HALLINTO- JA KEHITTÄMISOSASTO

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HALLINTO- JA KEHITTÄMISOSASTO"

Transkriptio

1 HALLINTO- JA KEHITTÄMISOSASTO Hallinto- ja kehittämisosaston tehtävät koostuvat kunnanvaltuuston ja -hallituksen johtamis-, suunnittelu- sekä kehittämistehtävistä, seutuyhteistyöstä, kuntien välisestä ja alueellisesta yhteistyöstä, elinkeinojen ja maaseutuelinkeinojen kehittämisestä sekä hallinto- ja laskentapalveluista. Maankäytön suunnittelua ja kaavoitusta valmistelee kunnanhallituksen nimeämä kaavoitustoimikunta. Osaston toimintoihin kuuluvat myös vaalit ja tilintarkastus. Talousarvion toteutuminen kirjaustilanteessa Hallinto- ja kehittämisosasto Menot Tulot Nettomenot Tot Netto ,8 % Yleishallinto- ja elinkeinojen kehittäminen Tuki ja sähköiset palvelut VAALIT Kustannuspaikkaan kuuluu keskusvaalilautakunnan ja vaalilautakuntien toiminta. Kunta on jaettu kolmeen äänestysalueeseen: Kirkonkylä, Murto ja Temmes. Äänestysaluejakoon ei ole tarvetta tehdä muutoksia. Ennakkoäänestys järjestetään yhdessä paikassa, Tyrnävän kunnanvirastossa. Äänestysalue / Äänioikeutettujen määrä Kirkonkylä Murto Temmes Yhteensä Eduskuntavaalit toimitettiin Ennakkoäänestys järjestettiin kunnantalolla Eduskuntavaaleissa äänesti yhteensä 2815 henkilöä ja äänestysprosentti Tyrnävällä oli 67,4 % (ulkosuomalaiset mukaan lukien 69,1 %). Eduskuntavaaleissa äänesti ennakkoon 1202 henkilöä (29,6 %) ja vaalipäivänä 1607 henkilöä (39,5 %). Edellisiin eduskuntavaaleihin verrattuna äänestysvilkkaus putosi vajaalla prosentilla. Vuonna 2007 äänestysprosentti oli Tyrnävällä 68,1 % (ulkosuomalaiset mukaan lukien 69,9 %). Valtuustokauden loppuun mennessä tulee toimitettavaksi vielä presidentin kaksivaiheinen vaali tammi-helmikuussa 2012 ja kunnallisvaalit saman vuoden lokakuussa. Kansanedustajan vaalissa kunnanjohtaja Tapani Tölli tuli valituksi kolmannen kerran eduskunnan jäseneksi. Kunnanjohtajan sijaiseksi kunnanhallitus valitsi jo sijaisena toimineen FT Tuomas Lohen.

2 TILINTARKASTUS Tarkastuslautakunta valmistelee valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastamista koskevat asiat ja arvioi, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet. Kohdennettua tilintarkastusta tai muuta asiantuntemusta varsinaisen tarkastuksen (12 tarkastuspäivää) lisäksi ostetaan eri alueille tarpeen mukaan. Kriittiset menestystekijät Mittarit Tavoite 2011 Ulkoinen ja sisäinen valvonta muodostavat yhdessä kattavan valvontajärjestelmän Tarkastuspäiviä 15 kpl Kattava valvontajärjestelmä Vuonna 2011 tarkastuslautakunta kokoontui seitsemän kertaa. Alkuvuoden tarkastukset kohdistuivat vuoteen Yhteistoiminta-alue Lakeuden tarkastuslautakunnat kokoontuivat kahdesti (26.5. ja 30.8.) keskustelemaan yhteistoiminta-alueen arviointi- ja tarkastustoiminnasta. Tyrnävän tarkastuslautakunnan edustus oli kummassakin kokouksessa. Vuonna 2011 tarkastuslautakunta on kuullut teknisen osaston johtavia viranhaltijoita ja esimiehiä: Tanja Koski, Olli Valtanen, Marja Kuisma, Jari Häkkinen ja Matti Mannonen. YLEISHALLINTO JA ELINKEINOJEN KEHITTÄMINEN Toiminta-ajatus Hallinto- ja kehittämisosasto toteuttaa kunnan strategiaa ja johtaa kuntaa hallitusti nopeasti muuttuvassa ja kehittyvässä toimintaympäristössä yhteistyössä luottamushenkilöjohdon ja tulosalueiden ja -yksiköiden esimiesten kanssa. Tulosalueen kuvaus Tulosalueen yleishallinto- ja elinkeinojen kehittäminen kustannuspaikat ovat vaalit, tilintarkastus, kunnanvaltuusto, kunnanhallitus, verotus, yhteistoimintaosuudet, seutukunta, elinkeinopalvelut ja kehittäminen, seutulippu, palotoimi, eläinlääkintähuolto ja viranomaistoiminta sekä maaseututoimi. Kunnan strateginen johtaminen Talousarvion- ja taloussuunnitelman laadinnassa on hyväksytyn kuntastrategian lisäksi tavoitteita ohjaavina otettu huomioon mm. lastensuojelusuunnitelma ja turvallisuussuunnitelmat. Kuntastrategia hyväksyttiin valtuuston kokouksessa marraskuussa Strategiassa asetettu päämäärä 2012: Kuntakuva on hyvä Kunta on arvostettu asuinkunta, yritysten sijaintikunta ja työnantaja Asiakaslähtöisten tukipalvelujen järjestämistavat ovat joustavia ja niihin etsitään jatkuvasti uusia ratkaisumalleja. Yhteistyö palvelujen tuottamisessa ja järjestämisessä seudullisesti ja lähikuntien kanssa on toimivaa Asiakkaat käyttävät sähköisiä palveluja, jotka ovat helppokäyttöisiä ja joustavia

3 Internet on kunnan pääasiallinen tiedotuskanava Palvelutarjonta ja talous ovat tasapainossa. YHTEISTYÖ PALVELUJEN TUOTTAMISESSA Seutuyhteistyö Oulun seutukunnassa jatkuu vuoden 2012 loppuun (seutuyhteistyönkokeilulaki päättyy) vanhan toimintamallin pohjalta. Seudun toimintaa hoidetaan lähivuodet minimiresurssein keskittyen ensisijaisesti meneillään oleviin projekteihin. Tyrnävän kunta ei enää osallistu Osaamiskeskuksen kustannuksiin. Seutuvaltuuston ja hallituksen päätösluettelot annetaan kunnanhallitukselle tiedoksi esityslistan oheismateriaalissa. Keskustelu seudun tulevaisuuden toimintamuodosta jatkuu. Palo- ja pelastustoimi: Oulu-Koillismaan pelastusliikelaitos hoitaa palotoimen. Palotoimen kustannukset pelastuslaitokselle vuonna 2011 ovat euroa (ed. vuosi euroa, kasvu 27 %). Kustannukset kohdistetaan kuntiin asukaslukujen suhteessa. Kustannusperusteen muutos asukaslukupohjaiseksi on aiheuttanut Tyrnävän kunnalle huomattavan kustannustason nousun aikaisempaan omaan toimintaan nähden. Liian suurta kertakorotusta lievennettiin porrastamalla korotus kahteen erään. Ensimmäinen tasokorotus (noin ) oli vuonna Vuonna 2011 toteutuu toinen puolikas. Asukasluku kustannusperusteena rasittaa voimakkaimmin kasvavia kuntia. Palo- ja pelastustoimen kustannukset ovat toteutuneet talousarvion mukaisesti. Oulu-Koillismaan pelastusliikelaitoksen johtokunnan pöytäkirjojen päätösluettelot tullaan liittämään myös kunnanhallituksen oheismateriaaliin. Ympäristöterveydenhuollon, eläinlääkintähuollon ja ympäristönsuojelun palvelut tuotetaan seudullisesti. Viranomaistoiminnan laskutusperusteena on asukasluku 70 % ja kuntiin käytetty työaika seurantaan perustuen 30 %. Eläinlääkintähuollon kustannukset on suhteutettu eläinten määriin. Oulun seudun ympäristötoimi liikelaitoksen johtokunnan kokousten päätösluettelot annetaan kunnanhallitukselle tiedoksi esityslistojen oheismateriaalissa. Nouseva Rannikkoseutu ry Nouseva Rannikkoseutu ry on myöntänyt tukea vuonna 2011 seuraaville tyrnäväläisille hankkeille: Jareka Oy koneet ja laitteet; kokonaiskustannusarvio (tuki 25 %), Jareka Oy rakentaminen; kokonaiskustannusarvio (tuki 25 %) Jareka Oy kehittäminen; kokonaiskustannusarvio (tuki 50 %) Lisäksi Tyrnävän alueella on toteutettu seuraavia Nouseva Rannikkoseutu ry:n hallinnoimia hankkeita: Lähipuoti -esiselvityshanke, johon liittyi mm. opintomatka Ranskaan, osallistujia oli myös Tyrnävältä. Yhteisöhautomo (paikallisuuden aktivointi) hanke, johon sisältyy koulutuksia, opintoretkiä, "perinnepäivät", kyläiltoja (toiminnan aktivointia), kylien yhteisiä tapaamisia ja

4 kylä-kuntafoorumeita. Sosiaali- ja terveyspalvelut yhteistyössä Oulun eteläisten kuntien kanssa vuoden 2013 alusta lähtien Sosiaali- ja terveystoimen palvelut edustavat noin 50 prosenttia kunnan menoista ja noin 30 prosenttia henkilöstöstä. Valtuuston strategisen linjauksen mukaisesti Tyrnävä tulee kuulumaan Oulun eteläisten kuntien sosiaali- ja terveystoimen yhteistoiminta-alueeseen (työnimi Lakeus), joka muodostuu Hailuodon, Kempeleen, Limingan, Lumijoen, Muhoksen ja Tyrnävän kuntien kesken. Yhteistoiminta-alueella asuu noin asukasta. Hallintomalliksi on valittu isäntäkuntamalli/järjestäjäkuntamalli isäntäkuntana Kempele. Yhteistoiminta-alueen rakentamisessa päämääränä on, että peruspalvelut pysyvät Tyrnävällä palvelutaso on hyvä ja turvaa tulevaisuuden tarpeet palvelut tuotetaan kustannustehokkaasti kuntalaisten ja luottamushenkilöiden vaikutusmahdollisuudet säilytetään hyvät yhteistyösuhteet Ouluun, Oulun seutuun ja naapurikuntiin säilytetään. Toimivan yhteistoiminta-alueen aikaansaaminen vuoteen 2013 mennessä on ratkaisevassa asemassa sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelujen turvaamisessa alueen asukkaille. Alueen asukaspohja mahdollistaa myös palvelurakenteen kehittämisen niin, että kustannuksia voidaan hillitä esim. terveyspalveluissa joidenkin erikoissairaanhoidon palvelujen tuottamisella yhteistoiminta-alueella. Tavoitteet täyttävään lopputulokseen pääseminen edellyttää hyvää yhteistyötä kunnan sisällä, henkilöstöä edustavien tahojen sekä muiden yhteistoiminta-alueen kuntien kesken. Toteutuminen: Valtuuston linjaus Lakeuden hyvinvointialueesta (Oulun eteläisten kuntien sosiaali- ja terveystoimen yhteistoiminta-alue) sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottajana ei toteutunut. Oulun seudun eteläisten kuntien kesken ei kyetty valmistelemaan yhteistoiminta-alueen perussopimusta, joka olisi ollut kaikkien sopijapuolien hyväksyttävissä. Asiaa koskeva aiesopimus on kuntien valtuustojen päätöksin todettu purkautuneen. Kunnanvaltuuston päätöksessä kuitenkin todettiin, että tehtyjä selvityksiä ei hylätä, vaan kuntien välistä yhteistyötä ja palveluprosessien kehittämistä jatketaan niiden pohjalta. Tyrnävän palvelutuotannon kustannustehokas ja laadukas kehittäminen edellyttävät aktiivista yhteistyöasennetta ja -otetta sekä uuden Oulun että erityisesti Oulun eteläisten kuntien kesken. ELINKEINOJEN KEHITTÄMINEN Päämäärä 2012 Elinkeinojen kehittämisen päämääränä on aktiivisen ja kasvuun kannustavan yritysilmapiirin luominen niin että Tyrnävä tunnetaan myös yrityskuntana. Kunnan asukasmäärä kasvaa hallitusti, peruspalvelut ovat toimivia ja maankäytön- ja rakennussuunnittelu on hyvää. Elinkeinopoliittiset toimenpiteet 2011

5 Elinkeinoelämän tarpeet huomioidaan maankäytön suunnittelussa sekä toimitilojen ja tonttien saatavuudessa Kuntaan nimetään yhdyshenkilö, jonka puoleen yrittäjä voi kääntyä elinkeinopalveluita koskevissa asioissa Perustamisvaiheen (0-2 v.) yrittäjäpalveluista vastaavan Oulun seudun Uusyrityskeskuksen toimintaa tehdään tutuksi paikallisille yrittäjille Kunta toimii aktiivisesti yhteistyössä yrittäjien sekä yrittäjäjärjestön kanssa (mm. yrittäjätapaamiset ja -tilaisuudet) ja hyödyntää elinkeinoelämän kysymyksissä yrittäjäyhdistyksen osaamista ja verkostoja Valmistellaan käyttöön Suomen Yrittäjien kehittämä toimintamalli yritysvaikutusten arvioinnista kunnallisessa päätöksenteossa Hankinnoissa ja tarjouskilpailuissa huomioidaan myös paikalliset yritykset ja toimijat (mm. lähiruokaprojekti) Markkinoidaan kuntaa aktiivisesti niin, että Tyrnävä on haluttu myös yritysten sijaintikunta Tehostetaan toimia työllisyyden edistämiseksi yhteistyössä paikallisten yrittäjien kanssa Toteutuminen: Oulun seudun uusyrityskeskus tuottaa neuvontapalvelut asiakkaille yrityksen perustamiseen liittyvissä asioissa. Uusyrityskeskuksen palveluja on vuonna 2011 käytetty seuraavasti: asiakaskäyntejä 34 kpl starttirahalausuntoja annettu 3 kpl muita asioita 8 kpl Uusia yrityksiä on kaupparekisterin mukaan perustettu 24 kpl, edellisenä vuonna 28 kpl. Helmikuussa nimetty yrittäjyystoimikunta on aloittanut toimintansa ja se on kokoontunut kolme kertaa. Keskeiseksi asiaksi toimikunta on nostanut kouluissa annettavan yrittäjyyskasvatuksen, josta kertomassa on ollut aluepäällikkö Heikki Keränen Pohjois-Pohjanmaan YES -keskuksesta. (YES on yrittäjyyskasvatuksen resurssi opettajille, joka tarjoaa tukipalveluja yrittäjyyskasvatuksen koulutukseen, yrittäjyyden kehittämiseen koulussa sekä koulu-yritysyhteistyöhön.) Yrittäjyyskasvatusta kehitetään edelleen. Suunnitelmissa on yrittäjyystyöryhmän perustaminen Kuulammen koululle. Työryhmän jäseniksi pyydetään paikallisia yrittäjiä, opettajia ja työ- ja elinkeinosuunnittelija. Yrittäjyystoimikunta vieraili Valion Maikkulan meijerillä Oulussa ja tutustui laitoksen toimintaan. Työsuunnittelija FM Sanna Hoikkalan tehtäväkuvaa muutettiin siten, että puolet hänen työpanoksestaan on toimia yhdyshenkilönä, jonka puoleen yrittäjä voi kääntyä elinkeinopalveluita koskevissa asioissa. Tämä järjestely on voimassa vuoden 2012 loppuun. Vuonna 2011 työ- ja elinkeinosuunnittelija järjesti mm. Lakeuden alueen yrittäjille suunnatun Yrittäjyys ja onnistunut viestintä -koulutuksen. Kunnanjohtaja ja työ- ja elinkeinosuunnittelija ovat järjestäneet keskustelutilaisuuksia yrittäjien kanssa. Keskustelutilaisuuksissa kehittämisideoiksi nousivat yrityskummitoiminta, senioritoiminta (kokeneiden yrittäjien verkosto) sekä kiinnostus keskisuurten yritysten hallitustyöskentelyn koulutustilaisuudesta. Yhteistyötä yrittäjien kanssa ovat lisänneet myös kunnanjohtajan ja työ- ja elinkeinosuunnittelijan vierailut paikkakunnan

6 yrityksiin. Kunnan nettisivuille on perustettu toimitilapörssi, jossa kunnan omien vapaiden tilojen lisäksi on näkyvillä yksityisten vapaita vuokrattavissa tai myynnissä olevia tiloja. Yritysvaikutusten arviointiin käytettävä lomake valmisteltiin käyttöön otettavaksi päätöksenteossa (asioissa, jotka liittyvät yritystoimintaan). Tavoitteena on kehittää päätöksentekoa siten, että päätösten yritysvaikutuksia arvioitaisiin ennakkoon nykyistä systemaattisemmin. Vuoden 2012 lopussa, joka on yritysvaikutusten arvioinnin ensimmäinen toimintavuosi, arvioidaan menettelyn käytännön toimivuutta. Kunnan ja yrittäjien käyttöön tehtiin PowerPoint esitys Tyrnävän kunnasta. Esittelymateriaalissa tuotiin esille kunnan vahvuuksia mm. Tyrnävän yritysmyönteistä toimintatapaa, yrityksiä ja maataloutta, kuntapalveluja, kunnan vahvaa tahtoa vaalia kunnan omaleimaisuutta maankäytön ja rakennusten suunnittelussa ja rakentamisessa. Esityksestä tehtiin myös englanninkielinen versio. Kunta on ilmoittautunut mukaan yritysten ja kunnan yhteisesitehankkeeseen, joka toteutuu keväällä Hanketta vetää JS - Suomi yhtiö. Aloitettiin Meijerinalueen esitteen laadinta. Esitteessä kuvataan meijeritoiminnan synty ja kasvu merkittäväksi tuotantolaitokseksi, alueen rakentuminen sekä alkuperäisten toimintojen lakattua arvokkaan teollisuusympäristön ottaminen uuteen käyttöön kulttuuriperintö säilyttäen. Esite valmistuu keväällä Kansainvälinen peruna-alan tutkijakonferenssi pidettiin Oulussa heinäkuussa. Ohjelmaan sisältyi retkipäivä Tyrnävällä. Nipsingin teollisuusalueelta myytiin kaksi tonttia. Alue on kuitenkin vielä rakentumaton. Käynnistettiin asemakaavan valmistelu 4 -tien varren teollisuusalueelle Haurukyläntien varrella. Paavolankankaan teollisuusalueen asemakaava valmistuu keväällä Maaseutuelinkeinojen kehittäminen: Maaseututoimikunta yhteistyössä kunnanhallituksen kanssa edistää maaseudun, sen asukkaiden ja maaseudulla harjoitettavien elinkeinojen menestystä ja hyvinvointia. Toimikunta tekee esityksiä tärkeinä pitämistään asioista järjestää keskustelu- ja koulutustilaisuuksia välittää tietoa maaseutuelinkeinoista edistää maaseutuyrittäjien ja maaseudun asukkaiden yhteistyötä edesauttaa osaamisen verkostojen syntymistä. Tyrnävän kunnan maaseutuviranomaisina toimivat johtava maaseutuasiamies ja maaseutuasiamies (osa-aikainen). Tyrnävä tuottaa maaseutuhallinnon palvelut Kempeleen, Limingan ja Lumijoen kunnille. Hailuodon, Muhoksen, Oulunsalon ja Tyrnävän kuntien kesken on maaseutuhallinnon tehtävien eriyttämisen kattava yhteistyösopimus. Päämäärä 2012 Maaseutuhallinnon uudistuksen tullessa voimaan Tyrnävän kunta toimii hallinnoivana kuntana muodostettavalla maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueella, johon kuuluvat Hailuoto,

7 Kempele, Liminka, Lumijoki, Muhos ja Tyrnävä. Kriittiset menestystekijät Mittarit Tavoite 2011 Asiantuntevan maaseutupalvelun tuottaminen Osaava henkilökunta - Viranomaispalvelujen laatumittarit: päätösten virheettömyys Tunnustettu maaseutuhallintopalvelujen alueellinen toimija Tyrnävän kunta toimii hallinnoivana kuntana muodostettavalla maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueella, johon kuuluvat Hailuoto, Kempele, Liminka, Lumijoki, Muhos ja Tyrnävä Toteutuminen: Maaseututoimikunta Maaseututoimikunta on kokoontunut kaksi kertaa. Kokouksissa on keskusteltu monipuolisesti maaseudun ajankohtaisista asioista. Maaseutuhallintopalvelujen alueellinen toimija Maaseututoimi jatkaa kunnan tavoitteiden mukaisesti kehittymistä alueelliseksi toimijaksi maaseutuhallinnon alalla. Tyrnävän kunta on tehnyt kahdenväliset sopimukset Kempeleen, Lumijoen ja Limingan kuntien kanssa maaseutuhallinnon hoitamisesta ensimmäisenä Kempeleessä vuonna Tyrnävän ja edellä mainittujen kuntien alueella toimii lähes 500 tilaa, joilla on peltoa viljellyssä n ha. Hallintotehtävien lisääntyessä on perustettu toinen maaseutuasiamiehen virka, joka on osa-aikainen (60 %). Maaseututoimen toimipaikka on Tyrnävällä mutta maaseutuasiamies on käynyt viikoittain pitämässä vastaanottoa Limingassa (1/2 päivää) tiistaisin sekä Lumijoella keskiviikkoisin. Lumijoella on myös kanslisti, joka tekee maaseutuhallinnon tehtäviä osa-aikaisesti. Hailuodon, Muhoksen, Oulunsalon ja Tyrnävän kuntien kesken on voimassa yhteistyösopimus, jonka avulla eriytetään maaseutuviranomaisen luonnonhaittakorvausten ja ympäristötukisitoumusten käsittelyssä sitoumuksen allekirjoittaminen ja päätöksenteko eri henkilöille. Sopimuksella taataan luonnonhaittakorvausten ja ympäristötukisitoumusten lainmukainen käsittely. Tällä yhteistyöalueella toimii n. 740 tilaa. Maaseutuhallinnon uudistus edellyttää noin 800 tilan hallintoyksikköjä Maaseutuhallintoa ollaan uudistamassa siten, että tavoitteena on muodostaa n. 800 tilan hallintoyksikköjä, joissa toimisi vähintään viisi henkilöä. Tämän yhteistoiminta-alueen on aloitettava toimintansa viimeistään Marraskuussa 2010 Tyrnävän kunta haki ennakkotietoa poikkeukseen muodostaa maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alue Hailuodon, Kempeleen, Limingan, Lumijoen ja Muhoksen kuntien kanssa vaikka alueella ei täyty 800 tilan lukumäärävaatimus. Tyrnävän kunnalle tulisi hallinnon järjestämisvastuu alkaen. Alueen tilalukumäärä vuonna 2009 oli 713. Poikkeuksen perusteluina käytettiin vakiintuneita asiointisuuntia ja pitkäaikaista maaseutuhallinnon yhteistyötä alueella. Maa- ja metsätalousministeriö on (Dnro 30/42/2011) antanut hakemukseen myöntävän ennakkopäätöksen poikkeuksen hyväksymisestä. Kevään aikana kunnat ovat tehneet päätökset yhteistoiminta-alueeseen liittymisestä. Tyrnävän kunta on jättänyt ilmoituksen maaseutuhallinnon järjestämisestä yllä mainittujen kuntien muodostamalla yhteistoiminta-alueella. Vuoden 2012 aikana tehdään

8 kuntien kesken sopimus yhteistoiminta-alueen muodostamisesta. Lisäksi Tyrnävän kunta tekee vielä ns. Maksajavirastosopimuksen Maaseutuviraston kanssa. Tässä sopimuksessa määritellään kunnan maaseutuhallinnon toiminnan muodot ja vaatimukset kohtuullisen tarkkaan. Vuoden 2013 alussa maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alue aloittaa toimintansa. Tällöin maaseututoimen henkilöresurssit lisääntyvät, kun Hailuodon ja Muhoksen kuntien maaseutuasiamiehet siirtyvät Tyrnävän kunnan palvelukseen, mutta jatkavat työskentelyä omien kuntien toimipisteissä. Vuoden 2011 toimintaa ja tunnuslukuja Viime talven ajankohtaisena asiana hallinnossa on ollut sähköisen tukihaun mahdollisuudesta tiedottaminen ja kouluttaminen. Sähköisiä hakemuksia saatiin 154, mikä tarkoittaa n. 30 %:n osuutta kaikista hakemuksista. Kevättalven aikana on hoidettu vuoden 2010 tukien maksatuksia mm. eläinpalkkioiden sekä kansallisten peltotukien osalta Mavi:n ohjeistuksen mukaisesti. Kevään ajankohtainen asia on ollut ns. Jonotuslista lohkojen tukikelpoisuuden hakeminen ja niistä aiheutuva runsas selvittelytyö. Asiaan liittyy 88 hakemusta ja peltoalaa n. 850 ha. Pohjois-Pohjanmaan Ely -keskus on tehnyt maaseutuhallinnon kuntatarkastuksen koskien viljelijätukien hallinnointia Kempeleen kunnan osalta vuonna Tarkastuksen tulos oli, ettei hallinnoinnissa todettu olennaista huomautettavaa. Maaseutuasiamies on mukana järjestämässä alueellisia tukikoulutustilaisuuksia yhteistyössä MTK - Pohjois-Pohjanmaan, Proagria Oulun ja Pohjois-Pohjanmaan TE -keskuksen kanssa. Lähimmät viljelijöille tarkoitetut tilaisuudet olivat huhtikuussa Limingan Turvallisuusalan oppilaitoksessa, sekä Koivussa ja Tähdessä Muhoksella, joissa Tyrnävän maaseutuasiamies esitteli lomakkeiden täyttöä. Hallinnoinnin tunnuslukuja keväällä v. 2011: (suluissa vertailua vuoden 2010 kevään lukuihin) Tyrnävä: - asiakastiloja 199 kpl (+ 2 kpl) - peltoa n ha (-10 ha) - lomakkeita kpl (+ 34 kpl) - tukihakemuksia kpl (+ 14 kpl) sähköisiä hakemuksia 65 tilalta (+ 38) vuoden 2011 aikana maksettiin tukipalkkioita; yhteensä n. 7,8 milj. Kempele: - asiakastiloja 56 kpl (- 1 kpl) - peltoa n ha (+ 25 ha) - lomakkeita 324 kpl (+ 8 kpl) - tukihakemuksia 321 kpl (- 5 kpl) sähköisiä hakemuksia 18 tilalta (+ 10) vuoden 2011 aikana maksettiin tukipalkkioita; yhteensä n. 1,4 milj. Liminka: - asiakastiloja 145 kpl (- 5 kpl) - peltoa n ha (-38 ha) - lomakkeita 867 kpl (+ 10 kpl) - tukihakemuksia 905 kpl (+ 15 kpl)

9 sähköisiä hakemuksia 48 tilalta (+ 27) vuoden 2011 aikana maksettiin tukipalkkioita; yhteensä n. 5,6 milj. Lumijoki: - asiakastiloja 86 kpl (- 3) - peltoa n ha (+ 5 ha) - lomakkeita 581 kpl (- 7 kpl) - tukihakemuksia 536 kpl (-26 kpl) sähköisiä hakemuksia 23 tilalta (+ 12) vuoden 2011 aikana maksettiin tukipalkkioita; yhteensä n. 3,6 milj. Tunnuslukuja Tyrnävän maataloudesta v. 2011: (suluissa vertailun vuoksi v.2010 vastaavia lukuja) Tyrnävällä on 198 (197) aktiivitilaa. Niillä on peltoa viljelyksessä yhteensä n ha ( ha) joten näin tilojen peltoalaksi muodostuu n. 59,4 (59,6) ha/tila. Viljan viljelyala on n ha (6.935 ha) josta on ohraa n ha (4.669 ha) ja kauraa n ha (2.056 ha) Lisäksi viljellään kevätvehnää 206 (152) ha:n alalla, ja seos-/vihantaviljaa 63 (50) ha:n alalla. Kevät- ja syysrypsin viljelyala on n. 85 (107) ha. Syysruista viljellään n. 24 (9) ha alalla ja kuminaa 11 (11) ha. Hoidettua viljelemätöntä peltoa on yhteensä n ha (1.402 ha), josta luonnonhoitopeltoa on n. 630 ha (801 ha) ja kesantoa n. 484 ha (601 ha). Tilapäisesti viljelemätöntä n. 76 ha (54 ha). Perunan viljelyala on n ha (1.232 ha). Perunanviljelyyn rekisteröityneitä tiloja on 44 (45), joilla perunaa on viljelyksessä yhteensä n ha (1.231 ha). Siemenperunaa viljelee 28 (28) tilaa yhteensä n. 684 (711) ha:n alalla. Ruokaperunaa viljelee 18 (18) tilaa yhteensä n. 528 (481) ha:n) alalla. Ruokateollisuusperunaa on n. 33 (38) ha. Nurmiviljelyssä on n ha (1.576 ha). Edelliseen lukuun sisältyvät laidunnurmet, säilörehu-, tuorerehu- ja kuivaheinänurmet. Viherlannoitusnurmea oli n. 385 ha:n (330) alalla. Marjanviljelyä on hieman; mansikkaa 8 (9) ha, mustaherukkaa 2 (2) ha. Karjataloustiloja on yhteensä 37 (37). Lypsykarjatiloja on 31 (31). Lehmiä on n. 724 (755) kpl ja muita nautoja (yli 6 kk) n (800) kpl. Lihakarjaa on 6 (6) tilalla ja lampaita 1 tilalla. Hevosia on 10 tilalla yhteensä 75 kpl. TUKI- JA SÄHKÖISET PALVELUT Toiminta-ajatus Hallinto- ja kehittämisosasto järjestää asiakaslähtöisesti kehittyneet hallinto-, laskenta- ja informaatioteknologiapalvelut omalle organisaatiolle ja asiakas- ja neuvontapal-

10 velut ulkoisille asiakkaille. Tulosalueen kuvaus Tulosalueen tuki- ja sähköiset palvelut tulosyksiköt: toimisto- ja talouspalvelut, henkilöstöhallinto ja it -palvelut. Informaatioteknologiapalvelut varmistavat kunnan käyttämien tietojärjestelmien häiriöttömän toiminnan. Eri toiminnoissa hyödynnetään seudullisella yhteistyöllä saavutettuja etuja. Tietohallinto vastaa siitä, että tietojärjestelmien kehittäminen, ylläpito ja käyttö toteutetaan taloudellisesti järkevällä tavalla. Tiedon hallittavuutta ja saatavuutta parannetaan tietoarkkitehtuureita ja -järjestelmiä kehittämällä. Päämäärä 2012 Tuki- ja sähköiset palvelut tuotetaan kehittyneillä menetelmillä kilpailukykyiseen hintaan. Sähköiset palvelut ovat helppokäyttöisiä ja asiakasystävällisiä. Toimenpiteet 2011 Noudatetaan ATK - suunnitelmaa (oma toiminta). Kriittiset menestystekijät Mittarit Tavoite 2011 Sähköiset järjestelmät ovat helppokäyttöisiä ja asiakas-ystävällisiä. Hyvä tiedonkulku organisaatiossa - Käyttäjien määrä / vuosi -> käyttäjätilastot - Uudet järjestelmät kpl - Järjestelmien käyttäjien lukumäärä Palaute Sähköisten palvelujen lisääminen Sähköisen tiedottamisen lisääminen Tiedonkulun paraneminen Sähköisten palvelujen ja tietoverkkojen kehittämisessä toimitaan yhteistyössä Oulun seudun ja lähikuntien kanssa. Yhdenmukaisten työmenetelmien ja suunnitelmallisuuden kehittäminen. Avoin langaton WLAN verkko (panoulu) toimii Tyrnävällä. Hankkeet / kpl Mallinnetut palvelut/kpl Talousraportti hallitukselle kuukausittain Suunnitelman päivitys Satunnaisotanta käyttäjistä Verkon huoltokäytännöt järjestetty Toimivat yhteiset tietoverkot Toimintavarmat ja sujuvat työketjut Tehokkaat laskenta- ja raportointijärjestelmät Atk-suunnitelma Torin saaminen langattoman verkon piiriin. Tukiasemien lisääminen Atk -laitetilat ovat turval- Valvontajärjestelmän vies- Atk-laitetilojen reaaliaikai-

11 lisia ja nykyaikaisia. tit ja lokilistat nen valvonta. Toteutuminen: Tuki- ja sähköisten palvelujen henkilöstö vastasi eduskuntavaalien käytännön järjestelyistä. Erityisesti Atk-henkilöstöä työllisti ennakkoäänestyksen ja vaalipäivän äänestyksen reaaliaikaisen vaalitietojärjestelmän toimintavarmuudesta vastaaminen. Kuormitusta lisäsi samaan aikaan meneillään ollut puhelintoimintojen muutosprojekti. Puhelinpalveluissa vastuu siirrettiin tekniseltä osastolta tietohallinnolle ja lankanumeroista luovuttiin. Uuteen matkapuhelinjärjestelmään siirryttiin , jonka jälkeen puhelinvälityspalveluista on vastannut Elisa Oyj (aikaisemmin DNA). Puhelinkustannukset ovat alentuneet, mutta jonkin verran on koettu puhelinpalvelun laadun heikentyneen. Ongelmia on ollut kuuluvuudessa, puhelut ovat katkeilleet. Kesällä Elisa Oyj rakensi uuden tukiaseman kirkonkylän länsipuolelle korjaavan em. vikoja. Vaihde- ja välityspalvelut ostetaan Elisa Oyj:ltä, palvelu

12 tuotetaan Kemijärvellä. Sähköisten palveluiden ja tietoverkkojen kehittämisessä toimitaan yhteistyössä Oulun seudun ja lähikuntien kanssa, toteutuminen: sosiaali- ja terveystoimen yhteistoiminta-alueen suunnittelu + ICT -palveluiden järjestäminen seudulla yhteistoiminta-alue ei toteutunut KanTa-projekti/eReseptin käyttöönoton suunnittelu aloitettiin 11/ päiväkotia pilotoi päiväkotien mobiilikirjausjärjestelmää (DAISY) Yhdenmukaisten työmenetelmien ja suunnitelmallisuuden kehittäminen, toteutuminen: Pro Economica (taloushallinta -järjestelmän päivitys) on otettu käyttöön kokonaan. Tietohallinnon suunnitelman päivittäminen. Palvelinhankinnat, toteutuminen: Dynasty palvelin (asiakirjahallinto), Basware -palvelin (laskujen kierrätys), AD -palvelin (kunnanviraston toimialuepalvelin) ja hammasröntgenpalvelin. Kouluverkkoja yhdisteltiin Juuret -verkko, kaikki koulut samassa verkossa on otettu käyttöön. Tyrnävän kunta sai yhdessä Oulun seudun kuntien kanssa VUODEN VIRSU 2011 palkinnon tunnustuksena työstä julkisten palvelujen kentässä ja yhteistyöstä Suomi.fi portaalin kanssa. Sähköisten palvelujen toimivuudesta ja niiden kehittämisestä on valmisteilla pro gradu-työ. Opinnäytteeseen liittyy kuntalaisille suunnattu kysely, jossa kartoitetaan kuntalaisen näkemyksiä sähköisistä asiointipalveluista Tyrnävän kunnassa. Henkilöstöhallinto Toiminta-ajatus Hyvinvoiva henkilöstö tuottaa motivoituneesti tehokkaita palveluja. Tulosalueen kuvaus Tulosalue sisältää yhteistyötoimikunnan toiminnan ja työterveyshuollon. Työterveyspalvelut ostetaan AttendoMedone Oy:ltä Päämäärä 2012

13 Tyrnävän kunta on hyvä työnantaja. Henkilöstön ja työnantajan vuorovaikutus on avointa ja demokraattista. Henkilöstö on ammattitaitoista, työhönsä motivoitunutta ja voi hyvin. Henkilöstömitoitus eri yksiköissä on oikea. Henkilöstön fyysinen ja psyykkinen työkyky on hyvä. Kriittiset menestystekijät Mittarit Tavoite 2011 Kunta on hyvä työnantaja Hakijoiden määrä / avoin työpaikkmattitaitoinen Hyvin koulutettu - ja am- henkilökunta Kunta työnantajana toimii oikeudenmukaisesti Henkilöstö eri yksiköissä on oikein mitoitettu ja henkilöstöllä käytössä ajanmukaiset työvälineet ja työympäristö on viihtyisä Henkilöstön muutosvalmius on hyvä Henkilöstöraportti Sairaus- ja muut poissaolot Koulutuspäivät ja -menot % palkoista Tehtävävaihdokset / kpl Muutokset toimenkuvissa, lisäykset/poistot Sairauspoissaolojen väheneminen Dynaaminen työilmapiiri Toimenpiteet 2011 Kehityskeskustelut käydään vuosittain Henkilökunnan jaksamista ja työkykyä tuetaan TYKY -toiminnalla, jonka henkilökohtainen tuki on 17 euroa/henkilö/vuosi (veronalainen tulo). Em. tuen voi vaihtoehtoisesti käyttää kunnan liikuntatoimen järjestämään jumppa tai kuntosalivuoroon syys- ja kevätkauden Henkilöstön virkistystoimintaan on käytettävissä 34 euroa/henkilö/vuosi. Työaikaa virkistykseen voidaan käyttää kalenterivuoden aikana enintään yksi työpäivä (joko yhdessä tai useammassa erässä) Jatketaan työkykyä ylläpitävää kuntoutusta (TYK ja vastaavat) hyväksyttyjen periaatteiden ja laajuuden mukaan Henkilöstöä informoidaan seudullisista hankkeista Työnohjauskäytäntöä kehitetään Työilmapiiriä kehitetään kiinnittämällä huomiota sisäiseen tiedottamiseen, avoimuuteen ja henkilöstön yhdenmukaiseen kohteluun eri työpisteissä Vapaaehtoinen palkaton virka- ja työvapaakäytäntö jatkuu (Khall ). Toteutuminen:

14 Yhteistoimintaryhmä on pitänyt vuonna 2011 yhteensä kuusi kokousta. Tärkeimmät asiat ovat olleet em. sisäilmatyöryhmän perustaminen, työterveyssuunnitelman päivittäminen, lausuntojen antaminen Lakeuden yhteistoiminta-alueen asioissa, työsuojelun toimintaohjelman valmistelu ja lausunnon antaminen talousarviosta Työterveyspalvelut on ostettu Attendo MedOne Oy:ltä. Sopimuskausi Attendo MedOnen Oy:n kanssa päättyi vuoden 2011 loppuun. Päätettiin käyttää sopimukseen sisältyvistä optiovuosista ensimmäinen. Toisen optiovuoden (vuosi 2013) käyttäminen tulee päätöksentekoon viimeistään kesäkuussa Attendo MedOne Oy on muuttanut vuoden 2012 alusta nimensä Attendo Terveyspalvelut Oy:ksi. Työterveyshuollon kustannukset henkilöstöhallinnossa vuonna 2011 olivat ,27 euroa (edellisenä vuonna ,50 euroa), joiden kattamiseen saadaan Kelan korvausta noin 50 prosenttia. Kustannukset olivat talousarviossa arvioitua ( euroa) suuremmat. Ylitys on johtunut mm. työllistettyjen henkilöiden työterveystarkastuksista. Sairauspoissaolopäivät ovat vähentyneet edellisestä vuodesta 9,9 prosentilla. Sairauspoissaolopäiviä kalenteripäivinä ilmaistuna oli 5611 päivää (ed. vuosi 6230 päivää). Näistä omalla ilmoituksella poissaoloja oli 602 kalenteripäivää. Työpäivinä ilmaistuna sairauspoissaoloja oli 4360 päivää (ed. vuosi 4654 päivää). Omalla ilmoituksella poissaoloja työpäivinä kertyi 583 kpl. Työterveyshuollon toimintaraportin mukaan edelleen eninten työterveyshuollossa käyneiden sairauspoissaolot olivat aiheutuneet tuki- ja liikuntaelinsairauksista, mielenterveyshäiriöistä ja hengityselinsairauksista. Vastaanottokäynnit näissä sairauksissa ovat kasvaneet edellisestä vuodesta, mutta sairauspoissaolopäivät vähentyneet. Työterveyshuollon toimintaraportointi tulee täsmentymään vuonna 2012, jolloin siinä esitetään myös terveyskeskuksessa tai muualla lääkärissä käyneiden diagnoosit, sairauspoissaolot sekä omat ilmoitukset. Oma ilmoitus on mahdollinen silloin kun henkilö sairastuu flunssaan, suolistoinfektioon tai migreeniin. Kehityskeskustelut on ohjeistettu pidettäväksi alkuvuodesta. Kehityskeskustelussa tarkistetaan myös toimenkuvat ja tehdään tarvittavat muutokset. Työpaikkaruokailun tuki Kunnan maksama työpaikkaruokailun tuki paikkakunnan ruokapaikoissa aterioiville kunnan työntekijöille on ollut 0,80 euroa/pääateria vuonna Tukeen käytettiin 689,55 euroa, mistä voidaan johtaa tuettujen aterioiden määrä 861kpl, noin neljä viisi ruokailua työpäivittäin. Henkilökohtaista tyky -rahaa, joka on 17 euroa vuodessa, käytti 80 henkilöä. Henkilöstöraportti Henkilöstömuutoksen vuoksi henkilöstöraporttia ei tehdä vuodesta Vuonna 2012 valmistellaan henkilöstöraportin uusi esittämistapa. Keskeiset tiedot vuodelta 2011 henkilöstömääristä ja henkilöstömuutoksista osastoittain, sairauspoissaolot ja henkilöstökustannukset esitetään tasekirjassa. Investoinnit

15 Investointiosassa hallinto- ja kehittämisosastolle kohdistuvat seuraavat investoinnit: Maanhankintaan vuosittain euroa Atk laitteet euroa tarkemmat tiedot atk-suunnitelmassa. Toteutuminen: Talousarviossa 2011 oli varattu maanhankintaan euroa. Määräraha käytettiin alkuvuodesta kokonaan Kotihalmeen kaava-alueeseen rajoittuvan noin 20 hehtaarin maa-alueen hankintaan Muhokselle johtavan tien pohjoispuolelta. Valtuusto myönsi kunnanhallitukselle maanhankintaan euron lisämäärärahan, josta käytettiin euroa Kirkkomännikön koulua vastapäätä olevan ns. Siwan kiinteistön hankintaan.

HALLINTO- JA KEHITTÄMISOSASTO (10.2.2014 EV)

HALLINTO- JA KEHITTÄMISOSASTO (10.2.2014 EV) HALLINTO- JA KEHITTÄMISOSASTO (10.2.2014 EV) Hallinto- ja kehittämisosasto koostuu kahdesta tulosalueesta: yleishallinto- ja elinkeinojen kehittäminen sekä tuki- ja sähköiset palvelut. Yhteenveto hallinto-

Lisätiedot

8.3 HENKILÖSTÖKUSTANNUKSET...24 8.4 HANKINNAT...24 8.5 MAKSU- JA TAKSAPOLITIIKKA...25 8.6 HENKILÖSTÖKUSTANNUSTEN PERUSTEET...25 8.

8.3 HENKILÖSTÖKUSTANNUKSET...24 8.4 HANKINNAT...24 8.5 MAKSU- JA TAKSAPOLITIIKKA...25 8.6 HENKILÖSTÖKUSTANNUSTEN PERUSTEET...25 8. Sisällysluettelo A TOIMINNAN LÄHTÖKOHDAT SEKÄ TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN YLEISPERUSTELUT...4 1. JOHDANTO...5 2. KUNNAN TÄRKEIMMÄT PAINOPISTEALUEET...5 2.1. TOIMINTA-AJATUS...5 2.1.1 Kunnan tavoitteet

Lisätiedot

TALOUSSUUNNITELMA 2011-2014

TALOUSSUUNNITELMA 2011-2014 LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2011 TALOUSSUUNNITELMA 2011-2014 Kunnanvaltuusto 13.12.2010 60 SISÄLLYSLUETTELO Yleisperustelut Sivu 1.1. Kunnan alue, seudullinen asema, kuntarakenne ja väestö 1 1.2. Työpaikat

Lisätiedot

Virolahden kunta. Talousarvio 2011 ja Taloussuunnitelma 2011 2013. Virolahden kunnantalo joulunajan hämärässä Kuva: Heikki Arpiainen

Virolahden kunta. Talousarvio 2011 ja Taloussuunnitelma 2011 2013. Virolahden kunnantalo joulunajan hämärässä Kuva: Heikki Arpiainen Virolahden kunta Talousarvio 2011 ja Taloussuunnitelma 2011 2013 Virolahden kunnantalo joulunajan hämärässä Kuva: Heikki Arpiainen Kunnanvaltuusto 20.12.2010 2 Sisällysluettelo Yleisperustelut...3 Määrärahojen

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2012 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

TALOUSARVIO 2012 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA SIIKAJOEN KUNTA Kuva Pirkko Kinnunen TALOUSARVIO 2012 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014 Valtuusto hyväksynyt 20/12/2011 1 SISÄLLYSLUETTELO Kunnan visio 3 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS 3 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN

Lisätiedot

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015, TALOUSARVIO 2013

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015, TALOUSARVIO 2013 1 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015, TALOUSARVIO 2013 TALOUSARVION SITOVUUS Valtuusto hyväksyy kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvion. Sen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014. Kunnanvaltuusto 12.12.2011 52

LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014. Kunnanvaltuusto 12.12.2011 52 LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014 Kunnanvaltuusto 12.12.2011 52 SISÄLLYSLUETTELO Yleisperustelut Sivu 1.1. Kunnan alue, seudullinen asema, kuntarakenne ja väestö 1 1.2. Työpaikat

Lisätiedot

Osavuosikatsaus I Tammi-kesäkuu 2014

Osavuosikatsaus I Tammi-kesäkuu 2014 Tammi-kesäkuu 2014 Tammi-kesäkuu 2014 SISÄLLYS 1 Yleiskatsaus talouden toteutumisesta 1 2 Talousarvion- ja suunnitelman rakenne ja sitovuus sekä tilivelvolliset 2-3 3 Käyttötalousosan toteutuminen 4-69

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2010 TALOUSSUUNNITELMA 2010-2013. Kunnanvaltuusto 14.12.2009 76

LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2010 TALOUSSUUNNITELMA 2010-2013. Kunnanvaltuusto 14.12.2009 76 LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2010 TALOUSSUUNNITELMA 2010-2013 Kunnanvaltuusto 14.12.2009 76 SISÄLLYSLUETTELO Yleisperustelut Sivu 1.1. Kunnan alue, seudullinen asema, kuntarakenne ja väestö 1 1.2. Työpaikat

Lisätiedot

Tyrnävän kunta Hallinto- ja kehittämisosasto TYRNÄVÄN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI 2010

Tyrnävän kunta Hallinto- ja kehittämisosasto TYRNÄVÄN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI 2010 Tyrnävän kunta Hallinto- ja kehittämisosasto TYRNÄVÄN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI 2010 Sisällys: 1 Henkilöstöraportti 2010... 3 2 Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.1 Henkilötyövuodet... 6 2.2 Ikärakenne...

Lisätiedot

Perhon kunta. Kuva Tarja Sillanpää. Talous- ja toimintasuunnitelma 2016-2017

Perhon kunta. Kuva Tarja Sillanpää. Talous- ja toimintasuunnitelma 2016-2017 1 Perhon kunta Kuva Tarja Sillanpää TALOUSARVIO 2015 Talous- ja toimintasuunnitelma 2016-2017 2 PERHON KUNTA TALOUSARVIO 2015 TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA 2016 2017 SISÄLLYSLUETTELO PERHON KUNNAN STRATEGIA

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014

TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 SIIKALATVAN KUNTA Kunnanhallitus 20.04.2015, 103 liite 23 Tarkastuslautakunta 20.05.2015, 26 liite 5 Kunnanvaltuusto 22.06.2015, 48 liite 12 SIIKALATVAN KUNTA TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Vuoden varrelta:

Lisätiedot

S i v u 0. Tasekirja 2014

S i v u 0. Tasekirja 2014 S i v u 0 Tasekirja 2014 Kunnanhallitus 30.3.2015 Kunnanvaltuusto xx.x.2015 S i v u 1 SISÄLTÖ I TOIMINTAKERTOMUS... 2 1 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 2 2 KUNNAN HALLINTO... 3 2.1 Kunnanvaltuusto... 3 2.2 Kunnanhallitus...

Lisätiedot

V E S I L A H D E N K U N T A. Talousarvio ja talousarviosuunnitelma 2012-2014

V E S I L A H D E N K U N T A. Talousarvio ja talousarviosuunnitelma 2012-2014 V E S I L A H D E N K U N T A Talousarvio ja talousarviosuunnitelma 2012-2014 Anne Mäkelä Uusi päiväkoti Peiponpelto otettiin käyttöön tammikuussa 2011. Kunnan toiminta-ajatus: Vesilahden kunta on Tampereen

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017

TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 Kv 15.12.2014 Joroisten kunta TALOUSARVIO 2015 2 Sisällysluettelo 1. TALOUSARVION 2015 JA SUUNNITELMAN 2016 2017 LAADINNAN YLEISPERUSTELUT... 4 1.1. KUNTALAIN

Lisätiedot

HARJAVALLAN KAUPUNKI. Toimintakertomus

HARJAVALLAN KAUPUNKI. Toimintakertomus HARJAVALLAN KAUPUNKI Toimintakertomus 2011 I OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA 1 JA TALOUDESSA SISÄLLYSLUETTELO YHTEENVETO JA YLEISPERUSTELUT 2 I OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA 2 1. Kaupunginjohtajan

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA

PELKOSENNIEMEN KUNTA TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA PELKOSENNIEMEN KUNTA TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2016 KVALT 02.12.2013 85 LIITE 1 PELKOSENNIEMEN KUNTA TALOUSARVIO 2014 JA SUUNNITELMA 2015 2016 Sisällysluettelo Sivu 1 Kuntastrategia 2 Kunnan

Lisätiedot

Savitaipaleen kunnan talousarvio 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2017

Savitaipaleen kunnan talousarvio 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2017 Savitaipaleen kunnan talousarvio 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2017 SISÄLLYSLUETTELO TALOUSARVIO VUODELLE 2013 JA VUOSIEN 2013-2017 TALOUSSUUNNITELMA 1 YLEISET PERUSTELUT... 1 1.1 YLEINEN TALOUDELLINEN

Lisätiedot

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 3/11. Kokousaika: 28.03.2011 klo 18.30

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 3/11. Kokousaika: 28.03.2011 klo 18.30 HAILUODON KUNTA KOKOUSKUTSU 3/11 Kokousaika: 28.03.2011 klo 18.30 Kokouspaikka: Kunnantoimisto, johtokeskus Käsiteltävät asiat: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 3 4 5 Liite 1 6 Liite 2 7 8

Lisätiedot

TOIVAKAN KUNNAN TALOUSARVIO 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2014

TOIVAKAN KUNNAN TALOUSARVIO 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2014 TOIVAKAN KUNNAN TALOUSARVIO 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2014 SISÄLLYSLUETTELO YLEISPERUSTELUT 1 11 TULOSLASKELMA, ULKOISET ERÄT 12 TULOSLASKELMA, ULKOISET JA SISÄISET ERÄT 13 RAHOITUSLASKELMA 14 RAHOITUSOSA

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNGIN. Talousarvio ja -suunnitelma 2014-2017. Kaupunginhallitus 2.12.2013 / 300 Kaupunginvaltuusto 19.12.2013 / 105

ULVILAN KAUPUNGIN. Talousarvio ja -suunnitelma 2014-2017. Kaupunginhallitus 2.12.2013 / 300 Kaupunginvaltuusto 19.12.2013 / 105 Liite 41 Valtuusto 19.12.2013 ULVILAN KAUPUNGIN Talousarvio ja -suunnitelma 2014-2017 Kaupunginhallitus 2.12.2013 / 300 Kaupunginvaltuusto 19.12.2013 / 105 Talousarvio- ja suunnitelma 2014 2017 Sisällysluettelo

Lisätiedot

KUHMOISTEN KUNTA. Tilinpäätös- ja toimintakertomus vuodelta 2010

KUHMOISTEN KUNTA. Tilinpäätös- ja toimintakertomus vuodelta 2010 KUHMOISTEN KUNTA Tilinpäätös- ja toimintakertomus vuodelta 2010 SISÄLLYSLUETTELO 1. Kunnanjohtajan katsaus... 1 2. Hallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelystä.23 3. Yleishallinto. 24 Kunnan sijainti

Lisätiedot

Liite 44 Valtuusto 17.12.2010 ULVILAN KAUPUNGIN. Talousarvio ja -suunnitelma

Liite 44 Valtuusto 17.12.2010 ULVILAN KAUPUNGIN. Talousarvio ja -suunnitelma Liite 44 Valtuusto 17.12.2010 ULVILAN KAUPUNGIN Talousarvio ja -suunnitelma 2011 2014 Talousarvio- ja suunnitelma 2011 2014 Sisällysluettelo Talousarvion yleisperustelut... 3 Tuloslaskelma... 10 Rahoituslaskelma...

Lisätiedot

Arviointikertomus 2008

Arviointikertomus 2008 Arviointikertomus 2008 Nurmijärven kunnan tarkastuslautakunta 27.5.2009 Nurmijärven kunta, Tarkastuslautakunta Arviointikertomus vuodelta 2008 SISÄLLYS 1. Tarkastuslautakunnan toiminta...3 2. Arviointikriteerit...4

Lisätiedot

TEUVAN KUNTA TOIMINTAKERTOMUS

TEUVAN KUNTA TOIMINTAKERTOMUS TEUVAN KUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2004 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS TOIMINTAAN JA TALOUTEEN Toimintakertomuksesta säädetään kuntalain 69 :ssä seuraavasti: "Toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017

TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 TALOUSARVIO 205 TALOUSSUUNNITELMA 205-207 Valtuusto 08.2.204 TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 205-207 SISÄLTÖ Sivu Kunnanjohtajan katsaus 3-6 Kunnan toimintaympäristö 7-6 Kuntastrategia ja hallitusohjelma

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA 2014 2015

HAAPAVEDEN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA 2014 2015 HAAPAVEDEN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA 2014 2015 Haapaveden kaupunginvaltuusto 17.12.2012 Sisällysluettelo KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS... 3 1 YLEISOSA... 4 2 KAUPUNGIN STRATEGIA... 12

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Porvoon kaupunki

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Porvoon kaupunki HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Porvoon kaupunki Sisältö 1 Alkusanat... 3 2 Henkilöstöohjelma 2014 2017... 4 3 Tuloksellisuuden parantaminen... 5 Henkilöstörakenne ja työpanos... 5 Työvoimakustannukset 2014...

Lisätiedot

Hailuodon kunta. Hallintopalveluiden käyttösuunnitelma (Kunnanvaltuusto, tarkastuslautakunta, vaalit, kunnanhallitus ja hallintopalvelut)

Hailuodon kunta. Hallintopalveluiden käyttösuunnitelma (Kunnanvaltuusto, tarkastuslautakunta, vaalit, kunnanhallitus ja hallintopalvelut) Hailuodon kunta Hallintopalveluiden käyttösuunnitelma (Kunnanvaltuusto, tarkastuslautakunta, vaalit, kunnanhallitus ja hallintopalvelut) Käsittely Kunnanhallitus 25.5.2015 113 2 Sisällys Talousarvion rakenne

Lisätiedot

HAMINA VIROLAHTI KUNTALIITOSSELVITYS

HAMINA VIROLAHTI KUNTALIITOSSELVITYS HAMINA VIROLAHTI KUNTALIITOSSELVITYS Kuntajaon muuttamisen edellytykset Hallinnon ja palvelujen järjestäminen Johtoryhmä 26.9.2011 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. SELVITYSTYÖN ORGANISOINTI... 4

Lisätiedot