, Hämeenlinnan ja Janakkalan palvelurakenneselvitys Hallinto, henkilöstö, talous ja tukipalvelut työryhmän ehdotukset kuntayhteistyön lisäämiseksi 5.6.2014 10.6.2014 Page 1 Hallinto, henkilöstö,

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus ja järjestämislaki. Jyväskylän valtuusto 15.12.2014 Risto Kortelainen, muutosjohtaja

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus ja järjestämislaki. Jyväskylän valtuusto 15.12.2014 Risto Kortelainen, muutosjohtaja Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus ja järjestämislaki Jyväskylän valtuusto 15.12.2014 Risto Kortelainen, muutosjohtaja Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen päämäärä ja tavoitteet Päämääränä väestön

Lisätiedot

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 40 13.04.2004 VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖS 28/04/047/2004 KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015 Kaupunginhallitus 16.5.2016 Kaupunginvaltuusto 13.6.2016 2 JOHDANTO Tämä henkilöstöraportti on järjestyksessä seitsemästoista Orimattilan kaupungin henkilöstöraportti. Henkilöstöraportin

Lisätiedot

Työpaja 3: ICT-tuen jatkovaihe tavoitetila ja kehittämiskohteet

Työpaja 3: ICT-tuen jatkovaihe tavoitetila ja kehittämiskohteet Työpaja 3: ICT-tuen jatkovaihe tavoitetila ja kehittämiskohteet Työpaja 3 : ICT tuen jatkovaihe tavoitetila ja kehittämiskohteet Ohjelma klo 13.30 15.15 Porin seudun ICT-ympäristön nykytilan tulosten esittely

Lisätiedot

MIKKELIN SEUDUN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

MIKKELIN SEUDUN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ MIKKELIN SEUDUN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ 2013 MIKKELIN KAUPUNKI Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunnan johtosääntö Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 3.12.2012 41 Voimaantulo: 01.01.2013

Lisätiedot

ORIVESI-JUUPAJOKI KUNTALIITOSSELVITYS. Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää.

ORIVESI-JUUPAJOKI KUNTALIITOSSELVITYS. Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää. Viestintäsuunnitelma Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää. Tiedottamisessa noudatetaan hyvän kunnallisen tiedottamisen periaatteita. Kuntalain

Lisätiedot

Enonkosken, Heinäveden, Kerimäen ja Punkaharjun kuntien sekä Savonlinnan kaupungin sopimus maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueen muodostamisesta

Enonkosken, Heinäveden, Kerimäen ja Punkaharjun kuntien sekä Savonlinnan kaupungin sopimus maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueen muodostamisesta 1. (6) Enonkosken, Heinäveden, Kerimäen ja Punkaharjun kuntien sekä Savonlinnan kaupungin sopimus maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueen muodostamisesta 1. SOPIJAOSAPUOLET Järjestäjävastuun luovuttajina

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 24.1.2013 luonnos OKKOSENRANTA ASEMAKAAVAN LAAJENNUS

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 24.1.2013 luonnos OKKOSENRANTA ASEMAKAAVAN LAAJENNUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 24.1.2013 luonnos OKKOSENRANTA ASEMAKAAVAN LAAJENNUS Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on maankäyttö- ja rakennuslain (MRL 63 ) mukainen asiakirja, jossa kuvataan

Lisätiedot

Esityslistan liitteenä on Oulun kaupunginhallituksen päätös 15.12.2009.

Esityslistan liitteenä on Oulun kaupunginhallituksen päätös 15.12.2009. Yhtymähallitus 64 21.04.2010 Yhtymähallitus 110 28.06.2010 Puhelinkilpailutus/Puhelinvaihde YhtHall 64 21.4.2010 Valmistelijat kuntayhtymän johtaja Kirsti Ylitalo (puh. 040-7400 978) ja hankintapäällikkö

Lisätiedot

TARKENTAMINEN UUDISTUVA HÄMEENLINNA 2015 STRATEGIA

TARKENTAMINEN UUDISTUVA HÄMEENLINNA 2015 STRATEGIA KAUPUNKISTRATEGIAN TARKENTAMINEN UUDISTUVA HMEENLINNA 2015 STRATEGIA STRATEGIA OHJAA UUDISTUNEEN KAUPUNGIN TOIMINTAA Strategia ohjaa kaupungin kokonaissuunnittelua sekä lautakuntien suunnittelua ja toimintaa

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyslautakunnan ja jaoston sekä sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen johtosääntö 1(8)

Sosiaali- ja terveyslautakunnan ja jaoston sekä sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen johtosääntö 1(8) johtosääntö 1(8) SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN JA JAOSTON SEKÄ SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 8.10.2012 103 ja tulee voimaan 1.1.2013 Muutos KV 10.12.2012

Lisätiedot

Kysymykset ja vastausvaihtoehdot

Kysymykset ja vastausvaihtoehdot KAARI-TYÖHYVINVOINTIKYSELY 1 (8) Kysymykset ja vastausvaihtoehdot JOHTAMINEN TYÖYKSIKÖSSÄ Tässä osiossa arvioit lähiesimiehesi työskentelyä. Myös esimiehet arvioivat omaa lähiesimiestään. en enkä Minun

Lisätiedot

Kunnanvaltuusto 8.12.2011. Talousarvio 2012. Tuomas Lohi Kunnanjohtaja

Kunnanvaltuusto 8.12.2011. Talousarvio 2012. Tuomas Lohi Kunnanjohtaja Kunnanvaltuusto 8.12.2011 Talousarvio 2012 Tuomas Lohi Kunnanjohtaja YLEISET TALOUSNÄKYMÄT 2012 Kasvunäkymiä varjostavat erityisesti Euroopan velkakriisi ja epävarmat kansainväliset talouden näkymät Kuntatalouden

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 5 Suunnittelulautakunta sivu 1. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 5 Suunnittelulautakunta sivu 1. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 5 Suunnittelulautakunta sivu 1 Kokousaika 14.11.2012, kello 16.30 18.25 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Lahti Tapani,

Lisätiedot

Perusturvakuntayhtymä Akselin toimintaa koskeva selvitystyö

Perusturvakuntayhtymä Akselin toimintaa koskeva selvitystyö Perusturvakuntayhtymä Akselin toimintaa koskeva selvitystyö Raportti 5.6.2014 2.6.2014 Page 1 Perusturvakuntayhtymä Akselin selvitystyön kokonaisuudet Palvelurakenteen ja hallintomallin analyysi nykyinen

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNNAN VISIO 2020

MYRSKYLÄN KUNNAN VISIO 2020 Kunnanhallitus 30.5.2011 91 LIITE 37 Valtuusto 13.6.2011 15 LIITE 18 MYRSKYLÄN KUNTA MYRSKYLÄN KUNNAN VISIO 2020 JA STRATEGIA VISION TOTEUTUMISEKSI Kunnan visio 2020 Myrskylä on viihtyisä asuinkunta kohtuullisten

Lisätiedot

HENKILÖSTÖ- OHJELMA. Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 5.11.2012 65

HENKILÖSTÖ- OHJELMA. Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 5.11.2012 65 HENKILÖSTÖ- OHJELMA Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 5.11.2012 65 1. STRATEGIA Henkilöstöohjelman taustalla ovat Haapajärven kaupunki-, elinkeino- ja konsernistrategiassa esitetyt asiat: Arvot, toiminta-ajatus

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014. Lahden nuorisovaltuusto

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014. Lahden nuorisovaltuusto TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014 sivu 2 / 8 Toimintasuunnitelma ja talousarvioehdotus vuodelle 2014 SISÄLLYSLUETTELO 3. VUODEN 2014 TOIMINNAN PAINOPISTEET 1. PARANNETAAN NUORISOVALTUUSTON

Lisätiedot

Uusi kuntalaki ja johtamismallit mikä valita? Kuntamarkkinat 9.9. klo 10.-10.45

Uusi kuntalaki ja johtamismallit mikä valita? Kuntamarkkinat 9.9. klo 10.-10.45 Uusi kuntalaki ja johtamismallit mikä valita? Kuntamarkkinat 9.9. klo 10.-10.45 Jarkko Majava FCG Koulutus Oy jarkko.majava@fcg.fi 050 3252306 Uusi kuntalaki on tullut voimaan 1.5.2015 Suuri osa lain säännöksistä

Lisätiedot

Tavoitteen määrittely Mittari Tavoite ja sen toteutuminen. Vaikuttavuus Asiakastyytyväisyys Arviointikysely Arviointia ei ole tehty

Tavoitteen määrittely Mittari Tavoite ja sen toteutuminen. Vaikuttavuus Asiakastyytyväisyys Arviointikysely Arviointia ei ole tehty Tulosalue: **HALLINTO ja sen toteutuminen Asiakastyytyväisyys Arviointikysely Arviointia ei ole tehty Avoimuus, julkisuus Todentaminen Pöytäkirjat julkaistaan verkossa Resurssien hallinta Kustannusten

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5:

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5: Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5: Henkilöstöohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto HENKILÖSTÖOHJELMA 1 Henkilöstöohjelman lähtökohdat Johtamisvisio Linjakas johtajuus ja yhteinen sävel.

Lisätiedot

Äänestysalueiden vähentäminen

Äänestysalueiden vähentäminen Äänestysalueiden vähentäminen Kh 16 Kurikan kaupungissa on yhteensä kahdeksantoista äänestysaluetta. 25.1.2010 Vaalilain 8 :n mukaan äänestysalueena on kunta, jollei sitä ole tarpeen jakaa useampaan äänestysalueeseen.

Lisätiedot

Akaan varhaiskasvatuksen ja opetustoimen strategia. Koulutuslautakunta 5.2.2015 11

Akaan varhaiskasvatuksen ja opetustoimen strategia. Koulutuslautakunta 5.2.2015 11 Akaan varhaiskasvatuksen ja opetustoimen strategia Koulutuslautakunta 5.2.2015 11 Akaan varhaiskasvatuksen ja opetustoimen strategia Tehtävä Akaan varhaiskasvatuksen ja opetustoimen tehtävänä on tarjota

Lisätiedot

Strategiakortit 2015

Strategiakortit 2015 Kh 13.1.2015 4 Liite kh nro 1 Ptktark. UTAJÄRVEN KUNTA Strategiakortit 2015 LIITE Väritunnisteet: Etenee suunnitellusti Viivästynyt Ei etene/keskeytynyt TALOUS Päämäärä: Kuntatalous on vakaa Kriittiset

Lisätiedot

HYVVÄÄ MET PRUUVAAMA TEHÄ, MUTTA RIIMAA PUKKAA TULEHMAAN. Yhteenveto toteutumasta henkilöstöraporttiin v. 2013

HYVVÄÄ MET PRUUVAAMA TEHÄ, MUTTA RIIMAA PUKKAA TULEHMAAN. Yhteenveto toteutumasta henkilöstöraporttiin v. 2013 HYVVÄÄ MET PRUUVAAMA TEHÄ, MUTTA RIIMAA PUKKAA TULEHMAAN Yhteenveto toteutumasta henkilöstöraporttiin v. 2013 Kriittinen menestystekijä: Suunnitelmallinen henkilöstöpolitiikka Arviointikriteeri; henkilöstöstrategia

Lisätiedot

Asia Sivu Liite 1 33 20 Talousarvion toteutuminen 30.6.2012 tilanteen mukaan elinkeinolautakunnan

Asia Sivu Liite 1 33 20 Talousarvion toteutuminen 30.6.2012 tilanteen mukaan elinkeinolautakunnan KOKOUSKUTSU Elinkeinolautakunta 19.9.2012 KOKOUSAIKA Tiistai 25.9.2012 klo 10.00 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 33 20 Talousarvion toteutuminen

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 12/2011 3.10.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 12/2011 3.10.2011 SISÄLLYSLUETTELO nro 12/2011 SISÄLLYSLUETTELO KH 201 KH 202 KH 203 KH 204 KH 205 KH 206 KH 207 Kokouksen järjestäytyminen Talouden seuranta Talouden tasapainotusohjelman seuranta Lautakuntien ja viranhaltijoiden päätösten

Lisätiedot

Helsingin väestö. Helsingin seutu 1 233 000 % Suomen väkiluvusta 23,6

Helsingin väestö. Helsingin seutu 1 233 000 % Suomen väkiluvusta 23,6 Helsingin väestö Helsingin seutu 1 233 000 % Suomen väkiluvusta 23,6 600 000 500 000 490 000 560 000 400 000 370 000 300 000 200 000 100 000 0 79 000 1900 1950 1990 2005 1 Käyttötalousosan menot toimialoittain

Lisätiedot

Kokemuksia ensimmäiseltä strategia-asiakirjakierrokselta

Kokemuksia ensimmäiseltä strategia-asiakirjakierrokselta Kokemuksia ensimmäiseltä strategia-asiakirjakierrokselta Aluehallintovirastojen strateginen ohjaus ja tulosohjaus HAUS 15.6.2010 Neuvotteleva virkamies Anu Nousiainen ALUEHALLINTOVIRASTOJEN OHJAUS, AVI-laki

Lisätiedot

JOHTAJUUDEN LAADUN ARVIOINTI

JOHTAJUUDEN LAADUN ARVIOINTI JOHTAJUUDEN LAADUN ARVIOINTI Copyright Mentorit Oy, 2006. www.mentorit.fi Mittarin käyttöoikeus vain tunnukset lunastaneella. Osittainenkin kopiointi tai muokkaus vain tekijän luvalla. Kyselyn perustana

Lisätiedot

OULUN SEUDUN ILMASTOSTRATEGIA

OULUN SEUDUN ILMASTOSTRATEGIA OULUN SEUDUN ILMASTOSTRATEGIA Marketta Karhu, Oulun seudun ympäristövirasto Kestävä yhdyskunta seminaari 3.12.2008 Oulu OULU, KEMPELE, KIIMINKI, OULUNSALO,MUHOS, LIMINKA, TYRNÄVÄ, YLIKIIMINKI, LUMIJOKI,

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALAN ESIKUNNAN TOIMINTAOHJE

ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALAN ESIKUNNAN TOIMINTAOHJE Sosiaali- ja terveystoimen esikunnan 2.2.1 1 (5) ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALAN ESIKUNNAN TOIMINTAOHJE Perusturvajohtaja 20.12.2012 Voimaan 1.1.2013 Perusturvajohtaja 24.2.2014 Voimaan

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 / 2013

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 / 2013 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 / 2013 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 19.11.2013 klo 17.00 18.55 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi Yli-Kujala Minna Aittoniemi

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 103. Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 103. Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1 103 Rakennuslautakunnan vuoden 2015 seurantaraportti I (Kh) Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600

Lisätiedot

LEMIN KUNTA 3/2010 10 Maaseutulautakunta. Keskiviikko 1.9.2010 klo 18.00 19.33. Maaseututoimisto, Toukkalantie 4. Tarja Husu-Tuuliainen

LEMIN KUNTA 3/2010 10 Maaseutulautakunta. Keskiviikko 1.9.2010 klo 18.00 19.33. Maaseututoimisto, Toukkalantie 4. Tarja Husu-Tuuliainen 3/2010 10 Maaseutulautakunta. Keskiviikko 1.9.2010 klo 18.00 19.33 Maaseututoimisto, Toukkalantie 4 Matti Tapanainen Oiva Pesu Heikki Haiko Tarja Husu-Tuuliainen Ritva Lehtonen Reijo Pekki Juha Koivisto

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 8/2014 1

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 Tarkastuslautakunta 16.09.2014 AIKA 16.09.2014 klo 16:00-20:21 PAIKKA KPMG:n toimitilat, Isokatu 32B, Oulu KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Heinolan kaupunki TOIMINTAOHJELMA 2015

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Heinolan kaupunki TOIMINTAOHJELMA 2015 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Heinolan kaupunki TOIMINTAOHJELMA 2015 Heinolan kaupungin strategian tavoitteet 1.Toimivat palveluketjut koko kaupungissa Palveluketjujen kuvaaminen Palvelukokemuksen mittaaminen

Lisätiedot

Oulun poliisilaitoksen neuvottelukunta Kunnallisen turvallisuussuunnittelun tavoitteet ja toteutus

Oulun poliisilaitoksen neuvottelukunta Kunnallisen turvallisuussuunnittelun tavoitteet ja toteutus Oulun poliisilaitoksen neuvottelukunta Kunnallisen turvallisuussuunnittelun tavoitteet ja toteutus Erityisrikostorjuntasektorin johtaja, rikosylikomisario Antero Aulakoski 1 Turvallisuus on osa hyvinvointia

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNGIN JA LAPINJÄRVEN KUNNAN SOPIMUS SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUIDEN YHTEISTOIMINTA-ALUEESTA

LOVIISAN KAUPUNGIN JA LAPINJÄRVEN KUNNAN SOPIMUS SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUIDEN YHTEISTOIMINTA-ALUEESTA LOVIISAN KAUPUNGIN JA LAPINJÄRVEN KUNNAN SOPIMUS SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUIDEN YHTEISTOIMINTA-ALUEESTA Loviisan kaupunginvaltuusto xx.xx.2014 xx Lapinjärven kunnanvaltuusto xx.xx.2014 xx 2

Lisätiedot

Kuntalaisaloite/Pohjois-Kuoreveden asukkaille Ylä-Pirkanmaan terveydenhuoltoalueen palveluja

Kuntalaisaloite/Pohjois-Kuoreveden asukkaille Ylä-Pirkanmaan terveydenhuoltoalueen palveluja Kaupunginhallitus 76 07.03.2011 SoTe -tilaajalautakunta 30 28.04.2011 Kuntalaisaloite/Pohjois-Kuoreveden asukkaille Ylä-Pirkanmaan terveydenhuoltoalueen palveluja 1651/06.00.00/2010 Khall 76 Valmistelija:

Lisätiedot

Hollolan kunta. Viestintäpolitiikka 2025

Hollolan kunta. Viestintäpolitiikka 2025 n kunta Viestintäpolitiikka 2025 Kunnanhallitus 25.6.2012 Viestinnän tavoitteet Viestinnän tavoitteena on omalta osaltaan tukea kuntastrategiassa 2025 määritellyn tahtotilamme saavuttamista ja arvojemme

Lisätiedot

Salon kaupunki Organisaation uudistaminen 24.6.2013. johtava konsultti Jaakko Joensuu

Salon kaupunki Organisaation uudistaminen 24.6.2013. johtava konsultti Jaakko Joensuu Salon kaupunki Organisaation uudistaminen johtava konsultti Jaakko Joensuu Taustaa Kevään 2013 aikana Salossa on valmisteltu selviytymissuunnitelmaa, jossa tavoitellaan 33 miljoonan euron muutosta kaupungin

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015 Taloussuunnitelma 2015-2017. Teknisen tuotannon liikelaitos KOUVOLAN KAUPUNKI. Liikelaitosten johtokunta 24.9.

TALOUSARVIO 2015 Taloussuunnitelma 2015-2017. Teknisen tuotannon liikelaitos KOUVOLAN KAUPUNKI. Liikelaitosten johtokunta 24.9. KOUVOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2015 Taloussuunnitelma 2015-2017 Liikelaitosten johtokunta 24.9.2014 1 Liikelaitokset Vastuuhenkilö Toimielin Liikelaitoksen johtaja Jari Horppu Liikelaitosten johtokunta

Lisätiedot

KÄYTTÖTALOUSOSA, Talousarvio 2008, Taloussuunnitelma 2009-2010. A) Toimielin: Vapaa-ajanlautakunta B) Puheenjohtaja: Tapio Vanhainen

KÄYTTÖTALOUSOSA, Talousarvio 2008, Taloussuunnitelma 2009-2010. A) Toimielin: Vapaa-ajanlautakunta B) Puheenjohtaja: Tapio Vanhainen TA 1 KÄYTTÖTALOUSOSA, Talousarvio 2008, Taloussuunnitelma 2009-2010 A) Toimielin: Vapaa-ajanlautakunta B) Puheenjohtaja: Tapio Vanhainen C) Palvelualue: Vapaa-aikakeskus D) Vastuuhenkilö: Tapio Miettunen

Lisätiedot

Voimassaoleva vanha elinkeinostrategia tehty v. 2010 ja hyväksytty kunnanvaltuustossa 20.10.2010 Päivityksen tarkoituksena ajantasaistaa strategiaa

Voimassaoleva vanha elinkeinostrategia tehty v. 2010 ja hyväksytty kunnanvaltuustossa 20.10.2010 Päivityksen tarkoituksena ajantasaistaa strategiaa 25.8.2014 Voimassaoleva vanha elinkeinostrategia tehty v. 2010 ja hyväksytty kunnanvaltuustossa 20.10.2010 Päivityksen tarkoituksena ajantasaistaa strategiaa sekä terävöittää sen sisältöä ja toteutusta

Lisätiedot

17.12.2015 PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ 1.1.2013 LUKIEN

17.12.2015 PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ 1.1.2013 LUKIEN 1 (5) PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ 1.1.2013 LUKIEN VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Kuntayhtymän hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että

Lisätiedot

Sote ja yleislääkärit

Sote ja yleislääkärit Sote ja yleislääkärit Yleislääkäripäivät 26.-27.11.2015 Hilton Kalastajatorppa Helsinki Heikki Pärnänen, Lääkäriliitto Päätoimi'aja Eila Kujansuu Professori Mauno Vanhala Johtava lääkäri Erkki Lehtomäki

Lisätiedot

Opetushenkilöstö Punkaharju

Opetushenkilöstö Punkaharju Opetuksen arviointi Sivistysltk 18.6.2012 20 Kevät 2012 Opetushenkilöstö Punkaharju Koulu (Punkaharju) 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % Kulennoisten koulu Punkasalmen koulu Särkilahden koulu Koulu (Punkaharju)

Lisätiedot

Kunnanhallitus 202 01.09.2014 TYÖTERVEYSHUOLLON JÄRJESTÄMINEN 1.1.2014 ALKAEN /PALVELUTUOTTAJAN VALINTA

Kunnanhallitus 202 01.09.2014 TYÖTERVEYSHUOLLON JÄRJESTÄMINEN 1.1.2014 ALKAEN /PALVELUTUOTTAJAN VALINTA Kunnanhallitus 202 01.09.2014 TYÖTERVEYSHUOLLON JÄRJESTÄMINEN 1.1.2014 ALKAEN /PALVELUTUOTTAJAN VALINTA 327/01.04.02/2014 199/41.416/2013 KHALL 145 Terveydenhuoltolain mukaan kunnan on järjestettävä alueellaan

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain valmisteluryhmän väliraportti

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain valmisteluryhmän väliraportti Kunnanhallitus 252 01.10.2013 Kunnanhallitus 64 17.03.2014 Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain valmisteluryhmän väliraportti KH 01.10.2013 252 Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain valmisteluryhmän

Lisätiedot

Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä :t 17-21 JHTT, KHT, KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy, :t 15-17

Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä :t 17-21 JHTT, KHT, KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy, :t 15-17 Iitin kunta Pöytäkirja 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 27.04.2015 Aika Maanantai 27.04.2015 klo 18:00-20:00 Paikka Saapuvilla Kunnantalo, neuvotteluhuone (1. krs.) Yli-Kaitala Markku puheenjohtaja, esittelijä

Lisätiedot

Missio KERAVA ON VIHERKAUPUNKI, JOSSA KAIKKIEN ON HYVÄ OLLA KERAVA ON METROPOLIALUEEN YRITYSYSTÄVÄLLISIN KUNTA

Missio KERAVA ON VIHERKAUPUNKI, JOSSA KAIKKIEN ON HYVÄ OLLA KERAVA ON METROPOLIALUEEN YRITYSYSTÄVÄLLISIN KUNTA 1. Keravan kaupungin visio KERAVA ON METROPOLIALUEEN KÄRJESSÄ KULKEVA, VETO-VOIMAINEN, ROHKEA, MENESTYVÄ JA UUTTA LUOVA KAUPUNKI, JOSSA PALVELUT JA LUONTO OVAT JOKAISTA LÄHELLÄ Missio KERAVA ON VIHERKAUPUNKI,

Lisätiedot

Valtuusto 12.12.2013 Kunnanhallitus 28.11.2013. Strategiakortit 2013 LIITE 1

Valtuusto 12.12.2013 Kunnanhallitus 28.11.2013. Strategiakortit 2013 LIITE 1 Valtuusto 12.12.2013 Kunnanhallitus 28.11.2013 Strategiakortit 2013 LIITE 1 TALOUS Kuntatalous on vakaa Kriittiset menestystekijät Toiminta suunnitelmallista ja pitkäjänteistä - Laaditaan taloudellisesti

Lisätiedot

Jyväskylä sopimuksen avainkohdat - Henkilöstötoimikunta 8.10.2007 - Pertti Malkki Henkilöstöjohtaja

Jyväskylä sopimuksen avainkohdat - Henkilöstötoimikunta 8.10.2007 - Pertti Malkki Henkilöstöjohtaja Jyväskylä sopimuksen avainkohdat - Henkilöstötoimikunta 8.10.2007 - Pertti Malkki Henkilöstöjohtaja Sisältö 1. Miksi Jyväskylä -sopimus? 2. Yhteistoiminta 3. Henkilöstösuunnittelu ja rekrytointi 4. Henkilöstön

Lisätiedot

Oulun Työterveys liikelaitoksen esittely uudelle valtuustolle. to 17.1.2013 klo 19.15 19.45 Oulun Työterveys, johtaja Tuomas Kopperoinen

Oulun Työterveys liikelaitoksen esittely uudelle valtuustolle. to 17.1.2013 klo 19.15 19.45 Oulun Työterveys, johtaja Tuomas Kopperoinen Oulun Työterveys liikelaitoksen esittely uudelle valtuustolle to 17.1.2013 klo 19.15 19.45 Oulun Työterveys, johtaja Tuomas Kopperoinen Työterveyshuoltoa koskevia säädöksiä Jokaisen työnantajan on järjestettävä

Lisätiedot

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely,

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely, SIVISTYSTOIMI Tulosalueet: Hallinto Perusopetus Varhaiskasvatus Opinto- ja vapaa-aika Toiminta-ajatus Sivistystoimen tavoitteena on tuottaa kuntalaisille monipuolisia ja korkealaatuisia palveluja toimialallaan

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA sivu ELINKEINOLAUTAKUNTA 4/2012 0. Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA sivu ELINKEINOLAUTAKUNTA 4/2012 0. Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN KOKOUSAIKA Keskiviikko 9.5. klo 19-20.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi puheenjohtajana MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste) LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Teolliset symbioosit. Haminassa 23.09.2015 Matti Filppu Kaupunkikehitysjohtaja

Teolliset symbioosit. Haminassa 23.09.2015 Matti Filppu Kaupunkikehitysjohtaja Teolliset symbioosit Haminassa 23.09.2015 Matti Filppu Kaupunkikehitysjohtaja Kaupunkikehityksen toiminta - ajatus Pidämme huolta kaupunkielämän perusedellytyksistä tavoitteena elinvoimainen, kehittyvä,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 176. Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 176. Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1 176 Rakennuslautakunnan seurantaraportti 10/2013 (kh-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. (09) 816 24811 Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600

Lisätiedot

PERUSTURVALAUTAKUNNAN JA PERUSTURVAOSASTON JOHTOSÄÄNTÖ

PERUSTURVALAUTAKUNNAN JA PERUSTURVAOSASTON JOHTOSÄÄNTÖ Astuu voimaan 12.5.2014 PERUSTURVALAUTAKUNNAN JA PERUSTURVAOSASTON JOHTOSÄÄNTÖ I LUKU PERUSTURVALAUTAKUNTA 1 Perusturvalautakunta ja jaostot Perusturvan toimialalla on perusturvalautakunta. Perusturvalautakunnalla

Lisätiedot

Tarkastustoimen viestintäsuunnitelma

Tarkastustoimen viestintäsuunnitelma Tarkastustoimen viestintäsuunnitelma Helsingin kaupungin tarkastuslautakunnan ja -viraston sisäisen ja ulkoisen viestinnän linjaukset. Suunnitelma on otettu käyttöön tarkastusjohtajan päätöksellä 28.12.2015

Lisätiedot

PORIN SEUDUN YHDISTYMISSELVITYS

PORIN SEUDUN YHDISTYMISSELVITYS Merikarvia Siikainen PORIN SEUDUN YHDISTYMISSELVITYS Työryhmien toimeksianto II Uuden kunnan palvelujen järjestäminen, organisointi ja kehittäminen Luvia Pori Nakkila Pomarkku Ulvila Harjavalta Lavia 17.1.2014

Lisätiedot

Työhyvinvoinnin yhteistyökumppanuus Savonlinnan kaupunki

Työhyvinvoinnin yhteistyökumppanuus Savonlinnan kaupunki Työhyvinvoinnin yhteistyökumppanuus Savonlinnan kaupunki Työstä terveyttä ja elinvoimaa! -seminaari 23.4.2015 Kruunupuisto Henkilöstösihteeri Susanna Laine Sisältö Strategia Henkilöstö Työhyvinvointiohjelma

Lisätiedot